Przejdź do treści głównej

Często zadawane pytania

Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 132 pytania i odpowiedzi z wszystkich 132 dla zadanych warunków:

Pytanie 1. Co oznacza sformułowanie osoby z otoczenia obszaru rewitalizacji?

Odpowiedź, 6 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z regulaminem konkursu, zapisy zawarte w tym regulaminie wynikają w szczególności z m.in. dokumentu pn. Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z odnośnym dokumentem, projekty rewitalizacyjne, co do zasady, realizowane są na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji, gdyż celem głównym takich projektów jest przede wszystkim bezpośrednie działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej na danym obszarze oraz wsparcie jego mieszkańców. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest, aby do objęcia wsparciem dopuszczone zostały także projekty planowane do realizacji / zlokalizowane poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji, w szczególności, w których działania będą prowadzone na styku obszaru wyznaczonego do rewitalizacji i obszaru zdegradowanego, jednak tylko i wyłącznie jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Dotyczy to zwłaszcza inicjatyw społecznych nakierowanych np. na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji, gdzie rozwiązania dedykowane ludności z obszaru rewitalizacji mogą być podejmowane poza tym obszarem.

Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego na realizację celów określonych dla rewitalizacji.

Z powyższego wynika, że kryterium dodatkowe w kontekście „otoczenia” nie może być traktowane np. jako automatyczna możliwość objęcia wsparciem mieszkańców całego miasta.

Nie istnieje jednolita definicja otoczenia. Wszelako, na podstawie ww. zapisów można przyjąć, że w kontekście kryterium, o którym mowa w pytaniu, otoczeniem jest obszar, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) fizycznie znajduje się poza obszarem rewitalizowanym;
2) jest bezpośrednio lub pośrednio powiązany z obszarem rewitalizowanym pod względem celowym i funkcjonalnym;
3) charakteryzuje się wyjątkowością, dzięki której skierowanie wsparcia również do osób, które go zamieszkują jest uzasadnionym odstępstwem od reguły kierowania wsparcia wyłącznie do osób z obszaru rewitalizacji.

Wnioskodawca, który chce otrzymać dodatkowe punkty za spełnienie odnośnego kryterium, powinien charakteryzować się wiedzą nt. specyfiki procesu wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, w szczególności w kontekście kwestii społecznych a także nt. specyfiki konkretnych obszarów zdegradowanych w danym mieście wymagających wsparcia w postaci instrumentów aktywizacji zawodowej. Ponadto, powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie precyzyjne uzasadnienie dla skierowania wsparcia do osób z tego obszaru, w szczególności wskazać powiązanie celowościowe i funkcjonalne z obszarem rewitalizacji oraz scharakteryzować wyjątkowość (specyfikę), o której mowa powyżej.

W kontekście niniejszego konkursu, otoczeniem obszaru rewitalizowanego jest obszar fizyczny ujęty pod względem społecznym, który ma bezpośredni wpływ na poziom aktywności zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizowanego, w rezultacie czego osoby te mają większe prawdopodobieństwo podjęcia trwałej aktywności zawodowej.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 2. Czy można ująć w kosztach bezpośrednich koszt personelu odpowiedzialnego za organizację i nadzór nad stażami dla uczestników projektu, a jeśli tak, to jaką stawkę z Taryfikatora należy przyjąć: stawkę 55 zł/h dla pośrednika pracy (dotyczącą również osoby zajmującej się organizacją staży) czy stawkę 35 zł/h dla specjalisty do spraw zatrudnienia (staży)?

Odpowiedź, 21 sierpnia 2019 r.

Jakkolwiek właściwy załącznik do regulaminu konkursu sugeruje, że koszt, o którym mowa w pytaniu, można ująć w kosztach bezpośrednich, to jednak zgodnie z wytycznymi kwalifikowania wydatków koszty administracyjne związane z obsługą projektu są kosztami pośrednimi. Ponadto, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z 16 czerwca 2015 (znak: DZF.IV.8610.16.2015.RP1), „definicja kosztów pośrednich zawarta w Wytycznych obejmuje wszystkie koszty administracyjne związane z obsługą projektu” oraz „koszty pośrednie obejmują m.in. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.: (…) organizacja wsparcia w ramach projektu”.

W opinii Instytucji Organizującej Konkurs koszt, o którym mowa w pytaniu, może być ujęty w kosztach bezpośrednich wyłącznie pod warunkiem, że zakres obowiązków tych osób będzie wykraczał poza organizację i nadzór nad stażami.

Przykładowo, jeżeli będzie zawierał pośrednictwo pracy w zakresie wyboru stażodawcy optymalnego z punktu widzenia indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestnika oraz potrzeb rynku pracy, wówczas można określić stawkę dla pośrednika pracy (55,00 zł za godzinę). W przypadku innego niż pośrednictwo w wyborze stażodawcy dodatkowego (merytorycznego) zakresu obowiązków należy określić stawkę dla specjalisty ds. staży (35,00 zł za godzinę).

Wnioskodawca musi w treści wniosku uzasadnić konieczność zaangażowania osób, o których mowa w pytaniu. Komisja Oceny Projektów może uznać odnośne uzasadnienie za niewystarczające.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 3. Czy można uznać, że projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego programu rewitalizacji, jeżeli projekt był zaplanowany w tym programie, ale wnioskodawca zmienił zaplanowaną do objęcia grupę docelową z osób zamieszkujących tereny rewitalizowane na osoby zamieszkujące teren całego miasta OSI?

Odpowiedź, 21 sierpnia 2019 r.

Tak, ponieważ w uzasadnieniu kryterium dodatkowego pn. Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji? znajduje się wyjaśnienie, zgodnie z którym „w odniesieniu do wynikania projektu z PR weryfikowane będzie, czy: (…) projekt znajduje się na liście projektów podstawowych lub uzupełniających (projekt musi być zgodny z projektem w PR w co najmniej 2 z następujących parametrów: 1. Okres realizacji; 2. Dane Wnioskodawcy lub Partnera; 3. 100% uczestników projektu będą stanowić osoby z obszaru rewitalizacji bądź jego otoczenia; 4. Działania)”, a więc sama zmiana grupy docelowej nie wpływa na okres realizacji projektu, dane realizatora projektu oraz działania.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 4. Czy wnioskodawca posiadający – na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – siedzibę poza województwem śląskim i oddział w województwie śląskim bez oddzielnego Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) spełnia kryterium dostępu pn. Czy Projektodawca/Partner wiodący posiada siedzibę na obszarze OSI?

Odpowiedź, 26 sierpnia 2019 r.

Jeżeli oddział wnioskodawcy nie ma odrębnego numeru NIP dla województwa śląskiego, nie spełnia kryterium dostępu.

Kryterium dotyczy NIP w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a nie NIP w zakresie VAT.

Chodzi w nim o oddział na obszarze województwa śląskiego, który spełnia określone warunki organizacyjne i techniczne wskazujące na samodzielność i niezależność od "organizacji-matki".

Aby je spełnić, oddział musi być pracodawcą, czyli jednostką organizacyjną mającą zdolność do zatrudniania pracowników, a więc łącznie spełniać następujące warunki:

• być na tyle wyodrębniony organizacyjnie i finansowo, aby stanowić placówkę zatrudnienia dla pracowników;
• posiadać zdolność do samodzielnego (a nie w oparciu o pełnomocnictwo / upoważnienie udzielone przez "organizację-matkę") zatrudniania pracowników we własnym imieniu i do dokonywania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy, a więc może występować samodzielnie jako strona w stosunkach pracy.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 5. Czy jeżeli w wykazie zamieszczonym na stronie internetowej nie ma jakiegoś miasta z listy OSI, to znaczy, że mieszkańcy tego miasta nie mogą być uczestnikami projektu z konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-073/19?

Odpowiedź, 4 września 2019 r.

Mieszkańcy takiego miasta nie mogą być uczestnikami projektu z tego konkursu, co wynika ze znajdującego się na stronie 28 regulaminu zastrzeżenia w brzmieniu „(…) miasto planowane do wsparcia z listy OSI musi posiadać aktualny i pozytywnie zaopiniowany przez IZ RPO program rewitalizacji (…)”.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 6. Czy uczestnikiem projektu może być każda osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy i zamieszkała na terenie miasta OSI czy – przeciwnie – są jakieś ograniczenia związana z zamieszkiwaniem na obszarach rewitalizowanych (określonymi w programie rewitalizacji)?

Odpowiedź, 4 września 2019 r.

Uczestnikiem projektu może być każda osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, zamieszkała na terenie miasta OSI będącego samodzielną gminą mającą (lub miastem wchodzącym w skład gminy mającej) aktualny i pozytywnie zaopiniowany przez IZ RPO program rewitalizacji.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

  Bezpośredni link do zagadnienia:
  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_7_1_3_konkurs_rpsl_07_01_03_ip_02_24_07319

  Pytanie 1. Czy w projektach rozliczanych ryczałtowo wskaźniki mogą zostać przekroczone?

  Odpowiedź.

  Tak, mogą zostać przekroczone. Zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent jest zobligowany do osiągnięcia danych wskaźników na określonym – minimalnym – poziomie. Niemniej, przekroczenie wskaźników nie powoduje zmian w zakresie wysokości rozliczanej kwoty ryczałtowej.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pytanie 2. Jakie dokumenty trzeba zamieścić we wniosku końcowym?

  Odpowiedź.

  Wraz z wnioskiem końcowym zamieszczane są te same dokumenty, do których Beneficjent jest zobligowany każdym innym wnioskiem o płatność. Wniosek końcowy różni się od innych – co do zasady – koniecznością wykazania, iż zachowano montaż finansowy na całym projekcie oraz osiągnięto wskaźniki.

  a) W zakresie projektów ryczałtowych – dokumenty, jakie trzeba zamieścić wraz z wnioskiem o płatność, który rozlicza kwotę/y ryczałtową/e są wskazane w umowie o dofinansowanie. Jeśli w końcowym wniosku rozliczana jest jakaś kwota ryczałtowa (albo wszystkie), należy załączyć dokumenty określone w umowie rozliczające dane zadanie/a.

  b) W zakresie pozostałych projektów – dokumenty, do których Beneficjent został zobowiązany komunikatem IZ w zakresie rozliczania wniosków o płatność składanych po 01.07.2019 r. (https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rozliczanie_wydatkow_od_1_lipca_efs_061419).

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   Bezpośredni link do zagadnienia:
   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/kontrola_nieprawidlowosci_efrr_szkolenie_04_07_2019

   Pytanie 1. Czy w ramach III typu mogą zostać objęci wsparciem uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej? Dodatkowo, co w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, kiedy mogą zostać objęci wsparciem?

   Odpowiedź, 25.07.2019 r.
   Tak, w ramach III typu mogą zostać objęci wsparciem uczniowie klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych w przypadku zrezygnowania z kompleksowości wsparcia w projekcie tzn. zamiast trzech elementów łącznie w projekcie tj.:

   1. doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,

   2. przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

   3. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty, zapewniona zostanie realizacja co najmniej jednego z działań, o których mowa w lit. a i b poza projektem. Wówczas działania, o których mowa w lit. b i c mogą być realizowane niezależnie od etapu edukacyjnego na którym znajduje się uczeń.

   Należy pamiętać, że wówczas nie ma możliwości doposażenia szkół lub placówek dla klas I-III szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Doposażenie możliwe jest tylko dla klas IV-VIII SP objętych wsparciem w projekcie.

   W ramach III typu projektu uczeń z niepełnosprawnością może zostać objęty wsparciem bez względu na etap edukacyjny na którym się znajduje.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 2. Czy istnieją ograniczenia odnośnie terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu?

   Odpowiedź, 25.07.2019 r.
   Maksymalny okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy, a planowany okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 31 grudnia 2022 r.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 3. Czy w przypadku zespołu szkół brana jest pod uwagę całościowa liczba uczniów patrząc pod kątem ograniczeń i limitów w realizacji projektów?

   Odpowiedź, 25.07.2019 r.
   W przypadku gdy wnioskodawcą jest zespół szkół, ale projekt będzie realizowany tylko w jednej z nich, brana jest pod uwagę tylko ilość uczniów z tej konkretnej szkoły. Maksymalna wartość wsparcia na jedną szkołę lub placówkę systemu oświaty nie może być wyższa niż:

   - 300 000,00 PLN w przypadku gdy do szkoły lub placówki systemu oświaty uczęszcza nie więcej niż 300 uczniów,
   - 500 000,00 PLN w przypadku gdy do szkoły lub placówki systemu oświaty uczęszcza powyżej 300 uczniów.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 4. Czy lokalizacja siedziby Partnera ma znaczenie w przypadku konkursu dotyczącego Obszarów Strategicznej Interwencji?

   Odpowiedź, 25.07.2019 r.
   Siedziba szkoły lub placówki systemu oświaty, w której będzie realizowany projekt musi znajdować się na obszarach wiejskich. Natomiast lokalizacja siedziby Partnera projektu nie ma znaczenia.  

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 5.
   Czy podmioty, które obecnie realizują projekt z poddziałania 11.1.4 będą wykluczone z ubiegania się o dofinansowanie?

   Odpowiedź, 25.07.2019 r. 
   Szkoły lub placówki systemu oświaty, które otrzymały wsparcie w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach poddziałania 11.1.4 nie są wykluczone z ubiegania się o kolejne dofinansowanie. Należy jednak pamiętać, że taki podmiot nie otrzyma 10 pkt za kryterium dodatkowe „Czy projekt skierowany jest do szkół lub placówek, które nie otrzymały wsparcia w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach Poddziałania 11.1.4?".

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 6. Czy szkoła może wybrać sobie kilka typów projektów do realizacji? Czy istnieje w tym przypadku jakieś ograniczenie?

   Odpowiedź, 25.07.2019 r.
   Szkoła lub placówka systemu oświaty ubiegająca się o dofinansowanie ma możliwość wyboru typów projektów w dowolnej konfiguracji w zależności od zdiagnozowanych potrzeb. Niedopuszczalna jest jednak sytuacja, aby realizowany był wyłącznie typ IV.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 7. Co w sytuacji, gdy gmina chce złożyć wniosek o dofinansowanie uwzględniając kilka szkół, gdzie część z nich była już wcześniej objęta wsparciem z podziałania 11.1.4, czy wówczas otrzyma 10 pkt za dodatkowe kryteria?

   Odpowiedź, 25.07.2019 r. 
   Projekt obejmujący wsparciem szkoły lub placówki systemu oświaty, które otrzymały wsparcie w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach poddziałania 11.1.4 nie może otrzymać 10 pkt za dodatkowe kryterium „Czy projekt skierowany jest do szkół lub placówek, które nie otrzymały wsparcia w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach Poddziałania 11.1.4?”.

   Istnieje jednak możliwość, aby gmina złożyła osobny wniosek na szkoły, które nie były dotychczas objęte wsparciem w ramach poddziałania 11.1.4. Wówczas taki projekt może otrzymać dodatkowe 10 pkt.

   Trzeba pamiętać tylko o tym, że grupa docelowa objęta wsparciem w ramach projektów nie może się powtarzać.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 8. Jak należy poprawnie wskazać we wniosku liczbę osób objętych wsparciem skoro projekt trwa dwa lata, a już po upływie roku liczba uczniów się zmieni?

   Odpowiedź, 25.07.2019 r.
   Wnioskodawca powinien przeanalizować jaką ilość osób ogółem zamierza objąć wsparciem w ramach projektu i uwzględnić wszystkich uczestników. Liczba ta powinna mieć odzwierciedlenie we wskaźnikach projektu.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 9. W przypadku szkoły publicznej prowadzonej przez inny niż publiczny organ prowadzący, gdzie nie obowiązuje Karta Nauczyciela i brany jest pod uwagę czas pracy wynikający z Kodeksu Pracy, czas pracy nauczyciela również nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie?

   Odpowiedź, 25.07.2019 r.
   Czas pracy nauczyciela bez względu czy jest on zatrudniony na podstawie Karty nauczyciela czy kodeksu pracy nie może przekroczyć 276 godzin. Wynika to z zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (podrozdział 6.15 pkt 8 lit. b) „wydatki związane z zaangażowaniem personelu w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie”. Zapis ten należy interpretować w kontekście pkt 2 podrozdziału 6.15: „wydatki związane z wynagrodzeniem personelu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi”. Mając na uwadze powyższe, w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela do wymiaru 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego należy uwzględnić cały czas ich pracy, o którym mowa w ustawie - Karta Nauczyciela, a nie wyłącznie zajęcia wynikające z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum).

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 10. Czy można wydatek o nazwie „szkolenie dla nauczycieli” zapisać pod jedną pozycją , a jego części składowe zawrzeć w opisie?

   Odpowiedź, 25.07.2019 r.
   Tak, jak najbardziej wydatek ”szkolenie dla nauczycieli” może być zawarty pod jedną pozycją. Części składowe wydatku wraz z cenami powinny być jednak wyszczególnione w opisie. Podczas konstruowania budżetu należy unikać rozbijania budżetu na dziesiątki wydatków. Budżet powinien być przejrzysty i czytelny.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 11. Czy Prezes lub Skarbnik może upoważnić dyrektora do złożenia wniosku w LSI i SEKAP?

   Odpowiedź, 25.07.2019 r.
   Wniosek o dofinansowanie może zostać podpisany i złożony przez osobę upoważnioną, nieposiadającą statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy. Osoba taka powinna posiadać pełnomocnictwo zawierające elementy wymienione w rozdziale 8 lit. b  Regulaminu konkursu.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 12. Czy w III typie można objąć wsparciem uczniów zdolnych poprzez organizację zajęć dodatkowych?

   Odpowiedź, 25.07.2019 r.
   Tak, w ramach 3 typu operacji można objąć wsparciem również uczniów zdolnych, gdyż uczniowie zdolni to uczniowie ze specjalnymi potrzebami zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie konkursu oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Szczegółowe informacje nt. specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych znajdują się w ww. dokumentach.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 13.
   Czy jest możliwość finansowania np. kółka teatralnego jako zajęć artystycznych?

   Odpowiedź, 25.07.2019 r.
   Wnioskodawca w ramach projektu może zaplanować zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne np. poprzez zajęcia teatralne. Należy pamiętać, iż zajęcia takie muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2017 r.,poz.1591 z późn. zm.).

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 14. Czy w I typie istnieje możliwość zakupu tabletów lub laptopów?

   Odpowiedź, 25.07.2019 r.
   W ramach I typu projektu możliwy jest zakup tylko drobnych pomocy dydaktycznych typu podręczniki, gry, tablety, które są niezbędne do prowadzenia zajęć, są bezpośrednio powiązane ze wsparciem w ramach I typu i wynikają z diagnozy. Ważne jest również to, jaka jest specyfika projektu i uzasadnienie przedstawione we wniosku.

   Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno- przyrodniczych możliwe jest tylko w ramach II typu.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 15. Czy wkład własny lub jego część może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich?

   Odpowiedź, 25.07.2019 r. 
   Wkład własny lub jego część nie może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich. Nie dotyczy to projektów rozliczanych z zastosowaniem kwot ryczałtowych oraz projektów, w których w ramach każdego wydatku wskazano wkład własny na poziomie określonym w regulaminie konkursu.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 16. Czy może zostać objęta wsparciem szkoła podlegająca pod konkretny organ prowadzący przy równoczesnym zawarciu partnerstwa z organem prowadzącym inną szkołę.

   Odpowiedź, 25.07.2019 r.
   W ramach projektu może zostać zawarte partnerstwo z innym organem prowadzącym, należy jednak pamiętać, iż Wnioskodawca musi być organem prowadzącym dla placówki/placówek objętej/objętych wsparciem w ramach projektu. Zgodnie z kryterium dostępu „Czy wnioskodawcą w projekcie jest organ prowadzący szkołę lub placówkę, do której skierowane jest wsparcie?” weryfikowane będzie czy wnioskodawcą jest organ prowadzący szkoły lub placówki, do których skierowane jest wsparcie. Warunek musi być spełniony dla wszystkich szkół objętych wsparciem w projekcie (projekt musi obejmować wsparciem wyłącznie szkoły podlegające pod jeden organ prowadzący).

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 17. Jak poprawnie należy podać w II typie liczbę uczestników, w przypadku gdy doposażona sala ma 30 miejsc, a w zajęciach będzie uczestniczyć tylko 8 uczniów?

   Odpowiedź, 25.07.2019 r.
   Liczba uczniów wykazana we wskaźniku musi być zgodna z faktyczną liczbą dzieci objętych wsparciem, niezależnie od tego na ile miejsc będzie wyposażona pracownia.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 18. Proszę o pomoc w interpretacji zapisów Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-316/19. W ramach planowanego projektu kierowanego do szkół podstawowych chcemy zorganizować m.in. zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów zdolnych oraz zajęcia uzupełniające z języka angielskiego dla uczniów z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej. Czy zajęcia te kwalifikują się pod I czy III typ projektu? Czy w ramach tych zajęć możemy doposażyć szkołę w pomoce dydaktyczne?

   Odpowiedź, 25.07.2019 r.
   Zarówno w ramach I jak i III typu projektu możliwa jest realizacja zajęć rozwijających z języka angielskiego dla uczniów zdolnych oraz zajęcia uzupełniające z języka angielskiego dla uczniów z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej.

   W ramach I typu możliwy jest tylko zakup drobnych pomocy dydaktycznych, podręczników, gier, tabletów niezbędnych do prowadzenia zajęć.

   W III typie możliwe jest doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

   Należy tylko pamiętać, że w ramach III typu wsparciem mogą być objęte klasy IV-VIII szkoły podstawowej w przypadku kompleksowości wsparcia w projekcie. W przypadku zrezygnowania z kompleksowości wsparcia w projekcie tzn. jeżeli zamiast trzech elementów łącznie w projekcie tj.:

   1. a) doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,

   2. b) przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

   3. c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty, zapewniona zostanie realizacja co najmniej jednego z działań, o których mowa w lit. a i b, poza projektem, działania, o których mowa w lit. b i c mogą być realizowane niezależnie od etapu edukacyjnego na którym znajduje się uczeń tj. klasy I – VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

   Należy pamiętać, że wówczas nie ma możliwości doposażenia szkół lub placówek dla klas I-III szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Doposażenie możliwe jest tylko dla klas IV-VIII SP objętych wsparciem w projekcie.

   W ramach III typu projektu uczeń z niepełnosprawnością może zostać objęty wsparciem bez względu na etap edukacyjny na którym się znajduje.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

    

    

    

    

    

    

    Bezpośredni link do zagadnienia:
    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_1_4_poprawa_efektywnosci_ksztalcenia_ogolnego_316_19

    Pytanie 1. Jeżeli zamieszczam zapytanie w Bazie konkurencyjności, bo wartość zamówienia powyżej 50 000 zł, to czy jednocześnie muszę zamieścić to ogłoszenie na swojej stronie internetowej (BIP)?Odpowiedź.

    Nie ma takiego obowiązku, jednak zamieszczenie zapytania dodatkowo na BIP nie narusza postanowień wytycznych.

    Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza
    Pytanie 2. Jeżeli zamieszczono w Bazie konkurencyjności zapytanie na dostawę ze względu na nierozstrzygnięcie 2 zadań z przetargu nieograniczonego i w zasadzie powielono SIWIZ z pominięciem pozostałych zadań, zastosowano w zasadzie ustawę o zamówieniach publicznych. Czy jest to błąd, uchybienie?Odpowiedź.

    Opisana sytuacja może być potraktowana jako naruszenie postanowień Wytycznych gdyby zapisy skopiowane z SIWZ były sprzeczne z wytycznymi. Z oczywistych względów nie mogę ocenić czy taka sytuacja miała miejsce nie widząc treści zapytania.

    Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

    Pytanie 3. Łączna wartość zamówień na usługę stanowi w instytucji mniej niż 30 000 euro. Czy do sposobu ustalania zasad postępowania osobno robimy rozeznanie dla każdej umowy tzn. np. do 30 000 zł + 30 000 zł (dwie umowy "unijne" + 15 000 zł wydatki własne). Czy musimy łączyć te wydatki i stosować zasady dla zamówień powyżej 50 000 zł?
    Odpowiedź.

    Zgodnie z postanowieniami pkt 6.5.12) wytycznych kwalifikowalności podmioty, które są zamawiającymi w rozumieniu Pzp, po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości wskazanej w art. 4 ust. 8 Pzp lub w przypadku zamówień sektorowych wartości wskazanej w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust. 8 Pzp, określają wartość zamówienia w odniesieniu do danego projektu w celu stwierdzenia, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności, czy procedurze rozeznania rynku.

    Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

    Pytanie 4. Czy w przypadku ustalenia kryterium oceny cena może stanowić 100%, jeżeli postępowanie realizowane jest na podstawie art. 138 o PZP?Odpowiedź.

    Tak, zgodnie z art. 138o zamawiający prowadzi postępowanie wg zasad tam wskazanych, bez stosowania przepisów art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.

    Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

    Pytanie 5. W rozeznaniu rynku czy z szacowania np. przez wysłanie zapytania do min. 3 wykonawców można już wyłonić wykonawcę, czy należy te zapytania ponowić na stronie lub przesłać do tych samych trzech?Odpowiedź.

    Ustalenie wartości zamówienia ma inny cel niż postępowanie w celu wyboru oferty. Dodatkowo wykonawcy wskazując szacowaną wartość zamówienia nie składają oferty, stosując często inne zasady wyceny. Reasumując, dopiero po dokonaniu ustalenia wartości zamówienia należy przeprowadzić procedurę rozeznania rynku.

    Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

    Pytanie 6. Proszę o interpretację art. 144 pkt 6 ustawy o zamówieniach publicznych, który umożliwia wprowadzanie zmian w zakresie umowy to jest: „łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.” Interpretacja dotyczy dokonywanych zmian w umowie o łącznej wartości zmian nie mniejszej od 10% wartości zamówienia w przypadku zamówień na usługi lub dostawy. Czy użycie słowa „zmiana” w cytowanej treści artykułu oznacza, że dotyczy ona zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia wartości zamówienia, a co za tym idzie dokonywania zmian w umowie? Pytanie to nasuwa się w związku z licznymi przykładami gdzie zmiany w umowach z zastosowaniem art. 144 pkt. 6 dokonywane są tylko przy „zwiększeniu” wartości zamówienia.
    Odpowiedź.

    Zastosowanie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień jest możliwe zarówno w zakresie zmniejszenia jak i zwiększenia wartości umowy z wykonawcą o wskaźniki procentowe wskazane w powołanym przepisie. Ustawodawca posługuję się pojęciem "zmiany" a nie "zwiększenia". Zmiana oznacza możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia umownego.

    Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

     Bezpośredni link do zagadnienia:
     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rozeznanie_rynku_i_zasada_konkurencyjnosci_szkolenie_11062019

     Pytanie 1. Jeżeli mam wydzielony rachunek bankowy dla projektu współfinansowanego z UE, to otrzymane środki powinniśmy przekazać z rachunku bieżącego niezwłocznie po ich otrzymaniu na wydzielony rachunek bankowy, czy można te środki mieć w dyspozycji na bieżącym rachunku?
     Odpowiedź.

     Wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi projektu.
     Każdy beneficjent jest zobowiązany do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego/subkonta/rachunku pomocniczego przeznaczonego do obsługi projektu.
     Po podpisaniu umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich wydatków w ramach projektu z ww. wyodrębnionego rachunku bankowego/subkonta/rachunku pomocniczego przeznaczonego do obsługi projektu.
     W przypadku poniesienia w ramach projektu wydatku przed podpisaniem umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązany jest wraz z pierwszym wnioskiem o płatność dostarczyć oświadczenie o numerze rachunku, z którego wydatki zostały poniesione (wzór oświadczenia stanowi załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność).
     W przypadku projektu partnerskiego beneficjent (Lider) zobowiązany jest wraz z pierwszym wnioskiem o płatność dostarczyć oświadczenie o wyodrębnionym do obsługi projektu numerze rachunku bankowego, z którego będą ponoszone wydatki partnera projektu (wzór oświadczenia stanowi załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność).
     Dopuszczalne jest stosowanie tzw. rachunku bankowego transferowego, na który IZ RPO WSL przekazuje beneficjentowi transze dofinansowania (zarówno zaliczki jak i refundacji). Jednakże otrzymane środki beneficjent zobowiązany jest przekazywać bez zbędnej zwłoki na wyodrębniony do obsługi projektu rachunek bankowy. Wszyscy beneficjenci wybrani do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020 zobowiązani są do złożenia do umowy o dofinansowanie (formularz nr 5.2 - jeden z niezbędnych dokumentów do podpisania umowy) „oświadczenia o otwarciu wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi projektu” i przedstawienia umowy z bankiem/zaświadczenia z banku potwierdzającego jego otwarcie. Wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego wpisywany jest do umowy o dofinansowanie.

     Celem posiadania przez beneficjenta wyodrębnionego rachunku bankowego/subkonta/rachunku pomocniczego do obsługi projektu jest m.in.:
     •zapewnianie przejrzystości identyfikacji poszczególnych operacji dotyczących ponoszenia wydatków w projekcie,
     •kontrola środków przekazywanych beneficjentowi w postaci zaliczek oraz prawidłowości ich wykorzystania,
     •prawidłowe zarządzanie środkami w ramach RPO WSL np. w zakresie dokonywanych zwrotów, umożliwienie kontroli prawidłowości wykorzystania rozliczania środków wypłaconych w formie zaliczki,
     •posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego dla projektu wpływa na przejrzystą identyfikację poszczególnych operacji dotyczących ponoszenia wydatków w projekcie,co pozwala Instytucji Zarządzającej na zarządzanie programem operacyjnym zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami zgodnie z art. 125 ust 4 b rozporządzenia ogólnego,
     • pozytywny wpływ na procedury zapewniające właściwą ścieżkę audytu poprzez prowadzenie w formie elektronicznej dokumentacji księgowej, w tym kwot podlegających odzyskaniu, kwot odzyskanych i kwot wycofanych w odniesieniu do każdej operacji,
     •ułatwienie zarządzania środkami w ramach RPO WSL np. kontrola nad środkami europejskimi i zapobieganie czerpania korzyści z przechowywania na rachunku bankowym.
     W przypadku zmiany banku do obsługi projektu lub numeru rachunku bankowego beneficjent ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie IZ RPO WSL i złożyć oświadczenie o rachunku bankowym wraz z dokumentem potwierdzającym. Brak zgłoszenia ww. zmiany będzie skutkować opóźnieniem w realizacji wypłaty, spowodowanym przekazaniem środków na nieaktualny rachunek bankowy beneficjenta.
     W przypadku, gdy beneficjent będzie korzystał z zaliczki, umowa wskazywać winna również informacje dotyczące oprocentowania wyodrębnionego rachunku, w przypadku braku tej informacji, należy dostarczyć stosowne oświadczenie banku. Dofinansowanie będzie przekazywane beneficjentowi przez płatnika/ IZ RPO WSL, w formie zaliczki/refundacji poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu, zgodnie z terminarzem wypłat środków europejskich, obowiązującym w BGK, pod warunkiem dostępności środków.
     W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym prowadzonym przez płatnika/IZ RPO WSL, z którego dokonywana jest wypłata, środki zostaną wypłacone beneficjentowi niezwłocznie po wpływie na rachunek bankowy niezbędnej wysokości przedmiotowych środków.

     Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

     Pytanie 2.
     Zgodnie z zawartą umową operacje gospodarcze księgowe powinny być wyodrębnione, także wydatki sprzed zawarcia umowy (operacje związane z projektem sprzed zawarcia umowy). W jaki sposób powinien zrobić beneficjent, czy poprzez ewidencję pozabilansową i na jakich kontach założyć tą ewidencję, gdyż nie można wyodrębnić ewidencji księgowej bilansowej na zamkniętych księgach?Odpowiedź.

     Beneficjent może dokonać wyodrębnienia ewidencji księgowej do projektu poprzez odpowiednie zmiany w polityce rachunkowości polegające na:
     wprowadzeniu dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych, pozwalających na wyodrębnienie operacji związanych z danym projektem, w układzie umożliwiającym uzyskanie informacji wymaganych w zakresie rozliczania i kontroli projektu lub wprowadzeniu wyodrębnionego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem.
     Wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia sporządzanie zestawienia lub rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowym ujmujących wszystkie operacje związane z projektem.
     Prowadząc ewidencję księgową Beneficjent opisuje w swojej polityce rachunkowości wyraźnie sposób powiązania dokumentu zarejestrowanego w informatycznych zbiorach ksiąg z dokumentem źródłowym znajdującym się w archiwum papierowych dokumentów, tj. zapewnia ścieżkę audytu.

     Kod księgowy w ramach systemu księgowego.
     Programy finansowo księgowe zazwyczaj posiadają funkcje oznaczania operacji księgowych tzw. cechami, znacznikami, itp. Jeżeli program księgowy daje możliwość takiego oznaczania(wyodrębniania) operacji i jednocześnie pozwala na sporządzanie wydruków (w tym zwłaszcza zapisów na kontach księgowych) zarówno wszystkich zapisów księgowych jak i zapisów dotyczących tylko wybranych, odpowiednio oznaczonych operacji, to taka ewidencja spełnia warunki określone w przepisach unijnych dotyczące „zachowania odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji dotyczących projektu”. Używanie takiego kodu księgowego w bardzo istotny sposób upraszcza ewidencję, dając jednoczenie efekt taki sam jak stosowanie kont analitycznych, czy pozabilansowych. System oznaczeń musiałby być jednak odpowiednio skonfigurowany, żeby zapewnić uzyskiwanie informacji wymaganych przez jednostki udzielające dotacji. Kodem księgowym mogłyby być np. litery, cyfry, ikony Regulację tego problemu wskazuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego definiując pojęcie kodu księgowego: „Wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia sporządzanie zestawienia lub rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowym ujmujących wszystkie operacje związane z projektem oraz obejmujących przynajmniej następujący zakres danych:
     • nr dokumentu źródłowego,
     • nr ewidencyjny lub księgowy dokumentu,
     • datę wystawienia dokumentu,
     • kwotę brutto,
     • kwotę netto dokumentu,
     • kwotę kwalifikowalną dotyczącą projektu.
      
     Beneficjent stosując rozwiązanie polegające na wprowadzeniu kodu księgowego zobowiązany jest przy składaniu wniosku o płatność do sporządzania techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego (oraz załączania wydruku) - "Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem".
     Jak z powyższego wynika ta metoda nie powoduje konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w funkcjonującym systemie księgowym.
     Oznaczanie i ewidencjonowanie dokumentów odbywa poza tym systemem. Niemniej jednak w polityce rachunkowości należy wpisać informację o tym sposobie ewidencji pozaksięgowej.

     Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

     Pytanie 3. Jaka wartość środka trwałego powinna zostać przyjęta i od jakiej kwoty powinno się kwalifikować środek trwały w projekcie, od 3 500,00 czy od 10 000,00?
     Odpowiedź.

     Koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu; wymóg uzasadnienia pozyskania dotyczy wyłącznie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3 500 PLN netto.
     Uzasadnienie nie musi być sporządzane indywidualnie do każdego środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej, tzn. może dotyczyć grupy środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych o tym samym przeznaczeniu.

     Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

     Pytanie 4. Czy koszty pośrednie ryczałtowe od wydatków bezpośrednich stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czy nie?     
     Odpowiedź.

     Nie, nie podlegają opodatkowaniu.
     Czy przychód (nadwyżka) powstały w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (wynikająca z niższych cen usług) niż kwota otrzymanego dofinansowania (% kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia) będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z artykułem:

     * 17 ust. 1 pkt 47: dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach oraz

     * 17 ust. 1 pkt 52: płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców?

     Zdaniem Wnioskodawcy, przychód (nadwyżka) powstały w wyniku mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (wynikająca z niższych cen usług) niż kwota otrzymanego dofinansowania (% kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia) będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 oraz pkt 52. (interpretacja podatkowa nr 2461-IBPB-1-1.4510.397.2016.1.EN, 0111-KDIB2-1.4010.239.2018.1.AP).

     Opracowane panią Gabrielę Suski- Borek

      Bezpośredni link do zagadnienia:
      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prowadzenie_ewidencji_ksiegowej_szkolenie_07062019

      Pytanie 1. Czy można sfinansować przeszkolone przed ogłoszeniem konkursu grupy kobiet ciężarnych i ich osób towarzyszących, jeśli szkolenie było realizowane zgodnie z założeniami RPZ?

      Odpowiedź, 4.07.2019 r.
      Finansowanie działań, związanych z przeszkoleniem grupy kobiet ciężarnych i osób towarzyszących przed ogłoszeniem konkursu jest możliwe pod pewnymi warunkami:

      - Projekt nie może zostać w pełni zrealizowany przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do IZ. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór usług przewidzianych do realizacji w jego zakresie rzeczowym. Termin realizacji projektu (data rozpoczęcia) musi uwzględniać okres, w którym zrealizowane były szkolenia oraz mieścić się w ramach czasowych RPZ „Zdrowa Matka i Dziecko”, tj. w l. 2017-2020. Oznacza to, że data rozpoczęcia realizacji projektu będzie wcześniejsza niż data złożenia wniosku o dofinansowanie.
       
      - Wnioskodawca jest zobowiązany do ponoszenia wydatków zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

      Wnioskodawca jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych przekazywanych IZ RPO WSL zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami RODO (obowiązki wynikające z tego tytułu, w tym związane z uczestnikami projektu określa wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz z załącznikami zamieszczony na stronie RPSL.09.02.06-IZ.01-24-322/19).

      - Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania zapisów, wynikających z umowy o dofinansowanie (wzór umowy znajduje się na stronie: RPSL.09.02.06-IZ.01-24-322/19), m.in. stosować zamieszczone na stronie internetowej Wzory formularzy i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      Aktualnie obowiązujące* wzory formularzy i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu oraz instrukcje dotyczące sposobu ich wypełniania, w tym w szczególności:
      1) Formularz przekazania informacji w zakresie realizacji działań projektowych.
      2) Wzór miesięcznego harmonogramu udzielanych w ramach projektu form wsparcia.
      3) Wzór oświadczenia uczestnika projektu.
      4) Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020.
      5) Obowiązki informacyjne Beneficjenta.
      6) Wymagania dotyczące wyodrębnionej ewidencji księgowej.
      7) Roczne sprawozdanie z zachowania trwałości.

      *Uwaga! Powyższy wykaz dotyczy wzorów formularzy i dokumentów obowiązujących w okresie 1.08.2017 r. do 24.05.2018 r. Wzory te w późniejszym okresie ulegały aktualizacjom. W sytuacji finansowania działań, które miały miejsce przed ogłoszeniem konkursu Wnioskodawcę obowiązują wzory formularzy i dokumentów aktualne na dzień przystąpienia uczestnika do projektu. 


      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 2. Czy istnieje limit wysokości zaplanowanych wydatków poza stawką jednostkową w ramach kosztów bezpośrednich w stosunku do budżetu projektu (chodzi o wydatki niedotyczące zakupu sprzętu)?
      Odpowiedź, 4.07.2019 r.
      Zgodnie z pkt. 2.1.1.14  Regulaminu konkursu poza stawkami jednostkowymi, istnieje możliwość sfinansowania w ramach projektów wyłącznie kosztów związanych z:

      -pokryciem wydatków poniesionych w celu ułatwienia dostępu w projekcie osób z niepełnosprawnościami,
      -dostosowaniem sal,
      -zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć w ramach Szkoły Świadomego Rodzicielstwa oraz umożliwiającego indywidualną pracę z uczestnikami,
      -kosztów pośrednich,
      -szkoleniem kadry medycznej w ramach Modułu przekrojowego.

      Dodatkowo należy pamiętać o narzuconych w konkursie limitach, tj.

      -łącznie 10% wartości finansowania unijnego na wydatki w ramach cross-financingu oraz zakupu środków trwałych,
      -maksymalnie 5% wartości projektu na działania edukacyjne dla personelu medycznego w ramach tzw. modułu przekrojowego,
      -nie więcej niż 5% wartości projektu  na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć w Szkole Świadomego Rodzicielstwa.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 3.
      Czy istnieje konieczność prowadzenia postępowania tj. gromadzenie ofert lub/i zapytanie na stronie internetowej w odniesieniu do realizujących projekt wykładowców, trenerów itp. Szkoły Rodzenia, którzy wykonują te zadania na podstawie umowy cywilno-prawnej, tj. umowa zlecenie, o dzieło?

      Odpowiedź, 4.07.2019 r.
      Wnioskodawca ma obowiązek ponoszenia wydatków w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. Obowiązki wynikające z prowadzenia zamówień zostały wskazane w rozdziale 6.2 oraz 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W zależności od wartości zamówienia wnioskodawca stosuje rozeznanie rynku (zamówienia od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto), zasadę konkurencyjności lub PZP (zamówienia powyżej 50 tys. PLN netto). W zamówieniach do 20 tys. PLN netto wydatki mają być ponoszone zgodnie z warunkami kwalifikowalności określonymi w podrozdziale 6.2 pkt 3 przedmiotowych Wytycznych.  

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 4. Czy w odniesieniu do realizacji przedmiotowego programu, w przypadku jego realizacji, istnieje konieczność postepowania zgodne z zapisami rozdziału 6.15 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?

      Odpowiedź, 4.07.2019 r. 
      Tak. Projekt każdorazowo musi być realizowany zgodnie z  Wytycznymi kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym z zapisami rozdziału 6.15, dotyczącym angażowania personelu.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
       
      Pytanie 5.
      W odniesieniu do Modułu edukacyjnego – czy można przeszkolić np. tylko jedną osobę oraz czy szkolenie może zostać przeprowadzone przez inny podmiot niż beneficjent, jeśli tak, to czy wówczas występuje pomoc de minimis? Pytanie jest wynikiem wstępnych kalkulacji projektu oraz otrzymanych informacji, iż w przypadku chęci zrealizowania w ramach programu szkolenia w zakresie edukatora laktacji, dostępne środki wystarczyłyby maksymalnie na przeszkolenie jednej położnej. Szkolenie takie jest organizowane tylko przez wybrane podmioty.

      Odpowiedź, 4.07.2019 r.
      W ramach projektu możliwe jest przeszkolenie jednej osoby, a szkolenie może zostać zlecone innemu podmiotowi niż beneficjent . Wsparcie dla personelu medycznego w postaci szkoleń co do zasady stanowi pomoc publiczną/de minimis w ramach przedmiotowego konkursu. Przy tworzeniu projektu należy przede wszystkim określić, czy Wnioskodawca w ramach projektu będzie odbiorcą pomocy de minimis lub pomocy publicznej, oraz czy będzie udzielać wsparcia podmiotom, które są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących pomocy publicznej.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Bezpośredni link do zagadnienia:
       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_9_2_6__rozwoj_uslug_zdrowotnych_zdrowa_matka_i_dziecko_4072019

       Pytanie 1. Jak należy dokumentować przeprowadzone szacowanie? Czy wystarczy notatka, protokół? Czy jeszcze inne dokumenty, jeśli tak- jakie?

        Odpowiedź.
       Zgodnie z Wytycznymi szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. W praktyce oznacza to, że należy sporządzać notatki z szacowania wartości zamówienia przed dokonaniem wyboru właściwego trybu prowadzenia postępowania (Pzp, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku czy brak trybu). Notatka ta powinna być sporządzona w momencie, kiedy beneficjent jest w stanie oszacować wartość przedmiotu zamówienia z należytą starannością na podstawie określonego już opisu przedmiotu zamówienia. Powinna być aktualna, więc co do zasady sporządzana nie wcześniej niż na 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są dostawy lub usługi, zaś nie wcześniej niż 6 miesięcy, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Powinna także wskazywać proces szacowania wartości zamówienia (np. ceny rynkowe towarów i usług wyszukane na stronach internetowych potencjalnych wykonawców, oferty potencjalnych wykonawców), a nie tylko jego wynik – szacowaną wartość zamówienia. Wytyczne nie wskazują, jak powinna być sporządzona taka notatka, w szczególności na jakich (i na ilu) dokumentach źródłowych powinna się opierać. Decyzja w tym zakresie należy do beneficjenta.

       W ustawie p.z.p. przyjęto zasadę podziału metod ustalania wartości zamówienia na trzy podstawowe grupy wg kryterium przedmiotu zamówienia.

       Roboty budowlane (art. 33 p.z.p.).

       Jeżeli przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane, wartość zamówienia ustala się na podstawie:

       - kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
       - planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.Zasady sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią: dokumentacja projektowa; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; założenia wyjściowe do kosztorysowania; ceny jednostkowe robót podstawowych. Kosztorys inwestorski powinien obejmować: stronę tytułową (zawierającą nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji, nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy, wartość kosztorysową robót, datę opracowania kosztorysu inwestorskiego); ogólną charakterystykę obiektu lub robót (zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót; przedmiar robót); kalkulację uproszczoną; tabelę wartości elementów scalonych (sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót); następujące załączniki: założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. Wartość kosztorysowa robót wskazana w kosztorysie inwestorskim jest w zasadzie tożsama z wartością zamówienia na te roboty budowlane. Wartość kosztorysowa robót jest podawana bez podatku od towarów i usług. Planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych oblicza się z wykorzystaniem programu funkcjonalno-użytkowego oraz odpowiednich wskaźników opisanych w powołanym rozporządzeniu. Jeżeli zamawiający przekazuje wykonawcy robót budowlanych jakiekolwiek materiały, jest zobowiązany wliczyć do wartości zamówienia wartość tych materiałów (zgodnie z art. 33 ust. 2 p.z.p., przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy). Tzw. wkład własny zamawiającego powinien zostać wyceniony z należytą starannością, a jego wartość uwzględniona w wartości zamówienia na roboty budowlane.Aktualność ustalonej wartości zamówienia w przypadku robót budowlanych wynosi 6 miesięcy (art. 35 ust. 1 p.z.p.) od dnia ustalenia wartości zamówienia. W tym czasie należy wszcząć postępowanie. Jeżeli po dokonaniu czynności ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane nie uda się w przeciągu 6 miesięcy wszcząć postępowania, należy ponowić czynność szacowania wartości zamówienia.

       Dostawy i usługi powtarzające się okresowo (art. 34 p.z.p.).

       Ustawa p.z.p. nie definiuje pojęcia dostaw i usług powtarzających się okresowo. W doktrynie podkreśla się, że nie można tej grupy dostaw i usług utożsamiać z zamówieniami, których przedmiotem są świadczenia okresowe w rozumieniu prawa cywilnego[1]. Dostawy i usługi powtarzające się okresowo można zdefiniować jako zamówienia, których przedmiotem są powtarzające się świadczenia wykonawcy lub świadczenia realizowane przez niego w sposób ciągły, a ich najważniejszą cechą jest – wynikający istoty tych świadczeń – brak możliwości zrealizowania ich przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy. A contrario, gdyby jakieś świadczenie, hipotetycznie możliwe do zrealizowania przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy, było realizowane przez kilka świadczeń składowych, wówczas nie może zostać zaliczone do grupy dostaw lub usług powtarzających się okresowo w rozumieniu p.z.p. Do grupy dostaw i usług powtarzających się okresowo zalicza się np. dostawy energii, usługi pocztowe, usługi ochrony, usługi sprzątania, usługi ubezpieczeniowe, dostawy żywności do stołówek itp. Sposób ustalenia wartości zamówienia na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo zależy od tego, czy zamawiający już wcześniej zamawiał tego rodzaju przedmiot zamówienia. Jeżeli zamawiający realizuje podobne zamówienia corocznie, powinien zastosować się do przepisów art. 34 ust. 1 pt 1 p.z.p., zgodnie z którymi podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Zamawiający stosując tą metodę ustalania wartości zamówienia powinien wykonać następujące czynności:
       - ustalić wartość zamówień tego samego rodzaju udzielonych w ostatnim roku (bez podatku od towarów i usług), przy czym należy pamiętać, że pod uwagę bierze się wartość udzielonych zamówień a nie kwotę zrealizowanych wydatków (te dwie wartości nie zawsze będą ze sobą równe np. na skutek niezrealizowania całego zakresu zawartych w roku poprzednim umów);
       -        ustalić średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem;
       -        zwiększyć wartość udzielonych w roku poprzednim zamówień tego samego rodzaju o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
       -        ustalić zakres zmian ilościowych w zakresie przedmiotu zamówienia w roku bazowym w stosunku do roku poprzedniego i uwzględnić to podczas czynności ustalenia wartości zamówienia.
       Przy ustalaniu wartości zamówienia na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo należy także uwzględnić okres, na jaki podpisywana jest umowa.

       Pozostałe dostawy i usługi (art. 32 ust. 1 p.z.p.).

       Ustawodawca nie określił w p.z.p. konkretnej metody ustalania wartości zamówienia dostaw i usług nie mających charakteru powtarzających się okresowo. Zastosowanie znajdzie tutaj ogólna zasada wyrażona w przepisach art. 32 ust. 1 p.z.p. nakazująca ustalenie wartości zamówienia z należytą starannością. Jedną z najczęściej stosowanych przez zamawiających metod jest zwrócenie się do wykonawców działających na rynku z prośbą o wycenę przedmiotu zamówienia. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w jednej z opinii prawnych dotyczących czynności ustalania wartości zamówienia podkreślił, że zasada oszacowania wartości przedmiotu zamówienia z należytą starannością dopuszcza możliwość, iż zamawiający, nie mogąc we własnym zakresie oszacować wartości przedmiotu zamówienia, ma prawo zwrócić się do podmiotów profesjonalnie zajmujących się prowadzeniem określonej działalności o dokonanie wstępnej kalkulacji kosztów wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia publicznego. W konsekwencji zamawiający może przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wystąpić do podmiotów legitymujących się konieczną wiedzą i doświadczeniem o przeprowadzenie oceny ryzyka ubezpieczenia oraz podanie wstępnej kalkulacji kosztów ubezpieczenia. Zdaniem Prezesa UZP czynność oszacowania wartości przedmiotu zamówienia należy do zadań zamawiającego i nie jest on związany kalkulacjami przedstawionymi przez podmioty, do których o ich sporządzenie się zwrócił. Kalkulacje te mają charakter informacyjny i mogą służyć jedynie rozpoznaniu cen na rynku ubezpieczeniowym w zakresie przedmiotu zamówienia. W oparciu o nie zamawiający we własnym zakresie dokonuje czynności oszacowania wartości przedmiotu zamówienia. Brak możliwości zwrócenie się przez zamawiającego o przedstawienie wstępnej kalkulacji kosztów ubezpieczenia do podmiotów profesjonalnie zajmujących się działalnością w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, oznaczałby, że zamawiający pozbawiony zostałby jednej z możliwości pozyskania niezbędnych informacji, koniecznych do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia z - wymaganą przez p.z.p. - należytą starannością[2].

       Pomocna na pewno będzie publikacja: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/57058/zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf

       [1]
         Red. Tomasz Czajkowski; Prawo zamówień publicznych Komentarz; Wydanie III, UZP Warszawa 2007, str. 164. Podobnie: W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski, M.Stachowiak „Prawo zamówień publicznych. Komentarz”  wydanie IV; LEX el.
       [2] Opinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych „Dopuszczalność zwracania się do wykonawców o przedstawienie cen zamawianych usług jako podstawa sposobu szacowania wartości zamówienia” www.uzp.gov.pl

       Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

       Pytanie 2. Jak należy postąpić, jeśli w ramach szacowania wartości zamówienia pojawi się tylko jedna wycena? Czy należy brać tylko ją pod uwagę? Co jeśli w ramach zapytania ofertowego także wpłynie tylko jedna oferta (rozeznanie rynku) i nie ma żadnych perspektyw, że uzyskamy drugą, ważna ofertę?

       Odpowiedź.
       Dokonanie szacowania wartości  zamówienia na podstawie jednej wyceny może być uznane za nieprawidłowe, w szczególności gdy ceny uzyskane w procedurze zastosowanej w efekcie ustalenia wartości zamówienia będą się znacząco różniły od dokonanej wyceny. Kluczowym ryzykiem  są objęte sytuacje, gdy szacowanie wartości na podstawie jednej wyceny powoduje wybór niższego trybu wyboru wykonawcy, zaś oferty są na poziomie uzasadniającym zastosowanie procedury wyższej. Np. ustalona wartość zamówienia na podstawie jednej wyceny wynosi  48.000 zł netto i beneficjent nie stosuje Zasady Konkurencyjności, zaś w efekcie zastosowanie procedury Rozeznania Rynku wpływają do niego oferty o wartościach przekraczających 50.000 zł netto.
       Pomocna na pewno będzie publikacja:
       http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/57058/zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf

       Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

       Pytanie 3. Co w przypadku, gdy wysłano zapytania do 3 podmiotów i otrzymano tylko 1 ofertę? Pomimo ponownego wysłania zapytania do innych podmiotów też nie wpłynęła oferta i mamy nadal tylko jedną, można z niej skorzystać i podpisać umowę? Wartość szacunkowa wyniosła 22 000.

       Odpowiedź.
       Celem przeprowadzenia i udokumentowania Rozeznania Rynku /procedura właściwa dla zamówień o wartości 20.000 – 50.000 zł netto/ jest ustalenie ceny rynkowej. Cena rynkowa to cena określona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia etc. Beneficjent powinien się upewnić się, czy cena, którą chce zapłacić, nie jest wyższa niż cena, którą za takie samo zamówienie, zapłaciłbyś u innych wykonawców. Ponadto musi zebrać dokumenty, które przedstawi do kontroli.
       Udokumentowanie obejmuje wszystkie otrzymane oferty. Pamiętać należy, że muszą być to oferty ważne, tj. odpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia z zapytania ofertowego. Minimalna liczba ofert, jaką musi zebrać beneficjent, to dwie. Gdy w wyniku publikacji zapytania ofertowego lub wysłania go bezpośrednio do wykonawców beneficjent nie otrzyma ofert lub otrzyma jedną ważną ofertę, niezbędne będzie przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną, wydruków email z informacją na temat ceny za określony towar/usługę. Może być to inny dokument, który zawiera informację na temat ceny za określone zamówienia. O to, jaki to może być dokument, należy zapytać instytucję, która jest stroną umowy o dofinansowanie.
       Przy rozeznaniu rynku liczy się efekt – wydatek poniesiony musi mieć cenę rynkową. Rozeznanie rynku należy przeprowadzić przed podpisaniem umowy z wykonawcą, bowiem z założenia należy starać się uzyskać cenę jak najbardziej korzystną ekonomicznie. Jeśli w momencie kontroli beneficjent nie przedstawi odpowiedniej dokumentacji, to od instytucji będzie zależało, czy dopuści możliwość ich uzupełnienia poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających, że w momencie popisywania umowy jej wartość była wartością rynkową. Trudności dowodowe mogą powstać w przypadku, gdy wartość umowy w sposób obiektywny przekracza znacznie wartość rynkową, a beneficjent nie będzie posiadać dokumentacji lub przedstawiane w trakcie kontroli dokumenty będą wątpliwe pod względem dowodowym. Instytucja będzie mogła zakwestionować wydatek pozostawiając jednak możliwość częściowej kwalifikacji wydatku.
       Pomocna na pewno będzie publikacja:
       http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/57058/zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf

       Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

       Pytanie 4. Czy są przeciwskazania do podpisania umowy na dostawy ciągłe na 9 miesięcy, a tym samym szacowanie z 9 miesięcy poprzednich (czy z 12 i podzieleniem na 9)?

       Odpowiedź.
       Należy przeprowadzić szacowanie wartości wg obu ww. metod i zastosować procedury właściwe dla wartości wyższej.
       Pomocna na pewno będzie publikacja:
       http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/57058/zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf


       Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

       Pytanie 5. Procedura udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro.

       Odpowiedź.
       Pytanie jest zbyt ogólne, jednak uważam, że wszystkie niezbędne informacje pytający znajdzie w publikacji:
       http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/57058/zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf

       Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

       Pytanie 6. Proszę o interpretację art. 144 pkt 6 ustawy o zamówieniach publicznych, który umożliwia wprowadzanie zmian w zakresie umowy to jest: „łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.” Interpretacja dotyczy dokonywanych zmian w umowie o łącznej wartości zmian nie mniejszej od 10% wartości zamówienia w przypadku zamówień na usługi lub dostawy. Czy użycie słowa „zmiana” w cytowanej treści artykułu oznacza, że dotyczy ona zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia wartości zamówienia, a co za tym idzie dokonywania zmian w umowie? Pytanie to nasuwa się w związku z licznymi przykładami, gdzie zmiany w umowach z zastosowaniem art. 144 pkt. 6 dokonywane są tylko przy „zwiększeniu” wartości zamówienia.

       Odpowiedź.
       Zastosowanie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień jest możliwe zarówno zakresie zmniejszenia jak i zwiększenia wartości umowy z wykonawcą o wskaźniki procentowe wskazane w powołanym przepisie. Ustawodawca posługuję się pojęciem "zmiany" a nie "zwiększenia". Zmiana oznacza możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia umownego.

       Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza


        Bezpośredni link do zagadnienia:
        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/szacowanie_wartosci_zamowienia_25_06_2019

        Pytanie 1. W jaki sposób możemy przedłużyć termin otwarcia ofert w związku z modyfikacją treści SIWZ?
        Odpowiedź.
        Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wykorzystaniem MINIPORTALU odbywa się trzyetapowo:
        1) etap pierwszy to zmiana zapisów SIWZ się na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 20004 r, Prawo zamówień publicznych.
        2) etap drugi to sprostowanie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE wg reguł wskazanych na stronie internetowej służącej do zamieszczania i sprostowania ogłoszeń /https://simap.ted.europa.eu/pl/standard-forms-for-public-procurement .
        3) etap trzeci to zmiana terminu składania ofert w MINIPORTALU wg zasad określonych w instrukcji
        https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf (str. 12-14).
        Wszystkie etapy muszą być wykonane tego samego dnia.

        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza.

         Bezpośredni link do zagadnienia:
         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/elektronizacja_zamowien_publicznych_24_06_2019

         Pytanie 1. Sposób obliczania dodatku do wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego w szkole niepublicznej (bez karty nauczyciela) w pełnym/niepełnym wymiarze.

         Odpowiedź, 31.05.2019 r.
         Nauczyciel zatrudniony w szkole niepublicznej (bez zastosowania Karty Nauczyciela) na podstawie stosunku pracy, podlega analogicznym zasadom jak wszystkie osoby stanowiące personel projektu wykonujące zadania merytoryczne na gruncie Kodeksu Pracy – reguluje to podrozdział 6.15 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

         Jednym ze sposobów wynagradzania pracownika jest przyznanie mu dodatku do wynagrodzenia za okresowe zwiększenie obowiązków służbowych (podrozdział 6.15.1 pkt. 5, 6 i 7 Wytycznych, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków określonych w Wytycznych). Wysokość dodatku powinna wynikać z regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania beneficjenta i jest uzależniona od zakresu dodatkowych obowiązków powierzonych nauczycielowi, decyzję o konkretnej kwocie podejmuje beneficjent uwzględniając ilość dodatkowej pracy i własny regulamin. W przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u danego beneficjenta personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek. Dodatek nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia podstawowego ustalonego zgodnie z regulaminem wynagradzania beneficjenta. Powyższe zasady dotyczą osób zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze etatu.

         W przypadku nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu możliwe jest także zwiększenie wymiaru etatu, proporcjonalne do dodatkowych zadań przyznanych danemu pracownikowi. Osoba taka nie będzie wówczas otrzymywała dodatku, ale zwiększone wynagrodzenie.

         Opracowane przez pana Marka Świcia

         Pytanie 2. Sposób obliczania wkładu własnego (opłaty od uczestników) na przykładzie szkoleń z języka obcego.

         Odpowiedź, 31.05.2019 r.
         Opłaty pobierane od uczestników projektu są wkładem własnym finansowym. Pobieranie takich opłat musi być przewidziane w regulaminie konkursu i muszą zostać ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Wysokość wpłat uczestników ustalana jest przez beneficjenta, uzależniona jest od montażu finansowego budżetu projektu i wielkości wymaganego wkładu własnego w całym projekcie, a także faktu czy jest to jedyna pozycja wkładu własnego (wówczas wpłaty uczestników muszą pokryć cały wkład), czy też beneficjent przewidział także inne formy wniesienia wkładu własnego.

         Może to być procentowo określona wielkość, np. 5% wartości wsparcia jakie otrzymuje uczestnik projektu. W przypadku szkoleń językowych należy wyliczyć koszt szkolenia przypadający na jedną osobę i na tej podstawie obliczyć wysokość wpłat uczestników. Jeżeli w danym projekcie ma zastosowanie stawka jednostkowa trzeba wziąć pod uwagę koszty objęte tą stawką oraz te ponoszone poza stawką jednostkową, jeżeli występują. Opłata może także mieć z góry ustaloną wartość, np. 50 zł od osoby.

         Należy pamiętać, że wnoszenie opłat nie może ograniczać udziału w projekcie grupom docelowym, nie może być barierą uczestnictwa. Opłaty powinny być symboliczne.

         Opracowane przez pana Marka Świcia

         Pytanie 3. W jakim czasie po zakończeniu realizacji projektu można dokonywać płatności? Czy jest to 30 dni? Co z kosztami pośrednimi jeśli zostaną?

         Odpowiedź, 31.05.2019 r.
         Co do zasady wydatki w projekcie należy ponosić w okresie realizacji projektu (dokładne daty początku i końca tego okresu są określone w umowie o dofinansowanie projektu). Dopuszcza się ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu, spełniają warunki kwalifikowalności oraz zostaną uwzględnione w końcowym wniosku o płatność (reguluje to podrozdział 6.1 pkt 11 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Czas na złożenie wniosku o płatność końcową określony jest w umowie o dofinansowanie projektu, jest to do 30 dni  kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.

         Koszty pośrednie w projektach EFS rozliczane są w formie stawek ryczałtowych. Zgodnie z zapisem podrozdziału 6.6.2 pkt 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Do uznania kwalifikowalności kosztów pośrednich nie jest konieczne faktyczne wydatkowanie tych środków, ale poprawne rozliczanie kosztów bezpośrednich, które stanowią podstawę do wyliczenia wysokości kosztów pośrednich. W sytuacji gdyby beneficjentowi pozostały środki finansowe w ramach kosztów pośrednich nie podlegają one zwrotowi.

         Opracowane przez pana Marka Świcia

         Pytanie 4. W jaki sposób należy prawidłowo rozliczyć wkład własny stanowiący wynagrodzenie dla osoby prowadzącej trening na zasadzie pracy społecznej członka stowarzyszenia? Czy wystarczy podpisanie umowy wolontaryjnej, określającej liczbę godzin, wartość i zakres, potwierdzenie wykonania poprzez protokół podpisany przez strony? Projekt w ryczałcie.

         Odpowiedź, 07.08.2019 r.
         Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą – reguluje to podrozdział 6.6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Reguła ta obejmuje także wkład własny. Należy sprawdzić, czy dokumentacja konkursowa lub umowa o dofinansowanie projektu nie zawiera w tej kwestii dodatkowych wymogów oraz jakie dokumenty zostały wskazane na potwierdzenie osiągnięcie wskaźników przy rozliczeniach ryczałtowych.

         Pomimo że nie są sprawdzane dokumenty finansowe to Instytucja Zarządzająca/Instytucja Pośrednicząca  weryfikuje osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów lub zrealizowanie działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu – w przypadku stawek jednostkowych oraz kwot ryczałtowych. Beneficjent powinien zawrzeć porozumienie z wolontariuszem określające rodzaj wykonywanych zadań zgodnie z artykułem 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wycenić wartość jego świadczeń uwzględniając wszystkie składniki jakie ponosi beneficjent.
         Wycena wartości wkładu wnoszonego w postaci świadczeń wolontariusza może podlegać kontroli - reguluje to podrozdział 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

         Należy także pamiętać, że wolontariusz jest personelem projektu zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, muszą zatem zostać spełnione wszystkie wymogi dotyczące personelu.

         Opracowane przez pana Marka Świcia

         Pytanie 5. Przesunięcia w harmonogramie płatności przy stosowaniu stawek jednostkowych- na jakich warunkach są możliwe?

         Odpowiedź, 07.08.2019 r.
         Harmonogram składania wniosków o płatność zwany harmonogramem płatności stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu, jest uzgadniany przez beneficjenta i drugą stronę umowy – Instytucję Zarządzającą/Instytucję Pośredniczącą. Dotyczy to także projektów rozliczanych przy zastosowaniu stawek jednostkowych.

         Beneficjent powinien wnioskować o zmianę harmonogramu płatności jeżeli faktyczny stan wydatkowania i rozliczania projektu odbiega od ostatniego zatwierdzonego wniosku. Może to być sytuacja gdy wnioskuje się o kwotę wyższą niż ta, która była wcześniej uzgodniona lub gdy niemożliwe jest rozliczenie całej kwoty, która wynika z wcześniej zatwierdzonego wniosku. Harmonogram może być aktualizowany tylko przed upływem okresu rozliczeniowego, którego aktualizacja ma dotyczyć.

         Warunki zmiany harmonogramu płatności są określone w umowie o dofinansowanie projektu. Zapisy umowy zawierają terminy, zasady i ewentualne ograniczenia dotyczące tej zmiany. Należy uzgodnić z IZ/IP czy i na jakich warunkach możliwe są przesunięcia w danym projekcie – kontaktując się z opiekunem projektu.

         Opracowane przez pana Marka Świcia

          

          Bezpośredni link do zagadnienia:
          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_i_rozliczanie_projektow_efs_310519

          Pytanie 1. Jeśli Gmina jest zamieszczona na liście w załączniku nr 8, ale ma poniżej 100%, to czy może skorzystać z formy wsparcia utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego?
          Odpowiedź, 25.05.2019 r.
          Gmina przekraczająca wskaźnik upowszechnienia 88,82%, ale mająca poniżej 100% może skorzystać z formy wsparcia utworzenie dodatkowych miejsc opieki.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

          Pytanie 2. Jeśli w projekcie nie są tworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, to czy finansowanie realizacji zajęć dodatkowych może trwać dłużej niż 12 miesięcy?
          Odpowiedź, 25.05.2019 r.
          Okres realizacji projektu może wynosić maksymalnie 18 miesięcy, jednak finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP może trwać nie dłużej niż 12 miesięcy.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

          Pytanie 3. Czy występuje limit 19 000 zł w przypadku utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dziecka z niepełnosprawnością?
          Odpowiedź, 25.05.2019 r.
          Łączna wartość wydatków w projekcie przypadająca na 1 utworzone miejsce nie może przekroczyć 19 000 zł bez względu czy te miejsca są tworzone dla dziecka z niepełnosprawnością czy dla dzieci pełnosprawnych.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

          Pytanie 4. Czy dziecko z niepełnosprawnością, które już uczęszcza do przedszkola może brać udział w dowolnej formie wsparcia?
          Odpowiedź, 25.05.2019 r.
          Dziecko z niepełnosprawnością uczęszczające już do przedszkola może, zgodnie z Regulaminem konkursu, brać udział w zajęciach dodatkowych. Należy zaznaczyć,  że te zajęcia nie mogły być  nie były finansowane w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP) od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie) Oznacza to, że finansowanie zajęć w ramach projektu nie może zastąpić finansowania zajęć z subwencji gminy czy innej dotacji, mogą być jednak finansowane zadania wykraczające poza ofertę przedszkola realizowaną w ramach  standardowego funkcjonowania przedszkola.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

          Pytanie 5. Gdzie jest podana definicja dziecka z niepełnosprawnością?
          Odpowiedź, 25.05.2019 r.
          Definicja dziecka z niepełnosprawnością  znajduje się w Słowniku  pojęć Regulaminu konkursu. Zgodnie z tą definicją,  dziecko z niepełnosprawnością, to dziecko w wieku przedszkolnym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Orzeczenia są wydawane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

          Pytanie 6. Jeśli występuje finansowanie miejsc wychowania przedszkolnego ze środków publicznych (z miasta), to czy można skorzystać z dotacji ze środków EFS?
          Odpowiedź, 25.05.2019 r.
          Zgodnie z zapisami  regulaminu konkursu, korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania do sfinansowania działalności bieżącej wyłącznie ze środków EFS bądź wyłącznie z krajowych środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego. Beneficjent musi podjąć decyzję, czy działalność bieżąca będzie w tym przypadku finansowana ze środków UE, czy z krajowych środków publicznych.

          W przypadku publicznych i niepublicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne niż JST,  informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane przez organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach projektu EFS.

          Jedynie w stosunku do nowoutworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji projektu, gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżącej są pokrywane ze środków projektowych. Może to robić natomiast wobec dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i na tę grupę dzieci uzyskiwać nadal dotacje z budżetu gminy. Po zakończeniu finansowania projektowego możliwe jest uzyskanie dotacji także na dzieci korzystające wcześniej z miejsc przedszkolnych utworzonych z EFS.

          Można również prowadzić zajęcia dodatkowe, jednakże pod warunkiem, że te zajęcia nie były finansowane w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP) od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie) Oznacza to, że finansowanie zajęć w ramach projektu nie może zastąpić finansowania zajęć z subwencji gminy czy innej dotacji, mogą być jednak finansowane zadania wykraczające poza ofertę przedszkola realizowaną w ramach  normalnego funkcjonowania przedszkola.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

          Pytanie 7. Z jakich środków wkład własny może pochodzić w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami?
          Odpowiedź, 25.05.2019 r.
          W kwestii wkładu własnego, nie ma znaczenia czy grupę docelową stanowią dzieci z niepełnosprawnościami, czy dzieci zdrowe. Wkład własny może pochodzić z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie dzieci (zgodnie ze statusem OWP i powszechnie obowiązującymi przepisami). Wkład własny może stanowić również opłata za użytkowanie/wynajem pomieszczeń na realizację zajęć w ramach projektu, a także wynagrodzenie nauczycieli za prowadzenie zajęć dydaktycznych w projekcie, pod warunkiem, że nie prowadzi to do podwójnego finansowania.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

          Pytanie 8. Czy wkład własny może wchodzić w koszty pośrednie?
          Odpowiedź, 25.05.2019 r.
          Wkład własny może wchodzić w koszty pośrednie, ale tylko w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

          Pytanie 9. Czy można wydatkować środki przed rozpoczęciem projektu?
          Odpowiedź, 25.05.2019 r.
          Nie można wydatkować środków  przed rozpoczęciem projektu. Wydatki będą kwalifikowalne jeżeli będą spełniać wymogi wskazane w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020., tj. miedzy innymi będą wydatkowane w okresie realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

          Pytanie 10. Czy dofinansowaniu podlega budowa bezpiecznej nawierzchni?
          Odpowiedź, 25.05.2019 r.
          Budowa bezpieczniej nawierzchni jest wydatkiem kwalifikowalnym. Będzie ona należała do kategorii środków limitowanych w ramach cross- financingu. Kwalifikowalność wydatku  będzie podlegała ocenie pod kątem racjonalności efektywności i zasadności na podstawie zapisów wniosku.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

          Pytanie 11.
          Czy można szkolić nauczycieli w okresie realizacji projektu?
          Odpowiedź, 25.05.2019 r.
          Okres wsparcia dla nauczycieli musi być zgodny z okresem realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Jeżeli przewidziano prace adaptacyjne, realizowane w ramach  projektu to również w tym czasie nauczyciele będący odbiorcami wsparcia mogą korzystać  z zaplanowanych dla nich szkoleń.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

          Pytanie 12. Czy studia nadające tytuł naukowy są finansowane?
          Odpowiedź, 25.05.2019 r.
          W ramach projektu finansowane są studia podyplomowe służące poprawie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, szczególnie w zakresie w zakresie pedagogiki specjalnej.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

          Pytanie 13. Czy obowiązuje limit na realizację zajęć dodatkowych przy tworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego?
          Odpowiedź, 25.05.2019 r.
          Kwota wydatków na realizację zajęć dodatkowych przy tworzeniu nowych miejsc wychowania  przedszkolnego nie może przekroczyć 30% kosztów bezpośrednich projektu. Limit ten nie obowiązuje jeżeli całą grupę objętą wsparciem objęte będą stanowiły dzieci  z niepełnosprawnościami.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

          Pytanie 14. Czy do jednego projektu można zamieścić kilka placówek, a tylko w jednej placówce tworzyć nowe miejsca opieki?
          Odpowiedź, 25.05.2019 r.
          Można, pod warunkiem,  że w placówkach, w których nie tworzy się nowych miejsc, uczestnikami projektu są tylko dzieci z niepełnosprawnościami lub poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej  w gminie  przekracza  poziom wykazany w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

          Pytanie 15.
          Czy koszty projektu architektonicznego placu zabaw są kwalifikowalne?
          Odpowiedź, 25.05.2019 r.
          Koszty projektu placu zabaw są kwalifikowalne i nie stanowią kategorii limitowej w ramach cross- financingu.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

          Pytanie 16. Czy gmina poniżej wskaźnika upowszechnienia 88,82 % musi tworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego?
          Odpowiedź, 25.05.2019 r.
          Gmina mająca wskaźnik upowszechnienia poniżej 88,82% musi skorzystać z formy wsparcia polegającej na utworzeniu dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, chyba, że  w placówkach, w których uczestnikami projektu będą tylko dzieci z niepełnosprawnościami.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

          Pytanie 17. Czy, jeśli w projekcie biorą udział dzieci z niepełnosprawnościami i dzieci pełnosprawne, należy utworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego?
          Odpowiedź, 25.05.2019 r.
          Gmina mająca wskaźnik upowszechnienie poniżej 88,82%, aby  skorzystać z dofinansowania w ramach konkursu musi tworzyć dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

          Pytanie 18. Czy można zatrudniać nauczycieli spoza własnej placówki?
          Odpowiedź, 25.05.2019 r.
          Można zatrudniać nauczycieli spoza własnej  placówki, jeśli w swojej kadrze nauczycielskiej nie posiadamy nauczyciela z pożądanymi kwalifikacjami.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
           
          Pytanie 19. Czy można zatrudnić w projekcie nauczyciela pracującego w danym OWP?
          Odpowiedź, 25.05.2019 r.
          Nauczyciel, który jest już zatrudniony w placówce niepublicznej może wykonywać zadania  projektowe w ramach nawiązanego już stosunku pracy. Należy  jednak zwrócić uwagę by nie zachodziło podwójne finansowanie. Zatrudnienie takiego nauczyciela musi być zgodne z prawem powszechnie obowiązującym, a zwłaszcza z Kodeksem pracy.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

          Pytanie 20.
          Czy w przypadku tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego obejmujących dzieci z niepełnosprawnościami, przy finansowaniu bieżącej działalności, placówka nie może pobierać subwencji na te dzieci?
          Odpowiedź, 25.05.2019 r.
          Korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania do sfinansowania działalności bieżącej wyłącznie ze środków EFS bądź wyłącznie z krajowych środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego. Beneficjent musi podjąć decyzję, czy działalność bieżąca będzie w tym przypadku finansowana ze środków UE, czy z krajowych środków publicznych.

          W przypadku publicznych i niepublicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne niż JST,  informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane przez organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach projektu EFS.

          Jedynie w stosunku do nowoutworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji projektu, gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżącej są pokrywane ze środków projektowych. Może to robić natomiast wobec dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i na tę grupę dzieci uzyskiwać nadal dotacje z budżetu gminy. Po zakończeniu finansowania projektowego możliwe jest uzyskanie dotacji także na dzieci korzystające wcześniej z miejsc przedszkolnych utworzonych z EFS.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

          Pytanie 21.
          Czy można pobierać opłaty od rodziców za zajęcia niewynikające z rozporządzenia MEN (angielski, matematyka, judo, taniec)?
          Odpowiedź, 25.05.2019 r.
          Zajęcie te, jako zajęcia dodatkowe, nie wpisują się w Regulamin konkursu ( nie są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ) i nie są kwalifikowalne w ramach projektu.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

          Pytanie 22. Czy czesne pobierane od rodziców może być wkładem własnym?
          Odpowiedź, 25.05.2019 r. Pobierane czesne od rodziców może być wkładem własnym w projekcie.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

           

           Bezpośredni link do zagadnienia:
           https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_1_3_25052019

           Pytanie 1. Czy NZOZ prowadzony przez osobę fizyczną (rejestr CEiDG) podlega pod PZP (środki na wydatki w ramach projektu/ dofinansowania)?

           Odpowiedź 17.05.2019 r.
           „NZOZ prowadzony przez osobę fizyczną (rejestr CEiDG) nie podlega pod przepisy ustawy PZP. Natomiast udziela zamówień zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności. Kto jest zobowiązany do stosowania ustawy PZP określa artykuł 3 tej ustawy”.

           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

            Bezpośredni link do zagadnienia:
            https://rpo.slaskie.pl/czytaj/kontrola_nieprawidlowosci_i_naduzycia_finansowe_zasada_trwalosci_efrr_17052019

            Pytanie 1. Czy w ramach naboru RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18 istnieje możliwość sfinansowania instalacji fotowoltaicznej na zadaszeniu planowanego do objęcia projektem centrum przesiadkowego, służącą do jego zaopatrzenia w energię?

            Odpowiedź, 28.03.2019 r.

            W ramach projektu dot. budowy/ przebudowy centrum przesiadkowego istnieje możliwość sfinansowania wydatków montażu paneli fotowoltaicznych, służących do zaopatrzenia centrum przesiadkowego objętego przedmiotem projektu.

            W przypadku, gdy centrum przesiadkowe będzie wykorzystywane również do celów gospodarczych, tego rodzaju wydatki (dot. instalacji fotowoltaicznej) mogą zostać objęte pomocą publiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020*. Udzielnie tego rodzaju pomocy publicznej możliwe jest po spełnieniu warunków określonych w art. 41 Rozporządzenia komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

            Wydatki dot. instalacji fotowoltaicznej mogą również zostać objęte pomocą de minimis na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

            *
            Realizując zapisy Regulaminu konkursu obowiązującego dla II rundy konkursowej nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18 w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, niniejszą informacją „w często zadawanych pytaniach” wskazuje się możliwość zastosowania innej podstawy udzielania pomocy publicznej aniżeli określone w pkt. 1.2 ww. regulaminu.

            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

             Bezpośredni link do zagadnienia:
             https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_4_5_1_niskoemisyjny_transport_miejski_konkurs_032819

             Pytanie 1. Jak należy rozumieć wskaźnik „Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju?”

             Odpowiedź, 3.06.2019 r.
             W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji wskaźnika pn. ”Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju” w konkursie dla działania 1.1, wyjaśniamy, iż zostaje poszerzona jego definicja, którą należy rozumieć jako „Łączna wartość wkładu prywatnego we wspieranym projekcie, w którym formą wsparcia jest dofinansowanie, w tym niekwalifikowalna część projektu obejmujące środki przedsiębiorców i innych podmiotów sektora prywatnego oraz środki angażowane przez uczelnie/jednostki naukowe w ramach części gospodarczej projektów”.

             Przypominamy ponadto, że o wsparcie w zakresie infrastruktury B+R aplikować mogą projekty znajdują się w Kontrakcie Terytorialnym.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

             Pytanie 2. Jak należy definiować "jednostkę naukową" wskazaną w liście beneficjentów uprawnionych do aplikowania w konkursie nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-292/18 ?

             Odpowiedź, 28.03.2019 r.

             W związku z wątpliwościami dotyczącymi typu beneficjenta w konkursie dla działania 1.1, wyjaśniamy, iż jako jednostkę naukową uprawnioną do aplikowania w działaniu 1.1 należy rozumieć podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy (definicja na potrzeby RPO jest zgodna z definicją z rozporządzenia Komisji Europejskiej 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.).

             Przypominamy ponadto, że o wsparcie w zakresie infrastruktury B+R aplikować mogą projekty znajdują się w Kontrakcie Terytorialnym.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

              Bezpośredni link do zagadnienia:
              https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_1_1_kluczowa_infrastruktura_badawcza_konkurs_032819

              Pytanie 1. Jaki jest termin złożenia wniosku rozliczającego zaliczkę?

              Odpowiedź, 13.03.2019 r.
              Za moment rozliczenia zaliczki IZ RPO WSL uznaje dzień złożenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę w terminie 3 miesięcy, nie później niż 14 dni od upływu tego terminu. Należy także pamiętać, że wniosek o płatność jest składany wyłącznie w wersji elektronicznej z wykorzystaniem LSI. Dokumenty dostarczane w wykorzystaniem komunikacji elektronicznej , muszą zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu CC SEKAP, lub z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

              Za moment złożenia wniosku o płatność uznaje się datę widniejącą na Urzędowym Poświadczeniu Odbioru pod warunkiem że:
              - wniosek o płatność jest podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu oraz
              - pozytywnej  weryfikacji autentyczności wniosku o płatność.

              W przypadku gdy z powodów technicznych złożenie wniosków o płatność rozliczających zaliczkę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego LSI nie jest możliwe, beneficjent ma obowiązek poinformować o powyższym IZ RPO WSL za pośrednictwem platformy SEKAP/ePUAP w terminie 3 miesięcy, nie później niż 14 dni od upływu tego terminu. Wówczas za zgodą IZ RPO WSL beneficjent sporządza wniosek o płatność poza systemem LSI zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stornie internetowej www.rpo.slaskie.pl oraz składa wniosek o płatność za pośrednictwem ePUAP/SEKAP. Po ustaniu awarii lub uruchomieniu systemu, beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia wniosku o płatność przy użyciu systemu LSI zgodnie z obowiązującym wzorem wniosku o płatność i ponownego przekazania go za pośrednictwem ePUAP/SEKAP w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL.

              Zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),w przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.”

              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

              Pytanie 2. Jaki jest termin dokonania zwrotu niewykorzystanej zaliczki?

              Odpowiedź, 13.03.2019 r.
              Beneficjent ma obowiązek zwrócić środki dotyczące niewykorzystanej zaliczki na rachunek bankowy (odpowiednio z którego otrzymano środki), najpóźniej do dnia upływu terminu 3 miesięcy od otrzymania zaliczki).

              Zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),w przypadku braku zwrotu na kwotę lub w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.”

              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

              Pytanie 3. Jakie wydatki stanowią podstawę rozliczenia zaliczki?

              Odpowiedź, 13.03.2019 r.
              Podstawę  rozliczenia zaliczki stanowią wydatki kwalifikowlane wykazane przez beneficjenta we wnioskach o płatność, poniesione przez niego po dacie przekazania środków z zaliczki w terminie do 3 miesięcy od daty przekazania zaliczki.

              Ponadto   sposób ponoszenia każdego z wydatków przedstawionych do rozliczenia zaliczki ma  odzwierciedlać montaż finansowy projektu w zakresie dofinansowania i wkładu własnego. 

              Powyższe oznacza, że na moment ponoszenia wydatku (zapłaty dokumentu księgowego) Beneficjent zobowiązany jest do posiadania na wyodrębnionym rachunku bankowym środków własnych w wysokości odpowiadającej wkładowi własnemu oraz wartości kosztu niekwalifikowlanego.

              W przypadku wykorzystania środków z zaliczki na pokrycie wkładu własnego i/lub kosztu niekwalifikowlanego Beneficjent zobowiązany jest wówczas do zwrotu tych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonych zgodnie z zasadą wynikającą z art. 207 ustawy o finansach publicznych.

              W przypadku braku działania ze strony beneficjenta IZ RPO WSL podejmuje środki prawne zmierzające do odzyskania dofinansowania.  

              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

               Bezpośredni link do zagadnienia:
               https://rpo.slaskie.pl/czytaj/problemy_z_rozliczeniem_zaliczki_13032019

               Pytania i odpowiedzi ze spotkań informacyjnych dotyczących konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-297/18. Spotkanie 18.12.2018 r. oraz 21.01.2019 r.

               Pytanie 1. W którym momencie badamy wiek uczestnika projektu (jak wyznaczyć górną i dolną granicę wieku uczestnika)?
               Odpowiedź, 13.02.2019 r.
               Wiek uczestnika projektu mierzony jest jednokrotnie, w momencie podpisania deklaracji udziału w projekcie.

               Zgodnie z pkt. 3.3.1 „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna bez względu na wiek lub podmiot bezpośrednio korzystający z interwencji EFS. Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby i podmioty, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia między innymi wspólnych wskaźników produktu. Warunkiem koniecznym do wprowadzenia informacji o udziale uczestnika będącego osobą fizyczną w projekcie jest zapewnienie danych tj. m.in.: status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, płeć. 

               IZ RPO WSL wskazuje, że wiek uczestników projektów będących osobami fizycznymi liczony jest na podstawie daty rzeczywistej daty urodzenia (dzień – miesiąc - rok) i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie (tj. w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa lub otrzymania pierwszej formy wsparcia).

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

               Pytanie 2.
               Na jakiej podstawie i w którym momencie badamy aktywność zawodową uczestników?
               Odpowiedź, 13.02.2019 r.
               Aktywność zawodową uczestników projektu należy badać na etapie rekrutacji, przystąpienia do projektu z uwagi na fakt, że powinny to być zgodne z grupą docelową Podziałania 8.3.2 jak i samych programów. Po udzielonym wsparciu konieczna jest weryfikacja i wykazanie wskaźnika rezultatu „Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”. Należy pamiętać, że wskaźnik ten mierzony jest do 4 tygodniu od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Dodatkowo IOK rekomenduje wartość wskaźnika na poziomie ok. 85%. Aktywność zawodową badamy na podstawie np. zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy bądź oświadczenia.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

               Pytanie 3. Na jakiej podstawie badamy doświadczenie /referencje osób prowadzących szkolenia dla kadry medycznej?
               Odpowiedź, 13.02.2019 r. 
               Doświadczenie osób prowadzących szkolenia należy badać np. na podstawie referencji, listów polecających, czy też CV.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 4. Czy został określona minimalna/ maksymalna ilość osób na szkoleniach dla kadry medycznej?
               Odpowiedź, 13.02.2019 r.
               W ramach Regionalnych Programów Zdrowotnych została określona jedynie maksymalna wielkość grupy uczestniczącej w szkoleniu (30 osób). Biorąc pod uwagę ograniczenia finansowe Programów oraz zakładaną ogólną liczbę przedstawicieli kadry medycznej IOK rekomenduje, aby kadra medyczna stanowiła maksymalnie 5% liczby pacjentów objętych wsparciem w ramach projektu. Np. jeśli projekt skierowany jest do 400 pacjentów IOK zaleca, aby wsparcie szkoleniowe skierowane było do ok 20 lekarzy. 

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 5. Jaki jest minimalny zakres szkolenia dla kadry medycznej?

               Odpowiedź, 13.02.2019 r.
               Minimalny zakres szkolenia dla kadry medycznej został wskazany w Regionalnych Programach zdrowotnych i obejmuje:

               w przypadku chorób przewlekłych:
               - kompleksowość postępowania w rehabilitacji pacjentów z chorobami przewlekłymi układu ruchu,
               - najnowsze wytyczne i rekomendacje w zakresie omawianej tematyki,
               - nowoczesne metody fizjoterapii i terapii zajęciowej,
               - stosowanie kwestionariuszy i innych narzędzi oceny stanu zdrowia w rehabilitacji leczniczej,
               - konieczność uwzględniania edukacji zdrowotnej oraz psychoedukacji w rehabilitacji pacjentów, 

               w przypadku chorób zapalnych:
               - kompleksowość postępowania w rehabilitacji pacjentów z chorobami zapalnymi układu ruchu,
               - efektywne łączenie farmakoterapii z metodami niefarmakologicznymi,
               - najnowsze wytyczne i rekomendacje w zakresie omawianej tematyki,
               - nowoczesne metody fizjoterapii i terapii zajęciowej,
               - stosowanie kwestionariuszy i innych narzędzi oceny stanu zdrowia w reumatologii,
               - konieczność uwzględniania psychoedukacji w rehabilitacji pacjentów.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 6. Czy tych samych lekarzy/ specjalistów w ramach ETAPU I można przeszkolić w ramach obydwu RPZ-ów?
               Odpowiedź, 13.02.2019 r.
               Tak, należy jednak pamiętać, iż treści przekazywane podczas szkoleń powinny być zgodne z danym Regionalnym Programem Zdrowotnym.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 7. Czy uczestnik szkolenia dla kadry medycznej musi być specjalistą biorącym czynny udział w procesie rehabilitacji w ramach danego RPZ?
               Odpowiedź, 13.02.2019 r.
               Nie, nie ma konieczności, aby cała kadra medyczna biorąca udział w szkoleniu brała czynny udział w procesie rehabilitacji w ramach danego RPZ. Jednak IOK zaleca, aby osoby pracujące z pacjentem również były objęte szkoleniami.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 8. Jakie wykształcenie (doświadczenie zawodowe) musi mieć podolog, kto to w ogóle jest podolog?
               Odpowiedź, 13.02.2019 r.
               W konkursie w ramach indywidualnego planu rehabilitacji uczestnika jedną z form wsparcia jest indywidualna konsultacja podologiczna. Należy wskazać, że  po pojęciem konsultacji podologicznej rozumie się konsultację lekarza rehabilitacji lub ortopedy w przypadku zmiany reumatologidcznej w obrębie stopy.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 9. Jakie wykształcenie (doświadczenie zawodowe) musi mieć lekarz specjalista udzielający świadczeń w programie?
               Odpowiedź, 13.02.2019 r.
               Specjaliści udzielający świadczeń w Programie (lekarze specjaliści kwalifikujący do udziału w Programie, fizjoterapeuci) muszą posiadać kwalifikacje określone przepisami zawartymi w załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej w części dot. świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym (lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna oraz fizjoterapia ambulatoryjna) oraz w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (porada specjalistyczna – reumatologia).

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 10. Na jakiej podstawie kwalifikujemy lekarzy do projektu w ramach I ETAPU?
               Odpowiedź, 13.02.2019 r.
               Szkolenia mające na celu wzrost kwalifikacji personelu medycznego z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji chorób zapalnych i przewlekłymi układu kostno- stawowego i mięśniowego (ETAP I) obejmą lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii lub rehabilitacji medycznej, lekarzy rezydentów odbywających specjalizację w ww. dziedzinach oraz fizjoterapeutów. 
               Lekarze biorący udział w szkoleniach zgodnie z zapisami RPZ–tów muszą posiadać kwalifikacje określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej w części dot. świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym (lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna oraz fizjoterapia ambulatoryjna) oraz w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (porada specjalistyczna – reumatologia).

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 11. Co rozumiemy pod pojęciem, że uczestnik nie może korzystać ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu wskazanych jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do Programu?
               Odpowiedź, 13.02.2019 r.
               Celem zapobieżenia podwójnemu finansowaniu świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej założono, iż Programem objęci zostaną pacjenci z rozpoznaniem choroby zapalnej układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie [wg ICD-10: M02, M05-M09, M13, M45, M70 lub M75] oraz z rozpoznaniem choroby przewlekłej układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie [wg ICD-10: M15-M19, M47, M50, M51, M54] nie korzystający w ciągu 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do Programu ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych oraz z środków unijnych w ramach 9 osi priorytetowej.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 12. Jakie kwestionariusze są wymagane w ramach pierwszej porady fizjoterapeutycznej?
               Odpowiedź, 13.02.2019 r.
               W ramach porady fizjoterapeutycznej konieczne jest dokonanie:oceny stanu zdrowia w skali VAS, przeprowadzenie kwestionariusza oceny zdrowia HAQ, oceny jakości życia WHOQOL-BREF oraz Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ) wraz z odnotowaniem wyników w arkuszu programu Excel.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 13.
               Czy emeryci/renciści mogą być uczestnikami projektu?
               Odpowiedź, 13.02.2019 r.
               Zgodnie z pkt 2.5 Regulaminu Konkursu grupę docelową ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach poddziałania 8.3.2 stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej.  Zgodnie z metodologią, która jest stosowana w ramach przeprowadzanego cyklicznie przez Główny Urząd Statystyczny Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, osoba aktywna zawodowo to osoba pracująca albo pozostająca bez zatrudnienia, ale poszukująca pracy i zainteresowana jej podjęciem, dlatego też przynależność do tej grupy powinna być ustalana indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna ekonomicznie.

               W związku z powyższym w ramach niniejszego konkursu możliwe jest wsparcie osób pozostających na emeryturze oraz rencie, jedynie w sytuacji gdy osoby te deklarują chęć podjęcia pracy i aktywnie jej poszukują.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 14. Czy w ramach projektu może być rozliczana amortyzacja?
               Odpowiedź, 13.02.2019 r.
               Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (pkt 6.10 r), w ramach  przedmiotowego konkursu nie przewiduje się finansowania środków trwałych. W związku z powyższym nie jest również możliwe rozliczanie w ramach projektu wydatku dotyczącego amortyzacji. Należy podkreślić, że katalog wydatków kwalifikowalnych został szczegółowo wykazany w Regionalnych Programach Zdrowotnych.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 15. W jaki sposób można rozliczać refundację kosztów dojazdów uczestników?
               Odpowiedź, 13.02.2019 r.
               W ramach Programu zaplanowano możliwość otrzymania przez uczestników zwrotu kosztów dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej. Zwrot ten, w związku z ograniczeniami budżetowymi, przysługiwał będzie 9% uczestników objętych Programem, w tym priorytetowo osobom niepełnosprawnym. Otrzymanie zwrotu będzie możliwe po ukończeniu indywidualnego cyklu rehabilitacji na podstawie okazania zakupionego wykorzystanego biletu (biletów). Możliwość przyznania zwrotu kosztów dojazdu będzie każdorazowo rozpatrywana indywidualnie w zależności od sytuacji uczestnika Programu.

               Należy wskazać, że zgodnie z Wykazem dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” zwrot kosztów dojazdów kwalifikowalny jest do wysokości kosztu biletów komunikacji miejskiej biletów 2 klasy w regionalnym transporcie kolejowym. Pamiętać należy także, że wydatki muszą być dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W związku z powyższym koszt biletu okresowego jest kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy w danym okresie suma kosztów pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 16. Co rozumiemy pod pojęciem, że projekt zakłada realizację wsparcia również w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w sobotę lub w niedzielę?
               Odpowiedź, 13.02.2019 r.
               Ze względu na kompleksowość oraz dostępność wsparcia dla uczestników projektu świadczenia opieki zdrowotnej  powinny być realizowane również w godzinach popołudniowych i wieczornych (co najmniej do godziny 19:00) oraz w sobotę lub w niedzielę (co najmniej 4 godziny). Projektodawca powinien zadeklarować we wniosku o dofinansowanie, gotowość do świadczenia opieki zdrowotnej w takim zakresie oraz opisać odpowiedni do realizacji tego założenia potencjał.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 17. Kto może być organizatorem szkoleń w ramach ETAPU I?
               Odpowiedź, 13.02.2019 r.
               Szkolenia dla kadry medycznej w ramach ETAPU I mogą być zlecane firmą zewnętrznym  jak również mogą być realizowane przez własny personel, należy pamiętać, że w przypadku zatrudniania personelu własnego powinno ono być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz z  „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków". „Wytyczne” wskazują, że Beneficjent nie może zawrzeć dodatkowej umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem, poza umową o dzieło. Jeżeli planowane jest oddelegowanie, wynagrodzenie za wykonane zadania nie będzie zapłatą za usługę, musi ono przyjąć inną formę np. dodatku, przy czym jego wysokość i zasady jego przyznania także regulują ww. Wytyczne.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 18. Jak badamy gotowość do podjęcia zatrudnienia?
               Odpowiedź, 13.02.2019 r.
               Projektodawca zobowiązany jest zbierać informacje dotyczące aktywności zawodowej uczestników na pierwszej wizycie kontrolnej oraz po 4 tygodniach od ukończenia udziału w projekcie (po kompleksowej rehabilitacji i działań edukacyjnych) m.in. gotowości do podjęcia zatrudnienia badana będzie na podstawie zaświadczeń o zatrudnieniu, oświadczeń uczestników oraz zaświadczeń wystawionych przez Instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia itp.).

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                

                

                

                Bezpośredni link do zagadnienia:
                https://rpo.slaskie.pl/czytaj/8_3_2_konkurs_297_18_odpowiedzi

                Konkursy nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-068/19 i RPSL.11.04.03-IP.02-24-069/19

                Pytanie 1. Czy pracownicy beneficjenta projektu mogą być uczestnikami szkoleń przez niego organizowanych w ramach działania 11.4.1 RPO WSL 2014-2020?
                Odpowiedź, 22 maja 2019 r.
                Wytyczne właściwe w zakresie kwalifikowania wydatków nie zakazują pracownikom beneficjenta uczestniczenia w projektach.

                Ponadto, zgodnie z materiałem informacyjnym dotyczącym kwalifikowalności uczestników projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Wsparciem bezpośrednim dla danego podmiotu nie jest przeszkolenie lub inna forma wsparcia jego pracownika w sytuacji, gdy nie wynika to z potrzeb tej instytucji (np. pracownik zgłasza się na szkolenie z własnej inicjatywy).

                Nie istnieje żaden przepis, wytyczna lub interpretacja Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego, z której wynika zasada inna niż powyższa.

                W świetle powyższego pracownicy beneficjenta projektu mogą być uczestnikami tego projektu. Należy jednak pamiętać o następujących warunkach wynikających z regulaminu konkursu.

                1) Grupą docelową projektu są osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia.

                2) Inicjatywa związana z uczestnictwem w szkoleniu każdorazowo musi być podjęta przez uczestnika projektu, a nie na skutek delegowania przez pracodawcę.

                3) Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych ze środków EFS w ramach Działania 11.4 jest uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących/pracujących na obszarach rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

                4) Dystrybucja środków oparta będzie na potrzebach osoby dorosłej (uczestniczącej w projekcie), które są centralnym przedmiotem działań edukacyjnych (tzw. podejście popytowe). Każdy uczestnik projektu powinien mieć zapewnioną możliwość dokonania samodzielnego wyboru formy wsparcia spośród wszystkich form wsparcia dopuszczalnych zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla poddziałania 11.4.1 i powinna ona odpowiadać na jego indywidualne potrzeby.

                5) Podczas planowania działań w projekcie należy skoncentrować się na niwelowaniu luki kompetencyjnej osób pracujących w najgorszej sytuacji na rynku pracy.

                6) Rekrutacja do projektu winna zostać przeprowadzona w sposób czytelny, tak aby nie budziła żadnych wątpliwości w zakresie naboru pracowników beneficjenta do projektu. Jednocześnie nie powinno dojść do sytuacji, w której uczestnikami projektu będą wyłącznie lub w przeważającej części pracownicy jednego pracodawcy.

                7) Wykluczeni z udziału w projekcie są pracownicy beneficjenta w jakikolwiek sposób powiązani z realizacją tego projektu (w szczególności jego personel).

                8) Pomoc publiczna/pomoc de minimis:

                a) zgodnie z regulaminem konkursu:
                – w projekcie pomoc publiczna nie może wystąpić;
                – wszelkie wydatki objęte pomocą publiczną na poziomie wniosku o dofinansowanie oraz na etapie realizacji projektu zostaną uznane za niekwalifikowane;

                b) etap realizacji projektu:
                – beneficjentem pomocy może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał tę pomoc, w szczególności również podmiot, który nie działa dla osiągnięcia zysku, np. organizacja pożytku publicznego;
                – za działalność gospodarczą uznaje się oferowanie dóbr i usług na danym rynku, np. wynajem przez organizację pożytku publicznego innemu podmiotowi lokalu na prowadzenie punktu usługowego;
                – o wystąpieniu pomocy publicznej decyduje nie tylko sam fakt przyznania środków podmiotowi mieszczącemu się w szerokiej definicji beneficjenta pomocy, ale sposób wykorzystania tych środków;
                – decydującym o uznaniu dofinansowania za pomoc będzie fakt wykorzystania dofinansowania do celów uruchomienia bądź modernizacji działalności związanej ze sprzedażą dóbr i usług;
                – jeżeli natomiast dofinansowanie będzie wykorzystane na działalność podmiotu nie związaną z jego działalnością komercyjną, wówczas nie będzie stanowić pomocy;
                – jeżeli pracownicy beneficjenta, którzy zgłoszą się do udziału w projekcie, nie będą wykorzystywać nabytych w tym projekcie kwalifikacji lub kompetencji do prowadzenia działalności komercyjnej beneficjenta, przepisy dotyczące pomocy publicznej/ de minimis nie będą miały zastosowania;

                c) test pomocy publicznej:

                beneficjent musi przeprowadzić test pomocy publicznej, a więc odpowiedzieć na następujące pytania:
                1) czy udział w projekcie oznacza przysporzenie korzyści działalności gospodarczej (pracodawcy uczestników)?
                2) jeśli oznacza, czy to przysporzenie ma charakter selektywny?
                3) jeśli oznacza, czy to przysporzenie narusza konkurencję lub powoduje ryzyko takiego naruszenia?
                4) jeśli oznacza, czy to przysporzenie wpływa lub może wpływać na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi?

                Na beneficjencie ciąży obowiązek uprawdopodobnienia, że tematyka szkoleń nie jest powiązana z branżą, w której pracodawca uczestników prowadzi działalność (np. przy pomocy wyciągu z właściwego rejestru).

                Po dokonaniu powyższego wykluczenia można stwierdzić, że udział w projekcie nie oznacza przysporzenia korzyści jakiemukolwiek podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, a tym samym zakwalifikować pracownika tego podmiotu do projektu.

                Należy pamiętać, że każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. W przypadku pomocy publicznej nie ma uniwersalnych zasad, które mają zastosowanie w każdym przypadku. 

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 2. Projektodawca zamierza objąć wsparciem minimum 50% Uczestników z obszaru rewitalizacji bądź jego otoczenia z gmin X i Y. Jeśli programy rewitalizacji tych gmin nie wykazują planowanych działań w zakresie nabywania, uzupełniania lub podwyższania umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych, to czy – w kontekście kryterium dodatkowego nr 7 w brzmieniu „Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji?” – projekt uzyska 4 punkty?
                Odpowiedź, 30 maja 2019 r.
                Zgodnie z dokumentem pn. Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

                Co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji gdyż celem głównym takich projektów jest przede wszystkim bezpośrednie działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno- gospodarczej na danym obszarze oraz wsparcie jego mieszkańców. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest, aby do objęcia wsparciem dopuszczone zostały także projekty planowane do realizacji/zlokalizowane poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji, w szczególności, w których działania będą prowadzone na styku obszaru wyznaczonego do rewitalizacji i obszaru zdegradowanego, jednak tylko i wyłącznie jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Dotyczy to zwłaszcza inicjatyw społecznych nakierowanych np. na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji, gdzie rozwiązania dedykowane ludności z obszaru rewitalizacji mogą być podejmowane poza tym obszarem. Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego na realizację celów określonych dla rewitalizacji.

                Zgodnie z treścią odnośnego kryterium, w celu stwierdzenia, czy wnioskodawcy należy przyznać dodatkowe 4 punkty weryfikowany jest wyłącznie odsetek osób z grup, o których mowa w tym kryterium, w łącznej liczbie osób biorących udział w projekcie.

                W świetle powyższego, jeżeli liczba osób z obszaru rewitalizacji lub osób z otoczenia obszaru rewitalizacji wynosi co najmniej 50% liczby wszystkich uczestników projektu oraz wnioskodawca uzasadnił objęcie wsparciem osób z otoczenia obszaru rewitalizacji (jeśli dotyczy), wówczas wniosek o dofinansowanie projektu uzyska 4 dodatkowe punkty.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 3. W projekcie, który obejmuje kwoty ryczałtowe konieczne jest zgodnie z kryterium nr 7 (str. 45 Regulaminu) przyporządkowanie wszystkich wskaźników do kwot ryczałtowych. Jak to się ma do wskaźników horyzontalnych (w sporządzanym wniosku wskaźniki mają wartość 0?")? Wskaźniki horyzontalne bowiem nie służą weryfikacji wydatków zadeklarowanych według uproszczonych metod rozliczania.
                Odpowiedź, 6 czerwca 2019 r.
                W przypadku projektów, w których wartość docelowa wskaźnika/ów horyzontalnych wynosi "0", powyższe wskaźniki nie powinny być rozpisywane w części C.2. Zakres finansowy, zakładka Wskaźniki dla kwot ryczałtowych.

                Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, gdy Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie w części E zobowiąże się do osiągnięcia wskaźnika/ów horyzontalnego/ych na określonym poziomie poprzez wskazanie dla niego/nich wartości docelowych (większych niż "0"), jakie planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu. W takiej sytuacji należałoby wskaźnik/wskaźniki horyzontalne, oprócz standardowego ich wskazywania w części E wniosku o dofinansowanie, uwzględnić także w sekcji C.2 Zakres finansowy, zakładka Wskaźniki dla kwot ryczałtowych.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 4. Kryterium dostępu zakłada, że grupą docelową mają być osoby w wieku 18 lat i więcej (...) jednak generator nie przewiduje takiego wskaźnika produktu, nie ma możliwości również aby dodać własny wskaźnik. W związku z tym, osoby 18-24 lata nie będą wykazane przy wskaźnikach. Czy wskaźniki zawężają grupę docelową do osób wyłącznie powyżej 25 roku życia?
                Odpowiedź, 6 czerwca 2019 r.
                Grupą docelową projektu są osoby dorosłe (a więc w wieku 18 lat i więcej) pracujące.

                Natomiast wskaźniki dla tego konkursu dotyczą wyłącznie osób w wieku 25 lat i więcej.

                W przypadku zakwalifikowania do projektu osoby w wieku 18-24 lata, taka osoba nie zostanie uwzględniona we wskaźnikach. 

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 5. Zgodnie z regulaminem konkursu: „Każdy projekt powinien obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarze Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści, na dowolnym poziomie zaawansowania. Powyższy warunek nie ma zastosowania do kwalifikacji cyfrowych, a także do projektów z wykorzystaniem podejścia popytowego rozumianego jako dystrybucji środków opartych na możliwości dokonania samodzielnego wyboru formy wsparcia przez osobę dorosłą – uczestnika projektu. Nie wiąże się ono z realizacją projektu w oparciu o BUR”.

                Czy z powyższych zapisów wynika, że gdy projekt ma charakter popytowy, to nie obowiązują zapisy załącznika nr 8 do regulaminu pn. Standard kompetencji cyfrowych?

                Odpowiedź, 7 czerwca 2019 r. 
                Zgodnie ze słownikiem pojęć regulaminu: „Podejście popytowe nie jest tożsame z koniecznością realizacji projektów analogicznych, jak w Działaniu 8.2 (PI 8V-Podmiotowy System Finansowania), co oznacza, że projekty nie będą realizowane z zastosowaniem Bazy Usług Rozwojowych (…)”.

                W świetle powyższego każdy projekt z Działania 11.4 musi obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarach pn. Informacja oraz pn. Komunikacja oraz pn. Tworzenie treści, na dowolnym poziomie zaawansowania.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 6. Jak zasada objęcia co najmniej wszystkimi kompetencjami ramowymi wskazanymi w ramach Standardu w obszarach Informacja, Komunikacja oraz Tworzenie treści ma się do kwalifikacji cyfrowych? Jeśli uczestnik chce nabyć kwalifikacje cyfrowe, czy oznacza to, że nie musi nabywać wiedzy z trzech powyższych obszarów kompetencji?
                Odpowiedź, 11 czerwca 2019 r. 
                Jeżeli szkolenie komputerowe ma skończyć się nabyciem kompetencji, wówczas projekt musi obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w trzech następujących obszarach:
                – Informacja oraz 
                Komunikacja oraz
                – Tworzenie treści. 

                Jeżeli zaś szkolenie komputerowe ma skończyć się nabyciem kwalifikacji (a nie kompetencji), to zaplanowanie co najmniej wszystkich kompetencji ramowych wskazanych w ramach Standardu w trzech obszarach pn. Informacja, Komunikacja oraz Tworzenie treści jest niewystarczające. Wówczas konieczne jest spełnienie warunków określonych w załączniku nr 8 (do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego …) pn. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności warunku przeprowadzenia dwóch następujących procesów: walidacji oraz certyfikacji (ten drugi proces nie występuje w przypadku nabywania kompetencji).

                O tym, czy szkolenie kończące się nabyciem kwalifikacji zawiera wiadomości z trzech obszarów: Informacja; Komunikacja; Tworzenie treści decyduje program tego szkolenia zgodny z założeniami danej instytucji szkolącej (walidacja) oraz program egzaminu zgodny z założeniami danej instytucji sprawdzającej efekt szkolenia (certyfikacja).

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Konkursy nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-059/18, RPSL.11.04.01-IP.02-24-060/18, RPSL.11.04.02-IP.02-24-061/18, RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18 oraz RPSL.11.04.02-IP.02-24-063/18

                 

                Pytanie 1. Zgodnie z regulaminem konkursu „celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych  ze środków EFS w ramach Działania 11.4, jest uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach”. Kogo należy rozumieć przez osobę starszą: osobę po pięćdziesiątym rok życia czy osobę na emeryturze?

                Odpowiedź z 29.10.2018 r. 
                Osobę starszą na potrzeby konkursu należy definiować jako osobę powyżej pięćdziesiątego roku życia.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 2. Jak należy rozumieć pojęcie luki kompetencyjnej?

                Odpowiedź z 9.11.2018 r.
                Regulaminy konkursu oraz Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 nie zawierają definicji luki kompetencyjnej. Jej pomiar ma służyć wskazaniu osób wykazujących największe niedobory kompetencji w zakresie TIK i/lub języków obcych, a zatem osób o największych potrzebach szkoleniowych/rozwojowych – po to, by właśnie do tych osób można było skierować wsparcie. Zakres wsparcia w projekcie (w tym zakres tematyczny szkoleń) powinien być dostosowany do zdiagnozowanej luki kompetencyjnej, grupy docelowej, założeń projektu itp.
                W związku z powyższym wnioskodawcy sami określają obszary i kompetencje (oraz poziomy znajomości), których będą dotyczyć szkolenia.

                Zasady dotyczące realizacji wsparcia EFS na rzecz podnoszenia kompetencji osób dorosłych określone w tych Wytycznych nakładają na instytucje zarządzające obowiązek przeznaczenia środków EFS na wsparcie osób wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK i języków obcych oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in do osób o niskich kwalifikacjach i osób w wieku 50 lat i więcej. Powyższy katalog prezentuje przykładowe grupy, które mogą skorzystać ze wsparcia EFS.

                Uszczegółowienie to zostało wprowadzone do Wytycznych w celu zapewnienia koncentracji wsparcia na grupach posiadających największe ograniczenia w dostępie do różnych form edukacyjnych. W tym kontekście wsparcie EFS powinno zostać skierowane do osób, które mają ograniczony dostęp do wysokiej jakości edukacji dającej możliwości wyrównania poziomów kwalifikacji w przedmiotowym zakresie, a posiadane przez nich kompetencje językowe bądź cyfrowe należy uznać za niewystarczające z punktu widzenia potrzeb rynku pracy. 
                Przykładowo, posiadanie wykształcenia wyższego nie musi świadczyć o lepszym dostępie osoby do edukacji. Brak znajomości języków może stanowić istotną przeszkodę w poruszaniu się na rynku pracy. Jednakże nie jest możliwe wydanie horyzontalnego rozstrzygnięcia, czy osoby z wykształceniem wyższym spełniają odnośną definicję, gdyż to wymaga przeprowadzenia analizy pod kątem spełnienia wskazanych powyżej przesłanek występowania luki kompetencyjnej czy ograniczeń w dostępie do edukacji.

                Beneficjent każdorazowo powinien przeanalizować, czy zakwalifikowanie do projektu osoby z wykształceniem wyższym będzie się wpisywało w określony w projekcie katalog grup docelowych. Jeżeli został on określony tak szeroko jak w Wytycznych, to wydaje się, że wykluczenie osoby z wykształceniem wyższym tylko ze względu na poziom wykształcenia może być działaniem nieuzasadnionym i dyskryminującym.

                Instytucja Organizująca Konkurs zaleca, aby w pierwszej kolejności koncentrować wsparcie na osobach o największej luce kompetencyjnej (np. znających język angielski na poziomie A1), a dopiero w przypadku dostępnych jeszcze środków umożliwiać wsparcie pozostałym osobom, u których wykazano mniejszą lukę kompetencyjną (np. znającym język angielski na poziomie C1).

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 3. Czy jest możliwe by całość lub część zajęć z języków obcych była prowadzona w formie e-learningu?

                Odpowiedź z 19.11.2018 r.
                Zgodnie z regulaminami konkursów „rozwój nowoczesnych technologii, dostępność Internetu oraz zmiany w kształceniu ustawicznym pozwalają na organizację kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (KNO) w formach pozaszkolnych w kształceniu ustawicznym”, wobec czego jest możliwe, by całość lub część zajęć z języków obcych była prowadzona metodą nauczania typu e-learning, pod warunkiem że:

                1) wsparcie to będzie realizowane zgodnie z Modelem systemu wdrażania  i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie opisanym w poradniku pt. Jak wdrażać kształcenie na odległość w kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych sporządzonym w ramach projektu z Poddziałania 3.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej;
                2) z charakterystyki grupy docelowej wynika zasadność objęcia jej tą formą wsparcia, w szczególności zbieżność zaproponowanej formy z sytuacją problemową uczestników.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 4. Jak należy interpretować kryterium pn. Projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji w  odniesieniu do punktu- minimum 50% uczestników projektu będą  stanowić osoby z obszaru rewitalizacji bądź jego otoczenia? Co rozumiemy przez obszar rewitalizacji i jego otoczenie? Czy są to konkretne miejscowości dla danych gmin wskazane w ogłoszonych  planach rewitalizacji, czy może całe gminy, ponieważ kryterium mówi  "i jego otoczenie"?

                Odpowiedź z 29.11.2018 r.
                Zgodnie z dokumentem pn. Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w wyjątkowych przypadkach możliwe jest, aby do objęcia wsparciem dopuszczone zostały także projekty planowane do realizacji/zlokalizowane poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji, w szczególności takie, w których działania będą prowadzone na styku obszaru wyznaczonego do rewitalizacji i obszaru zdegradowanego, jednak tylko i wyłącznie jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Dotyczy to zwłaszcza inicjatyw społecznych nakierowanych np. na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji, gdzie rozwiązania dedykowane ludności z obszaru rewitalizacji mogą być podejmowane poza tym obszarem.

                Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu na realizację celów określonych dla rewitalizacji.

                Zgodnie z powyższym kryterium nie może być traktowane jako automatyczna możliwość objęcia wsparciem np. mieszkańców całej gminy.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 5. Czy w sytuacji, w której uczestnikami projektu w części poniżej 20% byłyby osoby zatrudnione w spółkach tej samej grupy kapitałowej, wystąpi pomoc publiczna/pomoc de minimis?

                Odpowiedź z 3.12.2018 r. 
                Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (str. 353-354), podstawą prawną dla pomocy publicznej/de minimis w projektach realizowanych w tym Programie są rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1407/2013 oraz 651/2014.

                W kontekście powiązań pomiędzy spółkami, zgodnie z art. 3 ust. 3 załącznika do rozporządzenia 651/2014, Przedsiębiorstwa powiązaneoznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

                a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
                b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
                c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
                d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami / akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

                W kwestii wystąpienia pomocy w projekcie, zgodnie z regulaminem konkursu (str. 20/21), aby wykluczyć występowanie w projekcie pomocy publicznej (o ile dotyczy) na poziomie indywidualnego projektu, szkolenia i kursy powinny łącznie spełniać następujące warunki:

                a) wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu (tj. beneficjent i ewentualni partnerzy projektu) są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia;
                b) szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników;
                c) nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych;
                d) pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednej tematyki szkoleniowej w ramach projektu.

                W świetle powyższego, w przypadku, gdy uczestnikami – w części poniżej 20% uczestników jednej tematyki szkoleniowej – byłyby osoby zatrudnione w spółkach tej samej grupy kapitałowej a beneficjentem projektu byłaby któraś z tych spółek, wówczas w projekcie wystąpi pomoc publiczna, ponieważ nie zostanie spełniony warunek niezależności beneficjenta od pracodawcy uczestnika szkolenia.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 6. Czy jeden uczestnik może skorzystać z więcej niż jednego szkolenia?

                Odpowiedź z 5.12.2018 r. 
                Po zakończeniu jednego szkolenia uczestnik może uczestniczyć w kolejnym szkoleniu, np. o wyższym poziomie zaawansowania.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 7. Czy jeden uczestnik może korzystać jednocześnie – równocześnie lub semestr po semestrze – ze szkolenia w zakresie dwóch języków obcych lub ze szkolenia językowego i komputerowego lub z dwóch szkoleń komputerowych?

                Odpowiedź z 5.12.2018 r. 
                Tak, jeżeli uczestnik po przedstawieniu beneficjentowi swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie samodzielnie dokonał wyboru  kilku szkoleń.  Niemniej jednak podkreślić należy, że we wskaźnikach uczestnik projektu będzie wykazywany tylko jeden raz niezależnie od liczby szkoleń, w których dana osoba będzie uczestniczyła.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 8. Czy określono maksymalną kwotę wsparcia przypadającą na jednego uczestnika?

                Odpowiedź z 5.12.2018 r. 
                Nie została określona maksymalna kwota wsparcia na jednego uczestnika.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 9. Czy partner może występować tylko w jednym wniosku o dofinansowanie projektu czy ograniczenie dotyczy tylko projektodawcy?

                Odpowiedź z 6.12.2018 r. 
                Ograniczenie liczby możliwych do złożenia wniosków o dofinansowanie do nie więcej niż jednego dotyczy projektodawcy, a nie partnera.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 10. Czy wydatki związane z zapewnieniem sieci punktów dystrybucji wsparcia (koszty prowadzenia biura, wynagrodzenia pracowników) mogą zostać ujęte w kosztach bezpośrednich projektu?

                Odpowiedź z 12.12.2018 r. 
                Zgodnie z regulaminami konkursów – „Wnioskodawca przedstawia w budżecie planowane koszty projektu z podziałem na koszty pośrednie – koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem wnioskodawcy oraz na koszty bezpośrednie – koszty dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie”. Ponadto, regulamin nie wskazuje – wzorem regulaminów konkursów dla Działania 8.2 RPO WSL – dodatkowych kosztów administracyjnych i organizacyjnych, które mogą zostać zakwalifikowane jako bezpośrednie.

                Wobec powyższego wydatki, o których mowa w pytaniu, nie mogą zostać ujęte w kosztach bezpośrednich.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 11. Czy w ramach projektu można zakupić sprzęt niezbędny do realizacji szkoleń TIK?

                Odpowiedź z 12.12.2018 r.
                W przypadku zakupu sprzętu na potrzeby realizacji szkoleń należy kierować się zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które regulują kwestię zakupu środków trwałych do projektu.

                Zgodnie z rozdziałem 6.12 Wytycznych koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu.

                Wobec powyższego zakup, o którym mowa w pytaniu, co do zasady będzie wydatkiem kwalifikowanym w kosztach bezpośrednich. Jednak zasadność poniesienia wydatku podlega ocenie członka Komisji Oceny Projektów, w tym także w powiązaniu z oceną zdolności do efektywnej realizacji projektu, w szczególności w zakresie posiadanego potencjału wnioskodawcy (część B.12 wniosku o dofinansowanie).

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 12. Czy wniosek może zostać złożony w Partnerstwie, w którym Lider (Wnioskodawca) posiada główną siedzibę na terenie województwa śląskiego natomiast Partner nie posiada głównej siedziby na terenie województwa śląskiego?

                Odpowiedź z 13.12.2018 r. 
                Tak, ponieważ zgodnie z treścią i uzasadnieniem właściwego szczegółowego kryterium dostępu nr 2 wymóg dotyczy projektodawcy [samodzielnego] lub partnera wiodącego [lidera partnerstwa, który jest wskazany we wniosku o dofinansowanie w części A.1 Dane wnioskodawcy – lidera projektu, a w przypadku zaproszenia do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu jest stroną tej umowy].

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 13. Czy wniosek w którym zaplanowano m. in. realizację szkoleń ICT kończących się wyłącznie dokumentem potwierdzającym zdobycie i poprawę kompetencji cyfrowych (czyli nie zostaną w nim zaplanowane szkolenia ICT kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu określonych kwalifikacji) spełni kryteria dostępu?

                Odpowiedź z 13.12.2018 r. 
                Tak
                , gdyż w treści właściwego kryterium znajduje się alternatywa lub, której jednym z członów jest uzyskanie dokumentu potwierdzającego zdobycie i poprawę kompetencji cyfrowych.

                Ponadto, zgodnie z wytycznymi w obszarze edukacji:
                - celem interwencji EFS jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie, w tym uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji tych osób w zakresie TIK i języków obcych;
                -zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO obejmuje szkolenia lub inne formy uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawę kompetencji cyfrowych i uzyskiwanie kwalifikacji językowych;
                - IZ RPO zapewni, że zrealizowane dzięki wsparciu EFS szkolenia lub inne formy kształcenia w przypadku kompetencji będą dawać możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie kompetencji, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu lub regulaminie konkursu etapami, o których mowa w Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego [w załączniku nr 2 pn. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych – EFS];
                - standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, które powinni osiągnąć uczestnicy projektu został określony w załączniku nr 2 (…) Każdy projekt powinien obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarach Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści, na dowolnym poziomie zaawansowania.

                W świetle powyższego wniosek, w którym zaplanowano realizację szkoleń ICT kończących się wyłącznie dokumentem potwierdzającym zdobycie i poprawę kompetencji cyfrowych spełni odnośne kryterium pod warunkiem zgodności z powyższymi zasadami określonymi w wytycznych edukacji oraz wytycznych monitorowania postępu rzeczowego (Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych), w szczególności fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:

                a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
                b)ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie w Karcie Usługi standardu wymagań, efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
                c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie w ramach Systemu Oceny Usług Rozwojowych,
                d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. Do pomiaru wskaźnika należy wliczać jedynie te osoby, które dokonały oceny usługi (pytanie nr 1 w ramach Systemu Oceny Usług Rozwojowych) na poziomie 4 lub 5.

                Ponadto, nabycie kompetencji musi zostać potwierdzone uzyskaniem dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji.

                Co więcej, zgodnie z podrozdziałem 5.1 pkt 10 wytycznych w obszarze edukacji, „Każdy projekt powinien obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarach Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści, na dowolnym poziomie zaawansowania”.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 14. Wnioskodawcą będzie Miasto – organ sprawujący m.in. nadzór nad jednostkami oświatowymi. Jak traktowani będą pracownicy oświaty? Jak należy traktować sytuację, gdy np. w grupie szkoleniowej znajdować się będą pracownicy z kilku różnych szkół?

                Odpowiedź z 17.12.2018 r.
                Zgodnie z zapisami regulaminów konkursów: „Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych ze środków EFS w ramach Działania 11.4, jest uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących/pracujących na obszarach rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Dystrybucja środków oparta będzie na potrzebach osoby dorosłej uczestnika/uczestniczki projektu, której potrzeby są centralnym przedmiotem działań edukacyjnych. Jest to tzw. podejście popytowe. Każdy uczestnik projektu powinien mieć zapewnioną możliwość dokonania samodzielnego wyboru formy wsparcia spośród wszystkich form wsparcia dopuszczalnych zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 (…) i powinna ona odpowiadać na jego indywidualne potrzeby”.

                Mając na uwadze zapisy regulaminu konkursu podczas planowania działań w projekcie należy skoncentrować się na niwelowaniu luki kompetencyjnej osób pracujących w najgorszej sytuacji na rynku pracy.
                Ponadto, założeniem dotyczącym realizacji projektów w ramach Działania 11.4 jest wykluczenie wystąpienia pomocy publicznej.
                Rekrutacja do projektu winna zostać przeprowadzona w sposób czytelny, tak aby nie budziła żadnych wątpliwości w zakresie naboru pracowników jednostek organizacyjnych do projektu. Jednocześnie nie powinno dojść do sytuacji, w której tylko lub w przeważającej części pracownicy jednostek oświatowych będą uczestnikami projektu. 

                Zawsze wykluczone są osoby/ pracownicy jednostek organizacyjnych w jakikolwiek sposób powiązani z wdrażaniem programów EFS.

                Inicjatywa związana z uczestnictwem w szkoleniu każdorazowo musi być podjęta przez uczestnika projektu, a nie na skutek delegowania przez pracodawcę.

                Beneficjentem pomocy publicznej może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno- prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną. Pojęcie przedsiębiorcy jest interpretowane w orzecznictwie sądów europejskich bardzo szeroko – a zatem za przedsiębiorcę w świetle orzecznictwa może zostać uznany również podmiot, który nie działa dla osiągnięcia zysku.

                Za działalność gospodarczą uznaje się oferowanie dóbr i usług na danym rynku. Zgodnie z definicją zawartą  w załączniku I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 14 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu: "Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną.  Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą".
                Zatem przedsiębiorcą może być zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego, spółka cywilna, przedsiębiorstwo państwowe ale również stowarzyszenie, fundacja, czy nawet organ administracji publicznej, który prowadzi działalność gospodarczą.

                Istotą uznania danego podmiotu za przedsiębiorcę jest prowadzenie przez niego działalności polegającej na sprzedaży dóbr i/lub usług.
                Dla wskazania beneficjenta pomocy publicznej podstawowe znaczenie ma zatem fakt rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej, nie zaś forma prawna lub też pozostawanie w ewidencji podmiotów gospodarczych.
                O wystąpieniu pomocy publicznej decyduje nie tylko sam fakt przyznania środków podmiotowi mieszczącemu się w szerokiej definicji beneficjenta pomocy, ale sposób wykorzystania tych środków. W przypadku fundacji bądź stowarzyszeń decydującym o uznaniu dotacji za pomoc publiczną będzie fakt wykorzystania dotacji do celów uruchomienia bądź modernizacji działalności związanej ze sprzedażą dóbr i usług.

                Jeżeli natomiast dotacja będzie wykorzystana na działalność jednostki nie związaną z działalnością komercyjną, wówczas taka dotacja nie będzie stanowić pomocy publicznej. W tej sytuacji, kiedy pracownicy oświaty, którzy zgłoszą się do udziału w szkoleniu, a nabyte kwalifikacje nie będą wykorzystywane przez szkoły do prowadzenia działalności komercyjnej, przepisy dotyczące pomocy publicznej nie będą miały zastosowania.

                Należy pamiętać, że do wszystkich przypadków trzeba podchodzić indywidualnie, nie zaś automatycznie. W przypadku pomocy publicznej niestety nie da się stworzyć uniwersalnych zasad, które będą miały zastosowanie zawsze i wszędzie.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                Pytanie 15. W projekcie zakładamy szkolenia komputerowe dla wszystkich uczestników. Czy oprócz wykazania ich we wskaźnikach produktu i rezultatu musimy również podać wartość wskaźnika horyzontalnego? Czy można podać wszystkie wskaźniki horyzontalne z wartością zerową, a dopiero przy wniosku o płatność wykazać, ile osób faktycznie się do nich zalicza?

                Odpowiedź z 17.12.2018 r.
                Zapisy regulaminów konkursów (rozdział 3, p. 6) są jednoznaczne w tym zakresie: „Jeżeli w momencie przygotowywania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca nie jest w stanie podać wartości wskaźnika, należy wpisać 0 (zero), natomiast na etapie wniosku o płatność powinien zostać odnotowany faktyczny przyrost wybranego wskaźnika. (...) wartość docelowa wskazana we wnioskach o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie merytorycznej na etapie KOP (z wyjątkiem sytuacji, w której przewidziano wystąpienie sytuacji opisanej we wskaźniku)”.

                W projekcie, w którym założono szkolenia komputerowe, już na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie dokładnie wiadomo, jaka będzie liczba osób objętych tymi szkoleniami, a zatem we wskaźniku horyzontalnym „Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych” nie można podać wartości zerowej, lecz faktyczną, wynikającą z treści wniosku i korespondującą ze wskaźnikiem produktu dotyczącym liczby osób objętych wsparciem. Wartość ta podlegać będzie ocenie merytorycznej, bowiem – zgodnie z cytowanym zapisem – w projekcie „przewidziano wystąpienie sytuacji opisanej we wskaźniku”, mianowicie objęcie uczestników szkoleniami z zakresu kompetencji cyfrowych.

                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                 

                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_11_4_podnoszenie_kwalifikacji_zawodowych_osob_doroslych_31122018

                 Pytanie 1. Proszę o wskazanie mapy, na podstawie której wnioskodawca może zweryfikować czy droga lokalna spełnia warunek  bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T.

                 Odpowiedź, 14.01.2019 r.
                 Przebieg sieci TEN-T został określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dn. 11 grudnia 2013 r. wraz z poźn. zm. wprowadzonymi rozporządzeniem delegowanym Komisji 2017/849 z dnia 7 grudnia 2016 r. w odniesieniu do map w załączniku I i wykazu w załączniku II do rozporządzenia.

                 Szczegółowa mapa przebiegu sieci TEN-T w Polsce w podziale na poszczególne rodzaje transportu znajduje się na stronie internetowej ec.europa.eu. Mapy pozwalają na określenie bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T, co stanowi wymóg formalny w ramach naboru nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18.

                 Warunek zapewnienia bezpośredniego połączenia drogi lokalnej należy postrzegać z punktu widzenia sieci bazowej[1] i kompleksowej[2] TEN-T i jej celów. Aby mówić o interoperacyjności[3], sieć TEN-T powinna istnieć, być w trakcie budowy lub być przewidziana do budowy w obecnej perspektywie finansowej. Kwestia zapewnienia połączeń i interoperacyjności krajowych, regionalnych i lokalnych systemów transportowych z systemem europejskim leży u podstaw europejskiej i krajowej polityki transportowej. Dlatego pod pojęciem „bezpośrednie” należy rozumieć drogi lokalne łączące się fizycznie bezpośrednio z istniejącą, budowaną lub planowaną do budowy w obecnej perspektywie finansowej siecią TEN-T.

                 Dlatego też o spełnieniu tego warunku w przypadku drogowej sieci TEN-T można mówić jeżeli budowany lub przebudowywany odcinek drogi lokalnej fizycznie połączy się z węzłem autostrady lub drogi ekspresowej (będącej w sieci TEN-T).

                 W praktyce może wystąpić przypadek, gdy taki odcinek drogi lokalnej został już przebudowany i spełnia wymagane parametry techniczne – w takim przypadku można realizować bezpośrednio przylegający do niego odcinek tej samej drogi lokalnej (o tej samej kategorii i numerze) jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia efektu sieciowego – w żadnym przypadku jednak nie dalej niż do najbliższego skrzyżowania z drogą krajową lub wojewódzką. Takie samy zasady mają zastosowanie do bezpośrednich połączeń dróg z: innymi sieciami TEN-T: kolejowymi, portami lotniczymi, portami morskimi, portami rzecznymi, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi zlokalizowanymi poza siecią TEN-T, istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi (fizycznie istniejącymi, budowanymi lub planowanymi do budowy w obecnej perspektywie finansowej).

                 Takie same zasady mają zastosowanie do bezpośrednich połączeń dróg z:

                 - innymi sieciami TEN-T: kolejowymi, portami lotniczymi, portami morskimi, portami rzecznymi,
                 przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi zlokalizowanymi poza siecią TEN-T,
                 istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi (fizycznie istniejącymi, budowanymi lub planowanymi do budowy w obecnej perspektywie finansowej).

                 [1] Sieć bazowa TEN-T: jest to sieć dróg, która powinna zostać zidentyfikowana, a właściwe działania do jej rozwoju powinny zostać podjęte do roku 2030 jako priorytet w ramach sieci kompleksowej. Sieć bazowa powinna stanowić podstawę rozwoju zrównoważonej multimodalnej sieci transportowej i stymulować rozwój całej sieci kompleksowej. Sieć bazowa, przedstawiona na mapach znajdujących się w załączniku I do rozporządzenia PE, obejmuje te części sieci kompleksowej, które są strategicznie najważniejsze dla realizacji celów polityki transeuropejskiej sieci transportowej i odzwierciedlają zmieniający się popyt na przewozy oraz potrzebę istnienia transportu multimodalnego.[2] Sieć kompleksowa TEN-T: jest to sieć dróg, która składa się ze wszystkich istniejących i planowanych infrastruktur transportowych transeuropejskiej sieci transportowej, jak również środków wspierających efektywne i zrównoważone z punktu widzenia społecznego i środowiskowego wykorzystywanie tej infrastruktury. Państwa członkowskie dokładają wszelkich możliwych starań w celu ukończenia sieci kompleksowej do dnia 31 grudnia 2050 r.[3] Interoperacyjność oznacza zdolność infrastruktury danego rodzaju transportu – wraz ze wszelkimi warunkami regulacyjnymi, technicznymi i eksploatacyjnymi – do umożliwiania bezpiecznych i nieprzerwanych przepływów ruchu, które spełniają wymagane osiągi dla tej infrastruktury lub tego rodzaju transportu;

                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                 Pytanie 2. Mając na uwadze nabór wniosków na projekty z zakresu dróg lokalnych, proszę o podanie Instrukcji, z których należy korzystać w celu przeprowadzenia pomiarów ruchu na drogach gminnych i powiatowych (Działanie 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18).

                 Pomiar natężenia ruchu pojazdów nie dotyczy nowobudowanych odcinków dróg.W celu przeprowadzenia pomiarów ruchu na przebudowywanych drogach, IZ RPO WSL na lata 2014-2020 rekomenduje stosowanie metodyki określonej w dokumentach:
                 a) Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych i powiatowych opracowanej przez IBDM  (dokumenty stanowią załączniki do ogłoszenia konkursowego).
                 b) Zasady prowadzenia pomiarów ruchu i określania wielkości SDR na drogach powiatowych i gminnych, roboczy dokument z 14 sierpnia 2018 r. opracowany przez Wydział Sieci Drogowej i Analiz Ruchu Departament Studiów GDDKiA. (dokument stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi).

                 W dokumentach tych znajdują się instrukcje, które ułatwią wykonanie analiz i prognozy ruchu. Z uwagi na termin przeprowadzenia naboru wniosków możliwe jest przeprowadzenie pomiaru ruchu w innym okresie niż wskazanym w ww. dokumentach.
                 Istnieje również możliwość przeprowadzenia pomiarów ruchu w oparciu o inne instrukcje, w takiej sytuacji należy przedstawić przyjętą metodykę pomiarów i uzasadnić jej stosowanie. Pomocne w przygotowaniu analizy specyficznej mogą być również zapisy Niebieskiej Księgi - infrastruktura drogowa.
                 Wyniki przeprowadzonych pomiarów ruchu należy przedstawić w formie dodatkowego załącznika, stanowią one podstawę oceny merytorycznej projektu.
                 Pomocne materiały:
                 Zasady prowadzenia pomiarów ruchu i określania wielkości SDR na drogach powiatowych i gminny
                 Niebieska ksiega
                 Załącznik 1 - formularz do pomiaru podstawowego metodą wideorejestracji
                 Załącznik 2 - Formularz pomiaru podstawowego

                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_6_1_rpsl_06_01_00_iz_01_24_29618

                  Pytanie 1. Mając na uwadze obowiązywanie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (z 5 kwietnia 2018 r.), proszę o określenie jakiego rodzaju informacje należy przedstawić we wniosku o dofinansowanie odnośnie standardów dostępności, w konkursach ogłoszonych w listopadzie 2018 r.
                  Dotyczy realizacji standardów dostępności w projektach ubiegających się o wsparcie w ramach naborów wniosków ogłoszonych w listopadzie 2018 r: (tj. nabór: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-294/18, RPSL.04.04.00-IZ.01-24-295/18, RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18).

                  Odpowiedź
                  Wnioskodawca w ramach pola B.21. powinien wskazać jaki wpływ ma projekt na zapobieganie dyskryminacji. W polu tym należy przedstawić wyczerpujące uzasadnienie – należy opisać, w jaki sposób będzie przestrzegana zasada niedyskryminacji i za pomocą jakich konkretnych działań.W polu B.21 należy również odnieść się do standardów określonych w załączniku nr 2 „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020” do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (dalej: wytyczne równościowe). Należy odnieść się do każdego -adekwatnego zakresowo dla projektu - elementu standardu. Przykładowo, w projektach z zakresu transportu należy opisać realizację standardu transportowego (np. w zakresie zatok autobusowych, przystanków, wymagań dla autobusów, taboru kolejowego etc.). W przypadku, jeśli jakiś element nie dotyczy przedmiotu projektu, należy to wyjaśnić (np. w standardzie architektonicznym projekt nie przewiduje budowy parkingów, tak więc ten element standardu nie dotyczy projektu).
                  Link do Wytycznych równościowych oraz standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020

                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/standardy_dostepnosci_w_projektach_realizowanych_z_rpo_wsl_2014_2020

                   Pytanie 1. Nawiązując do zaprzestania gromadzenia danych uczestników projektu dot. sytuacji gospodarstwa domowego - jak anonimizować/ usunąć zebrane dotychczas dane na formularzach kwalifikujących uczestnika do projektu?   
                   Odpowiedź, 4.09.2018 r.
                   Sposób anonimizacji i/lub usunięcia przedmiotowych danych zależy od formy ich gromadzenia.
                   Za prawidłową anonimizację/usunięcie danych, jak również wybór prawidłowego sposobu dokonania przedmiotowych czynności, odpowiada – co do zasady – administrator danych.
                   Najczęściej występującą metodą anonimizacji danych gromadzonych na nośnikach papierowych, jest ich zakreślenie czarnym markerem, w sposób uniemożliwiający odzyskanie tych danych (tekst nie „przebija” spod zakreślonego fragmentu, ani na drugą stronę kartki).

                   W przypadku gromadzenia danych w formie elektronicznej niezbędne jest zastosowanie środków służących do nieodwracalnego usunięcia danych z dysku (i/lub z innego oprogramowania, np. z chmury danych), zgodnie z obowiązującymi procedurami w jednostce. 

                   Należy mieć na uwadze, iż przeniesienie danych do kosza, usunięcie danych poprzez wybór z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) czy poprzez użycie klawisza „delete” nie spełnia przesłanek nieodwracalnego usunięcia danych.

                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                   Pytanie 2.
                   Czy zasada proporcjonalności jest wyliczana od wydatków kwalifikowalnych  w ramach wniosku o dofinansowanie (całość projektu) czy wydatków kwalifikowalnych rozliczonych we wniosku o płatność (rzeczywistych wydatków)?   
                   Odpowiedź, 4.09.2018 r.
                   Zgodnie z zapisami podrozdziału 8.8 pkt 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. (…)  właściwa instytucja będąca stroną umowy może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu [podkr. wł.] za niekwalifikowalne (…).

                   Należy mieć na uwadze, iż (…) wydatki niekwalifikowalne z tytułu reguły proporcjonalności obejmują wydatki związane z zadaniem merytorycznym (…), którego/-ych założenia nie zostały osiągnięte oraz proporcjonalnie koszty pośrednie [podkr. wł.].

                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                   Pytanie 3. Beneficjent (JST) założył we wniosku o dofinansowanie składniki stypendium stażowego. Projekt (po podpisaniu umowy z Instytucją Pośredniczącą) został powierzony wyłonionemu realizatorowi w drodze ustawy o pożytku publicznym. Organizacja (fundacja) ma wyższą składkę ubezpieczenia wypadkowego. Czy prawidłowym działaniem będzie obniżenie realnej kwoty brutto stypendium tak, aby nie dokładać środków na dany wydatek z innego wydatku? Czy też należy wypłacić stypendium brutto w założonej kwocie we wniosku o dofinansowanie, a zwiększony narzut realizatora pokryć zwiększeniem w budżecie kwoty brutto brutto wydatku? Umowa z uczestnikiem została zawarta na kwotę brutto z zastrzeżeniem, że składowe mogą ulec zmianie (np. z uwagi na zmianę przepisów). 
                   Odpowiedź, 4.09.2018 r.
                   W pierwszej kolejności należy mieć na uwadze, iż przedstawiona odpowiedź stanowi opinię Instytucji Zarządzającej – Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

                   Wiążące dla Beneficjenta stanowisko w tej sprawie winna przedstawić odpowiednia Instytucja Pośrednicząca, będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu.

                   Jednakże, w opinii IZ stypendium stażowe powinno być wypłacone w pełnej wysokości, a „ciężar” składek spoczywa na organizatorze stażu.

                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                   Pytanie 4. Jakie konsekwencje będą za konkretne uchybienia, np. za brak w polityce rachunkowości zasad dot. rozliczania środków publicznych?           
                   Odpowiedź, 4.09.2018 r.
                   Uchybienia – co do zasady – stanowią wynik stwierdzonych przez IZ omyłek, braków w dokumentacji itp., które nie mają wpływu na kwalifikowalność wydatku/ów, w związku z czym nie skutkują zwrotem środków czy pomniejszeniem wydatków wykazanych we wniosku o płatność.

                   W związku z powyższym, w przypadku stwierdzenia uchybienia, o którym mowa, IZ może zalecić Beneficjentowi uzupełnienie zapisów regulacji wewnętrznych o niezbędne elementy dotyczące realizacji projektu.

                   Jednakże, należy mieć na uwadze różnicę pomiędzy formalnymi brakami w zapisach polityki rachunkowości, przy jednoczesnej poprawnej ewidencji wydatków w projekcie – zgodnie z wymogami IZ w tym zakresie, określonymi w umowie o dofinansowanie projektu (poprawne wyodrębnienie ewidencji księgowej), co może stanowić uchybienie, a możliwością uznania wydatków za niekwalifikowalne ze względu na brak ich ewidencji księgowej w ramach wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu (podrozdział 6.2 pkt 3 e) Wytycznych).

                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    

                    

                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/kontrola_nieprawidlowosci_efrr_szkolenie_4092018

                    Pytanie 3. Czy można zmienić kryteria wyboru w zasadzie konkurencyjności (np. wagę dla kryteriów wyboru) dla tej samej pozycji budżetowej, ale w przypadku robienia zamówień częściowych na przestrzeni kilku lat? Czy można zastosować np. 2 różne zasady konkurencyjności?

                    Odpowiedź, 2.10.2018 r.
                    Dla tej samej pozycji budżetowej można przeprowadzić kilka odrębnych procedur zakupowych. Procedury te mogą charakteryzować się np. innymi terminami wykonania, warunkami udziału w postępowaniu, czy też kryteriami oceny ofert.

                    Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                    Pytanie 2. Jak sumujemy zamówienia ws. prowadzenia szkoleń?
                    Odpowiedź, 18.09.2018 r.

                    Zasady ogólne. 
                    Ustawa p.z.p. nie wskazuje dokładnego momentu, w którym zamawiający powinien dokonać czynności ustalenia wartości zamówienia, poza wskazaniem, że czynność ta wykonywana jest na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uzasadniona wydaje się teza, że zamawiający powinien ustalić wartość zamówienia w momencie, gdy pojawia się skonkretyzowana potrzeba zakupu dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz decyzja o jej zaspokojeniu, a także zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na zapłatę przyszłego wynagrodzenia wykonawcy. W momencie, gdy zamawiający potrafi określić konkretną potrzebę i ma pewność, co do zabezpieczenia finansowego przyszłego zamówienia, może rozpocząć etap przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawodawca daje zamawiającemu w takiej sytuacji dwie podstawowe możliwości dokonania zakupu konkretnych dostaw, usług lub robót budowlanych.
                    Pierwszą z nich jest przeprowadzenie jednego postępowania obejmującego cały zakres zapotrzebowania zamawiającego w zakresie konkretnej dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Drugim rozwiązaniem jest dokonanie podziału zamówienia publicznego i przeprowadzenie większej ilości postępowań, z których każde może obejmować inną część tego zamówienia. To drugie rozwiązanie w ustawie p.z.p. traktowane jest jako tzw. udzielenie zamówienia w częściach. Sytuacja taka występuje, gdy zamawiający ustali zakres zamówień tego samego rodzaju, planowanych do zrealizowania w pewnym okresie czasu, jednak nie udzieli zamówienia w wyniku jednej umowy, a w wyniku kilku umów. Należy wówczas pamiętać o zasadzie wskazanej w art. 32 ust. 4 p.z.p. Zgodnie z tą zasadą, jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Zasada ta łączy się z zasadą wyartykułowaną w przepisach art. 32 ust. 2 p.z.p., zgodnie z którą zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Z obu ww. przepisów wynika, że zamawiający, który zamierza udzielić jednego zamówienia publicznego, może to zrobić w wielu częściach o ile do każdej z nich zastosuje przepisy właściwe dla zsumowanej wartości wszystkich części. Taki podział zamówienia publicznego na wiele części (postępowań) nie narusza zasady wskazanej w art. 32 ust.2 p.z.p., bowiem nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów p.z.p., nie prowadzi też do takiego uniknięcia. Obok zamówień częściowych mogą pojawić się tzw. zamówienia odrębne, czyli zamówienia nieuwzględnione (ze względów obiektywnych a nie na skutek braku staranności) podczas czynności ustalania wartości zamówienia. Różnice pomiędzy jednym zamówieniem udzielanym w kilku częściach a kilkoma zamówieniami odrębnymi mogą być trudno zauważalne, jednak ich odróżnienie jest niezwykle istotne dla prawidłowego przeprowadzenia czynności ustalania wartości zamówienia publicznego.

                    To czy kilka umów dotyczących tego samego rodzaju zamówień zawartych w ciągu roku potraktuje się, jako zamówienia udzielane w częściach czy jako zamówienia odrębne będzie zależało od wyników oceny dochowania przez zamawiającego należytej staranności przy ustalaniu wartości zamówienia (art. 32 ust. 1 p.z.p.).

                    Jeżeli przy dochowaniu należytej staranności dałoby się przy udzielaniu pierwszego zamówienia określić zapotrzebowanie na zamówienia kolejne oraz zamawiający posiadałby zabezpieczenie finansowe na kolejne zamówienia – to te kolejne zamówienia należy traktować, jako części jednego zamówienia publicznego i stosować zasadę określoną w przepisach art. 32 ust. 4 p.z.p tj. do wyboru wykonawcy zastosować przepisy właściwe dla całości zamówienia (zsumowanej wartości wszystkich części). Natomiast, jeżeli – działając z należytą starannością – zamawiający przy każdym z zamówień obiektywnie nie był w stanie określić konkretnego zapotrzebowania na kolejne zamówienia lub nie miał zagwarantowanych środków finansowych na te przyszłe zamówienia, to każde z udzielanych w takich warunkach zamówień można traktować, jako zamówienia odrębne i stosować przepisy właściwe dla wartości każdego z zamówień odrębnych (art. 32 ust. z p.z.p.). Nie dojdzie wówczas do złamania zasady określonej w art. 32 ust. 2 p.z.p. zakazującej podziału jednego zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów p.z.p., bowiem przy udowodnieniu dochowania należytej staranności (albo braku dowodów na niedochowanie należytej staranności) trudno mówić o celowym działaniu zamawiającego w kierunku dokonania podziału zamówienia. Zamawiający mógłby mieć taki cel jedynie w przypadku gdyby z góry wiedział, że ma do czynienia z jednym zamówieniem, natomiast gdy działając z należytą starannością udziela jednego zamówienia nie spodziewając się kolejnych, nie dzieli jednego zamówienia na części a udziela kilku zamówień odrębnych. 

                    Zakaz podziału zamówienia na części.

                    Jedną z podstawowych zasad obowiązujących na etapie czynności ustalania wartości zamówienia publicznego jest zakaz dzielenia zamówienia na części lub zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Złamanie ww. zakazu wiąże się z wystąpieniem po stronie zamawiającego świadomości tego, że prawidłowe przeprowadzenie czynności ustalania wartości zamówienia zobliguje go do zastosowania przepisów p.z.p. (lub przepisów bardziej rygorystycznych) i wobec tego podejmuje on działania mające na celu zaniżenie wartości zamówienia lub dokonania podziału jednego zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów p.z.p. (lub przepisów bardziej rygorystycznych). Treść art. 32 ust. 2 p.z.p. zakłada dążenie przez zamawiającego do osiągnięcia przewidywanego z góry skutku - swoistej premedytacji. Przewidywanie tego skutku i działanie podjęte w celu jego osiągnięcia są ustawowymi znamionami czynu zabronionego. Zamiar sprawcy czynu, a nawet zamiar szczególny (czyli bezpośredni, a nie ewentualny) jest cechą, bez której zaistnienia nie można przypisać obwinionemu takiego czynu[1].

                    [1] Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z dnia 31 stycznia 2011 r. BDF1/4900/102/112/RN-25/10/2989 Lex polonica 2574336 

                    Agregowanie zamówień publicznych 

                    Zakazany podział zamówienia publicznego występuje najczęściej na skutek celowego wyodrębnienia z jednego zamówienia kilku zamówień odrębnych i dokonanie wyboru wykonawcy zamówienia publicznego wg procedur właściwych dla wydzielonych części jednego zamówienia publicznego. W przypadku zamówień o niejednorodnym przedmiocie zamówienia może pojawić się problem z oceną, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem publicznym (w ramach którego występują pewne różnice aczkolwiek nie pozwalające na dokonanie podziału na tzw. zamówienia odrębne), czy też z wieloma odrębnymi zamówieniami publicznymi (różnice są tak istotne, że decydują o odrębności zamówień). Zamawiający powinien dokonać odpowiedniego grupowania (agregowania) zamówień publicznych celem zastosowania p.z.p. W celu ustalenia właściwego sposobu działania przy agregowaniu zamówień publicznych należy posługiwać się takimi kryteriami, jak tożsamość przedmiotowa zamówienia, tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez tą samą grupę wykonawców.  Zasady powyższe należy odnieść do planowanych usług szkoleniowych, jeżeli wystąpią ww. cechy wspólne, należy usługi szkoleniowe oszacować łącznie. Jeżeli nie wystąpi przynajmniej jedna z nich, należy takie usługi potraktować jako odrębne zamówienia.

                    Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                    Pytanie 1. Czy należy łącznie oszacować dostawy dla projektu, który już będziemy realizować z dofinansowania EFS (mamy podpisaną umowę o dofinansowanie). W projekcie nr 2 nie mamy podpisanej jeszcze umowy o dofinansowanie. Pierwszy koszyk dostaw to procedura unijna, drugi koszyk mógłby być przetargiem biuletynowym poniżej progu unijnego. Czy fakt, że nie mamy podpisanej umowy dofinansowania ma znaczenie dla procesu prawidłowego szacowania?
                    Odpowiedź, 18.09.2018 r.
                    Zamawiający zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych powinien ustalić wartość zamówienia z należyta starannością. Uwzględnianie w szacowaniu wartości zamówienia wartości projektów planowanych w przypadku których nie otrzymano jeszcze oficjalnego potwierdzenia ich otrzymania (nie zawarto umowy) zależy od wielu czynników np. tego czy projekty te zostały ujęte w planach rzeczowo-finansowych zamawiającego, co świadczyłoby o konieczności ich uwzględniania w szacowaniu wartości zamówienia nawet w sytuacji braku podpisania umowy o dofinansowanie. Przykładem może być stan faktyczny oceniany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który uznał, że beneficjent który nie posiadał podpisanej umowy o dofinansowanie, ale planowane zamówienie miał ujęte w zakresie wkładu własnego w budżecie powinien zsumować ją z innym zamówieniem tożsamym przedmiotowo, na które posiadał pełny montaż finansowy (wyrok WSA w Krakowie I SA/Kr 12/18 z dnia 28 lutego 2018 r.)

                    Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                     Bezpośredni link do zagadnienia:
                     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prawo_zamowien_publicznych_efs_2102018

                     Pytanie 1. Pytanie dot. 20- godz. kursu przygotowującego do prowadzenia działalności. Kto ten kurs musi ukończyć, gdzie go można ukończyć i ile kosztuje? 

                     Odpowiedź, 27.09.2018 r.
                     Zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-263/18 (Standard Opieki Skoordynowanej) osoby prowadzące klub seniora nie mają określonych wymagań zawodowych. Wymagane jest, by odbyły one co najmniej 20-godzinny kurs przygotowujący do prowadzenia takiej działalności (kurs może zostać sfinansowany w ramach projektu).

                     W związku z powyższym osoby prowadzące Klub Seniora w ramach projektu powinny taki kurs odbyć, a kwestia wyboru podmiotu szkolącego leży w gestii Projektodawcy. Instytucja Organizująca Konkurs nie wskazuje ani stawek za takie szkolenie ani konkretnych firm, które mogą takie szkolenie zrealizować. Po stronie Wnioskodawcy jest znalezienie wykonawcy zgodnie z obowiązującymi na rynku stawkami.

                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Bezpośredni link do zagadnienia:
                      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_9_2_5_31082018

                      Pytanie 1. Z zapisu kryterium dodatkowego „Czy wsparcie w ramach typu projektu 1 lub 2 skierowane jest do szkół i uczniów z największymi i specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w szczególności do szkół osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu?” wynika, że liczba punktów możliwych do uzyskania za spełnienie tego kryterium wynosi 6.
                      Wątpliwość rodzą się w przypadku objęcia wsparciem w ramach jednego WND zarówno szkół spełniających to kryterium, jak i szkół z wynikami wyższymi niż średnia województwa z danego egzaminu (bądź przedmiotu w przypadku egzaminu maturalnego).

                      Stąd proszę o wskazanie zasad przyznania punktów w tym kryterium. Czy ma tu może zastosowanie np. zasada proporcjonalności lub kryterium wyłączności tzn. gdy wszystkie szkoły objęte wnioskiem spełniają przedmiotowe kryterium, wówczas przyznane jest 6-punktów?

                      Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                      Punkty dodatkowe w ramach tego kryterium można uzyskać tylko w przypadku gdy wszystkie szkoły objęte wsparciem w ramach projektu miały najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu.

                      Nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o ilość wniosków składanych w ramach konkursu więc w ramach jednego projektu wnioskodawca może objąć wsparciem szkoły z najniższymi wynikami i otrzymać dodatkowe punkty a w ramach drugiego projektu objąć wsparciem szkoły z wynikami wyższymi niż średnia województwa.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                      Pytanie 2. Czy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nauczyciela i dodatkowe wynagrodzenie roczne jest kwalifikowalne? Aktualny stan prawny każe wyliczać wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkole na podstawie Karty Nauczyciela realizujących zajęcia prowadzone bezpośrednio z uczniami w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej łącznie z uwzględnieniem wszystkich kosztów wynagrodzenia w tym wynagrodzenia urlopowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

                      Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                      Wynagrodzenia urlopowe nauczycieli są kwalifikowalne w ramach projektu, nie ma natomiast możliwości rozliczenia dodatkowego  wynagrodzenia rocznego tzw. „13-tki”  nauczycieli zatrudnionych w projekcie na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela.

                      Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 rozdz. 6.15 pkt. 5 „13-stka” jest kwalifikowalna wyłącznie, jeżeli wynika z przepisów prawa pracy i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu. 

                      Beneficjent w przypadku zaangażowania pracownika na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela nie rozlicza w ramach projektu wynagrodzenia zasadniczego. Zatem pomimo, że zwiększa się podstawa wyliczenia 13-tki w związku z przydzieleniem nauczycielowi dodatkowych godzin w projekcie, z uwagi na brak rozliczenia wynagrodzenia zasadniczego 13-stka jest niekwalifikowalna. W takim przypadku Beneficjent nie rozlicza 13-stki w ramach projektu, tylko  finansuje koszty z własnych środków poza projektem.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                      Pytanie 3. Jesteśmy zespołem szkół zawodowych (technikum i zasadnicza szkoła zawodowa), czy w ramach poddziałania 11.1.4 obydwie nasze szkoły mogą wziąć udział w projekcie, czy jedynie technikum?

                      Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                      Obie szkoły mogą wziąć udział w projekcie jeżeli realizują kształcenie ogólne bo zgodnie z zapisami regulaminu konkursu grupę docelową stanowią m.in. szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne, w tym szkoły artystyczne i zawodowe, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                      Pytanie 4. Czy w projekcie kwestie rozliczenia i księgowości można powierzyć firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w tego typu działalności?
                      Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                      Tak, mogą Państwo kwestie rozliczania i obsługi księgowej powierzyć firmie zewnętrznej, oczywiście w ramach kosztów pośrednich.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                      Pytanie 5. Ile można złożyć wniosków w projekcie?
                      Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                      Nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o ilość składanych wniosków w ramach konkursu. Można objąć wsparciem kilka szkół i dla każdej z nich złożyć odrębny wniosek.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                      Pytanie 6. Stawka za komputer wskazana w Taryfikatorze to 2470 zł, taryfikator jest z 2016 roku, czy te stawki są obligatoryjne do budżetu projektu?
                      Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                      Taryfikator się nie zmienił. Obowiązuje ten, który jest załącznikiem do regulaminu konkursu. Jeżeli jednak chcą Państwo np. zakupić sprzęt droższy niż stawka wskazana w Taryfikatorze to jest taka możliwość tylko w opisie wydatku musi być uzasadnienie dlaczego.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                      Pytanie 7. Docelowa placówka to zespół szkół, do którego należy szkoła podstawowa oraz oddziały gimnazjum w szkole podstawowej (dawne gimnazjum). Czy można liczyć placówkę jako dwie szkoły? (zgodnie z zapisem: W przypadku objęcia wsparciem szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą z nich należy traktować jako odrębną szkołę). Czy gimnazjum ze względu na to, że wygasa nie może już być liczone?
                      Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                      Jeżeli w ramach projektu miałyby być objęte wsparciem 2 szkoły wchodzące w skład zespołu szkół to traktujemy je jako 2 odrębne szkoły. Jeżeli jednak gimnazjum nie funkcjonuje jako odrębna szkoła tylko w szkole podstawowej są klasy gimnazjalne to nie są to odrębne szkoły.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                      Pytanie 8. Czy max. 300 000 zł wsparcia/szkołę oznacza tylko dofinansowanie (unijne + budżet państwa) czy wartość całego projektu przypadającą na 1 szkołę?
                      Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                      Jako wartość wsparcia należy rozumieć wartość kosztów bezpośrednich (dofinansowanie + wkład własny (jeżeli jest wnoszony w ramach kosztów bezpośrednich).

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 9. Czy w przypadku, gdy projekt miałby obejmować studia podyplomowe dla nauczycieli oraz zajęcia dla dzieci, które prowadzą nauczyciele w ramach praktyk to czy prowadzenie tych zajęć może być płatne?
                      Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                      Prowadzenie takich zajęć może być płatne. Nauczyciele, którzy studiują w ramach projektu (i mają praktyki w ramach studiów) i w ramach tych praktyk prowadzą zajęcia projektowe z dziećmi, mogą dostawać wynagrodzenie z tego tytułu.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 10. Czy jest ustalona konkretna stawka, jaką należy przyjąć przy konstruowaniu budżetu jako wynagrodzenie nauczyciela? Na chwilę obecną nie jestem w stanie przewidzieć, jaki będzie stopień awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli. Czy zapis w regulaminie oznacza, że przez względu na stopień awansu stawka jest ustalana na poziomie n-la dyplomowanego?
                      Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                      Nauczycielom zatrudnionym w projekcie na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela (będących już pracownikami danej szkoły) przysługuje wynagrodzenie w wysokości wyliczonej według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy i wynagrodzenia urlopowego. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę zgodnie z art. 16 Prawa oświatowego (nowi nauczyciele) za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 11. Czy w ramach Typów projektu I i II, możliwa jest organizacja zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
                      Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                      W ramach I i II typu projektu wsparciem mogą być objęte wszystkie klasy szkoły podstawowej.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 12. Czy w ramach typu projektu I, możemy zorganizować zajęcia z logopedii i dla uczniów z orzeczoną dysleksją?
                      Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                      Zajęcia logopedyczne są jednymi z zajęć specjalistycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia specjalistyczne mogą być realizowane tylko w ramach III typu, nie ma możliwości realizacji zajęć z logopedii w ramach I typu.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                       Pytanie 13. Czy w przypadku realizacji w projekcie następujących typów projektów:

                      I. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

                      II. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).

                      III. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów kwalifikowalna będzie realizacja (w ramach typu IV) szkoleń dla nauczycieli z zakresu pracy z dzieckiem z SPE oraz studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki?

                      Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                      Jak najbardziej, szkolenia dla nauczycieli mogą być również z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Należy tylko pamiętać, że wsparcie powinno wynikać z analizy indywidualnej placówki.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 14. Proszę o informację czy w przypadku gdy wnioskodawcą jest stowarzyszenie będące organem prowadzącym szkoły podstawowe wykazany roczny obrót powinien obejmować wyłącznie obroty stowarzyszenia czy sumę obrotów stowarzyszenia i podległych mu szkół będących realizatorami projektu?
                      Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                      We wniosku powinny być wykazane obroty Lidera zgodnie z prowadzoną przez niego księgowością. Jeżeli szkoły podlegają pod stowarzyszenie, nie posiadają osobowości prawnej i rozliczają się wspólnie to wykazana powinna być suma obrotów.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 15. Czy wnioskodawcą w projekcie może być szkoła?
                      Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                      Nie, wnioskodawcą może być tylko organ prowadzący szkołę. Szkoła musi być wskazana jako realizator w projekcie.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 16. Czy istnieje wzór umowy partnerskiej, który należy zastosować w przypadku realizacji projektu w partnerstwie w ramach działania 11.1.4? I jeśli tak to proszę o informację gdzie jest on dostępny, ponieważ nie ma takiego dokumentu przy ogłoszeniu o konkursie.
                      Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                      Nie ma wzoru umowy partnerskiej (obecnie nie jest ona załącznikiem do umowy o dofinansowanie). Wszystkie informacje dot. partnerstwa w projekcie, łącznie z tym co powinna zawierać umowa partnerska, są zawarte w rozdz. 2.4 Regulaminu konkursu.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 17. Proszę o informację jaką stawkę za salę szkolną lekcyjną powinna zastosować gmina mająca w uchwale 21 zł netto za wynajem sal aby być w zgodzie z taryfikatorem?
                      Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                      Jeżeli zgodnie z uchwałą gminy stawka za wynajem sal wynosi 21 zł to taką kwotę mogą Państwo wskazać we wniosku o dofinansowanie. Dopuszczalna stawka godzinowa wskazana w Taryfikatorze to 23 zł brutto jednak dokumentem nadrzędnym jest uchwała JST lub inny dokument regulujący tą kwestię, na który muszą się Państwo powołać w uzasadnieniu wydatku.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 18. Proszę o informację czy sale szkolne, które były remontowane z cross financingu w poprzednich naborach konkursu 11.1.4,  mogą w bieżącym naborze być wykazane jako wkład własny w projekcie. Mam na myśli szkołę która brała udział we wcześniejszym  naborze 11.1.4 oraz będzie uczestniczyła w projekcie w obecnym naborze 11.1.4.

                      Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                      Sale, które były remontowane w ramach cross-financingu mogą być wykazane jako wkład własny ale tylko koszty eksploatacji tych sal (koszt czynszu, prąd, woda, ogrzewanie). We wniosku należy wtedy podać metodologię wyliczenia tych kosztów.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 19. W związku z wątpliwościami dotyczącymi zakresu wsparcia w poddziałaniu 11.1.4. bardzo proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej zakresu zajęć. Chcielibyśmy m.in. rozwijać kompetencje informatyczne oraz matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne poprzez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z programowania, robotyki i fotografii multimedialnej (Typ I projektu). Czy zajęcia te mieszczą się w katalogu możliwych w regulaminie konkursu zajęć?

                      Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                      Nauka programowania jest jednym z obszarów rozwijania kompetencji kluczowych jednak zajęcia z zakresu programowania dla uczniów zostały zaplanowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 3.2 PO PC). Żeby uniknąć sytuacji, w których interwencja służąca realizacji tego samego celu, skierowana do tych samych grup docelowych byłaby finansowana jednocześnie z kilku źródeł czy programów, działania z zakresu programowania zostały wyłączone z zakresu interwencji EFS.

                      Możliwe są zajęcia z robotyki ale bez elementów programowania i ew. z fotografii multimedialnej jeżeli będą miały na celu rozwijanie kompetencji informatycznych oraz matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 20. Czy w przypadku gdy projekt obejmuję szkołę podstawową oraz dwie file tej szkoły w innych miejscowościach limit wydatków na szkołę należy liczyć jak dla jednej szkoły czy jak dla trzech? Proszę też o informację czy diagnoza powinna zostać opracowana indywidualnie dla każdej filii?

                      Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                      W przypadku szkoły, która ma filie traktujemy ją jako jedną szkołę więc limit wydatków również dla jednej szkoły. Diagnoza może być jedna skoro to jest jedna szkoła ale dobrze byłoby uwzględnić poszczególne filie bo w każdej z nich są inne klasy i prawdopodobnie inne problemy.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 21. Czy dopuszczalne jest, aby wśród podmiotów tworzących formalne partnerstwo w projekcie – obok organów prowadzących placówki oświatowe – znalazła się osoba prawna, która nie należy do tej kategorii, jednak zamierza – zgodnie ze swoimi celami statutowymi – wesprzeć pracę wskazanych szkół pod względem organizacyjnym, technicznym i merytorycznym. Czy taki podmiot może pełnić rolę lidera?

                      Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                      Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu jednym z kryteriów dostępu jest Czy Wnioskodawcą w projekcie jest organ prowadzący szkołę lub placówkę, do której skierowane jest wsparcie?

                      Zatem wnioskodawcą w projekcie zawsze musi być organ prowadzący szkołę lub placówkę do której skierowane jest wsparcie. Podmiot prywatny, który nie jest organem prowadzącym szkołę lub placówkę, może wystąpić jako partner ale nie może pełnić roli lidera.

                      IZ zaleca aby inne organy prowadzące nie były partnerami w projekcie. Wniosek powinien być złożony przez organ prowadzący a wsparciem objęte szkoły podlegające pod ten organ prowadzący.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 22. Czy kurs szybkiego czytania i zapamiętywania jest kwalifikowany w ramach 11.1.4 jako rozwój kompetencji kluczowych.

                      Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                      Tak, umiejętność uczenia się jest jedną z kompetencji kluczowych. Definiowana jest jako „zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach”. Aby uczniowie osiągali lepsze wyniki w nauce i byli w stanie efektywnie uczyć się, można wykorzystać do tego m.in. kurs szybkiego czytania i zapamiętywania.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 23. W opisie wskaźników w regulaminie znajduje się zapis “W przypadku objęcia wsparciem kilku szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą szkołę z danego zespołu szkół, która uzyskała wsparcie bezpośrednie, należy liczyć odrębnie. W przypadku skierowania wsparcia do szkół filialnych, szkoła macierzysta i szkoły jej podporządkowane powinny być mierzone odrębnie” natomiast w opisie kryterium dot. maksymalnej wielkości wsparcia “W przypadku objęcia wsparciem szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą z nich należy traktować jako odrębna szkołę" i nie ma tu informacji jak traktować filie. Czyli np. we wskaźniku dot. doposażenia pracowni wykazujemy trzy szkoły ale maksymalna kwota kosztów bezpośrednich w projekcie wynosi 500 000 zł (w sumie szkoły mają ponad 300 ucz.) a nie 900 000 zł?

                      Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                      W przypadku wskaźnika "Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych" i "Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie" jeżeli wsparcie kierowane jest szkół filialnych, szkoła macierzysta i szkoły jej podporządkowane powinny być mierzone odrębnie. Chodzi o wskazanie ile fizycznie szkół/budynków zostało doposażonych. Natomiast ilość filii w szkole nie wpływa na podniesienie wartości wsparcia dla tej szkoły. To nadal jest jedna szkoła tylko znajdująca się w kilku budynkach. Tak więc wartość wsparcia dla jednej szkoły, natomiast we wskaźniku dot. doposażenia pracowni powinny być wykazane trzy szkoły/budynki jeżeli wszystkie trzy zostały doposażone.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                       

                       

                       Bezpośredni link do zagadnienia:
                       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_1_4_konkurs_254_18_i_255_18

                       Pytanie 1. Co wchodzi w zakres adaptacji pomieszczeń w konkursie 926- DDOM?

                       Odpowiedź, 5.09.2018 r.
                       W zakres adaptacji pomieszczeń mogą wchodzić koszty związane z dostosowaniem np. sal do wymagań, wynikających ze standardu DDOM (stanowi załącznik  nr 8 do Regulaminu konkursu).

                       Zgodnie z w Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń w przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS związane jest z kategorią limitowaną cross- financing. 

                       Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

                       W projekcie obejmującym DDOM na cross-financing można przeznaczyć 20% dofinansowania unijnego (dofinansowanie unijne wynosi 85% wartości projektu).

                       Opracowane przez wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                        Bezpośredni link do zagadnienia:
                        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/9_2_6_efs_dla_zdrowia_5092018

                        Komunikat 1. Omyłkowy zapis w  Instrukcji wypełniania wniosku dla konkursu RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18

                        Komunikat, 14.08.2018 r.
                        W instrukcji wypełniania wniosku dla Działania 3.3. Technologie informacyjno- komunikacyjne w działalności gospodarczej dla konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 omyłkowo wskazano nieadekwatne informacje jakie należy uwzględnić w pkt. C.2.2. w polu „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” (str. 39 Instrukcji wypełniania wniosku).

                        Obecnie zapis brzmi następująco:

                        „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” - należy podać następujące dane:

                        1. zakres obowiązków pracownika wskazujący na jego zaangażowanie w prace B+R będące przedmiotem projektu;
                        2. uzasadnienie wydatku pod względem konieczności jego poniesienia w celu prawidłowej realizacji projektu;
                        3. informację nt. poziomów gotowości technologii, w ramach których dany koszt będzie realizowany/zostanie poniesiony;
                        4. metodologia wyliczenia godzinowej stawki jednostkowej (dalej gsj ) wraz ze wskazaniem metody oraz ze wskazaniem stosownego działania matematycznego.

                        Poprawny zapis powinien brzmieć: 

                        „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” - należy podać następujące dane:

                        1. zakres obowiązków pracownika wraz z planowanym podziałem ilości godzin na poszczególne zadania w ramach realizacji projektu;
                        2. uzasadnienie wydatku pod względem konieczności jego poniesienia w celu prawidłowej realizacji projektu;
                        3. metodologię wyliczenia godzinowej stawki jednostkowej (dalej gsj) wraz ze wskazaniem metody oraz ze wskazaniem stosownego działania matematycznego.

                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                        Pytanie 1. Jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie  i wprowadzić nowe rozwiązania organizacyjne w naszej firmie m.in. poprzez pozyskanie oprogramowania magazynowo-kadrowego. Nasza firma posiada siedzibę główną w Sosnowcu oraz oddział produkcyjny w województwie mazowieckim. Wobec powyższego proszę o odpowiedź czy istnieje szansa na pozyskanie dofinansowania w ramach przedmiotowego projektu zważywszy na fakt, iż filia firmy znajduje się poza obszarem woj. śląskiego. Naszym zdaniem dominującym miejscem realizacji projektu będzie woj. śląskie, bowiem to tutaj znajdują się firmowe serwery, a także dział handlowy i osoba, która zajmuje się zamówieniami produktów. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych ułatwiłoby m.in. wgląd w stany magazynowe co byłoby związane ze zmianą jakościową w przedsiębiorstwie  jaka nastąpiła dzięki realizacji inwestycji.

                        Odpowiedź, 31.08.2018 r.

                        W pytaniu brakuje informacji, które pozwalają na jednoznaczną odpowiedź. Jednakże zgodnie z Regulaminem konkursu:

                        Wnioskodawca musi realizować i utrzymać w okresie trwałości projekt na terenie województwa śląskiego oraz prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego na dzień podpisania umowy o dofinansowanie – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Ponadto proszę mieć na uwadze warunek kwalifikowania wartości niematerialnych i prawnych: należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności. W związku z powyższym w przypadku, gdy planowane do zakupu oprogramowanie będzie wykorzystywane wyłącznie w siedzibie firmy w Sosnowcu oraz w magazynach zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego wówczas istnieje możliwość wnioskowania w ramach konkursu. W takiej sytuacji proszę pamiętać, że jako lokalizację projektu należy uwzględnić zarówno siedzibę jak i magazyny.

                        Natomiast w przypadku, gdy magazyny są zlokalizowane w woj. mazowieckim (lub w innym województwie) i z oprogramowania będzie korzystać również oddział/zakład zlokalizowany poza województwem śląskim wówczas projekt nie kwalifikuje się do wsparcia, gdyż wsparcie zostanie udzielone również zakładowi produkcyjnemu zlokalizowanemu poza województwem śląskim, co jest niezgodne z zasadami konkursu.

                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                        Pytanie 2: Zwracam się z pytaniem dotyczącym kodu PKD projektu. Jesteśmy spółką, która prowadzi działalność usługową w zakresie dystrybucji elementów okuć budowlanych. Przeważający kod PKD prowadzonej przez nas działalności to: 46.73. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Czy w ramach PKD projektu możemy wskazać taki kod, wypełniając wniosek? Projekt, który planujemy zrealizować, będzie tyczył się wdrożenia innowacji ułatwiającej dystrybucję naszych produktów (tj. unowocześnienie sprzedaży i systemu zamówień). W takim wypadku, w wyniku realizacji projektu z pewnością będziemy osiągać przychody ze sprzedaży. Czy takie rozumowanie na temat kodu PKD projektu jest prawidłowe?

                        Odpowiedź, 31.08.2018 r.

                        W odpowiedzi na pytanie informuję, że wskazany kod PKD projektu nie znajduje się na liście kodów wykluczonych, w związku z czym istnieje możliwość złożenia projektu ze wskazanym kodem PKD projektu. W odniesieniu do pytania czy kod PKD 46.73 jest odpowiedni w odniesieniu do zakresu projektu informuję, że opis projektu zawarty w Państwa pytaniu jest zbyt ogólny aby można było jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Jednakże w przypadku, gdy projekt dotyczy głównej działalności firmy wybór wskazanego kodu PKD wydaje się być adekwatnym.

                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                        Pytanie 3. Jesteśmy zainteresowani złożeniem aplikacji na dofinansowanie - DZIAŁANIE 3.3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO–KOMUNIKACYJNE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Po zapoznaniu się z Regulaminem tego Konkursu powzięliśmy w wątpliwość następujące kwestie:

                        - czy dofinansowanie w ramach tego projektu może dotyczyć już inwestycji zapłaconej w ubiegłym roku  (zakup wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowania zintegrowanego systemu operacyjnego oraz zakup środków trwałych - sprzętu komputerowego),

                        - dysponujemy opinią o innowacyjności naszego przedsięwzięcia wystawioną dnia 27.02.2017 r., a zakres przedsięwzięcia byłby realizowany zgodnie z wystawioną opinią, czy możemy dołączyć tą opinię do wniosku i czy będzie ta opinia brana pod ocenę komisji?

                        Odpowiedź, 31.08.2018 r.

                        W odpowiedzi na zapytanie informuję, że:

                        - Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, realizację wniosku można rozpocząć po jego złożeniu do ŚCP. Wszystkie wydatki poniesione przed złożeniem wniosku są wydatkami niekwalifikowanymi. Ponadto w opisanym przypadku nie jest zachowany efekt zachęty, co dyskwalifikuje wniosek do dofinansowania.

                        - Zgodnie z dokumentacją konkursową, opinia o innowacyjności nie jest obligatoryjna  w przypadku konkursu dla Działania 3.3. RPO WSL, niemniej jeśli Wnioskodawca dysponuje takim dokumentem, można go załączyć jako załącznik dodatkowy. Dokument ten będzie brany pod uwagę podczas oceny projektu. Należy jednak zaznaczyć, że wszystkie dokumenty powinny być aktualne na moment złożenia wniosku o dofinansowanie. Data wystawienia dokumentu sugeruje, że dane zawarte w opinii mogą być nieaktualne na moment aplikowania.

                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                        Pytanie 4. W związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 proszę o odpowiedź na następujące pytania dotyczące promesy kredytowej.

                        1. W dokumentacji konkursowej nie odnaleźliśmy wzoru promesy kredytowej. Czy załączony wzór promesy kredytowej wystawionej przez bank francuski będzie zaakceptowany przez Instytucję Organizującą Konkurs? Promesa zostanie wystawione przez bank francuski w języku francuskim, a do wniosku o dofinansowanie zostanie dostarczone tłumaczenie przysięgłe dokumentu wraz z kopią oryginalnej promesy. Jeśli istnieje inny wzór, proszę o dokładne wskazanie jego lokalizacji.
                        2. Czy w załączonym wzorze konieczne jest wskazanie wartości projektu, czy wystarczy tylko kwota kredytu?
                        3. Czy wartość kredytu udzielanego w EURO musi być w promesie wskazana w PLN po kursie z banku wystawiającego promesę z dnia jej wystawienia, czy też może być wyrażona wyłącznie w EURO? Ewentualnie czy należy podać zarówno kwotę w EURO, jak i w PLN?
                        4. Jakiego rodzaju dane identyfikujące bank francuski będą potrzebne w promesie? Z przyczyn oczywistych nie będzie bowiem numeru KRS, NIP czy REGONU. Czy konieczne jest podanie informacji o kapitale zakładowym i kapitale wpłaconym? Czy należy do wniosku załączyć jeszcze jakiś dokument identyfikujący bank wystawiający promesę?

                        Odpowiedź, 31.08.2018 r.

                        Ad.1 – Dokumentacja aplikacyjna nie zawiera wzoru załącznika, odpowiednie instytucje wystawiają załączniki na stosowanych przez siebie wzorach. Proszę zwrócić uwagę na to, że załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu dla Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej zawiera informację dot. promesy kredytowej /promesy pożyczki inwestycyjnej : powinna zostać wystawiona na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez instytucję finansową typu bank, fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy zgodną z definicją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych.

                        Ad.2 W dokumentacji konkursowej nie ma informacji jakie elementy dodatkowe powinna zawierać promesa kredytowa, jednak warto żeby zawierała zarówno kwotę kredytu oraz wartość projektu, ażeby była możliwość powiązania promesy z projektem.

                        Ad.3 Wartość kredytu może zostać wyrażona w walucie EURO.

                        Ad.4 Nie są potrzebne dodatkowe dokumenty identyfikujące bank.

                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                        Pytanie 5. Piszę do Państwa z pytaniem odnośnie pomocy publicznej i de minimis w konkursie 3.3. TIK. Otóż rozmawiałem z konsultantem i zostałem poinformowany że do wyboru mam tylko pomoc publiczną na 45%, 35% oraz de minimis na 50%, jednakże w generatorze do wyboru mam także dwie pomoce publiczne na 50% z czego jedna dotyczy wspierania innowacyjności oraz innowacji procesowej i organizacyjnej tak jak na załączonym niżej zrzucie ekranu. Czy mógłbym prosić o szczegółowe informacje na temat tego czy mogę wybrać tą pomoc publiczną na 50%, gdyż mój projekt przewiduje wprowadzenie innowacji procesowej oraz organizacyjnej.

                        Odpowiedź, 31.09.2018 r.

                        W odpowiedzi na pytanie informuję, że katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz warunki kwalikowania wydatków w ramach konkursu znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu dla Działania 3.3. „Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej”.

                        Zgodnie z ww. dokumentem koszty kwalifikowalne obejmują:

                        1)      „koszty nabycia nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego”,
                        2)      „koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych”,
                        3)      „koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego”.

                        W przypadku ponoszenia wydatków w tych kategoriach kosztów Beneficjent ma możliwość wyboru  sposobu ich ponoszenia bądź to w oparciu o art. 14 Rozporządzenia KE nr 651/2014, bądź w oparciu o rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis.

                        Maksymalny poziom wsparcia dla wydatków realizowanych w oparciu o Rozporządzenie KE nr 651/2014 to 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, a 35% dla średnich przedsiębiorstw, natomiast dla wydatków realizowanych w oparciu o rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis to 50% dla MŚP.

                        4)      koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych (ART. 18 ROZPORZĄDZENIA 651/2014),
                        5)      koszty wynagrodzeń (ART. 29 ROZPORZĄDZENIA 651/2014 ). Koszty te powinny być związane z wdrażaną przez Wnioskodawcę w ramach projektu innowacją procesową lub organizacyjną,
                        6)      koszty szkoleń (ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS) ,7)      pozostałe koszty kwalifikowalne (ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS).

                        Maksymalny poziom wsparcia dla powyższych wydatków to 50% dla MŚP.
                        W odpowiedzi na Pana zapytania oraz powyższych informacji wynika, iż jeżeli chce Pan skorzystać z wsparcia w wysokości 50%, wtedy należy skorzystać z pomocy de minimis.

                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                        Pytanie 6. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach działania  RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18, „należy dołączyć dokumenty finansowe obrazujące trzy ostatnie lata obrachunkowe poprzedzające rok składania wniosku w formacie, w jakim zobowiązany jest je sporządzać Wnioskodawca: Bilansu oraz Rachunku zysków i strat (potwierdzone przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta oraz opatrzone pieczęcią urzędu skarbowego lub z potwierdzeniem złożenia/nadania) zgodnie z przepisami o rachunkowości.”

                        Dokumenty za 2017 rok zostały złożone poprzez system ekrs.ms.gov.pl. Jedynym potwierdzeniem złożenia dokumentów jest wiadomość mailowa o treści:    W związku ze zgłoszeniem o identyfikatorze ……… z dnia 04-07-2018 dotyczącym podmiotu o nr KRS …………… zamieszczono w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS wzmianki o złożeniu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

                        Wiadomość mailowa nie ma żadnego załącznika. Podobnie z systemu można pobrać jedynie komunikat takiej treści.

                        W związku z tym proszę o informację zwrotną, w jakiej formie należy przedstawić potwierdzenie złożenia/nadania w przypadku dokumentów finansowych za 2017 rok?

                        Odpowiedź, 31.09.2018 r.

                        W odpowiedzi na pytanie informuję, że zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie należy dostarczyć dokumenty finansowe z potwierdzeniem nadania/złożenia do urzędu skarbowego. Natomiast nie jest wymagane dostarczenie potwierdzeń złożenia sprawozdań do sądu,  Państwa pytanie dotyczy zgłoszenia dokumentów finansowych w KRS.

                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                        Pytanie 7. Planujemy ubiegać się o finansowanie w ramach działania 3.3. Wszystkie wydatki w ramach budżetu będą finansowane w ramach pomocy de minimis:- Czy w związku z tym, mamy uzupełniać pole B.13.3 Regionalna pomoc inwestycyjna we wniosku o dofinansowanie?- Czy mamy odnieść się do pytania 1, 1a, 2, 2a, 3 lub 4 wskazane w tym punkcie? 


                        Odpowiedź, 31.09.2018 r.

                        W przypadku ubiegania się w ramach działania 3.3. wyłącznie o pomoc de minimis Wnioskodawca powinien wypełnić pkt. B.13.3 poprzez wybór odpowiedzi: "NIE" przy każdym typie inwestycji początkowej. Nie należy pozostawiać niewypełnionych pól.

                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                         Bezpośredni link do zagadnienia:
                         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_3_3_technologie_informacyjno_komunikacyjne_w_dzialalnosci_gospodarczej

                         Pytanie 1.  Na stronie internetowej rpo.slaskie.pl pojawiła się informacja o wejściu w życie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Jak je stosować w projektach składanych do konkursów ogłoszonych po wejściu w życie ww. wytycznych?

                         Odpowiedź, 07.08.2018 r. 
                         Przypominamy o obowiązywaniu od 11.04.2018 r. zmienionych Wytycznych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

                         Wytyczne wprowadzają „standardy dostępności” w kilku podstawowych obszarach – m.in. transportowym, architektonicznym, cyfrowym, informacyjno– promocyjnym. Celem standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do Funduszy Europejskich.

                         Standardy dostępności, stanowiące załącznik nr 2 do wytycznych, mają zastosowanie do projektów wyłonionych w wyniku konkursów lub wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektów, ogłoszonych po dniu, od którego zmienione wytyczne są stosowane.

                         Wnioskodawcy, wypełniając pole B.21 dotyczące realizacji polityk horyzontalnych, powinni uwzględnić w opisie sposób, w jaki produkty projektu uwzględniają adekwatne - do zakresu i przedmiotu projektu - standardy dostępności. Opis powinien być możliwie wyczerpujący i szczegółowy.

                         Przykładowo, jeśli projekt polega m.in. na modernizacji peronu kolejowego, zastosowanie może mieć standard: architektoniczny i transportowy, a w przypadku projektu obejmującego realizację ITS – standard cyfrowy.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                          Bezpośredni link do zagadnienia:
                          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/stosowanie_wytycznych_w_zakresie_realizacji_zasady_rownosci_szans_i_niedyskryminacji_w_konkursach_z_dzialania_6_2_oraz_4_5_1_i_4_5_2

                          Pytanie 11. Wypełnienie warunków przez członków konsorcjum przy większym niż 1 wymaganym doświadczeniu?5. Wypełnienie warunków przez członków konsorcjum przy większym niż 1 wymaganym doświadczeniu?
                          Odpowiedź, 17.09.2018 r.
                          Zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tej sytuacji przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Odpowiednie stosowanie przepisów o wykonawcy oznacza, że nie są one stosowane wprost, a ich interpretacja wymaga uwzględnienia charakteru i specyfiki wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz celu danego warunku i możliwości jego kumulatywnego spełnienia. O ile w przypadku warunków, które podlegają matematycznej kumulacji w aspekcie celu ich postawienia nie ulega wątpliwości prawo wykonawców do kumulatywnego wykazania ich spełniania na zasadzie właśnie sumowania matematycznego np.

                          - jeżeli zamawiający postawi warunek doświadczenia i warunek finansowy prawidłowe będzie wykazanie warunku doświadczenia przez jednego wykonawcę i warunku finansowego przez drugiego wykonawcę;
                          - jeżeli zamawiający postawi warunek finansowy wymagający wykazania dysponowania kwotą 1 mln złotych, będzie on spełniony gdy jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie dysponował połową tej kwoty, a drugi wykonawca pozostałą częścią.

                          O tyle w przypadku warunku doświadczenia, gdzie zasadnicze znaczenie ma wykonanie określonej przez zamawiającego ilości robót budowlanych, które będzie decydowało o nabyciu doświadczenia kumulatywne spełnienie tego warunku jest po prostu niemożliwe i matematyczne sumowanie doświadczenia kilku wykonawców nie zapewni osiągnięcia celu postawienia danego warunku udziału w postępowaniu. Łączenie potencjałów w zakresie sytuacji finansowej, potencjału technicznego czy kadrowego przez zwykłe ich sumowanie jest bezwzględnym prawem wykonawcy. Jednak warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia obejmujący wykonanie minimum dwóch robót budowlanych jest warunkiem w tym przypadku szczególnym, bowiem doświadczenie zdobywa się przez powtarzalność i ma on na celu dopuszczenie do wykonywania zamówienia wykonawców doświadczonych, którzy zdołali należycie i prawidłowo wykonać minimum dwie roboty budowlane. i nabyć przez ten fakt określone doświadczenie. Jeżeli doświadczenia takowego nie nabył ani jeden, ani drugi konsorcjant, nie ma logicznej i prawnej możliwości sumowania potencjałów dwóch niedoświadczonych podmiotów. Żaden z nich (tym bardziej wspólnie) będąc niedoświadczonymi w świetle zapisów SIWZ przed wszczęciem postępowania nie stanie się doświadczonym jedynie przez fakt łącznego złożenie oferty. Aktualne orzecznictwo wyraźnie wskazuje, że jeżeli konsorcjum lub wykonawca korzystający z zasobów podmiotu trzeciego mają wykazać wykonanie wielu robót budowlanych o określonym charakterze, zakresie i wartości – nie będą spełniać tego warunku przez zwykłe matematyczne zsumowanie robót wykonanych przez te podmioty. Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu nie ma znaczenia wyłącznie formalnego, lecz powinno być postrzegane w aspekcie materialnym, czyli właśnie zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością:

                          1. Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej  z dnia 7 sierpnia 2014 r. KIO 1495/14
                          2. Orzeczenie KIO z 16 stycznia 2015 r. KIO 2751/14  
                          3. Orzeczenie KIO z dnia 5 września 2014 r. KIO/KU 74/2014 
                          4. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 12 listopada 2014 r. Ga VIII 327/14 
                          5. Orzeczenie KIO z dnia 29 września 2016 r. KIO 1714/16 
                          6. Uchwała KIO/KU 62/14 
                          7. Orzeczenie KIO z dnia 29 listopada 2016 r. KIO 2169/16 
                          8. Orzeczenie TSUE z 4 maja 2017 r. C-387 (Esaprojekt) 
                          9. Orzeczenie KIO z dnia 22 sierpnia 2017 r. KIO 1598/17 

                          KIO 1495/14:
                          Z przepisu art. 23 ust. 3 p.z.p. nie wynika sposób konstruowania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający może więc postawić warunki udziału w postępowaniu w sposób odpowiedni do realizacji celu postępowania, zaś postulaty co do kształtowania konkretnych warunków udziału w postępowaniu (opisu sposobu dokonywania oceny ich spełnienia) wyraża art. 22 ust. 4 ustawy. Warunek postawiony przez Zamawiającego na gruncie analizowanej sprawy obejmuje wykonanie dwóch robót o określonym zakresie i wartości. Wykonawca zamierzający ubiegać się o zamówienia winien zatem wykonać dwie takie roboty, jako miernik wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Konsorcjum, do którego odpowiednio stosuje się przepisy dotyczące wykonawcy, dla wykazania spełnienia tak opisanego warunku powinno zatem znaleźć się w sytuacji takiej jak wykonawca, który dwa razy wykonał wymagane zadanie. Sumowanie robót wykonanych przez dwa różne podmioty, wchodzące w skład konsorcjum, nie stwarza takiej sytuacji, jak wykonanie tych robót przez jeden podmiot. Żaden z tych podmiotów, poprzez zawiązanie konsorcjum nie zwielokrotnił swojego doświadczenia, nie znalazł się w sytuacji, że dwa razy wykonał określone roboty budowlane. Powyższe czyniło zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy - poprzez wadliwą ich wykładnię, która w prowadzi do nieprawidłowego wykluczenia z postępowania podmiotu spełniającego warunki udziału w postępowaniu, postawiony w związku z tezą o nieważności postanowienia SIWZ na podstawie art. 58 § 1 k.c., nie tylko spóźnionym, ale i niezasługującym na akceptację [1].

                          [1] KIO uznało za bezpodstawne te same zarzuty, które wskazane są w informacji pokontrolnej w odniesieniu do identycznego stanu faktycznego.

                          KIO2751/14: 
                          Nie każdy zasób udzielony w trybie art. 26 ust. 2b p.z.p., o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 p.z.p. można dla spełnienia warunku udziału sumować. Jeśli raczej nie budzi wątpliwości sumowanie potencjału finansowego, gdyż suma odpowiednich kwot daje kwotę niezbędną do wykazania zdolności finansowej, to już w szeregu przypadków w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia takiego efektu wykonawca nie uzyska. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, mając na względzie treść warunku podanego w SIWZ jak i merytoryczną, a nie tylko formalną możliwość jego spełnienia. Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu nie ma znaczenia wyłącznie formalnego, lecz powinno być postrzegane w aspekcie materialnym, czyli właśnie zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością przez podmiot, który takie lub podobne zamówienie już wykonał. Przy udostępnieniu zasobu nie chodzi o zebranie od nieokreślonej liczby podmiotów, określonej sumarycznie wielkości wymaganego zasobu, dla spełnienia warunku udziału, ale chodzi o to, aby uzyskać zasób wymagany w SIWZ i udzielony zasób mógł być w tym postępowaniu wykorzystany.

                          KIO/KU 74/14:
                          Co do postawionego przez zamawiającego wymogu, aby w przypadku warunku dotyczącego wykonania co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu ocieplenia budynku oraz co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji wraz z dostawa i uruchomieniem urządzeń wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia oraz wykonawca polegający na zasobach podmiotu trzeciego wykazali doświadczenie w taki sposób, iż jeden wykonawca/podmiot trzeci musi wykazać sie pełnym doświadczeniem dotyczącym ocieplenia (czyli wykonaniem owych 2 robót), a jeden wykonawca/podmiot trzeci (ten sam lub inny) musi wykazać sie pełnym doświadczeniem dotyczącym wykonania klimatyzacji, Izba nie stwierdziła naruszenia powołanych przez Prezesa UZP przepisów. W ocenie KIO „art. 23 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, ze do wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio. A zatem niektóre przepisy będą mogły być  stosowanie wprost, inne z modyfikacjami, a niektóre w ogóle nie będą nadawały sie do zastosowania. (…) Tym samym również doświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia lub wykonawcy powołującego sie na potencjał podmiotu trzeciego powinno być odbiciem takiego doświadczenia. Uczciwa konkurencja i równe traktowanie wykonawców wcale bowiem nie oznacza, że konsorcjum albo wykonawca nie mający doświadczenia mogą być traktowani lepiej niż wykonawca indywidualnie ubiegający sie o zamówienie i korzystający wyłącznie z własnego potencjału ani tez, ze zamawiający ma sie zadowolić „gorszym” wykonawca, który nie nabył doświadczenia przy realizacji dwóch ociepleń budynku i dwóch instalacji klimatyzacji. Nie ulega wątpliwości, ze warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku konsorcjum i powoływania sie na potencjał podmiotu trzeciego, co do zasady, mogą być spełnione łącznie. Rzeczywiście istota tworzenia konsorcjum jest dopuszczenie do udziału w postępowaniu podmiotów, z których żaden samodzielnie nie mógłby spełnić warunków udziału w postępowaniu, aby mogli połączyć swój potencjał. Podobnie powoływanie sie na zdolności innych podmiotów. Pytanie tylko, jak to sumowanie potencjałów powinno wyglądać. (...). Jednak nie do końca jest prawda, ze konsorcja mogą być tworzone zupełnie dowolnie, gdyż przede wszystkim musza być one zdolne do wykonania zamówienia oraz nie mogą być w sposób nieuzasadniony faworyzowane w stosunku do wykonawców indywidualnych, bo to także narusza uczciwa konkurencje miedzy wykonawcami”. 

                          Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Ga 327.14
                          Sąd stwierdził cyt. „bezspornym jest, że Zamawiający w SIWZ postawił w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia wymogi zgodnie z którymi o zamówienie może się ubiegać może Wykonawca, który wykaże zrealizowanie w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch robót, o wartości co najmniej 2 500 000 zł brutto każda, polegających na remoncie, rozbudowie lub przebudowie dowolnego budynku wpisanego do rejestru zabytków, użyteczności publicznej lub mieszkalnego, w którym prowadzono wewnętrzne prace ogólnobudowlane i instalacyjne (…). Jednocześnie zamawiający wskazał, że iż warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega zsumowaniu – co oznacza, że albo wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót, dodając w nawiasie, że warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch robót, ale żaden z nich nie wykonał wymaganych dwóch robót albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie ma wykonanych dwóch robót) polega na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych robót. W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi być wskazany jako podwykonawca, który będzie realizował zasadnicze roboty budowalne wynikające z programu prac konserwatorskich i renowacyjnych oraz roboty elewacyjne – dodając, ze udostępnienie zasobów wiedzy i doświadczenia musi być związane z wykonywaniem robót. W ocenie Sądu Okręgowego brak jest także podstaw do podzielenia zarzutów skarżącego, iż kwestionowane postanowienie SIWZ, zgodnie z którym „warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu – co oznacza, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót [warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch robót ale żaden z nich nie wykonał wymaganych dwóch robót” - jest bezwzględnie nieważne. Powyższe nie oznacza także, że sporne postanowienie SIWZ stawia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia wymaganie wyższe niż wobec wykonawców ubiegających się udzielenie zamówienia samodzielnie – zamawiający nie żądał – jak wskazano wcześniej - spełnienia wskazanego warunku wiedzy i doświadczenia przez każdego członka konsorcjum osobno, czy też przez określonego członka konsorcjum np. przez lidera. Sąd Okręgowy podziela stanowisko KIO, iż wymaganie dotyczące spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, polegające na konieczności wykonania dwóch robót budowlanych przez ten sam podmiot dotyczy w takim samym stopniu wykonawcy, jak konsorcjum, czy podmiotu trzeciego, udostępniającego swoje zasoby na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy. Treść spornego warunku w istocie wyraża bowiem wymaganie, by wykonawca co najmniej dwukrotnie wykonał zadanie o określonej wartości i charakterze. Analizując powołane wyżej postanowienia SIWZ należy dodać, iż zamawiający opisał sposób oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia (art.22 ust. 1 pkt 2 ustawy) korzystając w tym zakresie z przysługującego mu uprawnienia wynikającego wprost z art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Sąd Okręgowy podziela stanowisko Skarżącego, iż w świetle utrwalonej wykładni przepisu art. 23 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązany jest wykazać, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy określającego tzw. warunki negatywne. Natomiast jeżeli chodzi o warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące potencjału technicznego, osobowego, ekonomicznego i finansowego (tzw. warunki pozytywne), w przypadku konsorcjum, przyjmuje się zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie (...), że co do zasady mogą być one spełnione łącznie. Taka wykładnia wynika z samej istoty konsorcjum, które tworzone jest właśnie w celu łączenia potencjału technicznego, osobowego ekonomicznego i finansowego. Dlatego też potencjały te, co do zasady, podlegają sumowaniu. Wspólne wykazywanie spełniania określonych warunków udziału w postępowaniu nie może być jednak – w ocenie Sądu Okręgowego - uznawane za bezwzględną zasadę, lecz winno być rozpatrywane w kontekście konkretnego warunku powiązanego z przedmiotem zamówienia. W rozpoznawanej sprawie treścią postawionego warunku udziału w postępowaniu jest wymóg wykonania dwóch lub więcej takich samych zadań. Treścią warunku jest więc dwukrotne [lub więcej] wykonanie określonych robót. Miarą minimalnego doświadczenia wykonawcy Zamawiający w tym wypadku uznał nie tylko wykonanie określonego zadania, ale także jego powtórzenie – jednokrotne. Sąd Okręgowy podziela stanowisko zawarte w zaskarżonym orzeczeniu (...), że przepis art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie oznacza uprawnienia do bezrefleksyjnego sumowania różnych elementów postawionych w ramach jednego warunku. Rozdzielanie wskazanego warunku wiedzy i doświadczenia w sposób wskazany przez Skarżącego na obecnym etapie postępowania – mając na uwadze jednoznacznie postawione w tym względzie w SIWZ wymagania, co podkreślono na wstępie rozważań - nie może być uznane za uprawnione. Zgodzić należy się także ze stanowiskiem KIO, iż okoliczność, że konsorcjum musi wykazać wykonanie - dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia - dwóch robót budowlanych o określonym charakterze, zakresie i wartości nie oznacza, że powyższe spełnia zsumowanie robót wykonanych przez podmioty, które zawarły umowę konsorcjum. Zsumowanie doświadczeń dwóch odrębnych podmiotów – nie oznacza, że wspólnie odpowiadają oni w zakresie doświadczenia wykonawcy, który wykonał dwukrotnie wymagane roboty budowlane. Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu nie ma znaczenia wyłącznie formalnego, lecz powinno być postrzegane w aspekcie materialnym, czyli właśnie zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością w tym przypadku wymaganym doświadczeniem w robotach budowlanych dotyczących obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Takie wymaganie nie może być uznane –zdaniem Sądu Okręgowego - w okolicznościach badanej sprawy (jako zakomunikowane jednoznacznie wszystkim potencjalnym wykonawcom w treści SIWZ oraz ogłoszeniu i nie zakwestionowane w oparciu o art. 180 ust 2 w zw. z art. 182 ustawy) za prowadzące do naruszeniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców przewidzianej w art. 7 ust 1 ustawy. Zatem zawarte w skardze zarzuty naruszenia art. 7 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy - poprzez wadliwą ich wykładnię okazały się niezasadne. W ocenie Sadu Okręgowego w badanej sprawie nie znajduje również uzasadnienia zarzut naruszenia art. 26 ust 2b ustawy. Zgodnie z treścią powołanego przepisu „Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.” Bezspornym pozostaje w sprawie, iż Zamawiający [w rozdziale II ust. 1 pkt 1 SIWZ], postawił w tym zakresie wymaganie, zgodnie z którym „W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi być wskazany jako podwykonawca, który będzie wykonywał zasadnicze roboty budowlane wynikające z programu prac konserwatorskich i renowacyjnych oraz roboty elewacyjne. Udostępnienie zasobów wiedzy i doświadczenia musi być związane z wykonywaniem robót”.  

                          Orzeczenie KIO z dnia 29 września 2016 r. KIO 1714/16
                          Zamawiający - oprócz stwierdzenia, iż warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot" - wymóg ten uściślił i doprecyzował zawartym w nawiasie określeniem: "jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane doświadczenie". Tak precyzyjne opisanie warunku udziału w postępowaniu nie pozostawia wątpliwości co do potrzeb zamawiającego, uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia. Podkreślić jednakże przy tym należy, iż tego rodzaju wymóg w zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jest prawnie dopuszczalny, czemu dała wyraz Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 23 lipca 2014 r. sygn. akt KIO/KU 62/14.

                          Uchwała KIO KU 62/14 z dnia 23 lipca 2014 r. [2]
                          Istotnie, możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia umożliwia wykonawcom wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez łączenie swych zasobów. Zauważyć jednak należy, że zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy P.z.p., do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się nie wprost, lecz odpowiednio. Przepis ten nie stanowi podstawy do twierdzenia, że łączenie zasobów wykonawców tworzących konsorcjum może odbywać się w sposób całkowicie dowolny. Należy bowiem mieć na uwadze cel stawianych w postępowaniu warunków, którym jest wybór wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia. Jak wielokrotnie wskazywano w orzecznictwie, wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu nie ma znaczenia wyłącznie formalnego, lecz powinno być postrzegane w aspekcie materialnym. Potencjał konsorcjum powinien odpowiadać zdolności do wykonania zamówienia pojedynczego wykonawcy, zdolność konsorcjum do wykonania przedmiotu zamówienia nie może być mniejsza niż wykonawcy, który samodzielnie ubiega się o udzielenie zamówienia.W ocenie Izby, wymóg wykazania spełniania warunku osiągnięcia obrotu rocznego w okresie ostatnich trzech lat w wysokości nie mniejszej niż 4 300 000,00 PLN przez jeden podmiot w żaden sposób nie sprzeciwia się istocie konsorcjum. Uwzględnienie wskaźników ekonomicznych pochodzących od różnych członków konsorcjum nie mówiłoby nic o potencjale ekonomicznym konsorcjum. Wymaganie ustanowione przez zamawiającego pozwala na ocenę stałości ekonomicznej wykonawcy umożliwiającej dokończenie inwestycji o znacznym rozmiarze. Sumowanie obrotów kilku członków konsorcjum czy podmiotów trzecich nie prowadziłoby do udzielenia zamówienia wykonawcy, którego potencjał ekonomiczny jest adekwatny do przedmiotu zamówienia i porównywalny z zasobami wykonawcy samodzielnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Stanowiłoby też nieuzasadnioną preferencję na rzecz wykonawców tworzących konsorcjum.Podobnie, za proporcjonalny do przedmiotu zamówienia Izba uznała wymóg wykazania przez jednego z członków konsorcjum lub podmiot trzeci spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia. Wykazanie się przez poszczególnych członków konsorcjum wykonaniem po jednej robocie opisanej przez zamawiającego w warunku, lub sumowanie większej ilości robót w jedną określoną przez zamawiającego nie gwarantowałoby należytego wykonania zamówienia i stanowiłoby naruszenie zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji przez uprzywilejowanie wykonawców tworzących konsorcjum.Podsumowując, Izba stwierdziła, że możliwość łącznego wykazania spełniania warunków przez członków konsorcjum nie może polegać na prostym sumowaniu potencjałów, a powinno być badane indywidualnie w zależności od przedmiotu zamówienia i jego swoistego charakteru. Izba stwierdziła, że wymóg wykazania spełniania warunku osiągnięcia obrotu rocznego czy posiadania wiedzy i doświadczenia przez jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia czy przez podmiot trzeci jest związany z przedmiotem zamówienia, proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nie stanowi naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W żaden sposób nie przeczy też istocie konsorcjum. Jednocześnie podkreślić należy, iż zamawiający dopuścił wykazanie spełniania przez sumowanie potencjałów poszczególnych podmiotów w zakresie pozostałych warunków, tj. dotyczących potencjału osobowego, posiadanych środków finansowych, ubezpieczenia.

                          [2] Identyczny zapis jak w naszej SIWZ zastosowany przez KPRiM i uznany przez KIO za prawidłowy cyt: „zgodnie z § 5 SIWZ - zarówno w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku pozostałych Wykonawców, warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi indywidualnie posiadać wymagane doświadczenie)”.

                          KIO 2169/16
                          W odniesieniu do konsorcjum, warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 p.z.p., co do zasady, mogą być spełnione łącznie. Taka wykładnia wynika z samej istoty konsorcjum, które tworzone jest właśnie w celu łączenia doświadczenia, potencjału technicznego, osobowego, ekonomicznego i finansowego podmiotów tworzących konsorcjum. Jednakże łączenie potencjałów poprzez tworzenie konsorcjum nie może polegać tylko na prostym sumowaniu wartości takich, jak np. liczba zrealizowanych usług przez podmioty tworzące konsorcjum. Odpowiednie zastosowanie art. 23 p.z.p. nie może sprowadzać się do bezrefleksyjnego sumowania różnych elementów postawionych w ramach jednego warunku. Takie działanie prowadziłoby do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Istotą w niniejszym postępowaniu jest wykazanie doświadczenia poprzez wielokrotność realizacji danej usługi. Takiego rezultatu nie można osiągnąć poprzez zwykłe zsumowanie pojedynczo zrealizowanych usług przez pojedyncze podmioty. Mamy bowiem do czynienia z niewystarczająco doświadczonymi podmiotami. Niezależnie od tego, czy podmioty te występują pojedynczo, czy w ramach konsorcjum, rezultat jest taki sam. Konkludując, spełnienie postawionego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia nie może polegać na dowolnym i swobodnym sumowaniu doświadczeń członków konsorcjum. Z tego względu Izba za bezzasadny uznała zarzut wadliwej oceny wiedzy i doświadczenia (wykazanego w treści oferty) Odwołującego. Tym samym wezwanie Odwołującego do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, polegającego na posiadaniu wiedzy i doświadczenia, Izba uznała za zasadne.

                          Orzeczenie TSUE z 4 maja 2017 r. C-387 (Esaprojekt)
                          Zagadnienie wspólnego wykazania warunku doświadczenia stało się przedmiotem zapytania prejudycjalnego KIO do TSUE i doczekało się odpowiedzi w wyroku z dnia 4 maja 2017 r. (sprawa C 387/14 ESAPROJEKT). KIO zapytało TSUE „Czy art. 44 [dyrektywy 2004/18] w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) [tej dyrektywy] oraz z deklarowaną w art. 2 [tej dyrektywy] zasadą równego traktowania wykonawców zezwala na takie powoływanie się na zasoby innego podmiotu, o których mowa w art. 48 ust. 3 [tej dyrektywy], w ramach którego nastąpi sumowanie wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów, które pojedynczo nie posiadają wymaganej przez instytucję zamawiającą wiedzy i doświadczenia, w przypadku gdy doświadczenie to jest niepodzielne (tzn. warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony przez wykonawcę w całości) oraz wykonanie zamówienia jest niepodzielne (stanowi jedną całość)? TSUE odpowiedział: „W związku z tym odpowiedź na pytanie czwarte powinna brzmieć tak, iż art. 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że nie dopuszcza on, by wykonawca polegał na zdolnościach innego podmiotu w rozumieniu art. 48 ust. 3 omawianej dyrektywy poprzez sumowanie wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów, które samodzielnie nie mają wymaganej zdolności do realizacji określonego zamówienia, w przypadku gdy instytucja zamawiająca uzna, że dane zamówienie jest niepodzielne, czyli że musi zostać zrealizowane przez jednego i tego samego wykonawcę, oraz że wykluczenie możliwości polegania na doświadczeniu większej liczby wykonawców jest związane z przedmiotem danego zamówienia, które musi, więc zostać zrealizowane przez jednego wykonawcę, oraz proporcjonalne do niego. Odpowiedź udzielona przez Trybunał na czwarte pytanie jest zgodna ze stanowiskiem przedstawionym przez Rzeczpospolitą Polską w uwagach na piśmie w tej sprawie. Analogicznie można ta kwestię rozpatrywać w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

                          Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                          Pytanie 10. Czy należy wezwać do uzupełnienia wykonawcę o oświadczenie dot. grupy kapitałowej, jeśli złożył je wraz z ofertą? Nie jest to jedyny wykonawca w postępowaniu.
                          Odpowiedź, 17.09.2018 r.
                          W przypadku zastosowania tzw. „procedury odwróconej” (art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych) nie ocenia się podstaw wykluczenia wykonawców których oferta nie została oceniona jako najkorzystniejsza. Więc nie ma podstaw do wzywania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających brak  podstaw wykluczenia, nawet gdyby były wadliwe.

                          W przypadku zastosowania tzw. „procedury klasycznej” niezłożenie informacji dotyczącej grupy kapitałowej obliguje zamawiającego do wezwania wykonawcy aby złożył ją w terminie wyznaczonym w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. W ocenie autora odpowiedzi, złożenie oświadczenia o braku uczestnictwa w grupie kapitałowej z wykonawcami składającymi oferty w postępowaniu w sytuacji gdy wykonawca nie posiada informacji o tym, kto złożył oferty dotknięte jest wadą. Wada ta polega na złożeniu oświadczenia co do faktów nieznanych w momencie jego sporządzania. Wada ta podważa zatem wiarygodność dokumentu. Z oświadczenia takiego nie wynika bowiem, że wykonawca w ogóle nie należy do grup kapitałowych. Wynika z niego tylko i wyłącznie tyle, że nie należy do grupy z nieznanymi sobie w momencie składania oświadczenia wykonawcami.  Zamawiający ma w takiej sytuacji obowiązek wezwania wykonawcy do jego złożenia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której wykonawca w oświadczeniu wskaże, że nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej. Wówczas oświadczenie takie będzie wystarczające.

                          Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                          Pytanie 9. Zgodnie z procedurą rozeznania rynku zostanie złożona 1 oferta, to jeżeli w wyniku uzupełnienia o 2 ofertę zostanie złożona oferta z niższą ceną, mamy obowiązek ją wybrać?
                          Odpowiedź, 17.09.2018 r.
                          W ocenie autora odpowiedzi beneficjent powinien wybrać ofertę korzystniejszą. Wynika to po pierwsze z faktu użycia w wytycznych kwalifikowalności sformułowania „oferta” do zdefiniowania drugiej z wycen którą powinien  uzyskać beneficjent. Oferta to oświadczenie woli zawierający przyszłe elementy umowy (wycenę oraz określenie przedmiotu świadczenia) zgodnie z przepisami art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Po drugie wynika to z ogólnych /nadrzędnych/ zasad kwalifikowalności wydatku ujętych w pkt 6.2 ppkt 3 wytycznych horyzontalnych: wydatek kwalifikowalny to wydatek dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Jeżeli mamy do czynienia z kryterium ceny (100%) a dwie oferty przedstawiają ten sam oczekiwany przez zamawiającego zakres świadczenia nieoszczędne, nieracjonalne i nieefektywne jest wybieranie oferty droższej. Nie do obrony na gruncie przepisów art. 44 ustawy o finansach publicznych jest stanowisko, że dysponent mogąc wydać korzystniej środki publiczne wydaje je mniej korzystnie, uzasadniając to tym, że druga oferta (korzystniejsza i wiążąca na mocy kodeksu cywilnego) jest złożona jedynie w celu uwiarygodnienia wyceny innej oferty (droższej).

                          Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                          Pytanie 8. Czy należy zawsze wzywać wykonawcę do złożenia dokumentów (26.1 lub 26.2 UZP)  nawet wówczas, gdy dokumenty złożono wraz z ofertą (procedura odwrócona) i co w sytuacji, gdy ze złożonych dokumentów wynika, że nie potwierdzają one spełnienia warunków udziału w postępowaniu (czy nie należy wezwać od razu z 26.3 upzp)?
                          Odpowiedź, 17.09.2018 r.
                          W ocenie autora odpowiedzi złożenie wraz  ofertą dokumentów, które mogą się zdezaktualizować co do potwierdzonego w nich stanu faktycznego pomiędzy ich złożeniem a momentem w którym zamawiający ma obowiązek ustawowy wezwania wykonawcy do ich złożenia wymaga zastosowania art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli wykonawca chce, aby zamawiający je wykorzystał, powinien w odpowiedzi na wezwanie kierowane w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy poinformować zamawiającego że jest on w ich posiadaniu i są one nadal aktualne (co jest kluczowe). Procedura taka wynika z art., 26 ust, 6 ustawy w związku z paragrafem 10 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy.

                          W ocenie autora odpowiedzi zamawiający nie powinien w ogóle oceniać dokumentów które powinny zostać złożone w procedurze określonej w art. 26 ust,. 1 lub 2 ustawy, jeżeli zostały one złożone wraz z ofertą. W efekcie nie będzie miał zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy. Dokumenty takie należy traktować jako tzw. „samouzupełnienie” przed właściwym wezwaniem ze strony zamawiającego, co oznacza, że nie podlegają one ocenie i badaniu ze strony zamawiającego i należy je uznać za nieskuteczne (por. KIO 846/14).
                          Aczkolwiek autor odpowiedzi zdaje sobie sprawę z tego, że pojawiają się sporadycznie orzeczenia KIO uznające za prawidłowe złożenie dokumentów wraz  ofertą. Na dzień dzisiejszy uznać, że KIO nie wypracowało jeszcze jednolitej linii orzeczniczej w tym zakresie.

                          Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                          Pytanie 7. Jak opisać standardy jakościowe i prawidłowo określić koszty w opisie przedmiotu zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane, aby przewidzieć ceny jako kryterium powyżej 60 %?
                          Odpowiedź, 20.07.2018 r.
                          Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3. Standardy jakościowe powinny być opisane zgodnie z art. 30 ustawy przez bardzo dokładne określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia. Z kolei sposób ujęcia kosztów cyklu życia w opisie przedmiotu zamówienia powinien wynikać z wykonanej przez zamawiającego analizy ekonomicznej. W przypadku robót budowlanych zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach (D. U. z 2018 r. poz. 1357).

                          Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                          Pytanie 6. Jeżeli jedno z zadań na dostawy (unijny) nie rozstrzygnęło się i zamówienia odbywają się poza ustawą (kwota 15 000), to czy na fakturach winno być oznaczenie, zgodnie z ustawą czy poza ustawą?
                          Odpowiedź, 20.07.2018 r.
                          Kwestia oznaczania faktur VAT wychodzi poza regulacje przepisów o zamówieniach publicznych. Zasady oznaczania na dowodach księgowych weryfikacji stosowania przepisów o zamówieniach publicznych wskazuje kierownik jednostki wykonując swoje obowiązki w zakresie kontroli zarządczej. Treść pytania nie pozwala na rozstrzygnięcie czy w danym przypadku zamawiający może nie stosować przepisów ustawy (zbyt mało danych).  

                          Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                          Pytanie 5. Czy przedsiębiorcy muszą szacować wartość zamówienia? Czy przedsiębiorca zawsze musi traktować cały projekt jako wartość zamówienia (do wyboru czy jest to zamówienie powyżej 209 000 euro) niezależnie od rodzaju przedmiotów, które chce kupić? One nie zawsze przecież są tożsame rodzajowo a ŚĆP nalicza 100 % korekty (bo żadne zamówienie nie widniało 30 dni w Bazie Konkurencyjności).
                          Odpowiedź, 20.07.2018 r.
                          Zgodnie z rozdziałem 6.5 wytycznych kwalifikowalności Instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie zobowiązuje beneficjenta w tej umowie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto31, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Spełnienie powyższych wymogów następuje w przypadku przedsiębiorcy drodze zastosowania zasady konkurencyjności. Zgodnie z podrozdziałem 6.2 pkt 3 lit. g wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. Spełnienie powyższych wymogów w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie następuje w drodze przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku. Wytyczne nie określając obowiązku łącznego szacowania wartości wszystkich zamówień w projekcie. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h wytycznych. Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:

                          a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
                          b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
                          c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.

                          Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia (kryterium to powinno prowadzić do wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość), tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie, ewentualnie możliwość realizacji zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Innymi słowy konieczne jest ustalenie czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę. Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Przy czym dla przyjęcia powyższej oceny nie ma istotnego znaczenia ustalenie źródeł finansowania danego zamówienia. Jeżeli zatem w tym samym czasie możliwe jest udzielenie podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie zamówienia, które może być wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem, bez względu na fakt, czy jest ono finansowane przez zamawiającego z jednego, czy też z kilku różnych źródeł (np. z wykorzystaniem środków pochodzących z programów finansowanych ze środków UE). Wartość tak określonego zamówienia należy oszacować zgodnie z postanowieniami art. 32-35 ustawy PZP. Dla ustalenia, iż w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, istotne są okoliczności istniejące w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przystępując zatem do szacowania wartości zamówienia powinien ustalić z należytą starannością planowaną liczbę usług, dostaw, czy też robót budowlanych tego samego rodzaju, które zamierza nabyć i oszacować ich łączną wartość, niezależnie od tego czy zamierza je nabyć jednorazowo w ramach jednego postępowania, czy też sukcesywnie w ramach odrębnych postępowań. Jeżeli potrzeba udzielenia określonego zamówienia ujawni się dopiero po udzieleniu innego zamówienia podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie, to w tym przypadku nie mamy do czynienia z nieuprawnionym dzieleniem zamówienia z uwagi na fakt, iż brak jest tożsamości czasowej takich zamówień. Jak już wskazano nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki podział, który zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy PZP właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej.  Z udzielaniem zamówienia w częściach mamy do czynienia w sytuacji gdy zamawiający z góry przewiduje zakres całego zamówienia i możliwe jest jego jednorazowe udzielenie, lecz ze względów organizacyjnych, technicznych, gospodarczych podejmuje decyzję o dokonywaniu zakupów sukcesywnie. Podjęcie decyzji o udzielaniu zamówienia w częściach jest zawsze wynikiem wcześniejszego planu zamawiającego. Jeżeli zatem określone zamówienia mają charakter nieprzewidywalny, każde następne zamówienie o tym samym przedmiocie, należy potraktować jako zamówienie odrębne, a nie część zamówienia udzielonego wcześniej. Zamówienie udzielane w częściach przypomina świadczenia jednorazowe realizowane w ratach. Każda z tych części, składa się bowiem na pewną, z góry określoną całość. Każdorazowy, pojedynczy zakup jest częścią całego zamówienia, dlatego ustalenie jego wartości powinno być dokonane z zastosowaniem art. 32 ust. 4 ustawy PZP. W tym przypadku wartością zamówienia udzielanego w ramach odrębnego postępowania jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Jeżeli więc zamawiający decyduje się udzielać zamówienia w częściach i organizuje odrębne postępowania, wówczas dla każdego odrębnego postępowania przyjmuje się wartość całego zamówienia.

                          Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                          Pytanie 4. Szacowanie wartości zamówienia w projektach partnerskich- stanowisko UZP i MR- szacować odrębnie na poziomie zamawiających, przewodnik dla beneficjentów woj. śląskie- szacować w ujęciu projektowym (zalecane) to jak postąpić w śląskim?
                          Odpowiedź, 20.07.2018 r.
                          W ocenie autora odpowiedzi prawidłowe stanowisko odnośnie szacowania wartości zamówienia w projektach partnerskich prezentuje Urząd Zamówień Publicznych oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Trzeba jednak zwrócić uwagę na szczegóły opinii tych instytucji, które odwołują się przede wszystkim do treści umów partnerskich. Jeżeli zostaje wyłoniony lider, który prowadzi procedury w imieniu i na rzecz pozostałych uczestników projektu, zamówienia należy szacować łącznie. Jeżeli każdy z partnerów realizuje zakupy samodzielnie i jest odrębnym zamawiającym w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – szacowanie odbywa się odrębnie dla każdego zamawiającego.

                          Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                          Pytanie 3. Procedura odwrócona- czy należy wszystkie oferty badać pod kątem personelu i oceniać (zgodnie z opinią UZP) czy tylko oceniać (wg kryteriów) i badać tylko I w rankingu - zgodnie z brzmieniem art. 24 aa orzeczeniem KIO?   
                          Odpowiedź, 20.07.2018 r.
                          Klasyczna procedura oceny i badania ofert polega na dokonaniu w pierwszej kolejności oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wszystkich wykonawców. Ocena ta obywa się na podstawie oświadczeń wstępnych (art. 25a ustawy) oraz oświadczeń o braku powiązań kapitałowych (art. 24 ust. 11 ustawy). Każdy wykonawca składa wrz z ofertą oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie powinno potwierdzać stan faktyczny na dzień jego złożenia. W przypadku postępowań poniżej progów UE oświadczenie składane jest wg wymogów ujętych w danej SIWZ przez zamawiającego. W przypadku postępowań powyżej progów UE oświadczenie wstępne musi być złożone przez wykonawcę na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu zamówienia stanowiącego załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE; L 3/16 z 6 stycznia 2016 r.). Niezłożenie do terminu składania ofert oświadczeń wstępnych obliguje zamawiającego do wezwania do ich uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.. W przypadku braku uzupełnienia tych oświadczeń, wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p.

                          Każdy wykonawca jest zobowiązany dodatkowo do złożenia oświadczenia o tym czy uczestniczy w grupie kapitałowej w innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu. Oświadczenie to składane jest samodzielnie (bez wezwania zamawiającego) w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert (art. 24 ust. 11 w związku z art. 86 ust. 5 p.z.p.). Jego niezłożenie w wyznaczonym terminie obliguje zamawiającego do wezwania do jego uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.. W przypadku braku uzupełnienia tego oświadczenia, wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p.. Jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o tym, że uczestniczy w grupie kapitałowej z którymkolwiek z wykonawców biorących udział w tym samym postępowaniu, będzie musiał wykazać, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

                          W drugiej kolejności dokonywana jest ocena treści wszystkich ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych na pierwszym etapie. Ocena ta obejmuje przede wszystkim elementy ujęte w przepisach art. 87-90 ustawy. Wystąpienie ustawowych przesłanek odrzucenia oferty wskazanych w art. 89 lub 90 ust. 3 ustawy obliguje zamawiającego do jej odrzucenia. 

                          W trzecim kroku zamawiający ustala, która oferta spośród tych które nie zostały odrzucone jest najkorzystniejsza oraz wykonuje finalną weryfikację warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia w oparciu o dokumenty wskazane w SIWZ na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (tzw. dokumenty podmiotowe) oraz finalnej weryfikacji tego czy dostawy usługi lub roboty budowlane spełniają jego wymagania w oparciu o dokumenty wskazane w SIWZ na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy (tzw. dokumenty przedmiotowe). Dokumenty te składane są na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 p.z.p. i mają być aktualne na dzień ich złożenia. Niezłożenie dokumentów podmiotowych lub przedmiotowych obliguje zamawiającego do wezwania wykonawcy do ich uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.. Nieuzupełnienie dokumentów przez wykonawcę skutkuje wykluczeniem go z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p.

                          Finalnie zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.

                          Odwrócona procedura oceny i badania ofert polega na dokonaniu w pierwszej kolejności oceny treści wszystkich ofert złożonych przez wykonawców. Ocena ta obejmuje przede wszystkim elementy ujęte w przepisach art. 87-90 ustawy. Wystąpienie ustawowych przesłanek odrzucenia oferty wskazanych w art. 89 lub 90 ust. 3 ustawy obliguje zamawiającego do jej odrzucenia. 

                          Dopiero po zakończeniu tego etapu zamawiający dokonuje ustala wg przyjętych kryteriów która oferta jest najkorzystniejsza i dokonuje wstępnej weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia ale tylko wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Ocena ta obywa się na podstawie oświadczenia wstępnego tego wykonawcy (art. 25a ustawy) oraz jego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych (art. 24 ust. 11 ustawy). Nie są weryfikowane oświadczenia wstępne i oświadczenia o powiązaniach  kapitałowych innych wykonawców. W przypadku braku tych dokumentów lub ich wad podlegają one uzupełnieniu lub poprawieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. W sytuacji , w której oświadczenia wstępne wykonawcy którego oferta jest oceniona jako najkorzystniejsza są prawidłowe, zamawiający wykonuje finalną weryfikację warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia w oparciu o dokumenty wskazane w SIWZ na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (tzw. dokumenty podmiotowe) oraz finalnej weryfikacji tego czy dostawy usługi lub roboty budowlane spełniają jego wymagania w oparciu o dokumenty wskazane w SIWZ na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy (tzw. dokumenty przedmiotowe). Dokumenty te składane są na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 p.z.p. i mają być aktualne na dzień ich złożenia. Niezłożenie dokumentów podmiotowych lub przedmiotowych obliguje zamawiającego do wezwania wykonawcy do ich uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.. Nieuzupełnienie dokumentów przez wykonawcę skutkuje wykluczeniem go z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p.

                          Finalnie zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.

                          W postępowaniach, w których zastosowana zostanie procedura odwrócona, zasady składania dokumentów z art. 25 ustawy są takie same, jak w innych postępowaniach prowadzonych w trybie klasycznym - wraz z ofertą wykonawca musi złożyć stosowne oświadczenie zgodnie z art. 25a p.z.p., tyle że w przeciwieństwie do klasycznych  postępowań, nie jest ono badane w pierwszej kolejności, a dopiero po zakończeniu oceny ofert. Regulacja zawarta w art. 24aa p.z.p. w znacznym stopniu przyspiesza i ułatwia Zamawiającemu przeprowadzeniem postępowania, gdyż Zamawiający w takim przypadku nie musi podmiotowo oceniać wówczas wszystkich wykonawców, a jedynie tego, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

                          Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                          Pytanie 2. Czy kiedy wykonawca składa dokumenty podmiotowe wymagane w SIWZ już do oferty to należy stosować 26 ust. 1 lub 2- i wzywać zawsze?              
                          Odpowiedź, 20.07.2018 r.
                          Art. 26 ust. 1 i 2 nie przewidują możliwości odstąpienia od żądania dokumentów wskazanych w art. 25 ustawy jeżeli zostały wymienione w SIWZ i ogłoszeniu. Art. 26 ust. 6 przewiduje możliwość ich nieskładania przez wykonawcę w sytuacji w której są w posiadaniu zamawiającego i są nadal aktualne (także jeżeli zostały złożone wraz z ofertą). Jednak wymaga to odpowiedniego działania ze strony wykonawcy, który zgodnie z § 10 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy powinien wskazać te dokumenty i potwierdzić ich aktualność, w odpowiedzi na wezwanie kierowane do niego w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy.

                          Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                          Pytanie 1. Wyartykułowanie zasad- forma pisemna, elektroniczna a środki komunikacji elektronicznej.
                          Odpowiedź, 20.07.2018 r.

                          Forma. 
                          Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej (art. 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). W postępowaniach. Forma pisemna czynności prawnej została zdefiniowana w przepisach art. 78 kodeksu cywilnego (własnoręczny podpis lub podpis elektroniczny). Niektóre przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych lub przepisów wykonawczych wskazują konkretne formy dla danych czynności (np. paragraf 14 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla dokumentów wskazanych w art. 25 ustawy), inne takiej formy nie wymagają (np. art. 38 ust. 1 ustawy dla wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ). 

                          Sposób komunikacji. W postępowaniach wszczętych przed wejściem w życie przepisów o elektronizacji zamówień publicznych stosuje się zasady komunikacji określone w art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r o zmianie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020):

                          1)        komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615);

                          2)        jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; 

                          3)        w przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi, jeżeli takie narzędzia są ogólnie dostępne lub zamawiający zapewnia alternatywne środki dostępu do takich narzędzi; 

                          4)        oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo - za zgodą zamawiającego - w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

                          Dobór formy komunikacji musi zapewnić zachowanie formy wymaganej w ustawie. 

                          W postępowaniach wszczętych po wejściu w życie przepisów o elektronizacji zamówień publicznych stosuje się zasady komunikacji określone w art. 10a ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

                          1)        W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej "jednolitym dokumentem" odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

                          2)        Zamawiający może ustalić sposób przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty albo może dopuścić taką możliwość

                          3)        Zamawiający wskazuje na wymóg albo możliwość, o których mowa w ust. 2, w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania, zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji w przypadku gdy zamieszczenie ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców stanowi zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 

                          4)        Zamawiający wskazuje w dokumentach, o których mowa w ust. 3, niezbędne informacje dotyczące formatu, parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz technicznych warunków i specyfikacji połączenia dotyczących katalogu elektronicznego. 

                          5)        Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

                          Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                           

                           Bezpośredni link do zagadnienia:
                           https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pzp_efrr_szkolenie_18072018

                           Pytanie 1. Wiek osoby uczestniczącej w projekcie np. od 25-65 - jak rozumiem wiek osoby uczestniczącej w projekcie do daty urodzenia, czy cały rok do daty osiągnięcia 66 roku życia?Odpowiedź.
                           Zgodnie z Kodeksem Cywilnym (art.  112) wiek określany jest na podstawie daty urodzenia. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

                           Wiek uczestników projektów będących osobami fizycznymi liczony jest na podstawie daty urodzenia (numeru PESEL) i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. W tym celu uczestnik projektu okazuje beneficjentowi dokument tożsamości. Na podstawie okazanego dokumentu, beneficjent potwierdza zgodność oświadczenia ze stanem faktycznym. Jeżeli uczestnik projektu nie posiada numeru PESEL wskazuje on w oświadczeniu swój wiek w chwili przystępowania do projektu.

                           Określenie „do 65 roku życia" oznacza, że wsparciem mogą być objęte osoby poniżej 65 roku życia tj. do dnia ukończenia 65 roku życia (do dnia 65 urodzin).

                           Jednocześnie ukończenie przez uczestnika 65 lat w trakcie realizacji projektu nie oznacza automatycznie, że wydatki poniesione na jego aktywizację są niekwalifikowalne, gdyż o kwalifikowalności przesądza fakt spełnienia przesłanek decydujących o możliwości objęcia wsparciem w chwili przystąpienia do projektu tj. złożenia deklaracji uczestnictwa. Tym samym osoby, które rozpoczęły udział w projekcie przed ukończeniem 65 roku życia mogą go kontynuować nawet wykraczając czasowo poza rok kalendarzowy, w którym ukończyły 65 rok życia.

                           Opracowane przez panią Marzenę Pytlarz

                            Bezpośredni link do zagadnienia:
                            https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_i_rozliczanie_projektow_efs_z_obszaru_zdrowia_w_tym_zatrudnianie_personelu_medycznego_24052018

                            Pytanie 1. Zagadnienie tzw. części towarzyszącej projektu- prowadzenie działalności gospodarczej na dofinansowanej infrastrukturze- limit 20% (definicje, sposób określenia, pomiar + podstawa prawna)- w odniesieniu do kryterium 1 testu pomocy publicznej.
                            Odpowiedź.
                            ad 1. Możliwość prowadzenia towarzyszącej działalności gospodarczej jest konsekwencją zapisów w trzech dokumentach:
                            a) pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01),
                            b) pkt 20 Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01),
                            c) opinii Rzecznika Generalnego Juliane Kokott wyrażonej w odniesieniu do sprawy C-74/16 Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania przeciwko Ayuntamiento de Getafe (opinia z dnia 16 lutego 2017 r.).

                            Przepisy nie narzucają jednej, właściwej metodologii pomiaru parametru "do 20% całkowitych rocznych zasobów danego podmiotu".
                            Wymaga się jednak, aby towarzysząca działalność gospodarcza była nie tylko ograniczona do 20% rocznych zasobów, lecz także bezpośrednio związana z funkcjonowaniem danej instytucji i konieczna do jej funkcjonowania lub nieodłącznie związana z jej główną działalnością niegospodarczą.

                            Beneficjent w celu obliczenia parametru, może korzystać z kryteriów czasu wykorzystania infrastruktury, powierzchni infrastruktury, liczby personelu.

                            Opracowane przez pana Macieja Zasłonę.

                             Bezpośredni link do zagadnienia:
                             https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pomoc_publiczna_i_pomoc_de_minimis_efrr_13062018

                             Pytanie 4. Wnioskodawca projektu w ramach Działania 8.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Czy przekształcenie obecnej formy prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (na podstawie procedury opisanej w art. 551 par. 5 Kodeksu spółek handlowych) po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie a przed rozpoczęciem lub w trakcie rzeczowego okresu realizacji projektu nie będzie naruszeniem zasady trwałości określonej w Regulaminie konkursu w ramach Działania 8.1.3 lub Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków? (mail z 16.05.2018 r.)
                             Odpowiedź.
                             Nie stanowi zmiany charakteru własności zmiana formy organizacyjno– prawnej przedsiębiorstwa, np. na skutek przekształcenia uregulowanego w ww. Ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1577 z późn. zm.) – Tytuł IV, Dział III „Przekształcenie spółek”.
                             Tym samym, powyższe zmiany nie będą stanowiły naruszenia zasady trwałości.

                             Opracowane przez panią Dorotę Galę.

                             Pytanie 3. W jaki sposób i czy w ogóle JST ma obowiązek pomiaru efektywności zatrudnieniowej jeśli w OPS-ie projekt nie przewiduje realizacji instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym? (mail z 18.05.2018 r.)
                             Odpowiedź.
                             Po pierwsze, należy mieć na uwadze, iż obowiązek pomiaru efektywności zatrudnieniowej nie jest uzależniony od statusu prawnego podmiotu realizującego projekt (JST).

                             Po drugie, co do zasady regulaminy konkursów dot. działań z obszaru włączenia społecznego zakładają obligatoryjnie realizację zadań z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym, w związku z czym obowiązek monitorowania efektywności zatrudnieniowej wynika z założeń konkursu (np. kryterium dostępu).

                             Podsumowując, należy mieć na uwadze, iż efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy skorzystali z usług instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

                             Opracowane przez panią Dorotę Galę.

                             Pytanie 2. Moment początkowy i końcowy trwałości projektów tzw. miękkich. Czy gdy rozpoczyna się tzw. II etap projektu, to trwałość projektu po I etapie "wchodzi" w II etap? (mail z 18.05.2018 r.)
                             Odpowiedź. 
                             Niestety, nie do końca jasne pytanie – nie wiem o jakich „etapach” jest mowa.

                              W przypadku projektów współfinansowanych z EFS możemy mówić o 2 różnych trwałościach:
                             1. Trwałość projektu (operacji) – występuje w projektach, w których poniesiono wydatki w ramach cross-financingu (współfinansowana infrastruktura w projekcie).

                             „Momentem początkowym” dla zachowania tej trwałości jest w projektach EFS co do zasady, data zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność. Trwałość w tym zakresie powinna być zachowana przez 5 lat od ww. daty. Okres ten może być skrócony do 3 lat w zakresie utrzymania inwestycji lub miejsc pracy w projekcie beneficjenta, który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą.

                             2. Trwałość rezultatów – uzależniona od zapisów Regulaminu danego konkursu i działania (np. 12 miesięcy, okres odpowiadający okresowi realizacji projektu – albo połowie okresu realizacji projektu, 24 miesiące itp.).

                             „Momentem początkowym” jest data zakończenia realizacji projektu (określona we wniosku o dofinansowanie).

                             W jednym projekcie możliwa jest sytuacja, w której będzie konieczność zachowania zarówno trwałości projektu, jak i trwałości rezultatów – których początek liczony będzie od różnych dat (data zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność [trwałość projektu] i/lub zakończenie projektu [trwałość rezultatów]) i przez różny okres (5 lub 3 lata – trwałość projektu; okres wskazany w Regulaminie konkursu – trwałość rezultatów).

                             Opracowane przez panią Dorotę Galę.

                             Pytanie 1. Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, a więc jesteśmy zobligowani do prowadzenia postępowań zgodnie z ustawą pzp. W budżecie projektu (EFS 9.2) mamy przewidzianą kwotę 216 000 zł na wynajem i utrzymanie pomieszczeń dla zatrudnionych etatowo pracowników projektu. Zgodnie z ustawą  art. 4 pkt 3 lit. I, jest to kwota wyłączona ze stosowania ustawy. Jeśli dobrze interpretujemy zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków (lipiec 2017 r.) str. 40, w tym wypadku, jesteśmy również zwolnieni ze stosowania zasady konkurencyjności i możemy dokonać ,,zakupu” zgodnie z procedurami jednostki. (mail z 16.05.2018 r.)
                             Odpowiedź. 
                             Państwa interpretacja w przedstawionym zakresie jest poprawna.

                             Zapisy podrozdziału 6.5 pkt 7 lit. a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 obowiązujące od 23.08.2017 r. wyłączają ze stosowania procedur określonych w podrozdziale 6.5 (w tym – zasady konkurencyjności) zamówień określonych w art. 4 ustawy Pzp.

                             Opracowane przez panią Dorotę Galę.

                              

                              Bezpośredni link do zagadnienia:
                              https://rpo.slaskie.pl/czytaj/kontrola_nieprawidlowosci_naduzycia_finansowe_zasada_trwalosci_szkolenie_15052018

                              Pytanie 8. Czy dokumenty dotyczące projektu refundowanego należy (ologować) uzupełnić o logotypy, przy zmianach to na jaki okres - podpisania umowy czy wniosku o płatność?Odpowiedź, 10.09.2018 r.
                              Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji projektu, podawane do publicznej wiadomości lub wydawane uczestnikom projektów, powinny posiadać obowiązkowy zestaw logotypów. Obowiązek ologowania powstaje w momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

                              Jeżeli działania w ramach projektu były prowadzone w okresie poprzedzającym moment uzyskania dofinansowania, nie ma obowiązku uzupełnienia odpowiednimi znakami dotychczas powstałej dokumentacji dotyczącej projektu. Można oznaczyć segregator lub segregatory, w których przechowywane są dokumenty dotyczące realizacji projektu.

                              Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                              Pytanie 7. Czy należy rozksięgowywać koszty pośrednie, aby udowodnić UKS brak „zarabiania” na projekcie w przypadku rozliczania kosztów pośrednich systemem ryczałtowym?Odpowiedź, 10.09.2018 r.

                              Z punktu widzenia instytucji pośredniczącej nie ma obowiązku wyodrębniania dokumentów do udowodnienia poniesienia kosztów pośrednich.

                              Z punktu widzenia Administracji Skarbowej koniecznym może być udokumentowanie zdarzeń gospodarczych związanych z kosztami pośrednimi. Po konsultacji z audytorami doszliśmy do wniosku, że dla bezpieczeństwa „podatkowego” beneficjenta wskazane będzie gromadzenie i wyodrębnienie na oddzielnych kontach (może projektowych, może w zwykłej działalności jednostki – nie tylko w kosztach zarządu) zapisów związanych z poniesieniem kosztów pośrednich w powiązaniu z konkretnymi dokumentami (np. fa, rachunki, pk), w celu udowodnienia że na projekcie beneficjent nie „zarobił”.

                              Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                              Pytanie 6. Jak prowadzić ewidencję  w UPiR, gdy w trakcie projektu firma przechodzi na pełną księgowość?Odpowiedź, 10.09.2018 r.
                              Od momentu przejścia na pełną księgowość beneficjent musi wydzielić odrębną ewidencję księgową lub zastosować kod.
                              W przypadku Beneficjentów nie prowadzących pełnej księgowości wymóg zapewnienia wyodrębnionej dla projektu ewidencji może być spełniony poprzez comiesięczne sporządzanie techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego kumulatywnego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu na koniec danego miesiąca. Zestawienie kumulatywne obejmuje wydatki od początku realizacji projektu do końca danego miesiąca kalendarzowego i sporządzane jest poprzez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań. Kumulatywne zestawienie należy sporządzać w oparciu o zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, które znajduje się we wniosku o płatność. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego zestawienie powinno zostać wydrukowane i podpisane przez osobę sporządzającą i zatwierdzającą oraz dołączone do dokumentacji projektu potwierdzającej poniesione wydatki. Wersja elektroniczna powinna zostać zarchiwizowana lub konstrukcja arkusza kalkulacyjnego powinna umożliwiać uzyskanie w okresie późniejszym danych według stanu na koniec poszczególnych minionych miesięcy kalendarzowych.

                              Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                              Pytanie 5. Jaka winna być wyodrębniona ewidencja księgowa przy UPiRu?
                              Odpowiedź, 10.09.2018 r.
                              W przypadku Beneficjentów nie prowadzących pełnej księgowości wymóg zapewnienia wyodrębnionej dla projektu ewidencji może być spełniony poprzez comiesięczne sporządzanie techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego kumulatywnego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu na koniec danego miesiąca. Zestawienie kumulatywne obejmuje wydatki od początku realizacji projektu do końca danego miesiąca kalendarzowego i sporządzane jest poprzez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań. Kumulatywne zestawienie należy sporządzać w oparciu o zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, które znajduje się we wniosku o płatność. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego zestawienie powinno zostać wydrukowane i podpisane przez osobę sporządzającą i zatwierdzającą oraz dołączone do dokumentacji projektu potwierdzającej poniesione wydatki. Wersja elektroniczna powinna zostać zarchiwizowana lub konstrukcja arkusza kalkulacyjnego powinna umożliwiać uzyskanie w okresie późniejszym danych według stanu na koniec poszczególnych minionych miesięcy kalendarzowych.

                              Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                              Pytanie 4. Czy prawidłowe będzie prowadzenie KPiR tylko dla celów projektu?
                              Odpowiedź, 10.09.2018 r.
                              Można wyodrębnić „dotacyjną” KpiR ale załącznik do umowy o dofinansowanie określa zasady wyodrębnionej ewidencji – jak w pytaniu wyżej. Z PKPiR nie można sprawdzić czy i kiedy wydatek został poniesiony.

                              Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                              Pytanie 3. Wkład własny wnoszony ze środków pośrednich (brak sprecyzowania na co zostaje przeznaczony) jak ewidencjonować?
                              Odpowiedź, 4.06.2018 r.
                              Wkład własny beneficjenta wniesiony do projektu współfinansowanego ze środków UE jest kwalifikowalny pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikowalności wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz z zawartej przez beneficjenta umowy o dofinansowanie. Konieczność spełnienia ww. warunków dotyczy również wkładu własnego pieniężnego. Co do zasady wydatki dot. kosztów bezpośrednich w ramach projektu powinny być ponoszone z rachunku projektu, który został wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.

                              Proponuję księgować wkład własny na koncie pozabilansowym, np.- podaję dwie propozycje. 

                              Konta pozabilansowe
                              Konto 971. „Niepieniężny wkład własny jednostki budżetowej”

                              Konto 971 służy do ewidencji pozabilansowej niepieniężnych wkładów własnych wniesionych przez jednostkę budżetową do projektu realizowanego z udziałem Środków z Unii Europejskiej.
                              Po stronie Wn konta 971 księguje się równowartość wniesionych wkładów własnych w ciągu całego roku.

                              Na stronie Ma księguje się równowartość wniesionych niepieniężnych wkładów własnych systematycznie w ciągu roku Na koniec roku konto 971 nie wykazuje salda.
                              Konto 920 – „Wkład własny niepieniężny” Konto 920  służy do ujmowania wkładu niepieniężnego do projektów. Na stronie Ma konta 920 ujmuje się poniesiony przez Gminę wkład własny niepieniężny, na podstawie dokumentów sporządzonych przez komórkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację projektu. Ewidencja szczegółowa do konta 920 prowadzona jest według:
                              -podziałek klasyfikacji budżetowej,
                              -kodu projektu.

                               Na koniec roku konto 920 wykazuje saldo Ma oznaczające wartość wniesionego do projektu wkładu niepieniężnego.

                              Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                              Pytanie 2. Konta 7, 9, 0- definicje.
                              Odpowiedź, 4.06.2018 r.

                              Zgodnie z Ustawą o rachunkowości zakres kont zespołu 0 i 7 przedstawiono poniżej.

                              Konto 0
                              Ogólna charakterystyka aktywów trwałych.

                              Zgodnie z treścią ustawy o rachunkowości, do aktywów trwałych zalicza się:
                              - rzeczowe aktywa trwałe,
                              wartości niematerialne i prawne,
                              należności długoterminowe,
                              inwestycje długoterminowe oraz
                              - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, a więc kontrolowane przez jednostkę – przez okres dłuższy od roku – zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w rezultacie zdarzeń zaistniałych wcześniej, od których oczekuje się w przyszłości stosownych korzyści ekonomicznych.

                              Zgodnie z dołączonym do tekstu ustawy o rachunkowości wzorem bilansu przeznaczonym dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń, w skład aktywów trwałych wchodzą:

                              - z rzeczowych aktywów trwałych:
                              a) środki trwałe, a z tego:
                              – grunty (w tym prawa wieczystego użytkowania gruntów),
                              – budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
                              – urządzenia techniczne i maszyny oraz środki transportu,
                              – inne środki trwałe,
                              b) środki trwałe w budowie,
                              c) zaliczki na środki trwałe;

                              z wartości niematerialnych i prawnych:
                              a) koszty zakończonych prac rozwojowych,
                              b) wartość firmy,
                              c) inne wartości niematerialne i prawne;
                              d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne; 

                              - z należności długoterminowych:
                              a) od jednostek powiązanych,
                              b) od pozostałych jednostek;

                              z inwestycji długoterminowych:
                              a) nieruchomości,
                              b) wartości niematerialne i prawne,
                              c) długoterminowe aktywa finansowe, a w tym:

                              1) udziały i akcje,
                              2) inne papiery wartościowe,
                              3) udzielone pożyczki,
                              4) inne długoterminowe aktywa finansowe,

                              z długoterminowych rozliczeń międzyokresowych:
                              a) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
                              b) inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

                              Zespół 7
                              Ogólna charakterystyka przychodów i zysków oraz kosztów osiągnięcia przychodów i strat.

                              Różnica między przychodami i zyskami nadzwyczajnymi a kosztami osiągnięcia przychodów i stratami nadzwyczajnymi stanowi wynik działalności. Stąd też pojęcia przychodów, kosztów ich osiągnięcia oraz wyniku finansowego ściśle się ze sobą wiążą. Przychody, koszty ich osiągnięcia oraz wynik finansowy są określone w ustawie o rachunkowości w sposób następujący:

                              ilekroć w ustawie jest mowa o:
                              przychodach i zyskach – rozumie się przez to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli (art 3 ust. 1 pkt 30),

                              – kosztach i stratach – rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli (art. 3 ust. 1 pkt 31),

                              – pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych – rozumie się przez to koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane:

                              a) z działalnością socjalną, 
                              b) ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także z utrzymywaniem i zbyciem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaliczanych do inwestycji,
                              c) z utrzymywaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwestycji, jak również z ich przekwalifikowaniem odpowiednio do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę rynkową bądź inaczej określoną wartość godziwą,
                              d) z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów,
                              e) z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,
                              f) z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty finansowe,
                              g) z odszkodowaniami i karami,
                              h) z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych (art. 3 ust. 1 pkt 32);
                              i) skutki zdarzeń trudnych do przewidzenia.

                              W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające je koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (art. 6 ust. 1).

                              Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które nie zostały jeszcze poniesione (art. 6 ust. 2).

                              - Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić:

                              a) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
                              b) wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
                              c) wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
                              d) rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń (art. 7 ust. 1).

                              Zdarzenia, o których mowa wyżej, należy uwzględnić także wtedy, gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (art. 7 ust. 2).

                              Wartość poszczególnych składników przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych, ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych (art. 7 ust. 3).

                              W jednostkach innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady asekuracji na wynik finansowy netto składają się:
                              a) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
                              b) wynik na operacjach finansowych,
                              c) wynik na operacjach nadzwyczajnych,
                              d) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów (art. 42 ust. 1).

                              Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia lub zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych (art. 42 ust. 2).

                              Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2 (art. 42 ust. 3).


                              Zespół 9 – dotyczy tylko budżetu

                              Jednostki budżetowe - analogicznie jak pozostałe jednostki sektora finansów publicznych - zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem ich specyfiki, w tym gospodarki finansowej (m.in. zasad planowania, budżetowania), rozliczania z budżetem (metoda brutto - środki na wydatki z odpowiedniego budżetu, dochody odprowadzane na rachunek odpowiedniego budżetu) określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.). Uwzględniające tę specyfikę i obowiązujące zarówno jednostki budżetowe (państwowe i samorządowe), jak i samorządowe zakłady budżetowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, określa zasady rachunkowości m.in. dla budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także zasady obowiązujące przy tworzeniu zakładowych planów kont oraz zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych.

                              Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, zawiera - oprócz kont bilansowych i wynikowych - również konta pozabilansowe o numerach: 970, 975, 976, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 990, 992, 998 i 999. Służą one w szczególności do ewidencji pozabilansowej: planów finansowych, zaangażowania wydatków, zapewnień finansowania oraz płatności ze środków europejskich i mają na celu sprostanie m.in. wymogom w zakresie planowania oraz sprawozdawczości budżetowej. Zarówno treść ww. rozporządzenia, jak i załącznika nr 3 do tego rozporządzenia, nie określają zasad prowadzenia ewidencji pozabilansowej w tych jednostkach. Jednakże, biorąc pod uwagę charakter tej ewidencji, stosowanie zasady podwójnego zapisu na kontach pozabilansowych nie jest obowiązkowe.

                              Definicje dla sfery budżetowej określa:
                              Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

                              Rozdział 2
                              Szczególne zasady rachunkowości dla budżetów i jednostek 

                              §3. Ustalenie nadwyżki lub deficytu budżetu państwa oraz nadwyżki lub deficytu budżetu środków europejskich następuje na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznie (kasowo) zrealizowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów i wydatków budżetu państwa oraz na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznie (kasowo) zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu środków europejskich.

                              §4. Państwowe jednostki budżetowe ujmują w księgach rachunkowych:
                              1) podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa i wydatki budżetu państwa faktycznie (kasowo) zrealizowane na rachunkach bankowych dochodów lub wydatków budżetowych w danym roku budżetowym,
                              2) wydatki budżetu środków europejskich faktycznie (kasowo) zrealizowane lub zrealizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zleceń płatności w danym roku budżetowym
                              - z uwzględnieniem okresu przejściowego określonego w odrębnych przepisach.

                              §5. W celu ustalenia nadwyżki lub deficytu budżetów jednostek samorządu terytorialnego operacje dotyczące ich dochodów i wydatków są ujmowane w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznie (kasowo) zrealizowanych wpływów i wydatków dokonanych na bankowych rachunkach budżetów oraz rachunkach bieżących dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem operacji szczególnych określonych w odrębnych przepisach.

                              §6. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie mogą być wycenione

                              §7. 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Ustalając zasady umarzania lub amortyzacji, jednostka może przyjąć stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.) albo stawki określone przez jednostkę nadrzędną albo zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

                              2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, mogą być umarzane:

                              1) książki i inne zbiory biblioteczne;
                              2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;
                              3) odzież i umundurowanie;
                              4) meble i dywany;
                              5) inwentarz żywy;
                              6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

                              3. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

                              4. Jednostki zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych mogą umarzać i amortyzować środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku, natomiast jednostki rozliczające podatek dochodowy od osób prawnych za inne okresy niż okresy miesięczne - jednorazowo za dany okres.

                              5. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

                              §8. 1. Inwentaryzacja nieruchomości powinna zapewnić porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją odpowiednio gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zasobu nieruchomości.

                              2. Zapasy wojenne podlegają inwentaryzacji według zasad określonych przez kierownika jednostki obsługującej organ będący dysponentem części budżetowej.

                              §9. Do przychodów urzędu jednostki samorządu terytorialnego zalicza się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych.

                              §10. 1. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

                              2. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetów: państwa, środków europejskich i jednostek samorządu terytorialnego zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych.

                              3. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze.

                              4. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.

                              §11. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

                              §12. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

                              §13. Jednostki postawione w stan likwidacji wyceniają aktywa według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.

                              §14. Jednostki nie dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. 

                              Załącznik nr 3

                              PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

                              I. Wykaz kont

                              Zespół 0 - Aktywa trwałe
                              011 - Środki trwałe
                              013 - Pozostałe środki trwałe
                              014 - Zbiory biblioteczne
                              015 - Mienie zlikwidowanych jednostek
                              016 - Dobra kultury
                              017 - Sprzęt wojskowy
                              020 - Wartości niematerialne i prawne
                              030 - Długoterminowe aktywa finansowe
                              071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
                              072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych
                              073 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe
                              077 - Umorzenie sprzętu wojskowego
                              080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)

                              Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty
                              700 - Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia
                              720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
                              730 - Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu
                              740 - Dotacje i środki na inwestycje
                              750 - Przychody finansowe 751 - Koszty finansowe
                              760 - Pozostałe przychody operacyjne
                              761 - Pozostałe koszty operacyjne 

                              I. Konta pozabilansowe 
                              970 - Płatności ze środków europejskich
                              976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami
                              980 - Plan finansowy wydatków budżetowych
                              981 - Plan finansowy niewygasających wydatków
                              982 - Plan wydatków środków europejskich
                              983 - Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego
                              984 - Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat
                              985 - Zaangażowanie środków samorządowych zakładów budżetowych
                              990 - Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym
                              992 - Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa
                              998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
                              999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

                              II. Opis kont
                              1) Zespół 0 - "Aktywa trwałe"
                              Konta zespołu 0 "Aktywa trwałe" służą do ewidencji:
                              1) rzeczowych aktywów trwałych;
                              2) wartości niematerialnych i prawnych;
                              3) długoterminowych aktywów finansowych;
                              4) umorzenia składników aktywów trwałych. 

                              2) Konto 011 - "Środki trwałe"
                              Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach: 013, 014, 016 i 017.

                              Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071.

                              Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności:
                              1) przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych;
                              2) przychody środków trwałych nowo ujawnionych;
                              3) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych;
                              4) zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

                              Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:
                              1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania;
                              2) ujawnione niedobory środków trwałych;
                              3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

                              Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić:
                              1) ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych;
                              2) ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe;
                              3) należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji;
                              4) ustalenie wartości gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.

                              Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.

                              3) Konto 013 - "Pozostałe środki trwałe"
                              Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach: 011, 014, 016 i 017, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

                              Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.

                              Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:
                              1) środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji;
                              2) nadwyżki środków trwałych w używaniu;3) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych.

                              Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:
                              1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania;
                              2) ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.

                              Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób, u których znajdują się środki trwałe, lub komórek organizacyjnych, w których znajdują się środki trwałe.

                              Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej. 

                              4) Konto 014 - "Zbiory biblioteczne"
                              Konto 014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych bibliotek naukowych, fachowych, szkolnych i pedagogicznych oraz bibliotek publicznych.
                              Na stronie Wn konta 014 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej zbiorów bibliotecznych, z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie 072. ent Na stronie Wn konta 014 ujmuje się w szczególności:
                              1) przychód zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych;
                              2) nadwyżki zbiorów bibliotecznych.
                              Na stronie Ma konta 014 ujmuje się w szczególności:
                              1) rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania;
                              2) niedobory zbiorów bibliotecznych.

                              Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen nabycia.
                              Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości.
                              Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 014 powinna umożliwić ustalenie stanu poszczególnych zbiorów bibliotecznych, z dalszym podziałem określonym w odrębnych przepisach.

                              Konto 014 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zbiorów bibliotecznych znajdujących się w jednostce. 

                              5) Konto 015 - "Mienie zlikwidowanych jednostek"
                              Konto 015 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce organizacyjnej.

                              Na stronie Wn konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności:
                              1) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, według wartości wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki;
                              2) korektę wartości mienia, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki a wartością mienia przekazanego spółce, innej jednostce organizacyjnej lub sprzedanego;
                              3) wartość mienia zwróconego przez spółkę lub pozostającego po zlikwidowanej innej jednostce organizacyjnej, która zostaje przyjęta na stan składników majątkowych organu założycielskiego lub organu nadzorującego.

                              Na stronie Ma konta 015 organ założycielski lub organ nadzorujący ujmują w szczególności:
                              1) wartość mienia pozostającego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, a przekazanego spółce, w wysokości wynikającej z umowy ze spółką, lub przekazanego jako udział do spółki, wartość mienia sprzedanego lub przekazanego innym jednostkom;
                              2) korektę wartości mienia stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej a wartością mienia przekazanego spółce lub innym jednostkom.

                              Ewidencję szczegółową do konta 015 może stanowić bilans zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej wraz z załącznikami.
                              Ewidencja szczegółowa może zawierać również dane z ewidencji pozabilansowej.
                              Konto 015 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej według wartości wynikającej z bilansu tego przedsiębiorstwa lub jednostki, będącego w dyspozycji organu założycielskiego lub nadzorującego, a nieprzekazanego spółkom, innym jednostkom organizacyjnym lub nieprzejętego na własne potrzeby, albo też zagospodarowanego w inny sposób.

                              6) Konto 016 - "Dobra kultury"
                              Konto 016 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości dóbr kultury.
                              Na stronie Wn konta 016 ujmuje się w szczególności:
                              1) przychód dóbr kultury pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych;
                              2) nadwyżki.

                              Na stronie Ma konta 016 ujmuje się w szczególności:
                              1) rozchód dóbr kultury na skutek likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania;
                              2) niedobory.

                              Przychody i rozchody dóbr kultury wycenia się według cen nabycia.
                              Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości.

                              Konto 016 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość dóbr kultury znajdujących się w jednostce.

                              7) Konto 017 - "Sprzęt wojskowy"
                              Konto 017 służy do ewidencji środków trwałych zaliczanych, na podstawie odrębnych przepisów, do sprzętu wojskowego.
                              Konto działa według zasad analogicznych do konta 011 lub 013.

                              8) Konto 020 - "Wartości niematerialne i prawne"
                              Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.
                              Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 071 i 072.

                              Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów i osób odpowiedzialnych.
                              Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.

                              9) Konto 030 - "Długoterminowe aktywa finansowe"
                              Konto 030 służy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, w szczególności akcji i innych długoterminowych aktywów finansowych, nad którymi jednostka sprawuje kontrolę, o terminie wykupu dłuższym niż rok. Przy czym kontrola ta powinna wynikać w szczególności z przepisów prawa lub z określonego tytułu prawnego.

                              Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów finansowych.
                              Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnić ustalenie wartości poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych według tytułów.

                              Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych.

                              10) Konto 071 - "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"
                              Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. ent Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400.

                              Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
                              Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do kont 011 i 020. Do kont: 011, 020 i 071 można prowadzić wspólną ewidencję szczegółową.
                              Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

                              11) Konto 072 - "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych"
                              Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania.

                              Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 401.
                              Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych.
                              Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie, a także stanowiących niedobór lub szkodę.
                              Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych obciążających odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych otrzymanych nieodpłatnie.

                              Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.

                              12) Konto 073 - "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"
                              Konto 073 służy do ewidencji odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe.
                              Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe.

                              13) Konto 077 - "Umorzenie sprzętu wojskowego"
                              Konto 077 służy do ewidencji wartości umorzenia sprzętu wojskowego. Konto działa według zasad analogicznych do konta 071 lub 072.

                              14) Konto 080 - "Środki trwałe w budowie (inwestycje)"
                              Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne.

                              Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności:
                              1) poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie w ramach prowadzonych inwestycji zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym imieniu;
                              2) poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej;
                              3) poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego.

                              Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów, w szczególności:
                              1) środków trwałych;
                              2) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie.

                              Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych.

                              Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów środków trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych.

                              Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość kosztów środków trwałych w budowie i ulepszeń. 

                              69) Zespół 7 - "Przychody, dochody i koszty"
                              Konta zespołu 7 "Przychody, dochody i koszty" służą do ewidencji:
                              1) przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów, towarów, przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;
                              2) podatków nieujętych na koncie 403;
                              3) dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy, oraz dotacji przekazanych.

                              Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz stosownie do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości oraz obliczenia podatków. 

                              70) Konto 700 - "Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia"

                              Konto 700 służy do ewidencji sprzedaży produktów (wyrobów gotowych i półfabrykatów oraz robót i usług) własnej działalności na rzecz obcych jednostek oraz działalności finansowo wyodrębnionej własnej jednostki oraz kosztu ich wytworzenia.

                              Na stronie Wn konta 700 ujmuje się koszt wytworzenia sprzedanych produktów, obejmujący rzeczywisty koszt wytworzenia, za który uważa się również wartość produktów w cenach ewidencyjnych, skorygowaną o odchylenia od cen ewidencyjnych, w korespondencji z kontami: 500, 530, 580, 600, 620 lub 490.
                              Na stronie Ma konta 700 ujmuje się przychody ze sprzedaży, w korespondencji z kontami przede wszystkim zespołu 1 i 2 oraz ewentualnie 0 i 8 oraz 4 bądź 5.

                              Ewidencja szczegółowa do konta 700 powinna zapewnić podział sprzedaży dostosowany do zasad wymiaru podatków oraz należnych dotacji oraz według przedmiotów i kierunków sprzedaży. W końcu roku obrotowego przenosi się:
                              1) przychody ze sprzedaży na stronę Ma konta 860;
                              2) koszt sprzedanych produktów na stronę Wn konta 490, uznając konto 700.

                              Na koniec roku konto 700 nie wykazuje salda.

                              71) Konto 720 - "Przychody z tytułu dochodów budżetowych"
                              Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych.
                              Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma konta 720 - przychody z tytułu dochodów budżetowych.

                              W izbach administracji skarbowej na stronie Ma konta 720 ujmuje się również, na podstawie rocznych jednostkowych sprawozdań budżetowych, dochody budżetowe z tytułu podatków przekazane przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych na rachunek budżetu państwa, w korespondencji z kontem 235.

                              Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego.

                              W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa jest prowadzona według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków pobieranych przez inne organy ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach budżetowych sporządzane przez te organy.

                              W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860.

                              Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda. 

                              72) Konto 730 - "Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu"
                              Konto 730 służy do ewidencji sprzedaży towarów i wartości ich zakupu.

                              Na stronie Wn ujmuje się wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (nabycia), w korespondencji z kontami 330 i 340; za cenę zakupu (nabycia) uważa się również cenę ewidencyjną skorygowaną o odchylenia od tej ceny.

                              Na stronie Ma konta 730 ujmuje się przychody ze sprzedaży towarów, w korespondencji z kontami przede wszystkim zespołu 1 i 2 oraz zespołu 0 i 8 bądź 4 i 5.

                              W końcu roku obrotowego przenosi się:
                              1) przychody ze sprzedaży towarów na stronę Ma konta 860 (Wn konto 730);
                              2) wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu na stronę Wn konta 860 (Ma konto 730). 

                              Na koniec roku konto 730 nie wykazuje salda.

                              73) Konto 740 - "Dotacje i środki na inwestycje"
                              Konto 740 służy do ewidencji dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych środków na finansowanie działalności podstawowej samorządowych zakładów budżetowych oraz środków pieniężnych przeznaczonych na inwestycje gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym państwowych i samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową.

                              Na koncie 740 nie ujmuje się dotacji otrzymanych na finansowanie inwestycji.

                              ma stronie Wn konta 740 ujmuje się:
                              1) dotacje przekazane na finansowanie działalności podstawowej samobilansującym oddziałom samorządowych zakładów budżetowych, w korespondencji z kontem 131 lub 240;
                              2) środki pieniężne samorządowych zakładów budżetowych i dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku wykorzystane lub przeznaczone na finansowanie inwestycji, w korespondencji z kontem 800 lub 840;
                              3) zwrot dotacji niewykorzystanych, nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w korespondencji z kontem 131 lub 225.

                              Na stronie Ma konta 740 ujmuje się:
                              1) w ciągu roku - dotacje rzeczywiście otrzymane, w korespondencji z kontem 131, lub dotacje należne, jeżeli ich wysokość wynika z przepisów, w korespondencji z kontem 225;
                              2) na koniec okresu sprawozdawczego - dotacje należne, wynikające z przepisów prawa lub potwierdzone przez organ dotujący, albo jeżeli należna dotacja za dany rok wpłynęła na rachunek jednostki w okresie następnym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, w korespondencji z kontem 225.

                              Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić możliwość ustalenia wysokości dotacji przypadających na poszczególne tytuły rozliczeń.

                              W końcu roku budżetowego saldo konta 740 zamyka się dwoma saldami, które przenosi się:
                              1) saldo Wn oznacza wartość dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansujących się oddziałów środków wykorzystanych lub przeznaczonych na inwestycje w samorządowych zakładach budżetowych, na stronę Wn konta 860;
                              2) saldo Ma oznacza wartość dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej, na stronę Ma konta 860.

                              Na koniec roku konto 740 nie wykazuje salda.

                              74) Konto 750 - "Przychody finansowe"
                              Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych.

                              Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, w szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe.
                              Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów finansowych z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych, należne jednostce odsetki.

                              W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konto 750).

                              Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda. 

                              75) Konto 751 - "Koszty finansowe"
                              Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych.

                              Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji i innych papierów wartościowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu operacji finansowych, dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie.

                              Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnienie w zakresie kosztów operacji finansowych - naliczone odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę od zobowiązań.
                              W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 751).

                              Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.

                              76) Konto 760 - "Pozostałe przychody operacyjne"
                              Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach: 700, 720, 730, 750.
                              W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się:
                              1) przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów;
                              2) przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie;
                              3) odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodpłatnie otrzymane, w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa obrotowe, przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
                              4) równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne, w korespondencji ze stroną Wn konta 800;
                              5) zmniejszenie stanu produktów w korespondencji ze stroną Wn konta 490.

                              W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760.

                              Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. 

                              77) Konto 761 - "Pozostałe koszty operacyjne"
                              Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki.
                              W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się:
                              1) koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów;
                              2) kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

                              Konto 761 służy również - w jednostkach ewidencjonujących koszty na kontach: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409, 490 oraz zespołu 5 - do ewidencji zapisów uzupełniających, dokonanych na kontach zespołów 5 i 6 z tytułu zwiększeń bądź zmniejszeń stanu produktów (w tym także rozliczeń międzyokresowych kosztów), w korespondencji z innymi kontami niż konto 490, konta zespołów 5 lub 6 oraz konta kosztu własnego sprzedaży w zespole 7.

                              Na stronie Wn konta 761 w korespondencji ze stroną Ma konta 490 ujmuje się zwiększenie stanu produktów.

                              W końcu roku obrotowego przenosi się:
                              1) na stronę Wn konta 490 - koszty związane z zakupem i sprzedażą składników majątku, jeżeli zostały ujęte na koncie 761, w korespondencji ze stroną Ma konta 761;
                              2) na stronę Wn konta 860 - pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji ze stroną Ma konta 761.

                              Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.

                              I. Konta pozabilansowe ent 1) Konto 970 - "Płatności ze środków europejskich"
                              Konto 970 służy do ewidencji płatności dokonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków europejskich dysponenta z rachunku ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

                              Na stronie Wn konta 970 ujmuje się wartość zleceń płatności przekazanych przez instytucje lub inne upoważnione podmioty do Banku Gospodarstwa Krajowego celem realizacji wydatków ze środków europejskich.

                              Na stronie Ma konta 970 ujmuje się, na podstawie informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego o dokonaniu płatności na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy (odbiorcy), równowartość zrealizowanych płatności.

                              Konto 970 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość zleceń płatności przekazanych przez instytucje lub inne upoważnione podmioty oczekujących za realizację przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

                              2) Konto 976 - "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"
                              Konto służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

                              3) Konto 980 - "Plan finansowy wydatków budżetowych"
                              Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych.
                              Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego zmiany.
                              Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:
                              1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetu;
                              2) wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku następnym;
                              3) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

                              Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych.

                              Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.

                              4) Konto 981 - "Plan finansowy niewygasających wydatków"
                              Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych.

                              Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych.
                              Na stronie Ma konta 981 ujmuje się:
                              1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych;
                              2) wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej.

                              Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych.

                              Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku. 

                              5) Konto 982 - "Plan wydatków środków europejskich"
                              Konto 982 służy do ewidencji planu wydatków środków europejskich dysponenta środków budżetowych.

                              Na stronie Wn konta 982 ujmuje się plan wydatków środków europejskich oraz jego zmiany.
                              Na stronie Ma konta 982 ujmuje się w szczególności:
                              1) równowartość zrealizowanych wydatków środków europejskich;
                              2) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

                              Ewidencja szczegółowa do konta 982 jest prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej.

                              6) Konto 983 - "Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego"
                              Konto 983 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków środków europejskich na dany rok budżetowy.

                              Na stronie Wn konta 983 ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków środków europejskich w danym roku budżetowym.
                              Na stronie Ma konta 983 ujmuje się zaangażowanie wydatków w kwocie obciążającej plan finansowy, wynikającej z decyzji lub zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków tych środków w roku bieżącym.

                              Na koniec roku konto 983 nie wykazuje salda. 

                              7) Konto 984 - "Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat"
                              Konto 984 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetu środków europejskich przyszłych lat.

                              Na stronie Wn konta 984 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetu środków europejskich w latach poprzednich, a obciążających plan wydatków roku bieżącego jednostki przeznaczony do realizacji w roku bieżącym.
                              Na stronie Ma konta 984 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków środków europejskich lat przyszłych.

                              Na koniec roku konto 984 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków środków europejskich. 

                              8) Konto 985 - "Zaangażowanie środków samorządowych zakładów budżetowych"
                              Konto 985 służy do ewidencji prawnego zaangażowania środków pieniężnych dotyczących realizacji planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych niezależnie od tego, w którym roku budżetowym nastąpi wydatek finansowany tymi środkami.

                              Na koncie 985 ujmuje się równowartość zawartych umów, porozumień lub wydanych decyzji, których realizacja spowoduje wydatkowanie środków pieniężnych dotyczących realizacji planu finansowego.
                              Na stronie Wn konta 985 ujmuje się równowartość wydatków sfinansowanych środkami samorządowych zakładów budżetowych.

                              Na stronie Ma konta 985 ujmuje się zaangażowanie środków pieniężnych samorządowych zakładów budżetowych dotyczących realizacji planu finansowego, czyli wartość umów, decyzji i innych porozumień, których wykonanie spowoduje wykorzystanie środków pieniężnych na realizację umów, decyzji czy innych postanowień.

                              Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 985 powinna umożliwić ustalenie zaangażowania środków samorządowych zakładów budżetowych w podziale na lata finansowania i według podziałek klasyfikacji planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych.

                              Na koniec roku budżetowego konto 985 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie środków samorządowych zakładów budżetowych.

                              9) Konto 990 - "Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym"
                              Konto 990 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych w układzie zadaniowym.

                              Na stronie Wn konta 990 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz jego zmiany.
                              Na stronie Ma konta 990 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz wartość planu niezrealizowanego.
                              Ewidencja szczegółowa do konta 990 powinna być prowadzona w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdania z wykonania wydatków w układzie zadaniowym. e

                              Konto 990 nie wykazuje na koniec roku salda. 

                              10) Konto 992 - "Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa"
                              Konto 992 służy do ewidencji kwot ujętych w zapewnieniach finansowania lub dofinansowania wydatków, projektów i programów z budżetu państwa.

                              Na stronie Wn konta 992 ujmuje się kwoty udzielonego zapewnienia.
                              Na stronie Ma konta 992 ujmuje się przeniesienia kwot zwiększających plan finansowy na konto 980. 

                              11) Konto 998 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego"
                              Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych danego roku budżetowego oraz niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.

                              Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:
                              1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym;
                              2) równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.

                              Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.
                              Ewidencja szczegółowa do konta 998 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych i powinna zapewnić w szczególności ustalenie kwoty niewygasających wydatków.

                              Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda. 

                              12) Konto 999 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat"
                              Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych.

                              Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich przeznaczonych do realizacji w roku bieżącym.
                              Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych.
                              Ewidencja szczegółowa do konta 999 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych i powinna zapewnić w szczególności ustalenie kwoty niewygasających wydatków.

                              Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych 

                              Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                              Pytanie 1. "Podatek sfera budżetowa (poniżej 2%)”.
                              Odpowiedź, 25.05.2018 r.
                              Organ podatkowy wyjaśnił, że w przypadku, gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia VAT i nieuprawniające do tego odliczenia, tj. zwolnione od tego podatku i nie ma możliwości przyporządkowania ponoszonych wydatków do czynności opodatkowanych lub zwolnionych z VAT, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ustawy o VAT. W tym przypadku - jak wskazał organ - oblicza się proporcję, jako udział rocznego obrotu uzyskanego z tytułu czynności uprawniających do obniżenia podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, oraz czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

                              Dalej organ podatkowy przywołał treść art. 90 ust. 10 ustawy o VAT, zgodnie z którym, w przypadku gdy proporcja sprzedaży:

                              1) przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%,
                              2) nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

                              Od 1 października 2016 r. obowiązuje ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454 ze zm.).

                              Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) - w myśl art. 3 tej ustawy - zostały zobowiązane do scentralizowania rozliczeń w VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Centralizacją objęto również związki międzygminne, związki powiatów, powiatowo gminne, przejmujące na podstawie ustaw prawa i obowiązki JST, wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. W ustawie tej określono również zasady wyliczania proporcji przy rozliczaniu podatku VAT w sytuacji, gdy dana jednostka samorządu terytorialnego rozpoczęła w 2016 r. lub 2017 r. centralne rozliczanie VAT. Do końca roku, w którym jednostka scentralizowała rozliczenia i w roku następnym (nie dłużej jednak niż do końca 2017 r.) przyjmować należało dla celów odliczania proporcjonalnego, proporcję wyliczoną odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej, w tym dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego działającego w formie samorządowej jednostki budżetowej, zgodnie z art. 90 ust. 3-6, 9a i 10 ustawy o VAT, w przypadku wykonywania przez tę jednostkę czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z VAT. Obowiązek wyliczenia współczynnika struktury sprzedaży nie dotyczył jednostek, które prowadzą wyłącznie działalność zwolnioną z VAT.

                              Dokonując rocznej korekty podatku VAT, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT, samorządy dokonując tej korekty za pierwszy i drugi rok scentralizowanego rozliczania VAT (w zależności od tego kiedy wspólne rozliczanie zostało rozpoczęte) powinny sporządzić ją odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.

                              Podobne zasady dotyczyły sytuacji, w której jednostka samorządu terytorialnego rozpoczęła przed 2016 r. rozliczanie wspólne wraz z jednostkami organizacyjnymi, natomiast w 2016 r. lub 2017 r. rozpoczęła wspólne rozliczanie wraz z zakładami budżetowymi. Wówczas do czasu centralizacji rozliczeń z zakładami budżetowymi jednostka powinna stosować jeden współczynnik liczony dla całej jednostki samorządu (wraz z jednostkami budżetowymi) i osobny współczynnik dla zakładów budżetowych. Po ostatecznej centralizacji rozliczeń współczynnik ten powinien być już liczony osobno dla samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego.

                              Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                               Bezpośredni link do zagadnienia:
                               https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prowadzenie_ewidencji_ksiegowej_25052018

                               Pytanie 48. We wniosku o dofinansowanie użyto stawkę i roboczogodziny w wysokości rekomendowanej przez UE 1720, czy w poszczególnych miejscach należy ująć 1/12 z 1720 czy rzeczywistą liczbę godzin w miesiącu, np. 168? 
                               Odpowiedź, 25.06.2019 r.
                               W związku z niejasnym sformułowaniem pytania IZ nie ma możliwości  udzielenia odpowiedzi. W przypadku zainteresowania tematem prosimy o indywidualny kontakt z opiekunem projektu.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 47. Czy koszty pośrednie projektów ryczałtowych mają konkretne wymagania w zakresie ich opisywania?

                               Odpowiedź, 25.06.2019 r.
                               Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem są traktowane jako wydatki poniesione, nie ma zatem konieczności zbierania ani opisywania dokumentów księgowych, które potwierdzałyby ich poniesienie.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 46. Czy koordynator medyczny powinien być wprowadzony w Personel Projektu pomimo, że nie udziela bezpośrednio świadczeń? W ramach projektu prowadzone są spotkania edukacyjno- terapeutyczne jednorazowo dla rodzin, osób niepełnosprawnych, czy rodziny też mamy wprowadzić jako uczestników projektu w LSI, pomimo braku takiego wskaźnika we wniosku?
                               Odpowiedź, 19.11.2018 r.
                               W bazie Personelu Projektu powinny znaleźć się dane osób zaangażowanych do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy, osoby samozatrudnione w rozumieniu "Wytycznych" (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są beneficjentami projektów), osoby współpracujące oraz wolontariusze. Osoby angażowane do realizacji zadań w projekcie na podstawie stosunku cywilnoprawnego, nie są traktowane jako personel projektu, a są wykonawcami usługi zlecanej przez beneficjenta. Do bazy nie należy wprowadzać danych osób rozliczanych w ramach kosztów pośrednich np. Koordynatora projektu, stawek jednostkowych jak również danych personelu w ramach projektu rozliczanego ryczałtowo.

                               Uczestnik projektu to osoba fizyczna lub podmiot w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, bezpośrednio korzystający z interwencji EFS. Jeśli rodziny uczestniczące w spotkaniu edukacyjno-terapeutycznym są przez Beneficjenta wpisane do grupy docelowej projektu i liczone jako uczestnicy we wniosku o dofinansowanie to należy je wprowadzić do modułu PEFS.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 45. Jeżeli prowadzimy spotkanie edukacyjne dla rodzin, ale nie mamy wyznaczonego wskaźnika, czy osoby, które się zgłoszą należy wprowadzić do LSI?
                               Odpowiedź, 19.11.2018 r.
                               Zgodnie z Instrukcją wypełniania PEFS w ramach LSI 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 dostępnej na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl, w PEFS są zbierane dane dotyczące:
                               - projektu, jak i projektodawcy;
                               - grupy docelowej (instytucji, osób bezpośrednio objętych wsparciem);
                               - szczegółów udzielonego wsparcia.

                               Powyższe oznacza, że w formularzu należy uwzględnić wszystkie osoby, które zostały przewidziane do objęcia wsparciem w projekcie,  jako  grupa docelowa we wniosku o dofinansowanie (w tym również otoczenie, jeżeli zostały na nich przeznaczone jakiekolwiek środki finansowe z budżetu projektu).

                               Natomiast, we wskaźnikach produktu i rezultatu uwzględniamy dane dotyczące uczestników projektu, którzy spełniają definicję wskaźnika określonego w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, tj.  Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS.

                               Powyższe oznacza, iż dane przedstawione we wskaźnikach oraz dane przedstawione w formularzu PEFS, nie zawsze będą tożsame.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 44.
                               Czy jeśli w umowie o dofinansowanie zawarto zapis, że harmonogram form wsparcia składa się papierowo, to dodatkowo składamy go również w LSI?
                               Odpowiedź, 19.11.2018 r.
                               Zgodnie z umową o dofinansowanie „Beneficjent zobowiązuje się do przesłania w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym udzielane są w projekcie formy wsparcia, wyłącznie w formie elektronicznej w postaci zeskanowanego pisma zatwierdzonego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta  na adres efs.kontrola@slaskie.pl miesięcznych harmonogramów udzielanych w ramach projektu form wsparcia, w szczególności: szkoleń, kursów, staży, usług doradczych, poradnictwa, warsztatów, seminariów, studiów wyższych i podyplomowych, zgodnie ze wzorem  harmonogramu form wsparcia, zgodnie ze wzorem pn. Wzór miesięcznego harmonogramu udzielanych w ramach projektu form wsparcia znajdującym się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

                               W przypadku zmiany harmonogramu, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania zaktualizowanego harmonogramu na powyższy adres mailowy IZ. Niedopełnienie obowiązku przesłania zaktualizowanego harmonogramu skutkujące odbyciem przez IZ bezprzedmiotowej wizyty monitoringowej, zaplanowanej w oparciu o nieaktualny harmonogram może spowodować obciążenie Beneficjenta kosztami delegacji służbowej pracowników IZ”. Instytucja Zarządzająca RPO WLS dopuszcza i rekomenduje realizację rzeczonego obowiązku za pomocą sytemu LSI, przy wykorzystaniu modułu Harmonogram form wsparcia, wówczas nie ma konieczności dodatkowego przesyłania harmonogramu na powyższy adres email.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 43.
                               Czy możliwe jest stworzenie instrukcji wypełniania WNP poszczególnych punktów w systemie LSI?
                               Odpowiedź, 19.11.2018 r.
                               Na stronie rpo.slaskie.pl zamieszczone są instrukcje do poszczególnych modułów systemu LSI w tym dotycząca wypełniania wniosku o płatność, jednocześnie w ostatnim czasie IZ zamieszcza również informację o filmikach instruktażowych.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 42.
                               W jaki sposób uwidocznić wkład własny niepieniężny w postaci wynajmu pomieszczeń?
                               Odpowiedź, 19.11.2018 r.
                               Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 6.10, pkt 4):
                               g) jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), operat szacunkowy nie jest wymagany – w takim przypadku wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji).

                               Ponadto, we wniosku o płatność, wkład własny niepieniężny należy rozliczyć na podstawie dokumentu, który nosi znamiona dokumentu księgowego. Ponadto, należy go wykazać we wniosku o płatność, który obejmuje okres rozliczeniowy w którym dokonano jego faktycznego wykorzystania na rzecz projektu.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 41. Jak należy zgłaszać zmiany przesunięcia terminów szkoleń, kursów w projekcie. Czy wystarczy opisać w systemie LSI pkt. 2,3?
                               Odpowiedź, 19.11.2018 r.
                               Wszystkie zmiany terminów szkoleń i kursów należy uwzględniać na bieżąco w harmonogramie form wsparcia. Zaktualizowany harmonogram należy przesłać na adres  efs.kontrola@slaskie.pl (zgodnie z pkt 4).

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 40.
                               Czy koszty pośrednie można przelać na konto po otrzymaniu transzy zaliczonej?
                               Odpowiedź, 19.11.2018 r.
                               Zgodnie z Umową o dofinansowanie po otrzymaniu transzy dofinansowania, wynikającej z  harmonogramu płatności, Beneficjent  może dokonać przelewu środków na rachunek bankowy, z którego ponosi wydatki zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich, do wysokości procentu wynikającego z zapisów Umowy o dofinansowanie.

                               Przykład: Zgodnie z umową koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową zdefiniowane w Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 25) lit. e, stanowią 25 % poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich.

                               Beneficjent otrzymał I zaliczkę w wysokości 145 000 PLN.

                               Zatem zgodnie z zapisami umowy, Beneficjent ma możliwość dokonania przelewu z konta projektu na swoje konto bieżące 25% z 145 000 PLN, czyli kwoty 36 250 PLN i ponoszenia wydatków w ramach kosztów pośrednich z konta bieżącego.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 39.
                               Jak wyliczyć czas pracy nauczycieli gdy:
                               - nauczyciel zatrudniony na pełny etat w szkole tj.18/18 realizuje w tej szkole tygodniowo 8 godz projektowych -  liczymy w tygodniu 18 godzin + 8 z projektu na tydzień tj. 26 godzin tygodniowo

                               - w ramach powyżej wskazanej umowy o pracę zrealizuje jeszcze 4 godz. ponadwymiarowe w tygodniu – liczymy w tygodniu 4 godziny

                               - ten sam nauczyciel wykazuje, że w innej szkole pracuje na 5/20 etatu tj. realizuję tam 5 godz zajęć w tygodniu – liczymy w tygodniu 5 godzin

                               - ten sam nauczyciel w 3 placówce realizuje 10/20 etatu – liczymy w tygodniu 10 godz.

                               Suma godzin wykazanych w tygodniu wynosi 45.

                               - ponadto w ramach pierwszej umowy nauczyciel zrealizował jeszcze w miesiącu 5 godz. w ramach zastępstwa

                               Ostatecznie w miesiącu nauczyciel taki wykazał 4 tygodnie x 45 godz oraz 5 godz (zastępstwa) zatem jego miesięczna praca to 185 godz.

                               Odpowiedź, 19.11.2018 r.
                               Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 wskazują na całkowite zaangażowanie zawodowe personelu projektu. Sposób zaś weryfikacji, czy ww. zaangażowanie spełnia określone w Wytycznych warunki należy do Beneficjenta, mając na uwadze specyficzne uwarunkowania danego zatrudnienia. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, do 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego należy uwzględnić cały czas ich pracy, o którym mowa w ustawie - Karta Nauczyciela, a nie wyłącznie zajęcia wynikające z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum).

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 38. Czy oświadczenie o nie przekroczeniu 276 h miesięcznie należy aktualizować w każdym miesiącu i egzekwować od całego personelu projektu?, Czy oświadczenia o nieprzekroczeniu 276 h  miesięcznie należy podpisywać w każdym miesiącu czy wystarczy tylko raz?
                               Odpowiedź, 19.11.2018 r.
                               Beneficjent jest zobowiązany każdorazowo przy składaniu wniosku o płatność oświadczyć, iż zaangażowanie personelu projektu nie przekracza 276 godzin miesięcznego zaangażowania zawodowego. Niemniej jednak, sposób egzekwowania ww. oświadczeń od personelu zatrudnianego do projektu leży w gestii Beneficjenta.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 37. Bardzo proszę o niemodyfikowanie dokumentów zamieszczonych na Państwa stronie bez wyraźnej informacji, że takie zmiany zostały dokonane w plikach (informacjach) zamieszczonych już dawno (np. sytuacja zmiany załączników do umowy).
                               Odpowiedź, 27.06.2018 r.
                               Dokładamy wszelkich starań, aby dokumenty publikowane na stronie internetowej zawierały informację o aktualizacji załączników do umów lub aby taka informacja została przekazana mailowo osobom wskazanym przez beneficjentów jako upoważnione do kontaktu z Instytucją Zarządzającą.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 36. Jak wzorcowo rozpocząć dokumentowanie działań projektu w ramach działania 9.2?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Sposób i zakres dokumentowania działań projektowych jest uregulowany w umowie o dofinansowanie projektu oraz w szczególności w: „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, „Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020”, „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (dokumenty dostępne na stronie www.rpo.slaskie.pl). Ogólny charakter pytania uniemożliwia bardziej szczegółową odpowiedź.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 35. Mając kwotę 26 000 zł na usługę cateringową, tzn. obiad i przerwę kawową- czy można rozbić tę kwotę na faktyczny catering, który będzie zamawiany? a przerwa kawowa we własnym zakresie? Jeżeli kwota nie przekracza 20 000 zł- czy trzeba zamieścić zapytanie ofertowe dotyczące cateringu w bazie konkurencyjności?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Zasada konkurencyjności stosowana jest dla zamówień przekraczających 50 000,00 zł netto.
                               Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu. W przypadku rozeznania rynku nie obowiązuje konieczność publikacji w bazie konkurencyjności.

                               Natomiast w przypadku zamówień poniżej 20 000,00 zł netto Beneficjent powinien stosować wewnętrzne uregulowania i procedury, jeżeli obowiązują,  i tym samym zapewnić ze ponoszone w ramach projektu wydatki  są racjonalne i efektywne tzn. ponoszone z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

                               Dodatkowo zwraca się uwagę by zamówienie oszacować zgodnie z dyspozycją pkt. 11 i 12 rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 34. Czy przed podpisaniem umowy o dofinansowanie możliwa jest praca w LSI2014?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Przed podpisaniem umowy w LSI użytkownicy mają możliwość jedynie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach uruchomionego naboru/konkursu oraz harmonogram składania wniosków o płatność. Dopiero po podpisaniu umowy aktywne są pozostałe elementy systemu jak np. wniosek o płatność, PEFS czy też rejestr postępowań i dokumentów księgowych. 

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 33. Czy będą instrukcje wypełniania wniosku o płatność opisane szerzej? Warto, aby w jednym pliku zostały zawarte wszystkie niezbędne informacje np. PEFS, baza personelu, itd.
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Na stronie rpo.slaskie.pl dostępne są instrukcje związane z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, bazą PEFS, bazą personelu projektu jak i rejestrem postępowań i dokumentów księgowych. Instrukcje w sposób przejrzysty i jednoznaczny wskazują jak należy uzupełnić poszczególne pola. Ze względów technicznych i organizacyjnych instrukcje te zostały opracowane jako odrębne dokumenty.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 32. Czy jest jakaś uniwersalna ankieta dla uczestników projektu?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               IZ RPO WSL nie dysponuje wzorami ankiet dla uczestników projektu.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 31. Proszę o doprecyzowanie - na spotkaniu podano informację, że osoby zatrudnione po 23.08.2017 r. nie są personelem, czyli nie trzeba wykazywać ich w bazie personelu? O jakie dokładnie osoby chodzi?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” osoby zatrudnione w ramach projektu na umowę cywilnoprawną, których proces zatrudnienia rozpoczął się po 23 sierpnia 2017 roku nie są personelem projektu.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 30. Czy można usuwać osoby z bazy PEFS?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               W systemie LSI jest możliwość usunięcia osoby z Bazy PEFS jak i personelu projektu. Niemniej jednak, jeśli osoba została już wykazana w PEFSie załączonym do złożonego wniosku o płatność, należy poinformować IZ RPO WSL o fakcie usunięcia z bazy informacji o uczestniku projektu. Jeśli dane uczestnika projektu zostały wykreślone na jego prośbę należy pamiętać, by poinformować go zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o usunięciu danych należy poinformować daną osobą z wskazaniem, iż zgodnie z art. 17 ust. 3 pkt. b dane te dalej będą wykorzystywane do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 29. Czy oświadczenie o nieprzekroczeniu limitu 276 godzin, które co miesiąc personel nam składa jest wystarczające? Czy beneficjent ma obowiązek jeszcze weryfikować to oświadczenie?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Zaangażowanie zawodowe personelu projektu nie może przekroczyć limitu 276 godzin zaangażowania miesięcznego.  Warunki te powinny być spełnione w całym okresie kwalifikowania wynagrodzenia danej osoby w tym projekcie. Przedmiotowej weryfikacji można dokonać posiłkując się pisemnym oświadczeniem złożonym przez osobę zaangażowaną do projektu. W gestii Beneficjenta jest odpowiednie zabezpieczenie się by jego personel nie przekraczał tego limitu. IZ RPO WSL zaleca by umowy z personelem projektu miały stosowne zapisy chroniące Beneficjenta na okoliczność przekroczenia ww limitu godzin.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 28. Czy będzie możliwe przygotowania danych uczestników na potrzeby PEFS w pliku EXCEL i zaczytanie ich do systemu LSI?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Wspominana funkcjonalność, polegająca na możliwości eksportowania danych z pliku EXCEL do LSI i odwrotnie została zgłoszona wykonawcy systemu i obecnie IZ RPO WSL oczekuje na jej realizację.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 27. Czy jest program demo, aby można było popracować w celu nabycia doświadczenia- tak jak np. Płatnik?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               System LSI działa on-line i nie ma możliwości pobrania go na komputer czy też urządzenie mobilne. Wersja szkoleniowa systemu LSI jest dostępna pod adresem lsi-szkol.slaskie.pl.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 26. Kim jest osoba bierna zawodowo?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Osoby bierne zawodowo- osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 25. W jaki sposób do osiągnięcia wskaźników liczone są osoby, które zrezygnowały z projektu lub osoby zmarły?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Zakończenie udziału w projekcie należy rozumieć jako zakończenie udziału zgodnie z założeniami projektu lub przedwczesne opuszczenie projektu (tj. przerwanie udziału w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych dla niego form wsparcia). Dane uczestnika zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, a więc przedwczesne zakończenie uczestnictwa nie rzutuje na wartości wskaźników produktu. Uczestnika projektu należy wykazać w PEFS w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 24. Jaki stopień wykształcenia wg LSI prezentują osoby z wykształceniem średnim (liceum, technikum) oraz z wykształceniem zawodowym?

                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Wykazywany jest najwyższy osiągnięty poziom wykształcenia zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia. Poziomy wykształcenia są następujące:  

                               POZIOM

                               WYKSZTAŁCENIE

                               TYPY SZKÓŁ

                               ISCED 1

                               podstawowe

                               Szkoła podstawowa

                               ISCED 2

                               gimnazjalne

                               Gimnazjum

                               ISCED 3

                               ponadgimnazjalne

                               Liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa

                               ISCED 4

                               policealne

                               Szkoły policealne

                               ISCED 5

                               studia krótkiego cyklu

                               Nauczycielskie Kolegium Językowe, Kolegium Pracowników Służb Społecznych (podlega MPiPS)

                               ISCED 6

                               studia licencjackie lub odpowiedniki

                               Studia I stopnia (tytuły zawodowe: inżynier, licencjat),

                               ISCED 7

                               studia podyplomowe

                               studia magisterskie lub odpowiedniki

                               Studia II stopnia oraz jednolite studia magisterskie (tytuł zawodowy: magister)

                               ISCED 8

                               studia doktoranckie

                               Studia doktoranckie

                                Wyjątek od tej zasady dot.:

                               - osób w wieku właściwym dla ISCED 1-2 – wtedy wykazujemy ISCED 1 (dla uczących się w systemie sprzed reformy) lub ISCED 2 (po reformie)

                               - w przypadku uczniów 8-letniej szkoły podstawowej – przypisywany jest im ISCED 2 (z uwagi na brak odpowiednika ISCED 1 po reformie)

                               - w przypadku uczniów uczęszczających do wygaszanych gimnazjów – ISCED 1, a po ukończeniu ISCED 2

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 23. Czy można na etapie realizacji projektu zmienić wysokość wkładu własnego w postaci kosztu wynajmu sali? We wniosku omyłkowo wpisano wartość netto za 1h zamiast brutto.
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Zgodnie z umową o dofinansowanie beneficjent ma możliwość zgłoszenia zmian w projekcie w tym dotyczących budżetu projektu jednakże każda propozycja zmian rozpatrywana jest indywidualnie. Należy mieć na uwadze, że umowa o dofinansowanie reguluje także kwestie związane z wniesieniem wkładu własnego do projektu. Zgodnie z jej zapisami beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego pieniężnego/niepieniężnego w określonej kwocie, co stanowi odpowiedni % wydatków kwalifikowalnych projektu. W przypadku niewniesienia wkładu własnego w kwocie wskazanej w umowie IZ może kwotę przyznanego dofinansowania proporcjonalnie obniżyć. Wkład własny, który zostanie rozliczony w wysokości przekraczającej wskazany w umowie % wydatków projektu jest niekwalifikowalny. 

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 22. W rejestrze zamówień i dokumentach księgowych, podczas wprowadzania dokumentów rozliczających wydatki należy uzupełnić pole NR UMOWY / KONTRAKTU. W jakich sytuacjach uzupełniamy to pole numerem kontraktu? a kiedy wpisujemy nie nadano lub nie dotyczy?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Zgodnie z Instrukcją wypełniania Rejestru Zamówień i Dokumentów księgowych w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS jeśli nie nadano numeru umowy / kontraktu (np. zawarta została w sposób dorozumiany) należy wpisać „nie nadano”. W przypadku kiedy wykazany dokument nie dotyczy kontraktu z wykonawcą wyłonionym w ramach zamówienia publicznego uzupełnij pole wartością „nie dotyczy”. W pozostałych przypadkach gdy podpisano umowę lub kontrakt wskazujemy właściwy numer umowy/kontraktu.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 21. Proszę o instrukcję wypełniania wniosku i korzystanie z programu LSI oraz inf. na temat zmian wprowadzanych na bieżąco.
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Na stronie rpo.slaskie.pl dostępne są instrukcje związane z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, bazą PEFS, bazą personelu projektu jak i rejestrem postępowań i dokumentów księgowych. Instrukcje w sposób przejrzysty i jednoznaczny wskazują jak należy uzupełnić poszczególne pola.

                               Jednocześnie IZ dokłada wszelkich starań by o modyfikacjach w systemie LSI informować swoich beneficjentów czy to przez informację na stronie internetowej czy też za pośrednictwem opiekunów merytorycznych projektów ze strony IZ.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 20. Czy musi być prowadzone postępowanie do wydatków poniżej 50 tys. zł?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) stosuje się rozeznanie rynku. Ma ono na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu. W przypadku rozeznania rynku nie obowiązuje konieczność publikacji w bazie konkurencyjności. Nie można procedury rozeznania rynku zastępować procedurą zasady konkurencyjności, dlatego też baza konkurencyjności nie służy publikacji zapytań ofertowych kierowanych do wykonawców w ramach rozeznania rynku.

                               Natomiast w przypadku zamówień poniżej 20 000,00 zł netto Beneficjent powinien stosować wewnętrzne uregulowania i procedury, jeżeli obowiązują i tym samym zapewnić ze ponoszone w ramach projektu wydatki są racjonalne i efektywne tzn. ponoszone z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 19. Które procedury stosować w odniesieniu do stosowania zasady konkurencyjności w momencie kiedy umowa nie została podpisana? (beneficjent nie ma jeszcze możliwości zarejestrowania się w Bazie Konkurencyjności) (harmonogram wniosków o płatność zmusza do realizacji natychmiast po podpisaniu umowy, aby rozliczyć 70% zaliczki).
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Stosowanie zasady konkurencyjności nie jest uzależnione od faktu podpisania umowy o dofinansowanie projektu a od kwoty zamówienia jakie chcemy złożyć. Jeśli mówimy o zamówieniu powyżej 50 000,00 zł netto to należy zastosować zasadę konkurencyjności a tym samym ująć zamówienie w Bazie konkurencyjności. Obecnie Baza konkurencyjności umożliwia podmiotom, które nie mają jeszcze podpisanej umowy o dofinansowanie zarejestrować się w bazie jako wnioskodawcy i zamieszczać tam informację o zamówieniach.

                               Jednocześnie IZ nie widzi zależności między zasadą konkurencyjności a przygotowywaniem harmonogramu składania wniosków o płatność. Beneficjent owszem jest zobligowany rozliczyć co najmniej 70% środków dotychczas otrzymanych, ale jedynie w sytuacji gdy chce wnioskować o kolejną transzę dofinansowania.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 18. Czy postępowania przeprowadzone w oparciu o art. 138o ustawy PZP należy zaznaczyć jako ZGODNE Z PZP w rejestrze zamówień i dokumentów księgowych w LSI?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Tak, co do zasady każde postępowanie realizowane w oparciu o ustawę PZP jest zgodne z PZP w związku z czym należy zaznaczyć w LSI TAK przy pytaniu Czy postępowanie / zamówienie przeprowadzone zostało na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych?

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 17. Jak wpisywać do wniosku o płatność środek trwały, którego wartość od 01.01.2018 r. zmieniła się z 3500 zł na 10000 zł?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” środkiem trwałym w ramach projektu jest zakup sprzętu/urządzeń o wartości równej lub wyższej niż 3 500.00 zł netto.  We wniosku o płatność w części B.1 przy danej pozycji rozliczanego wydatku zaznaczamy kategorię limitowaną „środek trwały” jednocześnie w polu 1.6 Uwagi podajemy informację, iż np. wydatek ten nie jest zaksięgowany jako środek trwały zgodnie z polityką rachunkowości. Zatem na potrzeby ujmowania środków trwałych we wniosku o płatność zmiana dokonana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, polegająca na podniesieniu wartości środków trwałych z 3 500 zł netto do 10 000 zł netto nie ma wpływu.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 16. Czy rejestr postępowań (zamówień publicznych) wypełnia tylko Lider Projektu (całość) czy partner również swoją część?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Rejestr jest narzędziem umożliwiającym gromadzenie wszelkich danych o prowadzonych postępowaniach i  umowach jakie Beneficjent zawarł z wykonawcami w ramach danego projektu oraz o sposobie w jaki wykonawcy zostali wybrani, a także wszelkich dokumentów jakie następnie rozliczane są we wnioskach o płatność. IZ nie wskazuje kto ma wprowadzać dane do rejestru natomiast zgodnie z instrukcją w rejestrze należy ująć wszystkie zamówienia i postępowania, które są w całości lub częściowo rozliczane w ramach projektu niezależnie od tego czy zamówienie dotyczy Lidera czy partnera projektu.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 15. Czy można wydłużyć okres rozliczeniowy czyli przesunąć termin składania wniosku o płatność?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Istnieje możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego czyli zmiany terminu złożenia wniosku o płatność. Jednakże zmiana ta wymaga zgody IZ. Należy mieć także na uwadze w szczególności art. 190 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż przypadku gdy beneficjentem projektu finansowanego ze środków europejskich jest jednostka sektora finansów publicznych, każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać ujęty we wniosku o płatność przekazywanym właściwej instytucji w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.  Dodatkowo regulacje związane z procesem wprowadzania zmian do projektu (w tym także w zakresie harmonogramu składania wniosków o płatność) zostały ujęte w umowie o dofinansowanie.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 14. Czy można rozbudować LSI tak, by wniosek o płatność na PODSUMOWANIU wskazywał, w której pozycji części B.1 występuje błąd?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Wykonawca systemu LSI otrzymał zgłoszenie w tym zakresie i obecnie oczekujemy na jego realizację.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 13. Czy zachodzi konieczność kserowania dokumentacji projektowej (programy nauczycieli, diagnozy itd.) gdy projekt realizowany jest w partnerstwie lub przez realizatora?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Ogólny charakter pytania uniemożliwia szczegółową odpowiedź. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, iż na potrzeby rozliczenia wydatków czy ewentualnej kontroli na miejscu realizacji projektu Beneficjent nie musi kserować dokumentów. Forma elektroniczna (również w postaci skanów) zapisana na nośniku może być wystarczająca dla zabezpieczenia poszczególnych dokumentów.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 12. Czy reguła proporcjonalności dotyczy wydatków rozliczanych czy wydatków z wniosku o dofinansowanie?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność kwalifikowalność wydatków w projekcie oceniana jest w odniesieniu do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, co jest określane jako „reguła proporcjonalności”. Założenia merytoryczne projektu, mierzone są poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, określone we wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z regułą proporcjonalności, w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych projektu właściwa instytucja będąca stroną umowy może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne. Reguła proporcjonalności stosowana jest na końcowym etapie rozliczenia projektu tj. przy końcowym wniosku o płatność. Wówczas jeżeli Beneficjent nie osiągnął założeń/ wskaźników ujętych we wniosku o dofinasowanie, przeliczenie wydatków niekwalifikowalnych następuje na etapie weryfikacji końcowego wniosku o płatność i dotyczy wszystkich wydatków rozliczonych w ramach projektu.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 11. Uwagi do bazy personelu: wprowadzenie możliwości duplikowania zajęć w wybranym dniu tygodnia, np. tylko wtorki itp.
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Wykonawca systemu LSI otrzymał zgłoszenie w tym zakresie i obecnie oczekujemy na jego realizację.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 10. Uwagi do formularza PEFS: ograniczenie ilości informacji w wielu działaniach niepotrzebnych np. projekt miękki skierowany do uczniów i zbieranie informacji o mniejszości narodowej, sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej itp.
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Zakres gromadzonych danych w ramach PEFS określony jest przez „Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020”, do których dostosowany jest moduł PEFS w systemie LSI.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 9. Czy przyznawane wsparcie musi być rozpisane na np. doradztwo zawodowe, psycholog? Czy można to zaznaczyć ogólnym pojęciem aktywna integracja o charakterze zawod./ społecznym?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Zgodnie z Instrukcją wypełniania PEFS w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014‑2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS Beneficjent zobowiązany jest do podania w PEFS szczegółowych informacji o przyznanym wsparciu zatem należy wykazać, każde przyznane wsparcie.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 8. Jak zaznaczyć dni wolne w PEFS?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Ogólny charakter pytania uniemożliwia szczegółową odpowiedź. Niemniej jednak jeśli chodzi o wskazywanie okresu udzielania wsparcia to w PEFS należy zaznaczyć pierwszy i ostatni dzień udzielonego wsparcia co nie jest jednoznaczne z tym, że uczestnik każdego dnia w tym okresie był np. na szkoleniu.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 7. Czy % kosztów pośrednich liczymy od kosztów bezpośrednich- łącznie z wkładem własnym, czy bez wkładu własnego?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Koszty pośrednie rozliczane są z wykorzystaniem określonej stawki ryczałtowej zawartej w umowie o dofinansowanie i liczone są od wartości kosztów bezpośrednich (niezależnie od ich źródła finansowania).

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 6. Gdzie można pobrać wersję szkoleniową (testową) LSI, PEFS?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               System LSI działa on-line i nie ma możliwości pobrania go na komputer czy też urządzenie mobilne. Wersja szkoleniowa systemu LSI jest dostępna pod adresem lsi-szkol.slaskie.pl.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 5. Od kiedy jest liczona trwałość projektu?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Jeśli w ramach rozliczenia końcowego beneficjent otrzymał refundację środków to datą od której rozpoczyna się trwałość projektu jest dzień dokonania przelewu tych środków na rachunek bankowy beneficjenta. W pozostałych przypadkach za datę rozpoczęcia trwałości uznaje się datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 4. Jak traktować dużą rozbieżność wykonywanie usługi z postępowania, gdy przekracza znacznie cenę za usługę z np. taryfikatora?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Stawki ujęte w „Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”" są stawkami dopuszczalnymi (uwzględniającymi wartość brutto wydatku), co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek założonych w budżecie. Przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza również, że będzie akceptowana w każdym budżecie – przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji. W przypadku przekroczenia ww. stawki beneficjent jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie / wniosku o płatność uzasadnienia zaistniałej sytuacji.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 3. Moduł zamówienia. Prośba, by system nie wracał użytkownika na pierwszą stronę po wprowadzeniu dokumentów. Podobnie jest w PEFS- jest to dezorientujące.
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               IZ RPO WSL  prowadzi szeroko zakrojone prace nad rozbudową LSI, mające na celu ułatwienie zarówno Beneficjentom jak i operatorom użytkowanie systemu. Uwaga zostanie zgłoszona do wykonawcy.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 2. Jak właściwie oszacować wartość różnych form wsparcia, tj. kursy poradnictwo zawodowe?- i jaki zastosować tryb zamówienia?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Należy oszacować zgodnie z dyspozycją pkt. 11 i 12 rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 1. Środki pozyskane w projekcie, a rozliczanie w KPiR- czy powinny być wykazywane w księgach?
                               Odpowiedź, 11.06.2018 r.
                               Dotacja celowa – jako jeden z rodzajów dotacji, o których mowa w art. 127 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych oraz od podatku dochodowego od osób fizycznych – na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129 o podatku dochodowym od osób fizycznych. W efekcie powyższego, dotacja nie stanowi przychodu Beneficjenta, a wydatek z niej poniesiony nie stanowi kosztu uzyskania przychodu przez tego Beneficjenta. Otrzymane środki z tytułu dotacji nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie należy ich ujmować w księdze przychodów i rozchodów. Jednocześnie poniesione wydatki do wysokości otrzymanego wsparcia nie są kosztem uzyskania przychodów i również nie należy ich ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                

                                

                                Bezpośredni link do zagadnienia:
                                https://rpo.slaskie.pl/czytaj/przygotowanie_i_zlozenie_wniosku_o_platnosc_w_lsi_efs

                                Pytanie 7. Jak zatrudnić doradcę zawodowego (nie nasz nauczyciel) do przeprowadzenia zajęć w ciągu 2 miesięcy, gdy liczba godzin w tygodniu jest zmienna. W oparciu o Kartę Nauczyciela czy umowę zlecenia na określoną liczbę godzin? Jak stawka?

                                Odpowiedź, 16.05.2018 r.
                                Nauczyciel - specjalista doradca zawodowy powinien być zatrudniony na podstawie Kodeksu Pracy.
                                Nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy.”

                                Od 1 września 2018- pensum doradcy nie więcej niż 22 godziny tygodniowo.

                                Aktualnie zgodnie z pensum uchwalonym w Uchwale Gminy/Miasta….

                                Przykład 1:
                                Przydzielenie godzin nauczycielowi doradcy zawodowemu, nauczycielowi dyplomowanemu z wyższym wykształceniem pedagogicznym, który  JEST pracownikiem szkoły w dniu 1 stycznia 2018, w celu realizacji zadań projektu finansowanego z EFS. Pensum doradcy zawodowego zgodnie z uchwałą JST wynosi 24
                                Stawka nauczyciela za 1 godzinę 33,17 zł.

                                Przykład 2: 
                                Przydzielenie godzin nauczycielowi doradcy zawodowemu, nauczycielowi dyplomowanemu z wyższym wykształceniem pedagogicznym, który  JEST pracownikiem szkoły w dniu 1 września 2018, w celu realizacji zadań projektu finansowanego z EFS. Pensum doradcy zawodowego zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych wynosi 22 godziny.
                                Stawka nauczyciela za 1 godzinę 36,05 zł.

                                Przykład 3:
                                Umowa o pracę w celu realizacji zadań projektu finansowanego z EFS z nauczycielem doradcą zawodowym, nauczycielem dyplomowanym z wyższym wykształceniem pedagogicznym, który NIE JEST pracownikiem szkoły podpisywana jest na dzień 1 stycznia 2018 lub 1 września 2018 (bez znaczenia)
                                Stawka nauczyciela o której mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy to jest 18 godzin tygodniowo.
                                Stawka nauczyciela za 1 godzinę 44,22 zł.
                                Kwestia łączonego pensum.

                                WAŻNE: Ustalenie właściwej stawki za godzinę wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących w projekcie a równocześnie realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dotyczy nauczycieli, którzy pracownikami szkoły i mają przydzielone dodatkowe godziny w celu realizacji projektu.
                                Nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę tylko i wyłącznie w celu realizacji projektu.

                                Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych reguluje sprawę tzw. „łączonego pensum”.

                                W art. 42 KN dodano ust. 5c, w którym uregulowano tygodniowy wymiar zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć.

                                Art. 76 pkt.22

                                1 b) po ust. 5b dodaje się ust. 5c w brzmieniu:
                                „5c. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.”,

                                Geograf (dyplomowany z wykształceniem wyższym pedagogicznym) zatrudniony w szkole w wymiarze 16/18 równocześnie realizuje 4/22 godziny jako doradca zawodowy.
                                Jego pensum wynosi: (16+4)/(16/18 +4/22)= 20/(0,89 + 0,18)= 20/1,07= 18,69 po zaokrągleniu 19.
                                Pensum tego nauczyciela wynosi 19 godzin dydaktycznych i ma jedną godzinę ponadwymiarową. Pracuje 20 godzin w tygodniu.
                                Stawka za 1 godzinę ponadwymiarową 41,98 zł.

                                Gdy szkoła zacznie realizować zajęcia w ramach projektu realizowanego z dofinansowaniem z EFS i ten nauczyciel będzie miał przydzielone godziny do realizacji w liczbie 3 w tygodniu- każda z tych godzin będzie wynagradzana z  jego indywidualnego pensum, które wynosi 19. (nie ma znaczenia czy to będą godziny geografii czy doradztwa zawodowego).

                                Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

                                Pytanie 6. Czy nauczycielowi mogę wypłacić wynagrodzenie za zajęcie z projektu np. 22 marca, mimo że ostatnie jego zajęcia w tym miesiącu odbędą się 26 marca? Czy będzie to uznane za wydatek niekwalifikowalny?

                                Odpowiedź, 16.05.2018 r.
                                Wypłata wynagrodzenia „z dołu” jak godziny ponadwymiarowe dla nauczyciela jest wypłacana po zrealizowaniu. Czyli -  nie można wypłacić w dniu 22 marca wynagrodzenia za to, co jest planowane w dniu 26 marca.

                                W mojej ocenie jest to wydatek niekwalifikowany.

                                Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

                                Pytanie 5. Jak poprawnie powinna być sporządzona umowa z nauczycielem zatrudnionym z Kodeksu Pracy?

                                Odpowiedź, 16.05.2018 r.
                                II rozdział ustawy Kodeks Pracy zawiera szczegółowe przepisy dotyczące umów o pracę. Art. 29 określa,  co zawiera umowa o pracę (elementy obowiązkowe):

                                Art. 29. § 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
                                1) rodzaj pracy;
                                2) miejsce wykonywania pracy;
                                3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
                                4) wymiar czasu pracy;
                                5) termin rozpoczęcia pracy.

                                Nie żadnych innych ustaleń  w przypadku umów o pracę zawieranych z nauczycielem.

                                Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

                                Pytanie 4. Czy szkoła jako realizator projektu może Beneficjentowi/ Wnioskodawcy wystawić fakturę za zajęcia realizowane w ramach projektu? (za wynajem sal):

                                Odpowiedź, 16.05.2018 r. 
                                Co do zasady,  jeżeli szkoła wystawia faktury za użytkowanie sal, realizując zadania inne niż w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFS, to powinno to być stosowane.
                                Oczywiście sytuacja jest zależna od wielu czynników i zaplanowanych  wydatków w budżecie  projektu. Jeśli Wnioskodawca / Beneficjent – nie jest organem prowadzącym dla danej szkoły i ma zaplanowane w budżecie środki na wynajem sal to szkoła co do zasady może wystawiać faktury. 
                                Wszystko zależy od konkretnej sytuacji – kto jest beneficjentem (czy organ prowadzący danej  szkoły), czy udostępnienie sal nie jest wkładem własnym.
                                W projektach edukacyjnych gdy Wnioskodawcą jest JST a realizatorem szkoła/przedszkole prowadzone przez JST działa się zgodnie z lokalnymi ustaleniami co do odpłatności za sale. Zazwyczaj są one ustalone na mocy zarządzenia Prezydenta/Burmistrza/Wójta.

                                Sprzedaż pomiędzy podmiotami wspólnie realizującymi projekt jest niedopuszczalna.

                                Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

                                Pytanie 3. Czy dyrektor, który w szkole pełni funkcję jednoosobowo (nie ma zastępcy) może prowadzić zajęcia dodatkowe lub pełnić funkcję obsługi projektu w szkole. Jeżeli tak, to kto podpisuje z nim umowę?

                                Odpowiedź, 16.05.2018 r.
                                Tak, dyrektor może prowadzić zajęcia dodatkowe. Nie ma potrzeby zawierania z nim żadnej dodatkowej umowy.
                                Rozlicza się jako godziny przepracowane dodatkowo (za ustalonym wynagrodzeniem) w ramach istniejącej umowy o pracę.

                                Dyrektor może mieć przydzielone zadania związane z prawidłową realizacją działań projektowych (dawniej zadanie obowiązkowe - zarządzanie projektem). W tym wypadku również nie zawiera się umowy o pracę. Z tytułu dodatkowych zadań może zostać przyznany stosowny dodatek przewidziany w prawie oświatowym, np. zwiększony dodatek motywacyjny.

                                Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

                                 Pytanie 2. Ile godzin projektowych można przydzielić nauczycielowi powyżej 27 (niezależnie od efektywności)?

                                Odpowiedź, 16.05.2018 r.
                                Nie żadnych ograniczeń poza zapisem art. 132 § 1. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, z zastrzeżeniem § 3 oraz art. 136 § 2 i art. 137.

                                Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

                                Pytanie 1. Czy są przeszkody prawne, by nauczyciel zatrudniony w projekcie był jednocześnie koordynatorem?

                                Odpowiedź, 16.05.2018 r.
                                Nie ma żadnych konkretnych zapisów w przepisach dotyczących opisanej wyżej sytuacji.
                                Jest ona jednak mocno wątpliwa i ryzykowana z takiego powodu, że koordynator ponosi odpowiedzialność za całościowy nadzór nad realizacją zadań projektu – merytorycznych i finansowych.
                                W jaki sposób koordynator oceni jakość „pracy” samego siebie jako nauczyciela? Jak będzie monitorował wskaźniki jakościowe w odniesieniu do samego siebie?

                                Także pod względem realizacji wydatków za przepracowane godziny i ich kontrolę (np. kompletność zapisów w dokumentacji, „odrabianie w innym terminie”) sytuacja koordynatora, który równocześnie jest nauczycielem jest co najmniej dwuznaczna.

                                W momencie wyboru personelu projektu rekomendowane jest podjęcie takich działań, aby zapobiegać takim sytuacjom.

                                Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

                                 

                                 

                                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                                 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_i_rozliczanie_projektow_efs

                                 Pytanie 13. Czy występują 3 tożsamości w przypadku zamówienia dot. usługi cateringowej, która będzie realizowana na terenie całego województwa, w czasie 1 roku? Czy wstępuje tu tożsamość czasowa (usługa realizowana na przestrzeni 1 roku, nieznane są dokładne terminy początku realizacji)? Czy istnieje tożsamość podmiotowa, czy istnieje wykonawca, który może wykonać usługę cateringową na terenie różnych lokalizacji na terenie całego województwa?

                                 Odpowiedź, 22.06.2018 r.
                                 Co do zasady jeśli catering ten dotyczy jednego projektu współfinansowanego w ramach RPO WSL to mamy do czynienia z jednym postępowaniem.

                                 Niezależnie od tego zamawiający może podzielić jedno zamówienie na części - tak aby poszczególne części odzwierciedlały miejsce dostaw cateringu i czas ich dostawy.

                                 Jeśli zamawiający nie zna wszystkich lokalizacji i terminów dostaw, nic nie stoi na przeszkodzie podzielenia zamówienia na części w taki sposób, iż każda z części stanowić będzie osobne postępowanie (szacunkowa wartość tego zamówienia będzie jednak liczona łączne i każde z tych postępowań będzie musiało być przeprowadzone w właściwej procedurze, np. zasada konkurencyjności).

                                 Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                 Pytanie 12. Czy szacowanie wartości zamówienia musi być zrobione w każdym przypadku? Czy tylko dla planowanych zakupów 20-50 tys.? Zgodnie z ostatnimi wyjaśnieniami , szacowanie nie powinno być działaniem samym w sobie , "dla zasady", jednak informacje w tej kwestii są rozbieżne.

                                 Odpowiedź, 22.06.2018 r.
                                 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 umieściły obowiązek dokonania szacowania wartości zamówienia w pkt 11 działu 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów. Cytowane przepisy dotyczą wszystkich zamówień w projekcie.
                                 Wskazane Wytyczne definiują także, w pkt 3.1.jj), zamówienie jako: umowę odpłatną, zawartą zgodnie z warunkami wynikającymi z Pzp, albo z umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach PO.

                                 Zamówienia zdefiniowane są więc jako wszystkie zamówienia w projekcie – niezależnie od kwoty.

                                 Wnioskować należy, iż szacowanie wartości zamówienia winno być wykonywane dla wszystkich zamówień w projekcie – niezależnie od ich wartości.

                                 Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                 Pytanie 11. Czy można kupić instrumenty muzyczne na podstawie art. 4 D ust 1 pkt 2 ust. PZP.

                                 Odpowiedź, 22.06.2018 r.
                                 Instytucja Zarządzająca nie zna przypadku w którym zamawiający skorzystałby z wyłączenia określonego w art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Literalna interpretacja tych przepisów wskazuje, iż nie można zakupić instrumentów muzycznych na tej podstawie, gdyż zakup ten służy wyposażeniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

                                 Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                 Pytanie 11. Gdy nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia, a jedynie na etapie pytań dopuszczamy jakieś zmiany (tzn. że zaoferowanie przedmiotu wg. "starych" zapisów jak i "nowych" jest prawidłowe)- czy trzeba i jeśli tak, to jak nanieść na ogłoszenie o zamówieniu w postaci zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

                                 Odpowiedź, 22.06.2018 r.
                                 Zgodnie z art. 38 ust 4a ustawy Pzp: Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:

                                 1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
                                 2) przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

                                 Z doświadczenia Instytucji Zarządzającej wynika, iż odpowiedzi na pytania wykonawców co do spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu, bardzo często prowadzą do zmiany samych warunków. Należy mieć na uwadze, iż nawet interpretacja, doprecyzowanie, uszczegółowienie, konkretnych zapisów ogłoszenia może być traktowana jako zmiana.

                                 Należy także pamiętać, iż pytanie wykonawcy spowodowane jest prawdopodobnie jego niepewnością co do treści ogłoszenia. Często wynika to z mało precyzyjnego opisu np. warunków udziału w postępowaniu. 
                                 Jeśli natomiast odpowiedź spowodowała zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu to zgodnie z powyższym przepisem zamawiający musi zmienić ogłoszenie.

                                 Przypominam również o obowiązku wydłużenia terminu składania ofert. Zgodnie z art. 12a ustawy Pzp: W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.

                                 2.
                                 Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach (…).

                                 Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                 Pytanie 10. Gdy parametry techniczne są kryterium pozacenowym, a jest ich bardzo dużo (kilkanaście) czy w ogłoszeniu o zamówieniu lepiej ich wpisać tyle ile się da, a dodać info, że wszystkie są w SIWZ? Czy w ogóle nie wymieniać, żeby nie doszło do nieporozumienia i przedstawić samą informację o SIWZ, a tu wpisać tylko ogólne parametry techniczne i podać ilość procent?

                                 Pytanie 9. W przypadku gdy wszystkie parametry techniczne nie mieszczą się w ogłoszeniu o zamówieniu to lepiej zamieścić tyle ile się zmieści i dopisać, że reszta parametrów jest w SIWZ str…? Czy lepiej wskazać, że kryterium oceny są parametry techniczne np. 30% i zostały opisane w SIWZ str...?

                                 Odpowiedź, 22.06.2018 r.
                                 Zgodnie z art. 41 pkt 9 ogłoszenie musi zawierać: kryteria oceny ofert i ich znaczenie. Z kolei SIWZ, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 13, musi zawierać: opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. 

                                 Analiza tych przepisów prowadzi do wniosku, że ogłoszenie dopuszcza podanie „niepełnych” informacji o kryteriach oceny ofert, np. „cena 60%”, „parametry techniczne 30%”, „doświadczenie kierownika budowy 10%”.  Natomiast cały opis kryteriów znaleźć się musi w SIWZ.

                                 Jeśli występuje kilkanaście parametrów technicznych to prawidłowym działaniem jest podanie w ogłoszeniu np. „parametry techniczne 30%”, a w SIWZ zamieszczenie szczegółowego opisu tych kilkunastu parametrów, które łącznie stanowić będą 30% kryteriów.

                                 Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                 Pytanie 8. Nie stosuje się korekt na wymóg "budynku użyteczności publicznej" w przypadku projektu. Czym różni się projektowanie siedziby np. urzędu miasta od projektu komercyjnego biurowca?
                                 Odpowiedź, 17.05.2018 r.
                                 Co do zasady Instytucja Zarządzająca nie stwierdza nieprawidłowości w przypadku użycia w warunku udziału w postępowaniu zwrotu „budynki użyteczności publicznej” jeśli postępowanie to dotyczy wykonania projektu budowlanego. Podejście to wynika z faktu, iż projektanci winni posiadać szczegółową wiedzę jakimi specyficznymi regulacjami prawnymi objęty jest projekt nowopowstającego budynku użyteczności publicznej.

                                 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie definiuje budynek użyteczności publicznej jako: budynku użyteczności publicznej — rozumie się przez to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. 

                                 W związku z powyższym komercyjny biurowiec traktowany jest tak samo jak siedziba urzędu miasta.

                                 Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                 Pytanie 7. Korekty w zamówieniach, w których zamawiający zastosuje kryterium oceny ofert. Cena o wadze przekraczającej 60%.
                                 Odpowiedź, 17.05.2018 r.
                                 Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3.  

                                 Zastosowanie powyższych proporcji – oczywiście w wyżej opisanych przypadkach – jest ustawowym obowiązkiem, który ma na celu wyeliminowanie negatywnej sytuacji, w której o udzielaniu zamówienia decyduje jedynie cena. Naruszenia cytowanego przepisu może stanowić nieprawidłowość – a co za tym idzie nałożenie korekty finansowanej. Instytucja Zarządzająca przeprowadza każdorazowo indywidualną analizę, w której bada potencjalny oraz faktyczny wpływ uchybienia na wyniki postępowania.

                                 Powyższe dotyczy tylko postępowań udzielanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które regulują udzielanie zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności wymóg taki nie istnieje. W pkt. 6.5.2.9.e) wprost wskazano, iż: cena może być jedynym kryterium oceny ofert. Poza wymaganiami dotyczącymi ceny wskazane jest stosowanie jako kryterium oceny ofert innych wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, takich jak np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty eksploatacji oraz organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia.

                                 Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                 Pytanie 6. Okres ważności szacowania dla zasady konkurencyjności tzn. ile maks. przed upublicznieniem powinno mieć miejsce? 
                                 Odpowiedź, 17.05.2018 r.
                                 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które regulują udzielanie zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności, nie określają terminów ważności szacowania wartości zamówienia. Tak więc każde szacowanie wartości zamówienia, niezależnie kiedy przeprowadzone wypełnia obowiązek opisany w pkt. 6.5.11 przytoczonych Wytycznych. Instytucja Zdarzająca zwraca jednakże uwagę, iż szacowanie wartości zamówienia dokonywane jest w celu ustalenia jakie procedury należ zastosować przy wyborze wykonawcy. Posługiwanie się szacowaniem rażąco błędnym, gdyż wykonanym wiele lat wcześniej, może wpływać negatywnie na konkurencyjność i przejrzystość postępowania.

                                 Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                 Pytanie 5. Czy w przetargu nieograniczonym, gdzie wpłynęły 2 oferty i jeden wykonawca złożył oświadczenie o grupie kapitałowej, a drugi nie, a oferta 1 była najkorzystniejsza, to czy należy wezwać 2 wykonawcę o złożenie tego oświadczenia na podstawie art. 26 ust.3?
                                 Odpowiedź, 17.05.2018 r.
                                 Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP należy wezwać wszystkich wykonawców o uzupełnienie oświadczenia o grupie kapitałowej. Instytucja Zarządzająca do tej pory nie identyfikowała takich uchybień.

                                 Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                 Pytanie 4. Jeżeli postępowanie obarczone jest wadą np. rozbieżności w opisie kryterium - na jakiej podstawie należy unieważnić postępowanie, skoro przy wadzie postępowania przepisy PZP odnoszą się do niemożności zawarcia umowy niepodlegającej unieważnieniu.
                                 Odpowiedź, 17.05.2018 r.
                                 Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
                                 1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
                                 2. w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu,
                                 3. w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta,
                                 4. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
                                 5. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
                                 6. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
                                 7. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

                                 Powyższy przepis określa możliwe okoliczności unieważniania postępowania. W opinii Instytucji Zarządzającej pkt 7 stanowiący o wystąpieniu wady w postępowaniu uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, odnosi się do wszystkich sytuacji które mogły mieć negatywny wpływ na wynik postępowania. Rozbieżności w opisie kryteriów oceny ofert mogą być więc przesłanką do unieważnienia postępowania. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w doktrynie: „Należy uznać, że wszystkie wymienione w art. 146 ust. 1 przypadku naruszeń ustawy odnoszące się do prowadzenia postępowania są wadą w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 7, a więc taką, która skutkuje koniecznością unieważnienia postępowania. Nie można jednak przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ograniczyć tylko do tych naruszeń. Doprowadzić do unieważnienia umowy można także w wyniku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania (art. 146 ust. 6). Trudno zatem nie zgodzić się ze stanowiskiem W. Dzierżanowskiego (w Stachowiak, komentarz, s. 439), że wszelkie wady, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, o ile nie dadzą się usunąć, będą przesłanką unieważniania postępowania” (Jerzy Pieróg, Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz, Wydanie 1, str. 376-377).

                                 Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                 Pytanie 3. Jeżeli nie wpłynęła żadna oferta na dostawę. Co dalej. Czy można iść i kupić po prostu. Czy trzeba ogłosić następne postępowanie?

                                 Odpowiedź, 23.04.2018 r.
                                 W sytuacji, gdy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, bądź ograniczonego, nie wpłynęła żadna, niepodlegająca odrzuceniu oferta, Zamawiający, na podst. art. 67 ust. 1 pkt 4 , jest uprawniony do udzielenia zamówienia z wolnej ręki: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

                                 Analogicznie, w sytuacji, gdy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zasady konkurencyjności nie wpłynęła żadna, niepodlegająca odrzuceniu oferta, Zamawiający, na podst. sekcji 6.5 pkt 8 lit. a, jest uprawniony do udzielenia zamówienia w trybie niekonkurencyjnym: „Możliwe jest niestosowanie procedur określonych w niniejszym podrozdziale przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach: w wyniku przeprowadzenia procedury określonej w sekcji 6.5.2 nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

                                 Zgodnie z treścią przypisu nr 36: „Określone w podrozdziale 6.5 pkt 8 i 9 przesłanki umożliwiające niestosowanie procedur należy interpretować biorąc pod uwagę wykładnię odpowiednich przepisów Pzp, tj. art. 62 i art. 67, umożliwiających zastosowanie trybu niekonkurencyjnego po spełnieniu określonych warunków”.

                                 Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                 Pytanie 2. Okres gwarancji (nawiązując do wypowiedzi): Czyli okres gwarancji 40%, cena 60% nie może być? Czyli lepiej np. 70% cena, okres gwarancji 30%.

                                 Odpowiedź, 23.04.2018 r.
                                 Na wstępie należy wskazać, że kryteria oceny ofert stanowią podstawowe narzędzie oceny ofert. Wobec czego, Zamawiający przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia, powinien w sposób szczególny zastanowić się, jakie kryteria oceny ofert pozwolą uzyskać mu najkorzystniejszą ofertę. Należy wskazać, że celem stosowania kryteriów pozacenowych jest zagwarantowanie wyboru oferty optymalnej, stanowiącej balans pomiędzy aspektami ekonomicznymi, jakościowymi, czy np. społecznymi. Dlatego, też jedynie formalne wypełnianie nakazu stosowania kryteriów pozacenowych, nie jest działaniem właściwym. Bowiem, działanie takie może prowadzić do sytuacji, w których oferta wybraną na podstawie ustanowionych kryteriów oceny ofert nie będzie faktycznie najkorzystniejsza ze złożonych ofert.

                                 Przykład – postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy

                                 Kryteria:
                                 1. a)           cena 60%,cena całkowita oferty brutto[K1]: 60 pkt. Gdzie K1 – kryterium cena, Cn – najniższa cena całkowita brutto, Cb – cena oferty badanej
                                 b) gwarancja 40% okres gwarancji na wykonane roboty [K2]: 40 pkt, przy czym wykonawca może udzielić gwarancji na wykonane roboty na okres: 36, 48 , 60 lub 72 miesiące (lub więcej) – a okres ten powinien zostać wskazany w formularzu oferty – załącznik 1 do SIWZ (z tym zastrzeżeniem, że okres gwarancji na oprawy oświetleniowe zewnętrzne wynosi 60 miesięcy). Ilość punktów w tym kryterium przyznana zostanie według poniższej formuły: 36 miesięcy – 10 pkt, 48 miesięcy – 20 pkt, 60 miesięcy – 30 pkt, 72 miesiące (lub więcej) – 40 pkt.W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający uzyskał 2 oferty:

                                 oferta X
                                 - cena brutto 100.000,00 zł brutto
                                 - okres gwarancji 36 miesięcy
                                 PUNKTACJA OFERTY: (100.000/100.000) x 60 = 60 pkt + 10 pkt (gwarancja) = 70 pkt

                                 oferta Y
                                 - cena brutto 150.000,00 zł brutto
                                 - okres gwarancji 72 miesiące
                                 PUNKTACJA OFERTY: (100.000/150.000) x 60 = 40 pkt + 40 pkt (gwarancja) = 80 pkt

                                 Wnioski: Oceniając oferty X i Y na podstawie kryteriów cena 60 % oraz gwarancja 40 %, Zamawiający zostałby zobligowany do wybrania oferty Y. Można, więc przyjąć, że 72 miesięczna gwarancja w omawianym przypadku „kosztowałaby” Zamawiającego aż 50.000,00 zł.Mając na uwadze powyższe rozważania, stosowanie kryteriów oceny ofert cena 60 % oraz gwarancja 40 %, jest rozwiązaniem wysoce ryzykownym dla Zamawiającego. Wobec czego, przy ustaleniu kryterium cenowego o wadze 60 %, Zamawiający powinien dokładnie przeanalizować, jakie inne kryteria może zastosować w prowadzonym postępowaniu. Przykładowo, przy postępowaniu na roboty budowlane można zastosować następujące kryteria oceny ofert: cena/ koszt, gwarancja, termin realizacji, doświadczenie personelu wykonawcy, warunki płatności. Tak określone kryteria oceny ofert powalają zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji, w której jedno, pozacenowe kryterium obliguje Zamawiającego do wyboru oferty niekorzystnej ekonomicznie.

                                 Następnie, należy wskazać, że norma prawna wyrażona w art. 91 ust. 2a ustawy PZP, nie stanowi bezwzględnego zakazu stosowania kryterium cenowego o wadze przekraczającej 60 %: „Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować, jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3.”Podsumowując, Zamawiający przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia powinien dochować należytej staranności przy określaniu kryteriów oceny ofert. Indywidualne podejście do każdego przedmiotu zamówienia, poprzedzone dokładną analizą jego cech specyficznych oraz uwarunkowań rynkowych, powinno zagwarantować określenie kryteriów adekwatnych do potrzeb prowadzonego postępowania.

                                 Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                 Pytanie 1. Jakie można jeszcze zastosować kryteria oceny ofert przy robotach budowlanych oprócz ceny i okresu gwarancji?
                                 Odpowiedź, 23.04.2018 r.
                                 Najczęściej stosowanymi kryteriami pozacenowymi są: - termin realizacji, - długość gwarancji, - płatności (warunki, terminy itp.), - jakość / funkcjonalność / parametry techniczne, - wiedza / doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia.

                                 Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                                  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/najczesciej_popelniane_bledy_w_zamowieniach_23042018

                                  Pytanie 4. Jakie dokumenty należy dostarczyć w celu potwierdzenia osiągnięcia założonych wskaźników rezultatu realizowanych w ramach działań: 4.1, 4.3, 4.5.1 (4 typ projektu), 4.5.2 (4 typ projektu)?

                                  Odpowiedź
                                  Co do zasady beneficjent powinien udokumentować poziom realizacji wskaźników, zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie, w części F.2 Wskaźniki rezultatu. Jeśli beneficjent nie określił jakie dokładnie dokumenty potwierdzą osiągnięcie założeń wówczas wymagane jest dostarczenie audytu powykonawczego lub innego dokumentu potwierdzającego realizację założeń, tj. protokoły odbioru infrastruktury lub inne dokumenty potwierdzające zakres zrealizowanego projektu. Przedmiotowy dokument musi przedstawiać dokładne wyliczenia poziomu wskaźników na podstawie danych źródłowych.

                                  Dobrą praktyką jest załączenie audytu energetycznego potwierdzonego przez audytora/osobę uprawnioną do sporządzania analiz w tym zakresie.

                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                                  Pytanie 3. Czy audyt powykonawczy (ex post) jest wymagany do rozliczenia wskaźników rezultatu realizowanych w ramach działań: 4.1, 4.3, 4.5.1 (4 typ projektu), 4.5.2 (4 typ projektu)?

                                  Odpowiedź:

                                  W zależności od rodzaju inwestycji audyt powykonawczy (ex post) nie jest zawsze wymagany. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia wyliczeń w zakresie realizacji wskaźnika np. poprzez:

                                  audyt powykonawczy (ex post);
                                  własne wyliczenia na podstawie danych źródłowych (raporty, sprawozdania dot. zużycia energii na podstawie np. faktur VAT);
                                  protokół odbioru końcowego, w szczególności w projektach z zakresu termomodernizacji, kogeneracji itp. (dotyczy projektów, w których załączono do wniosku o dofinansowanie np. audyt przedrealizacyjny).

                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                                  Pytanie 2. Jakie są dobre praktyki dotyczące opisu pkt. F.2 WND w zakresie pola „Opis sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika”?

                                  Odpowiedź
                                  Zgodnie z treścią Instrukcji wypełniania WND oraz Przewodnika dla beneficjentów „dla każdego z wybranych (oznaczonych) wskaźników wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania wartości bazowej, docelowej danego wskaźnika, a także opisu sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika, w którym należy wskazać dodatkowo źródło informacji, z którego wynikać będzie rzeczywista wartość osiągniętego wskaźnika”.

                                  Wypełniając pole F.2 WND należy zamieścić informacje, tj.

                                  sposób wyliczenia wartości docelowej wskaźnika na podstawie źródła szacowania, tj. audyt energetyczny przedrealizacyjny, opracowania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) aktualnego na moment składania wniosku, inne dokumenty;
                                  sposób pomiaru wskaźnika wraz z częstotliwością dokonywania pomiaru (w tym w okresie trwałości projektu), informacje o dokumentach potwierdzających wykonanie zakresu rzeczowego (audyty powykonawcze, protokoły odbioru, raporty, sprawozdania, itp.);
                                  termin, w którym wskaźnik zostanie osiągnięty, tj. na moment zakończenia realizacji projektu lub do 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu (dla działania 3.1. termin ten wynosi 36 miesięcy).

                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                                  Pytanie 1. Jeśli ma moment wykazania wskaźników rezultatu wystąpią rozbieżności w osiągniętych wartościach czy mają zastosowanie zapisy umowy o dofinasowanie dotyczące stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej, w tym nałożenia proporcjonalnej korekty finansowej?

                                  Odpowiedź
                                  Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie stwierdzenie nieprawidłowości indywidualnej oraz nałożenie proporcjonalnej korekty finansowej może nastąpić w przypadku nieosiągnięcia celu projektu wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu.

                                  Co do zasady osiągnięcie wyższej wartości wskaźnika rezultatu wpływa korzystnie na cel projektu i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie.

                                  Jednocześnie wszelkie rozbieżności w poziomie osiągnięcia wskaźników rezultatu będą weryfikowane  przez Instytucję Zarządzającą w oparciu o  zakres zrealizowanych prac w projekcie, metodologię liczenia wskaźników itp.

                                  Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na zakres projektu, jego cele oraz wskaźniki.

                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                                   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/sposob_rozliczania_wskaznikow_rezultatu_w_projektach_efrr_w_ramach_dzialan_4_1_4_3_4_5

                                   Pytanie 1. Stosowanie nowych wytycznych w zakresie promocji już realizowanych od ubiegłego roku projektów, w których wykonano tablice wg dotychczasowych zasad.

                                   Odpowiedź, 22.02.2018 r.
                                   Beneficjentów, którzy podpisali swoje umowy przed 2018 r. wciąż obowiązują stare zasady promocji, co oznacza, że nie muszą umieszczać barw narodowych przy oznaczaniu swoich projektów http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_do_31_grudnia_2017

                                   Opracowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego

                                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                                    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_projektu_dofinansowanego_z_efrr_lsi_6022018

                                    Pytanie 1. Czy w związku ze zmianą SZOOP w zakresie wskaźników wymagane są zmiany we wniosku o dofinansowanie?

                                    a) Odpowiedź dot. wskaźników agregujących:

                                    TAK. W związku z ze zmianą SZOOP RPO WSL 2014-2020 nastąpił podział niżej opisanych wskaźników agregujących.
                                    Jednocześnie definicje przedmiotowych wskaźników nie ulegają zmianie.
                                    Wnioski odsyłane do korekty (na etapie oceny formalnej) powinny być aktualizowane wg najnowszej wersji SZOOP, natomiast dla projektów wybranych do dofinansowania podział wskaźników powinien nastąpić w przypadku sporządzania aneksu do umowy o dofinansowanie.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 6.02.2018 r.

                                    Rodzaj wskaźnika

                                    Nazwa wskaźnika przed zmianą

                                    Jednostka miary

                                    Nazwa wskaźnika po zmianie

                                    Jednostka miary

                                    Wskaźniki produktu

                                    Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii

                                    km

                                    Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii

                                    km

                                    Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii

                                    Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej

                                    szt.

                                    Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej

                                    szt.

                                    Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej

                                    Wskaźniki rezultatu

                                    Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

                                    MWhe/rok

                                    Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

                                    MWhe/rok

                                    Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

                                    Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji/nowych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE

                                    MWht/rok

                                    Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

                                    MWht/rok

                                    Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE


                                    b) Odpowiedź dot. zmiany zaszeregowania wskaźników:

                                    TAK. W związku z ze zmianą SZOOP RPO WSL 2014-2020 nastąpiła zmiana zaszeregowania wskaźników (zmiana wskaźników produktu na rezultatu), dotyczy to wskaźników:

                                    – Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe],
                                    – Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt],
                                    – Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych [Mg].

                                    Jednocześnie definicje przedmiotowych wskaźników nie ulegają zmianie.
                                    Wnioski odsyłane do korekty (na etapie oceny formalnej) powinny być aktualizowane wg najnowszej wersji SZOOP, natomiast dla projektów wybranych do dofinansowania podział wskaźników powinien nastąpić w przypadku sporządzania aneksu do umowy o dofinansowanie.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 6.02.2018 r.

                                    Pytanie 2. Na jakiem etapie realizacji projektu należy wykazać realizację wskaźnika produktu pn. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ?

                                    Odpowiedź, 6.02.2018 r.

                                    Beneficjenci powinni wykazywać osiągnięcie wartości przedmiotowego wskaźnika na etapie wniosku o płatność pośrednią, tj. w momencie rozpoczęcia rewitalizacji.

                                    Zgodnie z definicją wskaźnika:

                                    Rewitalizacja powinna mieć charakter kompleksowy, tym samym w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Dany obszar należy wykazać we wskaźniku w momencie rozpoczęcia rewitalizacji przewidzianej w projekcie i powinien odzwierciedlać rzeczywistą powierzchnię objętą działaniami.

                                    Analogicznie w formularzu wniosku o dofinansowanie w pkt F.1 jako moment rozliczenia wskaźnika należy wskazywać i dokumentować rozpoczęcie rewitalizacji, np. poprzez umowę z wykonawcą prac inwestycyjnych.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 3. W jaki sposób należy uzgodnić z IZ RPO WSL zmiany we wskaźniku produktu Liczba ludności korzystającej ze środków ochrony przed pożarami lasów, czy wymagany jest aneks do umowy o dofinansowanie jeśli GUS zaktualizował liczbę ludności w powiecie? Jaką wartość należy wykazać jako osiągniętą we wniosku o płatność końcową?

                                    Odpowiedź, 6.02.2018 r.

                                    Przy pozytywnej weryfikacji zrealizowania zakresu rzeczowego projektu (na etapie wniosku o płatność końcową), ewentualne zmiany w zakresie liczby ludności (aktualizacja danych GUS) dotyczące rozbieżności pomiędzy wartością docelową deklarowaną na etapie wniosku o dofinansowanie, a wartością wykazywaną na dzień składania wniosku o płatność końcową, nie będą miały znaczenia dla zatwierdzenia wniosku. Bez względu na wartość, jaka wynika na dzień składania wniosku o płatność końcową, wartość szacowania nie zmienia się. Dlatego przyjmuje się, iż wartość wskaźnika była oceniana podczas wyboru i jego poziom w dniu złożenia wniosku o płatność końcową nie ma znaczenia dla zatwierdzenia wniosku. Należy przyjąć, iż wartość deklarowana, jako „szacowana” została osiągnięta. Natomiast w zakresie monitorowania wskaźnika, jako rezultatu projektu będzie monitorowana i oceniana zgodnie z instrukcją oceny wskaźnika rezultatu. Podsumowując dopuszczalne jest wykazywanie we wniosku o płatność końcową liczby ludności wg danych GUS przedstawionych na moment złożenia wniosku o dofinansowanie lub aktualnych na moment złożenia wniosku o płatność.

                                    Tym samym nie będą zawierane aneksy do umów o dofinansowanie w przypadku zmiany liczby ludności (w przypadku aktualizacji danych GUS).

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 4. Jaki jest termin na rozliczenie wskaźników rezultatu, czy można wnioskować o wydłużenie tego terminu?

                                    Odpowiedź, 6.02.2018 r.

                                    Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie beneficjent jest zobligowany do osiągnięcia wskaźników rezultatu do:

                                    – 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu.
                                    – 36 miesięcy dla wskaźników:
                                       • Liczba MŚP zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych,
                                       • Liczba miejsc pracy utworzonych w MŚP, Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych –  w terminie 36 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu.
                                       • Wzrost przychodów z sektora biznesowego – w terminie 36 miesięcy od zakończenia pierwszego roku obrotowego, po zakończeniu realizacji projektu, nie później jednak niż do momentu złożenia dokumentów zamknięcia dla programu.

                                    Jeżeli beneficjent widzi zagrożenie nie zrealizowania wskaźnika w terminach wskazanych w umowie o dofinansowanie wówczas powinien uzgodnić zmiany z IZ RPO WSL. W takich przypadkach IZ RPO WSL będzie analizować każdy taki przypadek osobno oraz podejmować decyzję, czy zasadnym jest przedłużenie terminu na rozliczenie wskaźnika.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 5. Jak będzie monitorowany projekt w okresie trwałości, w przypadku braku wskaźników rezultatu dla Działania.

                                    Odpowiedź, 6.02.2018 r.

                                    W okresie trwałości projekt będzie podlegał monitorowaniu, m.in. poprzez ankiety trwałości i kontrole trwałości, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu oraz z obowiązującymi przepisami prawa (art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013). W ramach tego monitorowania będzie weryfikowane utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu (jeśli występują), a także pełne wykorzystanie potencjału infrastruktury. Beneficjent może zostać poproszony o udzielenie informacji i/lub przedłożenie dokumentów, które potwierdzą utrzymanie celów projektu. Projekty, które nie mają założonych wskaźników rezultatu będą rozliczane w oparciu o założenia projektu, tj. kryteria podlegające ocenie np. powiązanie z projektem EFS.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 6. Proszę o wyjaśnienie dot. wskaźnika dla Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego: „Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego (obligatoryjny)”. Czy w przypadku projektu, w którym sale do praktycznej nauki zawodu znajdują się np. w dwóch budynkach, należy we wskaźniku wykazać liczbę budynków - czyli 2, czy potraktować inwestycję jako placówkę objętą wsparciem i wykazać liczbę 1?

                                    Beneficjent zobowiązany jest wykazać w ramach wskaźnika wszystkie budynki objęte projektem.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 7. Czy wykazanie i monitorowanie w projekcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego: Stopień redukcji PM10 jest obligatoryjne dla projektów polegających na montażu solarów lub ogniw fotowoltaicznych?

                                    W ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii wybranie i monitorowanie wskaźnika Stopień redukcji PM10 jest obligatoryjne dla projektów, w wyniku realizacji których, nastąpi wymiany źródła energii, analogicznie jak ma to miejsce w działaniu 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. W pozostałych przypadkach gdzie odnawialne źródło energii stanowi jedynie uzupełnienie istniejącego źródła energii wykazanie i monitorowanie w projekcie ww. wskaźnika nie jest obligatoryjne.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 8. Proszę o interpretację obligatoryjnego wskaźnika produktu zawartego w Regulaminie konkursu 10.1:
                                    Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - liczba osób zamieszkujących dany obszar, która będzie korzystała z usług zdrowotnych wspartych w ramach projektu. Wskaźnik obejmuje nowe lub ulepszone budynki, wyposażone w nowy sprzęt różnego typu usług zdrowotnych (profilaktyka, opieka ambulatoryjna, opieka szpitalna, opieka poszpitalna). Wyklucza się podwójne liczenie osób nawet jeśli kilka usług skierowanych jest do tej samej osoby: jedna osoba nadal liczona jest tylko raz pomimo że będzie korzystać z kilku usług wspartych z funduszy strukturalnych. 

                                    Odpowiedź, 1.06.2017 r.

                                    Wskaźnik ten ma na celu monitorowanie liczby osób (pacjentów), które to korzystają z ulepszonych usług  powstałych w wyniku realizacji projektu w danym podmiocie, świadczącym usługi medyczne.
                                    „Podmiot” w kontekście powyższego należy rozumieć zgodnie z definicją wskaźnika „liczba wspartych podmiotów leczniczych”.

                                    Jeżeli chodzi o użycie w definicji omawianego wskaźnika sformułowania „liczba osób zamieszkujących dany obszar” w odniesieniu do świadczonych usług w podmiocie to należy przez to rozumieć osoby (pacjentów), które skorzystają z opieki zdrowotnej objętej wsparciem przez projekt na obsługiwanym przez ten podmiot obszarze.

                                    Obszar jest de facto zasięgiem terytorialnym w jakim dany podmiot świadczy swoje usługi bez założonych ograniczeń terytorialnych dla pacjentów.

                                    Ważne jest, iż projekt będzie realizowany na terenie Województwa Śląskiego i z wojewódzkim odziałem NFZ ma kontrakt na świadczone usługi.

                                    Wartość bazowa wskaźnika inwestycji powinna być równa 0 – ponieważ przed  realizacją nie możemy mówić o ulepszonych usługach, zaś wartość docelowa stanowić powinna liczbę osób korzystających z ulepszonych usług,  przy czym zwraca się uwagę na prawidłowe liczenie tj. wskaźnik wyklucza wielokrotne zliczanie, nawet jeśli interwencja przynosi korzyść większej ilości usług skierowanych do tych samych osób: należy wliczyć jedną osobę nawet jeśli skorzysta ona z wielu usług, objętych wsparciem.

                                    Przedmiotowy wskaźnik jest wskaźnikiem produktu czyli bezpośrednim i mierzalnym efektem danego działania, który zgodnie z umową o dofinansowanie powinien zostać osiągnięty najpóźniej na moment zakończenia realizacji projektu (data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego w projekcie).

                                    Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 9. Na jakiem etapie realizacji projektu należy wykazać osiągniecie wskaźnika produktu pn. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych?

                                    Odpowiedź, 26.02.2018 r.

                                    Wskaźnik produktu Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych obrazuje łączny szacunkowy roczny spadek na koniec okresu rozliczeniowego, a nie całkowity spadek w całym okresie realizacji projektu. W związku z tym należy wykazać osiągnięcie tego wskaźnika produktu na etapie wniosku o płatność końcową (nawet wówczas jeżeli beneficjent założył, że będzie monitorował ten wskaźnik w okresie trwałości projektu).
                                    Zgodnie z definicją wskaźnika: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Tony równoważnika CO2):

                                    Wskaźnik dotyczy działań zmierzających do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych lub w celu zmniejszenia zużycia energii poprzez oszczędność energii. Wskaźnik ten jest obliczany jako interwencje bezpośrednio zmierzające do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych lub jako zmniejszenie zużycia energii poprzez wystąpienie oszczędności wykorzystywanej energii. Wskaźnik obrazuje łączny szacunkowy roczny spadek na koniec roku (na moment zakończenia projektu), a nie całkowity spadek w całym okresie realizacji.
                                    W przypadku OZE szacunek należy oprzeć na rocznej ilości wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych*(iloczyn) wskaźnik emisyjności jednostkowej odnoszący się do źródła konwencjonalnego, które zostaje zastąpione przez energię ze źródeł odnawialnych (emisja uniknięta).
                                    W przypadku efektywności energetycznej szacunek należy oprzeć na ilości energii zaoszczędzonej w danym roku w odniesieniu do projektu (na moment zakończenia projektu), do wyliczeń należy przyjąć roczną ilość zaoszczędzonej energii*(iloczyn) wskaźnik emisyjności jednostkowej.
                                    Źródło szacowania: audyt energetyczny i opracowania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE), aktualne na moment składania wniosku.
                                    Źródło pomiaru: dokument potwierdzający wykonanie zakresu rzeczowego.

                                    Rozliczenie wniosku o płatność końcową w zakresie wskaźnika nastąpi na podstawie dokumentów: protokołów odbioru infrastruktury lub innych dokumentów potwierdzających zakres zrealizowanego projektu. Należy przyjąć, że założony szacowany spadek emisji gazów wystąpi, jeśli inwestycja została zrealizowana zgodnie z audytem przed realizacyjnym.


                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Wyjaśnienie metody obliczania wskaźnika „Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich” w projektach RPO WSL 2014-2020.

                                    Komunikat, 23.02.2017 r.

                                    Definicja wskaźnika zgodnie z regulaminami konkursów w działaniu 10.3:Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

                                    Na potrzeby wykazywania wskaźnika „Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich” należy wskazywać liczbę osób, które zamieszkują obszar rewitalizacji, na który będzie oddziaływać projekt. Obszar rewitalizacji wskazany jest w programie rewitalizacji danej gminy. Dane na potrzeby wskaźnika powinny więc być zaczerpnięte z właściwego programu rewitalizacji.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Wyjaśnienie metody obliczania wskaźnika „Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją” w projektach RPO WSL 2014-2020.

                                    Komunikat, 13.02.2017 r.

                                    Definicja wskaźnika zgodnie z regulaminami konkursów w działaniu 10.3:
                                    Rewitalizacja powinna mieć charakter kompleksowy, tym samym w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Dany obszar należy wykazać we wskaźniku w momencie rozpoczęcia rewitalizacji przewidzianej w projekcie i powinien odzwierciedlać rzeczywistą powierzchnię objętą działaniami.

                                    Wskazując wartość ww. wskaźnika należy określić powierzchnię odnoszącą się do konkretnego projektu.

                                    Przykładowo, gdy projekt obejmie prace w budynku lub jego części należy podać  powierzchnię zabudowy - powierzchnię budynku w dolnej kondygnacji, po obrysie ścian zewnętrznych, czyli powierzchnię jaką budynek zajmuje na działce. Jako źródło wskaźnika, w przedmiotowym wypadku należy wskazać odpowiedni dokument, np. dane ewidencyjne wnioskodawcy m.in. wypis z ewidencji gruntów i budynków lub  księgi wieczystej.
                                    W przypadku gdy projekt obejmie tylko roboty budowlane dotyczące terenu lub przestrzeni, należy liczyć samą część zrewitalizowanego terenu w projekcie. Jako źródło należy wskazać np. protokół odbioru wykonanych robót/wypis z ewidencji gruntów.
                                    W przypadku projektu, który obejmie prace w budynku oraz w terenie/przestrzeni, należy zsumować powierzchnię budynku po obrysie + powierzchnię przyległą (np. teren parku, skweru, podwórka).

                                    Za jednostkę miary w przypadku przedmiotowego wskaźnika należy przyjąć hektary [ha]. W przypadku mniejszej powierzchni, wyliczonej w metrach, należy przeliczyć ją na hektary.
                                    Dodatkowo w polu B.16 Analiza specyficzna wniosku o dofinansowanie należy przedstawić powierzchnię obszaru, na który oddziałuje dany projekt rewitalizacji. Będzie to nie tylko teren objęty bezpośrednio robotami budowlanymi (teren konkretnego projektu, zgodnie z dokumentacją techniczną), ale większy obszar, na którym przewiduje się odnotować pozytywne zmiany będące wynikiem realizacji danego projektu. Wnioskodawca w polu powinien przedstawić przesłanki, na podstawie których zidentyfikował obszar oddziaływania projektu. W przypadku, gdy wyznaczenie obszaru oddziaływania projektu jest niemożliwe, należy w polu B.16 przedstawić wyjaśnienie. Za jednostkę miary należy przyjąć hektary [ha].

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                     Bezpośredni link do zagadnienia:
                                     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zmiany_i_rozliczanie_wskaznikow_w_projektach_efrr

                                     Pytanie 3. Czy zgodnym z poddziałaniem 3.1.1 będzie projekt, w którym na terenie poprzemysłowym zaadaptowany zostanie budynek (nieużytkowany obecnie) i zapewnione kompletne uzbrojenie oraz skomunikowanie działki? Przedmiotem najmu/dzierżawy będą powierzchnie w budynku. Do wskaźnika wliczona zostanie powierzchnia działki (ew. minus wybrane powierzchnie, ale co najmniej powierzchnia zabudowy budynku). Projekt przy założeniu, że zachowane zostaną limity nałożone na poszczególne elementy infrastruktury (zarówno budynki, jak i uzbrojenie i skomunikowanie – każdy z odrębnym limitem i wymogiem, że nie jest dominującym wydatkiem – poniżej 50% kosztów).

                                     Odpowiedź, 25 stycznia 2018 r.
                                     Zgodnie z definicją wskazaną w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020 (SZOOP) teren inwestycyjny to teren, mogący składać się z kilku bezpośrednio sąsiadujących działek, przygotowany pod działalność gospodarczą, zarówno produkcyjną jak i usługową, z wyłączeniem terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną. Zapisy SZOOP precyzują, iż w ramach Poddziałania 3.1.1 realizować można projekty polegające na przygotowaniu terenu pod inwestycje, celem udostępnienia terenu przedsiębiorcom, w szczególności MŚP (z wyłączeniem branży mieszkaniowej), chcących prowadzić działalność gospodarczą na danym terenie. Dopuszcza się adaptację budynków zlokalizowanych na tworzonym terenie inwestycyjnym, ale jako uzupełniający element projektu.
                                     Pytający zwraca uwagę na fakt, że przedmiotem najmu/dzierżawy będą powierzchnie w budynku.

                                     Wobec przedstawionego stanu faktycznego i projektowanego, stwierdza się co następuje:

                                      1. Projekt nie polega na przygotowaniu terenu inwestycyjnego typu brownfield pod działalność gospodarczą, a jedynie na adaptacji budynku i zagospodarowaniu terenu poprzez kompletne uzbrojenie oraz skomunikowanie działki. W projekcie nie mamy zatem do czynienia z przygotowaniem terenów inwestycyjnych.

                                      2. Wykładnia językowa warunków programu przedstawionych w SZOOP nie pozwala na stwierdzenie, że „powierzchnia użytkowa budynku” stanowi synonim określenia „teren inwestycyjny”. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „teren” to „pewien obszar ziemi”.

                                      3. Zwraca się uwagę na założenia zawarte w Umowie partnerstwa - Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020, w odniesieniu do Celu tematycznego 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR). Umowa partnerstwa stwierdza, że „dostosowane do potrzeb potencjalnych inwestorów otoczenie gospodarcze w postaci zbrojenia terenów inwestycyjnych i stref aktywności gospodarczej uzupełnione zostanie realizacją kompleksowych i skoordynowanych działań wzmacniających wizerunek regionalnej gospodarki obejmujących m.in. promocję gospodarczą regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym”.
                                     Zauważyć należy, że zdefiniowanie celu tematycznego jako operacji „w postaci zbrojenia terenów inwestycyjnych i stref aktywności gospodarczej” nie jest możliwe do zastosowania wobec budynków, co potwierdza, że budynek nie stanowi terenu inwestycyjnego.

                                      4. Przedstawione w pytaniu założenie pozwala stwierdzić, że projekt nie spełnia określonego w Regulaminie konkursu kryterium dostępowego (limity i ograniczenia nr 4): „Wydatki związane z adaptacją budynków zlokalizowanych na tworzonym terenie inwestycyjnym należy traktować jako uzupełniający element projektu (do 49% kosztów całkowitych projektu). Nie ma możliwości realizacji inwestycji polegającej wyłącznie na adaptacji budynków”.
                                     Roboty polegające na zagospodarowaniu terenu/infrastruktury związanej z obsługą tego budynku (np. ogrodzenie, parking, uzbrojenie działki, skomunikowanie działki itp.) należy uznać za roboty związane z adaptacją tego budynku, ponieważ fizycznie warunkują jego użytkowanie oraz pozwalają na spełnianie wymogów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz dopuszczenie budynku do użytkowania przez właściwy organ nadzoru budowlanego (np. wymagania wynikające z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
                                     Nadmienia się, że zachowanie ustalonego limitu dot. wydatków tytułem uzupełniających elementów projektu nie zmienia uzupełniającego charakteru robót adaptacyjnych budynku względem całego projektu, którego celem jest ułatwienie dostępu przedsiębiorcom do terenów inwestycyjnych.

                                      5. Zauważa się, że powierzchnia zabudowy budynku nie może być dominująca w powierzchni całego terenu inwestycyjnego wykazanego we wskaźniku produktu „Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych”, który jest definiowany w sposób następujący: „powierzchnia terenów inwestycyjnych, które w wyniku wspartych projektów zostały przygotowane do udostępnienia dla inwestorów zamierzających rozpocząć tam działalność gospodarczą. Dany teren inwestycyjny należy wykazywać we wskaźniku 1 raz, nawet jeśli w celu jego przygotowania realizowany był więcej niż 1 projekt (np. prace studyjno-koncepcyjne, niwelowanie gruntu, infrastruktura techniczna)”.Nie jest zatem dopuszczalna sytuacja, z gruntu przecząca celowi programu, w której powierzchnia terenu inwestycyjnego jest równa powierzchni zabudowy budynku, gdyż budynek jest elementem dodatkowym projektu.

                                     Z uwagi na powyższe, przedmiot projektu przedstawiony w pytaniu nie jest zgodny z typem projektu przewidzianym do realizacji w ramach Poddziałania 3.1.1. RPO WSL.

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                     Pytanie 2. Czy możliwe jest adaptowanie budynku i udostępnienie go na potrzeby MSP? Czy konieczne jest przeznaczenie adaptowanego obiektu na cele inkubatora?

                                     Odpowiedź, 25 stycznia 2018 r.
                                     Projekt polegający wyłącznie na adaptacji budynku i udostępnieniu go na potrzeby MSP nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach poddziałania 3.1.1. Zgodnie z  Regulaminie konkursu kryterium dostępowego (limity i ograniczenia nr 4): „Wydatki związane z adaptacją budynków zlokalizowanych na tworzonym terenie inwestycyjnym należy traktować jako uzupełniający element projektu (do 49% kosztów całkowitych projektu). Nie ma możliwości realizacji inwestycji polegającej wyłącznie na adaptacji budynków”. W ramach poddziałania 3.1.1 przewiduje się realizację projektów polegających na kompleksowym przygotowaniu terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.  Zgodnie z zapisami SZOOP, w projekcie realizowanym ze środków poddziałania 3.1.1, którego celem ma być tworzenie ulepszonych warunków do rozwoju MŚP, dopuszcza się koszty adaptacji budynków zlokalizowanych na tworzonym terenie inwestycyjnym tylko jako uzupełniający element projektu. Powstały teren inwestycyjny (wraz z budynkiem) może zostać udostępniony dla MŚP chcących prowadzić działalność gospodarczą na danym terenie. Udostępnienie terenu inwestycyjnego może nastąpić m.in. w formie sprzedaży, najmu czy dzierżawy.

                                     W szczególnym przypadku teren inwestycyjny może zostać przeznaczony na cele inkubatora przedsiębiorczości, tj. kiedy wnioskodawcą projektu jest podmiot zarządzający inkubatorem przedsiębiorczości. Jeżeli elementem projektu jest również adaptacja budynku, obiekt musi on być przeznaczony na cele inkubatora przedsiębiorczości. Ponadto, wsparcie infrastrukturalne IOB jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków, to jest: działalność IOB wpisuje się w krajową lub regionalną strategię inteligentnej specjalizacji, IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia, przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych, przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany, w realizacji przez IOB specjalistycznych usług zapotrzebowanych przez konkretnych przedsiębiorców wykorzystują dostępne standardy świadczenia usług wypracowanych co najmniej na poziomie krajowym, IOB dążyć będą do prowadzenia działalności na zasadach rynkowych, w oparciu o otwartą konkurencję. Jednocześnie, projekt musi być zgodny z pozostałymi regułami obowiązującymi w poddziałaniu 3.1.1.

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                     Pytanie 1. Czy możliwa jest adaptacja części obiektu już działającego?

                                     Odpowiedź, 25 stycznia 2018 r.
                                     Dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.1 przeznaczone jest na tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield. Do wsparcia kwalifikują się projekty polegające na kompleksowym przygotowaniu terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.  Zgodnie z SZOOP (Słownik terminologiczny) „brownfield” to obszar uprzednio wykorzystany dla celów przemysłowych, wojskowych lub pegeerowskich cechujący się najczęściej pewnym stopniem zanieczyszczenia (zdegradowania), który powinien zostać przywrócony do użytkowania poprzez nadanie nowych funkcji gospodarczych. Jeżeli dany obszar aktualnie jest wykorzystywany pod działalność gospodarczą, np. znajduje się tam obiekt już działający (w którym prowadzona jest działalność gospodarcza), to taki teren nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach poddziałania 3.1.1.

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Bezpośredni link do zagadnienia:
                                      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_3_1_poprawa_warunkow_do_rozwoju_msp

                                      Pytanie 37. Na który moment realizacji projektu grantowego należy wykazać spełnienie warunku dotyczącego osiągnięcia wymaganego poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP H+W) w budynkach stermomodernizowanych (na moment zakończenia inwestycji grantowej czy na moment przed realizacja projektu tj. przed wymianą kotła)?
                                      Odpowiedź, 22.06.2018 r. 
                                      W związku z wątpliwościami dot. sposobu określania wymaganego poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP H+W) w budynkach, w których planuje się dofinansować ze środków EFRR wymianę indywidualnego źródła ciepła na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą w przypadku realizacji projektu grantowego Instytucja Zarządzająca RPO WSL wyjaśnia, że:

                                      - W ramach pakietów aplikacyjnych publikowanych dla poszczególnych naborów obowiązują przede wszystkim zasady i warunki wynikające z Kryteriów wyboru projektów, Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WSL, Regulaminu dla danego naboru oraz instrukcji wypełniania wniosków. Ewentualne wątpliwości interpretacyjne wynikające z innych informacji opublikowanych w ramach ogłoszenia o naborze należy zatem rozstrzygać na korzyść ww. dokumentów.

                                      - W przypadku opublikowania w ramach ogłoszenia o naborze opracowań dedykowanych specyficznemu tematowi, jak w przypadku grantów: Zasady w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa należy mieć na uwadze, że opracowania takie należy czytać łącznie z zasadami przedstawionymi w dokumentach zasadniczych tj. Kryteriach, Regulaminie itd.

                                      - W odniesieniu do przedmiotowego warunku dostępowego wskazanego m.in. w Regulaminie określono warunek dla wszystkich rodzajów projektów w sposób następujący: 

                                      W przypadku projektów dotyczących wymiany indywidualnego źródła ciepła na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą, możliwe jest wsparcie następujących budynków:

                                      a) Budynków, w których wraz z wymianą źródła ciepła przeprowadza się jednocześnie termomodernizację. […]

                                      b) Budynków gdzie termomodernizacja została już wykonana (projekt realizuje tylko 2 typ projektu). Za wykonaną modernizację w przypadku budynków mieszkaniowych uważane jest osiągnięcie poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w stanie docelowym oszczędności energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej określonego w audycie energetycznym wyrażonego wskaźnikiem EPH+W dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych EPH+W<150 kWh/(m2×rok) i dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych EPH+W < 135 kWh/(m2 × rok). […].

                                      Aby zakwalifikować inwestycję do dofinansowania wymiany źródła ciepła na opalane paliwem gazowym lub biomasą, także  w ramach projektu grantowego,  dany budynek musi spełniać co najmniej wartości powyższych wskaźników. A zatem, jeżeli termomodernizacja została już przeprowadzona (przed wymianą źródła ciepła), to  wówczas minimalne poziomy wskaźnika muszą być spełnione przed przystąpieniem do projektu grantowego, co zagwarantuje spełnienie tego warunku również po zrealizowaniu inwestycji objętej grantem.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 36.
                                      Czy są w jakiś sposób limitowane wydatki związane z zarządzaniem projektem?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Limity i ograniczenia związane z angażowaniem personelu zostały określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w pkt. 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 35. Czy przykładowo realizując projekt dotyczący 150 instalacji Gmina musi na etapie wniosku o dofinansowanie dokładać nam 150 oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością mieszkańca?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Na etapie wniosku o dofinansowanie przedmiotowe oświadczenia nie są obowiązkowe.
                                      Jednocześnie na tym etapie aplikowania o środki należy dołączyć przykładowy wzór oświadczenia mieszkańca o prawie do dysponowania nieruchomością.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 34. Czy odbiorcą grantu może być np. spółdzielnia lub wspólnota?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy wdrożeniowej „grantobiorcą jest podmiot publiczny albo prywatny, inny niż beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze  otwartego  naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego”. Mając na uwadze powyższe spółdzielnia lub wspólnota (mieszkańcy tych spółdzielni/wspólnot) mogą być grantobiorcami, o ile żadne ograniczenia nie zostaną umieszczone w regulaminie naboru grantobiorców.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 33. Kiedy IZ wypłaca zaliczkę w ramach projektu grantowego i komu?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Zgodnie z zapisami Zasad w zakresie kwalifikowania wydatków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa  zaliczkę w ramach projektu grantowego może otrzymać, wyłącznie Beneficjent projektu granowego. Dodatkowo zaliczka wypłacona przez IZ RPO WSL może być przekazana jako wypłata dotacji celowej w postaci grantu wyłącznie po poniesieniu wydatków przez grantobiorcę. Beneficjent projektu grantowego nie może udzielać zaliczek grantobiorcom ze środków dofinansowania przekazanego przez IZ RPO WSL.

                                      Szczegółowe zapisy w przedmiotowym zakresie zostały opisane w § 10 Zaliczki we wzorze umowy o dofinansowanie projektu grantowego.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 32. W jaki sposób następuje rozliczanie projektu grantowego? Czy wymagana będzie faktura potwierdzająca poniesienie wydatku – czy faktura ma być oryginalna czy wystarczy jej kopia z potwierdzeniem przez grantobiorcę za zgodność z oryginałem?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Warunkiem wypłacenia dofinansowania/zaliczki przez IZ jest złożenie poprawnie sporządzonego wniosku o płatność, zgodnie z umową o dofinansowanie. W celu rozliczenia wsparcia udzielonego grantobiorcy, beneficjent projektu grantowego zobowiązany jest załączyć do wniosku o płatność zestawienie podpisanych umów o powierzenie grantu wraz z ewentualnymi aneksami, zgodnie z zapisami umowy. Zestawienie jest odpowiednikiem dokumentu księgowego – musi być zatem zatwierdzone (zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta projektu grantowego w zakresie zatwierdzania dowodów księgowych) oraz zaksięgowane/zaewidencjonowane (zgodnie z wymogiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla wszystkich transakcji związanych z projektem).

                                      Oryginały faktur będące potwierdzeniem poniesienia wydatku powinny znajdować się u grantobiorców, natomiast ich kopie potwierdzone za zgodność powinny znajdować się w siedzibie beneficjenta projektu grantowego.

                                      Instytucja Zarządzająca do rozliczenia wniosku o płatność będzie wymagać także wyciągów bankowych z rachunku bankowego beneficjenta lub przelewów bankowych lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 31. Czy oznaczenia w postaci tablic informacyjnych powinny się znajdować na terenie każdej projektowanej instalacji czy wystarczy po prostu tablica np. przy budynku gminy jak to jest praktykowane w projektach parasolowych?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      W przedmiotowym przypadku minimalny obowiązek w zakresie informacji i promocji zostanie spełniony poprzez umieszczenie jednej tablicy przy budynku gminy.

                                      Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków w zakresie informacji i promocji zostały opisane w § 17 Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz  informacji i promocji  we wzorze umowy o dofinansowanie projektu grantowego oraz są publikowane na stronie http://www.rpo.slaskie.pl. Jednakże zalecenie jest podjęcie wszelkich działań zmierzających do zwiększenia poziomu wiedzy w społeczeństwie nt. współfinansowania realizacji projektu przez Unię Europejską.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 30. W kontekście pomocy publicznej proszę o odpowiedź co w przypadku kiedy w okresie trwałości w dofinansowanym obiekcie będzie prowadzona działalność gospodarcza?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Kwestie dotyczące pomocy publicznej gmina zobowiązana jest uregulować zarówno w procedurach realizacji projektu grantowego a także w umowach o powierzenie grantu zawieranych bezpośrednio z grantobiorcami. Monitoring i zakres udzielanej pomocy publicznej leży po stronie beneficjenta projektu grantowego i będzie podlegał kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 29. Gdzie ma być wykazany efekt ekologiczny, jeśli audyt energetyczny nie jest obowiązkowy dla Działania 4.1?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Beneficjent jest odpowiedzialny za weryfikacje efektu ekologicznego realizowanego poprzez udzielone dotacje oraz udokumentowanie tego efektu w innym autorskim dokumencie w sposób umożliwiający jego porównanie z założeniami.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 28. Czy gmina może realizować projekt w partnerstwie?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Analizie podlega możliwość poszerzenia listy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w formule grantowej o związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 27. Czy może być kilka instalacji OZE u jednego mieszkańca (np. panele fotowoltaiczne, pompa ciepła itp.)

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Tak istnieje taka możliwość. Zasady dotyczące wspieranych instalacji, w tym ograniczeń w przedmiotowym zakresie określa beneficjent projektu grantowego.

                                      Należy mieć na uwadze, iż w trakcie oceny weryfikowana będzie kompleksowość realizowanego zadania, tj. efektywność ekologiczna danego przedsięwzięcia przy jednoczesnej ocenie kosztów uzyskania tego efektu.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 26. W przypadku, gdy gmina ubiega się o 200 grantów (w tym przykładowo 100 sztuk pieców, 50 pomp ciepła i 50 paneli fotowoltaicznych) istnieje możliwość elastycznego podejścia do liczby instalacji? Przykładowo będzie mniej pieców, a więcej pomp ciepła?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zaleca się rozeznanie potrzeb na obszarze, który ma być objęty dofinasowaniem.  Ponadto należy pamiętać, iż ilość określonych we wniosku o dofinasowanie instalacji musi zostać rozliczona na etapie wniosku o płatność osiągając tym samym zakładany efekt ekologiczny. Zrealizowanie większej liczby instalacji, a tym samym osiągnięcie lepszego efektu ekologicznego nie będzie stanowiło nieprawidłowości.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 25. Co w przypadku gdy mieszkaniec jeden lub kilku zrezygnują z chęci uczestnictwa w projekcie?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      W przedmiotowej sytuacji biorąc pod uwagę wartości wskaźników, kategorię interwencji itp. beneficjent może stworzyć listę rezerwową adresów, które zostaną objęte projektem. Dopuszcza się możliwość zamiany instalacji na instalację.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 24. Czy można pobierać wkład własny od mieszkańca?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      W projektach grantowych kwota dofinansowania na wydatki w ramach projektu wynosi maksymalnie 95%, uzupełnienie grantu w wysokości 5 % stanowi wkład własny (krajowe środki publiczne). Zatem nie ma możliwości uzupełnienia wkładu własnego do kosztów kwalifikowalnych w projekcie przez grantobiorców.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 23. Czy w związku z brakiem możliwości pobierania wkładu własnego od mieszkańca można określić jakieś limity, które zostaną na niego nałożone?

                                      Odpowiedź 08.01.2018 r.
                                      Tak istnieje taka możliwość poprzez określenie np. wysokości standardowych kosztów jednostkowych lub określenie maksymalnego dopuszczalnego limitu kwotowego dla montowanych instalacji OZE. Zakres oraz sposób ewentualnych limitów określa beneficjent projektu grantowego.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 22. Czy ogłoszenia w prasie lokalnej mogą być uznane za koszt kwalifikowalny?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Tak. Jest to koszt związany z zarządzaniem projektem.

                                      Jednocześnie należy mieć na uwadze, że niedopuszczalne jest łączenie działań promocyjnych i informacyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z działaniami prowadzonymi w zakresie kampanii wyborczej poszczególnych kandydatów, w szczególności zawarcia w treści broszur, materiałów reklamowych czy na gadżetach i tablicach informacyjnych imion i nazwisk kandydatów, haseł i programów wyborczych itp.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 21. Co z kontrolą instalacji czy ewentualną jej naprawą?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Kwestie związane z wymogami w zakresie kontroli grantobiorców zostały szczegółowo opisane w rozdziale „System kontroli grantobiorców” w dokumencie pn. Zasady w zakresie kwalifikowania wydatków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa.

                                      Wszelkie zagadnienia związane z realizacją projektu grantowego, w tym monitorowania i kontroli grantobiorców, powinny zostać uregulowane w umowie o powierzenie grantu. Weryfikacja wykonywania napraw w celu utrzymania założonych efektów jest obowiązkiem beneficjenta projektu grantowego. Procedury realizacji projektu grantowego są opracowane przez beneficjenta projektu grantowego na etapie wniosku o dofinansowanie i będą podlegały zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 20. Kiedy należy przeprowadzić nabór grantobiorców?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Na etapie aplikacyjnym beneficjent nie jest zobligowany do przedkładania spersonalizowanej listy grantobiorców. Niemniej jednak beneficjent musi oszacować ich ilość, aby określić efekt ekologiczny, który zostanie zrealizowany w ramach projektu.

                                      Ponadto należy mieć na uwadze, że zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 15 umowy o dofinansowanie projektu grantowego:

                                      IZ RPO WSL może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy beneficjent nie realizuje projektu na warunkach określonych w umowie, a w szczególności gdy beneficjent nie podpisał pierwszej umowy z grantobiorcą w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy chyba, że termin określony we wniosku o dofinansowanie jest późniejszy.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 19. Co w przypadku konieczności udzielenia pomocy de minimis, gdzie jednym z grantobiorców będzie np. rolnik prowadzący działalność rolniczą?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Jeżeli instalacja OZE na budynku rolnika będzie wykorzystywana jedynie na potrzeby własne, mieszkalne, a nie do celów gospodarczych nie trzeba udzielać pomocy publicznej a tym samym wystawiać zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. W przypadku, jeśli instalacja OZE będzie wykorzystywana zarówno na potrzeby bytowe mieszkańca oraz na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej, gmina udzielająca wsparcia w formie grantu powinna zweryfikować, czy udzielane wsparcie wiąże się z koniecznością udzielenia pomocy publicznej a jeśli tak,  to na jakich zasadach i w jakiej wysokości, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej, w szczególności w sektorze rolnictwa.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 18. Czy beneficjent projektu grantowego może w ramach grantu sfinansować koszty poniesione przez grantobiorcę w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej, tj.:

                                      • dostawy modułów fotowoltaicznych
                                      • dostawy falownika fotowoltaicznego
                                      • dostawy konstrukcji wsporczej
                                      • dostawy okablowania i zabezpieczeń
                                      • dostawy elementów zabezpieczających trasy kablowe i przepusty przez elementy konstrukcyjne budynku
                                      • dostawy urządzeń komunikacyjnych i pomiarowych niezbędnych do odczytu danych z falownika
                                      • prac instalacyjnych obejmujących montaż i konfigurację urządzeń wymienionych w punktach 1-6
                                      • przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej
                                      • przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej instalacji
                                      • przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej
                                      • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zgłoszenia do OSD
                                      • wykonanie testów i pomiarów instalacji
                                      • wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacji instalacji odgromowej w zakresie (jeżeli dotyczy).

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.,
                                      Wszystkie wydatki inwestycyjne, które zostały poniesione w związku z instalacją służącą do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz wydatki powiązane niezbędne do uruchomienia instalacji (dokumentacja, wykonanie testów, wpięcie do sieci, itp.) są dopuszczalne do zakwalifikowania do formuły grantowej. Katalog kosztów w ramach udzielanych grantów, a tym samym objętych dofinansowaniem, określa beneficjent projektu grantowego m.in. w oparciu o zasadę oszczędnego poniesienia wydatku. Procedury realizacji projektu grantowego są opracowane przez beneficjenta projektu grantowego na etapie wniosku o dofinansowanie i będą podlegały zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 17. Jakie wydatki związane z działaniami z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych będą uznane za wydatek kwalifikowalny? Czy takie elementy jak bojler dla instalacji solarnej i pompy ciepła (co niewątpliwe stanowi nieodzowną część instalacji, bez której efekt ekologiczny nie zostanie osiągnięty) oraz instalacje doprowadzające do domu w przypadku montażu np. fotowoltaiki na gruncie będą wydatkiem kwalifikowalnym?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Takie elementy jak bojler dla instalacji solarnej i pompy ciepła są dopuszczalne do zakwalifikowania do formuły grantowej, o ile stanowią część instalacji OZE.

                                      Katalog wydatków w ramach udzielanych grantów, a tym samym objętych dofinansowaniem, określa beneficjent projektu grantowego m.in. w oparciu o zasadę oszczędnego poniesienia wydatku. Procedury realizacji projektu grantowego są opracowane przez beneficjenta projektu grantowego na etapie wniosku o dofinansowanie i będą podlegały zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 16. Czy w przypadku wystąpienia nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci, pochodzącej z instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,  mamy do czynienia z pomocą publiczną?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Jak wskazano w pkt 12 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości konsekwentnie utrzymuje, że wszelka działalność polegająca na oferowaniu na rynku towarów i usług jest działalnością gospodarczą. Odprowadzenie energii elektrycznej do sieci w przypadku instalacji typu on-grid należy utożsamiać z oferowaniem towarów na rynku. Dodatkowo należy zaznaczyć, że zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C‑219/12 Fuchs, eksploatacja zainstalowanego na służącym prywatnym celom domu mieszkalnym lub obok niego modułu fotowoltaicznego, skonstruowanego w ten sposób, że po pierwsze ilość wytworzonej energii elektrycznej jest zawsze niższa od ilości energii elektrycznej ogółem zużytej przez użytkownika modułu do celów prywatnych, a po drugie energia ta jest dostarczana do sieci za wynagrodzeniem o charakterze stałym, stanowi „działalność gospodarczą”, nawet jeśli jest to jedynie sposób obniżenia rachunków za energię. Analogicznie należy podejść do podobnych instalacji zamontowanych na obiektach publicznych.

                                      Podstawą prawną udzielenia wsparcia, które sklasyfikowane jest jako pomoc publiczna lub pomoc de minimis dla działania 4.1 lub 4.3 w odniesieniu do 3 typu projektu (Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach) może być:

                                      a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – w przypadku pomocy de minimis

                                      b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – w przypadku pomocy publicznej.

                                      Oczywiście konieczne jest wykazanie, iż wszystkie warunki udzielenia danego rodzaju pomocy będą spełnione.

                                      Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej odnośnie prosumentów[1] oraz mikroinstalacji [2] fotowoltaicznych mających możliwość oddawania nadwyżek energii do sieci.Pismem Ministerstwa Rozwoju przekazano stanowisko Komisji Europejskiej, w którym stwierdza się, że pomimo iż wytwarzanie energii elektrycznej i wprowadzanie jej do sieci stanowi działalność gospodarczą, w przypadku projektów prosumenckich tego rodzaju działalność nie ma charakteru działalności gospodarczej, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów (beneficjent nie prowadzi działalności gospodarczej, wytworzona energia jest zużywana na potrzeby własne o charakterze niegospodarczym, rozmiar tj. zdolność wytwórcza instalacji nie przekracza realnego zapotrzebowania na energię danego prosumenta – nie może być przewymiarowana). Powyższe wynika z faktu, że przedmiotowa instalacja powstaje na użytek konsumenta nieprowadzącego działalności ekonomicznej i tylko w celu zaspokojenia jego potrzeb niegospodarczych, a wprowadzenie energii do sieci ma charakter incydentalny i mieści się w granicach określonych w pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

                                      W sytuacji, gdy instalacja prosumenta wytwarza nadwyżkę energii, która jest wprowadzana do sieci, tego rodzaju działalność gospodarcza może zostać uznana za mającą charakter pomocniczy, przy łącznym spełnieniu ww. warunków.

                                      W związku z powyższym, w przypadku instalacji prosumenckich w postaci ogniw fotowoltaicznych, zakładanych w obiektach o charakterze niegospodarczym (np. budynki jednorodzinne, budynki urzędów publicznych, budynki szkół publicznych), w sytuacji, gdy beneficjenci nie prowadzą żadnej innej działalności gospodarczej, wprowadzanie nadwyżek energii do sieci może być uznane za działalność o charakterze pomocniczym, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w pkt. 207 Komunikatu.Powyższe informacje mają zastosowanie zarówno do wniosków w trakcie oceny jak też planowanych do złożenia w ramach trwających i przyszłych naborów.

                                      [1] prosument – odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o swobodzie działalności gospodarcze (na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm.)

                                      [2] mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW (na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm.)

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 15. Czy jeżeli zakładamy, że beneficjentem ostatecznym będzie osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (nie rozliczająca kosztów energii i wody w ramach prowadzonej działalności), podatek VAT możemy zaliczyć jako wydatek kwalifikowalny?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Podatek od towarów i usług (VAT) stanowi koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyłącznie w sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie beneficjent projektu grantowego lub ostateczny odbiorca (grantobiorca) nie ma możliwości prawnych jego odliczenia.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 14. Czy gmina może zastosować następująca procedurę rozliczenia środków:

                                      a) grantobiorca ostateczny składa do gminy fakturę VAT,

                                      b) gmina występuje do IZ z wnioskiem o płatność o refundację,

                                      c) po zatwierdzeniu wniosku o płatność do wypłaty IZ przekazuje środki na konto gminy i gmina przekazuje środki na konto beneficjenta ostatecznego.

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Zgodnie z zapisami dokumentów programowych granty są przekazywane na wydatki, które Instytucja Zarządzająca refunduje na podstawie umowy o dofinansowanie, a więc grantobiorca musi ponieść wydatek, aby grant mógł być wykazany w wniosku o płatność końcową.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 13. Czy udział w programie mogą brać powietrzne pompy ciepła?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Tak, o ile wskazane elementy są częścią instalacji OZE. Katalog kosztów w ramach udzielanych grantów, a tym samym objętych dofinansowaniem, określa beneficjent projektu grantowego. Procedury realizacji projektu grantowego są opracowane przez beneficjenta projektu grantowego na etapie wniosku o dofinansowanie i będą podlegały zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 12. Czy instalacja jest od razu własnością mieszkańca czy dopiero po okresie trwałości programu?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.: Beneficjent projektu grantowego określa szczegółowe zasady dotyczące własności dofinansowanej instalacji w umowach o powierzenie grantu, w tym zapewnienia trwałości projektu m.in. poprzez system kontroli grantobiorców.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 11. Czy wystąpienie o interpretację podatkową w kwestii kwalifikowania podatku VAT będzie leżeć tylko po stronie gminy czy o taką interpretację poszczególni wnioskodawcy/grantobiorcy ostateczni winni wystąpić indywidualnie?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Beneficjent projektu grantowego jest zobowiązany do uregulowania niniejszej kwestii w umowach o powierzenie grantu z grantobiorcami.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 10. Jeśli w regulaminie określimy maksymalną kwotę dofinansowania a kosztorys inwestorski wykonany przez wnioskodawcę będzie opiewał na kwotę niższą to określając wartość grantu do wniosku aplikacyjnego powinniśmy wprowadzić maksymalną kwotę dofinansowania przez nas zakładaną czy 95 % od wartości kosztorysowej wnioskodawcy? Po rozstrzygnięciu konkursu ceny poszczególnych instalacji mogą być wyższe od kosztorysowych.

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Procedury weryfikacji oszczędnego poniesienia wydatku opracowuje beneficjent projektu grantowego. Przedmiotowe procedury będą podlegały zatwierdzeniu prze IZ RPO WSL.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 9. Czy w procedurze realizacji projektu gmina może określić minimalne wymagania co do doświadczenia przyszłych wykonawców instalacji OZE, tj. minimalną moc zainstalowanych dotąd instalacji oraz minimalny okres działalności firmy na rynku?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Procedury realizacji projektu grantowego opracowywane są przez beneficjenta projektu grantowego, który określa zasady udzielania grantów, w tym limity i ograniczenia, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby na obszarze swojej gminy. Przedmiotowe procedury będą podlegały zatwierdzeniu prze IZ RPO WSL.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 8. Jeżeli rachunki za media są wystawiane na inną osobę niż właściciel nieruchomości (często tak jest w przypadku przekazania nieruchomości z rodziców na dzieci) czy w takim przypadku możemy uznać, że formalnie wnioskodawca spełnia warunki udziału w projekcie?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Beneficjent projektu grantowego jest zobowiązany do uregulowania niniejszej kwestii w umowach o powierzenie grantu z grantobiorcami.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 7. Czy grantobiorca ostateczny może pokryć wkład własny z innego źródła finansowania, np. dotacji z gminy?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Zgodnie z zapisami Zasad w zakresie kwalifikowania wydatków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa uzupełnienie grantu w wysokości 5 % stanowi wkład własny (krajowe środki publiczne) w realizowany projekt, które zapewnienia beneficjent projektu grantowego.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 6. Czy dopuszcza się rozbudowę istniejącej już instalacji?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Beneficjent projektu grantowego po uprzednim rozeznaniu podejmuje decyzję o dopuszczeniu instalacji dotychczas istniejącej i jej ewentualnej rozbudowie. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 udzielane wsparcie przewiduje w szczególności budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, takich jak: biomasa, słońce, woda, geotermia, wiatr, w tym instalacji kogeneracyjnych.

                                      W przypadku rozbudowy instalacji, która już istnieje obowiązują te same ograniczenia i limity jak dla instalacji nowo wybudowanych. Ponadto beneficjent zobligowany jest do adekwatnego wyboru wskaźników, tj.:

                                      Produkcja energii elektrycznej nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

                                      Produkcja energii cieplnej nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

                                      Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

                                      Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

                                      Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE w ramach kogeneracji.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 5. Czy kwestia minimalnej wartości 5% wniosku końcowego będzie obowiązywała w formule grantowej?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Z godnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektów grantowych płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% zostanie przekazana beneficjentowi po:

                                      1) zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu ujętych w nim poniesionych wydatków;

                                      2) akceptacji przez IZ RPO WSL części sprawozdawczej z realizacji projektu zawartej we wniosku o płatność końcową;

                                      3) potwierdzeniu przez IZ RPO WSL w dokumencie z przeprowadzonej kontroli prawidłowej realizacji projektu, stwierdzenia zrealizowania projektu zgodnie z umową, wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa unijnego i krajowego, wytycznymi, zasadami programu oraz po stwierdzeniu osiągnięcia celu realizacji projektu, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości z określenia sposobu ich usunięcia.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 4. Czy gmina może scedować na mieszkańca - grantobiorcę ostatecznego obowiązek monitorowania wskaźników w okresie trwałości?

                                      Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                                      Beneficjent projektu grantowego jest zobowiązany do uregulowania niniejszej kwestii w umowach o powierzenie grantu z grantobiorcami. Jednocześnie beneficjent projektu grantowego realizujący projekt ponosi pełną odpowiedzialność za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania oraz odpowiada za rozliczenie dotacji, w tym  kontrolę poszczególnych grantobiorców oraz przedsięwzięć przez nich realizowanych.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 3. Czy w przypadku, gdy wniosek o udzielenie grantu złoży osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednak wytworzona przez wybudowaną instalację OZE energia nie będzie wykorzystywana na cele prowadzenia tej działalności wymagane jest wystąpienie do Ministra Finansów?

                                      Odpowiedź, 18.01.2018 r.
                                      Bez względu na fakt czy energia wytworzona w ramach dofinansowanej instalacji OZE jest wykorzystywana/nie jest wykorzystywana przez grantobiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą nie zwalnia to beneficjenta projektu grantowego z obowiązku przedłożenia listy takich grantobiorców celem ich weryfikacji w rejestrze podmiotów wykluczonych.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 2. Czy w przypadku budynków mieszkalnych, w których zarejestrowana jest działalność gospodarcza wystarczającym będzie oświadczenie Wnioskodawcy, że produkowana energia, z wnioskowanej instalacji OZE, nie będzie wykorzystywana na cele tej działalności gospodarczej. Czy w takim przypadku można stwierdzić brak występowania pomocy publicznej?

                                      Odpowiedź, 18.01.2018 r.
                                      Możliwość występowania pomocy publicznej nakłada na beneficjenta projektu grantowego obowiązek weryfikacji charakteru i zakresu prowadzonej przez grantobiorcę działalności gospodarczej w całym cyklu życia projektu. Uznaje się, że działalność gospodarcza o charakterze pomocniczym (komercyjnym) musi mieć ograniczony zakres (porównaj z http://rpo.slaskie.pl/faq/?category=0&dzialanie=4.1 dla Działania 4.1, odp. nr 2).

                                      Wszystkie kwestie dotyczące pomocy publicznej powinny zostać uregulowane przez beneficjenta projektu grantowego zarówno w procedurach realizacji projektu grantowego a także w umowach o powierzenie grantu.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                      Pytanie 1. Czy w ramach konkursu grantowego radny gminy może uzyskać dofinansowanie?

                                      Odpowiedź, 18.01.2018 r.
                                      W opisanym wyżej przypadku nie ma przeciwwskazań, aby radny został grantobiorcą w realizowanym przez gminę projekcie. Jednocześnie zgodnie z zapisami Zasad w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa  należy mieć na uwadze, że wybór grantobiorców odbywa się „…w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego w siedzibie beneficjenta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (przez co najmniej 30 dni).”

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                       Bezpośredni link do zagadnienia:
                                       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dot_formuly_grantowej_010918
                                       Informujemy, że w grudniu 2017 r. Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej zaktualizowane siatki analitycznych dotyczących pomocy na inwestycje w projekty infrastrukturalne.
                                       Siatki te, choć nie stanowią wiążących prawnie aktów normatywnych, mogą być pomocne przy ocenie, czy w danym przypadku dofinansowanie projektu stanowić będzie pomoc publiczną, a jeśli tak, jakie są możliwe podstawy prawne jej udzielenia.
                                       Siatki mają charakter ogólny i nie są one sporządzone wyłącznie na potrzeby wdrażania programów operacyjnych, stąd też w praktyce nie wszystkie ich zapisy będą mogły znaleźć zastosowanie do projektów realizowanych przy wsparciu środków RPO WSL 2014-2020 (np. zakres podstaw prawnych udzielania pomocy publicznej określony w regulaminie danego naboru może być węższy niż określono w siatkach analitycznych).
                                       Oprócz zaktualizowanych siatek na stronie Komisji dostępne są również przygotowane w roku 2016.
                                       LINK do siatek analitycznych:
                                       http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html --> Analytical grids on state aid to Infrastructure 2016 – 2017:

                                        Bezpośredni link do zagadnienia:
                                        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pomoc_publiczna

                                        Pytanie 1. Jak sporządzić harmonogram płatności? Jak wypełnić wniosek o płatność?
                                        Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                                        Od 22 września 2017 roku harmonogramy składania wniosków o płatność dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego należy sporządzić wyłącznie w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014 (dalej: LSI 2014). Beneficjent sporządza harmonogram przy użyciu LSI 2014, następnie generuje plik pdf, który przedkłada w wersji elektronicznej za pośrednictwem SEKAP/ePUAP. Instrukcja wypełniania harmonogramu składania wniosków o płatność.

                                        Wniosek o płatność należy sporządzić w module wnioski o płatność LSI 2014, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność. Instrukcja wypełniania wniosków o płatność.

                                        Ponadto zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność informacji o wszystkich uczestnikach projektu (w LSI 2014 jest to zakładka oznaczona jako PEFS) oraz wskazanych w ww. umowie dokumentów. Instrukcja wypełniania PEFS.

                                        Jednocześnie Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzania do systemu informatycznego LSI 2014 danych w zakresie angażowania personelu projektu (w LSI 2014 jest to zakładka oznaczona jako Personel projektu), przy czym dotyczy to wyłącznie projektów rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków Instrukcja do bazy personelu.

                                        Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż od 1 sierpnia 2017 roku zostały wprowadzone do LSI 2014 nowe walidacje, które umożliwią złożenie wniosku o płatność z wydatkami tylko i wyłącznie wówczas, gdy dane w części B.1 Wydatki rzeczywiście poniesione we wniosku o płatność będą uzupełnione poprzez powiązanie dokumentów z Rejestrem postępowań/zamówień w LSI 2014. W przypadku uzupełnienia danych „ręcznie” w części B.1 wniosku o płatność, tj. bez powiązania danego dokumentu księgowego z Rejestrem postępowań/zamówień w LSI 2014, dany wniosek o płatność nie zostanie przez system przyjęty, a tym samym nie będzie możliwości jego złożenia. W związku z powyższym złożenie każdego wniosku o płatność począwszy od 1 sierpnia 2017 roku będzie możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli dane w części B.1 Wydatki rzeczywiście poniesione wniosku o płatność będą uzupełnione poprzez powiązanie dokumentów z Rejestrem postępowań/ zamówień w LSI 2014. W ślad za powyższym przed rozpoczęciem wprowadzania jakichkolwiek dokumentów księgowych w części B.1 Wydatki rzeczywiście poniesione wniosku o płatność należy w pierwszej kolejności uzupełnić dane w module Rejestr postępowań/zamówień. W module należy ująć dane na temat wszystkich dokumentów księgowych niezależnie od ich wartości (np. faktura, rachunek, lista płac), które będą podstawą do rozliczenia wydatków w składanym wniosku o płatność. Natomiast załączniki w postaci dołączonych dokumentów należy uzupełniać dopiero po otrzymaniu przez Beneficjenta odrębnego wezwania Instytucji Zarządzającej. Instrukcja wypełniania Rejestru Postępowań/Zamówień.

                                         Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie Rejestru Postępowań/Zamówień oraz Nowe walidacje w LSI 2014 od 01.08.2017 r. (Europejski Fundusz Społeczny).

                                        Jednocześnie informuję, iż w najbliższym czasie Instytucja Zarządzająca udostępni na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl aktualizacje instrukcji w zakresie wypełniania wniosku o płatność, bazy PEFS, bazy personelu oraz Rejestru Postępowań/Zamówień.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                         Pytanie 2. Proszę o przesłanie informacji na temat limitów dot. cross-financingu w przypadku wkładu własnego.
                                        Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                                        W przypadku sfinansowania wydatków w ramach cross-financingu ze środków stanowiących wkład własny, koszty te wliczają się do limitu wydatków w ramach cross-financingu, o którym mowa w pkt 6 podsekcji 6.12.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 3. Proszę o interpretację treści punktu 14 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS oraz na lata 2014-2020 obowiązujących od dnia 23 sierpnia 2017 roku.
                                        Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                                        Zgodnie z punktem 14 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 obowiązujących od dnia 23 sierpnia 2017 roku, podmioty wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po ogłoszeniu naboru wniosków są zobowiązane do publikacji zapytań ofertowych na stronie wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór, przy czym stroną tą nie może być strona własna Beneficjenta. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi ww. zapisów Wytycznych Instytucja Zarządzająca informuje, iż planowana jest rozbudowa Bazy konkurencyjności, która umożliwi publikowanie zapytań ofertowych w Bazie podmiotom wszczynającym postępowania o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po ogłoszeniu naboru wniosków. W związku z powyższym nie będzie konieczności tworzenia przez Instytucję Zarządzającą własnej strony internetowej służącej publikacji ogłoszeń. Natomiast do tego momentu stosowane mogą być przepisy dotychczasowe, ujęte w wersji Wytycznych obowiązującej do 22 sierpnia 2017 roku. Powyższe oznacza, że do momentu udostępnienia nowej funkcjonalności Bazy dopuszczalne jest rozwiązanie polegające na publikacji zapytań ofertowych przez podmioty wszczynające postępowanie według zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie na własnych stronach internetowych oraz przesłaniu zapytania do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 4. Przewidziano w projekcie studia podyplomowe dla nauczyciela. Zaliczki beneficjent spodziewa się w połowie października, zapisy na studia wraz z wpłatą I raty czesnego są do końca września. Czy nauczyciel sam zgłasza się na uczelnie i dokonuje wpłaty I raty czesnego, czy może zapłacić z własnych środków a Beneficjent dokona refundacji poniesionego wydatku.  Na kogo ma być wystawiona faktura? To samo dotyczy pokrycia noclegu. Czy to Beneficjent musi rozpocząć procedurę zgłoszenia takiego nauczyciela na studia? Czy nauczyciel taki  bierze udział w studiach na podstawie wystawionej delegacji i podpisanej przez dyrektora szkoły? Jeśli nauczyciel pojedzie na uczelnie busem , czy wystarczy przedstawiony bilet przejazdu podłączony do delegacji  i tym samym rozliczenie będzie dokonane na podstawie delegacji.
                                        Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                                        Beneficjent we wnioskach o płatność winien przedstawić do rozliczenia dokument księgowy, będący podstawą poniesienia danego wydatku. Natomiast kwestia, na kogo wystawiony jest dany dokument, winna być zgodna z wewnętrznymi uregulowaniami danej Instytucji obowiązującymi w ramach jej bieżącej działalności. Jednocześnie możliwe jest poniesienie wydatku przez nauczyciela ze środków własnych, a następnie refundacja niniejszych kosztów przez Beneficjenta.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 5. Proszę o interpretację dot. zatrudnienia nauczyciela w oparciu o kodeks pracy, a jego ewentualne L4.
                                        Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                                        Podczas wydatkowania środków projektowych Beneficjent zobowiązany jest do stosowania prawa powszechnie obowiązującego (krajowego i wspólnotowego) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Odpowiedzialność za prawidłowe zaangażowanie personelu projektu i rozliczenie kosztów jego zaangażowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym i Wytycznymi ponosi Beneficjent. Instytucja Zarządzająca nie jest właściwym podmiotem do interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W odniesieniu zaś do kwestii przebywania nauczyciela na zwolnieniu lekarskim wynagrodzenie za ww. okres może stanowić wydatek kwalifikowalny. Natomiast w sytuacji, w której Beneficjent przedstawi do rozliczenia wynagrodzenie nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim oraz jednocześnie wynagrodzenie nauczyciela realizującego zajęcia w zastępstwie za ww. osobę, wówczas okoliczność powyższa będzie stanowić podwójne finansowanie. Tym samym Beneficjent powinien rozstrzygnąć, który z ww. wydatków przedstawi do rozliczenia w ramach projektu.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 6. Proszę o interpretację kwestii L4 nauczyciela i przeprowadzenie zajęć  w projekcie (płacone z projektu oraz płacone z tytułu umowy o pracę).
                                        Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                                        Odpowiedź na pytanie została przedstawiona w punkcie 5.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 7. W przypadku zatrudnienia nauczyciela na podstawie umowy o pracę ( np. do realizacji 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2017/2018 tj. 10 godzin na miesiąc). Czy  dyrektor szkoły w takim przypadku zatrudnia takiego nauczyciela na 10/40 etatu? W przypadku kiedy nauczyciel taki byłby na zwolnieniu L4 lub na urlopie pełny miesiąc czy dyrektor szkoły jest zobowiązany wypłacić zgodnie z kodeksem pracy wynagrodzenie za te 10/40 etatu pomimo, że nauczyciel nie zrealizuje godzin projektowych w tym miesiącu?. Budżet projektu nie zakłada środków za niezrealizowane godziny projektowe tj. np. urlop czy L4,  przewiduje tylko godziny projektowe. Beneficjent zatem nie ma środków w budżecie na pokrycie ewentualnych nieobecności takiego nauczyciela w szkole.  Taki sposób zatrudnienia nauczyciela jest niekorzystny dla Beneficjenta.
                                        Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                                        Odpowiedź na pytanie została przedstawiona w punkcie 5. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż Dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela korzystając z własnych zasobów kadrowych na podstawie art. 35 a Karty Nauczyciela lub przeprowadzić procedurę zatrudnienia nauczyciela zgodnie z wewnętrznym regulaminem szkoły w oparciu o umowę o pracę na podstawie art. 16 Ustawy Prawo Oświatowe, zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu Pracy.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 8. 

                                        Czy w przypadku wystąpienia konieczności zorganizowania zastępstwa za nauczyciela w projekcie- wynagrodzenie za czas nieobecności i wynagrodzenie dla nauczyciela zastępującego będzie kwalifikowalne?

                                        Czy 13-tka będzie kwalifikowalna w zakresie dodatkowych godzin projektowych?

                                        Jeżeli płacone wg stawek jak za nadgodziny, to czy wymagany będzie do kontroli rejestr godzin dodatkowych? Czy inny dokument?

                                        Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                                        Odpowiedź na pytanie w zakresie rozliczania zastępstw w projekcie została przedstawiona w punkcie 5. Ponadto dodatkowe wynagrodzenie roczne co do zasady jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, o ile jest zgodne z przepisami odrębnymi i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu. Niemniej biorąc pod uwagę wskazane powyżej zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości odpowiadającej wartości, w jakiej kwota wynagrodzenia nauczyciela zaangażowanego na podstawie art. 35 a Karty Nauczyciela przyczyniła się do wyliczenia wysokości ww. wynagrodzenia stanowi wydatek niekwalifikowalny. Z kolei w odniesieniu do kwestii potwierdzenia zrealizowania dodatkowych godzin przez nauczyciela sposób udokumentowania powyższych czynności winien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi, w tym wewnętrznymi uregulowaniami jednostki. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 nie wprowadzają dodatkowych wymogów w ww. obszarze.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 9. Wytyczne w zakresie kwalif. „mówią” że „ łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie”  Prosimy o potwierdzenie, czy niżej przedstawiony sposób wyliczania godzin personelu tj. nauczycieli zatrudnionych na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela jest prawidłowy:

                                        - nauczyciel zatrudniony na pełny etat w szkole tj.18/18 realizuje w tej szkole tygodniowo 8 godz projektowych -  liczymy w tygodniu 18 godzin + 8 z projektu na tydzień tj. 26 godzin tygodniowo

                                        - w ramach powyżej wskazanej umowy o pracę zrealizuje jeszcze 4 godz. ponadwymiarowe w tygodniu – liczymy w tygodniu 4 godziny

                                        - ten sam nauczyciel wykazuje, że w innej szkole pracuje na 5/20 etatu tj. realizuje tam 5 godz zajęć w tygodniu – liczymy w tygodniu 5 godzin

                                        - ten sam nauczyciel w 3 placówce realizuje 10/20 etatu – liczymy w tygodniu 10 godz.

                                        Suma godzin wykazanych w tygodniu wynosi 45.

                                        - ponadto w ramach pierwszej umowy nauczyciel zrealizował jeszcze w miesiącu 5 godz. w ramach zastępstwa

                                        Ostatecznie w miesiącu nauczyciel taki wykazał 4 tygodnie x 45 godz oraz 5 godz (zastępstwa) zatem jego miesięczna praca to 185 godz. .

                                        Proszę o potwierdzenie, czy tak sporządzone oświadczenie nauczyciela o przepracowanych godzinach w miesiącu jest prawidłowe.

                                        Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                                        Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 wskazują na całkowite zaangażowanie zawodowe personelu projektu. Sposób zaś weryfikacji, czy ww. zaangażowanie spełnia określone w Wytycznych warunki należy do Beneficjenta, mając na uwadze specyficzne uwarunkowania danego zatrudnienia. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, do 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego należy uwzględnić cały czas ich pracy, o którym mowa w ustawie - Karta Nauczyciela, a nie wyłącznie zajęcia wynikające z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum). W świetle przepisów art. 42 ust. 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela, w ramach ustalonego wynagrodzenia oraz czasu pracy nieprzekraczającego 40 godzin na tydzień nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć obowiązany jest realizować:
                                        1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (pensum);
                                        2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
                                        3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 10. Czy godziny zajęć prowadzonych przez nauczycieli w ramach programów współfinansowanych ze środków UE należy wliczać do godzin ponadwymiarowych?
                                        Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                                        W przypadku przydzielenia nauczycielowi zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej jak za godziny ponadwymiarowe. Niemniej zajęcia te nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. Nie wlicza się ich także do przydzielonych nauczycielowi godzin ponadwymiarowych.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 11. W projekcie 11.1.4 zostaną powierzone nauczycielom nadgodziny w celu realizacji zajęć dydaktycznych opisanych we wniosku.

                                        Czy ww. nadgodziny są wliczane do:

                                        - dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13tki”,

                                        - ekwiwalentu za urlop,

                                        - nagrody jubileuszowej,

                                        - przeciętnej za urlop.

                                        Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                                        Podczas wydatkowania środków projektowych Beneficjent zobowiązany jest do stosowania prawa powszechnie obowiązującego (krajowego i wspólnotowego) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Odpowiedzialność za prawidłowe zaangażowanie personelu projektu i rozliczenie kosztów jego zaangażowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym i Wytycznymi ponosi Beneficjent. Instytucja Zarządzająca nie jest właściwym podmiotem do interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego i stosowanego przez Beneficjenta w toku swojej bieżącej działalności, to Beneficjent winien rozstrzygnąć czy powierzone nauczycielom godziny w celu realizacji zajęć dydaktycznych opisanych we wniosku należy uwzględnić przy wyliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ekwiwalentu za urlop, nagrody jubileuszowej czy przeciętnej za urlop. Natomiast Instytucja Zarządzająca informuje, iż Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 nie wprowadzają dodatkowych uregulowań w niniejszym zakresie. Wskazują jedynie na niekwalifikowalność nagród jubileuszowych w ramach rozliczanych projektów oraz możliwość kwalifikowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego – z uwzględnieniem szczegółowej informacji udzielonej w punkcie 8.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 12. W sytuacji gdy dyrektor szkoły na podstawie Kodeksu pracy zatrudni nauczyciela do zajęć dydaktycznych opisanych we wniosku o dofinansowanie jak powinno się prawidłowo zapisać tę umowę. 

                                        Jaki powinien zostać wpisany wymiar etatu zakładając, że nauczyciel będzie prowadziła jedną godzinę tygodniowo (np. w listopadzie przeprowadzi  4 godziny, a w grudniu ze względu na święta przeprowadzi 2 godziny). 

                                        Czy powinno się uśrednić etat?

                                        Przykładowo: umowa zawarta od września 2018 do czerwca 2019 tj. 32 zajęcia jeden raz w tygodniu zgodnie z organizacją roku szkolnego tj. bez ferii i świąt.

                                         32 zajęcia / 10 miesięcy tj. średnio 3,2 /40 etatu

                                        W takiej sytuacji wynagrodzenie będzie wypłacone co miesiąc z etatu 3,2/40, a w programie LSI będzie wykazana ilość godzin rzeczywiście zrealizowana (np. w listopadzie 4 godz., a w grudniu 2 godz.)

                                        Jakie powinno się wpisać stanowisko? (Nauczyciel realizujący zajęcia EFS?)

                                        Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                                        Podczas wydatkowania środków projektowych Beneficjent zobowiązany jest do stosowania prawa powszechnie obowiązującego (krajowego i wspólnotowego) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Odpowiedzialność za prawidłowe zaangażowanie personelu projektu i rozliczenie kosztów jego zaangażowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym i Wytycznymi ponosi Beneficjent. Instytucja Zarządzająca nie jest właściwym podmiotem do interpretacji odrębnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego i stosowanego przez Beneficjenta w swojej działalności, w oparciu o które dokona zatrudnienia personelu do projektu. Jednocześnie zwracam uwagę, iż Dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela korzystając z własnych zasobów kadrowych na podstawie art. 35 a Karty Nauczyciela lub przeprowadzić procedurę zatrudnienia nauczyciela zgodnie z wewnętrznym regulaminem szkoły w oparciu o umowę o pracę na podstawie art. 16 Ustawy Prawo Oświatowe, zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu Pracy.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 13. 

                                        Z umową o pracę są związane następujące wydatki:

                                        - urlop wypoczynkowy /ekwiwalent za urlop,

                                        - wstępne szkolenie BHP,

                                        - okresowe szkolenie BHP,

                                        - badanie lekarskie,

                                        - fundusz socjalny,

                                        - zasiłek chorobowy,

                                        - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13tka”

                                        Czy wyżej wymienione wydatki są kosztami kwalifikowalnymi?

                                        Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                                        Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, kwalifikowalne są co do zasady wszelkie składowe wynagrodzenia szczegółowo opisane w Wytycznych. Zwracam jednak uwagę na wskazany przez Beneficjenta fundusz socjalny, bowiem należy mieć na względzie, iż świadczenia realizowane ze środków ZFŚS dla personelu projektu stanowią w świetle Wytycznych wydatek niekwalifikowalny. Ponadto w odniesieniu do dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy uwzględnić szczegółową informację udzieloną w punkcie 8.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 14. Czy nowa szkoła podstawowa, która od 1 września powstała z przekształcenia Gimnazjum może aplikować w ramach konkursu?

                                        Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                                        Nowopowstała szkoła nie może aplikować do konkursu w ramach I i II typu projektu. Wsparcie w ramach tych typów kierowane jest do szkół lub placówek, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w ramach regionu. Nowopowstała szkoła nie posiada takich wyników. W przypadku powstania nowej szkoły z połączenia 2 szkół, z których tylko jedna miała wyniki poniżej średniej, również nie ma możliwości objęcia jej wsparciem w ramach I i II typu projektu.

                                        Możliwe natomiast jest wsparcie w ramach III typu. Należy tylko pamiętać o ograniczeniach wynikających z regulaminu konkursu m.in., że wsparciem mogą być objęci wyłącznie uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniowie młodsi tj. kl. I i IV szkoły podstawowej chyba, że wsparcie kierowane jest do uczniów niepełnosprawnych.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 15. Czy wskaźniki dotyczące doposażenia pracowni przedmiotowych w programie uwzględniamy tylko podczas realizacji II typu projektu?

                                        Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                                        Wskaźniki wymienione poniżej uwzględniamy tylko wówczas gdy w projekcie realizowany jest II typ tj. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).

                                        -Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie;

                                        -Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 16. Czy, aby zakwalifikować ucznia jako zdolnego wystarczy opinia nauczyciela?

                                        Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                                        Opinia nauczyciela oparta na indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwościach psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowaniach i uzdolnieniach jest jak najbardziej wystarczająca.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 17. Co jeśli podczas realizacji projektu ryczałtowego okaże się, że nie wszystkie dzieci  będące grupą docelową będą uczęszczały na zajęcia?

                                        Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                                        Podczas konstruowania projektu najlepiej we wskaźnikach rezultatu uwzględnić taką opcję i ich wartość założyć na poziomie niższym (minimum 80%) niż we wskaźnikach produktu.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 18. Czy zajęcia z robotyki są kwalifikowalne w ramach konkursu?

                                        Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                                        Z uwagi na konieczność zachowania linii demarkacyjnej pomiędzy różnymi programami finansowanymi ze środków europejskich działania z zakresu programowania zostały wyłączone z zakresu interwencji EFS. W związku z tym, że robotyka jest ściśle związana z programowaniem, niestety zajęcia z robotyki nie będą mogły być uznane za kwalifikowalne.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 19. Czy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą brać udział w normalnych zajęciach np. matematycznych?

                                        Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                                        Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą brać udział w zajęciach w ramach wszystkich typów projektu.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 20. Czy komputer zakupiony za kwotę niższą niż 3500 zł jest środkiem trwałym?

                                        Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                                        Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wskazują, iż limitowane są artykuły, które łącznie:

                                        -Są środkami trwałymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz

                                        -Ich wartość początkowa (netto) jest równa lub większa od 3 500,00 PLN.

                                        Środkiem trwałym zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki organizacyjnej m.in. maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy. Zgodnie z pkt 6.12 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup,amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu; wymóg uzasadnienia pozyskania dotyczy wyłącznie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3 500 zł netto.
                                        W związku z powyższym komputer o wartości poniżej 3 500 zł netto nie powinien być wskazany jako środek trwały.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 21. Czy w sytuacji kiedy studia podyplomowe się już rozpoczęły można w ramach wydatków budżetowych sfinansować tylko 2 semestry studiów?

                                        Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                                        Sfinansowane mogą być tylko te semestry, które będą trwały w okresie realizacji projektu.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 22. Czy w III typie projektów mogą być zrealizowane zajęcia, które uczą dzieci jak się uczyć?

                                        Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                                        Jak najbardziej, ponieważ w ramach III typu mogą być prowadzone m.in.

                                        - zajęcia specjalistyczne, prowadzone w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach: zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

                                        - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, organizowane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 23. Czy po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu możliwe jest wprowadzanie zmian we wniosku?

                                        Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                                        Jest taka możliwość. Dokumentem, który reguluje proces wprowadzania zmian jest umowa o dofinansowanie projektu.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 24. W ramach Typu projektu nr 1, tj. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, szkoły które mają być objęte projektem chciałyby zaplanować zajęcia, które byłyby zrealizowane po szkołą i poza lekcjami.

                                        Czy możliwe jest (kwalifikowalne) wynagradzanie nauczyciela realizującego zajęcia w dni wolne od nauki (soboty, niedziele), ale oczywiście poza feriami zimowymi i wakacjami letnimi, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi (nauczyciel będzie prowadził zajęcia w ramach godzin ponadwymiarowych)?

                                        Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                                        Zajęcia mogą odbywać się w dni wolne od nauki a tym samym wynagrodzenie nauczycieli może być kwalifikowalne jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję o prowadzeniu tych zajęć w dni wolne od nauki i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

                                        Zgodnie z art. 35a ust. 1 Karty Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w publicznych szkołach, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3 KN (jak za godziny ponadwymiarowe lub godziny doraźnych zastępstw). Zajęcia te są przydzielane za zgodą nauczyciela, ale nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego pensum.

                                        W związku z tym, że Karta Nauczyciela wprost wskazuje, iż zajęcia realizowane w ramach środków UE przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej jak za godziny ponadwymiarowe, oznacza że ustawodawca nie zaliczył tych godzin do godzin ponadwymiarowych gdzie obowiązują limity godzin - maksymalnie  ¼ pensum bez zgody i ½ pensum za zgodą.  W przypadku realizacji zajęć ze środków unijnych ich liczbę ustala dyrektor w zależności od potrzeb.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 25. W ramach Typu projektu nr 2, tj.: Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) jednym z warunków jest wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

                                        Pytanie. Czy możliwe jest, aby w jednej szkole mogłyby być stworzone / wyposażone zarówno pracownia matematyczna jak i do przedmiotów przyrodniczych, czy też na podstawie przeprowadzonej diagnozy szkoła ma wybrać, którą z pracowni chce wyposażyć pomimo że w obu występują deficyty sprzętu czy narzędzi do prowadzenia zajęć?

                                        Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                                        W ramach II typu możliwe jest wyposażenie nie tylko jednej pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki jeżeli potrzeba taka wynika z przeprowadzonej diagnozy.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 26. Czy  kwalifikowany jest zakup dygestorium do pracowni chemicznej. Potrzeba zgodna z diagnozą i zaplanowanym w projekcie wsparciem.

                                        Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                                        Tak, zakup dygestorium jest wydatkiem kwalifikowalnym.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 27. Jesteśmy zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach projektu PRO WSL 2014-2020 konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17. Mamy jednak wątpliwości czy możemy starać się o takie dofinansowanie, jeśli Nasza Szkoła nie widnieje na Liście Szkół objętych wsparciem 11.1.4 (002,135,136)?

                                        Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                                        Jak najbardziej mogą się Państwo starać o dofinansowanie. Jeżeli Państwa szkoła nie widnieje na Liście Szkół objętych wsparciem w ramach poprzednich konkursów z 11.1.4 to projekt może otrzymać dodatkowo 6 punktów na etapie oceny merytorycznej.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 28. Bardzo proszę o odpowiedź w następującej kwestii:

                                        - czy w ramach 1 typu projektów do zaplanowanych zajęć można zakupić pomoce dydaktyczne/ specjalistyczny sprzęt/ podręczniki itp.? - wątpliwość nasunęła nam się gdyż na str. 18 regulaminu nie jest wymienione literalnie tego typu wsparcie, w przeciwieństwie do typu III, gdzie na str. 22 regulaminu jest napisane, że można doposażyć placówki w taki sprzęt i pomoce dydaktyczne. Bardzo proszę o pilne rozstrzygnięcie tej kwestii. W ramach tego typu projektu z diagnozy szkół podstawowych wyniknęła potrzeba objęcia wsparciem także uczniów klas II i III, czego nie przewiduje typ III. Planując jednak jakiekolwiek zajęcia/ koła zainteresowań itp. nauczyciele chcieliby kupić jakiś sprzęt/pomoce itp. i nie wiemy czy można go w I typie ująć we wniosku w budżecie.

                                        - czy szkoła podstawowa poniżej średniej, osiągająca słabe wyniki w nauce może brać udział w III typie projektów, czy dla tych placówek zarezerwowany jest typ I?

                                        Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                                        W ramach I typu projektu możliwy jest zakup pomocy dydaktycznych, podręczników, gier itp., które są niezbędne do prowadzenia zajęć, są bezpośrednio powiązane ze wsparciem w ramach I typu i wynikają z diagnozy.

                                        Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki możliwe jest tylko w ramach II typu.

                                        Każda szkoła podstawowa, niezależnie od tego czy ma wyniki poniżej średniej wojewódzkiej, może być objęta wsparciem w ramach III typu. Należy tylko pamiętać o ograniczeniach wynikających z regulaminu konkursu m.in., że wsparciem mogą być objęci wyłącznie uczniowie klas IV-VIII i uczniowie młodsi tj. kl. I i IV chyba, że wsparcie kierowane jest do uczniów niepełnosprawnych.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 29. Część C.1 wniosku Zadania w projekcie -  czy na pytanie Czy projekt będzie rozliczany kwotami ryczałtowymi? zaznaczamy odp. NIE, a w cz. C.2 Zakres finansowy - Wydatki, rzeczywiście poniesione TAK, Stawki jednostkowe NIE - czy tak będzie prawidłowo?

                                        Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                                        W cz. C.1 Zadania w projekcie - na pytanie Czy projekt będzie rozliczany kwotami ryczałtowymi? odp. NIE zaznaczamy wtedy gdy projekt nie jest rozliczany za pomocą kwot ryczałtowych. Za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków rozliczane są projekty do 431 220,00 PLN wartości wkładu publicznego (równowartość kwoty  100  000 EUR).

                                        Projekt o wartości przekraczającej kwotę 431 220,00 PLN rozliczany jest na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych więc w cz. C.2 Zakres finansowy - Wydatki, rzeczywiście poniesione zaznaczmy TAK.

                                        W ramach obecnego konkursu 11.1.4 nie mają zastosowania stawki jednostkowe więc zaznaczamy NIE.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 30. Czy planowane do zakupu pomoce naukowe np. tablice interaktywne, gry logiczne, podręczniki - wpisujemy do części C2.1. wniosku oddzielnie tzn. każda pomoc naukowa to odrębna pozycja czy można je pogrupować tematycznie a w opisie wyszczególnić?

                                        Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                                        W cz. C.2.1 pomoce naukowe można jak najbardziej pogrupować tematycznie, wyszczególniając je i podając ich ceny jednostkowe w opisie wydatku.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 31. W ramach projektu Szkoła zamierza zaangażować 5 nauczycieli (2 obecnych i 3 z zewnątrz). W ramach IV typu projektu planowane jest przeprowadzenie szkolenia dla 20 nauczycieli - czy tak będzie prawidłowo?

                                        Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                                        W ramach IV typu projektu mogą Państwo przeprowadzić szkolenia dla takiej ilości nauczycieli, która wynika z zapotrzebowania, przeprowadzonej diagnozy, niezależnie od ilości nauczycieli zatrudnionych w ramach projektu.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 32. Zgodnie z regulaminem nie ma możliwości dofinansowania zadań obejmujących programowanie - czy zatem koszty np. zakupu robotów lego, robotów Neo, zestawu do zabawy z robotami mogą być uznane jako kwalifikowalne w projekcie?

                                        Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                                        Niestety koszty związane z zakupem robotów nie będą mogły być uznane za kwalifikowalne. Robotyka jest ściśle związana z programowaniem, a zgodnie z zapisami regulaminu konkursu działania z zakresu programowania zostały wyłączone z zakresu interwencji EFS.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 33. Czy Zespół Szkół Specjalnych może ubiegać się o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4? W skład Zespołu Szkół wchodzą: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i Branżowa Szkoła Specjalna Pierwszego Stopnia z klasami Gimnazjum Specjalnego oraz z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. Szkoła chciałaby ubiegać się o dofinansowanie projektu - typ 2  - "Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami)".

                                        Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                                        Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu szkoły specjalne mogą być objęte wsparciem w ramach wszystkich typów, ponieważ kryterium „Czy realizacja typu projektu 1 lub 2 skierowana jest do szkół lub placówek, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu?” nie dotyczy zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych. Wsparcie oczywiście powinno wynikać z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania i musi być zgodne z zapisami regulaminu konkursu.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 34. Czy w przypadku wycieczki szkolnej, inicjowanej i realizowanej przez nauczyciela w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu w dniu wolnym od zajęć (sobota), nauczycielowi – opiekunowi grupy przysługuje wynagrodzenie? Jeśli tak, to w jakiej wysokości.

                                        Czy takie wynagrodzenie będzie również przysługiwać dodatkowemu opiekunowi grupy, w przypadku konieczności jego zaangażowania, ze względu na wiek, czy ew. niepełnosprawność uczestników? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, proszę również o informację, na jakiej podstawie dodatkowy opiekun może otrzymać wynagrodzenie?

                                        Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                                        Przepisy powszechnie obowiązujące regulujące kwestię wynagradzania nauczycieli (Karta Nauczyciela) nie przewidują dodatkowego składnika wynagrodzenia dla nauczycieli wyjeżdżających w roli opiekunów na wycieczki szkolne. W przypadku wycieczki szkolnej nie ma możliwości rozliczania czasu pracy nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych. Nie ma do tego podstaw, nie można też mylić ich z godzinami nadliczbowymi wynikającymi z Kodeksu pracy. Zgodnie bowiem z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością tylko w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania. Z tym jest związany i wymaga podkreślenia fakt, że godziny ponadwymiarowe nie są związane z czasem pracy nauczycieli określonym w art. 42 Karty Nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, przy czym przez tydzień należy rozumieć 5 dni roboczych (art. 42c KN). Na marginesie należy zaznaczyć, że Karta Nauczyciela co do zasady nie przewiduje możliwości realizowania wycieczek i imprez szkolnych w dni wolne od pracy. Oznacza to, że czas pracy nauczyciela niewątpliwie nie ogranicza się wyłącznie do realizacji tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych. Poza pensum każdy nauczyciel w ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia jest zobowiązany do realizacji innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów (art. 42 ust. 2 pkt 2 KN). Uczestnictwo nauczycieli w wycieczce klasowej w charakterze opiekunów należy traktować jako zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, jakie muszą oni realizować w obowiązującym 40-godzinnym tygodniu pracy. W związku z powyższym opieka nad uczniami podczas wycieczki szkolnej jest sprawowana przez nauczyciela w ramach czasu pracy i ustalonego dla niego standardowego wynagrodzenia. Dotyczy to również dodatkowych opiekunów grupy ponieważ opiekunem może być tylko osoba, która ma przygotowanie pedagogiczne a więc w praktyce będzie to nauczyciel ewentualnie, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba np. rodzic.

                                        Zajęcia mogą odbywać się w dni wolne od nauki a tym samym wynagrodzenie nauczycieli może być kwalifikowalne jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję o prowadzeniu tych zajęć w dni wolne od nauki i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.
                                        Zgodnie z art. 35a ust. 1 Karty Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w publicznych szkołach, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3 KN (jak za godziny ponadwymiarowe lub godziny doraźnych zastępstw). Zajęcia te są przydzielane za zgodą nauczyciela, ale nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego pensum.
                                        W związku z tym, że Karta Nauczyciela wprost wskazuje, iż za zajęcia realizowane w ramach środków UE przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej jak za godziny ponadwymiarowe, oznacza że ustawodawca nie zaliczył tych godzin do godzin ponadwymiarowych gdzie obowiązują limity godzin - maksymalnie  ¼ pensum bez zgody i ½ pensum za zgodą. W przypadku realizacji zajęć ze środków unijnych ich liczbę ustala dyrektor w zależności od potrzeb.

                                        Przypominamy, że podczas wydatkowania środków projektowych Beneficjent zobowiązany jest do stosowania prawa powszechnie obowiązującego (krajowego i wspólnotowego) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca nie jest właściwym podmiotem do interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego i stosowanego przez Beneficjenta w swojej działalności, w oparciu o które dokona zatrudnienia personelu do projektu. Odpowiedzialność za prawidłowe zaangażowanie personelu projektu i rozliczenie kosztów jego zaangażowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym i Wytycznymi ponosi Beneficjent.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Pytanie 35. Czy zapis zawarty w § 7 ust 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,…

                                        „§ 7. 1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

                                        Ustalając zasady umarzania lub amortyzacji, jednostka może przyjąć stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.2)) albo stawki określone przez jednostkę nadrzędną albo zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

                                        2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, mogą być umarzane:

                                        1) książki i inne zbiory biblioteczne;

                                        2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;”

                                        oznacza, że środków dydaktycznych (czyli pomocy dydaktycznych również, bo środkami dydaktycznymi nazywamy zarówno przedmioty dostarczające bodźców zmysłowych, jak i urządzenia techniczne - aparat fotograficzny, mikroskop, teleskop) nie uznaje się za środki trwałe?

                                        Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                                        Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wskazują, iż limitowane są artykuły, które łącznie:

                                        Są środkami trwałymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz

                                        Ich wartość początkowa (netto) jest równa lub większa od 3 500,00 PLN.

                                        W odniesieniu do pomocy dydaktycznych, Rozporządzenie mówi, że m. in. środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, mogą być jednorazowo umarzane. Tak więc środki dydaktyczne nie są z góry wyłączone z definicji środka trwałego, weryfikujemy je pod kątem spełnienia dwóch ww. przesłanek.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        Zakres udzielonych odpowiedzi jest oparty o wskazane przez Wnioskodawców dane, których część nie została opisana w sposób wyczerpujący. Zaznaczyć należy, że w przypadku gdy istnieją inne okoliczności, których nie wskazano w treści pytań, a które mogą mieć wpływ na prawidłowość udzielonych odpowiedzi istnieje ryzyko związane z niekwalifikowalnością wydatków w ramach projektu.

                                         Bezpośredni link do zagadnienia:
                                         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_1_4_poprawa_efektywnosci_ksztalcenia_ogolnego_23112017

                                         Pytanie 7. Czy dla kursów kompetencji cyfrowych należy stosować stawki wskazane w Taryfikatorze dla Szkoleń komputerowych prowadzących do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL?  
                                         Odpowiedź. 15.12.2017 r. 
                                         W przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie umiejętności dotyczących ICT, zakres wsparcia musi obejmować kursy lub szkolenia kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu określonych kwalifikacji lub uzyskaniem dokumentu potwierdzającego zdobycie i poprawę kompetencji  cyfrowych zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu etapami. Uczestnik projektu po przedstawieniu Operatorowi/Beneficjentowi swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie będzie samodzielnie dokonywał wyboru szkolenia, które realizować będzie Operator/Beneficjent poprzez wykupienie dla uczestnika odpowiedniego szkolenia na rynku usług szkoleniowych lub samodzielną organizację grup szkoleniowych gromadzących większą liczbę uczestników zgłaszających potrzebę szkolenia w  takim samym zakresie. Przy czym od momentu zgłoszenia przez uczestnika projektu  potrzeby szkolenia do momentu rozpoczęcia danej formy wsparcia nie może upłynąć więcej niż trzy miesiące.

                                         Cena szkolenia komputerowego nie może przekraczać cen szkoleń i kursów określonych w tabeli I.3 Wykazu dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” obowiązującego dla konkursów i naborów ogłaszanych w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiącego Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu. 

                                         Ponadto zakres szkolenia komputerowego musi odpowiadać wymogom wskazanym w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu- Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w PI 10 iii w ramach Poddziałania 11.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

                                         Zatem, jeśli uczestnik dokona wyboru szkolenia ECDL należy stosować stawki nieprzekraczające stawek wskazanych w Taryfikatorze dla szkoleń komputerowych prowadzących do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL.

                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                         Pytanie 6. Czy koszty podręczników oraz koszty przeprowadzenia egzaminu i wydania certyfikatu dla szkoleń językowych powinny zostać ujęte w osobnej pozycji
                                         w budżecie projektu (poza kosztami jednostkowymi)?
                                         Odpowiedź. 15.12.2017 r. Zgodnie z zapisami regulaminu koszty związane z zakupem podręcznika (teoretycznego i ćwiczeniowego), przeprowadzeniem egzaminu, wydaniem certyfikatu, pokryciem wydatków poniesionych w celu ułatwienia dostępu w projekcie osób z niepełnosprawnościami, kosztami opieki nad dzieckiem do lat 7 albo osobą zależną  oraz  koszty pośrednie mogą być rozliczane poza stawką jednostkową jako osobna pozycja budżetu.

                                         Jednocześnie należy pamiętać, że stawek jednostkowych nie stosuje się do projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.

                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                         Pytanie 5. Czy istnieje możliwość sfinansowania zakupu laptopów dla celów związanych z realizowaniem szkoleń ICT w ramach kosztów bezpośrednich projektu?
                                         Odpowiedź. 15.12.2017 r.
                                         W przypadku zakupu laptopów na potrzeby realizacji szkoleń należy kierować się zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które regulują kwestię zakupu środków trwałych do projektu.

                                         Zgodnie z rozdziałem 6.12 Wytycznych koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu.

                                         Należy pamiętać, że wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.
                                         Zatem w zakup laptopa w tym przypadku co do zasady będzie wydatkiem kwalifikowanym w kosztach bezpośrednich
                                         .
                                         Jednak zasadność poniesienia wydatku będzie podlegała subiektywnej ocenie przez członka KOP, w tym także w  powiązaniu z oceną zdolności do efektywnej realizacji projektu w szczególności w zakresie posiadanego potencjału wnioskodawcy (część B12 wniosku o dofinansowanie).

                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                         Pytanie 4. Czy w ramach projektu zaplanować można wyłącznie wsparcie w obszarze umiejętności ICT lub wyłącznie w obszarze znajomości języków obcych, czy należy w ramach jednego projektu zapewnić wsparcie zarówno w obszarze ICT jak i języków obcych?
                                         Odpowiedź, 15.12.2017 r. 
                                         Zgodnie z Regulaminem konkursu  wnioskodawca jest obowiązany uwzględnić wsparcie uczestników w zakresie szkoleń językowych i komputerowych.

                                         Zatem, Wnioskodawca powinien zaplanować w projekcie następujące typy działań:
                                         1.        Szkolenia:
                                         a) językowe dla wszystkich poziomów znajomości (informacja o stawkach znajduje się w załączniku nr 6 do regulaminu konkursu)
                                         –angielskiego,
                                         - francuskiego,
                                         - niemieckiego
                                         b) komputerowe (standard dla szkoleń komputerowych został określony w załączniku nr 7 do regulaminu konkursu)

                                         2.        Walidację i certyfikację kompetencji językowych i komputerowych uzyskanych poza projektem.

                                         Należy pamiętać, że Poddziałanie 11.4.3 oparte jest na podejściu popytowym, oznacza to, że należy zapewnić każdemu uczestnikowi dostęp do wszystkich form wsparcia (szczegółowe kryterium dostępu). W ten sposób uczestnik będzie mógł samodzielnie dokonać wyboru interesującego go kursu/szkolenia.

                                         Tym samym operator/beneficjent powinien dostarczyć uczestnikom/uczestniczkom zarówno szkoleń językowych jak i z obszaru ICT, każde odrębnie. Zarówno poziom jak i zakres winien zostać dostosowany do potrzeb zgłaszanych przez uczestników/uczestniczki projektu.

                                         Ponadto, jeżeli w przypadku danej osoby szkolenie nie będzie potrzebne, należy zapewnić jej możliwość skorzystania wyłącznie z walidacji i certyfikacji posiadanych przez nią kompetencji językowych lub w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                         Pytanie 3. Czy we wniosku o dofinansowanie może występować pomoc publiczna?
                                         Odpowiedź, 13.11.2017 r.
                                         Zapisy SZOOP RP WSL 2014-2020 wskazują, iż działanie 11.4 jest adresowane do osób fizycznych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane szkoleniami dostępnymi w ramach ww. działania. SZOOP wprowadza też linię demarkacyjną między  Działaniem 8.2, w którym przedsiębiorcy mogą szkolić swoich pracowników, a Działaniem 11.4.

                                         W związku z powyższym we wniosku nie powinna występować pomoc publiczna.

                                         Zapisy w regulaminie konkursu (pkt. 2.1.1. ppkt. 14) dotyczące wykluczenia występowania w projekcie pomocy publicznej są zgodne z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 tj. Dodatkowymi wyjaśnieniami dotyczącymi działania 11.4 (str. 342-344).

                                         Opisane dodatkowe warunki, pozwalają wykluczyć występowanie pomocy publicznej, po spełnieniu których można uznać, iż wsparcie udzielone na rzecz danego podmiotu nie spełnia wszystkich przesłanek występowania pomocy publicznej, a tym samym nie mają wobec niego zastosowania reguły dotyczące udzielania pomocy publicznej.  Informacje powinny być stosowane pomocniczo w trakcie weryfikacji projektów pod kątem występowania pomocy publicznej.

                                         Dodatkowo należy mieć na względzie fakt, że obowiązkiem Beneficjenta jest także weryfikacja wątpliwości na podstawie testu pomocy publicznej na każdym etapie realizacji projektu.

                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                         Pytanie 2. Co to znaczy jedna tematyka szkoleniowa?
                                         Załóżmy, że w projekcie organizowane są kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i kursy komputerowe, na różnych poziomach zaawansowania.
                                         Od czego dokładnie należy liczyć 20%?
                                         Odpowiedź, 13.11.2017 r.
                                         Pojęcie jednego szkolenia zostało zinterpretowane przez Instytucję Zarządzającą PO KL jako:

                                         - jedna edycja szkolenia (w przypadku szkoleń jednorodnych [jednomodułowych], tj. o tym samym zakresie merytorycznym)
                                         albo
                                         - jedna, wyodrębniona pod względem merytorycznym część szkolenia realizowanego w ramach danego projektu objętego dofinansowaniem.

                                         Ponadto, odnośna interpretacja stwierdza, że w przypadku kursu języka obcego, za jedno szkolenie należy uznać w szczególności jedną edycję szkolenia (o tym samym zakresie merytorycznym, tj. np. na jednym poziomie znajomości języka) z jednego języka obcego. W sytuacji, gdy edycja dzieli się na grupy szkoleniowe, grupy te nie stanowią odrębnego szkolenia. Ponadto, limit 20% uczestników projektu pochodzących od jednego pracodawcy należy odnieść do ogólnej liczby osób rozpoczynających szkolenie.

                                         Przez pojęcie tematyka należy rozumieć ogół zagadnień poruszanych w danym obszarze wiedzy.

                                         Wobec powyższego, pojęcia jednego szkolenia i jednej tematyki, w obrębie Działania 11.3 oraz Działania 11.4 są tożsame i oznaczają:
                                         w przypadku projektu z Działania 11.3 jeden temat jednego rodzaju kursu (kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych lub kursu kompetencji ogólnych lub kursu innego niż wymienione);
                                         w przypadku projektu z Działania 11.4 jeden poziom znajomości jednego języka obcego, np. język angielski na poziomie A1 lub język angielski na poziomie A2 lub język angielski na poziomie B1 lub język angielski na poziomie B2 lub język angielski na poziomie C1 lub język angielski na poziomie C2 (a więc 6 różnych tematyk).

                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                         Pytanie 1. Jaka jest kwota alokacji przeznaczona na procedurę odwoławczą?
                                         Odpowiedź, 13.11.2017 r.
                                         Informujemy, że dla naboru nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-052/17 nie została wydzielona kwota rezerwy finansowej przeznaczonej na projekty wybrane do dofinansowania w wyniku  procedury odwoławczej.

                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                          

                                          Bezpośredni link do zagadnienia:
                                          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/11_4_3__ksztalcenie_ustawiczne_konkurs_23112017

                                          Pytanie 3. Czy w zamówieniach powyżej 30 000 EUR finansowanych ze środków UE obligatoryjnie  musi być stosowane kryterium 60%- cena, 40%- pozostałe. Jeśli nie, to w jakim przypadkach możemy zastosować kryterium cenowe większe niż 60%?
                                          Odpowiedź, 15.11.2017 r.
                                          Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w art. 91 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn.zm.), „Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust 2 i art. 80 ust. 3.”
                                          Powyższe oznacza, iż zastrzeżenie, zgodnie z którym cena może być jedynym kryterium bądź kryterium o maksymalnej wadze 60% odnosi się wyłącznie do zamawiających, którzy są zaliczani do jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Kwestia źródła finansowania nie ma przy tym żadnego znaczenia. Najistotniejsze jest to, czy spełnione są przesłanki, które pozwalają przyporządkować kryterium ceny wagę większą niż 60%. Są dwie takie przesłanki:

                                          - zamawiający musi określić w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia,
                                          - zamawiający wykaże, że w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnione zostały koszty cyklu życia, ewentualnie koszty w ramach cyklu życia związane z realizacją zamówienia w ogóle nie występują.

                                          Jeżeli zamawiający jest w stanie wykazać spełnienie powyższych przesłanek to może zastosować w postępowaniu kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%, a nawet cena może być jedynym kryterium wyboru oferty (w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej należy ostrożnie podchodzić do jedynego kryterium ceny, gdyż co do zasady zaleca się, żeby cena nie była jedynym kryterium wyboru oferty).

                                          Należy dodać, iż zastrzeżenia, iż cena nie powinna posiadać wagi większej niż 60% nie dotyczy postępowania realizowanego w trybie zapytania o cenę oraz licytacji elektronicznej, jednak wspomniane tryby przy projektach współfinansowanych ze środków UE praktycznie nie są stosowane, więc nie ma to przełożenia na praktykę.

                                          Wracając do pytania, nie da się jednoznacznie wskazać katalogu przypadków, gdy cena może posiadać wagę większą niż 60%, ponieważ do każdego zamówienia należy podchodzić indywidualnie i wszystko zależy od opisu przedmiotu zamówienia.

                                          Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                          Pytanie 2. Proszę podać, jak liczyć termin składania ofert np. 7-dniowy. Ogłoszenie o zapytaniu opublikowano np. 06.11.2017. Czy ostateczny minimalny termin złożenia oferty to będzie 13.11.2017 i czy można określić godzinę?
                                          Odpowiedź, 15.11.2017 r.
                                          Przy założeniu, że ogłoszenie o zamówieniu zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6.11.2017 r., minimalny termin do złożenia oferty to 14.11.2017 r. Liczymy 7 pełnych dni, nie wliczając tego dnia, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie. Oczywiście w ogłoszeniu trzeba podać godzinę – np. termin składania ofert upływa w dniu 14.11.2017 r. o godzinie 11.00.W odniesieniu do wyznaczania terminu składania ofert proszę pamiętać o podstawowej zasadzie zawartej w art. 43 ust. 1 ustawy Pzp – „(…) zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty (…).”Powyższe oznacza, iż jeżeli jest taka potrzeba, to należy wyznaczyć termin dłuższy niż zawarty w zapytaniu 7-dniowy termin.

                                          Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                          Pytanie 1. Czy można zakazać zlecania części zamówienia podwykonawcom? Czy w przypadku zasady konkurencyjności potencjalni oferenci mogą umożliwić odwołanie się od wyniku postępowania?
                                          Odpowiedź, 15.11.2017 r.

                                          W zapytaniu nr 3 poruszono dwie kwestie:

                                          1) Czy można zakazać zlecenia części zamówienia podwykonawcom? Nie wiadomo, czy autor pytania odnosi się do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, czy do wytycznych. Przepisy ustawy rozstrzygają tę kwestię w art. 36a. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, iż co do zasady wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, a zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę (bez udziału podwykonawcy) jedynie kluczowych części zamówienia w ramach zamówienia na roboty budowlane lub usługi ewentualnie prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. Powyższe oznacza, iż zamawiający nie może napisać w SIWZ, że w ogóle nie dopuszcza do realizacji zamówienia podwykonawców. Taki zapis stanowić będzie naruszenie przepisów ustawy. Zamawiający może natomiast zakazać możliwość zlecenia części zamówienia podwykonawcy w odniesieniu do kluczowych części zamówienia (roboty budowlane lub usługi) lub prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją (dostawy).

                                          2) Nie do końca rozumiem drugie pytanie ale zakładam, że autorowi chodziło o to, czy wykonawca może odwołać się od wyniku postępowania? Kwestii tej nie regulują wytyczne, jednakże nie widzę przeszkód w możliwości kwestionowania przez wykonawców rozstrzygnięć jakie zapadną w ramach postępowania objętego zasadą konkurencyjności. Jeżeli wykonawca nie zgadza się z decyzją zamawiającego może napisać pismo w tej sprawie do zamawiającego, a zamawiający powinien takie pismo rozpatrzeć. Stosowałbym w takiej sprawie poprzez analogię przepis art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                          Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                           Bezpośredni link do zagadnienia:
                                           https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pzp_zaawansowane_efs_efr_szkolenie_6112017

                                           Pytanie 3. Czy w ramach ogłoszonego naboru RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18 wniosków istnieje możliwość zakupu taboru autobusowego napędzanego hybrydami opartymi na silnikach diesla?
                                           Odpowiedź, 28.09.2018 r. 
                                           Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wprowadzonego dla II rundy konkursowej naboru RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18 „wsparcie jest ograniczone do zakupu niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru autobusowego zasilanego paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. dyrektywy 2014/94/UE). Ze wsparcia wyłączony jest zakup pojazdów napędzanych wyłącznie silnikami diesla.” 

                                           W uzasadnionych przypadkach tzn. tam gdzie inwestycje np. w tabor bezemisyjny lub zasilany paliwami alternatywnymi byłyby nieuzasadnione, możliwe jest dofinansowanie pojazdów z silnikami hybrydowymi łączącymi paliwo diesel oraz elektryczne. W sytuacji takiej do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć uzasadnienie dla takiego rozwiązania. 

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

                                           Pytanie 2. Czy w ramach ogłoszonego naboru RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18 wniosków istnieje możliwość zakupu taboru autobusowego napędzanego silnikami diesla?
                                           Odpowiedź, 01.08.2018 r.
                                           Z uwagi na obowiązujące zapisy Umowy Partnerstwa oraz trwające renegocjacje RPO WSL na lata 2014-2020, IZ RPO WSL nie rekomenduje w ramach naboru wniosków nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18, zakupu pojazdów napędzanych wyłącznie silnikami diesla. Powyższe podejście zostało potwierdzone w dn. 5.06.2018 r. przez Komitet Monitorujący w kryteriach wyboru projektów, stanowiących zał. nr 3 do SZOOP.

                                           Zapisy przyjętego przez Komitet Monitorujący kryterium określają, że wsparcie jest ograniczone do zakupu niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru autobusowego zasilanego paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. dyrektywy 2014/94/UE). Ze wsparcia wyłączony jest zakup pojazdów napędzanych wyłącznie silnikami diesla.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

                                           Pytanie 1. Czy w przypadku projektów objętych rekompensatą wymóg określony w art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 (obowiązek publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej najpóźniej na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia informacji o takim zamiarze) dotyczy przypadków, w których gmina powierza wykonywanie usług publicznych własnemu zakładowi budżetowemu?

                                           W przypadku potwierdzenia istnienia takiego obowiązku, w jaki sposób należy zapewnić spełnienie ww. obowiązku publikacyjnego, w przypadku zakładu budżetowego utworzonego przed wejściem w życie rozporządzenia 1370/2007, mając na względzie, iż publikacja taka powinna mieć miejsce na rok przed powierzeniem wykonywania usługi publicznej?

                                           Odpowiedź, 9.11.2017 r.
                                           Zgodnie z rozporządzeniem nr 1370/2007, istnieje kilka sposobów wyboru podmiotu świadczącego usługi publiczne. Właściwy organ może zdecydować, że będzie samodzielnie świadczył takie usługi. Możliwość ta nie dotyczy transportu kolejowego, gdyż zgodnie z dyrektywą nr 2012/34/UE państwa członkowskie są zobowiązane zapewnić niezależne (od państwa) zarządzanie przedsiębiorstwami kolejowymi . Istnieje także możliwość bezpośredniego powierzenia umowy o świadczenie usług publicznych – w tym można wyróżnić w szczególności bezpośredni wybór podmiotu zewnętrznego, powierzenie świadczenia usług tzw. podmiotowi wewnętrznemu oraz powierzenie umowy w przypadku zakłócenia świadczenia usług lub bezpośredniego ryzyka powstania takiego zagrożenia (środki nadzwyczajne). Wreszcie, jako zasadniczy tryb wyboru podmiotu świadczącego usługi publiczne w transporcie pasażerskim, rozporządzenie przewiduje otwarty, sprawiedliwy, zgodny z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji, przetarg.
                                           Art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1370/2007 dotyczący obowiązków publikacyjnych literalnie odnosi się do powierzenia świadczenia usług wyłącznie w drodze „procedury przetargowej” oraz „bezpośredniego przyznania zamówienia”. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1867 z późn. zm.), organizator może realizować przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego w formie samorządowego zakładu budżetowego. W tym przypadku mamy do czynienia z samodzielnym świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez organizatora. Przepis ten odpowiada przewidzianej przez rozporządzenie nr 1370/2007 możliwości samodzielnego świadczenia usług przez właściwy organ lokalny, tj. organ, którego właściwość miejscowa nie obejmuje całego kraju. Oznacza to, że w tym przypadku nie mamy do czynienia ani z „procedurą przetargową” ani „bezpośrednim przyznaniem zamówienia” w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 1370/2007. W tym kontekście należy uznać, że przepis art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 (dot. obowiązku publikacyjnego) faktycznie nie ma zastosowania do opisanej sytuacji, choć dla bezpieczeństwa można dokonać publikacji stosownego ogłoszenia. Jednocześnie należy wyjaśnić, że zgodnie z rozporządzeniem nr 1370/2007, okres obowiązywania aktu powierzenia świadczenia usług w każdym przypadku, także gdy organizator samodzielnie świadczy usługi, jest ograniczony czasowo. Ogłoszenie może zatem zostać ewentualnie opublikowane w momencie przyjęcia aktu wskazującego na rozpoczęcie nowego okresu powierzenia. Trudno natomiast mówić o obowiązku publikacyjnym w sytuacji, w której pomoc jest przyznawana w ramach aktu powierzenia o określonym terminie obowiązywania przyjętym przed wejściem w życie rozporządzenia nr 1370/2007.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

                                            Bezpośredni link do zagadnienia:
                                            https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_4_5_niskoemisyjny_transport_miejski_10112017

                                            Pytanie 8. Obowiązki realizującego projekt EFS (refundacyjny) - złożony wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny, a termin realizacji już biegnie. Konkurs 11.1.3, realizacja zajęć, doposażenie, dokształcenie kadry w nowo otwartym OWP. 
                                            Odpowiedź, 20.11.2017 r.
                                            Obowiązki beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków UE określa zawsze umowa o dofinansowanie. Ponosząc wydatki przed podpisaniem umowy należy mieć jednak na uwadze zapisy pkt 12 Podrozdziału 6.1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, zgodnie z którym wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków określonych w Wytycznych oraz w umowie o dofinansowanie. Zakres przyszłych wymagań wskazany jest zwykle w regulaminie konkursu. Z reguły dotyczy to obowiązku ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, obowiązku zastosowania klauzul społecznych podczas realizacji zamówień publicznych określonego rodzaju w zakresie wskazanym przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie oraz innych wymagań i obowiązków, które zostaną następnie uwzględnione w treści umowy o dofinansowanie.

                                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                            Pytanie 7. Zatrudnienie nauczyciela jako koordynatora projektu - jaka umowa?
                                            Odpowiedź, 3.11.2017 r.
                                            Zgodnie z treścią podrozdziału 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, koszty koordynatora projektu, w tym koszty jego wynagrodzenia, należą do katalogu kosztów pośrednich. W odniesieniu do takich kosztów nie mają zastosowania ograniczenia wynikające z sekcji 6.15.1 Wytycznych wprowadzające zakaz angażowania pracownika Beneficjenta do realizacji zadań w projekcie na podstawie stosunku cywilnoprawnego, w odniesieniu do takich kosztów - zgodnie z sekcją 6.6.2 Wytycznych – nie ma również obowiązku gromadzenia oraz opisywania dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków wykazywanych jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Brak wymogu ewidencjonowania w projekcie kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową oznacza, że wykazane we wniosku o płatność wydatki z nimi związane nie podlegają kontroli na miejscu. W związku z powyższym podjęcie decyzji, co do formy zatrudnienia personelu zarządzającego w ramach kosztów pośrednich leży po stronie Beneficjenta i jest uzależnione od jego charakteru działalności i ewentualnych ograniczeń z tym związanych, jeśli występują. Co do zasady zatem możliwe jest zatrudnienie nauczyciela jako koordynatora projektu na podstawie zawartej z nim umowy cywilnoprawnej, przy czym wybór wykonawcy powinien w takim przypadku nastąpić z zachowaniem odpowiedniego trybu konkurencyjnego. Ze względu na przejrzystość i obiektywizm w realizacji projektu powinno się jednak unikać sytuacji, w której osoby stanowiące kadrę zarządzającą projektu i pobierające z tego tytułu wynagrodzenie są jednocześnie trenerem oraz/lub odbiorcą wsparcia w tym samym projekcie.

                                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                            Pytanie 6. Jak prawidłowo zaksięgować i zaklasyfikować pomniejszenie wydatków z wniosku o płatność w bieżącym roku z roku poprzedniego?
                                            Odpowiedź, 3.11.2017 r.
                                            Zmniejszenie wydatków z wniosku o płatność wynikające z otrzymania przez beneficjenta faktury korygującej do faktury rozliczonej w poprzednim wniosku o płatność należy ująć w najbliższym wniosku o płatność wykazując ją w osobnym wierszu wydatków dla danego zadania ze znakiem ujemnym. W polu uwagi należy wskazać numer faktury pierwotnej, którego dotyczy dana korekta oraz numer wniosku, w którym została ujęta. Księgowanie faktury korygującej w księgach rachunkowych beneficjenta powinno być zgodne ze stosowaną przez niego polityką rachunkowości. W szczególności należy mieć na uwadze art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe i informacje te otrzymała przed zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego – to powinna odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy. Jeżeli natomiast informacje te uzyskała po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała.

                                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                            Pytanie 5. Czy weryfikacja wniosku o płatność może trwać dłużej niż termin wskazany w umowie o dofinansowanie - 20 dni lub być wstrzymana, jeśli Beneficjent oczekuje na ostateczną informację pokontrolną projektu?
                                            Odpowiedź, 3.11.2017 r.
                                            Zgodnie z treścią aktualnie obowiązującego wzoru Umowy o dofinansowanie, IZ dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność w terminie 20 dni roboczych od daty otrzymania wniosku lub każdej jego kolejnej wersji. W określonych przypadkach jednak powyższy termin ulega przerwaniu i biegnie od nowa dopiero z chwilą usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Ma to miejsce w przypadku, gdy:
                                            w ramach projektu dokonywana jest kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność – termin weryfikacji wniosku ulega wówczas przerwaniu i biegnie na nowo od dnia przekazania do IZ informacji o wykonaniu/zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych (za wyjątkiem przypadku, gdy wyniki kontroli nie wskazują wystąpienia wydatków niekwalifikowalnych lub nieprawidłowości w projekcie bądź też nie mają wpływu na rozliczenie końcowe projektu),
                                            dokonywana jest przez IZ doraźna kontrola w projekcie – termin weryfikacji każdego złożonego wniosku o płatność ulega przerwaniu i biegnie od nowa, chyba że IZ ma możliwość wyłączenia z wniosku zakwestionowanych wydatków i zatwierdzenia pozostałych wydatków wykazanych w danym wniosku o płatność (nie dot. wniosku końcowego o płatność),
                                            dokonywana jest kontrola planowa i złożony został wniosek o płatność (nie dot. wniosku końcowego o płatność) – w takim przypadku weryfikacja dokonywana jest z możliwością wyłączenia wydatków niekwalifikowalnych lub nieprawidłowości w projekcie stwierdzonych podczas kontroli.

                                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                            Pytanie 4. Skąd wiedzieć na etapie pisania wniosku, jaką zawrę umowę zlecenie, dzieło? Co z narzutami?
                                            Odpowiedź, 3.11.2017 r.
                                            Rodzaj umowy zawieranej z wykonawcą (umowa zlecenie, umowa o dzieło) powinien odpowiadać zakresowi czynności wykonywanych przez tego wykonawcę oraz być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami, przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 KC), przez umowę zlecenia natomiast przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej na rzecz dającego zlecenie (art. 734 KC). Co do zasady nie jest więc możliwe, aby na wykonanie czynności polegającej na dokonywaniu określonych czynności zawierać umowę o dzieło (umowa o dzieło nie może dotyczyć zadań wykonywanych w sposób ciągły), nie jest również możliwe aby na wykonanie czynności polegającej na opracowaniu dzieła zawierać umowę zlecenia. To jaką umowę zawrzeć powinno bowiem zależeć od charakteru zlecanej czynności, co Beneficjent co do zasady powinien wiedzieć na etapie formułowania założeń projektu we wniosku o dofinansowanie. Obowiązek wskazania formy rozliczenia z wykonawcą wynika również z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zgodnie z podrozdziałem 8.3 pkt 6 Wytycznych, we wniosku o dofinansowanie beneficjent zobowiązany jest wskazać: dla umów zlecenia – planowany czas realizacji zadań merytorycznych przez wykonawcę (liczba godzin), dla umów o dzieło natomiast – przewidywane rozliczenie wykonawcy na podstawie umowy o dzieło, co stanowi podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków na etapie wyboru projektu oraz w trakcie jego realizacji.

                                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                            Pytanie 3. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez uczestnika projektu (zakończonego) a zwrot kosztów pośrednich.
                                            Odpowiedź, 3.11.2017 r.
                                            Zwrot świadczenia nienależnie pobranego przez uczestnika projektu powodujący zmniejszenie wartości kosztów bezpośrednich projektu skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem wartości kosztów pośrednich. Kwestie odzyskania przez beneficjenta od uczestnika projektu środków w kwocie odpowiadającej wartości zmniejszenia kosztów pośrednich (oraz ewentualnych innych kosztów poniesionych przez Beneficjenta w związku z faktem nienależnie pobranego świadczenia przez uczestnika projektu) powinny zostać uregulowane w umowie pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem projektu. 

                                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                            Pytanie 2. Czy można przelać więcej z konta kosztów pośrednich na konto jednostki niż możliwość rozliczenia we wniosku w stosunku do kosztów bezpośrednich (rozliczanych we wniosku o płatność) i rozliczyć je w następnym wniosku?
                                            Odpowiedź, 3.11.2017 r.
                                            Powyższa kwestia nie została uregulowana na poziomie wytycznych krajowych. Zgodnie z treścią §5 ust. 3 aktualnego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 (odpowiednio §4 ust. 6 wzoru umowy dot. projektów rozliczanych kwotą ryczałtową), koszty pośrednie projektu rozliczane stawką ryczałtową stanowią uzgodniony w umowie procent poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich. Po otrzymaniu transzy dofinansowania wynikającej z harmonogramu płatności, beneficjent może dokonać przelewu środków na rachunek bankowy, z którego ponosi wydatki zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich, do wysokość procentu wynikającego z zapisów umowy o dofinansowanie.

                                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                            Pytanie 1. Czy wkład własny (finansowy) może być ponoszony z konta projektu czy konta jednostki?
                                            Odpowiedź, 3.11.2017 r.
                                            Wkład własny beneficjenta wniesiony do projektu współfinansowanego ze środków UE jest kwalifikowalny pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikowalności wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz z zawartej przez beneficjenta umowy o dofinansowanie. Konieczność spełnienia ww. warunków dotyczy również wkładu własnego pieniężnego. Co do zasady wydatki dot. kosztów bezpośrednich w ramach projektu powinny być ponoszone z rachunku projektu, który został wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.

                                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                             Bezpośredni link do zagadnienia:
                                             https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rozliczanie_projektow_wspolfinansowanych_ze_srodkow_unii_europejskiej_efs_24102017

                                             Pytanie 4. Czy jeśli na bazie konkurencyjności nikt się nie zgłosi do realizacji zamówienia (powyżej 200 000 zł), to czy Beneficjent może udzielić z "wolnej ręki" zamówienia komu chce?
                                             Odpowiedź, 13.10.2017 r.
                                             Zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności:
                                             Możliwe jest niestosowanie procedur określonych w niniejszym podrozdziale przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach:

                                             a) w wyniku przeprowadzenia procedury określonej w sekcji 6.5.2 nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

                                             Opracowane przez pana Piotra Ryzę

                                             Pytanie 3. Co zrobić z oszczędnością wynikającą z zamówienia? Kiedy zwracać się do IZ ze zmianą kategorii wydatków, kiedy powinniśmy pisać o przeniesienie wydatków na inną kategorię zadania?
                                             Odpowiedź, 13.10.2017 r.
                                             Oszczędności można przesuwać pomiędzy kategoriami, należy się zwracać do IZ jak najszybciej (czyli po rozstrzygnięciu postępowania)

                                             Opracowane przez pana Piotra Ryzę

                                             Pytanie 2. Czy Beneficjent może różnicować dodatki specjalne pracowników z tytułu realizacji projektów na poszczególne wydziały organizacyjne lub referaty?
                                             Odpowiedź, 13.10.2017 r. 
                                             Zgodnie z wytycznymi : Dodatek może być kwalifikowalny, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

                                             a) możliwość przyznania dodatku wynika bezpośrednio z prawa pracy,
                                             b) dodatek został przewidziany w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,
                                             c) dodatek został wprowadzony w danej instytucji conajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym nie dotyczy to przypadku, gdy możliwość przyznania dodatku wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego,
                                             d) dodatek potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady jego przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta,
                                             e) dodatek jest kwalifikowalny wyłącznie w okresie zaangażowania danej osoby do projektu,
                                             f) wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków, przy czym w przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tego samego beneficjenta personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek rozliczany proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w dany projekt.

                                             Dodatki, o których mowa w pkt 5 i 6, są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego.

                                             Patrząc na zapisy pkt 6f moim zdaniem wysokość dodatku może być różna pod warunkiem ze spełnione są inne warunki wynikające z ww. zapisów wytycznych

                                             Opracowane przez pana Piotra Ryzę

                                             Pytanie 1. Czy w okresie trwałości projektu można mieć dochody/przychody?
                                             Odpowiedź, 13.10.2017 r.
                                             Można osiągać jeżeli były uwzględnione w analizie finansowej.
                                             Dot. art.82 kks
                                             Ustawowy próg – jest to kwota równa pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia w czasie popełnienia czynu zabronionego - na podstawie art. 53 § 6 w zw. z art. 53 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2137).
                                             Art.53 § 6. Ustawowy próg, o którym mowa w tytule I w dziale II - Część szczególna, jest to wysokość kwoty określonej w § 3 zdanie pierwsze.
                                             Art.53 § 3. Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

                                             Opracowane przez pana Piotra Ryzę

                                              Bezpośredni link do zagadnienia:
                                              https://rpo.slaskie.pl/czytaj/kontrola_nieprawidlowosci_efsefrr

                                              Pytanie 24. Czy ewidencja księgowa przekazanej dotacji na rachunek budżetu ma również być uwzględniona na wszystkich kontach budżetu, tj. 133, 223, 901 czy wystarczająca jest tylko ewidencja na kontach jednostki budżetowej z konta, z którego faktycznie realizuje się projekt?
                                              Odpowiedź, 8.11.2017 r.
                                              Ewidencja księgowa środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w jednostce budżetowej uzależniona jest od sposobu przepływu tych środków, a także od sposobu dokonywania związanych z tym płatności. Ewidencja ta przebiegać może w różny sposób, przy czym należy mieć na uwadze, że beneficjentem środków pochodzących z budżetu UE jest jednostka samorządu terytorialnego, nie zaś jednostka budżetowa, jak również, że środki budżetu ze środków europejskich są dla jednostek samorządu terytorialnego dochodem budżetu. Ewidencja księgowa przekazanej dotacji powinna więc być uwzględniana na kontach 133, 223 i 901 budżetu.

                                              Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                              Pytanie 23. Co zrobić, gdy w projekcie konkursowym w danym okresie wystąpił przychód w jednostce budżetowej? Jak go ująć w księgach projektu, gdy jeszcze nie wpłynął?
                                              Odpowiedź, 8.11.2017 r.
                                              Zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, pod pojęciem przychodu rozumie się wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi. Powyższe oznacza, że w księgach projektu przychód powinien być ujmowany kasowo.

                                              Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                              Pytanie 22. Czy koszty kwalifikowalne w części pokryte wkładem własnym do projektu są kosztami uzyskania przychodu?
                                              Odpowiedź, 8.11.2017 r.
                                              Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogiczną regulację zawiera art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137 tej ustawy. Powyższe oznacza, że wydatki, które są związane z realizacją projektów unijnych, ale które ponoszone są w ramach tzw. wkładu własnego (tj. nie są finansowane z dotacji otrzymanych ze środków europejskich oraz ze środków budżetu państwa, lecz ze środków własnych beneficjenta), o ile będą spełniać będą przesłanki, o których mowa w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), będą stanowić koszty uzyskania przychodu.

                                              Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                              Pytanie 21. Kwalifikowalność kosztów amortyzacji zakupu tablicy interaktywnej dla szkoły i jej prawidłowe rozliczenie.
                                              Odpowiedź, 8.11.2017 r.
                                              Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, których wartość netto jest równa lub wyższa niż 3.500 zł., a które nie są bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu, lecz są jedynie wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były wykorzystywane na rzecz projektu. Jeśli w okresie tym środki trwałe wykorzystywane są wyłącznie dla potrzeb projektu, wydatki rozlicza się do wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za ten okres. Jeśli jednak w danym okresie przedmiotowe środki trwałe są wykorzystywane także do innych zadań niż założone w projekcie, wydatki na ich zakup kwalifikują się do współfinansowania w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym dokonanym w okresie realizacji projektu, proporcjonalnie do ich wykorzystania w celu realizacji projektu. W obu przypadkach należy dodatkowo stosować procedury określone w sekcji 6.12.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

                                              Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                              Pytanie 20. Czy wkład własny w ramach kosztów pośrednich ponoszony z odrębnego źródła jest refundowany na to konto z konta projektowego po wypracowaniu kosztów pośrednich?
                                              Odpowiedź, 8.11.2017 r.
                                              Koszty pośrednie rozliczane są z wykorzystaniem stawek ryczałtowych i stanowią określony w umowie o dofinansowanie procent kosztów bezpośrednich. Wkład własny może być wniesiony przez beneficjenta zarówno w ramach kosztów bezpośrednich jak i w ramach kosztów pośrednich. W przypadku wniesienia wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich, kwota kosztów pośrednich przysługująca beneficjentowi w formie dofinansowania (refundacja na konto beneficjenta) zostanie odpowiednio pomniejszona. Instytucja Zarządzająca nie dokonuje refundacji kosztów pośrednich wniesionych przez beneficjenta w ramach wkładu własnego do projektu.

                                              Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                              Pytanie 19. Kary umowne a kwalifikowalność wydatku (potrącenie z faktury noty obciążeniowej - kara umowna za nieterminowe prace budowlane).
                                              Odpowiedź, 8.11.2017 r.
                                              Zgodnie z Podrozdziałem 6.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, z zastrzeżeniem szczegółowych warunków i procedur ponoszenia wydatków określonych przez Instytucję Zarządzającą w SZOOP, regulaminie konkursu, dokumentacji dotyczącej wyboru projektów konkursowych lub w umowie o dofinansowanie, do współfinansowania kwalifikuje się wydatek, który został faktycznie poniesiony przez beneficjenta, przy czym pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego (obciążenie rachunku bankowego beneficjenta kwotą transakcji). Od zasady tej Wytyczne wprowadzają kilka wyjątków, z których jeden dotyczy potrącenia występującego w sytuacji, gdy dwie strony są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, zgodnie z art. 498-508 Kodeksu cywilnego. Jeśli zatem w danym przypadku można uznać, że takie potrącenie następuje (beneficjent jest dłużnikiem dostawcy w zakresie wartości prac budowlanych i jednocześnie wierzycielem w zakresie kwoty kary umownej), i jednocześnie spełnia ono warunki, o których mowa w ww. przepisach Kodeksu cywilnego, możliwe będzie uznanie za kwalifikowalny wydatku poniesionego na zakup usługi budowlanej w pełnej wysokości, tj. bez względu na fakt potrącenia kwoty kary umownej.

                                              Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                              Pytanie 18. Jak należy archiwizować dokumenty projektowe?
                                              Odpowiedź, 17.10.2017 r.

                                              Zasady przechowywania dokumentacji projektowej reguluje umowa o dofinansowanie. Zgodnie z jej zapisami, Beneficjent zobowiązuje się przechowywać dokumentację projektową:

                                              a) w zakresie projektów finansowanych z EFRR - przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończenia projektu (informację o dacie rozpoczęcia tego okresu Beneficjent otrzyma od IZ; obowiązkowi przechowywania podlega m.in. umowa wraz z załącznikami, wnioski o płatność i dokumentacja księgowa związana ze zrealizowanym projektem oraz dokumentacja związana z udzieleniem zamówień publicznych). Dokumenty dotyczące trwałości projektu (m.in. dokumenty potwierdzające utrzymanie wskaźników i celów projektu) Beneficjent przechowuje, udostępnia i archiwizuje przez okres 5 lat (lub 3 lat w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP) od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta lub przez okres obowiązujący zgodnie z zasadami pomocy państwa, 

                                              b) w zakresie projektów finansowanych z EFS – przez okres 5 lat począwszy od dnia zakończenia projektu, przy czym IZ może przedłużyć ten termin na dalszy czas oznaczony informując Beneficjenta o tym fakcie odrębnym pismem,

                                              c) w każdym z ww. sytuacji:
                                              w przypadku projektów objętych pomocą publiczną okres przechowywania dokumentacji wynosi 10 lat począwszy od dnia, w którym przekazano pomoc,
                                              mogą wystąpić sytuacje uzasadniające konieczność przedłużenia ww. terminów, w takim jednak przypadku IZ powiadamia pisemnie Beneficjenta o tym fakcie przed ich upływem.

                                              Dokumenty należy przechowywać w siedzibie Beneficjenta. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów albo zawieszenia lub zaprzestania działalności w ww. terminach, istnieje obowiązek poinformowania IZ o adresie nowego miejsca przechowywania dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa powinna być przechowywana w oryginalnej formie.

                                              Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                              Pytanie 17. W jednostce przyjęto zasadę, że do ewidencji środków trwałych wprowadzić to, co ma wartość wyższą niż 3.500,00; we wniosku o dofinansowanie przewidziano zakup mebli o wartości poniżej 3.500,00, czy będzie to koszt kwalifikowalny? Wniosek dotyczący 10.1 infrastruktura ochrony zdrowia.
                                              Odpowiedź, 17.10.2017 r.
                                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w celu wspomagania procesu wdrażania projektu o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3.500 zł netto mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na potrzeby projektu. Powyższe a contrario oznacza, że – przy założeniu spełnienia pozostałych warunków kwalifikowalności oraz o ile jest to zgodne z obowiązującą u Beneficjenta polityką rachunkowości – wydatki na zakup środków trwałych o wartości niższej niż 3.500 zł netto mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne w pełnej wysokości.

                                              Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                              Pytanie 16. Czy Beneficjent może z kosztów pośrednich sfinansować zakup doposażenia stanowiska pracy np. nowy komputer, meble, w sytuacji kiedy personel jest wynagradzany dodatkiem z tytułu obsługi projektu?
                                              Odpowiedź, 17.10.2017 r.
                                              Zgodnie z pkt 2 podrozdziału 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu (koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych, koszty personelu obsługowego, koszty obsługi księgowej, itd.). W ramach kosztów pośrednich nie wykazuje się zatem kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu. Jeśli chodzi o wyposażenie stanowiska pracy personelu projektu natomiast, to zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, koszty takie są kwalifikowalne wyłącznie w przypadku personelu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej pół etatu. W przypadku personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy w wymiarze poniżej pół etatu lub na podstawie innych form zaangażowania, koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy są niekwalifikowalne.

                                              Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                              Pytanie 15. Czy można z kosztów pośrednich zrefundować część dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która wynika z dodatku dla pracownika, który otrzymywał za projekt?
                                              Odpowiedź, 17.10.2017 r.
                                              Zgodnie z pkt 2 podrozdziału 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu. W ramach kosztów pośrednich nie wykazuje się zatem kosztów zaangażowania personelu projektu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu może być kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich pod warunkiem, że wynika z przepisów prawa pracy oraz odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu.

                                              Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                              Pytanie 14. Czy wynagrodzenie w ramach kosztów pośrednich musi być dokumentowane?
                                              Odpowiedź, 17.10.2017 r.
                                              Wynagrodzenie wypłacane przez Beneficjenta w ramach kosztów pośrednich powinno być dokumentowane zgodnie z zasadami obowiązującymi u Beneficjenta oraz w zależności od stosowanej przez niego formy prowadzenia ewidencji księgowej (pełna księgowość, podatkowa księga przychodów i rozchodów, itd.). Zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (sekcja 6.6.2 pkt 2) oraz treścią „Wymagań w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej” stanowiących załącznik do wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, w przypadku kosztów pośrednich nie ma obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków ani też gromadzenia oraz opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą rozliczeń. Zapis ten jednak dotyczy i reguluje jedynie obowiązki Beneficjenta względem IZ, nie zwalnia natomiast Beneficjenta z żadnych innych obowiązków dokumentacyjnych nałożonych na niego mocą odrębnych przepisów.

                                              Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                              Pytanie 13. Czy w danym okresie (3 miesiące) we wniosku można wykazać więcej kosztów pośrednich niż procent z umowy?
                                              Odpowiedź, 17.10.2017 r.
                                              Zgodnie z podrozdziałem 6.6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, wydatki rozliczane metodą uproszczoną traktowane są jako wydatki poniesione, a ich weryfikacja polega na sprawdzeniu czy beneficjent prawidłowo zastosował określoną wysokość stawki ryczałtowej wynikającą z umowy o dofinansowanie oraz czy prawidłowo wykazał kwotę wydatków będących podstawą do wyliczenia stawek ryczałtowych. Z powyższego wynika, że Beneficjent rozliczając projekt w danym wniosku o płatność posługuje się zawsze wartością procentową kosztów pośrednich zawartą w umowie o dofinansowanie. A podstawą do zatwierdzenia kosztów pośrednich wykazywanych we wniosku o płatność w danej wysokości jest wartość zatwierdzonych w tym wniosku wydatków bezpośrednich. Powyższe oznacza, że wartość kosztów pośrednich zależy od wartości rozliczanych kosztów bezpośrednich i nie ma możliwości rozliczenia tego rodzaju kosztów w wysokości wyższej niż odpowiadająca procentowi rozliczonych kosztów bezpośrednich.

                                              Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                              Pytanie 12. Czy dotacje otrzymane na koszty winny być uwzględniane w mianowniku do wyliczenia współczynnika do odliczania VAT?
                                              Odpowiedź, 17.10.2017 r.
                                              Zasady dokonywania częściowego odliczenia podatku VAT regulują przepisy art. 86 ust. 2a-2h oraz art. 90-91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tymi przepisami, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku VAT naliczonego przypadającego do odliczenia oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej zwanym sposobem określenia proporcji. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice prowadzonej przez podatnika działalności oraz dokonywanych przez niego nabyć, co ma miejsce wtedy gdy sposób ten zapewnia dokonanie odliczenia podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą na działalność gospodarczą oraz cele inne niż działalność gospodarcza. Ustawa o VAT nie zawiera żadnych konkretnych wzorów wyliczenia współczynnika, a jedynie przepis, wskazujący przykładowe dane jakie podatnik może wykorzystać przy wyborze sposobu określenia proporcji. Zgodnie z art. 86 ust. 2c pkt 3 ustawy o VAT, przy wyborze sposobu określenia proporcji podatnik może wykorzystać m.in. roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji oraz innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza. W przypadku zatem, gdy dotacje, o których mowa w pytaniu powinny być uznane za dotacje otrzymane przez podatnika na sfinansowanie wykonywania przez niego działalności innej niż działalność gospodarcza (co należy ustalić indywidualnie w oparciu o analizę prowadzonej przez Beneficjenta działalności), dotacje takie co do zasady mogą/powinny mieć wpływ na wyliczenie współczynnika częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego. W odniesieniu do Beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego, samorządowymi lub państwowymi instytucjami kultury oraz uczelniami publicznymi i instytutami badawczymi należy mieć na uwadze również regulacje Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U. z 2015 r., poz. 2193). 

                                              Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską
                                               
                                              Pytanie 11. Zamieszczenie wzorów dokumentów dla kosztów personelu (protokół, umowa zlecenie, karta czasu pracy).
                                              Odpowiedź, 17.10.2017 r.
                                              Nie istnieje żaden obowiązujący wzór dokumentów dla potrzeb rozliczania kosztów personelu. Dokumenty takie każdy Beneficjent opracowuje we własnym zakresie uwzględniając specyfikę prowadzonej przez siebie działalności oraz specyfikę realizowanego projektu i zakres wymagań z tym związanych.

                                              Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                              Pytanie 10. Czy opis dokumentu księgowego może zostać umieszczony w załączniku, jeśli na ww. dokumencie zostanie umieszczona adnotacja o nim, nawet w przypadku, gdy obszar dokumentu nie został maksymalnie zapełniony, ale na ww. dokumencie są już inne opisy? Czy też załącznik opisujący dokument księgowy może być stosowany tylko w przypadku maksymalnego wykorzystania obszaru ww. dokumentu? To w takim przypadku proszę określić  maks. wykorzystania obszaru dokumentu do opisu. I czy do faktur można każdorazowo załączać opis do faktur na osobnej kartce, żeby nie skreślać kilkanaście razy na fakturę zapisów? - utrudnia to ostateczną weryfikację oraz weryfikację przez inne organy (np. Urząd Skarbowy).

                                              Odpowiedź, 12.10.2017 r. 

                                              Stanowisko Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
                                              Informacje dotyczące opisu faktury zawierają następujące dokumenty:

                                              1)            „Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”,
                                              2)            „Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020”,
                                              3)            Umowa o dofinansowanie.

                                              Zgodnie z § 6 ust. 10 pkt. 2 umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest m.in. do stosowania zasad określonych w Przewodniku dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020, zgodnie z którym stwierdzone błędy w zapisach poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty.

                                              Natomiast Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 jasno informuje: „Na oryginale każdej faktury lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej należy umieścić opis zgodnie z wzorem opisu faktury będącym załącznikiem do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność (…) W przypadku, gdy dokument księgowy nie zawiera wystarczająco miejsca na kompletny opis, dopuszczalne jest umieszczenie części opisu na dodatkowej kartce złączonej w trwały sposób z oryginałem dokumentu. W takim przypadku na oryginale dokumentu należy umieścić odpowiednią adnotację, np.: „opis do faktury w załączniku” (…) UWAGA! W sytuacji gdy opis dowodu księgowego wykonany przez beneficjenta wymaga poprawy, nie należy używać korektorów lub podobnych materiałów piśmienniczych, a poprawy dokonać poprzez skreślenie nieprawidłowego zapisu, wskazanie prawidłowego, i zaparafowanie przez osobę upoważnioną wraz ze wskazaniem daty modyfikacji. W przypadku korygowania błędów na dokumentach - należy do systemu LSI załączyć skorygowaną wersję danego dokumentu bez usuwania wersji podstawowej. Należy więc pamiętać, że niedopuszczalne jest usuwanie z systemu LSI wcześniej załączonych dokumentów, które w związku z koniecznością uzupełnienia lub korekty zapisów zostały zmienione”.

                                              Beneficjent realizujący projekt w ramach RPO WSL 2014-2020 jest zobowiązany do jego realizacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej. Dotyczy to również opisu faktury, który musi być jasny, czytelny oraz zgodny z ww. dokumentami. Instytucja Zarządzająca nie może określić maksymalnego wykorzystania obszaru faktury, dlatego Beneficjent, mając powyższe na uwadze, podejmuje ostateczną decyzję. Jeżeli uzna, że miejsce na dokumencie księgowym nie jest wystraczające na ewentualne poprawki, może zgodnie z powyżej zacytowanymi dokumentami, umieścić opis na dodatkowej kartce złączonej w trwały sposób z oryginałem dokumentu, z zastrzeżeniem, że pierwotne załączniki nie zostaną usunięte z systemu LSI.

                                              Stanowisko przedstawione w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odnosi się do załącznika do umowy pn. „Wymagania w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej” i należy zakładać, że w interesującym nas zakresie mówi, że:

                                              „W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca na dokumencie finansowym zaleca się zamieścić wszystkie niezbędne informacje na dodatkowej kartce papieru oznaczając jako załącznik do dokumentu finansowego nr…., a na dokumencie głównym zapis o treści: „opis niniejszego dokumentu zamieszczono na załączniku”. Obie kartki (dokument i załącznik) należy trwale spiąć.”

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 9.
                                              Czy podrozdział 6.13 "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (…)" dotyczy również Beneficjentów rozumianych jako Uczestników projektu, którzy otrzymują pomoc de minimis np. dotacje na założenie działalności gospodarczej?
                                              Odpowiedź, 18.09.2017 r.
                                              Zgodnie z pkt 6 Rozdziału 4 Wytycznych:Zgodnie z pkt 6 Rozdziału 4 Wytycznych:
                                              „Wytyczne nie mają zastosowania do wydatków ponoszonych przez uczestników projektów i ostatecznych odbiorców, z zastrzeżeniem podrozdziału 6.20 Wytycznych”.

                                              Problem polega na tym, że nowa wersja Wytycznych nie zawiera podrozdziału 6.20. W poprzedniej wersji podrozdział 6.20 regulował kwestie związane z projektami grantowymi, czyli kwestie opisane obecnie w podrozdziale 6.19 Wytycznych. Zakładając, że jest to pomyłka i de facto chodziło o podrozdział 6.19 nowych Wytycznych, należałoby stwierdzić, że nowe Wytyczne mają zastosowanie do projektów grantowych. Zgodnie z pkt 8 podrozdziału 6.13 Wytycznych, w przypadku instrumentów finansowych zastosowanie ma sekcja 6.18.1 pkt 6. Zgodnie z postanowieniami tej sekcji (pkt 6):

                                              • nie jest brany pod uwagę do celów określania kwalifikowalności wydatków w ramach instrumentów finansowych sposób traktowania VAT na poziomie inwestycji ostatecznego odbiorcy, tzn. nie podlega rozpatrzeniu możliwość odzyskania przez niego podatku VAT,
                                              • niemniej w przypadku określonym w pkt 1 lit. b sekcji 6.19.2 do dotacji stosuje się podrozdział 6.13.

                                              I tu podobna sytuacja – obecny podrozdział 6.19 Wytycznych nie zawiera sekcji, nie zawiera więc sekcji 16.9.2, do której referuje się w pkt 6 podrozdziału 6.18.1. Jeśli by uznać, że „przypadek określony w pkt 1 lit. b sekcji 6.19.2” nowych Wytycznych to przypadek, o którym była mowa w pkt 1 lit. b sekcji 6.18.2 poprzedniej wersji Wytycznych, to w świetle nowego podejścia do zasad kwalifikowania podatku VAT moim zdaniem – do Państwa weryfikacji – postanowienia podrozdziału 6.13 należałoby stosować tzn. należałoby badać możliwość odliczenia podatku VAT przez podmiot otrzymujący np. dotację na założenie działalności gospodarczej.

                                              Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską.

                                              Pytanie 8. Czy prowizja podatku za terminowy przelew pomniejsza wydatki kwalifikowalne (umowa o dofinansowanie została podpisana w listopadzie 2016, a prowizja rozliczona w marcu 2014)?
                                              Odpowiedź, 18.09.2017 r.
                                              Zgodnie z pkt 6.9 Wytycznych horyzontalnych, ulg z tytułu terminowego odprowadzania składek do ZUS/US nie uznaje się za dochód pomniejszający kwotę wydatków kwalifikowalnych w projekcie. 

                                              Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską.

                                              Pytanie 7. W projekcie ponoszone są koszty pośrednie i bezpośrednie. Wydatki bezpośrednie płacone są z konta projektu, natomiast pośrednie z konta podstawowego (ponieważ nie zostały jeszcze zatwierdzone k. bezpośrednie). Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne (prawidłowe)?
                                              Pytanie 6. Czy wydatki niekwalifikowalne powinny być regulowane z wyodrębnionego konta dla projektu?
                                              Odpowiedź wspólna do pyt. 6 i 7, 18.09.2017 r.
                                              Zgodnie z pkt 4.1. Przewodnika dla Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 4), każdy beneficjent jest zobowiązany do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego/subkonta/rachunku pomocniczego przeznaczonego do obsługi projektu, a po podpisaniu umowy o dofinansowanie zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich wydatków w ramach projektu z ww. wyodrębnionego rachunku bankowego/subkonta/rachunku pomocniczego przeznaczonego do obsługi projektu. Oznacza to, że z wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego powinny być ponoszone wszystkie wydatki zw. z tym projektem, tj. zarówno wydatki kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne oraz wydatki stanowiące zarówno koszty bezpośrednie jak i koszty pośrednie.

                                              Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską.

                                              Pytanie 5. Polityka rachunkowości do projektu -> aneks czy odrębne zarządzenie?
                                              Odpowiedź, 18.09.2017 r.
                                              Szczegółowość polityki.6. Polityka rachunkowości do projektu aneks czy odrębne zarządzenie? Szczegółowość polityki.Polityka rachunkowości powinna zostać opracowana tak, aby odpowiadała wymogom wynikającym z ustawy o rachunkowości. Również sposób aktualizacji polityki rachunkowości w celu jej dostosowania do wymogów ewidencji księgowej dla projektu powinien zostać przeprowadzony zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także zgodnie z innymi zasadami obowiązującymi w danej jednostce, tj. jeśli polityka rachunkowości została wprowadzona zarządzeniem kierownika jednostki, to jej zmiana/aktualizacja również co do zasady powinna zostać wprowadzona zarządzeniem (zarządzenie ws. zmiany polityki rachunkowości). 

                                              Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską.

                                              Pytanie 4. Dodatek dla personelu (40%) - czy w tych 40% są ujęte pochodne (ZUS Pracodawcy, FP), np. 1.200 zł to 40% dochodu, czy w tej kwocie są ww. pochodne?
                                              Odpowiedź, 18.09.2017 r.
                                              Zgodnie z regulacjami sekcji 6.15.1 Wytycznych horyzontalnych, w przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danej osoby, wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być również dodatki do wynagrodzeń, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Dodatki są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego (czyli wynagrodzenia - zgodnie z regulaminem wynagrodzeń danej instytucji) wraz ze składnikami, o których mowa w podrozdziale 6.15 pkt 3 (czyli składkami pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, składkami na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisami na ZFŚS oraz wydatkami ponoszonymi na Pracowniczy Program Emerytalny zgodnie z ustawą o pracowniczych programach emerytalnych).

                                              Na przykład – jeśli koszt zatrudnienia pracownika to 3.600 zł z czego 3.000 to wynagrodzenie podstawowe brutto pracownika a 600 zł to tzw. pochodne (składki, odpisy, itd.), to dodatek może stanowić wydatek kwalifikowalny do wysokości 1.440 zł (1.200 zł  jako 40% wynagrodzenia podstawowego brutto plus 240 zł jako 40% pochodnych od tego wynagrodzenia).

                                              Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską.

                                              Pytanie 3. Czy ryczałtowe koszty pośrednie muszą być ponoszone przez Beneficjenta - Gmina (Urząd) czy przez Beneficjenta - Gmina (żłobek) - obecnego realizatora projektu?
                                              Odpowiedź, 18.09.2017 r.
                                              Koszty pośrednie muszą być ponoszone przez Beneficjenta – stronę umowy o dofinansowanie, czyli Gminę jako osobę prawną. Nie ma znaczenia w jaki sposób koszty te zostaną rozliczone w ramach Gminy jako osoby prawnej, tj. czy zostaną one poniesione z budżetu Gminy czy w ramach środków przydzielonych w planie finansowym gminnej jednostce budżetowej.

                                              Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską.

                                              Pytanie 2. Czy koszty można księgować tylko na "5" ? Np.. "4" wynagrodzenie - nie ma osobnego konta dla projektu, "wyciągam" wg klucza koszty pracownika i "wrzucam" na "5" - projekt?
                                              Odpowiedź, 18.09.2017 r.
                                              Beneficjenci ewidencjonujący koszty w układzie rodzajowym oraz kalkulacyjnym (według typów działalności) zobowiązani są dostosować ewidencję w obu układach, tj. zarówno konta zespołu „4” jak i konta zespołu „5”.

                                              Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską.

                                              Pytanie 1. Czy cło jest wydatkiem kwalifikowalnym (podnosi wartość środka trwałego wg ustawy o rachunkowości, tak jak i transport)?
                                              Odpowiedź, 18.09.2017 r.
                                              Zgodnie z treścią podrozdziału 6.13 Wytycznych horyzontalnych (pkt 4) podatki i inne opłaty poniesione w związku z nabyciem towaru lub usługi mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne gdy brak jest prawnej możliwości ich odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego. Ponieważ w odniesieniu do należności celnych z tytułu importu towarów przepisy krajowe nie przewidują możliwości ich odzyskania, opłaty te stanowią wydatek kwalifikowalny (pod warunkiem oczywiście, że poniesione zostały w związku z wydatkiem, który sam w sobie został uznany za kwalifikowalny). 

                                              Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską.

                                               Bezpośredni link do zagadnienia:
                                               https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prowadzenie_ewidencji_ksiegowej_szkolenie_18092017

                                               Pytanie 1. W jaki sposób należy rozliczyć w projekcie koszty personelu projektu (księgowa, woźna, nauczyciel), które były założone we wniosku o dofinansowanie w kosztach bezpośrednich (dotyczy projektu przedszkolnego i nowoutworzonych oddziałów - ZIT)?
                                               Odpowiedź, 10.10.2017 r.
                                               W kosztach bezpośrednich rozlicza się wyłącznie koszty personelu merytorycznego zaangażowanego do realizacji wsparcia bezpośredniego na rzecz uczestników projektu, koszty personelu obsługowego będące kosztami administracyjnymi związanymi z obsługą projektu natomiast rozliczane są ryczałtem w kosztach pośrednich. W budżecie szczegółowym projektu nie można wykazywać kosztów pośrednich z katalogu wskazanego w pkt 2 podrozdziału 8.4 Wytycznych. Nie można uzasadniać poniesienia w ramach kosztów bezpośrednich (za koszty bezpośrednie uznaje się koszty personelu merytorycznego), żadnych kosztów personelu administracyjnego zajmującego się obsługą projektu. Koszty zaangażowania koordynatora czy kierownika projektu, osób zajmujących się rozliczaniem, monitorowaniem projektu lub prowadzeniem innych działań administracyjnych w projekcie oraz koszty zarządu i personelu obsługowego (kadry, finanse, księgowość, administracja, sekretariat, kancelaria, dział prawny, w tym organizacja zamówień publicznych) rozliczane są wyłącznie w kosztach pośrednich ryczałtem i nie mogą być ujmowane w kosztach bezpośrednich.

                                               Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                               Pytanie 2. Co w praktyce oznacza przy zachowaniu trwałości w projektach EFS zapewnienie świadczenia usług o podobnej jakości i zbliżonym zakresie?
                                               Odpowiedź, 10.10.2017 r.
                                               Obowiązek zapewnienia przez beneficjenta świadczenia w okresie trwałości projektu usług o podobnej jakości i zbliżonym zakresie oznacza, że w okresie tym beneficjent będzie świadczył usługi, których zakres i jakość nie będą się istotnie różniły od zakresu i jakości usług świadczonych w trakcie jego realizacji. Przykładowo, przypadek, w którym beneficjent w okresie realizacji projektu świadczył dwa rodzaje usług (np. opieka domowa nad jedną grupą osób oraz organizacja zajęć dla innej grupy osób), w okresie trwałości projektu natomiast świadczyć będzie tylko jeden z nich (np. będzie jedynie organizować zajęcia dla drugiej grupy osób) nie będzie uznawany za świadczenie usług o zbliżonym zakresie i podobnej jakości. 

                                               Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                               Pytanie 3. Czy zapytania ofertowe odnoszą się do wartości projektu czy poszczególnych wartości zamówień?
                                               Odpowiedź, 10.10.2017 r.
                                               Zapytania ofertowe odnoszą się do wartości poszczególnych zamówień. Zgodnie z podrozdziałem 6.5 Wytycznych, postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) powinny być prowadzone w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, co następuje w drodze zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych albo zasady konkurencyjności, a w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie – w drodze przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku.

                                               Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                               Pytanie 4. Jak wypłacić "13" po rozliczeniu projektu? Zakończenie projektu VI 2017. Co z "13" w roku 2018?
                                               Pytanie 5. Czy można wypłacić "13" w ramach projektu, który kończy się w połowie roku?
                                               Pytanie 6. Czy możemy wypłacić ZUS w lipcu, jeżeli projekt kończy się w czerwcu?
                                               Pytanie 7. Jakie dokumenty potwierdzające wykonanie wydatków PDOF i ZUS np. wyciąg bankowy.
                                               Odpowiedź wspólna do pyt. 4-7, 10.10.2017 r. Tzw. 13-tka (dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składniki wynagrodzenia takie jak składki na ubezpieczenia społeczne, mogą zostać rozliczone dopiero po ich faktycznym wypłaceniu i muszą dotyczyć okresu realizacji projektu. Rozliczenie wydatku powinno nastąpić w okresie sprawozdawczym, za który składany jest wniosek o płatność, w którym wydatek został poniesiony (np. wynagrodzenie za marzec wypłacone w kwietniu rozliczane we wniosku o płatność za II a nie I kwartał), a w przypadku zakończenia projektu - przed złożeniem wniosku o płatność końcową. Dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku w postaci zapłaty zaliczki na PDOF oraz/lub składek na ZUS jest wyciąg bankowy.

                                               Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                               Pytanie 8. W przypadku oszczędności powyżej 10% wartości zadania w ramach postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - czy sumujemy cząstkowe oszczędności z kilku różnych postępowań na różne szkolenia, czy te 10% miałoby się pojawić w jednym dużym postępowaniu?
                                               Odpowiedź, 03.10.2017 r.
                                               Zgodnie ze wzorem umowy o dofinansowanie, w przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności, przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie, mogą one być wykorzystane przez Beneficjenta wyłącznie za pisemną zgodą IZ pod warunkiem, że będzie się to wiązało ze zwiększeniem wartości wskaźników odnoszących się do celów projektu określonych we wniosku przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że Beneficjent wykaże konieczność przeznaczenia oszczędności na pokrycie wydatków poniesionych w wyższej wysokości niż zaplanowana w wyniku znaczącego wzrostu cen. Limit 10% odnosi się do wartości środków alokowanych na dane zadanie, nie zaś do wartości poszczególnych postępowań, jego przekroczenie może więc nastąpić zarówno w przypadku gdy suma cząstkowych oszczędności z kilku różnych postępowań prowadzonych w ramach danego zadania przekroczy 10% wartości środków alokowanych na to zadanie, jak również w przypadku, gdy oszczędności takie zostaną wygenerowane w związku z jednym dużym postępowaniem.

                                               Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                               Pytanie 9. Czy podrozdział 6.13 "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków" dotyczy beneficjentów rozumianych jako projektodawcy/ podmiot, z którymi są podpisywane umowy o dofinansowanie realizacji projekty EFS, czy również dotyczy uczestników projektu, którzy otrzymują pomoc de minimis np. dotacje na założenie firmy? (x2)
                                               Odpowiedź, 03.10.2017 r.
                                               Problem sygnalizowany w ramach odpowiedzi na pytania do szkolenia nt. „Ewidencja księgowa projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS”. W tym zakresie poprosiłabym o ew. Państwa stanowisko. Osoba, która zadała to pytanie twierdziła, że posiada już odpowiedź – z tego co mówiła udzieloną pocztą elektroniczną przez przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju – że w takim przypadku podrozdziału 6.13 nie stosuje się, jeśli chodzi natomiast o same Wytyczne to faktycznie jest w tej kwestii istotna wątpliwość ponieważ Wytyczne odwołują się w tym zakresie do punktów i postanowień, których w nowej wersji Wytycznych już nie ma.

                                               Zgodnie z pkt 6 Rozdziału 4 Wytycznych:„Wytyczne nie mają zastosowania do wydatków ponoszonych przez uczestników projektów i ostatecznych odbiorców, z zastrzeżeniem podrozdziału 6.20 Wytycznych”.

                                               Nowa wersja Wytycznych nie zawiera podrozdziału 6.20. W poprzedniej wersji podrozdział 6.20 regulował kwestie związane z projektami grantowymi, czyli kwestie opisane obecnie w podrozdziale 6.19 Wytycznych. Zakładając, że jest to pomyłka i de facto chodziło o podrozdział 6.19 nowych Wytycznych, należałoby stwierdzić, że nowe Wytyczne mają zastosowanie do projektów grantowych.

                                               Zgodnie z pkt 8 podrozdziału 6.13 Wytycznych, w przypadku instrumentów finansowych zastosowanie ma sekcja 6.18.1 pkt 6. Zgodnie z postanowieniami tej sekcji (pkt 6):

                                               • nie jest brany pod uwagę do celów określania kwalifikowalności wydatków w ramach instrumentów finansowych sposób traktowania VAT na poziomie inwestycji ostatecznego odbiorcy, tzn. nie podlega rozpatrzeniu możliwość odzyskania przez niego podatku VAT,

                                               • niemniej w przypadku określonym w pkt 1 lit. b sekcji 6.19.2 do dotacji stosuje się podrozdział 6.13.

                                               I tu podobna sytuacja – obecny podrozdział 6.19 Wytycznych nie zawiera sekcji, nie zawiera więc sekcji 16.9.2, do której referuje się w pkt 6 podrozdziału 6.18.1. Jeśli by uznać, że „przypadek określony w pkt 1 lit. b sekcji 6.19.2” nowych Wytycznych to przypadek, o którym była mowa w pkt 1 lit. b sekcji 6.18.2 poprzedniej wersji Wytycznych, to w świetle nowego podejścia do zasad kwalifikowania podatku VAT moim zdaniem – do Państwa weryfikacji – postanowienia podrozdziału 6.13 należałoby stosować tzn. należałoby badać możliwość odliczenia podatku VAT przez podmiot otrzymujący np. dotację na założenie działalności gospodarczej.

                                               Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                               Pytanie 10. Jeżeli uczestnik projektu miał wyznaczone badania przed szkoleniem i nie wstawił się z przyczyn niezależnych od beneficjenta, ale badanie odbył 5 dni później, po rozpoczęciu szkolenia, to czy jest to uznane przez IP?
                                               Odpowiedź, 03.10.2017 r.
                                               Jeżeli skierowanie wydaliśmy wcześniej przed szkoleniem?Zgodnie z podrozdziałem 8.2 Wytycznych horyzontalnych, warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, przy czym kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana jest co do zasady bezpośrednio przed udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia. Jeżeli charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu, kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana może być na etapie rekrutacji do projektu, Wytyczne nie przewidują jednak uznania za spełnione warunków kwalifikowalności projektu w przypadku, gdy warunki te zostały spełnione po udzieleniu pierwszej formy wsparcia. Jeśli zatem posiadanie przez uczestnika badań lekarskich było warunkiem zakwalifikowania uczestnika do projektu, a uczestnik przed udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia badań tych nie posiadał, uczestnik taki co do zasady nie spełnia warunków kwalifikowalności do projektu. Każdy przypadek będzie jednak rozpatrywany indywidualnie.

                                               Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                               Pytanie 11. "Koszty zaangażowania personelu" – nowa interpretacja na przykładach.
                                               Pytanie 12. Procedura obliczania wskaźników – wszelkich – na koniec projektu. Oparta na przykładach.
                                               Pytanie 13. Jak zatrudnić nauczyciela do projektu "SOWA"? Czy w ramach nadgodzin czy umowa zlecenie?
                                               Pytanie 14. W jaki sposób zatrudnić nauczyciela zgodnie z Kartą Nauczyciela na dodatkowe godziny w ramach projektu "SOWA"?
                                               Pytanie 15. Jak zatrudnić nauczyciela do projektu?
                                               Pytanie 16. Zasady zatrudnienia i opłacania nauczycieli w projektach zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz tworzenie arkuszy organizacyjnych szkół na tej podstawie?
                                               Pytanie 17. Spółka realizuje projekt 9.1.5. W ramach działalności komercyjnej prowadzi szkolenia, które są przewidziane dla uczestników projektu (opiekunka w żłobku). Jak wykazać we wniosku o płatność koszt związany z uczestnictwem 1 osoby w szkoleniu przeprowadzonym przez spółkę. W szkoleniu brało udział łącznie 8 osób (1 projekt + 7 komercyjnie). Jak udokumentować, wycenić, wykazać w kosztach projektu staż odbywany przez ww. osobę w żłobku, który jest prowadzony przez spółkę?
                                               Odpowiedź wspólna do pytań 11-17, 03.10.2017 r.
                                               Pytania 11-17 moim zdaniem sugerują bardziej potrzebę wydania materiałów informacyjnych z podanymi konkretnymi przykładami rozwiązań i rozliczeń lub przeprowadzenia odrębnego szkolenia na ten temat. Proszę o informację jeśli jednak życzą sobie Państwo aby na któreś z tych pytań odpowiedzieć w ramach pytań do tego szkolenia.

                                               Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                               Pytanie 18. Jeżeli wiem, że nie złożymy wniosku końcowego zgodnie z montażem finansowym, to czy w tym celu mogę w ostatnim wniosku rozliczeniowym "nie posyłać" kosztów pośrednich w wys. 10% przekroczonego wkładu własnego, a w końcowym wniosku "zminusować" wkład własny w przekroczonej wysokości?
                                               Odpowiedź, 03.10.2017 r.
                                               Na to pytanie wolałabym nie odpowiadać. Osoba je zadająca w trakcie szkolenia przedstawiała bardzo specyficzną, myślę, że dość skomplikowaną sytuację, która w pisemnym pytaniu została opisana bardzo skrótowo. Obawiam się, że bez znajomości szczegółów i dokumentacji moglibyśmy udzielić odpowiedzi, która mogłaby okazać się błędna. W mojej ocenie jest to przypadek do indywidualnej konsultacji z opiekunem projektu/beneficjenta. Sprawa dot. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

                                               Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                               Pytanie 19. Czy zobowiązania publiczne takie jak ZUS czy podatek mogą być zapłacone z rachunku firmowego, a następnie zrefundowane z rachunku bankowego UE (koszty bezpośrednie)?
                                               Pytanie 20. Czy po otrzymaniu zaliczki na rachunek bankowy projektu można przeksięgować środki na rachunek firmowy na koszty pośrednie tylko rzeczywiście poniesione (np. raz w miesiącu), czy też całą wartość procentową otrzymanej zaliczki, czy też adekwatnie do wydatkowanych rzeczywiście kosztów bezpośrednich?
                                               Odpowiedź wspólna do pytań 19 i 20, 03.10.2017 r.
                                               W przypadku projektów współfinansowanych z EFS co do zasady nie ma obowiązku ponoszenia wydatków bezpośrednio z rachunku bankowego projektu. Możliwa jest więc sytuacja, w której beneficjent ponosi wydatki zw. z realizacją zobowiązań publicznoprawnych takie jak składki ZUS czy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń rozliczanych w ramach kosztów bezpośrednich z rachunku bankowego „firmowego” a następnie dokonuje ich refundacji ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu. Koszty pośrednie projektu mogą zostać przeksięgowane z rachunku bankowego projektu na rachunek bankowy „firmowy” w pełnej wysokości otrzymanej zaliczki. Należy jednak pamiętać, że nieuznanie za kwalifikowalne określonej kwoty kosztów bezpośrednich wiąże się automatycznie z odpowiednią korektą kwoty kosztów pośrednich.

                                               Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                               Pytanie 21. Księgowanie wkładu niepieniężnego. Czy konto pozabilansowe? Dokument nota?
                                               Odpowiedź, 03.10.2017 r.
                                               Wkład niepieniężny do projektu może być księgowany na koncie pozabilansowym o ile taki sposób księgowania spełni ogólne wymogi stawiane ewidencji księgowej projektów finansowanych ze środków UE, tj. beneficjent zapewni, że ewidencja będzie prowadzona w sposób przejrzysty i pozwalający na uzyskanie informacji wymaganych w zakresie rozliczania i kontroli projektu. Wniesienie wkładu niepieniężnego dokumentuje się notą księgową. Wartość wkładu niepieniężnego powinna być należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom lub innymi dokumentami pod warunkiem, że przewidują to zasady programu operacyjnego oraz z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich warunków kwalifikowalności wkładu niepieniężnego.

                                               Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                                                Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                https://rpo.slaskie.pl/czytaj/szkolenie_rozliczanie_projektow_efs

                                                Pytanie 3. Jakie są kary za nieprzestrzeganie wytycznych dot. dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych?
                                                Odpowiedź, 4.10.2017 r.
                                                W kwestii kar nie ma jeszcze rozporządzenia, które określa kary za brak dostępności serwisu internetowego. Osoba, która jest "wykluczona" z powodu braku elementów strony www, które powinny być zamieszczone a brak utrudnia dotarcie do informacji, ma prawo do wniesienia skargi. Każdy użytkownik serwisu, który nie ma możliwości skorzystania z treści, ma prawo do wniesienia zarzutu nierównego traktowania osób z niepełnosprawnościami.

                                                Po 31 maja 2015 roku, każdy podmiot ma obowiązek przystosować strony internetowe zgodnie z międzynarodowymi standardami WCAG 2.0. NIK, we współpracy z ekspertami, sprawdza wypełnienie wymagań WCAG 2.0.

                                                Jeżeli chodzi o udział w projektach unijnych sprawa jest już bardziej złożona. Dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej może zostać cofnięte, jeżeli strona www, utworzona w wyniku udziału w projekcie unijnym, nie spełnia zasad dostępności WCAG 2.0.

                                                Więcej informacji na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

                                                Opracowane przez panią dr Izabelę Mrochen

                                                Pytanie 2. W jaki sposób przystosować geoportal powiatowy dla osób niepełnosprawnych? 
                                                Odpowiedź, 4.10.2017 r.
                                                Każdy portal/serwis podlega tym samym zasadom i wytycznym WCAG 2.0. Jeżeli serwis zawiera mapy, wtedy należy do każdej mapy dodać wersję tekstową. Ponadto jeżeli mapy lub wykresy, zamieszczone na stronie, zawierają dużą ilość danych statystycznych, wtedy należy dodać tabelę poniżej mapy lub wykresu z najważniejszymi danymi tak aby umożliwić zrozumienie treści.

                                                Jeżeli chodzi o przygotowanie map, należy opisać zawartość mapy poprzez tekst alternatywny. Dobrym rozwiązaniem jest też nagranie opisu w formie MP3.

                                                Przykład ze strony Konsorcjum W3C:
                                                1. Opis wykresu,
                                                2. Po wybraniu Image Description przechodzimy do tabeli, która jest przygotowana na podstawie danych z wykresu
                                                3. Przykład mapy,
                                                4. Ta sama mapa ale w wersji tekstowej (dane z mapy są uporządkowane tematycznie w tabelkach).

                                                Opracowane przez panią dr Izabelę Mrochen

                                                Pytanie 3. Przykłady alternatywnych, uproszczonych stron internetowych wykonanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
                                                Odpowiedź, 4.10.2017 r.
                                                Nie do końca rozumiem "uproszczona strona alternatywna". Chyba chodzi o serwis, który zawiera więcej treści tekstowej a mniej obrazów, ilustracji, zdjęć, itp.

                                                Przykłady prostej strony:
                                                Przykład 1.
                                                Przykład 2.
                                                Przykład 3.
                                                Przykład 4.
                                                Przykład 5.
                                                Przykład 6. 

                                                Opracowane przez panią dr Izabelę Mrochen

                                                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_dostepnosci_wcag_2_0_29092017

                                                 Sposób wykazywania wartości docelowej wskaźników produktu:

                                                 Liczba osób indywidualnie odwiedzających Planetarium Śląskie
                                                 Liczba osób odwiedzających Planetarium Śląskie ze zorganizowanych grup uczniowskich i przedszkolnych

                                                 Odpowiedź, 28.09.2017 r.
                                                 Wartość docelowa dla wskaźnika produktu to wyrażony liczbowo stan danego wskaźnika na moment zakończenia rzeczowej realizacji projektu realny do osiągnięcia. Wnioskodawca powinien w polu tekstowym w części F.1 wniosku: „Opis sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika” w sposób jednoznaczny określić, co składa się na wartość docelową danego wskaźnika (w jaki sposób została ona oszacowana) lub też wskazać dokładne miejsce w dokumentacji aplikacyjnej, gdzie zamieścił stosowną informację na ten temat. W opisie sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika należy wskazać dodatkowo źródło informacji, z którego wynikać będzie rzeczywista wartość osiągniętego wskaźnika. Jako źródło wskazać należy odpowiedni dokument (np. protokół odbioru/ raport z kampanii promocyjnej/ potwierdzony wykaz ze statystyk serwerów).

                                                 W związku z momentem wykazywania wskaźników produktu należy wybrać właściwy dokument, którym wnioskodawca dysponować będzie na moment zakończenia rzeczowej realizacji projektu np. protokołu odbioru robót potwierdzającego, że inwestycja została wykonana zgodnie z założeniami. W ten sposób dzięki zrealizowaniu projektu potwierdza się, że powstała infrastruktura jest gotowa do przyjęcia wskazanej liczby osób indywidualnie odwiedzających Planetarium w ciągu roku oraz wskazanej liczby osób rocznie ze zorganizowanych grup uczniowskich i przedszkolnych.

                                                 Badanie rzeczywistej liczby osób odwiedzających Planetarium dokonane zostanie poprzez wskaźnik rezultatu, tj. Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje (wskaźnik rezultatu bezpośredniego).

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_12_3_stanowisko_instytucji_oglaszajacej_konkurs

                                                  Pytanie 9. Czy wystarczy oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę bez żądania zanimizowanych umów?
                                                  Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                                                  To zamawiający, zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a lit.a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”, wskazuje na sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy. Zamawiający może bazować na oświadczeniu w tym zakresie, zostawiając sobie jednocześnie możliwość zażądania innych dokumentów, w tym zanonimizowanych kopii umów o pracę, w przypadku zaistnienia wątpliwości czy też pozyskania informacji, że złożone oświadczenie nie jest zgodne ze stanem faktycznym.

                                                  Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                                  Pytanie 8. Różnica między niedozwolonym podziałem zamówienia na części zaniżającym wartość zamówienia a legalnym podziałem zamówienia na kilka procedur powodujący, że nie trzeba stosować PZP czy zasady konkurencyjności.
                                                  Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                                                  Żaden podział zamówienia na części co do zasady nie może powodować uniknięcia stosowania ustawy, czy też procedur opisanych w Pzp lub stosowania zasady konkurencyjności. W tym zakresie zastosowanie znajduje art. 32 ust. 4 ustawy zgodnie z którym, jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części.

                                                  Jedynym wyjątkiem jest art. 6a usawy, który odnosi się do uzasadnionego podziału zamówienia na części wynikających np. z przyczyn organizacyjnych lub technicznych. W takim przypadku, wspomniany art. 6a ustawy daje zamawiającemu prawo do zastosowania na daną część regulacji odnoszących się do wartości tej części, o ile spełnione zostały zawarte w tym przepisie przesłanki: „jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

                                                  Z uwagi na konsekwencje błędnej kwalifikacji podziału za uzasadniony, należy bardzo ostrożnie podchodzić do zastosowania art. 6a ustawy.

                                                  Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                                  Pytanie 7. Czy istnieje wzór oświadczenia o braku konfliktu interesu?
                                                  Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                                                  Wytyczne nie zawierają wzoru oświadczenia w tym zakresie. Wystarczające jest, jeżeli dana osoba złoży oświadczenie, że brak jest jakichkolwiek powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami uczestniczącymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Można oczywiście to oświadczenie rozbudować i dodać „a w szczególności ………..” wymieniając sytuacje opisane w Wytycznych.

                                                  Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                                  Pytanie 6. Czy należy sumować prace projektowe, czy każdy można szacować osobno?
                                                  Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                                                  Ocena, czy mamy do czynienia z zamówieniem udzielanym w częściach, czy też z odrębnym zamówieniem, to zagadnienie sprawiające zamawiającym problem od początku funkcjonowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu właściwego zakwalifikowania zamówienia do innego zamówienia podobnego, kierujemy się trzema przesłankami: tożsamości przedmiotowej (dostawy/usługi/roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie), tożsamości czasowej (możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie) oraz tożsamości podmiotowej (możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę).

                                                  Co do zasady każde zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej jest zamówieniem odrębnym, nie spełniającym łącznie wszystkich trzech przesłanek – brak tożsamości przedmiotowej, gdyż każdy projekt to wykonanie indywidualnie oznaczonego dzieła o innym przeznaczeniu (zaprojektowanie konkretnego obiektu budowlanego).

                                                  Jedynym wyjątkiem co do konieczności potraktowania kilku usług projektowej jako jednego zamówienia, to zaplanowanie wykonania tych projektów w odniesieniu do tego samego obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                  Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                                  Pytanie 5. W jakich przypadkach można zatrzymać wadium?
                                                  Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                                                  Przesłanki zatrzymania wadium zawarte są w art. 46 ust.4a oraz ust. 5 ustawy.

                                                  Zdecydowanie mniej wątpliwości interpretacyjnych sprawiają przesłanki zatrzymania wadium, zawarte w art. 46 ust. 5 ustawy. Zgodnie ze wspomnianym przepisem, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
                                                  1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
                                                  2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
                                                  3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

                                                  Z powyższego wynika, że chodzi o pewne zachowanie wybranego wykonawcy, które powodują, że umowa w sprawie zamówienia publicznego nie zostanie podpisana (zawarta) – odmowa podpisania tej umowy (w tym zakresie musi zostać złożone jednoznaczne oświadczenie wykonawcy, że odmawia podpisania umowy), brak wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zabezpieczenie takie musi zostać wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy) oraz wszelkie inne przypadki, gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

                                                  Wątpliwości interpretacyjne budzi drugi z przepisów, który stanowi podstawę do zatrzymania wadium, tj. art. 46 ust. 4a ustawy. Chodzi o przypadki, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

                                                  Co budzi w przytoczonym przepisie takie wątpliwości? Otóż czy należy zatrzymać wadium wyłącznie za fizyczny brak dokumentów, które należy złożyć na wezwanie zamawiającego, co spowodowało brak możliwości wybrania tej oferty, czy też o takie sytuacje, gdy wykonawca składa jakieś dokumenty na wezwanie zamawiającego, jednak dokumenty te w dalszym ciągu nie potwierdzają spełniania postawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału w postępowaniu. Co do zasady, wadium należy zatrzymać za bierną podstawę wykonawcy i brak jakiejkolwiek odpowiedzi, jednak zdarzają się poglądy przeciwne. W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r. (sygnatura akt III CZP 27/17) Sąd stanął na stanowisku, iż: „Wadium podlegało zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 18 października 2014 r. (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 907) także wtedy, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie wynikało potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.” Z uchwały tej wynika jednoznacznie, iż zatrzymanie wadium może nastąpić nie tylko w przypadku biernego zachowania się wykonawcy, ale także gdy przedłoży on na wezwanie zamawiającego dokumenty, z których treści nie wynika spełnianie wymagań, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (m.in. spełnianie warunków udziału w postępowaniu).

                                                  Z pewnością problematyka zatrzymania wadium w oparciu o przesłankę z art. 46 ust. 4a ustawy wymaga indywidualnego podejścia do każdej sprawy i gruntowanej analizy zaistniałego przypadku.

                                                  Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                                  Pytanie 4. Czy sumuje się środki unijne z pozostałymi środkami finansowymi? Aby zastosować ustawę np. środki - szacowanie 12m= 60 000,00 + nowe środki (obiekty z EFS) np. 300 x 12= 660zł. Jaka procedurę zastosować w tym przypadku powyżej 50 000- wytyczne EFS lub nie?
                                                  Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                                                  Z wytycznych wynika jednoznacznie, że „W przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów, którzy nie są zamawiającymi w rozumieniu Pzp, wartość zamówienia ustala się w odniesieniu do danego projektu. Podmioty, które są zamawiającymi w rozumieniu Pzp, po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości wskazanej w art. 4 ust. 8 Pzp lub w przypadku zamówień sektorowych wartości wskazanej w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust. 8 Pzp, określają wartość zamówienia w odniesieniu do danego projektu w celu stwierdzenia, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności czy procedurze rozeznania rynku.” (rozdział 6.5. pkt 12).Powyższe sugerowałoby, że zamówienia „sumowane” są jedynie w ramach danego projektu (chodzi o zamówienia na to samo, spełniające łącznie przesłanki tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i czasowej).

                                                  Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na fakt, iż cały czas w doktrynie funkcjonuje stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z którym, źródło finansowania przy ocenie, czy mamy do czynienia z takim samym zamówieniem, nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli zamawiający udziela takich samych zamówień, to powinien je traktować jak jedno zamówienie o łącznej wartości, niezależnie od tego, czy płaci za te zamówienia ze środków własnych, czy też ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

                                                  Takie stanowisko ma jednak znaczenie w przypadku, gdy łączna wartość zamówień przekracza 30 000 euro. W przypadku zamówień poniżej 30 000 euro, należy postępować zgodnie z wytycznymi i sumować wyłącznie te same zamówienia w ramach danego projektu. Jeżeli wartość takiego zamówienia albo takich samych zamówień przekracza 50 000 zł, do udzielenie zamówienia (zamówień) należy zastosować zasadę konkurencyjności.

                                                  Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                                  Pytanie 3. Gdzie należy publikować zapytania ofertowe przed podpisaniem umowy?
                                                  Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                                                  Zgodnie z nowymi wytycznymi w tym zakresie, „w przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu (tj. stronie gwarantującej odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu, nie może być to strona własna beneficjenta; od dnia 1 stycznia 2018 r. na stronie właściwej dla danego programu operacyjnego).” - rozdział 6.5.2. pkt 14 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, MR/H 2014-2020/23(3)07/2017 z 19 lipca 2017 r.

                                                  Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                                  Pytanie 2. Aspekty społeczny- zastosowanie przy realizacji kursów/ szkoleń.
                                                  Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                                                  Zgodnie z przepisami ustawy, aspekty społeczne mogą być realizowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzez opisanie ich w warunkach udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 2 Pzp), w opisie przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 4 Pzp) lub w kryteriach wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 91 ust. 2 Pzp).

                                                  W przypadku usług szkoleniowych/kursów najbardziej właściwe wydaje się zastosowanie aspektów społecznych poprzez wymagania odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy (np. poprzez wymaganie zatrudnienia tzw. osób defaworyzowanych przy realizacji cateringu, który jest elementem zorganizowania szkolenia) lub poprzez zastosowanie odpowiednich kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty – przyznanie punktów w przypadku zadeklarowania wykonywania zamówienia przez osoby zatrudnione na umowę o pracę (o ile nie postawiono w tym zakresie wymagań zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy) lub w przypadku zadeklarowania zatrudnienia tzw. osób defaworyzowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.

                                                  Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                                  Pytanie 1. Jak postępować w przypadku, gdy w procedurze klasycznej jeden z ubiegających się (nie zwycięzca) nie dostarczył wymaganej/ uzupełniającej dokumentacji?
                                                  Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                                                  Zgodnie z art. 25 ust. 1a ustawy wraz z ofertą każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (o ile zamawiający określa jakiekolwiek warunki udziału). W postępowaniu od tzw. kwoty unijnej wzwyż oświadczenie to przybiera postać Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca zobowiązany jest w określonym terminie do złożenia oświadczenie ws. grupy kapitałowej.

                                                  Powyższe dokumenty (oświadczenia) należy złożyć bez względu na rodzaj procedury w ramach przetargu nieograniczonego (klasyczna czy odwrócona), jednak inne są skutki braku złożenia takich dokumentów. W przypadku procedury klasycznej zamawiający jest zobowiązany do zastosowania procedury opisanej w art. 26 ust. 3 ustawy – wezwanie do złożenia, uzupełnienia/poprawienia dokumentów niezależnie od tego, które miejsce w tzw. rankingu ocen uzyska wykonawca. Jeżeli chodzi o tzw. procedurę odwróconą, to wezwanie takie kierowane jest wyłącznie wobec wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

                                                  Nie bardzo wiadomo, o co chodzi autorowi pytania w sformułowaniu „nie dostarczył wymaganej/uzupełniającej dokumentacji”. Zakładam, że chodzi o sytuację, gdy wykonawca ten na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył/nie uzupełnił/nie poprawił dokumentów (wymaganych oświadczeń) składanych wraz z ofertą lub w przypadku grupy kapitałowej przekazywanych w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. W takim przypadku, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, a zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

                                                  Bez sprecyzowania jednak co oznacza „wymagana/uzupełniająca dokumentacja” trudno jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

                                                  Opracowane przez pana Grzegorza Solucha


                                                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pzp_zaawansowane_efs_efr_szkolenie_12092017

                                                   Pytanie 2. Planowany do dofinansowania projekt znajduje się obecnie na liście projektów uzupełniających w PR. Program zostanie zaktualizowany – przedmiotowy projekt zostanie „przeniesiony” na listę podstawową. Czy wobec tego należy poddać PR ponownej weryfikacji przez IZ? To znaczy – Program powinien być ponownie oceniony przez IZ i ponownie wpisany do wykazu?
                                                   Odpowiedź, 01.09.2017 r.
                                                   „Przeniesienie” nie jest możliwe bez ponownej oceny programu. Należy w takim przypadku wykazać powody takiej zmiany tj. co spowodowało, że projekt, pierwotnie znajdujący się na liście projektów uzupełniających został zaklasyfikowany i wciągnięty na listę projektów podstawowych tj. takich, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji. Powyższe działanie należy dokonać przy udziale społeczności lokalnej i pozostałych interesariuszy.

                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                   Pytanie 1. Trwałość projektu dla interesariuszy, którzy nie są JST, wymienionymi w ustawie.
                                                   Odpowiedź, 01.09.2017 r.
                                                   Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. okres obowiązku zachowania trwałości projektu to 5 lat z wyłączeniem MŚP, dla których ten okres wynosi 3 lata (art. 71 ust.1). Podejście do spełniania kryteriów kwalifikujących dany podmiot do sektora MSP, określa załącznik I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014 r.

                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/spotkanie_informacyjne_dla_wnioskodawcow_w_konkursie_z_poddzialania_10_3_5_pytania_29082017

                                                    Pytanie 5. Uzasadnienie braku podziału na części przy dostawie- sprzęt komputerowy (powyższe pytanie zostało zadane przez dwóch uczestników szkolenia).
                                                    Odpowiedź, 31.08.2017 r.
                                                    Trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na tak ogólnie postawione pytanie. Nie wiedząc dokładanie, jaki jest opis przedmiotu zamówienia i co wchodzi w skład owego „sprzętu komputerowego” nie da się odpowiedzieć, jakie argumenty przemawiają za brakiem podziału na części. Podczas szkolenia mówiłem, że nie da się stworzyć wzorca uzasadnienia braku podziału zamówienia na części. Każdą taką sprawę należy traktować indywidualnie, w zależności od tego, co wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Pewną taką wskazówką jak może wyglądać takie uzasadnienie, jest treść motywu 78 Preambuły do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (tzw. dyrektywy klasycznej):

                                                    „W przypadku gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przyczyny te mogłyby być na przykład następujące: instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.”

                                                    Istotne jest to, abyśmy potrafili także stwierdzić, czy przedmiot zamówienia jest w ogóle podzielny, czy też należy go traktować jako jedną całość. Ocenę taką należy wykonać w oparciu o treść art. 379 § 2 ustawy kodeks cywilny. Przepis ten znajduje zastosowanie, z uwagi na zastrzeżenie zawarte w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – „do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.” Z uwagi na fakt, iż kwestia podzielności świadczenia nie została uregulowana w ustawie Prawo zamówień publicznych, należy do niej stosować postanowienia kodeksu cywilnego. Zgodnie ze wspomnianym art. 379 § 2 k.c. „świadczenie jest podzielne, jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości.”

                                                    Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                                    Pytanie 4. Czy gdy wartość szacunkowa z kosztorysu inwestorskiego wynosi powyżej 50 tys. zł netto, a jedyna otrzymana oferta opiewa na 70 tys. zł, to czy można udzielić zamówienia na podstawie rozeznania rynku, czy należy unieważnić ofertę i ogłosić jeszcze raz w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności?
                                                    Odpowiedź, 31.08.2017 r.
                                                    W zapytaniu uczestnika chyba pojawił się błąd, bo moim zdaniem pytanie odnosi się do wartości kosztorysu inwestorskiego „poniżej” 50 000 zł netto, a nie „powyżej”. Inaczej to pytanie nie ma sensu.

                                                    Zasadnym jest pytanie, co zrobić gdy zamówienie zostało oszacowane poniżej 50 000 zł netto (bez VAT) i postępowanie zostało przeprowadzone w postaci rozeznania rynku, a wpłynęła tylko jedna oferta  i to z ceną 70 000 zł? W takim przypadku należy unieważnić prowadzone postępowanie (cena przekracza próg 50 000 zł, który pozwala przeprowadzić rozeznanie rynku) i powtórzyć je z zastosowaniem procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności.

                                                    Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                                    Pytanie 3.
                                                    Czy w sprawach nierozstrzygniętych w Wytycznych dotyczących zamówień w bazie konkurencyjności powinno się stosować Prawo zamówień Publicznych?
                                                    Odpowiedź, 31.08.2017 r.
                                                    Co do zasady w zapytaniu ofertowym nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                    Można oczywiście korzystać z pewnych ustawowych rozwiązań, na zasadzie analogii. Nie robiłbym jednak tego wprost (nie odsyłać np. do art. 22 ust. 1b ustawy odnoszącego się do warunków udziału w postępowaniu, tylko opisać te warunki korzystając z rozwiązań ustawowych).

                                                    Sugeruję sporządzić dosyć szczegółowe zapytanie ofertowe, w którym wszystkie istotne kwestie proceduralne zostaną rozwiązane. Brak jest jednak uzasadnienia dla zapisu, że w sprawach nieuregulowanych stosujemy przepisy ustawy Pzp.

                                                    Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                                    Pytanie 2.
                                                    Co rozumieć poprzez powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego poprzez wybór oferty? Zamówienia do 30 tys. Euro.
                                                    Odpowiedź, 31.08.2017 r.
                                                    Nie do końca jestem pewien o co chodzi Pytającemu, ale wydaje mi się, że pytanie dotyczy tzw. odwróconego VAT-u. Chodzi o sytuację, w której wybór oferty prowadzi do powstania w tym zakresie obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego, a nie wykonawcy. Czyli wykonawca składa ofertę w kwocie netto, a odprowadzenie podatku od tej kwoty leży po stronie zamawiającego. Oczywiście wykonawca powinien poinformować zamawiającego składając ofertę, że w tym konkretnym przypadku wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli taka oferta zostanie złożona (wybór tej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług), zamawiający powinien w celu oceny takiej oferty doliczyć do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć (zapłacić) zgodnie z tymi przepisami.

                                                    Z powyższego wynika, że udzielając odpowiedzi oparłem się na zasadzie analogii na treści art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis ten zastosowałbym odpowiednio także w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro.

                                                    Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                                    Pytanie 1. Czy w postępowaniu do 30 tys. euro (bez względu na wartość zamówienia) można przewidzieć negocjacje- szczególnie dla ceny?
                                                    Odpowiedź, 31.08.2017 r.
                                                    Stoję na stanowisku, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro prowadzonych w projektach współfinansowanych ze środków UE nie powinno prowadzić się negocjacji po przeprowadzonym zapytaniu. W projektach UE jedną z podstawowych zasad zawartą w wytycznych, w oparciu o które powinno toczyć się postępowanie, jest zasada przejrzystości - negocjacje bywają uznawane jej naruszenie.

                                                    Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                                     

                                                     

                                                     Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prawo_zamowien_publicznych_i_zasada_konkurencyjnosci_23082017

                                                     Pytanie 1. Czy otrzymanie wkładu WFOŚ/NFOŚ jest możliwe przy dofinansowaniu projektów z RPO WSL,  czy skutkuje obniżeniem wartości przyznanego dofinansowania?
                                                     Odpowiedź, 5.09.2017 r.
                                                     Zgodnie z treścią § 3 ust. 11 umowy o dofinansowanie, beneficjent może otrzymać środki publiczne na realizację projektu na podstawie innej umowy lub umów na finansowanie wkładu własnego. Wysokość środków publicznych przekraczająca wartość wkładu własnego skutkuje obniżeniem wartości przyznanego dofinansowania.

                                                     Przez środki powodujące obniżenie dofinansowania w przypadku gdy ich wysokość przekracza wartość wkładu własnego rozumie się środki publiczne otrzymane bezzwrotnie, tj. dotacje oraz umorzenia pożyczek.

                                                     Środki publiczne podlegające zwrotowi, tj. pożyczki nieumorzone, przekraczające wysokość wkładu własnego nie powodują obniżenia dofinansowania, chyba że nastąpi ich ewentualne umorzenie.

                                                     W związku z powyższym, zarówno w okresie realizacji projektu jak i w okresie trwałości, beneficjent powinien niezwłocznie poinformować IZ RPO WSL o uzyskanym umorzeniu pożyczek z WFOŚ otrzymanych na realizację projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.

                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

                                                      Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/finansowanie_wkladu_wlasnego_wfos_nfos_5092017

                                                      Pytanie 1. Czy termin zakończenia realizacji projektu wykazywany w części C.1.a wniosku aplikacyjnego jest tożsamy z fizycznym ukończeniem bądź pełnym zrealizowaniem projektu o którym mowa w art. 65 pkt 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320)

                                                      Odpowiedź, 24.08.2017 r.
                                                      Nie. Termin zakończenia realizacji projektu o którym mowa w pkt C.1.a w polu „Termin realizacji do” oznacza datę planowanego poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego w ramach projektu lub datę złożenia wniosku o płatność końcową. Wyznaczany jest on automatycznie przez system LSI na podstawie zadania, które zostało wskazane w pkt C.2.1, że zostanie zrealizowane jako ostatnie.

                                                      Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 65 pkt 6. ww. Rozporządzenia, operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

                                                      Jako fizyczne ukończenie bądź pełną realizacja projektu co do zasady uznawać należy podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru dla ostatniego elementu projektu (w przypadku gdy w projekcie zastosowanie znajduje protokół odbioru).

                                                      Uwaga: działań promocyjnych nie można utożsamiać z fizyczną realizacją projektu. W sytuacji gdy tylko działania promocyjne wykraczać będą terminem zakończenia poza datę złożenia wniosku, projekt traktowany będzie jako fizycznie ukończony.

                                                      Celem wykazania, iż projekt spełnia warunki określone w rozporządzeniu ogólnym należy, w przypadku projektów rozpoczętych, w części C.1.b wniosku jednoznacznie zadeklarować, iż projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany w rozumieniu art. 65 ust 6 ww. Rozporządzenia, w tym, czy sporządzony został/nie został bezusterkowy protokół odbioru.

                                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/termin_zakonczenia_realizacji_projektu__dla_wszystkich_konkursow_24082017

                                                       Pytanie 5. Czy istnieje możliwość sfinansowania w projekcie wynagrodzenia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w żłobku/klubie dziecięcym zanim placówka rozpocznie właściwe działanie? Chodzi np. o sytuację wykonywania przez opiekunki/ów dzieci czynności przygotowawczych na miesiąc/dwa przed faktycznym otwarciem placówki i przyjęciem dzieci.
                                                       Odpowiedź, 18.08.2017 r.
                                                       Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020  w części zawierającej dodatkowe wyjaśnieniach odnośnie Działania 8.1 pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług względem konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W związku z powyższym, w sytuacji gdy opiekunowie zostaną zatrudnieni w projekcie przed faktycznym przyjęciem dzieci do placówki, nie będzie możliwości pokrycia kosztów ich zatrudnienia na pełny rok pobytu dziecka w żłobku/klubie dziecięcym. ent2Ponadto należy każdorazowo mieć na uwadze zasadność i racjonalność ponoszenia konkretnego wydatku w projekcie. W opisywanym przykładzie należy zastanowić się nad innymi możliwymi rozwiązaniami w sytuacji, gdy rzeczywiście zachodzi konieczność rozpoczęcia projektu wcześniej niż w momencie przyjęcia dzieci (gdy np. konieczne są prace adaptacyjne, przystosowawcze, montowany będzie plac zabaw itp.). Do katalogu kosztów pośrednich możliwych do wykazania w ramach projektu zaliczają się między innymi koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie i administrowanie projektem w tym koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane jedynie do projektu np. kierownik jednostki) oraz koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna). Należy więc wziąć pod uwagę jakie czynności muszą zostać wykonane na miesiąc/dwa przed faktycznym rozpoczęciem działania placówki oraz jakie osoby spośród całego personelu projektu będą za nie odpowiedzialne. Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs zaznacza, iż wydatki w projekcie oceniane są w kontekście zapisów całego wniosku, z uwzględnieniem racjonalności, zasadności i kwalifikowalności poszczególnych wydatków, w oparciu o stosowane dokumenty oraz wiedzę i doświadczenie osób oceniających projekt.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                       Pytanie 4. Jak należy rozumieć definicję osoby znajdujące się w trudnej sytuacji?
                                                       Odpowiedź, 18.08.2017 r.
                                                       Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji należy definiować następująco: zbiór cech, które powodują niekorzystną sytuację np. na rynku pracy z powodu płci, statusu, wieku, wykształcenia, niepełnosprawności, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                       Pytanie 3. W związku z planowanymi od nowego roku zmianami w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r.o opiece nad dziećmi do lat 3 , które między innymi przewidują zlikwidowanie wymogu posiadania dwóch sal w żłobku (oddzielnej do odpoczynku) oraz zwiększenie ilości dzieci przypadających na jednego opiekuna, zwracamy się z pytaniem czy pisząc projekt powinniśmy uwzględnić w nim planowane zmiany? Jest to tym bardziej istotne, gdyż często barierę dla założenia nowego żłobka stanowią warunki lokalowe.
                                                       Odpowiedź, 18.08.2017 r.
                                                       IOK informuje, iż projekt powinien opierać się na obowiązujących  wytycznych, dokumentach oraz aktach prawnych. Nie ma więc możliwości tworzyć założeń projektu w oparcie o projekt ustawy, która nie została oficjalnie przyjęta.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                       Pytanie 2. Proszę o wyjaśnienie sposobu wyliczenia procentu kosztów pośrednich w projekcie w sytuacji zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień.
                                                       Odpowiedź, 18.08.2017 r.
                                                       Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
                                                       oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
                                                       w projekcie, w którym zostaną zastosowane mechanizmy racjonalnych usprawnień, koszty pośrednie wyliczane są od kwoty kosztów bezpośrednich pomniejszonej o koszt racjonalnych usprawnień. Innymi słowy najpierw odejmujemy koszt usprawnień od kwoty całkowitej kosztów bezpośrednich, a dopiero później wyliczamy sumę kosztów pośrednich, w procencie adekwatnym do otrzymanej kwoty.

                                                       Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 mechanizm racjonalnych usprawnień oznacza możliwość finansowania specyficznych usług dostawczych lub oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.  W sytuacji gdy na etapie konstruowania założeń projektu wiemy, iż w skład grupy docelowej lub personelu projektu będzie wchodziła osoba niepełnosprawna, specyficzne wydatki związane z tym faktem (o ile się pojawią) nie stanowią mechanizmu racjonalnych usprawnień i powinny zostać ujęte w budżecie projektu.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                       Pytanie 1. Czy w przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałań 8.1.1 i 8.1.2, gdzie musi zostać spełnione kryterium dostępu Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji? istnieje możliwość skierowania wsparcia do grupy docelowej spoza obszaru rewitalizacji?
                                                       Odpowiedź, 18.08.2017 r.
                                                       IOK informuje, iż Poddziałanie 8.1.1 oraz 8.1.2, stanowi dopełnienie działań rewitalizacyjnych, które z kolei są rozumiane jako uzupełnianiem wobec działań „twardych”, podejmowanych w ramach  rewitalizacji realizowanej w ramach EFRR. Oznacza to, że projekty miękkie mogą zostać złożone i być realizowane bez udziału projektu twardego, jednak ich realizację można uznać jako uzupełnienie komplementarne wobec projektów twardych realizowanych w ramach Działania 10. Nie zmienia to faktu, że muszą wynikać z Programu Rewitalizacji i być realizowane na obszarze rewitalizacyjnym w oparciu o zatwierdzony Program Rewitalizacji Gminy (widniejący w wykazie).

                                                       Zgodnie z zapisami Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  w wyjątkowych sytuacjach możliwa jest realizacja projektu poza granicami obszaru objętego rewitalizacją lub skierowanie wsparcia do osób spoza tego obszaru (przy jednoczesnej realizacji projektu na obszarze rewitalizowanym). Wymaga to jednak dokładnego uzasadnienia oraz wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego w kontekście realizacji celów wynikających z PR. Przykładem może być projekt przewidujący zakładanie działalności gospodarczej przez osobę spoza obszaru objętego rewitalizacją, jednak tylko w przypadku, gdy działalność będzie prowadzona na obszarze rewitalizowanym lub będą w niej zatrudnione osoby zamieszkujące ten obszar. Kolejny przykład stanowią projekty, w których zapewnia się dostęp do usług społecznych (tj. usług pomocy społecznej oraz usług z zakresu systemu wsparcia rodziny) lub podejmuje działania mające na celu aktywną integrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

                                                       W związku z powyższym niezasadnym byłoby ograniczanie grupy docelowej jedynie do mieszkańców obszaru rewitalizowanego, w sytuacji gdy układ funkcjonalny placówek/podmiotów prowadzących wsparcie na rzecz osób potrzebujących pomocy powoduje, iż dana placówka prowadzi działalność także na obszarze zdegradowanym lub na styku dwóch obszarów powiązanych ze sobą funkcjonalnie.

                                                       Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż w ramach Podziałania 8.1.3 realizowane są te same typy wsparcia jak w Poddziałaniu 8.1.1, z tą różnicą, że projekty złożone na konkurs  nie muszą wynikać z PR.

                                                       W związku z czym IZ zapewnia możliwość pozyskania środków dla wszystkich, zarówno dla tych, którzy posiadają projekty dotyczące opieki do lat 3 wpisane w PR, jak również dla tych podmiotów, które planują realizować projekty poza obszarem rewitalizacji niezależnie od PR.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                        Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_8_1_punkt_informacyjny_18082017

                                                        Pytanie 9. W związku z ogłoszonym naborem na realizację projektów przez ops-y i pcpr-y w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty OPS i PCPR, w ramach których m.in. istnieje możliwość włączenia dotychczasowych uczestników WTZ w zajęcia aktywnej integracji, w tym aktywizacji zawodowej – zajęcia ukierunkowane na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie, np. poprzez organizację praktyk lub staży, bądź wspieranie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się z zapytaniem, czy w ramach nowego projektu można nadal pokrywać koszty udziału uczestników WTZ przyjętych w styczniu 2017r. do utworzonej pracowni przy istniejącym WTZ w ramach projektu realizowanego w latach 2016 - 2017?
                                                        Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                                        IZ RPO WSL 2014-2020 informuje, iż uczestnik po zakończonej ścieżce reintegracji w danym projekcie może uczestniczyć w innym projekcie, o ile takie wsparcie jest nadal konieczne. Dodatkowo powinny być spełnione  zapisy  regulaminu konkursu tj. dotychczasowi uczestnicy WTZ muszą być objęci nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej.  Z uwagi na to, iż projekty 9.1.6 z trybu pozakonkursowego kończą się w grudniu 2017, należy zakończyć udział uczestnika w tym projekcie wykazując zaplanowane do osiągniecia wskaźniki. W obecnej perspektywie nie funkcjonują statusy : „powracający do projektu lub kontynuujący”

                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                        Pytanie 8. Dopasowanie stanowiska pracy uczestników projektu- zasady rozliczania wydatku w WUP, kto kupuje wyposażenie, beneficjent czy pracodawca?
                                                        Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                                        Organizator stażu/praktyki zawodowej może ponosić koszty związane z organizacją stażu/praktyki zawodowej obejmujące przygotowanie stanowiska pracy w niezbędne materiały i narzędzia dla stażysty dla stażysty/praktykanta. Zgodnie z zapisami w regulaminie koszty te stanowią amortyzację lub leasing  sprzętu/innych środków trwałych, wykorzystywanych podczas realizacji stażu, proporcjonalnie do okresu wykorzystania w projekcie.

                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                        Pytanie 7. Zakładamy przeszkolenie 10 osób. Pierwsza skierowana 10 nie przechodzi w całości badań lekarskich. Badanie przeszło 8 osób. W umowie zakładamy, że za 8 os. płacimy za całość badania + szkolenie, a za 2 tylko za badanie. Na dwa wolne miejsca kierujemy kolejne 2, które przechodzą badanie i odbywają kurs. Pytanie czy koszt badań osób, które ich nie przeszły będą kosztem kwalifikowalnym? Powiedzmy, że z 10 osób, 3 z nich przerwały kurs. Wykonawca poniósł już jakieś koszty (poza tym inna byłaby cena za 10 os., a inna za np 7) pyt. czy możemy zapłacić wykonawcy za wszystkie 10 osób- czy będzie to koszt kwalifikowalny?
                                                        Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                                        Wszystkie możliwości opisane powyżej powinna zawierać umowa pomiędzy Wnioskodawca, a wykonawcą. Rozstrzyganie powyższych kwestii nie leży w kompetencji IZ RPO WSL 2014-2020.

                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                        Pytanie 6. Czy można skierować usamodzielnianego wychowanka na staż i zapłacić wynagrodzenie stażowe z kosztów projektu?
                                                        Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                                        Usamodzielnianego wychowanka można skierować na staż/praktykę zawodową o ile  trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych. Osoba odbywająca staż/praktykę zawodową powinna wykonywać czynności lub zadania w wymiarze nie przekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie. W okresie odbywania stażu/praktyki stażyście/praktykantowi przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za które przysługuje stypendium. Wyjątek stanowi nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim.

                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                        Pytanie 5. Czy wyłączenie dzieci do 18 r.ż. dotyczy osiągnięcia wskaźników rezultatu?
                                                        Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                                        Wskaźniki rezultatu są liczone procentowo od wszystkich uczestników projektu spełniających definicję osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wykazanych we wskaźniku produktu.

                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                        Pytanie 4. Proszę o zamieszczenie prezentacji na stronie.
                                                        Prezentacje zostały zamieszczone na stronie www.rpo.slaskie.pl

                                                        Pytanie 3. Czy pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu może mieć np. 10 uczestników czy jest narzucona ilość?
                                                        Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                                        IZ RPO WSL nie wprowadziła regulacji w tym zakresie w regulaminie konkursu, ponieważ zależy to od wielkości i specyfiki grupy docelowej. Jednocześnie beneficjent przyjmując określona kalkulację kosztu w budżecie powinien kierować się zasadą efektywności kosztowej i przedstawić odpowiednie uzasadnienie co będzie podstawą oceny każdego wydatku w budżecie.
                                                        Czy osoby, które będą brały udział w projekcie mogą się powtarzać?
                                                        Odpowiedź: IZ RPO WSL 2014-2020 informuje, iż uczestnik po zakończonej ścieżce reintegracji w danym projekcie może uczestniczyć w innym projekcie, o ile takie wsparcie jest nadal konieczne.

                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                        Pytanie 2. Czy może być zatrudniony asystent rodziny dla rodzin dysfunkcyjnych?/ uczestnika
                                                        Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                                        Wsparcie osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, obejmujących m.in. usługi wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym koszty zatrudnienia asystenta rodzinnego.

                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                        Pytanie 1. Przez usługę aktywnej integracji o charakterze zawodowym, co mamy rozumieć? gdyż osoby z I i II profilem nie mogą brać w nich udziału oraz nie możemy ich liczyć do wskaźnika, a chodzi o osoby bezrobotne. Czyli lepiej jest wziąć osoby, które nie są zarejestrowane w PUP?
                                                        Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                                        Wsparcie osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze: zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy m.in.:
                                                        - staże, praktyki zawodowe;
                                                        zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców;
                                                        subsydiowane zatrudnienie oraz wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w tym specjalistyczne wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb (wyłącznie w subsydiowanym zatrudnieniu);
                                                        zatrudnienie wspomagane;
                                                        - usługi, w tym asystenckie, pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia;
                                                        włączanie osób z niepełnosprawnością w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w WTZ (w zakresie nie finansowanym przez PFRON) oraz wszystkich dodatkowych działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nieoferowanych przez WTZ (np. dodatkowe zajęcia aktywizacyjne);
                                                        organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym: trenera pracy, doradcy zawodowego;
                                                        usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie (koszty prac społecznie użytecznych finansowane z Funduszu Pracy i/lub JST stanowią zawsze wkład własny w projekcie);
                                                        poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy;
                                                        skierowanie do CIS/KIS, w tym finansowanie kosztów tworzenia i funkcjonowania nowych podmiotów;
                                                        wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe - kursy i szkolenia (zgodnie z diagnozą zawartą w ścieżce reintegracji, przygotowanej  dla uczestnika projektu);

                                                        Osoby, dla których ustalono I lub II profil pomocy w PUP nie mogą otrzymać usług o charakterze zawodowym. Osoby bierne zawodowo i niesprofilowane mogą skorzystać z całego wachlarza usług aktywnej integracji , w tym zawodowych.

                                                        1. Co w przypadku gdy jest najpierw osobą bierną, a później się rejestruje w PUP, (albo otrzyma  II profil z PUP) czy osobę możemy później liczyć do wskaźnika zatrudnienia, jeżeli podejmie pracę? (po aktywnej integracji o charakterze zawodowym).
                                                        Odpowiedź:
                                                        Momentem pomiaru wskaźników jest udzielenie pierwszej formy wsparcia i Wnioskodawca określa status osoby w PEFS na podstawie tego momentu. We wskaźniku rezultatu można wykazać taką osobę, jeżeli od zakończenia udziału w projekcie zweryfikuje się podjęcie pracy do 4 tygodni.

                                                        2. Czy do wskaźnika zatrudnionego nie będą liczone osoby z profilu I i II, gdyż one nie mogą korzystać z usług o charakterze zawodowym?
                                                        Odpowiedź:
                                                        W kryterium efektywności zatrudnieniowej nie uwzględnia się osób, dla których nie zrealizowano usług o charakterze zawodowym, zatem osób, dla których ustalono I lub II profil nie można w nim wykazać.

                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                         Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/informacje_9_1_6_29062017

                                                         Odpowiedź, 17.07.2017 r.
                                                         W odniesieniu do pojęcia budynku zdegradowanego, o którym mowa w typach projektu dla działania 10.2 oraz 10.3  to należy przede wszystkim wziąć pod uwagę stan techniczny jakim charakteryzuje się dany budynek bądź lokal (np. poprzez weryfikację sprawności instalacji techniczno-sanitarnych, liczbę przeprowadzanych remontów w okresie od momentu oddania budynku do użytkowania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie). Przy czym, IZ RPO WSL nie narzuca dodatkowych uwarunkowań, co do stopnia degradacji takiego budynku. To wnioskodawca mając na względzie wszelką dokumentację identyfikującą potencjalne zagrożenia w szczególności związane zachowaniem bezpieczeństwa zdrowia i życia osób korzystających z tej infrastruktury decyduje czy w obecnym stanie technicznym ma możliwość realizacji działań wynikających z RPO WSL 2014 – 20120. Najczęściej będzie to budynek, który obecnie nie jest użytkowany, albo jest użytkowany, ale z zagrożeniem wydania przez właściwy organ nadzoru budowlanego decyzji o wykluczeniu z możliwości jego użytkowania.
                                                         W związku z powyższym Wnioskodawca powinien we wniosku o dofinansowanie odpowiednio uzasadnić, że dany budynek można określić jako zdegradowany.

                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                                                          Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pojecie_budynku_zdegradowanego_10_2_10_3_17072017

                                                          Pytanie 4. W jaki sposób (prawidłowo) opisywać/wypełniać ogłoszenie o zamówieniu powyżej progów unijnych (głównie przez pryzmat ograniczenia ilości znaków w ogłoszeniu)?
                                                          Odpowiedź, 17.07.2017 r.
                                                          Ogłoszenie o zamówieniu musi zawierać informacje, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
                                                          Prawo zamówień publicznych:
                                                          1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
                                                          2) określenie trybu zamówienia;
                                                          3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
                                                          4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
                                                          5) informację o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej;
                                                          6) termin wykonania zamówienia;
                                                          7) warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia;
                                                          7a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
                                                          8) informację na temat wadium;
                                                          9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
                                                          10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone;
                                                          11) termin związania ofertą;
                                                          12) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
                                                          13) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;
                                                          14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;
                                                          15) informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

                                                          Nie ma problemu z zamieszczeniem właściwych informacji w ogłoszeniu o zamówieniu, którego wartość jest mniejsza od tzw. kwoty unijnej, ponieważ wzór ogłoszenia przy tego typu zamówieniach zawiera właściwe rubryki i nie ma ograniczeń co do ilości znaków.

                                                          Problem pojawia się przy zamówieniach od kwoty unijnej wzwyż. W takich przypadkach, po pierwsze, standardowy formularz ogłoszenia zgodnie z rozporządzeniem unijnym nie zawiera pewnych informacji, które obowiązkowo należy zamieścić w ogłoszeniu (np. dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, informację na temat wadium), a po drugie, występuje ograniczenie co do ilości znaków w poszczególnych sekcjach.

                                                          Pierwsza rada jak należy postępować w przypadku, gdy nie ma w ogłoszeniu stosownej rubryki bądź skończy nam się ilość znaków, to zamieścić stosowne informacje w informacjach dodatkowych, pod koniec ogłoszenia. Druga rada, to pisać skrótami, a ewentualne rozwinięcie zamieścić we wspomnianych informacjach dodatkowych. Po trzecie, do ogłoszenia wpisywać tylko to, co jest absolutnie konieczne, czego wymagają przepisy, żeby nie zajmować niepotrzebnie miejsca jeżeli chodzi o ilość znaków.

                                                          Opracowane przez panią Marlenę Moliszewską - Gumulak 

                                                          Pytanie 3. Czy w zasadzie konkurencyjności oferent może uzupełnić po terminie składane dokumenty, nie wpływające na treść oferty?
                                                          Odpowiedź, 17.07.2017 r.
                                                          Postanowienia wytycznych nie regulują tej kwestii, dlatego też uważam, że zamawiający powinien to sam uregulować w treści zapytania ofertowego. Osobiście jestem zwolennikiem dopuszczenia możliwości uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków, braku podstaw do wykluczenia lub tego, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego. Oczywiście trzeba to jednoznacznie opisać w zapytaniu, celem zapewnienia przejrzystości postępowania. Chodzi zatem a zastosowanie procedury zbliżonej do art. 26 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy.

                                                          Opracowane przez panią Marlenę Moliszewską - Gumulak 

                                                          Pytanie 2. Jak badamy fakultatywne podstawy wykluczenia?
                                                          Odpowiedź, 17.07.2017 r.
                                                          Obojętnie czy mamy do czynienia z podstawami do wykluczenia obligatoryjnymi, czy fakultatywnymi, badamy je za pomocą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

                                                          Oczywiście, zgodnie z nowymi zasadami, zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykonawca składa wstępne oświadczenie (od kwoty unijnej wzwyż w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia), a dopiero tzw. zwycięski wykonawca składa pozostałe dokumenty, zgodne ze wspomnianym rozporządzeniem. Zgodnie z art. 26 ust. 1 zamawiający musi wezwać takiego wykonawcę do potwierdzenia oświadczenia stosownymi dokumentami, a poniżej kwoty unijnej może wezwać, ale nie musi. Kwestia wezwania do złożenia dokumentów poniżej kwoty unijnej musi wynikać jednoznacznie z ogłoszenia o zamówieniu oraz z treści SIWZ.

                                                          Opracowane przez panią Marlenę Moliszewską - Gumulak 

                                                          Pytanie 1. Otrzymana oferta nie spełnia określonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny -> odrzucamy ofertę czy prosimy o uzupełnienie/korektę?
                                                          Odpowiedź, 17.07.2017 r.
                                                          Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo nie do końca wiadomo o co chodzi. Czy chodzi o warunki udziału w postępowaniu? A może pytanie odnosi się do kryteriów oceny czyli do punktacji? Jeżeli chodzi o punktację to też zależy od sytuacji. Jeżeli oferta nie odpowiada treści zapytania ofertowego, to co do zasady powinna podlegać odrzuceniu. Ale to powinno zostać opisane w treści zapytania: kiedy zamawiający wykluczy wykonawcę, kiedy odrzuci złożoną ofertę.

                                                          Można oczywiście wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty, ale znowu, co do zasady, wyjaśniania wykonawcy nie powinny prowadzić do zmiany treści oferty. Tu należy stosować rozwiązania analogiczne do przepisów ustawy. Żeby nie było żadnych wątpliwości, sugeruję, aby te kwestie również były opisane w zapytaniu ofertowym.

                                                          Opracowane przez panią Marlenę Moliszewską - Gumulak 

                                                           Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                           https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pzp_szkolenie_poziom_zaawansowany_17072017

                                                           Pytanie 9. Czy VAT od inwestycji wodociągowej można odliczyć stosunkiem proporcji sprzedaży wody opodatkowanej do sprzedaży niepodlegającej podatkowi VAT?
                                                           Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                                                           W przypadku gdy inwestycja wodociągowa będzie wykorzystywana zarówno do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (sprzedaż wody na rzecz mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego [dalej: JST] oraz firm działających na jej terenie) oraz do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (dostawa wody do budynków użyteczności publicznej takich jak urząd gminy, budynki jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych) przy odliczaniu podatku VAT naliczonego przy budowie tej infrastruktury należy zastosować tzw. prewspółczynnik.

                                                           Prewspółczynnik obliczony jako stosunek wartości (ew. ilości) wody sprzedanej na rzecz mieszkańców JST oraz firm działających na jej terytorium do wartości (ew. ilości) całej wody dostarczonej przez JST (tj. wartości/ilości wody sprzedanej na rzecz mieszkańców powiększonej o wartość/ilość wody zużytej na cele własne JST) to prewspółczynnik obliczony tzw. metodą alternatywną, opartą na przepisach art. 86 ust. 2c ustawy o VAT. Na chwilę obecną Minister Rozwoju i Finansów stoi na stanowisku, zgodnie z którym odliczenie podatku VAT naliczonego przy budowie infrastruktury wodociągowej należy stosować prewspółczynnik obliczony zgodnie ze wzorami wskazanymi w rozporządzeniu MF z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U. z 2015 r., poz. 2193). Oznacza to, że zastosowanie prewspółczynnika obliczonego wg wskazanej w pytaniu metody alternatywnej może zostać zakwestionowane przez organy podatkowe.

                                                           Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

                                                           Pytanie 8. Kwalifikowalność składek ZUS i zaliczki PIT zapłaconych terminowo, ale po zakończeniu projektu w świetle wyroku NSA z 20.11.2014 II GSK 1107/13.
                                                           Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                                                           Wyrok NSA z 20 listopada 2014 r., sygn. akt II GSK 1107/13, dotyczy wykładni art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem, wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona, albo, w przypadku gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach.

                                                           Zdaniem NSA wykorzystanie dotacji nie polega tylko na uiszczeniu zapłaty za fakturę. NSA stanął na stanowisku, zgodnie z którym w przypadku terminowego zrealizowania zadania publicznego, na które udzielona była dotacja i zaciągnięcia w tym terminie zobowiązania do zapłaty za usługi wykonane w trakcie realizacji zadania, uznaje się, że dotacja została wykorzystana w terminie. W świetle przywołanego wyroku, składki ZUS i zaliczki na PIT zapłacone terminowo, ale po zakończeniu okresu kwalifikowalności projektu, stanowią koszty kwalifikowalne projektu.

                                                           Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w Wytycznych horyzontalnych. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z rozdziałem 6.1. Wytycznych horyzontalnych (punkt 11), w przypadku projektów współfinansowanych z EFS, a w przypadku EFRR i FS, o ile tak wynika z wytycznych programowych bądź regulaminu konkursu czy też z dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym, a także w przypadku projektów finansowanych ze środków pomocy technicznej, możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu, zostaną poniesione do 31 grudnia 2023 r. oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. W takim przypadku wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych. Wytyczne horyzontalne jako przykład wydatków ponoszonych w oparciu o przedmiotowe postanowienie wskazują składki odprowadzane przez beneficjenta-pracodawcę na ZUS z tytułu wynagrodzeń współfinansowanych na końcowym etapie realizacji projektu.

                                                           Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

                                                           Pytanie 7. Czy jednostka organizacyjna gminy i gmina do tego samego projektu muszą stosować ten sam kod lub wspólną analitykę?
                                                           Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                                                           Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych ciąży na beneficjencie dofinansowania. Odrębna, dokonana w prawidłowy sposób ewidencja ma być gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych. Celem prowadzenia odrębnej ewidencji wydatków współfinansowanych ze środków unijnych jest:

                                                           wyodrębnienie zdarzeń gospodarczych związanych z otrzymaniem dotacji oraz wydatkowaniem pochodzących z niej środków,
                                                           - identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem, 
                                                           sporządzanie sprawozdań, 
                                                           przeprowadzenie kontroli wykorzystania tych środków,
                                                           - uzyskanie informacji o ewentualnym, wygenerowanym przez projekt dochodzie.

                                                           Przepisy nie narzucają beneficjentom określonego sposobu wyodrębnienia ewidencji księgowej projektu. Beneficjent ma zatem dowolność w wyborze sposobu wyodrębnienia ewidencji księgowej projektu, pamiętając jedynie o celach jej prowadzenia.

                                                           Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

                                                           Pytanie 6. Jakie dochody powinny być wskazane we wniosku o płatność? Dotyczy jednostek samorządowych.
                                                           Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                                                           Na podstawie art. 65 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., we wniosku o płatność należy wskazać dochody uzyskane w ramach realizowanego projektu od złożenia poprzedniego wniosku o płatność.

                                                           Dotyczy to dochodu, który nie został uwzględniony w momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu, i który powinien pomniejszyć wydatki kwalifikowalne we wniosku o płatność, zgodnie z w/w rozporządzeniem. Dochód to pojęcie wykorzystane w rozporządzeniu, w praktyce jednak trzeba mieć na względzie, że wskazywane przez Beneficjenta we wniosku o płatność kwoty powinny uwzględniać wszelkie przychody, które zostaną wygenerowane w trakcie realizacji projektu. Przykładowo mogą być to przychody uzyskane w związku z przygotowaniem terenu pod inwestycję, w tym np. dochód ze sprzedaży złomu uzyskany w trakcie rozbiórki budynku bądź ze sprzedaży drewna, pochodzącego z wycinki drzew.

                                                           Należy przy tym podkreślić, że wszelkie płatności otrzymane przez beneficjenta z tytułu kar umownych na skutek naruszenia umowy zawartej między beneficjentem a stronami trzecimi, lub które miały miejsce w wyniku wycofania przez stronę trzecią oferty wybieranej w ramach przepisów o zamówieniach publicznych (wadium) nie są uznawane za dochód i nie są odejmowane od kwalifikowalnych wydatków operacji.

                                                           Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

                                                           Pytanie 5. Umowa podpisana 28.04.2017 z MRP i PS. Czy osoba, która od 01.04 została oddelegowana do wykonywania zadań w projekcie, wynagrodzenie za 04.17 wypłacone z budżetu, bo nie mieliśmy tej umowy. Czy możemy zrefundować to wynagrodzenie po otrzymaniu dofinansowania?
                                                           Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                                                           Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu może przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż data początku kwalifikowalności wydatków.

                                                           Początkowa i końcowa data kwalifikowalności wydatków określona w umowie o dofinansowanie może zostać zmieniona w uzasadnionym przypadku, na wniosek beneficjenta, za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy, na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie.

                                                           Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych i umowie o dofinansowanie.

                                                           Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

                                                           Pytanie 4. Firma złożyła wniosek o dofinansowanie z RPO i rozpoczęła realizację projektu, nie czekając na ogłoszenie wyników. Według jakich zasad powinna prowadzić ewidencję księgowa projektu: Czy stosować wyodrębnioną ewidencję księgowa dla wszystkich operacji związanych z projektem ? W jaki sposób opisywać dokumenty/faktury w projekcie (wg jakiego wzoru), skoro nie ma nie ma ani wniosku o płatność, ani numeru umowy o dofinansowanie, nie ma też kwoty wydatków kwalifikowanych itp. ? Chodzi mi o opis z pierwszej i drugiej strony faktury/dokumentu.
                                                           Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                                                           W przypadku beneficjentów ponoszących wydatki przed datą podpisania umowy o dofinansowanie, wyodrębnienie ewidencji księgowej może polegać na wprowadzeniu odpowiedniego kodu księgowego pozwalającego na identyfikację wszystkich operacji gospodarczych dotyczących danego projektu.

                                                           Wyodrębniony kod księgowy stanowi określony symbol/numer/wyróżnik stosowany przy wprowadzaniu, ewidencjonowaniu lub oznaczaniu dokumentów. Taka forma wyodrębnienia ewidencji księgowej również umożliwia sporządzanie sprawozdań zawierających wszystkie dokumenty dokumentujące dokonanie wszystkich operacji związanych z projektem w określonym czasie.

                                                           Kod księgowy może przyjąć postać:

                                                           kodu księgowego funkcjonującego w ramach prowadzonego systemu księgowego, bądź też,
                                                           - Kodu księgowego funkcjonującego poza systemem księgowym.

                                                           Beneficjent stosując rozwiązanie polegające na wprowadzeniu kodu księgowego zobowiązany jest przy składaniu wniosku o płatność do sporządzania techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego (oraz załączania wydruku) „Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem”.

                                                           Informację o stosowaniu takiego kodu należy jednak umieścić w Polityce rachunkowości.

                                                           Opisy dowodów księgowych (faktur, itd.) pozostają bez zmian (muszą być zgodne z wymogami IZ), na dokumentach tych należy jednak umieścić dodatkowo zastosowany kod księgowy.

                                                           Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

                                                           Pytanie 3. Czy w konkursie (NCBiR) Badania i Rozwój 1.1.1 tzw. "szybka ścieżka" dla MSP,  koszt zakup oprogramowania (WNiP) nie dedykowanego można uznać za koszt kwalifikowany? I jednorazowo zamortyzowany? (oprogramowanie kosztuje około 100 000 zł) i będzie tylko wykorzystywane w ramach projektu.
                                                           Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                                                           Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój składają się poniższe kategorie kosztów:

                                                           1) Koszty bezpośrednie:

                                                           a)      wynagrodzenia;
                                                           b)      podwykonawstwo;
                                                           c)       pozostałe koszty bezpośrednie, w tym:
                                                           -         koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych,
                                                           -         koszty budynków i gruntów,
                                                           -         pozostałe koszty operacyjne. 

                                                           2) Koszty pośrednie

                                                           Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych

                                                           W ramach tej kategorii kwalifikowane są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z:
                                                           -         aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym;
                                                           -         wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.

                                                           w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą.

                                                           Patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna, ekspertyzy, analizy i raporty badawcze itp. (wartości niematerialne i prawne), których odpisy amortyzacyjne lub koszty korzystania są rozliczane w projekcie, mogą zostać nabyte wyłącznie od uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.

                                                           Rozliczanie w projekcie odpisów amortyzacyjnych lub kosztów korzystania z patentów, licencji, knowhow, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp. (wartości niematerialnych i prawnych) nabytych od innych podmiotów niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.

                                                           Wskazane powyżej ograniczenia podmiotowe nie dotyczą zakupów licencji na systemy/oprogramowanie powszechnie dostępnych w sprzedaży, które nie są tworzone na indywidualne potrzeby beneficjenta (system/oprogramowanie dedykowane).

                                                           Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości stanowią koszt kwalifikowany, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
                                                           -         aparatura w momencie zakupu spełnia definicję środka trwałego;
                                                           -         aparatura lub WNiP jest niezbędna do prawidłowej realizacji projektu i są bezpośrednio wykorzystywane w związku z projektem;
                                                           -         aparatura, inne urządzenia (sprzęt) służące celom badawczym są ewidencjonowane w rejestrze środków trwałych podmiotów dokonujących ich zakupu;
                                                           -         odpisy amortyzacyjne zostały obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości oraz zgodnie z polityką rachunkową podmiotu;
                                                           -         kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji projektu;
                                                           -         w przypadku, gdy aparatura lub WNiP wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania aktywów przy realizacji projektu;
                                                           -         zakup aparatury lub WNiP nie był współfinansowany ze środków dotacji krajowej lub środków unijnych;
                                                           -         zakup aparatury lub WNiP nie został rozliczony jako koszt kwalifikowany projektu;
                                                           -         odpisy amortyzacyjne dotyczą aparatury lub WNiP, które zostały zakupione w sposób racjonalny i efektywny, tj. ich ceny nie zostały zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych.

                                                           Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

                                                           Pytanie 2. Ewidencja księgowa - możliwość prowadzenia ewidencji pozabilansowej (przykłady)
                                                           Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                                                           Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm., dalej: UoR) o nie reguluje zasad prowadzenia ewidencji pozabilansowej. Reguły, jakimi jednostka kieruje się, dokonując zapisów na kontach pozabilansowych, a także określenie zakresu stosowanych kont, powinny znaleźć odzwierciedlenie w zakładowym planie kont, stanowiącym składową dokumentacji opisującej obowiązujące w jednostce zasady (politykę) rachunkowości. Konta pozabilansowe tworzy się najczęściej w tej grupie (zespole) kont, której dotyczą objęte ewidencją pozabilansową zdarzenia. Przykładowo środki trwałe ujmuje się w zespole 0, zobowiązania warunkowe w zespole 2, materiały i towary obce w zespole 3 itp. Wówczas jako pierwszą cyfrę konta te posiadają cyfrę danego zespołu kont (np. środki trwałe mają jako pierwszą cyfrę 0). Jako drugą cyfrę w ewidencji pozabilansowej podaje się najczęściej 9, z kolei cyfra trzecia i kolejne służą do dalszej analityki wśród kont pozabilansowych. Wskazane jest, aby do każdego z tych kont prowadzić ewidencję szczegółową według poszczególnych rodzajów składników (tytułów) objętych tą ewidencją.

                                                           Warto zaznaczyć, że w zakładowym planie kont jednostka może również zapisać, iż ewidencja pozabilansowa umiejscawiana jest w całości w zespole 9.

                                                           Przykład 1

                                                           Wyodrębnienie ewidencji księgowej projektu na kontach pozabilansowych umiejscowionych w poszczególnych zespołach Zakładowego Planu Kont

                                                           091         Środki trwałe sfinansowane z dotacji ABC
                                                           091-1     Maszyna X
                                                           091-2     Laptop

                                                           Przykład 2

                                                           Wyodrębnienie ewidencji księgowej projektu na kontach pozabilansowych umiejscowionych w całości w zespole 9 Zakładowego Planu Kont.

                                                           901         Koszty kwalifikowane związane z projektem ABC 
                                                           901-1     Koszty osobowe 
                                                           901-2     Podróże lokalne 
                                                           901-3     Materiały biurowe 

                                                           Konta pozabilansowe nie wchodzą w zakres ksiąg rachunkowych, o których mowa w art. 13 ust. 1 UoR. Oznacza to, że na kontach pozabilansowych nie obowiązuje zasada podwójnego zapisu, polegająca na ujmowaniu danej operacji gospodarczej na co najmniej dwóch kontach, po przeciwstawnych stronach tych kont z jednoczesnym zachowaniem równości kwot zaewidencjonowanych po stronie Wn i Ma tych kont.

                                                           Brak obowiązku stosowania tej zasady stwarza niebezpieczeństwo popełniania błędów. Może się zdarzyć, że dana operacja zostanie ujęta na koncie pozabilansowym, podczas gdy nie zostanie ujęta na kontach bilansowych lub wynikowych. Dlatego aby dozwolone było wyodrębnianie ewidencji na kontach pozabilansowych konieczne jest takie skonfigurowanie programu księgowego aby nie dopuszczał on możliwości księgowania na koncie pozabilansowym bez uprzedniego zaksięgowania na koncie bilansowym lub wynikowym. Niezachowanie tej procedury będzie powodować kwestionowanie prawidłowości wyodrębnienia ewidencji.

                                                           Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

                                                           Pytanie 1. Wyjaśnienie dokładnie kosztów kwalifikowalnych, niekwalifikowalnych.
                                                           Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                                                           Wszystkie koszty, które są ponoszone w trakcie realizacji projektu, podzielić można na dwie grupy:
                                                           wydatki kwalifikowane,
                                                           wydatki niekwalifikowane.

                                                           Wydatki kwalifikowane, to te z kosztów poniesionych podczas prowadzenia projektu, które kwalifikują się do refundacji w ramach udzielonego dofinansowania. Kosztami niekwalifikowalnymi są wszystkie pozostałe koszty ponoszone w związku z realizacją projektu.

                                                           Zasady kwalifikowalności wydatków są uregulowane we właściwych wytycznych Ministra Rozwoju ustanawiających zasadny horyzontalne.

                                                           Ramy czasowe kwalifikowalności kosztów

                                                           W przypadku projektów, które rozpoczęły się przed 1 stycznia 2014 r., dofinansowane mogą zostać tylko wydatki faktycznie poniesione po tej dacie. Wydatki poniesione wcześniej stanowią koszty niekwalifikowalne.

                                                           Projekty, które zostały fizycznie ukończone (w przypadku robót budowlanych) lub zostały w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw towarów i usług) przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie, nie mogą korzystać z dofinansowania z EFS i EFRR w perspektywie 2014-2020.

                                                           W przypadku zmian w PO, wydatki, które stają się kwalifikowalne dzięki tej zmianie, uznaje się za kwalifikowalne dopiero od daty przedłożenia KE wniosku o zmianę programu operacyjnego, lub w przypadku zmiany elementów programu operacyjnego nieobjętych decyzją KE, od daty wejścia w życie decyzji wprowadzającej te zmiany.

                                                           Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu może przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż data początku kwalifikowalności wydatków.

                                                           Początkowa i końcowa data kwalifikowalności wydatków określona w umowie o dofinansowanie może zostać zmieniona w uzasadnionym przypadku, na wniosek beneficjenta, za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy, na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie.

                                                           Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych i umowie o dofinansowanie.

                                                           W przypadku projektów współfinansowanych z EFS, a w przypadku EFRR i FS, o ile tak wynika z wytycznych programowych bądź regulaminu konkursu lub dokumentacji dot. projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym, możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie, pod warunkiem, że:

                                                           wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu,
                                                           zostaną poniesione do 31 grudnia 2023 r. oraz
                                                           nie zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową.

                                                           W takim przypadku, wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych horyzontalnych.

                                                           Wydatki niekwalifikowalne

                                                           Zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi, następujące wydatki są uznawane za niekwalifikowalne:
                                                           1. prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut;
                                                           2. odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem wydatków ponoszonych na subsydiowanie odsetek lub na dotacje na opłaty gwarancyjne w przypadku udzielania wsparcia na te cele;
                                                           3. koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji;
                                                           4. kary i grzywny;
                                                           5. świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS);
                                                           6. rozliczenie notą obciążeniową zakupu środka trwałego będącego własnością beneficjenta lub prawa przysługującego beneficjentowi
                                                           7. wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON);
                                                           8. koszty  postępowania sądowego, wydatki związane z przygotowaniem i obsługą prawną spraw sądowych oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie komisji rozjemczych;
                                                           9. wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych
                                                           10. podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych;
                                                           11. wydatki poniesione na zakup nieruchomości przekraczające 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się te budynku – limit wynosi 15%, a w przypadku instrumentów finansowych skierowanych na wspieranie rozwoju obszarów miejskich lub rewitalizację obszarów miejskich – limit ten wynosi 20%;
                                                           12. zakup lokali mieszkalnych, za wyjątkiem wydatków dokonanych w ramach celu tematycznego 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, poniesionych zgodnie z Wytycznymi;
                                                           13. inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu, w szczególności marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
                                                           14. transakcje dokonane w gotówce, których wartość przekracza 15.000 zł;
                                                           15. wydatki poniesione na przygotowanie i wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku wszystkich projektów;
                                                           16. premia dla współautora wniosku o dofinansowanie opracowującego np. studium wykonalności, naliczana jako procent wnioskowanej/uzyskanej kwoty dofinansowania i wypłacana przez beneficjenta;
                                                           17. w przypadku projektów współfinansowanych z EFS – wydatki związane z zakupem nieruchomości i infrastruktury oraz z dostosowaniem lub adaptacją budynków i pomieszczeń;
                                                           18. w przypadku projektów współfinansowanych z EFRR i EFS wydatki na rzecz likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych, inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów  tytoniowych, beneficjentów będących przedsiębiorstwami w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej, inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych;
                                                           19. w przypadku projektów współfinansowanych z EFS wydatki na rzecz inwestycji w budynki mieszkalne, chyba że są one związane z promowaniem efektywności energetycznej lub korzystaniem z odnawialnych źródeł energii, przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej;
                                                           20. w przypadku instrumentów finansowych – wkłady rzeczowe.

                                                           Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

                                                            

                                                            Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                            https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zkolenie_prowadzenie_ewidencji_ksiegowej_11072017

                                                            Pytanie 1. Czy z osobą zatrudnioną w ramach umowy o pracę można zawrzeć umowę zlecenie na realizację projektu?
                                                            Odpowiedź, 7.07.2017 r.
                                                            Wytyczne
                                                            w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w Podrozdziale 6.16.1 pkt 3 stanowią, że (…) W przypadku, gdy osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem beneficjenta, jej zaangażowanie do projektu lub projektów może mieć miejsce wyłącznie na podstawie stosunku pracy lub umowy, w wyniku której następuje wykonanie oznaczonego dzieła, o której mowa w sekcji 6.16.2 pkt 4. Jednocześnie w Podrozdziale 6.16.2 pkt 2 Wytyczne stanowią, że (…) Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta, są niekwalifikowalne, przy czym nie dotyczy to umów o dzieło, o których mowa w pkt 4.

                                                            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             

                                                             Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                             https://rpo.slaskie.pl/czytaj/odpowiedzi_na_pytania_27062017

                                                             Pytanie 29. Sprawy związane ze zlecaniem organizacjom pozarządowym zadań zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.

                                                             a. proszę o doprecyzowanie co Państwo rozumieją jako “wydatek poniesiony”  i jak należy go rozliczać.

                                                             Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta. Istnieją także wyjątki od powyższej reguły (np. wkład niepieniężny, koszty amortyzacji) , które zostały opisane w podrozdziale 6.4. w/w Wytycznych.

                                                             Natomiast rozliczenie wydatku następuje poprzez ujęcie go we wniosku o płatność za okres, w którym został poniesiony.

                                                             b. z jakich środków organizacja pozarządowa powinna zorganizować kampanię promocyjno-informacyjną oraz pokrycie ewentualnych kosztów obsługi księgowej i administracyjnej – czy z kosztów pośrednich, które wynikają z k. bezpośrednich tego zadania czy też działania te mogą być finansowane z kwoty, która został ujęta we wniosku jako ta przeznaczona na realizację danego działania.

                                                             Obowiązek stosowania zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) dotyczy Beneficjenta, Partnera (w przypadku projektów partnerskich) oraz podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.
                                                             Podmiot wybrany na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  rozlicza się z operatorem projektu na zasadach określonych  w w/w ustawie. Tym samym, w odniesieniu do wydatków poniesionych przez ww. podmiot, podział wydatków na koszty pośrednie i bezpośrednie nie występuje.

                                                             c. zlecenie zadania wieloletniego np. od 1.01.2018r. do 30.09.2019r. Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu środków pochodzących z budżetu państwa do końca danego roku. Natomiast zgodnie z ww. ustawą organizacja pozarządowa składa sprawozdanie 30 dni po zakończeniu danego roku. To oznacza, że może realizować zadanie do 31 grudnia a rozliczyć do 30 stycznia roku następnego i dopiero wtedy wiadomo jak wygląda rozliczenie danego roku i wtedy też wiemy jaką kwotę z budżetu państwa należy zwrócić.

                                                             Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu środków pochodzących z budżetu Państwa do końca danego roku. Dlatego też Beneficjent może w pierwszej kolejności ponosić koszty z dotacji celowej, aby do końca danego roku kalendarzowego dotacja ta została wydatkowana w całości. W tej sytuacji nie będzie zachodziła konieczność dokonania przedmiotowego zwrotu środków. Zaznaczyć również należy, iż zadaniem Beneficjenta jest przyjęcie takich rozwiązań organizacyjnych, aby projekt realizowany był zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

                                                             d. końcowe rozliczenie projektu: zgodnie z umową o dofinansowanie wniosek o płatność końcową należy złożyć do 30 dni od zakończenia Projektu. Mając na uwadze realizację zadania z org. pozarządową gdzie termin zakończenia realizacji Projektu i zadania wyznaczony jest na ten sam dzień proszę o informację w jaki sposób ująć to we wniosku o płatność, mając na względzie, że termin sprawozdania przez org. pozarządowa z realizacji tego zadania wynosi 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

                                                             Postanowienia umowy o dofinansowanie wskazują jednoznacznie na obowiązek złożenia końcowego wniosku o płatność i konieczność dokonania zwrotu niewykorzystanych transz dofinansowania  w terminie do 30 dni  kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.  Beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie zobowiązał się do zrealizowania powyższego obowiązku. W tym przypadku należy zastanowić się nad  przyjęciem takich rozwiązań organizacyjnych, które z jednej strony będą zgodne z przepisami odrębnymi a z drugiej będą czynić zadość zapisom umowy o dofinansowanie., lub rozważyć możliwość ewentualnego wprowadzenia zmiany do projektu w zakresie okresu realizacji projektu.

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              Pytanie 28. Proszę o informację co należy zrobić końcem roku z niewydatkowanymi kosztami pośrednimi.
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                                             Zgodnie z umową o dofinansowanie kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego na rachunek IZ. Oznacza to, iż środki, jakie pozostają w dyspozycji Beneficjenta w dniu 31 grudnia, a które pochodzą z dotacji celowej, winny zostać zwrócone do IZ.  

                                                             Jednocześnie należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinasowanie koszty pośrednie są rozliczane stawką ryczałtową i stanowią określony % poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich. Zatem jeśli Beneficjent nie poniósł wydatków bezpośrednich tym samym nie ma podstawy do wyliczenia kosztów pośrednich. W tej sytuacji wszystkie niewykorzystane środki dotacji celowej będą podlegać zwrotowi z końcem roku.

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 27. Planowane działania w naszym Projekcie będą realizowane poprzez zlecenie zadania organizacji pożytku publicznego z zastosowaniem ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  – udzielenie dotacji. Jak wynika z przepisów wydatki na finansowanie zadań zleconych prowadzonych przez podmiot spoza sektora finansów publicznych, kwalifikowane są jako dotacje celowe, na podstawie art. 249 ust. 4 ustawy o finansach publicznych .Wnioskodawca jakim jest Miasto na prawach powiatu wyznaczył Ośrodek Pomocy Społecznej jako Realizatora Projektu. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa – w rozumieniu art. 11 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych .

                                                             Czy w związku z tym dotacja, o której mowa może być ujęta w planie finansowym  Realizatora jakim jest Ośrodek Pomocy Społecznej ,  a co za tym idzie  zapłacona z konta Realizatora?
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                                             IZ RPO WSL 2014-2020 nie jest właściwa do interpretowania przepisów prawa dotyczących gospodarki finansowej. Zgodnie z art. 62 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku - kontrolę gospodarki finansowej gmin i związków sprawują regionalne izby obrachunkowe.

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 26. Jakie koszty można rozliczać z 20% przeznaczonych na Zarząd? Czy umowy o pracę można zmienić na umowę zlecenie? Czy taka zmiana może zawierać zmiany nominalne? Czy w części dotyczącej zarządzania można deklarowane umowy o pracę zmienić na umowy zlecenie?
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                                             W przypadku finansowania kosztów osobowych w ramach kosztów pośrednich sposób zaangażowania personelu nie podlega weryfikacji i kontroli na miejscu realizacji projektu przez IZ. Dodatkowo, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, obowiązki w zakresie personelu projektu nie dotyczą wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, a za taką formę należy uznać wydatki w ramach kosztów pośrednich, rozliczanych stawką ryczałtową.

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 25. Czy w ramach zadania można przenosić środki finansowe z określonego kosztu na inny?
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                                             Wydatki ponoszone przez Beneficjenta nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu. Powyższe  nie oznacza jednak, że każda oszczędność w projekcie podlega „zagospodarowaniu” przez Beneficjenta. Projektodawca ma prawo do dokonywania takich modyfikacji, których wprowadzenie jest konieczne w toku realizacji projektu. W takim przypadku wydatki nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu zawartym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. Katalog zmian wymagających bezwzględnego uzyskania pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej został wskazany umowie o dofinansowanie projektu.

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 24. W jakiej formie składane będzie oświadczenie o rozliczeniu 70% dotychczas otrzymanych środków oraz czy będzie ono składane razem z wnioskiem o płatność czy w odrębnej korespondencji?
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                                             W stosunku do projektów rozliczanych poprzez kwoty ryczałtowe oświadczenie o rozliczeniu 70 % będzie składane wraz z wnioskiem o płatność za dany okres rozliczeniowy. Umieszczone może zostać w samym wniosku o płatność w postępie rzeczowym, albo też w piśmie przewodnim do danego wniosku o płatność.

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 23. Czy jest możliwość zaoszczędzenia w ramach jednego wydatku i zwiększenie innego wydatku?
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                                             Odpowiedź na pytanie zawarta jest w pkt. 5.

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 22. Rozliczanie wkładu rzeczowego w formie wolontariatu?
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                                             Wolontariat świadczony w ramach wkładu własnego w projekcie jest wkładem niepieniężnym. Należy rozliczać go zgodnie z metodologią wyliczeń, która została przyjęta we wniosku o dofinansowanie danego projektu.  Każdorazowo rozliczenie danego wydatku następuje poprzez przedstawienie we wniosku o płatność dokumentu księgowego, na podstawie którego wydatek został poniesiony / wniesiony (w przypadku wkładu niepieniężnego). W sytuacji zaangażowania wolontariusza Beneficjent winien przedstawić dokument będący dowodem księgowym w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Załącznikiem do ww. dokumentu może być zestawienie zaangażowania wolontariusza w realizację projektu w danym czasookresie celem potwierdzenia rozliczanej wartości wydatku.

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 21. Czy zmiany dot. zarządzania projektem, biura projektu wymagają zatwierdzenia IZ?
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                                             Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) sprawy dotyczące zarządzania projektem znajdują się w katalogu kosztów pośrednich. Jednocześnie wydatki poniesione w ramach ww. kategorii nie podlegają weryfikacji oraz kontroli na miejscu realizacji projektu przez IZ. Niemniej jednak, w odniesieniu do biura projektu, zmiana jego miejsca jest istotna, ze względu na konieczność gromadzenia dokumentacji projektowej. Ponadto, na etapie naboru projektów jako kryterium dostępu wskazywano wymóg prowadzenia biura projektu w województwie śląskim. Zatem wszelkie zmiany w tym zakresie winny być zgłoszone do IZ, niemniej nie wymagają one, co do zasady, zmiany wniosku o dofinansowanie oraz sporządzenia aneksu do umowy.

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 20. Czy zmiana sposobu zatrudnienia osoby w ramach wyd. bezpośrednich (projekt rozliczany ryczałtowo) wymaga poinformowania i zmiany w proj. (aneksu?)
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                                             Sposób zatrudniania w ramach wydatków bezpośrednich w projektach ryczałtowych jest weryfikowany przez IZ na etapie wniosku o dofinansowanie. Późniejsza zmiana w tym zakresie nie wymaga zgłoszenia do IZ i dokonywania zmian w projekcie.

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 19. Konkretne kwestie dot. ryczałtu. Skoro nie wykazujemy żadnych dokumentów księgowych, jakie są wymogi ewidencji księgowej i jak prowadzić wydatki na rachunku bankowym?
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                                             W przypadku kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich rozliczanych kwotą ryczałtową na potrzeby realizowanego projektu nie ma obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków oraz opisywania dokumentów księgowych.

                                                             Niemniej jednak Beneficjent musi mieć na uwadze, iż realizując każdy projekt nawet ryczałtowy musi zawsze postępować zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i swoją polityką rachunkowości.

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 18. Dokument: Miesięczny harmonogram form wsparcia

                                                             Co mamy do niego wpisywać, nasza praca polega na interwencjach w domu pacjenta z chorobą lub zaburzeniami psychicznymi, czy mamy wpisywać nazwiska osób które planujemy odwiedzić. Dziennie planujemy około 4-5 wizyt środowiskowych.

                                                             Ponadto zobowiązaniu jesteśmy w umowie do zgłaszania zmian Harmonogramu. W naszym przypadku on może się zmieniać codziennie, ponieważ może wypaść nagła interwencja u innego pacjenta, mogą się przedłużyć pobyty ze względu na stan pacjenta, rodzina może zgłosić że woli przyjechać do nas itp. Czy za każdym razem musimy zgłaszać zmianę Harmonogramu?
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                                             Zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do przesyłania w formie elektronicznej miesięcznych  harmonogramów udzielanych w ramach projektu form wsparcia, w szczególności: szkoleń, kursów, staży, usług doradczych, poradnictwa, warsztatów, seminariów, studiów wyższych i podyplomowych na adres efs.kontrola@slaskie.pl. Zgodnie ze wzorem harmonogramu form wsparcia Beneficjent uzupełnia następujące dane: data/ termin, miejsce (tj. dokładny adres, nr sali), godzinę, tytuł/ rodzaj realizowanego wsparcia, ilość uczestników.

                                                             W przypadku wsparcia polegającego również na doraźnych interwencjach należy taką informację wpisać w treść harmonogramu, np.:  * w ramach działania mogą wystąpić niezaplanowane interwencje.

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 17. Oświadczenie dotyczące średniej stawki wynagradzania dla osób na podobnym stanowisku. Ani nasz szpital ani nikt inny w regionie nie prowadzi terapii środowiskowej dzieci z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi. Specyfika tej pracy polega na wyjeżdżaniu do domów, w których często całe rodziny są zaburzone. Mało kto chce się zdecydować na taki rodzaj pracy w związku z czym musimy zaproponować wyższe stawki niż przy pracy stacjonarnej. Co w związku z tym mamy wpisać do oświadczenia?
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                                             W ramach wzorów formularzy do umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 nie obowiązuje Oświadczenie dotyczące średniej stawki wynagradzania dla osób na podobnym stanowisku.

                                                             Jednakże należy mieć na uwadze, że wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Dotyczy to również pozostałych składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii.

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 16. Dane uczestników projektu

                                                             Sytuacja społeczna i rodzinna, stan zdrowia – jak obszerne mają być te informacje. To są informacje które można rozpisać na 30 stron albo na 3 linijki.
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r. 
                                                             Dokument „Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020” oznacza, iż Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi do przetwarzania zbiór danych osobowych w zakresie dofinansowanego projektu zawierający określone kategorie danych osobowych, w tym m.in. sytuację społeczną i rodzinną oraz stan zdrowia. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w celu umożliwienia realizacji projektu, tj. np na potrzeby rekrutacji uczestników projektu. Charakter pozyskiwanych informacji/ stopień szczegółowości zależy od kryteriów rekrutacji, jakie Beneficjent określił we wniosku o dofinansowanie, regulaminie rekrutacji.

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 15. Wzór oświadczenia uczestnika projektu

                                                             W naszym przypadku w projekcie będą brać udział osoby między 14 a 18 rokiem życia, czyli osoby niepełnoletnie według KC nie mające pełnej zdolności do czynności prawnej.
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                                             Zgodnie ze wzorem oświadczenia uczestnika projektu i informacji tam zamieszczonej w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 14. Wypełnianie wniosków o płatność 
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r. 

                                                             Informacje zawarte w prezentacji ze spotkania informacyjnego.

                                                             Pytanie 13. Zasady rozliczania projektu 
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.

                                                             Informacje zawarte w prezentacji ze spotkania informacyjnego.

                                                             Pytanie 12. Jak należy ujmować wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, kumulatywnie czy po zakończeniu całego zadania objętego kwotą ryczałtową?
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                                             Wskaźniki określone pod kwotami ryczałtowymi wykazuje się po zrealizowaniu w całości zadania objętego kwotą ryczałtową. Natomiast wskaźniki ujęte w części F wniosku o płatność powinny wynikać ze sposobu monitorowania określonego przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie.

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 11. Czy prawidłową jest interpretacja zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, iż do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi ponoszonych przez podmiot nie wskazany w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się Rozeznania rynku oraz Zasady konkurencyjności?
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                                             Procedur określonych w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków nie stosuje się do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa w podrozdziale 6.6 i 8.5 niniejszych Wytycznych, co nie zwalnia Beneficjenta ze stosowania obowiązujących go przepisów prawa krajowego i wewnętrznych uregulowań w tym zakresie.

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 10. Koszty pośrednie

                                                             Czy muszą być płacone z konta wyodrębnionego do projektu, czy możemy przesyłać na swoje podstawowe. Na co mogą być wydane – wynagrodzenia pracownika biurowego, księgowej, kierownika projektu, materiały biurowe. Jaka ma być sprawozdawczość tych kosztów.
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                                             Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Powyższe reguluje załącznik do umowy o dofinansowanie projektu Wymagania w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej.

                                                             Dokumenty księgowe dotyczące kosztów pośrednich rozliczanych metodą uproszczoną nie podlegają wymogom ewidencyjnym dotyczącym dokumentacji projektu, należy jednak pamiętać o obowiązku ewidencjonowania takich kosztów zgodnie z wewnętrzną polityką rachunkowości danego podmiotu i obowiązującymi przepisami krajowymi.

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 9. Zatrudnienie personelu medycznego

                                                             Największy koszt projektu to wynagrodzenia personelu, w tym medycznego pielęgniarek i psychologów 900 tys. zł w całym okresie trwania projektu. W jakiej procedurze zakupowej  mamy wyłaniać te osoby ? W drodze przetargu z UZP, konkursu ofert, inne?
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                                             Sposób w jaki zostanie wyłoniony  personel projektu zależy od statusu prawnego Beneficjenta. Jeżeli Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zatrudnia pracowników zgodnie z zapisami tej ustawy. Jeżeli Beneficjent  nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w pierwszej kolejności zobowiązany jest do stosowania krajowych aktów prawnych w tym zakresie oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  zgodnie z Rozdziałem 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów. Ponadto, w trakcie realizacji projektu, Beneficjent jest zobowiązany do bieżącego zamieszczania informacji o rozstrzygniętych zamówieniach/postępowaniach w projekcie w systemie LSI 2014-2020 w module Rejestr postępowań / zamówień.

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 8. Zatrudnienie personelu

                                                             Czy w przypadku personelu projektu (pracowników TZM, lekarza możemy zatrudnić więcej osób za mniejsze pieniądze jednostkowe wychodząc w sumie na kwotę z projektu?

                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r. 

                                                             Tak. 

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 7. Zakupy materiałów

                                                             Czy w przypadku materiałów do terapii zajęciowej (głownie materiały biurowe) można kupić zapas na ½ roku czy musimy mieć fakturę co miesiąc?
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                                             Beneficjent jest rozliczany ze zrealizowanych zadań w ramach projektu, a realizując projekt nie może przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Beneficjenta obowiązują limity wydatków wykazanych w odniesieniu do każdego zadania, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania przesunięć określonych w umowie o dofinansowanie projektu. W zależności od potrzeb na danym etapie realizacji projektu Beneficjent może dokonać zakupu większej ilości potrzebnych materiałów.  Nie ma obowiązku wystawiania faktury co miesiąc.  

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 6. Przesunięcia w kosztach

                                                             W Projekcie zakładamy wykonanie 162 konsultacji specjalistycznych po 160 zł, czy jeśli uda nam się taniej to możemy zrealizować większą ilość konsultacji po niższej cenie?
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r. 
                                                             Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu określonym we wniosku o dofinansowanie projektu do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego  przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku bez konieczności informowania IZ RPO o planowanej zmianie. Jednocześnie należy pamiętać o w ograniczeniach w dokonywaniu zmian w projekcie określonych w umowie o dofinansowanie.

                                                             Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie usługi Beneficjent uzyska cenę niższą niż została określona w budżecie projektu oraz zaistnieje potrzeba udzielenia większej ilości konsultacji, istnieje możliwość zrealizowania większej ilości konsultacji.   

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 5. Jak należy dokumentować i rozliczać zużyty na potrzeby usługi materiał

                                                             a. czy jeśli we wniosku wskazano pakiet np. opatrunków do określonej kwoty czy pakiet materiału opatrunkowego  będzie zasadne rozliczanie ilości zużytych pakietów (wykaz całościowego materiału zużytego podczas wszystkich świadczeń), czy należy przygotować do rozliczenia każdy użyty jednorazowo materiał ( np.: jednorazowo użyto 2/10 paczki Jelonetu, 1/3 opakowania maści/żelu,  1 opatrunek pianki poliuretanowej 10x10, 5 gazików, 20 ml, Octaniseptu, 1 gazę metrową, 2 bandaże, 15 cm siatki elastycznej)

                                                             Oczywiście dla potrzeb obserwacji procesów leczenia i ewentualnej kontroli zastosowanie określonych opatrunków specjalistycznych jest przedmiotem monitorowania i przewidziane jest jego dokumentowanie)
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r. 
                                                             Jeżeli we wniosku o dofinansowanie wykazano pakiet opatrunków, to rozliczenie we wniosku o płatność również powinno dotyczyć pakietu opatrunków.

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 4. Proszę o propozycję jakie umowy z pracownikami realizującymi zadania w projekcie będą kwalifikowane

                                                             a. dla realizujących zadania sporadycznie występujące w trakcie projektu jak np.: wykonanie badania USG czy konsultacji lekarskiej specjalistycznej, które nie występuje systematycznie i powtarzalnie w każdym miesiącu trwania projektu (możliwe realizowanie konsultacji czy badania np. co dwa miesiące) - czy możliwa umowa o pracę na wykonanie określonych zadań lub umowa zlecenie wykonania usługi. Do tej pory usługi te wykonywali lekarze zatrudnieni na kontrakcie.

                                                             b.  jakie formy umowy najlepiej zastosować dla samozatrudnionych pracowników medycznych- czy można zastosować wybór realizatora na podstawie konkursu czy tylko umowy o pracę (w tym dla usług dotychczas nie realizowane przez zatrudnionego)

                                                             c. jaka forma umowy dla usługi zleconej np. porada psychologa
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r. 
                                                             Sposób i forma wynagradzania oraz zatrudniania pracowników Instytucja Zarządzająca pozostawia w gestii realizatora projektu. Niemniej należy pamiętać, że sposób wynagradzania oraz zatrudniania powinien być zgodny z przepisami prawa krajowego oraz z Państwa regulaminem zatrudnienia.

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 3. Proszę o podanie zasad rozliczania dojazdu do pacjenta

                                                             1. czy jeśli we wniosku całkowity koszt usługi zawiera koszt dotarcia należy dodatkowo dokumentować dojazd (zapis mówi: koszt usługi uwzględnia dojazd do pacjenta)
                                                             2. jak udokumentować i rozliczyć dojazd jeśli we wniosku przyjęto kwotę ryczałtu za dojazd środkiem własnym w wysokości np. 10 zł

                                                             Pytanie 2. Proszę o podanie sposobu prawidłowego dokumentowania przewozu pacjenta transportem własnym wnioskodawcy czy wystarczy założenie karty przeprowadzonych usług transportowych (trasa i czas usługi, osoby realizujące) i poświadczenie wykonania usługi przez beneficjenta  we wniosku podano kwotę za usługę  (najniższa stawka oferowaną przez firmy organizujące transport sanitarny)

                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r. do pyt. 2 - 3

                                                             Rozliczenie dojazdu do pacjenta powinno odbywać się zgodnie z regulaminem wewnętrznym Beneficjenta, tak jak podczas bieżącej działalności podmiotu realizującego projekt. Jeśli rozliczenie dojazdu dotyczy personelu zatrudnionego na umowę o pracę jako dokument można przedstawić np. polecenie wyjazdu służbowego z załączonym potwierdzeniem przejechanych kilometrów  oraz stawką za kilometr.  

                                                             Jeśli rozliczenie dojazdu zawiera się w ramach umowy cywilnoprawnej to koszt przejazdu powinien zawierać się w stawce wynikającej z treści zawartej umowy.  Zleceniobiorca powinien przedstawić rachunek do umowy zlecenia.

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytanie 1. Jak rozliczyć i udokumentować  koszt użyczenia sali konferencyjnej we wniosku ustalono kwotę 50 zł za godzinę użyczenia Sali
                                                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                                             Wkład własny w postaci użyczenia sal/pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji projektu wnoszony przez Beneficjenta powinien zostać rozliczony w oparciu o metodologię wskazaną we wniosku o dofinansowanie projektu.  Zgodnie z zapisem w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  w Rozdziale 6.1 Wkład niepieniężny wartość wkładu własnego powinna zostać potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom. Rozliczając we wniosku o płatność wydatek na wkład własny Beneficjent powinien np. przedstawić liczbę godzin wynajmu przemnożoną przez stawkę za 1 godzinę wykorzystania sali. W dokumentacji projektowej powinien również znaleźć się dokument potwierdzający faktyczną liczbę godzin korzystania z sali konferencyjnej na rzecz uczestników projektu.  

                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              

                                                              Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                              https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_ze_spotkania_23052017

                                                              Pytanie 1. Czy w zasadzie konkurencyjności dopuszcza się zamówienie uzupełniające? (usługi) W jakim zakresie?
                                                              Odpowiedź, 25.06.2017 r.
                                                              Zgodnie z postanowieniami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (Ministerstwo Rozwoju, MR/H 2014-2020/12 (02)/09/2016, Warszawa 19 września 2016 r.), dopuszcza się możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego wykonawcy, który wcześniej został wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności.

                                                              Powyższe zagadnienie zostało uregulowane w podrozdziale 6.5 wspomnianych Wytycznych.

                                                              Zgodnie z pkt 8 lit.h, możliwe jest niestosowanie procedur określonych w omawianym podrozdziale przy udzielaniu zamówień, o ile zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

                                                              Powyższe oznacza, że:

                                                              1)      zamówienie uzupełniające udzielane jest w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (od zawarcia umowy podstawowej),
                                                              2)      zamówienie podstawowe musi zostać udzielone wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności,
                                                              3)      w zapytaniu ofertowym mającym na celu wyłonienie wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności, należy przewidzieć udzielenie zamówień uzupełniających,
                                                              4)      zamówienia uzupełniające mają polegać na powtórzeniu podobnych usług (lub robót budowlanych).

                                                              Opracowane przez pana Grzegorza Solucha 

                                                               Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                               https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pzp_szkolenie__poziom_podstawowy_29062017

                                                               Pytanie 2. Czy aktualizacja PR polegająca na uzupełnieniu listy projektów o nowe zadania będzie wymagać ponownej oceny IZ? Czy to formalność, czy PR będzie analizowany przez IZ od nowa?
                                                               Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                                               Jakakolwiek aktualizacja programu rewitalizacji wymaga ponownej oceny Instytucji Zarządzającej (IZ). W przypadku przekazania do oceny projektu aktualizacji programu rewitalizacji, dotychczasowy program dalej znajduje się w wykazie programów na stronie IZ. Jeżeli aktualizacja polega np. na uzupełnieniu listy projektów lub uzupełnieniu części stanowiących załącznik programu i nie wiąże się z podjęciem uchwały rady gminy, to w wykazie znajdują się wszystkie wersje programu. Jeżeli natomiast aktualizacja programu zawiera zasadnicze zmiany, np. zmiana granic obszaru rewitalizacji i wymaga przyjęcia aktualizacji programu uchwałą rady gminy, to taki zaktualizowany program po uzyskaniu pozytywnej oceny i uchwaleniu przez radę gminy jest zamieszczany w wykazie, a dotychczasowy program jest z niego usuwany. W trakcie każdej aktualizacji IZ ma prawo przeanalizować cały program. W wyniku takiej oceny może wskazać elementy programu, które wymagają ulepszenia, modyfikacji itp.

                                                               Opracowane przez pana Adama Polko (adam.polko@ue.katowice.pl

                                                               Pytanie 1. Kryteria wyboru projektów: wynikanie projektu z programu rewitalizacji, a na moment uchwalania programu projekt nie był nawet na liście uzupełniającej. IZ uważa, że nie wystarczy, że projekt wpisuje się w cele programu, wg IZ ma być na liście projektów. Pan Polko twierdzi, ze wystarczy, że projekt wpisuje się w cele programu rewitalizacji. W tej kwestii powinna być jednoznaczna interpretacja „wynikania” z programu rewitalizacji.
                                                               Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                                               Na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego jest następująca odpowiedź na to pytanie (patrz: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/najczesciej_zadawane_pytania_rewi):Projekt staje się projektem rewitalizacyjnym, gdy wynika z programu rewitalizacji spełniającego wymagania „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” lub spełniającego warunki „Ustawy o rewitalizacji”. Wynikanie z programu rewitalizacji oznacza, że dany projekt jest do niego wpisany wprost lub mieści się w ramach określonych przez charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuacje kryzysową (logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji).

                                                               W związku z powyższym za projekt rewitalizacji uznaje się nie tylko projekt wprost wpisany do programu rewitalizacji, ale również projekt, który spełnia kryteria przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących zawarte w danym programie kierunki działań.

                                                               Ważną sprawą jest rozróżnienie wśród projektów rewitalizacji tzw. podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz pozostałych uzupełniających (dopuszczalnych) przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zgodnie z art. 15 pkt. 5 ustawy „o rewitalizacji” oraz załącznikiem nr 5 do „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” (str. 24) program rewitalizacji powinien zawierać listę planowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych wraz z ich opisami (m.in. nazwa, podmiot realizujących, zakres zadań, szacowana wartość, prognozowane rezultaty) oraz charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową.

                                                               Podsumowując podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne muszą być wpisane i szczegółowo opisane w programie rewitalizacji, natomiast pozostałe projekty mające charakter projektów uzupełniających (dopuszczalnych) nie muszą być wprost z nazwy wpisane do programu, ale muszą być zgodne z charakterystyką rodzajów (typów) przedsięwzięć uznanych za uzupełniające w danym programie rewitalizacji.

                                                               Opracowane przez Pana Adama polko (adam.polko@ue.katowice.pl

                                                                Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja_22062017

                                                                W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony Beneficjentów odnośnie obowiązującej  „Instrukcji wypełniania PEFS w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL” (dalej: instrukcja) Instytucja Zarządzająca (dalej: IZ) przedstawia „FAQ w systemie PEFS dla RPO WSL 2014-2020” czyli zestawienie pytań i odpowiedzi – jako materiał pomocniczy zawierający doszczegółowienie instrukcji do PEFS.

                                                                Jednocześnie materiał przy najbliższej aktualizacji zostanie ujęty w instrukcji wypełniania formularza PEFS.

                                                                Pytanie 19. Jak określać datę rozpoczęcia udziału w projekcie.
                                                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                                                Data rozpoczęcia udziału w projekcie wg Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 jest datą udziału w pierwszej formie wsparcia, ponadto IZ zaleca, aby była także zgodna z datą podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. W  przypadku kiedy data przystąpienia do pierwszej formy wsparcia jest inna niż data podpisania deklaracji uczestnictwa,  postępując zgodnie z zapisami w/w wytycznych Beneficjent wprowadza datę udziału w pierwszej formie wsparcia jako datę rozpoczęcia udziału w projekcie. Wyjątkiem jest sytuacja w której charakter działań projektowych warunkuje fakt, iż data podpisania deklaracji była także pierwszym rodzajem przyznanego wspracia (uczestnik otrzymał dodatkowo wsparcie w postaci np. doradztwa), wobec czego jako datę rozpoczęcia udziału w projekcie Beneficjent podaje datę podpisania deklaracji. 
                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                Pytanie 18. Jak określać datę zakończenia udziału w projekcie.
                                                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                                                Zakończenie udziału w projekcie wg Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 jest definiowane jako zakończenie udziału zgodnie z założeniami projektu lub przedwczesne opuszczenie projektu (przerwanie udziału w projekcie). Niemniej w przypadku kiedy uczestnik zakończył udział w projekcie, biorąc udział we wszystkich przeznaczonych dla niego formach wsparcia, za datę zakończenia uznajemy dzień udzielenia ostatniego wsparcia. 

                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                Pytanie 17. Zakończenie udziału zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia jest definiowane w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 jako wzięcie udziału uczestnika we wszystkich zaplanowanych dla niego formach wspracia. Niemniej jednak w przypadku kiedy Beneficjent omyłkowo zaznaczy "TAK" (ma do wyboru TAK/NIE lub jeśli nie dotyczy nie zaznacza), system LSI nie ma możliwości odznaczenia tego pola, co powoduje niespójność przedstawianych danych ze stanem faktycznym. Ponadto jest to jedna z informacji monitorowanych w SL w zakresie danych uczestników (zgodnie z treścią pisma z MIR z dn. 19 sierpnia 2015 o sygn. DZF.8630.41.2015.MT).
                                                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                                                Jeśli sytuacja dotyczy jednego bądź kilku uczestników, Beneficjent usuwa ich dane z modułu PEFS po czym wprowadza ponownie bez odznaczania przedmiotowego pola. Jeśli sytuacja dotyczy większej grupy uczestników, albo jeśli jest to jedyny błąd w zakresie wnp, IZ zobowiązuje beneficjenta do skorygowania powyższych danych wraz ze złożeniem kolejnego WNP.  Powyższe sytuacje nie mają wpływu na poświadczenie kwalifikowalności wydatków na etapie weryfikacji danego WNP.

                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                Pytanie 16. Kiedy i jak Beneficjent ma wypełniać w PEFS  pole Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie, Sytuacja (2)… Kiedy właściwym jest wypełnienie wyłącznie "jednej sytuacji", a kiedy "dwóch"? Co w przypadku, kiedy z listy wybieralnej w polu "Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie" dla danego uczestnika projektu Beneficjent może wskazać 3 sytuacje osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie?   
                                                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                                                Zgodnie z instrukcją wypełniania  PEFS w systemie LSI, w momencie kiedy od daty zakończenia udziału w projekcie nie minął jeszcze okres 4 tygodni Beneficjent wybiera status Sytuacja (1) „w trakcie monitorowania”. Niemniej jednak w przypadku kiedy okres 4 tygodni (od daty zakończenia udziału w projekcie) minął Beneficjent aktualizuje dane i wybiera jedną z możliwych odpowiedzi (z listy rozwijalnej), która odzwierciedla obecną sytuację uczestnika (np podjął zatrudnienie, uzyskał kwalifikacje itp..) Z uwagi na techniczną możliwość systemu wskazania wyłącznie dwóch: Sytuacji(1)...  i Sytuacji (2)...Beneficjent przyporządkowuje danemu uczestnikowi maksymalnie  2 sytuacje, które odzwierciedlają obecny stan rzeczy. Powyższe skutkuje także wykazaniem uczestnika we właściwych wskaźnikach rezultatu. 

                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                Pytanie 15. Zgodnie z instrukcją wypełniania PEFS w systemie LSI po wypełnieniu rodzaju przyznanego wsparcia skierowanego dla danego uczestnika Beneficjent ma obowiązek wskazać datę rozpoczęcia i datę zakończenia udziału w danym wsparciu. W przypadku uczestników, którzy w ramach projektu mają zaplanowane kilka rodzajów wsparcia (często o tożsamym charakterze) Beneficjent wprowadza każde kolejne wsparcie przypisane konkretnemu uczestnikowi wraz z datą - powyższe dane wygenerowane w raporcie PEFS są nieczytelne co powoduje utrudnienie i wydłużenie procesu weryfikacji WNP.
                                                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                                                W przypadku, kiedy dany uczestnik projektu w ramach działań projektu jest objęty kilkoma formami wsparcia o tożsamym charakterze w polu Przyznane wsparcie - Rodzaj przyznanego wsparcia Beneficjent raz podaje informację zgodną z charakterem wsparcia kierowanym do danego uczestnika wraz z datami granicznymi, kiedy dane wsparcie zostało uczestnikowi udzielone. Rodzaj przyznanego wsparcia sprawdzany jest przez IZ pod kątem zgodności założeń wskazanych w WND. 

                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                Pytanie 14. Jak wykazywać we wskaźnikach uczestnika, który powraca do projektu po przerwanym udziale?
                                                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                                                W przypadku powrotu uczestnika do projektu po uprzednio zakończonym udziale, informacje odnoszące się do wskaźników rezultatu bezpośredniego dla tego uczestnika powinny zostać usunięte, co powoduje konieczność zaktualizowania wartości wskaźników rezultatu. Ponowny pomiar wskaźników rezultatu dla danego uczestnika będzie miał miejsce po zakończeniu jego udziału w projekcie. Dodatkowo w PEFSie należy usunąć datę zakończenia udziału w projekcie dla powracającego uczestnika do projektu, ponieważ dane osoby nadal uczestniczącej we wsparciu nie powinny mieć przypisanej daty zakończenia udziału w projekcie. Dane dotyczące wykazania danego uczestnika we wskaźniku produktu pozostają bez zmian. Wobec powyższego raz wprowadzona data rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie  pozostaje bez zmian. 

                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                Pytanie 13. Beneficjenci mają trudność z weryfikacją wprowadzonych przez siebie danych do bazy PEFS ponieważ nie ma możliwości systemowych wygenerowania raportu z danymi PEFS przed złożeniem WNP. 
                                                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                                                IZ rekomenduje Beneficjentom, aby odpowiednio wcześniej wprowadzili dane do modułu PEFS, tak by móc złożyć WNP w systemie LSI wyłącznie na potrzeby wygenerowania raportu CSV po czym wycofać WNP z systemu LSI, gdyż taką techniczną możliwość daje system. Niemniej jednak Beneficjent musi mieć na uwadze  fakt, iż ostateczne złożenie WNP w LSI i SEKAPie do IZ, musi nastąpić przy zachowaniu terminu. 

                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                Pytanie 12. Jaki zakres danych kontaktowych jest wymagany w PEFS - w polach odnoszących się do Adresu e-mail/ Telefonu kontaktowego?
                                                                Odpowiedź, 07.08.2017 r.
                                                                Instrukcja wypełniania PEFS w punkcie odnoszącym się do momentu zbierania danych informuje, że "Podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek konieczny udziału danej osoby we wsparciu" oraz "Jeżeli nie jest możliwe określenie wszystkich wymaganych danych osobowych, nie można wykazywać danej osoby jako uczestnika projektu, a co za tym idzie – powiązanych z nim wskaźników produktu i rezultatu." Natomiast wg Załącznika nr 7 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym obejmuje m.in. dane kontaktowe. Wobec powyższego Beneficjent zobowiązany jest więc do podania: Adresu e-mail/ Telefonu kontaktowego - przyjmuje się założenie, że Beneficjent zobowiązany jest do podania minimum jednej danej teleadresowej pozwalającej na kontakt z uczestnikiem projektu.

                                                                W przypadku Uczestnika indywidualnego konieczne jest uzupełnienie jednego z pól „Telefonu kontaktowego” lub „Adresu e-mail”, przy czym struktura numeru telefonu to kombinacja liczb i cyfr (15 znaków), adres e-mail to: xxx@xxx.xxx, w przypadku braku adresu e-mail należy pozostawić pole nieuzupełnione (nie ma możliwości wskazywania "brak" w polu adres e-mail). W przypadku, kiedy uczestnik projektu nie posiada ani numeru telefonu ani adresu e-mail np. osoba bezdomna, wówczas należy podać dane umożliwiające kontakt z tą osobą  np. numer telefonu noclegowni, w której przebywa bezdomny lub adres email beneficjenta/ osoby upoważnionej u beneficjenta, która go zrekrutowała.
                                                                 
                                                                W przypadku Uczestnika – pracownik lub przedstawiciel instytucji/ podmiotu konieczne jest uzupełnienie „Telefonu kontaktowego” oraz „Adresu e-mail”, przy czym struktura numeru telefonu to kombinacja liczb i cyfr (15 znaków), adres mail to: xxx@xxx.xxx (nie ma możliwości wskazywania "brak" w polu adres e-mail oraz telefon). 

                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                Pytanie 11. Beneficjent nic nie zaznaczył w polu wsparcie udzielone instytucji (możliwe do wyboru TAK lub NIE). 
                                                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                                                Jeśli we wniosku o dofinansowanie została wypełniona część B.11.1. Osoby i/lub podmioty/instytucje, które zostaną objęte wsparciem to wówczas powyższe dane powinny być uzupełnione w PEFS. W przypadku kiedy w okresie rozliczeniowym Beneficjent nie udzielił wsparcia Instytucji - Beneficjent uzupełnia NIE.  Pole nie może zostać puste, Beneficjent zostanie wezwany do uzupełnienia danych jeśli nie zostało poprawnie uzupełnione powyższe pole. Brak Instytucji jest równoznaczny z brakiem konieczności uzupełnienia danych. 

                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                Pytanie 10. W instrukcji do wypełniania PEFS nie jest zapisane wprost, że w części dot. danych Instytucji objętych wsparciem, Beneficjent ma wpisać dane każdej szkoły a nie Zespołu Szkół oraz jak ma wpisywać nr NIP.  Jednocześnie istnieje ryzyko błędnie wykazanych wartości we wskaźnikach, np: jeśli wsparcie w ramach jednego projektu otrzyma  technikum i liceum, to mamy 2 Instytucje, czyli np. 200% realizacji wskaźnika.
                                                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                                                Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół mają być wykazywane oddzielnie. Jednej szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół nadaje się numer NIP tegoż zespołu, natomiast kolejna szkoła pozostaje bez  numeru NIP. Ponadto Beneficjent składa oświadczenie, że nr NIP drugiej i kolejnej instytucji jest identyczny jak podany w pierwszej ze szkół. Beneficjent wykazując ilość instytucji objętych wsparciem wykazuje wartości zgodne z zatwierdzonym WND, sytuacja dotyczy także wykazywanych wartości wskaźników.

                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                Pytanie 9. Jak określać datę rozpoczęcia udziału w projekcie dla instytucji? 
                                                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                                                Instytucje weryfikowane są na podstawie punktu B.11, celem ułatwienia weryfikacji wniosków o płatność zaleca się wykazywane instytucji od pierwszego wniosku o płatność sprawozdawczego (co do zasady będzie to drugi wniosek o płatność), nawet jeśli Beneficjent nie ma wykazanego żadnego wskaźnika produktu (część wsparcie pozostaje nieuzupełniona), wsparcie oraz wykazanie instytucji we wskaźniku następuje w chwili podpisania np. pierwszego protokołu obioru wyposażenia/sprzętu/itp.., które Beneficjent zgodnie z zatwierdzonym WND planował zakupić w projekcie.

                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                Pytanie 8. W jaki sposób wykazywać nauczycieli w części "Rodzaj uczestnika"?
                                                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                                                "Zgodnie z interpretacją MR należy ustalić w jaki sposób nauczyciel został objęty wsparciem - jeżeli nauczyciel zgłosił się na szkolenie/ kurs/ studia podyplomowe indywidualnie, wówczas powinien zostać wykazany jako uczestnik ""indywidualny"". Jeśli natomiast instytucja zatrudniająca nauczyciela (szkoła) jako podmiot korzysta z bezpośredniego wsparcia EFS i w ramach tego wsparcia np. następuje oddelegowanie pracownika przez pracodawcę na szkolenie, wówczas taki nauczyciel będzie wykazany jako ""pracownik lub przedstawiciel instytucji/ podmiotu”. Oznacza to, że sposób wykazania uczestnika zależy od charakteru wsparcia udzielanego w projekcie. Jeżeli projekt obejmuje kompleksowy program wsparcia szkoły (uczniów i nauczycieli), to na potrzeby monitorowania powinni oni być wykazywani jako pracownicy tej instytucji. Jeżeli natomiast wsparcie projektowe obejmuje wyłącznie podnoszenie kompetencji nauczycieli, pochodzących z różnych szkół, wówczas należy ich wykazywać jako indywidualnych odbiorców. "

                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                Pytanie 7. Czy osoba, która przerywa udział w realizacji projektu powinna mieć uzupełnioną datę zakończenia form wsparcia?
                                                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                                                "Jeżeli uczestnik przerwał udział w projekcie tzn., że zakończył udział, wobec powyższego powinna zostać wypełniona data zakończenia udziału w projekcie.W przypadku przerwania przez uczestnika udziału w projekcie w kolumnie ""Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa"" należy zaznaczyć ""NIE"" oraz uzupełnić datę zakończenia udziału w projekcie. Jednocześnie nie należy wypełniać pola ""data zakończenia udziału we wsparciu"" z uwagi na fakt, iż uczestnik nie zakończył udziału w przyznanym wsparciu a je przerwał. Powyższe umożliwi weryfikację części ""zakończenie udziału osoby (...)"" z uwagi na fakt, iż nie ma innej możliwości weryfikacji ww. pola."

                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                Pytanie 6. Uzupełniono datę zakończenia udziału w projekcie, bez wyjaśnień czy osoba przerwała udział czy faktycznie zakończyła udział w projekcie. Jak takiego uczestnika uwzględniać we wskaźnikach?
                                                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                                                "Wg instrukcji wypełniania PEFS zapisy dotyczące:  daty zakończenia udziału w projekcie wskazują, że: „…Pole należy wypełnić zarówno w sytuacji, gdy osoba zakończyła udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką (zgodnie z założeniami projektu), jak i w momencie przedwczesnego opuszczenia projektu, tj. przerwania udziału w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych form wsparcia.” Wobec powyższego koniecznym jest uzupełnienie pola data zakończenia udziału w projekcie w sytuacjach wskazanych powyżej. Ponadto wg Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 dane uczestnika w przypadku wskaźników mierzonych na wejściu zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie (i wówczas uwzględniane we wskaźniku produktu), a więc przedwczesne  zakończenie uczestnictwa (przerwanie udziału w projekcie) nie rzutuje na wartości wskaźników produktu. W związku z powyższym osobę, która przerwała swój udział w projekcie NIE należy usuwać ze wskaźników mierzonych na wejściu.  W przypadku wskaźników rezultatu, które są mierzone do 4 tygodni od momentu zakończenia udziału w projekcie, sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie w zależności od tego, czy uczestnik, który przerwał udział w projekcie (i zgodnie z instrukcją wypełniania PEFS jest wpisana data zakończenia udziału w projekcie) wpisuje się w założenia definicji danego wskaźnika rezultatu (zgodnie z WLWK) - powinien zostać wykazany w odpowiednim wskaźniku rezultatu".

                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                Pytanie 5. Osoba bierna zawodowo - czy jest ona wliczona do wskaźnika "Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu programu"
                                                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                                                Wskaźnik "Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu programu" jest to wskaźnik rezultatu bezpośredniego i zgodnie z definicją wskaźnika zawartą WLWK obejmuje osoby bierne zawodowo i nie poszukujące pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, które otrzymały wsparcie z EFS i które poszukują pracy po opuszczeniu projektu. Osobami biernymi zawodowo są zgodnie z WLWK: studenci (dzienni i zaoczni), osoby pozostające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Natomiast wskaźnik ten mierzy zmianę statusu zatrudnienia po opuszczeniu programu w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS (uczestnik bierny zawodowo i nieposzukujący pracy w chwili wejścia do programu EFS). Ponadto jako osobę poszukującą pracy rozumiemy osobę, która jest zarejestrowana w PUP (jako bezrobotna lub jako poszukująca pracy) lub osobę, która nie jest zarejestrowana w PUP niemniej jednak poszukuje pracy i jest gotowa do podjęcia zatrudnienia. 

                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                Pytanie 4. Jak należy właściwie określić status uczestnika w przypadku przedszkolaków. Należy wybierać "inne" czy "ucząca się"?
                                                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                                                Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED), którą się posługujemy w Wytycznych w zakresie monitorowania [...] przedszkolaki klasyfikowane są do poziomu ISCED 0, który to poziom oznacza wychowanie natomiast poziom ISCED 1 oznaczający kształcenie stosowany jest w odniesieniu do kształcenia na poziomie podstawowym. W związku z tym przedszkolak powinien być wykazywany jako "INNE".

                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                Pytanie 3. Moment wykazywania szkół we wskaźniku produktu "Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych" oraz "Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie".
                                                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                                                Zgodnie z wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego wskaźniki produktu monitorowane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest w szczególnych przypadkach. Jednocześnie WLWK wskazuje, iż moment pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu do szkół i placówek oświatowych. Mając na uwadze fakt, iż doposażenie może być zakupywane przez cały okres realizacji projektu we wniosku o płatność wskaźnik jest wykazywany w momencie odebrania pierwszego sprzętu, tj. w chwili podpisania pierwszego protokołu odbioru.

                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                Pytanie 2. Kiedy i jak wykazywać we wskaźniku: "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu", kandydatów na rodziny zastępcze, którzy ukończyli szkolenie. Czy fakt ukończenia szkolenia kwalifikuje ich do uwzględnienia w danym wskaźniku?
                                                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                                                Przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniając określone standardy. Egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję certyfikującą, np.: uczelnie, szkoły, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy administracji publicznej, które uzyskały uprawnienia do certyfikowania. Tym samym uczestnika można uwzględnić w ww. wskaźniku jeżeli zda formalny egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje. W tym przypadku zgodnie z powyższym do walidacji i certyfikacji procesu kształcenia właściwy jest zespół kwalifikacyjny (powołany zgodnie z  Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), który omawia  przebieg  procesu  kwalifikacji  kandydata,  w  tym  ponownie  weryfikuje  pełnienie warunków oraz ocenia predyspozycje do sprawowania pieczy zastępczej zespół  podejmuje  decyzję  o  wydaniu/nie  wydaniu/odroczeniu  wydania  zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wydanie zaświadczenia skutkuje wykazaniem danego uczestnika we wskazanym wskaźniku rezultatu. 
                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                Pytanie 1. Prawidłowe określenie statusu uczestnika w odniesieniu do poszczególnych poziomów kształcenia.
                                                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                                                "Poziom 0 - Przedszkole
                                                                Poziom 1 - Szkoła podstawowa
                                                                Poziom 2A - Gimnazjum
                                                                Poziom 3A - Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane; Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające
                                                                Poziom 3C - Zasadnicza szkoła zawodowa
                                                                Poziom 4C - Szkoły policealne
                                                                Poziom 5A - Wyższe studia zawodowe; Studia magisterskie; Studia uzupełniające magisterskie; Studia podyplomowe
                                                                Poziom 5B - Kolegium Nauczycielskie; Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
                                                                Poziom 6 - Studia doktoranckie".

                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                 

                                                                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/faq_w_systemie_pefs_dla_rpo_wsl_2014_2020_22062017

                                                                 Pytanie 5. Czy podwyższanie kapitału zakładowego przez powiat/gminę jest pomocą publiczną i w związku z tym, czy wymaga jakiegoś wykazywania w przypadku aplikowania o kolejne środki (w ramach de minimis)?
                                                                 Odpowiedź, 14.06.2017 r.
                                                                 Podwyższenie kapitału w spółce prawa handlowego może mieć znamiona pomocy publicznej, jeżeli taka transakcja nie ma cech rynkowych. Warto pamiętać, że zdaniem Komisji, nie stanowi pomocy danej spółce zwykłe (częściowe lub całkowite), nabycie udziału w kapitale istniejącej spółki, bez wnoszenia nowego kapitału. Pomoc publiczna nie zachodzi także wtedy, gdy wniesienie nowego kapitału następuje w okolicznościach, które byłyby możliwe do przyjęcia dla prywatnego inwestora działającego w normalnych warunkach gospodarki rynkowej. Taka sytuacja ma miejsce gdy:
                                                                 następuje utworzenie nowej spółki, w której władze publiczne kontrolują cały kapitał, bądź też większościowy lub mniejszościowy pakiet akcji, pod warunkiem, że władze stosują te same kryteria, co dostawca kapitału w normalnych warunkach gospodarki rynkowej,
                                                                 następuje wniesienie nowego kapitału do przedsiębiorstwa publicznego, pod warunkiem, że odpowiada on nowym potrzebom inwestycyjnym oraz bezpośrednio z nimi związanym kosztom, a także sektor, w obrębie którego działa dane przedsiębiorstwo, nie cierpi na strukturalną nadwyżkę mocy produkcyjnych na wspólnym rynku, a sytuacja finansowa przedsiębiorstwa nie budzi zastrzeżeń,
                                                                 ma nastąpić zwiększenie udziału publicznego w spółce, pod warunkiem, że wnoszony kapitał jest proporcjonalny do liczby udziałów posiadanych przez władze oraz następuje jednocześnie z wniesieniem kapitału o realnej wartości ekonomicznej przez prywatnego udziałowca,
                                                                 jest to udział w małym lub średnim przedsiębiorstwie, które z racji swej wielkości nie jest zdolne uzyskać odpowiedniego zabezpieczenia na prywatnym rynku finansowym, lecz którego perspektywy uzasadniają udział publiczny przekraczający jego aktywa netto lub prywatne inwestycje,
                                                                 strategiczny charakter inwestycji pod względem rynków lub dostaw pozwala traktować nabycie pakietu akcji jako normalne zachowanie dostawcy kapitału, pomimo że rentowność jest opóźniona w czasie,
                                                                 potencjał rozwojowy spółki przejawiający się w zdolności tworzenia innowacji przez wszelkiego rodzaju inwestycje, pozwala traktować nabycie udziałów jako inwestycję związaną ze szczególnym ryzykiem, lecz w ostateczności opłacalną.

                                                                 Opracowane przez pana dr Artura Bartosiewicza 

                                                                 Pytanie 4. Jak najprościej ustalić (etapami), czy dana pomoc podlega pomocy publicznej?      
                                                                 Odpowiedź, 14.06.2017 r.
                                                                 Podstawowym narzędziem weryfikacji, czy w transakcji występuje pomoc publiczna jest test pomocy publicznej. Ustalenie, czy w określonej transakcji występuje pomoc publiczna polega na zbadaniu, czy jednocześnie występują wszystkie poniżej przedstawione przesłanki. Zgodnie z ugruntowaną wykładnią pomocą publiczną jest transfer zasobów przypisywany władzy publicznej, o ile spełnione są łącznie następujące warunki:

                                                                 transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,
                                                                 - transfer ten jest selektywny – uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr,
                                                                 - w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji,
                                                                 - transfer ten wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi.

                                                                 Sugerowane są następujące etapy weryfikacji ryzyka wystąpienia pomocy publicznej w transakcji:

                                                                 1. Czy beneficjent jest przedsiębiorstwem?
                                                                 2. Czy środek pochodził od Państwa lub ze źródeł państwowych (zaangażowane zostały środki publiczne)?
                                                                 3. Czy sytuacja ma wymiar wspólnotowy - wpływa na handel między Państwami Członkowskimi?
                                                                 4. Czy środek stanowił dla beneficjenta korzyść?
                                                                 5. Czy środek zakłócił lub groził zakłóceniem konkurencji
                                                                 6. Czy środek miał charakter selektywny?  


                                                                 Opracowane przez pana dr Artura Bartosiewicza 
                                                                       

                                                                 Pytanie 3. Różnica pomiędzy pomocą publiczną a pomocą de minimis?  
                                                                 Odpowiedź, 14.06.2017 r.
                                                                 Jest to tzw. pomoc nieznacząca, nieistotna, która ze względu na niewielką wartość nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi i/lub nie zakłóca konkurencji. Z formalnego punktu widzenia pomoc de minimis nie jest pomocą publiczną.

                                                                 Pomoc de minimis obecnie udzielana jest na zasadach ogólnych na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pułap ten jest niezbędny w celu zapewnienia, by każdy środek wchodzący w zakres niniejszego rozporządzenia można było uznać za niewywierający wpływu na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, niezakłócający konkurencji ani niegrożący jej zakłóceniem.

                                                                 Należy podkreślić, że okres trzech lat należy oceniać w sposób ciągły, dlatego też dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis należy uwzględnić całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych. Pomoc de minimis uznaje się za przyznaną w dniu, w którym przedsiębiorstwo uzyskuje prawo otrzymania takiej pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym, niezależnie od terminu wypłacenia pomocy de minimis temu przedsiębiorstwu.

                                                                 Możliwe jest też pozyskiwanie pomocy de minimis w sektorze rolnym, sektorze rybnym, a nawet na usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, jednak te pomoce mają inne podstawy prawne i wynikające z nich limity pomocy de minimis możliwe do pozyskania na beneficjenta pomocy.

                                                                 Opracowane przez pana dr Artura Bartosiewicza 

                                                                 Pytanie 2. W przypadku otrzymania dofinansowania do fotowoltaiki dla mieszkańców, czy mieszkańcy muszą składać formularze ubiegania się o pomoc? Jeśli tak, to w którym momencie?
                                                                 Odpowiedź, 14.06.2017 r.
                                                                 Pomoc publiczna kierowana jest jedynie na rzecz uczestników rynku, czyli pomiotów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego (definicja funkcjonalna). Jeśli pomoc publiczna jest udzielana wobec podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą to formularz ubiegania się o pomoc powinien być przedstawiony w dniu składania wniosku o dofinansowanie przez taki podmiot. Jeśli mieszkańcy gminy prowadzą działalność gospodarczą to muszą taki dokument złożyć. Jeśli ubiegają się o pomoc de minimis musza złożyć zaświadczenie o otrzymanej pomocy w trybie de minimis.

                                                                 Opracowane przez pana dr Artura Bartosiewicza 

                                                                 Pytanie1. Jeśli wykażę, że w projekcie występuje pomoc publiczna, co to za sobą pociąga. Jak zmienia się dofinansowanie?
                                                                 Odpowiedź, 14.06.2017 r.
                                                                 Jeśli w projekcie występuje pomoc publiczna, wówczas mamy do czynienia z koniecznością zastosowania programu pomocowego, wyłączenia blokowego lub pomocy indywidualnej. Projekty podlegające pomocy publicznej z reguły otrzymują niższe dofinasowanie do kosztów kwalifikowanych z uwagi na założenia ochrony konkurencji na wspólnym rynku. Co do zasady wartość korzyści jaką otrzyma podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektu podlegającego pomocy publicznej określona jest w akcie prawnym (krajowym lub wspólnotowym) na podstawie którego udzielone zostanie przysporzenie korzyści. W takich aktach prawnych określono zazwyczaj wartość maksymalnej wielkości pomocy oraz jej intensywność w relacji do kosztów kwalifikowanych projektu.

                                                                 Opracowane przez pana dr Artura Bartosiewicza 

                                                                  

                                                                  

                                                                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pomoc_publiczna_i_pomoc_de_minimis16062017

                                                                  Pytanie 1. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie ujmowania w budżetach projektów dot. subsydiowanego zatrudnienia wkładu własnego wymaganego przepisami pomocy publicznej w sytuacji, gdy wnioskodawca jest jedynie operatorem pomocy publicznej, nie zaś jej beneficjentem, zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu nw. kwestii problemowej.

                                                                  Zgodnie z Rozporządzeniem z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020: § 22. 1. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne
                                                                  § 24. 1. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji wynosi maksymalnie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
                                                                  2. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych wynosi maksymalnie 75% wartości kosztów kwalifikowalnych.
                                                                  Czy biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zatrudnienie subsydiowane będzie realizowane w podmiotach trzecich, którym Wnioskodawca będzie udzielał pomocy publicznej (jako operator):
                                                                  1. W budżecie projektu winna znaleźć się jedynie ta część kosztów kwalifikowalnych (tj. wynagrodzenia brutto wraz ze składkami pracodawcy), która jest finansowana z dotacji, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, wskazaną w § 24 ww. Rozporządzenia,
                                                                  czy też
                                                                  2. W budżecie projektu należy wykazać zarówno część wynagrodzenia Uczestników Projektu finansowaną ze środków publicznych, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, jak i część stanowiącą wkład własny przedsiębiorstw (podmiotów trzecich), zatrudniających Uczestników projektu. A jeśli tak – czy w takiej sytuacji wykazane w projekcie koszty wkładu własnego przedsiębiorstw winny być przyporządkowane Wnioskodawcy – jako podmiotowi realizującemu zadanie i czy zastosowanie ww. rozwiązania nie byłoby sprzeczne z uzasadnieniem dla wkładu własnego, w którym wykazalibyśmy, iż wkład własny wnoszony jest przez podmioty zewnętrzne względem Wnioskodawcy, a nie Wnioskodawcę?
                                                                  Odpowiedź, 2.06.2017 r.
                                                                  W przypadku zaplanowania w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia, w budżecie powinna zostać wskazana wartość kosztów kwalifikowalnych tego instrumentu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zarówno zatem rozporządzenia krajowego, tj. rozporządzenia z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020, które przytoczyła Pani w swoim pytaniu, jak i w rozporządzeniu KE 651/2014: Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone w okresie:
                                                                  1. do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;
                                                                  2. do 24 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji;
                                                                  3. zatrudniania pracownika niepełnosprawnego.

                                                                  W przypadku gdy okres subsydiowania zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest krótszy niż odpowiednio 12 lub 24 miesiące, wówczas wysokość pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia zostaje proporcjonalnie pomniejszona. Wartość kosztu kwalifikowalnego należy zatem uwzględnić w budżecie projektu. Następnie, zgodnie z intensywnością pomocy w związku ze wsparciem określonej kategorii pracowników należy określić wartość wnioskowanego dofinansowania. Pozostała wartość kosztu kwalifikowalnego stanowić może wkład własny do projektu. Środki wnoszone przez podmioty trzecie są dozwoloną formą wkładu własnego w projekcie. W przypadku pomocy publicznej na subsydiowane zatrudnienie wymagane jest wniesienie wkładu prywatnego. W przypadku beneficjentów niebędących jednocześnie beneficjentami pomocy wysokość oraz terminy wpłat wkładu prywatnego powinny wynikać z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem projektu a przedsiębiorcą będącym beneficjentem pomocy.

                                                                  W przypadku projektów z subsydiowanym zatrudnieniem montaż finansowy może być inny niż wynika to regulaminu konkursu tzn. wkład własny może być wyższy od wymaganego w konkursie.
                                                                  Proszę pamiętać, aby zarówno w polu B.6 oraz w polu opisowym pod danym wydatkiem zawrzeć istotne informacje z punktu widzenia danego rodzaju pomocy publicznej. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

                                                                  Pytanie 2. Gmina Kroczyce zamierza realizować projekt o charakterze "słonecznej gminy" polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych na cele socjalno-bytowe mieszkańców, z wyłączeniem obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na wspólnym liczniku energii. Czy obiekty mieszkalne, w których świadczone są usługi agroturystyczne należy potraktować analogicznie do budynków, w których prowadzona jest inna działalność gospodarcza? Czy osoby prowadzące agroturystykę należy traktować, jako przedsiębiorców w rozumieniu funkcjonalnym (wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym)?
                                                                  Odpowiedź, 2.06.2017 r.
                                                                  Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorstwa na gruncie przepisów o pomocy publicznej ma charakter funkcjonalny, oznacza to, że istotna jest kwestia czy dany podmiot oferuje towary i usługi na rynku. Kwestię tę poruszono m. in. w zawiadomieniu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
                                                                  Oznacza to, że po pierwsze, status podmiotu na podstawie prawa krajowego nie jest decydujący. Na przykład podmiot zaklasyfikowany zgodnie z prawem krajowym jako stowarzyszenie lub klub sportowy może jednak zostać uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu. Ta sama zasada ma zastosowanie do podmiotu, który formalnie jest częścią administracji publicznej. Jedynym istotnym kryterium jest fakt, czy podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą.
                                                                  Po drugie o stosowaniu zasad pomocy państwa nie decyduje to, czy dany podmiot utworzono po to, aby przynosił zyski. Podmioty nienastawione na zysk również mogą oferować na rynku towary i usługi.
                                                                  Po trzecie klasyfikacja podmiotu jako przedsiębiorstwa zawsze odnosi się do konkretnej działalności. Podmiot prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą i działalność o charakterze niegospodarczym powinien być traktowany jako przedsiębiorstwo jedynie w odniesieniu do działalności gospodarczej
                                                                  Dopytanie 
                                                                  Reasumując, status agroturystyk należy potraktować analogicznie do innych podmiotów świadczących usługi okołoturystyczne/turystyczne?
                                                                  Odpowiedź, 2.06.2017 r.
                                                                  Tak, wydaje się, że agroturystyka stanowi jeden z rodzajów działalności turystycznej, a ta bez wątpienia ma charakter gospodarczy

                                                                  Pytanie 3. Zamek Sp. z o.o. zamierza realizować projekt polegający na pracach konserwatorskich na zamku Ogrodzienieckim.
                                                                  Czy prawidłowym będzie uznanie, że pomoc publiczna wystąpi w projekcie, gdyż:
                                                                  -Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym, bowiem wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym. Jako dzierżawca Zamku Ogrodzienieckiego administruje obiektem, a jego przychody pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu na zamek, jak również ze sprzedaży produktów turystycznych tj. nocne zwiedzanie zamku, biesiady, odpłatne wystawy tematyczne, inne produkty realizowane na terenie zamku.
                                                                  -Transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny – tzn. uprzywilejowuje określone podmioty, w tym przypadku – Zamek Sp. z o.o.
                                                                  -Transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, bowiem beneficjent zaangażuje niewspółmiernie mniej środków własnych do realizacji zadania, w przypadku pozyskania dofinansowania.
                                                                  -W efekcie transferu może wystąpić zakłócenie konkurencji. Istnieją inne podmioty na rynku i mogą powstać inne podmiotu w obszarze kultury, które zorganizują biesiady, odpłatne wystawy czy inne imprezy kulturalne o podobnym charakterze.
                                                                  -Może zaistnieć wpływ na wymianę międzynarodową - Zamek Bonerów jest jednym z najważniejszych i rozpoznawalnych zabytków na terenie południowej Polski, o dużym nasileniu ruchu turystycznego, Skala organizowanych na zamku wydarzeń jest bardzo duża. Tematyka wydarzeń obejmuje kwestie związane z kulturą, historią oraz o charakterze rekreacyjnym. Nie bez znaczenia jest lokalizacja zamku w niedalekiej odległości od Krakowa i Częstochowy, co oznacza, że zamek często odwiedzają turyści zagraniczni. Zamek Sp. z o.o. publikuje materiały promocyjne w językach obcych oraz oferuje opisy na atrakcjach w języku: angielskim i zatrudnia przewodników posługujących się językami obcymi.
                                                                  Na mocy z art. 53 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 pomoc na materialne zasoby dziedzictwa kulturowego - obiekty archeologiczne, pomniki, obiekty i budynki historyczne, dziedzictwo naturalne formalnie uznane przez władze jest dopuszczalna. Nadmieniam, że obiekt jest uznany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w rejestrze A pod numerem 771/67.
                                                                  Pomoc inwestycyjna dotyczy w tym przypadku zabezpieczenia, ochrony i renowacji zasobów dziedzictwa kulturowego, zatem stosownie do art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 w przypadku, gdy pomoc nie przekracza kwoty 1 mln EUR (wartość projektu szacujemy na około 1,5 zł), czy maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych?
                                                                  Odpowiedź, 2.06.2017 r.
                                                                  Kwestia występowania pomocy publicznej zawsze rozpatrywana jest indywidualnie w odniesieniu do rozpatrywanego przypadku. Tym niemniej w sektorze kultury, jak wynika z przywołanego już Zawiadomienia Komisji wsparcie publiczne może nie wypełniać wszystkich przesłanek wynikających z art. 107 TFUE.
                                                                  Niektóre działania związane z kulturą, zachowaniem dziedzictwa kulturowego i ochroną przyrody mogą być organizowane w sposób niekomercyjny i nie mieć charakteru gospodarczego. Ich finansowanie ze środków publicznych nie musi więc stanowić pomocy państwa. Komisja uważa, że finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
                                                                  Z drugiej strony, wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego (w tym ochronie przyrody) finansowane głównie z opłat wnoszonych przez odwiedzających lub użytkowników lub w inny komercyjny sposób (np. wystawy komercyjne, kina, komercyjne spektakle muzyczne i festiwale, szkoły artystyczne finansowane głównie z czesnego) należy uznać za mające charakter gospodarczy. Podobnie wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego przynoszące korzyści wyłącznie niektórym przedsiębiorstwom, a nie ogółowi społeczeństwa (np. renowacja zabytkowego budynku wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo prywatne) należy zasadniczo uznać za działalność gospodarczą.
                                                                  Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
                                                                  Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
                                                                  W zakresie analizy ww. kwestii zachęcamy do zapoznania się z Zawiadomieniem KE dostępnym pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29&from=EN
                                                                  Natomiast w przypadku stwierdzenia, iż projekt faktycznie spełnia wszystkie przesłanki pomocy publicznej, można zastosować pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W przypadku, gdy wartość pomocy nie przekracza 1 mln EUR, zgodnie z art. 53 ust. 9 rozporządzenia 651/2014 maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych.

                                                                  Pytanie 4. Badanie przesłanki dot. wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny jest trudne. Bowiem, zakładamy, że nasz obiekt dziedzictwa kulturowego jest atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz istnieją inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych np. szereg zamków na Słowacji, czy w Czechach), które mogą oferować podobne usługi/towary. Jak ustalić, jaki może być krąg odbiorców i czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu. Oferta kierowana jest w jednakowy sposób do wszystkich, nie planuje się szczególnej kampanii reklamowej do turystów zagranicznych. Niemniej obserwujemy wzrost ilości podmiotów zagranicznych ale wynika to z ogólnej koniunktury - odczuwalnej dla całego regionu. Czy to już wystarczyć, aby zweryfikować tę ostatnią przesłankę za pozytywną?
                                                                  Odpowiedź, 2.06.2017 r.
                                                                  W przypadkach, co do których nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, czy pomoc publiczna wystąpi, zalecamy przyjęcie założenia, iż projekt jest objęty pomocą. W przypadku dziedzictwa kulturowego, potencjalna podstawa prawna tj. art. 53 rozporządzenia 651/2014 wydaje się dość atrakcyjna. Oczywiście wszystkie warunki udzielenia tego rodzaju pomocy powinny zostać spełnione.

                                                                  Pytanie 5. 
                                                                  Witam, czy w sytuacji, gdy wstęp do muzeum jest biletowany, jednak przychody z tego tytułu są marginalne w stosunku do kosztów ponoszonych przez muzeum (np. utrzymanie budynku, pensje pracowników, itp) to można mówić o działalności mającej charakter gospodarczy? Czy w przypadku uniknięcia pomocy publicznej należy udostępnić wstęp do muzeum bezpłatnie? Jeżeli można by nadal biletować wstęp to do jakiego poziomu przychody z tego tytułu nie będą uznawane za działalność mającą charakter gospodarczy?
                                                                  Odpowiedź, 2.06.2017 r.
                                                                  Zgodnie ze stanowiskiem KE wyrażonym w przywoływanym już Zawiadomieniu (pkt 34), Komisja finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
                                                                  Zatem w przypadku opłat z tytułu wstępu do muzeum, które pokrywają jedynie w ułamkowym stopniu faktyczne koszty działalności muzeum, wówczas, wydaje się, że działalność taka może być uznana za niegospodarczą, jeśli w dominującym zakresie koszty działalności pokrywane są ze środków publicznych . Niestety KE nie wskazała progu, który można by uznać za „bezpieczny”


                                                                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/webinar_pp_pomocy_de_minimis_pytania

                                                                   Pytanie 7. Na który moment realizacji projektu w ramach Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej należy wykazać spełnienie warunku dotyczącego osiągnięcia wymaganego poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP H+W) w budynkach termomodernizowanych (na moment zakończenia inwestycji czy na moment przed realizacją projektu tj. przed wymianą kotła)?

                                                                   Odpowiedź, 07.08.2018 r.
                                                                   W związku z wątpliwościami dot. sposobu określania wymaganego poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP H+W) w budynkach, w których planuje się dofinansować ze środków EFRR wymianę indywidualnego źródła ciepła na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą w przypadku realizacji projektu grantowego Instytucja Zarządzająca RPO WSL wyjaśnia, że:
                                                                   W ramach pakietów aplikacyjnych publikowanych dla poszczególnych naborów obowiązują przede wszystkim zasady i warunki wynikające z Kryteriów wyboru projektów, Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WSL, Regulaminu dla danego naboru oraz instrukcji wypełniania wniosków.

                                                                   W przypadku projektów dotyczących wymiany indywidualnego źródła ciepła na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą,  realizowanych w ramach Działania 4.3., możliwe jest wsparcie następujących budynków:

                                                                   a) Budynków, w których wraz z wymianą źródła ciepła przeprowadza się jednocześnie termomodernizację. […]
                                                                   b) Budynków gdzie termomodernizacja została już wykonana (projekt realizuje tylko 2 typ projektu).

                                                                   Za wykonaną modernizację w przypadku budynków mieszkaniowych uważane jest osiągnięcie poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w stanie docelowym oszczędności energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej określonego w audycie energetycznym wyrażonego wskaźnikiem EPH+W dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych EPH+W<150 kWh/(m2×rok) i dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych EPH+W < 135 kWh/(m2 × rok). […].

                                                                   Aby zakwalifikować inwestycję do dofinansowania wymiany źródła ciepła na opalane paliwem gazowym lub biomasą, dany budynek musi spełniać co najmniej wartości powyższych wskaźników. A zatem, jeżeli termomodernizacja została już przeprowadzona (przed wymianą źródła ciepła), to wówczas minimalne poziomy wskaźnika muszą być spełnione (osiągnięte) przed przystąpieniem do realizacji projektu polegającego na wymianie źródła ciepła.

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                   Pytanie 6. Czy informacja zawarta w "pytaniu 5." ma zastosowanie do wszystkich trwających aktualnie naborów w ramach Działań 4.1 i 4.3?

                                                                   Odpowiedź, 07.08.2018 r.
                                                                   W ramach Działania 4.1 i Działania 4.3  propozycje dot. wyliczenia wartości wskaźników zawarto w z zamieszczonych na stronie rpo.slaskie.pl Instrukcjach wypełniania wniosku dla poszczególnych konkursów.

                                                                   Przy szacowaniu wskaźników dot. redukcji emisji CO2 oraz redukcji emisji PM10 (na potrzeby pól F.1 i F.2) w konkursach nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18, RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18, RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-264/18  należy bazować na poniżej określonych opracowaniach Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE):

                                                                   Dla CO2:

                                                                   Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2015 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2018

                                                                   Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i TSP dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2016 rok (grudzień 2017 r.)”

                                                                   Dla PM10:
                                                                   Wskaźniki emisji zanieczyszczeń za spalania paliw w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW

                                                                   Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i TSP dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2016 rok (grudzień 2017 r.)

                                                                   W stosunku do poprzednio opublikowanej informacji w przypadku zastosowania opracowań, w których ujęto jedynie pyły całkowite (TSP) należy przyjąć, że w ilości pyłów całkowitych (TSP) znajduje się 73,56% pyłów PM10[1].

                                                                   [1] proporcja na podstawie wielkości podanych w raporcie "Krajowy bilans emisji SO2, NOX, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2015-2016 w układzie klasyfikacji SNAP. Raport syntetyczny" poprzez zestawienie wartości emisji TSP ogółem oraz emisji PM10 ogółem za rok 2016 (s.13-14)

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                   Pytanie 5. W trwającym aktualnie konkursie 4.1.3 RPO, w przeciwieństwie do równoległego 4.3.4, brak jest w regulaminie opisu sposobu obliczania wskaźników dotyczących CO2 oraz PM10. Informacje te znajdują się jednak w "Instrukcji wypełniania wniosku", gdzie w części B.16 można przeczytać, że: "W przypadku szacowania wskaźników dot. redukcji emisji CO2 oraz redukcji emisji PM10 (zarówno na potrzeby pola B.16 jak i F.1 i F.2) należy bazować na opracowaniach Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) za rok 2017".

                                                                   Dla CO2 podane są 2 linki, które określają wskaźniki emisyjności CO2 dla źródeł ciepła i energii elektrycznej. Problem pojawia się przy wskaźniku dotyczącym PM10 dla którego napisano tylko, że "dla PM 10 należy przyjąć, że w ilości pyłów całkowitych (TSP) znajduje się 69,60% pyłów PM 10". Pytanie jak policzyć TSP dla źródła nie opartego o energię elektryczną, a np. o węgiel? Na to pytanie ani regulamin ani instrukcja ani linki nie odpowiadają. Do tej pory korzystaliśmy np. z opracowań dr Hławiczka, w którym wprost były podane emisje dla poszczególnych źródeł, co z kolei w znacznej mierze ułatwiało pracę.

                                                                   Na stronie KOBIZE nie odnaleziono opracowania z roku 2017 r., a jedynie z 2015 r. (https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male_kotly.pdf.)  i na jego podstawie można teoretycznie wyliczyć TSP np. dla źródła węglowego. Czy można je stosować? Jeżeli nie to proszę o informację jak wyliczać TSP dla źródeł innych niż oparte o energię elektryczną?

                                                                   Ten sam problem dotyczy również konkursu 4.3.4.

                                                                   Odpowiedź, 11.06.2018 r., modyfikacja 25.09.2018 r.
                                                                   W ramach naboru nr 199/17 dla działania 4.1.3, oraz naboru nr 224/17 dla działania 4.3.4 zgodnie z ww. zapisami instrukcji wypełniania wniosku, źródłem szacowania wskaźnika Stopień redukcji PM10 powinno być adekwatne opracowanie KOBIZE za 2017 rok. W przypadku braku adekwatnego opracowania (właściwego zarówno w aspekcie rodzaju stosowanego paliwa, rodzaju wytwarzanej energii, jak i zastosowanego urządzenia do wytwarzania energii) np. w odniesieniu do energii cieplnej, konieczne jest uzasadnienie wyboru innego źródła, zaleca się wówczas stosowanie innego najbardziej adekwatnego i aktualnego źródła szacowania wraz z jego dokładnym wskazaniem (bibliografia opracowania, przyjęta wartość emisyjności oraz zastosowana metodyka).

                                                                   Sugerowanym do zastosowania opracowaniem dla energii cieplnej jest:
                                                                   Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw, kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW

                                                                   Dopuszczalne jest również stosowanie opracowania prof. dr. inż. Stanisława Hławiczka pn. „Nowe podejście do oceny niskiej emisji z ogrzewania mieszkań w kształtowaniu stężeń pyłu na obszarze gminy. I. Inwentaryzacja źródeł emisji i modelowanie emisji”, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 47, 2011 r.

                                                                   W ramach działania 4.3.4, zgodnie z zapisami regulaminu naboru oraz ww. zapisami instrukcji wypełniania wniosku, źródłem szacowania wskaźnika Stopień redukcji PM10 powinno być adekwatne opracowanie KOBIZE za 2017 rok lub, w przypadku braku opracowania z 2017 r., najbardziej aktualne z opublikowanych opracowań KOBIZE, właściwe zarówno w aspekcie rodzaju wytwarzanej energii, rodzaju stosowanego paliwa, jak i zastosowanego urządzenia do wytwarzania energii.

                                                                   W odniesieniu do energii cieplnej dla wskaźnika PM10 na leży korzystać z opracowania:
                                                                   Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw, kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW

                                                                   Dla danych ujętych jako TSP należy przyjąć założenie, że w ilości pyłów całkowitych (TSP) znajduje się 69,60% pyłów PM 10.*

                                                                   * jeżeli w Instrukcji wypełniania wniosku dla danego naboru zawarto inne informacje na temat sposobu wyliczenia poziomu pyłu PM 10 zawartego w ilości pyłów całkowitych (TSP), należy stosować zapisy z Instrukcji. Proszę mieć na uwadze że dla naborów w ramach Działania 4.1 i Działania 4.3 ogłoszonych już w 2018 r. tj.  nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18, RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18, RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-264/18  Instrukcje wypełniania wniosku zalecają stosowanie innego współczynnika wyliczenia zawartości PM 10 w TSP tj. (73,56%).

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                   Pytanie 4. Jak interpretować art. 41 ust. 6 GBER, odnoszący się do zakresu kosztów kwalifikowalnych, w sytuacji, gdy planowana jest np. instalacja paneli fotowoltaicznych na istniejącym budynku?
                                                                   O jaki poziom dofinansowania może ubiegać się Wnioskodawca w opisanym wyżej przypadku, gdyż zgodnie z art. 41 ust. 7 GBER, intensywność pomocy nie przekracza 45% kosztów kwalifikowalnych, jeśli koszty te oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit. a) lub 30 % kosztów kwalifikowalnych, jeśli koszty te oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit. c)?

                                                                   Odpowiedź, 15.05.2018 r. 
                                                                   Aktualne stanowisko dotyczące możliwości udzielania pomocy publicznej oraz wysokości wsparcia na propagowanie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z zapisami art. 41 ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r znajduje się w załączonym piśmie.

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                   Pytanie 3. Czy w projektach dotyczących dofinansowania instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (mikroinstalacje), przy założeniu wprowadzania nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci przez prosumenta, mamy do czynienia z pomocą publiczną?

                                                                   Odpowiedź, 15.05.2018 r.
                                                                   Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Komisji Europejskiej  kwestia kwalifikacji działalności polegającej na wprowadzaniu do sieci elektroenergetycznej nadwyżek energii wyprodukowanej przez prosumenta, jako działalności pomocniczej w rozumieniu pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako Zawiadomienie Komisji) kształtuje się następująco. Wytwarzanie energii elektrycznej i wprowadzanie jej do sieci może zostać uznane za działalność pomocniczą, co skutkuje brakiem konieczności stosowania przepisów o pomocy publicznej w odniesieniu do finansowania całej instalacji po spełnieniu łącznie następujących warunków:

                                                                   • główna działalność beneficjenta ma charakter niegospodarczy (np. osoby fizyczne nieprowadzące działalności, działalność administracji publicznej),
                                                                   • energia musi być zużywana na potrzeby własne,
                                                                   • rozmiar (zdolność wytwórcza) mikroinstalacji nie może przekraczać realnego zapotrzebowania na energię prosumenta.

                                                                   Jednocześnie należy mieć na uwadze, że spełnienie ww. warunków pozwala na uznanie, że wprowadzenie nadwyżek wytworzonej energii elektrycznej stanowi działalność o charakterze pomocniczym i co istotne – w takim przypadku nie ma konieczności dokonywania obliczeń dotyczących ograniczenia wydajności działalności gospodarczej do 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury (instalacji).

                                                                   Poniższa tabela określa warunki, jakie powinny zostać spełnione, aby można było uznać, iż wsparcie mikroinstalacji podlega wyłączeniu z reżimu pomocy publicznej na podstawie pkt 207 Zawiadomienia Komisji

                                                                   Warunek pkt 207 Zawiadomienia Komisji

                                                                   Czy spełniony?

                                                                   Działalność gospodarcza (tj. wytwarzanie energii i jej wprowadzanie do sieci) jest bezpośrednio powiązana z podstawową infrastrukturą niegospodarczą i jest konieczna do eksploatacji tej infrastruktury

                                                                   Tak

                                                                   Działalność gospodarcza jest nieodłącznie związana z podstawowym wykorzystaniem infrastruktury o charakterze niegospodarczym

                                                                   Tak

                                                                   Ograniczenie wydajności działalności gospodarczej do 20%

                                                                   Tak (o ile spełnione są warunki wskazane w stanowisku KE):

                                                                   1)      główna działalność beneficjenta ma charakter niegospodarczy (np. osoby fizyczne nieprowadzące działalności, działalność administracji publicznej),

                                                                   2)      energia musi być zużywana na potrzeby własne,

                                                                   3)     rozmiar (zdolność wytwórcza) mikroinstalacji nie może przekraczać realnego zapotrzebowania na energię prosumenta.

                                                                   Działalność gospodarcza „pochłania takie same nakłady jak podstawowa działalność o charakterze niegospodarczym, takie jak materiały, sprzęt, siła robocza lub aktywa trwałe”

                                                                   Tak

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


                                                                   Pytanie 2. 
                                                                   W działaniu 4.1, w przypadku tzw. projektów parasolowych realizowanych przez podmioty będące beneficjentem innym niż jednostka samorządu terytorialnego, wskazano w regulaminie jako warunek dostępowy konieczność funkcjonowania na rynku przez co najmniej 3 lata lub realizację projektu w partnerstwie z JST. Czy wnioskodawca, który działa krócej niż 3 lata i chce realizować projekt na terenie kilku gmin może zawrzeć partnerstwo tylko z jedną gminą? 
                                                                   Odpowiedź, 04.10.2017 r.
                                                                   Warunek partnerstwa z jednostką samorządu terytorialnego dotyczy każdej gminy, na terenie której realizowany będzie projekt parasolowy. Mając na uwadze fakt, że gminy dysponują najczęściej odpowiednim zapleczem operacyjnym i administracyjnym oraz że dotychczas zdobyły największe doświadczenie w realizacji tego rodzaju projektów ww. warunek dotyczący partnerstwa ma na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia Wnioskodawców niebędących gminami w realizacji tych skomplikowanych organizacyjnie projektów.

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                   Pytanie 1. Czy w projektach dotyczących dofinansowania instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, przy założeniu oddawania nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci, mamy do czynienia z pomocą publiczną?
                                                                   Odpowiedź, 31.05.2017 r.
                                                                   Jak wskazano w pkt 12 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości konsekwentnie utrzymuje, że wszelka działalność polegająca na oferowaniu na rynku towarów i usług jest działalnością gospodarczą. Odprowadzenie energii elektrycznej do sieci w przypadku instalacji typu on-grid należy utożsamiać z oferowaniem towarów na rynku. Dodatkowo należy zaznaczyć, że zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C‑219/12 Fuchs,  eksploatacja zainstalowanego na służącym prywatnym celom domu mieszkalnym lub obok niego modułu fotowoltaicznego, skonstruowanego w ten sposób, że po pierwsze ilość wytworzonej energii elektrycznej jest zawsze niższa od ilości energii elektrycznej ogółem zużytej przez użytkownika modułu do celów prywatnych, a po drugie energia ta jest dostarczana do sieci za wynagrodzeniem o charakterze stałym, stanowi „działalność gospodarczą”, nawet jeśli jest to jedynie sposób obniżenia rachunków za energię. Analogicznie należy podejść do podobnych instalacji zamontowanych na obiektach publicznych.

                                                                   Podstawą prawną udzielenia wsparcia, które sklasyfikowane jest jako pomoc publiczna lub pomoc de minimis dla działania 4.1 lub 4.3 w odniesieniu do 3 typu projektu (Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach) może być:

                                                                   a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – w przypadku pomocy de minimis

                                                                   b) Rozporządzenie
                                                                   Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – w przypadku pomocy publicznej.

                                                                   Oczywiście konieczne jest wykazanie, iż wszystkie warunki udzielenia danego rodzaju pomocy będą spełnione.

                                                                   UWAGA! Nastąpiła zmiana stanowiska Komisji Europejskiej odnośnie prosumentów[1] oraz mikroinstalacji[2] fotowoltaicznych mających możliwość oddawania nadwyżek energii do sieci.

                                                                   Pismem Ministerstwa Rozwoju przekazano stanowisko Komisji Europejskiej, w którym stwierdza się, że pomimo iż wytwarzanie energii elektrycznej i wprowadzanie jej do sieci stanowi działalność gospodarczą, w przypadku projektów prosumenckich tego rodzaju działalność nie ma charakteru działalności gospodarczej, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów (beneficjent nie prowadzi działalności gospodarczej, wytworzona energia jest zużywana na potrzeby własne o charakterze niegospodarczym, rozmiar tj. zdolność wytwórcza instalacji nie przekracza realnego zapotrzebowania na energię danego prosumenta – nie może być przewymiarowana). Powyższe wynika z faktu, że przedmiotowa instalacja powstaje na użytek konsumenta nieprowadzącego działalności ekonomicznej i tylko w celu zaspokojenia jego potrzeb niegospodarczych, a wprowadzenie energii do sieci ma charakter incydentalny i mieści się w granicach określonych w pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

                                                                   W sytuacji, gdy instalacja prosumenta wytwarza nadwyżkę energii, która jest wprowadzana do sieci, tego rodzaju działalność gospodarcza może zostać uznana za mającą charakter pomocniczy, przy łącznym spełnieniu ww. warunków.

                                                                   W związku z powyższym, w przypadku instalacji prosumenckich w postaci ogniw fotowoltaicznych, zakładanych w obiektach o charakterze niegospodarczym (np. budynki jednorodzinne, budynki urzędów publicznych, budynki szkół publicznych), w sytuacji, gdy beneficjenci nie prowadzą żadnej innej działalności gospodarczej, wprowadzanie nadwyżek energii do sieci może być uznane za działalność o charakterze pomocniczym, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w pkt. 207 Komunikatu.

                                                                   W załączeniu odnośne stanowisko Komisji Europejskiej oraz ww. pismo Ministerstwa Rozwoju.

                                                                   Powyższe informacje mają zastosowanie zarówno do wniosków w trakcie oceny jak też planowanych do złożenia w ramach trwających i przyszłych naborów.

                                                                   [1] prosument – odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o swobodzie działalności gospodarcze (na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm.)

                                                                   [2] mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW (na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm.)

                                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_4_1_oraz_4_3_31052017

                                                                    Pytanie 27. LSI/SEKAP –  czy w przypadku dwóch osób reprezentujących podmiot konieczne jest podpisanie wniosku przy użyciu dwóch certyfikatów?
                                                                    Odpowiedź, 05.06.2017 r.
                                                                    Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP.
                                                                    Zgodnie z „Instrukcją składania wniosków, korespondencji i protestów w ramach naborów dotyczących projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020” (znajdującą się na stronie http://rpo.slaskie.pl/czytaj/lokalny_system_informatyczny_2014), rozdziałem II.2.3. Podpisywanie tego samego dokumentu przez więcej niż jedną osobę na SEKAP:

                                                                    Jeżeli do złożenia wniosku przez instytucje wymagane jest jego podpisanie przez więcej niż jedną osobę, można to zrobić, należy jednak uwzględnić fakt, że z przyczyn technicznych nie jest możliwe dwukrotne podpisanie formularza z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, natomiast w przypadku wystąpienia konieczności złożeniach dwóch podpisów pod formularzem wykorzystywanym do przesyłania Wniosków o dofinansowanie jeżeli składający podpis zamierza wykorzystać Profil Zaufany to drugi (i ewentualnie kolejne) podpis powinien być złożony z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP

                                                                    Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP
                                                                    W
                                                                    przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP identycznie jak za pośrednictwem platformy SEKAP z tym wyjątkiem, że na platformie ePUAP nie można podpisać z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP.

                                                                    Reasumując w sytuacji kiedy wymagane są podpisy więcej niż jednej osoby a do podpisu wykorzystywany jest profil zaufany ePUAP to ten podpis należy użyć tylko raz i wyłącznie jako pierwszy, drugi oraz kolejne podpisy muszą być złożone:

                                                                    - z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP),

                                                                    - z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP).

                                                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                    Pytanie 26. Premia rewitalizacyjna – czy w przypadku gdy wnioskowany projekt wykracza swoim zakresem poza zapisy w Programie Rewitalizacyjnym kwalifikuje się do przyznania premii rewitalizacyjnej? A jeżeli zakres projektu jest węższy niż zapisy w Programie Rewitalizacji?
                                                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                                    Wynikanie projektu z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji jest jednym z kryteriów oceny formalnej, weryfikowanym na etapie oceny wniosku o dofinansowanie na podstawie deklaracji wskazanej w pkt. B.4. Wnioskodawca powinien wykazać, że aplikujący o wsparcie projekt znajduje się w Wykazie programów rewitalizacji Województwa Śląskiego prowadzonym przez IZ RPO WSL, dostępnym pod adresem https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja/. Warunek kryterium zostanie spełniony, gdy zakres przedmiotowy projektu jest tożsamy lub węższy niż zapisy w Wykazie programów rewitalizacji i w takim przypadku można ubiegać się o premię rewitalizacyjną. Natomiast szerszy zakres projektu oznacza, że kryterium wynikania z programu rewitalizacji nie zostało jednak spełnione, stąd premia rewitalizacyjna nie będzie się należała.

                                                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                    Pytanie 25. Czy działalność kościołów może być uznana za działalność kulturalną?
                                                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                                    Kościoły i związki wyznaniowe mają prawo prowadzenia, związanej z wypełnianiem funkcji religijnych działalności kulturalnej i artystycznej oraz zakładania i prowadzenia w tym celu odpowiednich instytucji co jest regulowane w oparciu o przepisy ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989 r. oraz konkretyzujących ją ustaw indywidualnych. Tym samym ich funkcjonowanie spełnia kryteria definicji „działalności kulturalnej”. Kościoły i inne związki wyznaniowe mogą realizować operacje związane z restauracją i konserwacją podległej i administrowanej architektury sakralnej wpisanej do rejestru zabytków. Niemniej, aplikując o środki w naborze 5.3.1 trzeba również przedstawić istniejącą i planowaną w związku z realizacją projektu ofertę kulturalną.

                                                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                    Pytanie 24. Jak rozumieć pojęcie „otoczenie” obiektu zabytkowego?
                                                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                                    W rozumieniu Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami otoczenie – to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony i oznaczony w decyzji o wpisie tego terenu/obiektu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Ta definicja jest obowiązującą w naborze 5.3.1.
                                                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                    Pytanie 23. Czy opinia konserwatorska o stanie technicznym obiektu musi być na specjalnym formularzu?
                                                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                                    Instytucja Zarządzająca nie określiła obowiązującego wzoru ani formy graficznej dokumentu. Sposób wydania opinii o zabytku zależeć będzie od Śląskiego Konserwatora Zabytków/Regionalnego Instytutu Kultury oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących powyższe organy. Musi natomiast zawierać kompletne informacje na temat stanu zachowania obiektu i jego wartości zabytkowej.
                                                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                    Pytanie 22. Przy realizowaniu oferty kulturalnej zamierzamy zatrudnić przewodnika. Czy istotna jest forma zatrudnienia?
                                                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                                    Forma zatrudnienia przewodnika bądź innej osoby realizującej/wykonującej pracę w zakresie prezentowania oferty kulturalnej Wnioskodawcy nie jest informacją niezbędną do oceny wniosku, niemniej nie powinna stać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy. Wydatek związany z zatrudnieniem jest niekwalifikowalny.

                                                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                    Pytanie 21. Czy na kopiach dokumentów musi być pieczątka „Za zgodność z oryginałem”? Jak uwierzytelnić załączone do wniosku dokumenty?
                                                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                                    Złożenie podpisanego wniosku o dofinansowanie projektu jest równoznaczne z uwierzytelnieniem wszystkich zawartych w nim informacji oraz załączników. Zgodnie z zapisami w części H. wniosku – Beneficjent potwierdza, że wszystkie dołączone do wniosku załączniki, nie będące oryginalnymi dokumentami, są zgodne z oryginałami, nie zachodzi więc konieczność dodatkowego uwierzytelniania kopii.

                                                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                    Pytanie 20. Czy na etapie aplikowania o środki unijne obowiązkowe jest pozwolenie konserwatorskie na rozpoczęcie robót?
                                                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                                    W przypadku realizacji projektów dotyczących zabytków wpisanych do rejestru zabytków należy dołączyć pozwolenie na prowadzenie: prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, a także innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotyczy to każdego przypadku, gdy prace dot. projektu zostały już rozpoczęte, celem potwierdzenia realizacji projektu zgodnie z prawem, na etapie aplikowania o środki należy wówczas dołączyć zezwolenie na inwestycję, na które składa się pozwolenie konserwatora oraz pozwolenie na budowę, wraz z kopią pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz kopią strony z pierwszym i ostatnim wpisem w dzienniku budowy. Dołączone kopie stron dziennika powinny jednoznacznie wskazywać, czy posiadane przez wnioskodawcę pozwolenie na budowę jest aktualne. Natomiast w przypadku, gdy na moment wnioskowania beneficjent nie posiada jeszcze zezwolenia na inwestycję lub zakłada realizację projektu na podstawie PFU wówczas załącznik ten jest obowiązkowy do dołączenia niezwłocznie po jego uzyskaniu. Należy jednak pamiętać, że warunkiem podpisaniu umowy o dofinansowanie będzie potwierdzenie przez beneficjenta, że wszczęto postepowanie o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj – w ciągu 30 dni od momentu poinformowania beneficjenta o otrzymaniu dofinansowania.

                                                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                    Pytanie 19. Czy przy realizacji projektu na obiekcie będącym jednocześnie zabytkiem i elementem Szlaku Zabytków Techniki konieczna jest podwójna dokumentacja i dwa odrębne pozwolenia /decyzje? Czy we wniosku należy w takim przypadku wskazać, iż projekt realizuje dwa typy projektu ( łącznie typ 1 i 2 )?
                                                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                                    W przypadku realizacji projektu związanego z obiektem, który jednocześnie wpisany jest do rejestru zabytków i znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki należy we wniosku aplikacyjnym wskazać oba typy projektu. Natomiast dokumentacja techniczna służąca realizacji inwestycji opracowywana jest indywidualnie dla każdego obiektu/budynku. Niezależnie od statusu obiektu określanego przez wpis do Rejestru Zabytków czy Szlaku Zabytków Techniki zarówno dokumentacja techniczna/budowlana jak i wszelkie wydawane na jej podstawie pozwolenia i decyzje mają charakter unikalny i ściśle związany z obiektem. Realizując projekt łączący w sobie typ 1 i 2 określony w naborze nie trzeba dublować ww. dokumentacji.
                                                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                    Pytanie 18. Jaka jest podstawa prawna do określenia celów kulturalnych w projekcie?
                                                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                                    Działalność kulturalna została zdefiniowana w przepisie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406). Ustawowa definicja działalności kulturalnej wiąże to pojęcie z celem a właściwie celami, w jakim ta działalność jest podejmowana i realizowana. W rozumieniu prawa działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury – i tak właśnie definiuje się cele kulturalne.

                                                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                    Pytanie 17. Czy wydatki na wyposażenie w obiekcie kulturalnym są kwalifikowalne?
                                                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                                    Koszty związane z zakupem wyposażenia dla obiektu objętego projektem są niekwalifikowalne podobnie jak wydatki związane z nabyciem eksponatów, dzieł sztuki, zabytków ruchomych.
                                                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                    Pytanie 16. Komu przysługuje pomoc publiczna?
                                                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                                    Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego może stanowić pomoc publiczną. Potwierdzenie wystąpienia pomocy publicznej wymaga zbadania jednoczesnego spełnienia przesłanek jej występowania przy zastosowaniu testu pomocy publicznej. Weryfikacja ma na celu potwierdzenie czy w wyniku realizacji przedsięwzięcia następuje transfer zasobów przypisywany władzy publicznej, czy transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, czy transfer jest selektywny tzn. uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr, czy w efekcie transferu występuje lun może wystąpić zakłócenie konkurencji oraz czy wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi. Na tej podstawie można stwierdzić, że publiczne finansowanie instytucji kultury może czasem stanowić pomoc publiczną. Będzie tak co do zasady w przypadku tych instytucji kultury, których oferta może przyciągnąć odbiorców z innych państw, a dotyczy to wszelkich form działalności kulturalnej: wystaw, spektakli, koncertów, festiwali. Podobnie jest w przypadku obiektów stanowiących atrakcję turystyczną mogącą przyciągać turystów z innych państw UE. W przypadku, gdy w ramach RPO WP 2014-2020 wystąpi pomoc publiczna na projekty związane z ochroną materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego jak również mających na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych udzielana będzie pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego na podstawie art. 53 GBER, regionalna pomoc inwestycyjna (art. 14 GBER oraz pomoc de minimis (art.3 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013).

                                                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                    Pytanie 15. Czy na etapie aplikowania przy planowanej energooszczędności wymagany jest już audyt energetyczny?
                                                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                                    Zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w projekcie podlegać będzie ocenie w ramach kryterium:   Ocena efektów mnożnikowych. W przypadku gdy wnioskodawca zakłada w projekcie i potrafi udowodnić zastosowanie rozwiązań wpływających na poprawę efektywności energetycznej audyt energetyczny uwierzytelnia przedstawione wartości. Audyt nie jest dokumentem wymaganym, lecz