Przejdź do treści głównej

Często zadawane pytania

Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 184 pytania i odpowiedzi z wszystkich 184 dla zadanych warunków:

Pytanie 1. Czy budynek ubiegający się o wsparcie powinien spełniać łącznie wszystkie elementy wymienione w definicji „minimalnego standardu efektywności energetycznej” określone w pkt 13.I ppkt 1) i 2) w słowniku pojęć [w Regulaminie naboru]?

Odpowiedź, 05.03.2021 r.
Zgodnie z definicją podaną w słowniku pojęć w Regulaminie naboru nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-403/21:

Minimalny standard efektywności energetycznej budynku – za budynki spełniające minimalny standard efektywności energetycznej uznaje się spełnienie przez budynek warunku wskazanego w pkt I lub II.

I.      budynek, w którym wykonano, w okresie do 10 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.6.1, przynajmniej niżej wymienione  prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku:

1.     docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;

2.     modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;

II.     budynek dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.6.1

Warunek wskazany w ppkt I. 1) oznacza, że wystarczające jest, jeśli jeden ze wskazanych tu elementów będzie ocieplony, tj. strop lub podłoga na gruncie lub fundamenty lub stropodach lub dach – mając na uwadze, że ocieplenie powinno uwzględniać wpływ na zmniejszenie strat energetycznych budynku – zgodnie ze sztuką przeprowadzania termomodernizacji.
W ppkt I. 2) wszystkie elementy muszą być zmodernizowane lub wymienione – zarówno okna jak i drzwi w przegrodach zewnętrznych budynku.

Sformułowanie zawarte w ww. definicji, w pkt I: „budynek, w którym wykonano […] przynajmniej niżej wymienione prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku” oznacza, że prace/przedsięwzięcia wskazane w pkt 1), uwzględniając powyższe wyjaśnienie, oraz w pkt 2) należy traktować łącznie, i że stanowią one minimalny zakres termomodernizacji pozwalający uznać, że budynek spełnia minimalny standard efektywności energetycznej.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

  Bezpośredni link do zagadnienia:
  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_4_6_1_czyste_powietrze_konkurs_050321

  Pytanie 1. W ramach inwestycji drogowych budowane są kanały technologiczne, które zgodnie z Wykazem wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach Osi Priorytetowej VI. Transport, uznawane są za wydatki kwalifikowalne. Na dzień składania wniosku o dofinansowanie, kanały technologiczne planowane były o wykorzystania wyłącznie na potrzeby własne gminy. Niemniej jednak w związku z przepisami krajowymi, w tym implementacją w polskim prawie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej, na zgłoszenie zainteresowanych operatorów istnieje obowiązek udostępniania kanałów w drodze umowy dzierżawy/ najmu lub decyzji administracyjnej.
  Czy w związku powyższym, można interpretować, że gmina potencjalnie ma możliwość odzyskania podatku VAT, a tym samym nie powinna kwalifikować do dofinansowania podatku VAT?

  Odpowiedź.

  Jak wynika z pkt 6.13. Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków z 22 sierpnia 2019 r., MIiR/2014-2020/12(4), podatki i inne opłaty, w szczególności podatek VAT, mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości ich odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego.

  Powyższy warunek oznacza, iż zapłacony podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości)  wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

  Tak więc, podatek VAT będzie wydatkiem niekwalifikowalnym w sytuacji gdy:

    – gmina udostępnia kanały w drodze umowy dzierżawy lub najmu (za wynagrodzeniem) i nie działa w tym przypadku w charakterze organu władzy publicznej (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT). W takim bowiem przypadku czynność ta podlega opodatkowaniu. Jeśli udostępnienie kanałów odbywa się w formie decyzji administracyjnej, to można przyjąć, że jest to realizacja obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, co oznacza, że gmina nie występuje w charakterze podatnika VAT.

  kanały zostają udostępnione w drodze decyzji administracyjnej (poza podatkiem VAT) i operator wykorzystuje je do działalności opodatkowanej.

  Opracowane przez pana Mariusza Jabłońskiego

   Bezpośredni link do zagadnienia:
   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/podatek_vat_w_projektach_rpo_wsl_webinarium_10122020

   Pytanie 1. Proszę o wskazanie ścieżki zapisywania dokumentów (WORD/ EXCEL/ POWERPOINT) w pdf w rozszerzonej wersji.

   Odpowiedź, 7 grudnia 2020 r.
   Należy kliknąć w górnym menu w pozycję Plik, następnie wybrać pozycję Zapisz jako (1) . W polu wyboru typu dokumentu należy wybrać Plik PDF(.pdf) (2), a potem Więcej opcji (3) . Po otwarciu okienka trzeba kliknąć Opcje (4) i pojawi się kolejne okienko, które zostało zamieszczone w prezentacji ze szkolenia do oznaczania tagów i właściwości.

   Zrzut ekranu z wizualizacją znajduje się poniżej.

   Opracowane przez Przemysława Marcinkowskiego- Fundacja Widzialni

    Bezpośredni link do zagadnienia:
    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/szkolenie_dostepne_dokumenty_4122020

    Pytanie 1. Czy w SIWZ należy określić, ile razy dopuszczamy przeprowadzenie procedury negocjacji w wariancie II trybu podstawowego w postępowaniach poniżej progów UE?

    Odpowiedź.

    Ustawa nie przewiduje możliwości powtórzenia negocjacji w przypadku zamówień, o których mowa w art. 275 pkt 2 ustawy PZP po ich zakończeniu.

    Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

    Pytanie 2. Czy zamawiający mimo wszystko musi wzywać do dokumentów - pozwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, jeżeli jest w ich posiadaniu (poprzednie postępowania), a ich aktualność jest w stanie sprawdzić sam na stronie rządowej?

    Odpowiedź.

    Zgodnie z art. 126 ustawy PZP w postępowaniach powyżej progów UE zamawiający musi wezwać wykonawcę do złożenia podmiotowego środka dowodowego, chyba że wystąpią okoliczności wskazane w art. 127 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy (z Pani pytania nie wynika czy one występują).
    Po wykonaniu czynności wezwania w trybie art. 126 ustawy, wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

    Zgodnie z art. 274 ustawy PZP w postępowaniach poniżej progów UE zamawiający musi wezwać wykonawcę do złożenia podmiotowego środka dowodowego, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych.
    Po wykonaniu czynności wezwania w trybie art. 274 ustawy, wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

    Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

     Bezpośredni link do zagadnienia:
     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamowienia_publiczne_od_1_stycznia_2021_webinarium_18112020

     Pytanie 1. Czy kryterium ceny przekraczające 60% w przypadku zamówień bez zastosowania ustawy PZP też wymaga określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań jakościowych?

     Odpowiedź.

     W przypadku zamówień wyłączonych z ustawy ten wymóg nie obowiązuje.

     Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

      Bezpośredni link do zagadnienia:
      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamowienia_publiczne_od_1_stycznia_2021_r_webinarium_17112020

      Pytanie 1. Czy ujemne różnice kursowe są kosztem kwalifikowalnym? a co z dodatnimi różnicami kursowymi? Czy w przypadku faktur zagranicznych (na których nie ma VAT-u) kosztem kwalifikowalnym jest kwota zapłacona, w której są już różnice kursowe? 

      Odpowiedź, 19.11.2020 r. 
      Wydatki w walucie obcej. 
      Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze podlegają przeliczeniu według obowiązujących przepisów prawa powszechnego oraz procedur stosowanych przez beneficjentów w ramach ich podstawowej działalności, o ile nie uwzględniają one ujemnych różnic kursowych.

      W innych przypadkach lub przy braku powyższych procedur ustala się mechanizm postępowania w celu ujednolicenia zasad rozliczania faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej nominowanych w walutach obcych i ustalenia wysokości wydatku kwalifikowalnego na postawie faktycznie poniesionych kosztów:

      1. płatności dokonywane przez beneficjenta z rachunku bankowego (płatności bezgotówkowe) należy przeliczyć po kursie sprzedaży stosowanym przez bank, w którym beneficjent ma wyodrębniony rachunek bankowy na potrzeby realizacji projektu, z dnia dokonania płatności czyli poniesienia wydatku (udokumentowany potwierdzeniem wystawionym przez bank lub wyciągiem bankowym),
      2. płatności gotówkowe dokonywane w walutach obcych należy przeliczyć na złoty według kursu, po którym waluta została zakupiona (udokumentowany dowodem zakupu waluty),
      3. do rozliczenia kosztów dotyczących podróży służbowej poniesionych w walucie obcej należy stosować: a. w przypadku zaliczki, która może być wypłacona w złotych, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej zaliczki w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia wypłaty zaliczki. Z kolei rozliczenie kosztów podróży zagranicznej dokonywane jest w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, według średniego kursu z dnia jej wypłacenia; b. w przypadku braku pobrania zaliczki przyjmujemy średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego rozliczenie delegacji (za dzień rozliczenia podróży służbowej należy rozumieć datę złożenia przez pracownika rozliczenia kosztów podróży).

      W przypadku przedłożenia przez beneficjenta do refundacji faktury wystawionej w języku obcym, beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia tłumaczenia faktury. Tłumaczenie winno być podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia wraz z datą jego wykonania. Tłumaczenie faktury wystawionej w języku obcym nie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego.

      Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

       Bezpośredni link do zagadnienia:
       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/webinarium_z_rozliczania_projektow_efrr_i_skladania_wniosku_o_platnosc__szkolenie_z_13_listopada_2020_r

       Pytanie 1. Kiedy tworzymy politykę rachunkowości, kiedy wyodrębnioną ewidencję - ze szkolenia rozumiem, iż z chwilą złożenia wniosku o dofinansowanie, bez względu czy została podpisana umowa?

       Odpowiedź.

       Podmioty realizujące projekt i ponoszące wydatki w jego ramach zobowiązane są do wprowadzenia odpowiednich zapisów do polityki rachunkowości – ustalenia i opisania zasad dotyczących ewidencji zdarzeń gospodarczych dokumentujących realizację operacji w ramach przyjętej polityki rachunkowości, tj. określenia sposobu wyodrębnienia ewidencji księgowej do projektu oraz kluczowych informacji mających wpływ na kwalifikowalność wydatków w projekcie (w szczególności w zakresie środków trwałych, amortyzacji, umorzenia, VAT itp.). Momentem wydzielenia odrębnej ewidencji księgowej może być:

       1. data podpisania umowy o dofinansowanie,
       2. data złożenia wniosku o dofinansowanie.

       Wymóg zapewnienia odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego oznacza prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej – nie odrębnych ksiąg rachunkowych – w oparciu o zasady wskazane w ustawie o rachunkowości. 

       W przypadku ostatecznego stwierdzenia przez IZ nieprawidłowości i/lub wydatku niekwalifikowalnego, Beneficjent dokonuje wyksięgowania tej pozycji z wyodrębnionej ewidencji wydatków związanych z realizacją projektu.

       Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

       Pytanie 2. Jak powinna wyglądać ewidencja pozabilansowa do projektów w jednostkach budżetowych?

       Odpowiedź.

       W załączniku nr 3 do rozporządzenia „Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych" - w zakresie ewidencji zdarzeń związanych z wykonaniem budżetu środków europejskich zostały określone:

       1) konta bilansowe:

       - 138 - „Rachunek środków europejskich",

       - 227 - „Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich",

       - 230 - „Rozliczenia z budżetem środków europejskich",

       2) konta pozabilansowe:

       - 970 - „Płatności ze środków europejskich",

       - 982 - „Plan wydatków środków europejskich",

       - 983 - „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego",

       - 984 - „Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat".

       Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

        Bezpośredni link do zagadnienia:
        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prowadzenie_ewidencji_ksiegowej_webinarium_23102020

        Pytanie 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową oraz przedsiębiorstwo społeczne (PS), gdzie produkuje/oferuje usługi płatne, dla firm, a więc działalność gospodarczą.

        W ramach PS nie dokonali zgłoszenia do US w ramach VAT, korzysta póki co ze zwolnienia do 200 tys zł.

        Jednakże jednocześnie korzysta z projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, zarówno w zakresie działalności statutowej jak i PS.

        Czy jeśli przekroczy 200 tys. progu obrotu i nastąpi konieczność zgłoszenia do VAT, to będzie możliwość odliczenia VAT od zakupów związanych tylko z działalnością statutową?

        Możliwość odzyskania zwrot VAT jest określona w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawy o VAT), który stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania działalności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

        Stowarzyszenie działa w ramach nieodpłatnej działalności statutowej, która nie stanowi działalności gospodarczej, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, który brzmi: "Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych." Na tej podstawie działania statutowe Stowarzyszenia, realizowane są w ramach CIS nieodpłatnie lub dochody będą przeznaczone na cele statutowe, co wyłącza ten zakres czynności z przedmiotu opodatkowania VAT.  Czy faktycznie?

        Ponadto powyższe zostało określone również w art. 86 ust. 2a i 2b, w których określono możliwość odliczenia podatku w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej jak i do innych celów.

        Art. 86 ust. 2a brzmi: W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (...), gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

        Art. 86 ust. 2b brzmi: Sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

        1) zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz

        2) obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

        Jednocześnie należy wyjaśnić, iż wydatki realizowane w ramach projektu były, są i będą mogły być w całości i jednoznacznie przypisane do działalności nieopodatkowanej. Z kolei wydatki w ramach działalności gospodarczej/opodatkowanej będą przypisane w całości do działalności PS-opodatkowanej. Stowarzyszenie odrębnie realizować będzie działania statutowe (CIS) oraz działania w ramach działalności gospodarczej.

        Odpowiedź.

        Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług –dalej u.p.t.u. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Należy podkreślić, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 u.p.t.u.

        Stosownie do art. 88 ust. 4 u.p.t.u. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (wyłączenie w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania).

        Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług.

        Przepis art. 96 w ust. 1 u.p.t.u. stanowi, iż podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Stosownie do art. 96 ust. u.p.t.u., naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego". Treść ww. art. 88 ust. 4 u.p.t.u. nie wskazuje, aby do nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego konieczne było posiadanie statusu podatnika zarejestrowanego w momencie otrzymania faktur zakupu. Zatem status podatnika czynnego (zarejestrowanego) konieczny jest w momencie wykazywania odliczenia (zob. wyrok NSA z dnia 21 grudnia 2006 r., sygn. akt I FSK 378/06, wyrok NSA z 9 lipca 2010 r., sygn. akt I FSK 1132/09, wyrok NSA z 1 czerwca 2007 r., sygn. akt I FSK 792/06, wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2007 r., sygn. akt I FSK 582/06, wyrok WSA z dnia 24 listopada 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 1127/14).

        Prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 u.p.t.u.) kształtuje się w danym okresie rozliczeniowym. Zdarzeniem uprawniającym do obniżenia podatku należnego - co wprost wynika z art. 86 ust. 10 pkt 1 u.p.t.u. - jest zazwyczaj otrzymanie faktury lub dokumentu celnego, a ewentualne późniejsze rozliczenie podatku jest konsekwencją już nabytego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego. Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną, a warunek rejestracji jest niezbędny wyłącznie do skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego.

        Trzeba rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa. Jego realizacja następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia i aby skutecznie zrealizować już powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć - najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa - wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako podatnika.

        Zatem należy stwierdzić, iż ustawa o podatku od towarów i usług nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, iż zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej (lub przyszłej) działalności opodatkowanej (oraz ewentualnie spełniać inne warunki określone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług). Niemniej ustawodawca narzucił podatnikom, chcącym dokonać odliczenia podatku VAT od poczynionych nabyć, obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r., IPPP2/443-201/14-2/DG, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2013 r., IPTPP2/443-824/12-9/AW, interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31.03.2017 r. nr 1462-IPPP3.4512.86.2017.1.IG).

        W opisanym przypadku będziemy mieli do czynienia ze zmianą przeznaczenia nabytych towarów i usług z działalności zwolnionej do działalności opodatkowanej.

        Jak wynika z art. 91 ust. 7 u.p.t.u. przepisy ust. 1-6 (dotyczące korekty podatku) stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

        Tym samym, w stosunku do nabytych towarów i usług wykorzystywanych przez Stowarzyszenie do działalności opodatkowanej po zarejestrowaniu podmiotu jako podatnika VAT czynnego możliwe będzie dokonanie korekty podatku naliczonego na zasadach wynikających z art. 91 ust. 7a-7d u.p.t.u. Poza tym, Stowarzyszenie będzie miało prawo do odliczania podatku naliczonego z faktur otrzymywanych po uzyskaniu statusu podatnika VAT czynnego, w zakresie w jakim będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu.

        Opracowane przez pana Mariusza Jabłońskiego

        Pytanie 2. Mam pytanie odnośnie kodów GTU.
        Refakturujemy koszty paliwa gazowego firmie wynajmującej pomieszczenia. I tu mam problem, ponieważ w związku z tymi zmianami zastanowiło mnie to, czy nie powinniśmy refakturować paliwa, tylko ciepło. Ponieważ firma wynajmująca korzysta z naszego pieca, nie ma swojego. I dlatego wydaje mi się, że powinna być aneksowana umowa i powinna nastąpić zmiana nazewnictwa ze sprzedaży paliwa gazowego na sprzedaż ciepła. Proszę mi powiedzieć, czy dobrze myślę, czy może powinnam nadawać na fakturze kod GTU?

        Odpowiedź.

        W przypadku gdy dokonujemy odsprzedaży towarów zastosowanie znajdzie przepisu art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., zgodnie z którym w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

        Jak wynika z przepisu art. 2 pkt 6 u.p.t.u. przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

        Zgodnie z art. 29a ust. 1 u.p.t.u., podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

        Stosownie do art. 29a ust. 6 u.p.t.u. podstawa opodatkowania obejmuje:

        1)podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

        2)koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

        W przypadku najmu pomieszczeń ustawodawca nie zdefiniował, jakie koszty wynajmującego mieszczą się w pojęciu „czynszu”, a obciążenie nimi najemcy zależy wyłącznie od zawartej umowy. Wyliczenie, co się składa na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

        Trybunał Sprawiedliwości w wyroku C-42/14 w sprawie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie rozstrzygnął, że najem nieruchomości i związane z nim: dostawa wody, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wywóz nieczystości, co do zasady należy uważać za odrębne i niezależne świadczenia, które winno się oceniać oddzielnie z punktu widzenia podatku od wartości dodanej, chyba że elementy transakcji, które obejmują również ekonomiczne przesłanki zawarcia umowy, są ze sobą tak ściśle związane że tworzą obiektywnie tylko jedno niepodzielne świadczenie ekonomiczne, którego rozdzielnie miałoby charakter sztuczny.

        Zatem, w celu ustalenia, czy usługi najmu i dostawy mediów stanowią niezależne świadczenia, w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę fakt, że jeżeli najemca ma możliwość wyboru świadczeniodawców lub sposobów korzystania z danych towarów lub usług, świadczenia odnoszące się do tych towarów lub usług co do zasady mogą być uważane za odrębne od najmu. W szczególności, jeżeli najemca może decydować o swoim zużyciu wody, energii elektrycznej lub energii cieplnej, które może być stwierdzone poprzez założenie indywidualnych liczników i na tej podstawie fakturowane, świadczenia odnoszące się do tych towarów lub usług co do zasady mogą być uważane za odrębne od najmu. Taką samą zasadę należy również przyjąć w przypadku, gdy umowa przewiduje odrębne rozliczanie mediów, a wysokość opłaty z tego tytułu ustalana jest w umowie na podstawie kryteriów innych niż opomiarowanie według liczników, uwzględniających zużycie tych mediów przez najemcę. Takimi innymi kryteriami mogą być np. liczba korzystających z nieruchomości czy też powierzchnia nieruchomości.

        Odnosząc się zatem do sposobu opodatkowania i zastosowania właściwych stawek podatku dla czynności obciążenia najemcy opłatami za zużycie energii cieplnej należy stwierdzić, że zgodnie z aktualną linią orzecznictwa (wyrok TSUE w sprawie C-42/14 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa), w sytuacji gdy mamy do czynienia z takimi świadczeniami jak: energia elektryczna, energia cieplna woda, ścieki, to co do zasady uznajemy je za usługi odrębne od usługi najmu w sytuacji, gdy najemca ma możliwość wyboru ilości ich zużycia. Zatem kryterium zużycia będzie jednym z czynników decydujących o odrębności świadczeń.

        Zatem dostawę mediów takich jak energia cieplna (gdy najemca ma możliwość rozliczenia zużycia na podstawie indywidualnego ich zużycia wynikającego z opomiarowania według liczników, bądź według kryterium liczby osób najemcy korzystających z nieruchomości, czy też proporcjonalnie do zajmowanej przez najemcę powierzchni nieruchomości) należy traktować odrębnie od usługi najmu. W konsekwencji, wynajmujący powinien zastosować stawkę właściwą dla tych mediów, zgodnie z fakturami otrzymanymi od dostawców mediów (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 kwietnia 2017 r.,
        2461-IBPP2.4512.228.2017.1.MK). Jeśli wskazane w pytaniu paliwo gazowe jest objęte symbolem GTU należy go wykazać w ewidencji sprzedaży, natomiast nie ma obowiązku zamieszczania symboli GTU na fakturach.

        W przypadku gdy rozliczenie mediów następuje ryczałtowo, to opłaty z tego tytułu należy opodatkować według takich samych zasad i stawek jak najem, co oznacza, że nie stosuje się do nich oznaczeń GTU.

        Opracowane przez pana Mariusza Jabłońskiego

         Bezpośredni link do zagadnienia:
         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/podatek_vat_w_projektach_rpo_wsl_webinarium_29102020

         Pytanie 1. Jeśli w pierwszym WNP podaliśmy informację, że strona www projektu jest w trakcie przygotowywania, kolejny wniosek zostanie złożony dopiero za 3 miesiące, a stronę mamy gotową po tygodniu od rozpoczęcia projektu to mamy zgłosić ten fakt opiekunowi czy poczekać do kolejnego wniosku?
         Odpowiedź, 21.10.2020 r.

         Informację dotyczącą uruchomienia strony internetowej projektu należy wskazać w kolejnym wniosku o płatność. Nie ma konieczności informowania dodatkowo opiekuna projektu o tym fakcie.

         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

         Pytanie 2.
         a) Czy SIWZ i inne dokumenty Zamawiającego mogą być załączone do LSI nie jako skan, tylko w takiej formie, w jakiej publikuje je na swojej stronie internetowej, czyli w pdf, ale bez elektronicznego podpisu kwalifikowanego? (Zamawiający nie ma obowiązku podpisywać dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
         b) Czy załączając oferty złożone przez Wykonawców do LSI należy załączać również ich podpisy, jeżeli oferta została złożona z zewnętrznym podpisem elektronicznym? (z wewnętrznymi nie ma problemu, ponieważ stanowią jeden plik, natomiast przy podpisie zewnętrznym są już dwa pliki).
         Odpowiedź, 21.10.2020 r. 
         a) Zamawiający zamieszcza w Rejestrze postępowań/zamówień dokumentów w LSI2014 SIWZ w takiej formie jaka została udostępniona wykonawcom.
         b) Zamawiający jest zobowiązany do załączenia w LSI2014 ofert tak, aby możliwa była identyfikacja czy zostały one podpisane przez osoby upoważnione.Jednocześnie w przypadku wątpliwości odnośnie przeprowadzanych w ramach projektu postępowań proszę o kontakt z infolinią pod nr telefonu 32 77 44 707, w każdą środę w godzinach od 10.00 do 14.00.

         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

          Bezpośredni link do zagadnienia:
          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/warsztaty_dotyczace_przygotowania_i_zlozenia_wniosku_o_platnosc_w_lsi_efs_15102020

          Pytanie 1. Czy z uwagi na pandemię można wykluczyć osobiste składanie formularzy rekrutacyjnych z procesu rekrutacji uczestników projektu oraz zorganizować rozmowy rekrutacyjne w trybie online?

          Odpowiedź.

          Zaleca się wystąpienie do opiekuna z prośbą o zgodę na zmianę opisu sposobu rekrutacji we wniosku o dofinansowanie.
          W wystąpieniu sugerujemy zamieścić:
          - Dokładny opis proponowanego przeprowadzenia rekrutacji.
          - Powołanie się na siłę wyższą tj. wdrażanie projektu w okresie pandemii COVID-19 oraz dbałość o bezpieczeństwo personelu i osób biorących udział w rekrutacji.

          Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

          Pytanie 2. Czy w przypadku gdy dany wydatek nie zaplanowano w wydatkach bezpośrednich, a ich realizacja jest niezbędna, czy można wydatkować takie wydatki z kosztów pośrednich?

          Odpowiedź.

          Koszty pośrednie są traktowane jako wydatki poniesione. Nie podlegają one kontroli. Naliczane są od wydatków faktycznie poniesionych.

          W przypadku powstania oszczędności w tej części budżetu należy je wydać na ten sam cel, który jest wskazany we wniosku o dofinansowanie. Ustawa o finansach publicznych wskazuje, że środku publiczne są wydatkowane na ściśle określone cele.

          Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską


           Bezpośredni link do zagadnienia:
           https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_i_rozliczanie_projektow_efs_webinarium_13102020

           Pytanie 1. Czy nieprawidłowością i próbą uszczuplenia budżetu Unii Europejskiej jest następująca sytuacja mająca miejsce u beneficjenta?
           W ramach realizowanego projektu zostały zapłacone na rzecz ZUS składki za miesiąc marzec, które następnie zostały ujęte we wniosku o płatność za okres do 31.03.2020 r. Po sporządzeniu wniosku o płatność, jednostka złożyła do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS w wysokości 50% składek należnych, w związku z przepisami tarczy antykryzysowej. Przed zatwierdzeniem wniosku o płatność jednostka otrzymała informacje o przyznaniu jej tego zwolnienia z ZUS. Następnie w efekcie otrzymanego zwrotu składek z ZUS zostały pomniejszone wydatki unijne, a co za tym idzie zwrot został uwidoczniony w kolejnym wniosku o płatność zgodnie z datą otrzymanego zwrotu z ZUS. Instytucja Zarządzająca twierdzi, że fakt ubiegania się o zwolnienie ze składek powinien być uwidoczniony we wniosku obejmującym okres do 31.03 i uznała postępowania beneficjenta za nieprawidłowość.
           Faktycznie w wyniku zwrotu części składek z ZUS wydatki unijne uległy zmniejszeniu i nie nastąpiło uszczuplenie budżetu Unii Europejskiej.
           Instytucja Zarządzająca wezwała beneficjenta do zwrotu dofinansowania w wysokości 50% składek ZUS wykazanych we wniosku obejmującym okres do 31.03.2020 r., wraz z odsetkami.
           Jak należy wykazywać we wnioskach o płatność zwroty dokonanych wcześniej wydatków np. w wyniku faktur korygujących czy zwrotów z ZUS, w miesiącu poniesienia wydatku czy w miesiącu otrzymania zwrotu?

           Odpowiedź.

           Zwrot dotyczył wydatku poniesionego już z budżetu projektu, stąd wystąpiło podwójne finansowanie części składek ZUS za marzec, dlatego naliczono odsetki.
           Podwójne finansowanie w tym przypadku potraktowano, jako nieprawidłowość tj. łamanie przepisów i wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, a nie jako nadużycie – świadome ukrywanie faktu odzyskania ZUS w celu uzyskania osobistych korzyści. Inaczej IZ nie mogła postąpić, gdyż obowiązuje ją dyscyplina finansów publicznych.


           Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

           Pytanie 2. Czy podczas zatrudnienia subsydiowanego połączonego z doposażeniem stanowiska pracy, pracodawca może zmienić miejsce wykonywania działalności gospodarczej - zmiana województwa?

           Odpowiedź.

           Pytanie prawdopodobnie zadał powiatowy urząd pracy. W tym przypadku temat ten jest uregulowany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w dokumentacji naboru projektów pozakonkursowych pup. Głównym celem subsydiowania zatrudnienia oraz doposażenia i wyposażenia miejsca pracy jest aktywizacja zawodowa bezrobotnego zarejestrowanego w danym pup. Zmniejszenie bezrobocia korzystnie wpływa na rozwój województwa. Jeśli pracodawca przeniósł swoją siedzibę poza województwo łódzkie, ale nadal zatrudnia bezrobotnego skierowanego przez dany pup, spełnione są wymogi ustawy i dokumentacji naboru. Jeśli natomiast zwolnił skierowanego bezrobotnego, zgodnie z ustawą i umową spisaną z pracodawcą, należy naliczyć proporcjonalnie zwrot dotacji.

           Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

            

           Pytanie 3. W ramach projektu ( okres trwania 2 lata ) działa Klub Seniora, Placówka wsparcia dziennego, usługi opiekuńcze, pomoc sąsiedzka i mieszkanie chronione. Na czym w tym wypadku będzie polegać trwałość projektu, rezultatu? Rozumiem, że musimy wykazać gotowość do dalszej realizacji tych działań. Jeżeli będą chętni do skorzystania z tych usług to musimy świadczyć te usługi dokładnie w ten sam sposób, na tym samym poziomie, jak to było realizowane w projekcie tzn. wszystkie zajęcia, transport, catering, zatrudniać osoby na zlecenie do pomocy sąsiedzkiej? Czy wystarczy, że działa np. Klub Seniora a zajęcia i catering będą dodatkowo płatne lub nie będzie tych zajęć, cateringu?

           Odpowiedź.

           Trwałość projektu z art. 71 Rozporządzenia ogólnego będzie miała miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy w projekcie były ponoszone wydatki w ramach cross-financingu np. na remont i adaptację Klubu Seniora czy mieszkań chronionych. W takim przypadku trwałość polega na niepoddaniu projektu znaczącej modyfikacji przez okres 5 lat po jego finansowym rozliczeniu. Jeśli pytanie zadało MŚP, okres ten wynosi 3 lata. Szczegółowo ten zakres omówiono na zajęciach. Podsumowując zapisy z prezentacji, w tym przypadku nie można sprzedać/wnieść do innego podmiotu aportem/udziałem obiektu Klubu Seniora, mieszkań chronionych, ani zmienić przeznaczenia tych obiektów w okresie trwałości.

           Trwałość rezultatu zaczyna się po zakończeniu finansowania ze środków EFS a okres trwania zależy od zapisów umowy o dofinansowanie. Jeśli finansowanie z EFS usług społecznych trwało np. 2 lata to okres trwałości rezultatu zaczyna się natychmiast po zakończeniu finansowania z EFS i trwa 2 lata.

           W tym czasie usługi mają być w gotowości tj. o podobnej jakości, jak w trakcie projektu. Kto będzie za nie płacił wynika z wniosku o dofinansowanie. Jeśli autor obiecał, że będą finansowane np. przez gminę, gmina musi zaplanować środki na ten cel. Jeśli we wniosku o dofinansowanie wpisano, że usługi będą świadczone za częściową odpłatnością, taka odpłatność w okresie trwałości może być pobierana.

           Gotowość do dalszego świadczenia usług należy udowodnić np. przechowując screeny ekranów ze strony internetowej, na której zamieszczono informacje o możliwości skorzystania z zajęć w Klubie Seniora, mieszkaniach chronionych, pomocy sąsiedzkiej czy usług opiekuńczych. Jeśli nie zgłosili się chętni, nie mówimy o łamaniu trwałości rezultatu. Rodzaje zajęć w Klubie Seniora i świadczonych usług społecznych nie muszą stanowić identycznego katalogu, jak we wniosku o dofinansowanie. Wdrażane wsparcie zależy od potrzeb zgłoszonych przez chętnych spełniających wymogi grupy docelowej.

           Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

            Bezpośredni link do zagadnienia:
            https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamykanie_projektow_rpo_wsl_trwalosc_projektu_webinarium_06102020

            Pytanie 1. Nie jest dla mnie zrozumiałe, jakie zamówienia powyżej 50 000 nie więcej niż 130 000 zł. mam zamieszczać w BZP.
            Jak rozumieć zakup jednorazowy? Czy to np. odnosi się również do robót budowlanych, usług ? Czy to tylko zakup (robota budowlana) nieprzewidziany, nieplanowany? Np. umowa śmieciowa na 80 000 netto na rok 2021, około 12 faktur, 3 umowy na różne punkty?

            Odpowiedź.

            Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia w BZP powiązano z dokonywaniem „jednorazowego zakupu”, o wartości nie mniejszej niż 50 000 złotych. Użycie pojęcia „jednorazowy zakup”, które nie zostało zdefiniowane w ustawie, może budzić spore problemy w praktyce stosowania tego przepisu. W ocenie autora użycie tego sformułowania wskazuje na możliwość podziału jednego zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł na części (zakupy jednorazowe), z których każda część (zakup jednorazowy) będzie oceniana odrębnie pod kątem obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w BZP. W efekcie, jeżeli zamawiający planuje zamówienie np. na sprzęt komputerowy o wartości 80.000 zł w ten sposób, że chce dokonać dwóch zakupów o wartości 40.000 zł w różnym momencie (np. w pierwszej i drugiej połowie roku, co wynika z określonych uwarunkowań organizacyjnych lub ekonomicznych), każdy z nich będzie miał charakter zakupu jednorazowego i nie będzie podlegał obowiązkowi publikacji w BZP. Należy jednak pamiętać, że jeżeli wartość zamówienia przekroczy kwotę 130.000 zł, udzielenie w częściach będzie podlegać regulacji wskazanej w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy, a więc obowiązkowi prowadzenia procedury wyboru wykonawcy wg procedury ustalonej dla łącznej wartości zamówienia, nawet jeżeli udzielane jest w częściach.

            Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

             Bezpośredni link do zagadnienia:
             https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamowienia_publiczne_od_1_stycznia_2021_webinarium_09092020

             Pytanie 1. Czy datą zawarcia umowy jest data wpływu umowy do Zamawiającego (umowy podpisanej już przez 2 strony)?

             Odpowiedź.

             Datą zawarcia umowy wskazane jest w jej treści. Zgodnie z przepisami art. 70 Kodeksu cywilnego w razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane - w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy.

             Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

             Pytanie 2. Czy można zastrzec w Zapytaniu, że oferty mogą wpływać tylko i wyłącznie przez Bazę?

             Odpowiedź.

             W ocenia autora odpowiedzi taki zapis nie byłby skuteczny, bowiem nie występowałyby podstawy odrzucenia oferty, która wpłynęła np. za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej. Dodatkowo mógłby być potraktowany jako nieuzasadnione utrudnianie dostępu do zamówienia. Sama instrukcja użytkowania BK2021 wskazuje na możliwość dodawania danych ofert złożonych poza Bazą Konkurencyjności.

             Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

             Pytanie 3. Co w przypadku gdy nie zmieniono przedmiotu zamówienia, ponowiono procedurę (ogłoszenie na bazie), a w ramach negocjacji wykonawca nie chce podpisać umowy - jak realizować takie zamówienie?

             Odpowiedź.

             Zamawiający może po zamknięciu negocjacji z jednym wykonawcą podjąć próbę negocjacji z kolejnym lub ponowić ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności.

             Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

              Bezpośredni link do zagadnienia:
              https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rozeznanie_rynku_i_zasada_konkurencyjnosci_rpo_wsl_webinarium_08092020

              Pytanie 1. Czy w przypadku zmiany kwoty zasiłku dla bezrobotnych, co wynika ze zmiany prawa (indeksacja o inflację rok rocznie - zmiana od 1 czerwca) oraz zmiany zasiłku od 1 września zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym, beneficjent ma prawo aneksować umowę o dofinansowanie o różnicę w kwocie wynikającej ze zmiany wskaźnika zasiłku dla bezrobotnych, a strona umowy ma obowiązek zwiększyć kwotę dofinansowania?

              Odpowiedź.

              I część pytania:
              Coroczna indeksacja zasiłku dla bezrobotnych uwzględniająca inflację odbywa się od dawna. Beneficjent powinien ją zaplanować we wniosku o dofinansowanie stosując np. metodę ekstrapolacji danych. Nie ma podstawy do wystąpienia o zwiększenie kwoty dofinansowania.

              II część pytania:
              Zmiany wynikające z powodu pandemii koronawirusa nie były możliwe do przewidzenia przez beneficjenta. Wystąpiła siła wyższa. Beneficjent w pierwszej kolejności powinien przejrzeć swój budżet pod kątem posiadanych oszczędności i wykorzystać je na nieprzewidziane wydatki, które pojawiły się w okresie pandemii. Jeśli nie znajdzie środków w swoim projekcie, ma prawo zwrócić się z prośbą o dodatkową dotację na ten cel. Instytucja może uwzględnić prośbę, ale nie musi.W przypadku gdy Instytucja nie uwzględni prośby, beneficjent ma prawo zaproponować zmiany we wniosku o dofinansowanie polegające np. na zmianie wskaźników ( zmniejszeniu wartości) lub ograniczeniu zakresu zadań. Taka propozycja powinna być szczegółowo uzasadniona z wyliczeniem wpływu zmian w przepisach na niedobory w budżecie.

              Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

              Pytanie 2. Czy funkcjonuje limit % do przyznawanych dodatków specjalnych za zaangażowanie pracownika do realizacji działań projektowych? Czy zadania realizowane w ramach projektu na podstawie przyznanego dodatku, powinny być wykonywane w standardowym czasie pracy pracownika czy w czasie ponad standardowy etat?

              Odpowiedź.

              W aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujących od 9.09.2019 r. nie ma limitu % przyznawanych dodatków specjalnych. Regulamin, na podstawie którego wypłacany jest dodatek powinien być natomiast przyjęty minimum na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie tj. zniesienie limitu nie dotyczy projektów trwających w dacie wprowadzenia nowych zapisów Wytycznych. Zadania powinny być wykonywane w czasie wskazanym przez przełożonego. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa pracy etat może być rozliczany nawet w skali kwartału, co oznacza, że np. praca 10 godzin w jakimś dniu nie oznacza pracy w godzinach nadliczbowych, jeśli w innym dniu kwartału pracownik przepracował 6 godzin.

              Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską


              Pytanie 3. Czy formularz zgłoszeniowy przesłany skanem musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy jakąś inną formą podpisu, aby był uznany? Czy wystarczy zeskanowany podpis, a później jakaś forma uzupełnienia w biurze?

              Odpowiedź.

              Nie ma wymogu podpisywania formularza podpisem kwalifikowanym, ale powinna to być jedna z dopuszczalnych form złożenia podpisu. Inny dobry pomysł wskazano w pytaniu tj. przesłanie e-mailem skanu podpisanego zgłoszenia. Dla niektórych uczestników taka forma może również stanowić problem. Proponuje się dopuścić dodatkowo dostarczenie formularza tradycyjną pocztą, przez osobę trzecią lub uzupełnienie podpisu w biurze przy okazji korzystania ze wsparcia.

              Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską


              Pytanie 4. Czy jest możliwe przesłanie dokumentów zgłoszeniowych wypełnionych w formie elektronicznej - bez podpisu.
              Dotyczy sytuacji zgłoszenia online, ale np. Uczestnik nie ma możliwości wydrukowania formularzy/deklaracji.

              Odpowiedź.

              Jest taka możliwość, ale podpis powinien być pozyskany w inny sposób np. jak w odpowiedzi na pytanie nr 3. Za każdym razem sposób podejścia powinien być uzgodniony z Instytucją, gdyż przy zmianie dokumentacji rekrutacyjnej będzie konieczność wprowadzenia zmian do wniosku o dofinansowanie.

              Opracowane przez  panią Małgorzatę Rulińską


              Pytanie 5. Czy funkcjonuje limit % do wysokości przyznawanych dodatków specjalnych za zaangażowanie pracownika do realizacji działań projektowych?
              Jeśli nie, to dokładnie od jakiego terminu?

              Odpowiedź.

              Od 9.09.2019 r. nie ma w Wytycznych takiego limitu – odpowiedź jak dla pytania nr 2.

              Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską


              Pytanie 6. Czy zadania realizowane w ramach projektu na podstawie przyznanego dodatku, powinny być wykonywane w standardowym czasie pracy pracownika czy w czasie ponad standardowy etat?

              Odpowiedź.

              Przełożony decyduje w jakich godzinach ma być wykonana praca projektowa. Może zlecić jej wykonanie w godzinach pracy lub w godzinach nadliczbowych. Dopłaty za godziny nadliczbowe nie zawsze są wydatkiem efektywnym i racjonalnym. W dłuższym okresie dla projektu bardziej efektywne byłoby zatrudnienie kogoś z zewnątrz niż zapłata za pracę w ramach godzin nadliczbowych.

              Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską


              Pytanie 7. 
              Jeśli natomiast pracownik oddelegowany, wynagradzany za realizację działań projektowych w formie dodatku, realizuje zadania poza swoim standardowym czasem pracy, to czy dodatkowo powinien mieć wypłacane godziny nadliczbowe?

              Odpowiedź.

              Jeśli pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, kodeks Pracy przewiduje dodatkową zapłatę. Nie oznacza to, że zapłata za godziny nadliczbowe musi pochodzić w budżetu projektu. W dłuższym okresie być może efektywniejszym wydatkiem byłoby zatrudnienie nowej osoby i zapłata za godziny w ramach jej etatu.

              Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską.


              Pytanie 8. W jaki sposób praktykowane jest potwierdzanie udziału/obecności w formach wsparcia przez uczestników, w sytuacji kiedy wsparcie jest realizowane w formie zdalnej. np. Konsultacja/doradztwo przez telefon? Oczywiście chodzi o obecną sytuacji epidemiczną.

              Odpowiedź.

              Dokumenty monitorujące uczestnictwo w formach wsparcia oraz wskaźniki celu należałoby wpisać do wniosku o dofinansowanie w ramach wprowadzenia zmian. Zmiany muszą być zatwierdzone przez Instytucję. Można zaproponować np. raport doradcy z rozmów telefonicznych z podaniem nazwisk uczestników, daty i godziny wsparcia, bilingi z telefonu doradcy. W przypadku korzystania z platform do prowadzenia zdalnych zajęć są możliwości wydruku logowań uczestników.

              Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską.


              Pytanie 9.
              Czy jest możliwe przeprowadzenie rekrutacji na działania projektowe w formie zdalnej? Jeśli tak, to w jaki sposób Uczestnik powinien wysyłać wypełnione formularze zgłoszeniowe czy też deklarację uczestnictwa?
              Odpowiedź.

              Jest taka możliwość. Będzie to zmiana w stosunku do rekrutacji opisanej we wniosku o dofinansowanie projektu, więc potrzebne są uzgodnienia z Instytucją. Należy się powołać na siłę wyższą i zaproponować zmianę sposobu naboru uczestników np. na formę formularzy elektronicznych z podpisem kwalifikowanym lub podpisane za pomocą e-puap. Jeśli takie podejście stanowi barierę dostępu dla grupy docelowej, może to być wysyłanie formularzy w formie papierowej do uczestnika i następnie odesłanie wypełnionego formularza również pocztą tradycyjną lub przekazanie przez osobę trzecią.

              Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską.

               Bezpośredni link do zagadnienia:
               https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_i_rozliczanie_projektow_efs_webinarium_03092020

               Pytanie 1. Czy kontrola może zakwestionować wydatki poniesione zgodnie z ustalonymi w przedsiębiorstwie we własnym zakresie zmianami w projekcie rozliczanym ryczałtowo? (Nie dokonano formalnych zmian, nie powiadomiono opiekuna itd.)

               Odpowiedź.

               Kontrola nie może odnieść się do dokumentów finansowych potwierdzających wydatki w projekcie z kwotami ryczałtowymi. Może sprawdzić jedynie te dokumenty, które są wymienione w umowie o dofinansowanie. Tym samym nie można zakwestionować poziomu wydatków, zmian finansowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Istnieje możliwość zakwestionowania całej kwoty ryczałtowej (wydatków na zadanie), jeśli beneficjent nie przedstawi dokumentów wpisanych do umowy, które mają być udostępniane kontrolerom. Ponadto kontroli podlegają dokumenty związane z kwalifikowalnością uczestników, gdyż beneficjent wprowadzał na bieżąco dane do systemu SL2014 do zakładki Monitoring uczestników projektu. Kontrolerzy mają prawo porównać dane z SL2014 z dokumentacją źródłową.

               Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

               Pytanie 2. Jakie zmiany powinien zgłaszać Beneficjent w projekcie ryczałtowym?

               Odpowiedź.

               W projekcie ryczałtowym zasadniczo beneficjent nie powinien wprowadzać żadnych zmian. Umowa o dofinansowanie jest kontraktem, w ramach którego beneficjent zobowiązał się do osiągnięcia określonego celu mierzonego wskaźnikami a instytucja udzielić dofinansowanie na ten cel. Beneficjent powinien skoncentrować się na osiągnięciu wskaźników. W wyjątkowej sytuacji np. zmiana przepisów, wpływ pandemii COVID-19 na możliwość osiągnięcia wskaźników, wycofanie się partnera z projektu, może zwrócić się z prośbą do Instytucji o indywidualne podejście i zgodę na niezbędne zmiany umożliwiające osiągnięcie celu.

               Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską


               Pytanie 3. Dlaczego podmioty powiązane (spowinowacone) z beneficjentem projektu nie mogą składać ofert czy też świadczyć usługi na poczet realizacji projektu? Okazuje się, że podmioty spowinowacone z beneficjentem często oferują najbardziej ekonomiczne oferty cenowe idące w parze z wysoką jakością swoich usług, a mimo tego nie mogą być wybrane do realizacji zadania.

               Przykład: Dostawa i przygotowanie cateringu dla instytucji zajmujących się opieką dzienną nad dziećmi do lat 3.

               Średnia cena rynkowa dostawców cateringowych to w obecnej chwili 14-18zł/ za dzienne wyżywienie na jedno dziecko. Przy czym firma spowinowacona z beneficjentem zajmująca się produkcją żywności, w tym dostarczaniem cateringu jest w stanie wykonać taką usługę na wysokich jakościowo produktach za kwotę 10-12 zł za dziecko za dzień.

               Osobiście uważam, iż wnioskodawca, który finalnie szczęśliwie zostanie beneficjentem danego programu unijnego powinien mieć pełną możliwość do realizacji zadania w sposób najbardziej ekonomicznie uzasadniony bez kategoryzowania firm na spowinowacone i te są z automatu odrzucane i na niezwiązane z beneficjentem (które to często gęsto) sprawdzają czy dane zapytanie nadsyłane jest przez uczestnika projektu unijnego i wtedy jest inny cennik czy jest to zapytanie indywidualne i wtedy też jest inny cennik. Jako beneficjent danego projektu biorąc na siebie odpowiedzialność z realizacji ale i trwałości projektu powinien mieć prawo do wewnętrznego samopoczucia, że nie ma "bzdurnych" ograniczeń jak to np. opisane powyżej.

               Podsumowując : Czy istnieje rozwiązanie, artykuł prawny, przepis który dopuszczałby możliwość współpracy z podmiotami spowinowaconymi z beneficjentem oczywiście przedstawiając szereg dokumentów, na to iż wybór takiego podmiotu przebiegł zgodnie ze wszystkimi przepisami i warunkami prawnymi.

               Odpowiedź.

               Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 6.5.2. Zasada konkurencyjności, podpunkt 2 napisano, iż wyjątkowo w przypadku, w którym umożliwienie podmiotowi powiązanemu wzięcia udziału w postępowaniu jest uzasadnione ze względu na specyfikę projektu lub typ beneficjenta, a wybór wykonawcy będącego podmiotem
               powiązanym będzie dokonany zgodnie z procedurą, IZ PO może wyrazić zgodę na wyłączenie zakazu w odniesieniu do danego postępowania przed jego przeprowadzeniem. Zasada konkurencyjności nie jest regulowana przepisami prawa a Wytycznymi, więc nie ma przepisu, który by regulował te aspekty w inny sposób w odniesieniu do beneficjentów z sektora biznesu i organizacji pozarządowych ( III sektor). Jeśli usługi cateringowe w projekcie będą stanowiły kwotę poniżej 50.000 PLN netto a powyżej 20.000 PLN stosuje się rozeznanie rynku a w tej procedurze nie stosuje się wyłączenia podmiotów powiązanych z beneficjentem. Ponadto rozeznania rynku nie przeprowadza się dla najczęściej finansowanych towarów i usług, dla których IZ PO określiła wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych a często są to właśnie usługi cateringowe, jak w przytoczonym w pytaniu przykładzie.
               Reasumując, wyłączenie z kręgu wykonawców podmiotów powiązanych ma miejsce wyłącznie w przypadku zamówień powyżej 50.000 PLN netto a i wówczas jest możliwość na uzyskanie zgody na odstąpienie od tego warunku, jeśli zajdą uzasadnione okoliczności.


               Opracowane przez  panią Małgorzatę Rulińską


               Pytanie 4. Czy w przypadku jednostek, które nie mają możliwości odliczania VAT wartość środka trwałego powyżej 10.000 zł. będzie brana wartość netto czy brutto np. zakupiono rzecz, której wartość jednostkowa wynosi 9.000 zł. netto plus VAT, przy założeniu że VAT wyniesie 23% to wartość brutto wyniesie 11.070 zł. – czy w takiej sytuacji będziemy traktować zakup jako środek trwały i będziemy patrzeć się na wartość brutto, czy trzeba patrzeć się na każdorazowo wartość netto?

               Odpowiedź.

               W przypadku zakupu środków trwałych powyżej kwoty 10.000 PLN netto należy wydatek taki zmieścić w limicie przewidzianym na zakup środków trwałych. Nie zależy to od faktu, czy beneficjent jest czynnym płatnikiem podatku VAT i ma możliwość jego odzyskania. Zawsze bierze się pod uwagę wartość netto tj. bez VAT. W podanym powyżej przykładzie, gdy wartość danego środka trwałego wynosi 9.000 PLN netto nie będzie on uwzględniany w limicie ani nie będzie odznaczany we wniosku o dofinansowanie w rubryce „środki trwałe”. Takie podejście obowiązuje od 9 września 2019 r. tj. o wejścia w życie ostatniej nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przed nowelizacją do limitu ujmowano środki trwałe o wartości powyżej 3.500 PLN netto.

               Ponadto należy wspomnieć o udogodnieniach w okresie pandemii COVID-19. W związku z zawieszeniem wyżej wymienionych Wytycznych na okres od 1.02.2020 r. do 31.12.2020 r., jest możliwość przekroczenia limitu przeznaczonego na środki trwałe. Jednak w tej sprawie należy się kontaktować z opiekunem projektu, który rozstrzygnie czy zwolnienie to będzie miało zastosowanie do konkretnego projektu.


               Opracowane przez  panią Małgorzatę Rulińską


               Pytanie 5. Czy istnieje możliwość zakupu z kosztów pośrednich komputera/laptopa dla osoby uczestniczącej w projekcie zatrudnionej na umowę zlecenie. Czy można dokonać zakupu sprzętu komputerowego z kosztów pośrednich dla pracownika jednostki zatrudnionego na umowę o pracę, biorącego udział w projekcie?

               Odpowiedź.

               Istnieje taka możliwość, ale należy zmieścić się w limicie środków. Ponadto komputer powinien służyć celom administrowania/zarządzania projektem. Można również kupić sprzęt dla innych osób np. osoby księgującej czy pomagającej w przygotowaniu dokumentacji związanej z wyborem wykonawców.

               Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską


               Pytanie 6. Czy w projekcie, który trwa np. do 31.12.2022 r. można w ostatnim dniu projektu wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.
               Sytuacja dotyczy pracownika samorządowego.

               Odpowiedź.

               Nie ma potrzeby dokonywania wypłaty w grudniu. Jeśli wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. nastąpi do 30 stycznia 2023 r., będzie to wydatek kwalifikowany pod warunkiem, że będzie on wpisany do końcowego wniosku o płatność. Wypłata 31.12.2022 r. raczej nie będzie zgodna z regulaminem wewnętrznym.

               Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

               Pytanie 7. Czy w przypadku, gdy projekt zaczyna się np. od 1 września 2020 r., czy za 2020 r. będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika biorącego udział w projekcie, zatrudnionego w jednostce na czas nieokreślony (jako pracownik przepracuje co najmniej 6 miesięcy jako pracownik, lecz w projekcie nie przepracuje 6 miesięcy)? Czy czas brania udziału w projekcie będzie determinował prawo do „13-tki” – np. nauczyciel, który udzielał zajęć doradztwa zawodowego?


               Odpowiedź na I część pytania.

               Dodatkowe wynagrodzenie roczne może być wypłacone z budżetu projektu w proporcji odpowiadającej zaangażowaniu w prace projektowe tj. jeśli ktoś będzie oddelegowany na cały etat od września danego roku po jego zakończeniu może otrzymać 1/3 „13-tki”. Jeśli ta osoba będzie oddelegowana jedynie na pół etatu to ½ z 1/3 tj. 1/6 wynagrodzenia dodatkowego.

               Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską.

               Odpowiedź na II część pytania.

               Nauczyciel już zatrudniony w danej szkole może być zaangażowany do zajęć projektowych w ramach swojej umowy o pracę a za godziny projektowe będzie mieć zapłacone, jak za godziny ponadwymiarowe. Nie są to jednak godziny ponadwymiarowe, więc wynagrodzenie to nie wchodzi do podstawy naliczenia „13-tki”. Nauczyciel taki otrzyma dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytułu zatrudnienia w szkole poza projektem.Jeśli będzie to nowy nauczyciel specjalnie zatrudniony do projektu, to otrzyma „13-tkę” z tytułu takiego zatrudnienia naliczoną zgodne z regulaminem wewnętrznym od jego wynagrodzenia, ponieważ praca w projekcie nie stanowi dla niego dodatkowych godzin.

               Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską.


               Pytanie 8. Czy od wynagrodzeń wypłaconych w projekcie będą odprowadzane składki na pracownicze plany kapitałowe?

               Odpowiedź.

               Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdział 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu projektu, podpunkt 4: W ramach wynagrodzenia personelu projektu niekwalifikowalne są:

               -koszty składek i opłat fakultatywnych, niewymaganych obowiązującymi przepisami prawa krajowego, chyba że:

               i. zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy oraz

               ii. zostały wprowadzone w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, oraz

               iii. potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady ich odprowadzania/przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta.

               Podsumowując, jeśli spełnione są trzy powyższe warunki można odprowadzać składki na pracownicze plany kapitałowe.

               Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską.

               Pytanie 9. Tak na ludzki język co to jest ten „cross-financing” – czy chodzi o inwestycje majątkowe?

               Odpowiedź.

               Wyrażenie „cross-financing” przetłumaczone na język polski oznacza „finansowanie krzyżowe” tj. projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą komplementarnie dobrać określone limitem środki z funduszu inwestycyjnego, czyli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i odwrotnie niektóre projekty inwestycyjne ( określone w Szczegółowych Opisach Osi Priorytetowych programów) mogą wydatkować środki na szkolenia i doradztwo np. związane z zakupem maszyn i ich obsługą.

               W odniesieniu do projektów współfinansowanych z EFS Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zawężają wydatki w ramach cross-financingu do:

               a) zakupu nieruchomości ( ale maksymalnie można przeznaczyć 10-15% wydatków kwalifikowanych);

               b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,

               c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń, w tym wydatków niezbędnych do przeprowadzenia tych prac i wchodzących w ich zakres.

               Z powyższego zapisu wynika, że nie wszystkie środki trwałe są cross-financingiem np. zakupiony samochód do przewozu osób z niepełnosprawnościami nie będzie należał do tej kategorii wydatków, bo nie jest na stałe przytwierdzony do nieruchomości. Schodołaz na stałe zamontowany na ścianie jest cross-financinegiem a model schodołazu przenośny (składany) już nim nie jest.

               Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską.

                Bezpośredni link do zagadnienia:
                https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_i_rozliczanie_projektow_efs_webinarium_19082020

                Pytanie 1. Jeśli, w ramach projektu będzie oferowana ścieżka aktywizacyjna oraz ścieżka dotacyjna, to czy osoby biorące udział w ścieżce dotacyjnej, jeśli w ramach projektu EFS otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  i rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, zostaną zaliczone do wskaźnika "liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie"?

                Odpowiedź, 3 czerwca 2020 r. 
                Tak, do wskaźnika liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie należy wliczyć wszystkie osoby, które zakończyły udział w projekcie, zarówno w ścieżkę aktywizacyjną jak i ścieżkę dotacyjną.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 2. Zgodnie z regulaminem konkursu minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie. Czy oznacza to, że 50% jest brane proporcjonalne, tj. 50% z liczby osób z grupy aktywizacyjnej i 50% z liczby osób z grupy dotacyjnej, czy ogólnie 50% z liczby wszystkich osób, które zakończyły udział w projekcie. Przykładowo, jeśli do projektu zakwalifikowanych zostanie 30 osób - z tego 10 osób na ścieżkę aktywizacyjną, a 20 osób na ścieżkę dotacyjną, to, czy grupa dotacyjna (która w liczbie 20 osób otrzyma środki z EFS i rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej) może zapewnić realizację wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w projekcie na wymaganym minimalnym
                poziomie 50%?

                Odpowiedź, 3 czerwca 2020 r. 
                W podanym przykładzie będzie to min 50% z 30 osób, które zakończą udział w projekcie.
                Taką interpretację należy przyjąć w związku z brzmieniem: 
                Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 –„IZ RPO oraz IP PO WER zapewniają, że minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia przewidziany w ramach projektów outplacementowych wynosi co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie.

                IZ RPO oraz IP PO WER zapewniają, że minimalny poziom wskaźnika „liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie” wynosi co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie. Definicja i sposób pomiaru ww. wskaźnika zostały określone w załączniku nr 2 do Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

                oraz 

                Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Załącznik nr 2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS , gdzie w definicji operacyjnej można znaleźć zapis dotyczący wskaźnika liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie - „We wskaźniku należy wykazywać również osoby, które uzyskały wsparcie EFS na podjęcie działalności gospodarczej.

                Jeżeli zatem w projekcie uczestniczy 30 osób, z czego 10 w ścieżce aktywizacyjnej, a 20 w ścieżce dotacyjnej oraz żadna z tych 10 osób nie podejmie zatrudnienia, a każda z tych 20 podejmie działalność gospodarczą, wówczas wskaźnik zostanie osiągnięty.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 3. Czy w ramach projektu można kwalifikować koszt przeprowadzenia dla uczestników/czek projektu, którzy będą objęci ścieżką ukierunkowaną na uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub uzyskania zatrudnienia szkoleń z zakresu np. prawa pracy, jeżeli jest to uzasadnione przeprowadzoną diagnozą grupy docelowej, niezależnie od wyniku IPD?

                Prowadzone analizy wskazują na zapotrzebowanie na tego typu kurs z uwagi na ogromne braki wiedzy w tym zakresie potencjalnych uczestników/czek projektu, a mimo to Taryfikator dla przedmiotowego konkursu nie przewiduje bezpośrednio możliwości udzielenia wsparcia tego rodzaju.

                Odpowiedź, 18 czerwca 2020 r. 
                W ramach projektów mających na celu aktywizację zawodową/ wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rynku pracy realizowane są wyłącznie kursy/ szkolenia pozwalające na nabycie konkretnych kwalifikacji, czy też kompetencji zawodowych. Szkolenia, o których mowa w pytaniu - w przypadku osób nieposiadających odpowiednich (innych) kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu związanego z prawnymi aspektami zatrudnienia, nie przyczynią się bezpośrednio do zmiany sytuacji na rynku pracy uczestników projektu.  Z uwagi na powyższe brak jest możliwości ich realizacji na rzecz ww. osób.

                Wyjątkiem oczywiście będą uczestnicy projektu, dla których kompetencje uzyskane w wyniku uczestnictwa w powyżej wskazanym szkoleniu będą uzupełnieniem posiadanych już kwalifikacji. Podkreślić natomiast należy, iż zakres wsparcia musi być indywidualnie dopasowany do potrzeb uczestnika i wynikać z Indywidualnego Planu Działania, a nie z odgórnych założeń realizatora projektu.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 4. W jaki sposób wyliczane jest wynagrodzenie kadry merytorycznej Wnioskodawcy, które miałoby być kosztem bezpośrednim we wniosku o dofinansowanie? Planujemy zrealizować część działań własnym sumptem, jednak nie wiemy jak wyliczyć stawkę godzinową takiego pracownika. Działamy na rynku agencji zatrudnienia już kilkanaście lat, zatrudniamy kilkadziesiąt osób, które mają różne warunki płacy - czy należy wyliczyć stawkę z uwzględnieniem danych historyczny - to za jaki okres? czy należy oprzeć tą stawkę o dane konkretnej grupy doradców?

                Odpowiedź, 18 czerwca 2020 r.
                Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki na wynagrodzenie personelu projektu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Ustalając zatem wysokość wynagrodzenia osoby realizującej usługę poradnictwa należy uwzględnić stawki obowiązujące w agencji; stawka godzinowa nie powinna być zawyżona w odniesieniu do przyjętych wynagrodzeń (na analogicznych stanowiskach) w ramach działalności pozaprojektowej.

                Ponadto, jeżeli stosunek pracy pracownika beneficjenta tylko w części obejmuje zadania w ramach projektu (np. na ½ etatu, ¼ etatu w ramach projektu), wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach projektu są kwalifikowalne, o ile:

                1. zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy,
                2. zakres zadań związanych z realizacją projektu stanowi podstawę dookreślenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu w stosunku do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę tego pracownika,
                3. wydatek związany z wynagrodzeniem personelu projektu odpowiada proporcji, o której mowa w lit. b, chyba że zakres odpowiedzialności, złożoność lub poziom wymaganych kompetencji na danym stanowisku uzasadnia różnicę w udziale wydatku do czasu pracy wynikającego ze stosunku pracy.

                W związku z powyższym, rozliczając wynagrodzenie poszczególnych osób w trakcie realizacji projektu należy brać pod uwagę stawkę wynikająca z umowy konkretnego pracownika realizującego zadania w projekcie, adekwatnie do wymiaru czasu pracy w ramach projektu, szacując natomiast stawki dla potrzeb skonstruowania budżetu projektu należy przyjąć stawki uśrednione na analogicznych stanowiskach w ramach działalności podstawowej wnioskodawcy.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 5. Czy wszystkie szkolenia muszą być realizowane przez instytucje wpisane do RIS na dzień składania wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tematyki, czy dotyczy to wyłącznie szkoleń zawodowych prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych?

                Odpowiedź, 18 czerwca 2020 r.
                Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu IOK zastrzega, iż usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

                Z uwagi na powyższe, w ramach projektu wszystkie szkolenia powinny być, pod rygorem uznania wydatków za niekwalifikowane, realizowane wyłącznie przez instytucje posiadające wpis do RIS – na moment wyboru podmiotu realizującego usługę szkoleniową oraz w trakcie realizacji tej usługi.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 6. Realizuję bardzo wartościowy cykl szkoleń, który uskuteczniam w mojej firmie od kilku lat.

                Czy złożenie wniosku odbywać się ma na jakichś specjalnych dokumentach udostępnianych przez Urząd lub wg. konkretnej procedury, czy po prostu od 30.06. będzie można dostarczyć własną dokumentację projektu do rozpatrzenia i to wystarczy?

                Odpowiedź, 19 czerwca 2020 r.

                1. Zgodnie z podrozdziałem 2.7 pkt 1 regulaminu konkursu na stronie 34: Wnioskodawcy przy składaniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WSL 2014-2020, wyłącznie w formie elektronicznej, zobowiązani są przygotować wniosek aplikacyjny za pomocą systemu LSI 2014 (https://lsi.slaskie.pl), a następnie przesłać go w formacie .pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) z wykorzystaniem platformy SEKAP lub ePUAP wskazując w temacie/treści wiadomości pełny numer wniosku.

                2. Projekty z tego konkursu obejmują – zgodnie z podrozdziałem 2.2 regulaminu konkursu – więcej narzędzi aktywizacji zawodowej niż tylko szkolenia. Zastosowanie w projekcie poszczególnych z nich musi wynikać z indywidualnych planów działania sporządzonych dla osób uczestniczących w tym projekcie. Każdy z uczestników projektu musi otrzymać ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Ponadto, wsparcie udzielane uczestnikom projektu musi być zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy. Należy zadbać, aby zakładane efekty uruchamianych form wsparcia odpowiadały na zapotrzebowanie regionalnego lub lokalnych rynków pracy na określone kwalifikacje i umiejętności. Co więcej, realizacja obowiązkowego pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego, wymaga od wnioskodawcy wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia lub zlecenia w ramach projektu ww. wsparcia podmiotowi, który taki wpis posiada.

                3. Projekty są oceniane wg szeregu kryteriów szczegółowo opisanych w rozdziale 4 regulaminu konkursu, w tym m.in.:
                wnioskodawca musi mieć co najmniej roczne doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego z wskazanych w punkcie 2 niniejszej odpowiedzi narzędzi aktywizacji zawodowej na rzecz osób zwalnianych z przyczyn zakładu pracy;
                wnioskodawca musi mieć odpowiedni potencjał finansowy, co oznacza, że jego obrót za ostatni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż najwyższa roczna kwota w budżecie planowanego projektu.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 7. Czy w projekcie można założyć wyłącznie ścieżkę wsparcia dla uczestników polegającą na wsparciu związanym z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, zgodnie ze standardem przedsiębiorczości tak, jak w projektach RPO 7.3.3?

                Odpowiedź, 25 czerwca 2020 r.
                Nie. Nie można.
                Zgodnie z regulaminem konkursu (str. 20-21), uczestnik projektu musi mieć zapewnioną możliwość skorzystania ze ścieżki dotacyjnej albo ze ścieżki ukierunkowanej na uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub uzyskania zatrudnienia. Gdyby projekt nie przewidywał tej drugiej ścieżki, wówczas nie zostałby spełniony wymóg regulaminu.

                Ponadto, zgodnie z definicją kryterium dostępu nr 5, „Biorąc pod uwagę efektywność wsparcia oraz rezultaty długoterminowe, projekt nie powinien ograniczać się wyłącznie do wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 8. Jaka jest maksymalna dopuszczalna ilość wniosków  składanych przez jednego Wnioskodawcę w konkursie nr  RPSL.07.04.02-IP.02-24-080/20?

                Odpowiedź, 3 lipca 2020 r. 
                Regulamin nie określa maksymalnej liczby wniosków, które można złożyć.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 9. Jaką kwotę wsparcia pomostowego należy zaplanować w projekcie?
                Czy kwotę w wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w obecnym roku kalendarzowym tj. 2.600,00 zł brutto, czy w wysokości prognozowanego minimalnego wynagrodzenia na rok 2021 tj. 3.000,00 zł brutto?

                Odpowiedź, 3 lipca 2020 r.
                Wsparcie pomostowe przyznawane jest w formie comiesięcznych transz w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia na założenie własnej działalności gospodarczej. Tym samym, jeżeli to wsparcie udzielane będzie w 2021 roku,  uzasadnionym jest ujęcie wydatków w budżecie projektu w wysokości wynagrodzenia minimalnego prognozowanego (wskazując we wniosku o dofinansowanie wiarygodne źródło informacji, np. stronę internetową gov.pl).

                Jeżeli faktyczna kwota minimalnego wynagrodzenia na 2021 rok będzie niższa niż kwota założona – na podstawie prognozy - we wniosku o dofinansowanie, wówczas beneficjent zobowiązany jest wypłacić kwotę faktyczną.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 10. Kryterium dostępu nr 11 wymaga posiadania przez lidera lub partnera co najmniej rocznego doświadczenia w realizacji przedsięwzięć na terenie woj. śląskiego w obszarze interwencji tj. doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego z typów operacji założonych w projekcie dla wskazanych grup docelowych.

                Czy kryterium to zostanie uznane za spełnione jeżeli lider lub partner posiadają doświadczenie w realizacji poszczególnych "elementów pomocy" tj. doradztwa zawodowego, staży i praktyk na terenie woj. śląskiego ale wsparcie to nie było "typem wsparcia" outplacement?

                Odpowiedź, 9 lipca 2020 r.
                Tak. W niniejszym konkursie jest tylko jeden typ projektu, więc w tym kontekście przez „typy” należy rozumieć poszczególne elementy wsparcia wskazane w regulaminie, np. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne, szkolenia, staże lub środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej.

                Wśród odnośnych elementów nie ma wymienionych w pytaniu praktyk.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 11. Czy w projekcie można objąć wsparciem jedynie osoby zwolnione? (wykluczając osoby zagrożone i przewidziane do zwolnienia oraz osoby odchodzące z rolnictwa)?

                Odpowiedź, 13 lipca 2020 r. 
                Tak, pod warunkiem zamieszczenia stosownego uzasadnienia w treści wniosku o dofinansowanie.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 12. Czy w ramach kryt. premiującego mówiącego o rekomendacji ZIT, owa rekomendacja może pochodzić od RIT Subregionu Zachodniego? W kryterium jest zapis mówiący jedynie o ZIT (bez wskazania np. ZIT/RIT, jak było w przypadku niedawno zakończonego konkursu w ramach poddziałania 7.1.3).

                Odpowiedź, 13 lipca 2020 r.
                Rekomendacja może pochodzić wyłącznie od Instytucji Pośredniczącej ZIT.
                Kryterium wynika z połączenia konkursów ZIT i RIT w jeden główny konkurs.
                W kryterium tym jest mowa tylko o ZIT, gdyż w Działaniu 7.4 było wyodrębnione Poddziałanie 7.4.1 tylko dla ZIT.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 13. Czy uzyskanie rekomendacji od konkretnego ZIT/RIT zobowiązuje Wnioskodawcę do realizacji projektu jedynie w wybranym Subregionie, czy można zaplanować realizację projektu w woj. śląskim, w tym jego część w danym subregionie, z którego otrzymana została rekomendacja?

                Odpowiedź, 13 lipca 2020 r.
                Wnioskodawca jest związany treścią rekomendacji. Z tej treści powinno wynikać, czy jest zobowiązany realizować projekt na terenie całego czy tylko części subregionu, którego dotyczy rekomendacja. Jednakże wnioskodawca nie ma obowiązku ograniczać się do subregionu, którego dotyczy rekomendacja.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 14. Czy na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie, w świetle zapisów dot. RODO, możliwe jest wskazanie kadry zarządzającej (m.in. kierownik projektu, specjalista ds. rozliczeń) z imienia i z nazwiska? Czy jednak należy opisać jedynie kwalifikacje i doświadczenie osoby, którą planuje się zaangażować na w/w stanowiska?

                Odpowiedź, 13 lipca 2020 r. 
                Można wskazać kadrę z imienia i nazwiska. W punkcie G wniosku o dofinansowanie znajduje się stosowna klauzula. Wnioskodawca podpisując wniosek zgadza się na przetwarzanie danych osobowych.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 15. Czy podmiot, który nie realizował projektu typu outplacement ale realizował działania z zakresu projektów aktywizacji zawodowej osób dorosłych, może uczestniczyć w przedmiotowym konkursie (spełnienie kryterium dostępu nr 9)?

                Odpowiedź, 14 lipca 2020 r. 
                W niniejszym konkursie jest tylko jeden typ projektu, więc w tym kontekście przez „typy” należy rozumieć poszczególne elementy wsparcia wskazane w regulaminie.

                Podmiot, który ma co najmniej roczne doświadczenie w realizacji na terenie województwa śląskiego przynajmniej jednego z odnośnych elementów, spełnia kryterium. Nie musi zatem mieć doświadczenia w realizacji projektu outplacementowego.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 16- Webinarium. W ścieżce dotacyjnej zgodnie ze Standardem udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 7.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, należy zaproponować uczestnikom projektu usługi szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w trzech kategoriach. Czy w przypadku uczestnictwa w w/w szkoleniach, w projekcie należy także zagwarantować stypendium szkoleniowe?

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r.  
                Nie, gdyż stosowna część wytycznych rynku pracy nie wspomina o stypendiach w przypadku usług szkoleniowych udzielanych uczestnikom projektu przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 17- Webinarium. W Standardzie udzielania wsparcia związanego z organizacją staży na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.4.2 Outplacement - w części dot. wynagrodzenia zawarto zapis:

                „Osobom uczestniczącym w stażu przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku złożenia przez Wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na niniejszy konkurs.”

                W dalszej części tj. „UWAGA!” widnieje zapis „W związku z powyższym, kwotę stypendium wypłacanego osobie odbywającej staż, w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

                Czy stypendium stażowe wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę, czy 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                Stypendium stażowe wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 18- Webinarium. W Standardzie udzielania wsparcia związanego z organizacją staży na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.4.2 Outplacement w części dot. wynagrodzenia zawarto zapis:

                „Stażyści w okresie odbywania stażu objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Koszt tego ubezpieczenia ponoszony jest przez Beneficjenta.” Zaś w przypisach:

                „Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płaconych w całości przez płatnika tj. podmiot kierujący na staż.”

                oraz

                „Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do 0 zł.” Podobne zapisy są w przypadku stypendium szkoleniowego.

                Czy zatem Beneficjent ponosi koszty składek zdrowotnych? Czy składki faktycznie należy zaplanować na poziomie 0zł ?

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                Koszty składek na ubezpieczenia ponosi podmiot kierujący na staż, tj. Beneficjent. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku stypendium stażowego wynosi 0 zł. Beneficjent wypełnia stosowny druk ZUS.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 19- Webinarium. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 (Rozdział 5, pkt. 11 i 12) efektywność zatrudnieniowa w projektach outplacementowych jest mierzona za pomocą wskaźnika „liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”, którego minimalny poziom wynosi 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie.

                Ponadto do osób, które podjęły pracę, zalicza się (zgodnie z definicją wskazaną w WLWK) te, które:

                - „wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie”;

                - prowadzą działalność na własny rachunek, tj. „osoby prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową”;

                - podjęły zatrudnienie subsydiowane.

                Wobec powyższego czy osoby, które uzyskały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej i do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie nadal ją prowadzą wliczamy do tego wskaźnika? 

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                Tak. Osoby, które uzyskały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej i do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie nadal ją prowadzą, powinny zostać wliczone do tego wskaźnika.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 20- Webinarium. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 (Rozdział 5, pkt. 11 i 12) regulują kwestie związane z efektywnością zatrudnieniową w projektach outplacementowych. Nie wskazują jednak, jakie są minimalne wymogi, które muszą zostać spełnione w przypadku osób zatrudnianych. W przypadku  efektywności zatrudnieniowej w projektach, których dotyczą Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 zostały określone wymogi np. „kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione, jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony przynajmniej na ½ etatu na okres co najmniej 1 miesiąca”.

                Wobec powyższego, czy są jakieś wymogi dot. okresu zatrudnienia /części etatu na jaki UP ma być zatrudniony, by wliczyć daną osobę do wskaźnika efektowności zatrudnieniowej w projektach outplacementowych?

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                W przypadku projektów outplacementowych bazujemy wyłącznie na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych, która określa definicję wskaźnika „liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”, która nie reguluje wymogów w przedmiotowym zakresie.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 21- Webinarium. Na jakiej podstawie rozliczana ma być refundacja kosztów związanych z odbywaniem staży firmom, które będą przyjmować na staż?

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                Jeżeli chodzi o wydatki, o których mowa w sekcji 3.5.2 pkt 18 wytycznych rynku pracy, rozliczane są standardowo: na podstawie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 22- Webinarium. Czy projekt skierowany do osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem grupy przedsiębiorstw, jednak nie wymienionych z nazwy należy traktować jako projekt zamknięty? Analiza sytuacji problemowej jest przygotowana i dotyczy tej grupy przedsiębiorstw, jednak z uwagi na ich liczbę nie można ich wymienić z nazwy.

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                Nie. W przypadku projektów zamkniętych należy wskazać nazwę oraz NIP/REGON przedsiębiorstwa.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 23- Webinarium. Czy w przypadku projektu zamkniętego - w związku z faktem, że rozstrzygnięcie konkursu planowane jest dopiero w październiku (sytuacja obecnie identyfikowana może ulec zmianie, np. osoby zwolnione, albo te którym nie przedłużono umów znajdą samodzielnie zatrudnienie) - można zawrzeć zapis, że w przypadku problemów z rekrutacją, rekrutacja do projektu zostanie otwarta dla szerszej grupy?

                Wówczas w kryterium dostępu nr 2 dot. projektów otwartych zamieszczona zostałaby informacja,  że w przypadku otwarcia projektu, grupa docelowa zostanie poszerzona i grupę docelową będą stanowić zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących) oraz osoby odchodzące z rolnictwa.

                Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

                Czy takie działania są dopuszczalne? Czy w takim przypadku spełnione będzie kryterium dostępu nr 2?

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                Celem projektów outplacementowych jest jak najszybsza ponowna aktywizacja zawodowa osób zwalnianych. Jedną z zasad naczelnych realizacji tych projektów jest elastyczność. W świetle powyższego, tak.

                Niemniej jednak w takim przypadku, nie zostanie spełnione kryterium dodatkowe przewidziane dla projektów o charakterze zamkniętym.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 24- Webinarium. W Regulaminie konkursu ujęto kryterium dodatkowe „Czy co najmniej 40% uczestników projektu po opuszczeniu programu podejmie pracę lub będzie kontynuowało zatrudnienie?”

                Ponadto w Regulaminie (przy kryterium dot. efektywności zatrudnieniowej)  mamy informację, że do osób, które podjęły pracę, zalicza się (zgodnie z definicją wskazaną w WLWK) te, które:

                - „wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie”;

                - prowadzą działalność na własny rachunek, tj. „osoby prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową”;

                - podjęły zatrudnienie subsydiowane.

                Ponadto w Regulaminie konkursu zawarto zapis:

                „Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 (Rozdział 5, pkt. 11 i 12) efektywność zatrudnieniowa w projektach outplacementowych jest mierzona za pomocą wskaźnika „liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”, którego minimalny poziom wynosi 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie.”

                Czy wobec powyższego wszystkie projekty, które uzyskają pozytywną ocenę spełniają kryterium i dostaną 2 punkty, gdyż trzeba zadeklarować 50% wskaźnik efektywności zatrudnieniowej?

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                Tak.
                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 25- Webinarium. Jeśli uczestnikiem projektu jest pracownik zagrożony zwolnieniem, który zostanie przeszkolony w ramach projektu i będzie kontynuował zatrudnienie, czy koszt jego wsparcia będzie stanowić pomoc de minimis dla przedsiębiorstwa?

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                Tak.
                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 26- Webinarium. Czy jest możliwe skierowanie wsparcia wyłącznie do jednej z podgrup, np. wyłącznie do osób zwolnionych?

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                Tak. Pod warunkiem, że wynika to z diagnozy

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 27- Webinarium. Czy poradnictwo psychologiczne można zastosować do osób skierowanych na ścieżkę dotacyjną?

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                Uwzględniając grupę docelową, w opinii IOK, dopuszczalnym jest założenie w ramach projektu wsparcia w przedmiotowym zakresie.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 28- Webinarium. W przypadku projektów, które mają charakter otwarty, grupę docelową projektu stanowią zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących) oraz osoby odchodzące z rolnictwa.

                Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

                Odnosząc się do informacji, że projekt może być skierowany tylko do osób zwalnianych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych, bez osób odchodzących z rolnictwa proszę o ustosunkowanie się do niniejszej kwestii w kontekście kryterium dostępu.

                Spójnik oraz sugeruje, że wszyscy muszą być objęci projektem.

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                W kryterium są wymienione wszystkie możliwe grupy do wsparcia. Wnioskodawca nie ma obowiązku obejmować wszystkich, jednak wybór musi wprost wynikać z diagnozy.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 29- Webinarium. Czy kwota stypendium 1536,50 to kwota netto?

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                Tak.
                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 30- Webinarium. Czy w ramach ścieżki dotacyjnej na rozpoczęcie działalności nie należy zakładać doradztwa zawodowego? 

                Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, są dopuszczalne szkolenia indywidualne. Czy takie szkolenia można przewidzieć?  Proszę o odniesienie się do powyższego w kontekście  zapisów  standardu dotyczących oficera dotacyjnego, który pomaga w przygotowaniu biznes planu?

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                Należy założyć doradztwo zawodowe, nie można jednak założyć typowo wsparcia doradczego dot. Np. prowadzenia firmy, czy pomocy w wypełnianiu biznesplanu. Szkolenia indywidualne możliwe są tylko w wyjątkowych przypadkach i wymagają uzasadnienia w treści wniosku o dofinansowanie. Zadaniem oficera dotacyjnego jest natomiast jedynie pomoc w technicznym wypełnieniu biznesplanu.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 31- Webinarium. Czy w ścieżce zawodowej należy założyć także stypendium szkoleniowe?

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                Jeżeli są założone szkolenia i z potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników projektu wynika, iż koniecznym jest założenie tego typu wsparcia - jak najbardziej należy je założyć.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 32- Webinarium. Czy w ramach ścieżki dotacyjnej jest możliwe wparcie w postaci zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie?

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                Jeżeli z potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników projektu wynika, iż koniecznym jest założenie tego typu wsparcia - jak najbardziej należy je założyć.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 33- Webinarium. Czy w przypadku zaplanowania tylko ścieżki dotacyjnej zawierającej doradztwo oraz szkolenia Wnioskodawca spełnia Kryterium dostępu nr 5, które wskazuje, iż w ramach projektu co najmniej 3 elementy wsparcia powinny zostać zaplanowane?

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                Kryterium nie zostanie spełnione, gdyż jego definicja wskazuje, żeby zakres projektu nie obejmował wsparcia jedynie na rzecz przedsiębiorczości.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 34- Webinarium. Jakie PKD projektu należy ująć?

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                Nie jest to kryterium oceny.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 35- Webinarium. Czy konieczne jest zapewnienie wsparcia pomostowego przedłużonego dla wszystkich uczestników projektu?

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                Tak, we wniosku o dofinansowanie należy zaplanować wydatki związane ze wsparciem pomostowym (zarówno podstawowym, jak i przedłużonym) dla wszystkich uczestników projektu przewidzianych do objęcia wsparciem w ramach ścieżki dotacyjnej.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 36- Webinarium. Dotyczy stażu. Czy pracodawca wystawia FV na rzecz Beneficjenta?

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                Jeżeli przepisami prawa wymagane są środki ochrony osobistej, przedsiębiorca u którego uczestnik projektu odbywa staż, przedstawia Beneficjentowi odpowiednie faktury (wystawione na tego przedsiębiorcę).

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 37- Webinarium. Czy projekt musi być skierowany do osób zwolnionych z branży górniczej - również
                w związku pandemią COVID - 19?

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                Projekt nie musi być skierowany do osób zwolnionych z branży górniczej. Niemniej jednak osoby spełniające kryteria, o których mowa w pytaniu, powinny mieć pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 38- Webinarium. Czy projekt skierowany np. do firm z parku, czy strefy należy traktować jako projekt zamknięty – w przypadku braku nazw konkretnych firm? Czy powyższe nie będzie stanowiło sprzeczności z kryterium dostępu nr 2  dot. szerokiego ujęcia grupy docelowej?

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                Projekt, w ramach którego wsparcie nie jest skierowane do pracowników  konkretnych firm należy traktować jako projekt otwarty.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 39- Webinarium. Czy w budżecie projektu musimy zaznaczyć wydatki związane z COVID?

                Skoro obejmujemy wsparciem osoby zagrożone zwolnieniem lub zwolnione?

                Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                Zapisy dokumentacji konkursowej nie nakładają na Beneficjentów obowiązków w przedmiotowym zakresie.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/7_4_2_outplacement_konkurs_080_20

                 Pytanie 1. Instytucja realizuje projekt 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej RPO WSL. W związku z pandemią nie mogły się odbyć zajęcia dla dzieci, co w takiej sytuacji należy zrobić? Jeżeli projekt zostanie przedłużony, to od września będą już inni uczestnicy projektu, przykładowo brak uczniów z określonymi we WND deficytami, inna ilość dzieci w kolejnej grupie przedszkolnej. Może to też mieć wpływ na opisane zakupy we wniosku (określony uczestnik - określone zakupy) itp. Kolejna wątpliwość - jeżeli nie odbywały się zajęcia merytoryczne, to co z personelem projektu i kosztami z tym związanymi oraz kosztami pośrednimi ? Proszę o ustosunkowanie się do wyżej opisanej sytuacji; jak należy postąpić?

                 Odpowiedź.

                 Zaleca się wystąpienie do Instytucji Zarządzającej o indywidualną ocenę kwalifikowalności i zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie w związku z wystąpieniem siły wyższej.

                 W wystąpieniu sugerujemy zamieścić:

                 - Opis sytuacji związanej z zatrudnianiem personelu podczas zawieszenia zajęć merytorycznych z prośbą o ocenę kwalifikowalności, możliwość taką dają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujące od 09.2019 r., rozdział IV, pkt 13, gdzie napisano iż: IZ PO zapewnia, aby każdy zainteresowany podmiot mógł zwrócić się pisemnie z prośbą o dokonanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych dla konkretnego stanu faktycznego.

                 - Powołanie się na siłę wyższą tj. wdrażanie projektu w okresie pandemii COVID-19, co spowodowało określone skutki dla przebiegu zadań i realizacji budżetu.

                 Polecam pomocne opracowanie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego z 6 lipca br. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Zbiór wyjaśnień wybranych przepisów, gdzie napisano m.in.: Skutki oraz wpływ wystąpienia COVID-19 przejawiają się w wielu aspektach dotyczących zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, beneficjentów projektów oraz instytucji programowych. Ponieważ w związku z wprowadzeniem szczególnych obostrzeń i ograniczeń w funkcjonowaniu poszczególnych sfer życia społecznego skutki wystąpienia COVID-19, w szczególności gospodarcze i społeczne, mogły przełożyć się na sytuację również tych podmiotów, które nie zostały bezpośrednio dotknięte samą chorobą, ale odczuły dotkliwe konsekwencje jej wystąpienia. Ministerstwo tłumaczy, iż „każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny właściwej Instytucji Zarządzającej, która ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację zarządzanego przez siebie programu operacyjnego.”Więcej wyjaśnień można przeczytać na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-koronawirus/ustawa-z-dnia-3-kwietnia-2020-r-o-szczegolnych-rozwiazaniach-wspierajacych-realizacje-programow-operacyjnych-w-zwiazku-z-wystapieniem-covid-19-w-2020-r-zbior-wyjasnien-wybranych-przepisow/ 

                 Istnieje duże prawdopodobieństwo, że IZ wyrazi zgodę na wprowadzenie stosownych zmian we wniosku o dofinansowanie związanych ze zmianami w strukturze i potrzebach grupy docelowej. Również jest szansa na zakwalifikowanie wydatków na personel merytoryczny w okresie postoju, jeśli nie było innych źródeł finansowania wynagrodzeń a utrzymanie kadry było niezbędne dla uzyskania celu po ponownym uruchomieniu przedszkoli.

                 Jeżeli Beneficjent skorzystał z pakietu ustaw tzw. Tarczy antykryzysowej, wówczas przy składnym wniosku o płatność powinien ujawnić, z jakiej formy skorzystał oraz wskazać, które wydatki we wniosku zostały pomniejszone z uwagi na zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS, aby nie wystąpiło podwójne finansowanie.

                 Korzystne dla Beneficjenta rozwiązane sugeruje zapis Specustawy funduszowej, gdzie zawarto poniższy artykuł:

                 Art. 6.[Możliwość uznania za kwalifikowalne wydatków na niezrealizowane cele]1. W przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwa okazała się realizacja celu, na który został poniesiony wydatek, wydatkowane środki w projekcie mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne, jeżeli beneficjent wykaże, że z dochowaniem należytej staranności i w odpowiednim czasie podejmował niezbędne działania służące ich odzyskaniu, albo że ich odzyskanie nie było możliwe.

                 Ponadto polecam zapoznanie się z odpowiedziami Departamentu EFS na pytania beneficjentów związane z realizacją projektów w okresie pandemii. Poruszono w nich podobne tematy: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_dotyczace_realizacji_projektow_efs_w_czasie_stanu_epidemii_31032020

                 Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_i_rozliczanie_projektow_efs_webinarium_16072020

                  Pytanie 1. Jesteśmy organizacją pozarządową, partnerem w projekcie partnerskim. Wnosimy wkład własny niefinansowy - praca wolontariuszy.
                  Zdecydowaliśmy się na wypracowanie "na zapas" wkładu własnego. Decyzja wynika z przewidywania ryzyka tj. ewentualnego nierozliczenia już wypracowanego wkładu własnego. Lider zwrócił uwagę, że nie powinniśmy wykazywać kolejnych wypracowanych godzin przez wolontariuszy.
                  Obawiamy się, że jeżeli protokoły czasu pracy wolontariuszy nie będą wykazywane w sprawozdaniach – nie będzie ich można w późniejszym czasie dołączyć tzn. po zakwestionowaniu innego protokołu w czasie kontroli projektu.
                  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie możliwości zabezpieczenia się na ewentualność zakwestionowania jakiegoś protokołu czasu pracy wolontariusza.

                  Odpowiedź.

                  Wkład własny niepieniężny powinien być wnoszony zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie. Lider prawidłowo poinformował, że nie należy wykazywać kolejnych godzin pracy wolontariuszy. Byłby to wkład własny niekwalifikowany, gdyż przewyższający zaplanowane pozycje budżetowe projektu. Niesłuszne są obawy, co do ewentualnego braku rozliczenia wypracowanego wkładu. Jeśli dokumentacja związana z personelem jest prawidłowo prowadzona, nie ma problemów z jest zakwalifikowaniem.

                  Dokumentacja taka powinna się składać z porozumienia z wolontariuszem sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, miesięcznej ewidencji czasu pracy, oświadczenia o możliwości efektywnego wykonania zadań i mieszczeniu się w limicie 276 godzin/m-c złożonego przed podjęciem prac. W porozumieniu musi być wyszczególniony zakres zadań oraz czas ich wykonania. Ponadto powinna być wskazana stawka za godzinę pracy, która służy do rozliczania wkładu własnego. Stawka musi być zgodna z odpowiednią pozycją z budżetu szczegółowego wniosku o dofinansowanie. Dobrze jest mieć w posiadaniu dodatkowe dowody, że pracę zostały wykonane należycie. Mogą to być krótkie miesięczne raporty np. w przypadku doradcy zawodowego czy moderatora grup wsparcia. Aby uprościć dodatkową dokumentację można opracować wersję tabelaryczną do wypełnienia przez wolontariusza np. posiadającą poniższe informacje:
                  - raport za miesiąc
                  - imię i nazwisko wolontariusza,
                  - daty i czas trwania spotkań,
                  - grupa docelowa objęta wsparciem i jej liczebność,
                  -uwagi do koordynatora m.in. związane z realizacją wskaźników.

                  Taki dokument podpisany przez wolontariusza i koordynatora/przełożonego byłby dowodem na prawidłowe wykonanie prac zawartych w porozumieniu a także potwierdzeniem liczby godzin wykazanych w miesięcznej ewidencji czasu pracy.

                  Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

                  Pytanie 2. Jak wykazać wskaźniki efektywności społeczno-zatrudnieniowej, jeśli rozliczymy projekt przed upływem 3 m-cy?

                  Odpowiedź.

                  Wskaźniki efektywności społeczno-zatrudnieniowej wykazywane są w ostatnim wniosku o płatność a monitorowane na bieżąco tj. po opuszczeniu projektu przez każdego z uczestników. Końcowy wniosek o płatność należy złożyć zgodnie z umową o dofinansowanie tj. do 30 dni kalendarzowych po zakończeniu projektu wraz ze zwrotem środków pozostałych do rozliczenia. Data zakończenia projektu wynika z umowy o dofinansowanie oraz ostatniej zatwierdzonej wersji wniosku o dofinansowanie.

                  Beneficjent będzie nadal posiadał uprawnienia do korzystania z systemu teleinformatycznego lsi, by uzupełnić informacje o wskaźnikach. Jeśli projekt wiąże się z trwałością rezultatów i/lub trwałością z art.71 Rozporządzenia ogólnego Beneficjent będzie miał dostęp do lsi jeszcze dłużej tj. przez okres trwałości, by wypełnić i wysłać coroczne sprawozdanie.

                  Reasumując, beneficjent składa końcowy wniosek rozliczający wydatki projektu do 30 dni po jego zakończeniu, a informacje o wskaźnikach efektywności społeczno-zatrudnieniowej uzupełni, gdy miną 3 miesiące od zakończenia korzystania ze wsparcia przez ostatniego uczestnika opuszczającego projekt. Dokonuje wówczas korekty złożonego wniosku o płatność w zakresie uzupełnienia wskaźników efektywności. Wskaźniki te stanowią kryterium dostępu, więc informacja o ich spełnieniu powinna również znaleźć się w części opisowej wniosku o płatność.

                  Data zakończenia udziału we wsparciu powinna być każdorazowo na bieżąco zamieszczana w systemie pefs, który służy monitorowaniu uczestników projektu, form wsparcia i pomocniczo wskaźników. W razie wątpliwości zaleca się kontakt z opiekunem projektu w celu indywidualnej oceny sytuacji.

                  Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamykanie_projektow_rpo_wsl_trwalosc_projektu_webinarium_10072020

                   Pytanie 1. Jak kontrola zapatruje się na kwalifikowalność wynagrodzenia za etat w przypadku, gdy beneficjent (pracodawca) jest zobowiązany do prawidłowego zaplanowania godzin pracy w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z obowiązującym w tym czasie wymiarem godzinowym pracy. Problematyczne staje się to w sytuacji, gdy u pracodawcy obowiązuje różny wymiar czasu pracy w różne dni tygodnia (odpowiednio: 9,5h, 8h, 8h, 8h, 6,5h). Wówczas w zależności od układu kalendarza może pojawić się konieczność skrócenia lub wydłużenia czasu pracy (o 1,5h) w danym okresie rozliczeniowym. Czy w tej sytuacji można przyjąć, że wynagrodzenie za etat jest kwalifikowalne w pełnej wysokości niezależnie od faktu konieczności wydłużenia lub skrócenia czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym?

                   Pytanie 2. Czy pracodawca (beneficjent) może uznać za koszt kwalifikowalny całe wynagrodzenie etatowego pracownika finansowanego z projektu, jeżeli korzysta z prawa ustanowienia godzin wolnych od pracy, np. w Wigilię?

                   Należy podkreślić, że sytuacje opisane w pyt. 1 i 2 dotyczyłyby wszystkich pracowników zatrudnionych przez beneficjenta, a nie tylko finansowanych z EFS.

                   Zbiorcza odpowiedź na pytanie nr 1 i 2.

                   Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r. – podrozdziałem 6.15 pkt 2 – wydatki związane z wynagrodzeniem personelu projektu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

                   W związku z powyższym, wydatki wynikające z zatrudnienia personelu w projekcie w oparciu o ww. przepisy krajowe są kwalifikowalne – na zasadach wynikających z Kodeksu pracy. Innymi słowy – o ile zatrudnienie personelu na podstawie umowy o pracę oraz wypłata jego wynagrodzenia wynikają z przepisów krajowych i nie są sprzeczne z nimi – są kwalifikowalne w projekcie na zasadach ogólnych.

                   Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę jest kwalifikowalne w pełnej wysokości – jeśli tak stanowią przepisy krajowe. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę świadczy pracę w określonym wymiarze, a jego wynagrodzenie wypłacane jest w oparciu o przesłanki oraz warunki określone w Kodeksie pracy. Wynagrodzenie to nie jest – co do zasady – wypłacane w zależności od zrealizowanych godzin (nie dotyczy sytuacji określonych wprost w przepisach, np. dot. nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy i innych – niewynikających z organizacji czasu pracy ustalonej przez pracodawcę). Wynagrodzenie takie będzie również kwalifikowalne w pełnej wysokości w przypadku urlopu pracownika, bądź innej formy świadczenia tej pracy (np. praca zdalna) – oczywiście, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych.

                   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                   Pytanie 3. Dokumentowanie form zdalnych wsparcia w czasie epidemii.

                   IZ w zakresie projektów współfinansowanych ze środków EFS nie sformułowała katalogu sposobów dokumentowania zdalnych form wsparcia – analogicznie, jak nie został sformułowany katalog dokumentowania stacjonarnych form wsparcia.
                   Sposób dokumentowania form wsparcia uzależniony jest bowiem od szeregu czynników:
                   - ich przedmiotu (np. szkolenia „miękkie” – kursy zawodowe),
                   - rodzaju (np. indywidualne – grupowe; wykład – warsztaty),
                   - grupy docelowej (np. dzieci w przedszkolu – osoby dorosłe; w tym: osoby z niepełnosprawnościami lub osoby niesamodzielne),
                   - możliwych kanałów komunikacji (np. wsparcie telefoniczne – realizacja szkolenia poprzez dostępne aplikacje), itp.

                   W związku z powyższym, zapewnienie ścieżki audytu należy do beneficjenta – w zależności od konkretnego przypadku udzielanej formy wsparcia. Beneficjent winien jednak mieć na uwadze, aby zarówno zapewnić odpowiedni dobór form wsparcia do ich przedmiotu, jak też dostosować odpowiednie formy do możliwości zaplanowanej grupy docelowej (możliwości technicznych, poznawczych, finansowych itp.) tak, aby zmiana formy wsparcia nie miała istotnego wpływu na jakość i standard oferowanego wsparcia.

                   IZ wymaga, aby beneficjent – mając na uwadze zastosowane formy wsparcia zdalnego i dostosowując metody dokumentacji zajęć do funkcjonalności, jakie oferuje dana forma wsparcia – zapewnił możliwość ich weryfikacji w zakresie:
                   - terminu wsparcia;
                   - danych osób, którym wsparcie jest udzielane w celu potwierdzenia, iż wsparcie zostało udzielone uczestnikom projektu;
                   - osoby udzielającej wsparcia w celu potwierdzenia kwalifikacji do prowadzenia danego rodzaju wsparcia;
                   - tematyki/zakresu wsparcia w celu potwierdzenia realizacji wsparcia określonego we wniosku o dofinansowanie i/lub umowie zawartej z osobą/podmiotem realizującym wsparcie.

                   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                   Pytanie 4. Najczęstsze błędy w księgowości.

                   Podczas kontroli projektu pod względem szeroko rozumianej „księgowości”, IZ weryfikuje czy została wyodrębniona ewidencja księgowa zgodnie z wymogami określonymi przez IZ, dostępnymi na stronie https://rpo.slaskie.pl/file/download/6513.  Co do zasady jednak, IZ nie weryfikuje poprawności zapisów na poszczególnych kontach księgowych, gdyż nie leży to w jej kompetencjach. Weryfikowany jest sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej i wykluczenie sytuacji prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych w celu ewidencji wydatków projektu.

                   Najczęstsze błędy (uchybienia) w tym zakresie dotyczą:

                   - braku prowadzenia kumulatywnego zestawienia dokumentów do projektu przez podmioty prowadzące uproszczoną księgowość;
                   - niepoprawne/niepełne kumulatywne zestawienie dokumentów do projektu, tj. niezgodne z wymogami IZ w tym zakresie;
                   - ewidencjonowanie wydatków Partnerów w ewidencji Lidera projektu (lub odwrotnie);
                   - ujmowanie wydatków projektu w Księdze Przychodów i Rozchodów;

                   W ramach pozostałych rozliczeń finansowych najczęstszymi uchybieniami są:

                   - błędne opisy dokumentów – niezgodne z wymogami IZ w tym zakresie;
                   - kontrola dokumentu finansowego pod względem formalnym, rachunkowymi merytorycznym po uregulowaniu płatności (brak chronologii i logiki czynności),
                   - zapłata zobowiązań po terminie wynikającym z umowy i/lub wskazanychna fakturze/rachunku;
                   - wykazywanie we wniosku o płatność list płac, w których brak składek pracodawcy –w kwocie obejmującej ww. składki (powinien być wykazany dodatkowy dokument, np. ZUS DRA);
                   - błędy w dokumentach finansowych kontrahentów – bez not/faktur korygujących – głównie w zakresie podstaw zwolnienia z VAT (podmiotowe/przedmiotowe).

                   Nieprawidłowości w obszarze rozliczeń finansowych dotyczą najczęściej wypłaty wynagrodzenia/zobowiązania w zawyżonej wysokości – niewynikającej z zawartej umowy i/lub zrealizowanej usługi/dostawy towaru. Ponadto, nieprawidłowość stanowią transakcje, bez względu na liczbę wynikających z nich płatność, dokonywane w gotówce, których wartość przekracza 15 000,00 zł (wartość wynikająca z art. 19 Prawa przedsiębiorców). Powyższe oznacza, iż w sytuacji zawarcia umowy przekraczającej ww. kwotę – każda z płatności z niej wynikająca winna być regulowana bezgotówkowo. Powyższy zapis Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (podrozdział 6.3 pkt 1 lit. o) dotyczy wszystkich beneficjentów, bez względu na ich status prawny – odwołanie się do ustawy Prawo przedsiębiorców dotyczy bowiem jedynie ustalonej wartości transakcji.

                   Należy również pamiętać, iż nieprawidłowym jest dokonywanie transakcji na rachunku bankowym wyodrębnionym do projektu, niezwiązanych z projektem, w tym przekazywanie transz dofinansowania (w całości lub części) na inne rachunki bankowe – beneficjenta i/lub podmiotów trzecich.

                   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/kontrola_projektow_nieprawidlowosci_efs_webinarium_23062020

                    Pytanie 1. Jak powinien wyglądać kod księgowy w JST na dokumentach po zamknięciu ksiąg rachunkowych jeśli jakiś wydatek został uznany za niekwalifikowalny lub jego część? Czy można prosić o podanie przykładów?

                    Pytanie 2. A jeśli projekt jest zakończony i księgi rachunkowe zamknięte to jeśli przeksięguję np. z paragrafów z końcówkami 7 i 9 na 0 to w sprawozdaniu na paragrafach z 7 i 9 wyjdzie mi minus. 

                    Zbiorcza odpowiedź na pytanie nr 1 i 2.

                    Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe. Ten zapis ustawy stwarza problemy Beneficjentom, którym umowa pozwala na zaliczenie do wydatków kwalifikowanych wydatków poniesionych w latach poprzednich. Wielu beneficjentów może w związku z tym występować o pokrycie wydatków poniesionych w latach 2017 - 2019 roku na podstawie umowy podpisywanej w 2020 r. Biorąc jednak pod uwagę zapisy ustawy o rachunkowości Beneficjent nie ma w takiej sytuacji żadnej prawnej, ani technicznej możliwości aby wyodrębnić zapisy księgowe dotyczące wydatków z lat poprzednich. Lata 2017 i 2018 są już na pewno nieodwracalnie zamknięte. Rok 2019 w wielu przypadkach również. Powstaje zatem pytanie jak Beneficjent ma spełnić warunek wyodrębnienia księgowego wydatków. Z pewnością nie może otworzyć ksiąg i dokonać korygujących zapisów księgowych. Z wytycznych wynika, że nie mogąc dokonywać przeksięgowań, Beneficjent może zastosować odpowiedni kod księgowy, czyli odpowiednio oznaczyć dokumenty oraz sporządzić ich zestawienie w określonej formie. Fakturę trzeba opisać zgodnie z wymaganiami programu operacyjnego oraz umieścić na niej dodatkowo numer przyporządkowany jej w zestawieniu. W aneksie do polityki rachunkowości opisującym zasady ewidencji wydatków z danego projektu należy umieścić odpowiednią adnotację o kodzie nadanym wydatkom w realizowanym projekcie, dotyczącym lat poprzednich, np.: „Operacjom gospodarczym, które miały miejsce w latach 2017 – 2019 zostaje przyporządkowany kod XXXXX, którym zostaną oznaczone dokumenty potwierdzające poniesione wydatki kwalifikowane w projekcie”. Wydatki te zostaną ujęte w odrębnym zestawieniu.Problemy z wyodrębnioną ewidencją mogą się pojawiać również w innych sytuacjach. Jeżeli kontrola zakwestionuje pewne wydatki jako niezwiązane z projektem, może powstać potrzeba wyksięgowania tych wydatków z kont księgowych przyporządkowanych do projektu. W takiej sytuacji należy przeanalizować możliwość dokonania zmian w ewidencji księgowej na zasadach opisanych powyżej. Jeżeli dotyczy to lat zatwierdzonych – należy zastosować pozaksięgowy wyodrębniony kod. Jeśli dotyczy to roku bieżącego lub niezatwierdzonego – należy dokonać stosownych przeksięgowań.

                    Konto – 133 –„ Rachunek budżetu”

                    Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu. Zapisy na koncie 133 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem. W razie stwierdzenia błędu w dokumencie bankowym sumy księguje się zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240, jako „sumy do wyjaśnienia”. Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego prostowanie błędu.Na stronie Wn. Konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu.
                    W ewidencji szczegółowej na stronie Wn konta 133 w korespondencji z kontem 901 ujmuje się:
                    - otrzymane środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, środki te ujmuje się z oznaczeniem paragrafu czwartej cyfry- „1”,
                    - otrzymane środki na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry– „2”
                    - otrzymane środki na realizację PROJEKTÓW w zakresie budżetu środków europejskich środki te ujmuje się z oznaczeniem paragrafu czwartej cyfry- „7’
                    - otrzymane środki pochodzące z budżetu Państwa na realizację PROJEKTÓW, środki te ujmuje się z oznaczeniem paragrafu czwartej cyfry - „9’.
                    Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu (w tym: przekazanie środków na realizację wydatków do jednostek budżetowych, zwroty niewykorzystanych środków przekazanych na realizację projektów).Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu, saldo Ma konta 133 – kwotę wykorzystanego kredytu bankowego na rachunku budżetu.

                    Konto- 223 – „Rozliczenia wydatków budżetowych”

                    Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przekazane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków (realizowanego PROJEKTU z oznaczeniem odpowiednio czwartej cyfry paragrafu przekazanych środków), w korespondencji z kontem 133. Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 902. Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych na ich rachunki środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych. Saldo Wn konta 223 oznacza stan przekazanych i niewykorzystanych na wydatki środków na rachunkach bieżących jednostek budżetowych.

                    Konto 901 – „Dochody budżetu”

                    Konto 901 służy do ewidencji dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961. Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu. W ewidencji szczegółowej na stronie Ma konta 901 w korespondencji z kontem 133 ujmuje się:
                    - otrzymane środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry paragrafu „1”,
                    - otrzymane środki na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry – „2”
                    - otrzymane środki na realizację PROJEKTÓW w zakresie budżetu środków europejskich, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry paragrafu - „7’
                    - otrzymane środki pochodzące z budżetu Państwa na realizację PROJEKTÓW, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry paragrafu - „9”.
                    Na kontach analitycznych konta 901 ujmuje się dochody budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej. Saldo ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok obrotowy. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961. Dochody zaewidencjonowane na koncie 901 i koncie 133 pod datą ostatniego dnia roku ujmuje się w księgach jednostki budżetowej – Urząd Miasta. Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 902 ujmuje się w szczególności wydatki:
                    1/ jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań finansowych, w korespondencji z kontem 223.
                    2/ realizowane z kredytu uruchomionego w formie realizacji zleceń płatniczych, w korespondencji z kontem 134
                    3/ ORGANU w korespondencji z kontem 133. Na kontach analitycznych wydatków ORGANU ujmuje się wydatki realizowane z konta budżetu (odsetki od kredytów i pożyczek, wydatki związane z obsługą kredytu, zwroty dotacji z lat ubiegłych) według podziałek klasyfikacji budżetowej. Pod datą ostatniego dnia roku w celu prawidłowej ewidencji wydatki ORGANU ujmowane są w księgach jednostki budżetowej – Urzędu Miasta. Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie na koniec roku sumy wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 902 umożliwia ustalenie stanu poszczególnych wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej. Saldo Wn konta 902 oznacza sumę wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961.

                    Konto 960 – „ Skumulowane wyniki budżetu”

                    Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Konto 960 w ciągu roku jest przeznaczone do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności po stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, odpowiednio przeniesienia sald kont 961 i 962. Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu budżetu, a saldo Ma konta 960 – stan skumulowanej nadwyżki budżetu.

                    Konto – 961 „Wynik wykonania budżetu”

                    Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konto 961 ujmuje się przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 902 oraz niewykonanych wydatków w korespondencji z kontem 903.Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 901.W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku wykonania budżetu, stosownie do potrzeb sprawozdawczości. Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn oznacza stan deficytu budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki.W roku następnym, pod datą zatwierdzenia budżetu, saldo konta 961 przenosi się na konto 960.

                    Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

                    Korekty sprawozdań

                    § 27.
                    1. Korekty danych dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniach sporządzanych za bieżący okres sprawozdawczy, z uwzględnieniem § 9 ust. 6 rozporządzenia.
                    2. Sprawozdania za IV kwartały i łączne sprawozdania roczne mogą być korygowane w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym. Przekazując korektę sprawozdania należy dołączyć wyjaśnienie przyczyny dokonywania korekty.

                    Sprawozdanie Rb-28UE z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

                    § 7.
                    1. Korekty danych dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniach sporządzanych za bieżący okres sprawozdawczy, z uwzględnieniem § 9 ust. 6 rozporządzenia.
                    2. Łączne sprawozdania roczne mogą być korygowane w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym. Przekazując korektę sprawozdania należy dołączyć wyjaśnienie przyczyny dokonywania korekty.

                    Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

                     Bezpośredni link do zagadnienia:
                     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prowadzenie_ewidencji_ksiegowej_webinarium_19062020

                     Pytanie 1. Czy w przypadku dostawy: zakup multimedialnego pakietu logopedycznego o wartości ok. 1500 zł stosujemy jedynie Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych obowiązujący w Ośrodku? Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków regulują zamówienia o wartości od 20 tys. PLN.

                     Odpowiedź.

                     Zgodnie z zapisami sekcji  6.2.3 lit. g wytycznych kwalifikowalność wydatku zależy przede wszystkim od tego, czy jest on dokonany w sposób:
                     -        przejrzysty,
                     -        racjonalny (celowy),
                     -        oszczędny i efektywny (z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów).

                     Wskazane wyżej warunki dotyczą każdego wydatku poniesionego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE, niezależnie od jego wysokości. Należy zauważyć, że trzy z podanych warunków (celowość, oszczędność i efektywność) są odzwierciedleniem wymogów art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. W efekcie dla beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych warunek celowości, oszczędności i efektywności wydatku będzie jednocześnie warunkiem kwalifikowalności wydatków w ramach realizacji projektu i wymogiem wynikającym w przepisów określających zasady wydatkowania środków publicznych. Pojęcie „przejrzystości wydatku” w rozumieniu wytycznych nie jest w tym dokumencie zdefiniowane. Próbę zdefiniowania tego pojęcia można znaleźć w Komunikacie Komisji Europejskiej (2006/C 179/02) dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych oraz w orzecznictwie ETS. Według KE i ETS przejrzystość polega na zagwarantowaniu wszystkim potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji umożliwiającego rynkowi usług otwarcie na konkurencję oraz kontrolę bezstronności procedur przetargowych. Przejrzystość oznacza transparentność procesu wyboru wykonawcy, na rzecz którego będzie realizowany wydatek w ramach realizacji projektu współfinansowanego z środków UE. Jeżeli procedury wewnętrzne beneficjenta zapewniają realizację ww. zasad  beneficjent może je zastosować.

                     Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                      Bezpośredni link do zagadnienia:
                      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamowienia_publiczne_na_dostawy_i_uslugi_rpo_wsl_webinarium_30062020

                      Pytanie 1. Czy mogę oceniać oferty wg cen netto, jeżeli tak wpiszę w SIWZ/ zapytanie, bo zakładam, że VAT mogę odzyskać z US (zasada konkurencyjności)?

                      Odpowiedź.

                      Zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych i wytycznych kwalifikowalności kryteriami oceny ofert mogą być cena lub cena i inne kryteria. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o informowaniu o cenach (Dz. U. z 2019 poz. 1843) ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Składową ceny jest także podatek od towarów i usług i nie ma znaczenia, w jaki sposób podatek ten rozliczy zamawiający. 

                      Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                      Pytanie 2. Jeżeli w kryteriach w zapytaniu/SIWZ wskazano wagi kryteria: x70%, y30%, ale w treści wskazano inne wagi przy wyliczeniu kryteriów, ale różnicę zauważono dopiero po terminie składania ofert na etapie oceny, to czy należy unieważnić postępowanie, czy mogę wybrać oferenta, który tak czy inaczej wygrywa, bez względu na zastosowany rodzaj kryteriów, a żaden z np. 6 oferentów/wykonawców nie pytał o wyjaśnienia w kwestii kryteriów? Czy wybór bez unieważnienia grozi korektą (zasada konkurencyjności)?

                      Odpowiedź.

                      W opisanej sytuacji mamy do czynienia z nieprecyzyjnym i niejednoznacznym opisaniem kryteriów oceny ofert, co może wprowadzać w błąd potencjalnych wykonawców. W mojej ocenie doszło do naruszenia art. 91 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, stosownie do którego zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców.  W opisanej sytuacji może zostać zastosowane działanie korygujące w oparciu o pozycję 12 taryfikatora korekt finansowych (jako pozycja najbliższa stwierdzonej nieprawidłowości). Zgodnie z paragrafem 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej, dla której w załączniku do rozporządzenia nie określono stawki procentowej, stosuje się stawkę procentową odpowiadającą najbliższej rodzajowo kategorii nieprawidłowości indywidualnych.
                      W ocenie autora odpowiedzi zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania wskazane w art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 w związku z art. 91 ust. 2d i art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

                      Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza


                       Bezpośredni link do zagadnienia:
                       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/kryteria_oceny_ofert_webinarium_29062020

                       Pytanie 1. Czy w celu spełnienia kryterium dostępu: "Czy projekt zakłada, że wnioskodawca/operator zapewni dostęp każdemu uczestnikowi projektu do wszystkich form wsparcia w ramach typów operacji dopuszczalnych zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Poddziałania 11.4.3 ?" konieczne jest uwzględnienie możliwości udziału w szkoleniach językowych w zakresie języków: słowacki, czeski, włoski.
                       Projekt będzie realizowany wyłącznie na obszarze subregionu centralnego.

                       Odpowiedź, 12 maja 2020 r. 
                       Nie, nie jest konieczne w przypadku projektu planowanego do realizacji na terenie tzw. subregionu centralnego.

                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                       Pytanie 2. Czy w celu spełnienia kryterium : "Czy wnioskodawca/partner posiada/ją
                       co najmniej roczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego w obszarze interwencji tj. doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego z typów operacji założonych w projekcie dla wskazanych grup docelowych?
                       " konieczne jest posiadanie doświadczenia w całości danego typu, tzn. w przypadku typu nr 1 zarówno w zakresie szkoleń językowych jak i komputerowych? Czy wystarczy jedynie, np. w zakresie szkoleń komputerowych? Czy w celu spełnienia ww. kryterium doświadczenie jest wymagane w określonym czasie, tzn. w ciągu ostatnich 3 lat?
                       Czy również może być to doświadczenie sprzed dłuższego okresu?

                       Odpowiedź, 12 maja 2020 r.
                       Tak, konieczne jest posiadanie doświadczenia w całości danego typu (w przypadku typu nr 1 zarówno w zakresie szkoleń językowych jak i komputerowych).
                       Nie, doświadczenie nie jest wymagane w ściśle określonym okresie czasu.

                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                       Pytanie 3. Czy w celu spełnienia kryterium : "Czy wnioskodawca/partner posiada/ją co najmniej roczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego w obszarze  interwencji tj. doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego z typów  operacji założonych w projekcie dla wskazanych grup docelowych?"  konieczne jest posiadanie rocznego doświadczenia zarówno przez Lidera jak i Partnera. Czy to kryterium będzie spełnione jeśli  tylko Partner będzie miał większe doświadczenie w realizacji w/w projektów (np. 10 lat), a Lider będzie miał mniejsze doświadczenie (np. 6 m-c)?

                       Odpowiedź, 12 maja 2020 r. 
                       Wymóg posiadania co najmniej rocznego doświadczenia w zakresie przytoczonym w powyżej wskazanym kryterium dotyczy przynajmniej jednego z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie projektu (w przypadku projektów partnerskich).

                       Doświadczenie może posiadać tylko Lider lub tylko Partner.

                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                       Pytanie 4. Czy Szczegółowe kryterium dostępu nr 2: "Czy wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego?" w przypadku projektu partnerskiego dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy (Lidera Partnerstwa),
                       czy także Partnera projektu?

                       Odpowiedź, 3 czerwca 2020 r. 
                       Szczegółowe kryterium dostępu nr 2 w brzmieniu "Czy wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego?obliguje wyłącznie Wnioskodawcę do posiadania  siedziby na terenie województwa śląskiego.

                       Zgodnie z zapisami regulaminu "Wnioskodawca jest zobowiązany do wpisania w treści wniosku o dofinansowanie adresu siedziby oraz dodatkowo wskazania dokumentu i części tego dokumentu potwierdzającego lokalizację siedziby, co zostanie zweryfikowane na etapie oceny formalno-merytorycznej (na podstawie treści wniosku o dofinansowanie) oraz przed podpisaniem umowy o dofinansowanie dodatkowo przez IOK na podstawie wpisu do CEIDG albo KRS  (nie dotyczy JST)".

                       W przypadku projektów partnerskich spełnienie warunku będzie badane wyłącznie  w odniesieniu do podmiotu wnioskującego, a nie wobec partnerów.

                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                       Pytanie 5. Czy w ramach konkursu  RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20, można założyć szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji wyłącznie w obszarze umiejętności ICT?
                       Czy powinny to być kursy/szkolenia zarówno z ICT, jak i dotyczące znajomości języków obcych?

                       Odpowiedź, 3 czerwca 2020 r. 
                       Zgodnie z treścią szczegółowego kryterium dostępu nr 10 weryfikowanego na etapie oceny formalno-merytorycznej w brzmieniu:
                       10. Czy projekt zakłada, że  wnioskodawca/operator zapewni dostęp każdemu uczestnikowi projektu do wszystkich form wsparcia w ramach typów operacji dopuszczalnych zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Poddziałania 11.4.3?

                       Każdy uczestnik projektu powinien mieć zapewnioną możliwość dokonania samodzielnego wyboru formy wsparcia spośród wszystkich form wsparcia dopuszczalnych zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Poddziałania 11.4.3 i powinna ona odpowiadać na jego indywidualne potrzeby. 

                       Zaplanowanie tylko jednego rodzaju szkoleń spowoduje niespełnienie kryterium i skutkować będzie odrzuceniem wniosku

                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                       Pytanie 6. Czy w konkursie będzie wybrany tylko 1 Operator dla każdego Subregionu lub województwa?

                       Odpowiedź, 3 czerwca 2020 r. 
                       Analiza warunków regulaminu, w szczególności kwot dofinansowania przypadających na dany subregion przy założonej minimalnej wartości projektu na poziomie 500 000 zł, powoduje, że - dodając do tych kwot wkład własny - teoretycznie możliwy jest wybór:

                       1. a) w subregionie centralnym co najmniej 1 i co najwyżej 38 projektów;
                       2. b) w subregionie zachodnim co najmniej 1 co najwyżej 7 projektów;
                       3. c) w subregionach południowym i północnym co najmniej 1 i co najwyżej 2 projektów.

                       Konkurs nie zakłada wyboru tylko 1 Operatora dla subregionu lub województwa.

                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                       Pytanie 7. Czy partnerem w projekcie może być firma /działalność gospodarcza/ prowadzona przez osobę będącą w drugim stopniu powinowactwa rodzinnego w linii bocznej z potencjalnym liderem partnerstwa ?
                       Potencjalni partnerzy mają odpowiednie zaplecze aby wykonywać planowany projekt: zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu
                       partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze.

                       Odpowiedź, 3 czerwca 2020 r. 
                       Realizacja projektów partnerskich w ramach RPO WSL 2014-2020 wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

                       1. utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że partnerstwo musi zostać utworzone albo zainicjowane przed rozpoczęciem realizacji projektu i Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego. Nie jest to jednak równoznaczne z wymogiem zawarcia porozumienia albo umowy o partnerstwie między wnioskodawcą a partnerami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wszyscy partnerzy muszą być jednak wskazani we wniosku. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania do sytuacji, kiedy w trakcie realizacji projektu wprowadzany jest dodatkowy partner (kolejny lub w miejsce dotychczasowego partnera, który np. zrezygnował). Nie można natomiast wprowadzić partnera do projektu po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu bez formuły partnerskiej – ze względu na art. 33 ust. 3 ustawy wdrożeniowej;

                       2. ustanowienie partnera wiodącego (lidera partnerstwa), który jest jednocześnie Beneficjentem projektu (stroną umowy o dofinansowanie);

                       3. uczestnictwa partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko w części zadań w projekcie;

                       4. adekwatności udziału partnerów, co oznacza odpowiedni udział partnerów w realizacji projektu (poprzez wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom);

                       5. udział partnerów (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych) musi być adekwatny do celów projektu;

                       6. Beneficjent projektu - partner wiodący (lider) może przekazywać środki partnerom na finansowanie ponoszonych przez nich kosztów. Koszty te wynikają z wykonania zadań określonych we wniosku. Realizacja ww. zadań nie oznacza świadczenia usług na rzecz Beneficjenta - partnera wiodącego (lidera);

                       7. nie jest dopuszczalne angażowanie, jako personelu projektu pracowników partnerów przez Wnioskodawcę i odwrotnie;

                       8. nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez Wnioskodawcę zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.

                       Ponadto, zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy Wdrożeniowej, Wnioskodawca w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy Pzp, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. W szczególności jest zobowiązany do:

                       1. ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem, co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;
                       2. uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;
                       3. podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

                       Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie należy wskazać sposób wyboru partnera oraz wszelkie powiązania kapitałowe i prawne (o ile występują) pomiędzy Wnioskodawcą, a Partnerem.

                       Udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego. Wnioskodawca powinien opisać rolę partnera w projekcie tj. co robi i za co odpowiada w projekcie. 

                       Przy dochowaniu powyższych warunków dotyczących partnerstwa przez podmioty powiązane nie ma przeciwwskazań do złożenia wniosku o dofinansowanie.

                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                       Pytanie 8. Czy szczegółowe kryterium dostępu "„Czy wnioskodawca złożył nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 11.4.3?” w przypadku projektu partnerskiego dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy (Lidera Partnerstwa), czy także Partnera projektu?

                       Odpowiedź, 5 czerwca 2020 r. 
                       Treść kryterium „Czy wnioskodawca złożył nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 11.4.3?” ogranicza liczbę składanych wniosków przez wnioskodawcę.
                       Powyższe ograniczenie co do liczby wniosków o dofinansowanie nie będzie miało zastosowania do partnerów.

                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                        Bezpośredni link do zagadnienia:
                        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_4_3_ksztalcenie_ustawiczne_07820_18062020

                        Pytanie 1. Z jaką częstotliwością beneficjent powinien składać ankietę trwałości w systemie LSI w projekcie 9.2.1 oraz 9.1.1?

                        Odpowiedź.
                        Nazwa sprawozdania, które beneficjent jest zobligowany przesyłać w okresie trwałości sugeruje, że jest to roczne sprawozdanie z trwałości.  Z instrukcji wypełniania tego dokumentu wynika, że jest on dostępny w systemie lsi dopiero dla projektów, dla których upłynął już okres realizacji.

                        Końcowy termin zachowania trwałości rezultatów wynika z zapisów wniosku o dofinansowanie/regulaminu konkursu i liczony jest, co do zasady, od daty zakończenia projektu.

                        Końcowy termin zachowania trwałości projektu wynika z odrębnych przepisów (art. 71 rozporządzenia ogólnego) i dotyczy projektów, w których poniesiono wydatki w ramach cross-financingu. Termin ten liczony jest od daty otrzymania płatności końcowej lub zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność.

                        W ramach jednego projektu może obowiązywać zarówno trwałość rezultatów, jak i trwałość projektu.

                        W przypadku pierwszego sprawozdania będzie to okres roku kalendarzowego liczonego od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji projektu.W każdym kolejnym sprawozdaniu okres sprawozdawczy rozpoczyna się od pierwszego dnia kalendarzowego następującego po dacie „do” określonej w sprawozdaniu poprzednim.

                        Sprawozdania z zachowania trwałości w postaci wygenerowanego w systemie pliku pdf z nadanym mu automatycznie numerem oraz sumą kontrolną należy przesłać z wykorzystaniem platformy elektronicznej. Sprawozdania, wypełnione w LSI2014, przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, https://www.sekap.pl) lub skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, www.epuap.gov.pl). Platformą zalecaną jest SEKAP.

                        Dla obu wspomnianych w pytaniu poddziałań w dokumentacjach konkursowych/naboru napisano:
                        W przypadku, gdy w projekcie pojawią się elementy objęte obowiązkiem utrzymania trwałości, beneficjent zobowiązuje się do jej zachowania co najmniej przez okres odpowiadający połowie okresu realizacji projektu ( dz. 9.2.1).

                        W przypadku utworzenia w ramach projektu nowego podmiotu np. Klubu Integracji Społecznej, Beneficjent zostanie zobowiązany w umowie o dofinansowanie projektu do zachowania trwałości utworzonego podmiotu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu ( dz. 9.1.1.).

                        Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu na usługę beneficjent musi być gotowy do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. W przypadku niewystąpienia popytu na te usługi nie ma konieczności zatrudnienia kadry, jednak w przypadku wystąpienia popytu na usługę (zgłoszenia się po usługę) kadra ta musi być zatrudniona, a tym samym usługa uruchomiona. Aktualna informacja dotycząca liczby miejsc oferowanych przez beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu w okresie trwałości musi być obowiązkowo opublikowana na jego stronie internetowej. Potencjalni odbiorcy usług muszą wiedzieć, że mogą zgłosić się po usługę.

                        Weryfikacja spełnienia powyższego warunku po upływie okresu wskazanego w decyzji lub umowie o dofinansowanie projektu zostanie dokonana przez IZ RPO.

                        Reasumując, jeśli w projekcie nie dz. 9.2.1 nie było wydatków na cross-financing należy utrzymać wyłącznie  trwałość rezultatów przez okres minimum równy połowie okresu realizacji projektu np. projekt trwał dwa lata, rezultat musi być utrzymany minimum rok, więc trzeba zrobić jedno roczne sprawozdanie z trwałości.

                        Jeśli w tym samym projekcie były wydatki np. na remont w ramach cross-financingu, a beneficjentem jest gmina/ops, to należy przez pięć lat corocznie składać sprawozdanie, a w pierwszym również wspomnieć o zachowaniu trwałości rezultatu.

                        Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

                         Bezpośredni link do zagadnienia:
                         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamykanie_projektow_rpo_wsl_trwalosc_projektu_webinarium_04062020

                         Pytanie 1. Koszt niezbędny do realizacji formy wsparcia w postaci 3-6-miesięcznego stażu oszacowany na podstawie wytycznych właściwych w obszarze rynku pracy, zgodnie z którymi stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 80%
                         wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku złożenia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Minimalne wynagrodzenie brutto w 2020 r. wynosi 2600,00 zł, natomiast netto 1920,62 zł. Kwota ta pomnożona przez 80*% daje 1536,50 zł netto.
                         Czy powyższe podejście do wyliczenia stypendium stażowego jest prawidłowe?
                         Odpowiedź, 12 maja 2020 r.
                         Tak, jest prawidłowe, ponieważ jest zgodne z zapisem sekcji 3.5.2 pkt 5 i 10 wytycznych, o których mowa w pytaniu.

                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                         Pytanie 2. Czy kryterium dostępu w brzmieniu „Wnioskodawca/partner posiada/ją co najmniej roczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego w obszarze interwencji tj. doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego z typów operacji założonych w projekcie dla wskazanych grup docelowych” dotyczy zarówno wnioskodawcy jak i partnera w przypadku projektów partnerskich czy – przeciwnie – doświadczenie to może posiadać tylko wnioskodawca lub tylko partner?
                         Odpowiedź, 12 maja 2020 r. Wymóg posiadania co najmniej rocznego doświadczenia w zakresie przytoczonym w odnośnym kryterium dotyczy przynajmniej jednego z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie projektu (w przypadku projektów partnerskich). Powyższe oznacza, że doświadczenie może posiadać tylko wnioskodawca lub tylko partner.

                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                         Pytanie 3. Czy w ramach konkursu jest możliwość wzięcia udziału więcej niż raz? Przykładowo, w jednym wniosku jako partner, a w drugim jako lider?
                         Odpowiedź, 18 maja 2020 r.
                         Tak, pod warunkiem że podmiot, którego dotyczy pytanie, spełnia wszystkie warunki udziału w konkursie, w szczególności:
                         - jako partner wnosi zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne lub finansowe adekwatne do specyfiki projektu;
                         - jako lider partnerstwa zapewnia spełnienie wszystkich właściwych kryteriów wyboru, w tym kryteriów odpowiedniego potencjału finansowego, administracyjnej i operacyjnej zdolności do realizacji projektu oraz rocznego doświadczenia.
                         Można również wziąć udział więcej niż jeden raz jako lider partnerstwa lub jako samodzielny wnioskodawca.

                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                         Pytanie 4. Czy w ramach zatrudnienia subsydiowanego powiatowy urząd pracy będzie mógł realizować w projekcie formę wsparcia pn. roboty publiczne?
                         Odpowiedź, 25 maja 2020 r.
                         Nie. Powiatowy urząd pracy będzie mógł realizować wyłącznie prace interwencyjne.

                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                         Pytanie 5. Od 16 kwietnia 2020 obowiązują zmienione wytyczne właściwe w obszarze rynku pracy, które wprowadzają zmiany w zakresie realizacji staży (m.in. podwyższenie kwoty stypendium stażowego do 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za
                         pracę).
                         Czy opracowując wniosek o dofinansowanie powiatowy urząd pracy powinien opierać się nadal na ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którą wysokość stypendium stażowego wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych?
                         Odpowiedź, 25 maja 2020 r.
                         Tak. Powiatowy urząd pracy powinien opierać się nadal na ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ponieważ ustawa ma pierwszeństwo przed wytycznymi w obszarze rynku pracy.

                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                         Pytanie 6. Zgodnie z zapowiedziami, wysokość zasiłku dla bezrobotnych od czerwca lub lipca ma wzrosnąć do 1200 zł brutto. Czy w związku z powyższym wnioskodawca przy określaniu kwoty stypendium szkoleniowego w przedmiotowym konkursie (która
                         wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych) powinien wziąć pod uwagę obowiązującą obecnie kwotę czy też jej planowany wzrost?
                         Odpowiedź, 2 czerwca 2020 r.

                         Wnioskodawca może wziąć pod uwagę:
                         • kwotę obowiązującą na dzień złożenia wniosku lub
                         • kwotę, która jest planowana po waloryzacji zasiłku (pod warunkiem wskazania we wniosku wiarygodnego źródła informacji, np. w postaci łącznika do strony internetowej).

                         W przypadku, jeżeli na dzień ponoszenia wydatku kwota zasiłku będzie niższa od kwoty wskazanej we wniosku, beneficjent jest zobowiązany stosować kwotę obowiązującą. Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest przede wszystkim w trakcie realizacji projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli projektu. Niemniej, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest ocena kwalifikowalności planowanych wydatków.

                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                         Pytanie 7. W celu spełnienia kryterium w brzmieniu „Czy wnioskodawca/partner posiada/ją co najmniej roczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego w obszarze interwencji tj. doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego z typów operacji założonych w projekcie dla wskazanych grup docelowych?”, czy doświadczenie jest wymagane w określonym czasie, tzn. w ciągu ostatnich 3 lat?
                         Czy również może być to doświadczenie sprzed dłuższego okresu?
                         Odpowiedź, 3 czerwca 2020 r.
                         Według zapisu kryterium dostępu nr 11 jest wymagane, by wnioskodawca lub partner posiadał roczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego w obszarze interwencji, tj. doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego z typów operacji założonych w projekcie dla wskazanych grup docelowych. Nie ma zapisów dotyczących doświadczenia w określonym czasie, zatem liczą się także wcześniejsze (aniżeli w ciągu ostatnich 3 lat) działania wnioskodawcy w zakresie obszaru realizacji, typów operacji i grup docelowych w projekcie.

                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                          Bezpośredni link do zagadnienia:
                          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_7_1_aktywne_formy_przeciwdzialania_bezrobociu_0792020

                          Pytanie 1. Czy bezwzględnie należy dostosować zapisy umów do nowej ustawy PZP (art. 431 i następne) pomimo wszczęcia i zakończenia postępowania przed 31.12.2020, tj. do umów, które będą obowiązywać w roku 2021?

                          Odpowiedź.

                          Nowe reguły dotyczą jedynie umów w postępowaniach wszczętych po 1 stycznia 2021 r. Umowy zawarte w postępowaniach wszczętych w 2020 r. mogą zostać bez zmian, nawet jeżeli będą obowiązywały po 1 stycznia 2021 r.

                          Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                           Bezpośredni link do zagadnienia:
                           https://rpo.slaskie.pl/czytaj/aspekty_spoleczne_w_zamowieniach_publicznych_webinarium_27052020

                           Pytanie 1. Mam pytanie dot. przeksięgowania kosztu kwalifikowanego na niekwalifikowany za rok 2019. W 2020r. po zatwierdzeniu wniosku o płatność, pojawiły się koszty niekwalifikowane dot. 2019 r. Jak mają one być ujęte w ewidencji księgowej, gdy rok 2019 jest już zamknięty ?

                           Odpowiedź.

                           Jeżeli po zakończeniu roku obrotowego okaże się, że koszt z roku poprzedniego  jest niekwalifikowany, to należy zaksięgować zmianę w roku bieżącym. Sposób ujęcia zależy od prowadzonej ewidencji. Można dokonać przeksięgowania kosztów pomiędzy kontami:
                           a) kosztów w układzie kalkulacyjnym (zespół 5) np. koszty projektu z podziałem na kwalifikowane i niekwalifikowane lub pomiędzy kosztem wydzielonej dotacji a kontem kosztów np. zarządu;
                           b) koszty w układzie rodzajowym (zespół 4) z konta projekty na koszty albo niekwalifkowane projektu albo na zwykłe konto jednostki;
                           c) ujęcie tylko na koncie pozabilansowym.

                           Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

                           Pytanie 2. Czy jest możliwa zmiana kwalifikowalności VAT w trakcie prowadzenia projektu? realizujemy projekt 1,5 roku, nie byliśmy vatowcem, teraz musimy wejść w VAT. Co musimy zrobić, by poprawnie rozliczyć VAT w tym obecnym projekcie?

                           Odpowiedź.

                           Beneficjent planując realizację celów RPO przyjmuje we wniosku o dofinansowanie projektu stan prawny istniejący w momencie składania wniosku. Może on jednak ulec zmianie. Zmiana wykonywanych czynności ze zwolnionych na opodatkowane uniemożliwia mu uznanie podatku VAT zaliczonego jako wydatek kwalifikowalny.

                           Beneficjent aktualizuje stosowne sekcje wniosku o dofinansowanie, przekazuje informacje o zmianie statusu podatkowego celem wprowadzenia zmiany do systemu SL2014. Aktualizacji dokonuje w chwili zmiany, lecz nie później niż 14 dni przed zakończeniem okresu sprawozdawczego, dla którego te zmiany mają obowiązywać.

                           Opracowane przez  panią Gabrielę Suski-Borek


                           Pytanie 3. Czy wystarczy podział na projekt, czy musi być większa szczegółowość? Np. na zadanie? Mam tak zrobione, ale kont mam dużo za dużo według mnie na rozrachunkach.

                           Odpowiedź.

                           Wydzielona ewidencja księgowa ma służyć kontroli realizacji projektu. Wniosek o płatność sporządzany jest z podziałem na zadania. W wytycznych nie ma podanego ani minimalnego, ani maksymalnego podziału kont do projektu. Skoro jednak wydzielona ewidencja służy kontroli, to podział na zadania jest wskazany.

                           Opracowane przez  panią Gabrielę Suski-Borek


                           Pytanie 4. Czy te środki otrzymane przez Stowarzyszenie, na podstawową działalność statutową, należy kwalifikować jako dotację czy jako przychody z działalności statutowej nieodpłatnej? Chodzi głownie o ujęcie w RZiS czy CIT-8.

                           Odpowiedź.

                           Otrzymaną dotacje unijną związaną z działalnością statutową należało by ująć jako przychód z działalności statutowej nieodpłatnej. W CIT należy wykazać jako zwolnione z podatku.

                           Opracowane przez  panią Gabrielę Suski-Borek


                           Pytanie 5. Czy nadal należy skanować dokumenty do wniosków o płatność w sytuacji COVID19?

                           Odpowiedź.

                           Tak. W zawieszeniu części wytycznych nie ma informacji o dokumentach dołączanych do wniosku o płatność.

                           Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek


                           Pytanie 6. Do tej pory realizowaliśmy projekt bez konieczności naliczenia VAT, bez dochodu. W tej chwili pojawił się projekt nowy, z JOWES, gdzie będzie na pewno dochód do opodatkowania VAT-em. Wątpliwość mam co do możliwości odliczenia VAT od zakupów, które według nas nie są związane z opodatkowaną sprzedażą/działalnością.

                           Odpowiedź.

                           Trzeba wystąpić o interpretację indywidualną. Podlegający zwrotowi lub rozliczeniu podatek VAT nie jest co do zasady wydatkiem kwalifikowalnym do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Może on być tylko wtedy wydatkiem kwalifikowalnym (tzn. może być tylko wtedy zrefundowany z funduszy unijnych), gdy nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. Podmiot otrzymujący wsparcie z funduszy unijnych musi dokładnie ocenić, czy podatek VAT zawarty w wydatkach projektu spełnia tą ostatnią przesłankę. Aby ocenić, czy odzyskanie podatku VAT jest możliwe, beneficjent powinien znać dokładnie przepisy dotyczące podatku od towarów i usług oraz zapoznać się z orzeczeniami polskich sądów administracyjnych i wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE pozwalającymi właściwie ocenić prawo do odliczenia podatku VAT.

                           Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

                           Pytanie 7. Czy faktura wydatku niekwalifikowalnego musi być też opisana w taki sam sposób jak wydatek kwalifikowany?

                           Odpowiedź.

                           Nie. Opisujemy tylko wydatki kwalifikowane.

                           Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

                            Bezpośredni link do zagadnienia:
                            https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prowadzenie_ewidencji_ksiegowej_webinarium_18052020

                            Ustawy, w których możemy znaleźć regulacje dotyczące rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

                            Pytanie 1. Proszę o informację, czy do realizacji przedmiotu projektu ujętego w fiszce (covid 19) można zastosować uproszczenia wynikające z wprowadzonych w tym zakresie Specustaw?

                            Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                            Zapisy Specustaw dotyczą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wszystkie “uproszczenia” w nich przedstawione stosuje się do podejmowania czynności, których celem jest podejmowanie działań wynikających bezpośrednio z zagrożenia tym wirusem. Wnioskodawca może korzystać, z tych uproszczeń o ile działania przez niego podejmowane są niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 Niedopuszczalne jest bowiem realizowanie na ich podstawie inwestycji wynikających z innych celów czy innych przyczyn.

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                            Pytanie 2. Proszę o informację czy w przypadku realizacji zamówień na zakup sprzętu ujętego w fiszce (covid 19) można zastosować art.6 ust.1 ustawy COVID, który wyłącza PZP, wyłącza 6.5.1 wytycznych czyli obowiązek rozeznania rynku oraz 6.5.2 wytycznych zasadę konkurencyjności. Czy jednak mają zastosowanie przepisy PZP oraz wytycznych zgodnie z wzorem umowy o dofinansowanie dla projektu 10.1 COViD19?

                            Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                            Beneficjent przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i unijnego.

                            Należy pamiętać, że przepis art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – tj. Dz.U. 2020 poz. 374 – dalej ustawa o COVID-19) upoważnia zamawiającego do odstąpienia od stosowania przepisów tylko ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej jako: ustawa Pzp), jeżeli zostaną spełnione przesłanki w nim określone.

                            Z treści przedmiotowego art. wynika, że ma on zastosowanie tylko do:
                            • zamówień na towary lub usługi a zamówienia są niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 i zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby
                            lub
                            • zamówień na towary lub usługi a zamówienia są niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 i jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

                            Należy pamiętać, że omawianego przepisu nie wolno interpretować rozszerzająco, a decyzja o jego zastosowaniu musi być każdorazowo poprzedzona analizą konkretnego stanu faktycznego i udokumentowana.

                            Jeżeli natomiast chodzi o wyłączenie ze stosowania wytycznych kwalifikowalności w zakresie 6.5.1 oraz 6.5.2 poniżej przedstawiam stanowisko Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej jako „właściciela” wytycznych.

                            „Zgodnie z pkt 7 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach:
                            • lit. e – ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10,
                            • lit. d. – ze względu na pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10.

                            W związku z tym, że obecny stan epidemii (SARS-CoV-2), w ocenie IK UP, można zakwalifikować jako zdarzenie spełniające przesłanki wystąpienia siły wyższej (tzn. wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć), wyłączenie zasady konkurencyjności w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 będzie możliwe ze względu na wymaganą natychmiastową realizację zamówienia lub wystąpienie natychmiastowej potrzeby udzielenia zamówienia (w związku z czym nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem terminów przewidzianych dla zasady konkurencyjności).

                            Podsumowując, w opinii IK UP, beneficjenci i wnioskodawcy mogą odstąpić od zastosowania zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19. Spełnienie przesłanek z pkt 7 lit. d i e podrozdziału 6.5 ww. Wytycznych powinni jednak pisemnie uzasadnić (zob. pkt 9 podrozdziału 6.5).

                            Określone przesłanki, w razie wątpliwości należy interpretować w oparciu o wykładnię i orzecznictwo wydane względem odpowiednich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. art. 62 i art. 67 (zob. przypis 17 ww. Wytycznych).

                            (…) Dlatego skorzystanie z tego typu rozwiązań musi być poprzedzone wnikliwą analizą każdego przypadku.

                            ”Ponieważ wydatki w ramach projektów są finansowane ze środków unijnych, dlatego należy pamiętać o warunkach jakie stawia KE więc zachęcam do zapoznania się z Komunikatem Komisji - Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 (2020/C 108 I/01), dostępnego na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020XC0401(05)

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                             Pytanie 3. Czy w przypadku planowanych w ramach inwestycji prac remontowo – budowlanych wymagane jest załączenie projektu budowlanego bądź jakiejś innej formy dokumentacji technicznej?
                            Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                            Jeżeli wnioskodawca realizuje inwestycje w oparciu o uproszczenia wynikające ze specustaw dot. walki z COVID, pozwalających na odstąpienie od stosowania ustawy Prawo Budowlane, powinien-  w ramach dokumentacji technicznej - przedstawić jedynie prosty dokument zawierający  niezbędne informacje w zakresie podejmowanych  prac (np.  Prace remontowe  na izbie przyjęć obejmą: przebudowę ścian wewnętrznych, wymianę tynków, posadzek, wymianę instalacji wewnętrznych (sanitarnej,  wentylacji) ....... 2. Zakup i montaż zabudowy kontenerowej  szt.....). Nie ma potrzeby rozbudowywania dokumentu o analizy czy typowe opisy techniczne. W powyższym dokumencie powinien znaleźć się zapis, że  wszelkie prace remontowo - budowlane odbywać się będą zgodnie z sztuką budowlaną.

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                            Pytanie 4. Czy obligatoryjne jest przygotowanie i dołączenie do wniosku pełnej analizy finansowej w pliku Excel?
                            Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                            IOK wprowadziła szereg uproszczeń mających na celu ułatwienie sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej, które zostały opisane bezpośrednio w Instrukcji wypełniania wniosku.

                            Jak wskazano w Instrukcji tabele finansowe nie są wymagane do dołączania do wniosku. Natomiast pole B.17 wniosku powinno zawierać jedynie podstawowe informacje ukierunkowane na wykorzystywanie przedmiotu projektu (usługi finansowane z NFZ). W polu należy wykazać, iż projekt nie generuje dochodu, a przedsięwzięcie jest zasadne i możliwe do wykonania. Informacje powinny potwierdzać trwałość finansową zarówno projektu, jak i beneficjenta oraz pokazać, że wnioskodawca będzie zdolny do wdrożenia i utrzymania danej inwestycji/danego projektu.

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                            Pytanie 5. Jakie informacje powinna zawierać analiza ekonomiczna (pole B.18) oraz analiza wrażliwości i ryzyka (pole B.19).
                            Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                            Ad. Analiza ekonomiczna

                            Analiza ekonomiczna wymaga opisania efektów projektu: środowiskowych, gospodarczych i społecznych.  Dokonując powyższej analizy proszę pamiętać o celu realizacji projektów składanych w ramach naboru...czyli walka z COVID. W polu B.18 można wskazać, iż projekt jest skierowany na wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego. Dodatkowo projekt nie należy do grupy „dużych projektów”, zatem analiza ekonomiczna została przeprowadzona na podstawie korzyści jakościowych i ilościowych, jakie zostaną uzyskane dzięki realizacji projektu. W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, celem projektu jest jest podjęcie interwencji, służących ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, wywoływanej tym wirusem u ludzi. Tym samym projekt wpłynie na (np): - ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez stosowanie środków ochrony osobistej adekwatnych do ryzyka przez osoby narażone na kontakt z potencjalnie zarażonym pacjentem oraz już zarażonym; - zwiększenie dostępu do diagnozowania chorób zakaźnych dla pacjentów w sytuacji kryzysowej w obliczu zagrożenia zarażeniem groźnymi chorobami zakaźnymi w tym koronawirusem SARS-CoV-2. Wpłynie to na (np) - prawidłowe zabezpieczenie pacjentów zarażonych, podejrzanych o zakażenie i odizolowanie pacjentów zdrowych - zabezpieczenie większej liczby personelu medycznego co z kolei przełoży się na mniejszą liczbę zachorowań wśród kadry pielęgniarsko - lekarskiej.

                            Ad. Analizy wrażliwości i ryzyka.

                            Projekty realizowane w ramach naboru. RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 są skierowane na wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego. Ze względu na charakter projektu i cel jego realizacji (walka z COVID-19) analiza wrażliwości i ryzyka nie ma wpływu na jego celowość i konieczność realizacji. W polu tym należy wskazać, iż przepływy pieniężne projektu składają się z dwóch czynników – nakładów inwestycyjnych oraz kosztów.

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                            Pytanie 6. Czy wymagana jest opinia Departamentu Zdrowia w zakresie adekwatności interwencji, podejmowanej w ramach projektu względem aktualnej sytuacji epidemiologicznej w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19?

                            Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                            Uzyskanie pozytywnej opinii Departamentu zdrowia Urzędu Marszałkowskiego dla realizowanego w ramach naboru RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 projektu jest niezbędne dla spełnienia warunku dostępowego  nr 1. określonego w Regulaminie naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 pkt. 2.1.1 Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla naboru.Udzielenie powyższej opinii leży w kompetencji Departamentu Zdrowia i odbywać się będzie na podstawie szczegółowych informacji dot. wydatków. 

                            Celem uzyskania szczegółowych informacji w zakresie i formie uzyskania przedmiotowej opinii należy kontaktować się z Departamentem zdrowia, który to jest właściwą komórką w tym zakresie.

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                            Pytanie 7. Czy w nazwie projektu operujemy dwoma zadaniami tak jak było we fiszce czyli na zakup aparatury i sprzętu i na zakup środków do dezynfekcji?

                            Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                            Kwota wsparcia dla dwóch zadań, jakimi operowano w fiszce jest łączna. Dlatego należy   złożyć Pań jeden projekt – tytuł inwestycji może łączyć w sobie oba zakresy. Ważne, by w wydatkach znalazło się również rozróżnienie dla dwóch zakresów projektu. Ale inwestycję będziemy mieć jedną złożoną z dwóch zadań. Podział zadań w projekcie zależy od Państwa. Dla nas istotna będzie ogólna kwota dofinansowania. Proszę jednak mieć na względzie, by wszystkie zakładane w projekcie wydatki mieściły się w ramach kosztów, które mogą być ponoszone z EFRR. Powyższe oznacza, że muszą je Państwo wpasować w którąś kategorię z wydatków kwalifikowalnych  i opisać ich niezbędność do walki z COVID w części C wniosku.

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                            Pytanie 8. Czy w ramach kosztów niekwalifikowanych należy ująć środki na promocję?

                            Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                            Wydatki na promocję mogą być uznane za kwalifikowalne. Jedyna przeszkoda to to , że jeżeli nie założyli ich państwo na etapie fiszki, to może państwu nie wystarczyć środków udzielonego wsparcia EFRR. Proszę pamiętać, iż która wsparcia nie może przekroczyć tej która wynika z listy podmiotów uprawnionych do aplikowania.

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                            Pytanie 9. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2020 - termin ten pokrywa się z terminem realizacji projektu- czy w związku z powyższym Szpital może zgodnie z harmonogramem przedstawionym w fiszce realizować zakupy w miesiącach maj- czerwiec .Jeżeli tak to czy będzie można rozliczyć te faktury / ale nie jako refundacja ale faktury w terminie płatności?

                            Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                            Szpital może robić zakupy zgodnie z terminami wskazanymi w fiszce– jednakże dokonuje ich na własne ryzyko. Refundacja faktur nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie  i złożeniu przez wnioskodawcę wniosku o płatność. Kwalifikowalność wydatków, dla projektów przeznaczonych na walkę z COVID rozpoczęła się 1 lutego 2020 wiec z formalnego punktu widzenia zakupów mogą Państwo dokonywać.

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                            Pytanie 10. W instrukcji wypełnienia wniosku w kryterium dostępu - czy wystarczy wskazać że jest się podmiotem wymienionym na liście, uzgodnionej w ramach działań koordynacjnych z Wojewodą Śląskim i przyjętej przez Zarząd Województwa Śląskiego?

                            Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                            W naborze mogą brać udział tylko podmioty, uzgodnione w ramach działań koordynacyjnych z Wojewodą Śląskim. Lista tych podmiotów została uzgodniona z Wojewodą Śląskim i została przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego. – wystarczy że Państwo napiszą, że zostaliście wskazani na liście stanowiącej swego rodzaju mandat umożliwiający aplikowanie. Jednakże dla kryterium dostępu,  związanego z opinią Departamentu zdrowia (kryterium 1) konieczne będzie złożenie do wniosku opinii uzyskanej od tegoż Departamentu Urzędu Marszałkowskiego na temat tego że podejmowana w ramach projektu interwencja  wynika z aktualnej sytuacji epidemicznej i jest skierowana na poprawę sytuacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                            Pytanie 11. W regulaminie konkursu poziom maksymalnego dofinansowania został określony na poziomie 85% z budżetu UE (EFRR). W uzgodnieniach i informacjach płynących wcześniej mowa była o finansowaniu w wys. 95%. tj., 85% EFRR i 10% Budżet Państwa. Dlaczego w niniejszym konkursie nie ujęto dofinansowania z Budżetu Państwa? Czy to ostateczna decyzja ws. poziomu dofinansowania?

                            Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                            Wkład budżetu państwa może zostać ujęty już teraz, na etapie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektu. Zapisy regulaminu tego nie przywidywały, natomiast mając na względzie poczynione ustalenia między instytucjami, zaangażowanymi w realizację działań, skierowanych na walkę z COVID-19, podjęto decyzję o możliwości uwzględnienia tych środków już na etapie aplikowania o dofinansowanie.

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                            Pytanie 12. Jakie będzie źródło środków własnych w projekcie? Czy zakłada się współfinansowanie wkładu własnego przez Województwo Śląskie / Budżet Państwa. Jeśli tak to w jakich proporcjach?

                            Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                            Montaż finansowy projektu powinien wyglądać w sposób następujący:

                            85% środki UE 10 %

                            Budżet Państwa 5%

                            wkład własny Beneficjenta ( np. środki własne wnioskodawcy, środki  zabezpieczone przez organ założycielski itd.)

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                            Pytanie 13. Czy możliwa jest zmiana harmonogramu realizacji inwestycji?

                            Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                            Na chwilę obecną nie ma możliwości zmiany założonego harmonogramu realizacji inwestycji.
                            Harmonogram przedstawiony we wniosku o dofinansowanie musi być zgodny z harmonogramem złożonym w fiszce. 

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                            Pytanie 14. Jaki okres trwałości obowiązuje w projektach składanych w ramach naboru RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20?

                            Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                            W projektach dotyczących zapobiegania COVID -19 finansowanych w ramach działania 10.1 RPO WSL obowiązuje 5 letni okres trwałości.Zgodnie ze wzorem umowy o dofinansowanie:
                            § 7: 1. Beneficjent zobowiązuje się zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego do utrzymania trwałości projektu, w tym trwałości finansowej, oraz nieprzenoszenia działalności poza obszar objęty programem.
                            2. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania IZ RPO WSL o wszelkich okolicznościach, które spowodowały lub mogą spowodować nieutrzymanie trwałości projektu, zmianę kwalifikowalności wydatków w okresie trwałości projektu, w tym zmiany powodujące możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku od towarów i usług, który stanowił wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji projektu.
                            § 22: W przypadku zakupu w ramach projektu rzeczy ruchomych beneficjent oświadcza, że rzeczy będą użytkowane przez cały okres trwałości projektu lub okres związany z amortyzacją danego sprzętu ruchomego.

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                            Pytanie 15. W jaki sposób dołączyć załączniki do wniosku?

                            Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                            Załączniki należy dołączyć  w systemie LSI bezpośrednio do wniosku aplikacyjnego poprzez zakładkę dodaj załącznik. Załączniki stanowią integralną część wniosku więc podpisanie wniosku stanowi jednocześnie podpisanie załączników. Niemniej jednak w załącznikach, w miejscu osoba upoważniona proszę wpisać dane osoby upoważnionej do składania oświadczenia woli (osoby podpisującej wniosek).

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                            Pytanie 16. Czy do wniosków składanych w naborze RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 należy dołączyć statut lub inny dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy/partnera oraz sprawozdania finansowe za trzy ostatnie lata obrachunkowe?

                            Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                            Statut lub inny dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy/partnera  jest dokumentem wymaganym i należy go dołączyć do wniosku aplikacyjnego.Sprawozdania finansowe,  w ramach naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20  nie są wymagane. W ramach w. naboru wnioskodawcy  ubiegają  się o wsparcie dla usług, które są finansowane ze środków publicznych, nie przewiduje się również  wystąpienia pomocy publicznej w tym naborze,  z tego samego względu.  Dlatego też  definicja przedsiębiorstwa w ujęciu prawa pomocy publicznej  nie będzie spełniona,  projekt nie będzie  objęty pomocą publiczną, a tym samym nie ma konieczności przedkładania sprawozdań finansowych.

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                            Pytanie 17. Czy w ramach naboru naborze RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 kwalifikowane są koszty związane z zarządzeniem projektem dla firmy zewnętrznej (zlecenie rozliczania projektu) oraz koszty wynagrodzenia pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w nadzór nad projektem?

                            Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                            Koszty związane z zarządzeniem projektem dla firmy zewnętrznej (zlecenie rozliczania projektu) oraz koszty wynagrodzenia pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w nadzór nad projektem to oczywiście można kwalifikować.

                            Należy jednak pamiętać, iż nie można przekroczyć kwoty dofinansowania ustalonej w fiszce (kwota w fiszce jest maksymalną  o jaką możecie się Państwo ubiegać).

                            Dodatkowo należy spełnić kryteria kwalifikowalności poszczególnych wydatków  i tak:

                            • zlecenie firmie zewnętrznej usługi w zakresie zarządzania projektem powinno być realizowane tylko w przypadku, gdy wnioskodawca nie dysponuje personelem do realizacji niniejszego zadania lub gdy wykaże uzasadnione potrzeby w tym zakresie. Beneficjenci, na etapie rozliczania lub kontroli projektu, mogą zostać zobowiązani do udokumentowania niezbędności wydatku na zarządzanie projektem (uzasadnienie powinno być przedstawione w polu B.10)
                            • koszty wynagrodzenia pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w nadzór nad projektem wymagają głębszej analizy ze strony wnioskodawcy ponieważ  koszty związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących zadania w projekcie, zatrudnionych w ramach umowy o pracę są kwalifikowane pod warunkiem, że zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy oraz pod warunkiem, że nie dotyczą kosztów związanych z uzyskaniem dofinansowania, takich jak opracowanie i wypełnienie formularzy wniosków o dofinansowanie i płatność oraz pozostałych ustandaryzowanych formularzy, prowadzenia korespondencji z IZ/IP RPO WSL, wprowadzania danych do systemów informatycznych, a także pozostałych zadań obsługowych związanych z zarządzaniem i rozliczaniem projektu. Pozostałe zasady kwalifikowalności określają Wytyczne kwalifikowalności.  (Przewodnik dla beneficjentów str. od 62).

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                            Pytanie 18. Co należy wpisać w polu A.1.3. Możliwość odzyskania podatku VAT w projekcie?

                            Odpowiedź, 28.04.2020 r.
                            Co do zasady wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku Vat.
                            Działalność w zakresie ochrony zdrowia, która zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jest zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                            Pytanie 19. Co należy wpisać w polu B.4. Klasyfikacja projektu i zakres interwencji?

                            Odpowiedź, 28.04.2020 r.
                            Opieka zdrowotna

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                            Pytanie 20. Na jakie strategie należy się powołać w polu B.20. Powiązanie ze strategiami?

                            Odpowiedź, 28.04.2020 r.
                            Strategie, do jakich można się odwołać to m.in.: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” szczególnie w Obszarze Priorytetowym (B) Szanse rozwojowe mieszkańców. Cel strategiczny dla tego obszaru jest następujący: Województwo śląskie regionem o wysokiej jakości życia, opierającej się na powszechnej dostępności do usług publicznych o wysokim standardzie. Główne działania przyjęte dla realizacji w/w celu w znacznej mierze wynikają z obserwowanych trendów społeczno gospodarczych, do których należą m.in.: sukcesywne zmniejszanie się liczby osób w wieku aktywności zawodowej, zwiększanie długości trwania życia, kosztowne społeczno-ekonomiczne skutki zmian w sferze struktury wieku oraz starzenie się społeczeństwa i prognozowany spadek liczby mieszkańców województwa śląskiego w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego i procesów migracyjnych, których konsekwencją będą nowe wyzwania wymagające ponoszenia wyższych nakładów na system ochrony zdrowia oraz wsparcia rozwoju usług dla osób starszych i niepełnosprawnych. Sprostanie problemom starzejącego się społeczeństwa wymaga podjęcia wielu działań, które mają za zadanie nie tylko zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników, zwalczanie ubóstwa, zapewnienie ochrony socjalnej, ale co najważniejsze z punktu widzenia realizacji niniejszego projektu - wspieranie zdrowia i aktywności obywateli (zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych). Projekt wykazuje zgodność z następującymi kierunkami działań przyjętymi w w/w strategii: - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług medycznych, w tym podniesienie jakości infrastruktury ochrony zdrowia oraz efektywności systemu zarządzania, rozszerzenie zakresu usług medycznych i podniesienie jakości obsługi pacjentów, - wykorzystanie nowych technologii w zakresie obsługi pacjenta.

                            EUROPA 2020: Inwestycja wpisuje się w jedno z ogólnych założeń Strategii Europa 2020, którym jest wyższy standard życia obywateli. Europa powinna się rozwijać w sposób inteligentny, zrównoważony i umożliwiający włączenie społeczne. W strategii Europa 2020 podkreślono również istotność działań w zakresie zmniejszania nierówności w obszarze zdrowia i wsparcie gospodarek efektywnie korzystających z zasobów, przyjaznych środowisku oraz sprzyjających spójności terytorialnej i społecznej. Na poziomie unijnym (w ramach Projektu przewodniego „Unia Innowacji”) Komisja Europejska podjęła się utworzenia europejskiej przestrzeni badawczej, wzmocnienia roli wspólnego planowania z państwami członkowskimi i regionami oraz opracowania strategicznego programu działalności badawczej skoncentrowanego wokół takich kwestii, jak m.in. bezpieczeństwo energetyczne, transport, zmiany klimatu, efektywne korzystanie z zasobów czy (co najważniejsze z punktu widzenia realizacji niniejszego projektu) również zdrowie i starzenie się społeczeństw. W strategii Europa 2020 podkreślono również istotność działań w zakresie walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zmniejszeniem nierówności w obszarze zdrowia. Wskazane w celu działania mają służyć przede wszystkim budowaniu kapitału zaufania, harmonii społecznej i aktywizacji społeczności, które przyczynią się do stworzenia wysokiej jakości kapitału społecznego województwa, będącego podstawą jego rozwoju. W strategii Europa 2020 podkreślono także istotność działań w zakresie zapewnienia warunków do zrównoważonego rozwoju gospodarek. Ideę zrównoważonego rozwoju dobrze oddaje pierwsze zdanie raportu WCED z 1987 r. Nasza Wspólna Przyszłość: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Zgodnie z tym z zasobów należy korzystać racjonalnie. Relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko i jakością życia (w tym przede wszystkim zdrowiem człowieka) powinny być odpowiednio i świadomie kształtowane tak, by nie dopuścić do skażenia środowiska i ograniczyć postępujący rozwój chorób cywilizacyjnych.

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                            Pytanie 21. Na co zwrócić uwagę w polityce horyzontalnej Promowanie równości szans kobiet i mężczyzn?

                            Odpowiedź, 28.04.2020 r.
                            Dla przykładu projekt ma neutralny wpływ na tę politykę,  gdy nie stwarza barier w powszechnym dostępie do korzystania z infrastruktury powstałej dzięki jego realizacji i tym samym wpisuje się w horyzontalną politykę Unii Europejskiej równych szans kobiet i mężczyzn i realizuje w szczególności zasady:
                            -równości w zakresie dostępu do zatrudnienia, szkolenia zawodowego, awansu zawodowego i warunków pracy, równy dostęp do rynku pracy na wszystkich szczeblach, -równości w dostępie do opieki zdrowotnej zagwarantowanej Konstytucją RP,
                            -równości traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń za wykonywanie takiej samej pracy,
                            -równości w dostępie do wytworzonej infrastruktury, -równych szans osób niepełnosprawnych w dostępie do korzystania z dóbr publicznych poprzez usuwanie barier architektonicznych i dostosowanie dla ich potrzeb.

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                            Pytanie 22. Na co zwrócić uwagę w polityce horyzontalnej Zrównoważony rozwój?
                            Odpowiedź, 28.04.2020 r.
                            Np. gdy nabywany w ramach projektu sprzęt i aparatura medyczna cechować się będzie niską energochłonnością, w porównaniu do obecnie posiadanego wyposażenia modernizowanych oddziałów, wysoką jakością i długim okresem użytkowania. Wytworzony w ramach projektu majątek, ze względu na swoją trwałość, służyć będzie na rzecz poprawy jakości życia przyszłej społeczności miasta i regionu po ustaniu zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, wywoływanej tym wirusem u ludzi Powyższe świadczy o pozytywnym wpływie na zrównoważony rozwój.

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                            Pytanie 23. Na co zwrócić uwagę w polityce horyzontalnej Zapobieganie dyskryminacji?

                            Odpowiedź, 28.04.2020 r.
                            W polityce horyzontalnej Zapobieganie dyskryminacji zawsze należy wykazać wpływ pozytywny: Powstała w ramach projektu infrastruktura będzie dostępna dla wszystkich osób, w tym również dostosowana do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Infrastruktura, w której będzie realizowany projekt spełnia wszystkie niezbędne wymogi oraz jest zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania: winda, szerokie otwory drzwiowe, odpowiednie oznakowanie, wentylacja, dostęp do infrastruktury poprzez podjazd dla niepełnosprawnych. Placówka prowadzi działalność leczniczą i spełnia wszelkie wymogi, dotyczące np. poruszania się osób z niepełnosprawnościami. Obiekt jest dostosowany do potrzeb pacjentów - niejednokrotnie osób z różnymi dysfunkcjami, niepełnosprawnościami. Planowane do zakupu: aparatura i sprzęt medyczny będą dostępne dla wszystkich osób i będą służyć wszystkim w równym stopniu.

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                            Pytanie 24. Na co zwrócić uwagę w polityce horyzontalnej Zachowanie zasad polityki przestrzennej?

                            Odpowiedź, 28.04.2020 r.
                            Co do zasady projekt ma wpływ neutralny, ponieważ nie jest bezpośrednio związany z tą zasadą horyzontalną. Charakter tego przedsięwzięcia (walka z COVID-19) nie ma związku z polityką przestrzenną.

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                            Pytanie 25. Jak wykazać wskaźniki LUDNOŚĆ OBJĘTA ULEPSZONYMI USŁUGAMI ZDROWOTNYMI oraz LICZBA OSÓB objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19?

                            Odpowiedź, 28.04.2020 r.
                            Wskaźnik LUDNOŚĆ OBJĘTA ULEPSZONYMI USŁUGAMI ZDROWOTNYMI - jest wskaźnikiem obligatoryjnym i należy go wykazać.

                            Wskaźnik ten ma na celu monitorowanie liczby osób (pacjentów), które to korzystają z ulepszonych usług powstałych w wyniku realizacji projektu w danym podmiocie, świadczącym usługi medyczne.Wskaźnik należy oszacować na podstawie dotychczasowych statystyk i doświadczeń z pacjentami (w tym covidowymi).

                            Mając na uwadze, iż celem działania jest przeciwdziałanie i zapobieganie COVID to wartość docelowa wskaźnika LICZBA OSÓB objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. powinna być zbieżna z wskaźnikiem LUDNOŚĆ OBJĘTA ULEPSZONYMI USŁUGAMI ZDROWOTNYMI.

                            Wskaźniki te będą traktowały w obu przypadkach osoby (pacjentów) objęte wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.

                            Przedmiotowe wskaźniki są wskaźnikami produktu, czyli bezpośrednim i mierzalnym efektem danego działania, który zgodnie z umową o dofinansowanie powinien zostać osiągnięty najpóźniej na moment zakończenia realizacji projektu (data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowanego w projekcie).

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                             Bezpośredni link do zagadnienia:
                             https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_10_1_infrastruktura_ochrony_zdrowia_wsparcie_w_zwiazku_z_sars_cov_2

                             Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące dofinansowania w III Filarze Śląskiego Pakietu dla Gospodarki.

                             Pytanie 1. Czy małe firmy mogą uzyskać wsparcie w ramach III Filaru?

                             Odpowiedź, 16.04.2020 r.
                             Środki w ramach nowego naboru zostaną przeznaczone wyłącznie na wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa), w celu utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności.

                             Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                             Pytanie 2. Działam w branży hotelarskiej. Prowadzimy pensjonat w Beskidach, czy możemy się starać o dofinansowanie w konkursie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości?

                             Odpowiedź, 16.04.2020 r.
                             Przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii będą mogły liczyć na bezzwrotne wsparcie dotyczące inwestycji, utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności. Zakres pomocy ukierunkowany będzie w szczególności na firmy z sektorów, które w ostatnim czasie najbardziej ucierpiały w wyniku utraty klientów – turystyka, gastronomia czy przemysł czasu wolnego.

                             Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                             Pytanie 3. Czy firmy usługowe mają możliwość otrzymania dotacji?

                             Odpowiedź, 16.04.2020 r.
                             Przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii będą mogły liczyć na bezzwrotne wsparcie dotyczące inwestycji, utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności. Zakres pomocy ukierunkowany będzie w szczególności na firmy z sektorów, które w ostatnim czasie najbardziej ucierpiały w wyniku utraty klientów w tym sektor usług, szczególnie w takich branżach jak turystyka, gastronomia czy przemysł czasu wolnego. Pomoc jest skierowana zarówno do przedsiębiorstw usługowych jak i produkcyjnych (nie przewidziano preferencji w tym zakresie).

                             Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                             Pytanie 4. Czy w tym konkursie będzie potrzebna opinia o innowacyjności, tak jak to było w przypadku poprzednich naborów w ramach Innowacji w MŚP?

                             Odpowiedź, 16.04.2020 r.
                             W ramach konkursu przewiduje się udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom z sektora MŚP m.in. na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, jednak wnioskodawca nie musi załączać opinii o innowacyjności. Informacje dotyczące charakteru innowacji oraz jej skali należy wykazać wyłącznie we wniosku aplikacyjnym. Wnioskodawca będący w posiadaniu dokumentów potwierdzających informacje podane we wniosku może je załączyć do wniosku jako dodatkowe załączniki.

                             Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                             Pytanie 5. Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania projektu?

                             Odpowiedź, 16.04.2020 r.
                             W ramach nowego konkursu przewiduje się dofinansowanie w maksymalnej wysokości sięgającej 800 tys. złotych.

                             Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                             Pytanie 6. Mam małe przedsiębiorstwo z branży gastronomicznej, chciałbym ubiegać się o dotację – jak i jest poziom dofinansowania?

                             Odpowiedź, 16.04.2020 r.
                             Konkurs dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom i przewiduje poziom wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie udzielane w ramach konkursu będzie miało postać pomocy de minimis.

                             Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                             Pytanie 7. Do tej pory nie korzystałem z funduszy unijnych, a zainteresował mnie nowy konkurs ŚCP i nie wiem za bardzo jak się do tego zabrać. Gdzie mogę znaleźć jakieś informacje?

                             Odpowiedź, 16.04.2020 r.
                             Nabór prowadzony przez ŚCP jest elementem wsparcia oferowanego przedsiębiorcom z regionu w ramach tzw. Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Wiadomości dotyczące planowanego naboru dostępne będą na bieżąco na stronie www.scp-slask.pl oraz na podstronie Pakietu https://dlagospodarki.slaskie.pl/. Specjalna infolinia w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki: 32 77 40 877. Informacje na temat naboru ŚCP udzielane są pod numerem +48 32 743 91 71 oraz e-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl. 
                             W ramach konkursu zaplanowane jest przeprowadzenie spotkania informacyjnego online, które obejmie prezentację zasad naboru oraz dalsze etapy realizacji projektu czyli procedury związane z rozliczeniem i kontrolą. Podczas takiego webinarium przewidujemy zadawanie pytań na czacie, co pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie się do złożenia wniosku. Rejestracja będzie ogłoszona na stronie internetowej ŚCP.

                             Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                             Pytanie 8. Na co mogę wydać pieniądze pozyskane z dotacji w nowym konkursie?

                             Odpowiedź, 16.04.2020 r.
                             Środki z tego naboru zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP, w celu utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności. Przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć dotacje m.in. na: nakłady na inwestycje produkcyjne przyczyniające się do rozbudowy parku maszynowego niezbędnego do utrzymania bieżącej produkcji, mikroinwestycje przyczyniające się do dywersyfikacji bieżącej produkcji/ oferowanych usług lub do zmian w procesie czy w organizacji, zakup surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną, koszty bieżące m.in.: opłaty leasingowe, raty kredytu, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej, doradztwa i koszty wynagrodzeń pracowników; sfinansowanie kosztów związanych z przedsięwzięciem takich jak: nabycie nowych i używanych maszyn, urządzeń, wynagrodzenia pracowników w okresie realizacji projektu, zakup surowców i materiałów niezbędnych do rozpoczęcia produkcji/świadczenia usług oraz koszty pośrednie.

                             Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                             Pytanie 9. Konkurs jest realizowany w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, czy to oznacza, że dotację otrzymają firmy z województwa śląskiego?

                             Odpowiedź, 16.04.2020 r.
                             Celem Pakietu jest wsparcie dla gospodarki w regionie, przedstawiające kompleksową ofertę działań i realną pomoc dla przedsiębiorców, dlatego konkurs ŚCP koncentruje się na przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego poprzez m.in. uwzględnienie kryterium obligatoryjnego związanego z koniecznością realizacji projektu na terenie województwa śląskiego oraz punktowego za właściwość urzędu skarbowego zlokalizowanego w województwie śląskim. To ważne, by fundusze inwestowane w przedsiębiorstwo przyniosły korzyść gospodarce regionu m.in. poprzez utrzymanie konkurencyjności i uratowanie miejsc pracy.

                             Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                             Pytanie 10. Gdzie znajdę szczegółowe informacje na temat nowego naboru – III Filar? Czy przewidujecie jakieś szkolenia np. jak złożyć ten wniosek?

                             Odpowiedź, 16.04.2020 r.
                             Nabór prowadzony przez ŚCP jest elementem wsparcia oferowanego przedsiębiorcom z regionu w ramach tzw. Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Wiadomości dotyczące planowanego naboru dostępne będą na bieżąco na stronie www.scp-slask.pl oraz na podstronie Pakietu https://dlagospodarki.slaskie.pl/.
                             Specjalna infolinia w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki: 32 77 40 877. Informacje na temat naboru ŚCP udzielane są pod numerem +48 32 743 91 71 oraz e-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl.

                             W ramach konkursu zaplanowane jest przeprowadzenie spotkania informacyjnego online, które obejmie prezentację zasad naboru oraz dalsze etapy realizacji projektu czyli procedury związane z rozliczeniem i kontrolą. Rejestracja będzie ogłoszona na stronie internetowej ŚCP. Podczas takiego webinarium przewidujemy zadawanie pytań na czacie, co pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie się do złożenia wniosku. Przedsiębiorcy zainteresowani złożeniem wniosku będą mogli skorzystać z instrukcji w formie filmu, przedstawiającej krok po kroku wypełnianie wniosku w Lokalnym Systemie Informatycznym.

                             Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                              Bezpośredni link do zagadnienia:
                              https://rpo.slaskie.pl/czytaj/3_2_innowacje_w_msp__konkurs_w_ramach_slaskiego_pakietu_dla_gospodarki16042020

                              Pytanie 21. Jakie są wymagania względem beneficjentów w związku z obowiązywaniem pakietu regulacji tzw. Tarczy antykryzysowej?

                              Odpowiedź, 08.06.2020 r.
                              W sytuacji gdy Beneficjent ubiega się o zwolnienie z opłacania składek to decyzja czy zastosować je również do wynagrodzeń personelu projektu leży w gestii Beneficjenta.
                              Jeżeli Beneficjent ma prawną możliwość skorzystania z pakietu ustaw, jakie daje tzw. Tarcza antykryzysowa wówczas przy składnym wniosku o płatność należy przedłożyć IZ informację z jakiej formy Beneficjent skorzystał oraz wskazać które wydatki we wniosku zostały pomniejszone z uwagi na zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS.
                              We wniosku o płatność należy wykazywać tylko te wydatki dotyczące wynagrodzeń opłaconych przez Beneficjenta tj. bez dopłat przekazanych przez ministra właściwego do spraw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ds. Funduszy i Polityki Regionalnej czy jakichkolwiek zwolnień dotyczących składek ZUS.
                              W takim przypadku w ramach projektu powstaną oszczędności, które Beneficjent może zagospodarować w projekcie na inne wydatki zgodnie z § 33 umowy o dofinansowanie projektu lub dokonać ich zwrotu jako oszczędności powstałych na koniec realizacji projektu.
                              Jeżeli więc beneficjent realizujący projekt, uzyska dopłaty na wynagrodzenie pracowników projektu, nie będzie mógł rozliczyć wynagrodzeń w całości jako wydatki kwalifikowalne, a tylko w takiej wysokości w jakiej nie uzyskał dofinansowania ze środków krajowych.
                              Zgodnie bowiem z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. rozdział 6.7 niedozwolone jest podwójne finansowanie tj. „całkowite lub częściowe, więcej niż jednokrotne poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych”.
                              Beneficjenci chcąc rozliczyć koszty wynagrodzenia w całości powinni we wniosku o płatność zawrzeć oświadczenie, że nie korzystają z w/w wsparcia.

                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 20. Jak beneficjent ma się zachować w obecnej sytuacji? Czy wynagrodzenia personelu projektu tj. opiekuna klubu seniora oraz wychowawców placówki należy wypłacić zgodnie z zawartymi umowami o pracę, czy wynagrodzenia te będą kwalifikowane? Ponadto jak będzie wyglądać sytuacja z pozostałymi wydatkami przewidzianymi w projekcie. Wiem, że sytuacja nie jest prosta i nie ma prostych decyzji jednak najbardziej istotne w tej chwili to kwestia wynagrodzenia personelu, który nie wykonuje pracy gdyż formy wsparcia nie mogą być realizowane z oczywistych względów.

                              Odpowiedź, 31.03.2020 r.
                              W przypadku kosztów związanych z wynagrodzeniami dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zobowiązania takie należy regulować zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. Jeśli pracownikowi etatowemu przysługuje prawo do wynagrodzenia, zgodnie z Kodeksem pracy, wydatki takie można uznać za kwalifikowalne. Kwestia kwalifikowalności pozostałych wydatków ponoszonych w projekcie będzie weryfikowana przez IZ na etapie weryfikacji wniosku o płatność, bądź w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu. Sposób oceny racjonalności i zasadności dokonanych wydatków nie ulega zmianie i jak dotychczas stosowane są przepisy Wytycznych.

                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 19. W jaki sposób należy podejść do wypłaty stypendium stażowego w sytuacji, gdy staż ma miejsce w galerii handlowej, która celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa, została zamknięta?

                              Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
                              W przypadku, gdy staż został przerwany w miesiącu marcu 2020 r., kwalifikowalna jest całość wynagrodzenia za ten miesiąc, pod warunkiem że beneficjent ma odpowiednio udokumentowane przyczyny przerwania stażu. W przypadku kiedy wskazany stan będzie się utrzymywał w miesiącach kolejnych, wówczas dany wydatek nie będzie kwalifikowalny.

                              Aktualizacja, 23.04.2020 r.
                              W przypadku staży zawodowych i praktyk zawodowych, które realizowane są na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, stypendium może zostać wypłacone tylko za przepracowane godziny. Dlatego też w sytuacji kiedy staż/praktyka u pracodawcy lub przedsiębiorcy zostaną przerwane, stypendium nie przysługuje. W przypadku, gdy staż został przerwany w miesiącu marcu 2020 r., kwalifikowalna jest całość wynagrodzenia za ten miesiąc, pod warunkiem że beneficjent ma odpowiednio udokumentowane przyczyny przerwania stażu. W przypadku kiedy wskazany stan będzie się utrzymywał w miesiącach kolejnych, wówczas dany wydatek nie będzie kwalifikowalny.

                              Natomiast w przypadku staży zawodowych realizowanych w ramach Działania 9.1 tj. projektach realizowanych na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, stypendium jest kwalifikowalne za cały okres przerwanego stażu z powodu zamknięcia zakładu pracy w którym ten staż się odbywał lub z powodu kwarantanny uczestnika.

                              Wynika to z zapisów ww. wytycznych zgodnie z którymi osoba zachowuje prawo do stypendium stażowego za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadający w okresie odbywania stażu. Zamknięcie zakładu pracy z powodu COVID-19 lub podleganie obowiązku kwarantanny jest usprawiedliwioną nieobecnością stażysty.

                              Stanowisko to potwierdza Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) w ramach pakietu rekomendacji tj. oświadczenia uczestników dotyczące między innymi konieczności opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, oświadczenia uczestników o zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się staż, oświadczenia uczestników o konieczności przebywania uczestnika w miejscu zamieszkania można uznać jako wystarczające potwierdzenie udokumentowanej niezdolności do wykonywania zadań.

                              Rekomendacje antykryzysowe dla projektów EFS

                              Aktualizacja 08.06.2020 r.
                              Dotyczy tylko projektów realizowanych w ramach poddziałania 9.1.
                              W związku z zawieszeniem przez MFIPR stosowania podrozdziału 3.5, sekcja 3.5.2 , pkt. 4 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) mówiącego o długości stażu, możliwe jest czasowe zawieszenie stażu z powodu stanu epidemii COVID-19. W realizowanych projektach kwestie dotyczące okresu trwania i formy realizacji stażu (stacjonarnie czy zdalnie) powinny być ustalane indywidualnie i uzależnione od sytuacji epidemicznej w kraju, sytuacji stażysty oraz podmiotu przyjmującego na staż. W okresie zawieszenia stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe za okres zawieszenia, tylko wówczas gdy staż zostanie wznowiony po okresie zawieszenia. Okres zawieszenia należy potraktować jako okres udokumentowanej niezdolności do odbywania stażu, przypadający w okresie jego trwania, który jest spowodowany siłą wyższą jaką jest pandemia COVID-19.

                              W związku z powyższym IZ zaleca, aby beneficjenci wstrzymali się z wypłacaniem stypendium w okresie zawieszenia i dopiero w sytuacji wznowienia stażu, przekazywali uczestnikom stypendia za okres zawieszenia.

                              Powyższe dotyczy także beneficjentów, których nie obowiązują Wytyczne tj. realizują staże na podstawie zasad określonych w Regulaminie konkursu.

                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 18. Mam pytanie odnośnie wyliczenia wynagrodzenia za m-c marzec 2020 r. dla opiekuna Klubu Seniora, Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego oraz opiekunów Świetlicy w związku z wstrzymaniem działań od dnia 12.03.2020 r. z uwagi na pojawienie się koronawirusa w Polsce. Czy wynagrodzenia naliczamy za cały miesiąc czy tylko do dnia 11.03.2020 r.

                              Odpowiedź, 31.03.2020 r.
                              W przypadku kosztów związanych z wynagrodzeniami dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zobowiązania takie należy regulować zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. Jeśli pracownikowi etatowemu przysługuje prawo do wynagrodzenia, zgodnie z Kodeksem pracy, wydatki takie można uznać za kwalifikowalne.

                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 17. Proszę o informację odnośnie stażysty - czy stażystka która ma dziecko do lat 7 może korzystać z opieki nad dzieckiem?

                              Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
                              Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego wprowadzonego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, mogą korzystać pracujący rodzice i prawni opiekunowie dzieci do lat 8, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym i mają odprowadzane z tego tytułu składki chorobowe. Osoba będąca na stażu takiej składki nie ma odprowadzanej, w związku z powyższym w opinii IZ nie może skorzystać z tego rodzaju świadczenia. Zalecany kontakt z ZUS.

                              Aktualizacja, 23.04.2020 r.
                              Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego wprowadzonego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, mogą korzystać pracujący rodzice i prawni opiekunowie dzieci do lat 8, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym i mają odprowadzane z tego tytułu składki chorobowe. Osoba będąca na stażu takiej składki nie ma odprowadzanej, w związku z powyższym w opinii IZ nie może skorzystać z tego rodzaju świadczenia. Zalecany kontakt z ZUS.

                              Nieobecność osoby na stażu realizowanego na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z powodu konieczności opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 jest uznawana za usprawiedliwioną nieobecność, a uczestnik zachowuje prawo do stypendium stażowego. Ważne aby uczestnik przedstawił oświadczenie potwierdzające udokumentowanie niezdolności do wykonywania zadań. Patrz odpowiedź do Pytania 2.

                              Aktualizacja 08.06.2020 r.
                              Dotyczy tylko projektów realizowanych w ramach poddziałania 9.1.
                              W związku z zawieszeniem przez MFIPR stosowania podrozdziału 3.5, sekcja 3.5.2, pkt. 4 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) mówiącego o długości stażu, możliwe jest czasowe zawieszenie stażu z powodu stanu epidemii COVID-19. W realizowanych projektach kwestie dotyczące okresu trwania i formy realizacji stażu (stacjonarnie czy zdalnie) powinny być ustalane indywidualnie i uzależnione od sytuacji epidemicznej w kraju, sytuacji stażysty oraz podmiotu przyjmującego na staż. W okresie zawieszenia stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe za okres zawieszenia, tylko wówczas gdy staż zostanie wznowiony po okresie zawieszenia. Okres zawieszenia należy potraktować jako okres udokumentowanej niezdolności do odbywania stażu, przypadający w okresie jego trwania, który jest spowodowany siłą wyższą jaką jest pandemia COVID-19.

                              W związku z powyższym IZ zaleca, aby beneficjenci wstrzymali się z wypłacaniem stypendium w okresie zawieszenia i dopiero w sytuacji wznowienia stażu, przekazywali uczestnikom stypendia za okres zawieszenia.

                              Powyższe dotyczy także beneficjentów, których nie obowiązują Wytyczne tj. realizują staże na podstawie zasad określonych w Regulaminie konkursu.

                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 16. W nawiązaniu do panującej sytuacji związanej z koronawirusem proponujemy następujące rozwiązanie, co do realizacji zajęć w ramach szkoły rodzenia:

                              - zajęcie będą odbywać się online za pomocą skype, messengera, WhatsApp i innych komunikatorów ,
                              - prowadzący będą potwierdzali realizację zajęć na liście obecności,
                              - uczestnicy będą formularz rekrutacyjny wysyłali na maila w formie skanu lub zdjęcia,
                              - uczestnicy będą pisali oświadczenie mailem, że wyrażają zgodę na uczestnictwo w zajęciach online oraz po zakończeniu cyklu zajęć będą pisali maila z oświadczenie, że uczestniczyli w zajęciach od do w godzinach od-do,
                              - będą wysyłali skanem podpisaną listę obecności,
                              - i zobowiążą się do dostarczenia oryginału w możliwym czasie.

                              Proszę o informację czy wyrażacie Państwo zgodę na takie rozwiązanie.

                              Odpowiedź, 31.03.2020 r.
                              Istnieje możliwość prowadzenia zajęć w ramach projektu w formie online. Niemniej należy dołożyć wszelkich starań, aby zebrać wszelką dokumentację, która będzie stanowić potwierdzenie ich realizacji.

                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 15. Bardzo proszę o informację, czy jeżeli nauczyciele są w stanie prowadzić zajęcia w ramach projektu na tych samych zasadach, jak zajęcia lekcyjne z podstawy programowej, to czy mogą to robić? Poszczególne szkoły korzystają z różnego typu platform edukacyjnych, utworzyły sobie również na swoich szkolnych stronach internetowych zakładki, w których mogą przekazywać informacje. Bardzo proszę o info czy prowadzenie w taki sposób zajęć jest możliwe?

                              Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
                              Istnieje możliwość prowadzenia zajęć online w ramach projektu w zaistniałej sytuacji, jedynie muszą mieć Państwo potwierdzenie, że te zajęcia zostały zrealizowane.

                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 14. Zwracam się z zapytaniem dotyczącym kwalifikowalności wydatków związanych z realizacją projektu, w części dot. funkcjonowania świetlicy dla dzieci i młodzieży oraz w części dot. pracy streetworkerów. W/w wymienionym okresie zgodnie z poleceniem Wojewody Śląskiego świetlica będzie czasowo zamknięta dla małoletnich uczestników/czek projektu (dzieci i młodzieży), jednak pedagodzy (animatorzy, opiekunowie) w świetlicy pracować będą w tym czasie zgodnie z harmonogramem (jak w okresie ferii i wakacji, tj. od 9.00 do 13.00) wykonując czynności związane z przygotowaniem i porządkowaniem materiałów dydaktycznych, gier, zajęć tematycznych, zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, przeglądem komputerów pod kątem oprogramowania i usunięciem zbędnych plików, zabezpieczeń, itp. W związku z funkcjonowaniem świetlicy zostały, także zamówione i dostarczone produkty spożywcze, które miały posłużyć do przygotowania posiłków dla podopiecznych świetlicy. Z uwagi na zaistniałą wyjątkową sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wydanym ww. poleceniem Wojewody Śląskiego oraz zbliżającym się kolejnym terminem rozliczeniowym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie kwalifikowalności wydatków związanych z wynagrodzeniem pedagogów (animatorów, opiekunów) w świetlicy, streetworkerów oraz kosztów zakupionych art. spożywczych, z których miały być przygotowane posiłki dla uczestników/czek świetlicy w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

                              Odpowiedź, 31.03.2020 r.
                              Beneficjent jest zobowiązany do kontynuowania realizacji projektu w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Kwalifikowalne w ramach projektu będą koszty stałe funkcjonowania miejsc opieki (w tym koszty personelu), które muszą być ponoszone pomimo braku dzieci w placówce.
                              Odnośnie kwestii zatrudnieniowych, przypominam, że sposób i forma wynagradzania oraz zatrudniania pracowników leży w gestii beneficjenta. Proszę pamiętać, że sposób wynagradzania oraz zatrudniania powinien być zgodny z przepisami prawa krajowego, z Państwa regulaminem zatrudnienia oraz wewnętrznymi regulacjami w Państwa instytucji wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej w kraju.
                              Równocześnie jeżeli okres realizacji projektu umożliwi wszelkie zaplanowane zajęcia w części dot. funkcjonowania świetlicy dla dzieci i młodzieży oraz w części dot. pracy streetworkerów powinny być zrealizowane w późniejszym terminie. Wówczas można wykorzystać produkty spożywcze do przygotowania posiłków dla podopiecznych świetlicy jeżeli umożliwi to data ich przydatności do spożycia.
                              Wszelkie problemy, opóźnienia lub brak możliwości realizacji zajęć/ wsparcia dla uczestników w projekcie należy opisać również kolejnym wniosku o płatność w polu D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze.

                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie. 13. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym, którzy są uczestnikami projektu ww. osoby przestały korzystać ze wsparcia w postaci pobytu w mieszkaniach chronionych do czasu ustabilizowania się sytuacji z SARS-COV-2. Z uwagi na zalecenia zachowania kwarantanny działania są ograniczone. W związku z aktualną sytuacją z rozprzestrzeniającym się wirusem mieszkania dla niepełnosprawnych nie będą użytkowane. Czy w tym przypadku istnieje możliwość czasowego przeznaczenia w/w mieszkań na mieszkania dla osób objętych kwarantanną? Mieszkania przed ponownym użytkowaniem przez osoby niepełnosprawne byłoby odkażone oraz zachowane zostałyby wszelkie środki ostrożności. W beneficjenta aktualnej sytuacji stanu epidemicznego i zaleceniem podejmowania działań zapobiegawczych, czasowe wykorzystanie mieszkań chronionych jako miejsca kwarantanny jest działaniem uzasadnionym w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

                              Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
                              Instytucja Zarządzająca przyjmuje do wiadomości, że mieszkania przeznaczone w projekcie dla osób niepełnosprawnych, które na chwilę obecną nie są wykorzystywane z uwagi na aktualną sytuację związaną z rozprzestrzeniającym się koronawirusem i bezpieczeństwo osób objętych projektem, jeżeli zajdzie taka potrzeba będą czasowo przeznaczone na mieszkania dla osób objętych kwarantanną.
                              Zaproponowane rozwiązanie jest adekwatną odpowiedzią na aktualną sytuację związaną z pandemią koronawirusa i prowadzi do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom projektu. Działania są zgodne z Rekomendacjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16.03.2020 r. dotyczącymi działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS.

                              Wszelkie problemy, opóźnienia lub brak możliwości realizacji zajęć/ wsparcia dla uczestników w projekcie należy opisać również kolejnym wniosku o płatność w polu D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze.
                              Zgłoszona zmiana nie wymaga wprowadzenia zmian do wniosku o dofinansowanie.  

                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 12. Z uwagi na zaistniałą sytuację działalność Strefy dla Seniora jest zawieszona. Personel projektu jest w stałym kontakcie (telefonicznym) z uczestnikami, część osób to osoby samotne, ich głównym problemem jest zrozumiała obawa przed wyjściem z domu i brak możliwości zrobienia zakupów. W związku z tym zwracamy się do Państwa z pytaniem czy istniałaby możliwość dostarczania przez firmę cateringową obiadów oraz napoi i drobnych przekąsek bezpośrednio pod drzwi uczestników projektu. Uważamy, iż jest to niezbędna pomoc dla uczestników (seniorów) wpisująca się w założenia projektu.

                              Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
                              Instytucja Zarządzająca wyraża zgodę na proponowane przez Państwa zmiany we wniosku o dofinansowanie w zakresie usługi cateringowej bezpośrednio do domów osób objętych projektem.

                              Zaproponowane rozwiązanie jest adekwatną odpowiedzią na aktualną sytuację związaną z pandemią koronawirusa i prowadzi do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom projektu. Działania są zgodne z Rekomendacjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16.03.2020 r. dotyczącymi działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS.

                              Wszelkie problemy, opóźnienia lub brak możliwości realizacji zajęć/ wsparcia dla uczestników w projekcie należy opisać również kolejnym wniosku o płatność w polu D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze.
                              Zgłoszona zmiana nie wymaga wprowadzenia zmian do Wniosku o dofinansowanie.

                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 11. W projekcie odwołane zostały wszystkie terapie pacjentów oraz wizyty lekarskie. W związku z powyższym proszę o wskazanie sposobu rozliczenia umów zawartych w ramach projektu ze Zleceniobiorcami (umowy na transport pacjentów oraz umowy z lekarzami). Wynagrodzenie w umowach jest ustalone jako miesięczna stawka ryczałtowa. Czy w związku z zaistniałą sytuacją wynagrodzenie powinno zostać pomniejszone proporcjonalnie do czasu zawieszenia realizacji projektu? Czy jesteśmy zobowiązani do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami? W takim wypadku jakie wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne?

                              Odpowiedź, 31.03.2020 r.
                              W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, beneficjent jest zobligowany do przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. Rozliczane stawką ryczałtową koszty związane z transportem pacjentów oraz rozliczane ryczałtem wynagrodzenie, należy kwalifikować w zależności od zapisów zawartych przez Państwa umów z Wykonawcą.
                              Jeżeli zapisy umów pozwalają na kwalifikowanie ich proporcjonalnie, to takie koszty winny być wykazane proporcjonalnie do czasu zawieszenia realizacji projektu. Jeżeli zaś nie ma takiej możliwości, to za miesiąc marzec, zgodnie z Rekomendacjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16.03.2020 r. dotyczącymi działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS, takie koszty mogą zostać kwalifikowane w całości o ile nastąpi udokumentowanie przez beneficjenta braku możliwości odzyskania środków oraz wskazania, że zobowiązanie zostało zaciągnięte przed 11.03.2020 r.
                              W takiej sytuacji należałoby wykazać podjęte przez Państwa w tym zakresie działania, poparte konkretnymi zapisami zawartych przez Państwa umów. Odnośnie kwestii zatrudnieniowych, przypominam, że sposób i forma wynagradzania oraz zatrudniania pracowników leży w gestii Beneficjenta.
                              Proszę pamiętać, że sposób wynagradzania oraz zatrudniania powinien być zgodny z przepisami prawa krajowego, z Państwa regulaminem zatrudnienia oraz wewnętrznymi regulacjami w Państwa instytucji wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej w kraju. Wszelkie problemy, opóźnienia lub brak możliwości realizacji zajęć/ wsparcia dla uczestników w projekcie należy opisać również w kolejnym wniosku o płatność w polu D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze.

                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 10. Żłobek - czy można ponosić wydatki związane z personelem, czynszem, opłatami z konta projektu?

                              Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
                              Mając na uwadze ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, koszty stałe funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym koszty personelu), które muszą być ponoszone pomimo braku dzieci w żłobku, będą kwalifikowalne. Jednocześnie informuję, że zastosowanie ww. rozwiązania stanowiącego odstępstwo od przyjętych reguł wdrażania funduszy unijnych, spowodowane jest wystąpieniem siły wyższej, jaką w tym przypadku stanowi pandemia koronawirusa. Niemniej, jeżeli obecna sytuacja związana z występowaniem ryzyka epidemicznego będzie się utrzymywała i uniemożliwiała realizację Państwa projektu zgodnie z założeniami informuję, że istnieje możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu, zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, na który składany był przedmiotowy projekt.

                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 9. Żłobek - czy można ponosić wydatki związane z personelem, czynszem, opłatami z konta projektu? - ryczałt

                              Odpowiedź, 31.03.2020 r.
                              Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków rozliczanych uproszczoną metodą (w tym również wyciągów bankowych z konta projektu). Zatem weryfikacja wydatków w przypadku kwot ryczałtowych polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez Beneficjenta zostały zrealizowane, a określone w umowie o dofinansowanie projektu wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte.

                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 8. Czy zajęcia dodatkowe przewidziane w projekcie (logorytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno- społeczne oraz zajęcia indywidualne dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) mogą również być realizowane na zasadzie kształcenia na odległość?

                              Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
                              Należy przeprowadzać wszelkie zajęcia, które da się przeprowadzić na odległość. Jednocześnie w przypadku pozostałych należy podjąć próbę odrobienia zajęć po przerwie w działalności placówki. Przy rozliczeniu kwot ryczałtowych można się powołać na siłę wyższą.

                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 7. Nauczanie zdalne technik weterynarii - problem ponieważ zajęcia odbywają się głównie przy użyciu specjalistycznego sprzętu i w przychodniach weterynaryjnych.

                              Odpowiedź, 31.03.2020 r.
                              Należy przeprowadzać wszelkie zajęcia, które da się przeprowadzić na odległość. Jednocześnie w przypadku pozostałych należy podjąć próbę odrobienia zajęć po przerwie w działalności placówki bądź miejsc zajęć praktycznych. Należy również rozważyć przeprowadzenie zajęć w miesiącach wakacyjnych.

                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 6. Beneficjent nie ma możliwości prowadzenia zajęć na żywo. Firma, która ma przeprowadzić zajęcia dodatkowe ma możliwość ich przeprowadzenia online, czy koszty kwalifikowalne będą taka samo rozliczane czy są wymagane dodatkowe wyjaśnienia, zmiany w WND - w zakresie charakteru i przebiegu takich zajęć? Czy tego typu rozwiązania zostaną uznane za kwalifikowalne?

                              Odpowiedź, 31.03.2020 r.
                              W przypadku możliwości przeprowadzenia zajęć online należy o tym fakcie poinformować IZ, wskazać czy zmiana charakteru zajęć powoduje zmianę w wysokości wydatków zadeklarowanych w WND.

                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 5. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pozwala ona pracodawcy na polecenie pracy zdalnej pracownikowi w miejscu zamieszkania. Uczestniczki ww. projektu jednocześnie chcą korzystać ze świadczenia usługi opiekuńczej przez nianie, która jest w 85% refundowana w ramach przedmiotowego projektu. Proszę o informację czy w zaistniałej sytuacji, refundacja kosztów świadczonych usług opiekuńczych przez nianie będzie kosztem kwalifikowanym w ramach przedmiotowego projektu.

                              Odpowiedź, 31.03.2020 r.
                              Projekt przewiduje m.in. świadczenie usług opiekuńczych przez nianie. Grupę docelową projektu stanowią osoby zatrudnione, powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim bądź podejmujące nowe zatrudnienie bezpośrednio po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.
                              Zapisy wniosku precyzują, że wymiar opieki dostosowany jest do godzin pracy rodziców z opcją świadczenia jej w weekendy oraz w godzinach nocnych, zaś sprawowanie opieki odbywa się w miejscu zamieszkania dziecka, do dziesięciu godzin dziennie. Jednocześnie w związku z zagrożeniem epidemicznym w Polsce, w dniu 2 marca 2020 roku przyjęto Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374). Zgodnie z jej zapisami pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
                              Z uwagi na powyższe może zdarzyć się, że uczestnik projektu korzystający dotychczas ze wsparcia w postaci świadczenia opieki nad dzieckiem przez nianię, zostanie zgodnie z przywołaną Ustawą oddelegowany przez swojego pracodawcę do pracy zdalnej. Niemniej należy zauważyć, że taki pracownik niezależnie od miejsca wykonywania swoich obowiązków nadal formalne jest w pracy i w godzinach jej trwania nie może sprawować bezpośredniej opieki nad dzieckiem.
                              Instytucja Zarządzająca stoi zatem na stanowisku, że koszt świadczonych usług opiekuńczych przez nianie w czasie oddelegowania uczestnika do pracy zdalnej, będzie kosztem kwalifikowanym w ramach przedmiotowego projektu.

                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 4. Ze względu na epidemię i przerwę w realizacji zajęć, jest obawa nieosiągnięcia założonych wskaźników.

                              Odpowiedź, 31.03.2020 r.
                              Realizacja zajęć po przerwie związanej z epidemią na tyle ile jest to możliwe. Możliwe jest również wydłużenie okresu realizacji projektu. Zalecane jest też ewentualne wprowadzenie zmian do WND w zakresie wartości wskaźników celem aneksowania umowy o dofinansowanie.

                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 3.  W związku z epidemią koronawirusa od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania wszystkie działania w projekcie zostały zawieszone. Wszyscy uczestnicy projektu pozostają w swoich domach, natomiast pracownicy zatrudnieni na umowy o pracę są do dyspozycji pracodawcy. Pracownicy pełnią dyżur pod telefonem służbowym, w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek pomocy ze strony uczestników projektu udzielone zostanie im wsparcie, m.in. w postaci opiekuńczej, pielęgnacyjnej, edukacyjnej, czy też zrobienia niezbędnych zakupów. W związku z wystąpieniem siły wyższej jakim jest epidemia koronawirusa, Beneficjent nie może prowadzić działań w ramach Dziennego Domu Opieki, natomiast nadal jest zobowiązany przepisami prawa, aby regulować wynagrodzenie z tytułu zawartych umów o pracę z powyższymi pracownikami. Fundacja nadal będzie wypłacać wynagrodzenia pracownikom z konta projektu. Zwracamy się z prośbą o ustosunkowanie się do problemu: Czy wynagrodzenie wypłacane pracownikom w trakcie zawieszenia działalności projektu będzie wydatkiem kwalifikowalnym i czy może być nadal regulowane z konta projektu?
                              Jednocześnie informujemy, że Beneficjent bierze pod uwagę możliwość wydłużenia terminu realizacji projektu, aby móc zrealizować założone wskaźniki oraz wydatki zaplanowane w budżecie projektu.

                              Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
                              W przypadku kosztów funkcjonowania placówek, których utworzenie zostało sfinansowane ze środków EFS, możliwe jest kwalifikowanie kosztów stałych funkcjonowania miejsc opieki, które muszą być ponoszone pomimo braku uczestników w placówce. Do kosztów stałych związanych z funkcjonowaniem miejsc opieki zaliczyć również można koszty personelu. Ponadto w przypadku kosztów związanych z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zobowiązania takie należy regulować zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. Jeśli pracownikowi etatowemu przysługuje prawo do wynagrodzenia, zgodnie z Kodeksem pracy, wydatki takie można uznać za kwalifikowalne.

                              Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że w przypadku, w którym obecna sytuacja epidemiologiczna związana z przeciwdziałaniem COVID-19 (koronawirusowi) uniemożliwia realizację projektu, IZ RPO WSL dopuszcza możliwość wprowadzenia stosownych zmian, w trybie określonym w Umowie o dofinansowanie projektu. W przypadku, gdy okres realizacji będzie dobiegał końca, a nie zostaną zrealizowane wszystkie zaplanowane działania w projekcie, istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji projektu na okres umożliwiający jego pełną realizację.
                              IZ RPO WSL zaleca bieżące monitorowanie sytuacji w projekcie oraz zintensyfikowanie działań kiedy sytuacja wróci do normy.

                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 2. W świetle ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także poleceniem nr 10/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11.03.2020 r.,  informuję, że Fundacja zawiesza działalność Centrum Integracji Społecznej. Dodatkowo w związku zawieszeniem działalności CIS, a tym samym brakiem możliwości realizacji projektu zwracam się z prośbą o udzielenie informacji: 1) Czy w przypadku osób zatrudnionych do projektów na podstawie umów o pracę  (np. wynagrodzenia instruktorów zawodu, dodatki dla pracowników socjalnych), którzy będą w dyspozycji pracodawcy, ale bez uczestników, będzie im przysługiwało wynagrodzenie, a jeżeli tak to w jakiej wysokości? Czy wynagrodzenie będzie kosztem kwalifikowanym?
                              2) Czy będzie możliwe wypłacenie motywacyjnej premii integracyjnej dla uczestników. Premia wypłacana jest do wysokości 50% świadczenia integracyjnego?

                              Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
                              W przypadku kosztów związanych z wynagrodzeniami dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zobowiązania takie należy regulować zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
                              Jeśli pracownikowi etatowemu przysługuje prawo do wynagrodzenia, zgodnie z Kodeksem Pracy, wydatki takie można uznać za kwalifikowalne.
                              Odnosząc się do ewentualnej kwalifikowalności dodatku specjalnego do wynagrodzenia pracownika socjalnego informuję, że zasady przyznawania i wypłacania dodatków specjalnych reguluje pracodawca w stosownym regulaminie, jak również są one określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
                              Należy zatem w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy w związku z zawieszeniem działalności Centrum Integracji Społecznej ww. świadczenie pracownikowi przysługuje. W związku z zawieszeniem funkcjonowania CIS należy dokonać analizy czy przesłanki uzasadniające przyznanie dodatku specjalnego, tj. okresowego zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań w dalszym ciągu występują.
                              Rozstrzygnięcie w tej materii powinno być dokonane przez pracodawcę przyznającego dodatek specjalny. Z kolei decyzję w sprawie przyznania motywacyjnej premii integracyjnej uczestnikom zajęć organizowanych przez CIS podejmuje kierownik Centrum, biorąc pod uwagę aktywną postawę i postępy w integracji zawodowej i społecznej. Jej przyznanie musi być zgodne z zasadami ujętymi w regulaminie CIS.
                              W przypadku zawieszenia działalności Centrum- osoby nie uczestniczą w zajęciach, zatem w opinii IZ RPO WSL nie ma podstaw do uznania takich wydatków za kwalifikowalne.
                              Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że w przypadku, w którym obecna sytuacja związana z wprowadzonym stanem epidemii uniemożliwia realizację projektu, IZ RPO WSL dopuszcza możliwość wprowadzenia stosownych zmian, w trybie określonym w umowie o dofinansowanie projektu. W przypadku, gdy okres realizacji będzie dobiegał końca, a nie zostaną zrealizowane wszystkie zaplanowane działania w projekcie, istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji projektu na okres umożliwiający jego pełną realizację, o ile taka możliwość wynika z regulaminu konkursu.

                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 1. Z uwagi na przedłużający się okres zawieszenia działalności od 23.03.2020 r. jeden z pracowników DDP został oddelegowany do pracy w innym miejscu (podstawa prawna: art. 21 Ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 42 § 4 Kodeksu Pracy). Z uwagi na niemożność świadczenia pracy w ramach DDP oraz konieczność podjęcia działań związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 beneficjent wnosi o uznanie wynagrodzenia tego pracownika za okres oddelegowania za wydatek kwalifikowany w ramach projektu.

                              Odpowiedź, 31.03.2020 r.
                              W przypadku oddelegowania pracownika do innej pracy - nie związanej z realizacją przedmiotowego projektu, na podstawie art. 21 Ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 42 § 4 Kodeksu Pracy, źródło finansowania przedmiotowego wydatku powinno pochodzić ze środków własnych Beneficjenta.

                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Bezpośredni link do zagadnienia:
                               https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_dotyczace_realizacji_projektow_efs_w_czasie_stanu_epidemii_31032020

                               Pytanie 1. Z uwagi na wątpliwości szkół zainteresowanych udziałem w konkursie nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19, proszę o informację, czy konkurs ten adresowany jest również do techników oraz szkół branżowych. Przedstawiciele tych szkół stoją na stanowisku, że realizują podstawę programową szkolenia ogólnego, w związku z czym wpisują się w grupę docelową. Proszę również o podanie podstawy prawnej.
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               W ramach naboru RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19 wsparciem nie mogą być objęte szkoły i uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe (czyli szkoły branżowe i technika). 

                               Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaktualizowanego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1878/278/V/2018 z dnia 16.08.2018 r., grupę docelową w ramach poddziałania 11.1.4 mogą stanowić szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne, w tym szkoły artystyczne, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) oraz specjalne i ich organy prowadzące (z wyłączeniem placówek prowadzących kształcenie zawodowe).

                               Zgodnie z Rozdziałem 3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 ustawy Prawo oświatowe (Podrozdział 3.2 pkt. 3, Podrozdział 3.3 pkt. 2) wsparcie może być skierowane do publicznych i niepublicznych szkół (…) z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

                               Szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe zgodnie z art. 4 pkt 28a ustawy Prawo oświatowe są szkoły o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, e i f, prowadzące kształcenie w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego czyli:

                               - pięcioletnie technikum,
                               - trzyletnia branżowa szkoła I stopnia,
                               - dwuletnia branżowa szkoła II stopnia,
                               - szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

                               Podnoszenie kompetencji kluczowych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe jest możliwe w ramach Poddziałania 11.2.3.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 2. Jesteśmy Katolickim Stowarzyszeniem prowadzącym szkoły. Chcemy napisać projekt rozliczany w oparciu o kwoty ryczałtowe. Jest on ograniczony do ok. 438 tys. zł. W Regulaminie jest zapis, że ww. kwota dotyczy: wartość wkładu publicznego (środków publicznych).

                               Czy jako stowarzyszenie mamy wziąć pod uwagę wartość całego projektu, czy też wartość całego projektu pomniejszona o wkład własny (planowany jest wkład własny rzeczowy)?

                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Uproszczone metody rozliczania wydatków stosowane są w projektach, których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000,00 EURO (kurs Euro obowiązujący na dzień ogłoszenia konkursu/naboru wynosi 4,3809 PLN).

                               Wniesiony przez projektodawcę wkład własny należy rozpatrywać w oparciu o formę organizacyjno-prawną podmiotu wnoszącego wkład. W przypadku, gdy beneficjent będący jednostką sektora finansów publicznych jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego, należy zakwalifikować go jako wkład publiczny.

                               W przypadku podmiotów prywatnych wkład własny nie jest zaliczany jako wkład publiczny.
                               W związku z tym w przypadku Stowarzyszenia wartość wkładu publicznego powinna być liczona bez wkładu własnego.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 3. Czy w ramach wyposażenia sal do przedmiotów przyrodniczych można zakupić ławki i krzesła?
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               W ramach II typu można wyposażyć szkolne pracownie do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych również w stoliki i krzesła jeżeli takie potrzeby zostały zdiagnozowane w szkole objętej wsparciem w ramach projektu.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 4. Jeśli w poprzednim projekcie(na obszary wiejskie) składaliśmy projekt dla uczniów klas I i II naszego liceum, czy możemy teraz złożyć projekt dla klas III i IV?
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Objęcie wsparciem w ramach poprzedniego projektu nie wyklucza objęcia wsparciem w ramach kolejnego projektu jeżeli wsparcie w nowym projekcie będzie miało inny charakter i inny zakres.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 5.
                               W taryfikatorze przewidziano stawkę godzinową dla prowadzącego zajęcia na poziomie 60 zł. Natomiast w Regulaminie konkursu, jest zapis, że "Za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela, tj. takiej jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy."  Zapisy te wzajemnie się wykluczają, ponieważ stawka za godzinę zajęć dla nauczyciela dyplomowanego, przekracza kwotę wskazaną w taryfikatorze.  Czy możliwe jest zastosowanie stawek wyższych, zgodnych z przepisami prawa.
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Wynagrodzenia nauczycieli muszą być zgodne ze stawką osobistego zaszeregowania. Jeżeli więc stawka osobistego zaszeregowania nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu na podstawie art. 35a KN jest wyższa niż 60 zł, wynagrodzenie w ramach projektu może być wykazane w wyższej kwocie, uzasadnienie wydatku musi jednak zawierać metodologię wyliczenia tego wynagrodzenia.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 6. Czy w ramach typu projektu nr 1 (Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy) można zaproponować uczniom licealnym wsparcie w postaci zewnętrznych egzaminów językowych, np. TOEIC?
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               W ramach I typu nie ma możliwości wsparcia w postaci zewnętrznych egzaminów językowych.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 7. Czy dyrektor szkoły (nauczyciel dyplomowany) może prowadzić zajęcia w ramach projektu? Kwestia problematyczna dotyczy potwierdzania pewnych dokumentów (np. przepracowanych godzin), choć w szkołach są procedury pozwalające np. zastępcy dyrektora potwierdzać nadgodziny zrealizowane przez dyrektora.
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Tak, dyrektor szkoły (nauczyciel dyplomowany) może prowadzić zajęcia w ramach projektu jeśli wskazane w pytaniu procedury są zgodne z polskim prawodawstwem.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 8. Czy Szkoła Przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi” kwalifikuje się do udziału w projekcie w ramach poddziałania 11.1.4?

                               Ww. szkoła jest 1 z trzech szkół (razem ze szkołą podstawową i zasadniczą szkoła zawodową) wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Szkoła Przysposabiająca do pracy kwalifikuje się do objęcia wsparciem w ramach poddziałania 11.1.4. Wsparcie możliwe jest w ramach III typu.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 9. Czy w ramach konkursu możliwe jest sfinansowanie obozu językowego, który podsumowuje zajęcia z języka angielskiego z native speakerem?
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               W ramach planowanych działań dopuszczalne jest finansowanie kosztów wycieczek, jeżeli wynikają one z charakteru udzielanego wsparcia i są powiązane w sposób merytoryczny z zajęciami. Jednakże wyjazdy mogą być nie dłuższe niż dwudniowe. W związku z powyższym kilkudniowy obóz językowy, który ma głównie charakter rekreacyjny, będzie wydatkiem niekwalifikowalnym.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 10. Nasza szkoła jest objęta wsparciem w ramach poddziałania 11.1.4, projekt kończy się w czerwcu 2020 r. Czy możemy złożyć wniosek na obecny konkurs RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19?
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Jak najbardziej, organ prowadzący może złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19 również na szkołę objętą już wcześniej wsparciem w ramach poddziałania 11.1.4. Należy jednak pamiętać, żeby wsparcie zaplanowane w ramach nowego projektu nie powielało się ze wsparciem z poprzedniego konkursu dla tych samych grup docelowych.

                               Projekt nie otrzyma również punktów dodatkowych (15 pkt) za kryterium: „Czy projekt skierowany jest do szkół i placówek, które nie otrzymały wsparcia w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach poddziałania 11.1.4?”

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 11. Czy III typ projektu obejmuje tylko klasy IV-VIII i czy zajęcia dodatkowe mogą być realizowane poza projektem w ramach tego typu?
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               W ramach III typu mogą zostać objęci wsparciem również uczniowie klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych w przypadku zrezygnowania z kompleksowości wsparcia w projekcie tzn. zamiast trzech elementów łącznie w projekcie tj.:

                               1. doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,

                               2. przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

                               3. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty, zapewniona zostanie realizacja co najmniej jednego z działań, o których mowa w pkt 1 i 2 poza projektem. Wówczas działania, o których mowa w pkt. 2 i 3 mogą być realizowane niezależnie od etapu edukacyjnego na którym znajduje się uczeń.

                               Należy pamiętać, że wówczas nie ma możliwości doposażenia szkół lub placówek dla klas I-III szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Doposażenie możliwe jest tylko dla klas IV-VIII SP objętych wsparciem w projekcie.

                               Zajęcia dodatkowe w ramach III typu nie mogą być realizowane poza projektem. Aby zachować wymaganą regulaminem konkursu kompleksowość wsparcia należy uwzględnić w projekcie co najmniej działania wymienione w pkt 1-3. Poza projektem może zostać zapewniona tylko realizacja działań, o których mowa w pkt 1 i 2. Nie ma możliwości realizacji wsparcia opisanego w pkt 3 po za projektem.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 12. Czy realizując wycieczkę dla uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych metodą eksperymentu, można uwzględnić również uczniów z innych grup zajęciowych?Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Istnieje możliwość uwzględnienia uczniów z innych grup zajęciowych w wycieczce zaplanowanej dla uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych metodą eksperymentu tylko i wyłącznie pod warunkiem, że charakter wycieczki będzie powiązany również z tematyką zajęć uczniów z innych grup.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 13. Jedna z naszych szkół należąca do Zespołu Szkół otrzymała już wsparcie w ramach poddziałania 11.1.4. W obecnym konkursie chce wziąć udział druga szkoła z tego samego Zespołu Szkół. Jak w takim razie powinna wyglądać diagnoza dla tej szkoły?
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Realizacja wsparcia w ramach projektu jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół albo osób objętych wsparciem. Druga szkoła z tego samego Zespołu Szkół,  która chce wziąć udział w obecnym konkursie będzie inną grupą docelową niż szkoła, która otrzymała już wsparcie w ramach poddziałania 11.1.4.

                               W związku z tym diagnoza powinna zostać przeprowadzona na podstawie indywidualnej sytuacji drugiej szkoły, uwzględniać problemy i deficyty w niej istniejące.  Wnioski z diagnozy powinny stanowić element wniosku o dofinansowanie projektu.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 14. Czy w ramach III typu można objąć wsparciem uczniów szkoły specjalnej z klas I-VIII?
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Tak, w ramach III typu można objąć wsparciem uczniów szkoły specjalnej z klas I-VIII.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 

                               Pytanie 15. Czy w ramach I typu projektu można zaplanować indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów?
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Tak, w ramach I typu można zaplanować indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 16. Czy w ramach III typu projektu, udział rodziców jest obligatoryjny?
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Zgodnie z Regulaminem Konkursu, wsparcie w ramach typu III musi uwzględniać współpracę z rodzicami. Należy jednak pamiętać, aby współpraca ta nie generowała kosztów we wniosku o dofinansowanie.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 17. Czy wsparcie dla nauczycieli powinno być ściśle powiązane ze wsparciem udzielanym uczniom? Czy można zaplanować szkolenia dla nauczycieli, którzy nie prowadzą zajęć w ramach III typu projektu?
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Wsparcie dla nauczycieli nie musi być ściśle powiązane ze wsparciem udzielanym uczniom w ramach projektu. Należy jednak pamiętać, aby realizacja wsparcia w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli obejmowała formy wsparcia wskazane w IV typie realizacji projektów oraz odpowiadała wsparciu dla nauczycieli  opisanemu w poszczególnych typach projektów.

                               Nauczyciele, którzy będą objęci wsparciem nie muszą prowadzić zajęć zaplanowanych w ramach projektu.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 18. Jak należy prawidłowo przedstawić w części E. wniosku wartość wskaźnika „Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych”, jeżeli uczniowie biorą udział w kilku rodzajach zajęć?
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Wartość wskaźnika „Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych” musi być zgodna z faktyczną liczbą uczniów (nr PESEL) biorących udział w zajęciach dodatkowych.

                               Należy pamiętać, że w przypadku projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi, gdzie wskaźniki z części E. wniosku muszą być przyporządkowane do kwot ryczałtowych, wartość wskaźnika powinna odpowiadać ilości uczestników biorących udział w konkretnych zajęciach odnoszących się do danego zadania. Zdarzają się sytuacje, kiedy uczniowie uczestniczą w kilku rodzajach zajęć dodatkowych. W związku z tym, suma wartości poszczególnych wskaźników dla kwot ryczałtowych nie zawsze będzie zgadzać się z wartością wykazaną w części E. wniosku.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 19. W projekcie będzie brało udział kilka szkół, ale nie wszystkie z nich będą korzystały z e-podręczników. Czy w związku z powyższym, zostaną przyznane punkty dodatkowe za korzystanie z e-podręczników?
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Tak, zostaną przyznane punkty dodatkowe za kryterium „Czy w procesie dydaktycznym w ramach projektu wykorzystywane są e-podręczniki?”, mimo że nie wszystkie szkoły objęte wsparciem będą z nich korzystały. Należy pamiętać, aby zamieścić we wniosku informacje w ramach jakich zajęć i w jakim zakresie będą wykorzystywane e-podręczniki.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 20. Szkoła w obecnym roku realizuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w ramach poddziałania 11.1.4. W przyszłym roku przewiduje się kontynuację tych zajęć w projekcie z konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19. Czy w związku z tym, zostanie spełniony warunek, że skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań prowadzonych przez szkoły w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu?
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Tak, ponieważ warunek ten nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach RPO oraz programów rządowych.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 21. Czy w ramach I typu projektu można zaplanować przeprowadzenie zajęć z kroju i szycia?
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Realizacja wsparcia w ramach typu I obejmuje kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy m.in. umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Zajęcia z kroju i szycia nie wpisują się w zakres wsparcia przewidzianego w typie I, będą zatem wydatkiem niekwalifikowalnym.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 22. Czy we wniosku o dofinansowanie konieczna jest deklaracja o realizowanym typie wsparcia w projekcie?
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Tak, we wniosku należy zamieścić informację o realizowanym typie/typach wsparcia w projekcie. Typy projektów wybranych do realizacji należy wskazać w cz. B.4 wniosku o dofinansowanie oraz w opisie każdego zadania określić w ramach jakiego typu będzie ono realizowane.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 23. W jaki sposób należy wykazywać 13-tkę dla nauczycieli oraz koszt z odpisu 13-tki w budżecie?
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu, wynikające z przepisów prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 ustawy Kodeks pracy, może być kwalifikowalne w ramach projektu w proporcji, w której wynagrodzenie pracownika jest rozliczane w ramach projektu.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 24. Czy dopuszczalne jest w ramach III typu przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III na specjalistycznym sprzęcie np. do terapii SI zakupionym dla klas IV-VIII?
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu doposażenie w ramach III typu możliwe jest tylko dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej objętych wsparciem w projekcie.

                               Jeżeli specjalistyczny sprzęt został zakupiony w projekcie dla klas IV-VIII, nie ma możliwości przeprowadzenia zajęć dla uczniów z jego wykorzystaniem dla klas I-III w ramach projektu.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
                               .
                               Pytanie 25. Nauczyciele z naszej szkoły zostali już przeszkoleni w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie poprzedzającym realizację projektu, posiadamy również niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć . W ramach III typu planujemy wyłącznie przeprowadzenie zajęć dodatkowych, czy w związku z powyższym kompleksowość w projekcie zostanie zachowana?
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Tak, we wniosku o dofinansowanie należy tylko zawrzeć deklarację, że doposażenie oraz przeszkolenie nauczycieli w zakresie zgodnym z procesem indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostanie zapewnione poza projektem.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 26. Czy dodatek dla nauczycieli za warunki trudne i uciążliwe są kwalifikowalne w ramach przedmiotowego konkursu?
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Tak, wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia w projekcie unijnym przysługuje w wysokości wyliczonej według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem tylko dodatku za warunki pracy (a nie innych dodatków).

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 27. Czy e-dzienniki mogą być narzędziem przedstawianym do kontroli?
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Tak, e-dzienniki mogą być narzędziem przedstawianym w przypadku kontroli projektu.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 28. W przypadku sytuacji losowej, gdy zajęcia dodatkowe z uczniami nie odbędą się, czy nauczycielowi prowadzącemu przysługuje wynagrodzenie za nieodbyte zajęcia dodatkowe
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Wynagrodzenie powinno być wypłacane za przeprowadzone zajęcia. Niemożliwe jest wypłacenie nauczycielowi wynagrodzenia za nieprzeprowadzone zajęcia dodatkowe, nawet w przypadku zaistnienia sytuacji losowej.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 29. Czy koszty dla asystenta ucznia upośledzonego w stopniu głębokim w szkole specjalnej są kwalifikowalne w ramach przedmiotowego konkursu?
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Tak, bowiem w celu upowszechnienia edukacji wśród uczniów z niepełnosprawnością, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, jest możliwe finansowanie racjonalnych usprawnień, w tym np. zatrudnienie asystenta ucznia, dostosowania posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności ucznia, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną w szkole lub placówce systemu oświaty diagnozę potrzeb w tym zakresie. 

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 30. Czy zajęcia warsztatowe podczas wycieczek realizowanych w ramach zajęć dodatkowych są kwalifikowalne w przedmiotowym konkursie?
                               Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                               Zajęcia warsztatowe podczas wycieczek w ramach zajęć dodatkowych są wydatkiem kwalifikowalnym. Należy jednak pamiętać, aby w odpowiedni sposób uzasadnić poniesienie kosztu związanego z wyjazdem edukacyjnym realizowanym w ramach zajęć dodatkowych. Powinien on bezpośrednio wynikać z zaplanowanych zajęć i być ściśle powiązany z ich tematyką.

                               Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Bezpośredni link do zagadnienia:
                                https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_1_4_konkurs_351_19

                                Pytanie 1. Czy należy szacować usługi projektowe (3 umowy na różnych budynkach, umowy przygotowane w tym samym czasie i z tym samym wykonawcą, razem dają wartość powyżej 30 tys. euro)?
                                Odpowiedź, 11.12.2019 r.
                                Za mało danych, żeby precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko zależy od tego, co to są za projekty. Generalnie podtrzymuję to co powiedziałem, że co do zasady usług projektowych się nie sumuje. Jednak, jeżeli to projekty do siebie podobne np. 3 projekty remontu dachów na różnych budynkach, to w takim przypadku uznałbym, że przedmiotem zamówienia są usługi projektowe w zakresie takich samych robót, a wartość tych usług się sumuje. Jeżeli to będą różne projekty np. jeden projekt dotyczy remontu dachu, drugi termomodernizacji a trzeci np. przebudowy budynku, to takich projektów bym nie sumował. W takim przypadku byłyby to 3 różne zamówienia.

                                Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha

                                Pytanie 2. Kiedy wezwać wykonawców do przysłania dokumentów na potwierdzenie czy oferowane przedmioty spełniają warunki w OPZ przy procedurze odwróconej? czy przed wstępną oceną ofert, czy później od wstępnie wybranej jako najkorzystniejsza oferta?
                                Odpowiedź, 11.12.2019 r.
                                Obecnie budzi to wątpliwości i funkcjonują dwie "szkoły" w tym zakresie. Wg jednych, dokumenty te należy złożyć wraz z ofertą, według innych, do których również ja się zaliczam, dokumenty te składa wyłącznie podmiot, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 2. Przepisy nie są jednoznaczne, niemniej stoję na stanowisku, że w obecnym ich brzmieniu bardziej właściwe wydaje się drugie stanowisko. I jeszcze jedno, nowa ustawa PZP wreszcie to porządkuje. Zgodnie z nowymi przepisami, dokumenty te będą składać wraz z ofertą wszyscy wykonawcy.

                                Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha

                                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                                 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamowienia_publiczne_w_projektach_unijnych_krok_po_kroku_szkolenie_10122019

                                 Pytanie 1. Czy wskaźniki produktu/ rezultatu muszą się odnosić do kosztów kwalifikowalnych czy mogą do całkowitych?

                                 Odpowiedź, 10.12.2019 r.
                                 Odnosząc się do powyższego wyjaśnić należy, że wskaźniki produktu powinny odzwierciedlać kategorie wydatków w projekcie.  Jednocześnie informuję, że z żadnego z dokumentów, stanowiących elementy pakietów aplikacyjnych, nie wynika obowiązek odnoszenia wskaźników produktu i rezultatu wyłącznie do kosztów kwalifikowalnych w projekcie.

                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                                  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/niskoemisyjny_transport_miejski_oraz_efektywne_oswietlenie_spotkanie_inf_20112019

                                  Pytanie 1. KZGM Zarządza ponad 3 tys. budynków, odrębnymi środkami przypisanymi do budynków są dźwigi, kotłownie, przyłącza kanalizacyjne itp. Inwestycje dofinansowane ze środków unijnych dotyczą modernizacji, termomodernizacji tych budynków. Na koncie 080 prowadzone są jako odrębne zadania z wyszczególnieniem na środki unijne i krajowe. Wartość zakończonej inwestycji zwiększa się wartość budynku (kierując się-KSR). W charakterystyce budynku znajduje się informacja, jaka jest wartość inwestycji dot. zadania unijnego. Amortyzacja liczona jest od wartości początkowej (zwiększonej o wartość inwestycji). Czy w takim przypadku wartość inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych powinna stanowić odrębny środek trwały?

                                  Odpowiedź.

                                  Zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 3. Ust 1. Pkt. 15) przez środek trwały - rozumie się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Nie ma więc możliwości podziału środka trwałego na dwie odrębne części, bo nie będzie spełniał warunku uznania za środek trwały.

                                  Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

                                  Pytanie 2. Jak rozliczać projekty, jeżeli przedsiębiorstwo nie jest na pełnej księgowości?

                                  Odpowiedź.

                                  W przypadku beneficjentów nie prowadzących pełnej księgowości wymóg zapewnienia wyodrębnionej dla projektu ewidencji może być spełniony poprzez comiesięczne sporządzanie techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego kumulatywnego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu na koniec danego miesiąca. Zestawienie kumulatywne obejmuje wydatki od początku realizacji projektu do końca danego miesiąca kalendarzowego i sporządzane jest poprzez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań. Kumulatywne zestawienie należy sporządzać w oparciu o zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, które znajduje się we wniosku o płatność. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego zestawienie powinno zostać wydrukowane i podpisane przez osobę sporządzającą i zatwierdzającą oraz dołączone do dokumentacji projektu potwierdzającej poniesione wydatki. Wersja elektroniczna powinna zostać zarchiwizowana lub konstrukcja arkusza kalkulacyjnego powinna umożliwiać uzyskanie w okresie późniejszym danych według stanu na koniec poszczególnych minionych miesięcy kalendarzowych.

                                  Ponadto należy zaznaczyć, iż podatkowa księga przychodów i rozchodów została przewidziana jako narzędzie ewidencyjne, którego celem jest prawidłowe obliczenie wysokości przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu, a przede wszystkim dochodu dla celów podatku dochodowego. Dzięki temu narzędziu możliwe jest ustalenie wysokości dochodu z działalności gospodarczej.

                                  Dotacja celowa – jako jeden z rodzajów dotacji, o których mowa w art. 127 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych oraz od podatku dochodowego od osób fizycznych – na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129 o podatku dochodowym od osób fizycznych. W efekcie powyższego, dotacja nie stanowi przychodu beneficjenta, a wydatek z niej poniesiony nie stanowi kosztu uzyskania przychodu przez tego beneficjenta. Otrzymane środki z tytułu dotacji nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie należy ich ujmować w księdze przychodów i rozchodów. Jednocześnie poniesione wydatki do wysokości otrzymanego wsparcia nie są kosztem uzyskania przychodów i również nie należy ich ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

                                  Opracowane przez  panią Gabrielę Suski-Borek


                                  Pytanie 3. Czy dla projektów UE ma być wydzielony dla każdego rachunku projektowego rachunek VAT (banki nie chcą tego robić)?

                                  Odpowiedź.

                                  Bank na mocy przepisów utworzy rachunek VAT - dedykowany do ujmowania środków odpowiadających kwocie podatku VAT otrzymywanego przez wystawcę faktury z tytułu płatności otrzymanych w formacie MPP. Rachunki VAT zostaną otwarte przez bank automatycznie dla każdego klienta instytucjonalnego posiadającego rachunek rozliczeniowy w złotych polskich. Dla jednego klienta zostanie utworzony jeden rachunek VAT niewymagający zawarcia odrębnej umowy otwarcia rachunku. Do otworzenia kolejnych rachunków VAT wymagana będzie osobna dyspozycja. Z jednym rachunkiem rozliczeniowym może być powiązany jeden rachunek VAT.

                                  Przy realizacji projektów unijnych nie ma przepisów określających konieczność prowadzenia do każdego odrębnego konta otwartego dla projektu unijnego wydzielonego rachunku VAT.

                                  Opracowane przez  panią Gabrielę Suski-Borek


                                  Pytanie 4. Jak należy postępować z odsetkami bankowymi naliczonymi na wyodrębnionych rachunkach bankowych do projektów? Czy odsetki te stanowią dochód j.s.t, czy należy oddawać do Instytucji Zarządzającej?


                                  Odpowiedź.

                                  Zwrot odsetek bankowych (nie dotyczy JST)
                                  Zgodnie z §4 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 69 z późn. zm.) odsetki od przekazanych w formie zaliczki środków zgromadzonych przez beneficjenta na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (…) są przekazywane przez beneficjenta (…) na rachunek instytucji, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu (…).

                                  Przewodnik dla beneficjentów RPO WSL 2014-2020
                                  Odsetki bankowe z tytułu przechowywania na rachunku bankowym środków zaliczki stanowią dochód w projekcie. Środki powyższe należy zwrócić podmiotowi, który dokonał przelewu na rachunek bankowy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale "Zwrot środków w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFS" niniejszego dokumentu. Przedmiotowe odsetki należy zwrócić na koniec roku budżetowego oraz na koniec realizacji projektu. Odsetek bankowych nie wykazuje się we wniosku o płatność jako dochodu w projekcie. Od jednostek samorządu terytorialnego, na mocy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, nie jest wymagany zwrot środków z tytułu odsetek bankowych.

                                  Opracowane przez  panią Gabrielę Suski-Borek


                                  Pytanie 5. Jeżeli w projekcie pojawią się oszczędności wynikające z PZP, to czy możliwe jest przesunięcie do 10 % z i na zadanie na wynagrodzenie kadry merytorycznej projektu (z uwagi na wzrost wynagrodzeń od 2020 roku)?

                                  Odpowiedź.

                                  Przesunięcia między wydatkami są możliwe po zakończeniu postępowania przetargowego oraz po jego skontrolowaniu przez IZ RPO WSL.

                                  Przy przesuwaniu oszczędności pomiędzy poszczególnymi wydatkami kwalifikowalnymi należy pamiętać, aby nie przekroczyć dopuszczalnych limitów wynikających z dokumentów programowych, maksymalnej intensywności pomocy publicznej oraz poziomu dofinansowania określonego dla danego wydatku.

                                  W celu dokonania przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi wydatkami należy przedstawić opartą na tabeli C.2.2 wniosku o dofinansowanie tabelaryczną propozycję nowego podziału środków.

                                  Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

                                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                                   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prowadzenie_ewidencji_ksiegowej_szkolenie_29112019

                                   Pytanie 1. Czy liczony jest przychód partnera (NGO) w projekcie, którego liderem jest JST?
                                   Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                   Analiza potencjału finansowego polega na analizie sumy obrotów lidera i partnera/partnerów, dlatego też wartości te należy zawsze wykazać we wniosku.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 2. Czy poza stawką jednostkową jest możliwość wykazania kosztów dodatkowych opiekunów w ramach klubu seniora?
                                   Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                   Stawka jednostkowa to pewien minimalny koszyk świadczeń. Jeżeli projektodawca planuje do Klubu Seniora wprowadzić dodatkowe usługi, dodatkowe zakupy, to jest to dopuszczalne. Wydatki te należy uzasadnić i muszą być one zgodne z opisem zadania.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                                    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_9_2_5_spotkanie_informacyjne_4122019

                                    Pytanie 1. Powiatowy Urząd Pracy będąc jednostką budżetową (administracja zespolona) jest wyłączony z centralizacji w JST i nie podlega pod procedury jednostek budżetowych. Czy w związku z powyższym powinniśmy stosować mechanizm podzielonej płatności i sprawdzać białą listę? Czy mamy mieć swoje odrębne procedury w tym zakresie?
                                    Odpowiedź, 9.12.2019 r.
                                    Zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności przy dokonywaniu płatności za nabyte towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, zobowiązani są „podatnicy”. Ustawa nie ogranicza zatem kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania obowiązkowej podzielonej płatności jedynie do podatników VAT czynnych, co oznacza, że podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT również są objęci tym obowiązkiem. Podobnie sprawa wygląda jeśli chodzi o obowiązek weryfikacji numeru rachunku bankowego dostawcy na tzw. białej liście. Zgodnie bowiem z obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. art. 117ba §1 Ordynacji podatkowej, podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, a z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego. I w tym przypadku więc krąg adresatów przepisu nie obejmuje jedynie nabywców zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, lecz wszystkich podatników, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT.

                                    Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską 

                                    Pytanie 2. Czy gmina powinna posiadać zarządzenia o podzielonej płatności oraz czy takie zarządzenie powinno narzucać czynności jednostkom podlegającym gminie?
                                    Odpowiedź, 9.12.2019 r.
                                    Gmina jest zobowiązana stosować przepisy o podzielonej płatności tak jak wszyscy inni podatnicy, a z uwagi na prowadzenie rozliczeń w modelu scentralizowanym powinna zapewnić, że przepisy te będą stosowane także przez jej jednostki budżetowe i zakłady budżetowe. Co do zasady gmina powinna posiadać w tym zakresie odpowiednie zarządzenia tak aby zapewnić, że wymagane przepisami obowiązki będą realizowane.

                                    Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską 

                                    Pytanie 3. Pytanie odnośnie procedur MDR. Kto musi (gmina) mieć procedury MDR?
                                    Odpowiedź, 9.12.2019 r.
                                    Obowiązek posiadania procedury, o której mowa w art. 86l ustawy Ordynacja podatkowa mają jedynie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące promotorami w rozumieniu art. 86a §1 pkt 8 tej ustawy. Jeśli zatem ani gmina ani jej jednostka nie jest i nigdy nie będzie tzw. promotorem schematu podatkowego, nie musi posiadać procedury, o której mowa w ww. przepisie art. 86l Ordynacji podatkowej. W każdym jednak przypadku zarówno gmina jak i jej jednostki organizacyjne są zobowiązane do wywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, które realizują jako tzw. korzystający. Gmina i jej jednostki powinny więc posiadać procedurę, która zapewni właściwy obieg dokumentów i informacji pozwalający na prawidłowe i terminowe wywiązanie się z tego obowiązku.

                                    Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską 


                                     Bezpośredni link do zagadnienia:
                                     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/podatki_2019_2020_schematy_podatkowe_zmiany_w_przepisach_szkolenie_4122019

                                     Pytanie 1. Jaki jest cel konkursu? Zgodnie z regulaminem konkursu, jest nim wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia. Czy to oznacza, że cel skupia się wyłącznie na wzroście zatrudnienia i wyłącznie wśród absolwentów?
                                     Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                     Konkurs dotyczy edukacji zawodowej zarówno w formach szkolnych jak i w formach pozaszkolnych, więc jego cel jest szerszy – przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Aktywnie funkcjonować na zmieniającym się rynku pracy może osoba, której wiedza, umiejętności i kwalifikacje zawodowe są dopasowane do potrzeb pracodawców.

                                     Wniosek o dofinansowanie musi być zgodny z tym celem, a więc musi zawierać diagnozę zapotrzebowania szkół, placówek systemu oświaty lub osób dorosłych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz diagnozę zapotrzebowania pracodawców na pracowników posiadających odpowiednią wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

                                     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                     Pytanie 2. Co to jest kształcenie w formach pozaszkolnych?
                                     Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                     W niniejszym konkursie – zgodnie z art. 117 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
                                     19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
                                     – są to następujące formy:
                                     - kwalifikacyjny kurs zawodowy;
                                     - kurs umiejętności zawodowych;
                                     - kurs kompetencji ogólnych;
                                     - kurs, inny niż wymienione, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

                                     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                     Pytanie 3. Kto może składać wniosek o dofinansowanie? Czy trzeba być np. szkołą lub placówką systemu oświaty?
                                     Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                     Zgodnie z regulaminem konkursu, wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

                                     Jednakże nie wszystkie podmioty mogą bezpośrednio realizować poszczególne formy kształcenia (typy projektu).

                                     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                     Pytanie 4. Kto może realizować poszczególne formy kształcenia (typy projektu)?
                                     Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                     Zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, kwalifikacyjny kurs zawodowy (typ 1.) może być prowadzony przez:
                                     - publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (z wyjątkiem szkół artystycznych);
                                     - publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
                                     - instytucje rynku pracy (np. instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia); 
                                     - podmioty prowadzące działalność oświatową nieobejmującą prowadzenia m.in. szkoły i placówki na zasadach ustawy Prawo przedsiębiorców oraz po uzyskaniu stosownej akredytacji kuratora oświaty.

                                     Zgodnie z art. 117 ust. 2b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, kurs kompetencji ogólnych oraz kurs, inny umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych może być prowadzony przez:
                                     - publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego;
                                     publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego.

                                     Kursy umiejętności zawodowych mogą być prowadzone przez:
                                     publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (z wyjątkiem szkół artystycznych);
                                     publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

                                     Kształcenie w formach szkolnych może być prowadzone przez szkoły prowadzące kształcenie dla osób dorosłych, natomiast tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego może być realizowane przez placówki systemu oświaty.

                                     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                     Pytanie 5. Jakie są wymagania wobec kursów? Czy można dowolnie określać ich temat?
                                     Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                     Wszystkie wymagania wobec kursów zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego
                                     w formach pozaszkolnych.


                                     Kwalifikacyjny kurs zawodowy i kurs umiejętności zawodowych dotyczą wyłącznie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, dla których została określona podstawa programowa. Ponadto, załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia
                                     w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
                                     wskazuje zawody, dla których kształcenie może odbywać się wyłącznie w danym rodzaju szkoły lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym lub na kursie umiejętności zawodowych.

                                     Kurs kompetencji ogólnych dotyczy dowolnie wybranej części programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie z regulaminem konkursu, jest możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z kwalifikacyjnym kursem zawodowym.

                                     Kurs, inny niż wymienione, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego treści ustalone przez placówkę kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego albo określone w przepisach dotyczących uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

                                     Nie można określić tematu kursu bez uwzględnienia zapisów ww. dokumentów.

                                     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                     Pytanie 6. Czy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych upoważnia do przeprowadzania kursów innych niż wymienione, umożliwiających uzyskiwanie
                                     i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych?
                                     Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                     Zgodnie z art. 117 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe, kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w formach pozaszkolnych realizowanych przez m.in. publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego.

                                     Jeżeli więc wpis, o którym mowa w pytaniu, oznacza nabycie statusu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego (w zaświadczeniu o wpisie jest wskazany właśnie ten typ placówki), wówczas upoważnia do przeprowadzenia kursu tzw. innego niż wymienione.

                                     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                     Pytanie 7. Czy w projekcie można sfinansować koszt wyposażenia niezbędnego do prowadzenia kształcenia zawodowego?
                                     Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                     Zgodnie z dokumentem pn. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (podrozdział 6.1, pkt 1 lit. b, str. 46 oraz pkt 22, str. 59), wyposażenie dotyczy wyłącznie szkół lub placówek systemu oświaty w kontekście pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

                                     Zgodnie z regulaminem konkursu (sekcja 2.2.1, pkt 17, str. 33), wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego jest możliwe wyłącznie w typie nr 6 pn. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego a także podejmujących działania w zakresie poradnictwa edukacyjno - zawodowego i informacji zawodowej poprzez:
                                     1. 
                                     przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
                                     2. 
                                     wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU. 

                                     Należy pamiętać, że wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest realizowane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia, w tym zwłaszcza powinno uwzględniać wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. Diagnoza powinna uwzględniać również rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

                                     Ponadto, wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych musi być realizowane z uwzględnieniem prognoz dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na określone zawody i wykształcenie w określonych branżach. Przykładowo, należy korzystać z ogólnopolskich oraz regionalnych badań i analiz oraz – uzupełniająco –  z informacji ilościowych oraz jakościowych dostępnych za pośrednictwem powołanego z inicjatywy Komisji Europejskiej portalu EU Skills Panorama, a także  w przygotowywanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

                                     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                     Pytanie 8. Jakie branże mogą być brane pod uwagę jako kształcenie zawodowe osób dorosłych? Czy Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach określił listę branż, które mogą być przedmiotem kursów w projekcie?
                                     Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                     Nie ma zamkniętej listy branż, które mogą być przedmiotem kursów w projekcie. Jednakże w praktyce wniosek, który dotyczy danej branży może nie otrzymać dofinansowania z następującej przyczyny.

                                     Zgodnie z regulaminem konkursu (sekcja 2.2.1, pkt 2, str. 26), kształcenie zawodowe osób dorosłych w ramach ogłoszonego konkursu ma na celu umożliwienie osobom dorosłym nabycie lub uzupełnienie kompetencji kluczowych, kwalifikacji zawodowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – w formach pozaszkolnych, w elastycznym systemie kształcenia ustawicznego wpisanego do systemu oświaty, jak również uzupełnienie wykształcenia w formach szkolnych. 

                                     Ponadto, zgodnie z regulaminem konkursu (sekcja 2.2.1, pkt 20, str. 34), branże/zawody, w których na szeroką skalę występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, zostały określone w załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu – Prognoza potrzeb rynku pracy województwa śląskiego w kontekście branż i zawodów, w których do roku 2022 wystąpi deficyt wykwalifikowanych pracowników i dla których niezbędne będzie tworzenie CKZiU, jak również w załączniku nr 13 do Regulaminu konkursu - Barometr zawodów 2019 r. 

                                     Jeżeli zaproponowana we wniosku branża nie dotyczy kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy, tj.:
                                     nie znajduje się w odnośnym załączniku nr 13 na liście zawodów najczęściej uznawanych za zawody deficytowe w powiatach województwa śląskiego
                                     lub
                                     wnioskodawca nie uzasadnił, że z punktu widzenia pracodawcy lub pracodawców danej branży potrzebne jest kształcenie w tej branży, wówczas wniosek o dofinansowanie kursów w tej branży może podczas oceny uzyskać mniejszą liczbę punktów – np. w części B.11.2. Opis sytuacji problemowej grup docelowych objętych wsparciem oraz opis rekrutacji do projektu – od innych wniosków planujących kształcenie w zawodach deficytowych lub w zawodach, dla których uzasadniono zapotrzebowanie pracodawcy lub pracodawców danej branży.

                                     Ocena wniosku jest sporządzana na podstawie wszystkich zapisów tego wniosku. Obowiązkiem wnioskodawcy jest uzasadnić, że zaproponowane w projekcie działania są niezbędne z punktu widzenia lokalnego i regionalnego rynku pracy w województwie śląskim.

                                     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                     Pytanie 9. Zgodnie z regulaminem konkursu, "Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty albo osób obejmowanych wsparciem". Czy jeżeli planujemy wsparcie dla osób dorosłych w formach pozaszkolnych (tj. poza formalnym systemem edukacji), to taka diagnoza jest wymagana?Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                     Tak. Diagnoza jest wymagana.

                                     Zapotrzebowanie szkół dotyczy form szkolnych, zapotrzebowanie placówek systemu oświaty dotyczy form szkolnych i pozaszkolnych, natomiast zapotrzebowanie osób obejmowanych wsparciem dotyczy wyłącznie form pozaszkolnych.

                                     Projekt nie może abstrahować od rzeczywistych potrzeb grupy docelowej oraz od potrzeb rynku pracy.

                                     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                     Pytanie 10. Czy kryterium premiujące w brzmieniu „Co najmniej 35% uczestników stanowią osoby uczestniczące w szkolnych formach kształcenia w ramach projektu” oznacza, że dodatkowe punkty są przyznawane, jeżeli wsparciem w projekcie objęte są osoby dorosłe, które uczą się np. w szkole dla dorosłych, CKZIU albo odbywają kwalifikacyjny kurs zawodowy? I czy szkolenia dla nich również muszą być prowadzone w formach szkolnych (np. kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych)? 
                                     Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                     Nie. Kryterium oznacza, że dodatkowe punkty są przyznawane, jeżeli wsparcie  w projekcie dotyczy szkolnych form kształcenia.

                                     Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r.
                                     w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
                                     , kwalifikacyjny kurs zawodowy i kurs umiejętności zawodowych są pozaszkolnymi formami kształcenia.

                                     Innymi słowy, kryterium premiuje wnioskodawców zapewniających szkolne formy kształcenia w ramach realizowanego projektu. Chodzi zatem o obejmowanie wsparciem w formach szkolnych uczestników projektu, a nie o przyjmowanie do projektu osób dorosłych, które uczestniczą jeszcze w szkolnych formach kształcenia (np. dorosłego ucznia szkoły zawodowej, w której edukację rozpoczyna się przed ukończeniem osiemnastego roku życia).

                                     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                     Pytanie 11. Co należy rozumieć przez formę szkolną?
                                     Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                     Forma szkolna – zgodnie z art. 4 pkt 30 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – to:
                                     - szkoła dla dorosłych;
                                     - branżowa szkoła II stopnia;
                                     - szkoła policealna.

                                     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                     Pytanie 12. Z jakiego dokumentu (podstawa prawna) pochodzi następujący zapis regulaminu konkursu (str. 107), „Aby wykluczyć występowanie w projekcie pomocy publicznej
                                     (o ile dotyczy) na poziomie indywidualnego projektu, szkolenia i kursy powinny łącznie spełniać następujące warunki:

                                     1. a) wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu (tj. beneficjent i ewentualni partnerzy projektu) są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia;
                                     2. b) szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników;
                                     3. c) nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych;
                                     4. d) pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednej tematyki szkoleniowej w ramach projektu”?

                                     Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                     Zgodnie z założeniami konkursu, pomoc publiczna co do zasady nie powinna wystąpić z uwagi na grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia tj. osoby dorosłe, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach.

                                     Zgodnie z interpretacją Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w ministerstwie właściwym ds. rozwoju regionalnego (pismo z 2 czerwca 2016, znak DZF.VII.852.5.2016.PM.1) możliwość wystąpienia przesłanek pomocy publicznej/ pomocy de minimis w projektach szkoleniowych adresowanych do osób indywidualnych, w których więcej niż jeden uczestnik szkolenia zatrudniony jest u tego samego pracodawcy zachodzi jedynie potencjalnie. Niemniej, jednak powyższa sytuacja powinna stanowić impuls dla podmiotu udzielającego pomocy do weryfikacji udzielonego wsparcia pod kątem pomocy publicznej.

                                     Dla potrzeb weryfikacji wystąpienia przesłanek pomocy publicznej/pomocy de minimis ministerstwo zaleciło stosowanie pomocniczo warunków określonych w dokumencie pn. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są to następujące warunki:
                                     1. czy szkolenie odbywa się poza miejscem zatrudnienia uczestników projektu (poza zakładem pracy uczestnika projektu);
                                     2. czy nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych – niezależnie od miejsca zatrudnienia;
                                     3. czy pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego przedsiębiorcy) stanowią mniej niż 20% uczestników szkolenia realizowanego w ramach danego projektu.

                                     Z uwagi na charakter wsparcia w niniejszym konkursie przywołano warunki wskazane przez ministerstwo, ułatwiające wykluczenie występowania pomocy publicznej na poziomie indywidualnego projektu.

                                     Zwracamy także uwagę, że personel mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, może się szkolić w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania poprzez wybieranie usług z Bazy Usług Rozwojowych.

                                     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                      

                                      Bezpośredni link do zagadnienia:
                                      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_11_3_konkurs_07019

                                      Pytanie 1. Jaką formę oraz co powinno zawierać upoważnienie do wykorzystania autorskich praw osobistych? Czy inne formy są również dopuszczane do wykorzystania praw osobistych np. oświadczenie?

                                      Odpowiedź.

                                      Zgoda na ingerencję w prawa osobiste może przybrać dowolną formę tzn. może to być zapis w umowie ale też oświadczenie, zarówno pisemne, jak i ustne. Ze względów dowodowych najlepiej jednak mieć taką zgodę na piśmie. Lepiej też mieć zapis w umowie niż oświadczenie. Zawarcie takiej zgody w umowie powoduje, że to jest zobowiązanie. Jeżeli to jest luźne oświadczenie, to wtedy taką zgodę można cofnąć i tutaj jest pewne ryzyko. Więc podsumowując: najlepiej zapis w umowie.

                                      Opracowane przez dr. Arkadiusza Michalaka.

                                       Bezpośredni link do zagadnienia:
                                       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prawo_autorskie_a_realizacja_projektow_szkolenie_15112019

                                       Pytanie 1. Czy wkładem własnym w ramach projektu może być wkład własny uczestnika projektu?

                                       Odpowiedź, 23.10.2019 r.
                                       W ramach poddziałania 7.3.3. RPO WSL wkład własny w postaci środków finansowych wnoszonych przez uczestnika projektu co do zasady jest kwalifikowalny. Podkreślić jednak należy, że wybór konkretnych rozwiązań do realizacji w projekcie oceniany będzie w aspekcie zasadności i racjonalności podejmowanych działań.
                                       We wniosku należy zatem przedstawić informacje uzasadniające planowany kształt wsparcia (w kontekście wkładu własnego wnoszonego do projektu przez uczestnika/ów).

                                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                       Pytanie 2. Czy wypłata wsparcia pomostowego przyznawanego w wysokości nie przekraczającej równowartości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego (dotacji) może zostać zaplanowana w oparciu o minimalne wynagrodzenie przewidziane na 2020r.
                                       tj. 2 600 zł.

                                       Odpowiedź, 23.10.2019 r.
                                       Tak, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 2600 zł. Zatem, w przypadku zaplanowania udzielania dotacji na rok 2020 można w budżecie zaplanować taką wysokość wsparcia pomostowego. Jest to kwota netto, także w przypadku uczestników, którzy nie mają możliwości odzyskania podatku VAT. Stosując ww. stawkę dla roku 2020, należy to opisać  w uzasadnieniu do przedmiotowej pozycji budżetowej.

                                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


                                       Pytanie 3.
                                       Kryterium dostępu nr 8 brzmi: „Czy projektodawca zaplanował do realizacji wszystkie typy wsparcia?”
                                       Czy ten zapis oznacza, że w budżecie projektu należy umieścić środki na dotację dla wszystkich uczestników projektu?
                                       Czy w produktach/rezultatach także musi być zawarte, że 100% uczestników otrzyma dotację? Co jeżeli okaże, się że dany uczestnik słabo napisał biznesplan i nie powinien otrzymać dofinansowania na działalność?

                                       Odpowiedź, 23.10.2019 r.
                                       Wnioskodawca na poziomie wniosku co do zasady powinien założyć środki na dotacje dla wszystkich uczestników projektu. Idea wsparcia w ramach poddziałania 7.3.3. zakłada udzielenie dotacji wszystkim osobom, które zostały zakwalifikowane do udziału. Tym samym należy podkreślić kluczowy charakter etapu rekrutacji z udziałem doradcy zawodowego, podczas którego beneficjent powinien wybrać tylko takie osoby, które mają do tego odpowiednie predyspozycje.

                                       Równocześnie beneficjent powinien zapewnić listę rezerwową, która w przypadkach losowych umożliwi realizację wszystkich założonych w projekcie dotacji. W przypadku osoby, która pomimo aktywnego wsparcia szkoleniowo-doradczego nie jest w stanie opracować odpowiedniej jakości biznes planu lub innej przyczyny losowej (np. długotrwała choroba uczestnika), beneficjent może skorzystać z kandydatów rezerwowych.

                                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


                                       Pytanie 4. Czy wkładem własnym może być koszt sal szkoleniowych traktowany jako koszt wynajmu sal przez Wnioskodawcę podmiotom zewnętrznym na zasadach komercyjnych (zawierającym zysk oraz podatek VAT) o ile nie odbiegają one od średnich cen obowiązujących na rynku.

                                       Odpowiedź, 23.10.2019 r.
                                       Zgodnie z Wytycznymi  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji, lecz nie powinna przekraczać stawki określonej w Taryfikatorze). W ten sposób wniesiony wkład własny będzie stanowił wkład niepieniężny.

                                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


                                       Pytanie 5.
                                       Czy w przypadku udzielenia dotacji w wysokości odpowiadającej stawce jednostkowej należy dokonać kontroli wydatków zaplanowanych w biznes planie?

                                       Odpowiedź, 23.10.2019 r.
                                       Zgodnie z regulaminem przyznawania wsparcia stanowiącym zał 3 do Standardu udzielania wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczestników projektów w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 beneficjent, ani uczestnik projektu (odbiorca wsparcia), nie mają obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków rozliczanych stawką jednostkową – gromadzone są wyłącznie te dokumenty, które są niezbędne do rozliczenia stawki jednostkowej i uznania jej za kwalifikowalną.
                                       Warunkiem rozliczenia udzielonego dofinansowania tj. określenia kwalifikowalności stawki jednostkowej jest przedstawienie przez uczestnika projektu dokumentów / dowodów potwierdzających prowadzenie przez niego dofinansowanej działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy.

                                       Do tego rodzaju dokumentów / dowodów można zaliczyć m.in.:

                                       – dokumentację księgową;
                                       – potwierdzenia odprowadzania składek na ZUS;
                                       – umowy z klientami;
                                       – wyciągi bankowe potwierdzające dokonywanie sprzedaży w ramach prowadzonej działalności;
                                       – stronę internetową działalności gospodarczej, itp.

                                       Zakres gromadzonych dokumentów winien być powiązany ze specyfiką prowadzonej przez uczestnika projektu działalności gospodarczej.

                                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


                                       Pytanie 6.
                                       Czy w budżecie projektu można założyć wsparcie oficera dotacyjnego w okresie pobierania przez uczestnika wsparcia pomostowego?

                                       Odpowiedź, 23.10.2019 r.
                                       Zadaniem oficera dotacyjnego jest wsparcie uczestnika projektu w technicznym wypełnieniu Biznesplanu. Dokonuje on jednocześnie oceny formalnej Biznesplanu.
                                       Zatem, wsparcie uczestnika projektu przez oficera dotacyjnego, po otrzymaniu dotacji  nie może być uznane za wydatek kwalifikowalny.

                                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                       Pytanie 7. Czy w przypadku niedochowania warunków umowy przez uczestnika projektu  beneficjent będzie zobowiązany do dokonania  wpłaty części dotacji, której w wyniku prowadzonej windykacji nie udało się odzyskać od uczestnika projektu.

                                       Odpowiedź, 23.10.2019 r.
                                       Zgodnie ze Standardem udzielania wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczestników projektów w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 beneficjent będący stroną umowy o przyznanie wsparcia w formie dotacji określa zabezpieczenie zwrotu otrzymanego wsparcia w przypadku niedotrzymania warunków umowy. Posiada zatem jako strona umowy uprawnienia do dochodzenia należności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy przez uczestnika projektu.

                                       W sytuacji, gdy pomimo prowadzonej windykacji beneficjent do czasu końcowego rozliczenia projektu tj. do czasu złożenia końcowego wniosku o płatność, nie odzyska całości należności od uczestnika projektu zobowiązany jest wykazać te należności w końcowym wniosku o płatność jako korekty finansowe oraz kontynuować prowadzenie windykacji. Po odzyskaniu przez Beneficjenta należności projekt może zostać ostatecznie rozliczony i zamknięty.

                                       Podstawą przyjęcia takiego sposobu postępowania pozostają zapisy w Podrozdziale 3.7 Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych (…), które odnoszą się do analogicznej sytuacji dotyczącej Powiatowych Urzędów Pracy „PUP dokonuje zwrotu środków w momencie otrzymania zwrotu od uczestnika projektu, natomiast w sytuacji zastosowania wobec uczestnika projektu ulgi w spłacie zobowiązań – PUP nie dokonuje zwrotu środków „za uczestnika”, niemniej jednak zobowiązany jest złożyć korektę rozliczonych wydatków we wniosku o płatność”.

                                       Pod warunkiem, że w procesie przyznawania dotacji nie doszło do nieprawidłowości po stronie beneficjenta.

                                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


                                       Pytanie 8. 
                                       Jak należy interpretować poniższy zapis regulaminu punkt 2.1.1 „Wnioskodawca zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów  z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (tj. Działania 9.1, 9.2 oraz 9.3 RPO WSL)”.

                                       Odpowiedź, 14.11.2019 r.
                                       Obowiązek zagwarantowania osobom, które korzystały ze wsparcia włączenia społecznego w  ramach projektów celu tematycznego 9 RPO WSL 2014-2020 pierwszeństwo udziału w projekcie jest omyłką. Przedmiotowy zapis został usunięty z Regulaminu konkursu na mocy uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z 12 listopada 2019 nr 2573/80/VI/2019.

                                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                        Bezpośredni link do zagadnienia:
                                        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_7_3_3_promocja_samozatrudnienia_konkurs_112619

                                        Pytanie 1. Czy informacja wykonawcy w trakcie postępowania np. o wyrażeniu zgody na poprawienie omyłek w ofercie, przysłana wyłącznie mailem (brak fizycznego dokumentu) jest właściwa? Czy należy uznać taką odpowiedź?

                                        Odpowiedź.

                                        Zgodnie z art. 9 PZP  Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej (a nie dokumentowej).  Jako że PZP nie definiuje formy pisemnej, należy posłużyć się definicją z KC (na mocy odesłania z art. 14 PZP). Zgodnie z art. 78 KC  do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.  Z formą pisemną zrównana jest forma elektroniczna opatrzona podpisem elektronicznym (art. 78 (1) KC. Forma dokumentowa (art. 77(2) KC) nie jest zrównana z formą pisemną (wymaganą w art. 9 PZP).

                                        Zgoda na poprawienie omyłki może być - po podpisaniu własnoręcznym podpisem przekazywana w postaci oryginału za pośrednictwem poczty lub kuriera, a także osobiście (sposoby komunikacji dopuszczone w SIWZ). Może być także przekazywana w postaci skanu tj. kopii dokumentu sporządzonego w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej (także dopuszczonej w SIWZ). Tutaj dokument będzie miał wymaganą formę pisemną, zaś zamawiający otrzyma jego obraz (skan), co nie jest zakazane w PZP, gdyż PZP nie wymaga w tym przypadku przekazania oryginału dokumentu w formie pisemnej, a jedynie wymaga jego sporządzenia w formie pisemnej (art. 9 PZP).

                                        Wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej dokumentu nieopatrzonego podpisem (informacja w treści maila) oznacza, że nie jest to ani oryginał, ani kopia oryginału sporządzonego w formie pisemnej (znając adres mailowy z którego otrzymaliśmy pismo możemy jedynie przyznać jej charakter formy dokumentowej). To oznacza, że dokument taki nigdy w formie pisemnej nie powstał - nie jest przez to zachowana forma pisemna wymagana w art. 9 PZP. Nic nie sprzeciwia się wezwaniu wykonawcy do złożenia dokumentu z zachowaniem formy pisemnej - przy czym może to być oryginał lub kopia dokumentu sporządzonego w formie pisemnej przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

                                        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza


                                        Pytanie 2. Czy wykonawca może udzielić pracownikowi firmy pełnomocnictwa do podpisania umowy o zamówienie publiczne? Pełnomocnictwa udziela prezes spółki.

                                        Odpowiedź.

                                        Jak najbardziej taka sytuacja jest możliwa na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

                                        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                         Bezpośredni link do zagadnienia:
                                         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/ocena_i_badanie_ofert_szkolenie_05112019

                                         Pytanie 1. Czy budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na budynkach publicznych w gminie X jest dostawą czy robotą budowlaną (istotne na etapie szacowania zamówienia)?

                                         Odpowiedź.

                                         Aby prawidłowo sklasyfikować ww. przedmiot zamówienia należy po pierwsze sięgnąć do definicji robót budowlanych zawartych w art. 2 ust. 8 ustawy Pzp cyt. „wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c ustawy Pzp lub obiektu budowlanego, a także realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego”. W art. 2c ustawy Pzp z kolei ustawodawca upoważnił Ministra właściwego do spraw gospodarki  do wydania, w drodze rozporządzenia, wykazu robót budowlanych. Na podstawie ww. upoważnienia zostało wydane rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1125).  Wykaz ten ujęty w załączniku do Rozporządzenia odnosi się do wszystkich zamówień publicznych na roboty budowlane, w tym także do zamówień w dziedzinach bezpieczeństwa i obrony. Załącznik w sprawie wykazu robót budowlanych zawiera zestawienie działalności zawodowych, w pełni zgodne z załącznikiem I do dyrektywy 2004/18/WE i załącznikiem XII do dyrektywy 2004/17/WE oraz odpowiadających NACE, czyli statystycznej kwalifikacji działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Załącznik podaje dla każdego kodu NACE jego odpowiednik w nomenklaturze CPV. W załączniku tym ujęta została następująca kategoria robót: Wykonywanie instalacji budowlanych (grupa 45.3) – w tym Wykonywanie instalacji elektrycznych (klasa 45.31). Klasa ta obejmuje: instalacje w budynkach lub innych obiektach budowlanych. Jak wynika z powyższego, instalacje sanitarne bądź elektryczne z osprzętem zakwalifikowano jako roboty budowlane.

                                         Jeżeli kompletna instalacja z osprzętem stanowi robotę budowlaną, należy w dalszej kolejności ustalić, co w przedmiotowym zamówieniu stanowi główny przedmiot zamówienia, gdyż on determinuje zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 5f ustawy Pzp). Urząd Zamówień Publicznych w piśmie dotyczącym klasyfikacji zamówień na odnawialne źródła energii (w załączeniu) zwrócił uwagę na konieczność indywidualnej oceny każdego stanu faktycznego. W ocenie UZP głównym przedmiotem zamówienia będzie dostawa urządzenia, jeżeli inne zamówienia (no roboty budowlane instalacyjne), które muszą  towarzyszyć tej dostawie mają charakter dodatkowy, gdyż służą one jedynie umożliwieniu korzystania z nabywanego urządzenia. Stanowią zatem element niezbędny do uruchomienia tego urządzenia ale same w sobie nie tworzą odrębnego celu zamówienia. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia jeżeli przedmiotem zamówienia jest dostawa kolektora lub zasobnika lub kotła, które zostaną jedynie wpięte do istniejącej instalacji CO. Co znamienne, nie dochodzi wówczas do wykonania kompletnej instalacji sanitarnej (wcześniej nieistniejącej), a jedynie do doposażenia instalacji w określone urządzenie. Roboty instalacyjne będą miały wówczas charakter subsydiarny do przedmiotu zamówienia, jakim jest dostawa urządzenia. W przypadku instalacji fotowoltaicznych charakterystyka zamówienia może być całkowicie odmienna. W wyniku czynności wykonywanych przez wykonawcę powstaje nowa instalacja wcześniej w obiekcie nieistniejąca, której celem jest pobór energii słonecznej w celu jej wykorzystania (tutaj instalacja fotowoltaiczna jest łączona z instalacją wewnętrzną  w obiekcie) oraz przekazania nadwyżki do sieci (tutaj instalacja fotowoltaiczna jest włączona do sieci energetycznej. Dodatkowo należy zauważyć, że to ta nowa instalacja (włączona do instalacji wewnętrznej i do sieci) jest celem zamówienia. Nie jest celem sam moduł fotowoltaiczny, bowiem samodzielnie nie jest w stanie zapewnić osiągnięcia szerszego zamierzenia inwestycyjnego. Powyższe argumenty potwierdza ekspertyza załączona do niniejszych zastrzeżeń. Jak już wyżej wskazano, instalacja fotowoltaiczna składa się z wielu składowych, które same w sobie nie są celem zamówienia. Celem zamówienia jest kompletna instalacja. Prace montażowe mają tu charakter wysokospecjalistycznych prac instalacyjnych wymagających uprawnień elektrycznych i w żadnym wypadku nie mają charakteru subsydiarnego do dostawy modułu fotowoltaicznego. Powyższe  w świetle ww. opinii UZP może stanowić o potraktowaniu instalacji fotowoltaicznej jako roboty budowlanej.  Niestety Instytucje Zarządzające różnie interpretuje ww. przesłanki.  W większości województw instalacje OZE są traktowane jako dostawy z montażem. Zwracamy uwagę, że Urząd Marszałkowski w Katowicach akceptuje podczas prowadzonych kontroli kwalifikowanie instalacji fotowoltaicznych w systemie zaprojektuj-wybuduj jako roboty budowlane cyt. pismo ze strony UM w Katowicach „Z doświadczenia Instytucji Zarządzającej wynika, iż postępowania tego typu często prowadzone są w procedurze jak dla robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Argumentami, które przemawiają za wyborem ww. systemu są: potrzeba stworzenia indywidualnych projektów instalacji kolektorów słonecznych/ ogniw fotowoltaicznych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w konkretnej specjalności; montaż zaprojektowanej instalacji w konkretnym obiekcie (w tym ingerencja budowlana w obiekt związana z budową całkowicie nowej instalacji); budowa stelaża na którym zamontowane zostaną kolektory/ogniwa; konieczność zgłoszenia robót budowlanych”.

                                         Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                         Pytanie 2. Czy w przypadku, gdy mamy podpisaną umowę na dofinansowanie na wyposażenie przedszkola na przyszły rok (2020), mamy je liczyć do zamówień w tym roku (2019), żeby dobrze ustalić podstawę zakupów (czy pzp, czy baza, …)? Dofinansowanie będzie, jak wybudujemy przedszkole.

                                         Odpowiedź.

                                         W pierwszej kolejności przy szacowaniu wartości zamówień udzielanych w ramach przedmiotowego projektu współfinansowanego ze środków UE, konieczne jest wyodrębnienie tych zamówień, których zakres może być oszacowany z góry na cały okres realizacji projektu, i które mogą być udzielone jednorazowo w ramach jednego postępowania. W odniesieniu do tych zamówień ich szacunkowa wartość winna być ustalona z uwzględnieniem wszystkich dostaw, usług lub robót budowlanych przewidywanych do wykonania w całym okresie realizacji programu. Jeżeli ze względów organizacyjnych zamówienia te będą udzielane w częściach w ramach odrębnych postępowań do ustalenia wartości poszczególnych części stosować się będzie art. 32 ust. 4 ustawy PZP. Nie jest zatem możliwe podzielenie takiego zamówienia na części i oszacowanie ich wartości odrębnie dla każdej z części.

                                         Podstawą do wyodrębnia tych zamówień, tj. podstawą do uznania, iż mamy do czynienia z samodzielnymi zamówieniami jest przyjęty okres realizacji projektu, który nakazuje traktować usługi, dostawy lub roboty budowlane, które mają być wykonane w ramach projektu, jako jedno zamówienie. Przy czym warunkiem takiej kwalifikacji jest możliwość oszacowania usług, dostaw lub robót budowlanych, które mają być wykonane i sfinansowane w ramach projektu dla całego okresu jego realizacji. W takim przypadku nie może znaleźć zastosowania zasada sporządzania rocznych planów zamówień publicznych i rocznego szacowania ich wartości. Po pierwsze zasada ta - z wyjątkiem świadczeń powtarzających się okresowo (art. 34 ust. 1 ustawy PZP)  - nie została wyrażona wprost w ustawie PZP, lecz wynika z zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych przyjętych na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885, z późn. zm.). Po drugie, z uwagi na wyodrębnienie źródła finansowania, już na tym etapie jest możliwe oszacowanie zakresu zamówienia w okresie realizacji projektu, co ma decydujące znaczenie dla ustalenia, iż mamy do czynienia z jednym (samodzielnym) zamówieniem publicznym. Z tych względów podział takiego zamówienia na części i ustalenie ich wartości w perspektywie rocznej stanowić będzie naruszenie art. 32 ust. 2 i 4 ustawy PZP.

                                         Sam fakt realizacji projektu ze wskazaniem źródła jego finansowania nie powoduje, że zamówienia udzielane w ramach tego projektu mogą być ab initio oszacowane dla całego okresu jego realizacji. Z charakteru przedmiotu zamówienia może bowiem wynikać, iż na etapie rozpoczęcia projektu nie będzie możliwe oszacowanie usług, dostaw lub robót budowlanych niezbędnych do realizacji projektu w całym okresie, tj. których rozmiar nie jest możliwy do ustalenia w momencie wszczęcia pierwszego postępowania. W tych przypadkach fakt realizacji projektu w ustalonym okresie nie pozwala na wyodrębnienie samodzielnego zamówienia obejmującego cały okres realizacji projektu, tj. nie stanowi kryterium uznania, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem. W konsekwencji w ramach tego samego projektu możemy mieć do czynienia z kilkoma samodzielnymi zamówieniami dotyczącymi tego samego przedmiotu. W takim przypadku nie mamy do czynienia z niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części (art. 32 ust. 2 ustawy PZP), lecz z kilkoma odrębnymi i następującymi po sobie zamówieniami publicznymi, których wartość będzie szacowana odrębnie. Innymi słowy podział zamówienia i odrębne szacowanie wartości dla każdej z części może być uzasadnione przyczynami obiektywnymi – niemożnością oszacowania wszystkich potrzebnych usług, dostaw lub robót budowlanych.

                                         W odniesieniu do takich zamówień, których zakres nie może być oszacowany dla całego okresu realizacji projektu, należy stosować wskazaną zasadę sporządzania rocznych planów zamówień publicznych i rocznego szacowania ich wartości. Z tych względów wartości tych zamówień będą podlegały sumowaniu z innymi podobnymi przedmiotowo i funkcjonalnie zamówieniami udzielanymi przez zamawiającego w tym samym okresie. Oznacza to, iż usługi lub dostawy nabywane na potrzeby realizacji projektu będą stanowiły część jednego zamówienia oszacowanego z uwzględnieniem innych podobnych przedmiotowo i funkcjonalnie usług lub dostaw nabywanych przez zamawiającego w tym samym okresie.

                                         Dodatkowo należy wskazać, iż do omawianego przypadku zastosowanie znajdować będzie także art. 34 ust. 1 ustawy PZP przewidujący szczególne zasady ustalania wartości dostaw i usług powtarzających się okresowo. Jeżeli zatem na potrzeby realizacji projektu udzielane będą zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo, będą one podlegały sumowaniu z pozostałymi dostawami i usługami o takim charakterze. Do ustalenia wartości takiego zamówienia stosować się będzie art. 34 ust. 1 ustawy PZP.

                                         Rekapitulując w przypadku zamówień, których zakres i wartość są możliwe do ustalenia na cały okres realizacji projektu, a przy tym mogą być udzielone w ramach jednego postępowania, oszacowania ich wartości dokonuje się z uwzględnieniem całego okresu realizacji projektu. W pozostałych przypadkach usługi lub dostawy udzielane w ramach projektu mogą być szacowane dla poszczególnych lat budżetowych.

                                         Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza


                                         Pytanie 3. 

                                         W dniu 22 sierpnia 2019 r. zostały opublikowane nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, które obowiązują od dnia 9 września 2019 r. W nowym brzmieniu Wytycznych kwalifikowalności zrezygnowano  z bezwzględnego obowiązku aktualizacji szacowania wartości przedmiotu zamówienia przed wszczęciem postępowania. Zgodnie z zapisami rozdziału 6.5. pkt 10 szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania). Mając na uwadze powyższy zapis proszę o informację, czy zatem konieczne jest szacowanie wartości przedmiotu zamówienia przez dwóch/trzech potencjalnych Wykonawców, kiedy zakres szacowania wynika z zatwierdzonego Wniosku o dofinansowanie będącego integralną częścią umowy? Ponadto z wniosku o dofinansowanie wynika, że konieczne jest stosowanie PZP.

                                         Odpowiedź.

                                         Zgodnie z treścią nowych wytycznych  (wersja obowiązująca od 9 września 2019 r.) beneficjent dla zachowania ścieżki audytu może nie aktualizować szacowanej wartości zamówienia wykonanej przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie, który następnie zyskał zatwierdzenie. Jednak w mojej ocenie nie należy tego traktować jako rozwiązania automatycznego. Jeżeli pomiędzy sporządzeniem wniosku a wszczęciem postępowania wystąpiły okoliczności wskazujące na znaczne zmiany wartości rynkowych przedmiotu zamówienia w szczególności takie, które, mogłyby wpływać wybraną procedurę wyłonienia wykonawcy - obowiązkiem beneficjenta jest dokonania aktualizacji szacowanej wartości zamówienia publicznego.

                                         Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                          Bezpośredni link do zagadnienia:
                                          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/szacowanie_wartosci_zamowienia_szkolenie_22_10_2019

                                          Pytanie 1. Czy można opublikować na stronie internetowej w dziale aktualności tekst w całości skopiowany z innej strony, np. opis wydarzenia, z podaniem źródła
                                          i autorów?

                                           Odpowiedź.

                                          Twórca utworu uprawniony jest do korzystania z utworu i rozporządzania nim oraz do uzyskania wynagrodzenia za korzystanie z utworu przez innych.
                                          Istnieje jednak możliwość korzystania z cudzej twórczości w ramach dozwolonego użytku publicznego (art. 25 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz prawa cytatu (art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zatem możliwe jest korzystanie w Internecie z cudzych utworów w ramach instytucji "przedruku" pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 25 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
                                          Do wymogów tych należą:

                                          a) przedruk w prasie, radiu i telewizji, przy czym prasa obejmuje wszystkie formy działalności, choćby jednorazowej i incydentalnej, polegającej na przekazywaniu informacji w różnej postaci b) cel informacyjny takiego przedruku; c) informacja, którą chcemy przedrukować musi być już rozpowszechniona; d) informacja, którą chcemy przedrukować musi być aktualna (tj. w danej chwili budzić publiczne zainteresowanie); e) poszanowanie integralności utworu (tj. zakaz ingerowania w treść materiału lub w jego tytuł); oraz f) podanie imienia i nazwiska twórcy wraz ze źródłem.

                                          Możliwe jest także przytaczanie w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości, co stanowi prawo cytatu. Zatem, korzystanie z prawa cytatu na podstawie art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych możliwe jest przy zachowaniu następujących warunków:

                                          a) utwór powinien być rozpowszechniony; b) utwór, w którym wykorzystano cytat, powinien tworzyć samoistną całość; c) można wykorzystywać wyłącznie urywki utworu bądź – w całości – utwory plastyczne, fotograficzne i drobne utwory; zakres zapożyczenia uzasadniony jest celem cytatu; d) cytat powinien być uzasadniony takimi celami, jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawa gatunku twórczości; e) cytujący szanuje prawa osobiste twórcy do integralności utworu oraz do jego rzetelnego wykorzystania; oraz f) wymienienie imienia i nazwiska twórcy oraz źródła.

                                          Opracowane przez dr. Arkadiusza Michalaka

                                          Pytanie 2. Z kim powinno się zawrzeć umowę na tekst (artykuł w przypadku np. urzędu miasta, który realizuje jakiś projekt)? Z urzędem, czy z pracownikiem, który jest rzeczywistym twórcą?

                                          Odpowiedź.

                                          Umowę na tekst (utwór) należy podpisać z urzędem. Urząd jako pracodawca pracownika, który stworzył utwór nabywa autorskie prawa majątkowe do tego utworu pod warunkiem stworzenia utworu; przez pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy; w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy oraz przyjęcia utworu przez pracodawcę, co zostało uregulowane w art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
                                          Należy wykluczyć możliwość analogicznego stosowania art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do utworów powstałych na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy o dzieło czy umowy zlecenia, czy kontraktu menadżerskiego.
                                          W takim przypadku najczęściej zawierane są stosowne umowy regulującej problematykę przejścia/korzystania z praw z osobą przygotowującą dzieło autorskie lub świadczącą usługi na podstawie umowy zlecenia.
                                          Zatem, pracodawca nabywając autorskie prawa majątkowe do utworu, czy to na podstawie umowy o pracę z pracownikiem, czy stosownych umów regulujących przejście praw do utworu, ma prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

                                          Opracowane przez  dr. Arkadiusza Michalaka


                                          Pytanie 3. Prawa autorskie do baz danych zawierających wyłącznie rekordy- obserwacje przyrodnicze. Czy to jest utwór?

                                          Odpowiedź.

                                          W świetle art. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bazy danych spełniające cechy utworu mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter.

                                          Zatem, aby stwierdzić, czy bazy danych zawierające rekordy –obserwacje przyrodnicze stanowią utwór, należy zbadać dobór, układ lub zestawienie w nich przyjęty pod względem przesłanek ochrony prawno-autorskiej, zwłaszcza przesłanki indywidualnego charakteru zgodnie z koncepcją tzw. statystycznej jednorazowości,
                                          M. Kummera, opartej o badanie, czy wcześniej takie dzieło powstało i czy jest statystycznie prawdopodobne, by inna osoba mogła takie dzieło stworzyć w przyszłości.

                                          Jeżeli zatem, bazy danych zawierające rekordy – obserwacje przyrodnicze stanowią opracowanie banalne, szablonowe i jest prawdopodobne, że inna osoba stworzy takie dzieło w przyszłości, to nie można przyjąć takich baz danych za utwór w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

                                          Opracowane przez  dr. Arkadiusza Michalaka


                                          Pytanie 4. Czy mam prawo do tego, by np. gazeta usunęła ze strony internetowej moje zdjęcie, które zamieściła bez mojej zgody w wersji papierowej?


                                          Odpowiedź.

                                          Wizerunkiem jest między innymi fotografia, portret czy obraz danej osoby.Rozpowszechnianie czyjegoś wizerunku bez zgody tej osoby jest niedozwolone, co reguluje art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Od tego zakazu istnieją wyjątki takie jak:

                                          a) zgoda osoby na rozpowszechnienie wizerunku;
                                          b) rozpowszechnianie dotyczy wizerunku osoby powszechnie znanej (jeśli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych);
                                          c) rozpowszechnianie dotyczy wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół pewnej całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

                                          Jeżeli zatem nie zachodzą wyjątki opisane powyżej to można żądać usunięcia ze strony internetowej gazety zdjęcia, które zostało zamieszczone na stronie gazety bez zgody tej osoby.

                                          Opracowane przez  dr. Arkadiusza Michalaka


                                          Pytanie 5. Prawo cytatu a serwisy agregujące treść.

                                          Odpowiedź.

                                          Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE na mocy art. 17 zobowiązuje serwisy internetowe zamieszczające dużą liczbę utworów udostępnianych przez internautów bez zgody podmiotów uprawnionych do zawierania umów licencyjnych z podmiotami praw autorskich. Licencja uzyskana przez operatorów platform obejmuje też czynności użytkowników platform, ale tylko jeśli działają oni w celach niekomercyjnych i nie uzyskują przychodów z rozpowszechniania treści chronionych. W świetle przepisów dyrektywy to dostawcy będą ponosić odpowiedzialność prawną, jeżeli udostępnią treści opublikowane przez użytkowników, za które nie zapłacili twórcom. Użytkownicy będą mogli udostępniać treści online w celach cytowania, krytyki, recenzji, karykatury, parodii i pastiszu.

                                          Opracowane przez dr. Arkadiusza Michalaka

                                           Bezpośredni link do zagadnienia:
                                           https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prawo_autorskie_a_realizacja_projektow_szkolenie_18102019

                                           Pytanie 1. Wydatek do 20 000 zł. Zakup sprzętu IT- we wniosku przewidziano kwotę ok. 2000 zł. Przedmiot nie jest dostępny w Polsce, a jeden z polskich potencjalnych dostawców może sprowadzić sprzęt do Polski za 5 500 zł. Sprzęt u producenta kosztuje 300 dolarów. Czy można w takiej sytuacji kupić sprzęt bezpośrednio od producenta?

                                           Odpowiedź.

                                           Wytyczne kwalifikowalności wymagają, aby wydatek był efektywny i racjonalny. Nie ma przy tym znaczenia, kto będzie dostawcą produktu (producent czy pośrednik). Ważne, aby beneficjent był w stanie wykazać, że wydatek posiada te dwie ww. cechy.

                                           Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                           Pytanie 2. Postępowanie na zakup sprzętu komputerowego- czy dopuszczalne jest posługiwanie się nazwami (bez dopuszczenia równoważności) np. Windows, NIVDIA w projekcie dot. utworzenia CBR?

                                           Odpowiedź.

                                           Zgodnie z obowiązującą obecnie wersją wytycznych  (str. 57): "jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie ze zdaniem pierwszym. Takim odniesieniom muszą towarzyszyć słowa „lub równoważne”.

                                           Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza


                                           Pytanie 3. Przy zmianie OPZ - o ile wydłużyć termin na składanie ofert? Jeżeli nie wpłynie żadna oferta do ostatniego dnia na składanie ofert, to mogę po prostu wydłużyć termin, czy muszę anulować i ogłosić na nowo?

                                           Odpowiedź.

                                           Termin składania ofert może być wydłużany wg decyzji zamawiającego - o ile czynność ta ma miejsce przed jego upływem. Po jego upływie i braku ofert należy postępowanie wszcząć od nowa lub zastosować inny dopuszczalny tryb wyboru wykonawcy.

                                           Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza


                                           Pytanie 4. Czy w ramach rozeznania rynku wymagane są 2 ważne oferty?

                                           Odpowiedź.

                                           W postępowaniach wszczętych po 9 września  w celu potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku, konieczne jest udokumentowanie dokonanej analizy cen/cenników potencjalnych wykonawców zamówienia – wraz z analizowanymi cennikami. Cenniki można pozyskać ze stron internetowych wykonawców lub poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta lub skierowanie zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców, itd. Użycie liczby mnogiej oznacza, że beneficjent powinien być w posiadaniu minimum 2 cenników, aby wykazać realność wydatku.

                                           Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza


                                           Pytanie 5. Poniżej 20 tys. zł „nie robię nic” w zakresie wytycznych czy mogę asekuracyjnie zastosować zasadę rozeznania rynku wchodząc w „wyższy reżim”. Czy to nadgorliwość?

                                           Odpowiedź.

                                           Wytyczne kwalifikowalności wymagają, aby każdy wydatek (bez względu na wartość) był efektywny i racjonalny. Zastosowanie procedury, w której beneficjent dokona  rozeznania rynku,  na pewno zmniejszy ryzyko uznania wydatku za niekwalifikowalny (potwierdzając jego efektywność i racjonalność).

                                           Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                            Bezpośredni link do zagadnienia:
                                            https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rozeznanie_rynku_i_zasada_konkurencyjnosci_w_projektach_szkolenie_08102019

                                            Pytanie 1. Proszę o interpretację oraz przykład w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP użytego sformułowania „zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług”. Co oznacza stwierdzenie „podobne usługi”?

                                            Odpowiedź.

                                            Przedmiotem zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 mogą być tylko roboty budowlane lub usługi. Ustawa precyzuje je jako polegające na powtórzeniu usług lub robót budowlanych podobnych do usług lub robót stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego. W tym zakresie dostrzegalna jest daleko idąca liberalizacja stanu prawnego, gdyż do czasu wejścia w życie nowelizacji z 22.06.2016 r., przedmiotem zamówienia uzupełniającego mogły być wyłącznie zamówienia polegające na powtórzeniu zamówień tego samego rodzaju, czyli de facto zamówienia identyczne z tymi, które stanowiły przedmiot zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem, że gdy przedmiotem zamówienia podstawowego były różnego rodzaju świadczenia (np. różne usługi), wówczas zamówienie uzupełniające również powinno dotyczyć zamówień objętych zamówieniem podstawowym, jednak nie musiało wiernie odzwierciedlać w swojej strukturze rodzajowej struktury rodzajowej zamówienia podstawowego (np. może dotyczyć tylko jednego lub kilku z rodzajów usług objętych zamówieniem podstawowym).

                                            Nowy stan prawny nie formułuje tak restryktywnych wymagań, gdyż przedmiot zamówienia ma jedynie polegać na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. Mogą być to zatem zarówno usługi czy roboty dokładnie takie same jak usługi stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego, ale także usługi zbliżone do nich charakterem (np. roboty instalacyjne wykonywane w innym standardzie niż roboty instalacyjne objęte zamówieniem podstawowym) czy też roboty tego samego rodzaju, ale wykonywane w innej technologii (np. budowa odcinka kanalizacji metodą bezwykopową, w przypadku gdy w zamówieniu podstawowym przewidziana była budowa kanalizacji w wykopie otwartym).

                                            Zamówienie „uzupełniające” musi być jednak zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego w tym znaczeniu, iż musi istnieć więź funkcjonalna pomiędzy przedmiotem zamówienia podstawowego a przedmiotem zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6. Mogą to być zatem rozszerzenie zakresu rzeczowego wykonywanego w ramach zamówienia podstawowego (np. dodatkowy odcinek kanalizacji wykonywanej w ramach zamówienia podstawowego) czy też dodatkowe świadczenia na wykonany lub wykonywany przedmiot zamówienia podstawowego zwiększające jego wartość lub użyteczność (np. montaż dodatkowej instalacji nieobjętej zamówieniem podstawowym). Za niezgodne z postanowieniami art. 67 ust. 1 pkt 6 należy uznać jednak udzielanie na tej podstawie zamówień, które nie mają żadnego powiązania z przedmiotem zamówienia podstawowego (por. komentarz do art. 67 ustawy PZP W. Dzierżanowski LEX).

                                            Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza


                                            Pytanie 2. Zmiana w rodzaju pokrycia dachu - z desek według projektu, na płytę OSB wg wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody z powodu naruszenia taką zmianą zasady konkurencyjności- czy to dobra decyzja?

                                            Odpowiedź.

                                            Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana taka może być dopuszczalna, jeżeli zamawiający przewidział taką kategorię zmian w SIWZ i określił jej warunki, a warunki te wystąpiły w rzeczywistości. Możliwa jest także, jeżeli zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 Prawa zamówień publicznych. Należy pamiętać, że wskaźniki procentowe zmiany wynagrodzenia wykonawcy umożliwiające zastosowanie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 liczone są w ten sposób, że wartość technologii z której rezygnujemy, dodaje się do wartości technologii, którą ją zastępujemy i sumę tych wartości oceniamy w aspekcie ww. wskaźników.

                                            Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                             Bezpośredni link do zagadnienia:
                                             https://rpo.slaskie.pl/czytaj/umowy_o_zamowienia_publiczne_szkolenie_07102019

                                             Pytanie 1. Czy w przypadku organizacji staży dla nauczycieli istnieje możliwość sfinansowania kosztów noclegów jeśli staż odbywa się poza miejscem zamieszkania?
                                             Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                             Istnieje możliwość uznania kosztów noclegów za kwalifikowalne. Koszt dojazdu na staż może również zostać uznany za kwalifikowalny, jednakże należy właściwie uzasadnić potrzebę realizowania stażu poza miejscem zamieszkania.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 2. Czy IOK podaje wytyczne odnośnie sposobu zatwierdzenia diagnozy przez organ prowadzący placówkę?
                                             Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                             Nie, diagnoza powinna być zatwierdzona przez organ prowadzący zgodnie z jego wewnętrznymi regulacjami.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 3. Czy projekt może być skonstruowany w oparciu o diagnozę, którą dana placówka przeprowadziła 4 lata wcześniej? (dot. kryterium dostępu: Czy realizacja wsparcia jest dokonywana wyłącznie na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty?)
                                             Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                             Nie, zadania w projekcie powinny bezpośrednio wynikać z aktualnej diagnozy, na etapie planowania wniosku Projektodawca powinien zatem dysponować bieżącą diagnozą dotyczącą sytuacji w danej placówce.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 4. Czy organizacja pozarządowa niebędąca organem prowadzącym placówkę może być Wnioskodawcą w ramach konkursu?
                                             Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                             Wnioskodawcą/Partnerem musi być organ prowadzący daną placówkę edukacyjną. Organizacja pozarządowa może być Wnioskodawcą w projekcie jedynie w sytuacji, gdy partnerem w tym projekcie będzie organ prowadzący. Analogicznie NGO może być partnerem w projekcie, w którym Wnioskodawcą jest organ prowadzący daną placówkę edukacyjną.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 5. Czy w ramach doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu możliwe jest sfinansowanie studiów podyplomowych na kierunku Doradztwo Zawodowe dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem kompetencji doradcy zawodowego?
                                             Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                             Tak, studia podyplomowe związane z doradztwem zawodowym mogą być kosztem kwalifikowalnym w projekcie w sytuacji, gdy dana placówka nie zatrudnia doradcy zawodowego lub występuje potrzeba większej liczby doradców niż zatrudnia obecnie szkoła i z przeprowadzonej diagnozy wynika potrzeba stworzenia takiego stanowiska.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 6. Czy w przypadku, gdy do danej szkoły uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną istnieje możliwość realizacji przez nauczycieli studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej (np. oligofrenopedagogiki)?
                                             Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                             Tak, jeśli z diagnozy przeprowadzonej w danej placówce wynika potrzeba podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, studia podyplomowe na kierunkach pedagogiki specjalnej mogą być sfinansowane w ramach projektu.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 7. W jaki sposób należy ustalać wynagrodzenie dla nauczycieli?
                                             Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                             Nauczycielom zatrudnionym w projekcie na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela (będących już pracownikami danej szkoły) przysługuje wynagrodzenie w wysokości wyliczonej według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy i wynagrodzenia urlopowego. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę zgodnie z art. 16 Prawa oświatowego (nowi nauczyciele) za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 8. Czy istnieje możliwość zatrudnienia nauczyciela danej placówki na stanowisku związanym z monitorowaniem jakości stażu i bieżącej współpracy z podmiotem przyjmującym na staż i jaka powinna być w takim przypadku forma jego zatrudnienia?
                                             Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                             TAK, zatrudnienie powinno odbywać się w oparciu o przepisy prawa krajowego. Osobę taką można wynagradzać w oparciu o dodatek do wynagrodzenia. Ponadto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, pkt 6.15.1 Stosunek pracy jeżeli szczególne przepisy dotyczące zatrudniania danej grupy pracowników (np. ustawa Karta Nauczyciela – w przypadku nauczycieli szkół) uniemożliwiają wykonywanie przez nich zadań w ramach projektu na podstawie stosunku pracy, właściwa instytucja będąca stroną umowy może wyrazić zgodę na ich zaangażowanie przez beneficjenta na podstawie stosunku cywilnoprawnego w ramach danego projektu z uwzględnieniem warunków określonych w podrozdziale 6.5. Zamówienia udzielane w ramach projektów. W takim przypadku należy wprost wskazać i wyjaśnić we wniosku o dofinansowanie sposób zaangażowania oraz formę zatrudnienia nauczyciela.

                                             Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz Regulaminem Konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19, dopuszcza się możliwość ujęcia wynagrodzenia takiego pracownika w ramach kosztów bezpośrednich.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 9. Czy w ramach projektu istnieje możliwość zorganizowania wizyt studyjnych, np. w formie udziału w targach branżowych? Do którego typu operacji można zakwalifikować tego typu wsparcie?
                                             Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                             W ramach konkursu RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 nie ma typu operacji, polegającego na organizacji wizyt studyjnych. Tego typu przedsięwzięcia można realizować w ramach doradztwa zawodowego w powiązaniu z zajęciami prowadzonymi dla uczniów w tymże zakresie.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 10. Czy w przypadku realizowania przez szkołę doradztwa zawodowego istnieje możliwość zakupu narzędzi diagnostycznych umożliwiających badanie predyspozycji oraz zainteresowań zawodowych uczniów?
                                             Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                             W przypadku realizowania przez szkołę doradztwa zawodowego istnieje możliwość zakupienia odpowiednich narzędzi, należy jednak rozważyć, czy zatrudnienie zewnętrznego doradcy zawodowego dysponującego stosownymi narzędziami nie okaże się bardziej efektywne finansowo.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 11. Czy potencjał finansowy wykazywany we wniosku o dofinansowanie dotyczy Projektodawcy czy realizatora?
                                             Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                             Potencjał finansowy wykazywany we wniosku o dofinansowanie zawsze odnosi się do Wnioskodawcy (lidera), a nie realizatora projektu. W przypadku projektów partnerskich, Wnioskodawca wskazuje również sumę bilansową lub obroty partnera.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 12. Czy zatrudniony w szkole nauczyciel pełniący funkcję koordynatora projektu może jednocześnie w ramach tego projektu być beneficjentem wsparcia dotyczącego doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli?
                                             Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                             Nie ma przeciwskazań, aby nauczyciel pełniący rolę koordynatora projektu nie mógł być jednocześnie jego uczestnikiem. Należy wówczas zwrócić uwagę na procedury zatwierdzenia i weryfikowania dokumentów związanych z takim uczestnikiem projektu.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 13. Czy realizowane w ramach projektu staże uczniowskie mogą zastąpić obowiązkową praktykę zawodową?
                                             Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                             Nie, staże uczniowskie realizowane w ramach projektu nie zastępują obowiązkowych praktyk zawodowych. Kwestię tę reguluje  Art. 121a pkt 4 Ustawy Prawo Oświatowe, w myśl którego „Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia, który odbył staż uczniowski, z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części”.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 14. Czy młodociani pracownicy mogą brać udział w stażach uczniowskich?
                                             Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                             Nie, młodociani pracownicy nie mogą brać udziału w tej formie wsparcia gdyż zgodnie z  Art. 121a pkt 1 Ustawy Prawo Oświatowe „uczniowie technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami mogą w okresie nauki odbywać staż w rzeczywistych warunkach pracy, zwany dalej „stażem uczniowskim””.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 15. Czy w ramach typu 4 można wyposażyć pracownie pod kątem nowego kierunku, który dana szkoła planuje otworzyć?
                                             Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                             Należy pamiętać, iż wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest dokonywane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty. W przypadku nowo otwartego kierunku wyposażenie takiej pracowni może mieć miejsce jedynie jeśli uczniowie tego kierunku będą objęci pomocą w ramach przedmiotowego projektu. Należy zwrócić uwagę, że w sytuacji gdy dany kierunek będzie uruchamiany w szkole po raz pierwszy  problematyczne może być określenie grupy docelowej, ze względu na brak danych dostępnych w tym zakresie. Dokonywanie zakupów powinno być zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj.: wydatki powinny być niezbędne do realizacji celów projektu i poniesione w związku z jego realizacją. Jeżeli z wyposażonej pracowni nie skorzystają uczniowie objęci wsparciem w trakcie realizacji projektu zgodnie z planem ujętym we wniosku, wówczas dokonany zakup jest niekwalifikowalny na etapie rozliczenia projektu.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              

                                              

                                              Bezpośredni link do zagadnienia:
                                              https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_2_3_wsparcie_szkolnictwa_zawodowego__konkurs_22112019

                                              Pytanie 1. Czy wyodrębniona księgowość może być prowadzona w wydzielonym dzienniku częściowym? Na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządzane jest zestawienie obrotów dzienników częściowych.

                                              Odpowiedź.

                                              Beneficjenci prowadzący pełną księgowość - zapewniają odrębny system księgowy albo odpowiedni kod księgowy, co oznacza prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej, nie zaś odrębnych ksiąg rachunkowych. Jednostka może tego dokonać poprzez odpowiednie zmiany w polityce rachunkowości oraz zakładowym planie kont, polegające na:

                                              - wprowadzeniu dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych, pozwalających na wyodrębnienie operacji związanych z danym projektem, w układzie umożliwiającym uzyskanie informacji wymaganych w zakresie sprawozdawczości finansowej projektu i kontroli; lub

                                              - wprowadzeniu wyodrębnionego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem. Wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia sporządzanie zestawienia lub rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowym, ujmujących wszystkie operacje związane z projektem oraz obejmujących przynajmniej następujący zakres danych:
                                              nr dokumentu źródłowego, nr ewidencyjny lub księgowy dokumentu, datę wystawienia dokumentu, kwotę brutto i netto dokumentu, kwotę kwalifikowalną dotyczącą projektu.

                                              W celu prawidłowego rozliczania środków unijnych prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa na kontach syntetycznych i analitycznych danego projektu.
                                              W wytycznych nie wymieniono dzienników jako formy wydzielonej ewidencji księgowej.
                                              Dziennik projektu ( częściowy) może być uzupełnieniem zapisów,  jest zabezpieczony na zasadzie dziennika szczegółowego, obejmującego zaksięgowane dokumenty dotyczące danego projektu. Zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w okresie sprawozdawczym. Zapisy w dzienniku dotyczące operacji prowadzone są w sposób ciągły. Zapis księgowy posiada automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika, a także dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu. Do dziennika można wyodrębnić zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych oraz zestawienie kont syntetycznych.

                                              Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

                                              Pytanie 2. Kwalifikowalność VAT w przypadku odliczenia proporcjonalnego.

                                              Odpowiedź.

                                              Podatek VAT w stosunku do wydatków, dla których beneficjent odlicza ten podatek częściowo według prewspółczynnika ustalonego zgodnie z art. 86 ust. 2a-2h oraz proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 2 uptu, może być uznany za kwalifikowalny w zakresie tej części podatku, której beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania. W takiej sytuacji beneficjent jest zobowiązany zapewnić przejrzysty system rozliczania projektu, tak aby nie było wątpliwości w jakiej części oraz w jakim zakresie VAT może być uznany za kwalifikowalny.

                                              Zapłacony podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (czyli beneficjent nie ma prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT.

                                              Zgodnie z art. 86 ust. 1 uptu, podatnikom VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. W sytuacji gdy podatnik oprócz działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT wykonuje również działalność pozostającą poza zakresem tego podatku, to zgodnie z art. 86 ust. 2a-2h uptu winien określić proporcję odliczania podatku naliczonego. Ponadto przepis zawarty w art. 88 uptu zawiera katalog przypadków, kiedy podatnikowi VAT nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. W tych przypadkach podatku nie można odliczyć nawet wówczas, gdy dany zakup jest bezpośrednio związany z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, tym samym podatek VAT może stanowić wówczas wydatek kwalifikowalny. W związku z powyższym, przepisy uptu stanowią, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje beneficjentowi jedynie w przypadku, kiedy spełnione zostaną następujące dwa warunki: beneficjent jest podatnikiem podatku VAT oraz zakupione przez beneficjenta towary i usługi wykorzystywane są przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym, jeśli nie jest spełniony jeden z wymienionych warunków, wówczas podatek VAT zawarty w dokonywanych przez beneficjenta zakupach będzie stanowił wydatek kwalifikowalny.

                                              W sytuacji, gdy podatnik oprócz działalności opodatkowanej podatkiem VAT wykonuje również działalność pozostającą poza zakresem tego podatku, to zgodnie z zapisami art. 86 ust. 2a-2h uptu musi ustalić tzw. prewspółczynnik - czyli proporcję, według której odliczać będzie podatek VAT związany z działalnością gospodarczą oraz czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Następnie należy określić, czy dany wydatek związany będzie wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, czy też zwolnionymi z opodatkowania i w razie konieczności zastosować proporcję odliczania podatku VAT, o której mowa w art. 90 uptu. Wówczas podmiot powinien przyporządkować naliczony podatek VAT odnośnie dokonywanych przez siebie zakupów do trzech grup:

                                              - naliczonego podatku VAT wynikającego z zakupów związanych wyłącznie z wykonywaniem czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT - podatek ten w całości podlega odliczeniu (a więc zgodnie z obowiązującymi mechanizmami - nie może być wydatkiem kwalifikowalnym),

                                              - naliczonego podatku VAT wynikającego z zakupów związanych wyłącznie z wykonywaniem czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia (a więc zgodnie z obowiązującymi mechanizmami - może być uznany za wydatek kwalifikowalny),

                                              - naliczonego podatku VAT związanego zarówno z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, jak również z czynnościami, w związku z którymi prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT nie przysługuje - w tym przypadku podmiot powinien określić kwotę naliczonego podatku VAT podlegającego odliczeniu stosując proporcję, o której mowa w art. 90 uptu (w tym przypadku podatek VAT może być wydatkiem kwalifikowalnym w ustalonej proporcji).

                                              Każdy Beneficjent powinien mieć na uwadze, że w przypadku uzyskania prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, który wcześniej uznano za wydatek kwalifikowalny (również w przypadku zmiany prewspółczynnika/proporcji) podatnik będzie zobowiązany do zwrotu części otrzymanego dofinansowania dotyczącej podatku VAT (dla której nabył prawo do odliczenia tego podatku) odpowiednio wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych.

                                              W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT odpowiednio zgodnie z art. 90c oraz art. 91 uptu beneficjent (po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jak również i za następne lata), który w danym roku rozliczył w ramach Programu wydatki w oparciu o prognozowaną proporcję sprzedaży, która była mniejsza niż obliczona po zamknięciu roku, zobowiązany jest do zwrotu nadmiernie pobranego dofinansowania niezwłocznie po uzyskaniu prawa do korekty odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług. W przypadku gdy rzeczywista (obliczona po zamknięciu roku) proporcja sprzedaży była mniejsza niż ustalona odpowiednio zgodnie z art. 86 ust. 2g lub art. 90 ust. 4 uptu za poprzedni rok (prognozowana), w rezultacie czego beneficjent uzyskał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości niższej niż pierwotnie naliczona, nie jest możliwe podniesienie kwoty dofinansowania.

                                              Rozliczanie podatku VAT przez jednostkę samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) i jej jednostki organizacyjne

                                              JST i jej jednostki organizacyjne należy traktować jak jeden podmiot. Oznacza to, że podatek VAT od czynności opodatkowanych, wykonywanych zarówno przez JST, jak i jej jednostki organizacyjne, powinna rozliczać JST.

                                              Zgodnie z powyższym JST będzie mogła odliczać podatek VAT od wydatków inwestycyjnych, gdy inwestycja będzie przekazana i ostatecznie wykorzystywana do czynności opodatkowanych przez jej jednostki organizacyjne (a więc zgodnie z obowiązującym mechanizmami taki podatek od towarów i usług nie może być wydatkiem kwalifikowalnym).

                                              Zgodnie z art. 86 ust. 2a-2h uptu w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia proporcji wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej (w tym przypadku VAT może być wydatkiem kwalifikowalnym w ustalonej proporcji).

                                              Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, w przypadku JST sposób określania proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych JST.

                                              Opracowane przez Panią Gabrielę Suski-Borek


                                               Bezpośredni link do zagadnienia:
                                               https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prowadzenie_ewidencji_ksiegowej_szkolenie_04102019

                                               Pytanie 1. Pomoc publiczna występująca przy dofinansowaniu zadań realizowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe:

                                               1. a) z lokalami użytkowymi prywatnych przedsiębiorstw;
                                               2. b) z lokalami użytkowymi gminnymi;
                                               3. c) z lokalami użytkowymi osób fizycznych i gminy.

                                               Odpowiedź.

                                               Pytanie jest bardzo szeroko postawione, w związku z czym nie można na nie udzielić odpowiedzi.
                                               Obszernych wyjaśnień, m.in. w zakresie tego, kto będzie beneficjentem pomocy publicznej oraz na temat pomocy dla spółdzielni mieszkaniowych, udzielił Prezes UOKiK na stronie:
                                               https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq3563

                                               Opracowane przez pana Macieja Zasłonę

                                                Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pomoc_publiczna_i_pomoc_de_minimis_w_projektach_27092019

                                                Pytanie 1. Czy postępowanie w przypadku rażąco niskiej ceny stosuje się również w przypadku zasady konkurencyjności?

                                                Odpowiedź.

                                                W przypadku zasady konkurencyjności nie stosuje się wprost przepisów art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych mówiących o badaniu rażąco niskiej ceny. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby procedurę taką /analogicznie/ przewidzieć w zapytaniu ofertowym.

                                                Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/ocena_i_badanie_ofert_szkolenie_11092019

                                                 Pytanie 1. Czy przy wymogu formy pisemnej w postępowaniu o zamówienie publiczne dopuszczalne jest złożenie wyjaśnień dot. np. rażąco niskiej ceny lub pytań do SIWZ w treści maila? Jeżeli nie, to jakie czynności winien podjąć zamawiający, gdy już to nastąpi?

                                                 Odpowiedź.

                                                 - Zgodnie z art. 9 PZP  Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.  Jako że PZP nie definiuje formy pisemnej, należy posłużyć się definicją z KC (na mocy odesłania z art. 14 PZP). Zgodnie z art. 78 KC  do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.  Z formą pisemną zrównana jest forma elektroniczna opatrzona podpisem elektronicznym (art. 78 (1) KC. Forma dokumentowa (art. 77(2) KC) nie jest zrównana z formą pisemną (wymaganą w art. 9 PZP). 

                                                 - Aby zrozumieć komentowane przepisy musimy odróżnić czynność sporządzenia od czynności złożenia dokumentu. Dokumenty powinny być sporządzane w formie pisemnej (własnoręczny podpis) a potem mogą być w postępowaniu o wartości poniżej progów UE  składane w postaci oryginału za pośrednictwem poczty lub kuriera, a także osobiście (sposoby komunikacji dopuszczone w SIWZ).  Mogą być także składane w postaci skanu tj. kopii dokumentu sporządzonego w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej (także dopuszczonej w SIWZ). Tutaj dokument będzie miał wymaganą formę pisemną, zaś zamawiający otrzyma jego obraz /skan/, co nie jest zakazane w PZP, gdyż PZP nie wymaga w tym przypadku oryginału dokumentu.  Jedynym dokumentem, dla którego wymagane jest nie tylko sporządzenie, ale i złożenie w formie pisemnej, jest  oferta. Zgodnie z  art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się (a więc nie tylko sporządza) pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo - za zgodą zamawiającego - w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

                                                 - Wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej dokumentu nieopatrzonego podpisem oznacza że nie jest to ani oryginał, ani kopia oryginału sporządzonego w formie pisemnej (znając adres mailowy z którego otrzymaliśmy pismo możemy jedynie przyznać jej charakter formy dokumentowej). 
                                                 To oznacza, że dokument taki nigdy w formie pisemnej nie powstał - nie jest przez to zachowana forma pisemna wymagana w art. 9 PZP.
                                                 Nic nie sprzeciwia się wezwaniu wykonawcy do złożenia dokumentu z zachowaniem formy pisemnej - przy czym może to być oryginał lub kopia dokumentu sporządzonego w formie pisemnej przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

                                                 Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/warunki_udzialu_w_postepowaniu_podstawy_wykluczenia_wykonawcy_szkolenie_10_09_2019

                                                  Pytanie 1. W jaki sposób zaksięgować stawkę jednostkową w przypadku programów zdrowotnych (wykorzystanie naszych lekarzy, rehabilitantów, sprzętu, pomieszczeń)?

                                                   Odpowiedź.

                                                  Zgodnie z paragrafem 3 pkt 7. Umowy o dofinansowanie: „Beneficjent zobowiązany jest stosować zamieszczone na stronie internetowej http://rpo.slaskie.pl/dokument/wzory_formularzy_i_dokumentow_niezbednych_do_realizacji_projektu_efs  aktualnie obowiązujące wzory formularzy i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu oraz instrukcje dotyczące sposobu ich wypełniania, w tym w szczególności:

                                                  - Formularz przekazania informacji w zakresie realizacji działań projektowych;
                                                  - Wzór miesięcznego harmonogramu udzielanych w ramach projektu form wsparcia;
                                                  - Wzór oświadczenia uczestnika projektu;
                                                  - Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020;
                                                  - Obowiązki informacyjne Beneficjenta;
                                                   Wymagania dotyczące wyodrębnionej ewidencji księgowej.Roczne sprawozdanie z zachowania trwałości”.

                                                  Dla projektu nie trzeba prowadzić wyodrębnionej ewidencji księgowej, albowiem z par. 3 pkt 7 wynika, że obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej nie obowiązuje, został skreślony w umowie. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie. „W przypadku kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem nie ma obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków oraz opisywania dokumentów księgowych”- zapis w załączniku nr 7 do umowy : Wymagania w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej. Tylko dla własnych potrzeb można stosować zasady wyodrębniania kont zgodnie z przyjęta polityką rachunkowości, np. wydzielić zapisy na kontach zespołu „5” koszty kalkulacyjne, lub zapisy analityczne dla kont zespołu”4” koszty rodzajowe.

                                                  Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                                                  Pytanie 2. Jak pokazać wkład własny- wynajem sali, dowożenie pacjentów własnym samochodem na zabiegi?

                                                  Odpowiedź.

                                                  W przypadku wkładu niepieniężnego księgowanie powinno być przeprowadzone na kontach pozabilansowych. Nazwa konta syntetycznego i analitycznego powinna nawiązywać do pozycji w budżecie. Jeżeli jest to wkład pieniężny to konta powinny być wydzielone na zasadach przyjętych dla wszystkich kont wydzielanych do projektu.

                                                  Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek


                                                  Pytanie 3. Rachunki do podzielonej płatności przy płatnościach projektów UE po ewentualnych wyjaśnieniach MF i KAS.

                                                  Odpowiedź.

                                                  Bank automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT.

                                                  Czy Bank otworzy Rachunek VAT dla Klienta - przedsiębiorcy, który nie jest „VAT-owcem”?
                                                  Ustawa jednoznacznie wskazuje, że do każdego rachunku rozliczeniowego prowadzonego w PLN dla Klienta - przedsiębiorcy, Bank musi otworzyć i prowadzić rachunek VAT, nawet jeżeli nie rozlicza VAT-u.

                                                  Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek


                                                  Pytanie 4. Księgowanie kosztów bezpośrednich w organie.

                                                  Konto – 133 –„ Rachunek budżetu”

                                                  Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu. Zapisy na koncie 133 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem. W razie stwierdzenia błędu w dokumencie bankowym sumy księguje się zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240, jako „sumy do wyjaśnienia”. Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu.
                                                  Na stronie Wn. Konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu. W ewidencji szczegółowej na stronie Wn konta 133 w korespondencji z kontem 901 ujmuje się:
                                                  - otrzymane środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, środki te ujmuje się z oznaczeniem paragrafu czwartej cyfry
                                                  - „1”,
                                                  - otrzymane środki na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry
                                                  – „2”- otrzymane środki na realizację PROJEKTÓW w zakresie budżetu środków europejskich środki te ujmuje się z oznaczeniem paragrafu czwartej cyfry
                                                  - „7’- otrzymane środki pochodzące z budżetu Państwa na realizację PROJEKTÓW,środki te ujmuje się z oznaczeniem paragrafu czwartej cyfry - „9’.
                                                  Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu (w tym: przekazanie środków na realizację wydatków do jednostek budżetowych, zwroty niewykorzystanych środków przekazanych na realizację projektów).
                                                  Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu, saldo Ma konta 133 – kwotę wykorzystanego kredytu bankowego na rachunku budżetu.

                                                  Konto- 223 – „Rozliczenia wydatków budżetowych”

                                                  Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przekazane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków (realizowanego PROJEKTU z oznaczeniem odpowiednio czwartej cyfry paragrafu przekazanych środków), w korespondencji z kontem 133. Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 902. Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych na ich rachunki środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych.
                                                  Saldo Wn konta 223 oznacza stan przekazanych i niewykorzystanych na wydatki środków na rachunkach bieżących jednostek budżetowych.

                                                  Konto 901 – „Dochody budżetu”

                                                  Konto 901 służy do ewidencji dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961. Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu. W ewidencji szczegółowej na stronie Ma konta 901 w korespondencji z kontem 133 ujmuje się:
                                                  - otrzymane środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry paragrafu „1”,
                                                  - otrzymane środki na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry – „2”
                                                  - otrzymane środki na realizację PROJEKTÓW w zakresie budżetu środków europejskich, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry paragrafu - „7’
                                                  - otrzymane środki pochodzące z budżetu Państwa na realizację PROJEKTÓW, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry paragrafu - „9”.
                                                  Na kontach analitycznych konta 901 ujmuje się dochody budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej. Saldo ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok obrotowy. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961. Dochody zaewidencjonowane na koncie 901 i koncie 133 pod datą ostatniego dnia roku ujmuje się w księgach jednostki budżetowej – Urząd Miasta. Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 902 ujmuje się w szczególności wydatki:

                                                  1/ jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań finansowych, w korespondencji z kontem 223.
                                                  2/ realizowane z kredytu uruchomionego w formie realizacji zleceń płatniczych, w korespondencji z kontem 134
                                                  3/ ORGANU w korespondencji z kontem 133. Na kontach analitycznych wydatków ORGANU ujmuje się wydatki realizowane z konta budżetu (odsetki od kredytów i pożyczek, wydatki związane z obsługą kredytu, zwroty dotacji z lat ubiegłych) według podziałek klasyfikacji budżetowej. Pod datą ostatniego dnia roku w celu prawidłowej ewidencji wydatki ORGANU ujmowane są w księgach jednostki budżetowej – Urzędu Miasta. Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie na koniec roku sumy wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 902 umożliwia ustalenie stanu poszczególnych wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej. Saldo Wn konta 902 oznacza sumę wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961.

                                                  Konto 960 – „ Skumulowane wyniki budżetu”

                                                  Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Konto 960 w ciągu roku jest przeznaczone do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności po stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, odpowiednio przeniesienia sald kont 961 i 962. Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu budżetu, a saldo Ma konta 960 – stan skumulowanej nadwyżki budżetu.

                                                  Konto – 961 „Wynik wykonania budżetu”

                                                  Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konto 961 ujmuje się przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 902 oraz niewykonanych wydatków w korespondencji z kontem 903.Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 901.W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku wykonania budżetu, stosownie do potrzeb sprawozdawczości. Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn oznacza stan deficytu budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki.
                                                  W roku następnym, pod datą zatwierdzenia budżetu, saldo konta 961 przenosi się na konto 960.

                                                  Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek


                                                  Pytanie 5. Jak należy postąpić w sytuacji przejścia na VAT w trakcie realizacji projektu? Co beneficjent powinien zrobić? Jak wygląda przebieg takiej zmiany w projekcie?

                                                  Odpowiedź.

                                                  Przy złożeniu pierwszego wniosku o płatność beneficjent ma obowiązek dostarczyć informację o możliwości odzyskania podatku VAT w ramach projektu. W przypadku zaistnienia przesłanek mogących mieć wpływ na ustalenia stanu faktycznego projektu lub okoliczności prawnych związanych z realizowanym projektem beneficjent powinien dostarczyć uaktualnioną informację o możliwości odzyskania podatku VAT w ramach projektu. Każdy Beneficjent powinien mieć na uwadze, że w przypadku uzyskania prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, który wcześniej uznano za wydatek kwalifikowalny (również w przypadku zmiany prewspółczynnika/proporcji) podatnik będzie zobowiązany do zwrotu części otrzymanego dofinansowania dotyczącej podatku VAT (dla której nabył prawo do odliczenia tego podatku) odpowiednio wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych. W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT odpowiednio zgodnie z art. 90c oraz art. 91 uptu beneficjent (po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jak również i za następne lata), który w danym roku rozliczył w ramach Programu wydatki w oparciu o prognozowaną proporcję sprzedaży, która była mniejsza niż obliczona po zamknięciu roku, zobowiązany jest do zwrotu nadmiernie pobranego dofinansowania niezwłocznie po uzyskaniu prawa do korekty odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług. W przypadku gdy rzeczywista (obliczona po zamknięciu roku) proporcja sprzedaży była mniejsza niż ustalona odpowiednio zgodnie z art. 86 ust. 2g lub art. 90 ust. 4 uptu za poprzedni rok (prognozowana), w rezultacie czego beneficjent uzyskał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości niższej niż pierwotnie naliczona, nie jest możliwe podniesienie kwoty dofinansowania.

                                                  W przypadku projektów, w których beneficjent ma możliwość częściowego odliczenia podatku VAT np. z uwagi na fakt prowadzenia działalności opodatkowanej, nieopodatkowanej lub zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT, IZ RPO WSL dopuszcza możliwość kwalifikowania podatku VAT w części, proporcjonalnie do rodzaju prowadzonej działalności.
                                                  W każdym z wymienionych wyżej przypadków, potwierdzenie kwalifikowalności podatku od towarów i usług określone zostaje na podstawie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, złożonej najpóźniej do pierwszego wniosku o płatność. W sytuacji kwalifikowania w projekcie podatku VAT w ustalonej proporcji, beneficjent jest zobowiązany do składania do IZ RPO WSL każdego roku, w którym realizowany jest projekt, oświadczenia określającego wysokość podatku VAT możliwego do odzyskania (będąc świadomym odpowiedzialności karnej za podanie w oświadczeniu nieprawdy).
                                                  Zgodnie z Przewodnikiem dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020.

                                                  Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

                                                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prowadzenie_ewidencji_ksiegowej_szkolenie_06092019

                                                   Pytanie 1. Czy w projektach rozliczanych ryczałtowo wskaźniki mogą zostać przekroczone?

                                                   Odpowiedź, 04.07.2019 r.

                                                   Tak, mogą zostać przekroczone. Zgodnie z umową o dofinansowanie beneficjent jest zobligowany do osiągnięcia danych wskaźników na określonym – minimalnym – poziomie. Niemniej, przekroczenie wskaźników nie powoduje zmian w zakresie wysokości rozliczanej kwoty ryczałtowej.

                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                   Pytanie 2. Jakie dokumenty trzeba zamieścić we wniosku końcowym?

                                                   Odpowiedź, 04.07.2019 r.

                                                   Wraz z wnioskiem końcowym zamieszczane są te same dokumenty, do których beneficjent jest zobligowany każdym innym wnioskiem o płatność. Wniosek końcowy różni się od innych – co do zasady – koniecznością wykazania, iż zachowano montaż finansowy na całym projekcie oraz osiągnięto wskaźniki.  W zakresie projektów ryczałtowych – dokumenty, jakie trzeba zamieścić wraz z wnioskiem o płatność, który rozlicza kwotę/y ryczałtową/e są wskazane w umowie o dofinansowanie. Jeśli w końcowym wniosku rozliczana jest jakaś kwota ryczałtowa (albo wszystkie), należy załączyć dokumenty określone w umowie rozliczające dane zadanie/a. W zakresie pozostałych projektów – dokumenty, do których Beneficjent został zobowiązany komunikatem IZ w zakresie rozliczania wniosków o płatność składanych po 01.07.2019 r. (https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rozliczanie_wydatkow_od_1_lipca_efs_061419).

                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/kontrola_nieprawidlowosci_efs_szkolenie_04072019

                                                    Pytanie 1. Kto w mieście jest odpowiedzialny za powiadomienie i wdrożenie lub monitorowanie wdrażania ustawy o dostępności we wszystkich instytucjach użyteczności publicznej? Jaka jest rola urzędu miasta?

                                                    Odpowiedź, 21.10.2019 r.

                                                    Za zapewnianie dostępności poprzez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień odpowiedzialna jest każda jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 np. organy władzy publicznej osobno Urząd Marszałkowski, osobno jednostki samorządu terytorialnego, osobno jednostki budżetowe (USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

                                                    Zakres zapewniania dostępności tzw. minimalne wymagania są określone art. 6 ustawy wymagania architektoniczne, cyfrowe, informacyjno-komunikacyjne.

                                                    Oznacza to, że podmioty publiczne:

                                                    przekazują do 31.03.2021 Ministrowi ds. rozwoju regionalnego - Ministrowi Inwestycji i Rozwoju pierwszy raport (patrz art. 58) o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie. Raport będzie zgodny z opracowanym formularzem i będzie zawierać informacje, jak podmiot spełnia minimalne wymagania, oraz jeśli został zapewniony dostęp alternatywny na podstawie art. 7, to analiza uzasadniająca brak zapewnienia dostępności,

                                                    raport zawierać będzie również informacje zbiorcze o stanie zapewniania dostępności w zakresie działalności jednostek podległych oraz nadzorowanych przez te organy,

                                                    art. 14 wyznaczają, co najmniej 1 osobę pełniącą w organie władzy publicznej funkcję koordynatora ds. dostępności. Koordynator wspiera osoby ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przed podmiot publiczny, przygotowuje i koordynuje wdrożenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności oraz monitoruje działalność podmiotu w zakresie dostępu do usług świadczonych przed podmiot publiczny.

                                                    Rola Urzędu Miasta – urząd miasta jest i ma te wymienione wyżej obowiązku dla podmiotu publicznego, czyli musi Prezydent wyznaczyć koordynatora ds. dostępności oraz ustala się, kto jaki departament/wydział za co jest odpowiedzialny, kto będzie to koordynował, kto przygotuje raport. Koordynator musi zostać powołany do dnia 30.09.2020 r. (art. 59).

                                                    Opracowane przez dr hab. inż. arch., Prof. PŚ Katarzynę Ujmę-Wąsowicz

                                                    Pytanie 2. Czy można pozyskać algorytm – wzór wniosków o dofinansowanie inwestycji polegających na likwidacji przeszkód w życiu osób niepełnosprawnych (przestrzeń publiczna)?

                                                    Odpowiedź, 21.10.2019 r.

                                                    Nie ma takiego wzoru wniosku o dofinansowanie, ale likwidacja barier architektonicznych może odbywać się poprzez:

                                                    1. PFRON, który przyjmuje wnioski od osób indywidualnych na dofinansowanie drobnych działań, likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych w miejscu zamieszkania, ale powinna mieć także (bo to też zależy od oddziału) program skierowany do podmiotów publicznych.

                                                    Jest do dyspozycji tzw. „program wyrównywania różnic między regionami III realizowanego w 2018 roku przez WCPR ze środków PFRONu. Informacja pozyskania pieniędzy na likwidację barier do 150 tys. zł wynika z: Programu Wyrównywania Różnic między regionami – obszar BNp. w Warszawie wnioski do PFRONu należało składać w terminie od 13 listopada 2017 r. do dnia 15 stycznia 2018 r., a obszary programu, które były realizowane w 2018 r. obejmowały:

                                                    – obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

                                                    – obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

                                                    – obszar D – likwidacja barier transportowych;

                                                    – obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

                                                    – obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

                                                    2. Każde miasto może we własnym zakresie przyjąć program "Likwidacji barier", który np. prowadzony mógłby być przez Zarząd Dróg Miejskich, by każda dzielnica mogła aplikować o wykonanie drobnych napraw w indywidualnych lokalizacjach.

                                                    Poniżej znajduje się link do „Dostępności plus” dotyczącej likwidacji barier architektonicznych w postaci finansowania wind przez spółdzielnie, wspólnoty oraz instytucje.

                                                    https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/lepszy-dostep-do-budynkow-sa-pieniadze-na-windy-podjazdy-i-likwidacje-barier-architektonicznych


                                                    Opracowane przez dr hab. inż. arch., Prof. PŚ Katarzynę Ujmę-Wąsowicz

                                                    Pytanie 3. Jakie nowe przepisy dotyczące omawianej tematyki?

                                                    Odpowiedź, 21.10.2019 r.

                                                    Dla projektanta architekta i nadzoru budowlanego obowiązujące przepisy to:

                                                    „Prawo budowlane” (zmiany od 2019 r): artykuły 5, 9, 29, 34, 36a, 59a;

                                                    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (zmiany od 2018 r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:paragrafy: 16, 18, 20, 21, 22, 40, 42, 54, 55, 61, 62, 74, 81, 83, 85, 86, 87, 104, 105, 129, 155, 192a, 193, 198, 299, 302.

                                                    Ponadto zapisy ogólne:

                                                    1. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014 – 2020 (2015 r.)  część I Równość szans i niedyskryminacja;

                                                    2Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Załącznik nr 2 – Standardy dostępności dla polityki spójności 2014 – 2020;

                                                    Dodatkowe dokumenty:

                                                    1. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020,
                                                    2. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,
                                                    3. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - język łatwy,
                                                    4. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020.

                                                    W Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji są przytoczone następujące Akty prawne i dokumenty regulujące zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami:

                                                    1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z późn. zm.);

                                                    2) Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. ratyfikowana przez Polskę dnia 6 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169), zwana dalej „Konwencją”;

                                                    3) Traktat o Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 202 z 07.06.2016, str. 1);

                                                    4) Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 202 z 07.06.2016, str.1);

                                                    5) Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 391);

                                                    6) ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1219);

                                                    7) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12. 2013, str. 320, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym”;

                                                    8) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem dotyczącym EFS”;

                                                    9) Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa, zwany dalej „Umową Partnerstwa”;

                                                    10) komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 15 listopada 2010 r.– Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności na lata 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier COM(2010) 636 wersja ostateczna, zwany dalej „Europejską strategią w sprawie niepełnosprawności”;

                                                    11) zalecenie nr Rec (2006)5 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich – Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie w latach 2006-2015;

                                                    12) komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 21 września 2010 r. – Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-2015 COM(2010) 491 wersja ostateczna.

                                                    Warto również odwiedzić stronę: https://www.power.gov.pl/dostepnosc

                                                    Opracowane przez dr hab. inż. arch., Prof. PŚ Katarzynę Ujmę-Wąsowicz

                                                    Pytanie 4. Najważniejsze informacje przedstawione na konferencji (np. akty prawne).

                                                    Odpowiedź, 21.10.2019 r.

                                                    Wszystkie materiały i prezentacje ze szkolenia są dostępne na stronie: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/nasze_miasta_nie_kuleja_dostepnosc_szkolenie_092619

                                                    Warto również zapoznać się z odpowiedzią na pytanie nr 3.

                                                    Opracowane przez
                                                    dr hab. inż. arch., Prof. PŚ Katarzynę Ujmę-Wąsowicz

                                                     Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/nasze_miasta_nie_kuleja_szkolenie_z_zasady_dostepnosci

                                                     Pytanie 1. Co oznacza sformułowanie osoby z otoczenia obszaru rewitalizacji?

                                                     Odpowiedź, 6 sierpnia 2019 r.

                                                     Zgodnie z regulaminem konkursu, zapisy zawarte w tym regulaminie wynikają w szczególności z m.in. dokumentu pn. Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

                                                     Zgodnie z odnośnym dokumentem, projekty rewitalizacyjne, co do zasady, realizowane są na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji, gdyż celem głównym takich projektów jest przede wszystkim bezpośrednie działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej na danym obszarze oraz wsparcie jego mieszkańców. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest, aby do objęcia wsparciem dopuszczone zostały także projekty planowane do realizacji / zlokalizowane poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji, w szczególności, w których działania będą prowadzone na styku obszaru wyznaczonego do rewitalizacji i obszaru zdegradowanego, jednak tylko i wyłącznie jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Dotyczy to zwłaszcza inicjatyw społecznych nakierowanych np. na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji, gdzie rozwiązania dedykowane ludności z obszaru rewitalizacji mogą być podejmowane poza tym obszarem.

                                                     Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego na realizację celów określonych dla rewitalizacji.

                                                     Z powyższego wynika, że kryterium dodatkowe w kontekście „otoczenia” nie może być traktowane np. jako automatyczna możliwość objęcia wsparciem mieszkańców całego miasta.

                                                     Nie istnieje jednolita definicja otoczenia. Wszelako, na podstawie ww. zapisów można przyjąć, że w kontekście kryterium, o którym mowa w pytaniu, otoczeniem jest obszar, który łącznie spełnia następujące warunki:

                                                     1) fizycznie znajduje się poza obszarem rewitalizowanym;
                                                     2) jest bezpośrednio lub pośrednio powiązany z obszarem rewitalizowanym pod względem celowym i funkcjonalnym;
                                                     3) charakteryzuje się wyjątkowością, dzięki której skierowanie wsparcia również do osób, które go zamieszkują jest uzasadnionym odstępstwem od reguły kierowania wsparcia wyłącznie do osób z obszaru rewitalizacji.

                                                     Wnioskodawca, który chce otrzymać dodatkowe punkty za spełnienie odnośnego kryterium, powinien charakteryzować się wiedzą nt. specyfiki procesu wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, w szczególności w kontekście kwestii społecznych a także nt. specyfiki konkretnych obszarów zdegradowanych w danym mieście wymagających wsparcia w postaci instrumentów aktywizacji zawodowej. Ponadto, powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie precyzyjne uzasadnienie dla skierowania wsparcia do osób z tego obszaru, w szczególności wskazać powiązanie celowościowe i funkcjonalne z obszarem rewitalizacji oraz scharakteryzować wyjątkowość (specyfikę), o której mowa powyżej.

                                                     W kontekście niniejszego konkursu, otoczeniem obszaru rewitalizowanego jest obszar fizyczny ujęty pod względem społecznym, który ma bezpośredni wpływ na poziom aktywności zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizowanego, w rezultacie czego osoby te mają większe prawdopodobieństwo podjęcia trwałej aktywności zawodowej.

                                                     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                     Pytanie 2. Czy można ująć w kosztach bezpośrednich koszt personelu odpowiedzialnego za organizację i nadzór nad stażami dla uczestników projektu, a jeśli tak, to jaką stawkę z Taryfikatora należy przyjąć: stawkę 55 zł/h dla pośrednika pracy (dotyczącą również osoby zajmującej się organizacją staży) czy stawkę 35 zł/h dla specjalisty do spraw zatrudnienia (staży)?

                                                     Odpowiedź, 21 sierpnia 2019 r.

                                                     Jakkolwiek właściwy załącznik do regulaminu konkursu sugeruje, że koszt, o którym mowa w pytaniu, można ująć w kosztach bezpośrednich, to jednak zgodnie z wytycznymi kwalifikowania wydatków koszty administracyjne związane z obsługą projektu są kosztami pośrednimi. Ponadto, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z 16 czerwca 2015 (znak: DZF.IV.8610.16.2015.RP1), „definicja kosztów pośrednich zawarta w Wytycznych obejmuje wszystkie koszty administracyjne związane z obsługą projektu” oraz „koszty pośrednie obejmują m.in. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.: (…) organizacja wsparcia w ramach projektu”.

                                                     W opinii Instytucji Organizującej Konkurs koszt, o którym mowa w pytaniu, może być ujęty w kosztach bezpośrednich wyłącznie pod warunkiem, że zakres obowiązków tych osób będzie wykraczał poza organizację i nadzór nad stażami.

                                                     Przykładowo, jeżeli będzie zawierał pośrednictwo pracy w zakresie wyboru stażodawcy optymalnego z punktu widzenia indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestnika oraz potrzeb rynku pracy, wówczas można określić stawkę dla pośrednika pracy (55,00 zł za godzinę). W przypadku innego niż pośrednictwo w wyborze stażodawcy dodatkowego (merytorycznego) zakresu obowiązków należy określić stawkę dla specjalisty ds. staży (35,00 zł za godzinę).

                                                     Wnioskodawca musi w treści wniosku uzasadnić konieczność zaangażowania osób, o których mowa w pytaniu. Komisja Oceny Projektów może uznać odnośne uzasadnienie za niewystarczające.

                                                     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                     Pytanie 3. Czy można uznać, że projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego programu rewitalizacji, jeżeli projekt był zaplanowany w tym programie, ale wnioskodawca zmienił zaplanowaną do objęcia grupę docelową z osób zamieszkujących tereny rewitalizowane na osoby zamieszkujące teren całego miasta OSI?

                                                     Odpowiedź, 21 sierpnia 2019 r.

                                                     Tak, ponieważ w uzasadnieniu kryterium dodatkowego pn. Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji? znajduje się wyjaśnienie, zgodnie z którym „w odniesieniu do wynikania projektu z PR weryfikowane będzie, czy: (…) projekt znajduje się na liście projektów podstawowych lub uzupełniających (projekt musi być zgodny z projektem w PR w co najmniej 2 z następujących parametrów: 1. Okres realizacji; 2. Dane Wnioskodawcy lub Partnera; 3. 100% uczestników projektu będą stanowić osoby z obszaru rewitalizacji bądź jego otoczenia; 4. Działania)”, a więc sama zmiana grupy docelowej nie wpływa na okres realizacji projektu, dane realizatora projektu oraz działania.

                                                     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                     Pytanie 4. Czy wnioskodawca posiadający – na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – siedzibę poza województwem śląskim i oddział w województwie śląskim bez oddzielnego Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) spełnia kryterium dostępu pn. Czy Projektodawca/Partner wiodący posiada siedzibę na obszarze OSI?

                                                     Odpowiedź, 26 sierpnia 2019 r.

                                                     Jeżeli oddział wnioskodawcy nie ma odrębnego numeru NIP dla województwa śląskiego, nie spełnia kryterium dostępu.

                                                     Kryterium dotyczy NIP w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a nie NIP w zakresie VAT.

                                                     Chodzi w nim o oddział na obszarze województwa śląskiego, który spełnia określone warunki organizacyjne i techniczne wskazujące na samodzielność i niezależność od "organizacji-matki".

                                                     Aby je spełnić, oddział musi być pracodawcą, czyli jednostką organizacyjną mającą zdolność do zatrudniania pracowników, a więc łącznie spełniać następujące warunki:

                                                     • być na tyle wyodrębniony organizacyjnie i finansowo, aby stanowić placówkę zatrudnienia dla pracowników;
                                                     • posiadać zdolność do samodzielnego (a nie w oparciu o pełnomocnictwo / upoważnienie udzielone przez "organizację-matkę") zatrudniania pracowników we własnym imieniu i do dokonywania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy, a więc może występować samodzielnie jako strona w stosunkach pracy.

                                                     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                     Pytanie 5. Czy jeżeli w wykazie zamieszczonym na stronie internetowej nie ma jakiegoś miasta z listy OSI, to znaczy, że mieszkańcy tego miasta nie mogą być uczestnikami projektu z konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-073/19?

                                                     Odpowiedź, 4 września 2019 r.

                                                     Mieszkańcy takiego miasta nie mogą być uczestnikami projektu z tego konkursu, co wynika ze znajdującego się na stronie 28 regulaminu zastrzeżenia w brzmieniu „(…) miasto planowane do wsparcia z listy OSI musi posiadać aktualny i pozytywnie zaopiniowany przez IZ RPO program rewitalizacji (…)”.

                                                     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                     Pytanie 6. Czy uczestnikiem projektu może być każda osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy i zamieszkała na terenie miasta OSI czy – przeciwnie – są jakieś ograniczenia związana z zamieszkiwaniem na obszarach rewitalizowanych (określonymi w programie rewitalizacji)?

                                                     Odpowiedź, 4 września 2019 r.

                                                     Uczestnikiem projektu może być każda osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, zamieszkała na terenie miasta OSI będącego samodzielną gminą mającą (lub miastem wchodzącym w skład gminy mającej) aktualny i pozytywnie zaopiniowany przez IZ RPO program rewitalizacji.

                                                     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                      Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_7_1_3_konkurs_rpsl_07_01_03_ip_02_24_07319

                                                      Pytanie 1. Czy w projektach rozliczanych ryczałtowo wskaźniki mogą zostać przekroczone?

                                                      Odpowiedź.

                                                      Tak, mogą zostać przekroczone. Zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent jest zobligowany do osiągnięcia danych wskaźników na określonym – minimalnym – poziomie. Niemniej, przekroczenie wskaźników nie powoduje zmian w zakresie wysokości rozliczanej kwoty ryczałtowej.

                                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                      Pytanie 2. Jakie dokumenty trzeba zamieścić we wniosku końcowym?

                                                      Odpowiedź.

                                                      Wraz z wnioskiem końcowym zamieszczane są te same dokumenty, do których Beneficjent jest zobligowany każdym innym wnioskiem o płatność. Wniosek końcowy różni się od innych – co do zasady – koniecznością wykazania, iż zachowano montaż finansowy na całym projekcie oraz osiągnięto wskaźniki.

                                                      a) W zakresie projektów ryczałtowych – dokumenty, jakie trzeba zamieścić wraz z wnioskiem o płatność, który rozlicza kwotę/y ryczałtową/e są wskazane w umowie o dofinansowanie. Jeśli w końcowym wniosku rozliczana jest jakaś kwota ryczałtowa (albo wszystkie), należy załączyć dokumenty określone w umowie rozliczające dane zadanie/a.

                                                      b) W zakresie pozostałych projektów – dokumenty, do których Beneficjent został zobowiązany komunikatem IZ w zakresie rozliczania wniosków o płatność składanych po 01.07.2019 r. (https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rozliczanie_wydatkow_od_1_lipca_efs_061419).

                                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                       Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/kontrola_nieprawidlowosci_efrr_szkolenie_04_07_2019

                                                       Pytanie 1. Czy w ramach III typu mogą zostać objęci wsparciem uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej? Dodatkowo, co w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, kiedy mogą zostać objęci wsparciem?

                                                       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                       Tak, w ramach III typu mogą zostać objęci wsparciem uczniowie klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych w przypadku zrezygnowania z kompleksowości wsparcia w projekcie tzn. zamiast trzech elementów łącznie w projekcie tj.:

                                                       1. doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,

                                                       2. przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

                                                       3. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty, zapewniona zostanie realizacja co najmniej jednego z działań, o których mowa w lit. a i b poza projektem. Wówczas działania, o których mowa w lit. b i c mogą być realizowane niezależnie od etapu edukacyjnego na którym znajduje się uczeń.

                                                       Należy pamiętać, że wówczas nie ma możliwości doposażenia szkół lub placówek dla klas I-III szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Doposażenie możliwe jest tylko dla klas IV-VIII SP objętych wsparciem w projekcie.

                                                       W ramach III typu projektu uczeń z niepełnosprawnością może zostać objęty wsparciem bez względu na etap edukacyjny na którym się znajduje.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                       Pytanie 2. Czy istnieją ograniczenia odnośnie terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu?

                                                       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                       Maksymalny okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy, a planowany okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 31 grudnia 2022 r.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                       Pytanie 3. Czy w przypadku zespołu szkół brana jest pod uwagę całościowa liczba uczniów patrząc pod kątem ograniczeń i limitów w realizacji projektów?

                                                       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                       W przypadku gdy wnioskodawcą jest zespół szkół, ale projekt będzie realizowany tylko w jednej z nich, brana jest pod uwagę tylko ilość uczniów z tej konkretnej szkoły. Maksymalna wartość wsparcia na jedną szkołę lub placówkę systemu oświaty nie może być wyższa niż:

                                                       - 300 000,00 PLN w przypadku gdy do szkoły lub placówki systemu oświaty uczęszcza nie więcej niż 300 uczniów,
                                                       - 500 000,00 PLN w przypadku gdy do szkoły lub placówki systemu oświaty uczęszcza powyżej 300 uczniów.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                       Pytanie 4. Czy lokalizacja siedziby Partnera ma znaczenie w przypadku konkursu dotyczącego Obszarów Strategicznej Interwencji?

                                                       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                       Siedziba szkoły lub placówki systemu oświaty, w której będzie realizowany projekt musi znajdować się na obszarach wiejskich. Natomiast lokalizacja siedziby Partnera projektu nie ma znaczenia.  

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                       Pytanie 5.
                                                       Czy podmioty, które obecnie realizują projekt z poddziałania 11.1.4 będą wykluczone z ubiegania się o dofinansowanie?

                                                       Odpowiedź, 25.07.2019 r. 
                                                       Szkoły lub placówki systemu oświaty, które otrzymały wsparcie w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach poddziałania 11.1.4 nie są wykluczone z ubiegania się o kolejne dofinansowanie. Należy jednak pamiętać, że taki podmiot nie otrzyma 10 pkt za kryterium dodatkowe „Czy projekt skierowany jest do szkół lub placówek, które nie otrzymały wsparcia w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach Poddziałania 11.1.4?".

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                       Pytanie 6. Czy szkoła może wybrać sobie kilka typów projektów do realizacji? Czy istnieje w tym przypadku jakieś ograniczenie?

                                                       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                       Szkoła lub placówka systemu oświaty ubiegająca się o dofinansowanie ma możliwość wyboru typów projektów w dowolnej konfiguracji w zależności od zdiagnozowanych potrzeb. Niedopuszczalna jest jednak sytuacja, aby realizowany był wyłącznie typ IV.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                       Pytanie 7. Co w sytuacji, gdy gmina chce złożyć wniosek o dofinansowanie uwzględniając kilka szkół, gdzie część z nich była już wcześniej objęta wsparciem z podziałania 11.1.4, czy wówczas otrzyma 10 pkt za dodatkowe kryteria?

                                                       Odpowiedź, 25.07.2019 r. 
                                                       Projekt obejmujący wsparciem szkoły lub placówki systemu oświaty, które otrzymały wsparcie w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach poddziałania 11.1.4 nie może otrzymać 10 pkt za dodatkowe kryterium „Czy projekt skierowany jest do szkół lub placówek, które nie otrzymały wsparcia w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach Poddziałania 11.1.4?”.

                                                       Istnieje jednak możliwość, aby gmina złożyła osobny wniosek na szkoły, które nie były dotychczas objęte wsparciem w ramach poddziałania 11.1.4. Wówczas taki projekt może otrzymać dodatkowe 10 pkt.

                                                       Trzeba pamiętać tylko o tym, że grupa docelowa objęta wsparciem w ramach projektów nie może się powtarzać.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                       Pytanie 8. Jak należy poprawnie wskazać we wniosku liczbę osób objętych wsparciem skoro projekt trwa dwa lata, a już po upływie roku liczba uczniów się zmieni?

                                                       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                       Wnioskodawca powinien przeanalizować jaką ilość osób ogółem zamierza objąć wsparciem w ramach projektu i uwzględnić wszystkich uczestników. Liczba ta powinna mieć odzwierciedlenie we wskaźnikach projektu.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                       Pytanie 9. W przypadku szkoły publicznej prowadzonej przez inny niż publiczny organ prowadzący, gdzie nie obowiązuje Karta Nauczyciela i brany jest pod uwagę czas pracy wynikający z Kodeksu Pracy, czas pracy nauczyciela również nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie?

                                                       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                       Czas pracy nauczyciela bez względu czy jest on zatrudniony na podstawie Karty nauczyciela czy kodeksu pracy nie może przekroczyć 276 godzin. Wynika to z zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (podrozdział 6.15 pkt 8 lit. b) „wydatki związane z zaangażowaniem personelu w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie”. Zapis ten należy interpretować w kontekście pkt 2 podrozdziału 6.15: „wydatki związane z wynagrodzeniem personelu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi”. Mając na uwadze powyższe, w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela do wymiaru 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego należy uwzględnić cały czas ich pracy, o którym mowa w ustawie - Karta Nauczyciela, a nie wyłącznie zajęcia wynikające z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum).

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                       Pytanie 10. Czy można wydatek o nazwie „szkolenie dla nauczycieli” zapisać pod jedną pozycją , a jego części składowe zawrzeć w opisie?

                                                       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                       Tak, jak najbardziej wydatek ”szkolenie dla nauczycieli” może być zawarty pod jedną pozycją. Części składowe wydatku wraz z cenami powinny być jednak wyszczególnione w opisie. Podczas konstruowania budżetu należy unikać rozbijania budżetu na dziesiątki wydatków. Budżet powinien być przejrzysty i czytelny.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                       Pytanie 11. Czy Prezes lub Skarbnik może upoważnić dyrektora do złożenia wniosku w LSI i SEKAP?

                                                       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                       Wniosek o dofinansowanie może zostać podpisany i złożony przez osobę upoważnioną, nieposiadającą statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy. Osoba taka powinna posiadać pełnomocnictwo zawierające elementy wymienione w rozdziale 8 lit. b  Regulaminu konkursu.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                       Pytanie 12. Czy w III typie można objąć wsparciem uczniów zdolnych poprzez organizację zajęć dodatkowych?

                                                       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                       Tak, w ramach 3 typu operacji można objąć wsparciem również uczniów zdolnych, gdyż uczniowie zdolni to uczniowie ze specjalnymi potrzebami zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie konkursu oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Szczegółowe informacje nt. specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych znajdują się w ww. dokumentach.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                       Pytanie 13.
                                                       Czy jest możliwość finansowania np. kółka teatralnego jako zajęć artystycznych?

                                                       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                       Wnioskodawca w ramach projektu może zaplanować zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne np. poprzez zajęcia teatralne. Należy pamiętać, iż zajęcia takie muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2017 r.,poz.1591 z późn. zm.).

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                       Pytanie 14. Czy w I typie istnieje możliwość zakupu tabletów lub laptopów?

                                                       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                       W ramach I typu projektu możliwy jest zakup tylko drobnych pomocy dydaktycznych typu podręczniki, gry, tablety, które są niezbędne do prowadzenia zajęć, są bezpośrednio powiązane ze wsparciem w ramach I typu i wynikają z diagnozy. Ważne jest również to, jaka jest specyfika projektu i uzasadnienie przedstawione we wniosku.

                                                       Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno- przyrodniczych możliwe jest tylko w ramach II typu.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                       Pytanie 15. Czy wkład własny lub jego część może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich?

                                                       Odpowiedź, 25.07.2019 r. 
                                                       Wkład własny lub jego część nie może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich. Nie dotyczy to projektów rozliczanych z zastosowaniem kwot ryczałtowych oraz projektów, w których w ramach każdego wydatku wskazano wkład własny na poziomie określonym w regulaminie konkursu.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                       Pytanie 16. Czy może zostać objęta wsparciem szkoła podlegająca pod konkretny organ prowadzący przy równoczesnym zawarciu partnerstwa z organem prowadzącym inną szkołę.

                                                       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                       W ramach projektu może zostać zawarte partnerstwo z innym organem prowadzącym, należy jednak pamiętać, iż Wnioskodawca musi być organem prowadzącym dla placówki/placówek objętej/objętych wsparciem w ramach projektu. Zgodnie z kryterium dostępu „Czy wnioskodawcą w projekcie jest organ prowadzący szkołę lub placówkę, do której skierowane jest wsparcie?” weryfikowane będzie czy wnioskodawcą jest organ prowadzący szkoły lub placówki, do których skierowane jest wsparcie. Warunek musi być spełniony dla wszystkich szkół objętych wsparciem w projekcie (projekt musi obejmować wsparciem wyłącznie szkoły podlegające pod jeden organ prowadzący).

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                       Pytanie 17. Jak poprawnie należy podać w II typie liczbę uczestników, w przypadku gdy doposażona sala ma 30 miejsc, a w zajęciach będzie uczestniczyć tylko 8 uczniów?

                                                       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                       Liczba uczniów wykazana we wskaźniku musi być zgodna z faktyczną liczbą dzieci objętych wsparciem, niezależnie od tego na ile miejsc będzie wyposażona pracownia.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                       Pytanie 18. Proszę o pomoc w interpretacji zapisów Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-316/19. W ramach planowanego projektu kierowanego do szkół podstawowych chcemy zorganizować m.in. zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów zdolnych oraz zajęcia uzupełniające z języka angielskiego dla uczniów z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej. Czy zajęcia te kwalifikują się pod I czy III typ projektu? Czy w ramach tych zajęć możemy doposażyć szkołę w pomoce dydaktyczne?

                                                       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                       Zarówno w ramach I jak i III typu projektu możliwa jest realizacja zajęć rozwijających z języka angielskiego dla uczniów zdolnych oraz zajęcia uzupełniające z języka angielskiego dla uczniów z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej.

                                                       W ramach I typu możliwy jest tylko zakup drobnych pomocy dydaktycznych, podręczników, gier, tabletów niezbędnych do prowadzenia zajęć.

                                                       W III typie możliwe jest doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

                                                       Należy tylko pamiętać, że w ramach III typu wsparciem mogą być objęte klasy IV-VIII szkoły podstawowej w przypadku kompleksowości wsparcia w projekcie. W przypadku zrezygnowania z kompleksowości wsparcia w projekcie tzn. jeżeli zamiast trzech elementów łącznie w projekcie tj.:

                                                       1. a) doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,

                                                       2. b) przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

                                                       3. c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty, zapewniona zostanie realizacja co najmniej jednego z działań, o których mowa w lit. a i b, poza projektem, działania, o których mowa w lit. b i c mogą być realizowane niezależnie od etapu edukacyjnego na którym znajduje się uczeń tj. klasy I – VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

                                                       Należy pamiętać, że wówczas nie ma możliwości doposażenia szkół lub placówek dla klas I-III szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Doposażenie możliwe jest tylko dla klas IV-VIII SP objętych wsparciem w projekcie.

                                                       W ramach III typu projektu uczeń z niepełnosprawnością może zostać objęty wsparciem bez względu na etap edukacyjny na którym się znajduje.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_1_4_poprawa_efektywnosci_ksztalcenia_ogolnego_316_19

                                                        Pytanie 1. Jeżeli zamieszczam zapytanie w Bazie konkurencyjności, bo wartość zamówienia powyżej 50 000 zł, to czy jednocześnie muszę zamieścić to ogłoszenie na swojej stronie internetowej (BIP)?Odpowiedź.

                                                        Nie ma takiego obowiązku, jednak zamieszczenie zapytania dodatkowo na BIP nie narusza postanowień wytycznych.

                                                        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza
                                                        Pytanie 2. Jeżeli zamieszczono w Bazie konkurencyjności zapytanie na dostawę ze względu na nierozstrzygnięcie 2 zadań z przetargu nieograniczonego i w zasadzie powielono SIWIZ z pominięciem pozostałych zadań, zastosowano w zasadzie ustawę o zamówieniach publicznych. Czy jest to błąd, uchybienie?Odpowiedź.

                                                        Opisana sytuacja może być potraktowana jako naruszenie postanowień Wytycznych gdyby zapisy skopiowane z SIWZ były sprzeczne z wytycznymi. Z oczywistych względów nie mogę ocenić czy taka sytuacja miała miejsce nie widząc treści zapytania.

                                                        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                        Pytanie 3. Łączna wartość zamówień na usługę stanowi w instytucji mniej niż 30 000 euro. Czy do sposobu ustalania zasad postępowania osobno robimy rozeznanie dla każdej umowy tzn. np. do 30 000 zł + 30 000 zł (dwie umowy "unijne" + 15 000 zł wydatki własne). Czy musimy łączyć te wydatki i stosować zasady dla zamówień powyżej 50 000 zł?
                                                        Odpowiedź.

                                                        Zgodnie z postanowieniami pkt 6.5.12) wytycznych kwalifikowalności podmioty, które są zamawiającymi w rozumieniu Pzp, po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości wskazanej w art. 4 ust. 8 Pzp lub w przypadku zamówień sektorowych wartości wskazanej w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust. 8 Pzp, określają wartość zamówienia w odniesieniu do danego projektu w celu stwierdzenia, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności, czy procedurze rozeznania rynku.

                                                        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                        Pytanie 4. Czy w przypadku ustalenia kryterium oceny cena może stanowić 100%, jeżeli postępowanie realizowane jest na podstawie art. 138 o PZP?Odpowiedź.

                                                        Tak, zgodnie z art. 138o zamawiający prowadzi postępowanie wg zasad tam wskazanych, bez stosowania przepisów art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                        Pytanie 5. W rozeznaniu rynku czy z szacowania np. przez wysłanie zapytania do min. 3 wykonawców można już wyłonić wykonawcę, czy należy te zapytania ponowić na stronie lub przesłać do tych samych trzech?Odpowiedź.

                                                        Ustalenie wartości zamówienia ma inny cel niż postępowanie w celu wyboru oferty. Dodatkowo wykonawcy wskazując szacowaną wartość zamówienia nie składają oferty, stosując często inne zasady wyceny. Reasumując, dopiero po dokonaniu ustalenia wartości zamówienia należy przeprowadzić procedurę rozeznania rynku.

                                                        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                        Pytanie 6. Proszę o interpretację art. 144 pkt 6 ustawy o zamówieniach publicznych, który umożliwia wprowadzanie zmian w zakresie umowy to jest: „łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.” Interpretacja dotyczy dokonywanych zmian w umowie o łącznej wartości zmian nie mniejszej od 10% wartości zamówienia w przypadku zamówień na usługi lub dostawy. Czy użycie słowa „zmiana” w cytowanej treści artykułu oznacza, że dotyczy ona zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia wartości zamówienia, a co za tym idzie dokonywania zmian w umowie? Pytanie to nasuwa się w związku z licznymi przykładami gdzie zmiany w umowach z zastosowaniem art. 144 pkt. 6 dokonywane są tylko przy „zwiększeniu” wartości zamówienia.
                                                        Odpowiedź.

                                                        Zastosowanie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień jest możliwe zarówno w zakresie zmniejszenia jak i zwiększenia wartości umowy z wykonawcą o wskaźniki procentowe wskazane w powołanym przepisie. Ustawodawca posługuję się pojęciem "zmiany" a nie "zwiększenia". Zmiana oznacza możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia umownego.

                                                        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                         Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rozeznanie_rynku_i_zasada_konkurencyjnosci_szkolenie_11062019

                                                         Pytanie 1. Jeżeli mam wydzielony rachunek bankowy dla projektu współfinansowanego z UE, to otrzymane środki powinniśmy przekazać z rachunku bieżącego niezwłocznie po ich otrzymaniu na wydzielony rachunek bankowy, czy można te środki mieć w dyspozycji na bieżącym rachunku?
                                                         Odpowiedź.

                                                         Wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi projektu.
                                                         Każdy beneficjent jest zobowiązany do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego/subkonta/rachunku pomocniczego przeznaczonego do obsługi projektu.
                                                         Po podpisaniu umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich wydatków w ramach projektu z ww. wyodrębnionego rachunku bankowego/subkonta/rachunku pomocniczego przeznaczonego do obsługi projektu.
                                                         W przypadku poniesienia w ramach projektu wydatku przed podpisaniem umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązany jest wraz z pierwszym wnioskiem o płatność dostarczyć oświadczenie o numerze rachunku, z którego wydatki zostały poniesione (wzór oświadczenia stanowi załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność).
                                                         W przypadku projektu partnerskiego beneficjent (Lider) zobowiązany jest wraz z pierwszym wnioskiem o płatność dostarczyć oświadczenie o wyodrębnionym do obsługi projektu numerze rachunku bankowego, z którego będą ponoszone wydatki partnera projektu (wzór oświadczenia stanowi załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność).
                                                         Dopuszczalne jest stosowanie tzw. rachunku bankowego transferowego, na który IZ RPO WSL przekazuje beneficjentowi transze dofinansowania (zarówno zaliczki jak i refundacji). Jednakże otrzymane środki beneficjent zobowiązany jest przekazywać bez zbędnej zwłoki na wyodrębniony do obsługi projektu rachunek bankowy. Wszyscy beneficjenci wybrani do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020 zobowiązani są do złożenia do umowy o dofinansowanie (formularz nr 5.2 - jeden z niezbędnych dokumentów do podpisania umowy) „oświadczenia o otwarciu wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi projektu” i przedstawienia umowy z bankiem/zaświadczenia z banku potwierdzającego jego otwarcie. Wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego wpisywany jest do umowy o dofinansowanie.

                                                         Celem posiadania przez beneficjenta wyodrębnionego rachunku bankowego/subkonta/rachunku pomocniczego do obsługi projektu jest m.in.:
                                                         •zapewnianie przejrzystości identyfikacji poszczególnych operacji dotyczących ponoszenia wydatków w projekcie,
                                                         •kontrola środków przekazywanych beneficjentowi w postaci zaliczek oraz prawidłowości ich wykorzystania,
                                                         •prawidłowe zarządzanie środkami w ramach RPO WSL np. w zakresie dokonywanych zwrotów, umożliwienie kontroli prawidłowości wykorzystania rozliczania środków wypłaconych w formie zaliczki,
                                                         •posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego dla projektu wpływa na przejrzystą identyfikację poszczególnych operacji dotyczących ponoszenia wydatków w projekcie,co pozwala Instytucji Zarządzającej na zarządzanie programem operacyjnym zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami zgodnie z art. 125 ust 4 b rozporządzenia ogólnego,
                                                         • pozytywny wpływ na procedury zapewniające właściwą ścieżkę audytu poprzez prowadzenie w formie elektronicznej dokumentacji księgowej, w tym kwot podlegających odzyskaniu, kwot odzyskanych i kwot wycofanych w odniesieniu do każdej operacji,
                                                         •ułatwienie zarządzania środkami w ramach RPO WSL np. kontrola nad środkami europejskimi i zapobieganie czerpania korzyści z przechowywania na rachunku bankowym.
                                                         W przypadku zmiany banku do obsługi projektu lub numeru rachunku bankowego beneficjent ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie IZ RPO WSL i złożyć oświadczenie o rachunku bankowym wraz z dokumentem potwierdzającym. Brak zgłoszenia ww. zmiany będzie skutkować opóźnieniem w realizacji wypłaty, spowodowanym przekazaniem środków na nieaktualny rachunek bankowy beneficjenta.
                                                         W przypadku, gdy beneficjent będzie korzystał z zaliczki, umowa wskazywać winna również informacje dotyczące oprocentowania wyodrębnionego rachunku, w przypadku braku tej informacji, należy dostarczyć stosowne oświadczenie banku. Dofinansowanie będzie przekazywane beneficjentowi przez płatnika/ IZ RPO WSL, w formie zaliczki/refundacji poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu, zgodnie z terminarzem wypłat środków europejskich, obowiązującym w BGK, pod warunkiem dostępności środków.
                                                         W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym prowadzonym przez płatnika/IZ RPO WSL, z którego dokonywana jest wypłata, środki zostaną wypłacone beneficjentowi niezwłocznie po wpływie na rachunek bankowy niezbędnej wysokości przedmiotowych środków.

                                                         Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                                                         Pytanie 2.
                                                         Zgodnie z zawartą umową operacje gospodarcze księgowe powinny być wyodrębnione, także wydatki sprzed zawarcia umowy (operacje związane z projektem sprzed zawarcia umowy). W jaki sposób powinien zrobić beneficjent, czy poprzez ewidencję pozabilansową i na jakich kontach założyć tą ewidencję, gdyż nie można wyodrębnić ewidencji księgowej bilansowej na zamkniętych księgach?Odpowiedź.

                                                         Beneficjent może dokonać wyodrębnienia ewidencji księgowej do projektu poprzez odpowiednie zmiany w polityce rachunkowości polegające na:
                                                         wprowadzeniu dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych, pozwalających na wyodrębnienie operacji związanych z danym projektem, w układzie umożliwiającym uzyskanie informacji wymaganych w zakresie rozliczania i kontroli projektu lub wprowadzeniu wyodrębnionego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem.
                                                         Wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia sporządzanie zestawienia lub rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowym ujmujących wszystkie operacje związane z projektem.
                                                         Prowadząc ewidencję księgową Beneficjent opisuje w swojej polityce rachunkowości wyraźnie sposób powiązania dokumentu zarejestrowanego w informatycznych zbiorach ksiąg z dokumentem źródłowym znajdującym się w archiwum papierowych dokumentów, tj. zapewnia ścieżkę audytu.

                                                         Kod księgowy w ramach systemu księgowego.
                                                         Programy finansowo księgowe zazwyczaj posiadają funkcje oznaczania operacji księgowych tzw. cechami, znacznikami, itp. Jeżeli program księgowy daje możliwość takiego oznaczania(wyodrębniania) operacji i jednocześnie pozwala na sporządzanie wydruków (w tym zwłaszcza zapisów na kontach księgowych) zarówno wszystkich zapisów księgowych jak i zapisów dotyczących tylko wybranych, odpowiednio oznaczonych operacji, to taka ewidencja spełnia warunki określone w przepisach unijnych dotyczące „zachowania odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji dotyczących projektu”. Używanie takiego kodu księgowego w bardzo istotny sposób upraszcza ewidencję, dając jednoczenie efekt taki sam jak stosowanie kont analitycznych, czy pozabilansowych. System oznaczeń musiałby być jednak odpowiednio skonfigurowany, żeby zapewnić uzyskiwanie informacji wymaganych przez jednostki udzielające dotacji. Kodem księgowym mogłyby być np. litery, cyfry, ikony Regulację tego problemu wskazuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego definiując pojęcie kodu księgowego: „Wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia sporządzanie zestawienia lub rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowym ujmujących wszystkie operacje związane z projektem oraz obejmujących przynajmniej następujący zakres danych:
                                                         • nr dokumentu źródłowego,
                                                         • nr ewidencyjny lub księgowy dokumentu,
                                                         • datę wystawienia dokumentu,
                                                         • kwotę brutto,
                                                         • kwotę netto dokumentu,
                                                         • kwotę kwalifikowalną dotyczącą projektu.
                                                          
                                                         Beneficjent stosując rozwiązanie polegające na wprowadzeniu kodu księgowego zobowiązany jest przy składaniu wniosku o płatność do sporządzania techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego (oraz załączania wydruku) - "Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem".
                                                         Jak z powyższego wynika ta metoda nie powoduje konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w funkcjonującym systemie księgowym.
                                                         Oznaczanie i ewidencjonowanie dokumentów odbywa poza tym systemem. Niemniej jednak w polityce rachunkowości należy wpisać informację o tym sposobie ewidencji pozaksięgowej.

                                                         Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                                                         Pytanie 3. Jaka wartość środka trwałego powinna zostać przyjęta i od jakiej kwoty powinno się kwalifikować środek trwały w projekcie, od 3 500,00 czy od 10 000,00?
                                                         Odpowiedź.

                                                         Koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu; wymóg uzasadnienia pozyskania dotyczy wyłącznie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3 500 PLN netto.
                                                         Uzasadnienie nie musi być sporządzane indywidualnie do każdego środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej, tzn. może dotyczyć grupy środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych o tym samym przeznaczeniu.

                                                         Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                                                         Pytanie 4. Czy koszty pośrednie ryczałtowe od wydatków bezpośrednich stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czy nie?     
                                                         Odpowiedź.

                                                         Nie, nie podlegają opodatkowaniu.
                                                         Czy przychód (nadwyżka) powstały w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (wynikająca z niższych cen usług) niż kwota otrzymanego dofinansowania (% kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia) będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z artykułem:

                                                         * 17 ust. 1 pkt 47: dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach oraz

                                                         * 17 ust. 1 pkt 52: płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców?

                                                         Zdaniem Wnioskodawcy, przychód (nadwyżka) powstały w wyniku mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (wynikająca z niższych cen usług) niż kwota otrzymanego dofinansowania (% kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia) będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 oraz pkt 52. (interpretacja podatkowa nr 2461-IBPB-1-1.4510.397.2016.1.EN, 0111-KDIB2-1.4010.239.2018.1.AP).

                                                         Opracowane panią Gabrielę Suski- Borek

                                                          Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prowadzenie_ewidencji_ksiegowej_szkolenie_07062019

                                                          Pytanie 1. Czy można sfinansować przeszkolone przed ogłoszeniem konkursu grupy kobiet ciężarnych i ich osób towarzyszących, jeśli szkolenie było realizowane zgodnie z założeniami RPZ?

                                                          Odpowiedź, 4.07.2019 r.
                                                          Finansowanie działań, związanych z przeszkoleniem grupy kobiet ciężarnych i osób towarzyszących przed ogłoszeniem konkursu jest możliwe pod pewnymi warunkami:

                                                          - Projekt nie może zostać w pełni zrealizowany przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do IZ. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór usług przewidzianych do realizacji w jego zakresie rzeczowym. Termin realizacji projektu (data rozpoczęcia) musi uwzględniać okres, w którym zrealizowane były szkolenia oraz mieścić się w ramach czasowych RPZ „Zdrowa Matka i Dziecko”, tj. w l. 2017-2020. Oznacza to, że data rozpoczęcia realizacji projektu będzie wcześniejsza niż data złożenia wniosku o dofinansowanie.
                                                           
                                                          - Wnioskodawca jest zobowiązany do ponoszenia wydatków zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

                                                          Wnioskodawca jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych przekazywanych IZ RPO WSL zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami RODO (obowiązki wynikające z tego tytułu, w tym związane z uczestnikami projektu określa wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz z załącznikami zamieszczony na stronie RPSL.09.02.06-IZ.01-24-322/19).

                                                          - Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania zapisów, wynikających z umowy o dofinansowanie (wzór umowy znajduje się na stronie: RPSL.09.02.06-IZ.01-24-322/19), m.in. stosować zamieszczone na stronie internetowej Wzory formularzy i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Aktualnie obowiązujące* wzory formularzy i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu oraz instrukcje dotyczące sposobu ich wypełniania, w tym w szczególności:
                                                          1) Formularz przekazania informacji w zakresie realizacji działań projektowych.
                                                          2) Wzór miesięcznego harmonogramu udzielanych w ramach projektu form wsparcia.
                                                          3) Wzór oświadczenia uczestnika projektu.
                                                          4) Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020.
                                                          5) Obowiązki informacyjne Beneficjenta.
                                                          6) Wymagania dotyczące wyodrębnionej ewidencji księgowej.
                                                          7) Roczne sprawozdanie z zachowania trwałości.

                                                          *Uwaga! Powyższy wykaz dotyczy wzorów formularzy i dokumentów obowiązujących w okresie 1.08.2017 r. do 24.05.2018 r. Wzory te w późniejszym okresie ulegały aktualizacjom. W sytuacji finansowania działań, które miały miejsce przed ogłoszeniem konkursu Wnioskodawcę obowiązują wzory formularzy i dokumentów aktualne na dzień przystąpienia uczestnika do projektu. 


                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 2. Czy istnieje limit wysokości zaplanowanych wydatków poza stawką jednostkową w ramach kosztów bezpośrednich w stosunku do budżetu projektu (chodzi o wydatki niedotyczące zakupu sprzętu)?
                                                          Odpowiedź, 4.07.2019 r.
                                                          Zgodnie z pkt. 2.1.1.14  Regulaminu konkursu poza stawkami jednostkowymi, istnieje możliwość sfinansowania w ramach projektów wyłącznie kosztów związanych z:

                                                          -pokryciem wydatków poniesionych w celu ułatwienia dostępu w projekcie osób z niepełnosprawnościami,
                                                          -dostosowaniem sal,
                                                          -zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć w ramach Szkoły Świadomego Rodzicielstwa oraz umożliwiającego indywidualną pracę z uczestnikami,
                                                          -kosztów pośrednich,
                                                          -szkoleniem kadry medycznej w ramach Modułu przekrojowego.

                                                          Dodatkowo należy pamiętać o narzuconych w konkursie limitach, tj.

                                                          -łącznie 10% wartości finansowania unijnego na wydatki w ramach cross-financingu oraz zakupu środków trwałych,
                                                          -maksymalnie 5% wartości projektu na działania edukacyjne dla personelu medycznego w ramach tzw. modułu przekrojowego,
                                                          -nie więcej niż 5% wartości projektu  na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć w Szkole Świadomego Rodzicielstwa.

                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 3.
                                                          Czy istnieje konieczność prowadzenia postępowania tj. gromadzenie ofert lub/i zapytanie na stronie internetowej w odniesieniu do realizujących projekt wykładowców, trenerów itp. Szkoły Rodzenia, którzy wykonują te zadania na podstawie umowy cywilno-prawnej, tj. umowa zlecenie, o dzieło?

                                                          Odpowiedź, 4.07.2019 r.
                                                          Wnioskodawca ma obowiązek ponoszenia wydatków w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. Obowiązki wynikające z prowadzenia zamówień zostały wskazane w rozdziale 6.2 oraz 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W zależności od wartości zamówienia wnioskodawca stosuje rozeznanie rynku (zamówienia od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto), zasadę konkurencyjności lub PZP (zamówienia powyżej 50 tys. PLN netto). W zamówieniach do 20 tys. PLN netto wydatki mają być ponoszone zgodnie z warunkami kwalifikowalności określonymi w podrozdziale 6.2 pkt 3 przedmiotowych Wytycznych.  

                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 4. Czy w odniesieniu do realizacji przedmiotowego programu, w przypadku jego realizacji, istnieje konieczność postepowania zgodne z zapisami rozdziału 6.15 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?

                                                          Odpowiedź, 4.07.2019 r. 
                                                          Tak. Projekt każdorazowo musi być realizowany zgodnie z  Wytycznymi kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym z zapisami rozdziału 6.15, dotyczącym angażowania personelu.

                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
                                                           
                                                          Pytanie 5.
                                                          W odniesieniu do Modułu edukacyjnego – czy można przeszkolić np. tylko jedną osobę oraz czy szkolenie może zostać przeprowadzone przez inny podmiot niż beneficjent, jeśli tak, to czy wówczas występuje pomoc de minimis? Pytanie jest wynikiem wstępnych kalkulacji projektu oraz otrzymanych informacji, iż w przypadku chęci zrealizowania w ramach programu szkolenia w zakresie edukatora laktacji, dostępne środki wystarczyłyby maksymalnie na przeszkolenie jednej położnej. Szkolenie takie jest organizowane tylko przez wybrane podmioty.

                                                          Odpowiedź, 4.07.2019 r.
                                                          W ramach projektu możliwe jest przeszkolenie jednej osoby, a szkolenie może zostać zlecone innemu podmiotowi niż beneficjent . Wsparcie dla personelu medycznego w postaci szkoleń co do zasady stanowi pomoc publiczną/de minimis w ramach przedmiotowego konkursu. Przy tworzeniu projektu należy przede wszystkim określić, czy Wnioskodawca w ramach projektu będzie odbiorcą pomocy de minimis lub pomocy publicznej, oraz czy będzie udzielać wsparcia podmiotom, które są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących pomocy publicznej.

                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                           https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_9_2_6__rozwoj_uslug_zdrowotnych_zdrowa_matka_i_dziecko_4072019

                                                           Pytanie 1. Jak należy dokumentować przeprowadzone szacowanie? Czy wystarczy notatka, protokół? Czy jeszcze inne dokumenty, jeśli tak- jakie?

                                                            Odpowiedź.
                                                           Zgodnie z Wytycznymi szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. W praktyce oznacza to, że należy sporządzać notatki z szacowania wartości zamówienia przed dokonaniem wyboru właściwego trybu prowadzenia postępowania (Pzp, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku czy brak trybu). Notatka ta powinna być sporządzona w momencie, kiedy beneficjent jest w stanie oszacować wartość przedmiotu zamówienia z należytą starannością na podstawie określonego już opisu przedmiotu zamówienia. Powinna być aktualna, więc co do zasady sporządzana nie wcześniej niż na 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są dostawy lub usługi, zaś nie wcześniej niż 6 miesięcy, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Powinna także wskazywać proces szacowania wartości zamówienia (np. ceny rynkowe towarów i usług wyszukane na stronach internetowych potencjalnych wykonawców, oferty potencjalnych wykonawców), a nie tylko jego wynik – szacowaną wartość zamówienia. Wytyczne nie wskazują, jak powinna być sporządzona taka notatka, w szczególności na jakich (i na ilu) dokumentach źródłowych powinna się opierać. Decyzja w tym zakresie należy do beneficjenta.

                                                           W ustawie p.z.p. przyjęto zasadę podziału metod ustalania wartości zamówienia na trzy podstawowe grupy wg kryterium przedmiotu zamówienia.

                                                           Roboty budowlane (art. 33 p.z.p.).

                                                           Jeżeli przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane, wartość zamówienia ustala się na podstawie:

                                                           - kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
                                                           - planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.Zasady sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią: dokumentacja projektowa; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; założenia wyjściowe do kosztorysowania; ceny jednostkowe robót podstawowych. Kosztorys inwestorski powinien obejmować: stronę tytułową (zawierającą nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji, nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy, wartość kosztorysową robót, datę opracowania kosztorysu inwestorskiego); ogólną charakterystykę obiektu lub robót (zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót; przedmiar robót); kalkulację uproszczoną; tabelę wartości elementów scalonych (sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót); następujące załączniki: założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. Wartość kosztorysowa robót wskazana w kosztorysie inwestorskim jest w zasadzie tożsama z wartością zamówienia na te roboty budowlane. Wartość kosztorysowa robót jest podawana bez podatku od towarów i usług. Planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych oblicza się z wykorzystaniem programu funkcjonalno-użytkowego oraz odpowiednich wskaźników opisanych w powołanym rozporządzeniu. Jeżeli zamawiający przekazuje wykonawcy robót budowlanych jakiekolwiek materiały, jest zobowiązany wliczyć do wartości zamówienia wartość tych materiałów (zgodnie z art. 33 ust. 2 p.z.p., przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy). Tzw. wkład własny zamawiającego powinien zostać wyceniony z należytą starannością, a jego wartość uwzględniona w wartości zamówienia na roboty budowlane.Aktualność ustalonej wartości zamówienia w przypadku robót budowlanych wynosi 6 miesięcy (art. 35 ust. 1 p.z.p.) od dnia ustalenia wartości zamówienia. W tym czasie należy wszcząć postępowanie. Jeżeli po dokonaniu czynności ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane nie uda się w przeciągu 6 miesięcy wszcząć postępowania, należy ponowić czynność szacowania wartości zamówienia.

                                                           Dostawy i usługi powtarzające się okresowo (art. 34 p.z.p.).

                                                           Ustawa p.z.p. nie definiuje pojęcia dostaw i usług powtarzających się okresowo. W doktrynie podkreśla się, że nie można tej grupy dostaw i usług utożsamiać z zamówieniami, których przedmiotem są świadczenia okresowe w rozumieniu prawa cywilnego[1]. Dostawy i usługi powtarzające się okresowo można zdefiniować jako zamówienia, których przedmiotem są powtarzające się świadczenia wykonawcy lub świadczenia realizowane przez niego w sposób ciągły, a ich najważniejszą cechą jest – wynikający istoty tych świadczeń – brak możliwości zrealizowania ich przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy. A contrario, gdyby jakieś świadczenie, hipotetycznie możliwe do zrealizowania przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy, było realizowane przez kilka świadczeń składowych, wówczas nie może zostać zaliczone do grupy dostaw lub usług powtarzających się okresowo w rozumieniu p.z.p. Do grupy dostaw i usług powtarzających się okresowo zalicza się np. dostawy energii, usługi pocztowe, usługi ochrony, usługi sprzątania, usługi ubezpieczeniowe, dostawy żywności do stołówek itp. Sposób ustalenia wartości zamówienia na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo zależy od tego, czy zamawiający już wcześniej zamawiał tego rodzaju przedmiot zamówienia. Jeżeli zamawiający realizuje podobne zamówienia corocznie, powinien zastosować się do przepisów art. 34 ust. 1 pt 1 p.z.p., zgodnie z którymi podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Zamawiający stosując tą metodę ustalania wartości zamówienia powinien wykonać następujące czynności:
                                                           - ustalić wartość zamówień tego samego rodzaju udzielonych w ostatnim roku (bez podatku od towarów i usług), przy czym należy pamiętać, że pod uwagę bierze się wartość udzielonych zamówień a nie kwotę zrealizowanych wydatków (te dwie wartości nie zawsze będą ze sobą równe np. na skutek niezrealizowania całego zakresu zawartych w roku poprzednim umów);
                                                           -        ustalić średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem;
                                                           -        zwiększyć wartość udzielonych w roku poprzednim zamówień tego samego rodzaju o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
                                                           -        ustalić zakres zmian ilościowych w zakresie przedmiotu zamówienia w roku bazowym w stosunku do roku poprzedniego i uwzględnić to podczas czynności ustalenia wartości zamówienia.
                                                           Przy ustalaniu wartości zamówienia na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo należy także uwzględnić okres, na jaki podpisywana jest umowa.

                                                           Pozostałe dostawy i usługi (art. 32 ust. 1 p.z.p.).

                                                           Ustawodawca nie określił w p.z.p. konkretnej metody ustalania wartości zamówienia dostaw i usług nie mających charakteru powtarzających się okresowo. Zastosowanie znajdzie tutaj ogólna zasada wyrażona w przepisach art. 32 ust. 1 p.z.p. nakazująca ustalenie wartości zamówienia z należytą starannością. Jedną z najczęściej stosowanych przez zamawiających metod jest zwrócenie się do wykonawców działających na rynku z prośbą o wycenę przedmiotu zamówienia. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w jednej z opinii prawnych dotyczących czynności ustalania wartości zamówienia podkreślił, że zasada oszacowania wartości przedmiotu zamówienia z należytą starannością dopuszcza możliwość, iż zamawiający, nie mogąc we własnym zakresie oszacować wartości przedmiotu zamówienia, ma prawo zwrócić się do podmiotów profesjonalnie zajmujących się prowadzeniem określonej działalności o dokonanie wstępnej kalkulacji kosztów wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia publicznego. W konsekwencji zamawiający może przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wystąpić do podmiotów legitymujących się konieczną wiedzą i doświadczeniem o przeprowadzenie oceny ryzyka ubezpieczenia oraz podanie wstępnej kalkulacji kosztów ubezpieczenia. Zdaniem Prezesa UZP czynność oszacowania wartości przedmiotu zamówienia należy do zadań zamawiającego i nie jest on związany kalkulacjami przedstawionymi przez podmioty, do których o ich sporządzenie się zwrócił. Kalkulacje te mają charakter informacyjny i mogą służyć jedynie rozpoznaniu cen na rynku ubezpieczeniowym w zakresie przedmiotu zamówienia. W oparciu o nie zamawiający we własnym zakresie dokonuje czynności oszacowania wartości przedmiotu zamówienia. Brak możliwości zwrócenie się przez zamawiającego o przedstawienie wstępnej kalkulacji kosztów ubezpieczenia do podmiotów profesjonalnie zajmujących się działalnością w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, oznaczałby, że zamawiający pozbawiony zostałby jednej z możliwości pozyskania niezbędnych informacji, koniecznych do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia z - wymaganą przez p.z.p. - należytą starannością[2].

                                                           Pomocna na pewno będzie publikacja: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/57058/zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf

                                                           [1]
                                                             Red. Tomasz Czajkowski; Prawo zamówień publicznych Komentarz; Wydanie III, UZP Warszawa 2007, str. 164. Podobnie: W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski, M.Stachowiak „Prawo zamówień publicznych. Komentarz”  wydanie IV; LEX el.
                                                           [2] Opinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych „Dopuszczalność zwracania się do wykonawców o przedstawienie cen zamawianych usług jako podstawa sposobu szacowania wartości zamówienia” www.uzp.gov.pl

                                                           Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                           Pytanie 2. Jak należy postąpić, jeśli w ramach szacowania wartości zamówienia pojawi się tylko jedna wycena? Czy należy brać tylko ją pod uwagę? Co jeśli w ramach zapytania ofertowego także wpłynie tylko jedna oferta (rozeznanie rynku) i nie ma żadnych perspektyw, że uzyskamy drugą, ważna ofertę?

                                                           Odpowiedź.
                                                           Dokonanie szacowania wartości  zamówienia na podstawie jednej wyceny może być uznane za nieprawidłowe, w szczególności gdy ceny uzyskane w procedurze zastosowanej w efekcie ustalenia wartości zamówienia będą się znacząco różniły od dokonanej wyceny. Kluczowym ryzykiem  są objęte sytuacje, gdy szacowanie wartości na podstawie jednej wyceny powoduje wybór niższego trybu wyboru wykonawcy, zaś oferty są na poziomie uzasadniającym zastosowanie procedury wyższej. Np. ustalona wartość zamówienia na podstawie jednej wyceny wynosi  48.000 zł netto i beneficjent nie stosuje Zasady Konkurencyjności, zaś w efekcie zastosowanie procedury Rozeznania Rynku wpływają do niego oferty o wartościach przekraczających 50.000 zł netto.
                                                           Pomocna na pewno będzie publikacja:
                                                           http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/57058/zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf

                                                           Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                           Pytanie 3. Co w przypadku, gdy wysłano zapytania do 3 podmiotów i otrzymano tylko 1 ofertę? Pomimo ponownego wysłania zapytania do innych podmiotów też nie wpłynęła oferta i mamy nadal tylko jedną, można z niej skorzystać i podpisać umowę? Wartość szacunkowa wyniosła 22 000.

                                                           Odpowiedź.
                                                           Celem przeprowadzenia i udokumentowania Rozeznania Rynku /procedura właściwa dla zamówień o wartości 20.000 – 50.000 zł netto/ jest ustalenie ceny rynkowej. Cena rynkowa to cena określona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia etc. Beneficjent powinien się upewnić się, czy cena, którą chce zapłacić, nie jest wyższa niż cena, którą za takie samo zamówienie, zapłaciłbyś u innych wykonawców. Ponadto musi zebrać dokumenty, które przedstawi do kontroli.
                                                           Udokumentowanie obejmuje wszystkie otrzymane oferty. Pamiętać należy, że muszą być to oferty ważne, tj. odpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia z zapytania ofertowego. Minimalna liczba ofert, jaką musi zebrać beneficjent, to dwie. Gdy w wyniku publikacji zapytania ofertowego lub wysłania go bezpośrednio do wykonawców beneficjent nie otrzyma ofert lub otrzyma jedną ważną ofertę, niezbędne będzie przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną, wydruków email z informacją na temat ceny za określony towar/usługę. Może być to inny dokument, który zawiera informację na temat ceny za określone zamówienia. O to, jaki to może być dokument, należy zapytać instytucję, która jest stroną umowy o dofinansowanie.
                                                           Przy rozeznaniu rynku liczy się efekt – wydatek poniesiony musi mieć cenę rynkową. Rozeznanie rynku należy przeprowadzić przed podpisaniem umowy z wykonawcą, bowiem z założenia należy starać się uzyskać cenę jak najbardziej korzystną ekonomicznie. Jeśli w momencie kontroli beneficjent nie przedstawi odpowiedniej dokumentacji, to od instytucji będzie zależało, czy dopuści możliwość ich uzupełnienia poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających, że w momencie popisywania umowy jej wartość była wartością rynkową. Trudności dowodowe mogą powstać w przypadku, gdy wartość umowy w sposób obiektywny przekracza znacznie wartość rynkową, a beneficjent nie będzie posiadać dokumentacji lub przedstawiane w trakcie kontroli dokumenty będą wątpliwe pod względem dowodowym. Instytucja będzie mogła zakwestionować wydatek pozostawiając jednak możliwość częściowej kwalifikacji wydatku.
                                                           Pomocna na pewno będzie publikacja:
                                                           http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/57058/zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf

                                                           Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                           Pytanie 4. Czy są przeciwskazania do podpisania umowy na dostawy ciągłe na 9 miesięcy, a tym samym szacowanie z 9 miesięcy poprzednich (czy z 12 i podzieleniem na 9)?

                                                           Odpowiedź.
                                                           Należy przeprowadzić szacowanie wartości wg obu ww. metod i zastosować procedury właściwe dla wartości wyższej.
                                                           Pomocna na pewno będzie publikacja:
                                                           http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/57058/zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf


                                                           Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                           Pytanie 5. Procedura udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro.

                                                           Odpowiedź.
                                                           Pytanie jest zbyt ogólne, jednak uważam, że wszystkie niezbędne informacje pytający znajdzie w publikacji:
                                                           http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/57058/zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf

                                                           Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                           Pytanie 6. Proszę o interpretację art. 144 pkt 6 ustawy o zamówieniach publicznych, który umożliwia wprowadzanie zmian w zakresie umowy to jest: „łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.” Interpretacja dotyczy dokonywanych zmian w umowie o łącznej wartości zmian nie mniejszej od 10% wartości zamówienia w przypadku zamówień na usługi lub dostawy. Czy użycie słowa „zmiana” w cytowanej treści artykułu oznacza, że dotyczy ona zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia wartości zamówienia, a co za tym idzie dokonywania zmian w umowie? Pytanie to nasuwa się w związku z licznymi przykładami, gdzie zmiany w umowach z zastosowaniem art. 144 pkt. 6 dokonywane są tylko przy „zwiększeniu” wartości zamówienia.

                                                           Odpowiedź.
                                                           Zastosowanie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień jest możliwe zarówno zakresie zmniejszenia jak i zwiększenia wartości umowy z wykonawcą o wskaźniki procentowe wskazane w powołanym przepisie. Ustawodawca posługuję się pojęciem "zmiany" a nie "zwiększenia". Zmiana oznacza możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia umownego.

                                                           Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza


                                                            Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                            https://rpo.slaskie.pl/czytaj/szacowanie_wartosci_zamowienia_25_06_2019

                                                            Pytanie 1. W jaki sposób możemy przedłużyć termin otwarcia ofert w związku z modyfikacją treści SIWZ?
                                                            Odpowiedź.
                                                            Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wykorzystaniem MINIPORTALU odbywa się trzyetapowo:
                                                            1) etap pierwszy to zmiana zapisów SIWZ się na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 20004 r, Prawo zamówień publicznych.
                                                            2) etap drugi to sprostowanie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE wg reguł wskazanych na stronie internetowej służącej do zamieszczania i sprostowania ogłoszeń /https://simap.ted.europa.eu/pl/standard-forms-for-public-procurement .
                                                            3) etap trzeci to zmiana terminu składania ofert w MINIPORTALU wg zasad określonych w instrukcji
                                                            https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf (str. 12-14).
                                                            Wszystkie etapy muszą być wykonane tego samego dnia.

                                                            Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza.

                                                             Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                             https://rpo.slaskie.pl/czytaj/elektronizacja_zamowien_publicznych_24_06_2019

                                                             Pytanie 1. Sposób obliczania dodatku do wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego w szkole niepublicznej (bez karty nauczyciela) w pełnym/niepełnym wymiarze.

                                                             Odpowiedź, 31.05.2019 r.
                                                             Nauczyciel zatrudniony w szkole niepublicznej (bez zastosowania Karty Nauczyciela) na podstawie stosunku pracy, podlega analogicznym zasadom jak wszystkie osoby stanowiące personel projektu wykonujące zadania merytoryczne na gruncie Kodeksu Pracy – reguluje to podrozdział 6.15 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

                                                             Jednym ze sposobów wynagradzania pracownika jest przyznanie mu dodatku do wynagrodzenia za okresowe zwiększenie obowiązków służbowych (podrozdział 6.15.1 pkt. 5, 6 i 7 Wytycznych, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków określonych w Wytycznych). Wysokość dodatku powinna wynikać z regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania beneficjenta i jest uzależniona od zakresu dodatkowych obowiązków powierzonych nauczycielowi, decyzję o konkretnej kwocie podejmuje beneficjent uwzględniając ilość dodatkowej pracy i własny regulamin. W przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u danego beneficjenta personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek. Dodatek nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia podstawowego ustalonego zgodnie z regulaminem wynagradzania beneficjenta. Powyższe zasady dotyczą osób zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze etatu.

                                                             W przypadku nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu możliwe jest także zwiększenie wymiaru etatu, proporcjonalne do dodatkowych zadań przyznanych danemu pracownikowi. Osoba taka nie będzie wówczas otrzymywała dodatku, ale zwiększone wynagrodzenie.

                                                             Opracowane przez pana Marka Świcia

                                                             Pytanie 2. Sposób obliczania wkładu własnego (opłaty od uczestników) na przykładzie szkoleń z języka obcego.

                                                             Odpowiedź, 31.05.2019 r.
                                                             Opłaty pobierane od uczestników projektu są wkładem własnym finansowym. Pobieranie takich opłat musi być przewidziane w regulaminie konkursu i muszą zostać ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Wysokość wpłat uczestników ustalana jest przez beneficjenta, uzależniona jest od montażu finansowego budżetu projektu i wielkości wymaganego wkładu własnego w całym projekcie, a także faktu czy jest to jedyna pozycja wkładu własnego (wówczas wpłaty uczestników muszą pokryć cały wkład), czy też beneficjent przewidział także inne formy wniesienia wkładu własnego.

                                                             Może to być procentowo określona wielkość, np. 5% wartości wsparcia jakie otrzymuje uczestnik projektu. W przypadku szkoleń językowych należy wyliczyć koszt szkolenia przypadający na jedną osobę i na tej podstawie obliczyć wysokość wpłat uczestników. Jeżeli w danym projekcie ma zastosowanie stawka jednostkowa trzeba wziąć pod uwagę koszty objęte tą stawką oraz te ponoszone poza stawką jednostkową, jeżeli występują. Opłata może także mieć z góry ustaloną wartość, np. 50 zł od osoby.

                                                             Należy pamiętać, że wnoszenie opłat nie może ograniczać udziału w projekcie grupom docelowym, nie może być barierą uczestnictwa. Opłaty powinny być symboliczne.

                                                             Opracowane przez pana Marka Świcia

                                                             Pytanie 3. W jakim czasie po zakończeniu realizacji projektu można dokonywać płatności? Czy jest to 30 dni? Co z kosztami pośrednimi jeśli zostaną?

                                                             Odpowiedź, 31.05.2019 r.
                                                             Co do zasady wydatki w projekcie należy ponosić w okresie realizacji projektu (dokładne daty początku i końca tego okresu są określone w umowie o dofinansowanie projektu). Dopuszcza się ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu, spełniają warunki kwalifikowalności oraz zostaną uwzględnione w końcowym wniosku o płatność (reguluje to podrozdział 6.1 pkt 11 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Czas na złożenie wniosku o płatność końcową określony jest w umowie o dofinansowanie projektu, jest to do 30 dni  kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.

                                                             Koszty pośrednie w projektach EFS rozliczane są w formie stawek ryczałtowych. Zgodnie z zapisem podrozdziału 6.6.2 pkt 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Do uznania kwalifikowalności kosztów pośrednich nie jest konieczne faktyczne wydatkowanie tych środków, ale poprawne rozliczanie kosztów bezpośrednich, które stanowią podstawę do wyliczenia wysokości kosztów pośrednich. W sytuacji gdyby beneficjentowi pozostały środki finansowe w ramach kosztów pośrednich nie podlegają one zwrotowi.

                                                             Opracowane przez pana Marka Świcia

                                                             Pytanie 4. W jaki sposób należy prawidłowo rozliczyć wkład własny stanowiący wynagrodzenie dla osoby prowadzącej trening na zasadzie pracy społecznej członka stowarzyszenia? Czy wystarczy podpisanie umowy wolontaryjnej, określającej liczbę godzin, wartość i zakres, potwierdzenie wykonania poprzez protokół podpisany przez strony? Projekt w ryczałcie.

                                                             Odpowiedź, 07.08.2019 r.
                                                             Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą – reguluje to podrozdział 6.6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Reguła ta obejmuje także wkład własny. Należy sprawdzić, czy dokumentacja konkursowa lub umowa o dofinansowanie projektu nie zawiera w tej kwestii dodatkowych wymogów oraz jakie dokumenty zostały wskazane na potwierdzenie osiągnięcie wskaźników przy rozliczeniach ryczałtowych.

                                                             Pomimo że nie są sprawdzane dokumenty finansowe to Instytucja Zarządzająca/Instytucja Pośrednicząca  weryfikuje osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów lub zrealizowanie działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu – w przypadku stawek jednostkowych oraz kwot ryczałtowych. Beneficjent powinien zawrzeć porozumienie z wolontariuszem określające rodzaj wykonywanych zadań zgodnie z artykułem 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wycenić wartość jego świadczeń uwzględniając wszystkie składniki jakie ponosi beneficjent.
                                                             Wycena wartości wkładu wnoszonego w postaci świadczeń wolontariusza może podlegać kontroli - reguluje to podrozdział 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

                                                             Należy także pamiętać, że wolontariusz jest personelem projektu zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, muszą zatem zostać spełnione wszystkie wymogi dotyczące personelu.

                                                             Opracowane przez pana Marka Świcia

                                                             Pytanie 5. Przesunięcia w harmonogramie płatności przy stosowaniu stawek jednostkowych- na jakich warunkach są możliwe?

                                                             Odpowiedź, 07.08.2019 r.
                                                             Harmonogram składania wniosków o płatność zwany harmonogramem płatności stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu, jest uzgadniany przez beneficjenta i drugą stronę umowy – Instytucję Zarządzającą/Instytucję Pośredniczącą. Dotyczy to także projektów rozliczanych przy zastosowaniu stawek jednostkowych.

                                                             Beneficjent powinien wnioskować o zmianę harmonogramu płatności jeżeli faktyczny stan wydatkowania i rozliczania projektu odbiega od ostatniego zatwierdzonego wniosku. Może to być sytuacja gdy wnioskuje się o kwotę wyższą niż ta, która była wcześniej uzgodniona lub gdy niemożliwe jest rozliczenie całej kwoty, która wynika z wcześniej zatwierdzonego wniosku. Harmonogram może być aktualizowany tylko przed upływem okresu rozliczeniowego, którego aktualizacja ma dotyczyć.

                                                             Warunki zmiany harmonogramu płatności są określone w umowie o dofinansowanie projektu. Zapisy umowy zawierają terminy, zasady i ewentualne ograniczenia dotyczące tej zmiany. Należy uzgodnić z IZ/IP czy i na jakich warunkach możliwe są przesunięcia w danym projekcie – kontaktując się z opiekunem projektu.

                                                             Opracowane przez pana Marka Świcia

                                                              

                                                              Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                              https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_i_rozliczanie_projektow_efs_310519

                                                              Pytanie 1. Jeśli Gmina jest zamieszczona na liście w załączniku nr 8, ale ma poniżej 100%, to czy może skorzystać z formy wsparcia utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego?
                                                              Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                              Gmina przekraczająca wskaźnik upowszechnienia 88,82%, ale mająca poniżej 100% może skorzystać z formy wsparcia utworzenie dodatkowych miejsc opieki.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              Pytanie 2. Jeśli w projekcie nie są tworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, to czy finansowanie realizacji zajęć dodatkowych może trwać dłużej niż 12 miesięcy?
                                                              Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                              Okres realizacji projektu może wynosić maksymalnie 18 miesięcy, jednak finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP może trwać nie dłużej niż 12 miesięcy.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              Pytanie 3. Czy występuje limit 19 000 zł w przypadku utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dziecka z niepełnosprawnością?
                                                              Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                              Łączna wartość wydatków w projekcie przypadająca na 1 utworzone miejsce nie może przekroczyć 19 000 zł bez względu czy te miejsca są tworzone dla dziecka z niepełnosprawnością czy dla dzieci pełnosprawnych.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              Pytanie 4. Czy dziecko z niepełnosprawnością, które już uczęszcza do przedszkola może brać udział w dowolnej formie wsparcia?
                                                              Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                              Dziecko z niepełnosprawnością uczęszczające już do przedszkola może, zgodnie z Regulaminem konkursu, brać udział w zajęciach dodatkowych. Należy zaznaczyć,  że te zajęcia nie mogły być  nie były finansowane w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP) od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie) Oznacza to, że finansowanie zajęć w ramach projektu nie może zastąpić finansowania zajęć z subwencji gminy czy innej dotacji, mogą być jednak finansowane zadania wykraczające poza ofertę przedszkola realizowaną w ramach  standardowego funkcjonowania przedszkola.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              Pytanie 5. Gdzie jest podana definicja dziecka z niepełnosprawnością?
                                                              Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                              Definicja dziecka z niepełnosprawnością  znajduje się w Słowniku  pojęć Regulaminu konkursu. Zgodnie z tą definicją,  dziecko z niepełnosprawnością, to dziecko w wieku przedszkolnym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Orzeczenia są wydawane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              Pytanie 6. Jeśli występuje finansowanie miejsc wychowania przedszkolnego ze środków publicznych (z miasta), to czy można skorzystać z dotacji ze środków EFS?
                                                              Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                              Zgodnie z zapisami  regulaminu konkursu, korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania do sfinansowania działalności bieżącej wyłącznie ze środków EFS bądź wyłącznie z krajowych środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego. Beneficjent musi podjąć decyzję, czy działalność bieżąca będzie w tym przypadku finansowana ze środków UE, czy z krajowych środków publicznych.

                                                              W przypadku publicznych i niepublicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne niż JST,  informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane przez organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach projektu EFS.

                                                              Jedynie w stosunku do nowoutworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji projektu, gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżącej są pokrywane ze środków projektowych. Może to robić natomiast wobec dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i na tę grupę dzieci uzyskiwać nadal dotacje z budżetu gminy. Po zakończeniu finansowania projektowego możliwe jest uzyskanie dotacji także na dzieci korzystające wcześniej z miejsc przedszkolnych utworzonych z EFS.

                                                              Można również prowadzić zajęcia dodatkowe, jednakże pod warunkiem, że te zajęcia nie były finansowane w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP) od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie) Oznacza to, że finansowanie zajęć w ramach projektu nie może zastąpić finansowania zajęć z subwencji gminy czy innej dotacji, mogą być jednak finansowane zadania wykraczające poza ofertę przedszkola realizowaną w ramach  normalnego funkcjonowania przedszkola.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              Pytanie 7. Z jakich środków wkład własny może pochodzić w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami?
                                                              Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                              W kwestii wkładu własnego, nie ma znaczenia czy grupę docelową stanowią dzieci z niepełnosprawnościami, czy dzieci zdrowe. Wkład własny może pochodzić z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie dzieci (zgodnie ze statusem OWP i powszechnie obowiązującymi przepisami). Wkład własny może stanowić również opłata za użytkowanie/wynajem pomieszczeń na realizację zajęć w ramach projektu, a także wynagrodzenie nauczycieli za prowadzenie zajęć dydaktycznych w projekcie, pod warunkiem, że nie prowadzi to do podwójnego finansowania.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              Pytanie 8. Czy wkład własny może wchodzić w koszty pośrednie?
                                                              Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                              Wkład własny może wchodzić w koszty pośrednie, ale tylko w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              Pytanie 9. Czy można wydatkować środki przed rozpoczęciem projektu?
                                                              Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                              Nie można wydatkować środków  przed rozpoczęciem projektu. Wydatki będą kwalifikowalne jeżeli będą spełniać wymogi wskazane w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020., tj. miedzy innymi będą wydatkowane w okresie realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              Pytanie 10. Czy dofinansowaniu podlega budowa bezpiecznej nawierzchni?
                                                              Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                              Budowa bezpieczniej nawierzchni jest wydatkiem kwalifikowalnym. Będzie ona należała do kategorii środków limitowanych w ramach cross- financingu. Kwalifikowalność wydatku  będzie podlegała ocenie pod kątem racjonalności efektywności i zasadności na podstawie zapisów wniosku.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              Pytanie 11.
                                                              Czy można szkolić nauczycieli w okresie realizacji projektu?
                                                              Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                              Okres wsparcia dla nauczycieli musi być zgodny z okresem realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Jeżeli przewidziano prace adaptacyjne, realizowane w ramach  projektu to również w tym czasie nauczyciele będący odbiorcami wsparcia mogą korzystać  z zaplanowanych dla nich szkoleń.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              Pytanie 12. Czy studia nadające tytuł naukowy są finansowane?
                                                              Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                              W ramach projektu finansowane są studia podyplomowe służące poprawie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, szczególnie w zakresie w zakresie pedagogiki specjalnej.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              Pytanie 13. Czy obowiązuje limit na realizację zajęć dodatkowych przy tworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego?
                                                              Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                              Kwota wydatków na realizację zajęć dodatkowych przy tworzeniu nowych miejsc wychowania  przedszkolnego nie może przekroczyć 30% kosztów bezpośrednich projektu. Limit ten nie obowiązuje jeżeli całą grupę objętą wsparciem objęte będą stanowiły dzieci  z niepełnosprawnościami.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              Pytanie 14. Czy do jednego projektu można zamieścić kilka placówek, a tylko w jednej placówce tworzyć nowe miejsca opieki?
                                                              Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                              Można, pod warunkiem,  że w placówkach, w których nie tworzy się nowych miejsc, uczestnikami projektu są tylko dzieci z niepełnosprawnościami lub poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej  w gminie  przekracza  poziom wykazany w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              Pytanie 15.
                                                              Czy koszty projektu architektonicznego placu zabaw są kwalifikowalne?
                                                              Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                              Koszty projektu placu zabaw są kwalifikowalne i nie stanowią kategorii limitowej w ramach cross- financingu.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              Pytanie 16. Czy gmina poniżej wskaźnika upowszechnienia 88,82 % musi tworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego?
                                                              Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                              Gmina mająca wskaźnik upowszechnienia poniżej 88,82% musi skorzystać z formy wsparcia polegającej na utworzeniu dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, chyba, że  w placówkach, w których uczestnikami projektu będą tylko dzieci z niepełnosprawnościami.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              Pytanie 17. Czy, jeśli w projekcie biorą udział dzieci z niepełnosprawnościami i dzieci pełnosprawne, należy utworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego?
                                                              Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                              Gmina mająca wskaźnik upowszechnienie poniżej 88,82%, aby  skorzystać z dofinansowania w ramach konkursu musi tworzyć dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              Pytanie 18. Czy można zatrudniać nauczycieli spoza własnej placówki?
                                                              Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                              Można zatrudniać nauczycieli spoza własnej  placówki, jeśli w swojej kadrze nauczycielskiej nie posiadamy nauczyciela z pożądanymi kwalifikacjami.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
                                                               
                                                              Pytanie 19. Czy można zatrudnić w projekcie nauczyciela pracującego w danym OWP?
                                                              Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                              Nauczyciel, który jest już zatrudniony w placówce niepublicznej może wykonywać zadania  projektowe w ramach nawiązanego już stosunku pracy. Należy  jednak zwrócić uwagę by nie zachodziło podwójne finansowanie. Zatrudnienie takiego nauczyciela musi być zgodne z prawem powszechnie obowiązującym, a zwłaszcza z Kodeksem pracy.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              Pytanie 20.
                                                              Czy w przypadku tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego obejmujących dzieci z niepełnosprawnościami, przy finansowaniu bieżącej działalności, placówka nie może pobierać subwencji na te dzieci?
                                                              Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                              Korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania do sfinansowania działalności bieżącej wyłącznie ze środków EFS bądź wyłącznie z krajowych środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego. Beneficjent musi podjąć decyzję, czy działalność bieżąca będzie w tym przypadku finansowana ze środków UE, czy z krajowych środków publicznych.

                                                              W przypadku publicznych i niepublicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne niż JST,  informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane przez organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach projektu EFS.

                                                              Jedynie w stosunku do nowoutworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji projektu, gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżącej są pokrywane ze środków projektowych. Może to robić natomiast wobec dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i na tę grupę dzieci uzyskiwać nadal dotacje z budżetu gminy. Po zakończeniu finansowania projektowego możliwe jest uzyskanie dotacji także na dzieci korzystające wcześniej z miejsc przedszkolnych utworzonych z EFS.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              Pytanie 21.
                                                              Czy można pobierać opłaty od rodziców za zajęcia niewynikające z rozporządzenia MEN (angielski, matematyka, judo, taniec)?
                                                              Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                              Zajęcie te, jako zajęcia dodatkowe, nie wpisują się w Regulamin konkursu ( nie są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ) i nie są kwalifikowalne w ramach projektu.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              Pytanie 22. Czy czesne pobierane od rodziców może być wkładem własnym?
                                                              Odpowiedź, 25.05.2019 r. Pobierane czesne od rodziców może być wkładem własnym w projekcie.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                               

                                                               Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                               https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_1_3_25052019

                                                               Pytanie 1. Czy NZOZ prowadzony przez osobę fizyczną (rejestr CEiDG) podlega pod PZP (środki na wydatki w ramach projektu/ dofinansowania)?

                                                               Odpowiedź 17.05.2019 r.
                                                               „NZOZ prowadzony przez osobę fizyczną (rejestr CEiDG) nie podlega pod przepisy ustawy PZP. Natomiast udziela zamówień zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności. Kto jest zobowiązany do stosowania ustawy PZP określa artykuł 3 tej ustawy”.

                                                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                https://rpo.slaskie.pl/czytaj/kontrola_nieprawidlowosci_i_naduzycia_finansowe_zasada_trwalosci_efrr_17052019

                                                                Pytanie 1. Czy w ramach naboru RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18 istnieje możliwość sfinansowania instalacji fotowoltaicznej na zadaszeniu planowanego do objęcia projektem centrum przesiadkowego, służącą do jego zaopatrzenia w energię?

                                                                Odpowiedź, 28.03.2019 r.

                                                                W ramach projektu dot. budowy/ przebudowy centrum przesiadkowego istnieje możliwość sfinansowania wydatków montażu paneli fotowoltaicznych, służących do zaopatrzenia centrum przesiadkowego objętego przedmiotem projektu.

                                                                W przypadku, gdy centrum przesiadkowe będzie wykorzystywane również do celów gospodarczych, tego rodzaju wydatki (dot. instalacji fotowoltaicznej) mogą zostać objęte pomocą publiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020*. Udzielnie tego rodzaju pomocy publicznej możliwe jest po spełnieniu warunków określonych w art. 41 Rozporządzenia komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

                                                                Wydatki dot. instalacji fotowoltaicznej mogą również zostać objęte pomocą de minimis na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

                                                                *
                                                                Realizując zapisy Regulaminu konkursu obowiązującego dla II rundy konkursowej nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18 w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, niniejszą informacją „w często zadawanych pytaniach” wskazuje się możliwość zastosowania innej podstawy udzielania pomocy publicznej aniżeli określone w pkt. 1.2 ww. regulaminu.

                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_4_5_1_niskoemisyjny_transport_miejski_konkurs_032819

                                                                 Pytanie 1. Jak należy rozumieć wskaźnik „Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju?”

                                                                 Odpowiedź, 3.06.2019 r.
                                                                 W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji wskaźnika pn. ”Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju” w konkursie dla działania 1.1, wyjaśniamy, iż zostaje poszerzona jego definicja, którą należy rozumieć jako „Łączna wartość wkładu prywatnego we wspieranym projekcie, w którym formą wsparcia jest dofinansowanie, w tym niekwalifikowalna część projektu obejmujące środki przedsiębiorców i innych podmiotów sektora prywatnego oraz środki angażowane przez uczelnie/jednostki naukowe w ramach części gospodarczej projektów”.

                                                                 Przypominamy ponadto, że o wsparcie w zakresie infrastruktury B+R aplikować mogą projekty znajdują się w Kontrakcie Terytorialnym.

                                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                 Pytanie 2. Jak należy definiować "jednostkę naukową" wskazaną w liście beneficjentów uprawnionych do aplikowania w konkursie nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-292/18 ?

                                                                 Odpowiedź, 28.03.2019 r.

                                                                 W związku z wątpliwościami dotyczącymi typu beneficjenta w konkursie dla działania 1.1, wyjaśniamy, iż jako jednostkę naukową uprawnioną do aplikowania w działaniu 1.1 należy rozumieć podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy (definicja na potrzeby RPO jest zgodna z definicją z rozporządzenia Komisji Europejskiej 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.).

                                                                 Przypominamy ponadto, że o wsparcie w zakresie infrastruktury B+R aplikować mogą projekty znajdują się w Kontrakcie Terytorialnym.

                                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_1_1_kluczowa_infrastruktura_badawcza_konkurs_032819

                                                                  Pytanie 1. Jaki jest termin złożenia wniosku rozliczającego zaliczkę?

                                                                  Odpowiedź, 13.03.2019 r.
                                                                  Za moment rozliczenia zaliczki IZ RPO WSL uznaje dzień złożenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę w terminie 3 miesięcy, nie później niż 14 dni od upływu tego terminu. Należy także pamiętać, że wniosek o płatność jest składany wyłącznie w wersji elektronicznej z wykorzystaniem LSI. Dokumenty dostarczane w wykorzystaniem komunikacji elektronicznej , muszą zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu CC SEKAP, lub z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

                                                                  Za moment złożenia wniosku o płatność uznaje się datę widniejącą na Urzędowym Poświadczeniu Odbioru pod warunkiem że:
                                                                  - wniosek o płatność jest podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu oraz
                                                                  - pozytywnej  weryfikacji autentyczności wniosku o płatność.

                                                                  W przypadku gdy z powodów technicznych złożenie wniosków o płatność rozliczających zaliczkę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego LSI nie jest możliwe, beneficjent ma obowiązek poinformować o powyższym IZ RPO WSL za pośrednictwem platformy SEKAP/ePUAP w terminie 3 miesięcy, nie później niż 14 dni od upływu tego terminu. Wówczas za zgodą IZ RPO WSL beneficjent sporządza wniosek o płatność poza systemem LSI zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stornie internetowej www.rpo.slaskie.pl oraz składa wniosek o płatność za pośrednictwem ePUAP/SEKAP. Po ustaniu awarii lub uruchomieniu systemu, beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia wniosku o płatność przy użyciu systemu LSI zgodnie z obowiązującym wzorem wniosku o płatność i ponownego przekazania go za pośrednictwem ePUAP/SEKAP w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL.

                                                                  Zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),w przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.”

                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                  Pytanie 2. Jaki jest termin dokonania zwrotu niewykorzystanej zaliczki?

                                                                  Odpowiedź, 13.03.2019 r.
                                                                  Beneficjent ma obowiązek zwrócić środki dotyczące niewykorzystanej zaliczki na rachunek bankowy (odpowiednio z którego otrzymano środki), najpóźniej do dnia upływu terminu 3 miesięcy od otrzymania zaliczki).

                                                                  Zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),w przypadku braku zwrotu na kwotę lub w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.”

                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                  Pytanie 3. Jakie wydatki stanowią podstawę rozliczenia zaliczki?

                                                                  Odpowiedź, 13.03.2019 r.
                                                                  Podstawę  rozliczenia zaliczki stanowią wydatki kwalifikowlane wykazane przez beneficjenta we wnioskach o płatność, poniesione przez niego po dacie przekazania środków z zaliczki w terminie do 3 miesięcy od daty przekazania zaliczki.

                                                                  Ponadto   sposób ponoszenia każdego z wydatków przedstawionych do rozliczenia zaliczki ma  odzwierciedlać montaż finansowy projektu w zakresie dofinansowania i wkładu własnego. 

                                                                  Powyższe oznacza, że na moment ponoszenia wydatku (zapłaty dokumentu księgowego) Beneficjent zobowiązany jest do posiadania na wyodrębnionym rachunku bankowym środków własnych w wysokości odpowiadającej wkładowi własnemu oraz wartości kosztu niekwalifikowlanego.

                                                                  W przypadku wykorzystania środków z zaliczki na pokrycie wkładu własnego i/lub kosztu niekwalifikowlanego Beneficjent zobowiązany jest wówczas do zwrotu tych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonych zgodnie z zasadą wynikającą z art. 207 ustawy o finansach publicznych.

                                                                  W przypadku braku działania ze strony beneficjenta IZ RPO WSL podejmuje środki prawne zmierzające do odzyskania dofinansowania.  

                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/problemy_z_rozliczeniem_zaliczki_13032019

                                                                   Pytania i odpowiedzi ze spotkań informacyjnych dotyczących konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-297/18. Spotkanie 18.12.2018 r. oraz 21.01.2019 r.

                                                                   Pytanie 1. W którym momencie badamy wiek uczestnika projektu (jak wyznaczyć górną i dolną granicę wieku uczestnika)?
                                                                   Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                   Wiek uczestnika projektu mierzony jest jednokrotnie, w momencie podpisania deklaracji udziału w projekcie.

                                                                   Zgodnie z pkt. 3.3.1 „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna bez względu na wiek lub podmiot bezpośrednio korzystający z interwencji EFS. Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby i podmioty, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia między innymi wspólnych wskaźników produktu. Warunkiem koniecznym do wprowadzenia informacji o udziale uczestnika będącego osobą fizyczną w projekcie jest zapewnienie danych tj. m.in.: status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, płeć. 

                                                                   IZ RPO WSL wskazuje, że wiek uczestników projektów będących osobami fizycznymi liczony jest na podstawie daty rzeczywistej daty urodzenia (dzień – miesiąc - rok) i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie (tj. w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa lub otrzymania pierwszej formy wsparcia).

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                                   Pytanie 2.
                                                                   Na jakiej podstawie i w którym momencie badamy aktywność zawodową uczestników?
                                                                   Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                   Aktywność zawodową uczestników projektu należy badać na etapie rekrutacji, przystąpienia do projektu z uwagi na fakt, że powinny to być zgodne z grupą docelową Podziałania 8.3.2 jak i samych programów. Po udzielonym wsparciu konieczna jest weryfikacja i wykazanie wskaźnika rezultatu „Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”. Należy pamiętać, że wskaźnik ten mierzony jest do 4 tygodniu od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Dodatkowo IOK rekomenduje wartość wskaźnika na poziomie ok. 85%. Aktywność zawodową badamy na podstawie np. zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy bądź oświadczenia.

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                                   Pytanie 3. Na jakiej podstawie badamy doświadczenie /referencje osób prowadzących szkolenia dla kadry medycznej?
                                                                   Odpowiedź, 13.02.2019 r. 
                                                                   Doświadczenie osób prowadzących szkolenia należy badać np. na podstawie referencji, listów polecających, czy też CV.

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                   Pytanie 4. Czy został określona minimalna/ maksymalna ilość osób na szkoleniach dla kadry medycznej?
                                                                   Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                   W ramach Regionalnych Programów Zdrowotnych została określona jedynie maksymalna wielkość grupy uczestniczącej w szkoleniu (30 osób). Biorąc pod uwagę ograniczenia finansowe Programów oraz zakładaną ogólną liczbę przedstawicieli kadry medycznej IOK rekomenduje, aby kadra medyczna stanowiła maksymalnie 5% liczby pacjentów objętych wsparciem w ramach projektu. Np. jeśli projekt skierowany jest do 400 pacjentów IOK zaleca, aby wsparcie szkoleniowe skierowane było do ok 20 lekarzy. 

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                   Pytanie 5. Jaki jest minimalny zakres szkolenia dla kadry medycznej?

                                                                   Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                   Minimalny zakres szkolenia dla kadry medycznej został wskazany w Regionalnych Programach zdrowotnych i obejmuje:

                                                                   w przypadku chorób przewlekłych:
                                                                   - kompleksowość postępowania w rehabilitacji pacjentów z chorobami przewlekłymi układu ruchu,
                                                                   - najnowsze wytyczne i rekomendacje w zakresie omawianej tematyki,
                                                                   - nowoczesne metody fizjoterapii i terapii zajęciowej,
                                                                   - stosowanie kwestionariuszy i innych narzędzi oceny stanu zdrowia w rehabilitacji leczniczej,
                                                                   - konieczność uwzględniania edukacji zdrowotnej oraz psychoedukacji w rehabilitacji pacjentów, 

                                                                   w przypadku chorób zapalnych:
                                                                   - kompleksowość postępowania w rehabilitacji pacjentów z chorobami zapalnymi układu ruchu,
                                                                   - efektywne łączenie farmakoterapii z metodami niefarmakologicznymi,
                                                                   - najnowsze wytyczne i rekomendacje w zakresie omawianej tematyki,
                                                                   - nowoczesne metody fizjoterapii i terapii zajęciowej,
                                                                   - stosowanie kwestionariuszy i innych narzędzi oceny stanu zdrowia w reumatologii,
                                                                   - konieczność uwzględniania psychoedukacji w rehabilitacji pacjentów.

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                   Pytanie 6. Czy tych samych lekarzy/ specjalistów w ramach ETAPU I można przeszkolić w ramach obydwu RPZ-ów?
                                                                   Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                   Tak, należy jednak pamiętać, iż treści przekazywane podczas szkoleń powinny być zgodne z danym Regionalnym Programem Zdrowotnym.

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                   Pytanie 7. Czy uczestnik szkolenia dla kadry medycznej musi być specjalistą biorącym czynny udział w procesie rehabilitacji w ramach danego RPZ?
                                                                   Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                   Nie, nie ma konieczności, aby cała kadra medyczna biorąca udział w szkoleniu brała czynny udział w procesie rehabilitacji w ramach danego RPZ. Jednak IOK zaleca, aby osoby pracujące z pacjentem również były objęte szkoleniami.

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                   Pytanie 8. Jakie wykształcenie (doświadczenie zawodowe) musi mieć podolog, kto to w ogóle jest podolog?
                                                                   Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                   W konkursie w ramach indywidualnego planu rehabilitacji uczestnika jedną z form wsparcia jest indywidualna konsultacja podologiczna. Należy wskazać, że  po pojęciem konsultacji podologicznej rozumie się konsultację lekarza rehabilitacji lub ortopedy w przypadku zmiany reumatologidcznej w obrębie stopy.

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                   Pytanie 9. Jakie wykształcenie (doświadczenie zawodowe) musi mieć lekarz specjalista udzielający świadczeń w programie?
                                                                   Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                   Specjaliści udzielający świadczeń w Programie (lekarze specjaliści kwalifikujący do udziału w Programie, fizjoterapeuci) muszą posiadać kwalifikacje określone przepisami zawartymi w załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej w części dot. świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym (lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna oraz fizjoterapia ambulatoryjna) oraz w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (porada specjalistyczna – reumatologia).

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                   Pytanie 10. Na jakiej podstawie kwalifikujemy lekarzy do projektu w ramach I ETAPU?
                                                                   Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                   Szkolenia mające na celu wzrost kwalifikacji personelu medycznego z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji chorób zapalnych i przewlekłymi układu kostno- stawowego i mięśniowego (ETAP I) obejmą lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii lub rehabilitacji medycznej, lekarzy rezydentów odbywających specjalizację w ww. dziedzinach oraz fizjoterapeutów. 
                                                                   Lekarze biorący udział w szkoleniach zgodnie z zapisami RPZ–tów muszą posiadać kwalifikacje określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej w części dot. świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym (lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna oraz fizjoterapia ambulatoryjna) oraz w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (porada specjalistyczna – reumatologia).

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                   Pytanie 11. Co rozumiemy pod pojęciem, że uczestnik nie może korzystać ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu wskazanych jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do Programu?
                                                                   Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                   Celem zapobieżenia podwójnemu finansowaniu świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej założono, iż Programem objęci zostaną pacjenci z rozpoznaniem choroby zapalnej układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie [wg ICD-10: M02, M05-M09, M13, M45, M70 lub M75] oraz z rozpoznaniem choroby przewlekłej układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie [wg ICD-10: M15-M19, M47, M50, M51, M54] nie korzystający w ciągu 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do Programu ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych oraz z środków unijnych w ramach 9 osi priorytetowej.

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                   Pytanie 12. Jakie kwestionariusze są wymagane w ramach pierwszej porady fizjoterapeutycznej?
                                                                   Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                   W ramach porady fizjoterapeutycznej konieczne jest dokonanie:oceny stanu zdrowia w skali VAS, przeprowadzenie kwestionariusza oceny zdrowia HAQ, oceny jakości życia WHOQOL-BREF oraz Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ) wraz z odnotowaniem wyników w arkuszu programu Excel.

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                   Pytanie 13.
                                                                   Czy emeryci/renciści mogą być uczestnikami projektu?
                                                                   Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                   Zgodnie z pkt 2.5 Regulaminu Konkursu grupę docelową ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach poddziałania 8.3.2 stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej.  Zgodnie z metodologią, która jest stosowana w ramach przeprowadzanego cyklicznie przez Główny Urząd Statystyczny Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, osoba aktywna zawodowo to osoba pracująca albo pozostająca bez zatrudnienia, ale poszukująca pracy i zainteresowana jej podjęciem, dlatego też przynależność do tej grupy powinna być ustalana indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna ekonomicznie.

                                                                   W związku z powyższym w ramach niniejszego konkursu możliwe jest wsparcie osób pozostających na emeryturze oraz rencie, jedynie w sytuacji gdy osoby te deklarują chęć podjęcia pracy i aktywnie jej poszukują.

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                   Pytanie 14. Czy w ramach projektu może być rozliczana amortyzacja?
                                                                   Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                   Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (pkt 6.10 r), w ramach  przedmiotowego konkursu nie przewiduje się finansowania środków trwałych. W związku z powyższym nie jest również możliwe rozliczanie w ramach projektu wydatku dotyczącego amortyzacji. Należy podkreślić, że katalog wydatków kwalifikowalnych został szczegółowo wykazany w Regionalnych Programach Zdrowotnych.

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                   Pytanie 15. W jaki sposób można rozliczać refundację kosztów dojazdów uczestników?
                                                                   Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                   W ramach Programu zaplanowano możliwość otrzymania przez uczestników zwrotu kosztów dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej. Zwrot ten, w związku z ograniczeniami budżetowymi, przysługiwał będzie 9% uczestników objętych Programem, w tym priorytetowo osobom niepełnosprawnym. Otrzymanie zwrotu będzie możliwe po ukończeniu indywidualnego cyklu rehabilitacji na podstawie okazania zakupionego wykorzystanego biletu (biletów). Możliwość przyznania zwrotu kosztów dojazdu będzie każdorazowo rozpatrywana indywidualnie w zależności od sytuacji uczestnika Programu.

                                                                   Należy wskazać, że zgodnie z Wykazem dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” zwrot kosztów dojazdów kwalifikowalny jest do wysokości kosztu biletów komunikacji miejskiej biletów 2 klasy w regionalnym transporcie kolejowym. Pamiętać należy także, że wydatki muszą być dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W związku z powyższym koszt biletu okresowego jest kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy w danym okresie suma kosztów pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego.

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                   Pytanie 16. Co rozumiemy pod pojęciem, że projekt zakłada realizację wsparcia również w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w sobotę lub w niedzielę?
                                                                   Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                   Ze względu na kompleksowość oraz dostępność wsparcia dla uczestników projektu świadczenia opieki zdrowotnej  powinny być realizowane również w godzinach popołudniowych i wieczornych (co najmniej do godziny 19:00) oraz w sobotę lub w niedzielę (co najmniej 4 godziny). Projektodawca powinien zadeklarować we wniosku o dofinansowanie, gotowość do świadczenia opieki zdrowotnej w takim zakresie oraz opisać odpowiedni do realizacji tego założenia potencjał.

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                   Pytanie 17. Kto może być organizatorem szkoleń w ramach ETAPU I?
                                                                   Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                   Szkolenia dla kadry medycznej w ramach ETAPU I mogą być zlecane firmą zewnętrznym  jak również mogą być realizowane przez własny personel, należy pamiętać, że w przypadku zatrudniania personelu własnego powinno ono być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz z  „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków". „Wytyczne” wskazują, że Beneficjent nie może zawrzeć dodatkowej umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem, poza umową o dzieło. Jeżeli planowane jest oddelegowanie, wynagrodzenie za wykonane zadania nie będzie zapłatą za usługę, musi ono przyjąć inną formę np. dodatku, przy czym jego wysokość i zasady jego przyznania także regulują ww. Wytyczne.

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                   Pytanie 18. Jak badamy gotowość do podjęcia zatrudnienia?
                                                                   Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                   Projektodawca zobowiązany jest zbierać informacje dotyczące aktywności zawodowej uczestników na pierwszej wizycie kontrolnej oraz po 4 tygodniach od ukończenia udziału w projekcie (po kompleksowej rehabilitacji i działań edukacyjnych) m.in. gotowości do podjęcia zatrudnienia badana będzie na podstawie zaświadczeń o zatrudnieniu, oświadczeń uczestników oraz zaświadczeń wystawionych przez Instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia itp.).

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/8_3_2_konkurs_297_18_odpowiedzi

                                                                    Konkursy nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-068/19 i RPSL.11.04.03-IP.02-24-069/19

                                                                    Pytanie 1. Czy pracownicy beneficjenta projektu mogą być uczestnikami szkoleń przez niego organizowanych w ramach działania 11.4.1 RPO WSL 2014-2020?
                                                                    Odpowiedź, 22 maja 2019 r.
                                                                    Wytyczne właściwe w zakresie kwalifikowania wydatków nie zakazują pracownikom beneficjenta uczestniczenia w projektach.

                                                                    Ponadto, zgodnie z materiałem informacyjnym dotyczącym kwalifikowalności uczestników projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Wsparciem bezpośrednim dla danego podmiotu nie jest przeszkolenie lub inna forma wsparcia jego pracownika w sytuacji, gdy nie wynika to z potrzeb tej instytucji (np. pracownik zgłasza się na szkolenie z własnej inicjatywy).

                                                                    Nie istnieje żaden przepis, wytyczna lub interpretacja Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego, z której wynika zasada inna niż powyższa.

                                                                    W świetle powyższego pracownicy beneficjenta projektu mogą być uczestnikami tego projektu. Należy jednak pamiętać o następujących warunkach wynikających z regulaminu konkursu.

                                                                    1) Grupą docelową projektu są osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia.

                                                                    2) Inicjatywa związana z uczestnictwem w szkoleniu każdorazowo musi być podjęta przez uczestnika projektu, a nie na skutek delegowania przez pracodawcę.

                                                                    3) Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych ze środków EFS w ramach Działania 11.4 jest uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących/pracujących na obszarach rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

                                                                    4) Dystrybucja środków oparta będzie na potrzebach osoby dorosłej (uczestniczącej w projekcie), które są centralnym przedmiotem działań edukacyjnych (tzw. podejście popytowe). Każdy uczestnik projektu powinien mieć zapewnioną możliwość dokonania samodzielnego wyboru formy wsparcia spośród wszystkich form wsparcia dopuszczalnych zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla poddziałania 11.4.1 i powinna ona odpowiadać na jego indywidualne potrzeby.

                                                                    5) Podczas planowania działań w projekcie należy skoncentrować się na niwelowaniu luki kompetencyjnej osób pracujących w najgorszej sytuacji na rynku pracy.

                                                                    6) Rekrutacja do projektu winna zostać przeprowadzona w sposób czytelny, tak aby nie budziła żadnych wątpliwości w zakresie naboru pracowników beneficjenta do projektu. Jednocześnie nie powinno dojść do sytuacji, w której uczestnikami projektu będą wyłącznie lub w przeważającej części pracownicy jednego pracodawcy.

                                                                    7) Wykluczeni z udziału w projekcie są pracownicy beneficjenta w jakikolwiek sposób powiązani z realizacją tego projektu (w szczególności jego personel).

                                                                    8) Pomoc publiczna/pomoc de minimis:

                                                                    a) zgodnie z regulaminem konkursu:
                                                                    – w projekcie pomoc publiczna nie może wystąpić;
                                                                    – wszelkie wydatki objęte pomocą publiczną na poziomie wniosku o dofinansowanie oraz na etapie realizacji projektu zostaną uznane za niekwalifikowane;

                                                                    b) etap realizacji projektu:
                                                                    – beneficjentem pomocy może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał tę pomoc, w szczególności również podmiot, który nie działa dla osiągnięcia zysku, np. organizacja pożytku publicznego;
                                                                    – za działalność gospodarczą uznaje się oferowanie dóbr i usług na danym rynku, np. wynajem przez organizację pożytku publicznego innemu podmiotowi lokalu na prowadzenie punktu usługowego;
                                                                    – o wystąpieniu pomocy publicznej decyduje nie tylko sam fakt przyznania środków podmiotowi mieszczącemu się w szerokiej definicji beneficjenta pomocy, ale sposób wykorzystania tych środków;
                                                                    – decydującym o uznaniu dofinansowania za pomoc będzie fakt wykorzystania dofinansowania do celów uruchomienia bądź modernizacji działalności związanej ze sprzedażą dóbr i usług;
                                                                    – jeżeli natomiast dofinansowanie będzie wykorzystane na działalność podmiotu nie związaną z jego działalnością komercyjną, wówczas nie będzie stanowić pomocy;
                                                                    – jeżeli pracownicy beneficjenta, którzy zgłoszą się do udziału w projekcie, nie będą wykorzystywać nabytych w tym projekcie kwalifikacji lub kompetencji do prowadzenia działalności komercyjnej beneficjenta, przepisy dotyczące pomocy publicznej/ de minimis nie będą miały zastosowania;

                                                                    c) test pomocy publicznej:

                                                                    beneficjent musi przeprowadzić test pomocy publicznej, a więc odpowiedzieć na następujące pytania:
                                                                    1) czy udział w projekcie oznacza przysporzenie korzyści działalności gospodarczej (pracodawcy uczestników)?
                                                                    2) jeśli oznacza, czy to przysporzenie ma charakter selektywny?
                                                                    3) jeśli oznacza, czy to przysporzenie narusza konkurencję lub powoduje ryzyko takiego naruszenia?
                                                                    4) jeśli oznacza, czy to przysporzenie wpływa lub może wpływać na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi?

                                                                    Na beneficjencie ciąży obowiązek uprawdopodobnienia, że tematyka szkoleń nie jest powiązana z branżą, w której pracodawca uczestników prowadzi działalność (np. przy pomocy wyciągu z właściwego rejestru).

                                                                    Po dokonaniu powyższego wykluczenia można stwierdzić, że udział w projekcie nie oznacza przysporzenia korzyści jakiemukolwiek podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, a tym samym zakwalifikować pracownika tego podmiotu do projektu.

                                                                    Należy pamiętać, że każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. W przypadku pomocy publicznej nie ma uniwersalnych zasad, które mają zastosowanie w każdym przypadku. 

                                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                    Pytanie 2. Projektodawca zamierza objąć wsparciem minimum 50% Uczestników z obszaru rewitalizacji bądź jego otoczenia z gmin X i Y. Jeśli programy rewitalizacji tych gmin nie wykazują planowanych działań w zakresie nabywania, uzupełniania lub podwyższania umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych, to czy – w kontekście kryterium dodatkowego nr 7 w brzmieniu „Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji?” – projekt uzyska 4 punkty?
                                                                    Odpowiedź, 30 maja 2019 r.
                                                                    Zgodnie z dokumentem pn. Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

                                                                    Co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji gdyż celem głównym takich projektów jest przede wszystkim bezpośrednie działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno- gospodarczej na danym obszarze oraz wsparcie jego mieszkańców. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest, aby do objęcia wsparciem dopuszczone zostały także projekty planowane do realizacji/zlokalizowane poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji, w szczególności, w których działania będą prowadzone na styku obszaru wyznaczonego do rewitalizacji i obszaru zdegradowanego, jednak tylko i wyłącznie jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Dotyczy to zwłaszcza inicjatyw społecznych nakierowanych np. na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji, gdzie rozwiązania dedykowane ludności z obszaru rewitalizacji mogą być podejmowane poza tym obszarem. Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego na realizację celów określonych dla rewitalizacji.

                                                                    Zgodnie z treścią odnośnego kryterium, w celu stwierdzenia, czy wnioskodawcy należy przyznać dodatkowe 4 punkty weryfikowany jest wyłącznie odsetek osób z grup, o których mowa w tym kryterium, w łącznej liczbie osób biorących udział w projekcie.

                                                                    W świetle powyższego, jeżeli liczba osób z obszaru rewitalizacji lub osób z otoczenia obszaru rewitalizacji wynosi co najmniej 50% liczby wszystkich uczestników projektu oraz wnioskodawca uzasadnił objęcie wsparciem osób z otoczenia obszaru rewitalizacji (jeśli dotyczy), wówczas wniosek o dofinansowanie projektu uzyska 4 dodatkowe punkty.

                                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                    Pytanie 3. W projekcie, który obejmuje kwoty ryczałtowe konieczne jest zgodnie z kryterium nr 7 (str. 45 Regulaminu) przyporządkowanie wszystkich wskaźników do kwot ryczałtowych. Jak to się ma do wskaźników horyzontalnych (w sporządzanym wniosku wskaźniki mają wartość 0?")? Wskaźniki horyzontalne bowiem nie służą weryfikacji wydatków zadeklarowanych według uproszczonych metod rozliczania.
                                                                    Odpowiedź, 6 czerwca 2019 r.
                                                                    W przypadku projektów, w których wartość docelowa wskaźnika/ów horyzontalnych wynosi "0", powyższe wskaźniki nie powinny być rozpisywane w części C.2. Zakres finansowy, zakładka Wskaźniki dla kwot ryczałtowych.

                                                                    Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, gdy Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie w części E zobowiąże się do osiągnięcia wskaźnika/ów horyzontalnego/ych na określonym poziomie poprzez wskazanie dla niego/nich wartości docelowych (większych niż "0"), jakie planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu. W takiej sytuacji należałoby wskaźnik/wskaźniki horyzontalne, oprócz standardowego ich wskazywania w części E wniosku o dofinansowanie, uwzględnić także w sekcji C.2 Zakres finansowy, zakładka Wskaźniki dla kwot ryczałtowych.

                                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                    Pytanie 4. Kryterium dostępu zakłada, że grupą docelową mają być osoby w wieku 18 lat i więcej (...) jednak generator nie przewiduje takiego wskaźnika produktu, nie ma możliwości również aby dodać własny wskaźnik. W związku z tym, osoby 18-24 lata nie będą wykazane przy wskaźnikach. Czy wskaźniki zawężają grupę docelową do osób wyłącznie powyżej 25 roku życia?
                                                                    Odpowiedź, 6 czerwca 2019 r.
                                                                    Grupą docelową projektu są osoby dorosłe (a więc w wieku 18 lat i więcej) pracujące.

                                                                    Natomiast wskaźniki dla tego konkursu dotyczą wyłącznie osób w wieku 25 lat i więcej.

                                                                    W przypadku zakwalifikowania do projektu osoby w wieku 18-24 lata, taka osoba nie zostanie uwzględniona we wskaźnikach. 

                                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                    Pytanie 5. Zgodnie z regulaminem konkursu: „Każdy projekt powinien obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarze Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści, na dowolnym poziomie zaawansowania. Powyższy warunek nie ma zastosowania do kwalifikacji cyfrowych, a także do projektów z wykorzystaniem podejścia popytowego rozumianego jako dystrybucji środków opartych na możliwości dokonania samodzielnego wyboru formy wsparcia przez osobę dorosłą – uczestnika projektu. Nie wiąże się ono z realizacją projektu w oparciu o BUR”.

                                                                    Czy z powyższych zapisów wynika, że gdy projekt ma charakter popytowy, to nie obowiązują zapisy załącznika nr 8 do regulaminu pn. Standard kompetencji cyfrowych?

                                                                    Odpowiedź, 7 czerwca 2019 r. 
                                                                    Zgodnie ze słownikiem pojęć regulaminu: „Podejście popytowe nie jest tożsame z koniecznością realizacji projektów analogicznych, jak w Działaniu 8.2 (PI 8V-Podmiotowy System Finansowania), co oznacza, że projekty nie będą realizowane z zastosowaniem Bazy Usług Rozwojowych (…)”.

                                                                    W świetle powyższego każdy projekt z Działania 11.4 musi obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarach pn. Informacja oraz pn. Komunikacja oraz pn. Tworzenie treści, na dowolnym poziomie zaawansowania.

                                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                    Pytanie 6. Jak zasada objęcia co najmniej wszystkimi kompetencjami ramowymi wskazanymi w ramach Standardu w obszarach Informacja, Komunikacja oraz Tworzenie treści ma się do kwalifikacji cyfrowych? Jeśli uczestnik chce nabyć kwalifikacje cyfrowe, czy oznacza to, że nie musi nabywać wiedzy z trzech powyższych obszarów kompetencji?
                                                                    Odpowiedź, 11 czerwca 2019 r. 
                                                                    Jeżeli szkolenie komputerowe ma skończyć się nabyciem kompetencji, wówczas projekt musi obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w trzech następujących obszarach:
                                                                    – Informacja oraz 
                                                                    Komunikacja oraz
                                                                    – Tworzenie treści. 

                                                                    Jeżeli zaś szkolenie komputerowe ma skończyć się nabyciem kwalifikacji (a nie kompetencji), to zaplanowanie co najmniej wszystkich kompetencji ramowych wskazanych w ramach Standardu w trzech obszarach pn. Informacja, Komunikacja oraz Tworzenie treści jest niewystarczające. Wówczas konieczne jest spełnienie warunków określonych w załączniku nr 8 (do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego …) pn. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności warunku przeprowadzenia dwóch następujących procesów: walidacji oraz certyfikacji (ten drugi proces nie występuje w przypadku nabywania kompetencji).

                                                                    O tym, czy szkolenie kończące się nabyciem kwalifikacji zawiera wiadomości z trzech obszarów: Informacja; Komunikacja; Tworzenie treści decyduje program tego szkolenia zgodny z założeniami danej instytucji szkolącej (walidacja) oraz program egzaminu zgodny z założeniami danej instytucji sprawdzającej efekt szkolenia (certyfikacja).

                                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                    Konkursy nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-059/18, RPSL.11.04.01-IP.02-24-060/18, RPSL.11.04.02-IP.02-24-061/18, RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18 oraz RPSL.11.04.02-IP.02-24-063/18

                                                                     

                                                                    Pytanie 1. Zgodnie z regulaminem konkursu „celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych  ze środków EFS w ramach Działania 11.4, jest uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach”. Kogo należy rozumieć przez osobę starszą: osobę po pięćdziesiątym rok życia czy osobę na emeryturze?

                                                                    Odpowiedź z 29.10.2018 r. 
                                                                    Osobę starszą na potrzeby konkursu należy definiować jako osobę powyżej pięćdziesiątego roku życia.

                                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                    Pytanie 2. Jak należy rozumieć pojęcie luki kompetencyjnej?

                                                                    Odpowiedź z 9.11.2018 r.
                                                                    Regulaminy konkursu oraz Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 nie zawierają definicji luki kompetencyjnej. Jej pomiar ma służyć wskazaniu osób wykazujących największe niedobory kompetencji w zakresie TIK i/lub języków obcych, a zatem osób o największych potrzebach szkoleniowych/rozwojowych – po to, by właśnie do tych osób można było skierować wsparcie. Zakres wsparcia w projekcie (w tym zakres tematyczny szkoleń) powinien być dostosowany do zdiagnozowanej luki kompetencyjnej, grupy docelowej, założeń projektu itp.
                                                                    W związku z powyższym wnioskodawcy sami określają obszary i kompetencje (oraz poziomy znajomości), których będą dotyczyć szkolenia.

                                                                    Zasady dotyczące realizacji wsparcia EFS na rzecz podnoszenia kompetencji osób dorosłych określone w tych Wytycznych nakładają na instytucje zarządzające obowiązek przeznaczenia środków EFS na wsparcie osób wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK i języków obcych oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in do osób o niskich kwalifikacjach i osób w wieku 50 lat i więcej. Powyższy katalog prezentuje przykładowe grupy, które mogą skorzystać ze wsparcia EFS.

                                                                    Uszczegółowienie to zostało wprowadzone do Wytycznych w celu zapewnienia koncentracji wsparcia na grupach posiadających największe ograniczenia w dostępie do różnych form edukacyjnych. W tym kontekście wsparcie EFS powinno zostać skierowane do osób, które mają ograniczony dostęp do wysokiej jakości edukacji dającej możliwości wyrównania poziomów kwalifikacji w przedmiotowym zakresie, a posiadane przez nich kompetencje językowe bądź cyfrowe należy uznać za niewystarczające z punktu widzenia potrzeb rynku pracy. 
                                                                    Przykładowo, posiadanie wykształcenia wyższego nie musi świadczyć o lepszym dostępie osoby do edukacji. Brak znajomości języków może stanowić istotną przeszkodę w poruszaniu się na rynku pracy. Jednakże nie jest możliwe wydanie horyzontalnego rozstrzygnięcia, czy osoby z wykształceniem wyższym spełniają odnośną definicję, gdyż to wymaga przeprowadzenia analizy pod kątem spełnienia wskazanych powyżej przesłanek występowania luki kompetencyjnej czy ograniczeń w dostępie do edukacji.

                                                                    Beneficjent każdorazowo powinien przeanalizować, czy zakwalifikowanie do projektu osoby z wykształceniem wyższym będzie się wpisywało w określony w projekcie katalog grup docelowych. Jeżeli został on określony tak szeroko jak w Wytycznych, to wydaje się, że wykluczenie osoby z wykształceniem wyższym tylko ze względu na poziom wykształcenia może być działaniem nieuzasadnionym i dyskryminującym.

                                                                    Instytucja Organizująca Konkurs zaleca, aby w pierwszej kolejności koncentrować wsparcie na osobach o największej luce kompetencyjnej (np. znających język angielski na poziomie A1), a dopiero w przypadku dostępnych jeszcze środków umożliwiać wsparcie pozostałym osobom, u których wykazano mniejszą lukę kompetencyjną (np. znającym język angielski na poziomie C1).

                                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                    Pytanie 3. Czy jest możliwe by całość lub część zajęć z języków obcych była prowadzona w formie e-learningu?

                                                                    Odpowiedź z 19.11.2018 r.
                                                                    Zgodnie z regulaminami konkursów „rozwój nowoczesnych technologii, dostępność Internetu oraz zmiany w kształceniu ustawicznym pozwalają na organizację kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (KNO) w formach pozaszkolnych w kształceniu ustawicznym”, wobec czego jest możliwe, by całość lub część zajęć z języków obcych była prowadzona metodą nauczania typu e-learning, pod warunkiem że:

                                                                    1) wsparcie to będzie realizowane zgodnie z Modelem systemu wdrażania  i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie opisanym w poradniku pt. Jak wdrażać kształcenie na odległość w kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych sporządzonym w ramach projektu z Poddziałania 3.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej;
                                                                    2) z charakterystyki grupy docelowej wynika zasadność objęcia jej tą formą wsparcia, w szczególności zbieżność zaproponowanej formy z sytuacją problemową uczestników.

                                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                    Pytanie 4. Jak należy interpretować kryterium pn. Projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji w  odniesieniu do punktu- minimum 50% uczestników projektu będą  stanowić osoby z obszaru rewitalizacji bądź jego otoczenia? Co rozumiemy przez obszar rewitalizacji i jego otoczenie? Czy są to konkretne miejscowości dla danych gmin wskazane w ogłoszonych  planach rewitalizacji, czy może całe gminy, ponieważ kryterium mówi  "i jego otoczenie"?

                                                                    Odpowiedź z 29.11.2018 r.
                                                                    Zgodnie z dokumentem pn. Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w wyjątkowych przypadkach możliwe jest, aby do objęcia wsparciem dopuszczone zostały także projekty planowane do realizacji/zlokalizowane poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji, w szczególności takie, w których działania będą prowadzone na styku obszaru wyznaczonego do rewitalizacji i obszaru zdegradowanego, jednak tylko i wyłącznie jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Dotyczy to zwłaszcza inicjatyw społecznych nakierowanych np. na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji, gdzie rozwiązania dedykowane ludności z obszaru rewitalizacji mogą być podejmowane poza tym obszarem.

                                                                    Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu na realizację celów określonych dla rewitalizacji.

                                                                    Zgodnie z powyższym kryterium nie może być traktowane jako automatyczna możliwość objęcia wsparciem np. mieszkańców całej gminy.

                                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                    Pytanie 5. Czy w sytuacji, w której uczestnikami projektu w części poniżej 20% byłyby osoby zatrudnione w spółkach tej samej grupy kapitałowej, wystąpi pomoc publiczna/pomoc de minimis?

                                                                    Odpowiedź z 3.12.2018 r. 
                                                                    Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (str. 353-354), podstawą prawną dla pomocy publicznej/de minimis w projektach realizowanych w tym Programie są rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1407/2013 oraz 651/2014.

                                                                    W kontekście powiązań pomiędzy spółkami, zgodnie z art. 3 ust. 3 załącznika do rozporządzenia 651/2014, Przedsiębiorstwa powiązaneoznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

                                                                    a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
                                                                    b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
                                                                    c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
                                                                    d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami / akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

                                                                    W kwestii wystąpienia pomocy w projekcie, zgodnie z regulaminem konkursu (str. 20/21), aby wykluczyć występowanie w projekcie pomocy publicznej (o ile dotyczy) na poziomie indywidualnego projektu, szkolenia i kursy powinny łącznie spełniać następujące warunki:

                                                                    a) wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu (tj. beneficjent i ewentualni partnerzy projektu) są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia;
                                                                    b) szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników;
                                                                    c) nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych;
                                                                    d) pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednej tematyki szkoleniowej w ramach projektu.

                                                                    W świetle powyższego, w przypadku, gdy uczestnikami – w części poniżej 20% uczestników jednej tematyki szkoleniowej – byłyby osoby zatrudnione w spółkach tej samej grupy kapitałowej a beneficjentem projektu byłaby któraś z tych spółek, wówczas w projekcie wystąpi pomoc publiczna, ponieważ nie zostanie spełniony warunek niezależności beneficjenta od pracodawcy uczestnika szkolenia.

                                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                    Pytanie 6. Czy jeden uczestnik może skorzystać z więcej niż jednego szkolenia?

                                                                    Odpowiedź z 5.12.2018 r. 
                                                                    Po zakończeniu jednego szkolenia uczestnik może uczestniczyć w kolejnym szkoleniu, np. o wyższym poziomie zaawansowania.

                                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                    Pytanie 7. Czy jeden uczestnik może korzystać jednocześnie – równocześnie lub semestr po semestrze – ze szkolenia w zakresie dwóch języków obcych lub ze szkolenia językowego i komputerowego lub z dwóch szkoleń komputerowych?

                                                                    Odpowiedź z 5.12.2018 r. 
                                                                    Tak, jeżeli uczestnik po przedstawieniu beneficjentowi swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie samodzielnie dokonał wyboru  kilku szkoleń.  Niemniej jednak podkreślić należy, że we wskaźnikach uczestnik projektu będzie wykazywany tylko jeden raz niezależnie od liczby szkoleń, w których dana osoba będzie uczestniczyła.

                                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                    Pytanie 8. Czy określono maksymalną kwotę wsparcia przypadającą na jednego uczestnika?

                                                                    Odpowiedź z 5.12.2018 r. 
                                                                    Nie została określona maksymalna kwota wsparcia na jednego uczestnika.

                                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                    Pytanie 9. Czy partner może występować tylko w jednym wniosku o dofinansowanie projektu czy ograniczenie dotyczy tylko projektodawcy?

                                                                    Odpowiedź z 6.12.2018 r. 
                                                                    Ograniczenie liczby możliwych do złożenia wniosków o dofinansowanie do nie więcej niż jednego dotyczy projektodawcy, a nie partnera.

                                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                    Pytanie 10. Czy wydatki związane z zapewnieniem sieci punktów dystrybucji wsparcia (koszty prowadzenia biura, wynagrodzenia pracowników) mogą zostać ujęte w kosztach bezpośrednich projektu?

                                                                    Odpowiedź z 12.12.2018 r. 
                                                                    Zgodnie z regulaminami konkursów – „Wnioskodawca przedstawia w budżecie planowane koszty projektu z podziałem na koszty pośrednie – koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem wnioskodawcy oraz na koszty bezpośrednie – koszty dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie”. Ponadto, regulamin nie wskazuje – wzorem regulaminów konkursów dla Działania 8.2 RPO WSL – dodatkowych kosztów administracyjnych i organizacyjnych, które mogą zostać zakwalifikowane jako bezpośrednie.

                                                                    Wobec powyższego wydatki, o których mowa w pytaniu, nie mogą zostać ujęte w kosztach bezpośrednich.

                                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                    Pytanie 11. Czy w ramach projektu można zakupić sprzęt niezbędny do realizacji szkoleń TIK?

                                                                    Odpowiedź z 12.12.2018 r.
                                                                    W przypadku zakupu sprzętu na potrzeby realizacji szkoleń należy kierować się zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które regulują kwestię zakupu środków trwałych do projektu.

                                                                    Zgodnie z rozdziałem 6.12 Wytycznych koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu.

                                                                    Wobec powyższego zakup, o którym mowa w pytaniu, co do zasady będzie wydatkiem kwalifikowanym w kosztach bezpośrednich. Jednak zasadność poniesienia wydatku podlega ocenie członka Komisji Oceny Projektów, w tym także w powiązaniu z oceną zdolności do efektywnej realizacji projektu, w szczególności w zakresie posiadanego potencjału wnioskodawcy (część B.12 wniosku o dofinansowanie).

                                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                    Pytanie 12. Czy wniosek może zostać złożony w Partnerstwie, w którym Lider (Wnioskodawca) posiada główną siedzibę na terenie województwa śląskiego natomiast Partner nie posiada głównej siedziby na terenie województwa śląskiego?

                                                                    Odpowiedź z 13.12.2018 r. 
                                                                    Tak, ponieważ zgodnie z treścią i uzasadnieniem właściwego szczegółowego kryterium dostępu nr 2 wymóg dotyczy projektodawcy [samodzielnego] lub partnera wiodącego [lidera partnerstwa, który jest wskazany we wniosku o dofinansowanie w części A.1 Dane wnioskodawcy – lidera projektu, a w przypadku zaproszenia do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu jest stroną tej umowy].

                                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                    Pytanie 13. Czy wniosek w którym zaplanowano m. in. realizację szkoleń ICT kończących się wyłącznie dokumentem potwierdzającym zdobycie i poprawę kompetencji cyfrowych (czyli nie zostaną w nim zaplanowane szkolenia ICT kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu określonych kwalifikacji) spełni kryteria dostępu?

                                                                    Odpowiedź z 13.12.2018 r. 
                                                                    Tak
                                                                    , gdyż w treści właściwego kryterium znajduje się alternatywa lub, której jednym z członów jest uzyskanie dokumentu potwierdzającego zdobycie i poprawę kompetencji cyfrowych.

                                                                    Ponadto, zgodnie z wytycznymi w obszarze edukacji:
                                                                    - celem interwencji EFS jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie, w tym uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji tych osób w zakresie TIK i języków obcych;
                                                                    -zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO obejmuje szkolenia lub inne formy uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawę kompetencji cyfrowych i uzyskiwanie kwalifikacji językowych;
                                                                    - IZ RPO zapewni, że zrealizowane dzięki wsparciu EFS szkolenia lub inne formy kształcenia w przypadku kompetencji będą dawać możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie kompetencji, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu lub regulaminie konkursu etapami, o których mowa w Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego [w załączniku nr 2 pn. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych – EFS];
                                                                    - standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, które powinni osiągnąć uczestnicy projektu został określony w załączniku nr 2 (…) Każdy projekt powinien obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarach Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści, na dowolnym poziomie zaawansowania.

                                                                    W świetle powyższego wniosek, w którym zaplanowano realizację szkoleń ICT kończących się wyłącznie dokumentem potwierdzającym zdobycie i poprawę kompetencji cyfrowych spełni odnośne kryterium pod warunkiem zgodności z powyższymi zasadami określonymi w wytycznych edukacji oraz wytycznych monitorowania postępu rzeczowego (Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych), w szczególności fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:

                                                                    a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
                                                                    b)ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie w Karcie Usługi standardu wymagań, efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
                                                                    c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie w ramach Systemu Oceny Usług Rozwojowych,
                                                                    d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. Do pomiaru wskaźnika należy wliczać jedynie te osoby, które dokonały oceny usługi (pytanie nr 1 w ramach Systemu Oceny Usług Rozwojowych) na poziomie 4 lub 5.

                                                                    Ponadto, nabycie kompetencji musi zostać potwierdzone uzyskaniem dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji.

                                                                    Co więcej, zgodnie z podrozdziałem 5.1 pkt 10 wytycznych w obszarze edukacji, „Każdy projekt powinien obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarach Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści, na dowolnym poziomie zaawansowania”.

                                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                    Pytanie 14. Wnioskodawcą będzie Miasto – organ sprawujący m.in. nadzór nad jednostkami oświatowymi. Jak traktowani będą pracownicy oświaty? Jak należy traktować sytuację, gdy np. w grupie szkoleniowej znajdować się będą pracownicy z kilku różnych szkół?

                                                                    Odpowiedź z 17.12.2018 r.
                                                                    Zgodnie z zapisami regulaminów konkursów: „Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych ze środków EFS w ramach Działania 11.4, jest uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących/pracujących na obszarach rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Dystrybucja środków oparta będzie na potrzebach osoby dorosłej uczestnika/uczestniczki projektu, której potrzeby są centralnym przedmiotem działań edukacyjnych. Jest to tzw. podejście popytowe. Każdy uczestnik projektu powinien mieć zapewnioną możliwość dokonania samodzielnego wyboru formy wsparcia spośród wszystkich form wsparcia dopuszczalnych zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 (…) i powinna ona odpowiadać na jego indywidualne potrzeby”.

                                                                    Mając na uwadze zapisy regulaminu konkursu podczas planowania działań w projekcie należy skoncentrować się na niwelowaniu luki kompetencyjnej osób pracujących w najgorszej sytuacji na rynku pracy.
                                                                    Ponadto, założeniem dotyczącym realizacji projektów w ramach Działania 11.4 jest wykluczenie wystąpienia pomocy publicznej.
                                                                    Rekrutacja do projektu winna zostać przeprowadzona w sposób czytelny, tak aby nie budziła żadnych wątpliwości w zakresie naboru pracowników jednostek organizacyjnych do projektu. Jednocześnie nie powinno dojść do sytuacji, w której tylko lub w przeważającej części pracownicy jednostek oświatowych będą uczestnikami projektu. 

                                                                    Zawsze wykluczone są osoby/ pracownicy jednostek organizacyjnych w jakikolwiek sposób powiązani z wdrażaniem programów EFS.

                                                                    Inicjatywa związana z uczestnictwem w szkoleniu każdorazowo musi być podjęta przez uczestnika projektu, a nie na skutek delegowania przez pracodawcę.

                                                                    Beneficjentem pomocy publicznej może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno- prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną. Pojęcie przedsiębiorcy jest interpretowane w orzecznictwie sądów europejskich bardzo szeroko – a zatem za przedsiębiorcę w świetle orzecznictwa może zostać uznany również podmiot, który nie działa dla osiągnięcia zysku.

                                                                    Za działalność gospodarczą uznaje się oferowanie dóbr i usług na danym rynku. Zgodnie z definicją zawartą  w załączniku I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 14 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu: "Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną.  Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą".
                                                                    Zatem przedsiębiorcą może być zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego, spółka cywilna, przedsiębiorstwo państwowe ale również stowarzyszenie, fundacja, czy nawet organ administracji publicznej, który prowadzi działalność gospodarczą.

                                                                    Istotą uznania danego podmiotu za przedsiębiorcę jest prowadzenie przez niego działalności polegającej na sprzedaży dóbr i/lub usług.
                                                                    Dla wskazania beneficjenta pomocy publicznej podstawowe znaczenie ma zatem fakt rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej, nie zaś forma prawna lub też pozostawanie w ewidencji podmiotów gospodarczych.
                                                                    O wystąpieniu pomocy publicznej decyduje nie tylko sam fakt przyznania środków podmiotowi mieszczącemu się w szerokiej definicji beneficjenta pomocy, ale sposób wykorzystania tych środków. W przypadku fundacji bądź stowarzyszeń decydującym o uznaniu dotacji za pomoc publiczną będzie fakt wykorzystania dotacji do celów uruchomienia bądź modernizacji działalności związanej ze sprzedażą dóbr i usług.

                                                                    Jeżeli natomiast dotacja będzie wykorzystana na działalność jednostki nie związaną z działalnością komercyjną, wówczas taka dotacja nie będzie stanowić pomocy publicznej. W tej sytuacji, kiedy pracownicy oświaty, którzy zgłoszą się do udziału w szkoleniu, a nabyte kwalifikacje nie będą wykorzystywane przez szkoły do prowadzenia działalności komercyjnej, przepisy dotyczące pomocy publicznej nie będą miały zastosowania.

                                                                    Należy pamiętać, że do wszystkich przypadków trzeba podchodzić indywidualnie, nie zaś automatycznie. W przypadku pomocy publicznej niestety nie da się stworzyć uniwersalnych zasad, które będą miały zastosowanie zawsze i wszędzie.

                                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                    Pytanie 15. W projekcie zakładamy szkolenia komputerowe dla wszystkich uczestników. Czy oprócz wykazania ich we wskaźnikach produktu i rezultatu musimy również podać wartość wskaźnika horyzontalnego? Czy można podać wszystkie wskaźniki horyzontalne z wartością zerową, a dopiero przy wniosku o płatność wykazać, ile osób faktycznie się do nich zalicza?

                                                                    Odpowiedź z 17.12.2018 r.
                                                                    Zapisy regulaminów konkursów (rozdział 3, p. 6) są jednoznaczne w tym zakresie: „Jeżeli w momencie przygotowywania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca nie jest w stanie podać wartości wskaźnika, należy wpisać 0 (zero), natomiast na etapie wniosku o płatność powinien zostać odnotowany faktyczny przyrost wybranego wskaźnika. (...) wartość docelowa wskazana we wnioskach o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie merytorycznej na etapie KOP (z wyjątkiem sytuacji, w której przewidziano wystąpienie sytuacji opisanej we wskaźniku)”.

                                                                    W projekcie, w którym założono szkolenia komputerowe, już na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie dokładnie wiadomo, jaka będzie liczba osób objętych tymi szkoleniami, a zatem we wskaźniku horyzontalnym „Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych” nie można podać wartości zerowej, lecz faktyczną, wynikającą z treści wniosku i korespondującą ze wskaźnikiem produktu dotyczącym liczby osób objętych wsparciem. Wartość ta podlegać będzie ocenie merytorycznej, bowiem – zgodnie z cytowanym zapisem – w projekcie „przewidziano wystąpienie sytuacji opisanej we wskaźniku”, mianowicie objęcie uczestników szkoleniami z zakresu kompetencji cyfrowych.

                                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                     

                                                                     Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_11_4_podnoszenie_kwalifikacji_zawodowych_osob_doroslych_31122018

                                                                     Pytanie 1. Proszę o wskazanie mapy, na podstawie której wnioskodawca może zweryfikować czy droga lokalna spełnia warunek  bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T.

                                                                     Odpowiedź, 14.01.2019 r.
                                                                     Przebieg sieci TEN-T został określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dn. 11 grudnia 2013 r. wraz z poźn. zm. wprowadzonymi rozporządzeniem delegowanym Komisji 2017/849 z dnia 7 grudnia 2016 r. w odniesieniu do map w załączniku I i wykazu w załączniku II do rozporządzenia.

                                                                     Szczegółowa mapa przebiegu sieci TEN-T w Polsce w podziale na poszczególne rodzaje transportu znajduje się na stronie internetowej ec.europa.eu. Mapy pozwalają na określenie bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T, co stanowi wymóg formalny w ramach naboru nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18.

                                                                     Warunek zapewnienia bezpośredniego połączenia drogi lokalnej należy postrzegać z punktu widzenia sieci bazowej[1] i kompleksowej[2] TEN-T i jej celów. Aby mówić o interoperacyjności[3], sieć TEN-T powinna istnieć, być w trakcie budowy lub być przewidziana do budowy w obecnej perspektywie finansowej. Kwestia zapewnienia połączeń i interoperacyjności krajowych, regionalnych i lokalnych systemów transportowych z systemem europejskim leży u podstaw europejskiej i krajowej polityki transportowej. Dlatego pod pojęciem „bezpośrednie” należy rozumieć drogi lokalne łączące się fizycznie bezpośrednio z istniejącą, budowaną lub planowaną do budowy w obecnej perspektywie finansowej siecią TEN-T.

                                                                     Dlatego też o spełnieniu tego warunku w przypadku drogowej sieci TEN-T można mówić jeżeli budowany lub przebudowywany odcinek drogi lokalnej fizycznie połączy się z węzłem autostrady lub drogi ekspresowej (będącej w sieci TEN-T).

                                                                     W praktyce może wystąpić przypadek, gdy taki odcinek drogi lokalnej został już przebudowany i spełnia wymagane parametry techniczne – w takim przypadku można realizować bezpośrednio przylegający do niego odcinek tej samej drogi lokalnej (o tej samej kategorii i numerze) jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia efektu sieciowego – w żadnym przypadku jednak nie dalej niż do najbliższego skrzyżowania z drogą krajową lub wojewódzką. Takie samy zasady mają zastosowanie do bezpośrednich połączeń dróg z: innymi sieciami TEN-T: kolejowymi, portami lotniczymi, portami morskimi, portami rzecznymi, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi zlokalizowanymi poza siecią TEN-T, istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi (fizycznie istniejącymi, budowanymi lub planowanymi do budowy w obecnej perspektywie finansowej).

                                                                     Takie same zasady mają zastosowanie do bezpośrednich połączeń dróg z:

                                                                     - innymi sieciami TEN-T: kolejowymi, portami lotniczymi, portami morskimi, portami rzecznymi,
                                                                     przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi zlokalizowanymi poza siecią TEN-T,
                                                                     istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi (fizycznie istniejącymi, budowanymi lub planowanymi do budowy w obecnej perspektywie finansowej).

                                                                     [1] Sieć bazowa TEN-T: jest to sieć dróg, która powinna zostać zidentyfikowana, a właściwe działania do jej rozwoju powinny zostać podjęte do roku 2030 jako priorytet w ramach sieci kompleksowej. Sieć bazowa powinna stanowić podstawę rozwoju zrównoważonej multimodalnej sieci transportowej i stymulować rozwój całej sieci kompleksowej. Sieć bazowa, przedstawiona na mapach znajdujących się w załączniku I do rozporządzenia PE, obejmuje te części sieci kompleksowej, które są strategicznie najważniejsze dla realizacji celów polityki transeuropejskiej sieci transportowej i odzwierciedlają zmieniający się popyt na przewozy oraz potrzebę istnienia transportu multimodalnego.[2] Sieć kompleksowa TEN-T: jest to sieć dróg, która składa się ze wszystkich istniejących i planowanych infrastruktur transportowych transeuropejskiej sieci transportowej, jak również środków wspierających efektywne i zrównoważone z punktu widzenia społecznego i środowiskowego wykorzystywanie tej infrastruktury. Państwa członkowskie dokładają wszelkich możliwych starań w celu ukończenia sieci kompleksowej do dnia 31 grudnia 2050 r.[3] Interoperacyjność oznacza zdolność infrastruktury danego rodzaju transportu – wraz ze wszelkimi warunkami regulacyjnymi, technicznymi i eksploatacyjnymi – do umożliwiania bezpiecznych i nieprzerwanych przepływów ruchu, które spełniają wymagane osiągi dla tej infrastruktury lub tego rodzaju transportu;

                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                     Pytanie 2. Mając na uwadze nabór wniosków na projekty z zakresu dróg lokalnych, proszę o podanie Instrukcji, z których należy korzystać w celu przeprowadzenia pomiarów ruchu na drogach gminnych i powiatowych (Działanie 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18).

                                                                     Pomiar natężenia ruchu pojazdów nie dotyczy nowobudowanych odcinków dróg.W celu przeprowadzenia pomiarów ruchu na przebudowywanych drogach, IZ RPO WSL na lata 2014-2020 rekomenduje stosowanie metodyki określonej w dokumentach:
                                                                     a) Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych i powiatowych opracowanej przez IBDM  (dokumenty stanowią załączniki do ogłoszenia konkursowego).
                                                                     b) Zasady prowadzenia pomiarów ruchu i określania wielkości SDR na drogach powiatowych i gminnych, roboczy dokument z 14 sierpnia 2018 r. opracowany przez Wydział Sieci Drogowej i Analiz Ruchu Departament Studiów GDDKiA. (dokument stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi).

                                                                     W dokumentach tych znajdują się instrukcje, które ułatwią wykonanie analiz i prognozy ruchu. Z uwagi na termin przeprowadzenia naboru wniosków możliwe jest przeprowadzenie pomiaru ruchu w innym okresie niż wskazanym w ww. dokumentach.
                                                                     Istnieje również możliwość przeprowadzenia pomiarów ruchu w oparciu o inne instrukcje, w takiej sytuacji należy przedstawić przyjętą metodykę pomiarów i uzasadnić jej stosowanie. Pomocne w przygotowaniu analizy specyficznej mogą być również zapisy Niebieskiej Księgi - infrastruktura drogowa.
                                                                     Wyniki przeprowadzonych pomiarów ruchu należy przedstawić w formie dodatkowego załącznika, stanowią one podstawę oceny merytorycznej projektu.
                                                                     Pomocne materiały:
                                                                     Zasady prowadzenia pomiarów ruchu i określania wielkości SDR na drogach powiatowych i gminny
                                                                     Niebieska ksiega
                                                                     Załącznik 1 - formularz do pomiaru podstawowego metodą wideorejestracji
                                                                     Załącznik 2 - Formularz pomiaru podstawowego

                                                                      Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_6_1_rpsl_06_01_00_iz_01_24_29618

                                                                      Pytanie 1. Mając na uwadze obowiązywanie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (z 5 kwietnia 2018 r.), proszę o określenie jakiego rodzaju informacje należy przedstawić we wniosku o dofinansowanie odnośnie standardów dostępności, w konkursach ogłoszonych w listopadzie 2018 r.
                                                                      Dotyczy realizacji standardów dostępności w projektach ubiegających się o wsparcie w ramach naborów wniosków ogłoszonych w listopadzie 2018 r: (tj. nabór: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-294/18, RPSL.04.04.00-IZ.01-24-295/18, RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18).

                                                                      Odpowiedź
                                                                      Wnioskodawca w ramach pola B.21. powinien wskazać jaki wpływ ma projekt na zapobieganie dyskryminacji. W polu tym należy przedstawić wyczerpujące uzasadnienie – należy opisać, w jaki sposób będzie przestrzegana zasada niedyskryminacji i za pomocą jakich konkretnych działań.W polu B.21 należy również odnieść się do standardów określonych w załączniku nr 2 „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020” do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (dalej: wytyczne równościowe). Należy odnieść się do każdego -adekwatnego zakresowo dla projektu - elementu standardu. Przykładowo, w projektach z zakresu transportu należy opisać realizację standardu transportowego (np. w zakresie zatok autobusowych, przystanków, wymagań dla autobusów, taboru kolejowego etc.). W przypadku, jeśli jakiś element nie dotyczy przedmiotu projektu, należy to wyjaśnić (np. w standardzie architektonicznym projekt nie przewiduje budowy parkingów, tak więc ten element standardu nie dotyczy projektu).
                                                                      Link do Wytycznych równościowych oraz standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020

                                                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                                                                       Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/standardy_dostepnosci_w_projektach_realizowanych_z_rpo_wsl_2014_2020

                                                                       Pytanie 1. Nawiązując do zaprzestania gromadzenia danych uczestników projektu dot. sytuacji gospodarstwa domowego - jak anonimizować/ usunąć zebrane dotychczas dane na formularzach kwalifikujących uczestnika do projektu?   
                                                                       Odpowiedź, 4.09.2018 r.
                                                                       Sposób anonimizacji i/lub usunięcia przedmiotowych danych zależy od formy ich gromadzenia.
                                                                       Za prawidłową anonimizację/usunięcie danych, jak również wybór prawidłowego sposobu dokonania przedmiotowych czynności, odpowiada – co do zasady – administrator danych.
                                                                       Najczęściej występującą metodą anonimizacji danych gromadzonych na nośnikach papierowych, jest ich zakreślenie czarnym markerem, w sposób uniemożliwiający odzyskanie tych danych (tekst nie „przebija” spod zakreślonego fragmentu, ani na drugą stronę kartki).

                                                                       W przypadku gromadzenia danych w formie elektronicznej niezbędne jest zastosowanie środków służących do nieodwracalnego usunięcia danych z dysku (i/lub z innego oprogramowania, np. z chmury danych), zgodnie z obowiązującymi procedurami w jednostce. 

                                                                       Należy mieć na uwadze, iż przeniesienie danych do kosza, usunięcie danych poprzez wybór z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) czy poprzez użycie klawisza „delete” nie spełnia przesłanek nieodwracalnego usunięcia danych.

                                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                       Pytanie 2.
                                                                       Czy zasada proporcjonalności jest wyliczana od wydatków kwalifikowalnych  w ramach wniosku o dofinansowanie (całość projektu) czy wydatków kwalifikowalnych rozliczonych we wniosku o płatność (rzeczywistych wydatków)?   
                                                                       Odpowiedź, 4.09.2018 r.
                                                                       Zgodnie z zapisami podrozdziału 8.8 pkt 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. (…)  właściwa instytucja będąca stroną umowy może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu [podkr. wł.] za niekwalifikowalne (…).

                                                                       Należy mieć na uwadze, iż (…) wydatki niekwalifikowalne z tytułu reguły proporcjonalności obejmują wydatki związane z zadaniem merytorycznym (…), którego/-ych założenia nie zostały osiągnięte oraz proporcjonalnie koszty pośrednie [podkr. wł.].

                                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                       Pytanie 3. Beneficjent (JST) założył we wniosku o dofinansowanie składniki stypendium stażowego. Projekt (po podpisaniu umowy z Instytucją Pośredniczącą) został powierzony wyłonionemu realizatorowi w drodze ustawy o pożytku publicznym. Organizacja (fundacja) ma wyższą składkę ubezpieczenia wypadkowego. Czy prawidłowym działaniem będzie obniżenie realnej kwoty brutto stypendium tak, aby nie dokładać środków na dany wydatek z innego wydatku? Czy też należy wypłacić stypendium brutto w założonej kwocie we wniosku o dofinansowanie, a zwiększony narzut realizatora pokryć zwiększeniem w budżecie kwoty brutto brutto wydatku? Umowa z uczestnikiem została zawarta na kwotę brutto z zastrzeżeniem, że składowe mogą ulec zmianie (np. z uwagi na zmianę przepisów). 
                                                                       Odpowiedź, 4.09.2018 r.
                                                                       W pierwszej kolejności należy mieć na uwadze, iż przedstawiona odpowiedź stanowi opinię Instytucji Zarządzającej – Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

                                                                       Wiążące dla Beneficjenta stanowisko w tej sprawie winna przedstawić odpowiednia Instytucja Pośrednicząca, będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu.

                                                                       Jednakże, w opinii IZ stypendium stażowe powinno być wypłacone w pełnej wysokości, a „ciężar” składek spoczywa na organizatorze stażu.

                                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                       Pytanie 4. Jakie konsekwencje będą za konkretne uchybienia, np. za brak w polityce rachunkowości zasad dot. rozliczania środków publicznych?           
                                                                       Odpowiedź, 4.09.2018 r.
                                                                       Uchybienia – co do zasady – stanowią wynik stwierdzonych przez IZ omyłek, braków w dokumentacji itp., które nie mają wpływu na kwalifikowalność wydatku/ów, w związku z czym nie skutkują zwrotem środków czy pomniejszeniem wydatków wykazanych we wniosku o płatność.

                                                                       W związku z powyższym, w przypadku stwierdzenia uchybienia, o którym mowa, IZ może zalecić Beneficjentowi uzupełnienie zapisów regulacji wewnętrznych o niezbędne elementy dotyczące realizacji projektu.

                                                                       Jednakże, należy mieć na uwadze różnicę pomiędzy formalnymi brakami w zapisach polityki rachunkowości, przy jednoczesnej poprawnej ewidencji wydatków w projekcie – zgodnie z wymogami IZ w tym zakresie, określonymi w umowie o dofinansowanie projektu (poprawne wyodrębnienie ewidencji księgowej), co może stanowić uchybienie, a możliwością uznania wydatków za niekwalifikowalne ze względu na brak ich ewidencji księgowej w ramach wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu (podrozdział 6.2 pkt 3 e) Wytycznych).

                                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                        

                                                                        

                                                                        Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/kontrola_nieprawidlowosci_efrr_szkolenie_4092018

                                                                        Pytanie 3. Czy można zmienić kryteria wyboru w zasadzie konkurencyjności (np. wagę dla kryteriów wyboru) dla tej samej pozycji budżetowej, ale w przypadku robienia zamówień częściowych na przestrzeni kilku lat? Czy można zastosować np. 2 różne zasady konkurencyjności?

                                                                        Odpowiedź, 2.10.2018 r.
                                                                        Dla tej samej pozycji budżetowej można przeprowadzić kilka odrębnych procedur zakupowych. Procedury te mogą charakteryzować się np. innymi terminami wykonania, warunkami udziału w postępowaniu, czy też kryteriami oceny ofert.

                                                                        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                        Pytanie 2. Jak sumujemy zamówienia ws. prowadzenia szkoleń?
                                                                        Odpowiedź, 18.09.2018 r.

                                                                        Zasady ogólne. 
                                                                        Ustawa p.z.p. nie wskazuje dokładnego momentu, w którym zamawiający powinien dokonać czynności ustalenia wartości zamówienia, poza wskazaniem, że czynność ta wykonywana jest na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uzasadniona wydaje się teza, że zamawiający powinien ustalić wartość zamówienia w momencie, gdy pojawia się skonkretyzowana potrzeba zakupu dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz decyzja o jej zaspokojeniu, a także zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na zapłatę przyszłego wynagrodzenia wykonawcy. W momencie, gdy zamawiający potrafi określić konkretną potrzebę i ma pewność, co do zabezpieczenia finansowego przyszłego zamówienia, może rozpocząć etap przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawodawca daje zamawiającemu w takiej sytuacji dwie podstawowe możliwości dokonania zakupu konkretnych dostaw, usług lub robót budowlanych.
                                                                        Pierwszą z nich jest przeprowadzenie jednego postępowania obejmującego cały zakres zapotrzebowania zamawiającego w zakresie konkretnej dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Drugim rozwiązaniem jest dokonanie podziału zamówienia publicznego i przeprowadzenie większej ilości postępowań, z których każde może obejmować inną część tego zamówienia. To drugie rozwiązanie w ustawie p.z.p. traktowane jest jako tzw. udzielenie zamówienia w częściach. Sytuacja taka występuje, gdy zamawiający ustali zakres zamówień tego samego rodzaju, planowanych do zrealizowania w pewnym okresie czasu, jednak nie udzieli zamówienia w wyniku jednej umowy, a w wyniku kilku umów. Należy wówczas pamiętać o zasadzie wskazanej w art. 32 ust. 4 p.z.p. Zgodnie z tą zasadą, jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Zasada ta łączy się z zasadą wyartykułowaną w przepisach art. 32 ust. 2 p.z.p., zgodnie z którą zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Z obu ww. przepisów wynika, że zamawiający, który zamierza udzielić jednego zamówienia publicznego, może to zrobić w wielu częściach o ile do każdej z nich zastosuje przepisy właściwe dla zsumowanej wartości wszystkich części. Taki podział zamówienia publicznego na wiele części (postępowań) nie narusza zasady wskazanej w art. 32 ust.2 p.z.p., bowiem nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów p.z.p., nie prowadzi też do takiego uniknięcia. Obok zamówień częściowych mogą pojawić się tzw. zamówienia odrębne, czyli zamówienia nieuwzględnione (ze względów obiektywnych a nie na skutek braku staranności) podczas czynności ustalania wartości zamówienia. Różnice pomiędzy jednym zamówieniem udzielanym w kilku częściach a kilkoma zamówieniami odrębnymi mogą być trudno zauważalne, jednak ich odróżnienie jest niezwykle istotne dla prawidłowego przeprowadzenia czynności ustalania wartości zamówienia publicznego.

                                                                        To czy kilka umów dotyczących tego samego rodzaju zamówień zawartych w ciągu roku potraktuje się, jako zamówienia udzielane w częściach czy jako zamówienia odrębne będzie zależało od wyników oceny dochowania przez zamawiającego należytej staranności przy ustalaniu wartości zamówienia (art. 32 ust. 1 p.z.p.).

                                                                        Jeżeli przy dochowaniu należytej staranności dałoby się przy udzielaniu pierwszego zamówienia określić zapotrzebowanie na zamówienia kolejne oraz zamawiający posiadałby zabezpieczenie finansowe na kolejne zamówienia – to te kolejne zamówienia należy traktować, jako części jednego zamówienia publicznego i stosować zasadę określoną w przepisach art. 32 ust. 4 p.z.p tj. do wyboru wykonawcy zastosować przepisy właściwe dla całości zamówienia (zsumowanej wartości wszystkich części). Natomiast, jeżeli – działając z należytą starannością – zamawiający przy każdym z zamówień obiektywnie nie był w stanie określić konkretnego zapotrzebowania na kolejne zamówienia lub nie miał zagwarantowanych środków finansowych na te przyszłe zamówienia, to każde z udzielanych w takich warunkach zamówień można traktować, jako zamówienia odrębne i stosować przepisy właściwe dla wartości każdego z zamówień odrębnych (art. 32 ust. z p.z.p.). Nie dojdzie wówczas do złamania zasady określonej w art. 32 ust. 2 p.z.p. zakazującej podziału jednego zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów p.z.p., bowiem przy udowodnieniu dochowania należytej staranności (albo braku dowodów na niedochowanie należytej staranności) trudno mówić o celowym działaniu zamawiającego w kierunku dokonania podziału zamówienia. Zamawiający mógłby mieć taki cel jedynie w przypadku gdyby z góry wiedział, że ma do czynienia z jednym zamówieniem, natomiast gdy działając z należytą starannością udziela jednego zamówienia nie spodziewając się kolejnych, nie dzieli jednego zamówienia na części a udziela kilku zamówień odrębnych. 

                                                                        Zakaz podziału zamówienia na części.

                                                                        Jedną z podstawowych zasad obowiązujących na etapie czynności ustalania wartości zamówienia publicznego jest zakaz dzielenia zamówienia na części lub zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Złamanie ww. zakazu wiąże się z wystąpieniem po stronie zamawiającego świadomości tego, że prawidłowe przeprowadzenie czynności ustalania wartości zamówienia zobliguje go do zastosowania przepisów p.z.p. (lub przepisów bardziej rygorystycznych) i wobec tego podejmuje on działania mające na celu zaniżenie wartości zamówienia lub dokonania podziału jednego zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów p.z.p. (lub przepisów bardziej rygorystycznych). Treść art. 32 ust. 2 p.z.p. zakłada dążenie przez zamawiającego do osiągnięcia przewidywanego z góry skutku - swoistej premedytacji. Przewidywanie tego skutku i działanie podjęte w celu jego osiągnięcia są ustawowymi znamionami czynu zabronionego. Zamiar sprawcy czynu, a nawet zamiar szczególny (czyli bezpośredni, a nie ewentualny) jest cechą, bez której zaistnienia nie można przypisać obwinionemu takiego czynu[1].

                                                                        [1] Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z dnia 31 stycznia 2011 r. BDF1/4900/102/112/RN-25/10/2989 Lex polonica 2574336 

                                                                        Agregowanie zamówień publicznych 

                                                                        Zakazany podział zamówienia publicznego występuje najczęściej na skutek celowego wyodrębnienia z jednego zamówienia kilku zamówień odrębnych i dokonanie wyboru wykonawcy zamówienia publicznego wg procedur właściwych dla wydzielonych części jednego zamówienia publicznego. W przypadku zamówień o niejednorodnym przedmiocie zamówienia może pojawić się problem z oceną, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem publicznym (w ramach którego występują pewne różnice aczkolwiek nie pozwalające na dokonanie podziału na tzw. zamówienia odrębne), czy też z wieloma odrębnymi zamówieniami publicznymi (różnice są tak istotne, że decydują o odrębności zamówień). Zamawiający powinien dokonać odpowiedniego grupowania (agregowania) zamówień publicznych celem zastosowania p.z.p. W celu ustalenia właściwego sposobu działania przy agregowaniu zamówień publicznych należy posługiwać się takimi kryteriami, jak tożsamość przedmiotowa zamówienia, tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez tą samą grupę wykonawców.  Zasady powyższe należy odnieść do planowanych usług szkoleniowych, jeżeli wystąpią ww. cechy wspólne, należy usługi szkoleniowe oszacować łącznie. Jeżeli nie wystąpi przynajmniej jedna z nich, należy takie usługi potraktować jako odrębne zamówienia.

                                                                        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                        Pytanie 1. Czy należy łącznie oszacować dostawy dla projektu, który już będziemy realizować z dofinansowania EFS (mamy podpisaną umowę o dofinansowanie). W projekcie nr 2 nie mamy podpisanej jeszcze umowy o dofinansowanie. Pierwszy koszyk dostaw to procedura unijna, drugi koszyk mógłby być przetargiem biuletynowym poniżej progu unijnego. Czy fakt, że nie mamy podpisanej umowy dofinansowania ma znaczenie dla procesu prawidłowego szacowania?
                                                                        Odpowiedź, 18.09.2018 r.
                                                                        Zamawiający zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych powinien ustalić wartość zamówienia z należyta starannością. Uwzględnianie w szacowaniu wartości zamówienia wartości projektów planowanych w przypadku których nie otrzymano jeszcze oficjalnego potwierdzenia ich otrzymania (nie zawarto umowy) zależy od wielu czynników np. tego czy projekty te zostały ujęte w planach rzeczowo-finansowych zamawiającego, co świadczyłoby o konieczności ich uwzględniania w szacowaniu wartości zamówienia nawet w sytuacji braku podpisania umowy o dofinansowanie. Przykładem może być stan faktyczny oceniany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który uznał, że beneficjent który nie posiadał podpisanej umowy o dofinansowanie, ale planowane zamówienie miał ujęte w zakresie wkładu własnego w budżecie powinien zsumować ją z innym zamówieniem tożsamym przedmiotowo, na które posiadał pełny montaż finansowy (wyrok WSA w Krakowie I SA/Kr 12/18 z dnia 28 lutego 2018 r.)

                                                                        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                         Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prawo_zamowien_publicznych_efs_2102018

                                                                         Pytanie 1. Pytanie dot. 20- godz. kursu przygotowującego do prowadzenia działalności. Kto ten kurs musi ukończyć, gdzie go można ukończyć i ile kosztuje? 

                                                                         Odpowiedź, 27.09.2018 r.
                                                                         Zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-263/18 (Standard Opieki Skoordynowanej) osoby prowadzące klub seniora nie mają określonych wymagań zawodowych. Wymagane jest, by odbyły one co najmniej 20-godzinny kurs przygotowujący do prowadzenia takiej działalności (kurs może zostać sfinansowany w ramach projektu).

                                                                         W związku z powyższym osoby prowadzące Klub Seniora w ramach projektu powinny taki kurs odbyć, a kwestia wyboru podmiotu szkolącego leży w gestii Projektodawcy. Instytucja Organizująca Konkurs nie wskazuje ani stawek za takie szkolenie ani konkretnych firm, które mogą takie szkolenie zrealizować. Po stronie Wnioskodawcy jest znalezienie wykonawcy zgodnie z obowiązującymi na rynku stawkami.

                                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                          Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_9_2_5_31082018

                                                                          Pytanie 1. Z zapisu kryterium dodatkowego „Czy wsparcie w ramach typu projektu 1 lub 2 skierowane jest do szkół i uczniów z największymi i specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w szczególności do szkół osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu?” wynika, że liczba punktów możliwych do uzyskania za spełnienie tego kryterium wynosi 6.
                                                                          Wątpliwość rodzą się w przypadku objęcia wsparciem w ramach jednego WND zarówno szkół spełniających to kryterium, jak i szkół z wynikami wyższymi niż średnia województwa z danego egzaminu (bądź przedmiotu w przypadku egzaminu maturalnego).

                                                                          Stąd proszę o wskazanie zasad przyznania punktów w tym kryterium. Czy ma tu może zastosowanie np. zasada proporcjonalności lub kryterium wyłączności tzn. gdy wszystkie szkoły objęte wnioskiem spełniają przedmiotowe kryterium, wówczas przyznane jest 6-punktów?

                                                                          Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                          Punkty dodatkowe w ramach tego kryterium można uzyskać tylko w przypadku gdy wszystkie szkoły objęte wsparciem w ramach projektu miały najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu.

                                                                          Nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o ilość wniosków składanych w ramach konkursu więc w ramach jednego projektu wnioskodawca może objąć wsparciem szkoły z najniższymi wynikami i otrzymać dodatkowe punkty a w ramach drugiego projektu objąć wsparciem szkoły z wynikami wyższymi niż średnia województwa.

                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                          Pytanie 2. Czy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nauczyciela i dodatkowe wynagrodzenie roczne jest kwalifikowalne? Aktualny stan prawny każe wyliczać wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkole na podstawie Karty Nauczyciela realizujących zajęcia prowadzone bezpośrednio z uczniami w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej łącznie z uwzględnieniem wszystkich kosztów wynagrodzenia w tym wynagrodzenia urlopowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

                                                                          Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                          Wynagrodzenia urlopowe nauczycieli są kwalifikowalne w ramach projektu, nie ma natomiast możliwości rozliczenia dodatkowego  wynagrodzenia rocznego tzw. „13-tki”  nauczycieli zatrudnionych w projekcie na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela.

                                                                          Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 rozdz. 6.15 pkt. 5 „13-stka” jest kwalifikowalna wyłącznie, jeżeli wynika z przepisów prawa pracy i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu. 

                                                                          Beneficjent w przypadku zaangażowania pracownika na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela nie rozlicza w ramach projektu wynagrodzenia zasadniczego. Zatem pomimo, że zwiększa się podstawa wyliczenia 13-tki w związku z przydzieleniem nauczycielowi dodatkowych godzin w projekcie, z uwagi na brak rozliczenia wynagrodzenia zasadniczego 13-stka jest niekwalifikowalna. W takim przypadku Beneficjent nie rozlicza 13-stki w ramach projektu, tylko  finansuje koszty z własnych środków poza projektem.

                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                          Pytanie 3. Jesteśmy zespołem szkół zawodowych (technikum i zasadnicza szkoła zawodowa), czy w ramach poddziałania 11.1.4 obydwie nasze szkoły mogą wziąć udział w projekcie, czy jedynie technikum?

                                                                          Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                          Obie szkoły mogą wziąć udział w projekcie jeżeli realizują kształcenie ogólne bo zgodnie z zapisami regulaminu konkursu grupę docelową stanowią m.in. szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne, w tym szkoły artystyczne i zawodowe, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                          Pytanie 4. Czy w projekcie kwestie rozliczenia i księgowości można powierzyć firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w tego typu działalności?
                                                                          Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                          Tak, mogą Państwo kwestie rozliczania i obsługi księgowej powierzyć firmie zewnętrznej, oczywiście w ramach kosztów pośrednich.

                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                          Pytanie 5. Ile można złożyć wniosków w projekcie?
                                                                          Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                          Nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o ilość składanych wniosków w ramach konkursu. Można objąć wsparciem kilka szkół i dla każdej z nich złożyć odrębny wniosek.

                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                          Pytanie 6. Stawka za komputer wskazana w Taryfikatorze to 2470 zł, taryfikator jest z 2016 roku, czy te stawki są obligatoryjne do budżetu projektu?
                                                                          Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                          Taryfikator się nie zmienił. Obowiązuje ten, który jest załącznikiem do regulaminu konkursu. Jeżeli jednak chcą Państwo np. zakupić sprzęt droższy niż stawka wskazana w Taryfikatorze to jest taka możliwość tylko w opisie wydatku musi być uzasadnienie dlaczego.

                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                          Pytanie 7. Docelowa placówka to zespół szkół, do którego należy szkoła podstawowa oraz oddziały gimnazjum w szkole podstawowej (dawne gimnazjum). Czy można liczyć placówkę jako dwie szkoły? (zgodnie z zapisem: W przypadku objęcia wsparciem szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą z nich należy traktować jako odrębną szkołę). Czy gimnazjum ze względu na to, że wygasa nie może już być liczone?
                                                                          Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                          Jeżeli w ramach projektu miałyby być objęte wsparciem 2 szkoły wchodzące w skład zespołu szkół to traktujemy je jako 2 odrębne szkoły. Jeżeli jednak gimnazjum nie funkcjonuje jako odrębna szkoła tylko w szkole podstawowej są klasy gimnazjalne to nie są to odrębne szkoły.

                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                          Pytanie 8. Czy max. 300 000 zł wsparcia/szkołę oznacza tylko dofinansowanie (unijne + budżet państwa) czy wartość całego projektu przypadającą na 1 szkołę?
                                                                          Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                          Jako wartość wsparcia należy rozumieć wartość kosztów bezpośrednich (dofinansowanie + wkład własny (jeżeli jest wnoszony w ramach kosztów bezpośrednich).

                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                          Pytanie 9. Czy w przypadku, gdy projekt miałby obejmować studia podyplomowe dla nauczycieli oraz zajęcia dla dzieci, które prowadzą nauczyciele w ramach praktyk to czy prowadzenie tych zajęć może być płatne?
                                                                          Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                          Prowadzenie takich zajęć może być płatne. Nauczyciele, którzy studiują w ramach projektu (i mają praktyki w ramach studiów) i w ramach tych praktyk prowadzą zajęcia projektowe z dziećmi, mogą dostawać wynagrodzenie z tego tytułu.

                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                          Pytanie 10. Czy jest ustalona konkretna stawka, jaką należy przyjąć przy konstruowaniu budżetu jako wynagrodzenie nauczyciela? Na chwilę obecną nie jestem w stanie przewidzieć, jaki będzie stopień awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli. Czy zapis w regulaminie oznacza, że przez względu na stopień awansu stawka jest ustalana na poziomie n-la dyplomowanego?
                                                                          Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                          Nauczycielom zatrudnionym w projekcie na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela (będących już pracownikami danej szkoły) przysługuje wynagrodzenie w wysokości wyliczonej według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy i wynagrodzenia urlopowego. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę zgodnie z art. 16 Prawa oświatowego (nowi nauczyciele) za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                          Pytanie 11. Czy w ramach Typów projektu I i II, możliwa jest organizacja zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
                                                                          Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                          W ramach I i II typu projektu wsparciem mogą być objęte wszystkie klasy szkoły podstawowej.

                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                          Pytanie 12. Czy w ramach typu projektu I, możemy zorganizować zajęcia z logopedii i dla uczniów z orzeczoną dysleksją?
                                                                          Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                          Zajęcia logopedyczne są jednymi z zajęć specjalistycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia specjalistyczne mogą być realizowane tylko w ramach III typu, nie ma możliwości realizacji zajęć z logopedii w ramach I typu.

                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                           Pytanie 13. Czy w przypadku realizacji w projekcie następujących typów projektów:

                                                                          I. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

                                                                          II. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).

                                                                          III. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów kwalifikowalna będzie realizacja (w ramach typu IV) szkoleń dla nauczycieli z zakresu pracy z dzieckiem z SPE oraz studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki?

                                                                          Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                          Jak najbardziej, szkolenia dla nauczycieli mogą być również z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Należy tylko pamiętać, że wsparcie powinno wynikać z analizy indywidualnej placówki.

                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                          Pytanie 14. Proszę o informację czy w przypadku gdy wnioskodawcą jest stowarzyszenie będące organem prowadzącym szkoły podstawowe wykazany roczny obrót powinien obejmować wyłącznie obroty stowarzyszenia czy sumę obrotów stowarzyszenia i podległych mu szkół będących realizatorami projektu?
                                                                          Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                          We wniosku powinny być wykazane obroty Lidera zgodnie z prowadzoną przez niego księgowością. Jeżeli szkoły podlegają pod stowarzyszenie, nie posiadają osobowości prawnej i rozliczają się wspólnie to wykazana powinna być suma obrotów.

                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                          Pytanie 15. Czy wnioskodawcą w projekcie może być szkoła?
                                                                          Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                          Nie, wnioskodawcą może być tylko organ prowadzący szkołę. Szkoła musi być wskazana jako realizator w projekcie.

                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                          Pytanie 16. Czy istnieje wzór umowy partnerskiej, który należy zastosować w przypadku realizacji projektu w partnerstwie w ramach działania 11.1.4? I jeśli tak to proszę o informację gdzie jest on dostępny, ponieważ nie ma takiego dokumentu przy ogłoszeniu o konkursie.
                                                                          Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                          Nie ma wzoru umowy partnerskiej (obecnie nie jest ona załącznikiem do umowy o dofinansowanie). Wszystkie informacje dot. partnerstwa w projekcie, łącznie z tym co powinna zawierać umowa partnerska, są zawarte w rozdz. 2.4 Regulaminu konkursu.

                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                          Pytanie 17. Proszę o informację jaką stawkę za salę szkolną lekcyjną powinna zastosować gmina mająca w uchwale 21 zł netto za wynajem sal aby być w zgodzie z taryfikatorem?
                                                                          Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                          Jeżeli zgodnie z uchwałą gminy stawka za wynajem sal wynosi 21 zł to taką kwotę mogą Państwo wskazać we wniosku o dofinansowanie. Dopuszczalna stawka godzinowa wskazana w Taryfikatorze to 23 zł brutto jednak dokumentem nadrzędnym jest uchwała JST lub inny dokument regulujący tą kwestię, na który muszą się Państwo powołać w uzasadnieniu wydatku.

                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                          Pytanie 18. Proszę o informację czy sale szkolne, które były remontowane z cross financingu w poprzednich naborach konkursu 11.1.4,  mogą w bieżącym naborze być wykazane jako wkład własny w projekcie. Mam na myśli szkołę która brała udział we wcześniejszym  naborze 11.1.4 oraz będzie uczestniczyła w projekcie w obecnym naborze 11.1.4.

                                                                          Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                          Sale, które były remontowane w ramach cross-financingu mogą być wykazane jako wkład własny ale tylko koszty eksploatacji tych sal (koszt czynszu, prąd, woda, ogrzewanie). We wniosku należy wtedy podać metodologię wyliczenia tych kosztów.

                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                          Pytanie 19. W związku z wątpliwościami dotyczącymi zakresu wsparcia w poddziałaniu 11.1.4. bardzo proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej zakresu zajęć. Chcielibyśmy m.in. rozwijać kompetencje informatyczne oraz matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne poprzez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z programowania, robotyki i fotografii multimedialnej (Typ I projektu). Czy zajęcia te mieszczą się w katalogu możliwych w regulaminie konkursu zajęć?

                                                                          Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                          Nauka programowania jest jednym z obszarów rozwijania kompetencji kluczowych jednak zajęcia z zakresu programowania dla uczniów zostały zaplanowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 3.2 PO PC). Żeby uniknąć sytuacji, w których interwencja służąca realizacji tego samego celu, skierowana do tych samych grup docelowych byłaby finansowana jednocześnie z kilku źródeł czy programów, działania z zakresu programowania zostały wyłączone z zakresu interwencji EFS.

                                                                          Możliwe są zajęcia z robotyki ale bez elementów programowania i ew. z fotografii multimedialnej jeżeli będą miały na celu rozwijanie kompetencji informatycznych oraz matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych.

                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                          Pytanie 20. Czy w przypadku gdy projekt obejmuję szkołę podstawową oraz dwie file tej szkoły w innych miejscowościach limit wydatków na szkołę należy liczyć jak dla jednej szkoły czy jak dla trzech? Proszę też o informację czy diagnoza powinna zostać opracowana indywidualnie dla każdej filii?

                                                                          Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                          W przypadku szkoły, która ma filie traktujemy ją jako jedną szkołę więc limit wydatków również dla jednej szkoły. Diagnoza może być jedna skoro to jest jedna szkoła ale dobrze byłoby uwzględnić poszczególne filie bo w każdej z nich są inne klasy i prawdopodobnie inne problemy.

                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                          Pytanie 21. Czy dopuszczalne jest, aby wśród podmiotów tworzących formalne partnerstwo w projekcie – obok organów prowadzących placówki oświatowe – znalazła się osoba prawna, która nie należy do tej kategorii, jednak zamierza – zgodnie ze swoimi celami statutowymi – wesprzeć pracę wskazanych szkół pod względem organizacyjnym, technicznym i merytorycznym. Czy taki podmiot może pełnić rolę lidera?

                                                                          Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                          Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu jednym z kryteriów dostępu jest Czy Wnioskodawcą w projekcie jest organ prowadzący szkołę lub placówkę, do której skierowane jest wsparcie?

                                                                          Zatem wnioskodawcą w projekcie zawsze musi być organ prowadzący szkołę lub placówkę do której skierowane jest wsparcie. Podmiot prywatny, który nie jest organem prowadzącym szkołę lub placówkę, może wystąpić jako partner ale nie może pełnić roli lidera.

                                                                          IZ zaleca aby inne organy prowadzące nie były partnerami w projekcie. Wniosek powinien być złożony przez organ prowadzący a wsparciem objęte szkoły podlegające pod ten organ prowadzący.

                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                          Pytanie 22. Czy kurs szybkiego czytania i zapamiętywania jest kwalifikowany w ramach 11.1.4 jako rozwój kompetencji kluczowych.

                                                                          Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                          Tak, umiejętność uczenia się jest jedną z kompetencji kluczowych. Definiowana jest jako „zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach”. Aby uczniowie osiągali lepsze wyniki w nauce i byli w stanie efektywnie uczyć się, można wykorzystać do tego m.in. kurs szybkiego czytania i zapamiętywania.

                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                          Pytanie 23. W opisie wskaźników w regulaminie znajduje się zapis “W przypadku objęcia wsparciem kilku szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą szkołę z danego zespołu szkół, która uzyskała wsparcie bezpośrednie, należy liczyć odrębnie. W przypadku skierowania wsparcia do szkół filialnych, szkoła macierzysta i szkoły jej podporządkowane powinny być mierzone odrębnie” natomiast w opisie kryterium dot. maksymalnej wielkości wsparcia “W przypadku objęcia wsparciem szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą z nich należy traktować jako odrębna szkołę" i nie ma tu informacji jak traktować filie. Czyli np. we wskaźniku dot. doposażenia pracowni wykazujemy trzy szkoły ale maksymalna kwota kosztów bezpośrednich w projekcie wynosi 500 000 zł (w sumie szkoły mają ponad 300 ucz.) a nie 900 000 zł?

                                                                          Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                          W przypadku wskaźnika "Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych" i "Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie" jeżeli wsparcie kierowane jest szkół filialnych, szkoła macierzysta i szkoły jej podporządkowane powinny być mierzone odrębnie. Chodzi o wskazanie ile fizycznie szkół/budynków zostało doposażonych. Natomiast ilość filii w szkole nie wpływa na podniesienie wartości wsparcia dla tej szkoły. To nadal jest jedna szkoła tylko znajdująca się w kilku budynkach. Tak więc wartość wsparcia dla jednej szkoły, natomiast we wskaźniku dot. doposażenia pracowni powinny być wykazane trzy szkoły/budynki jeżeli wszystkie trzy zostały doposażone.

                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                           

                                                                           

                                                                           Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                           https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_1_4_konkurs_254_18_i_255_18

                                                                           Pytanie 1. Co wchodzi w zakres adaptacji pomieszczeń w konkursie 926- DDOM?

                                                                           Odpowiedź, 5.09.2018 r.
                                                                           W zakres adaptacji pomieszczeń mogą wchodzić koszty związane z dostosowaniem np. sal do wymagań, wynikających ze standardu DDOM (stanowi załącznik  nr 8 do Regulaminu konkursu).

                                                                           Zgodnie z w Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń w przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS związane jest z kategorią limitowaną cross- financing. 

                                                                           Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

                                                                           W projekcie obejmującym DDOM na cross-financing można przeznaczyć 20% dofinansowania unijnego (dofinansowanie unijne wynosi 85% wartości projektu).

                                                                           Opracowane przez wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                            Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                            https://rpo.slaskie.pl/czytaj/9_2_6_efs_dla_zdrowia_5092018

                                                                            Komunikat 1. Omyłkowy zapis w  Instrukcji wypełniania wniosku dla konkursu RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18

                                                                            Komunikat, 14.08.2018 r.
                                                                            W instrukcji wypełniania wniosku dla Działania 3.3. Technologie informacyjno- komunikacyjne w działalności gospodarczej dla konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 omyłkowo wskazano nieadekwatne informacje jakie należy uwzględnić w pkt. C.2.2. w polu „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” (str. 39 Instrukcji wypełniania wniosku).

                                                                            Obecnie zapis brzmi następująco:

                                                                            „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” - należy podać następujące dane:

                                                                            1. zakres obowiązków pracownika wskazujący na jego zaangażowanie w prace B+R będące przedmiotem projektu;
                                                                            2. uzasadnienie wydatku pod względem konieczności jego poniesienia w celu prawidłowej realizacji projektu;
                                                                            3. informację nt. poziomów gotowości technologii, w ramach których dany koszt będzie realizowany/zostanie poniesiony;
                                                                            4. metodologia wyliczenia godzinowej stawki jednostkowej (dalej gsj ) wraz ze wskazaniem metody oraz ze wskazaniem stosownego działania matematycznego.

                                                                            Poprawny zapis powinien brzmieć: 

                                                                            „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” - należy podać następujące dane:

                                                                            1. zakres obowiązków pracownika wraz z planowanym podziałem ilości godzin na poszczególne zadania w ramach realizacji projektu;
                                                                            2. uzasadnienie wydatku pod względem konieczności jego poniesienia w celu prawidłowej realizacji projektu;
                                                                            3. metodologię wyliczenia godzinowej stawki jednostkowej (dalej gsj) wraz ze wskazaniem metody oraz ze wskazaniem stosownego działania matematycznego.

                                                                            Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                                            Pytanie 1. Jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie  i wprowadzić nowe rozwiązania organizacyjne w naszej firmie m.in. poprzez pozyskanie oprogramowania magazynowo-kadrowego. Nasza firma posiada siedzibę główną w Sosnowcu oraz oddział produkcyjny w województwie mazowieckim. Wobec powyższego proszę o odpowiedź czy istnieje szansa na pozyskanie dofinansowania w ramach przedmiotowego projektu zważywszy na fakt, iż filia firmy znajduje się poza obszarem woj. śląskiego. Naszym zdaniem dominującym miejscem realizacji projektu będzie woj. śląskie, bowiem to tutaj znajdują się firmowe serwery, a także dział handlowy i osoba, która zajmuje się zamówieniami produktów. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych ułatwiłoby m.in. wgląd w stany magazynowe co byłoby związane ze zmianą jakościową w przedsiębiorstwie  jaka nastąpiła dzięki realizacji inwestycji.

                                                                            Odpowiedź, 31.08.2018 r.

                                                                            W pytaniu brakuje informacji, które pozwalają na jednoznaczną odpowiedź. Jednakże zgodnie z Regulaminem konkursu:

                                                                            Wnioskodawca musi realizować i utrzymać w okresie trwałości projekt na terenie województwa śląskiego oraz prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego na dzień podpisania umowy o dofinansowanie – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Ponadto proszę mieć na uwadze warunek kwalifikowania wartości niematerialnych i prawnych: należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności. W związku z powyższym w przypadku, gdy planowane do zakupu oprogramowanie będzie wykorzystywane wyłącznie w siedzibie firmy w Sosnowcu oraz w magazynach zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego wówczas istnieje możliwość wnioskowania w ramach konkursu. W takiej sytuacji proszę pamiętać, że jako lokalizację projektu należy uwzględnić zarówno siedzibę jak i magazyny.

                                                                            Natomiast w przypadku, gdy magazyny są zlokalizowane w woj. mazowieckim (lub w innym województwie) i z oprogramowania będzie korzystać również oddział/zakład zlokalizowany poza województwem śląskim wówczas projekt nie kwalifikuje się do wsparcia, gdyż wsparcie zostanie udzielone również zakładowi produkcyjnemu zlokalizowanemu poza województwem śląskim, co jest niezgodne z zasadami konkursu.

                                                                            Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                                                                            Pytanie 2: Zwracam się z pytaniem dotyczącym kodu PKD projektu. Jesteśmy spółką, która prowadzi działalność usługową w zakresie dystrybucji elementów okuć budowlanych. Przeważający kod PKD prowadzonej przez nas działalności to: 46.73. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Czy w ramach PKD projektu możemy wskazać taki kod, wypełniając wniosek? Projekt, który planujemy zrealizować, będzie tyczył się wdrożenia innowacji ułatwiającej dystrybucję naszych produktów (tj. unowocześnienie sprzedaży i systemu zamówień). W takim wypadku, w wyniku realizacji projektu z pewnością będziemy osiągać przychody ze sprzedaży. Czy takie rozumowanie na temat kodu PKD projektu jest prawidłowe?

                                                                            Odpowiedź, 31.08.2018 r.

                                                                            W odpowiedzi na pytanie informuję, że wskazany kod PKD projektu nie znajduje się na liście kodów wykluczonych, w związku z czym istnieje możliwość złożenia projektu ze wskazanym kodem PKD projektu. W odniesieniu do pytania czy kod PKD 46.73 jest odpowiedni w odniesieniu do zakresu projektu informuję, że opis projektu zawarty w Państwa pytaniu jest zbyt ogólny aby można było jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Jednakże w przypadku, gdy projekt dotyczy głównej działalności firmy wybór wskazanego kodu PKD wydaje się być adekwatnym.

                                                                            Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                                                                            Pytanie 3. Jesteśmy zainteresowani złożeniem aplikacji na dofinansowanie - DZIAŁANIE 3.3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO–KOMUNIKACYJNE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Po zapoznaniu się z Regulaminem tego Konkursu powzięliśmy w wątpliwość następujące kwestie:

                                                                            - czy dofinansowanie w ramach tego projektu może dotyczyć już inwestycji zapłaconej w ubiegłym roku  (zakup wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowania zintegrowanego systemu operacyjnego oraz zakup środków trwałych - sprzętu komputerowego),

                                                                            - dysponujemy opinią o innowacyjności naszego przedsięwzięcia wystawioną dnia 27.02.2017 r., a zakres przedsięwzięcia byłby realizowany zgodnie z wystawioną opinią, czy możemy dołączyć tą opinię do wniosku i czy będzie ta opinia brana pod ocenę komisji?

                                                                            Odpowiedź, 31.08.2018 r.

                                                                            W odpowiedzi na zapytanie informuję, że:

                                                                            - Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, realizację wniosku można rozpocząć po jego złożeniu do ŚCP. Wszystkie wydatki poniesione przed złożeniem wniosku są wydatkami niekwalifikowanymi. Ponadto w opisanym przypadku nie jest zachowany efekt zachęty, co dyskwalifikuje wniosek do dofinansowania.

                                                                            - Zgodnie z dokumentacją konkursową, opinia o innowacyjności nie jest obligatoryjna  w przypadku konkursu dla Działania 3.3. RPO WSL, niemniej jeśli Wnioskodawca dysponuje takim dokumentem, można go załączyć jako załącznik dodatkowy. Dokument ten będzie brany pod uwagę podczas oceny projektu. Należy jednak zaznaczyć, że wszystkie dokumenty powinny być aktualne na moment złożenia wniosku o dofinansowanie. Data wystawienia dokumentu sugeruje, że dane zawarte w opinii mogą być nieaktualne na moment aplikowania.

                                                                            Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                                                                            Pytanie 4. W związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 proszę o odpowiedź na następujące pytania dotyczące promesy kredytowej.

                                                                            1. W dokumentacji konkursowej nie odnaleźliśmy wzoru promesy kredytowej. Czy załączony wzór promesy kredytowej wystawionej przez bank francuski będzie zaakceptowany przez Instytucję Organizującą Konkurs? Promesa zostanie wystawione przez bank francuski w języku francuskim, a do wniosku o dofinansowanie zostanie dostarczone tłumaczenie przysięgłe dokumentu wraz z kopią oryginalnej promesy. Jeśli istnieje inny wzór, proszę o dokładne wskazanie jego lokalizacji.
                                                                            2. Czy w załączonym wzorze konieczne jest wskazanie wartości projektu, czy wystarczy tylko kwota kredytu?
                                                                            3. Czy wartość kredytu udzielanego w EURO musi być w promesie wskazana w PLN po kursie z banku wystawiającego promesę z dnia jej wystawienia, czy też może być wyrażona wyłącznie w EURO? Ewentualnie czy należy podać zarówno kwotę w EURO, jak i w PLN?
                                                                            4. Jakiego rodzaju dane identyfikujące bank francuski będą potrzebne w promesie? Z przyczyn oczywistych nie będzie bowiem numeru KRS, NIP czy REGONU. Czy konieczne jest podanie informacji o kapitale zakładowym i kapitale wpłaconym? Czy należy do wniosku załączyć jeszcze jakiś dokument identyfikujący bank wystawiający promesę?

                                                                            Odpowiedź, 31.08.2018 r.

                                                                            Ad.1 – Dokumentacja aplikacyjna nie zawiera wzoru załącznika, odpowiednie instytucje wystawiają załączniki na stosowanych przez siebie wzorach. Proszę zwrócić uwagę na to, że załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu dla Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej zawiera informację dot. promesy kredytowej /promesy pożyczki inwestycyjnej : powinna zostać wystawiona na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez instytucję finansową typu bank, fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy zgodną z definicją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych.

                                                                            Ad.2 W dokumentacji konkursowej nie ma informacji jakie elementy dodatkowe powinna zawierać promesa kredytowa, jednak warto żeby zawierała zarówno kwotę kredytu oraz wartość projektu, ażeby była możliwość powiązania promesy z projektem.

                                                                            Ad.3 Wartość kredytu może zostać wyrażona w walucie EURO.

                                                                            Ad.4 Nie są potrzebne dodatkowe dokumenty identyfikujące bank.

                                                                            Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                                                                            Pytanie 5. Piszę do Państwa z pytaniem odnośnie pomocy publicznej i de minimis w konkursie 3.3. TIK. Otóż rozmawiałem z konsultantem i zostałem poinformowany że do wyboru mam tylko pomoc publiczną na 45%, 35% oraz de minimis na 50%, jednakże w generatorze do wyboru mam także dwie pomoce publiczne na 50% z czego jedna dotyczy wspierania innowacyjności oraz innowacji procesowej i organizacyjnej tak jak na załączonym niżej zrzucie ekranu. Czy mógłbym prosić o szczegółowe informacje na temat tego czy mogę wybrać tą pomoc publiczną na 50%, gdyż mój projekt przewiduje wprowadzenie innowacji procesowej oraz organizacyjnej.

                                                                            Odpowiedź, 31.09.2018 r.

                                                                            W odpowiedzi na pytanie informuję, że katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz warunki kwalikowania wydatków w ramach konkursu znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu dla Działania 3.3. „Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej”.

                                                                            Zgodnie z ww. dokumentem koszty kwalifikowalne obejmują:

                                                                            1)      „koszty nabycia nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego”,
                                                                            2)      „koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych”,
                                                                            3)      „koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego”.

                                                                            W przypadku ponoszenia wydatków w tych kategoriach kosztów Beneficjent ma możliwość wyboru  sposobu ich ponoszenia bądź to w oparciu o art. 14 Rozporządzenia KE nr 651/2014, bądź w oparciu o rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis.

                                                                            Maksymalny poziom wsparcia dla wydatków realizowanych w oparciu o Rozporządzenie KE nr 651/2014 to 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, a 35% dla średnich przedsiębiorstw, natomiast dla wydatków realizowanych w oparciu o rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis to 50% dla MŚP.

                                                                            4)      koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych (ART. 18 ROZPORZĄDZENIA 651/2014),
                                                                            5)      koszty wynagrodzeń (ART. 29 ROZPORZĄDZENIA 651/2014 ). Koszty te powinny być związane z wdrażaną przez Wnioskodawcę w ramach projektu innowacją procesową lub organizacyjną,
                                                                            6)      koszty szkoleń (ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS) ,7)      pozostałe koszty kwalifikowalne (ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS).

                                                                            Maksymalny poziom wsparcia dla powyższych wydatków to 50% dla MŚP.
                                                                            W odpowiedzi na Pana zapytania oraz powyższych informacji wynika, iż jeżeli chce Pan skorzystać z wsparcia w wysokości 50%, wtedy należy skorzystać z pomocy de minimis.

                                                                            Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                                                                            Pytanie 6. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach działania  RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18, „należy dołączyć dokumenty finansowe obrazujące trzy ostatnie lata obrachunkowe poprzedzające rok składania wniosku w formacie, w jakim zobowiązany jest je sporządzać Wnioskodawca: Bilansu oraz Rachunku zysków i strat (potwierdzone przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta oraz opatrzone pieczęcią urzędu skarbowego lub z potwierdzeniem złożenia/nadania) zgodnie z przepisami o rachunkowości.”

                                                                            Dokumenty za 2017 rok zostały złożone poprzez system ekrs.ms.gov.pl. Jedynym potwierdzeniem złożenia dokumentów jest wiadomość mailowa o treści:    W związku ze zgłoszeniem o identyfikatorze ……… z dnia 04-07-2018 dotyczącym podmiotu o nr KRS …………… zamieszczono w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS wzmianki o złożeniu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

                                                                            Wiadomość mailowa nie ma żadnego załącznika. Podobnie z systemu można pobrać jedynie komunikat takiej treści.

                                                                            W związku z tym proszę o informację zwrotną, w jakiej formie należy przedstawić potwierdzenie złożenia/nadania w przypadku dokumentów finansowych za 2017 rok?

                                                                            Odpowiedź, 31.09.2018 r.

                                                                            W odpowiedzi na pytanie informuję, że zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie należy dostarczyć dokumenty finansowe z potwierdzeniem nadania/złożenia do urzędu skarbowego. Natomiast nie jest wymagane dostarczenie potwierdzeń złożenia sprawozdań do sądu,  Państwa pytanie dotyczy zgłoszenia dokumentów finansowych w KRS.

                                                                            Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                                                                            Pytanie 7. Planujemy ubiegać się o finansowanie w ramach działania 3.3. Wszystkie wydatki w ramach budżetu będą finansowane w ramach pomocy de minimis:- Czy w związku z tym, mamy uzupełniać pole B.13.3 Regionalna pomoc inwestycyjna we wniosku o dofinansowanie?- Czy mamy odnieść się do pytania 1, 1a, 2, 2a, 3 lub 4 wskazane w tym punkcie? 


                                                                            Odpowiedź, 31.09.2018 r.

                                                                            W przypadku ubiegania się w ramach działania 3.3. wyłącznie o pomoc de minimis Wnioskodawca powinien wypełnić pkt. B.13.3 poprzez wybór odpowiedzi: "NIE" przy każdym typie inwestycji początkowej. Nie należy pozostawiać niewypełnionych pól.

                                                                            Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                                             Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                             https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_3_3_technologie_informacyjno_komunikacyjne_w_dzialalnosci_gospodarczej

                                                                             Pytanie 1.  Na stronie internetowej rpo.slaskie.pl pojawiła się informacja o wejściu w życie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Jak je stosować w projektach składanych do konkursów ogłoszonych po wejściu w życie ww. wytycznych?

                                                                             Odpowiedź, 07.08.2018 r. 
                                                                             Przypominamy o obowiązywaniu od 11.04.2018 r. zmienionych Wytycznych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

                                                                             Wytyczne wprowadzają „standardy dostępności” w kilku podstawowych obszarach – m.in. transportowym, architektonicznym, cyfrowym, informacyjno– promocyjnym. Celem standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do Funduszy Europejskich.

                                                                             Standardy dostępności, stanowiące załącznik nr 2 do wytycznych, mają zastosowanie do projektów wyłonionych w wyniku konkursów lub wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektów, ogłoszonych po dniu, od którego zmienione wytyczne są stosowane.

                                                                             Wnioskodawcy, wypełniając pole B.21 dotyczące realizacji polityk horyzontalnych, powinni uwzględnić w opisie sposób, w jaki produkty projektu uwzględniają adekwatne - do zakresu i przedmiotu projektu - standardy dostępności. Opis powinien być możliwie wyczerpujący i szczegółowy.

                                                                             Przykładowo, jeśli projekt polega m.in. na modernizacji peronu kolejowego, zastosowanie może mieć standard: architektoniczny i transportowy, a w przypadku projektu obejmującego realizację ITS – standard cyfrowy.

                                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                              Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                              https://rpo.slaskie.pl/czytaj/stosowanie_wytycznych_w_zakresie_realizacji_zasady_rownosci_szans_i_niedyskryminacji_w_konkursach_z_dzialania_6_2_oraz_4_5_1_i_4_5_2

                                                                              Pytanie 11. Wypełnienie warunków przez członków konsorcjum przy większym niż 1 wymaganym doświadczeniu?5. Wypełnienie warunków przez członków konsorcjum przy większym niż 1 wymaganym doświadczeniu?
                                                                              Odpowiedź, 17.09.2018 r.
                                                                              Zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tej sytuacji przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Odpowiednie stosowanie przepisów o wykonawcy oznacza, że nie są one stosowane wprost, a ich interpretacja wymaga uwzględnienia charakteru i specyfiki wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz celu danego warunku i możliwości jego kumulatywnego spełnienia. O ile w przypadku warunków, które podlegają matematycznej kumulacji w aspekcie celu ich postawienia nie ulega wątpliwości prawo wykonawców do kumulatywnego wykazania ich spełniania na zasadzie właśnie sumowania matematycznego np.

                                                                              - jeżeli zamawiający postawi warunek doświadczenia i warunek finansowy prawidłowe będzie wykazanie warunku doświadczenia przez jednego wykonawcę i warunku finansowego przez drugiego wykonawcę;
                                                                              - jeżeli zamawiający postawi warunek finansowy wymagający wykazania dysponowania kwotą 1 mln złotych, będzie on spełniony gdy jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie dysponował połową tej kwoty, a drugi wykonawca pozostałą częścią.

                                                                              O tyle w przypadku warunku doświadczenia, gdzie zasadnicze znaczenie ma wykonanie określonej przez zamawiającego ilości robót budowlanych, które będzie decydowało o nabyciu doświadczenia kumulatywne spełnienie tego warunku jest po prostu niemożliwe i matematyczne sumowanie doświadczenia kilku wykonawców nie zapewni osiągnięcia celu postawienia danego warunku udziału w postępowaniu. Łączenie potencjałów w zakresie sytuacji finansowej, potencjału technicznego czy kadrowego przez zwykłe ich sumowanie jest bezwzględnym prawem wykonawcy. Jednak warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia obejmujący wykonanie minimum dwóch robót budowlanych jest warunkiem w tym przypadku szczególnym, bowiem doświadczenie zdobywa się przez powtarzalność i ma on na celu dopuszczenie do wykonywania zamówienia wykonawców doświadczonych, którzy zdołali należycie i prawidłowo wykonać minimum dwie roboty budowlane. i nabyć przez ten fakt określone doświadczenie. Jeżeli doświadczenia takowego nie nabył ani jeden, ani drugi konsorcjant, nie ma logicznej i prawnej możliwości sumowania potencjałów dwóch niedoświadczonych podmiotów. Żaden z nich (tym bardziej wspólnie) będąc niedoświadczonymi w świetle zapisów SIWZ przed wszczęciem postępowania nie stanie się doświadczonym jedynie przez fakt łącznego złożenie oferty. Aktualne orzecznictwo wyraźnie wskazuje, że jeżeli konsorcjum lub wykonawca korzystający z zasobów podmiotu trzeciego mają wykazać wykonanie wielu robót budowlanych o określonym charakterze, zakresie i wartości – nie będą spełniać tego warunku przez zwykłe matematyczne zsumowanie robót wykonanych przez te podmioty. Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu nie ma znaczenia wyłącznie formalnego, lecz powinno być postrzegane w aspekcie materialnym, czyli właśnie zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością:

                                                                              1. Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej  z dnia 7 sierpnia 2014 r. KIO 1495/14
                                                                              2. Orzeczenie KIO z 16 stycznia 2015 r. KIO 2751/14  
                                                                              3. Orzeczenie KIO z dnia 5 września 2014 r. KIO/KU 74/2014 
                                                                              4. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 12 listopada 2014 r. Ga VIII 327/14 
                                                                              5. Orzeczenie KIO z dnia 29 września 2016 r. KIO 1714/16 
                                                                              6. Uchwała KIO/KU 62/14 
                                                                              7. Orzeczenie KIO z dnia 29 listopada 2016 r. KIO 2169/16 
                                                                              8. Orzeczenie TSUE z 4 maja 2017 r. C-387 (Esaprojekt) 
                                                                              9. Orzeczenie KIO z dnia 22 sierpnia 2017 r. KIO 1598/17 

                                                                              KIO 1495/14:
                                                                              Z przepisu art. 23 ust. 3 p.z.p. nie wynika sposób konstruowania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający może więc postawić warunki udziału w postępowaniu w sposób odpowiedni do realizacji celu postępowania, zaś postulaty co do kształtowania konkretnych warunków udziału w postępowaniu (opisu sposobu dokonywania oceny ich spełnienia) wyraża art. 22 ust. 4 ustawy. Warunek postawiony przez Zamawiającego na gruncie analizowanej sprawy obejmuje wykonanie dwóch robót o określonym zakresie i wartości. Wykonawca zamierzający ubiegać się o zamówienia winien zatem wykonać dwie takie roboty, jako miernik wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Konsorcjum, do którego odpowiednio stosuje się przepisy dotyczące wykonawcy, dla wykazania spełnienia tak opisanego warunku powinno zatem znaleźć się w sytuacji takiej jak wykonawca, który dwa razy wykonał wymagane zadanie. Sumowanie robót wykonanych przez dwa różne podmioty, wchodzące w skład konsorcjum, nie stwarza takiej sytuacji, jak wykonanie tych robót przez jeden podmiot. Żaden z tych podmiotów, poprzez zawiązanie konsorcjum nie zwielokrotnił swojego doświadczenia, nie znalazł się w sytuacji, że dwa razy wykonał określone roboty budowlane. Powyższe czyniło zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy - poprzez wadliwą ich wykładnię, która w prowadzi do nieprawidłowego wykluczenia z postępowania podmiotu spełniającego warunki udziału w postępowaniu, postawiony w związku z tezą o nieważności postanowienia SIWZ na podstawie art. 58 § 1 k.c., nie tylko spóźnionym, ale i niezasługującym na akceptację [1].

                                                                              [1] KIO uznało za bezpodstawne te same zarzuty, które wskazane są w informacji pokontrolnej w odniesieniu do identycznego stanu faktycznego.

                                                                              KIO2751/14: 
                                                                              Nie każdy zasób udzielony w trybie art. 26 ust. 2b p.z.p., o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 p.z.p. można dla spełnienia warunku udziału sumować. Jeśli raczej nie budzi wątpliwości sumowanie potencjału finansowego, gdyż suma odpowiednich kwot daje kwotę niezbędną do wykazania zdolności finansowej, to już w szeregu przypadków w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia takiego efektu wykonawca nie uzyska. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, mając na względzie treść warunku podanego w SIWZ jak i merytoryczną, a nie tylko formalną możliwość jego spełnienia. Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu nie ma znaczenia wyłącznie formalnego, lecz powinno być postrzegane w aspekcie materialnym, czyli właśnie zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością przez podmiot, który takie lub podobne zamówienie już wykonał. Przy udostępnieniu zasobu nie chodzi o zebranie od nieokreślonej liczby podmiotów, określonej sumarycznie wielkości wymaganego zasobu, dla spełnienia warunku udziału, ale chodzi o to, aby uzyskać zasób wymagany w SIWZ i udzielony zasób mógł być w tym postępowaniu wykorzystany.

                                                                              KIO/KU 74/14:
                                                                              Co do postawionego przez zamawiającego wymogu, aby w przypadku warunku dotyczącego wykonania co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu ocieplenia budynku oraz co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji wraz z dostawa i uruchomieniem urządzeń wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia oraz wykonawca polegający na zasobach podmiotu trzeciego wykazali doświadczenie w taki sposób, iż jeden wykonawca/podmiot trzeci musi wykazać sie pełnym doświadczeniem dotyczącym ocieplenia (czyli wykonaniem owych 2 robót), a jeden wykonawca/podmiot trzeci (ten sam lub inny) musi wykazać sie pełnym doświadczeniem dotyczącym wykonania klimatyzacji, Izba nie stwierdziła naruszenia powołanych przez Prezesa UZP przepisów. W ocenie KIO „art. 23 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, ze do wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio. A zatem niektóre przepisy będą mogły być  stosowanie wprost, inne z modyfikacjami, a niektóre w ogóle nie będą nadawały sie do zastosowania. (…) Tym samym również doświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia lub wykonawcy powołującego sie na potencjał podmiotu trzeciego powinno być odbiciem takiego doświadczenia. Uczciwa konkurencja i równe traktowanie wykonawców wcale bowiem nie oznacza, że konsorcjum albo wykonawca nie mający doświadczenia mogą być traktowani lepiej niż wykonawca indywidualnie ubiegający sie o zamówienie i korzystający wyłącznie z własnego potencjału ani tez, ze zamawiający ma sie zadowolić „gorszym” wykonawca, który nie nabył doświadczenia przy realizacji dwóch ociepleń budynku i dwóch instalacji klimatyzacji. Nie ulega wątpliwości, ze warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku konsorcjum i powoływania sie na potencjał podmiotu trzeciego, co do zasady, mogą być spełnione łącznie. Rzeczywiście istota tworzenia konsorcjum jest dopuszczenie do udziału w postępowaniu podmiotów, z których żaden samodzielnie nie mógłby spełnić warunków udziału w postępowaniu, aby mogli połączyć swój potencjał. Podobnie powoływanie sie na zdolności innych podmiotów. Pytanie tylko, jak to sumowanie potencjałów powinno wyglądać. (...). Jednak nie do końca jest prawda, ze konsorcja mogą być tworzone zupełnie dowolnie, gdyż przede wszystkim musza być one zdolne do wykonania zamówienia oraz nie mogą być w sposób nieuzasadniony faworyzowane w stosunku do wykonawców indywidualnych, bo to także narusza uczciwa konkurencje miedzy wykonawcami”. 

                                                                              Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Ga 327.14
                                                                              Sąd stwierdził cyt. „bezspornym jest, że Zamawiający w SIWZ postawił w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia wymogi zgodnie z którymi o zamówienie może się ubiegać może Wykonawca, który wykaże zrealizowanie w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch robót, o wartości co najmniej 2 500 000 zł brutto każda, polegających na remoncie, rozbudowie lub przebudowie dowolnego budynku wpisanego do rejestru zabytków, użyteczności publicznej lub mieszkalnego, w którym prowadzono wewnętrzne prace ogólnobudowlane i instalacyjne (…). Jednocześnie zamawiający wskazał, że iż warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega zsumowaniu – co oznacza, że albo wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót, dodając w nawiasie, że warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch robót, ale żaden z nich nie wykonał wymaganych dwóch robót albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie ma wykonanych dwóch robót) polega na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych robót. W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi być wskazany jako podwykonawca, który będzie realizował zasadnicze roboty budowalne wynikające z programu prac konserwatorskich i renowacyjnych oraz roboty elewacyjne – dodając, ze udostępnienie zasobów wiedzy i doświadczenia musi być związane z wykonywaniem robót. W ocenie Sądu Okręgowego brak jest także podstaw do podzielenia zarzutów skarżącego, iż kwestionowane postanowienie SIWZ, zgodnie z którym „warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu – co oznacza, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót [warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch robót ale żaden z nich nie wykonał wymaganych dwóch robót” - jest bezwzględnie nieważne. Powyższe nie oznacza także, że sporne postanowienie SIWZ stawia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia wymaganie wyższe niż wobec wykonawców ubiegających się udzielenie zamówienia samodzielnie – zamawiający nie żądał – jak wskazano wcześniej - spełnienia wskazanego warunku wiedzy i doświadczenia przez każdego członka konsorcjum osobno, czy też przez określonego członka konsorcjum np. przez lidera. Sąd Okręgowy podziela stanowisko KIO, iż wymaganie dotyczące spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, polegające na konieczności wykonania dwóch robót budowlanych przez ten sam podmiot dotyczy w takim samym stopniu wykonawcy, jak konsorcjum, czy podmiotu trzeciego, udostępniającego swoje zasoby na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy. Treść spornego warunku w istocie wyraża bowiem wymaganie, by wykonawca co najmniej dwukrotnie wykonał zadanie o określonej wartości i charakterze. Analizując powołane wyżej postanowienia SIWZ należy dodać, iż zamawiający opisał sposób oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia (art.22 ust. 1 pkt 2 ustawy) korzystając w tym zakresie z przysługującego mu uprawnienia wynikającego wprost z art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Sąd Okręgowy podziela stanowisko Skarżącego, iż w świetle utrwalonej wykładni przepisu art. 23 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązany jest wykazać, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy określającego tzw. warunki negatywne. Natomiast jeżeli chodzi o warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące potencjału technicznego, osobowego, ekonomicznego i finansowego (tzw. warunki pozytywne), w przypadku konsorcjum, przyjmuje się zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie (...), że co do zasady mogą być one spełnione łącznie. Taka wykładnia wynika z samej istoty konsorcjum, które tworzone jest właśnie w celu łączenia potencjału technicznego, osobowego ekonomicznego i finansowego. Dlatego też potencjały te, co do zasady, podlegają sumowaniu. Wspólne wykazywanie spełniania określonych warunków udziału w postępowaniu nie może być jednak – w ocenie Sądu Okręgowego - uznawane za bezwzględną zasadę, lecz winno być rozpatrywane w kontekście konkretnego warunku powiązanego z przedmiotem zamówienia. W rozpoznawanej sprawie treścią postawionego warunku udziału w postępowaniu jest wymóg wykonania dwóch lub więcej takich samych zadań. Treścią warunku jest więc dwukrotne [lub więcej] wykonanie określonych robót. Miarą minimalnego doświadczenia wykonawcy Zamawiający w tym wypadku uznał nie tylko wykonanie określonego zadania, ale także jego powtórzenie – jednokrotne. Sąd Okręgowy podziela stanowisko zawarte w zaskarżonym orzeczeniu (...), że przepis art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie oznacza uprawnienia do bezrefleksyjnego sumowania różnych elementów postawionych w ramach jednego warunku. Rozdzielanie wskazanego warunku wiedzy i doświadczenia w sposób wskazany przez Skarżącego na obecnym etapie postępowania – mając na uwadze jednoznacznie postawione w tym względzie w SIWZ wymagania, co podkreślono na wstępie rozważań - nie może być uznane za uprawnione. Zgodzić należy się także ze stanowiskiem KIO, iż okoliczność, że konsorcjum musi wykazać wykonanie - dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia - dwóch robót budowlanych o określonym charakterze, zakresie i wartości nie oznacza, że powyższe spełnia zsumowanie robót wykonanych przez podmioty, które zawarły umowę konsorcjum. Zsumowanie doświadczeń dwóch odrębnych podmiotów – nie oznacza, że wspólnie odpowiadają oni w zakresie doświadczenia wykonawcy, który wykonał dwukrotnie wymagane roboty budowlane. Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu nie ma znaczenia wyłącznie formalnego, lecz powinno być postrzegane w aspekcie materialnym, czyli właśnie zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością w tym przypadku wymaganym doświadczeniem w robotach budowlanych dotyczących obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Takie wymaganie nie może być uznane –zdaniem Sądu Okręgowego - w okolicznościach badanej sprawy (jako zakomunikowane jednoznacznie wszystkim potencjalnym wykonawcom w treści SIWZ oraz ogłoszeniu i nie zakwestionowane w oparciu o art. 180 ust 2 w zw. z art. 182 ustawy) za prowadzące do naruszeniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców przewidzianej w art. 7 ust 1 ustawy. Zatem zawarte w skardze zarzuty naruszenia art. 7 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy - poprzez wadliwą ich wykładnię okazały się niezasadne. W ocenie Sadu Okręgowego w badanej sprawie nie znajduje również uzasadnienia zarzut naruszenia art. 26 ust 2b ustawy. Zgodnie z treścią powołanego przepisu „Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.” Bezspornym pozostaje w sprawie, iż Zamawiający [w rozdziale II ust. 1 pkt 1 SIWZ], postawił w tym zakresie wymaganie, zgodnie z którym „W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi być wskazany jako podwykonawca, który będzie wykonywał zasadnicze roboty budowlane wynikające z programu prac konserwatorskich i renowacyjnych oraz roboty elewacyjne. Udostępnienie zasobów wiedzy i doświadczenia musi być związane z wykonywaniem robót”.  

                                                                              Orzeczenie KIO z dnia 29 września 2016 r. KIO 1714/16
                                                                              Zamawiający - oprócz stwierdzenia, iż warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot" - wymóg ten uściślił i doprecyzował zawartym w nawiasie określeniem: "jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane doświadczenie". Tak precyzyjne opisanie warunku udziału w postępowaniu nie pozostawia wątpliwości co do potrzeb zamawiającego, uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia. Podkreślić jednakże przy tym należy, iż tego rodzaju wymóg w zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jest prawnie dopuszczalny, czemu dała wyraz Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 23 lipca 2014 r. sygn. akt KIO/KU 62/14.

                                                                              Uchwała KIO KU 62/14 z dnia 23 lipca 2014 r. [2]
                                                                              Istotnie, możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia umożliwia wykonawcom wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez łączenie swych zasobów. Zauważyć jednak należy, że zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy P.z.p., do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się nie wprost, lecz odpowiednio. Przepis ten nie stanowi podstawy do twierdzenia, że łączenie zasobów wykonawców tworzących konsorcjum może odbywać się w sposób całkowicie dowolny. Należy bowiem mieć na uwadze cel stawianych w postępowaniu warunków, którym jest wybór wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia. Jak wielokrotnie wskazywano w orzecznictwie, wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu nie ma znaczenia wyłącznie formalnego, lecz powinno być postrzegane w aspekcie materialnym. Potencjał konsorcjum powinien odpowiadać zdolności do wykonania zamówienia pojedynczego wykonawcy, zdolność konsorcjum do wykonania przedmiotu zamówienia nie może być mniejsza niż wykonawcy, który samodzielnie ubiega się o udzielenie zamówienia.W ocenie Izby, wymóg wykazania spełniania warunku osiągnięcia obrotu rocznego w okresie ostatnich trzech lat w wysokości nie mniejszej niż 4 300 000,00 PLN przez jeden podmiot w żaden sposób nie sprzeciwia się istocie konsorcjum. Uwzględnienie wskaźników ekonomicznych pochodzących od różnych członków konsorcjum nie mówiłoby nic o potencjale ekonomicznym konsorcjum. Wymaganie ustanowione przez zamawiającego pozwala na ocenę stałości ekonomicznej wykonawcy umożliwiającej dokończenie inwestycji o znacznym rozmiarze. Sumowanie obrotów kilku członków konsorcjum czy podmiotów trzecich nie prowadziłoby do udzielenia zamówienia wykonawcy, którego potencjał ekonomiczny jest adekwatny do przedmiotu zamówienia i porównywalny z zasobami wykonawcy samodzielnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Stanowiłoby też nieuzasadnioną preferencję na rzecz wykonawców tworzących konsorcjum.Podobnie, za proporcjonalny do przedmiotu zamówienia Izba uznała wymóg wykazania przez jednego z członków konsorcjum lub podmiot trzeci spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia. Wykazanie się przez poszczególnych członków konsorcjum wykonaniem po jednej robocie opisanej przez zamawiającego w warunku, lub sumowanie większej ilości robót w jedną określoną przez zamawiającego nie gwarantowałoby należytego wykonania zamówienia i stanowiłoby naruszenie zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji przez uprzywilejowanie wykonawców tworzących konsorcjum.Podsumowując, Izba stwierdziła, że możliwość łącznego wykazania spełniania warunków przez członków konsorcjum nie może polegać na prostym sumowaniu potencjałów, a powinno być badane indywidualnie w zależności od przedmiotu zamówienia i jego swoistego charakteru. Izba stwierdziła, że wymóg wykazania spełniania warunku osiągnięcia obrotu rocznego czy posiadania wiedzy i doświadczenia przez jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia czy przez podmiot trzeci jest związany z przedmiotem zamówienia, proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nie stanowi naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W żaden sposób nie przeczy też istocie konsorcjum. Jednocześnie podkreślić należy, iż zamawiający dopuścił wykazanie spełniania przez sumowanie potencjałów poszczególnych podmiotów w zakresie pozostałych warunków, tj. dotyczących potencjału osobowego, posiadanych środków finansowych, ubezpieczenia.

                                                                              [2] Identyczny zapis jak w naszej SIWZ zastosowany przez KPRiM i uznany przez KIO za prawidłowy cyt: „zgodnie z § 5 SIWZ - zarówno w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku pozostałych Wykonawców, warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi indywidualnie posiadać wymagane doświadczenie)”.

                                                                              KIO 2169/16
                                                                              W odniesieniu do konsorcjum, warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 p.z.p., co do zasady, mogą być spełnione łącznie. Taka wykładnia wynika z samej istoty konsorcjum, które tworzone jest właśnie w celu łączenia doświadczenia, potencjału technicznego, osobowego, ekonomicznego i finansowego podmiotów tworzących konsorcjum. Jednakże łączenie potencjałów poprzez tworzenie konsorcjum nie może polegać tylko na prostym sumowaniu wartości takich, jak np. liczba zrealizowanych usług przez podmioty tworzące konsorcjum. Odpowiednie zastosowanie art. 23 p.z.p. nie może sprowadzać się do bezrefleksyjnego sumowania różnych elementów postawionych w ramach jednego warunku. Takie działanie prowadziłoby do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Istotą w niniejszym postępowaniu jest wykazanie doświadczenia poprzez wielokrotność realizacji danej usługi. Takiego rezultatu nie można osiągnąć poprzez zwykłe zsumowanie pojedynczo zrealizowanych usług przez pojedyncze podmioty. Mamy bowiem do czynienia z niewystarczająco doświadczonymi podmiotami. Niezależnie od tego, czy podmioty te występują pojedynczo, czy w ramach konsorcjum, rezultat jest taki sam. Konkludując, spełnienie postawionego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia nie może polegać na dowolnym i swobodnym sumowaniu doświadczeń członków konsorcjum. Z tego względu Izba za bezzasadny uznała zarzut wadliwej oceny wiedzy i doświadczenia (wykazanego w treści oferty) Odwołującego. Tym samym wezwanie Odwołującego do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, polegającego na posiadaniu wiedzy i doświadczenia, Izba uznała za zasadne.

                                                                              Orzeczenie TSUE z 4 maja 2017 r. C-387 (Esaprojekt)
                                                                              Zagadnienie wspólnego wykazania warunku doświadczenia stało się przedmiotem zapytania prejudycjalnego KIO do TSUE i doczekało się odpowiedzi w wyroku z dnia 4 maja 2017 r. (sprawa C 387/14 ESAPROJEKT). KIO zapytało TSUE „Czy art. 44 [dyrektywy 2004/18] w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) [tej dyrektywy] oraz z deklarowaną w art. 2 [tej dyrektywy] zasadą równego traktowania wykonawców zezwala na takie powoływanie się na zasoby innego podmiotu, o których mowa w art. 48 ust. 3 [tej dyrektywy], w ramach którego nastąpi sumowanie wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów, które pojedynczo nie posiadają wymaganej przez instytucję zamawiającą wiedzy i doświadczenia, w przypadku gdy doświadczenie to jest niepodzielne (tzn. warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony przez wykonawcę w całości) oraz wykonanie zamówienia jest niepodzielne (stanowi jedną całość)? TSUE odpowiedział: „W związku z tym odpowiedź na pytanie czwarte powinna brzmieć tak, iż art. 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że nie dopuszcza on, by wykonawca polegał na zdolnościach innego podmiotu w rozumieniu art. 48 ust. 3 omawianej dyrektywy poprzez sumowanie wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów, które samodzielnie nie mają wymaganej zdolności do realizacji określonego zamówienia, w przypadku gdy instytucja zamawiająca uzna, że dane zamówienie jest niepodzielne, czyli że musi zostać zrealizowane przez jednego i tego samego wykonawcę, oraz że wykluczenie możliwości polegania na doświadczeniu większej liczby wykonawców jest związane z przedmiotem danego zamówienia, które musi, więc zostać zrealizowane przez jednego wykonawcę, oraz proporcjonalne do niego. Odpowiedź udzielona przez Trybunał na czwarte pytanie jest zgodna ze stanowiskiem przedstawionym przez Rzeczpospolitą Polską w uwagach na piśmie w tej sprawie. Analogicznie można ta kwestię rozpatrywać w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

                                                                              Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                                                                              Pytanie 10. Czy należy wezwać do uzupełnienia wykonawcę o oświadczenie dot. grupy kapitałowej, jeśli złożył je wraz z ofertą? Nie jest to jedyny wykonawca w postępowaniu.
                                                                              Odpowiedź, 17.09.2018 r.
                                                                              W przypadku zastosowania tzw. „procedury odwróconej” (art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych) nie ocenia się podstaw wykluczenia wykonawców których oferta nie została oceniona jako najkorzystniejsza. Więc nie ma podstaw do wzywania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających brak  podstaw wykluczenia, nawet gdyby były wadliwe.

                                                                              W przypadku zastosowania tzw. „procedury klasycznej” niezłożenie informacji dotyczącej grupy kapitałowej obliguje zamawiającego do wezwania wykonawcy aby złożył ją w terminie wyznaczonym w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. W ocenie autora odpowiedzi, złożenie oświadczenia o braku uczestnictwa w grupie kapitałowej z wykonawcami składającymi oferty w postępowaniu w sytuacji gdy wykonawca nie posiada informacji o tym, kto złożył oferty dotknięte jest wadą. Wada ta polega na złożeniu oświadczenia co do faktów nieznanych w momencie jego sporządzania. Wada ta podważa zatem wiarygodność dokumentu. Z oświadczenia takiego nie wynika bowiem, że wykonawca w ogóle nie należy do grup kapitałowych. Wynika z niego tylko i wyłącznie tyle, że nie należy do grupy z nieznanymi sobie w momencie składania oświadczenia wykonawcami.  Zamawiający ma w takiej sytuacji obowiązek wezwania wykonawcy do jego złożenia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której wykonawca w oświadczeniu wskaże, że nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej. Wówczas oświadczenie takie będzie wystarczające.

                                                                              Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                                                                              Pytanie 9. Zgodnie z procedurą rozeznania rynku zostanie złożona 1 oferta, to jeżeli w wyniku uzupełnienia o 2 ofertę zostanie złożona oferta z niższą ceną, mamy obowiązek ją wybrać?
                                                                              Odpowiedź, 17.09.2018 r.
                                                                              W ocenie autora odpowiedzi beneficjent powinien wybrać ofertę korzystniejszą. Wynika to po pierwsze z faktu użycia w wytycznych kwalifikowalności sformułowania „oferta” do zdefiniowania drugiej z wycen którą powinien  uzyskać beneficjent. Oferta to oświadczenie woli zawierający przyszłe elementy umowy (wycenę oraz określenie przedmiotu świadczenia) zgodnie z przepisami art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Po drugie wynika to z ogólnych /nadrzędnych/ zasad kwalifikowalności wydatku ujętych w pkt 6.2 ppkt 3 wytycznych horyzontalnych: wydatek kwalifikowalny to wydatek dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Jeżeli mamy do czynienia z kryterium ceny (100%) a dwie oferty przedstawiają ten sam oczekiwany przez zamawiającego zakres świadczenia nieoszczędne, nieracjonalne i nieefektywne jest wybieranie oferty droższej. Nie do obrony na gruncie przepisów art. 44 ustawy o finansach publicznych jest stanowisko, że dysponent mogąc wydać korzystniej środki publiczne wydaje je mniej korzystnie, uzasadniając to tym, że druga oferta (korzystniejsza i wiążąca na mocy kodeksu cywilnego) jest złożona jedynie w celu uwiarygodnienia wyceny innej oferty (droższej).

                                                                              Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                                                                              Pytanie 8. Czy należy zawsze wzywać wykonawcę do złożenia dokumentów (26.1 lub 26.2 UZP)  nawet wówczas, gdy dokumenty złożono wraz z ofertą (procedura odwrócona) i co w sytuacji, gdy ze złożonych dokumentów wynika, że nie potwierdzają one spełnienia warunków udziału w postępowaniu (czy nie należy wezwać od razu z 26.3 upzp)?
                                                                              Odpowiedź, 17.09.2018 r.
                                                                              W ocenie autora odpowiedzi złożenie wraz  ofertą dokumentów, które mogą się zdezaktualizować co do potwierdzonego w nich stanu faktycznego pomiędzy ich złożeniem a momentem w którym zamawiający ma obowiązek ustawowy wezwania wykonawcy do ich złożenia wymaga zastosowania art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli wykonawca chce, aby zamawiający je wykorzystał, powinien w odpowiedzi na wezwanie kierowane w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy poinformować zamawiającego że jest on w ich posiadaniu i są one nadal aktualne (co jest kluczowe). Procedura taka wynika z art., 26 ust, 6 ustawy w związku z paragrafem 10 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy.

                                                                              W ocenie autora odpowiedzi zamawiający nie powinien w ogóle oceniać dokumentów które powinny zostać złożone w procedurze określonej w art. 26 ust,. 1 lub 2 ustawy, jeżeli zostały one złożone wraz z ofertą. W efekcie nie będzie miał zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy. Dokumenty takie należy traktować jako tzw. „samouzupełnienie” przed właściwym wezwaniem ze strony zamawiającego, co oznacza, że nie podlegają one ocenie i badaniu ze strony zamawiającego i należy je uznać za nieskuteczne (por. KIO 846/14).
                                                                              Aczkolwiek autor odpowiedzi zdaje sobie sprawę z tego, że pojawiają się sporadycznie orzeczenia KIO uznające za prawidłowe złożenie dokumentów wraz  ofertą. Na dzień dzisiejszy uznać, że KIO nie wypracowało jeszcze jednolitej linii orzeczniczej w tym zakresie.

                                                                              Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                                                                              Pytanie 7. Jak opisać standardy jakościowe i prawidłowo określić koszty w opisie przedmiotu zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane, aby przewidzieć ceny jako kryterium powyżej 60 %?
                                                                              Odpowiedź, 20.07.2018 r.
                                                                              Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3. Standardy jakościowe powinny być opisane zgodnie z art. 30 ustawy przez bardzo dokładne określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia. Z kolei sposób ujęcia kosztów cyklu życia w opisie przedmiotu zamówienia powinien wynikać z wykonanej przez zamawiającego analizy ekonomicznej. W przypadku robót budowlanych zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach (D. U. z 2018 r. poz. 1357).

                                                                              Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                                                                              Pytanie 6. Jeżeli jedno z zadań na dostawy (unijny) nie rozstrzygnęło się i zamówienia odbywają się poza ustawą (kwota 15 000), to czy na fakturach winno być oznaczenie, zgodnie z ustawą czy poza ustawą?
                                                                              Odpowiedź, 20.07.2018 r.
                                                                              Kwestia oznaczania faktur VAT wychodzi poza regulacje przepisów o zamówieniach publicznych. Zasady oznaczania na dowodach księgowych weryfikacji stosowania przepisów o zamówieniach publicznych wskazuje kierownik jednostki wykonując swoje obowiązki w zakresie kontroli zarządczej. Treść pytania nie pozwala na rozstrzygnięcie czy w danym przypadku zamawiający może nie stosować przepisów ustawy (zbyt mało danych).  

                                                                              Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                                                                              Pytanie 5. Czy przedsiębiorcy muszą szacować wartość zamówienia? Czy przedsiębiorca zawsze musi traktować cały projekt jako wartość zamówienia (do wyboru czy jest to zamówienie powyżej 209 000 euro) niezależnie od rodzaju przedmiotów, które chce kupić? One nie zawsze przecież są tożsame rodzajowo a ŚĆP nalicza 100 % korekty (bo żadne zamówienie nie widniało 30 dni w Bazie Konkurencyjności).
                                                                              Odpowiedź, 20.07.2018 r.
                                                                              Zgodnie z rozdziałem 6.5 wytycznych kwalifikowalności Instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie zobowiązuje beneficjenta w tej umowie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto31, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Spełnienie powyższych wymogów następuje w przypadku przedsiębiorcy drodze zastosowania zasady konkurencyjności. Zgodnie z podrozdziałem 6.2 pkt 3 lit. g wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. Spełnienie powyższych wymogów w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie następuje w drodze przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku. Wytyczne nie określając obowiązku łącznego szacowania wartości wszystkich zamówień w projekcie. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h wytycznych. Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:

                                                                              a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
                                                                              b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
                                                                              c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.

                                                                              Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia (kryterium to powinno prowadzić do wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość), tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie, ewentualnie możliwość realizacji zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Innymi słowy konieczne jest ustalenie czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę. Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Przy czym dla przyjęcia powyższej oceny nie ma istotnego znaczenia ustalenie źródeł finansowania danego zamówienia. Jeżeli zatem w tym samym czasie możliwe jest udzielenie podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie zamówienia, które może być wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem, bez względu na fakt, czy jest ono finansowane przez zamawiającego z jednego, czy też z kilku różnych źródeł (np. z wykorzystaniem środków pochodzących z programów finansowanych ze środków UE). Wartość tak określonego zamówienia należy oszacować zgodnie z postanowieniami art. 32-35 ustawy PZP. Dla ustalenia, iż w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, istotne są okoliczności istniejące w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przystępując zatem do szacowania wartości zamówienia powinien ustalić z należytą starannością planowaną liczbę usług, dostaw, czy też robót budowlanych tego samego rodzaju, które zamierza nabyć i oszacować ich łączną wartość, niezależnie od tego czy zamierza je nabyć jednorazowo w ramach jednego postępowania, czy też sukcesywnie w ramach odrębnych postępowań. Jeżeli potrzeba udzielenia określonego zamówienia ujawni się dopiero po udzieleniu innego zamówienia podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie, to w tym przypadku nie mamy do czynienia z nieuprawnionym dzieleniem zamówienia z uwagi na fakt, iż brak jest tożsamości czasowej takich zamówień. Jak już wskazano nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki podział, który zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy PZP właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej.  Z udzielaniem zamówienia w częściach mamy do czynienia w sytuacji gdy zamawiający z góry przewiduje zakres całego zamówienia i możliwe jest jego jednorazowe udzielenie, lecz ze względów organizacyjnych, technicznych, gospodarczych podejmuje decyzję o dokonywaniu zakupów sukcesywnie. Podjęcie decyzji o udzielaniu zamówienia w częściach jest zawsze wynikiem wcześniejszego planu zamawiającego. Jeżeli zatem określone zamówienia mają charakter nieprzewidywalny, każde następne zamówienie o tym samym przedmiocie, należy potraktować jako zamówienie odrębne, a nie część zamówienia udzielonego wcześniej. Zamówienie udzielane w częściach przypomina świadczenia jednorazowe realizowane w ratach. Każda z tych części, składa się bowiem na pewną, z góry określoną całość. Każdorazowy, pojedynczy zakup jest częścią całego zamówienia, dlatego ustalenie jego wartości powinno być dokonane z zastosowaniem art. 32 ust. 4 ustawy PZP. W tym przypadku wartością zamówienia udzielanego w ramach odrębnego postępowania jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Jeżeli więc zamawiający decyduje się udzielać zamówienia w częściach i organizuje odrębne postępowania, wówczas dla każdego odrębnego postępowania przyjmuje się wartość całego zamówienia.

                                                                              Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                                                                              Pytanie 4. Szacowanie wartości zamówienia w projektach partnerskich- stanowisko UZP i MR- szacować odrębnie na poziomie zamawiających, przewodnik dla beneficjentów woj. śląskie- szacować w ujęciu projektowym (zalecane) to jak postąpić w śląskim?
                                                                              Odpowiedź, 20.07.2018 r.
                                                                              W ocenie autora odpowiedzi prawidłowe stanowisko odnośnie szacowania wartości zamówienia w projektach partnerskich prezentuje Urząd Zamówień Publicznych oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Trzeba jednak zwrócić uwagę na szczegóły opinii tych instytucji, które odwołują się przede wszystkim do treści umów partnerskich. Jeżeli zostaje wyłoniony lider, który prowadzi procedury w imieniu i na rzecz pozostałych uczestników projektu, zamówienia należy szacować łącznie. Jeżeli każdy z partnerów realizuje zakupy samodzielnie i jest odrębnym zamawiającym w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – szacowanie odbywa się odrębnie dla każdego zamawiającego.

                                                                              Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                                                                              Pytanie 3. Procedura odwrócona- czy należy wszystkie oferty badać pod kątem personelu i oceniać (zgodnie z opinią UZP) czy tylko oceniać (wg kryteriów) i badać tylko I w rankingu - zgodnie z brzmieniem art. 24 aa orzeczeniem KIO?   
                                                                              Odpowiedź, 20.07.2018 r.
                                                                              Klasyczna procedura oceny i badania ofert polega na dokonaniu w pierwszej kolejności oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wszystkich wykonawców. Ocena ta obywa się na podstawie oświadczeń wstępnych (art. 25a ustawy) oraz oświadczeń o braku powiązań kapitałowych (art. 24 ust. 11 ustawy). Każdy wykonawca składa wrz z ofertą oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie powinno potwierdzać stan faktyczny na dzień jego złożenia. W przypadku postępowań poniżej progów UE oświadczenie składane jest wg wymogów ujętych w danej SIWZ przez zamawiającego. W przypadku postępowań powyżej progów UE oświadczenie wstępne musi być złożone przez wykonawcę na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu zamówienia stanowiącego załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE; L 3/16 z 6 stycznia 2016 r.). Niezłożenie do terminu składania ofert oświadczeń wstępnych obliguje zamawiającego do wezwania do ich uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.. W przypadku braku uzupełnienia tych oświadczeń, wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p.

                                                                              Każdy wykonawca jest zobowiązany dodatkowo do złożenia oświadczenia o tym czy uczestniczy w grupie kapitałowej w innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu. Oświadczenie to składane jest samodzielnie (bez wezwania zamawiającego) w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert (art. 24 ust. 11 w związku z art. 86 ust. 5 p.z.p.). Jego niezłożenie w wyznaczonym terminie obliguje zamawiającego do wezwania do jego uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.. W przypadku braku uzupełnienia tego oświadczenia, wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p.. Jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o tym, że uczestniczy w grupie kapitałowej z którymkolwiek z wykonawców biorących udział w tym samym postępowaniu, będzie musiał wykazać, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

                                                                              W drugiej kolejności dokonywana jest ocena treści wszystkich ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych na pierwszym etapie. Ocena ta obejmuje przede wszystkim elementy ujęte w przepisach art. 87-90 ustawy. Wystąpienie ustawowych przesłanek odrzucenia oferty wskazanych w art. 89 lub 90 ust. 3 ustawy obliguje zamawiającego do jej odrzucenia. 

                                                                              W trzecim kroku zamawiający ustala, która oferta spośród tych które nie zostały odrzucone jest najkorzystniejsza oraz wykonuje finalną weryfikację warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia w oparciu o dokumenty wskazane w SIWZ na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (tzw. dokumenty podmiotowe) oraz finalnej weryfikacji tego czy dostawy usługi lub roboty budowlane spełniają jego wymagania w oparciu o dokumenty wskazane w SIWZ na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy (tzw. dokumenty przedmiotowe). Dokumenty te składane są na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 p.z.p. i mają być aktualne na dzień ich złożenia. Niezłożenie dokumentów podmiotowych lub przedmiotowych obliguje zamawiającego do wezwania wykonawcy do ich uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.. Nieuzupełnienie dokumentów przez wykonawcę skutkuje wykluczeniem go z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p.

                                                                              Finalnie zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.

                                                                              Odwrócona procedura oceny i badania ofert polega na dokonaniu w pierwszej kolejności oceny treści wszystkich ofert złożonych przez wykonawców. Ocena ta obejmuje przede wszystkim elementy ujęte w przepisach art. 87-90 ustawy. Wystąpienie ustawowych przesłanek odrzucenia oferty wskazanych w art. 89 lub 90 ust. 3 ustawy obliguje zamawiającego do jej odrzucenia. 

                                                                              Dopiero po zakończeniu tego etapu zamawiający dokonuje ustala wg przyjętych kryteriów która oferta jest najkorzystniejsza i dokonuje wstępnej weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia ale tylko wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Ocena ta obywa się na podstawie oświadczenia wstępnego tego wykonawcy (art. 25a ustawy) oraz jego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych (art. 24 ust. 11 ustawy). Nie są weryfikowane oświadczenia wstępne i oświadczenia o powiązaniach  kapitałowych innych wykonawców. W przypadku braku tych dokumentów lub ich wad podlegają one uzupełnieniu lub poprawieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. W sytuacji , w której oświadczenia wstępne wykonawcy którego oferta jest oceniona jako najkorzystniejsza są prawidłowe, zamawiający wykonuje finalną weryfikację warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia w oparciu o dokumenty wskazane w SIWZ na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (tzw. dokumenty podmiotowe) oraz finalnej weryfikacji tego czy dostawy usługi lub roboty budowlane spełniają jego wymagania w oparciu o dokumenty wskazane w SIWZ na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy (tzw. dokumenty przedmiotowe). Dokumenty te składane są na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 p.z.p. i mają być aktualne na dzień ich złożenia. Niezłożenie dokumentów podmiotowych lub przedmiotowych obliguje zamawiającego do wezwania wykonawcy do ich uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.. Nieuzupełnienie dokumentów przez wykonawcę skutkuje wykluczeniem go z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p.

                                                                              Finalnie zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.

                                                                              W postępowaniach, w których zastosowana zostanie procedura odwrócona, zasady składania dokumentów z art. 25 ustawy są takie same, jak w innych postępowaniach prowadzonych w trybie klasycznym - wraz z ofertą wykonawca musi złożyć stosowne oświadczenie zgodnie z art. 25a p.z.p., tyle że w przeciwieństwie do klasycznych  postępowań, nie jest ono badane w pierwszej kolejności, a dopiero po zakończeniu oceny ofert. Regulacja zawarta w art. 24aa p.z.p. w znacznym stopniu przyspiesza i ułatwia Zamawiającemu przeprowadzeniem postępowania, gdyż Zamawiający w takim przypadku nie musi podmiotowo oceniać wówczas wszystkich wykonawców, a jedynie tego, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

                                                                              Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                                                                              Pytanie 2. Czy kiedy wykonawca składa dokumenty podmiotowe wymagane w SIWZ już do oferty to należy stosować 26 ust. 1 lub 2- i wzywać zawsze?              
                                                                              Odpowiedź, 20.07.2018 r.
                                                                              Art. 26 ust. 1 i 2 nie przewidują możliwości odstąpienia od żądania dokumentów wskazanych w art. 25 ustawy jeżeli zostały wymienione w SIWZ i ogłoszeniu. Art. 26 ust. 6 przewiduje możliwość ich nieskładania przez wykonawcę w sytuacji w której są w posiadaniu zamawiającego i są nadal aktualne (także jeżeli zostały złożone wraz z ofertą). Jednak wymaga to odpowiedniego działania ze strony wykonawcy, który zgodnie z § 10 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy powinien wskazać te dokumenty i potwierdzić ich aktualność, w odpowiedzi na wezwanie kierowane do niego w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy.

                                                                              Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                                                                              Pytanie 1. Wyartykułowanie zasad- forma pisemna, elektroniczna a środki komunikacji elektronicznej.
                                                                              Odpowiedź, 20.07.2018 r.

                                                                              Forma. 
                                                                              Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej (art. 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). W postępowaniach. Forma pisemna czynności prawnej została zdefiniowana w przepisach art. 78 kodeksu cywilnego (własnoręczny podpis lub podpis elektroniczny). Niektóre przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych lub przepisów wykonawczych wskazują konkretne formy dla danych czynności (np. paragraf 14 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla dokumentów wskazanych w art. 25 ustawy), inne takiej formy nie wymagają (np. art. 38 ust. 1 ustawy dla wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ). 

                                                                              Sposób komunikacji. W postępowaniach wszczętych przed wejściem w życie przepisów o elektronizacji zamówień publicznych stosuje się zasady komunikacji określone w art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r o zmianie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020):

                                                                              1)        komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615);

                                                                              2)        jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; 

                                                                              3)        w przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi, jeżeli takie narzędzia są ogólnie dostępne lub zamawiający zapewnia alternatywne środki dostępu do takich narzędzi; 

                                                                              4)        oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo - za zgodą zamawiającego - w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

                                                                              Dobór formy komunikacji musi zapewnić zachowanie formy wymaganej w ustawie. 

                                                                              W postępowaniach wszczętych po wejściu w życie przepisów o elektronizacji zamówień publicznych stosuje się zasady komunikacji określone w art. 10a ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

                                                                              1)        W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej "jednolitym dokumentem" odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

                                                                              2)        Zamawiający może ustalić sposób przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty albo może dopuścić taką możliwość

                                                                              3)        Zamawiający wskazuje na wymóg albo możliwość, o których mowa w ust. 2, w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania, zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji w przypadku gdy zamieszczenie ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców stanowi zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 

                                                                              4)        Zamawiający wskazuje w dokumentach, o których mowa w ust. 3, niezbędne informacje dotyczące formatu, parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz technicznych warunków i specyfikacji połączenia dotyczących katalogu elektronicznego. 

                                                                              5)        Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

                                                                              Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                                                                               

                                                                               Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                               https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pzp_efrr_szkolenie_18072018

                                                                               Pytanie 1. Wiek osoby uczestniczącej w projekcie np. od 25-65 - jak rozumiem wiek osoby uczestniczącej w projekcie do daty urodzenia, czy cały rok do daty osiągnięcia 66 roku życia?Odpowiedź.
                                                                               Zgodnie z Kodeksem Cywilnym (art.  112) wiek określany jest na podstawie daty urodzenia. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

                                                                               Wiek uczestników projektów będących osobami fizycznymi liczony jest na podstawie daty urodzenia (numeru PESEL) i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. W tym celu uczestnik projektu okazuje beneficjentowi dokument tożsamości. Na podstawie okazanego dokumentu, beneficjent potwierdza zgodność oświadczenia ze stanem faktycznym. Jeżeli uczestnik projektu nie posiada numeru PESEL wskazuje on w oświadczeniu swój wiek w chwili przystępowania do projektu.

                                                                               Określenie „do 65 roku życia" oznacza, że wsparciem mogą być objęte osoby poniżej 65 roku życia tj. do dnia ukończenia 65 roku życia (do dnia 65 urodzin).

                                                                               Jednocześnie ukończenie przez uczestnika 65 lat w trakcie realizacji projektu nie oznacza automatycznie, że wydatki poniesione na jego aktywizację są niekwalifikowalne, gdyż o kwalifikowalności przesądza fakt spełnienia przesłanek decydujących o możliwości objęcia wsparciem w chwili przystąpienia do projektu tj. złożenia deklaracji uczestnictwa. Tym samym osoby, które rozpoczęły udział w projekcie przed ukończeniem 65 roku życia mogą go kontynuować nawet wykraczając czasowo poza rok kalendarzowy, w którym ukończyły 65 rok życia.

                                                                               Opracowane przez panią Marzenę Pytlarz

                                                                                Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_i_rozliczanie_projektow_efs_z_obszaru_zdrowia_w_tym_zatrudnianie_personelu_medycznego_24052018

                                                                                Pytanie 1. Zagadnienie tzw. części towarzyszącej projektu- prowadzenie działalności gospodarczej na dofinansowanej infrastrukturze- limit 20% (definicje, sposób określenia, pomiar + podstawa prawna)- w odniesieniu do kryterium 1 testu pomocy publicznej.
                                                                                Odpowiedź.
                                                                                ad 1. Możliwość prowadzenia towarzyszącej działalności gospodarczej jest konsekwencją zapisów w trzech dokumentach:
                                                                                a) pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01),
                                                                                b) pkt 20 Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01),
                                                                                c) opinii Rzecznika Generalnego Juliane Kokott wyrażonej w odniesieniu do sprawy C-74/16 Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania przeciwko Ayuntamiento de Getafe (opinia z dnia 16 lutego 2017 r.).

                                                                                Przepisy nie narzucają jednej, właściwej metodologii pomiaru parametru "do 20% całkowitych rocznych zasobów danego podmiotu".
                                                                                Wymaga się jednak, aby towarzysząca działalność gospodarcza była nie tylko ograniczona do 20% rocznych zasobów, lecz także bezpośrednio związana z funkcjonowaniem danej instytucji i konieczna do jej funkcjonowania lub nieodłącznie związana z jej główną działalnością niegospodarczą.

                                                                                Beneficjent w celu obliczenia parametru, może korzystać z kryteriów czasu wykorzystania infrastruktury, powierzchni infrastruktury, liczby personelu.

                                                                                Opracowane przez pana Macieja Zasłonę.

                                                                                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pomoc_publiczna_i_pomoc_de_minimis_efrr_13062018

                                                                                 Pytanie 4. Wnioskodawca projektu w ramach Działania 8.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Czy przekształcenie obecnej formy prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (na podstawie procedury opisanej w art. 551 par. 5 Kodeksu spółek handlowych) po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie a przed rozpoczęciem lub w trakcie rzeczowego okresu realizacji projektu nie będzie naruszeniem zasady trwałości określonej w Regulaminie konkursu w ramach Działania 8.1.3 lub Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków? (mail z 16.05.2018 r.)
                                                                                 Odpowiedź.
                                                                                 Nie stanowi zmiany charakteru własności zmiana formy organizacyjno– prawnej przedsiębiorstwa, np. na skutek przekształcenia uregulowanego w ww. Ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1577 z późn. zm.) – Tytuł IV, Dział III „Przekształcenie spółek”.
                                                                                 Tym samym, powyższe zmiany nie będą stanowiły naruszenia zasady trwałości.

                                                                                 Opracowane przez panią Dorotę Galę.

                                                                                 Pytanie 3. W jaki sposób i czy w ogóle JST ma obowiązek pomiaru efektywności zatrudnieniowej jeśli w OPS-ie projekt nie przewiduje realizacji instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym? (mail z 18.05.2018 r.)
                                                                                 Odpowiedź.
                                                                                 Po pierwsze, należy mieć na uwadze, iż obowiązek pomiaru efektywności zatrudnieniowej nie jest uzależniony od statusu prawnego podmiotu realizującego projekt (JST).

                                                                                 Po drugie, co do zasady regulaminy konkursów dot. działań z obszaru włączenia społecznego zakładają obligatoryjnie realizację zadań z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym, w związku z czym obowiązek monitorowania efektywności zatrudnieniowej wynika z założeń konkursu (np. kryterium dostępu).

                                                                                 Podsumowując, należy mieć na uwadze, iż efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy skorzystali z usług instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

                                                                                 Opracowane przez panią Dorotę Galę.

                                                                                 Pytanie 2. Moment początkowy i końcowy trwałości projektów tzw. miękkich. Czy gdy rozpoczyna się tzw. II etap projektu, to trwałość projektu po I etapie "wchodzi" w II etap? (mail z 18.05.2018 r.)
                                                                                 Odpowiedź. 
                                                                                 Niestety, nie do końca jasne pytanie – nie wiem o jakich „etapach” jest mowa.

                                                                                  W przypadku projektów współfinansowanych z EFS możemy mówić o 2 różnych trwałościach:
                                                                                 1. Trwałość projektu (operacji) – występuje w projektach, w których poniesiono wydatki w ramach cross-financingu (współfinansowana infrastruktura w projekcie).

                                                                                 „Momentem początkowym” dla zachowania tej trwałości jest w projektach EFS co do zasady, data zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność. Trwałość w tym zakresie powinna być zachowana przez 5 lat od ww. daty. Okres ten może być skrócony do 3 lat w zakresie utrzymania inwestycji lub miejsc pracy w projekcie beneficjenta, który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą.

                                                                                 2. Trwałość rezultatów – uzależniona od zapisów Regulaminu danego konkursu i działania (np. 12 miesięcy, okres odpowiadający okresowi realizacji projektu – albo połowie okresu realizacji projektu, 24 miesiące itp.).

                                                                                 „Momentem początkowym” jest data zakończenia realizacji projektu (określona we wniosku o dofinansowanie).

                                                                                 W jednym projekcie możliwa jest sytuacja, w której będzie konieczność zachowania zarówno trwałości projektu, jak i trwałości rezultatów – których początek liczony będzie od różnych dat (data zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność [trwałość projektu] i/lub zakończenie projektu [trwałość rezultatów]) i przez różny okres (5 lub 3 lata – trwałość projektu; okres wskazany w Regulaminie konkursu – trwałość rezultatów).

                                                                                 Opracowane przez panią Dorotę Galę.

                                                                                 Pytanie 1. Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, a więc jesteśmy zobligowani do prowadzenia postępowań zgodnie z ustawą pzp. W budżecie projektu (EFS 9.2) mamy przewidzianą kwotę 216 000 zł na wynajem i utrzymanie pomieszczeń dla zatrudnionych etatowo pracowników projektu. Zgodnie z ustawą  art. 4 pkt 3 lit. I, jest to kwota wyłączona ze stosowania ustawy. Jeśli dobrze interpretujemy zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków (lipiec 2017 r.) str. 40, w tym wypadku, jesteśmy również zwolnieni ze stosowania zasady konkurencyjności i możemy dokonać ,,zakupu” zgodnie z procedurami jednostki. (mail z 16.05.2018 r.)
                                                                                 Odpowiedź. 
                                                                                 Państwa interpretacja w przedstawionym zakresie jest poprawna.

                                                                                 Zapisy podrozdziału 6.5 pkt 7 lit. a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 obowiązujące od 23.08.2017 r. wyłączają ze stosowania procedur określonych w podrozdziale 6.5 (w tym – zasady konkurencyjności) zamówień określonych w art. 4 ustawy Pzp.

                                                                                 Opracowane przez panią Dorotę Galę.

                                                                                  

                                                                                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/kontrola_nieprawidlowosci_naduzycia_finansowe_zasada_trwalosci_szkolenie_15052018

                                                                                  Pytanie 8. Czy dokumenty dotyczące projektu refundowanego należy (ologować) uzupełnić o logotypy, przy zmianach to na jaki okres - podpisania umowy czy wniosku o płatność?Odpowiedź, 10.09.2018 r.
                                                                                  Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji projektu, podawane do publicznej wiadomości lub wydawane uczestnikom projektów, powinny posiadać obowiązkowy zestaw logotypów. Obowiązek ologowania powstaje w momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

                                                                                  Jeżeli działania w ramach projektu były prowadzone w okresie poprzedzającym moment uzyskania dofinansowania, nie ma obowiązku uzupełnienia odpowiednimi znakami dotychczas powstałej dokumentacji dotyczącej projektu. Można oznaczyć segregator lub segregatory, w których przechowywane są dokumenty dotyczące realizacji projektu.

                                                                                  Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                                                                                  Pytanie 7. Czy należy rozksięgowywać koszty pośrednie, aby udowodnić UKS brak „zarabiania” na projekcie w przypadku rozliczania kosztów pośrednich systemem ryczałtowym?Odpowiedź, 10.09.2018 r.

                                                                                  Z punktu widzenia instytucji pośredniczącej nie ma obowiązku wyodrębniania dokumentów do udowodnienia poniesienia kosztów pośrednich.

                                                                                  Z punktu widzenia Administracji Skarbowej koniecznym może być udokumentowanie zdarzeń gospodarczych związanych z kosztami pośrednimi. Po konsultacji z audytorami doszliśmy do wniosku, że dla bezpieczeństwa „podatkowego” beneficjenta wskazane będzie gromadzenie i wyodrębnienie na oddzielnych kontach (może projektowych, może w zwykłej działalności jednostki – nie tylko w kosztach zarządu) zapisów związanych z poniesieniem kosztów pośrednich w powiązaniu z konkretnymi dokumentami (np. fa, rachunki, pk), w celu udowodnienia że na projekcie beneficjent nie „zarobił”.

                                                                                  Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                                                                                  Pytanie 6. Jak prowadzić ewidencję  w UPiR, gdy w trakcie projektu firma przechodzi na pełną księgowość?Odpowiedź, 10.09.2018 r.
                                                                                  Od momentu przejścia na pełną księgowość beneficjent musi wydzielić odrębną ewidencję księgową lub zastosować kod.
                                                                                  W przypadku Beneficjentów nie prowadzących pełnej księgowości wymóg zapewnienia wyodrębnionej dla projektu ewidencji może być spełniony poprzez comiesięczne sporządzanie techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego kumulatywnego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu na koniec danego miesiąca. Zestawienie kumulatywne obejmuje wydatki od początku realizacji projektu do końca danego miesiąca kalendarzowego i sporządzane jest poprzez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań. Kumulatywne zestawienie należy sporządzać w oparciu o zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, które znajduje się we wniosku o płatność. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego zestawienie powinno zostać wydrukowane i podpisane przez osobę sporządzającą i zatwierdzającą oraz dołączone do dokumentacji projektu potwierdzającej poniesione wydatki. Wersja elektroniczna powinna zostać zarchiwizowana lub konstrukcja arkusza kalkulacyjnego powinna umożliwiać uzyskanie w okresie późniejszym danych według stanu na koniec poszczególnych minionych miesięcy kalendarzowych.

                                                                                  Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                                                                                  Pytanie 5. Jaka winna być wyodrębniona ewidencja księgowa przy UPiRu?
                                                                                  Odpowiedź, 10.09.2018 r.
                                                                                  W przypadku Beneficjentów nie prowadzących pełnej księgowości wymóg zapewnienia wyodrębnionej dla projektu ewidencji może być spełniony poprzez comiesięczne sporządzanie techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego kumulatywnego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu na koniec danego miesiąca. Zestawienie kumulatywne obejmuje wydatki od początku realizacji projektu do końca danego miesiąca kalendarzowego i sporządzane jest poprzez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań. Kumulatywne zestawienie należy sporządzać w oparciu o zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, które znajduje się we wniosku o płatność. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego zestawienie powinno zostać wydrukowane i podpisane przez osobę sporządzającą i zatwierdzającą oraz dołączone do dokumentacji projektu potwierdzającej poniesione wydatki. Wersja elektroniczna powinna zostać zarchiwizowana lub konstrukcja arkusza kalkulacyjnego powinna umożliwiać uzyskanie w okresie późniejszym danych według stanu na koniec poszczególnych minionych miesięcy kalendarzowych.

                                                                                  Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                                                                                  Pytanie 4. Czy prawidłowe będzie prowadzenie KPiR tylko dla celów projektu?
                                                                                  Odpowiedź, 10.09.2018 r.
                                                                                  Można wyodrębnić „dotacyjną” KpiR ale załącznik do umowy o dofinansowanie określa zasady wyodrębnionej ewidencji – jak w pytaniu wyżej. Z PKPiR nie można sprawdzić czy i kiedy wydatek został poniesiony.

                                                                                  Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                                                                                  Pytanie 3. Wkład własny wnoszony ze środków pośrednich (brak sprecyzowania na co zostaje przeznaczony) jak ewidencjonować?
                                                                                  Odpowiedź, 4.06.2018 r.
                                                                                  Wkład własny beneficjenta wniesiony do projektu współfinansowanego ze środków UE jest kwalifikowalny pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikowalności wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz z zawartej przez beneficjenta umowy o dofinansowanie. Konieczność spełnienia ww. warunków dotyczy również wkładu własnego pieniężnego. Co do zasady wydatki dot. kosztów bezpośrednich w ramach projektu powinny być ponoszone z rachunku projektu, który został wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.

                                                                                  Proponuję księgować wkład własny na koncie pozabilansowym, np.- podaję dwie propozycje. 

                                                                                  Konta pozabilansowe
                                                                                  Konto 971. „Niepieniężny wkład własny jednostki budżetowej”

                                                                                  Konto 971 służy do ewidencji pozabilansowej niepieniężnych wkładów własnych wniesionych przez jednostkę budżetową do projektu realizowanego z udziałem Środków z Unii Europejskiej.
                                                                                  Po stronie Wn konta 971 księguje się równowartość wniesionych wkładów własnych w ciągu całego roku.

                                                                                  Na stronie Ma księguje się równowartość wniesionych niepieniężnych wkładów własnych systematycznie w ciągu roku Na koniec roku konto 971 nie wykazuje salda.
                                                                                  Konto 920 – „Wkład własny niepieniężny” Konto 920  służy do ujmowania wkładu niepieniężnego do projektów. Na stronie Ma konta 920 ujmuje się poniesiony przez Gminę wkład własny niepieniężny, na podstawie dokumentów sporządzonych przez komórkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację projektu. Ewidencja szczegółowa do konta 920 prowadzona jest według:
                                                                                  -podziałek klasyfikacji budżetowej,
                                                                                  -kodu projektu.

                                                                                   Na koniec roku konto 920 wykazuje saldo Ma oznaczające wartość wniesionego do projektu wkładu niepieniężnego.

                                                                                  Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                                                                                  Pytanie 2. Konta 7, 9, 0- definicje.
                                                                                  Odpowiedź, 4.06.2018 r.

                                                                                  Zgodnie z Ustawą o rachunkowości zakres kont zespołu 0 i 7 przedstawiono poniżej.

                                                                                  Konto 0
                                                                                  Ogólna charakterystyka aktywów trwałych.

                                                                                  Zgodnie z treścią ustawy o rachunkowości, do aktywów trwałych zalicza się:
                                                                                  - rzeczowe aktywa trwałe,
                                                                                  wartości niematerialne i prawne,
                                                                                  należności długoterminowe,
                                                                                  inwestycje długoterminowe oraz
                                                                                  - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, a więc kontrolowane przez jednostkę – przez okres dłuższy od roku – zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w rezultacie zdarzeń zaistniałych wcześniej, od których oczekuje się w przyszłości stosownych korzyści ekonomicznych.

                                                                                  Zgodnie z dołączonym do tekstu ustawy o rachunkowości wzorem bilansu przeznaczonym dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń, w skład aktywów trwałych wchodzą:

                                                                                  - z rzeczowych aktywów trwałych:
                                                                                  a) środki trwałe, a z tego:
                                                                                  – grunty (w tym prawa wieczystego użytkowania gruntów),
                                                                                  – budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
                                                                                  – urządzenia techniczne i maszyny oraz środki transportu,
                                                                                  – inne środki trwałe,
                                                                                  b) środki trwałe w budowie,
                                                                                  c) zaliczki na środki trwałe;

                                                                                  z wartości niematerialnych i prawnych:
                                                                                  a) koszty zakończonych prac rozwojowych,
                                                                                  b) wartość firmy,
                                                                                  c) inne wartości niematerialne i prawne;
                                                                                  d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne; 

                                                                                  - z należności długoterminowych:
                                                                                  a) od jednostek powiązanych,
                                                                                  b) od pozostałych jednostek;

                                                                                  z inwestycji długoterminowych:
                                                                                  a) nieruchomości,
                                                                                  b) wartości niematerialne i prawne,
                                                                                  c) długoterminowe aktywa finansowe, a w tym:

                                                                                  1) udziały i akcje,
                                                                                  2) inne papiery wartościowe,
                                                                                  3) udzielone pożyczki,
                                                                                  4) inne długoterminowe aktywa finansowe,

                                                                                  z długoterminowych rozliczeń międzyokresowych:
                                                                                  a) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
                                                                                  b) inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

                                                                                  Zespół 7
                                                                                  Ogólna charakterystyka przychodów i zysków oraz kosztów osiągnięcia przychodów i strat.

                                                                                  Różnica między przychodami i zyskami nadzwyczajnymi a kosztami osiągnięcia przychodów i stratami nadzwyczajnymi stanowi wynik działalności. Stąd też pojęcia przychodów, kosztów ich osiągnięcia oraz wyniku finansowego ściśle się ze sobą wiążą. Przychody, koszty ich osiągnięcia oraz wynik finansowy są określone w ustawie o rachunkowości w sposób następujący:

                                                                                  ilekroć w ustawie jest mowa o:
                                                                                  przychodach i zyskach – rozumie się przez to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli (art 3 ust. 1 pkt 30),

                                                                                  – kosztach i stratach – rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli (art. 3 ust. 1 pkt 31),

                                                                                  – pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych – rozumie się przez to koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane:

                                                                                  a) z działalnością socjalną, 
                                                                                  b) ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także z utrzymywaniem i zbyciem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaliczanych do inwestycji,
                                                                                  c) z utrzymywaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwestycji, jak również z ich przekwalifikowaniem odpowiednio do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę rynkową bądź inaczej określoną wartość godziwą,
                                                                                  d) z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów,
                                                                                  e) z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,
                                                                                  f) z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty finansowe,
                                                                                  g) z odszkodowaniami i karami,
                                                                                  h) z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych (art. 3 ust. 1 pkt 32);
                                                                                  i) skutki zdarzeń trudnych do przewidzenia.

                                                                                  W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające je koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (art. 6 ust. 1).

                                                                                  Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które nie zostały jeszcze poniesione (art. 6 ust. 2).

                                                                                  - Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić:

                                                                                  a) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
                                                                                  b) wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
                                                                                  c) wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
                                                                                  d) rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń (art. 7 ust. 1).

                                                                                  Zdarzenia, o których mowa wyżej, należy uwzględnić także wtedy, gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (art. 7 ust. 2).

                                                                                  Wartość poszczególnych składników przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych, ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych (art. 7 ust. 3).

                                                                                  W jednostkach innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady asekuracji na wynik finansowy netto składają się:
                                                                                  a) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
                                                                                  b) wynik na operacjach finansowych,
                                                                                  c) wynik na operacjach nadzwyczajnych,
                                                                                  d) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów (art. 42 ust. 1).

                                                                                  Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia lub zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych (art. 42 ust. 2).

                                                                                  Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2 (art. 42 ust. 3).


                                                                                  Zespół 9 – dotyczy tylko budżetu

                                                                                  Jednostki budżetowe - analogicznie jak pozostałe jednostki sektora finansów publicznych - zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem ich specyfiki, w tym gospodarki finansowej (m.in. zasad planowania, budżetowania), rozliczania z budżetem (metoda brutto - środki na wydatki z odpowiedniego budżetu, dochody odprowadzane na rachunek odpowiedniego budżetu) określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.). Uwzględniające tę specyfikę i obowiązujące zarówno jednostki budżetowe (państwowe i samorządowe), jak i samorządowe zakłady budżetowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, określa zasady rachunkowości m.in. dla budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także zasady obowiązujące przy tworzeniu zakładowych planów kont oraz zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych.

                                                                                  Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, zawiera - oprócz kont bilansowych i wynikowych - również konta pozabilansowe o numerach: 970, 975, 976, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 990, 992, 998 i 999. Służą one w szczególności do ewidencji pozabilansowej: planów finansowych, zaangażowania wydatków, zapewnień finansowania oraz płatności ze środków europejskich i mają na celu sprostanie m.in. wymogom w zakresie planowania oraz sprawozdawczości budżetowej. Zarówno treść ww. rozporządzenia, jak i załącznika nr 3 do tego rozporządzenia, nie określają zasad prowadzenia ewidencji pozabilansowej w tych jednostkach. Jednakże, biorąc pod uwagę charakter tej ewidencji, stosowanie zasady podwójnego zapisu na kontach pozabilansowych nie jest obowiązkowe.

                                                                                  Definicje dla sfery budżetowej określa:
                                                                                  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

                                                                                  Rozdział 2
                                                                                  Szczególne zasady rachunkowości dla budżetów i jednostek 

                                                                                  §3. Ustalenie nadwyżki lub deficytu budżetu państwa oraz nadwyżki lub deficytu budżetu środków europejskich następuje na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznie (kasowo) zrealizowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów i wydatków budżetu państwa oraz na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznie (kasowo) zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu środków europejskich.

                                                                                  §4. Państwowe jednostki budżetowe ujmują w księgach rachunkowych:
                                                                                  1) podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa i wydatki budżetu państwa faktycznie (kasowo) zrealizowane na rachunkach bankowych dochodów lub wydatków budżetowych w danym roku budżetowym,
                                                                                  2) wydatki budżetu środków europejskich faktycznie (kasowo) zrealizowane lub zrealizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zleceń płatności w danym roku budżetowym
                                                                                  - z uwzględnieniem okresu przejściowego określonego w odrębnych przepisach.

                                                                                  §5. W celu ustalenia nadwyżki lub deficytu budżetów jednostek samorządu terytorialnego operacje dotyczące ich dochodów i wydatków są ujmowane w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznie (kasowo) zrealizowanych wpływów i wydatków dokonanych na bankowych rachunkach budżetów oraz rachunkach bieżących dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem operacji szczególnych określonych w odrębnych przepisach.

                                                                                  §6. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie mogą być wycenione

                                                                                  §7. 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Ustalając zasady umarzania lub amortyzacji, jednostka może przyjąć stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.) albo stawki określone przez jednostkę nadrzędną albo zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

                                                                                  2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, mogą być umarzane:

                                                                                  1) książki i inne zbiory biblioteczne;
                                                                                  2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;
                                                                                  3) odzież i umundurowanie;
                                                                                  4) meble i dywany;
                                                                                  5) inwentarz żywy;
                                                                                  6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

                                                                                  3. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

                                                                                  4. Jednostki zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych mogą umarzać i amortyzować środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku, natomiast jednostki rozliczające podatek dochodowy od osób prawnych za inne okresy niż okresy miesięczne - jednorazowo za dany okres.

                                                                                  5. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

                                                                                  §8. 1. Inwentaryzacja nieruchomości powinna zapewnić porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją odpowiednio gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zasobu nieruchomości.

                                                                                  2. Zapasy wojenne podlegają inwentaryzacji według zasad określonych przez kierownika jednostki obsługującej organ będący dysponentem części budżetowej.

                                                                                  §9. Do przychodów urzędu jednostki samorządu terytorialnego zalicza się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych.

                                                                                  §10. 1. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

                                                                                  2. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetów: państwa, środków europejskich i jednostek samorządu terytorialnego zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych.

                                                                                  3. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze.

                                                                                  4. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.

                                                                                  §11. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

                                                                                  §12. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

                                                                                  §13. Jednostki postawione w stan likwidacji wyceniają aktywa według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.

                                                                                  §14. Jednostki nie dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. 

                                                                                  Załącznik nr 3

                                                                                  PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

                                                                                  I. Wykaz kont

                                                                                  Zespół 0 - Aktywa trwałe
                                                                                  011 - Środki trwałe
                                                                                  013 - Pozostałe środki trwałe
                                                                                  014 - Zbiory biblioteczne
                                                                                  015 - Mienie zlikwidowanych jednostek
                                                                                  016 - Dobra kultury
                                                                                  017 - Sprzęt wojskowy
                                                                                  020 - Wartości niematerialne i prawne
                                                                                  030 - Długoterminowe aktywa finansowe
                                                                                  071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
                                                                                  072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych
                                                                                  073 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe
                                                                                  077 - Umorzenie sprzętu wojskowego
                                                                                  080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)

                                                                                  Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty
                                                                                  700 - Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia
                                                                                  720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
                                                                                  730 - Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu
                                                                                  740 - Dotacje i środki na inwestycje
                                                                                  750 - Przychody finansowe 751 - Koszty finansowe
                                                                                  760 - Pozostałe przychody operacyjne
                                                                                  761 - Pozostałe koszty operacyjne 

                                                                                  I. Konta pozabilansowe 
                                                                                  970 - Płatności ze środków europejskich
                                                                                  976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami
                                                                                  980 - Plan finansowy wydatków budżetowych
                                                                                  981 - Plan finansowy niewygasających wydatków
                                                                                  982 - Plan wydatków środków europejskich
                                                                                  983 - Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego
                                                                                  984 - Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat
                                                                                  985 - Zaangażowanie środków samorządowych zakładów budżetowych
                                                                                  990 - Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym
                                                                                  992 - Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa
                                                                                  998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
                                                                                  999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

                                                                                  II. Opis kont
                                                                                  1) Zespół 0 - "Aktywa trwałe"
                                                                                  Konta zespołu 0 "Aktywa trwałe" służą do ewidencji:
                                                                                  1) rzeczowych aktywów trwałych;
                                                                                  2) wartości niematerialnych i prawnych;
                                                                                  3) długoterminowych aktywów finansowych;
                                                                                  4) umorzenia składników aktywów trwałych. 

                                                                                  2) Konto 011 - "Środki trwałe"
                                                                                  Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach: 013, 014, 016 i 017.

                                                                                  Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071.

                                                                                  Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności:
                                                                                  1) przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych;
                                                                                  2) przychody środków trwałych nowo ujawnionych;
                                                                                  3) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych;
                                                                                  4) zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

                                                                                  Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:
                                                                                  1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania;
                                                                                  2) ujawnione niedobory środków trwałych;
                                                                                  3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

                                                                                  Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić:
                                                                                  1) ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych;
                                                                                  2) ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe;
                                                                                  3) należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji;
                                                                                  4) ustalenie wartości gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.

                                                                                  Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.

                                                                                  3) Konto 013 - "Pozostałe środki trwałe"
                                                                                  Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach: 011, 014, 016 i 017, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

                                                                                  Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.

                                                                                  Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:
                                                                                  1) środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji;
                                                                                  2) nadwyżki środków trwałych w używaniu;3) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych.

                                                                                  Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:
                                                                                  1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania;
                                                                                  2) ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.

                                                                                  Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób, u których znajdują się środki trwałe, lub komórek organizacyjnych, w których znajdują się środki trwałe.

                                                                                  Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej. 

                                                                                  4) Konto 014 - "Zbiory biblioteczne"
                                                                                  Konto 014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych bibliotek naukowych, fachowych, szkolnych i pedagogicznych oraz bibliotek publicznych.
                                                                                  Na stronie Wn konta 014 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej zbiorów bibliotecznych, z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie 072. ent Na stronie Wn konta 014 ujmuje się w szczególności:
                                                                                  1) przychód zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych;
                                                                                  2) nadwyżki zbiorów bibliotecznych.
                                                                                  Na stronie Ma konta 014 ujmuje się w szczególności:
                                                                                  1) rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania;
                                                                                  2) niedobory zbiorów bibliotecznych.

                                                                                  Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen nabycia.
                                                                                  Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości.
                                                                                  Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 014 powinna umożliwić ustalenie stanu poszczególnych zbiorów bibliotecznych, z dalszym podziałem określonym w odrębnych przepisach.

                                                                                  Konto 014 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zbiorów bibliotecznych znajdujących się w jednostce. 

                                                                                  5) Konto 015 - "Mienie zlikwidowanych jednostek"
                                                                                  Konto 015 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce organizacyjnej.

                                                                                  Na stronie Wn konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności:
                                                                                  1) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, według wartości wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki;
                                                                                  2) korektę wartości mienia, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki a wartością mienia przekazanego spółce, innej jednostce organizacyjnej lub sprzedanego;
                                                                                  3) wartość mienia zwróconego przez spółkę lub pozostającego po zlikwidowanej innej jednostce organizacyjnej, która zostaje przyjęta na stan składników majątkowych organu założycielskiego lub organu nadzorującego.

                                                                                  Na stronie Ma konta 015 organ założycielski lub organ nadzorujący ujmują w szczególności:
                                                                                  1) wartość mienia pozostającego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, a przekazanego spółce, w wysokości wynikającej z umowy ze spółką, lub przekazanego jako udział do spółki, wartość mienia sprzedanego lub przekazanego innym jednostkom;
                                                                                  2) korektę wartości mienia stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej a wartością mienia przekazanego spółce lub innym jednostkom.

                                                                                  Ewidencję szczegółową do konta 015 może stanowić bilans zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej wraz z załącznikami.
                                                                                  Ewidencja szczegółowa może zawierać również dane z ewidencji pozabilansowej.
                                                                                  Konto 015 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej według wartości wynikającej z bilansu tego przedsiębiorstwa lub jednostki, będącego w dyspozycji organu założycielskiego lub nadzorującego, a nieprzekazanego spółkom, innym jednostkom organizacyjnym lub nieprzejętego na własne potrzeby, albo też zagospodarowanego w inny sposób.

                                                                                  6) Konto 016 - "Dobra kultury"
                                                                                  Konto 016 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości dóbr kultury.
                                                                                  Na stronie Wn konta 016 ujmuje się w szczególności:
                                                                                  1) przychód dóbr kultury pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych;
                                                                                  2) nadwyżki.

                                                                                  Na stronie Ma konta 016 ujmuje się w szczególności:
                                                                                  1) rozchód dóbr kultury na skutek likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania;
                                                                                  2) niedobory.

                                                                                  Przychody i rozchody dóbr kultury wycenia się według cen nabycia.
                                                                                  Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości.

                                                                                  Konto 016 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość dóbr kultury znajdujących się w jednostce.

                                                                                  7) Konto 017 - "Sprzęt wojskowy"
                                                                                  Konto 017 służy do ewidencji środków trwałych zaliczanych, na podstawie odrębnych przepisów, do sprzętu wojskowego.
                                                                                  Konto działa według zasad analogicznych do konta 011 lub 013.

                                                                                  8) Konto 020 - "Wartości niematerialne i prawne"
                                                                                  Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.
                                                                                  Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 071 i 072.

                                                                                  Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów i osób odpowiedzialnych.
                                                                                  Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.

                                                                                  9) Konto 030 - "Długoterminowe aktywa finansowe"
                                                                                  Konto 030 służy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, w szczególności akcji i innych długoterminowych aktywów finansowych, nad którymi jednostka sprawuje kontrolę, o terminie wykupu dłuższym niż rok. Przy czym kontrola ta powinna wynikać w szczególności z przepisów prawa lub z określonego tytułu prawnego.

                                                                                  Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów finansowych.
                                                                                  Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnić ustalenie wartości poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych według tytułów.

                                                                                  Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych.

                                                                                  10) Konto 071 - "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"
                                                                                  Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. ent Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400.

                                                                                  Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
                                                                                  Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do kont 011 i 020. Do kont: 011, 020 i 071 można prowadzić wspólną ewidencję szczegółową.
                                                                                  Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

                                                                                  11) Konto 072 - "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych"
                                                                                  Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania.

                                                                                  Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 401.
                                                                                  Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych.
                                                                                  Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie, a także stanowiących niedobór lub szkodę.
                                                                                  Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych obciążających odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych otrzymanych nieodpłatnie.

                                                                                  Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.

                                                                                  12) Konto 073 - "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"
                                                                                  Konto 073 służy do ewidencji odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe.
                                                                                  Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe.

                                                                                  13) Konto 077 - "Umorzenie sprzętu wojskowego"
                                                                                  Konto 077 służy do ewidencji wartości umorzenia sprzętu wojskowego. Konto działa według zasad analogicznych do konta 071 lub 072.

                                                                                  14) Konto 080 - "Środki trwałe w budowie (inwestycje)"
                                                                                  Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne.

                                                                                  Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności:
                                                                                  1) poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie w ramach prowadzonych inwestycji zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym imieniu;
                                                                                  2) poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej;
                                                                                  3) poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego.

                                                                                  Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów, w szczególności:
                                                                                  1) środków trwałych;
                                                                                  2) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie.

                                                                                  Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych.

                                                                                  Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów środków trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych.

                                                                                  Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość kosztów środków trwałych w budowie i ulepszeń. 

                                                                                  69) Zespół 7 - "Przychody, dochody i koszty"
                                                                                  Konta zespołu 7 "Przychody, dochody i koszty" służą do ewidencji:
                                                                                  1) przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów, towarów, przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;
                                                                                  2) podatków nieujętych na koncie 403;
                                                                                  3) dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy, oraz dotacji przekazanych.

                                                                                  Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz stosownie do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości oraz obliczenia podatków. 

                                                                                  70) Konto 700 - "Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia"

                                                                                  Konto 700 służy do ewidencji sprzedaży produktów (wyrobów gotowych i półfabrykatów oraz robót i usług) własnej działalności na rzecz obcych jednostek oraz działalności finansowo wyodrębnionej własnej jednostki oraz kosztu ich wytworzenia.

                                                                                  Na stronie Wn konta 700 ujmuje się koszt wytworzenia sprzedanych produktów, obejmujący rzeczywisty koszt wytworzenia, za który uważa się również wartość produktów w cenach ewidencyjnych, skorygowaną o odchylenia od cen ewidencyjnych, w korespondencji z kontami: 500, 530, 580, 600, 620 lub 490.
                                                                                  Na stronie Ma konta 700 ujmuje się przychody ze sprzedaży, w korespondencji z kontami przede wszystkim zespołu 1 i 2 oraz ewentualnie 0 i 8 oraz 4 bądź 5.

                                                                                  Ewidencja szczegółowa do konta 700 powinna zapewnić podział sprzedaży dostosowany do zasad wymiaru podatków oraz należnych dotacji oraz według przedmiotów i kierunków sprzedaży. W końcu roku obrotowego przenosi się:
                                                                                  1) przychody ze sprzedaży na stronę Ma konta 860;
                                                                                  2) koszt sprzedanych produktów na stronę Wn konta 490, uznając konto 700.

                                                                                  Na koniec roku konto 700 nie wykazuje salda.

                                                                                  71) Konto 720 - "Przychody z tytułu dochodów budżetowych"
                                                                                  Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych.
                                                                                  Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma konta 720 - przychody z tytułu dochodów budżetowych.

                                                                                  W izbach administracji skarbowej na stronie Ma konta 720 ujmuje się również, na podstawie rocznych jednostkowych sprawozdań budżetowych, dochody budżetowe z tytułu podatków przekazane przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych na rachunek budżetu państwa, w korespondencji z kontem 235.

                                                                                  Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego.

                                                                                  W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa jest prowadzona według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków pobieranych przez inne organy ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach budżetowych sporządzane przez te organy.

                                                                                  W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860.

                                                                                  Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda. 

                                                                                  72) Konto 730 - "Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu"
                                                                                  Konto 730 służy do ewidencji sprzedaży towarów i wartości ich zakupu.

                                                                                  Na stronie Wn ujmuje się wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (nabycia), w korespondencji z kontami 330 i 340; za cenę zakupu (nabycia) uważa się również cenę ewidencyjną skorygowaną o odchylenia od tej ceny.

                                                                                  Na stronie Ma konta 730 ujmuje się przychody ze sprzedaży towarów, w korespondencji z kontami przede wszystkim zespołu 1 i 2 oraz zespołu 0 i 8 bądź 4 i 5.

                                                                                  W końcu roku obrotowego przenosi się:
                                                                                  1) przychody ze sprzedaży towarów na stronę Ma konta 860 (Wn konto 730);
                                                                                  2) wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu na stronę Wn konta 860 (Ma konto 730). 

                                                                                  Na koniec roku konto 730 nie wykazuje salda.

                                                                                  73) Konto 740 - "Dotacje i środki na inwestycje"
                                                                                  Konto 740 służy do ewidencji dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych środków na finansowanie działalności podstawowej samorządowych zakładów budżetowych oraz środków pieniężnych przeznaczonych na inwestycje gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym państwowych i samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową.

                                                                                  Na koncie 740 nie ujmuje się dotacji otrzymanych na finansowanie inwestycji.

                                                                                  ma stronie Wn konta 740 ujmuje się:
                                                                                  1) dotacje przekazane na finansowanie działalności podstawowej samobilansującym oddziałom samorządowych zakładów budżetowych, w korespondencji z kontem 131 lub 240;
                                                                                  2) środki pieniężne samorządowych zakładów budżetowych i dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku wykorzystane lub przeznaczone na finansowanie inwestycji, w korespondencji z kontem 800 lub 840;
                                                                                  3) zwrot dotacji niewykorzystanych, nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w korespondencji z kontem 131 lub 225.

                                                                                  Na stronie Ma konta 740 ujmuje się:
                                                                                  1) w ciągu roku - dotacje rzeczywiście otrzymane, w korespondencji z kontem 131, lub dotacje należne, jeżeli ich wysokość wynika z przepisów, w korespondencji z kontem 225;
                                                                                  2) na koniec okresu sprawozdawczego - dotacje należne, wynikające z przepisów prawa lub potwierdzone przez organ dotujący, albo jeżeli należna dotacja za dany rok wpłynęła na rachunek jednostki w okresie następnym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, w korespondencji z kontem 225.

                                                                                  Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić możliwość ustalenia wysokości dotacji przypadających na poszczególne tytuły rozliczeń.

                                                                                  W końcu roku budżetowego saldo konta 740 zamyka się dwoma saldami, które przenosi się:
                                                                                  1) saldo Wn oznacza wartość dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansujących się oddziałów środków wykorzystanych lub przeznaczonych na inwestycje w samorządowych zakładach budżetowych, na stronę Wn konta 860;
                                                                                  2) saldo Ma oznacza wartość dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej, na stronę Ma konta 860.

                                                                                  Na koniec roku konto 740 nie wykazuje salda.

                                                                                  74) Konto 750 - "Przychody finansowe"
                                                                                  Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych.

                                                                                  Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, w szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe.
                                                                                  Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów finansowych z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych, należne jednostce odsetki.

                                                                                  W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konto 750).

                                                                                  Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda. 

                                                                                  75) Konto 751 - "Koszty finansowe"
                                                                                  Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych.

                                                                                  Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji i innych papierów wartościowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu operacji finansowych, dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie.

                                                                                  Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnienie w zakresie kosztów operacji finansowych - naliczone odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę od zobowiązań.
                                                                                  W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 751).

                                                                                  Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.

                                                                                  76) Konto 760 - "Pozostałe przychody operacyjne"
                                                                                  Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach: 700, 720, 730, 750.
                                                                                  W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się:
                                                                                  1) przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów;
                                                                                  2) przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie;
                                                                                  3) odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodpłatnie otrzymane, w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa obrotowe, przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
                                                                                  4) równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne, w korespondencji ze stroną Wn konta 800;
                                                                                  5) zmniejszenie stanu produktów w korespondencji ze stroną Wn konta 490.

                                                                                  W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760.

                                                                                  Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. 

                                                                                  77) Konto 761 - "Pozostałe koszty operacyjne"
                                                                                  Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki.
                                                                                  W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się:
                                                                                  1) koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów;
                                                                                  2) kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

                                                                                  Konto 761 służy również - w jednostkach ewidencjonujących koszty na kontach: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409, 490 oraz zespołu 5 - do ewidencji zapisów uzupełniających, dokonanych na kontach zespołów 5 i 6 z tytułu zwiększeń bądź zmniejszeń stanu produktów (w tym także rozliczeń międzyokresowych kosztów), w korespondencji z innymi kontami niż konto 490, konta zespołów 5 lub 6 oraz konta kosztu własnego sprzedaży w zespole 7.

                                                                                  Na stronie Wn konta 761 w korespondencji ze stroną Ma konta 490 ujmuje się zwiększenie stanu produktów.

                                                                                  W końcu roku obrotowego przenosi się:
                                                                                  1) na stronę Wn konta 490 - koszty związane z zakupem i sprzedażą składników majątku, jeżeli zostały ujęte na koncie 761, w korespondencji ze stroną Ma konta 761;
                                                                                  2) na stronę Wn konta 860 - pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji ze stroną Ma konta 761.

                                                                                  Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.

                                                                                  I. Konta pozabilansowe ent 1) Konto 970 - "Płatności ze środków europejskich"
                                                                                  Konto 970 służy do ewidencji płatności dokonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków europejskich dysponenta z rachunku ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

                                                                                  Na stronie Wn konta 970 ujmuje się wartość zleceń płatności przekazanych przez instytucje lub inne upoważnione podmioty do Banku Gospodarstwa Krajowego celem realizacji wydatków ze środków europejskich.

                                                                                  Na stronie Ma konta 970 ujmuje się, na podstawie informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego o dokonaniu płatności na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy (odbiorcy), równowartość zrealizowanych płatności.

                                                                                  Konto 970 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość zleceń płatności przekazanych przez instytucje lub inne upoważnione podmioty oczekujących za realizację przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

                                                                                  2) Konto 976 - "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"
                                                                                  Konto służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

                                                                                  3) Konto 980 - "Plan finansowy wydatków budżetowych"
                                                                                  Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych.
                                                                                  Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego zmiany.
                                                                                  Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:
                                                                                  1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetu;
                                                                                  2) wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku następnym;
                                                                                  3) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

                                                                                  Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych.

                                                                                  Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.

                                                                                  4) Konto 981 - "Plan finansowy niewygasających wydatków"
                                                                                  Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych.

                                                                                  Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych.
                                                                                  Na stronie Ma konta 981 ujmuje się:
                                                                                  1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych;
                                                                                  2) wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej.

                                                                                  Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych.

                                                                                  Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku. 

                                                                                  5) Konto 982 - "Plan wydatków środków europejskich"
                                                                                  Konto 982 służy do ewidencji planu wydatków środków europejskich dysponenta środków budżetowych.

                                                                                  Na stronie Wn konta 982 ujmuje się plan wydatków środków europejskich oraz jego zmiany.
                                                                                  Na stronie Ma konta 982 ujmuje się w szczególności:
                                                                                  1) równowartość zrealizowanych wydatków środków europejskich;
                                                                                  2) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

                                                                                  Ewidencja szczegółowa do konta 982 jest prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej.

                                                                                  6) Konto 983 - "Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego"
                                                                                  Konto 983 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków środków europejskich na dany rok budżetowy.

                                                                                  Na stronie Wn konta 983 ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków środków europejskich w danym roku budżetowym.
                                                                                  Na stronie Ma konta 983 ujmuje się zaangażowanie wydatków w kwocie obciążającej plan finansowy, wynikającej z decyzji lub zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków tych środków w roku bieżącym.

                                                                                  Na koniec roku konto 983 nie wykazuje salda. 

                                                                                  7) Konto 984 - "Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat"
                                                                                  Konto 984 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetu środków europejskich przyszłych lat.

                                                                                  Na stronie Wn konta 984 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetu środków europejskich w latach poprzednich, a obciążających plan wydatków roku bieżącego jednostki przeznaczony do realizacji w roku bieżącym.
                                                                                  Na stronie Ma konta 984 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków środków europejskich lat przyszłych.

                                                                                  Na koniec roku konto 984 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków środków europejskich. 

                                                                                  8) Konto 985 - "Zaangażowanie środków samorządowych zakładów budżetowych"
                                                                                  Konto 985 służy do ewidencji prawnego zaangażowania środków pieniężnych dotyczących realizacji planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych niezależnie od tego, w którym roku budżetowym nastąpi wydatek finansowany tymi środkami.

                                                                                  Na koncie 985 ujmuje się równowartość zawartych umów, porozumień lub wydanych decyzji, których realizacja spowoduje wydatkowanie środków pieniężnych dotyczących realizacji planu finansowego.
                                                                                  Na stronie Wn konta 985 ujmuje się równowartość wydatków sfinansowanych środkami samorządowych zakładów budżetowych.

                                                                                  Na stronie Ma konta 985 ujmuje się zaangażowanie środków pieniężnych samorządowych zakładów budżetowych dotyczących realizacji planu finansowego, czyli wartość umów, decyzji i innych porozumień, których wykonanie spowoduje wykorzystanie środków pieniężnych na realizację umów, decyzji czy innych postanowień.

                                                                                  Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 985 powinna umożliwić ustalenie zaangażowania środków samorządowych zakładów budżetowych w podziale na lata finansowania i według podziałek klasyfikacji planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych.

                                                                                  Na koniec roku budżetowego konto 985 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie środków samorządowych zakładów budżetowych.

                                                                                  9) Konto 990 - "Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym"
                                                                                  Konto 990 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych w układzie zadaniowym.

                                                                                  Na stronie Wn konta 990 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz jego zmiany.
                                                                                  Na stronie Ma konta 990 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz wartość planu niezrealizowanego.
                                                                                  Ewidencja szczegółowa do konta 990 powinna być prowadzona w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdania z wykonania wydatków w układzie zadaniowym. e

                                                                                  Konto 990 nie wykazuje na koniec roku salda. 

                                                                                  10) Konto 992 - "Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa"
                                                                                  Konto 992 służy do ewidencji kwot ujętych w zapewnieniach finansowania lub dofinansowania wydatków, projektów i programów z budżetu państwa.

                                                                                  Na stronie Wn konta 992 ujmuje się kwoty udzielonego zapewnienia.
                                                                                  Na stronie Ma konta 992 ujmuje się przeniesienia kwot zwiększających plan finansowy na konto 980. 

                                                                                  11) Konto 998 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego"
                                                                                  Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych danego roku budżetowego oraz niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.

                                                                                  Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:
                                                                                  1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym;
                                                                                  2) równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.

                                                                                  Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.
                                                                                  Ewidencja szczegółowa do konta 998 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych i powinna zapewnić w szczególności ustalenie kwoty niewygasających wydatków.

                                                                                  Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda. 

                                                                                  12) Konto 999 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat"
                                                                                  Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych.

                                                                                  Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich przeznaczonych do realizacji w roku bieżącym.
                                                                                  Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych.
                                                                                  Ewidencja szczegółowa do konta 999 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych i powinna zapewnić w szczególności ustalenie kwoty niewygasających wydatków.

                                                                                  Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych 

                                                                                  Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                                                                                  Pytanie 1. "Podatek sfera budżetowa (poniżej 2%)”.
                                                                                  Odpowiedź, 25.05.2018 r.
                                                                                  Organ podatkowy wyjaśnił, że w przypadku, gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia VAT i nieuprawniające do tego odliczenia, tj. zwolnione od tego podatku i nie ma możliwości przyporządkowania ponoszonych wydatków do czynności opodatkowanych lub zwolnionych z VAT, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ustawy o VAT. W tym przypadku - jak wskazał organ - oblicza się proporcję, jako udział rocznego obrotu uzyskanego z tytułu czynności uprawniających do obniżenia podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, oraz czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

                                                                                  Dalej organ podatkowy przywołał treść art. 90 ust. 10 ustawy o VAT, zgodnie z którym, w przypadku gdy proporcja sprzedaży:

                                                                                  1) przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%,
                                                                                  2) nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

                                                                                  Od 1 października 2016 r. obowiązuje ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454 ze zm.).

                                                                                  Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) - w myśl art. 3 tej ustawy - zostały zobowiązane do scentralizowania rozliczeń w VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Centralizacją objęto również związki międzygminne, związki powiatów, powiatowo gminne, przejmujące na podstawie ustaw prawa i obowiązki JST, wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. W ustawie tej określono również zasady wyliczania proporcji przy rozliczaniu podatku VAT w sytuacji, gdy dana jednostka samorządu terytorialnego rozpoczęła w 2016 r. lub 2017 r. centralne rozliczanie VAT. Do końca roku, w którym jednostka scentralizowała rozliczenia i w roku następnym (nie dłużej jednak niż do końca 2017 r.) przyjmować należało dla celów odliczania proporcjonalnego, proporcję wyliczoną odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej, w tym dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego działającego w formie samorządowej jednostki budżetowej, zgodnie z art. 90 ust. 3-6, 9a i 10 ustawy o VAT, w przypadku wykonywania przez tę jednostkę czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z VAT. Obowiązek wyliczenia współczynnika struktury sprzedaży nie dotyczył jednostek, które prowadzą wyłącznie działalność zwolnioną z VAT.

                                                                                  Dokonując rocznej korekty podatku VAT, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT, samorządy dokonując tej korekty za pierwszy i drugi rok scentralizowanego rozliczania VAT (w zależności od tego kiedy wspólne rozliczanie zostało rozpoczęte) powinny sporządzić ją odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.

                                                                                  Podobne zasady dotyczyły sytuacji, w której jednostka samorządu terytorialnego rozpoczęła przed 2016 r. rozliczanie wspólne wraz z jednostkami organizacyjnymi, natomiast w 2016 r. lub 2017 r. rozpoczęła wspólne rozliczanie wraz z zakładami budżetowymi. Wówczas do czasu centralizacji rozliczeń z zakładami budżetowymi jednostka powinna stosować jeden współczynnik liczony dla całej jednostki samorządu (wraz z jednostkami budżetowymi) i osobny współczynnik dla zakładów budżetowych. Po ostatecznej centralizacji rozliczeń współczynnik ten powinien być już liczony osobno dla samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego.

                                                                                  Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                                                                                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prowadzenie_ewidencji_ksiegowej_25052018

                                                                                   Pytanie 48. We wniosku o dofinansowanie użyto stawkę i roboczogodziny w wysokości rekomendowanej przez UE 1720, czy w poszczególnych miejscach należy ująć 1/12 z 1720 czy rzeczywistą liczbę godzin w miesiącu, np. 168? 
                                                                                   Odpowiedź, 25.06.2019 r.
                                                                                   W związku z niejasnym sformułowaniem pytania IZ nie ma możliwości  udzielenia odpowiedzi. W przypadku zainteresowania tematem prosimy o indywidualny kontakt z opiekunem projektu.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 47. Czy koszty pośrednie projektów ryczałtowych mają konkretne wymagania w zakresie ich opisywania?

                                                                                   Odpowiedź, 25.06.2019 r.
                                                                                   Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem są traktowane jako wydatki poniesione, nie ma zatem konieczności zbierania ani opisywania dokumentów księgowych, które potwierdzałyby ich poniesienie.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 46. Czy koordynator medyczny powinien być wprowadzony w Personel Projektu pomimo, że nie udziela bezpośrednio świadczeń? W ramach projektu prowadzone są spotkania edukacyjno- terapeutyczne jednorazowo dla rodzin, osób niepełnosprawnych, czy rodziny też mamy wprowadzić jako uczestników projektu w LSI, pomimo braku takiego wskaźnika we wniosku?
                                                                                   Odpowiedź, 19.11.2018 r.
                                                                                   W bazie Personelu Projektu powinny znaleźć się dane osób zaangażowanych do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy, osoby samozatrudnione w rozumieniu "Wytycznych" (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są beneficjentami projektów), osoby współpracujące oraz wolontariusze. Osoby angażowane do realizacji zadań w projekcie na podstawie stosunku cywilnoprawnego, nie są traktowane jako personel projektu, a są wykonawcami usługi zlecanej przez beneficjenta. Do bazy nie należy wprowadzać danych osób rozliczanych w ramach kosztów pośrednich np. Koordynatora projektu, stawek jednostkowych jak również danych personelu w ramach projektu rozliczanego ryczałtowo.

                                                                                   Uczestnik projektu to osoba fizyczna lub podmiot w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, bezpośrednio korzystający z interwencji EFS. Jeśli rodziny uczestniczące w spotkaniu edukacyjno-terapeutycznym są przez Beneficjenta wpisane do grupy docelowej projektu i liczone jako uczestnicy we wniosku o dofinansowanie to należy je wprowadzić do modułu PEFS.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 45. Jeżeli prowadzimy spotkanie edukacyjne dla rodzin, ale nie mamy wyznaczonego wskaźnika, czy osoby, które się zgłoszą należy wprowadzić do LSI?
                                                                                   Odpowiedź, 19.11.2018 r.
                                                                                   Zgodnie z Instrukcją wypełniania PEFS w ramach LSI 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 dostępnej na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl, w PEFS są zbierane dane dotyczące:
                                                                                   - projektu, jak i projektodawcy;
                                                                                   - grupy docelowej (instytucji, osób bezpośrednio objętych wsparciem);
                                                                                   - szczegółów udzielonego wsparcia.

                                                                                   Powyższe oznacza, że w formularzu należy uwzględnić wszystkie osoby, które zostały przewidziane do objęcia wsparciem w projekcie,  jako  grupa docelowa we wniosku o dofinansowanie (w tym również otoczenie, jeżeli zostały na nich przeznaczone jakiekolwiek środki finansowe z budżetu projektu).

                                                                                   Natomiast, we wskaźnikach produktu i rezultatu uwzględniamy dane dotyczące uczestników projektu, którzy spełniają definicję wskaźnika określonego w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, tj.  Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS.

                                                                                   Powyższe oznacza, iż dane przedstawione we wskaźnikach oraz dane przedstawione w formularzu PEFS, nie zawsze będą tożsame.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 44.
                                                                                   Czy jeśli w umowie o dofinansowanie zawarto zapis, że harmonogram form wsparcia składa się papierowo, to dodatkowo składamy go również w LSI?
                                                                                   Odpowiedź, 19.11.2018 r.
                                                                                   Zgodnie z umową o dofinansowanie „Beneficjent zobowiązuje się do przesłania w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym udzielane są w projekcie formy wsparcia, wyłącznie w formie elektronicznej w postaci zeskanowanego pisma zatwierdzonego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta  na adres efs.kontrola@slaskie.pl miesięcznych harmonogramów udzielanych w ramach projektu form wsparcia, w szczególności: szkoleń, kursów, staży, usług doradczych, poradnictwa, warsztatów, seminariów, studiów wyższych i podyplomowych, zgodnie ze wzorem  harmonogramu form wsparcia, zgodnie ze wzorem pn. Wzór miesięcznego harmonogramu udzielanych w ramach projektu form wsparcia znajdującym się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

                                                                                   W przypadku zmiany harmonogramu, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania zaktualizowanego harmonogramu na powyższy adres mailowy IZ. Niedopełnienie obowiązku przesłania zaktualizowanego harmonogramu skutkujące odbyciem przez IZ bezprzedmiotowej wizyty monitoringowej, zaplanowanej w oparciu o nieaktualny harmonogram może spowodować obciążenie Beneficjenta kosztami delegacji służbowej pracowników IZ”. Instytucja Zarządzająca RPO WLS dopuszcza i rekomenduje realizację rzeczonego obowiązku za pomocą sytemu LSI, przy wykorzystaniu modułu Harmonogram form wsparcia, wówczas nie ma konieczności dodatkowego przesyłania harmonogramu na powyższy adres email.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 43.
                                                                                   Czy możliwe jest stworzenie instrukcji wypełniania WNP poszczególnych punktów w systemie LSI?
                                                                                   Odpowiedź, 19.11.2018 r.
                                                                                   Na stronie rpo.slaskie.pl zamieszczone są instrukcje do poszczególnych modułów systemu LSI w tym dotycząca wypełniania wniosku o płatność, jednocześnie w ostatnim czasie IZ zamieszcza również informację o filmikach instruktażowych.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 42.
                                                                                   W jaki sposób uwidocznić wkład własny niepieniężny w postaci wynajmu pomieszczeń?
                                                                                   Odpowiedź, 19.11.2018 r.
                                                                                   Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 6.10, pkt 4):
                                                                                   g) jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), operat szacunkowy nie jest wymagany – w takim przypadku wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji).

                                                                                   Ponadto, we wniosku o płatność, wkład własny niepieniężny należy rozliczyć na podstawie dokumentu, który nosi znamiona dokumentu księgowego. Ponadto, należy go wykazać we wniosku o płatność, który obejmuje okres rozliczeniowy w którym dokonano jego faktycznego wykorzystania na rzecz projektu.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 41. Jak należy zgłaszać zmiany przesunięcia terminów szkoleń, kursów w projekcie. Czy wystarczy opisać w systemie LSI pkt. 2,3?
                                                                                   Odpowiedź, 19.11.2018 r.
                                                                                   Wszystkie zmiany terminów szkoleń i kursów należy uwzględniać na bieżąco w harmonogramie form wsparcia. Zaktualizowany harmonogram należy przesłać na adres  efs.kontrola@slaskie.pl (zgodnie z pkt 4).

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 40.
                                                                                   Czy koszty pośrednie można przelać na konto po otrzymaniu transzy zaliczonej?
                                                                                   Odpowiedź, 19.11.2018 r.
                                                                                   Zgodnie z Umową o dofinansowanie po otrzymaniu transzy dofinansowania, wynikającej z  harmonogramu płatności, Beneficjent  może dokonać przelewu środków na rachunek bankowy, z którego ponosi wydatki zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich, do wysokości procentu wynikającego z zapisów Umowy o dofinansowanie.

                                                                                   Przykład: Zgodnie z umową koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową zdefiniowane w Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 25) lit. e, stanowią 25 % poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich.

                                                                                   Beneficjent otrzymał I zaliczkę w wysokości 145 000 PLN.

                                                                                   Zatem zgodnie z zapisami umowy, Beneficjent ma możliwość dokonania przelewu z konta projektu na swoje konto bieżące 25% z 145 000 PLN, czyli kwoty 36 250 PLN i ponoszenia wydatków w ramach kosztów pośrednich z konta bieżącego.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 39.
                                                                                   Jak wyliczyć czas pracy nauczycieli gdy:
                                                                                   - nauczyciel zatrudniony na pełny etat w szkole tj.18/18 realizuje w tej szkole tygodniowo 8 godz projektowych -  liczymy w tygodniu 18 godzin + 8 z projektu na tydzień tj. 26 godzin tygodniowo

                                                                                   - w ramach powyżej wskazanej umowy o pracę zrealizuje jeszcze 4 godz. ponadwymiarowe w tygodniu – liczymy w tygodniu 4 godziny

                                                                                   - ten sam nauczyciel wykazuje, że w innej szkole pracuje na 5/20 etatu tj. realizuję tam 5 godz zajęć w tygodniu – liczymy w tygodniu 5 godzin

                                                                                   - ten sam nauczyciel w 3 placówce realizuje 10/20 etatu – liczymy w tygodniu 10 godz.

                                                                                   Suma godzin wykazanych w tygodniu wynosi 45.

                                                                                   - ponadto w ramach pierwszej umowy nauczyciel zrealizował jeszcze w miesiącu 5 godz. w ramach zastępstwa

                                                                                   Ostatecznie w miesiącu nauczyciel taki wykazał 4 tygodnie x 45 godz oraz 5 godz (zastępstwa) zatem jego miesięczna praca to 185 godz.

                                                                                   Odpowiedź, 19.11.2018 r.
                                                                                   Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 wskazują na całkowite zaangażowanie zawodowe personelu projektu. Sposób zaś weryfikacji, czy ww. zaangażowanie spełnia określone w Wytycznych warunki należy do Beneficjenta, mając na uwadze specyficzne uwarunkowania danego zatrudnienia. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, do 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego należy uwzględnić cały czas ich pracy, o którym mowa w ustawie - Karta Nauczyciela, a nie wyłącznie zajęcia wynikające z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum).

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 38. Czy oświadczenie o nie przekroczeniu 276 h miesięcznie należy aktualizować w każdym miesiącu i egzekwować od całego personelu projektu?, Czy oświadczenia o nieprzekroczeniu 276 h  miesięcznie należy podpisywać w każdym miesiącu czy wystarczy tylko raz?
                                                                                   Odpowiedź, 19.11.2018 r.
                                                                                   Beneficjent jest zobowiązany każdorazowo przy składaniu wniosku o płatność oświadczyć, iż zaangażowanie personelu projektu nie przekracza 276 godzin miesięcznego zaangażowania zawodowego. Niemniej jednak, sposób egzekwowania ww. oświadczeń od personelu zatrudnianego do projektu leży w gestii Beneficjenta.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 37. Bardzo proszę o niemodyfikowanie dokumentów zamieszczonych na Państwa stronie bez wyraźnej informacji, że takie zmiany zostały dokonane w plikach (informacjach) zamieszczonych już dawno (np. sytuacja zmiany załączników do umowy).
                                                                                   Odpowiedź, 27.06.2018 r.
                                                                                   Dokładamy wszelkich starań, aby dokumenty publikowane na stronie internetowej zawierały informację o aktualizacji załączników do umów lub aby taka informacja została przekazana mailowo osobom wskazanym przez beneficjentów jako upoważnione do kontaktu z Instytucją Zarządzającą.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 36. Jak wzorcowo rozpocząć dokumentowanie działań projektu w ramach działania 9.2?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Sposób i zakres dokumentowania działań projektowych jest uregulowany w umowie o dofinansowanie projektu oraz w szczególności w: „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, „Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020”, „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (dokumenty dostępne na stronie www.rpo.slaskie.pl). Ogólny charakter pytania uniemożliwia bardziej szczegółową odpowiedź.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 35. Mając kwotę 26 000 zł na usługę cateringową, tzn. obiad i przerwę kawową- czy można rozbić tę kwotę na faktyczny catering, który będzie zamawiany? a przerwa kawowa we własnym zakresie? Jeżeli kwota nie przekracza 20 000 zł- czy trzeba zamieścić zapytanie ofertowe dotyczące cateringu w bazie konkurencyjności?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Zasada konkurencyjności stosowana jest dla zamówień przekraczających 50 000,00 zł netto.
                                                                                   Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu. W przypadku rozeznania rynku nie obowiązuje konieczność publikacji w bazie konkurencyjności.

                                                                                   Natomiast w przypadku zamówień poniżej 20 000,00 zł netto Beneficjent powinien stosować wewnętrzne uregulowania i procedury, jeżeli obowiązują,  i tym samym zapewnić ze ponoszone w ramach projektu wydatki  są racjonalne i efektywne tzn. ponoszone z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

                                                                                   Dodatkowo zwraca się uwagę by zamówienie oszacować zgodnie z dyspozycją pkt. 11 i 12 rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 34. Czy przed podpisaniem umowy o dofinansowanie możliwa jest praca w LSI2014?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Przed podpisaniem umowy w LSI użytkownicy mają możliwość jedynie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach uruchomionego naboru/konkursu oraz harmonogram składania wniosków o płatność. Dopiero po podpisaniu umowy aktywne są pozostałe elementy systemu jak np. wniosek o płatność, PEFS czy też rejestr postępowań i dokumentów księgowych. 

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 33. Czy będą instrukcje wypełniania wniosku o płatność opisane szerzej? Warto, aby w jednym pliku zostały zawarte wszystkie niezbędne informacje np. PEFS, baza personelu, itd.
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Na stronie rpo.slaskie.pl dostępne są instrukcje związane z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, bazą PEFS, bazą personelu projektu jak i rejestrem postępowań i dokumentów księgowych. Instrukcje w sposób przejrzysty i jednoznaczny wskazują jak należy uzupełnić poszczególne pola. Ze względów technicznych i organizacyjnych instrukcje te zostały opracowane jako odrębne dokumenty.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 32. Czy jest jakaś uniwersalna ankieta dla uczestników projektu?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   IZ RPO WSL nie dysponuje wzorami ankiet dla uczestników projektu.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 31. Proszę o doprecyzowanie - na spotkaniu podano informację, że osoby zatrudnione po 23.08.2017 r. nie są personelem, czyli nie trzeba wykazywać ich w bazie personelu? O jakie dokładnie osoby chodzi?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” osoby zatrudnione w ramach projektu na umowę cywilnoprawną, których proces zatrudnienia rozpoczął się po 23 sierpnia 2017 roku nie są personelem projektu.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 30. Czy można usuwać osoby z bazy PEFS?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   W systemie LSI jest możliwość usunięcia osoby z Bazy PEFS jak i personelu projektu. Niemniej jednak, jeśli osoba została już wykazana w PEFSie załączonym do złożonego wniosku o płatność, należy poinformować IZ RPO WSL o fakcie usunięcia z bazy informacji o uczestniku projektu. Jeśli dane uczestnika projektu zostały wykreślone na jego prośbę należy pamiętać, by poinformować go zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o usunięciu danych należy poinformować daną osobą z wskazaniem, iż zgodnie z art. 17 ust. 3 pkt. b dane te dalej będą wykorzystywane do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 29. Czy oświadczenie o nieprzekroczeniu limitu 276 godzin, które co miesiąc personel nam składa jest wystarczające? Czy beneficjent ma obowiązek jeszcze weryfikować to oświadczenie?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Zaangażowanie zawodowe personelu projektu nie może przekroczyć limitu 276 godzin zaangażowania miesięcznego.  Warunki te powinny być spełnione w całym okresie kwalifikowania wynagrodzenia danej osoby w tym projekcie. Przedmiotowej weryfikacji można dokonać posiłkując się pisemnym oświadczeniem złożonym przez osobę zaangażowaną do projektu. W gestii Beneficjenta jest odpowiednie zabezpieczenie się by jego personel nie przekraczał tego limitu. IZ RPO WSL zaleca by umowy z personelem projektu miały stosowne zapisy chroniące Beneficjenta na okoliczność przekroczenia ww limitu godzin.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 28. Czy będzie możliwe przygotowania danych uczestników na potrzeby PEFS w pliku EXCEL i zaczytanie ich do systemu LSI?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Wspominana funkcjonalność, polegająca na możliwości eksportowania danych z pliku EXCEL do LSI i odwrotnie została zgłoszona wykonawcy systemu i obecnie IZ RPO WSL oczekuje na jej realizację.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 27. Czy jest program demo, aby można było popracować w celu nabycia doświadczenia- tak jak np. Płatnik?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   System LSI działa on-line i nie ma możliwości pobrania go na komputer czy też urządzenie mobilne. Wersja szkoleniowa systemu LSI jest dostępna pod adresem lsi-szkol.slaskie.pl.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 26. Kim jest osoba bierna zawodowo?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Osoby bierne zawodowo- osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 25. W jaki sposób do osiągnięcia wskaźników liczone są osoby, które zrezygnowały z projektu lub osoby zmarły?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Zakończenie udziału w projekcie należy rozumieć jako zakończenie udziału zgodnie z założeniami projektu lub przedwczesne opuszczenie projektu (tj. przerwanie udziału w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych dla niego form wsparcia). Dane uczestnika zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, a więc przedwczesne zakończenie uczestnictwa nie rzutuje na wartości wskaźników produktu. Uczestnika projektu należy wykazać w PEFS w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 24. Jaki stopień wykształcenia wg LSI prezentują osoby z wykształceniem średnim (liceum, technikum) oraz z wykształceniem zawodowym?

                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Wykazywany jest najwyższy osiągnięty poziom wykształcenia zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia. Poziomy wykształcenia są następujące:  

                                                                                   POZIOM

                                                                                   WYKSZTAŁCENIE

                                                                                   TYPY SZKÓŁ

                                                                                   ISCED 1

                                                                                   podstawowe

                                                                                   Szkoła podstawowa

                                                                                   ISCED 2

                                                                                   gimnazjalne

                                                                                   Gimnazjum

                                                                                   ISCED 3

                                                                                   ponadgimnazjalne

                                                                                   Liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa

                                                                                   ISCED 4

                                                                                   policealne

                                                                                   Szkoły policealne

                                                                                   ISCED 5

                                                                                   studia krótkiego cyklu

                                                                                   Nauczycielskie Kolegium Językowe, Kolegium Pracowników Służb Społecznych (podlega MPiPS)

                                                                                   ISCED 6

                                                                                   studia licencjackie lub odpowiedniki

                                                                                   Studia I stopnia (tytuły zawodowe: inżynier, licencjat),

                                                                                   ISCED 7

                                                                                   studia podyplomowe

                                                                                   studia magisterskie lub odpowiedniki

                                                                                   Studia II stopnia oraz jednolite studia magisterskie (tytuł zawodowy: magister)

                                                                                   ISCED 8

                                                                                   studia doktoranckie

                                                                                   Studia doktoranckie

                                                                                    Wyjątek od tej zasady dot.:

                                                                                   - osób w wieku właściwym dla ISCED 1-2 – wtedy wykazujemy ISCED 1 (dla uczących się w systemie sprzed reformy) lub ISCED 2 (po reformie)

                                                                                   - w przypadku uczniów 8-letniej szkoły podstawowej – przypisywany jest im ISCED 2 (z uwagi na brak odpowiednika ISCED 1 po reformie)

                                                                                   - w przypadku uczniów uczęszczających do wygaszanych gimnazjów – ISCED 1, a po ukończeniu ISCED 2

                                                                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 23. Czy można na etapie realizacji projektu zmienić wysokość wkładu własnego w postaci kosztu wynajmu sali? We wniosku omyłkowo wpisano wartość netto za 1h zamiast brutto.
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Zgodnie z umową o dofinansowanie beneficjent ma możliwość zgłoszenia zmian w projekcie w tym dotyczących budżetu projektu jednakże każda propozycja zmian rozpatrywana jest indywidualnie. Należy mieć na uwadze, że umowa o dofinansowanie reguluje także kwestie związane z wniesieniem wkładu własnego do projektu. Zgodnie z jej zapisami beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego pieniężnego/niepieniężnego w określonej kwocie, co stanowi odpowiedni % wydatków kwalifikowalnych projektu. W przypadku niewniesienia wkładu własnego w kwocie wskazanej w umowie IZ może kwotę przyznanego dofinansowania proporcjonalnie obniżyć. Wkład własny, który zostanie rozliczony w wysokości przekraczającej wskazany w umowie % wydatków projektu jest niekwalifikowalny. 

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 22. W rejestrze zamówień i dokumentach księgowych, podczas wprowadzania dokumentów rozliczających wydatki należy uzupełnić pole NR UMOWY / KONTRAKTU. W jakich sytuacjach uzupełniamy to pole numerem kontraktu? a kiedy wpisujemy nie nadano lub nie dotyczy?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Zgodnie z Instrukcją wypełniania Rejestru Zamówień i Dokumentów księgowych w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS jeśli nie nadano numeru umowy / kontraktu (np. zawarta została w sposób dorozumiany) należy wpisać „nie nadano”. W przypadku kiedy wykazany dokument nie dotyczy kontraktu z wykonawcą wyłonionym w ramach zamówienia publicznego uzupełnij pole wartością „nie dotyczy”. W pozostałych przypadkach gdy podpisano umowę lub kontrakt wskazujemy właściwy numer umowy/kontraktu.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 21. Proszę o instrukcję wypełniania wniosku i korzystanie z programu LSI oraz inf. na temat zmian wprowadzanych na bieżąco.
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Na stronie rpo.slaskie.pl dostępne są instrukcje związane z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, bazą PEFS, bazą personelu projektu jak i rejestrem postępowań i dokumentów księgowych. Instrukcje w sposób przejrzysty i jednoznaczny wskazują jak należy uzupełnić poszczególne pola.

                                                                                   Jednocześnie IZ dokłada wszelkich starań by o modyfikacjach w systemie LSI informować swoich beneficjentów czy to przez informację na stronie internetowej czy też za pośrednictwem opiekunów merytorycznych projektów ze strony IZ.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 20. Czy musi być prowadzone postępowanie do wydatków poniżej 50 tys. zł?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) stosuje się rozeznanie rynku. Ma ono na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu. W przypadku rozeznania rynku nie obowiązuje konieczność publikacji w bazie konkurencyjności. Nie można procedury rozeznania rynku zastępować procedurą zasady konkurencyjności, dlatego też baza konkurencyjności nie służy publikacji zapytań ofertowych kierowanych do wykonawców w ramach rozeznania rynku.

                                                                                   Natomiast w przypadku zamówień poniżej 20 000,00 zł netto Beneficjent powinien stosować wewnętrzne uregulowania i procedury, jeżeli obowiązują i tym samym zapewnić ze ponoszone w ramach projektu wydatki są racjonalne i efektywne tzn. ponoszone z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 19. Które procedury stosować w odniesieniu do stosowania zasady konkurencyjności w momencie kiedy umowa nie została podpisana? (beneficjent nie ma jeszcze możliwości zarejestrowania się w Bazie Konkurencyjności) (harmonogram wniosków o płatność zmusza do realizacji natychmiast po podpisaniu umowy, aby rozliczyć 70% zaliczki).
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Stosowanie zasady konkurencyjności nie jest uzależnione od faktu podpisania umowy o dofinansowanie projektu a od kwoty zamówienia jakie chcemy złożyć. Jeśli mówimy o zamówieniu powyżej 50 000,00 zł netto to należy zastosować zasadę konkurencyjności a tym samym ująć zamówienie w Bazie konkurencyjności. Obecnie Baza konkurencyjności umożliwia podmiotom, które nie mają jeszcze podpisanej umowy o dofinansowanie zarejestrować się w bazie jako wnioskodawcy i zamieszczać tam informację o zamówieniach.

                                                                                   Jednocześnie IZ nie widzi zależności między zasadą konkurencyjności a przygotowywaniem harmonogramu składania wniosków o płatność. Beneficjent owszem jest zobligowany rozliczyć co najmniej 70% środków dotychczas otrzymanych, ale jedynie w sytuacji gdy chce wnioskować o kolejną transzę dofinansowania.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 18. Czy postępowania przeprowadzone w oparciu o art. 138o ustawy PZP należy zaznaczyć jako ZGODNE Z PZP w rejestrze zamówień i dokumentów księgowych w LSI?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Tak, co do zasady każde postępowanie realizowane w oparciu o ustawę PZP jest zgodne z PZP w związku z czym należy zaznaczyć w LSI TAK przy pytaniu Czy postępowanie / zamówienie przeprowadzone zostało na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych?

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 17. Jak wpisywać do wniosku o płatność środek trwały, którego wartość od 01.01.2018 r. zmieniła się z 3500 zł na 10000 zł?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” środkiem trwałym w ramach projektu jest zakup sprzętu/urządzeń o wartości równej lub wyższej niż 3 500.00 zł netto.  We wniosku o płatność w części B.1 przy danej pozycji rozliczanego wydatku zaznaczamy kategorię limitowaną „środek trwały” jednocześnie w polu 1.6 Uwagi podajemy informację, iż np. wydatek ten nie jest zaksięgowany jako środek trwały zgodnie z polityką rachunkowości. Zatem na potrzeby ujmowania środków trwałych we wniosku o płatność zmiana dokonana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, polegająca na podniesieniu wartości środków trwałych z 3 500 zł netto do 10 000 zł netto nie ma wpływu.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 16. Czy rejestr postępowań (zamówień publicznych) wypełnia tylko Lider Projektu (całość) czy partner również swoją część?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Rejestr jest narzędziem umożliwiającym gromadzenie wszelkich danych o prowadzonych postępowaniach i  umowach jakie Beneficjent zawarł z wykonawcami w ramach danego projektu oraz o sposobie w jaki wykonawcy zostali wybrani, a także wszelkich dokumentów jakie następnie rozliczane są we wnioskach o płatność. IZ nie wskazuje kto ma wprowadzać dane do rejestru natomiast zgodnie z instrukcją w rejestrze należy ująć wszystkie zamówienia i postępowania, które są w całości lub częściowo rozliczane w ramach projektu niezależnie od tego czy zamówienie dotyczy Lidera czy partnera projektu.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 15. Czy można wydłużyć okres rozliczeniowy czyli przesunąć termin składania wniosku o płatność?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Istnieje możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego czyli zmiany terminu złożenia wniosku o płatność. Jednakże zmiana ta wymaga zgody IZ. Należy mieć także na uwadze w szczególności art. 190 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż przypadku gdy beneficjentem projektu finansowanego ze środków europejskich jest jednostka sektora finansów publicznych, każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać ujęty we wniosku o płatność przekazywanym właściwej instytucji w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.  Dodatkowo regulacje związane z procesem wprowadzania zmian do projektu (w tym także w zakresie harmonogramu składania wniosków o płatność) zostały ujęte w umowie o dofinansowanie.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 14. Czy można rozbudować LSI tak, by wniosek o płatność na PODSUMOWANIU wskazywał, w której pozycji części B.1 występuje błąd?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Wykonawca systemu LSI otrzymał zgłoszenie w tym zakresie i obecnie oczekujemy na jego realizację.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 13. Czy zachodzi konieczność kserowania dokumentacji projektowej (programy nauczycieli, diagnozy itd.) gdy projekt realizowany jest w partnerstwie lub przez realizatora?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Ogólny charakter pytania uniemożliwia szczegółową odpowiedź. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, iż na potrzeby rozliczenia wydatków czy ewentualnej kontroli na miejscu realizacji projektu Beneficjent nie musi kserować dokumentów. Forma elektroniczna (również w postaci skanów) zapisana na nośniku może być wystarczająca dla zabezpieczenia poszczególnych dokumentów.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 12. Czy reguła proporcjonalności dotyczy wydatków rozliczanych czy wydatków z wniosku o dofinansowanie?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność kwalifikowalność wydatków w projekcie oceniana jest w odniesieniu do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, co jest określane jako „reguła proporcjonalności”. Założenia merytoryczne projektu, mierzone są poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, określone we wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z regułą proporcjonalności, w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych projektu właściwa instytucja będąca stroną umowy może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne. Reguła proporcjonalności stosowana jest na końcowym etapie rozliczenia projektu tj. przy końcowym wniosku o płatność. Wówczas jeżeli Beneficjent nie osiągnął założeń/ wskaźników ujętych we wniosku o dofinasowanie, przeliczenie wydatków niekwalifikowalnych następuje na etapie weryfikacji końcowego wniosku o płatność i dotyczy wszystkich wydatków rozliczonych w ramach projektu.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 11. Uwagi do bazy personelu: wprowadzenie możliwości duplikowania zajęć w wybranym dniu tygodnia, np. tylko wtorki itp.
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Wykonawca systemu LSI otrzymał zgłoszenie w tym zakresie i obecnie oczekujemy na jego realizację.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 10. Uwagi do formularza PEFS: ograniczenie ilości informacji w wielu działaniach niepotrzebnych np. projekt miękki skierowany do uczniów i zbieranie informacji o mniejszości narodowej, sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej itp.
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Zakres gromadzonych danych w ramach PEFS określony jest przez „Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020”, do których dostosowany jest moduł PEFS w systemie LSI.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 9. Czy przyznawane wsparcie musi być rozpisane na np. doradztwo zawodowe, psycholog? Czy można to zaznaczyć ogólnym pojęciem aktywna integracja o charakterze zawod./ społecznym?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Zgodnie z Instrukcją wypełniania PEFS w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014‑2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS Beneficjent zobowiązany jest do podania w PEFS szczegółowych informacji o przyznanym wsparciu zatem należy wykazać, każde przyznane wsparcie.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 8. Jak zaznaczyć dni wolne w PEFS?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Ogólny charakter pytania uniemożliwia szczegółową odpowiedź. Niemniej jednak jeśli chodzi o wskazywanie okresu udzielania wsparcia to w PEFS należy zaznaczyć pierwszy i ostatni dzień udzielonego wsparcia co nie jest jednoznaczne z tym, że uczestnik każdego dnia w tym okresie był np. na szkoleniu.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 7. Czy % kosztów pośrednich liczymy od kosztów bezpośrednich- łącznie z wkładem własnym, czy bez wkładu własnego?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Koszty pośrednie rozliczane są z wykorzystaniem określonej stawki ryczałtowej zawartej w umowie o dofinansowanie i liczone są od wartości kosztów bezpośrednich (niezależnie od ich źródła finansowania).

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 6. Gdzie można pobrać wersję szkoleniową (testową) LSI, PEFS?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   System LSI działa on-line i nie ma możliwości pobrania go na komputer czy też urządzenie mobilne. Wersja szkoleniowa systemu LSI jest dostępna pod adresem lsi-szkol.slaskie.pl.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 5. Od kiedy jest liczona trwałość projektu?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Jeśli w ramach rozliczenia końcowego beneficjent otrzymał refundację środków to datą od której rozpoczyna się trwałość projektu jest dzień dokonania przelewu tych środków na rachunek bankowy beneficjenta. W pozostałych przypadkach za datę rozpoczęcia trwałości uznaje się datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 4. Jak traktować dużą rozbieżność wykonywanie usługi z postępowania, gdy przekracza znacznie cenę za usługę z np. taryfikatora?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Stawki ujęte w „Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”" są stawkami dopuszczalnymi (uwzględniającymi wartość brutto wydatku), co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek założonych w budżecie. Przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza również, że będzie akceptowana w każdym budżecie – przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji. W przypadku przekroczenia ww. stawki beneficjent jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie / wniosku o płatność uzasadnienia zaistniałej sytuacji.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 3. Moduł zamówienia. Prośba, by system nie wracał użytkownika na pierwszą stronę po wprowadzeniu dokumentów. Podobnie jest w PEFS- jest to dezorientujące.
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   IZ RPO WSL  prowadzi szeroko zakrojone prace nad rozbudową LSI, mające na celu ułatwienie zarówno Beneficjentom jak i operatorom użytkowanie systemu. Uwaga zostanie zgłoszona do wykonawcy.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 2. Jak właściwie oszacować wartość różnych form wsparcia, tj. kursy poradnictwo zawodowe?- i jaki zastosować tryb zamówienia?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Należy oszacować zgodnie z dyspozycją pkt. 11 i 12 rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                   Pytanie 1. Środki pozyskane w projekcie, a rozliczanie w KPiR- czy powinny być wykazywane w księgach?
                                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                                                                                   Dotacja celowa – jako jeden z rodzajów dotacji, o których mowa w art. 127 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych oraz od podatku dochodowego od osób fizycznych – na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129 o podatku dochodowym od osób fizycznych. W efekcie powyższego, dotacja nie stanowi przychodu Beneficjenta, a wydatek z niej poniesiony nie stanowi kosztu uzyskania przychodu przez tego Beneficjenta. Otrzymane środki z tytułu dotacji nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie należy ich ujmować w księdze przychodów i rozchodów. Jednocześnie poniesione wydatki do wysokości otrzymanego wsparcia nie są kosztem uzyskania przychodów i również nie należy ich ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

                                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/przygotowanie_i_zlozenie_wniosku_o_platnosc_w_lsi_efs

                                                                                    Pytanie 7. Jak zatrudnić doradcę zawodowego (nie nasz nauczyciel) do przeprowadzenia zajęć w ciągu 2 miesięcy, gdy liczba godzin w tygodniu jest zmienna. W oparciu o Kartę Nauczyciela czy umowę zlecenia na określoną liczbę godzin? Jak stawka?

                                                                                    Odpowiedź, 16.05.2018 r.
                                                                                    Nauczyciel - specjalista doradca zawodowy powinien być zatrudniony na podstawie Kodeksu Pracy.
                                                                                    Nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy.”

                                                                                    Od 1 września 2018- pensum doradcy nie więcej niż 22 godziny tygodniowo.

                                                                                    Aktualnie zgodnie z pensum uchwalonym w Uchwale Gminy/Miasta….

                                                                                    Przykład 1:
                                                                                    Przydzielenie godzin nauczycielowi doradcy zawodowemu, nauczycielowi dyplomowanemu z wyższym wykształceniem pedagogicznym, który  JEST pracownikiem szkoły w dniu 1 stycznia 2018, w celu realizacji zadań projektu finansowanego z EFS. Pensum doradcy zawodowego zgodnie z uchwałą JST wynosi 24
                                                                                    Stawka nauczyciela za 1 godzinę 33,17 zł.

                                                                                    Przykład 2: 
                                                                                    Przydzielenie godzin nauczycielowi doradcy zawodowemu, nauczycielowi dyplomowanemu z wyższym wykształceniem pedagogicznym, który  JEST pracownikiem szkoły w dniu 1 września 2018, w celu realizacji zadań projektu finansowanego z EFS. Pensum doradcy zawodowego zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych wynosi 22 godziny.
                                                                                    Stawka nauczyciela za 1 godzinę 36,05 zł.

                                                                                    Przykład 3:
                                                                                    Umowa o pracę w celu realizacji zadań projektu finansowanego z EFS z nauczycielem doradcą zawodowym, nauczycielem dyplomowanym z wyższym wykształceniem pedagogicznym, który NIE JEST pracownikiem szkoły podpisywana jest na dzień 1 stycznia 2018 lub 1 września 2018 (bez znaczenia)
                                                                                    Stawka nauczyciela o której mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy to jest 18 godzin tygodniowo.
                                                                                    Stawka nauczyciela za 1 godzinę 44,22 zł.
                                                                                    Kwestia łączonego pensum.

                                                                                    WAŻNE: Ustalenie właściwej stawki za godzinę wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących w projekcie a równocześnie realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dotyczy nauczycieli, którzy pracownikami szkoły i mają przydzielone dodatkowe godziny w celu realizacji projektu.
                                                                                    Nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę tylko i wyłącznie w celu realizacji projektu.

                                                                                    Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych reguluje sprawę tzw. „łączonego pensum”.

                                                                                    W art. 42 KN dodano ust. 5c, w którym uregulowano tygodniowy wymiar zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć.

                                                                                    Art. 76 pkt.22

                                                                                    1 b) po ust. 5b dodaje się ust. 5c w brzmieniu:
                                                                                    „5c. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.”,

                                                                                    Geograf (dyplomowany z wykształceniem wyższym pedagogicznym) zatrudniony w szkole w wymiarze 16/18 równocześnie realizuje 4/22 godziny jako doradca zawodowy.
                                                                                    Jego pensum wynosi: (16+4)/(16/18 +4/22)= 20/(0,89 + 0,18)= 20/1,07= 18,69 po zaokrągleniu 19.
                                                                                    Pensum tego nauczyciela wynosi 19 godzin dydaktycznych i ma jedną godzinę ponadwymiarową. Pracuje 20 godzin w tygodniu.
                                                                                    Stawka za 1 godzinę ponadwymiarową 41,98 zł.

                                                                                    Gdy szkoła zacznie realizować zajęcia w ramach projektu realizowanego z dofinansowaniem z EFS i ten nauczyciel będzie miał przydzielone godziny do realizacji w liczbie 3 w tygodniu- każda z tych godzin będzie wynagradzana z  jego indywidualnego pensum, które wynosi 19. (nie ma znaczenia czy to będą godziny geografii czy doradztwa zawodowego).

                                                                                    Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

                                                                                    Pytanie 6. Czy nauczycielowi mogę wypłacić wynagrodzenie za zajęcie z projektu np. 22 marca, mimo że ostatnie jego zajęcia w tym miesiącu odbędą się 26 marca? Czy będzie to uznane za wydatek niekwalifikowalny?

                                                                                    Odpowiedź, 16.05.2018 r.
                                                                                    Wypłata wynagrodzenia „z dołu” jak godziny ponadwymiarowe dla nauczyciela jest wypłacana po zrealizowaniu. Czyli -  nie można wypłacić w dniu 22 marca wynagrodzenia za to, co jest planowane w dniu 26 marca.

                                                                                    W mojej ocenie jest to wydatek niekwalifikowany.

                                                                                    Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

                                                                                    Pytanie 5. Jak poprawnie powinna być sporządzona umowa z nauczycielem zatrudnionym z Kodeksu Pracy?

                                                                                    Odpowiedź, 16.05.2018 r.
                                                                                    II rozdział ustawy Kodeks Pracy zawiera szczegółowe przepisy dotyczące umów o pracę. Art. 29 określa,  co zawiera umowa o pracę (elementy obowiązkowe):

                                                                                    Art. 29. § 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
                                                                                    1) rodzaj pracy;
                                                                                    2) miejsce wykonywania pracy;
                                                                                    3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
                                                                                    4) wymiar czasu pracy;
                                                                                    5) termin rozpoczęcia pracy.

                                                                                    Nie żadnych innych ustaleń  w przypadku umów o pracę zawieranych z nauczycielem.

                                                                                    Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

                                                                                    Pytanie 4. Czy szkoła jako realizator projektu może Beneficjentowi/ Wnioskodawcy wystawić fakturę za zajęcia realizowane w ramach projektu? (za wynajem sal):

                                                                                    Odpowiedź, 16.05.2018 r. 
                                                                                    Co do zasady,  jeżeli szkoła wystawia faktury za użytkowanie sal, realizując zadania inne niż w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFS, to powinno to być stosowane.
                                                                                    Oczywiście sytuacja jest zależna od wielu czynników i zaplanowanych  wydatków w budżecie  projektu. Jeśli Wnioskodawca / Beneficjent – nie jest organem prowadzącym dla danej szkoły i ma zaplanowane w budżecie środki na wynajem sal to szkoła co do zasady może wystawiać faktury. 
                                                                                    Wszystko zależy od konkretnej sytuacji – kto jest beneficjentem (czy organ prowadzący danej  szkoły), czy udostępnienie sal nie jest wkładem własnym.
                                                                                    W projektach edukacyjnych gdy Wnioskodawcą jest JST a realizatorem szkoła/przedszkole prowadzone przez JST działa się zgodnie z lokalnymi ustaleniami co do odpłatności za sale. Zazwyczaj są one ustalone na mocy zarządzenia Prezydenta/Burmistrza/Wójta.

                                                                                    Sprzedaż pomiędzy podmiotami wspólnie realizującymi projekt jest niedopuszczalna.

                                                                                    Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

                                                                                    Pytanie 3. Czy dyrektor, który w szkole pełni funkcję jednoosobowo (nie ma zastępcy) może prowadzić zajęcia dodatkowe lub pełnić funkcję obsługi projektu w szkole. Jeżeli tak, to kto podpisuje z nim umowę?

                                                                                    Odpowiedź, 16.05.2018 r.
                                                                                    Tak, dyrektor może prowadzić zajęcia dodatkowe. Nie ma potrzeby zawierania z nim żadnej dodatkowej umowy.
                                                                                    Rozlicza się jako godziny przepracowane dodatkowo (za ustalonym wynagrodzeniem) w ramach istniejącej umowy o pracę.

                                                                                    Dyrektor może mieć przydzielone zadania związane z prawidłową realizacją działań projektowych (dawniej zadanie obowiązkowe - zarządzanie projektem). W tym wypadku również nie zawiera się umowy o pracę. Z tytułu dodatkowych zadań może zostać przyznany stosowny dodatek przewidziany w prawie oświatowym, np. zwiększony dodatek motywacyjny.

                                                                                    Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

                                                                                     Pytanie 2. Ile godzin projektowych można przydzielić nauczycielowi powyżej 27 (niezależnie od efektywności)?

                                                                                    Odpowiedź, 16.05.2018 r.
                                                                                    Nie żadnych ograniczeń poza zapisem art. 132 § 1. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, z zastrzeżeniem § 3 oraz art. 136 § 2 i art. 137.

                                                                                    Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

                                                                                    Pytanie 1. Czy są przeszkody prawne, by nauczyciel zatrudniony w projekcie był jednocześnie koordynatorem?

                                                                                    Odpowiedź, 16.05.2018 r.
                                                                                    Nie ma żadnych konkretnych zapisów w przepisach dotyczących opisanej wyżej sytuacji.
                                                                                    Jest ona jednak mocno wątpliwa i ryzykowana z takiego powodu, że koordynator ponosi odpowiedzialność za całościowy nadzór nad realizacją zadań projektu – merytorycznych i finansowych.
                                                                                    W jaki sposób koordynator oceni jakość „pracy” samego siebie jako nauczyciela? Jak będzie monitorował wskaźniki jakościowe w odniesieniu do samego siebie?

                                                                                    Także pod względem realizacji wydatków za przepracowane godziny i ich kontrolę (np. kompletność zapisów w dokumentacji, „odrabianie w innym terminie”) sytuacja koordynatora, który równocześnie jest nauczycielem jest co najmniej dwuznaczna.

                                                                                    W momencie wyboru personelu projektu rekomendowane jest podjęcie takich działań, aby zapobiegać takim sytuacjom.

                                                                                    Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_i_rozliczanie_projektow_efs

                                                                                     Pytanie 13. Czy występują 3 tożsamości w przypadku zamówienia dot. usługi cateringowej, która będzie realizowana na terenie całego województwa, w czasie 1 roku? Czy wstępuje tu tożsamość czasowa (usługa realizowana na przestrzeni 1 roku, nieznane są dokładne terminy początku realizacji)? Czy istnieje tożsamość podmiotowa, czy istnieje wykonawca, który może wykonać usługę cateringową na terenie różnych lokalizacji na terenie całego województwa?

                                                                                     Odpowiedź, 22.06.2018 r.
                                                                                     Co do zasady jeśli catering ten dotyczy jednego projektu współfinansowanego w ramach RPO WSL to mamy do czynienia z jednym postępowaniem.

                                                                                     Niezależnie od tego zamawiający może podzielić jedno zamówienie na części - tak aby poszczególne części odzwierciedlały miejsce dostaw cateringu i czas ich dostawy.

                                                                                     Jeśli zamawiający nie zna wszystkich lokalizacji i terminów dostaw, nic nie stoi na przeszkodzie podzielenia zamówienia na części w taki sposób, iż każda z części stanowić będzie osobne postępowanie (szacunkowa wartość tego zamówienia będzie jednak liczona łączne i każde z tych postępowań będzie musiało być przeprowadzone w właściwej procedurze, np. zasada konkurencyjności).

                                                                                     Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                                                                     Pytanie 12. Czy szacowanie wartości zamówienia musi być zrobione w każdym przypadku? Czy tylko dla planowanych zakupów 20-50 tys.? Zgodnie z ostatnimi wyjaśnieniami , szacowanie nie powinno być działaniem samym w sobie , "dla zasady", jednak informacje w tej kwestii są rozbieżne.

                                                                                     Odpowiedź, 22.06.2018 r.
                                                                                     Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 umieściły obowiązek dokonania szacowania wartości zamówienia w pkt 11 działu 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów. Cytowane przepisy dotyczą wszystkich zamówień w projekcie.
                                                                                     Wskazane Wytyczne definiują także, w pkt 3.1.jj), zamówienie jako: umowę odpłatną, zawartą zgodnie z warunkami wynikającymi z Pzp, albo z umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach PO.

                                                                                     Zamówienia zdefiniowane są więc jako wszystkie zamówienia w projekcie – niezależnie od kwoty.

                                                                                     Wnioskować należy, iż szacowanie wartości zamówienia winno być wykonywane dla wszystkich zamówień w projekcie – niezależnie od ich wartości.

                                                                                     Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                                                                     Pytanie 11. Czy można kupić instrumenty muzyczne na podstawie art. 4 D ust 1 pkt 2 ust. PZP.

                                                                                     Odpowiedź, 22.06.2018 r.
                                                                                     Instytucja Zarządzająca nie zna przypadku w którym zamawiający skorzystałby z wyłączenia określonego w art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Literalna interpretacja tych przepisów wskazuje, iż nie można zakupić instrumentów muzycznych na tej podstawie, gdyż zakup ten służy wyposażeniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

                                                                                     Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                                                                     Pytanie 11. Gdy nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia, a jedynie na etapie pytań dopuszczamy jakieś zmiany (tzn. że zaoferowanie przedmiotu wg. "starych" zapisów jak i "nowych" jest prawidłowe)- czy trzeba i jeśli tak, to jak nanieść na ogłoszenie o zamówieniu w postaci zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

                                                                                     Odpowiedź, 22.06.2018 r.
                                                                                     Zgodnie z art. 38 ust 4a ustawy Pzp: Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:

                                                                                     1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
                                                                                     2) przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

                                                                                     Z doświadczenia Instytucji Zarządzającej wynika, iż odpowiedzi na pytania wykonawców co do spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu, bardzo często prowadzą do zmiany samych warunków. Należy mieć na uwadze, iż nawet interpretacja, doprecyzowanie, uszczegółowienie, konkretnych zapisów ogłoszenia może być traktowana jako zmiana.

                                                                                     Należy także pamiętać, iż pytanie wykonawcy spowodowane jest prawdopodobnie jego niepewnością co do treści ogłoszenia. Często wynika to z mało precyzyjnego opisu np. warunków udziału w postępowaniu. 
                                                                                     Jeśli natomiast odpowiedź spowodowała zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu to zgodnie z powyższym przepisem zamawiający musi zmienić ogłoszenie.

                                                                                     Przypominam również o obowiązku wydłużenia terminu składania ofert. Zgodnie z art. 12a ustawy Pzp: W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.

                                                                                     2.
                                                                                     Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach (…).

                                                                                     Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                                                                     Pytanie 10. Gdy parametry techniczne są kryterium pozacenowym, a jest ich bardzo dużo (kilkanaście) czy w ogłoszeniu o zamówieniu lepiej ich wpisać tyle ile się da, a dodać info, że wszystkie są w SIWZ? Czy w ogóle nie wymieniać, żeby nie doszło do nieporozumienia i przedstawić samą informację o SIWZ, a tu wpisać tylko ogólne parametry techniczne i podać ilość procent?

                                                                                     Pytanie 9. W przypadku gdy wszystkie parametry techniczne nie mieszczą się w ogłoszeniu o zamówieniu to lepiej zamieścić tyle ile się zmieści i dopisać, że reszta parametrów jest w SIWZ str…? Czy lepiej wskazać, że kryterium oceny są parametry techniczne np. 30% i zostały opisane w SIWZ str...?

                                                                                     Odpowiedź, 22.06.2018 r.
                                                                                     Zgodnie z art. 41 pkt 9 ogłoszenie musi zawierać: kryteria oceny ofert i ich znaczenie. Z kolei SIWZ, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 13, musi zawierać: opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. 

                                                                                     Analiza tych przepisów prowadzi do wniosku, że ogłoszenie dopuszcza podanie „niepełnych” informacji o kryteriach oceny ofert, np. „cena 60%”, „parametry techniczne 30%”, „doświadczenie kierownika budowy 10%”.  Natomiast cały opis kryteriów znaleźć się musi w SIWZ.

                                                                                     Jeśli występuje kilkanaście parametrów technicznych to prawidłowym działaniem jest podanie w ogłoszeniu np. „parametry techniczne 30%”, a w SIWZ zamieszczenie szczegółowego opisu tych kilkunastu parametrów, które łącznie stanowić będą 30% kryteriów.

                                                                                     Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                                                                     Pytanie 8. Nie stosuje się korekt na wymóg "budynku użyteczności publicznej" w przypadku projektu. Czym różni się projektowanie siedziby np. urzędu miasta od projektu komercyjnego biurowca?
                                                                                     Odpowiedź, 17.05.2018 r.
                                                                                     Co do zasady Instytucja Zarządzająca nie stwierdza nieprawidłowości w przypadku użycia w warunku udziału w postępowaniu zwrotu „budynki użyteczności publicznej” jeśli postępowanie to dotyczy wykonania projektu budowlanego. Podejście to wynika z faktu, iż projektanci winni posiadać szczegółową wiedzę jakimi specyficznymi regulacjami prawnymi objęty jest projekt nowopowstającego budynku użyteczności publicznej.

                                                                                     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie definiuje budynek użyteczności publicznej jako: budynku użyteczności publicznej — rozumie się przez to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. 

                                                                                     W związku z powyższym komercyjny biurowiec traktowany jest tak samo jak siedziba urzędu miasta.

                                                                                     Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                                                                     Pytanie 7. Korekty w zamówieniach, w których zamawiający zastosuje kryterium oceny ofert. Cena o wadze przekraczającej 60%.
                                                                                     Odpowiedź, 17.05.2018 r.
                                                                                     Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3.  

                                                                                     Zastosowanie powyższych proporcji – oczywiście w wyżej opisanych przypadkach – jest ustawowym obowiązkiem, który ma na celu wyeliminowanie negatywnej sytuacji, w której o udzielaniu zamówienia decyduje jedynie cena. Naruszenia cytowanego przepisu może stanowić nieprawidłowość – a co za tym idzie nałożenie korekty finansowanej. Instytucja Zarządzająca przeprowadza każdorazowo indywidualną analizę, w której bada potencjalny oraz faktyczny wpływ uchybienia na wyniki postępowania.

                                                                                     Powyższe dotyczy tylko postępowań udzielanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które regulują udzielanie zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności wymóg taki nie istnieje. W pkt. 6.5.2.9.e) wprost wskazano, iż: cena może być jedynym kryterium oceny ofert. Poza wymaganiami dotyczącymi ceny wskazane jest stosowanie jako kryterium oceny ofert innych wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, takich jak np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty eksploatacji oraz organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia.

                                                                                     Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                                                                     Pytanie 6. Okres ważności szacowania dla zasady konkurencyjności tzn. ile maks. przed upublicznieniem powinno mieć miejsce? 
                                                                                     Odpowiedź, 17.05.2018 r.
                                                                                     Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które regulują udzielanie zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności, nie określają terminów ważności szacowania wartości zamówienia. Tak więc każde szacowanie wartości zamówienia, niezależnie kiedy przeprowadzone wypełnia obowiązek opisany w pkt. 6.5.11 przytoczonych Wytycznych. Instytucja Zdarzająca zwraca jednakże uwagę, iż szacowanie wartości zamówienia dokonywane jest w celu ustalenia jakie procedury należ zastosować przy wyborze wykonawcy. Posługiwanie się szacowaniem rażąco błędnym, gdyż wykonanym wiele lat wcześniej, może wpływać negatywnie na konkurencyjność i przejrzystość postępowania.

                                                                                     Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                                                                     Pytanie 5. Czy w przetargu nieograniczonym, gdzie wpłynęły 2 oferty i jeden wykonawca złożył oświadczenie o grupie kapitałowej, a drugi nie, a oferta 1 była najkorzystniejsza, to czy należy wezwać 2 wykonawcę o złożenie tego oświadczenia na podstawie art. 26 ust.3?
                                                                                     Odpowiedź, 17.05.2018 r.
                                                                                     Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP należy wezwać wszystkich wykonawców o uzupełnienie oświadczenia o grupie kapitałowej. Instytucja Zarządzająca do tej pory nie identyfikowała takich uchybień.

                                                                                     Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                                                                     Pytanie 4. Jeżeli postępowanie obarczone jest wadą np. rozbieżności w opisie kryterium - na jakiej podstawie należy unieważnić postępowanie, skoro przy wadzie postępowania przepisy PZP odnoszą się do niemożności zawarcia umowy niepodlegającej unieważnieniu.
                                                                                     Odpowiedź, 17.05.2018 r.
                                                                                     Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
                                                                                     1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
                                                                                     2. w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu,
                                                                                     3. w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta,
                                                                                     4. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
                                                                                     5. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
                                                                                     6. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
                                                                                     7. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

                                                                                     Powyższy przepis określa możliwe okoliczności unieważniania postępowania. W opinii Instytucji Zarządzającej pkt 7 stanowiący o wystąpieniu wady w postępowaniu uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, odnosi się do wszystkich sytuacji które mogły mieć negatywny wpływ na wynik postępowania. Rozbieżności w opisie kryteriów oceny ofert mogą być więc przesłanką do unieważnienia postępowania. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w doktrynie: „Należy uznać, że wszystkie wymienione w art. 146 ust. 1 przypadku naruszeń ustawy odnoszące się do prowadzenia postępowania są wadą w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 7, a więc taką, która skutkuje koniecznością unieważnienia postępowania. Nie można jednak przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ograniczyć tylko do tych naruszeń. Doprowadzić do unieważnienia umowy można także w wyniku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania (art. 146 ust. 6). Trudno zatem nie zgodzić się ze stanowiskiem W. Dzierżanowskiego (w Stachowiak, komentarz, s. 439), że wszelkie wady, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, o ile nie dadzą się usunąć, będą przesłanką unieważniania postępowania” (Jerzy Pieróg, Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz, Wydanie 1, str. 376-377).

                                                                                     Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                                                                     Pytanie 3. Jeżeli nie wpłynęła żadna oferta na dostawę. Co dalej. Czy można iść i kupić po prostu. Czy trzeba ogłosić następne postępowanie?

                                                                                     Odpowiedź, 23.04.2018 r.
                                                                                     W sytuacji, gdy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, bądź ograniczonego, nie wpłynęła żadna, niepodlegająca odrzuceniu oferta, Zamawiający, na podst. art. 67 ust. 1 pkt 4 , jest uprawniony do udzielenia zamówienia z wolnej ręki: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

                                                                                     Analogicznie, w sytuacji, gdy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zasady konkurencyjności nie wpłynęła żadna, niepodlegająca odrzuceniu oferta, Zamawiający, na podst. sekcji 6.5 pkt 8 lit. a, jest uprawniony do udzielenia zamówienia w trybie niekonkurencyjnym: „Możliwe jest niestosowanie procedur określonych w niniejszym podrozdziale przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach: w wyniku przeprowadzenia procedury określonej w sekcji 6.5.2 nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

                                                                                     Zgodnie z treścią przypisu nr 36: „Określone w podrozdziale 6.5 pkt 8 i 9 przesłanki umożliwiające niestosowanie procedur należy interpretować biorąc pod uwagę wykładnię odpowiednich przepisów Pzp, tj. art. 62 i art. 67, umożliwiających zastosowanie trybu niekonkurencyjnego po spełnieniu określonych warunków”.

                                                                                     Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                                                                     Pytanie 2. Okres gwarancji (nawiązując do wypowiedzi): Czyli okres gwarancji 40%, cena 60% nie może być? Czyli lepiej np. 70% cena, okres gwarancji 30%.

                                                                                     Odpowiedź, 23.04.2018 r.
                                                                                     Na wstępie należy wskazać, że kryteria oceny ofert stanowią podstawowe narzędzie oceny ofert. Wobec czego, Zamawiający przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia, powinien w sposób szczególny zastanowić się, jakie kryteria oceny ofert pozwolą uzyskać mu najkorzystniejszą ofertę. Należy wskazać, że celem stosowania kryteriów pozacenowych jest zagwarantowanie wyboru oferty optymalnej, stanowiącej balans pomiędzy aspektami ekonomicznymi, jakościowymi, czy np. społecznymi. Dlatego, też jedynie formalne wypełnianie nakazu stosowania kryteriów pozacenowych, nie jest działaniem właściwym. Bowiem, działanie takie może prowadzić do sytuacji, w których oferta wybraną na podstawie ustanowionych kryteriów oceny ofert nie będzie faktycznie najkorzystniejsza ze złożonych ofert.

                                                                                     Przykład – postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy

                                                                                     Kryteria:
                                                                                     1. a)           cena 60%,cena całkowita oferty brutto[K1]: 60 pkt. Gdzie K1 – kryterium cena, Cn – najniższa cena całkowita brutto, Cb – cena oferty badanej
                                                                                     b) gwarancja 40% okres gwarancji na wykonane roboty [K2]: 40 pkt, przy czym wykonawca może udzielić gwarancji na wykonane roboty na okres: 36, 48 , 60 lub 72 miesiące (lub więcej) – a okres ten powinien zostać wskazany w formularzu oferty – załącznik 1 do SIWZ (z tym zastrzeżeniem, że okres gwarancji na oprawy oświetleniowe zewnętrzne wynosi 60 miesięcy). Ilość punktów w tym kryterium przyznana zostanie według poniższej formuły: 36 miesięcy – 10 pkt, 48 miesięcy – 20 pkt, 60 miesięcy – 30 pkt, 72 miesiące (lub więcej) – 40 pkt.W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający uzyskał 2 oferty:

                                                                                     oferta X
                                                                                     - cena brutto 100.000,00 zł brutto
                                                                                     - okres gwarancji 36 miesięcy
                                                                                     PUNKTACJA OFERTY: (100.000/100.000) x 60 = 60 pkt + 10 pkt (gwarancja) = 70 pkt

                                                                                     oferta Y
                                                                                     - cena brutto 150.000,00 zł brutto
                                                                                     - okres gwarancji 72 miesiące
                                                                                     PUNKTACJA OFERTY: (100.000/150.000) x 60 = 40 pkt + 40 pkt (gwarancja) = 80 pkt

                                                                                     Wnioski: Oceniając oferty X i Y na podstawie kryteriów cena 60 % oraz gwarancja 40 %, Zamawiający zostałby zobligowany do wybrania oferty Y. Można, więc przyjąć, że 72 miesięczna gwarancja w omawianym przypadku „kosztowałaby” Zamawiającego aż 50.000,00 zł.Mając na uwadze powyższe rozważania, stosowanie kryteriów oceny ofert cena 60 % oraz gwarancja 40 %, jest rozwiązaniem wysoce ryzykownym dla Zamawiającego. Wobec czego, przy ustaleniu kryterium cenowego o wadze 60 %, Zamawiający powinien dokładnie przeanalizować, jakie inne kryteria może zastosować w prowadzonym postępowaniu. Przykładowo, przy postępowaniu na roboty budowlane można zastosować następujące kryteria oceny ofert: cena/ koszt, gwarancja, termin realizacji, doświadczenie personelu wykonawcy, warunki płatności. Tak określone kryteria oceny ofert powalają zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji, w której jedno, pozacenowe kryterium obliguje Zamawiającego do wyboru oferty niekorzystnej ekonomicznie.

                                                                                     Następnie, należy wskazać, że norma prawna wyrażona w art. 91 ust. 2a ustawy PZP, nie stanowi bezwzględnego zakazu stosowania kryterium cenowego o wadze przekraczającej 60 %: „Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować, jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3.”Podsumowując, Zamawiający przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia powinien dochować należytej staranności przy określaniu kryteriów oceny ofert. Indywidualne podejście do każdego przedmiotu zamówienia, poprzedzone dokładną analizą jego cech specyficznych oraz uwarunkowań rynkowych, powinno zagwarantować określenie kryteriów adekwatnych do potrzeb prowadzonego postępowania.

                                                                                     Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                                                                     Pytanie 1. Jakie można jeszcze zastosować kryteria oceny ofert przy robotach budowlanych oprócz ceny i okresu gwarancji?
                                                                                     Odpowiedź, 23.04.2018 r.
                                                                                     Najczęściej stosowanymi kryteriami pozacenowymi są: - termin realizacji, - długość gwarancji, - płatności (warunki, terminy itp.), - jakość / funkcjonalność / parametry techniczne, - wiedza / doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia.

                                                                                     Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                                                                      Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/najczesciej_popelniane_bledy_w_zamowieniach_23042018

                                                                                      Pytanie 4. Jakie dokumenty należy dostarczyć w celu potwierdzenia osiągnięcia założonych wskaźników rezultatu realizowanych w ramach działań: 4.1, 4.3, 4.5.1 (4 typ projektu), 4.5.2 (4 typ projektu)?

                                                                                      Odpowiedź
                                                                                      Co do zasady beneficjent powinien udokumentować poziom realizacji wskaźników, zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie, w części F.2 Wskaźniki rezultatu. Jeśli beneficjent nie określił jakie dokładnie dokumenty potwierdzą osiągnięcie założeń wówczas wymagane jest dostarczenie audytu powykonawczego lub innego dokumentu potwierdzającego realizację założeń, tj. protokoły odbioru infrastruktury lub inne dokumenty potwierdzające zakres zrealizowanego projektu. Przedmiotowy dokument musi przedstawiać dokładne wyliczenia poziomu wskaźników na podstawie danych źródłowych.

                                                                                      Dobrą praktyką jest załączenie audytu energetycznego potwierdzonego przez audytora/osobę uprawnioną do sporządzania analiz w tym zakresie.

                                                                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                                                                                      Pytanie 3. Czy audyt powykonawczy (ex post) jest wymagany do rozliczenia wskaźników rezultatu realizowanych w ramach działań: 4.1, 4.3, 4.5.1 (4 typ projektu), 4.5.2 (4 typ projektu)?

                                                                                      Odpowiedź:

                                                                                      W zależności od rodzaju inwestycji audyt powykonawczy (ex post) nie jest zawsze wymagany. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia wyliczeń w zakresie realizacji wskaźnika np. poprzez:

                                                                                      audyt powykonawczy (ex post);
                                                                                      własne wyliczenia na podstawie danych źródłowych (raporty, sprawozdania dot. zużycia energii na podstawie np. faktur VAT);
                                                                                      protokół odbioru końcowego, w szczególności w projektach z zakresu termomodernizacji, kogeneracji itp. (dotyczy projektów, w których załączono do wniosku o dofinansowanie np. audyt przedrealizacyjny).

                                                                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                                                                                      Pytanie 2. Jakie są dobre praktyki dotyczące opisu pkt. F.2 WND w zakresie pola „Opis sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika”?

                                                                                      Odpowiedź
                                                                                      Zgodnie z treścią Instrukcji wypełniania WND oraz Przewodnika dla beneficjentów „dla każdego z wybranych (oznaczonych) wskaźników wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania wartości bazowej, docelowej danego wskaźnika, a także opisu sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika, w którym należy wskazać dodatkowo źródło informacji, z którego wynikać będzie rzeczywista wartość osiągniętego wskaźnika”.

                                                                                      Wypełniając pole F.2 WND należy zamieścić informacje, tj.

                                                                                      sposób wyliczenia wartości docelowej wskaźnika na podstawie źródła szacowania, tj. audyt energetyczny przedrealizacyjny, opracowania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) aktualnego na moment składania wniosku, inne dokumenty;
                                                                                      sposób pomiaru wskaźnika wraz z częstotliwością dokonywania pomiaru (w tym w okresie trwałości projektu), informacje o dokumentach potwierdzających wykonanie zakresu rzeczowego (audyty powykonawcze, protokoły odbioru, raporty, sprawozdania, itp.);
                                                                                      termin, w którym wskaźnik zostanie osiągnięty, tj. na moment zakończenia realizacji projektu lub do 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu (dla działania 3.1. termin ten wynosi 36 miesięcy).

                                                                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                                                                                      Pytanie 1. Jeśli ma moment wykazania wskaźników rezultatu wystąpią rozbieżności w osiągniętych wartościach czy mają zastosowanie zapisy umowy o dofinasowanie dotyczące stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej, w tym nałożenia proporcjonalnej korekty finansowej?

                                                                                      Odpowiedź
                                                                                      Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie stwierdzenie nieprawidłowości indywidualnej oraz nałożenie proporcjonalnej korekty finansowej może nastąpić w przypadku nieosiągnięcia celu projektu wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu.

                                                                                      Co do zasady osiągnięcie wyższej wartości wskaźnika rezultatu wpływa korzystnie na cel projektu i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie.

                                                                                      Jednocześnie wszelkie rozbieżności w poziomie osiągnięcia wskaźników rezultatu będą weryfikowane  przez Instytucję Zarządzającą w oparciu o  zakres zrealizowanych prac w projekcie, metodologię liczenia wskaźników itp.

                                                                                      Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na zakres projektu, jego cele oraz wskaźniki.

                                                                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                                                                                       Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/sposob_rozliczania_wskaznikow_rezultatu_w_projektach_efrr_w_ramach_dzialan_4_1_4_3_4_5

                                                                                       Pytanie 1. Stosowanie nowych wytycznych w zakresie promocji już realizowanych od ubiegłego roku projektów, w których wykonano tablice wg dotychczasowych zasad.

                                                                                       Odpowiedź, 22.02.2018 r.
                                                                                       Beneficjentów, którzy podpisali swoje umowy przed 2018 r. wciąż obowiązują stare zasady promocji, co oznacza, że nie muszą umieszczać barw narodowych przy oznaczaniu swoich projektów http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_do_31_grudnia_2017

                                                                                       Opracowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego

                                                                                        Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_projektu_dofinansowanego_z_efrr_lsi_6022018

                                                                                        Pytanie 1. Czy w związku ze zmianą SZOOP w zakresie wskaźników wymagane są zmiany we wniosku o dofinansowanie?

                                                                                        a) Odpowiedź dot. wskaźników agregujących:

                                                                                        TAK. W związku z ze zmianą SZOOP RPO WSL 2014-2020 nastąpił podział niżej opisanych wskaźników agregujących.
                                                                                        Jednocześnie definicje przedmiotowych wskaźników nie ulegają zmianie.
                                                                                        Wnioski odsyłane do korekty (na etapie oceny formalnej) powinny być aktualizowane wg najnowszej wersji SZOOP, natomiast dla projektów wybranych do dofinansowania podział wskaźników powinien nastąpić w przypadku sporządzania aneksu do umowy o dofinansowanie.

                                                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 6.02.2018 r.

                                                                                        Rodzaj wskaźnika

                                                                                        Nazwa wskaźnika przed zmianą

                                                                                        Jednostka miary

                                                                                        Nazwa wskaźnika po zmianie

                                                                                        Jednostka miary

                                                                                        Wskaźniki produktu

                                                                                        Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii

                                                                                        km

                                                                                        Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii

                                                                                        km

                                                                                        Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii

                                                                                        Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej

                                                                                        szt.

                                                                                        Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej

                                                                                        szt.

                                                                                        Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej

                                                                                        Wskaźniki rezultatu

                                                                                        Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

                                                                                        MWhe/rok

                                                                                        Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

                                                                                        MWhe/rok

                                                                                        Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

                                                                                        Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji/nowych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE

                                                                                        MWht/rok

                                                                                        Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

                                                                                        MWht/rok

                                                                                        Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE


                                                                                        b) Odpowiedź dot. zmiany zaszeregowania wskaźników:

                                                                                        TAK. W związku z ze zmianą SZOOP RPO WSL 2014-2020 nastąpiła zmiana zaszeregowania wskaźników (zmiana wskaźników produktu na rezultatu), dotyczy to wskaźników:

                                                                                        – Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe],
                                                                                        – Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt],
                                                                                        – Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych [Mg].

                                                                                        Jednocześnie definicje przedmiotowych wskaźników nie ulegają zmianie.
                                                                                        Wnioski odsyłane do korekty (na etapie oceny formalnej) powinny być aktualizowane wg najnowszej wersji SZOOP, natomiast dla projektów wybranych do dofinansowania podział wskaźników powinien nastąpić w przypadku sporządzania aneksu do umowy o dofinansowanie.

                                                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 6.02.2018 r.

                                                                                        Pytanie 2. Na jakiem etapie realizacji projektu należy wykazać realizację wskaźnika produktu pn. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ?

                                                                                        Odpowiedź, 6.02.2018 r.

                                                                                        Beneficjenci powinni wykazywać osiągnięcie wartości przedmiotowego wskaźnika na etapie wniosku o płatność pośrednią, tj. w momencie rozpoczęcia rewitalizacji.

                                                                                        Zgodnie z definicją wskaźnika:

                                                                                        Rewitalizacja powinna mieć charakter kompleksowy, tym samym w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Dany obszar należy wykazać we wskaźniku w momencie rozpoczęcia rewitalizacji przewidzianej w projekcie i powinien odzwierciedlać rzeczywistą powierzchnię objętą działaniami.

                                                                                        Analogicznie w formularzu wniosku o dofinansowanie w pkt F.1 jako moment rozliczenia wskaźnika należy wskazywać i dokumentować rozpoczęcie rewitalizacji, np. poprzez umowę z wykonawcą prac inwestycyjnych.

                                                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                                        Pytanie 3. W jaki sposób należy uzgodnić z IZ RPO WSL zmiany we wskaźniku produktu Liczba ludności korzystającej ze środków ochrony przed pożarami lasów, czy wyma