Przejdź do treści głównej

Często zadawane pytania

Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 114 pytania i odpowiedzi z wszystkich 114 dla zadanych warunków:

Pytanie 1. Nawiązując do zaprzestania gromadzenia danych uczestników projektu dot. sytuacji gospodarstwa domowego - jak anonimizować/ usunąć zebrane dotychczas dane na formularzach kwalifikujących uczestnika do projektu?   
Odpowiedź, 4.09.2018 r.
Sposób anonimizacji i/lub usunięcia przedmiotowych danych zależy od formy ich gromadzenia.
Za prawidłową anonimizację/usunięcie danych, jak również wybór prawidłowego sposobu dokonania przedmiotowych czynności, odpowiada – co do zasady – administrator danych.
Najczęściej występującą metodą anonimizacji danych gromadzonych na nośnikach papierowych, jest ich zakreślenie czarnym markerem, w sposób uniemożliwiający odzyskanie tych danych (tekst nie „przebija” spod zakreślonego fragmentu, ani na drugą stronę kartki).

W przypadku gromadzenia danych w formie elektronicznej niezbędne jest zastosowanie środków służących do nieodwracalnego usunięcia danych z dysku (i/lub z innego oprogramowania, np. z chmury danych), zgodnie z obowiązującymi procedurami w jednostce. 

Należy mieć na uwadze, iż przeniesienie danych do kosza, usunięcie danych poprzez wybór z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) czy poprzez użycie klawisza „delete” nie spełnia przesłanek nieodwracalnego usunięcia danych.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pytanie 2.
Czy zasada proporcjonalności jest wyliczana od wydatków kwalifikowalnych  w ramach wniosku o dofinansowanie (całość projektu) czy wydatków kwalifikowalnych rozliczonych we wniosku o płatność (rzeczywistych wydatków)?   
Odpowiedź, 4.09.2018 r.
Zgodnie z zapisami podrozdziału 8.8 pkt 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. (…)  właściwa instytucja będąca stroną umowy może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu [podkr. wł.] za niekwalifikowalne (…).

Należy mieć na uwadze, iż (…) wydatki niekwalifikowalne z tytułu reguły proporcjonalności obejmują wydatki związane z zadaniem merytorycznym (…), którego/-ych założenia nie zostały osiągnięte oraz proporcjonalnie koszty pośrednie [podkr. wł.].

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pytanie 3. Beneficjent (JST) założył we wniosku o dofinansowanie składniki stypendium stażowego. Projekt (po podpisaniu umowy z Instytucją Pośredniczącą) został powierzony wyłonionemu realizatorowi w drodze ustawy o pożytku publicznym. Organizacja (fundacja) ma wyższą składkę ubezpieczenia wypadkowego. Czy prawidłowym działaniem będzie obniżenie realnej kwoty brutto stypendium tak, aby nie dokładać środków na dany wydatek z innego wydatku? Czy też należy wypłacić stypendium brutto w założonej kwocie we wniosku o dofinansowanie, a zwiększony narzut realizatora pokryć zwiększeniem w budżecie kwoty brutto brutto wydatku? Umowa z uczestnikiem została zawarta na kwotę brutto z zastrzeżeniem, że składowe mogą ulec zmianie (np. z uwagi na zmianę przepisów). 
Odpowiedź, 4.09.2018 r.
W pierwszej kolejności należy mieć na uwadze, iż przedstawiona odpowiedź stanowi opinię Instytucji Zarządzającej – Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wiążące dla Beneficjenta stanowisko w tej sprawie winna przedstawić odpowiednia Instytucja Pośrednicząca, będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu.

Jednakże, w opinii IZ stypendium stażowe powinno być wypłacone w pełnej wysokości, a „ciężar” składek spoczywa na organizatorze stażu.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pytanie 4. Jakie konsekwencje będą za konkretne uchybienia, np. za brak w polityce rachunkowości zasad dot. rozliczania środków publicznych?           
Odpowiedź, 4.09.2018 r.
Uchybienia – co do zasady – stanowią wynik stwierdzonych przez IZ omyłek, braków w dokumentacji itp., które nie mają wpływu na kwalifikowalność wydatku/ów, w związku z czym nie skutkują zwrotem środków czy pomniejszeniem wydatków wykazanych we wniosku o płatność.

W związku z powyższym, w przypadku stwierdzenia uchybienia, o którym mowa, IZ może zalecić Beneficjentowi uzupełnienie zapisów regulacji wewnętrznych o niezbędne elementy dotyczące realizacji projektu.

Jednakże, należy mieć na uwadze różnicę pomiędzy formalnymi brakami w zapisach polityki rachunkowości, przy jednoczesnej poprawnej ewidencji wydatków w projekcie – zgodnie z wymogami IZ w tym zakresie, określonymi w umowie o dofinansowanie projektu (poprawne wyodrębnienie ewidencji księgowej), co może stanowić uchybienie, a możliwością uznania wydatków za niekwalifikowalne ze względu na brak ich ewidencji księgowej w ramach wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu (podrozdział 6.2 pkt 3 e) Wytycznych).

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

  Pytanie 3. Czy można zmienić kryteria wyboru w zasadzie konkurencyjności (np. wagę dla kryteriów wyboru) dla tej samej pozycji budżetowej, ale w przypadku robienia zamówień częściowych na przestrzeni kilku lat? Czy można zastosować np. 2 różne zasady konkurencyjności?

  Odpowiedź, 2.10.2018 r.
  Dla tej samej pozycji budżetowej można przeprowadzić kilka odrębnych procedur zakupowych. Procedury te mogą charakteryzować się np. innymi terminami wykonania, warunkami udziału w postępowaniu, czy też kryteriami oceny ofert.

  Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

  Pytanie 2. Jak sumujemy zamówienia ws. prowadzenia szkoleń?
  Odpowiedź, 18.09.2018 r.

  Zasady ogólne. 
  Ustawa p.z.p. nie wskazuje dokładnego momentu, w którym zamawiający powinien dokonać czynności ustalenia wartości zamówienia, poza wskazaniem, że czynność ta wykonywana jest na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uzasadniona wydaje się teza, że zamawiający powinien ustalić wartość zamówienia w momencie, gdy pojawia się skonkretyzowana potrzeba zakupu dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz decyzja o jej zaspokojeniu, a także zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na zapłatę przyszłego wynagrodzenia wykonawcy. W momencie, gdy zamawiający potrafi określić konkretną potrzebę i ma pewność, co do zabezpieczenia finansowego przyszłego zamówienia, może rozpocząć etap przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawodawca daje zamawiającemu w takiej sytuacji dwie podstawowe możliwości dokonania zakupu konkretnych dostaw, usług lub robót budowlanych.
  Pierwszą z nich jest przeprowadzenie jednego postępowania obejmującego cały zakres zapotrzebowania zamawiającego w zakresie konkretnej dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Drugim rozwiązaniem jest dokonanie podziału zamówienia publicznego i przeprowadzenie większej ilości postępowań, z których każde może obejmować inną część tego zamówienia. To drugie rozwiązanie w ustawie p.z.p. traktowane jest jako tzw. udzielenie zamówienia w częściach. Sytuacja taka występuje, gdy zamawiający ustali zakres zamówień tego samego rodzaju, planowanych do zrealizowania w pewnym okresie czasu, jednak nie udzieli zamówienia w wyniku jednej umowy, a w wyniku kilku umów. Należy wówczas pamiętać o zasadzie wskazanej w art. 32 ust. 4 p.z.p. Zgodnie z tą zasadą, jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Zasada ta łączy się z zasadą wyartykułowaną w przepisach art. 32 ust. 2 p.z.p., zgodnie z którą zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Z obu ww. przepisów wynika, że zamawiający, który zamierza udzielić jednego zamówienia publicznego, może to zrobić w wielu częściach o ile do każdej z nich zastosuje przepisy właściwe dla zsumowanej wartości wszystkich części. Taki podział zamówienia publicznego na wiele części (postępowań) nie narusza zasady wskazanej w art. 32 ust.2 p.z.p., bowiem nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów p.z.p., nie prowadzi też do takiego uniknięcia. Obok zamówień częściowych mogą pojawić się tzw. zamówienia odrębne, czyli zamówienia nieuwzględnione (ze względów obiektywnych a nie na skutek braku staranności) podczas czynności ustalania wartości zamówienia. Różnice pomiędzy jednym zamówieniem udzielanym w kilku częściach a kilkoma zamówieniami odrębnymi mogą być trudno zauważalne, jednak ich odróżnienie jest niezwykle istotne dla prawidłowego przeprowadzenia czynności ustalania wartości zamówienia publicznego.

  To czy kilka umów dotyczących tego samego rodzaju zamówień zawartych w ciągu roku potraktuje się, jako zamówienia udzielane w częściach czy jako zamówienia odrębne będzie zależało od wyników oceny dochowania przez zamawiającego należytej staranności przy ustalaniu wartości zamówienia (art. 32 ust. 1 p.z.p.).

  Jeżeli przy dochowaniu należytej staranności dałoby się przy udzielaniu pierwszego zamówienia określić zapotrzebowanie na zamówienia kolejne oraz zamawiający posiadałby zabezpieczenie finansowe na kolejne zamówienia – to te kolejne zamówienia należy traktować, jako części jednego zamówienia publicznego i stosować zasadę określoną w przepisach art. 32 ust. 4 p.z.p tj. do wyboru wykonawcy zastosować przepisy właściwe dla całości zamówienia (zsumowanej wartości wszystkich części). Natomiast, jeżeli – działając z należytą starannością – zamawiający przy każdym z zamówień obiektywnie nie był w stanie określić konkretnego zapotrzebowania na kolejne zamówienia lub nie miał zagwarantowanych środków finansowych na te przyszłe zamówienia, to każde z udzielanych w takich warunkach zamówień można traktować, jako zamówienia odrębne i stosować przepisy właściwe dla wartości każdego z zamówień odrębnych (art. 32 ust. z p.z.p.). Nie dojdzie wówczas do złamania zasady określonej w art. 32 ust. 2 p.z.p. zakazującej podziału jednego zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów p.z.p., bowiem przy udowodnieniu dochowania należytej staranności (albo braku dowodów na niedochowanie należytej staranności) trudno mówić o celowym działaniu zamawiającego w kierunku dokonania podziału zamówienia. Zamawiający mógłby mieć taki cel jedynie w przypadku gdyby z góry wiedział, że ma do czynienia z jednym zamówieniem, natomiast gdy działając z należytą starannością udziela jednego zamówienia nie spodziewając się kolejnych, nie dzieli jednego zamówienia na części a udziela kilku zamówień odrębnych. 

  Zakaz podziału zamówienia na części.

  Jedną z podstawowych zasad obowiązujących na etapie czynności ustalania wartości zamówienia publicznego jest zakaz dzielenia zamówienia na części lub zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Złamanie ww. zakazu wiąże się z wystąpieniem po stronie zamawiającego świadomości tego, że prawidłowe przeprowadzenie czynności ustalania wartości zamówienia zobliguje go do zastosowania przepisów p.z.p. (lub przepisów bardziej rygorystycznych) i wobec tego podejmuje on działania mające na celu zaniżenie wartości zamówienia lub dokonania podziału jednego zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów p.z.p. (lub przepisów bardziej rygorystycznych). Treść art. 32 ust. 2 p.z.p. zakłada dążenie przez zamawiającego do osiągnięcia przewidywanego z góry skutku - swoistej premedytacji. Przewidywanie tego skutku i działanie podjęte w celu jego osiągnięcia są ustawowymi znamionami czynu zabronionego. Zamiar sprawcy czynu, a nawet zamiar szczególny (czyli bezpośredni, a nie ewentualny) jest cechą, bez której zaistnienia nie można przypisać obwinionemu takiego czynu[1].

  [1] Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z dnia 31 stycznia 2011 r. BDF1/4900/102/112/RN-25/10/2989 Lex polonica 2574336 

  Agregowanie zamówień publicznych 

  Zakazany podział zamówienia publicznego występuje najczęściej na skutek celowego wyodrębnienia z jednego zamówienia kilku zamówień odrębnych i dokonanie wyboru wykonawcy zamówienia publicznego wg procedur właściwych dla wydzielonych części jednego zamówienia publicznego. W przypadku zamówień o niejednorodnym przedmiocie zamówienia może pojawić się problem z oceną, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem publicznym (w ramach którego występują pewne różnice aczkolwiek nie pozwalające na dokonanie podziału na tzw. zamówienia odrębne), czy też z wieloma odrębnymi zamówieniami publicznymi (różnice są tak istotne, że decydują o odrębności zamówień). Zamawiający powinien dokonać odpowiedniego grupowania (agregowania) zamówień publicznych celem zastosowania p.z.p. W celu ustalenia właściwego sposobu działania przy agregowaniu zamówień publicznych należy posługiwać się takimi kryteriami, jak tożsamość przedmiotowa zamówienia, tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez tą samą grupę wykonawców.  Zasady powyższe należy odnieść do planowanych usług szkoleniowych, jeżeli wystąpią ww. cechy wspólne, należy usługi szkoleniowe oszacować łącznie. Jeżeli nie wystąpi przynajmniej jedna z nich, należy takie usługi potraktować jako odrębne zamówienia.

  Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

  Pytanie 1. Czy należy łącznie oszacować dostawy dla projektu, który już będziemy realizować z dofinansowania EFS (mamy podpisaną umowę o dofinansowanie). W projekcie nr 2 nie mamy podpisanej jeszcze umowy o dofinansowanie. Pierwszy koszyk dostaw to procedura unijna, drugi koszyk mógłby być przetargiem biuletynowym poniżej progu unijnego. Czy fakt, że nie mamy podpisanej umowy dofinansowania ma znaczenie dla procesu prawidłowego szacowania?
  Odpowiedź, 18.09.2018 r.
  Zamawiający zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych powinien ustalić wartość zamówienia z należyta starannością. Uwzględnianie w szacowaniu wartości zamówienia wartości projektów planowanych w przypadku których nie otrzymano jeszcze oficjalnego potwierdzenia ich otrzymania (nie zawarto umowy) zależy od wielu czynników np. tego czy projekty te zostały ujęte w planach rzeczowo-finansowych zamawiającego, co świadczyłoby o konieczności ich uwzględniania w szacowaniu wartości zamówienia nawet w sytuacji braku podpisania umowy o dofinansowanie. Przykładem może być stan faktyczny oceniany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który uznał, że beneficjent który nie posiadał podpisanej umowy o dofinansowanie, ale planowane zamówienie miał ujęte w zakresie wkładu własnego w budżecie powinien zsumować ją z innym zamówieniem tożsamym przedmiotowo, na które posiadał pełny montaż finansowy (wyrok WSA w Krakowie I SA/Kr 12/18 z dnia 28 lutego 2018 r.)

  Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

   Pytanie 1. Pytanie dot. 20- godz. kursu przygotowującego do prowadzenia działalności. Kto ten kurs musi ukończyć, gdzie go można ukończyć i ile kosztuje? 

   Odpowiedź, 27.09.2018 r.
   Zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-263/18 (Standard Opieki Skoordynowanej) osoby prowadzące klub seniora nie mają określonych wymagań zawodowych. Wymagane jest, by odbyły one co najmniej 20-godzinny kurs przygotowujący do prowadzenia takiej działalności (kurs może zostać sfinansowany w ramach projektu).

   W związku z powyższym osoby prowadzące Klub Seniora w ramach projektu powinny taki kurs odbyć, a kwestia wyboru podmiotu szkolącego leży w gestii Projektodawcy. Instytucja Organizująca Konkurs nie wskazuje ani stawek za takie szkolenie ani konkretnych firm, które mogą takie szkolenie zrealizować. Po stronie Wnioskodawcy jest znalezienie wykonawcy zgodnie z obowiązującymi na rynku stawkami.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

    Pytanie 1. Z zapisu kryterium dodatkowego „Czy wsparcie w ramach typu projektu 1 lub 2 skierowane jest do szkół i uczniów z największymi i specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w szczególności do szkół osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu?” wynika, że liczba punktów możliwych do uzyskania za spełnienie tego kryterium wynosi 6.
    Wątpliwość rodzą się w przypadku objęcia wsparciem w ramach jednego WND zarówno szkół spełniających to kryterium, jak i szkół z wynikami wyższymi niż średnia województwa z danego egzaminu (bądź przedmiotu w przypadku egzaminu maturalnego).

    Stąd proszę o wskazanie zasad przyznania punktów w tym kryterium. Czy ma tu może zastosowanie np. zasada proporcjonalności lub kryterium wyłączności tzn. gdy wszystkie szkoły objęte wnioskiem spełniają przedmiotowe kryterium, wówczas przyznane jest 6-punktów?

    Odpowiedź, 26.09.2018 r.
    Punkty dodatkowe w ramach tego kryterium można uzyskać tylko w przypadku gdy wszystkie szkoły objęte wsparciem w ramach projektu miały najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu.

    Nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o ilość wniosków składanych w ramach konkursu więc w ramach jednego projektu wnioskodawca może objąć wsparciem szkoły z najniższymi wynikami i otrzymać dodatkowe punkty a w ramach drugiego projektu objąć wsparciem szkoły z wynikami wyższymi niż średnia województwa.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

    Pytanie 2. Czy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nauczyciela i dodatkowe wynagrodzenie roczne jest kwalifikowalne? Aktualny stan prawny każe wyliczać wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkole na podstawie Karty Nauczyciela realizujących zajęcia prowadzone bezpośrednio z uczniami w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej łącznie z uwzględnieniem wszystkich kosztów wynagrodzenia w tym wynagrodzenia urlopowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

    Odpowiedź, 26.09.2018 r.
    Wynagrodzenia urlopowe nauczycieli są kwalifikowalne w ramach projektu, nie ma natomiast możliwości rozliczenia dodatkowego  wynagrodzenia rocznego tzw. „13-tki”  nauczycieli zatrudnionych w projekcie na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela.

    Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 rozdz. 6.15 pkt. 5 „13-stka” jest kwalifikowalna wyłącznie, jeżeli wynika z przepisów prawa pracy i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu. 

    Beneficjent w przypadku zaangażowania pracownika na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela nie rozlicza w ramach projektu wynagrodzenia zasadniczego. Zatem pomimo, że zwiększa się podstawa wyliczenia 13-tki w związku z przydzieleniem nauczycielowi dodatkowych godzin w projekcie, z uwagi na brak rozliczenia wynagrodzenia zasadniczego 13-stka jest niekwalifikowalna. W takim przypadku Beneficjent nie rozlicza 13-stki w ramach projektu, tylko  finansuje koszty z własnych środków poza projektem.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

    Pytanie 3. Jesteśmy zespołem szkół zawodowych (technikum i zasadnicza szkoła zawodowa), czy w ramach poddziałania 11.1.4 obydwie nasze szkoły mogą wziąć udział w projekcie, czy jedynie technikum?

    Odpowiedź, 26.09.2018 r.
    Obie szkoły mogą wziąć udział w projekcie jeżeli realizują kształcenie ogólne bo zgodnie z zapisami regulaminu konkursu grupę docelową stanowią m.in. szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne, w tym szkoły artystyczne i zawodowe, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

    Pytanie 4. Czy w projekcie kwestie rozliczenia i księgowości można powierzyć firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w tego typu działalności?
    Odpowiedź, 26.09.2018 r.
    Tak, mogą Państwo kwestie rozliczania i obsługi księgowej powierzyć firmie zewnętrznej, oczywiście w ramach kosztów pośrednich.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

    Pytanie 5. Ile można złożyć wniosków w projekcie?
    Odpowiedź, 26.09.2018 r.
    Nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o ilość składanych wniosków w ramach konkursu. Można objąć wsparciem kilka szkół i dla każdej z nich złożyć odrębny wniosek.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

    Pytanie 6. Stawka za komputer wskazana w Taryfikatorze to 2470 zł, taryfikator jest z 2016 roku, czy te stawki są obligatoryjne do budżetu projektu?
    Odpowiedź, 26.09.2018 r.
    Taryfikator się nie zmienił. Obowiązuje ten, który jest załącznikiem do regulaminu konkursu. Jeżeli jednak chcą Państwo np. zakupić sprzęt droższy niż stawka wskazana w Taryfikatorze to jest taka możliwość tylko w opisie wydatku musi być uzasadnienie dlaczego.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

    Pytanie 7. Docelowa placówka to zespół szkół, do którego należy szkoła podstawowa oraz oddziały gimnazjum w szkole podstawowej (dawne gimnazjum). Czy można liczyć placówkę jako dwie szkoły? (zgodnie z zapisem: W przypadku objęcia wsparciem szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą z nich należy traktować jako odrębną szkołę). Czy gimnazjum ze względu na to, że wygasa nie może już być liczone?
    Odpowiedź, 26.09.2018 r.
    Jeżeli w ramach projektu miałyby być objęte wsparciem 2 szkoły wchodzące w skład zespołu szkół to traktujemy je jako 2 odrębne szkoły. Jeżeli jednak gimnazjum nie funkcjonuje jako odrębna szkoła tylko w szkole podstawowej są klasy gimnazjalne to nie są to odrębne szkoły.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

    Pytanie 8. Czy max. 300 000 zł wsparcia/szkołę oznacza tylko dofinansowanie (unijne + budżet państwa) czy wartość całego projektu przypadającą na 1 szkołę?
    Odpowiedź, 26.09.2018 r.
    Jako wartość wsparcia należy rozumieć wartość kosztów bezpośrednich (dofinansowanie + wkład własny (jeżeli jest wnoszony w ramach kosztów bezpośrednich).

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

    Pytanie 9. Czy w przypadku, gdy projekt miałby obejmować studia podyplomowe dla nauczycieli oraz zajęcia dla dzieci, które prowadzą nauczyciele w ramach praktyk to czy prowadzenie tych zajęć może być płatne?
    Odpowiedź, 26.09.2018 r.
    Prowadzenie takich zajęć może być płatne. Nauczyciele, którzy studiują w ramach projektu (i mają praktyki w ramach studiów) i w ramach tych praktyk prowadzą zajęcia projektowe z dziećmi, mogą dostawać wynagrodzenie z tego tytułu.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

    Pytanie 10. Czy jest ustalona konkretna stawka, jaką należy przyjąć przy konstruowaniu budżetu jako wynagrodzenie nauczyciela? Na chwilę obecną nie jestem w stanie przewidzieć, jaki będzie stopień awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli. Czy zapis w regulaminie oznacza, że przez względu na stopień awansu stawka jest ustalana na poziomie n-la dyplomowanego?
    Odpowiedź, 26.09.2018 r.
    Nauczycielom zatrudnionym w projekcie na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela (będących już pracownikami danej szkoły) przysługuje wynagrodzenie w wysokości wyliczonej według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy i wynagrodzenia urlopowego. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę zgodnie z art. 16 Prawa oświatowego (nowi nauczyciele) za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

    Pytanie 11. Czy w ramach Typów projektu I i II, możliwa jest organizacja zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
    Odpowiedź, 26.09.2018 r.
    W ramach I i II typu projektu wsparciem mogą być objęte wszystkie klasy szkoły podstawowej.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

    Pytanie 12. Czy w ramach typu projektu I, możemy zorganizować zajęcia z logopedii i dla uczniów z orzeczoną dysleksją?
    Odpowiedź, 26.09.2018 r.
    Zajęcia logopedyczne są jednymi z zajęć specjalistycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia specjalistyczne mogą być realizowane tylko w ramach III typu, nie ma możliwości realizacji zajęć z logopedii w ramach I typu.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 13. Czy w przypadku realizacji w projekcie następujących typów projektów:

    I. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

    II. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).

    III. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów kwalifikowalna będzie realizacja (w ramach typu IV) szkoleń dla nauczycieli z zakresu pracy z dzieckiem z SPE oraz studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki?

    Odpowiedź, 26.09.2018 r.
    Jak najbardziej, szkolenia dla nauczycieli mogą być również z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Należy tylko pamiętać, że wsparcie powinno wynikać z analizy indywidualnej placówki.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

    Pytanie 14. Proszę o informację czy w przypadku gdy wnioskodawcą jest stowarzyszenie będące organem prowadzącym szkoły podstawowe wykazany roczny obrót powinien obejmować wyłącznie obroty stowarzyszenia czy sumę obrotów stowarzyszenia i podległych mu szkół będących realizatorami projektu?
    Odpowiedź, 26.09.2018 r.
    We wniosku powinny być wykazane obroty Lidera zgodnie z prowadzoną przez niego księgowością. Jeżeli szkoły podlegają pod stowarzyszenie, nie posiadają osobowości prawnej i rozliczają się wspólnie to wykazana powinna być suma obrotów.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

    Pytanie 15. Czy wnioskodawcą w projekcie może być szkoła?
    Odpowiedź, 26.09.2018 r.
    Nie, wnioskodawcą może być tylko organ prowadzący szkołę. Szkoła musi być wskazana jako realizator w projekcie.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

    Pytanie 16. Czy istnieje wzór umowy partnerskiej, który należy zastosować w przypadku realizacji projektu w partnerstwie w ramach działania 11.1.4? I jeśli tak to proszę o informację gdzie jest on dostępny, ponieważ nie ma takiego dokumentu przy ogłoszeniu o konkursie.
    Odpowiedź, 26.09.2018 r.
    Nie ma wzoru umowy partnerskiej (obecnie nie jest ona załącznikiem do umowy o dofinansowanie). Wszystkie informacje dot. partnerstwa w projekcie, łącznie z tym co powinna zawierać umowa partnerska, są zawarte w rozdz. 2.4 Regulaminu konkursu.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

    Pytanie 17. Proszę o informację jaką stawkę za salę szkolną lekcyjną powinna zastosować gmina mająca w uchwale 21 zł netto za wynajem sal aby być w zgodzie z taryfikatorem?
    Odpowiedź, 26.09.2018 r.
    Jeżeli zgodnie z uchwałą gminy stawka za wynajem sal wynosi 21 zł to taką kwotę mogą Państwo wskazać we wniosku o dofinansowanie. Dopuszczalna stawka godzinowa wskazana w Taryfikatorze to 23 zł brutto jednak dokumentem nadrzędnym jest uchwała JST lub inny dokument regulujący tą kwestię, na który muszą się Państwo powołać w uzasadnieniu wydatku.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

    Pytanie 18. Proszę o informację czy sale szkolne, które były remontowane z cross financingu w poprzednich naborach konkursu 11.1.4,  mogą w bieżącym naborze być wykazane jako wkład własny w projekcie. Mam na myśli szkołę która brała udział we wcześniejszym  naborze 11.1.4 oraz będzie uczestniczyła w projekcie w obecnym naborze 11.1.4.

    Odpowiedź, 26.09.2018 r.
    Sale, które były remontowane w ramach cross-financingu mogą być wykazane jako wkład własny ale tylko koszty eksploatacji tych sal (koszt czynszu, prąd, woda, ogrzewanie). We wniosku należy wtedy podać metodologię wyliczenia tych kosztów.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

    Pytanie 19. W związku z wątpliwościami dotyczącymi zakresu wsparcia w poddziałaniu 11.1.4. bardzo proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej zakresu zajęć. Chcielibyśmy m.in. rozwijać kompetencje informatyczne oraz matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne poprzez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z programowania, robotyki i fotografii multimedialnej (Typ I projektu). Czy zajęcia te mieszczą się w katalogu możliwych w regulaminie konkursu zajęć?

    Odpowiedź, 26.09.2018 r.
    Nauka programowania jest jednym z obszarów rozwijania kompetencji kluczowych jednak zajęcia z zakresu programowania dla uczniów zostały zaplanowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 3.2 PO PC). Żeby uniknąć sytuacji, w których interwencja służąca realizacji tego samego celu, skierowana do tych samych grup docelowych byłaby finansowana jednocześnie z kilku źródeł czy programów, działania z zakresu programowania zostały wyłączone z zakresu interwencji EFS.

    Możliwe są zajęcia z robotyki ale bez elementów programowania i ew. z fotografii multimedialnej jeżeli będą miały na celu rozwijanie kompetencji informatycznych oraz matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

    Pytanie 20. Czy w przypadku gdy projekt obejmuję szkołę podstawową oraz dwie file tej szkoły w innych miejscowościach limit wydatków na szkołę należy liczyć jak dla jednej szkoły czy jak dla trzech? Proszę też o informację czy diagnoza powinna zostać opracowana indywidualnie dla każdej filii?

    Odpowiedź, 26.09.2018 r.
    W przypadku szkoły, która ma filie traktujemy ją jako jedną szkołę więc limit wydatków również dla jednej szkoły. Diagnoza może być jedna skoro to jest jedna szkoła ale dobrze byłoby uwzględnić poszczególne filie bo w każdej z nich są inne klasy i prawdopodobnie inne problemy.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

    Pytanie 21. Czy dopuszczalne jest, aby wśród podmiotów tworzących formalne partnerstwo w projekcie – obok organów prowadzących placówki oświatowe – znalazła się osoba prawna, która nie należy do tej kategorii, jednak zamierza – zgodnie ze swoimi celami statutowymi – wesprzeć pracę wskazanych szkół pod względem organizacyjnym, technicznym i merytorycznym. Czy taki podmiot może pełnić rolę lidera?

    Odpowiedź, 26.09.2018 r.
    Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu jednym z kryteriów dostępu jest Czy Wnioskodawcą w projekcie jest organ prowadzący szkołę lub placówkę, do której skierowane jest wsparcie?

    Zatem wnioskodawcą w projekcie zawsze musi być organ prowadzący szkołę lub placówkę do której skierowane jest wsparcie. Podmiot prywatny, który nie jest organem prowadzącym szkołę lub placówkę, może wystąpić jako partner ale nie może pełnić roli lidera.

    IZ zaleca aby inne organy prowadzące nie były partnerami w projekcie. Wniosek powinien być złożony przez organ prowadzący a wsparciem objęte szkoły podlegające pod ten organ prowadzący.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

    Pytanie 22. Czy kurs szybkiego czytania i zapamiętywania jest kwalifikowany w ramach 11.1.4 jako rozwój kompetencji kluczowych.

    Odpowiedź, 26.09.2018 r.
    Tak, umiejętność uczenia się jest jedną z kompetencji kluczowych. Definiowana jest jako „zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach”. Aby uczniowie osiągali lepsze wyniki w nauce i byli w stanie efektywnie uczyć się, można wykorzystać do tego m.in. kurs szybkiego czytania i zapamiętywania.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

    Pytanie 23. W opisie wskaźników w regulaminie znajduje się zapis “W przypadku objęcia wsparciem kilku szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą szkołę z danego zespołu szkół, która uzyskała wsparcie bezpośrednie, należy liczyć odrębnie. W przypadku skierowania wsparcia do szkół filialnych, szkoła macierzysta i szkoły jej podporządkowane powinny być mierzone odrębnie” natomiast w opisie kryterium dot. maksymalnej wielkości wsparcia “W przypadku objęcia wsparciem szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą z nich należy traktować jako odrębna szkołę" i nie ma tu informacji jak traktować filie. Czyli np. we wskaźniku dot. doposażenia pracowni wykazujemy trzy szkoły ale maksymalna kwota kosztów bezpośrednich w projekcie wynosi 500 000 zł (w sumie szkoły mają ponad 300 ucz.) a nie 900 000 zł?

    Odpowiedź, 26.09.2018 r.
    W przypadku wskaźnika "Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych" i "Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie" jeżeli wsparcie kierowane jest szkół filialnych, szkoła macierzysta i szkoły jej podporządkowane powinny być mierzone odrębnie. Chodzi o wskazanie ile fizycznie szkół/budynków zostało doposażonych. Natomiast ilość filii w szkole nie wpływa na podniesienie wartości wsparcia dla tej szkoły. To nadal jest jedna szkoła tylko znajdująca się w kilku budynkach. Tak więc wartość wsparcia dla jednej szkoły, natomiast we wskaźniku dot. doposażenia pracowni powinny być wykazane trzy szkoły/budynki jeżeli wszystkie trzy zostały doposażone.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

     

     

     Pytanie 1. Co wchodzi w zakres adaptacji pomieszczeń w konkursie 926- DDOM?

     Odpowiedź, 5.09.2018 r.
     W zakres adaptacji pomieszczeń mogą wchodzić koszty związane z dostosowaniem np. sal do wymagań, wynikających ze standardu DDOM (stanowi załącznik  nr 8 do Regulaminu konkursu).

     Zgodnie z w Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń w przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS związane jest z kategorią limitowaną cross- financing. 

     Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

     W projekcie obejmującym DDOM na cross-financing można przeznaczyć 20% dofinansowania unijnego (dofinansowanie unijne wynosi 85% wartości projektu).

     Opracowane przez wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Komunikat 1. Omyłkowy zapis w  Instrukcji wypełniania wniosku dla konkursu RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18

      Komunikat, 14.08.2018 r.
      W instrukcji wypełniania wniosku dla Działania 3.3. Technologie informacyjno- komunikacyjne w działalności gospodarczej dla konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 omyłkowo wskazano nieadekwatne informacje jakie należy uwzględnić w pkt. C.2.2. w polu „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” (str. 39 Instrukcji wypełniania wniosku).

      Obecnie zapis brzmi następująco:

      „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” - należy podać następujące dane:

      1. zakres obowiązków pracownika wskazujący na jego zaangażowanie w prace B+R będące przedmiotem projektu;
      2. uzasadnienie wydatku pod względem konieczności jego poniesienia w celu prawidłowej realizacji projektu;
      3. informację nt. poziomów gotowości technologii, w ramach których dany koszt będzie realizowany/zostanie poniesiony;
      4. metodologia wyliczenia godzinowej stawki jednostkowej (dalej gsj ) wraz ze wskazaniem metody oraz ze wskazaniem stosownego działania matematycznego.

      Poprawny zapis powinien brzmieć: 

      „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” - należy podać następujące dane:

      1. zakres obowiązków pracownika wraz z planowanym podziałem ilości godzin na poszczególne zadania w ramach realizacji projektu;
      2. uzasadnienie wydatku pod względem konieczności jego poniesienia w celu prawidłowej realizacji projektu;
      3. metodologię wyliczenia godzinowej stawki jednostkowej (dalej gsj) wraz ze wskazaniem metody oraz ze wskazaniem stosownego działania matematycznego.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

      Pytanie 1. Jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie  i wprowadzić nowe rozwiązania organizacyjne w naszej firmie m.in. poprzez pozyskanie oprogramowania magazynowo-kadrowego. Nasza firma posiada siedzibę główną w Sosnowcu oraz oddział produkcyjny w województwie mazowieckim. Wobec powyższego proszę o odpowiedź czy istnieje szansa na pozyskanie dofinansowania w ramach przedmiotowego projektu zważywszy na fakt, iż filia firmy znajduje się poza obszarem woj. śląskiego. Naszym zdaniem dominującym miejscem realizacji projektu będzie woj. śląskie, bowiem to tutaj znajdują się firmowe serwery, a także dział handlowy i osoba, która zajmuje się zamówieniami produktów. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych ułatwiłoby m.in. wgląd w stany magazynowe co byłoby związane ze zmianą jakościową w przedsiębiorstwie  jaka nastąpiła dzięki realizacji inwestycji.

      Odpowiedź, 31.08.2018 r.

      W pytaniu brakuje informacji, które pozwalają na jednoznaczną odpowiedź. Jednakże zgodnie z Regulaminem konkursu:

      Wnioskodawca musi realizować i utrzymać w okresie trwałości projekt na terenie województwa śląskiego oraz prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego na dzień podpisania umowy o dofinansowanie – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Ponadto proszę mieć na uwadze warunek kwalifikowania wartości niematerialnych i prawnych: należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności. W związku z powyższym w przypadku, gdy planowane do zakupu oprogramowanie będzie wykorzystywane wyłącznie w siedzibie firmy w Sosnowcu oraz w magazynach zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego wówczas istnieje możliwość wnioskowania w ramach konkursu. W takiej sytuacji proszę pamiętać, że jako lokalizację projektu należy uwzględnić zarówno siedzibę jak i magazyny.

      Natomiast w przypadku, gdy magazyny są zlokalizowane w woj. mazowieckim (lub w innym województwie) i z oprogramowania będzie korzystać również oddział/zakład zlokalizowany poza województwem śląskim wówczas projekt nie kwalifikuje się do wsparcia, gdyż wsparcie zostanie udzielone również zakładowi produkcyjnemu zlokalizowanemu poza województwem śląskim, co jest niezgodne z zasadami konkursu.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


      Pytanie 2: Zwracam się z pytaniem dotyczącym kodu PKD projektu. Jesteśmy spółką, która prowadzi działalność usługową w zakresie dystrybucji elementów okuć budowlanych. Przeważający kod PKD prowadzonej przez nas działalności to: 46.73. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Czy w ramach PKD projektu możemy wskazać taki kod, wypełniając wniosek? Projekt, który planujemy zrealizować, będzie tyczył się wdrożenia innowacji ułatwiającej dystrybucję naszych produktów (tj. unowocześnienie sprzedaży i systemu zamówień). W takim wypadku, w wyniku realizacji projektu z pewnością będziemy osiągać przychody ze sprzedaży. Czy takie rozumowanie na temat kodu PKD projektu jest prawidłowe?

      Odpowiedź, 31.08.2018 r.

      W odpowiedzi na pytanie informuję, że wskazany kod PKD projektu nie znajduje się na liście kodów wykluczonych, w związku z czym istnieje możliwość złożenia projektu ze wskazanym kodem PKD projektu. W odniesieniu do pytania czy kod PKD 46.73 jest odpowiedni w odniesieniu do zakresu projektu informuję, że opis projektu zawarty w Państwa pytaniu jest zbyt ogólny aby można było jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Jednakże w przypadku, gdy projekt dotyczy głównej działalności firmy wybór wskazanego kodu PKD wydaje się być adekwatnym.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


      Pytanie 3. Jesteśmy zainteresowani złożeniem aplikacji na dofinansowanie - DZIAŁANIE 3.3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO–KOMUNIKACYJNE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Po zapoznaniu się z Regulaminem tego Konkursu powzięliśmy w wątpliwość następujące kwestie:

      - czy dofinansowanie w ramach tego projektu może dotyczyć już inwestycji zapłaconej w ubiegłym roku  (zakup wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowania zintegrowanego systemu operacyjnego oraz zakup środków trwałych - sprzętu komputerowego),

      - dysponujemy opinią o innowacyjności naszego przedsięwzięcia wystawioną dnia 27.02.2017 r., a zakres przedsięwzięcia byłby realizowany zgodnie z wystawioną opinią, czy możemy dołączyć tą opinię do wniosku i czy będzie ta opinia brana pod ocenę komisji?

      Odpowiedź, 31.08.2018 r.

      W odpowiedzi na zapytanie informuję, że:

      - Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, realizację wniosku można rozpocząć po jego złożeniu do ŚCP. Wszystkie wydatki poniesione przed złożeniem wniosku są wydatkami niekwalifikowanymi. Ponadto w opisanym przypadku nie jest zachowany efekt zachęty, co dyskwalifikuje wniosek do dofinansowania.

      - Zgodnie z dokumentacją konkursową, opinia o innowacyjności nie jest obligatoryjna  w przypadku konkursu dla Działania 3.3. RPO WSL, niemniej jeśli Wnioskodawca dysponuje takim dokumentem, można go załączyć jako załącznik dodatkowy. Dokument ten będzie brany pod uwagę podczas oceny projektu. Należy jednak zaznaczyć, że wszystkie dokumenty powinny być aktualne na moment złożenia wniosku o dofinansowanie. Data wystawienia dokumentu sugeruje, że dane zawarte w opinii mogą być nieaktualne na moment aplikowania.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


      Pytanie 4. W związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 proszę o odpowiedź na następujące pytania dotyczące promesy kredytowej.

      1. W dokumentacji konkursowej nie odnaleźliśmy wzoru promesy kredytowej. Czy załączony wzór promesy kredytowej wystawionej przez bank francuski będzie zaakceptowany przez Instytucję Organizującą Konkurs? Promesa zostanie wystawione przez bank francuski w języku francuskim, a do wniosku o dofinansowanie zostanie dostarczone tłumaczenie przysięgłe dokumentu wraz z kopią oryginalnej promesy. Jeśli istnieje inny wzór, proszę o dokładne wskazanie jego lokalizacji.
      2. Czy w załączonym wzorze konieczne jest wskazanie wartości projektu, czy wystarczy tylko kwota kredytu?
      3. Czy wartość kredytu udzielanego w EURO musi być w promesie wskazana w PLN po kursie z banku wystawiającego promesę z dnia jej wystawienia, czy też może być wyrażona wyłącznie w EURO? Ewentualnie czy należy podać zarówno kwotę w EURO, jak i w PLN?
      4. Jakiego rodzaju dane identyfikujące bank francuski będą potrzebne w promesie? Z przyczyn oczywistych nie będzie bowiem numeru KRS, NIP czy REGONU. Czy konieczne jest podanie informacji o kapitale zakładowym i kapitale wpłaconym? Czy należy do wniosku załączyć jeszcze jakiś dokument identyfikujący bank wystawiający promesę?

      Odpowiedź, 31.08.2018 r.

      Ad.1 – Dokumentacja aplikacyjna nie zawiera wzoru załącznika, odpowiednie instytucje wystawiają załączniki na stosowanych przez siebie wzorach. Proszę zwrócić uwagę na to, że załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu dla Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej zawiera informację dot. promesy kredytowej /promesy pożyczki inwestycyjnej : powinna zostać wystawiona na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez instytucję finansową typu bank, fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy zgodną z definicją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych.

      Ad.2 W dokumentacji konkursowej nie ma informacji jakie elementy dodatkowe powinna zawierać promesa kredytowa, jednak warto żeby zawierała zarówno kwotę kredytu oraz wartość projektu, ażeby była możliwość powiązania promesy z projektem.

      Ad.3 Wartość kredytu może zostać wyrażona w walucie EURO.

      Ad.4 Nie są potrzebne dodatkowe dokumenty identyfikujące bank.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


      Pytanie 5. Piszę do Państwa z pytaniem odnośnie pomocy publicznej i de minimis w konkursie 3.3. TIK. Otóż rozmawiałem z konsultantem i zostałem poinformowany że do wyboru mam tylko pomoc publiczną na 45%, 35% oraz de minimis na 50%, jednakże w generatorze do wyboru mam także dwie pomoce publiczne na 50% z czego jedna dotyczy wspierania innowacyjności oraz innowacji procesowej i organizacyjnej tak jak na załączonym niżej zrzucie ekranu. Czy mógłbym prosić o szczegółowe informacje na temat tego czy mogę wybrać tą pomoc publiczną na 50%, gdyż mój projekt przewiduje wprowadzenie innowacji procesowej oraz organizacyjnej.

      Odpowiedź, 31.09.2018 r.

      W odpowiedzi na pytanie informuję, że katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz warunki kwalikowania wydatków w ramach konkursu znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu dla Działania 3.3. „Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej”.

      Zgodnie z ww. dokumentem koszty kwalifikowalne obejmują:

      1)      „koszty nabycia nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego”,
      2)      „koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych”,
      3)      „koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego”.

      W przypadku ponoszenia wydatków w tych kategoriach kosztów Beneficjent ma możliwość wyboru  sposobu ich ponoszenia bądź to w oparciu o art. 14 Rozporządzenia KE nr 651/2014, bądź w oparciu o rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis.

      Maksymalny poziom wsparcia dla wydatków realizowanych w oparciu o Rozporządzenie KE nr 651/2014 to 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, a 35% dla średnich przedsiębiorstw, natomiast dla wydatków realizowanych w oparciu o rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis to 50% dla MŚP.

      4)      koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych (ART. 18 ROZPORZĄDZENIA 651/2014),
      5)      koszty wynagrodzeń (ART. 29 ROZPORZĄDZENIA 651/2014 ). Koszty te powinny być związane z wdrażaną przez Wnioskodawcę w ramach projektu innowacją procesową lub organizacyjną,
      6)      koszty szkoleń (ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS) ,7)      pozostałe koszty kwalifikowalne (ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS).

      Maksymalny poziom wsparcia dla powyższych wydatków to 50% dla MŚP.
      W odpowiedzi na Pana zapytania oraz powyższych informacji wynika, iż jeżeli chce Pan skorzystać z wsparcia w wysokości 50%, wtedy należy skorzystać z pomocy de minimis.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


      Pytanie 6. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach działania  RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18, „należy dołączyć dokumenty finansowe obrazujące trzy ostatnie lata obrachunkowe poprzedzające rok składania wniosku w formacie, w jakim zobowiązany jest je sporządzać Wnioskodawca: Bilansu oraz Rachunku zysków i strat (potwierdzone przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta oraz opatrzone pieczęcią urzędu skarbowego lub z potwierdzeniem złożenia/nadania) zgodnie z przepisami o rachunkowości.”

      Dokumenty za 2017 rok zostały złożone poprzez system ekrs.ms.gov.pl. Jedynym potwierdzeniem złożenia dokumentów jest wiadomość mailowa o treści:    W związku ze zgłoszeniem o identyfikatorze ……… z dnia 04-07-2018 dotyczącym podmiotu o nr KRS …………… zamieszczono w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS wzmianki o złożeniu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

      Wiadomość mailowa nie ma żadnego załącznika. Podobnie z systemu można pobrać jedynie komunikat takiej treści.

      W związku z tym proszę o informację zwrotną, w jakiej formie należy przedstawić potwierdzenie złożenia/nadania w przypadku dokumentów finansowych za 2017 rok?

      Odpowiedź, 31.09.2018 r.

      W odpowiedzi na pytanie informuję, że zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie należy dostarczyć dokumenty finansowe z potwierdzeniem nadania/złożenia do urzędu skarbowego. Natomiast nie jest wymagane dostarczenie potwierdzeń złożenia sprawozdań do sądu,  Państwa pytanie dotyczy zgłoszenia dokumentów finansowych w KRS.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


      Pytanie 7. Planujemy ubiegać się o finansowanie w ramach działania 3.3. Wszystkie wydatki w ramach budżetu będą finansowane w ramach pomocy de minimis:- Czy w związku z tym, mamy uzupełniać pole B.13.3 Regionalna pomoc inwestycyjna we wniosku o dofinansowanie?- Czy mamy odnieść się do pytania 1, 1a, 2, 2a, 3 lub 4 wskazane w tym punkcie? 


      Odpowiedź, 31.09.2018 r.

      W przypadku ubiegania się w ramach działania 3.3. wyłącznie o pomoc de minimis Wnioskodawca powinien wypełnić pkt. B.13.3 poprzez wybór odpowiedzi: "NIE" przy każdym typie inwestycji początkowej. Nie należy pozostawiać niewypełnionych pól.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

       Pytanie 1.  Na stronie internetowej rpo.slaskie.pl pojawiła się informacja o wejściu w życie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Jak je stosować w projektach składanych do konkursów ogłoszonych po wejściu w życie ww. wytycznych?

       Odpowiedź, 07.08.2018 r. 
       Przypominamy o obowiązywaniu od 11.04.2018 r. zmienionych Wytycznych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

       Wytyczne wprowadzają „standardy dostępności” w kilku podstawowych obszarach – m.in. transportowym, architektonicznym, cyfrowym, informacyjno– promocyjnym. Celem standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do Funduszy Europejskich.

       Standardy dostępności, stanowiące załącznik nr 2 do wytycznych, mają zastosowanie do projektów wyłonionych w wyniku konkursów lub wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektów, ogłoszonych po dniu, od którego zmienione wytyczne są stosowane.

       Wnioskodawcy, wypełniając pole B.21 dotyczące realizacji polityk horyzontalnych, powinni uwzględnić w opisie sposób, w jaki produkty projektu uwzględniają adekwatne - do zakresu i przedmiotu projektu - standardy dostępności. Opis powinien być możliwie wyczerpujący i szczegółowy.

       Przykładowo, jeśli projekt polega m.in. na modernizacji peronu kolejowego, zastosowanie może mieć standard: architektoniczny i transportowy, a w przypadku projektu obejmującego realizację ITS – standard cyfrowy.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

        Pytanie 11. Wypełnienie warunków przez członków konsorcjum przy większym niż 1 wymaganym doświadczeniu?5. Wypełnienie warunków przez członków konsorcjum przy większym niż 1 wymaganym doświadczeniu?
        Odpowiedź, 17.09.2018 r.
        Zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tej sytuacji przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Odpowiednie stosowanie przepisów o wykonawcy oznacza, że nie są one stosowane wprost, a ich interpretacja wymaga uwzględnienia charakteru i specyfiki wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz celu danego warunku i możliwości jego kumulatywnego spełnienia. O ile w przypadku warunków, które podlegają matematycznej kumulacji w aspekcie celu ich postawienia nie ulega wątpliwości prawo wykonawców do kumulatywnego wykazania ich spełniania na zasadzie właśnie sumowania matematycznego np.

        - jeżeli zamawiający postawi warunek doświadczenia i warunek finansowy prawidłowe będzie wykazanie warunku doświadczenia przez jednego wykonawcę i warunku finansowego przez drugiego wykonawcę;
        - jeżeli zamawiający postawi warunek finansowy wymagający wykazania dysponowania kwotą 1 mln złotych, będzie on spełniony gdy jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie dysponował połową tej kwoty, a drugi wykonawca pozostałą częścią.

        O tyle w przypadku warunku doświadczenia, gdzie zasadnicze znaczenie ma wykonanie określonej przez zamawiającego ilości robót budowlanych, które będzie decydowało o nabyciu doświadczenia kumulatywne spełnienie tego warunku jest po prostu niemożliwe i matematyczne sumowanie doświadczenia kilku wykonawców nie zapewni osiągnięcia celu postawienia danego warunku udziału w postępowaniu. Łączenie potencjałów w zakresie sytuacji finansowej, potencjału technicznego czy kadrowego przez zwykłe ich sumowanie jest bezwzględnym prawem wykonawcy. Jednak warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia obejmujący wykonanie minimum dwóch robót budowlanych jest warunkiem w tym przypadku szczególnym, bowiem doświadczenie zdobywa się przez powtarzalność i ma on na celu dopuszczenie do wykonywania zamówienia wykonawców doświadczonych, którzy zdołali należycie i prawidłowo wykonać minimum dwie roboty budowlane. i nabyć przez ten fakt określone doświadczenie. Jeżeli doświadczenia takowego nie nabył ani jeden, ani drugi konsorcjant, nie ma logicznej i prawnej możliwości sumowania potencjałów dwóch niedoświadczonych podmiotów. Żaden z nich (tym bardziej wspólnie) będąc niedoświadczonymi w świetle zapisów SIWZ przed wszczęciem postępowania nie stanie się doświadczonym jedynie przez fakt łącznego złożenie oferty. Aktualne orzecznictwo wyraźnie wskazuje, że jeżeli konsorcjum lub wykonawca korzystający z zasobów podmiotu trzeciego mają wykazać wykonanie wielu robót budowlanych o określonym charakterze, zakresie i wartości – nie będą spełniać tego warunku przez zwykłe matematyczne zsumowanie robót wykonanych przez te podmioty. Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu nie ma znaczenia wyłącznie formalnego, lecz powinno być postrzegane w aspekcie materialnym, czyli właśnie zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością:

        1. Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej  z dnia 7 sierpnia 2014 r. KIO 1495/14
        2. Orzeczenie KIO z 16 stycznia 2015 r. KIO 2751/14  
        3. Orzeczenie KIO z dnia 5 września 2014 r. KIO/KU 74/2014 
        4. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 12 listopada 2014 r. Ga VIII 327/14 
        5. Orzeczenie KIO z dnia 29 września 2016 r. KIO 1714/16 
        6. Uchwała KIO/KU 62/14 
        7. Orzeczenie KIO z dnia 29 listopada 2016 r. KIO 2169/16 
        8. Orzeczenie TSUE z 4 maja 2017 r. C-387 (Esaprojekt) 
        9. Orzeczenie KIO z dnia 22 sierpnia 2017 r. KIO 1598/17 

        KIO 1495/14:
        Z przepisu art. 23 ust. 3 p.z.p. nie wynika sposób konstruowania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający może więc postawić warunki udziału w postępowaniu w sposób odpowiedni do realizacji celu postępowania, zaś postulaty co do kształtowania konkretnych warunków udziału w postępowaniu (opisu sposobu dokonywania oceny ich spełnienia) wyraża art. 22 ust. 4 ustawy. Warunek postawiony przez Zamawiającego na gruncie analizowanej sprawy obejmuje wykonanie dwóch robót o określonym zakresie i wartości. Wykonawca zamierzający ubiegać się o zamówienia winien zatem wykonać dwie takie roboty, jako miernik wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Konsorcjum, do którego odpowiednio stosuje się przepisy dotyczące wykonawcy, dla wykazania spełnienia tak opisanego warunku powinno zatem znaleźć się w sytuacji takiej jak wykonawca, który dwa razy wykonał wymagane zadanie. Sumowanie robót wykonanych przez dwa różne podmioty, wchodzące w skład konsorcjum, nie stwarza takiej sytuacji, jak wykonanie tych robót przez jeden podmiot. Żaden z tych podmiotów, poprzez zawiązanie konsorcjum nie zwielokrotnił swojego doświadczenia, nie znalazł się w sytuacji, że dwa razy wykonał określone roboty budowlane. Powyższe czyniło zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy - poprzez wadliwą ich wykładnię, która w prowadzi do nieprawidłowego wykluczenia z postępowania podmiotu spełniającego warunki udziału w postępowaniu, postawiony w związku z tezą o nieważności postanowienia SIWZ na podstawie art. 58 § 1 k.c., nie tylko spóźnionym, ale i niezasługującym na akceptację [1].

        [1] KIO uznało za bezpodstawne te same zarzuty, które wskazane są w informacji pokontrolnej w odniesieniu do identycznego stanu faktycznego.

        KIO2751/14: 
        Nie każdy zasób udzielony w trybie art. 26 ust. 2b p.z.p., o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 p.z.p. można dla spełnienia warunku udziału sumować. Jeśli raczej nie budzi wątpliwości sumowanie potencjału finansowego, gdyż suma odpowiednich kwot daje kwotę niezbędną do wykazania zdolności finansowej, to już w szeregu przypadków w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia takiego efektu wykonawca nie uzyska. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, mając na względzie treść warunku podanego w SIWZ jak i merytoryczną, a nie tylko formalną możliwość jego spełnienia. Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu nie ma znaczenia wyłącznie formalnego, lecz powinno być postrzegane w aspekcie materialnym, czyli właśnie zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością przez podmiot, który takie lub podobne zamówienie już wykonał. Przy udostępnieniu zasobu nie chodzi o zebranie od nieokreślonej liczby podmiotów, określonej sumarycznie wielkości wymaganego zasobu, dla spełnienia warunku udziału, ale chodzi o to, aby uzyskać zasób wymagany w SIWZ i udzielony zasób mógł być w tym postępowaniu wykorzystany.

        KIO/KU 74/14:
        Co do postawionego przez zamawiającego wymogu, aby w przypadku warunku dotyczącego wykonania co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu ocieplenia budynku oraz co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji wraz z dostawa i uruchomieniem urządzeń wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia oraz wykonawca polegający na zasobach podmiotu trzeciego wykazali doświadczenie w taki sposób, iż jeden wykonawca/podmiot trzeci musi wykazać sie pełnym doświadczeniem dotyczącym ocieplenia (czyli wykonaniem owych 2 robót), a jeden wykonawca/podmiot trzeci (ten sam lub inny) musi wykazać sie pełnym doświadczeniem dotyczącym wykonania klimatyzacji, Izba nie stwierdziła naruszenia powołanych przez Prezesa UZP przepisów. W ocenie KIO „art. 23 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, ze do wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio. A zatem niektóre przepisy będą mogły być  stosowanie wprost, inne z modyfikacjami, a niektóre w ogóle nie będą nadawały sie do zastosowania. (…) Tym samym również doświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia lub wykonawcy powołującego sie na potencjał podmiotu trzeciego powinno być odbiciem takiego doświadczenia. Uczciwa konkurencja i równe traktowanie wykonawców wcale bowiem nie oznacza, że konsorcjum albo wykonawca nie mający doświadczenia mogą być traktowani lepiej niż wykonawca indywidualnie ubiegający sie o zamówienie i korzystający wyłącznie z własnego potencjału ani tez, ze zamawiający ma sie zadowolić „gorszym” wykonawca, który nie nabył doświadczenia przy realizacji dwóch ociepleń budynku i dwóch instalacji klimatyzacji. Nie ulega wątpliwości, ze warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku konsorcjum i powoływania sie na potencjał podmiotu trzeciego, co do zasady, mogą być spełnione łącznie. Rzeczywiście istota tworzenia konsorcjum jest dopuszczenie do udziału w postępowaniu podmiotów, z których żaden samodzielnie nie mógłby spełnić warunków udziału w postępowaniu, aby mogli połączyć swój potencjał. Podobnie powoływanie sie na zdolności innych podmiotów. Pytanie tylko, jak to sumowanie potencjałów powinno wyglądać. (...). Jednak nie do końca jest prawda, ze konsorcja mogą być tworzone zupełnie dowolnie, gdyż przede wszystkim musza być one zdolne do wykonania zamówienia oraz nie mogą być w sposób nieuzasadniony faworyzowane w stosunku do wykonawców indywidualnych, bo to także narusza uczciwa konkurencje miedzy wykonawcami”. 

        Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Ga 327.14
        Sąd stwierdził cyt. „bezspornym jest, że Zamawiający w SIWZ postawił w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia wymogi zgodnie z którymi o zamówienie może się ubiegać może Wykonawca, który wykaże zrealizowanie w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch robót, o wartości co najmniej 2 500 000 zł brutto każda, polegających na remoncie, rozbudowie lub przebudowie dowolnego budynku wpisanego do rejestru zabytków, użyteczności publicznej lub mieszkalnego, w którym prowadzono wewnętrzne prace ogólnobudowlane i instalacyjne (…). Jednocześnie zamawiający wskazał, że iż warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega zsumowaniu – co oznacza, że albo wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót, dodając w nawiasie, że warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch robót, ale żaden z nich nie wykonał wymaganych dwóch robót albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie ma wykonanych dwóch robót) polega na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych robót. W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi być wskazany jako podwykonawca, który będzie realizował zasadnicze roboty budowalne wynikające z programu prac konserwatorskich i renowacyjnych oraz roboty elewacyjne – dodając, ze udostępnienie zasobów wiedzy i doświadczenia musi być związane z wykonywaniem robót. W ocenie Sądu Okręgowego brak jest także podstaw do podzielenia zarzutów skarżącego, iż kwestionowane postanowienie SIWZ, zgodnie z którym „warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu – co oznacza, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót [warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch robót ale żaden z nich nie wykonał wymaganych dwóch robót” - jest bezwzględnie nieważne. Powyższe nie oznacza także, że sporne postanowienie SIWZ stawia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia wymaganie wyższe niż wobec wykonawców ubiegających się udzielenie zamówienia samodzielnie – zamawiający nie żądał – jak wskazano wcześniej - spełnienia wskazanego warunku wiedzy i doświadczenia przez każdego członka konsorcjum osobno, czy też przez określonego członka konsorcjum np. przez lidera. Sąd Okręgowy podziela stanowisko KIO, iż wymaganie dotyczące spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, polegające na konieczności wykonania dwóch robót budowlanych przez ten sam podmiot dotyczy w takim samym stopniu wykonawcy, jak konsorcjum, czy podmiotu trzeciego, udostępniającego swoje zasoby na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy. Treść spornego warunku w istocie wyraża bowiem wymaganie, by wykonawca co najmniej dwukrotnie wykonał zadanie o określonej wartości i charakterze. Analizując powołane wyżej postanowienia SIWZ należy dodać, iż zamawiający opisał sposób oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia (art.22 ust. 1 pkt 2 ustawy) korzystając w tym zakresie z przysługującego mu uprawnienia wynikającego wprost z art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Sąd Okręgowy podziela stanowisko Skarżącego, iż w świetle utrwalonej wykładni przepisu art. 23 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązany jest wykazać, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy określającego tzw. warunki negatywne. Natomiast jeżeli chodzi o warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące potencjału technicznego, osobowego, ekonomicznego i finansowego (tzw. warunki pozytywne), w przypadku konsorcjum, przyjmuje się zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie (...), że co do zasady mogą być one spełnione łącznie. Taka wykładnia wynika z samej istoty konsorcjum, które tworzone jest właśnie w celu łączenia potencjału technicznego, osobowego ekonomicznego i finansowego. Dlatego też potencjały te, co do zasady, podlegają sumowaniu. Wspólne wykazywanie spełniania określonych warunków udziału w postępowaniu nie może być jednak – w ocenie Sądu Okręgowego - uznawane za bezwzględną zasadę, lecz winno być rozpatrywane w kontekście konkretnego warunku powiązanego z przedmiotem zamówienia. W rozpoznawanej sprawie treścią postawionego warunku udziału w postępowaniu jest wymóg wykonania dwóch lub więcej takich samych zadań. Treścią warunku jest więc dwukrotne [lub więcej] wykonanie określonych robót. Miarą minimalnego doświadczenia wykonawcy Zamawiający w tym wypadku uznał nie tylko wykonanie określonego zadania, ale także jego powtórzenie – jednokrotne. Sąd Okręgowy podziela stanowisko zawarte w zaskarżonym orzeczeniu (...), że przepis art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie oznacza uprawnienia do bezrefleksyjnego sumowania różnych elementów postawionych w ramach jednego warunku. Rozdzielanie wskazanego warunku wiedzy i doświadczenia w sposób wskazany przez Skarżącego na obecnym etapie postępowania – mając na uwadze jednoznacznie postawione w tym względzie w SIWZ wymagania, co podkreślono na wstępie rozważań - nie może być uznane za uprawnione. Zgodzić należy się także ze stanowiskiem KIO, iż okoliczność, że konsorcjum musi wykazać wykonanie - dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia - dwóch robót budowlanych o określonym charakterze, zakresie i wartości nie oznacza, że powyższe spełnia zsumowanie robót wykonanych przez podmioty, które zawarły umowę konsorcjum. Zsumowanie doświadczeń dwóch odrębnych podmiotów – nie oznacza, że wspólnie odpowiadają oni w zakresie doświadczenia wykonawcy, który wykonał dwukrotnie wymagane roboty budowlane. Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu nie ma znaczenia wyłącznie formalnego, lecz powinno być postrzegane w aspekcie materialnym, czyli właśnie zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością w tym przypadku wymaganym doświadczeniem w robotach budowlanych dotyczących obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Takie wymaganie nie może być uznane –zdaniem Sądu Okręgowego - w okolicznościach badanej sprawy (jako zakomunikowane jednoznacznie wszystkim potencjalnym wykonawcom w treści SIWZ oraz ogłoszeniu i nie zakwestionowane w oparciu o art. 180 ust 2 w zw. z art. 182 ustawy) za prowadzące do naruszeniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców przewidzianej w art. 7 ust 1 ustawy. Zatem zawarte w skardze zarzuty naruszenia art. 7 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy - poprzez wadliwą ich wykładnię okazały się niezasadne. W ocenie Sadu Okręgowego w badanej sprawie nie znajduje również uzasadnienia zarzut naruszenia art. 26 ust 2b ustawy. Zgodnie z treścią powołanego przepisu „Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.” Bezspornym pozostaje w sprawie, iż Zamawiający [w rozdziale II ust. 1 pkt 1 SIWZ], postawił w tym zakresie wymaganie, zgodnie z którym „W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi być wskazany jako podwykonawca, który będzie wykonywał zasadnicze roboty budowlane wynikające z programu prac konserwatorskich i renowacyjnych oraz roboty elewacyjne. Udostępnienie zasobów wiedzy i doświadczenia musi być związane z wykonywaniem robót”.  

        Orzeczenie KIO z dnia 29 września 2016 r. KIO 1714/16
        Zamawiający - oprócz stwierdzenia, iż warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot" - wymóg ten uściślił i doprecyzował zawartym w nawiasie określeniem: "jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane doświadczenie". Tak precyzyjne opisanie warunku udziału w postępowaniu nie pozostawia wątpliwości co do potrzeb zamawiającego, uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia. Podkreślić jednakże przy tym należy, iż tego rodzaju wymóg w zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jest prawnie dopuszczalny, czemu dała wyraz Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 23 lipca 2014 r. sygn. akt KIO/KU 62/14.

        Uchwała KIO KU 62/14 z dnia 23 lipca 2014 r. [2]
        Istotnie, możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia umożliwia wykonawcom wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez łączenie swych zasobów. Zauważyć jednak należy, że zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy P.z.p., do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się nie wprost, lecz odpowiednio. Przepis ten nie stanowi podstawy do twierdzenia, że łączenie zasobów wykonawców tworzących konsorcjum może odbywać się w sposób całkowicie dowolny. Należy bowiem mieć na uwadze cel stawianych w postępowaniu warunków, którym jest wybór wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia. Jak wielokrotnie wskazywano w orzecznictwie, wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu nie ma znaczenia wyłącznie formalnego, lecz powinno być postrzegane w aspekcie materialnym. Potencjał konsorcjum powinien odpowiadać zdolności do wykonania zamówienia pojedynczego wykonawcy, zdolność konsorcjum do wykonania przedmiotu zamówienia nie może być mniejsza niż wykonawcy, który samodzielnie ubiega się o udzielenie zamówienia.W ocenie Izby, wymóg wykazania spełniania warunku osiągnięcia obrotu rocznego w okresie ostatnich trzech lat w wysokości nie mniejszej niż 4 300 000,00 PLN przez jeden podmiot w żaden sposób nie sprzeciwia się istocie konsorcjum. Uwzględnienie wskaźników ekonomicznych pochodzących od różnych członków konsorcjum nie mówiłoby nic o potencjale ekonomicznym konsorcjum. Wymaganie ustanowione przez zamawiającego pozwala na ocenę stałości ekonomicznej wykonawcy umożliwiającej dokończenie inwestycji o znacznym rozmiarze. Sumowanie obrotów kilku członków konsorcjum czy podmiotów trzecich nie prowadziłoby do udzielenia zamówienia wykonawcy, którego potencjał ekonomiczny jest adekwatny do przedmiotu zamówienia i porównywalny z zasobami wykonawcy samodzielnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Stanowiłoby też nieuzasadnioną preferencję na rzecz wykonawców tworzących konsorcjum.Podobnie, za proporcjonalny do przedmiotu zamówienia Izba uznała wymóg wykazania przez jednego z członków konsorcjum lub podmiot trzeci spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia. Wykazanie się przez poszczególnych członków konsorcjum wykonaniem po jednej robocie opisanej przez zamawiającego w warunku, lub sumowanie większej ilości robót w jedną określoną przez zamawiającego nie gwarantowałoby należytego wykonania zamówienia i stanowiłoby naruszenie zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji przez uprzywilejowanie wykonawców tworzących konsorcjum.Podsumowując, Izba stwierdziła, że możliwość łącznego wykazania spełniania warunków przez członków konsorcjum nie może polegać na prostym sumowaniu potencjałów, a powinno być badane indywidualnie w zależności od przedmiotu zamówienia i jego swoistego charakteru. Izba stwierdziła, że wymóg wykazania spełniania warunku osiągnięcia obrotu rocznego czy posiadania wiedzy i doświadczenia przez jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia czy przez podmiot trzeci jest związany z przedmiotem zamówienia, proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nie stanowi naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W żaden sposób nie przeczy też istocie konsorcjum. Jednocześnie podkreślić należy, iż zamawiający dopuścił wykazanie spełniania przez sumowanie potencjałów poszczególnych podmiotów w zakresie pozostałych warunków, tj. dotyczących potencjału osobowego, posiadanych środków finansowych, ubezpieczenia.

        [2] Identyczny zapis jak w naszej SIWZ zastosowany przez KPRiM i uznany przez KIO za prawidłowy cyt: „zgodnie z § 5 SIWZ - zarówno w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku pozostałych Wykonawców, warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi indywidualnie posiadać wymagane doświadczenie)”.

        KIO 2169/16
        W odniesieniu do konsorcjum, warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 p.z.p., co do zasady, mogą być spełnione łącznie. Taka wykładnia wynika z samej istoty konsorcjum, które tworzone jest właśnie w celu łączenia doświadczenia, potencjału technicznego, osobowego, ekonomicznego i finansowego podmiotów tworzących konsorcjum. Jednakże łączenie potencjałów poprzez tworzenie konsorcjum nie może polegać tylko na prostym sumowaniu wartości takich, jak np. liczba zrealizowanych usług przez podmioty tworzące konsorcjum. Odpowiednie zastosowanie art. 23 p.z.p. nie może sprowadzać się do bezrefleksyjnego sumowania różnych elementów postawionych w ramach jednego warunku. Takie działanie prowadziłoby do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Istotą w niniejszym postępowaniu jest wykazanie doświadczenia poprzez wielokrotność realizacji danej usługi. Takiego rezultatu nie można osiągnąć poprzez zwykłe zsumowanie pojedynczo zrealizowanych usług przez pojedyncze podmioty. Mamy bowiem do czynienia z niewystarczająco doświadczonymi podmiotami. Niezależnie od tego, czy podmioty te występują pojedynczo, czy w ramach konsorcjum, rezultat jest taki sam. Konkludując, spełnienie postawionego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia nie może polegać na dowolnym i swobodnym sumowaniu doświadczeń członków konsorcjum. Z tego względu Izba za bezzasadny uznała zarzut wadliwej oceny wiedzy i doświadczenia (wykazanego w treści oferty) Odwołującego. Tym samym wezwanie Odwołującego do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, polegającego na posiadaniu wiedzy i doświadczenia, Izba uznała za zasadne.

        Orzeczenie TSUE z 4 maja 2017 r. C-387 (Esaprojekt)
        Zagadnienie wspólnego wykazania warunku doświadczenia stało się przedmiotem zapytania prejudycjalnego KIO do TSUE i doczekało się odpowiedzi w wyroku z dnia 4 maja 2017 r. (sprawa C 387/14 ESAPROJEKT). KIO zapytało TSUE „Czy art. 44 [dyrektywy 2004/18] w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) [tej dyrektywy] oraz z deklarowaną w art. 2 [tej dyrektywy] zasadą równego traktowania wykonawców zezwala na takie powoływanie się na zasoby innego podmiotu, o których mowa w art. 48 ust. 3 [tej dyrektywy], w ramach którego nastąpi sumowanie wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów, które pojedynczo nie posiadają wymaganej przez instytucję zamawiającą wiedzy i doświadczenia, w przypadku gdy doświadczenie to jest niepodzielne (tzn. warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony przez wykonawcę w całości) oraz wykonanie zamówienia jest niepodzielne (stanowi jedną całość)? TSUE odpowiedział: „W związku z tym odpowiedź na pytanie czwarte powinna brzmieć tak, iż art. 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że nie dopuszcza on, by wykonawca polegał na zdolnościach innego podmiotu w rozumieniu art. 48 ust. 3 omawianej dyrektywy poprzez sumowanie wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów, które samodzielnie nie mają wymaganej zdolności do realizacji określonego zamówienia, w przypadku gdy instytucja zamawiająca uzna, że dane zamówienie jest niepodzielne, czyli że musi zostać zrealizowane przez jednego i tego samego wykonawcę, oraz że wykluczenie możliwości polegania na doświadczeniu większej liczby wykonawców jest związane z przedmiotem danego zamówienia, które musi, więc zostać zrealizowane przez jednego wykonawcę, oraz proporcjonalne do niego. Odpowiedź udzielona przez Trybunał na czwarte pytanie jest zgodna ze stanowiskiem przedstawionym przez Rzeczpospolitą Polską w uwagach na piśmie w tej sprawie. Analogicznie można ta kwestię rozpatrywać w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

        Pytanie 10. Czy należy wezwać do uzupełnienia wykonawcę o oświadczenie dot. grupy kapitałowej, jeśli złożył je wraz z ofertą? Nie jest to jedyny wykonawca w postępowaniu.
        Odpowiedź, 17.09.2018 r.
        W przypadku zastosowania tzw. „procedury odwróconej” (art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych) nie ocenia się podstaw wykluczenia wykonawców których oferta nie została oceniona jako najkorzystniejsza. Więc nie ma podstaw do wzywania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających brak  podstaw wykluczenia, nawet gdyby były wadliwe.

        W przypadku zastosowania tzw. „procedury klasycznej” niezłożenie informacji dotyczącej grupy kapitałowej obliguje zamawiającego do wezwania wykonawcy aby złożył ją w terminie wyznaczonym w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. W ocenie autora odpowiedzi, złożenie oświadczenia o braku uczestnictwa w grupie kapitałowej z wykonawcami składającymi oferty w postępowaniu w sytuacji gdy wykonawca nie posiada informacji o tym, kto złożył oferty dotknięte jest wadą. Wada ta polega na złożeniu oświadczenia co do faktów nieznanych w momencie jego sporządzania. Wada ta podważa zatem wiarygodność dokumentu. Z oświadczenia takiego nie wynika bowiem, że wykonawca w ogóle nie należy do grup kapitałowych. Wynika z niego tylko i wyłącznie tyle, że nie należy do grupy z nieznanymi sobie w momencie składania oświadczenia wykonawcami.  Zamawiający ma w takiej sytuacji obowiązek wezwania wykonawcy do jego złożenia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której wykonawca w oświadczeniu wskaże, że nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej. Wówczas oświadczenie takie będzie wystarczające.

        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

        Pytanie 9. Zgodnie z procedurą rozeznania rynku zostanie złożona 1 oferta, to jeżeli w wyniku uzupełnienia o 2 ofertę zostanie złożona oferta z niższą ceną, mamy obowiązek ją wybrać?
        Odpowiedź, 17.09.2018 r.
        W ocenie autora odpowiedzi beneficjent powinien wybrać ofertę korzystniejszą. Wynika to po pierwsze z faktu użycia w wytycznych kwalifikowalności sformułowania „oferta” do zdefiniowania drugiej z wycen którą powinien  uzyskać beneficjent. Oferta to oświadczenie woli zawierający przyszłe elementy umowy (wycenę oraz określenie przedmiotu świadczenia) zgodnie z przepisami art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Po drugie wynika to z ogólnych /nadrzędnych/ zasad kwalifikowalności wydatku ujętych w pkt 6.2 ppkt 3 wytycznych horyzontalnych: wydatek kwalifikowalny to wydatek dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Jeżeli mamy do czynienia z kryterium ceny (100%) a dwie oferty przedstawiają ten sam oczekiwany przez zamawiającego zakres świadczenia nieoszczędne, nieracjonalne i nieefektywne jest wybieranie oferty droższej. Nie do obrony na gruncie przepisów art. 44 ustawy o finansach publicznych jest stanowisko, że dysponent mogąc wydać korzystniej środki publiczne wydaje je mniej korzystnie, uzasadniając to tym, że druga oferta (korzystniejsza i wiążąca na mocy kodeksu cywilnego) jest złożona jedynie w celu uwiarygodnienia wyceny innej oferty (droższej).

        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

        Pytanie 8. Czy należy zawsze wzywać wykonawcę do złożenia dokumentów (26.1 lub 26.2 UZP)  nawet wówczas, gdy dokumenty złożono wraz z ofertą (procedura odwrócona) i co w sytuacji, gdy ze złożonych dokumentów wynika, że nie potwierdzają one spełnienia warunków udziału w postępowaniu (czy nie należy wezwać od razu z 26.3 upzp)?
        Odpowiedź, 17.09.2018 r.
        W ocenie autora odpowiedzi złożenie wraz  ofertą dokumentów, które mogą się zdezaktualizować co do potwierdzonego w nich stanu faktycznego pomiędzy ich złożeniem a momentem w którym zamawiający ma obowiązek ustawowy wezwania wykonawcy do ich złożenia wymaga zastosowania art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli wykonawca chce, aby zamawiający je wykorzystał, powinien w odpowiedzi na wezwanie kierowane w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy poinformować zamawiającego że jest on w ich posiadaniu i są one nadal aktualne (co jest kluczowe). Procedura taka wynika z art., 26 ust, 6 ustawy w związku z paragrafem 10 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy.

        W ocenie autora odpowiedzi zamawiający nie powinien w ogóle oceniać dokumentów które powinny zostać złożone w procedurze określonej w art. 26 ust,. 1 lub 2 ustawy, jeżeli zostały one złożone wraz z ofertą. W efekcie nie będzie miał zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy. Dokumenty takie należy traktować jako tzw. „samouzupełnienie” przed właściwym wezwaniem ze strony zamawiającego, co oznacza, że nie podlegają one ocenie i badaniu ze strony zamawiającego i należy je uznać za nieskuteczne (por. KIO 846/14).
        Aczkolwiek autor odpowiedzi zdaje sobie sprawę z tego, że pojawiają się sporadycznie orzeczenia KIO uznające za prawidłowe złożenie dokumentów wraz  ofertą. Na dzień dzisiejszy uznać, że KIO nie wypracowało jeszcze jednolitej linii orzeczniczej w tym zakresie.

        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

        Pytanie 7. Jak opisać standardy jakościowe i prawidłowo określić koszty w opisie przedmiotu zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane, aby przewidzieć ceny jako kryterium powyżej 60 %?
        Odpowiedź, 20.07.2018 r.
        Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3. Standardy jakościowe powinny być opisane zgodnie z art. 30 ustawy przez bardzo dokładne określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia. Z kolei sposób ujęcia kosztów cyklu życia w opisie przedmiotu zamówienia powinien wynikać z wykonanej przez zamawiającego analizy ekonomicznej. W przypadku robót budowlanych zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach (D. U. z 2018 r. poz. 1357).

        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

        Pytanie 6. Jeżeli jedno z zadań na dostawy (unijny) nie rozstrzygnęło się i zamówienia odbywają się poza ustawą (kwota 15 000), to czy na fakturach winno być oznaczenie, zgodnie z ustawą czy poza ustawą?
        Odpowiedź, 20.07.2018 r.
        Kwestia oznaczania faktur VAT wychodzi poza regulacje przepisów o zamówieniach publicznych. Zasady oznaczania na dowodach księgowych weryfikacji stosowania przepisów o zamówieniach publicznych wskazuje kierownik jednostki wykonując swoje obowiązki w zakresie kontroli zarządczej. Treść pytania nie pozwala na rozstrzygnięcie czy w danym przypadku zamawiający może nie stosować przepisów ustawy (zbyt mało danych).  

        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

        Pytanie 5. Czy przedsiębiorcy muszą szacować wartość zamówienia? Czy przedsiębiorca zawsze musi traktować cały projekt jako wartość zamówienia (do wyboru czy jest to zamówienie powyżej 209 000 euro) niezależnie od rodzaju przedmiotów, które chce kupić? One nie zawsze przecież są tożsame rodzajowo a ŚĆP nalicza 100 % korekty (bo żadne zamówienie nie widniało 30 dni w Bazie Konkurencyjności).
        Odpowiedź, 20.07.2018 r.
        Zgodnie z rozdziałem 6.5 wytycznych kwalifikowalności Instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie zobowiązuje beneficjenta w tej umowie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto31, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Spełnienie powyższych wymogów następuje w przypadku przedsiębiorcy drodze zastosowania zasady konkurencyjności. Zgodnie z podrozdziałem 6.2 pkt 3 lit. g wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. Spełnienie powyższych wymogów w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie następuje w drodze przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku. Wytyczne nie określając obowiązku łącznego szacowania wartości wszystkich zamówień w projekcie. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h wytycznych. Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:

        a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
        b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
        c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.

        Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia (kryterium to powinno prowadzić do wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość), tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie, ewentualnie możliwość realizacji zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Innymi słowy konieczne jest ustalenie czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę. Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Przy czym dla przyjęcia powyższej oceny nie ma istotnego znaczenia ustalenie źródeł finansowania danego zamówienia. Jeżeli zatem w tym samym czasie możliwe jest udzielenie podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie zamówienia, które może być wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem, bez względu na fakt, czy jest ono finansowane przez zamawiającego z jednego, czy też z kilku różnych źródeł (np. z wykorzystaniem środków pochodzących z programów finansowanych ze środków UE). Wartość tak określonego zamówienia należy oszacować zgodnie z postanowieniami art. 32-35 ustawy PZP. Dla ustalenia, iż w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, istotne są okoliczności istniejące w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przystępując zatem do szacowania wartości zamówienia powinien ustalić z należytą starannością planowaną liczbę usług, dostaw, czy też robót budowlanych tego samego rodzaju, które zamierza nabyć i oszacować ich łączną wartość, niezależnie od tego czy zamierza je nabyć jednorazowo w ramach jednego postępowania, czy też sukcesywnie w ramach odrębnych postępowań. Jeżeli potrzeba udzielenia określonego zamówienia ujawni się dopiero po udzieleniu innego zamówienia podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie, to w tym przypadku nie mamy do czynienia z nieuprawnionym dzieleniem zamówienia z uwagi na fakt, iż brak jest tożsamości czasowej takich zamówień. Jak już wskazano nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki podział, który zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy PZP właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej.  Z udzielaniem zamówienia w częściach mamy do czynienia w sytuacji gdy zamawiający z góry przewiduje zakres całego zamówienia i możliwe jest jego jednorazowe udzielenie, lecz ze względów organizacyjnych, technicznych, gospodarczych podejmuje decyzję o dokonywaniu zakupów sukcesywnie. Podjęcie decyzji o udzielaniu zamówienia w częściach jest zawsze wynikiem wcześniejszego planu zamawiającego. Jeżeli zatem określone zamówienia mają charakter nieprzewidywalny, każde następne zamówienie o tym samym przedmiocie, należy potraktować jako zamówienie odrębne, a nie część zamówienia udzielonego wcześniej. Zamówienie udzielane w częściach przypomina świadczenia jednorazowe realizowane w ratach. Każda z tych części, składa się bowiem na pewną, z góry określoną całość. Każdorazowy, pojedynczy zakup jest częścią całego zamówienia, dlatego ustalenie jego wartości powinno być dokonane z zastosowaniem art. 32 ust. 4 ustawy PZP. W tym przypadku wartością zamówienia udzielanego w ramach odrębnego postępowania jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Jeżeli więc zamawiający decyduje się udzielać zamówienia w częściach i organizuje odrębne postępowania, wówczas dla każdego odrębnego postępowania przyjmuje się wartość całego zamówienia.

        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

        Pytanie 4. Szacowanie wartości zamówienia w projektach partnerskich- stanowisko UZP i MR- szacować odrębnie na poziomie zamawiających, przewodnik dla beneficjentów woj. śląskie- szacować w ujęciu projektowym (zalecane) to jak postąpić w śląskim?
        Odpowiedź, 20.07.2018 r.
        W ocenie autora odpowiedzi prawidłowe stanowisko odnośnie szacowania wartości zamówienia w projektach partnerskich prezentuje Urząd Zamówień Publicznych oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Trzeba jednak zwrócić uwagę na szczegóły opinii tych instytucji, które odwołują się przede wszystkim do treści umów partnerskich. Jeżeli zostaje wyłoniony lider, który prowadzi procedury w imieniu i na rzecz pozostałych uczestników projektu, zamówienia należy szacować łącznie. Jeżeli każdy z partnerów realizuje zakupy samodzielnie i jest odrębnym zamawiającym w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – szacowanie odbywa się odrębnie dla każdego zamawiającego.

        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

        Pytanie 3. Procedura odwrócona- czy należy wszystkie oferty badać pod kątem personelu i oceniać (zgodnie z opinią UZP) czy tylko oceniać (wg kryteriów) i badać tylko I w rankingu - zgodnie z brzmieniem art. 24 aa orzeczeniem KIO?   
        Odpowiedź, 20.07.2018 r.
        Klasyczna procedura oceny i badania ofert polega na dokonaniu w pierwszej kolejności oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wszystkich wykonawców. Ocena ta obywa się na podstawie oświadczeń wstępnych (art. 25a ustawy) oraz oświadczeń o braku powiązań kapitałowych (art. 24 ust. 11 ustawy). Każdy wykonawca składa wrz z ofertą oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie powinno potwierdzać stan faktyczny na dzień jego złożenia. W przypadku postępowań poniżej progów UE oświadczenie składane jest wg wymogów ujętych w danej SIWZ przez zamawiającego. W przypadku postępowań powyżej progów UE oświadczenie wstępne musi być złożone przez wykonawcę na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu zamówienia stanowiącego załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE; L 3/16 z 6 stycznia 2016 r.). Niezłożenie do terminu składania ofert oświadczeń wstępnych obliguje zamawiającego do wezwania do ich uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.. W przypadku braku uzupełnienia tych oświadczeń, wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p.

        Każdy wykonawca jest zobowiązany dodatkowo do złożenia oświadczenia o tym czy uczestniczy w grupie kapitałowej w innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu. Oświadczenie to składane jest samodzielnie (bez wezwania zamawiającego) w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert (art. 24 ust. 11 w związku z art. 86 ust. 5 p.z.p.). Jego niezłożenie w wyznaczonym terminie obliguje zamawiającego do wezwania do jego uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.. W przypadku braku uzupełnienia tego oświadczenia, wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p.. Jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o tym, że uczestniczy w grupie kapitałowej z którymkolwiek z wykonawców biorących udział w tym samym postępowaniu, będzie musiał wykazać, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

        W drugiej kolejności dokonywana jest ocena treści wszystkich ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych na pierwszym etapie. Ocena ta obejmuje przede wszystkim elementy ujęte w przepisach art. 87-90 ustawy. Wystąpienie ustawowych przesłanek odrzucenia oferty wskazanych w art. 89 lub 90 ust. 3 ustawy obliguje zamawiającego do jej odrzucenia. 

        W trzecim kroku zamawiający ustala, która oferta spośród tych które nie zostały odrzucone jest najkorzystniejsza oraz wykonuje finalną weryfikację warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia w oparciu o dokumenty wskazane w SIWZ na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (tzw. dokumenty podmiotowe) oraz finalnej weryfikacji tego czy dostawy usługi lub roboty budowlane spełniają jego wymagania w oparciu o dokumenty wskazane w SIWZ na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy (tzw. dokumenty przedmiotowe). Dokumenty te składane są na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 p.z.p. i mają być aktualne na dzień ich złożenia. Niezłożenie dokumentów podmiotowych lub przedmiotowych obliguje zamawiającego do wezwania wykonawcy do ich uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.. Nieuzupełnienie dokumentów przez wykonawcę skutkuje wykluczeniem go z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p.

        Finalnie zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.

        Odwrócona procedura oceny i badania ofert polega na dokonaniu w pierwszej kolejności oceny treści wszystkich ofert złożonych przez wykonawców. Ocena ta obejmuje przede wszystkim elementy ujęte w przepisach art. 87-90 ustawy. Wystąpienie ustawowych przesłanek odrzucenia oferty wskazanych w art. 89 lub 90 ust. 3 ustawy obliguje zamawiającego do jej odrzucenia. 

        Dopiero po zakończeniu tego etapu zamawiający dokonuje ustala wg przyjętych kryteriów która oferta jest najkorzystniejsza i dokonuje wstępnej weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia ale tylko wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Ocena ta obywa się na podstawie oświadczenia wstępnego tego wykonawcy (art. 25a ustawy) oraz jego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych (art. 24 ust. 11 ustawy). Nie są weryfikowane oświadczenia wstępne i oświadczenia o powiązaniach  kapitałowych innych wykonawców. W przypadku braku tych dokumentów lub ich wad podlegają one uzupełnieniu lub poprawieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. W sytuacji , w której oświadczenia wstępne wykonawcy którego oferta jest oceniona jako najkorzystniejsza są prawidłowe, zamawiający wykonuje finalną weryfikację warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia w oparciu o dokumenty wskazane w SIWZ na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (tzw. dokumenty podmiotowe) oraz finalnej weryfikacji tego czy dostawy usługi lub roboty budowlane spełniają jego wymagania w oparciu o dokumenty wskazane w SIWZ na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy (tzw. dokumenty przedmiotowe). Dokumenty te składane są na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 p.z.p. i mają być aktualne na dzień ich złożenia. Niezłożenie dokumentów podmiotowych lub przedmiotowych obliguje zamawiającego do wezwania wykonawcy do ich uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.. Nieuzupełnienie dokumentów przez wykonawcę skutkuje wykluczeniem go z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p.

        Finalnie zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.

        W postępowaniach, w których zastosowana zostanie procedura odwrócona, zasady składania dokumentów z art. 25 ustawy są takie same, jak w innych postępowaniach prowadzonych w trybie klasycznym - wraz z ofertą wykonawca musi złożyć stosowne oświadczenie zgodnie z art. 25a p.z.p., tyle że w przeciwieństwie do klasycznych  postępowań, nie jest ono badane w pierwszej kolejności, a dopiero po zakończeniu oceny ofert. Regulacja zawarta w art. 24aa p.z.p. w znacznym stopniu przyspiesza i ułatwia Zamawiającemu przeprowadzeniem postępowania, gdyż Zamawiający w takim przypadku nie musi podmiotowo oceniać wówczas wszystkich wykonawców, a jedynie tego, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

        Pytanie 2. Czy kiedy wykonawca składa dokumenty podmiotowe wymagane w SIWZ już do oferty to należy stosować 26 ust. 1 lub 2- i wzywać zawsze?              
        Odpowiedź, 20.07.2018 r.
        Art. 26 ust. 1 i 2 nie przewidują możliwości odstąpienia od żądania dokumentów wskazanych w art. 25 ustawy jeżeli zostały wymienione w SIWZ i ogłoszeniu. Art. 26 ust. 6 przewiduje możliwość ich nieskładania przez wykonawcę w sytuacji w której są w posiadaniu zamawiającego i są nadal aktualne (także jeżeli zostały złożone wraz z ofertą). Jednak wymaga to odpowiedniego działania ze strony wykonawcy, który zgodnie z § 10 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy powinien wskazać te dokumenty i potwierdzić ich aktualność, w odpowiedzi na wezwanie kierowane do niego w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy.

        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

        Pytanie 1. Wyartykułowanie zasad- forma pisemna, elektroniczna a środki komunikacji elektronicznej.
        Odpowiedź, 20.07.2018 r.

        Forma. 
        Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej (art. 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). W postępowaniach. Forma pisemna czynności prawnej została zdefiniowana w przepisach art. 78 kodeksu cywilnego (własnoręczny podpis lub podpis elektroniczny). Niektóre przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych lub przepisów wykonawczych wskazują konkretne formy dla danych czynności (np. paragraf 14 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla dokumentów wskazanych w art. 25 ustawy), inne takiej formy nie wymagają (np. art. 38 ust. 1 ustawy dla wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ). 

        Sposób komunikacji. W postępowaniach wszczętych przed wejściem w życie przepisów o elektronizacji zamówień publicznych stosuje się zasady komunikacji określone w art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r o zmianie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020):

        1)        komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615);

        2)        jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; 

        3)        w przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi, jeżeli takie narzędzia są ogólnie dostępne lub zamawiający zapewnia alternatywne środki dostępu do takich narzędzi; 

        4)        oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo - za zgodą zamawiającego - w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

        Dobór formy komunikacji musi zapewnić zachowanie formy wymaganej w ustawie. 

        W postępowaniach wszczętych po wejściu w życie przepisów o elektronizacji zamówień publicznych stosuje się zasady komunikacji określone w art. 10a ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

        1)        W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej "jednolitym dokumentem" odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

        2)        Zamawiający może ustalić sposób przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty albo może dopuścić taką możliwość

        3)        Zamawiający wskazuje na wymóg albo możliwość, o których mowa w ust. 2, w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania, zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji w przypadku gdy zamieszczenie ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców stanowi zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 

        4)        Zamawiający wskazuje w dokumentach, o których mowa w ust. 3, niezbędne informacje dotyczące formatu, parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz technicznych warunków i specyfikacji połączenia dotyczących katalogu elektronicznego. 

        5)        Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

         

         Pytanie 1. Wiek osoby uczestniczącej w projekcie np. od 25-65 - jak rozumiem wiek osoby uczestniczącej w projekcie do daty urodzenia, czy cały rok do daty osiągnięcia 66 roku życia?Odpowiedź.
         Zgodnie z Kodeksem Cywilnym (art.  112) wiek określany jest na podstawie daty urodzenia. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

         Wiek uczestników projektów będących osobami fizycznymi liczony jest na podstawie daty urodzenia (numeru PESEL) i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. W tym celu uczestnik projektu okazuje beneficjentowi dokument tożsamości. Na podstawie okazanego dokumentu, beneficjent potwierdza zgodność oświadczenia ze stanem faktycznym. Jeżeli uczestnik projektu nie posiada numeru PESEL wskazuje on w oświadczeniu swój wiek w chwili przystępowania do projektu.

         Określenie „do 65 roku życia" oznacza, że wsparciem mogą być objęte osoby poniżej 65 roku życia tj. do dnia ukończenia 65 roku życia (do dnia 65 urodzin).

         Jednocześnie ukończenie przez uczestnika 65 lat w trakcie realizacji projektu nie oznacza automatycznie, że wydatki poniesione na jego aktywizację są niekwalifikowalne, gdyż o kwalifikowalności przesądza fakt spełnienia przesłanek decydujących o możliwości objęcia wsparciem w chwili przystąpienia do projektu tj. złożenia deklaracji uczestnictwa. Tym samym osoby, które rozpoczęły udział w projekcie przed ukończeniem 65 roku życia mogą go kontynuować nawet wykraczając czasowo poza rok kalendarzowy, w którym ukończyły 65 rok życia.

         Opracowane przez panią Marzenę Pytlarz

          Pytanie 1. Zagadnienie tzw. części towarzyszącej projektu- prowadzenie działalności gospodarczej na dofinansowanej infrastrukturze- limit 20% (definicje, sposób określenia, pomiar + podstawa prawna)- w odniesieniu do kryterium 1 testu pomocy publicznej.
          Odpowiedź.
          ad 1. Możliwość prowadzenia towarzyszącej działalności gospodarczej jest konsekwencją zapisów w trzech dokumentach:
          a) pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01),
          b) pkt 20 Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01),
          c) opinii Rzecznika Generalnego Juliane Kokott wyrażonej w odniesieniu do sprawy C-74/16 Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania przeciwko Ayuntamiento de Getafe (opinia z dnia 16 lutego 2017 r.).

          Przepisy nie narzucają jednej, właściwej metodologii pomiaru parametru "do 20% całkowitych rocznych zasobów danego podmiotu".
          Wymaga się jednak, aby towarzysząca działalność gospodarcza była nie tylko ograniczona do 20% rocznych zasobów, lecz także bezpośrednio związana z funkcjonowaniem danej instytucji i konieczna do jej funkcjonowania lub nieodłącznie związana z jej główną działalnością niegospodarczą.

          Beneficjent w celu obliczenia parametru, może korzystać z kryteriów czasu wykorzystania infrastruktury, powierzchni infrastruktury, liczby personelu.

          Opracowane przez pana Macieja Zasłonę.

           Pytanie 4. Wnioskodawca projektu w ramach Działania 8.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Czy przekształcenie obecnej formy prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (na podstawie procedury opisanej w art. 551 par. 5 Kodeksu spółek handlowych) po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie a przed rozpoczęciem lub w trakcie rzeczowego okresu realizacji projektu nie będzie naruszeniem zasady trwałości określonej w Regulaminie konkursu w ramach Działania 8.1.3 lub Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków? (mail z 16.05.2018 r.)
           Odpowiedź.
           Nie stanowi zmiany charakteru własności zmiana formy organizacyjno– prawnej przedsiębiorstwa, np. na skutek przekształcenia uregulowanego w ww. Ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1577 z późn. zm.) – Tytuł IV, Dział III „Przekształcenie spółek”.
           Tym samym, powyższe zmiany nie będą stanowiły naruszenia zasady trwałości.

           Opracowane przez panią Dorotę Galę.

           Pytanie 3. W jaki sposób i czy w ogóle JST ma obowiązek pomiaru efektywności zatrudnieniowej jeśli w OPS-ie projekt nie przewiduje realizacji instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym? (mail z 18.05.2018 r.)
           Odpowiedź.
           Po pierwsze, należy mieć na uwadze, iż obowiązek pomiaru efektywności zatrudnieniowej nie jest uzależniony od statusu prawnego podmiotu realizującego projekt (JST).

           Po drugie, co do zasady regulaminy konkursów dot. działań z obszaru włączenia społecznego zakładają obligatoryjnie realizację zadań z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym, w związku z czym obowiązek monitorowania efektywności zatrudnieniowej wynika z założeń konkursu (np. kryterium dostępu).

           Podsumowując, należy mieć na uwadze, iż efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy skorzystali z usług instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

           Opracowane przez panią Dorotę Galę.

           Pytanie 2. Moment początkowy i końcowy trwałości projektów tzw. miękkich. Czy gdy rozpoczyna się tzw. II etap projektu, to trwałość projektu po I etapie "wchodzi" w II etap? (mail z 18.05.2018 r.)
           Odpowiedź. 
           Niestety, nie do końca jasne pytanie – nie wiem o jakich „etapach” jest mowa.

            W przypadku projektów współfinansowanych z EFS możemy mówić o 2 różnych trwałościach:
           1. Trwałość projektu (operacji) – występuje w projektach, w których poniesiono wydatki w ramach cross-financingu (współfinansowana infrastruktura w projekcie).

           „Momentem początkowym” dla zachowania tej trwałości jest w projektach EFS co do zasady, data zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność. Trwałość w tym zakresie powinna być zachowana przez 5 lat od ww. daty. Okres ten może być skrócony do 3 lat w zakresie utrzymania inwestycji lub miejsc pracy w projekcie beneficjenta, który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą.

           2. Trwałość rezultatów – uzależniona od zapisów Regulaminu danego konkursu i działania (np. 12 miesięcy, okres odpowiadający okresowi realizacji projektu – albo połowie okresu realizacji projektu, 24 miesiące itp.).

           „Momentem początkowym” jest data zakończenia realizacji projektu (określona we wniosku o dofinansowanie).

           W jednym projekcie możliwa jest sytuacja, w której będzie konieczność zachowania zarówno trwałości projektu, jak i trwałości rezultatów – których początek liczony będzie od różnych dat (data zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność [trwałość projektu] i/lub zakończenie projektu [trwałość rezultatów]) i przez różny okres (5 lub 3 lata – trwałość projektu; okres wskazany w Regulaminie konkursu – trwałość rezultatów).

           Opracowane przez panią Dorotę Galę.

           Pytanie 1. Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, a więc jesteśmy zobligowani do prowadzenia postępowań zgodnie z ustawą pzp. W budżecie projektu (EFS 9.2) mamy przewidzianą kwotę 216 000 zł na wynajem i utrzymanie pomieszczeń dla zatrudnionych etatowo pracowników projektu. Zgodnie z ustawą  art. 4 pkt 3 lit. I, jest to kwota wyłączona ze stosowania ustawy. Jeśli dobrze interpretujemy zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków (lipiec 2017 r.) str. 40, w tym wypadku, jesteśmy również zwolnieni ze stosowania zasady konkurencyjności i możemy dokonać ,,zakupu” zgodnie z procedurami jednostki. (mail z 16.05.2018 r.)
           Odpowiedź. 
           Państwa interpretacja w przedstawionym zakresie jest poprawna.

           Zapisy podrozdziału 6.5 pkt 7 lit. a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 obowiązujące od 23.08.2017 r. wyłączają ze stosowania procedur określonych w podrozdziale 6.5 (w tym – zasady konkurencyjności) zamówień określonych w art. 4 ustawy Pzp.

           Opracowane przez panią Dorotę Galę.

            

            Pytanie 8. Czy dokumenty dotyczące projektu refundowanego należy (ologować) uzupełnić o logotypy, przy zmianach to na jaki okres - podpisania umowy czy wniosku o płatność?Odpowiedź, 10.09.2018 r.
            Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji projektu, podawane do publicznej wiadomości lub wydawane uczestnikom projektów, powinny posiadać obowiązkowy zestaw logotypów. Obowiązek ologowania powstaje w momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

            Jeżeli działania w ramach projektu były prowadzone w okresie poprzedzającym moment uzyskania dofinansowania, nie ma obowiązku uzupełnienia odpowiednimi znakami dotychczas powstałej dokumentacji dotyczącej projektu. Można oznaczyć segregator lub segregatory, w których przechowywane są dokumenty dotyczące realizacji projektu.

            Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

            Pytanie 7. Czy należy rozksięgowywać koszty pośrednie, aby udowodnić UKS brak „zarabiania” na projekcie w przypadku rozliczania kosztów pośrednich systemem ryczałtowym?Odpowiedź, 10.09.2018 r.

            Z punktu widzenia instytucji pośredniczącej nie ma obowiązku wyodrębniania dokumentów do udowodnienia poniesienia kosztów pośrednich.

            Z punktu widzenia Administracji Skarbowej koniecznym może być udokumentowanie zdarzeń gospodarczych związanych z kosztami pośrednimi. Po konsultacji z audytorami doszliśmy do wniosku, że dla bezpieczeństwa „podatkowego” beneficjenta wskazane będzie gromadzenie i wyodrębnienie na oddzielnych kontach (może projektowych, może w zwykłej działalności jednostki – nie tylko w kosztach zarządu) zapisów związanych z poniesieniem kosztów pośrednich w powiązaniu z konkretnymi dokumentami (np. fa, rachunki, pk), w celu udowodnienia że na projekcie beneficjent nie „zarobił”.

            Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

            Pytanie 6. Jak prowadzić ewidencję  w UPiR, gdy w trakcie projektu firma przechodzi na pełną księgowość?Odpowiedź, 10.09.2018 r.
            Od momentu przejścia na pełną księgowość beneficjent musi wydzielić odrębną ewidencję księgową lub zastosować kod.
            W przypadku Beneficjentów nie prowadzących pełnej księgowości wymóg zapewnienia wyodrębnionej dla projektu ewidencji może być spełniony poprzez comiesięczne sporządzanie techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego kumulatywnego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu na koniec danego miesiąca. Zestawienie kumulatywne obejmuje wydatki od początku realizacji projektu do końca danego miesiąca kalendarzowego i sporządzane jest poprzez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań. Kumulatywne zestawienie należy sporządzać w oparciu o zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, które znajduje się we wniosku o płatność. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego zestawienie powinno zostać wydrukowane i podpisane przez osobę sporządzającą i zatwierdzającą oraz dołączone do dokumentacji projektu potwierdzającej poniesione wydatki. Wersja elektroniczna powinna zostać zarchiwizowana lub konstrukcja arkusza kalkulacyjnego powinna umożliwiać uzyskanie w okresie późniejszym danych według stanu na koniec poszczególnych minionych miesięcy kalendarzowych.

            Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

            Pytanie 5. Jaka winna być wyodrębniona ewidencja księgowa przy UPiRu?
            Odpowiedź, 10.09.2018 r.
            W przypadku Beneficjentów nie prowadzących pełnej księgowości wymóg zapewnienia wyodrębnionej dla projektu ewidencji może być spełniony poprzez comiesięczne sporządzanie techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego kumulatywnego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu na koniec danego miesiąca. Zestawienie kumulatywne obejmuje wydatki od początku realizacji projektu do końca danego miesiąca kalendarzowego i sporządzane jest poprzez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań. Kumulatywne zestawienie należy sporządzać w oparciu o zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, które znajduje się we wniosku o płatność. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego zestawienie powinno zostać wydrukowane i podpisane przez osobę sporządzającą i zatwierdzającą oraz dołączone do dokumentacji projektu potwierdzającej poniesione wydatki. Wersja elektroniczna powinna zostać zarchiwizowana lub konstrukcja arkusza kalkulacyjnego powinna umożliwiać uzyskanie w okresie późniejszym danych według stanu na koniec poszczególnych minionych miesięcy kalendarzowych.

            Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

            Pytanie 4. Czy prawidłowe będzie prowadzenie KPiR tylko dla celów projektu?
            Odpowiedź, 10.09.2018 r.
            Można wyodrębnić „dotacyjną” KpiR ale załącznik do umowy o dofinansowanie określa zasady wyodrębnionej ewidencji – jak w pytaniu wyżej. Z PKPiR nie można sprawdzić czy i kiedy wydatek został poniesiony.

            Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

            Pytanie 3. Wkład własny wnoszony ze środków pośrednich (brak sprecyzowania na co zostaje przeznaczony) jak ewidencjonować?
            Odpowiedź, 4.06.2018 r.
            Wkład własny beneficjenta wniesiony do projektu współfinansowanego ze środków UE jest kwalifikowalny pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikowalności wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz z zawartej przez beneficjenta umowy o dofinansowanie. Konieczność spełnienia ww. warunków dotyczy również wkładu własnego pieniężnego. Co do zasady wydatki dot. kosztów bezpośrednich w ramach projektu powinny być ponoszone z rachunku projektu, który został wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.

            Proponuję księgować wkład własny na koncie pozabilansowym, np.- podaję dwie propozycje. 

            Konta pozabilansowe
            Konto 971. „Niepieniężny wkład własny jednostki budżetowej”

            Konto 971 służy do ewidencji pozabilansowej niepieniężnych wkładów własnych wniesionych przez jednostkę budżetową do projektu realizowanego z udziałem Środków z Unii Europejskiej.
            Po stronie Wn konta 971 księguje się równowartość wniesionych wkładów własnych w ciągu całego roku.

            Na stronie Ma księguje się równowartość wniesionych niepieniężnych wkładów własnych systematycznie w ciągu roku Na koniec roku konto 971 nie wykazuje salda.
            Konto 920 – „Wkład własny niepieniężny” Konto 920  służy do ujmowania wkładu niepieniężnego do projektów. Na stronie Ma konta 920 ujmuje się poniesiony przez Gminę wkład własny niepieniężny, na podstawie dokumentów sporządzonych przez komórkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację projektu. Ewidencja szczegółowa do konta 920 prowadzona jest według:
            -podziałek klasyfikacji budżetowej,
            -kodu projektu.

             Na koniec roku konto 920 wykazuje saldo Ma oznaczające wartość wniesionego do projektu wkładu niepieniężnego.

            Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

            Pytanie 2. Konta 7, 9, 0- definicje.
            Odpowiedź, 4.06.2018 r.

            Zgodnie z Ustawą o rachunkowości zakres kont zespołu 0 i 7 przedstawiono poniżej.

            Konto 0
            Ogólna charakterystyka aktywów trwałych.

            Zgodnie z treścią ustawy o rachunkowości, do aktywów trwałych zalicza się:
            - rzeczowe aktywa trwałe,
            wartości niematerialne i prawne,
            należności długoterminowe,
            inwestycje długoterminowe oraz
            - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, a więc kontrolowane przez jednostkę – przez okres dłuższy od roku – zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w rezultacie zdarzeń zaistniałych wcześniej, od których oczekuje się w przyszłości stosownych korzyści ekonomicznych.

            Zgodnie z dołączonym do tekstu ustawy o rachunkowości wzorem bilansu przeznaczonym dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń, w skład aktywów trwałych wchodzą:

            - z rzeczowych aktywów trwałych:
            a) środki trwałe, a z tego:
            – grunty (w tym prawa wieczystego użytkowania gruntów),
            – budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
            – urządzenia techniczne i maszyny oraz środki transportu,
            – inne środki trwałe,
            b) środki trwałe w budowie,
            c) zaliczki na środki trwałe;

            z wartości niematerialnych i prawnych:
            a) koszty zakończonych prac rozwojowych,
            b) wartość firmy,
            c) inne wartości niematerialne i prawne;
            d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne; 

            - z należności długoterminowych:
            a) od jednostek powiązanych,
            b) od pozostałych jednostek;

            z inwestycji długoterminowych:
            a) nieruchomości,
            b) wartości niematerialne i prawne,
            c) długoterminowe aktywa finansowe, a w tym:

            1) udziały i akcje,
            2) inne papiery wartościowe,
            3) udzielone pożyczki,
            4) inne długoterminowe aktywa finansowe,

            z długoterminowych rozliczeń międzyokresowych:
            a) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
            b) inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

            Zespół 7
            Ogólna charakterystyka przychodów i zysków oraz kosztów osiągnięcia przychodów i strat.

            Różnica między przychodami i zyskami nadzwyczajnymi a kosztami osiągnięcia przychodów i stratami nadzwyczajnymi stanowi wynik działalności. Stąd też pojęcia przychodów, kosztów ich osiągnięcia oraz wyniku finansowego ściśle się ze sobą wiążą. Przychody, koszty ich osiągnięcia oraz wynik finansowy są określone w ustawie o rachunkowości w sposób następujący:

            ilekroć w ustawie jest mowa o:
            przychodach i zyskach – rozumie się przez to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli (art 3 ust. 1 pkt 30),

            – kosztach i stratach – rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli (art. 3 ust. 1 pkt 31),

            – pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych – rozumie się przez to koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane:

            a) z działalnością socjalną, 
            b) ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także z utrzymywaniem i zbyciem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaliczanych do inwestycji,
            c) z utrzymywaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwestycji, jak również z ich przekwalifikowaniem odpowiednio do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę rynkową bądź inaczej określoną wartość godziwą,
            d) z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów,
            e) z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,
            f) z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty finansowe,
            g) z odszkodowaniami i karami,
            h) z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych (art. 3 ust. 1 pkt 32);
            i) skutki zdarzeń trudnych do przewidzenia.

            W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające je koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (art. 6 ust. 1).

            Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które nie zostały jeszcze poniesione (art. 6 ust. 2).

            - Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić:

            a) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
            b) wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
            c) wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
            d) rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń (art. 7 ust. 1).

            Zdarzenia, o których mowa wyżej, należy uwzględnić także wtedy, gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (art. 7 ust. 2).

            Wartość poszczególnych składników przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych, ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych (art. 7 ust. 3).

            W jednostkach innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady asekuracji na wynik finansowy netto składają się:
            a) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
            b) wynik na operacjach finansowych,
            c) wynik na operacjach nadzwyczajnych,
            d) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów (art. 42 ust. 1).

            Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia lub zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych (art. 42 ust. 2).

            Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2 (art. 42 ust. 3).


            Zespół 9 – dotyczy tylko budżetu

            Jednostki budżetowe - analogicznie jak pozostałe jednostki sektora finansów publicznych - zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem ich specyfiki, w tym gospodarki finansowej (m.in. zasad planowania, budżetowania), rozliczania z budżetem (metoda brutto - środki na wydatki z odpowiedniego budżetu, dochody odprowadzane na rachunek odpowiedniego budżetu) określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.). Uwzględniające tę specyfikę i obowiązujące zarówno jednostki budżetowe (państwowe i samorządowe), jak i samorządowe zakłady budżetowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, określa zasady rachunkowości m.in. dla budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także zasady obowiązujące przy tworzeniu zakładowych planów kont oraz zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych.

            Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, zawiera - oprócz kont bilansowych i wynikowych - również konta pozabilansowe o numerach: 970, 975, 976, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 990, 992, 998 i 999. Służą one w szczególności do ewidencji pozabilansowej: planów finansowych, zaangażowania wydatków, zapewnień finansowania oraz płatności ze środków europejskich i mają na celu sprostanie m.in. wymogom w zakresie planowania oraz sprawozdawczości budżetowej. Zarówno treść ww. rozporządzenia, jak i załącznika nr 3 do tego rozporządzenia, nie określają zasad prowadzenia ewidencji pozabilansowej w tych jednostkach. Jednakże, biorąc pod uwagę charakter tej ewidencji, stosowanie zasady podwójnego zapisu na kontach pozabilansowych nie jest obowiązkowe.

            Definicje dla sfery budżetowej określa:
            Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

            Rozdział 2
            Szczególne zasady rachunkowości dla budżetów i jednostek 

            §3. Ustalenie nadwyżki lub deficytu budżetu państwa oraz nadwyżki lub deficytu budżetu środków europejskich następuje na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznie (kasowo) zrealizowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów i wydatków budżetu państwa oraz na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznie (kasowo) zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu środków europejskich.

            §4. Państwowe jednostki budżetowe ujmują w księgach rachunkowych:
            1) podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa i wydatki budżetu państwa faktycznie (kasowo) zrealizowane na rachunkach bankowych dochodów lub wydatków budżetowych w danym roku budżetowym,
            2) wydatki budżetu środków europejskich faktycznie (kasowo) zrealizowane lub zrealizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zleceń płatności w danym roku budżetowym
            - z uwzględnieniem okresu przejściowego określonego w odrębnych przepisach.

            §5. W celu ustalenia nadwyżki lub deficytu budżetów jednostek samorządu terytorialnego operacje dotyczące ich dochodów i wydatków są ujmowane w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznie (kasowo) zrealizowanych wpływów i wydatków dokonanych na bankowych rachunkach budżetów oraz rachunkach bieżących dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem operacji szczególnych określonych w odrębnych przepisach.

            §6. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie mogą być wycenione

            §7. 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Ustalając zasady umarzania lub amortyzacji, jednostka może przyjąć stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.) albo stawki określone przez jednostkę nadrzędną albo zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

            2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, mogą być umarzane:

            1) książki i inne zbiory biblioteczne;
            2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;
            3) odzież i umundurowanie;
            4) meble i dywany;
            5) inwentarz żywy;
            6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

            3. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

            4. Jednostki zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych mogą umarzać i amortyzować środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku, natomiast jednostki rozliczające podatek dochodowy od osób prawnych za inne okresy niż okresy miesięczne - jednorazowo za dany okres.

            5. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

            §8. 1. Inwentaryzacja nieruchomości powinna zapewnić porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją odpowiednio gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zasobu nieruchomości.

            2. Zapasy wojenne podlegają inwentaryzacji według zasad określonych przez kierownika jednostki obsługującej organ będący dysponentem części budżetowej.

            §9. Do przychodów urzędu jednostki samorządu terytorialnego zalicza się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych.

            §10. 1. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

            2. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetów: państwa, środków europejskich i jednostek samorządu terytorialnego zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych.

            3. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze.

            4. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.

            §11. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

            §12. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

            §13. Jednostki postawione w stan likwidacji wyceniają aktywa według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.

            §14. Jednostki nie dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. 

            Załącznik nr 3

            PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

            I. Wykaz kont

            Zespół 0 - Aktywa trwałe
            011 - Środki trwałe
            013 - Pozostałe środki trwałe
            014 - Zbiory biblioteczne
            015 - Mienie zlikwidowanych jednostek
            016 - Dobra kultury
            017 - Sprzęt wojskowy
            020 - Wartości niematerialne i prawne
            030 - Długoterminowe aktywa finansowe
            071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
            072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych
            073 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe
            077 - Umorzenie sprzętu wojskowego
            080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)

            Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty
            700 - Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia
            720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
            730 - Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu
            740 - Dotacje i środki na inwestycje
            750 - Przychody finansowe 751 - Koszty finansowe
            760 - Pozostałe przychody operacyjne
            761 - Pozostałe koszty operacyjne 

            I. Konta pozabilansowe 
            970 - Płatności ze środków europejskich
            976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami
            980 - Plan finansowy wydatków budżetowych
            981 - Plan finansowy niewygasających wydatków
            982 - Plan wydatków środków europejskich
            983 - Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego
            984 - Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat
            985 - Zaangażowanie środków samorządowych zakładów budżetowych
            990 - Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym
            992 - Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa
            998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
            999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

            II. Opis kont
            1) Zespół 0 - "Aktywa trwałe"
            Konta zespołu 0 "Aktywa trwałe" służą do ewidencji:
            1) rzeczowych aktywów trwałych;
            2) wartości niematerialnych i prawnych;
            3) długoterminowych aktywów finansowych;
            4) umorzenia składników aktywów trwałych. 

            2) Konto 011 - "Środki trwałe"
            Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach: 013, 014, 016 i 017.

            Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071.

            Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności:
            1) przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych;
            2) przychody środków trwałych nowo ujawnionych;
            3) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych;
            4) zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

            Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:
            1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania;
            2) ujawnione niedobory środków trwałych;
            3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

            Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić:
            1) ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych;
            2) ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe;
            3) należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji;
            4) ustalenie wartości gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.

            Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.

            3) Konto 013 - "Pozostałe środki trwałe"
            Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach: 011, 014, 016 i 017, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

            Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.

            Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:
            1) środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji;
            2) nadwyżki środków trwałych w używaniu;3) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych.

            Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:
            1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania;
            2) ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.

            Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób, u których znajdują się środki trwałe, lub komórek organizacyjnych, w których znajdują się środki trwałe.

            Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej. 

            4) Konto 014 - "Zbiory biblioteczne"
            Konto 014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych bibliotek naukowych, fachowych, szkolnych i pedagogicznych oraz bibliotek publicznych.
            Na stronie Wn konta 014 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej zbiorów bibliotecznych, z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie 072. ent Na stronie Wn konta 014 ujmuje się w szczególności:
            1) przychód zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych;
            2) nadwyżki zbiorów bibliotecznych.
            Na stronie Ma konta 014 ujmuje się w szczególności:
            1) rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania;
            2) niedobory zbiorów bibliotecznych.

            Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen nabycia.
            Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości.
            Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 014 powinna umożliwić ustalenie stanu poszczególnych zbiorów bibliotecznych, z dalszym podziałem określonym w odrębnych przepisach.

            Konto 014 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zbiorów bibliotecznych znajdujących się w jednostce. 

            5) Konto 015 - "Mienie zlikwidowanych jednostek"
            Konto 015 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce organizacyjnej.

            Na stronie Wn konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności:
            1) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, według wartości wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki;
            2) korektę wartości mienia, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki a wartością mienia przekazanego spółce, innej jednostce organizacyjnej lub sprzedanego;
            3) wartość mienia zwróconego przez spółkę lub pozostającego po zlikwidowanej innej jednostce organizacyjnej, która zostaje przyjęta na stan składników majątkowych organu założycielskiego lub organu nadzorującego.

            Na stronie Ma konta 015 organ założycielski lub organ nadzorujący ujmują w szczególności:
            1) wartość mienia pozostającego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, a przekazanego spółce, w wysokości wynikającej z umowy ze spółką, lub przekazanego jako udział do spółki, wartość mienia sprzedanego lub przekazanego innym jednostkom;
            2) korektę wartości mienia stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej a wartością mienia przekazanego spółce lub innym jednostkom.

            Ewidencję szczegółową do konta 015 może stanowić bilans zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej wraz z załącznikami.
            Ewidencja szczegółowa może zawierać również dane z ewidencji pozabilansowej.
            Konto 015 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej według wartości wynikającej z bilansu tego przedsiębiorstwa lub jednostki, będącego w dyspozycji organu założycielskiego lub nadzorującego, a nieprzekazanego spółkom, innym jednostkom organizacyjnym lub nieprzejętego na własne potrzeby, albo też zagospodarowanego w inny sposób.

            6) Konto 016 - "Dobra kultury"
            Konto 016 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości dóbr kultury.
            Na stronie Wn konta 016 ujmuje się w szczególności:
            1) przychód dóbr kultury pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych;
            2) nadwyżki.

            Na stronie Ma konta 016 ujmuje się w szczególności:
            1) rozchód dóbr kultury na skutek likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania;
            2) niedobory.

            Przychody i rozchody dóbr kultury wycenia się według cen nabycia.
            Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości.

            Konto 016 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość dóbr kultury znajdujących się w jednostce.

            7) Konto 017 - "Sprzęt wojskowy"
            Konto 017 służy do ewidencji środków trwałych zaliczanych, na podstawie odrębnych przepisów, do sprzętu wojskowego.
            Konto działa według zasad analogicznych do konta 011 lub 013.

            8) Konto 020 - "Wartości niematerialne i prawne"
            Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.
            Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 071 i 072.

            Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów i osób odpowiedzialnych.
            Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.

            9) Konto 030 - "Długoterminowe aktywa finansowe"
            Konto 030 służy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, w szczególności akcji i innych długoterminowych aktywów finansowych, nad którymi jednostka sprawuje kontrolę, o terminie wykupu dłuższym niż rok. Przy czym kontrola ta powinna wynikać w szczególności z przepisów prawa lub z określonego tytułu prawnego.

            Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów finansowych.
            Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnić ustalenie wartości poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych według tytułów.

            Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych.

            10) Konto 071 - "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"
            Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. ent Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400.

            Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
            Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do kont 011 i 020. Do kont: 011, 020 i 071 można prowadzić wspólną ewidencję szczegółową.
            Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

            11) Konto 072 - "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych"
            Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania.

            Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 401.
            Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych.
            Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie, a także stanowiących niedobór lub szkodę.
            Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych obciążających odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych otrzymanych nieodpłatnie.

            Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.

            12) Konto 073 - "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"
            Konto 073 służy do ewidencji odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe.
            Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe.

            13) Konto 077 - "Umorzenie sprzętu wojskowego"
            Konto 077 służy do ewidencji wartości umorzenia sprzętu wojskowego. Konto działa według zasad analogicznych do konta 071 lub 072.

            14) Konto 080 - "Środki trwałe w budowie (inwestycje)"
            Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne.

            Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności:
            1) poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie w ramach prowadzonych inwestycji zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym imieniu;
            2) poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej;
            3) poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego.

            Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów, w szczególności:
            1) środków trwałych;
            2) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie.

            Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych.

            Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów środków trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych.

            Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość kosztów środków trwałych w budowie i ulepszeń. 

            69) Zespół 7 - "Przychody, dochody i koszty"
            Konta zespołu 7 "Przychody, dochody i koszty" służą do ewidencji:
            1) przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów, towarów, przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;
            2) podatków nieujętych na koncie 403;
            3) dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy, oraz dotacji przekazanych.

            Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz stosownie do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości oraz obliczenia podatków. 

            70) Konto 700 - "Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia"

            Konto 700 służy do ewidencji sprzedaży produktów (wyrobów gotowych i półfabrykatów oraz robót i usług) własnej działalności na rzecz obcych jednostek oraz działalności finansowo wyodrębnionej własnej jednostki oraz kosztu ich wytworzenia.

            Na stronie Wn konta 700 ujmuje się koszt wytworzenia sprzedanych produktów, obejmujący rzeczywisty koszt wytworzenia, za który uważa się również wartość produktów w cenach ewidencyjnych, skorygowaną o odchylenia od cen ewidencyjnych, w korespondencji z kontami: 500, 530, 580, 600, 620 lub 490.
            Na stronie Ma konta 700 ujmuje się przychody ze sprzedaży, w korespondencji z kontami przede wszystkim zespołu 1 i 2 oraz ewentualnie 0 i 8 oraz 4 bądź 5.

            Ewidencja szczegółowa do konta 700 powinna zapewnić podział sprzedaży dostosowany do zasad wymiaru podatków oraz należnych dotacji oraz według przedmiotów i kierunków sprzedaży. W końcu roku obrotowego przenosi się:
            1) przychody ze sprzedaży na stronę Ma konta 860;
            2) koszt sprzedanych produktów na stronę Wn konta 490, uznając konto 700.

            Na koniec roku konto 700 nie wykazuje salda.

            71) Konto 720 - "Przychody z tytułu dochodów budżetowych"
            Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych.
            Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma konta 720 - przychody z tytułu dochodów budżetowych.

            W izbach administracji skarbowej na stronie Ma konta 720 ujmuje się również, na podstawie rocznych jednostkowych sprawozdań budżetowych, dochody budżetowe z tytułu podatków przekazane przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych na rachunek budżetu państwa, w korespondencji z kontem 235.

            Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego.

            W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa jest prowadzona według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków pobieranych przez inne organy ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach budżetowych sporządzane przez te organy.

            W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860.

            Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda. 

            72) Konto 730 - "Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu"
            Konto 730 służy do ewidencji sprzedaży towarów i wartości ich zakupu.

            Na stronie Wn ujmuje się wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (nabycia), w korespondencji z kontami 330 i 340; za cenę zakupu (nabycia) uważa się również cenę ewidencyjną skorygowaną o odchylenia od tej ceny.

            Na stronie Ma konta 730 ujmuje się przychody ze sprzedaży towarów, w korespondencji z kontami przede wszystkim zespołu 1 i 2 oraz zespołu 0 i 8 bądź 4 i 5.

            W końcu roku obrotowego przenosi się:
            1) przychody ze sprzedaży towarów na stronę Ma konta 860 (Wn konto 730);
            2) wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu na stronę Wn konta 860 (Ma konto 730). 

            Na koniec roku konto 730 nie wykazuje salda.

            73) Konto 740 - "Dotacje i środki na inwestycje"
            Konto 740 służy do ewidencji dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych środków na finansowanie działalności podstawowej samorządowych zakładów budżetowych oraz środków pieniężnych przeznaczonych na inwestycje gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym państwowych i samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową.

            Na koncie 740 nie ujmuje się dotacji otrzymanych na finansowanie inwestycji.

            ma stronie Wn konta 740 ujmuje się:
            1) dotacje przekazane na finansowanie działalności podstawowej samobilansującym oddziałom samorządowych zakładów budżetowych, w korespondencji z kontem 131 lub 240;
            2) środki pieniężne samorządowych zakładów budżetowych i dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku wykorzystane lub przeznaczone na finansowanie inwestycji, w korespondencji z kontem 800 lub 840;
            3) zwrot dotacji niewykorzystanych, nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w korespondencji z kontem 131 lub 225.

            Na stronie Ma konta 740 ujmuje się:
            1) w ciągu roku - dotacje rzeczywiście otrzymane, w korespondencji z kontem 131, lub dotacje należne, jeżeli ich wysokość wynika z przepisów, w korespondencji z kontem 225;
            2) na koniec okresu sprawozdawczego - dotacje należne, wynikające z przepisów prawa lub potwierdzone przez organ dotujący, albo jeżeli należna dotacja za dany rok wpłynęła na rachunek jednostki w okresie następnym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, w korespondencji z kontem 225.

            Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić możliwość ustalenia wysokości dotacji przypadających na poszczególne tytuły rozliczeń.

            W końcu roku budżetowego saldo konta 740 zamyka się dwoma saldami, które przenosi się:
            1) saldo Wn oznacza wartość dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansujących się oddziałów środków wykorzystanych lub przeznaczonych na inwestycje w samorządowych zakładach budżetowych, na stronę Wn konta 860;
            2) saldo Ma oznacza wartość dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej, na stronę Ma konta 860.

            Na koniec roku konto 740 nie wykazuje salda.

            74) Konto 750 - "Przychody finansowe"
            Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych.

            Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, w szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe.
            Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów finansowych z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych, należne jednostce odsetki.

            W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konto 750).

            Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda. 

            75) Konto 751 - "Koszty finansowe"
            Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych.

            Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji i innych papierów wartościowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu operacji finansowych, dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie.

            Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnienie w zakresie kosztów operacji finansowych - naliczone odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę od zobowiązań.
            W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 751).

            Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.

            76) Konto 760 - "Pozostałe przychody operacyjne"
            Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach: 700, 720, 730, 750.
            W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się:
            1) przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów;
            2) przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie;
            3) odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodpłatnie otrzymane, w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa obrotowe, przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
            4) równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne, w korespondencji ze stroną Wn konta 800;
            5) zmniejszenie stanu produktów w korespondencji ze stroną Wn konta 490.

            W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760.

            Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. 

            77) Konto 761 - "Pozostałe koszty operacyjne"
            Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki.
            W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się:
            1) koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów;
            2) kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

            Konto 761 służy również - w jednostkach ewidencjonujących koszty na kontach: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409, 490 oraz zespołu 5 - do ewidencji zapisów uzupełniających, dokonanych na kontach zespołów 5 i 6 z tytułu zwiększeń bądź zmniejszeń stanu produktów (w tym także rozliczeń międzyokresowych kosztów), w korespondencji z innymi kontami niż konto 490, konta zespołów 5 lub 6 oraz konta kosztu własnego sprzedaży w zespole 7.

            Na stronie Wn konta 761 w korespondencji ze stroną Ma konta 490 ujmuje się zwiększenie stanu produktów.

            W końcu roku obrotowego przenosi się:
            1) na stronę Wn konta 490 - koszty związane z zakupem i sprzedażą składników majątku, jeżeli zostały ujęte na koncie 761, w korespondencji ze stroną Ma konta 761;
            2) na stronę Wn konta 860 - pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji ze stroną Ma konta 761.

            Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.

            I. Konta pozabilansowe ent 1) Konto 970 - "Płatności ze środków europejskich"
            Konto 970 służy do ewidencji płatności dokonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków europejskich dysponenta z rachunku ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

            Na stronie Wn konta 970 ujmuje się wartość zleceń płatności przekazanych przez instytucje lub inne upoważnione podmioty do Banku Gospodarstwa Krajowego celem realizacji wydatków ze środków europejskich.

            Na stronie Ma konta 970 ujmuje się, na podstawie informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego o dokonaniu płatności na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy (odbiorcy), równowartość zrealizowanych płatności.

            Konto 970 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość zleceń płatności przekazanych przez instytucje lub inne upoważnione podmioty oczekujących za realizację przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

            2) Konto 976 - "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"
            Konto służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

            3) Konto 980 - "Plan finansowy wydatków budżetowych"
            Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych.
            Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego zmiany.
            Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:
            1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetu;
            2) wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku następnym;
            3) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

            Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych.

            Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.

            4) Konto 981 - "Plan finansowy niewygasających wydatków"
            Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych.

            Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych.
            Na stronie Ma konta 981 ujmuje się:
            1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych;
            2) wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej.

            Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych.

            Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku. 

            5) Konto 982 - "Plan wydatków środków europejskich"
            Konto 982 służy do ewidencji planu wydatków środków europejskich dysponenta środków budżetowych.

            Na stronie Wn konta 982 ujmuje się plan wydatków środków europejskich oraz jego zmiany.
            Na stronie Ma konta 982 ujmuje się w szczególności:
            1) równowartość zrealizowanych wydatków środków europejskich;
            2) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

            Ewidencja szczegółowa do konta 982 jest prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej.

            6) Konto 983 - "Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego"
            Konto 983 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków środków europejskich na dany rok budżetowy.

            Na stronie Wn konta 983 ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków środków europejskich w danym roku budżetowym.
            Na stronie Ma konta 983 ujmuje się zaangażowanie wydatków w kwocie obciążającej plan finansowy, wynikającej z decyzji lub zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków tych środków w roku bieżącym.

            Na koniec roku konto 983 nie wykazuje salda. 

            7) Konto 984 - "Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat"
            Konto 984 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetu środków europejskich przyszłych lat.

            Na stronie Wn konta 984 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetu środków europejskich w latach poprzednich, a obciążających plan wydatków roku bieżącego jednostki przeznaczony do realizacji w roku bieżącym.
            Na stronie Ma konta 984 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków środków europejskich lat przyszłych.

            Na koniec roku konto 984 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków środków europejskich. 

            8) Konto 985 - "Zaangażowanie środków samorządowych zakładów budżetowych"
            Konto 985 służy do ewidencji prawnego zaangażowania środków pieniężnych dotyczących realizacji planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych niezależnie od tego, w którym roku budżetowym nastąpi wydatek finansowany tymi środkami.

            Na koncie 985 ujmuje się równowartość zawartych umów, porozumień lub wydanych decyzji, których realizacja spowoduje wydatkowanie środków pieniężnych dotyczących realizacji planu finansowego.
            Na stronie Wn konta 985 ujmuje się równowartość wydatków sfinansowanych środkami samorządowych zakładów budżetowych.

            Na stronie Ma konta 985 ujmuje się zaangażowanie środków pieniężnych samorządowych zakładów budżetowych dotyczących realizacji planu finansowego, czyli wartość umów, decyzji i innych porozumień, których wykonanie spowoduje wykorzystanie środków pieniężnych na realizację umów, decyzji czy innych postanowień.

            Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 985 powinna umożliwić ustalenie zaangażowania środków samorządowych zakładów budżetowych w podziale na lata finansowania i według podziałek klasyfikacji planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych.

            Na koniec roku budżetowego konto 985 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie środków samorządowych zakładów budżetowych.

            9) Konto 990 - "Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym"
            Konto 990 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych w układzie zadaniowym.

            Na stronie Wn konta 990 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz jego zmiany.
            Na stronie Ma konta 990 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz wartość planu niezrealizowanego.
            Ewidencja szczegółowa do konta 990 powinna być prowadzona w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdania z wykonania wydatków w układzie zadaniowym. e

            Konto 990 nie wykazuje na koniec roku salda. 

            10) Konto 992 - "Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa"
            Konto 992 służy do ewidencji kwot ujętych w zapewnieniach finansowania lub dofinansowania wydatków, projektów i programów z budżetu państwa.

            Na stronie Wn konta 992 ujmuje się kwoty udzielonego zapewnienia.
            Na stronie Ma konta 992 ujmuje się przeniesienia kwot zwiększających plan finansowy na konto 980. 

            11) Konto 998 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego"
            Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych danego roku budżetowego oraz niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.

            Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:
            1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym;
            2) równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.

            Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.
            Ewidencja szczegółowa do konta 998 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych i powinna zapewnić w szczególności ustalenie kwoty niewygasających wydatków.

            Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda. 

            12) Konto 999 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat"
            Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych.

            Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich przeznaczonych do realizacji w roku bieżącym.
            Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych.
            Ewidencja szczegółowa do konta 999 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych i powinna zapewnić w szczególności ustalenie kwoty niewygasających wydatków.

            Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych 

            Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

            Pytanie 1. "Podatek sfera budżetowa (poniżej 2%)”.
            Odpowiedź, 25.05.2018 r.
            Organ podatkowy wyjaśnił, że w przypadku, gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia VAT i nieuprawniające do tego odliczenia, tj. zwolnione od tego podatku i nie ma możliwości przyporządkowania ponoszonych wydatków do czynności opodatkowanych lub zwolnionych z VAT, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ustawy o VAT. W tym przypadku - jak wskazał organ - oblicza się proporcję, jako udział rocznego obrotu uzyskanego z tytułu czynności uprawniających do obniżenia podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, oraz czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

            Dalej organ podatkowy przywołał treść art. 90 ust. 10 ustawy o VAT, zgodnie z którym, w przypadku gdy proporcja sprzedaży:

            1) przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%,
            2) nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

            Od 1 października 2016 r. obowiązuje ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454 ze zm.).

            Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) - w myśl art. 3 tej ustawy - zostały zobowiązane do scentralizowania rozliczeń w VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Centralizacją objęto również związki międzygminne, związki powiatów, powiatowo gminne, przejmujące na podstawie ustaw prawa i obowiązki JST, wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. W ustawie tej określono również zasady wyliczania proporcji przy rozliczaniu podatku VAT w sytuacji, gdy dana jednostka samorządu terytorialnego rozpoczęła w 2016 r. lub 2017 r. centralne rozliczanie VAT. Do końca roku, w którym jednostka scentralizowała rozliczenia i w roku następnym (nie dłużej jednak niż do końca 2017 r.) przyjmować należało dla celów odliczania proporcjonalnego, proporcję wyliczoną odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej, w tym dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego działającego w formie samorządowej jednostki budżetowej, zgodnie z art. 90 ust. 3-6, 9a i 10 ustawy o VAT, w przypadku wykonywania przez tę jednostkę czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z VAT. Obowiązek wyliczenia współczynnika struktury sprzedaży nie dotyczył jednostek, które prowadzą wyłącznie działalność zwolnioną z VAT.

            Dokonując rocznej korekty podatku VAT, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT, samorządy dokonując tej korekty za pierwszy i drugi rok scentralizowanego rozliczania VAT (w zależności od tego kiedy wspólne rozliczanie zostało rozpoczęte) powinny sporządzić ją odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.

            Podobne zasady dotyczyły sytuacji, w której jednostka samorządu terytorialnego rozpoczęła przed 2016 r. rozliczanie wspólne wraz z jednostkami organizacyjnymi, natomiast w 2016 r. lub 2017 r. rozpoczęła wspólne rozliczanie wraz z zakładami budżetowymi. Wówczas do czasu centralizacji rozliczeń z zakładami budżetowymi jednostka powinna stosować jeden współczynnik liczony dla całej jednostki samorządu (wraz z jednostkami budżetowymi) i osobny współczynnik dla zakładów budżetowych. Po ostatecznej centralizacji rozliczeń współczynnik ten powinien być już liczony osobno dla samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego.

            Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

             Pytanie 46. Czy koordynator medyczny powinien być wprowadzony w Personel Projektu pomimo, że nie udziela bezpośrednio świadczeń? W ramach projektu prowadzone są spotkania edukacyjno- terapeutyczne jednorazowo dla rodzin, osób niepełnosprawnych, czy rodziny też mamy wprowadzić jako uczestników projektu w LSI, pomimo braku takiego wskaźnika we wniosku?
             Odpowiedź, 19.11.2018 r.
             W bazie Personelu Projektu powinny znaleźć się dane osób zaangażowanych do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy, osoby samozatrudnione w rozumieniu "Wytycznych" (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są beneficjentami projektów), osoby współpracujące oraz wolontariusze. Osoby angażowane do realizacji zadań w projekcie na podstawie stosunku cywilnoprawnego, nie są traktowane jako personel projektu, a są wykonawcami usługi zlecanej przez beneficjenta. Do bazy nie należy wprowadzać danych osób rozliczanych w ramach kosztów pośrednich np. Koordynatora projektu, stawek jednostkowych jak również danych personelu w ramach projektu rozliczanego ryczałtowo.

             Uczestnik projektu to osoba fizyczna lub podmiot w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, bezpośrednio korzystający z interwencji EFS. Jeśli rodziny uczestniczące w spotkaniu edukacyjno-terapeutycznym są przez Beneficjenta wpisane do grupy docelowej projektu i liczone jako uczestnicy we wniosku o dofinansowanie to należy je wprowadzić do modułu PEFS.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 45. Jeżeli prowadzimy spotkanie edukacyjne dla rodzin, ale nie mamy wyznaczonego wskaźnika, czy osoby, które się zgłoszą należy wprowadzić do LSI?
             Odpowiedź, 19.11.2018 r.
             Zgodnie z Instrukcją wypełniania PEFS w ramach LSI 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 dostępnej na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl, w PEFS są zbierane dane dotyczące:
             - projektu, jak i projektodawcy;
             - grupy docelowej (instytucji, osób bezpośrednio objętych wsparciem);
             - szczegółów udzielonego wsparcia.

             Powyższe oznacza, że w formularzu należy uwzględnić wszystkie osoby, które zostały przewidziane do objęcia wsparciem w projekcie,  jako  grupa docelowa we wniosku o dofinansowanie (w tym również otoczenie, jeżeli zostały na nich przeznaczone jakiekolwiek środki finansowe z budżetu projektu).

             Natomiast, we wskaźnikach produktu i rezultatu uwzględniamy dane dotyczące uczestników projektu, którzy spełniają definicję wskaźnika określonego w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, tj.  Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS.

             Powyższe oznacza, iż dane przedstawione we wskaźnikach oraz dane przedstawione w formularzu PEFS, nie zawsze będą tożsame.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 44.
             Czy jeśli w umowie o dofinansowanie zawarto zapis, że harmonogram form wsparcia składa się papierowo, to dodatkowo składamy go również w LSI?
             Odpowiedź, 19.11.2018 r.
             Zgodnie z umową o dofinansowanie „Beneficjent zobowiązuje się do przesłania w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym udzielane są w projekcie formy wsparcia, wyłącznie w formie elektronicznej w postaci zeskanowanego pisma zatwierdzonego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta  na adres efs.kontrola@slaskie.pl miesięcznych harmonogramów udzielanych w ramach projektu form wsparcia, w szczególności: szkoleń, kursów, staży, usług doradczych, poradnictwa, warsztatów, seminariów, studiów wyższych i podyplomowych, zgodnie ze wzorem  harmonogramu form wsparcia, zgodnie ze wzorem pn. Wzór miesięcznego harmonogramu udzielanych w ramach projektu form wsparcia znajdującym się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

             W przypadku zmiany harmonogramu, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania zaktualizowanego harmonogramu na powyższy adres mailowy IZ. Niedopełnienie obowiązku przesłania zaktualizowanego harmonogramu skutkujące odbyciem przez IZ bezprzedmiotowej wizyty monitoringowej, zaplanowanej w oparciu o nieaktualny harmonogram może spowodować obciążenie Beneficjenta kosztami delegacji służbowej pracowników IZ”. Instytucja Zarządzająca RPO WLS dopuszcza i rekomenduje realizację rzeczonego obowiązku za pomocą sytemu LSI, przy wykorzystaniu modułu Harmonogram form wsparcia, wówczas nie ma konieczności dodatkowego przesyłania harmonogramu na powyższy adres email.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 43.
             Czy możliwe jest stworzenie instrukcji wypełniania WNP poszczególnych punktów w systemie LSI?
             Odpowiedź, 19.11.2018 r.
             Na stronie rpo.slaskie.pl zamieszczone są instrukcje do poszczególnych modułów systemu LSI w tym dotycząca wypełniania wniosku o płatność, jednocześnie w ostatnim czasie IZ zamieszcza również informację o filmikach instruktażowych.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 42.
             W jaki sposób uwidocznić wkład własny niepieniężny w postaci wynajmu pomieszczeń?
             Odpowiedź, 19.11.2018 r.
             Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 6.10, pkt 4):
             g) jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), operat szacunkowy nie jest wymagany – w takim przypadku wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji).

             Ponadto, we wniosku o płatność, wkład własny niepieniężny należy rozliczyć na podstawie dokumentu, który nosi znamiona dokumentu księgowego. Ponadto, należy go wykazać we wniosku o płatność, który obejmuje okres rozliczeniowy w którym dokonano jego faktycznego wykorzystania na rzecz projektu.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 41. Jak należy zgłaszać zmiany przesunięcia terminów szkoleń, kursów w projekcie. Czy wystarczy opisać w systemie LSI pkt. 2,3?
             Odpowiedź, 19.11.2018 r.
             Wszystkie zmiany terminów szkoleń i kursów należy uwzględniać na bieżąco w harmonogramie form wsparcia. Zaktualizowany harmonogram należy przesłać na adres  efs.kontrola@slaskie.pl (zgodnie z pkt 4).

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 40.
             Czy koszty pośrednie można przelać na konto po otrzymaniu transzy zaliczonej?
             Odpowiedź, 19.11.2018 r.
             Zgodnie z Umową o dofinansowanie po otrzymaniu transzy dofinansowania, wynikającej z  harmonogramu płatności, Beneficjent  może dokonać przelewu środków na rachunek bankowy, z którego ponosi wydatki zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich, do wysokości procentu wynikającego z zapisów Umowy o dofinansowanie.

             Przykład: Zgodnie z umową koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową zdefiniowane w Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 25) lit. e, stanowią 25 % poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich.

             Beneficjent otrzymał I zaliczkę w wysokości 145 000 PLN.

             Zatem zgodnie z zapisami umowy, Beneficjent ma możliwość dokonania przelewu z konta projektu na swoje konto bieżące 25% z 145 000 PLN, czyli kwoty 36 250 PLN i ponoszenia wydatków w ramach kosztów pośrednich z konta bieżącego.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 39.
             Jak wyliczyć czas pracy nauczycieli gdy:
             - nauczyciel zatrudniony na pełny etat w szkole tj.18/18 realizuje w tej szkole tygodniowo 8 godz projektowych -  liczymy w tygodniu 18 godzin + 8 z projektu na tydzień tj. 26 godzin tygodniowo

             - w ramach powyżej wskazanej umowy o pracę zrealizuje jeszcze 4 godz. ponadwymiarowe w tygodniu – liczymy w tygodniu 4 godziny

             - ten sam nauczyciel wykazuje, że w innej szkole pracuje na 5/20 etatu tj. realizuję tam 5 godz zajęć w tygodniu – liczymy w tygodniu 5 godzin

             - ten sam nauczyciel w 3 placówce realizuje 10/20 etatu – liczymy w tygodniu 10 godz.

             Suma godzin wykazanych w tygodniu wynosi 45.

             - ponadto w ramach pierwszej umowy nauczyciel zrealizował jeszcze w miesiącu 5 godz. w ramach zastępstwa

             Ostatecznie w miesiącu nauczyciel taki wykazał 4 tygodnie x 45 godz oraz 5 godz (zastępstwa) zatem jego miesięczna praca to 185 godz.

             Odpowiedź, 19.11.2018 r.
             Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 wskazują na całkowite zaangażowanie zawodowe personelu projektu. Sposób zaś weryfikacji, czy ww. zaangażowanie spełnia określone w Wytycznych warunki należy do Beneficjenta, mając na uwadze specyficzne uwarunkowania danego zatrudnienia. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, do 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego należy uwzględnić cały czas ich pracy, o którym mowa w ustawie - Karta Nauczyciela, a nie wyłącznie zajęcia wynikające z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum).

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 38. Czy oświadczenie o nie przekroczeniu 276 h miesięcznie należy aktualizować w każdym miesiącu i egzekwować od całego personelu projektu?, Czy oświadczenia o nieprzekroczeniu 276 h  miesięcznie należy podpisywać w każdym miesiącu czy wystarczy tylko raz?
             Odpowiedź, 19.11.2018 r.
             Beneficjent jest zobowiązany każdorazowo przy składaniu wniosku o płatność oświadczyć, iż zaangażowanie personelu projektu nie przekracza 276 godzin miesięcznego zaangażowania zawodowego. Niemniej jednak, sposób egzekwowania ww. oświadczeń od personelu zatrudnianego do projektu leży w gestii Beneficjenta.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 37. Bardzo proszę o niemodyfikowanie dokumentów zamieszczonych na Państwa stronie bez wyraźnej informacji, że takie zmiany zostały dokonane w plikach (informacjach) zamieszczonych już dawno (np. sytuacja zmiany załączników do umowy).
             Odpowiedź, 27.06.2018 r.
             Dokładamy wszelkich starań, aby dokumenty publikowane na stronie internetowej zawierały informację o aktualizacji załączników do umów lub aby taka informacja została przekazana mailowo osobom wskazanym przez beneficjentów jako upoważnione do kontaktu z Instytucją Zarządzającą.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 36. Jak wzorcowo rozpocząć dokumentowanie działań projektu w ramach działania 9.2?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Sposób i zakres dokumentowania działań projektowych jest uregulowany w umowie o dofinansowanie projektu oraz w szczególności w: „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, „Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020”, „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (dokumenty dostępne na stronie www.rpo.slaskie.pl). Ogólny charakter pytania uniemożliwia bardziej szczegółową odpowiedź.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 35. Mając kwotę 26 000 zł na usługę cateringową, tzn. obiad i przerwę kawową- czy można rozbić tę kwotę na faktyczny catering, który będzie zamawiany? a przerwa kawowa we własnym zakresie? Jeżeli kwota nie przekracza 20 000 zł- czy trzeba zamieścić zapytanie ofertowe dotyczące cateringu w bazie konkurencyjności?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Zasada konkurencyjności stosowana jest dla zamówień przekraczających 50 000,00 zł netto.
             Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu. W przypadku rozeznania rynku nie obowiązuje konieczność publikacji w bazie konkurencyjności.

             Natomiast w przypadku zamówień poniżej 20 000,00 zł netto Beneficjent powinien stosować wewnętrzne uregulowania i procedury, jeżeli obowiązują,  i tym samym zapewnić ze ponoszone w ramach projektu wydatki  są racjonalne i efektywne tzn. ponoszone z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

             Dodatkowo zwraca się uwagę by zamówienie oszacować zgodnie z dyspozycją pkt. 11 i 12 rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 34. Czy przed podpisaniem umowy o dofinansowanie możliwa jest praca w LSI2014?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Przed podpisaniem umowy w LSI użytkownicy mają możliwość jedynie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach uruchomionego naboru/konkursu oraz harmonogram składania wniosków o płatność. Dopiero po podpisaniu umowy aktywne są pozostałe elementy systemu jak np. wniosek o płatność, PEFS czy też rejestr postępowań i dokumentów księgowych. 

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 33. Czy będą instrukcje wypełniania wniosku o płatność opisane szerzej? Warto, aby w jednym pliku zostały zawarte wszystkie niezbędne informacje np. PEFS, baza personelu, itd.
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Na stronie rpo.slaskie.pl dostępne są instrukcje związane z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, bazą PEFS, bazą personelu projektu jak i rejestrem postępowań i dokumentów księgowych. Instrukcje w sposób przejrzysty i jednoznaczny wskazują jak należy uzupełnić poszczególne pola. Ze względów technicznych i organizacyjnych instrukcje te zostały opracowane jako odrębne dokumenty.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 32. Czy jest jakaś uniwersalna ankieta dla uczestników projektu?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             IZ RPO WSL nie dysponuje wzorami ankiet dla uczestników projektu.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 31. Proszę o doprecyzowanie - na spotkaniu podano informację, że osoby zatrudnione po 23.08.2017 r. nie są personelem, czyli nie trzeba wykazywać ich w bazie personelu? O jakie dokładnie osoby chodzi?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” osoby zatrudnione w ramach projektu na umowę cywilnoprawną, których proces zatrudnienia rozpoczął się po 23 sierpnia 2017 roku nie są personelem projektu.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 30. Czy można usuwać osoby z bazy PEFS?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             W systemie LSI jest możliwość usunięcia osoby z Bazy PEFS jak i personelu projektu. Niemniej jednak, jeśli osoba została już wykazana w PEFSie załączonym do złożonego wniosku o płatność, należy poinformować IZ RPO WSL o fakcie usunięcia z bazy informacji o uczestniku projektu. Jeśli dane uczestnika projektu zostały wykreślone na jego prośbę należy pamiętać, by poinformować go zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o usunięciu danych należy poinformować daną osobą z wskazaniem, iż zgodnie z art. 17 ust. 3 pkt. b dane te dalej będą wykorzystywane do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 29. Czy oświadczenie o nieprzekroczeniu limitu 276 godzin, które co miesiąc personel nam składa jest wystarczające? Czy beneficjent ma obowiązek jeszcze weryfikować to oświadczenie?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Zaangażowanie zawodowe personelu projektu nie może przekroczyć limitu 276 godzin zaangażowania miesięcznego.  Warunki te powinny być spełnione w całym okresie kwalifikowania wynagrodzenia danej osoby w tym projekcie. Przedmiotowej weryfikacji można dokonać posiłkując się pisemnym oświadczeniem złożonym przez osobę zaangażowaną do projektu. W gestii Beneficjenta jest odpowiednie zabezpieczenie się by jego personel nie przekraczał tego limitu. IZ RPO WSL zaleca by umowy z personelem projektu miały stosowne zapisy chroniące Beneficjenta na okoliczność przekroczenia ww limitu godzin.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 28. Czy będzie możliwe przygotowania danych uczestników na potrzeby PEFS w pliku EXCEL i zaczytanie ich do systemu LSI?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Wspominana funkcjonalność, polegająca na możliwości eksportowania danych z pliku EXCEL do LSI i odwrotnie została zgłoszona wykonawcy systemu i obecnie IZ RPO WSL oczekuje na jej realizację.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 27. Czy jest program demo, aby można było popracować w celu nabycia doświadczenia- tak jak np. Płatnik?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             System LSI działa on-line i nie ma możliwości pobrania go na komputer czy też urządzenie mobilne. Wersja szkoleniowa systemu LSI jest dostępna pod adresem lsi-szkol.slaskie.pl.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 26. Kim jest osoba bierna zawodowo?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Osoby bierne zawodowo- osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 25. W jaki sposób do osiągnięcia wskaźników liczone są osoby, które zrezygnowały z projektu lub osoby zmarły?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Zakończenie udziału w projekcie należy rozumieć jako zakończenie udziału zgodnie z założeniami projektu lub przedwczesne opuszczenie projektu (tj. przerwanie udziału w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych dla niego form wsparcia). Dane uczestnika zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, a więc przedwczesne zakończenie uczestnictwa nie rzutuje na wartości wskaźników produktu. Uczestnika projektu należy wykazać w PEFS w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 24. Jaki stopień wykształcenia wg LSI prezentują osoby z wykształceniem średnim (liceum, technikum) oraz z wykształceniem zawodowym?

             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Wykazywany jest najwyższy osiągnięty poziom wykształcenia zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia. Poziomy wykształcenia są następujące:  

             POZIOM

             WYKSZTAŁCENIE

             TYPY SZKÓŁ

             ISCED 1

             podstawowe

             Szkoła podstawowa

             ISCED 2

             gimnazjalne

             Gimnazjum

             ISCED 3

             ponadgimnazjalne

             Liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa

             ISCED 4

             policealne

             Szkoły policealne

             ISCED 5

             studia krótkiego cyklu

             Nauczycielskie Kolegium Językowe, Kolegium Pracowników Służb Społecznych (podlega MPiPS)

             ISCED 6

             studia licencjackie lub odpowiedniki

             Studia I stopnia (tytuły zawodowe: inżynier, licencjat),

             ISCED 7

             studia podyplomowe

             studia magisterskie lub odpowiedniki

             Studia II stopnia oraz jednolite studia magisterskie (tytuł zawodowy: magister)

             ISCED 8

             studia doktoranckie

             Studia doktoranckie

              Wyjątek od tej zasady dot.:

             - osób w wieku właściwym dla ISCED 1-2 – wtedy wykazujemy ISCED 1 (dla uczących się w systemie sprzed reformy) lub ISCED 2 (po reformie)

             - w przypadku uczniów 8-letniej szkoły podstawowej – przypisywany jest im ISCED 2 (z uwagi na brak odpowiednika ISCED 1 po reformie)

             - w przypadku uczniów uczęszczających do wygaszanych gimnazjów – ISCED 1, a po ukończeniu ISCED 2

              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 23. Czy można na etapie realizacji projektu zmienić wysokość wkładu własnego w postaci kosztu wynajmu sali? We wniosku omyłkowo wpisano wartość netto za 1h zamiast brutto.
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Zgodnie z umową o dofinansowanie beneficjent ma możliwość zgłoszenia zmian w projekcie w tym dotyczących budżetu projektu jednakże każda propozycja zmian rozpatrywana jest indywidualnie. Należy mieć na uwadze, że umowa o dofinansowanie reguluje także kwestie związane z wniesieniem wkładu własnego do projektu. Zgodnie z jej zapisami beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego pieniężnego/niepieniężnego w określonej kwocie, co stanowi odpowiedni % wydatków kwalifikowalnych projektu. W przypadku niewniesienia wkładu własnego w kwocie wskazanej w umowie IZ może kwotę przyznanego dofinansowania proporcjonalnie obniżyć. Wkład własny, który zostanie rozliczony w wysokości przekraczającej wskazany w umowie % wydatków projektu jest niekwalifikowalny. 

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 22. W rejestrze zamówień i dokumentach księgowych, podczas wprowadzania dokumentów rozliczających wydatki należy uzupełnić pole NR UMOWY / KONTRAKTU. W jakich sytuacjach uzupełniamy to pole numerem kontraktu? a kiedy wpisujemy nie nadano lub nie dotyczy?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Zgodnie z Instrukcją wypełniania Rejestru Zamówień i Dokumentów księgowych w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS jeśli nie nadano numeru umowy / kontraktu (np. zawarta została w sposób dorozumiany) należy wpisać „nie nadano”. W przypadku kiedy wykazany dokument nie dotyczy kontraktu z wykonawcą wyłonionym w ramach zamówienia publicznego uzupełnij pole wartością „nie dotyczy”. W pozostałych przypadkach gdy podpisano umowę lub kontrakt wskazujemy właściwy numer umowy/kontraktu.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 21. Proszę o instrukcję wypełniania wniosku i korzystanie z programu LSI oraz inf. na temat zmian wprowadzanych na bieżąco.
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Na stronie rpo.slaskie.pl dostępne są instrukcje związane z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, bazą PEFS, bazą personelu projektu jak i rejestrem postępowań i dokumentów księgowych. Instrukcje w sposób przejrzysty i jednoznaczny wskazują jak należy uzupełnić poszczególne pola.

             Jednocześnie IZ dokłada wszelkich starań by o modyfikacjach w systemie LSI informować swoich beneficjentów czy to przez informację na stronie internetowej czy też za pośrednictwem opiekunów merytorycznych projektów ze strony IZ.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 20. Czy musi być prowadzone postępowanie do wydatków poniżej 50 tys. zł?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) stosuje się rozeznanie rynku. Ma ono na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu. W przypadku rozeznania rynku nie obowiązuje konieczność publikacji w bazie konkurencyjności. Nie można procedury rozeznania rynku zastępować procedurą zasady konkurencyjności, dlatego też baza konkurencyjności nie służy publikacji zapytań ofertowych kierowanych do wykonawców w ramach rozeznania rynku.

             Natomiast w przypadku zamówień poniżej 20 000,00 zł netto Beneficjent powinien stosować wewnętrzne uregulowania i procedury, jeżeli obowiązują i tym samym zapewnić ze ponoszone w ramach projektu wydatki są racjonalne i efektywne tzn. ponoszone z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 19. Które procedury stosować w odniesieniu do stosowania zasady konkurencyjności w momencie kiedy umowa nie została podpisana? (beneficjent nie ma jeszcze możliwości zarejestrowania się w Bazie Konkurencyjności) (harmonogram wniosków o płatność zmusza do realizacji natychmiast po podpisaniu umowy, aby rozliczyć 70% zaliczki).
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Stosowanie zasady konkurencyjności nie jest uzależnione od faktu podpisania umowy o dofinansowanie projektu a od kwoty zamówienia jakie chcemy złożyć. Jeśli mówimy o zamówieniu powyżej 50 000,00 zł netto to należy zastosować zasadę konkurencyjności a tym samym ująć zamówienie w Bazie konkurencyjności. Obecnie Baza konkurencyjności umożliwia podmiotom, które nie mają jeszcze podpisanej umowy o dofinansowanie zarejestrować się w bazie jako wnioskodawcy i zamieszczać tam informację o zamówieniach.

             Jednocześnie IZ nie widzi zależności między zasadą konkurencyjności a przygotowywaniem harmonogramu składania wniosków o płatność. Beneficjent owszem jest zobligowany rozliczyć co najmniej 70% środków dotychczas otrzymanych, ale jedynie w sytuacji gdy chce wnioskować o kolejną transzę dofinansowania.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 18. Czy postępowania przeprowadzone w oparciu o art. 138o ustawy PZP należy zaznaczyć jako ZGODNE Z PZP w rejestrze zamówień i dokumentów księgowych w LSI?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Tak, co do zasady każde postępowanie realizowane w oparciu o ustawę PZP jest zgodne z PZP w związku z czym należy zaznaczyć w LSI TAK przy pytaniu Czy postępowanie / zamówienie przeprowadzone zostało na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych?

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 17. Jak wpisywać do wniosku o płatność środek trwały, którego wartość od 01.01.2018 r. zmieniła się z 3500 zł na 10000 zł?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” środkiem trwałym w ramach projektu jest zakup sprzętu/urządzeń o wartości równej lub wyższej niż 3 500.00 zł netto.  We wniosku o płatność w części B.1 przy danej pozycji rozliczanego wydatku zaznaczamy kategorię limitowaną „środek trwały” jednocześnie w polu 1.6 Uwagi podajemy informację, iż np. wydatek ten nie jest zaksięgowany jako środek trwały zgodnie z polityką rachunkowości. Zatem na potrzeby ujmowania środków trwałych we wniosku o płatność zmiana dokonana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, polegająca na podniesieniu wartości środków trwałych z 3 500 zł netto do 10 000 zł netto nie ma wpływu.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 16. Czy rejestr postępowań (zamówień publicznych) wypełnia tylko Lider Projektu (całość) czy partner również swoją część?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Rejestr jest narzędziem umożliwiającym gromadzenie wszelkich danych o prowadzonych postępowaniach i  umowach jakie Beneficjent zawarł z wykonawcami w ramach danego projektu oraz o sposobie w jaki wykonawcy zostali wybrani, a także wszelkich dokumentów jakie następnie rozliczane są we wnioskach o płatność. IZ nie wskazuje kto ma wprowadzać dane do rejestru natomiast zgodnie z instrukcją w rejestrze należy ująć wszystkie zamówienia i postępowania, które są w całości lub częściowo rozliczane w ramach projektu niezależnie od tego czy zamówienie dotyczy Lidera czy partnera projektu.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 15. Czy można wydłużyć okres rozliczeniowy czyli przesunąć termin składania wniosku o płatność?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Istnieje możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego czyli zmiany terminu złożenia wniosku o płatność. Jednakże zmiana ta wymaga zgody IZ. Należy mieć także na uwadze w szczególności art. 190 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż przypadku gdy beneficjentem projektu finansowanego ze środków europejskich jest jednostka sektora finansów publicznych, każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać ujęty we wniosku o płatność przekazywanym właściwej instytucji w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.  Dodatkowo regulacje związane z procesem wprowadzania zmian do projektu (w tym także w zakresie harmonogramu składania wniosków o płatność) zostały ujęte w umowie o dofinansowanie.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 14. Czy można rozbudować LSI tak, by wniosek o płatność na PODSUMOWANIU wskazywał, w której pozycji części B.1 występuje błąd?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Wykonawca systemu LSI otrzymał zgłoszenie w tym zakresie i obecnie oczekujemy na jego realizację.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 13. Czy zachodzi konieczność kserowania dokumentacji projektowej (programy nauczycieli, diagnozy itd.) gdy projekt realizowany jest w partnerstwie lub przez realizatora?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Ogólny charakter pytania uniemożliwia szczegółową odpowiedź. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, iż na potrzeby rozliczenia wydatków czy ewentualnej kontroli na miejscu realizacji projektu Beneficjent nie musi kserować dokumentów. Forma elektroniczna (również w postaci skanów) zapisana na nośniku może być wystarczająca dla zabezpieczenia poszczególnych dokumentów.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 12. Czy reguła proporcjonalności dotyczy wydatków rozliczanych czy wydatków z wniosku o dofinansowanie?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność kwalifikowalność wydatków w projekcie oceniana jest w odniesieniu do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, co jest określane jako „reguła proporcjonalności”. Założenia merytoryczne projektu, mierzone są poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, określone we wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z regułą proporcjonalności, w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych projektu właściwa instytucja będąca stroną umowy może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne. Reguła proporcjonalności stosowana jest na końcowym etapie rozliczenia projektu tj. przy końcowym wniosku o płatność. Wówczas jeżeli Beneficjent nie osiągnął założeń/ wskaźników ujętych we wniosku o dofinasowanie, przeliczenie wydatków niekwalifikowalnych następuje na etapie weryfikacji końcowego wniosku o płatność i dotyczy wszystkich wydatków rozliczonych w ramach projektu.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 11. Uwagi do bazy personelu: wprowadzenie możliwości duplikowania zajęć w wybranym dniu tygodnia, np. tylko wtorki itp.
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Wykonawca systemu LSI otrzymał zgłoszenie w tym zakresie i obecnie oczekujemy na jego realizację.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 10. Uwagi do formularza PEFS: ograniczenie ilości informacji w wielu działaniach niepotrzebnych np. projekt miękki skierowany do uczniów i zbieranie informacji o mniejszości narodowej, sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej itp.
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Zakres gromadzonych danych w ramach PEFS określony jest przez „Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020”, do których dostosowany jest moduł PEFS w systemie LSI.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 9. Czy przyznawane wsparcie musi być rozpisane na np. doradztwo zawodowe, psycholog? Czy można to zaznaczyć ogólnym pojęciem aktywna integracja o charakterze zawod./ społecznym?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Zgodnie z Instrukcją wypełniania PEFS w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014‑2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS Beneficjent zobowiązany jest do podania w PEFS szczegółowych informacji o przyznanym wsparciu zatem należy wykazać, każde przyznane wsparcie.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 8. Jak zaznaczyć dni wolne w PEFS?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Ogólny charakter pytania uniemożliwia szczegółową odpowiedź. Niemniej jednak jeśli chodzi o wskazywanie okresu udzielania wsparcia to w PEFS należy zaznaczyć pierwszy i ostatni dzień udzielonego wsparcia co nie jest jednoznaczne z tym, że uczestnik każdego dnia w tym okresie był np. na szkoleniu.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 7. Czy % kosztów pośrednich liczymy od kosztów bezpośrednich- łącznie z wkładem własnym, czy bez wkładu własnego?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Koszty pośrednie rozliczane są z wykorzystaniem określonej stawki ryczałtowej zawartej w umowie o dofinansowanie i liczone są od wartości kosztów bezpośrednich (niezależnie od ich źródła finansowania).

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 6. Gdzie można pobrać wersję szkoleniową (testową) LSI, PEFS?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             System LSI działa on-line i nie ma możliwości pobrania go na komputer czy też urządzenie mobilne. Wersja szkoleniowa systemu LSI jest dostępna pod adresem lsi-szkol.slaskie.pl.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 5. Od kiedy jest liczona trwałość projektu?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Jeśli w ramach rozliczenia końcowego beneficjent otrzymał refundację środków to datą od której rozpoczyna się trwałość projektu jest dzień dokonania przelewu tych środków na rachunek bankowy beneficjenta. W pozostałych przypadkach za datę rozpoczęcia trwałości uznaje się datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 4. Jak traktować dużą rozbieżność wykonywanie usługi z postępowania, gdy przekracza znacznie cenę za usługę z np. taryfikatora?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Stawki ujęte w „Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”" są stawkami dopuszczalnymi (uwzględniającymi wartość brutto wydatku), co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek założonych w budżecie. Przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza również, że będzie akceptowana w każdym budżecie – przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji. W przypadku przekroczenia ww. stawki beneficjent jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie / wniosku o płatność uzasadnienia zaistniałej sytuacji.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 3. Moduł zamówienia. Prośba, by system nie wracał użytkownika na pierwszą stronę po wprowadzeniu dokumentów. Podobnie jest w PEFS- jest to dezorientujące.
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             IZ RPO WSL  prowadzi szeroko zakrojone prace nad rozbudową LSI, mające na celu ułatwienie zarówno Beneficjentom jak i operatorom użytkowanie systemu. Uwaga zostanie zgłoszona do wykonawcy.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 2. Jak właściwie oszacować wartość różnych form wsparcia, tj. kursy poradnictwo zawodowe?- i jaki zastosować tryb zamówienia?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Należy oszacować zgodnie z dyspozycją pkt. 11 i 12 rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Pytanie 1. Środki pozyskane w projekcie, a rozliczanie w KPiR- czy powinny być wykazywane w księgach?
             Odpowiedź, 11.06.2018 r.
             Dotacja celowa – jako jeden z rodzajów dotacji, o których mowa w art. 127 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych oraz od podatku dochodowego od osób fizycznych – na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129 o podatku dochodowym od osób fizycznych. W efekcie powyższego, dotacja nie stanowi przychodu Beneficjenta, a wydatek z niej poniesiony nie stanowi kosztu uzyskania przychodu przez tego Beneficjenta. Otrzymane środki z tytułu dotacji nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie należy ich ujmować w księdze przychodów i rozchodów. Jednocześnie poniesione wydatki do wysokości otrzymanego wsparcia nie są kosztem uzyskania przychodów i również nie należy ich ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

              

              

              Pytanie 7. Jak zatrudnić doradcę zawodowego (nie nasz nauczyciel) do przeprowadzenia zajęć w ciągu 2 miesięcy, gdy liczba godzin w tygodniu jest zmienna. W oparciu o Kartę Nauczyciela czy umowę zlecenia na określoną liczbę godzin? Jak stawka?

              Odpowiedź, 16.05.2018 r.
              Nauczyciel - specjalista doradca zawodowy powinien być zatrudniony na podstawie Kodeksu Pracy.
              Nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy.”

              Od 1 września 2018- pensum doradcy nie więcej niż 22 godziny tygodniowo.

              Aktualnie zgodnie z pensum uchwalonym w Uchwale Gminy/Miasta….

              Przykład 1:
              Przydzielenie godzin nauczycielowi doradcy zawodowemu, nauczycielowi dyplomowanemu z wyższym wykształceniem pedagogicznym, który  JEST pracownikiem szkoły w dniu 1 stycznia 2018, w celu realizacji zadań projektu finansowanego z EFS. Pensum doradcy zawodowego zgodnie z uchwałą JST wynosi 24
              Stawka nauczyciela za 1 godzinę 33,17 zł.

              Przykład 2: 
              Przydzielenie godzin nauczycielowi doradcy zawodowemu, nauczycielowi dyplomowanemu z wyższym wykształceniem pedagogicznym, który  JEST pracownikiem szkoły w dniu 1 września 2018, w celu realizacji zadań projektu finansowanego z EFS. Pensum doradcy zawodowego zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych wynosi 22 godziny.
              Stawka nauczyciela za 1 godzinę 36,05 zł.

              Przykład 3:
              Umowa o pracę w celu realizacji zadań projektu finansowanego z EFS z nauczycielem doradcą zawodowym, nauczycielem dyplomowanym z wyższym wykształceniem pedagogicznym, który NIE JEST pracownikiem szkoły podpisywana jest na dzień 1 stycznia 2018 lub 1 września 2018 (bez znaczenia)
              Stawka nauczyciela o której mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy to jest 18 godzin tygodniowo.
              Stawka nauczyciela za 1 godzinę 44,22 zł.
              Kwestia łączonego pensum.

              WAŻNE: Ustalenie właściwej stawki za godzinę wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących w projekcie a równocześnie realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dotyczy nauczycieli, którzy pracownikami szkoły i mają przydzielone dodatkowe godziny w celu realizacji projektu.
              Nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę tylko i wyłącznie w celu realizacji projektu.

              Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych reguluje sprawę tzw. „łączonego pensum”.

              W art. 42 KN dodano ust. 5c, w którym uregulowano tygodniowy wymiar zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć.

              Art. 76 pkt.22

              1 b) po ust. 5b dodaje się ust. 5c w brzmieniu:
              „5c. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.”,

              Geograf (dyplomowany z wykształceniem wyższym pedagogicznym) zatrudniony w szkole w wymiarze 16/18 równocześnie realizuje 4/22 godziny jako doradca zawodowy.
              Jego pensum wynosi: (16+4)/(16/18 +4/22)= 20/(0,89 + 0,18)= 20/1,07= 18,69 po zaokrągleniu 19.
              Pensum tego nauczyciela wynosi 19 godzin dydaktycznych i ma jedną godzinę ponadwymiarową. Pracuje 20 godzin w tygodniu.
              Stawka za 1 godzinę ponadwymiarową 41,98 zł.

              Gdy szkoła zacznie realizować zajęcia w ramach projektu realizowanego z dofinansowaniem z EFS i ten nauczyciel będzie miał przydzielone godziny do realizacji w liczbie 3 w tygodniu- każda z tych godzin będzie wynagradzana z  jego indywidualnego pensum, które wynosi 19. (nie ma znaczenia czy to będą godziny geografii czy doradztwa zawodowego).

              Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

              Pytanie 6. Czy nauczycielowi mogę wypłacić wynagrodzenie za zajęcie z projektu np. 22 marca, mimo że ostatnie jego zajęcia w tym miesiącu odbędą się 26 marca? Czy będzie to uznane za wydatek niekwalifikowalny?

              Odpowiedź, 16.05.2018 r.
              Wypłata wynagrodzenia „z dołu” jak godziny ponadwymiarowe dla nauczyciela jest wypłacana po zrealizowaniu. Czyli -  nie można wypłacić w dniu 22 marca wynagrodzenia za to, co jest planowane w dniu 26 marca.

              W mojej ocenie jest to wydatek niekwalifikowany.

              Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

              Pytanie 5. Jak poprawnie powinna być sporządzona umowa z nauczycielem zatrudnionym z Kodeksu Pracy?

              Odpowiedź, 16.05.2018 r.
              II rozdział ustawy Kodeks Pracy zawiera szczegółowe przepisy dotyczące umów o pracę. Art. 29 określa,  co zawiera umowa o pracę (elementy obowiązkowe):

              Art. 29. § 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
              1) rodzaj pracy;
              2) miejsce wykonywania pracy;
              3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
              4) wymiar czasu pracy;
              5) termin rozpoczęcia pracy.

              Nie żadnych innych ustaleń  w przypadku umów o pracę zawieranych z nauczycielem.

              Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

              Pytanie 4. Czy szkoła jako realizator projektu może Beneficjentowi/ Wnioskodawcy wystawić fakturę za zajęcia realizowane w ramach projektu? (za wynajem sal):

              Odpowiedź, 16.05.2018 r. 
              Co do zasady,  jeżeli szkoła wystawia faktury za użytkowanie sal, realizując zadania inne niż w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFS, to powinno to być stosowane.
              Oczywiście sytuacja jest zależna od wielu czynników i zaplanowanych  wydatków w budżecie  projektu. Jeśli Wnioskodawca / Beneficjent – nie jest organem prowadzącym dla danej szkoły i ma zaplanowane w budżecie środki na wynajem sal to szkoła co do zasady może wystawiać faktury. 
              Wszystko zależy od konkretnej sytuacji – kto jest beneficjentem (czy organ prowadzący danej  szkoły), czy udostępnienie sal nie jest wkładem własnym.
              W projektach edukacyjnych gdy Wnioskodawcą jest JST a realizatorem szkoła/przedszkole prowadzone przez JST działa się zgodnie z lokalnymi ustaleniami co do odpłatności za sale. Zazwyczaj są one ustalone na mocy zarządzenia Prezydenta/Burmistrza/Wójta.

              Sprzedaż pomiędzy podmiotami wspólnie realizującymi projekt jest niedopuszczalna.

              Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

              Pytanie 3. Czy dyrektor, który w szkole pełni funkcję jednoosobowo (nie ma zastępcy) może prowadzić zajęcia dodatkowe lub pełnić funkcję obsługi projektu w szkole. Jeżeli tak, to kto podpisuje z nim umowę?

              Odpowiedź, 16.05.2018 r.
              Tak, dyrektor może prowadzić zajęcia dodatkowe. Nie ma potrzeby zawierania z nim żadnej dodatkowej umowy.
              Rozlicza się jako godziny przepracowane dodatkowo (za ustalonym wynagrodzeniem) w ramach istniejącej umowy o pracę.

              Dyrektor może mieć przydzielone zadania związane z prawidłową realizacją działań projektowych (dawniej zadanie obowiązkowe - zarządzanie projektem). W tym wypadku również nie zawiera się umowy o pracę. Z tytułu dodatkowych zadań może zostać przyznany stosowny dodatek przewidziany w prawie oświatowym, np. zwiększony dodatek motywacyjny.

              Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

               Pytanie 2. Ile godzin projektowych można przydzielić nauczycielowi powyżej 27 (niezależnie od efektywności)?

              Odpowiedź, 16.05.2018 r.
              Nie żadnych ograniczeń poza zapisem art. 132 § 1. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, z zastrzeżeniem § 3 oraz art. 136 § 2 i art. 137.

              Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

              Pytanie 1. Czy są przeszkody prawne, by nauczyciel zatrudniony w projekcie był jednocześnie koordynatorem?

              Odpowiedź, 16.05.2018 r.
              Nie ma żadnych konkretnych zapisów w przepisach dotyczących opisanej wyżej sytuacji.
              Jest ona jednak mocno wątpliwa i ryzykowana z takiego powodu, że koordynator ponosi odpowiedzialność za całościowy nadzór nad realizacją zadań projektu – merytorycznych i finansowych.
              W jaki sposób koordynator oceni jakość „pracy” samego siebie jako nauczyciela? Jak będzie monitorował wskaźniki jakościowe w odniesieniu do samego siebie?

              Także pod względem realizacji wydatków za przepracowane godziny i ich kontrolę (np. kompletność zapisów w dokumentacji, „odrabianie w innym terminie”) sytuacja koordynatora, który równocześnie jest nauczycielem jest co najmniej dwuznaczna.

              W momencie wyboru personelu projektu rekomendowane jest podjęcie takich działań, aby zapobiegać takim sytuacjom.

              Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

               

               

               Pytanie 13. Czy występują 3 tożsamości w przypadku zamówienia dot. usługi cateringowej, która będzie realizowana na terenie całego województwa, w czasie 1 roku? Czy wstępuje tu tożsamość czasowa (usługa realizowana na przestrzeni 1 roku, nieznane są dokładne terminy początku realizacji)? Czy istnieje tożsamość podmiotowa, czy istnieje wykonawca, który może wykonać usługę cateringową na terenie różnych lokalizacji na terenie całego województwa?

               Odpowiedź, 22.06.2018 r.
               Co do zasady jeśli catering ten dotyczy jednego projektu współfinansowanego w ramach RPO WSL to mamy do czynienia z jednym postępowaniem.

               Niezależnie od tego zamawiający może podzielić jedno zamówienie na części - tak aby poszczególne części odzwierciedlały miejsce dostaw cateringu i czas ich dostawy.

               Jeśli zamawiający nie zna wszystkich lokalizacji i terminów dostaw, nic nie stoi na przeszkodzie podzielenia zamówienia na części w taki sposób, iż każda z części stanowić będzie osobne postępowanie (szacunkowa wartość tego zamówienia będzie jednak liczona łączne i każde z tych postępowań będzie musiało być przeprowadzone w właściwej procedurze, np. zasada konkurencyjności).

               Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

               Pytanie 12. Czy szacowanie wartości zamówienia musi być zrobione w każdym przypadku? Czy tylko dla planowanych zakupów 20-50 tys.? Zgodnie z ostatnimi wyjaśnieniami , szacowanie nie powinno być działaniem samym w sobie , "dla zasady", jednak informacje w tej kwestii są rozbieżne.

               Odpowiedź, 22.06.2018 r.
               Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 umieściły obowiązek dokonania szacowania wartości zamówienia w pkt 11 działu 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów. Cytowane przepisy dotyczą wszystkich zamówień w projekcie.
               Wskazane Wytyczne definiują także, w pkt 3.1.jj), zamówienie jako: umowę odpłatną, zawartą zgodnie z warunkami wynikającymi z Pzp, albo z umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach PO.

               Zamówienia zdefiniowane są więc jako wszystkie zamówienia w projekcie – niezależnie od kwoty.

               Wnioskować należy, iż szacowanie wartości zamówienia winno być wykonywane dla wszystkich zamówień w projekcie – niezależnie od ich wartości.

               Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

               Pytanie 11. Czy można kupić instrumenty muzyczne na podstawie art. 4 D ust 1 pkt 2 ust. PZP.

               Odpowiedź, 22.06.2018 r.
               Instytucja Zarządzająca nie zna przypadku w którym zamawiający skorzystałby z wyłączenia określonego w art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Literalna interpretacja tych przepisów wskazuje, iż nie można zakupić instrumentów muzycznych na tej podstawie, gdyż zakup ten służy wyposażeniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

               Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

               Pytanie 11. Gdy nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia, a jedynie na etapie pytań dopuszczamy jakieś zmiany (tzn. że zaoferowanie przedmiotu wg. "starych" zapisów jak i "nowych" jest prawidłowe)- czy trzeba i jeśli tak, to jak nanieść na ogłoszenie o zamówieniu w postaci zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

               Odpowiedź, 22.06.2018 r.
               Zgodnie z art. 38 ust 4a ustawy Pzp: Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:

               1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
               2) przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

               Z doświadczenia Instytucji Zarządzającej wynika, iż odpowiedzi na pytania wykonawców co do spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu, bardzo często prowadzą do zmiany samych warunków. Należy mieć na uwadze, iż nawet interpretacja, doprecyzowanie, uszczegółowienie, konkretnych zapisów ogłoszenia może być traktowana jako zmiana.

               Należy także pamiętać, iż pytanie wykonawcy spowodowane jest prawdopodobnie jego niepewnością co do treści ogłoszenia. Często wynika to z mało precyzyjnego opisu np. warunków udziału w postępowaniu. 
               Jeśli natomiast odpowiedź spowodowała zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu to zgodnie z powyższym przepisem zamawiający musi zmienić ogłoszenie.

               Przypominam również o obowiązku wydłużenia terminu składania ofert. Zgodnie z art. 12a ustawy Pzp: W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.

               2.
               Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach (…).

               Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

               Pytanie 10. Gdy parametry techniczne są kryterium pozacenowym, a jest ich bardzo dużo (kilkanaście) czy w ogłoszeniu o zamówieniu lepiej ich wpisać tyle ile się da, a dodać info, że wszystkie są w SIWZ? Czy w ogóle nie wymieniać, żeby nie doszło do nieporozumienia i przedstawić samą informację o SIWZ, a tu wpisać tylko ogólne parametry techniczne i podać ilość procent?

               Pytanie 9. W przypadku gdy wszystkie parametry techniczne nie mieszczą się w ogłoszeniu o zamówieniu to lepiej zamieścić tyle ile się zmieści i dopisać, że reszta parametrów jest w SIWZ str…? Czy lepiej wskazać, że kryterium oceny są parametry techniczne np. 30% i zostały opisane w SIWZ str...?

               Odpowiedź, 22.06.2018 r.
               Zgodnie z art. 41 pkt 9 ogłoszenie musi zawierać: kryteria oceny ofert i ich znaczenie. Z kolei SIWZ, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 13, musi zawierać: opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. 

               Analiza tych przepisów prowadzi do wniosku, że ogłoszenie dopuszcza podanie „niepełnych” informacji o kryteriach oceny ofert, np. „cena 60%”, „parametry techniczne 30%”, „doświadczenie kierownika budowy 10%”.  Natomiast cały opis kryteriów znaleźć się musi w SIWZ.

               Jeśli występuje kilkanaście parametrów technicznych to prawidłowym działaniem jest podanie w ogłoszeniu np. „parametry techniczne 30%”, a w SIWZ zamieszczenie szczegółowego opisu tych kilkunastu parametrów, które łącznie stanowić będą 30% kryteriów.

               Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

               Pytanie 8. Nie stosuje się korekt na wymóg "budynku użyteczności publicznej" w przypadku projektu. Czym różni się projektowanie siedziby np. urzędu miasta od projektu komercyjnego biurowca?
               Odpowiedź, 17.05.2018 r.
               Co do zasady Instytucja Zarządzająca nie stwierdza nieprawidłowości w przypadku użycia w warunku udziału w postępowaniu zwrotu „budynki użyteczności publicznej” jeśli postępowanie to dotyczy wykonania projektu budowlanego. Podejście to wynika z faktu, iż projektanci winni posiadać szczegółową wiedzę jakimi specyficznymi regulacjami prawnymi objęty jest projekt nowopowstającego budynku użyteczności publicznej.

               Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie definiuje budynek użyteczności publicznej jako: budynku użyteczności publicznej — rozumie się przez to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. 

               W związku z powyższym komercyjny biurowiec traktowany jest tak samo jak siedziba urzędu miasta.

               Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

               Pytanie 7. Korekty w zamówieniach, w których zamawiający zastosuje kryterium oceny ofert. Cena o wadze przekraczającej 60%.
               Odpowiedź, 17.05.2018 r.
               Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3.  

               Zastosowanie powyższych proporcji – oczywiście w wyżej opisanych przypadkach – jest ustawowym obowiązkiem, który ma na celu wyeliminowanie negatywnej sytuacji, w której o udzielaniu zamówienia decyduje jedynie cena. Naruszenia cytowanego przepisu może stanowić nieprawidłowość – a co za tym idzie nałożenie korekty finansowanej. Instytucja Zarządzająca przeprowadza każdorazowo indywidualną analizę, w której bada potencjalny oraz faktyczny wpływ uchybienia na wyniki postępowania.

               Powyższe dotyczy tylko postępowań udzielanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które regulują udzielanie zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności wymóg taki nie istnieje. W pkt. 6.5.2.9.e) wprost wskazano, iż: cena może być jedynym kryterium oceny ofert. Poza wymaganiami dotyczącymi ceny wskazane jest stosowanie jako kryterium oceny ofert innych wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, takich jak np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty eksploatacji oraz organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia.

               Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

               Pytanie 6. Okres ważności szacowania dla zasady konkurencyjności tzn. ile maks. przed upublicznieniem powinno mieć miejsce? 
               Odpowiedź, 17.05.2018 r.
               Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które regulują udzielanie zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności, nie określają terminów ważności szacowania wartości zamówienia. Tak więc każde szacowanie wartości zamówienia, niezależnie kiedy przeprowadzone wypełnia obowiązek opisany w pkt. 6.5.11 przytoczonych Wytycznych. Instytucja Zdarzająca zwraca jednakże uwagę, iż szacowanie wartości zamówienia dokonywane jest w celu ustalenia jakie procedury należ zastosować przy wyborze wykonawcy. Posługiwanie się szacowaniem rażąco błędnym, gdyż wykonanym wiele lat wcześniej, może wpływać negatywnie na konkurencyjność i przejrzystość postępowania.

               Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

               Pytanie 5. Czy w przetargu nieograniczonym, gdzie wpłynęły 2 oferty i jeden wykonawca złożył oświadczenie o grupie kapitałowej, a drugi nie, a oferta 1 była najkorzystniejsza, to czy należy wezwać 2 wykonawcę o złożenie tego oświadczenia na podstawie art. 26 ust.3?
               Odpowiedź, 17.05.2018 r.
               Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP należy wezwać wszystkich wykonawców o uzupełnienie oświadczenia o grupie kapitałowej. Instytucja Zarządzająca do tej pory nie identyfikowała takich uchybień.

               Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

               Pytanie 4. Jeżeli postępowanie obarczone jest wadą np. rozbieżności w opisie kryterium - na jakiej podstawie należy unieważnić postępowanie, skoro przy wadzie postępowania przepisy PZP odnoszą się do niemożności zawarcia umowy niepodlegającej unieważnieniu.
               Odpowiedź, 17.05.2018 r.
               Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
               1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
               2. w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu,
               3. w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta,
               4. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
               5. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
               6. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
               7. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

               Powyższy przepis określa możliwe okoliczności unieważniania postępowania. W opinii Instytucji Zarządzającej pkt 7 stanowiący o wystąpieniu wady w postępowaniu uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, odnosi się do wszystkich sytuacji które mogły mieć negatywny wpływ na wynik postępowania. Rozbieżności w opisie kryteriów oceny ofert mogą być więc przesłanką do unieważnienia postępowania. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w doktrynie: „Należy uznać, że wszystkie wymienione w art. 146 ust. 1 przypadku naruszeń ustawy odnoszące się do prowadzenia postępowania są wadą w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 7, a więc taką, która skutkuje koniecznością unieważnienia postępowania. Nie można jednak przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ograniczyć tylko do tych naruszeń. Doprowadzić do unieważnienia umowy można także w wyniku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania (art. 146 ust. 6). Trudno zatem nie zgodzić się ze stanowiskiem W. Dzierżanowskiego (w Stachowiak, komentarz, s. 439), że wszelkie wady, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, o ile nie dadzą się usunąć, będą przesłanką unieważniania postępowania” (Jerzy Pieróg, Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz, Wydanie 1, str. 376-377).

               Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

               Pytanie 3. Jeżeli nie wpłynęła żadna oferta na dostawę. Co dalej. Czy można iść i kupić po prostu. Czy trzeba ogłosić następne postępowanie?

               Odpowiedź, 23.04.2018 r.
               W sytuacji, gdy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, bądź ograniczonego, nie wpłynęła żadna, niepodlegająca odrzuceniu oferta, Zamawiający, na podst. art. 67 ust. 1 pkt 4 , jest uprawniony do udzielenia zamówienia z wolnej ręki: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

               Analogicznie, w sytuacji, gdy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zasady konkurencyjności nie wpłynęła żadna, niepodlegająca odrzuceniu oferta, Zamawiający, na podst. sekcji 6.5 pkt 8 lit. a, jest uprawniony do udzielenia zamówienia w trybie niekonkurencyjnym: „Możliwe jest niestosowanie procedur określonych w niniejszym podrozdziale przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach: w wyniku przeprowadzenia procedury określonej w sekcji 6.5.2 nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

               Zgodnie z treścią przypisu nr 36: „Określone w podrozdziale 6.5 pkt 8 i 9 przesłanki umożliwiające niestosowanie procedur należy interpretować biorąc pod uwagę wykładnię odpowiednich przepisów Pzp, tj. art. 62 i art. 67, umożliwiających zastosowanie trybu niekonkurencyjnego po spełnieniu określonych warunków”.

               Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

               Pytanie 2. Okres gwarancji (nawiązując do wypowiedzi): Czyli okres gwarancji 40%, cena 60% nie może być? Czyli lepiej np. 70% cena, okres gwarancji 30%.

               Odpowiedź, 23.04.2018 r.
               Na wstępie należy wskazać, że kryteria oceny ofert stanowią podstawowe narzędzie oceny ofert. Wobec czego, Zamawiający przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia, powinien w sposób szczególny zastanowić się, jakie kryteria oceny ofert pozwolą uzyskać mu najkorzystniejszą ofertę. Należy wskazać, że celem stosowania kryteriów pozacenowych jest zagwarantowanie wyboru oferty optymalnej, stanowiącej balans pomiędzy aspektami ekonomicznymi, jakościowymi, czy np. społecznymi. Dlatego, też jedynie formalne wypełnianie nakazu stosowania kryteriów pozacenowych, nie jest działaniem właściwym. Bowiem, działanie takie może prowadzić do sytuacji, w których oferta wybraną na podstawie ustanowionych kryteriów oceny ofert nie będzie faktycznie najkorzystniejsza ze złożonych ofert.

               Przykład – postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy

               Kryteria:
               1. a)           cena 60%,cena całkowita oferty brutto[K1]: 60 pkt. Gdzie K1 – kryterium cena, Cn – najniższa cena całkowita brutto, Cb – cena oferty badanej
               b) gwarancja 40% okres gwarancji na wykonane roboty [K2]: 40 pkt, przy czym wykonawca może udzielić gwarancji na wykonane roboty na okres: 36, 48 , 60 lub 72 miesiące (lub więcej) – a okres ten powinien zostać wskazany w formularzu oferty – załącznik 1 do SIWZ (z tym zastrzeżeniem, że okres gwarancji na oprawy oświetleniowe zewnętrzne wynosi 60 miesięcy). Ilość punktów w tym kryterium przyznana zostanie według poniższej formuły: 36 miesięcy – 10 pkt, 48 miesięcy – 20 pkt, 60 miesięcy – 30 pkt, 72 miesiące (lub więcej) – 40 pkt.W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający uzyskał 2 oferty:

               oferta X
               - cena brutto 100.000,00 zł brutto
               - okres gwarancji 36 miesięcy
               PUNKTACJA OFERTY: (100.000/100.000) x 60 = 60 pkt + 10 pkt (gwarancja) = 70 pkt

               oferta Y
               - cena brutto 150.000,00 zł brutto
               - okres gwarancji 72 miesiące
               PUNKTACJA OFERTY: (100.000/150.000) x 60 = 40 pkt + 40 pkt (gwarancja) = 80 pkt

               Wnioski: Oceniając oferty X i Y na podstawie kryteriów cena 60 % oraz gwarancja 40 %, Zamawiający zostałby zobligowany do wybrania oferty Y. Można, więc przyjąć, że 72 miesięczna gwarancja w omawianym przypadku „kosztowałaby” Zamawiającego aż 50.000,00 zł.Mając na uwadze powyższe rozważania, stosowanie kryteriów oceny ofert cena 60 % oraz gwarancja 40 %, jest rozwiązaniem wysoce ryzykownym dla Zamawiającego. Wobec czego, przy ustaleniu kryterium cenowego o wadze 60 %, Zamawiający powinien dokładnie przeanalizować, jakie inne kryteria może zastosować w prowadzonym postępowaniu. Przykładowo, przy postępowaniu na roboty budowlane można zastosować następujące kryteria oceny ofert: cena/ koszt, gwarancja, termin realizacji, doświadczenie personelu wykonawcy, warunki płatności. Tak określone kryteria oceny ofert powalają zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji, w której jedno, pozacenowe kryterium obliguje Zamawiającego do wyboru oferty niekorzystnej ekonomicznie.

               Następnie, należy wskazać, że norma prawna wyrażona w art. 91 ust. 2a ustawy PZP, nie stanowi bezwzględnego zakazu stosowania kryterium cenowego o wadze przekraczającej 60 %: „Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować, jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3.”Podsumowując, Zamawiający przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia powinien dochować należytej staranności przy określaniu kryteriów oceny ofert. Indywidualne podejście do każdego przedmiotu zamówienia, poprzedzone dokładną analizą jego cech specyficznych oraz uwarunkowań rynkowych, powinno zagwarantować określenie kryteriów adekwatnych do potrzeb prowadzonego postępowania.

               Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

               Pytanie 1. Jakie można jeszcze zastosować kryteria oceny ofert przy robotach budowlanych oprócz ceny i okresu gwarancji?
               Odpowiedź, 23.04.2018 r.
               Najczęściej stosowanymi kryteriami pozacenowymi są: - termin realizacji, - długość gwarancji, - płatności (warunki, terminy itp.), - jakość / funkcjonalność / parametry techniczne, - wiedza / doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia.

               Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                Pytanie 4. Jakie dokumenty należy dostarczyć w celu potwierdzenia osiągnięcia założonych wskaźników rezultatu realizowanych w ramach działań: 4.1, 4.3, 4.5.1 (4 typ projektu), 4.5.2 (4 typ projektu)?

                Odpowiedź
                Co do zasady beneficjent powinien udokumentować poziom realizacji wskaźników, zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie, w części F.2 Wskaźniki rezultatu. Jeśli beneficjent nie określił jakie dokładnie dokumenty potwierdzą osiągnięcie założeń wówczas wymagane jest dostarczenie audytu powykonawczego lub innego dokumentu potwierdzającego realizację założeń, tj. protokoły odbioru infrastruktury lub inne dokumenty potwierdzające zakres zrealizowanego projektu. Przedmiotowy dokument musi przedstawiać dokładne wyliczenia poziomu wskaźników na podstawie danych źródłowych.

                Dobrą praktyką jest załączenie audytu energetycznego potwierdzonego przez audytora/osobę uprawnioną do sporządzania analiz w tym zakresie.

                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                Pytanie 3. Czy audyt powykonawczy (ex post) jest wymagany do rozliczenia wskaźników rezultatu realizowanych w ramach działań: 4.1, 4.3, 4.5.1 (4 typ projektu), 4.5.2 (4 typ projektu)?

                Odpowiedź:

                W zależności od rodzaju inwestycji audyt powykonawczy (ex post) nie jest zawsze wymagany. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia wyliczeń w zakresie realizacji wskaźnika np. poprzez:

                audyt powykonawczy (ex post);
                własne wyliczenia na podstawie danych źródłowych (raporty, sprawozdania dot. zużycia energii na podstawie np. faktur VAT);
                protokół odbioru końcowego, w szczególności w projektach z zakresu termomodernizacji, kogeneracji itp. (dotyczy projektów, w których załączono do wniosku o dofinansowanie np. audyt przedrealizacyjny).

                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                Pytanie 2. Jakie są dobre praktyki dotyczące opisu pkt. F.2 WND w zakresie pola „Opis sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika”?

                Odpowiedź
                Zgodnie z treścią Instrukcji wypełniania WND oraz Przewodnika dla beneficjentów „dla każdego z wybranych (oznaczonych) wskaźników wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania wartości bazowej, docelowej danego wskaźnika, a także opisu sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika, w którym należy wskazać dodatkowo źródło informacji, z którego wynikać będzie rzeczywista wartość osiągniętego wskaźnika”.

                Wypełniając pole F.2 WND należy zamieścić informacje, tj.

                sposób wyliczenia wartości docelowej wskaźnika na podstawie źródła szacowania, tj. audyt energetyczny przedrealizacyjny, opracowania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) aktualnego na moment składania wniosku, inne dokumenty;
                sposób pomiaru wskaźnika wraz z częstotliwością dokonywania pomiaru (w tym w okresie trwałości projektu), informacje o dokumentach potwierdzających wykonanie zakresu rzeczowego (audyty powykonawcze, protokoły odbioru, raporty, sprawozdania, itp.);
                termin, w którym wskaźnik zostanie osiągnięty, tj. na moment zakończenia realizacji projektu lub do 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu (dla działania 3.1. termin ten wynosi 36 miesięcy).

                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                Pytanie 1. Jeśli ma moment wykazania wskaźników rezultatu wystąpią rozbieżności w osiągniętych wartościach czy mają zastosowanie zapisy umowy o dofinasowanie dotyczące stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej, w tym nałożenia proporcjonalnej korekty finansowej?

                Odpowiedź
                Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie stwierdzenie nieprawidłowości indywidualnej oraz nałożenie proporcjonalnej korekty finansowej może nastąpić w przypadku nieosiągnięcia celu projektu wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu.

                Co do zasady osiągnięcie wyższej wartości wskaźnika rezultatu wpływa korzystnie na cel projektu i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie.

                Jednocześnie wszelkie rozbieżności w poziomie osiągnięcia wskaźników rezultatu będą weryfikowane  przez Instytucję Zarządzającą w oparciu o  zakres zrealizowanych prac w projekcie, metodologię liczenia wskaźników itp.

                Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na zakres projektu, jego cele oraz wskaźniki.

                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                 Pytanie 1. Stosowanie nowych wytycznych w zakresie promocji już realizowanych od ubiegłego roku projektów, w których wykonano tablice wg dotychczasowych zasad.

                 Odpowiedź, 22.02.2018 r.
                 Beneficjentów, którzy podpisali swoje umowy przed 2018 r. wciąż obowiązują stare zasady promocji, co oznacza, że nie muszą umieszczać barw narodowych przy oznaczaniu swoich projektów http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_do_31_grudnia_2017

                 Opracowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego

                  Pytanie 1. Czy w związku ze zmianą SZOOP w zakresie wskaźników wymagane są zmiany we wniosku o dofinansowanie?

                  a) Odpowiedź dot. wskaźników agregujących:

                  TAK. W związku z ze zmianą SZOOP RPO WSL 2014-2020 nastąpił podział niżej opisanych wskaźników agregujących.
                  Jednocześnie definicje przedmiotowych wskaźników nie ulegają zmianie.
                  Wnioski odsyłane do korekty (na etapie oceny formalnej) powinny być aktualizowane wg najnowszej wersji SZOOP, natomiast dla projektów wybranych do dofinansowania podział wskaźników powinien nastąpić w przypadku sporządzania aneksu do umowy o dofinansowanie.

                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 6.02.2018 r.

                  Rodzaj wskaźnika

                  Nazwa wskaźnika przed zmianą

                  Jednostka miary

                  Nazwa wskaźnika po zmianie

                  Jednostka miary

                  Wskaźniki produktu

                  Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii

                  km

                  Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii

                  km

                  Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii

                  Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej

                  szt.

                  Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej

                  szt.

                  Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej

                  Wskaźniki rezultatu

                  Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

                  MWhe/rok

                  Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

                  MWhe/rok

                  Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

                  Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji/nowych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE

                  MWht/rok

                  Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

                  MWht/rok

                  Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE


                  b) Odpowiedź dot. zmiany zaszeregowania wskaźników:

                  TAK. W związku z ze zmianą SZOOP RPO WSL 2014-2020 nastąpiła zmiana zaszeregowania wskaźników (zmiana wskaźników produktu na rezultatu), dotyczy to wskaźników:

                  – Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe],
                  – Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt],
                  – Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych [Mg].

                  Jednocześnie definicje przedmiotowych wskaźników nie ulegają zmianie.
                  Wnioski odsyłane do korekty (na etapie oceny formalnej) powinny być aktualizowane wg najnowszej wersji SZOOP, natomiast dla projektów wybranych do dofinansowania podział wskaźników powinien nastąpić w przypadku sporządzania aneksu do umowy o dofinansowanie.

                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 6.02.2018 r.

                  Pytanie 2. Na jakiem etapie realizacji projektu należy wykazać realizację wskaźnika produktu pn. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ?

                  Odpowiedź, 6.02.2018 r.

                  Beneficjenci powinni wykazywać osiągnięcie wartości przedmiotowego wskaźnika na etapie wniosku o płatność pośrednią, tj. w momencie rozpoczęcia rewitalizacji.

                  Zgodnie z definicją wskaźnika:

                  Rewitalizacja powinna mieć charakter kompleksowy, tym samym w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Dany obszar należy wykazać we wskaźniku w momencie rozpoczęcia rewitalizacji przewidzianej w projekcie i powinien odzwierciedlać rzeczywistą powierzchnię objętą działaniami.

                  Analogicznie w formularzu wniosku o dofinansowanie w pkt F.1 jako moment rozliczenia wskaźnika należy wskazywać i dokumentować rozpoczęcie rewitalizacji, np. poprzez umowę z wykonawcą prac inwestycyjnych.

                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                  Pytanie 3. W jaki sposób należy uzgodnić z IZ RPO WSL zmiany we wskaźniku produktu Liczba ludności korzystającej ze środków ochrony przed pożarami lasów, czy wymagany jest aneks do umowy o dofinansowanie jeśli GUS zaktualizował liczbę ludności w powiecie? Jaką wartość należy wykazać jako osiągniętą we wniosku o płatność końcową?

                  Odpowiedź, 6.02.2018 r.

                  Przy pozytywnej weryfikacji zrealizowania zakresu rzeczowego projektu (na etapie wniosku o płatność końcową), ewentualne zmiany w zakresie liczby ludności (aktualizacja danych GUS) dotyczące rozbieżności pomiędzy wartością docelową deklarowaną na etapie wniosku o dofinansowanie, a wartością wykazywaną na dzień składania wniosku o płatność końcową, nie będą miały znaczenia dla zatwierdzenia wniosku. Bez względu na wartość, jaka wynika na dzień składania wniosku o płatność końcową, wartość szacowania nie zmienia się. Dlatego przyjmuje się, iż wartość wskaźnika była oceniana podczas wyboru i jego poziom w dniu złożenia wniosku o płatność końcową nie ma znaczenia dla zatwierdzenia wniosku. Należy przyjąć, iż wartość deklarowana, jako „szacowana” została osiągnięta. Natomiast w zakresie monitorowania wskaźnika, jako rezultatu projektu będzie monitorowana i oceniana zgodnie z instrukcją oceny wskaźnika rezultatu. Podsumowując dopuszczalne jest wykazywanie we wniosku o płatność końcową liczby ludności wg danych GUS przedstawionych na moment złożenia wniosku o dofinansowanie lub aktualnych na moment złożenia wniosku o płatność.

                  Tym samym nie będą zawierane aneksy do umów o dofinansowanie w przypadku zmiany liczby ludności (w przypadku aktualizacji danych GUS).

                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                  Pytanie 4. Jaki jest termin na rozliczenie wskaźników rezultatu, czy można wnioskować o wydłużenie tego terminu?

                  Odpowiedź, 6.02.2018 r.

                  Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie beneficjent jest zobligowany do osiągnięcia wskaźników rezultatu do:

                  – 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu.
                  – 36 miesięcy dla wskaźników:
                     • Liczba MŚP zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych,
                     • Liczba miejsc pracy utworzonych w MŚP, Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych –  w terminie 36 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu.
                     • Wzrost przychodów z sektora biznesowego – w terminie 36 miesięcy od zakończenia pierwszego roku obrotowego, po zakończeniu realizacji projektu, nie później jednak niż do momentu złożenia dokumentów zamknięcia dla programu.

                  Jeżeli beneficjent widzi zagrożenie nie zrealizowania wskaźnika w terminach wskazanych w umowie o dofinansowanie wówczas powinien uzgodnić zmiany z IZ RPO WSL. W takich przypadkach IZ RPO WSL będzie analizować każdy taki przypadek osobno oraz podejmować decyzję, czy zasadnym jest przedłużenie terminu na rozliczenie wskaźnika.

                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                  Pytanie 5. Jak będzie monitorowany projekt w okresie trwałości, w przypadku braku wskaźników rezultatu dla Działania.

                  Odpowiedź, 6.02.2018 r.

                  W okresie trwałości projekt będzie podlegał monitorowaniu, m.in. poprzez ankiety trwałości i kontrole trwałości, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu oraz z obowiązującymi przepisami prawa (art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013). W ramach tego monitorowania będzie weryfikowane utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu (jeśli występują), a także pełne wykorzystanie potencjału infrastruktury. Beneficjent może zostać poproszony o udzielenie informacji i/lub przedłożenie dokumentów, które potwierdzą utrzymanie celów projektu. Projekty, które nie mają założonych wskaźników rezultatu będą rozliczane w oparciu o założenia projektu, tj. kryteria podlegające ocenie np. powiązanie z projektem EFS.

                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                  Pytanie 6. Proszę o wyjaśnienie dot. wskaźnika dla Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego: „Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego (obligatoryjny)”. Czy w przypadku projektu, w którym sale do praktycznej nauki zawodu znajdują się np. w dwóch budynkach, należy we wskaźniku wykazać liczbę budynków - czyli 2, czy potraktować inwestycję jako placówkę objętą wsparciem i wykazać liczbę 1?

                  Beneficjent zobowiązany jest wykazać w ramach wskaźnika wszystkie budynki objęte projektem.

                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                  Pytanie 7. Czy wykazanie i monitorowanie w projekcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego: Stopień redukcji PM10 jest obligatoryjne dla projektów polegających na montażu solarów lub ogniw fotowoltaicznych?

                  W ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii wybranie i monitorowanie wskaźnika Stopień redukcji PM10 jest obligatoryjne dla projektów, w wyniku realizacji których, nastąpi wymiany źródła energii, analogicznie jak ma to miejsce w działaniu 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. W pozostałych przypadkach gdzie odnawialne źródło energii stanowi jedynie uzupełnienie istniejącego źródła energii wykazanie i monitorowanie w projekcie ww. wskaźnika nie jest obligatoryjne.

                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                  Pytanie 8. Proszę o interpretację obligatoryjnego wskaźnika produktu zawartego w Regulaminie konkursu 10.1:
                  Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - liczba osób zamieszkujących dany obszar, która będzie korzystała z usług zdrowotnych wspartych w ramach projektu. Wskaźnik obejmuje nowe lub ulepszone budynki, wyposażone w nowy sprzęt różnego typu usług zdrowotnych (profilaktyka, opieka ambulatoryjna, opieka szpitalna, opieka poszpitalna). Wyklucza się podwójne liczenie osób nawet jeśli kilka usług skierowanych jest do tej samej osoby: jedna osoba nadal liczona jest tylko raz pomimo że będzie korzystać z kilku usług wspartych z funduszy strukturalnych. 

                  Odpowiedź, 1.06.2017 r.

                  Wskaźnik ten ma na celu monitorowanie liczby osób (pacjentów), które to korzystają z ulepszonych usług  powstałych w wyniku realizacji projektu w danym podmiocie, świadczącym usługi medyczne.
                  „Podmiot” w kontekście powyższego należy rozumieć zgodnie z definicją wskaźnika „liczba wspartych podmiotów leczniczych”.

                  Jeżeli chodzi o użycie w definicji omawianego wskaźnika sformułowania „liczba osób zamieszkujących dany obszar” w odniesieniu do świadczonych usług w podmiocie to należy przez to rozumieć osoby (pacjentów), które skorzystają z opieki zdrowotnej objętej wsparciem przez projekt na obsługiwanym przez ten podmiot obszarze.

                  Obszar jest de facto zasięgiem terytorialnym w jakim dany podmiot świadczy swoje usługi bez założonych ograniczeń terytorialnych dla pacjentów.

                  Ważne jest, iż projekt będzie realizowany na terenie Województwa Śląskiego i z wojewódzkim odziałem NFZ ma kontrakt na świadczone usługi.

                  Wartość bazowa wskaźnika inwestycji powinna być równa 0 – ponieważ przed  realizacją nie możemy mówić o ulepszonych usługach, zaś wartość docelowa stanowić powinna liczbę osób korzystających z ulepszonych usług,  przy czym zwraca się uwagę na prawidłowe liczenie tj. wskaźnik wyklucza wielokrotne zliczanie, nawet jeśli interwencja przynosi korzyść większej ilości usług skierowanych do tych samych osób: należy wliczyć jedną osobę nawet jeśli skorzysta ona z wielu usług, objętych wsparciem.

                  Przedmiotowy wskaźnik jest wskaźnikiem produktu czyli bezpośrednim i mierzalnym efektem danego działania, który zgodnie z umową o dofinansowanie powinien zostać osiągnięty najpóźniej na moment zakończenia realizacji projektu (data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego w projekcie).

                  Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                  Pytanie 9. Na jakiem etapie realizacji projektu należy wykazać osiągniecie wskaźnika produktu pn. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych?

                  Odpowiedź, 26.02.2018 r.

                  Wskaźnik produktu Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych obrazuje łączny szacunkowy roczny spadek na koniec okresu rozliczeniowego, a nie całkowity spadek w całym okresie realizacji projektu. W związku z tym należy wykazać osiągnięcie tego wskaźnika produktu na etapie wniosku o płatność końcową (nawet wówczas jeżeli beneficjent założył, że będzie monitorował ten wskaźnik w okresie trwałości projektu).
                  Zgodnie z definicją wskaźnika: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Tony równoważnika CO2):

                  Wskaźnik dotyczy działań zmierzających do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych lub w celu zmniejszenia zużycia energii poprzez oszczędność energii. Wskaźnik ten jest obliczany jako interwencje bezpośrednio zmierzające do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych lub jako zmniejszenie zużycia energii poprzez wystąpienie oszczędności wykorzystywanej energii. Wskaźnik obrazuje łączny szacunkowy roczny spadek na koniec roku (na moment zakończenia projektu), a nie całkowity spadek w całym okresie realizacji.
                  W przypadku OZE szacunek należy oprzeć na rocznej ilości wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych*(iloczyn) wskaźnik emisyjności jednostkowej odnoszący się do źródła konwencjonalnego, które zostaje zastąpione przez energię ze źródeł odnawialnych (emisja uniknięta).
                  W przypadku efektywności energetycznej szacunek należy oprzeć na ilości energii zaoszczędzonej w danym roku w odniesieniu do projektu (na moment zakończenia projektu), do wyliczeń należy przyjąć roczną ilość zaoszczędzonej energii*(iloczyn) wskaźnik emisyjności jednostkowej.
                  Źródło szacowania: audyt energetyczny i opracowania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE), aktualne na moment składania wniosku.
                  Źródło pomiaru: dokument potwierdzający wykonanie zakresu rzeczowego.

                  Rozliczenie wniosku o płatność końcową w zakresie wskaźnika nastąpi na podstawie dokumentów: protokołów odbioru infrastruktury lub innych dokumentów potwierdzających zakres zrealizowanego projektu. Należy przyjąć, że założony szacowany spadek emisji gazów wystąpi, jeśli inwestycja została zrealizowana zgodnie z audytem przed realizacyjnym.


                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                  Wyjaśnienie metody obliczania wskaźnika „Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich” w projektach RPO WSL 2014-2020.

                  Komunikat, 23.02.2017 r.

                  Definicja wskaźnika zgodnie z regulaminami konkursów w działaniu 10.3:Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

                  Na potrzeby wykazywania wskaźnika „Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich” należy wskazywać liczbę osób, które zamieszkują obszar rewitalizacji, na który będzie oddziaływać projekt. Obszar rewitalizacji wskazany jest w programie rewitalizacji danej gminy. Dane na potrzeby wskaźnika powinny więc być zaczerpnięte z właściwego programu rewitalizacji.

                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                  Wyjaśnienie metody obliczania wskaźnika „Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją” w projektach RPO WSL 2014-2020.

                  Komunikat, 13.02.2017 r.

                  Definicja wskaźnika zgodnie z regulaminami konkursów w działaniu 10.3:
                  Rewitalizacja powinna mieć charakter kompleksowy, tym samym w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Dany obszar należy wykazać we wskaźniku w momencie rozpoczęcia rewitalizacji przewidzianej w projekcie i powinien odzwierciedlać rzeczywistą powierzchnię objętą działaniami.

                  Wskazując wartość ww. wskaźnika należy określić powierzchnię odnoszącą się do konkretnego projektu.

                  Przykładowo, gdy projekt obejmie prace w budynku lub jego części należy podać  powierzchnię zabudowy - powierzchnię budynku w dolnej kondygnacji, po obrysie ścian zewnętrznych, czyli powierzchnię jaką budynek zajmuje na działce. Jako źródło wskaźnika, w przedmiotowym wypadku należy wskazać odpowiedni dokument, np. dane ewidencyjne wnioskodawcy m.in. wypis z ewidencji gruntów i budynków lub  księgi wieczystej.
                  W przypadku gdy projekt obejmie tylko roboty budowlane dotyczące terenu lub przestrzeni, należy liczyć samą część zrewitalizowanego terenu w projekcie. Jako źródło należy wskazać np. protokół odbioru wykonanych robót/wypis z ewidencji gruntów.
                  W przypadku projektu, który obejmie prace w budynku oraz w terenie/przestrzeni, należy zsumować powierzchnię budynku po obrysie + powierzchnię przyległą (np. teren parku, skweru, podwórka).

                  Za jednostkę miary w przypadku przedmiotowego wskaźnika należy przyjąć hektary [ha]. W przypadku mniejszej powierzchni, wyliczonej w metrach, należy przeliczyć ją na hektary.
                  Dodatkowo w polu B.16 Analiza specyficzna wniosku o dofinansowanie należy przedstawić powierzchnię obszaru, na który oddziałuje dany projekt rewitalizacji. Będzie to nie tylko teren objęty bezpośrednio robotami budowlanymi (teren konkretnego projektu, zgodnie z dokumentacją techniczną), ale większy obszar, na którym przewiduje się odnotować pozytywne zmiany będące wynikiem realizacji danego projektu. Wnioskodawca w polu powinien przedstawić przesłanki, na podstawie których zidentyfikował obszar oddziaływania projektu. W przypadku, gdy wyznaczenie obszaru oddziaływania projektu jest niemożliwe, należy w polu B.16 przedstawić wyjaśnienie. Za jednostkę miary należy przyjąć hektary [ha].

                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                   Pytanie 3. Czy zgodnym z poddziałaniem 3.1.1 będzie projekt, w którym na terenie poprzemysłowym zaadaptowany zostanie budynek (nieużytkowany obecnie) i zapewnione kompletne uzbrojenie oraz skomunikowanie działki? Przedmiotem najmu/dzierżawy będą powierzchnie w budynku. Do wskaźnika wliczona zostanie powierzchnia działki (ew. minus wybrane powierzchnie, ale co najmniej powierzchnia zabudowy budynku). Projekt przy założeniu, że zachowane zostaną limity nałożone na poszczególne elementy infrastruktury (zarówno budynki, jak i uzbrojenie i skomunikowanie – każdy z odrębnym limitem i wymogiem, że nie jest dominującym wydatkiem – poniżej 50% kosztów).

                   Odpowiedź, 25 stycznia 2018 r.
                   Zgodnie z definicją wskazaną w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020 (SZOOP) teren inwestycyjny to teren, mogący składać się z kilku bezpośrednio sąsiadujących działek, przygotowany pod działalność gospodarczą, zarówno produkcyjną jak i usługową, z wyłączeniem terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną. Zapisy SZOOP precyzują, iż w ramach Poddziałania 3.1.1 realizować można projekty polegające na przygotowaniu terenu pod inwestycje, celem udostępnienia terenu przedsiębiorcom, w szczególności MŚP (z wyłączeniem branży mieszkaniowej), chcących prowadzić działalność gospodarczą na danym terenie. Dopuszcza się adaptację budynków zlokalizowanych na tworzonym terenie inwestycyjnym, ale jako uzupełniający element projektu.
                   Pytający zwraca uwagę na fakt, że przedmiotem najmu/dzierżawy będą powierzchnie w budynku.

                   Wobec przedstawionego stanu faktycznego i projektowanego, stwierdza się co następuje:

                    1. Projekt nie polega na przygotowaniu terenu inwestycyjnego typu brownfield pod działalność gospodarczą, a jedynie na adaptacji budynku i zagospodarowaniu terenu poprzez kompletne uzbrojenie oraz skomunikowanie działki. W projekcie nie mamy zatem do czynienia z przygotowaniem terenów inwestycyjnych.

                    2. Wykładnia językowa warunków programu przedstawionych w SZOOP nie pozwala na stwierdzenie, że „powierzchnia użytkowa budynku” stanowi synonim określenia „teren inwestycyjny”. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „teren” to „pewien obszar ziemi”.

                    3. Zwraca się uwagę na założenia zawarte w Umowie partnerstwa - Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020, w odniesieniu do Celu tematycznego 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR). Umowa partnerstwa stwierdza, że „dostosowane do potrzeb potencjalnych inwestorów otoczenie gospodarcze w postaci zbrojenia terenów inwestycyjnych i stref aktywności gospodarczej uzupełnione zostanie realizacją kompleksowych i skoordynowanych działań wzmacniających wizerunek regionalnej gospodarki obejmujących m.in. promocję gospodarczą regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym”.
                   Zauważyć należy, że zdefiniowanie celu tematycznego jako operacji „w postaci zbrojenia terenów inwestycyjnych i stref aktywności gospodarczej” nie jest możliwe do zastosowania wobec budynków, co potwierdza, że budynek nie stanowi terenu inwestycyjnego.

                    4. Przedstawione w pytaniu założenie pozwala stwierdzić, że projekt nie spełnia określonego w Regulaminie konkursu kryterium dostępowego (limity i ograniczenia nr 4): „Wydatki związane z adaptacją budynków zlokalizowanych na tworzonym terenie inwestycyjnym należy traktować jako uzupełniający element projektu (do 49% kosztów całkowitych projektu). Nie ma możliwości realizacji inwestycji polegającej wyłącznie na adaptacji budynków”.
                   Roboty polegające na zagospodarowaniu terenu/infrastruktury związanej z obsługą tego budynku (np. ogrodzenie, parking, uzbrojenie działki, skomunikowanie działki itp.) należy uznać za roboty związane z adaptacją tego budynku, ponieważ fizycznie warunkują jego użytkowanie oraz pozwalają na spełnianie wymogów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz dopuszczenie budynku do użytkowania przez właściwy organ nadzoru budowlanego (np. wymagania wynikające z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
                   Nadmienia się, że zachowanie ustalonego limitu dot. wydatków tytułem uzupełniających elementów projektu nie zmienia uzupełniającego charakteru robót adaptacyjnych budynku względem całego projektu, którego celem jest ułatwienie dostępu przedsiębiorcom do terenów inwestycyjnych.

                    5. Zauważa się, że powierzchnia zabudowy budynku nie może być dominująca w powierzchni całego terenu inwestycyjnego wykazanego we wskaźniku produktu „Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych”, który jest definiowany w sposób następujący: „powierzchnia terenów inwestycyjnych, które w wyniku wspartych projektów zostały przygotowane do udostępnienia dla inwestorów zamierzających rozpocząć tam działalność gospodarczą. Dany teren inwestycyjny należy wykazywać we wskaźniku 1 raz, nawet jeśli w celu jego przygotowania realizowany był więcej niż 1 projekt (np. prace studyjno-koncepcyjne, niwelowanie gruntu, infrastruktura techniczna)”.Nie jest zatem dopuszczalna sytuacja, z gruntu przecząca celowi programu, w której powierzchnia terenu inwestycyjnego jest równa powierzchni zabudowy budynku, gdyż budynek jest elementem dodatkowym projektu.

                   Z uwagi na powyższe, przedmiot projektu przedstawiony w pytaniu nie jest zgodny z typem projektu przewidzianym do realizacji w ramach Poddziałania 3.1.1. RPO WSL.

                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                   Pytanie 2. Czy możliwe jest adaptowanie budynku i udostępnienie go na potrzeby MSP? Czy konieczne jest przeznaczenie adaptowanego obiektu na cele inkubatora?

                   Odpowiedź, 25 stycznia 2018 r.
                   Projekt polegający wyłącznie na adaptacji budynku i udostępnieniu go na potrzeby MSP nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach poddziałania 3.1.1. Zgodnie z  Regulaminie konkursu kryterium dostępowego (limity i ograniczenia nr 4): „Wydatki związane z adaptacją budynków zlokalizowanych na tworzonym terenie inwestycyjnym należy traktować jako uzupełniający element projektu (do 49% kosztów całkowitych projektu). Nie ma możliwości realizacji inwestycji polegającej wyłącznie na adaptacji budynków”. W ramach poddziałania 3.1.1 przewiduje się realizację projektów polegających na kompleksowym przygotowaniu terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.  Zgodnie z zapisami SZOOP, w projekcie realizowanym ze środków poddziałania 3.1.1, którego celem ma być tworzenie ulepszonych warunków do rozwoju MŚP, dopuszcza się koszty adaptacji budynków zlokalizowanych na tworzonym terenie inwestycyjnym tylko jako uzupełniający element projektu. Powstały teren inwestycyjny (wraz z budynkiem) może zostać udostępniony dla MŚP chcących prowadzić działalność gospodarczą na danym terenie. Udostępnienie terenu inwestycyjnego może nastąpić m.in. w formie sprzedaży, najmu czy dzierżawy.

                   W szczególnym przypadku teren inwestycyjny może zostać przeznaczony na cele inkubatora przedsiębiorczości, tj. kiedy wnioskodawcą projektu jest podmiot zarządzający inkubatorem przedsiębiorczości. Jeżeli elementem projektu jest również adaptacja budynku, obiekt musi on być przeznaczony na cele inkubatora przedsiębiorczości. Ponadto, wsparcie infrastrukturalne IOB jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków, to jest: działalność IOB wpisuje się w krajową lub regionalną strategię inteligentnej specjalizacji, IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia, przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych, przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany, w realizacji przez IOB specjalistycznych usług zapotrzebowanych przez konkretnych przedsiębiorców wykorzystują dostępne standardy świadczenia usług wypracowanych co najmniej na poziomie krajowym, IOB dążyć będą do prowadzenia działalności na zasadach rynkowych, w oparciu o otwartą konkurencję. Jednocześnie, projekt musi być zgodny z pozostałymi regułami obowiązującymi w poddziałaniu 3.1.1.

                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                   Pytanie 1. Czy możliwa jest adaptacja części obiektu już działającego?

                   Odpowiedź, 25 stycznia 2018 r.
                   Dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.1 przeznaczone jest na tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield. Do wsparcia kwalifikują się projekty polegające na kompleksowym przygotowaniu terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.  Zgodnie z SZOOP (Słownik terminologiczny) „brownfield” to obszar uprzednio wykorzystany dla celów przemysłowych, wojskowych lub pegeerowskich cechujący się najczęściej pewnym stopniem zanieczyszczenia (zdegradowania), który powinien zostać przywrócony do użytkowania poprzez nadanie nowych funkcji gospodarczych. Jeżeli dany obszar aktualnie jest wykorzystywany pod działalność gospodarczą, np. znajduje się tam obiekt już działający (w którym prowadzona jest działalność gospodarcza), to taki teren nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach poddziałania 3.1.1.

                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 37. Na który moment realizacji projektu grantowego należy wykazać spełnienie warunku dotyczącego osiągnięcia wymaganego poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP H+W) w budynkach stermomodernizowanych (na moment zakończenia inwestycji grantowej czy na moment przed realizacja projektu tj. przed wymianą kotła)?
                    Odpowiedź, 22.06.2018 r. 
                    W związku z wątpliwościami dot. sposobu określania wymaganego poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP H+W) w budynkach, w których planuje się dofinansować ze środków EFRR wymianę indywidualnego źródła ciepła na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą w przypadku realizacji projektu grantowego Instytucja Zarządzająca RPO WSL wyjaśnia, że:

                    - W ramach pakietów aplikacyjnych publikowanych dla poszczególnych naborów obowiązują przede wszystkim zasady i warunki wynikające z Kryteriów wyboru projektów, Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WSL, Regulaminu dla danego naboru oraz instrukcji wypełniania wniosków. Ewentualne wątpliwości interpretacyjne wynikające z innych informacji opublikowanych w ramach ogłoszenia o naborze należy zatem rozstrzygać na korzyść ww. dokumentów.

                    - W przypadku opublikowania w ramach ogłoszenia o naborze opracowań dedykowanych specyficznemu tematowi, jak w przypadku grantów: Zasady w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa należy mieć na uwadze, że opracowania takie należy czytać łącznie z zasadami przedstawionymi w dokumentach zasadniczych tj. Kryteriach, Regulaminie itd.

                    - W odniesieniu do przedmiotowego warunku dostępowego wskazanego m.in. w Regulaminie określono warunek dla wszystkich rodzajów projektów w sposób następujący: 

                    W przypadku projektów dotyczących wymiany indywidualnego źródła ciepła na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą, możliwe jest wsparcie następujących budynków:

                    a) Budynków, w których wraz z wymianą źródła ciepła przeprowadza się jednocześnie termomodernizację. […]

                    b) Budynków gdzie termomodernizacja została już wykonana (projekt realizuje tylko 2 typ projektu). Za wykonaną modernizację w przypadku budynków mieszkaniowych uważane jest osiągnięcie poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w stanie docelowym oszczędności energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej określonego w audycie energetycznym wyrażonego wskaźnikiem EPH+W dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych EPH+W<150 kWh/(m2×rok) i dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych EPH+W < 135 kWh/(m2 × rok). […].

                    Aby zakwalifikować inwestycję do dofinansowania wymiany źródła ciepła na opalane paliwem gazowym lub biomasą, także  w ramach projektu grantowego,  dany budynek musi spełniać co najmniej wartości powyższych wskaźników. A zatem, jeżeli termomodernizacja została już przeprowadzona (przed wymianą źródła ciepła), to  wówczas minimalne poziomy wskaźnika muszą być spełnione przed przystąpieniem do projektu grantowego, co zagwarantuje spełnienie tego warunku również po zrealizowaniu inwestycji objętej grantem.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 36.
                    Czy są w jakiś sposób limitowane wydatki związane z zarządzaniem projektem?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Limity i ograniczenia związane z angażowaniem personelu zostały określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w pkt. 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 35. Czy przykładowo realizując projekt dotyczący 150 instalacji Gmina musi na etapie wniosku o dofinansowanie dokładać nam 150 oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością mieszkańca?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Na etapie wniosku o dofinansowanie przedmiotowe oświadczenia nie są obowiązkowe.
                    Jednocześnie na tym etapie aplikowania o środki należy dołączyć przykładowy wzór oświadczenia mieszkańca o prawie do dysponowania nieruchomością.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 34. Czy odbiorcą grantu może być np. spółdzielnia lub wspólnota?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy wdrożeniowej „grantobiorcą jest podmiot publiczny albo prywatny, inny niż beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze  otwartego  naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego”. Mając na uwadze powyższe spółdzielnia lub wspólnota (mieszkańcy tych spółdzielni/wspólnot) mogą być grantobiorcami, o ile żadne ograniczenia nie zostaną umieszczone w regulaminie naboru grantobiorców.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 33. Kiedy IZ wypłaca zaliczkę w ramach projektu grantowego i komu?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Zgodnie z zapisami Zasad w zakresie kwalifikowania wydatków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa  zaliczkę w ramach projektu grantowego może otrzymać, wyłącznie Beneficjent projektu granowego. Dodatkowo zaliczka wypłacona przez IZ RPO WSL może być przekazana jako wypłata dotacji celowej w postaci grantu wyłącznie po poniesieniu wydatków przez grantobiorcę. Beneficjent projektu grantowego nie może udzielać zaliczek grantobiorcom ze środków dofinansowania przekazanego przez IZ RPO WSL.

                    Szczegółowe zapisy w przedmiotowym zakresie zostały opisane w § 10 Zaliczki we wzorze umowy o dofinansowanie projektu grantowego.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 32. W jaki sposób następuje rozliczanie projektu grantowego? Czy wymagana będzie faktura potwierdzająca poniesienie wydatku – czy faktura ma być oryginalna czy wystarczy jej kopia z potwierdzeniem przez grantobiorcę za zgodność z oryginałem?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Warunkiem wypłacenia dofinansowania/zaliczki przez IZ jest złożenie poprawnie sporządzonego wniosku o płatność, zgodnie z umową o dofinansowanie. W celu rozliczenia wsparcia udzielonego grantobiorcy, beneficjent projektu grantowego zobowiązany jest załączyć do wniosku o płatność zestawienie podpisanych umów o powierzenie grantu wraz z ewentualnymi aneksami, zgodnie z zapisami umowy. Zestawienie jest odpowiednikiem dokumentu księgowego – musi być zatem zatwierdzone (zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta projektu grantowego w zakresie zatwierdzania dowodów księgowych) oraz zaksięgowane/zaewidencjonowane (zgodnie z wymogiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla wszystkich transakcji związanych z projektem).

                    Oryginały faktur będące potwierdzeniem poniesienia wydatku powinny znajdować się u grantobiorców, natomiast ich kopie potwierdzone za zgodność powinny znajdować się w siedzibie beneficjenta projektu grantowego.

                    Instytucja Zarządzająca do rozliczenia wniosku o płatność będzie wymagać także wyciągów bankowych z rachunku bankowego beneficjenta lub przelewów bankowych lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 31. Czy oznaczenia w postaci tablic informacyjnych powinny się znajdować na terenie każdej projektowanej instalacji czy wystarczy po prostu tablica np. przy budynku gminy jak to jest praktykowane w projektach parasolowych?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    W przedmiotowym przypadku minimalny obowiązek w zakresie informacji i promocji zostanie spełniony poprzez umieszczenie jednej tablicy przy budynku gminy.

                    Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków w zakresie informacji i promocji zostały opisane w § 17 Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz  informacji i promocji  we wzorze umowy o dofinansowanie projektu grantowego oraz są publikowane na stronie http://www.rpo.slaskie.pl. Jednakże zalecenie jest podjęcie wszelkich działań zmierzających do zwiększenia poziomu wiedzy w społeczeństwie nt. współfinansowania realizacji projektu przez Unię Europejską.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 30. W kontekście pomocy publicznej proszę o odpowiedź co w przypadku kiedy w okresie trwałości w dofinansowanym obiekcie będzie prowadzona działalność gospodarcza?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Kwestie dotyczące pomocy publicznej gmina zobowiązana jest uregulować zarówno w procedurach realizacji projektu grantowego a także w umowach o powierzenie grantu zawieranych bezpośrednio z grantobiorcami. Monitoring i zakres udzielanej pomocy publicznej leży po stronie beneficjenta projektu grantowego i będzie podlegał kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 29. Gdzie ma być wykazany efekt ekologiczny, jeśli audyt energetyczny nie jest obowiązkowy dla Działania 4.1?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Beneficjent jest odpowiedzialny za weryfikacje efektu ekologicznego realizowanego poprzez udzielone dotacje oraz udokumentowanie tego efektu w innym autorskim dokumencie w sposób umożliwiający jego porównanie z założeniami.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 28. Czy gmina może realizować projekt w partnerstwie?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Analizie podlega możliwość poszerzenia listy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w formule grantowej o związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 27. Czy może być kilka instalacji OZE u jednego mieszkańca (np. panele fotowoltaiczne, pompa ciepła itp.)

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Tak istnieje taka możliwość. Zasady dotyczące wspieranych instalacji, w tym ograniczeń w przedmiotowym zakresie określa beneficjent projektu grantowego.

                    Należy mieć na uwadze, iż w trakcie oceny weryfikowana będzie kompleksowość realizowanego zadania, tj. efektywność ekologiczna danego przedsięwzięcia przy jednoczesnej ocenie kosztów uzyskania tego efektu.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 26. W przypadku, gdy gmina ubiega się o 200 grantów (w tym przykładowo 100 sztuk pieców, 50 pomp ciepła i 50 paneli fotowoltaicznych) istnieje możliwość elastycznego podejścia do liczby instalacji? Przykładowo będzie mniej pieców, a więcej pomp ciepła?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zaleca się rozeznanie potrzeb na obszarze, który ma być objęty dofinasowaniem.  Ponadto należy pamiętać, iż ilość określonych we wniosku o dofinasowanie instalacji musi zostać rozliczona na etapie wniosku o płatność osiągając tym samym zakładany efekt ekologiczny. Zrealizowanie większej liczby instalacji, a tym samym osiągnięcie lepszego efektu ekologicznego nie będzie stanowiło nieprawidłowości.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 25. Co w przypadku gdy mieszkaniec jeden lub kilku zrezygnują z chęci uczestnictwa w projekcie?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    W przedmiotowej sytuacji biorąc pod uwagę wartości wskaźników, kategorię interwencji itp. beneficjent może stworzyć listę rezerwową adresów, które zostaną objęte projektem. Dopuszcza się możliwość zamiany instalacji na instalację.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 24. Czy można pobierać wkład własny od mieszkańca?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    W projektach grantowych kwota dofinansowania na wydatki w ramach projektu wynosi maksymalnie 95%, uzupełnienie grantu w wysokości 5 % stanowi wkład własny (krajowe środki publiczne). Zatem nie ma możliwości uzupełnienia wkładu własnego do kosztów kwalifikowalnych w projekcie przez grantobiorców.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 23. Czy w związku z brakiem możliwości pobierania wkładu własnego od mieszkańca można określić jakieś limity, które zostaną na niego nałożone?

                    Odpowiedź 08.01.2018 r.
                    Tak istnieje taka możliwość poprzez określenie np. wysokości standardowych kosztów jednostkowych lub określenie maksymalnego dopuszczalnego limitu kwotowego dla montowanych instalacji OZE. Zakres oraz sposób ewentualnych limitów określa beneficjent projektu grantowego.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 22. Czy ogłoszenia w prasie lokalnej mogą być uznane za koszt kwalifikowalny?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Tak. Jest to koszt związany z zarządzaniem projektem.

                    Jednocześnie należy mieć na uwadze, że niedopuszczalne jest łączenie działań promocyjnych i informacyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z działaniami prowadzonymi w zakresie kampanii wyborczej poszczególnych kandydatów, w szczególności zawarcia w treści broszur, materiałów reklamowych czy na gadżetach i tablicach informacyjnych imion i nazwisk kandydatów, haseł i programów wyborczych itp.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 21. Co z kontrolą instalacji czy ewentualną jej naprawą?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Kwestie związane z wymogami w zakresie kontroli grantobiorców zostały szczegółowo opisane w rozdziale „System kontroli grantobiorców” w dokumencie pn. Zasady w zakresie kwalifikowania wydatków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa.

                    Wszelkie zagadnienia związane z realizacją projektu grantowego, w tym monitorowania i kontroli grantobiorców, powinny zostać uregulowane w umowie o powierzenie grantu. Weryfikacja wykonywania napraw w celu utrzymania założonych efektów jest obowiązkiem beneficjenta projektu grantowego. Procedury realizacji projektu grantowego są opracowane przez beneficjenta projektu grantowego na etapie wniosku o dofinansowanie i będą podlegały zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 20. Kiedy należy przeprowadzić nabór grantobiorców?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Na etapie aplikacyjnym beneficjent nie jest zobligowany do przedkładania spersonalizowanej listy grantobiorców. Niemniej jednak beneficjent musi oszacować ich ilość, aby określić efekt ekologiczny, który zostanie zrealizowany w ramach projektu.

                    Ponadto należy mieć na uwadze, że zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 15 umowy o dofinansowanie projektu grantowego:

                    IZ RPO WSL może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy beneficjent nie realizuje projektu na warunkach określonych w umowie, a w szczególności gdy beneficjent nie podpisał pierwszej umowy z grantobiorcą w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy chyba, że termin określony we wniosku o dofinansowanie jest późniejszy.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 19. Co w przypadku konieczności udzielenia pomocy de minimis, gdzie jednym z grantobiorców będzie np. rolnik prowadzący działalność rolniczą?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Jeżeli instalacja OZE na budynku rolnika będzie wykorzystywana jedynie na potrzeby własne, mieszkalne, a nie do celów gospodarczych nie trzeba udzielać pomocy publicznej a tym samym wystawiać zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. W przypadku, jeśli instalacja OZE będzie wykorzystywana zarówno na potrzeby bytowe mieszkańca oraz na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej, gmina udzielająca wsparcia w formie grantu powinna zweryfikować, czy udzielane wsparcie wiąże się z koniecznością udzielenia pomocy publicznej a jeśli tak,  to na jakich zasadach i w jakiej wysokości, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej, w szczególności w sektorze rolnictwa.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 18. Czy beneficjent projektu grantowego może w ramach grantu sfinansować koszty poniesione przez grantobiorcę w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej, tj.:

                    • dostawy modułów fotowoltaicznych
                    • dostawy falownika fotowoltaicznego
                    • dostawy konstrukcji wsporczej
                    • dostawy okablowania i zabezpieczeń
                    • dostawy elementów zabezpieczających trasy kablowe i przepusty przez elementy konstrukcyjne budynku
                    • dostawy urządzeń komunikacyjnych i pomiarowych niezbędnych do odczytu danych z falownika
                    • prac instalacyjnych obejmujących montaż i konfigurację urządzeń wymienionych w punktach 1-6
                    • przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej
                    • przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej instalacji
                    • przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej
                    • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zgłoszenia do OSD
                    • wykonanie testów i pomiarów instalacji
                    • wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacji instalacji odgromowej w zakresie (jeżeli dotyczy).

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.,
                    Wszystkie wydatki inwestycyjne, które zostały poniesione w związku z instalacją służącą do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz wydatki powiązane niezbędne do uruchomienia instalacji (dokumentacja, wykonanie testów, wpięcie do sieci, itp.) są dopuszczalne do zakwalifikowania do formuły grantowej. Katalog kosztów w ramach udzielanych grantów, a tym samym objętych dofinansowaniem, określa beneficjent projektu grantowego m.in. w oparciu o zasadę oszczędnego poniesienia wydatku. Procedury realizacji projektu grantowego są opracowane przez beneficjenta projektu grantowego na etapie wniosku o dofinansowanie i będą podlegały zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 17. Jakie wydatki związane z działaniami z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych będą uznane za wydatek kwalifikowalny? Czy takie elementy jak bojler dla instalacji solarnej i pompy ciepła (co niewątpliwe stanowi nieodzowną część instalacji, bez której efekt ekologiczny nie zostanie osiągnięty) oraz instalacje doprowadzające do domu w przypadku montażu np. fotowoltaiki na gruncie będą wydatkiem kwalifikowalnym?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Takie elementy jak bojler dla instalacji solarnej i pompy ciepła są dopuszczalne do zakwalifikowania do formuły grantowej, o ile stanowią część instalacji OZE.

                    Katalog wydatków w ramach udzielanych grantów, a tym samym objętych dofinansowaniem, określa beneficjent projektu grantowego m.in. w oparciu o zasadę oszczędnego poniesienia wydatku. Procedury realizacji projektu grantowego są opracowane przez beneficjenta projektu grantowego na etapie wniosku o dofinansowanie i będą podlegały zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 16. Czy w przypadku wystąpienia nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci, pochodzącej z instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,  mamy do czynienia z pomocą publiczną?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Jak wskazano w pkt 12 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości konsekwentnie utrzymuje, że wszelka działalność polegająca na oferowaniu na rynku towarów i usług jest działalnością gospodarczą. Odprowadzenie energii elektrycznej do sieci w przypadku instalacji typu on-grid należy utożsamiać z oferowaniem towarów na rynku. Dodatkowo należy zaznaczyć, że zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C‑219/12 Fuchs, eksploatacja zainstalowanego na służącym prywatnym celom domu mieszkalnym lub obok niego modułu fotowoltaicznego, skonstruowanego w ten sposób, że po pierwsze ilość wytworzonej energii elektrycznej jest zawsze niższa od ilości energii elektrycznej ogółem zużytej przez użytkownika modułu do celów prywatnych, a po drugie energia ta jest dostarczana do sieci za wynagrodzeniem o charakterze stałym, stanowi „działalność gospodarczą”, nawet jeśli jest to jedynie sposób obniżenia rachunków za energię. Analogicznie należy podejść do podobnych instalacji zamontowanych na obiektach publicznych.

                    Podstawą prawną udzielenia wsparcia, które sklasyfikowane jest jako pomoc publiczna lub pomoc de minimis dla działania 4.1 lub 4.3 w odniesieniu do 3 typu projektu (Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach) może być:

                    a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – w przypadku pomocy de minimis

                    b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – w przypadku pomocy publicznej.

                    Oczywiście konieczne jest wykazanie, iż wszystkie warunki udzielenia danego rodzaju pomocy będą spełnione.

                    Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej odnośnie prosumentów[1] oraz mikroinstalacji [2] fotowoltaicznych mających możliwość oddawania nadwyżek energii do sieci.Pismem Ministerstwa Rozwoju przekazano stanowisko Komisji Europejskiej, w którym stwierdza się, że pomimo iż wytwarzanie energii elektrycznej i wprowadzanie jej do sieci stanowi działalność gospodarczą, w przypadku projektów prosumenckich tego rodzaju działalność nie ma charakteru działalności gospodarczej, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów (beneficjent nie prowadzi działalności gospodarczej, wytworzona energia jest zużywana na potrzeby własne o charakterze niegospodarczym, rozmiar tj. zdolność wytwórcza instalacji nie przekracza realnego zapotrzebowania na energię danego prosumenta – nie może być przewymiarowana). Powyższe wynika z faktu, że przedmiotowa instalacja powstaje na użytek konsumenta nieprowadzącego działalności ekonomicznej i tylko w celu zaspokojenia jego potrzeb niegospodarczych, a wprowadzenie energii do sieci ma charakter incydentalny i mieści się w granicach określonych w pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

                    W sytuacji, gdy instalacja prosumenta wytwarza nadwyżkę energii, która jest wprowadzana do sieci, tego rodzaju działalność gospodarcza może zostać uznana za mającą charakter pomocniczy, przy łącznym spełnieniu ww. warunków.

                    W związku z powyższym, w przypadku instalacji prosumenckich w postaci ogniw fotowoltaicznych, zakładanych w obiektach o charakterze niegospodarczym (np. budynki jednorodzinne, budynki urzędów publicznych, budynki szkół publicznych), w sytuacji, gdy beneficjenci nie prowadzą żadnej innej działalności gospodarczej, wprowadzanie nadwyżek energii do sieci może być uznane za działalność o charakterze pomocniczym, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w pkt. 207 Komunikatu.Powyższe informacje mają zastosowanie zarówno do wniosków w trakcie oceny jak też planowanych do złożenia w ramach trwających i przyszłych naborów.

                    [1] prosument – odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o swobodzie działalności gospodarcze (na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm.)

                    [2] mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW (na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm.)

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 15. Czy jeżeli zakładamy, że beneficjentem ostatecznym będzie osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (nie rozliczająca kosztów energii i wody w ramach prowadzonej działalności), podatek VAT możemy zaliczyć jako wydatek kwalifikowalny?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Podatek od towarów i usług (VAT) stanowi koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyłącznie w sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie beneficjent projektu grantowego lub ostateczny odbiorca (grantobiorca) nie ma możliwości prawnych jego odliczenia.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 14. Czy gmina może zastosować następująca procedurę rozliczenia środków:

                    a) grantobiorca ostateczny składa do gminy fakturę VAT,

                    b) gmina występuje do IZ z wnioskiem o płatność o refundację,

                    c) po zatwierdzeniu wniosku o płatność do wypłaty IZ przekazuje środki na konto gminy i gmina przekazuje środki na konto beneficjenta ostatecznego.

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Zgodnie z zapisami dokumentów programowych granty są przekazywane na wydatki, które Instytucja Zarządzająca refunduje na podstawie umowy o dofinansowanie, a więc grantobiorca musi ponieść wydatek, aby grant mógł być wykazany w wniosku o płatność końcową.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 13. Czy udział w programie mogą brać powietrzne pompy ciepła?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Tak, o ile wskazane elementy są częścią instalacji OZE. Katalog kosztów w ramach udzielanych grantów, a tym samym objętych dofinansowaniem, określa beneficjent projektu grantowego. Procedury realizacji projektu grantowego są opracowane przez beneficjenta projektu grantowego na etapie wniosku o dofinansowanie i będą podlegały zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 12. Czy instalacja jest od razu własnością mieszkańca czy dopiero po okresie trwałości programu?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.: Beneficjent projektu grantowego określa szczegółowe zasady dotyczące własności dofinansowanej instalacji w umowach o powierzenie grantu, w tym zapewnienia trwałości projektu m.in. poprzez system kontroli grantobiorców.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 11. Czy wystąpienie o interpretację podatkową w kwestii kwalifikowania podatku VAT będzie leżeć tylko po stronie gminy czy o taką interpretację poszczególni wnioskodawcy/grantobiorcy ostateczni winni wystąpić indywidualnie?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Beneficjent projektu grantowego jest zobowiązany do uregulowania niniejszej kwestii w umowach o powierzenie grantu z grantobiorcami.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 10. Jeśli w regulaminie określimy maksymalną kwotę dofinansowania a kosztorys inwestorski wykonany przez wnioskodawcę będzie opiewał na kwotę niższą to określając wartość grantu do wniosku aplikacyjnego powinniśmy wprowadzić maksymalną kwotę dofinansowania przez nas zakładaną czy 95 % od wartości kosztorysowej wnioskodawcy? Po rozstrzygnięciu konkursu ceny poszczególnych instalacji mogą być wyższe od kosztorysowych.

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Procedury weryfikacji oszczędnego poniesienia wydatku opracowuje beneficjent projektu grantowego. Przedmiotowe procedury będą podlegały zatwierdzeniu prze IZ RPO WSL.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 9. Czy w procedurze realizacji projektu gmina może określić minimalne wymagania co do doświadczenia przyszłych wykonawców instalacji OZE, tj. minimalną moc zainstalowanych dotąd instalacji oraz minimalny okres działalności firmy na rynku?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Procedury realizacji projektu grantowego opracowywane są przez beneficjenta projektu grantowego, który określa zasady udzielania grantów, w tym limity i ograniczenia, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby na obszarze swojej gminy. Przedmiotowe procedury będą podlegały zatwierdzeniu prze IZ RPO WSL.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 8. Jeżeli rachunki za media są wystawiane na inną osobę niż właściciel nieruchomości (często tak jest w przypadku przekazania nieruchomości z rodziców na dzieci) czy w takim przypadku możemy uznać, że formalnie wnioskodawca spełnia warunki udziału w projekcie?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Beneficjent projektu grantowego jest zobowiązany do uregulowania niniejszej kwestii w umowach o powierzenie grantu z grantobiorcami.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 7. Czy grantobiorca ostateczny może pokryć wkład własny z innego źródła finansowania, np. dotacji z gminy?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Zgodnie z zapisami Zasad w zakresie kwalifikowania wydatków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa uzupełnienie grantu w wysokości 5 % stanowi wkład własny (krajowe środki publiczne) w realizowany projekt, które zapewnienia beneficjent projektu grantowego.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 6. Czy dopuszcza się rozbudowę istniejącej już instalacji?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Beneficjent projektu grantowego po uprzednim rozeznaniu podejmuje decyzję o dopuszczeniu instalacji dotychczas istniejącej i jej ewentualnej rozbudowie. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 udzielane wsparcie przewiduje w szczególności budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, takich jak: biomasa, słońce, woda, geotermia, wiatr, w tym instalacji kogeneracyjnych.

                    W przypadku rozbudowy instalacji, która już istnieje obowiązują te same ograniczenia i limity jak dla instalacji nowo wybudowanych. Ponadto beneficjent zobligowany jest do adekwatnego wyboru wskaźników, tj.:

                    Produkcja energii elektrycznej nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

                    Produkcja energii cieplnej nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

                    Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

                    Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

                    Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE w ramach kogeneracji.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 5. Czy kwestia minimalnej wartości 5% wniosku końcowego będzie obowiązywała w formule grantowej?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Z godnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektów grantowych płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% zostanie przekazana beneficjentowi po:

                    1) zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu ujętych w nim poniesionych wydatków;

                    2) akceptacji przez IZ RPO WSL części sprawozdawczej z realizacji projektu zawartej we wniosku o płatność końcową;

                    3) potwierdzeniu przez IZ RPO WSL w dokumencie z przeprowadzonej kontroli prawidłowej realizacji projektu, stwierdzenia zrealizowania projektu zgodnie z umową, wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa unijnego i krajowego, wytycznymi, zasadami programu oraz po stwierdzeniu osiągnięcia celu realizacji projektu, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości z określenia sposobu ich usunięcia.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 4. Czy gmina może scedować na mieszkańca - grantobiorcę ostatecznego obowiązek monitorowania wskaźników w okresie trwałości?

                    Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                    Beneficjent projektu grantowego jest zobowiązany do uregulowania niniejszej kwestii w umowach o powierzenie grantu z grantobiorcami. Jednocześnie beneficjent projektu grantowego realizujący projekt ponosi pełną odpowiedzialność za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania oraz odpowiada za rozliczenie dotacji, w tym  kontrolę poszczególnych grantobiorców oraz przedsięwzięć przez nich realizowanych.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 3. Czy w przypadku, gdy wniosek o udzielenie grantu złoży osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednak wytworzona przez wybudowaną instalację OZE energia nie będzie wykorzystywana na cele prowadzenia tej działalności wymagane jest wystąpienie do Ministra Finansów?

                    Odpowiedź, 18.01.2018 r.
                    Bez względu na fakt czy energia wytworzona w ramach dofinansowanej instalacji OZE jest wykorzystywana/nie jest wykorzystywana przez grantobiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą nie zwalnia to beneficjenta projektu grantowego z obowiązku przedłożenia listy takich grantobiorców celem ich weryfikacji w rejestrze podmiotów wykluczonych.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 2. Czy w przypadku budynków mieszkalnych, w których zarejestrowana jest działalność gospodarcza wystarczającym będzie oświadczenie Wnioskodawcy, że produkowana energia, z wnioskowanej instalacji OZE, nie będzie wykorzystywana na cele tej działalności gospodarczej. Czy w takim przypadku można stwierdzić brak występowania pomocy publicznej?

                    Odpowiedź, 18.01.2018 r.
                    Możliwość występowania pomocy publicznej nakłada na beneficjenta projektu grantowego obowiązek weryfikacji charakteru i zakresu prowadzonej przez grantobiorcę działalności gospodarczej w całym cyklu życia projektu. Uznaje się, że działalność gospodarcza o charakterze pomocniczym (komercyjnym) musi mieć ograniczony zakres (porównaj z http://rpo.slaskie.pl/faq/?category=0&dzialanie=4.1 dla Działania 4.1, odp. nr 2).

                    Wszystkie kwestie dotyczące pomocy publicznej powinny zostać uregulowane przez beneficjenta projektu grantowego zarówno w procedurach realizacji projektu grantowego a także w umowach o powierzenie grantu.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 1. Czy w ramach konkursu grantowego radny gminy może uzyskać dofinansowanie?

                    Odpowiedź, 18.01.2018 r.
                    W opisanym wyżej przypadku nie ma przeciwwskazań, aby radny został grantobiorcą w realizowanym przez gminę projekcie. Jednocześnie zgodnie z zapisami Zasad w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa  należy mieć na uwadze, że wybór grantobiorców odbywa się „…w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego w siedzibie beneficjenta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (przez co najmniej 30 dni).”

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                     Informujemy, że w grudniu 2017 r. Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej zaktualizowane siatki analitycznych dotyczących pomocy na inwestycje w projekty infrastrukturalne.
                     Siatki te, choć nie stanowią wiążących prawnie aktów normatywnych, mogą być pomocne przy ocenie, czy w danym przypadku dofinansowanie projektu stanowić będzie pomoc publiczną, a jeśli tak, jakie są możliwe podstawy prawne jej udzielenia.
                     Siatki mają charakter ogólny i nie są one sporządzone wyłącznie na potrzeby wdrażania programów operacyjnych, stąd też w praktyce nie wszystkie ich zapisy będą mogły znaleźć zastosowanie do projektów realizowanych przy wsparciu środków RPO WSL 2014-2020 (np. zakres podstaw prawnych udzielania pomocy publicznej określony w regulaminie danego naboru może być węższy niż określono w siatkach analitycznych).
                     Oprócz zaktualizowanych siatek na stronie Komisji dostępne są również przygotowane w roku 2016.
                     LINK do siatek analitycznych:
                     http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html --> Analytical grids on state aid to Infrastructure 2016 – 2017:

                      Pytanie 1. Jak sporządzić harmonogram płatności? Jak wypełnić wniosek o płatność?
                      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                      Od 22 września 2017 roku harmonogramy składania wniosków o płatność dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego należy sporządzić wyłącznie w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014 (dalej: LSI 2014). Beneficjent sporządza harmonogram przy użyciu LSI 2014, następnie generuje plik pdf, który przedkłada w wersji elektronicznej za pośrednictwem SEKAP/ePUAP. Instrukcja wypełniania harmonogramu składania wniosków o płatność.

                      Wniosek o płatność należy sporządzić w module wnioski o płatność LSI 2014, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność. Instrukcja wypełniania wniosków o płatność.

                      Ponadto zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność informacji o wszystkich uczestnikach projektu (w LSI 2014 jest to zakładka oznaczona jako PEFS) oraz wskazanych w ww. umowie dokumentów. Instrukcja wypełniania PEFS.

                      Jednocześnie Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzania do systemu informatycznego LSI 2014 danych w zakresie angażowania personelu projektu (w LSI 2014 jest to zakładka oznaczona jako Personel projektu), przy czym dotyczy to wyłącznie projektów rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków Instrukcja do bazy personelu.

                      Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż od 1 sierpnia 2017 roku zostały wprowadzone do LSI 2014 nowe walidacje, które umożliwią złożenie wniosku o płatność z wydatkami tylko i wyłącznie wówczas, gdy dane w części B.1 Wydatki rzeczywiście poniesione we wniosku o płatność będą uzupełnione poprzez powiązanie dokumentów z Rejestrem postępowań/zamówień w LSI 2014. W przypadku uzupełnienia danych „ręcznie” w części B.1 wniosku o płatność, tj. bez powiązania danego dokumentu księgowego z Rejestrem postępowań/zamówień w LSI 2014, dany wniosek o płatność nie zostanie przez system przyjęty, a tym samym nie będzie możliwości jego złożenia. W związku z powyższym złożenie każdego wniosku o płatność począwszy od 1 sierpnia 2017 roku będzie możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli dane w części B.1 Wydatki rzeczywiście poniesione wniosku o płatność będą uzupełnione poprzez powiązanie dokumentów z Rejestrem postępowań/ zamówień w LSI 2014. W ślad za powyższym przed rozpoczęciem wprowadzania jakichkolwiek dokumentów księgowych w części B.1 Wydatki rzeczywiście poniesione wniosku o płatność należy w pierwszej kolejności uzupełnić dane w module Rejestr postępowań/zamówień. W module należy ująć dane na temat wszystkich dokumentów księgowych niezależnie od ich wartości (np. faktura, rachunek, lista płac), które będą podstawą do rozliczenia wydatków w składanym wniosku o płatność. Natomiast załączniki w postaci dołączonych dokumentów należy uzupełniać dopiero po otrzymaniu przez Beneficjenta odrębnego wezwania Instytucji Zarządzającej. Instrukcja wypełniania Rejestru Postępowań/Zamówień.

                       Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie Rejestru Postępowań/Zamówień oraz Nowe walidacje w LSI 2014 od 01.08.2017 r. (Europejski Fundusz Społeczny).

                      Jednocześnie informuję, iż w najbliższym czasie Instytucja Zarządzająca udostępni na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl aktualizacje instrukcji w zakresie wypełniania wniosku o płatność, bazy PEFS, bazy personelu oraz Rejestru Postępowań/Zamówień.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                       Pytanie 2. Proszę o przesłanie informacji na temat limitów dot. cross-financingu w przypadku wkładu własnego.
                      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                      W przypadku sfinansowania wydatków w ramach cross-financingu ze środków stanowiących wkład własny, koszty te wliczają się do limitu wydatków w ramach cross-financingu, o którym mowa w pkt 6 podsekcji 6.12.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 3. Proszę o interpretację treści punktu 14 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS oraz na lata 2014-2020 obowiązujących od dnia 23 sierpnia 2017 roku.
                      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                      Zgodnie z punktem 14 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 obowiązujących od dnia 23 sierpnia 2017 roku, podmioty wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po ogłoszeniu naboru wniosków są zobowiązane do publikacji zapytań ofertowych na stronie wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór, przy czym stroną tą nie może być strona własna Beneficjenta. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi ww. zapisów Wytycznych Instytucja Zarządzająca informuje, iż planowana jest rozbudowa Bazy konkurencyjności, która umożliwi publikowanie zapytań ofertowych w Bazie podmiotom wszczynającym postępowania o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po ogłoszeniu naboru wniosków. W związku z powyższym nie będzie konieczności tworzenia przez Instytucję Zarządzającą własnej strony internetowej służącej publikacji ogłoszeń. Natomiast do tego momentu stosowane mogą być przepisy dotychczasowe, ujęte w wersji Wytycznych obowiązującej do 22 sierpnia 2017 roku. Powyższe oznacza, że do momentu udostępnienia nowej funkcjonalności Bazy dopuszczalne jest rozwiązanie polegające na publikacji zapytań ofertowych przez podmioty wszczynające postępowanie według zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie na własnych stronach internetowych oraz przesłaniu zapytania do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 4. Przewidziano w projekcie studia podyplomowe dla nauczyciela. Zaliczki beneficjent spodziewa się w połowie października, zapisy na studia wraz z wpłatą I raty czesnego są do końca września. Czy nauczyciel sam zgłasza się na uczelnie i dokonuje wpłaty I raty czesnego, czy może zapłacić z własnych środków a Beneficjent dokona refundacji poniesionego wydatku.  Na kogo ma być wystawiona faktura? To samo dotyczy pokrycia noclegu. Czy to Beneficjent musi rozpocząć procedurę zgłoszenia takiego nauczyciela na studia? Czy nauczyciel taki  bierze udział w studiach na podstawie wystawionej delegacji i podpisanej przez dyrektora szkoły? Jeśli nauczyciel pojedzie na uczelnie busem , czy wystarczy przedstawiony bilet przejazdu podłączony do delegacji  i tym samym rozliczenie będzie dokonane na podstawie delegacji.
                      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                      Beneficjent we wnioskach o płatność winien przedstawić do rozliczenia dokument księgowy, będący podstawą poniesienia danego wydatku. Natomiast kwestia, na kogo wystawiony jest dany dokument, winna być zgodna z wewnętrznymi uregulowaniami danej Instytucji obowiązującymi w ramach jej bieżącej działalności. Jednocześnie możliwe jest poniesienie wydatku przez nauczyciela ze środków własnych, a następnie refundacja niniejszych kosztów przez Beneficjenta.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 5. Proszę o interpretację dot. zatrudnienia nauczyciela w oparciu o kodeks pracy, a jego ewentualne L4.
                      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                      Podczas wydatkowania środków projektowych Beneficjent zobowiązany jest do stosowania prawa powszechnie obowiązującego (krajowego i wspólnotowego) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Odpowiedzialność za prawidłowe zaangażowanie personelu projektu i rozliczenie kosztów jego zaangażowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym i Wytycznymi ponosi Beneficjent. Instytucja Zarządzająca nie jest właściwym podmiotem do interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W odniesieniu zaś do kwestii przebywania nauczyciela na zwolnieniu lekarskim wynagrodzenie za ww. okres może stanowić wydatek kwalifikowalny. Natomiast w sytuacji, w której Beneficjent przedstawi do rozliczenia wynagrodzenie nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim oraz jednocześnie wynagrodzenie nauczyciela realizującego zajęcia w zastępstwie za ww. osobę, wówczas okoliczność powyższa będzie stanowić podwójne finansowanie. Tym samym Beneficjent powinien rozstrzygnąć, który z ww. wydatków przedstawi do rozliczenia w ramach projektu.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 6. Proszę o interpretację kwestii L4 nauczyciela i przeprowadzenie zajęć  w projekcie (płacone z projektu oraz płacone z tytułu umowy o pracę).
                      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                      Odpowiedź na pytanie została przedstawiona w punkcie 5.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 7. W przypadku zatrudnienia nauczyciela na podstawie umowy o pracę ( np. do realizacji 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2017/2018 tj. 10 godzin na miesiąc). Czy  dyrektor szkoły w takim przypadku zatrudnia takiego nauczyciela na 10/40 etatu? W przypadku kiedy nauczyciel taki byłby na zwolnieniu L4 lub na urlopie pełny miesiąc czy dyrektor szkoły jest zobowiązany wypłacić zgodnie z kodeksem pracy wynagrodzenie za te 10/40 etatu pomimo, że nauczyciel nie zrealizuje godzin projektowych w tym miesiącu?. Budżet projektu nie zakłada środków za niezrealizowane godziny projektowe tj. np. urlop czy L4,  przewiduje tylko godziny projektowe. Beneficjent zatem nie ma środków w budżecie na pokrycie ewentualnych nieobecności takiego nauczyciela w szkole.  Taki sposób zatrudnienia nauczyciela jest niekorzystny dla Beneficjenta.
                      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                      Odpowiedź na pytanie została przedstawiona w punkcie 5. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż Dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela korzystając z własnych zasobów kadrowych na podstawie art. 35 a Karty Nauczyciela lub przeprowadzić procedurę zatrudnienia nauczyciela zgodnie z wewnętrznym regulaminem szkoły w oparciu o umowę o pracę na podstawie art. 16 Ustawy Prawo Oświatowe, zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu Pracy.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 8. 

                      Czy w przypadku wystąpienia konieczności zorganizowania zastępstwa za nauczyciela w projekcie- wynagrodzenie za czas nieobecności i wynagrodzenie dla nauczyciela zastępującego będzie kwalifikowalne?

                      Czy 13-tka będzie kwalifikowalna w zakresie dodatkowych godzin projektowych?

                      Jeżeli płacone wg stawek jak za nadgodziny, to czy wymagany będzie do kontroli rejestr godzin dodatkowych? Czy inny dokument?

                      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                      Odpowiedź na pytanie w zakresie rozliczania zastępstw w projekcie została przedstawiona w punkcie 5. Ponadto dodatkowe wynagrodzenie roczne co do zasady jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, o ile jest zgodne z przepisami odrębnymi i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu. Niemniej biorąc pod uwagę wskazane powyżej zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości odpowiadającej wartości, w jakiej kwota wynagrodzenia nauczyciela zaangażowanego na podstawie art. 35 a Karty Nauczyciela przyczyniła się do wyliczenia wysokości ww. wynagrodzenia stanowi wydatek niekwalifikowalny. Z kolei w odniesieniu do kwestii potwierdzenia zrealizowania dodatkowych godzin przez nauczyciela sposób udokumentowania powyższych czynności winien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi, w tym wewnętrznymi uregulowaniami jednostki. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 nie wprowadzają dodatkowych wymogów w ww. obszarze.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 9. Wytyczne w zakresie kwalif. „mówią” że „ łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie”  Prosimy o potwierdzenie, czy niżej przedstawiony sposób wyliczania godzin personelu tj. nauczycieli zatrudnionych na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela jest prawidłowy:

                      - nauczyciel zatrudniony na pełny etat w szkole tj.18/18 realizuje w tej szkole tygodniowo 8 godz projektowych -  liczymy w tygodniu 18 godzin + 8 z projektu na tydzień tj. 26 godzin tygodniowo

                      - w ramach powyżej wskazanej umowy o pracę zrealizuje jeszcze 4 godz. ponadwymiarowe w tygodniu – liczymy w tygodniu 4 godziny

                      - ten sam nauczyciel wykazuje, że w innej szkole pracuje na 5/20 etatu tj. realizuje tam 5 godz zajęć w tygodniu – liczymy w tygodniu 5 godzin

                      - ten sam nauczyciel w 3 placówce realizuje 10/20 etatu – liczymy w tygodniu 10 godz.

                      Suma godzin wykazanych w tygodniu wynosi 45.

                      - ponadto w ramach pierwszej umowy nauczyciel zrealizował jeszcze w miesiącu 5 godz. w ramach zastępstwa

                      Ostatecznie w miesiącu nauczyciel taki wykazał 4 tygodnie x 45 godz oraz 5 godz (zastępstwa) zatem jego miesięczna praca to 185 godz. .

                      Proszę o potwierdzenie, czy tak sporządzone oświadczenie nauczyciela o przepracowanych godzinach w miesiącu jest prawidłowe.

                      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                      Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 wskazują na całkowite zaangażowanie zawodowe personelu projektu. Sposób zaś weryfikacji, czy ww. zaangażowanie spełnia określone w Wytycznych warunki należy do Beneficjenta, mając na uwadze specyficzne uwarunkowania danego zatrudnienia. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, do 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego należy uwzględnić cały czas ich pracy, o którym mowa w ustawie - Karta Nauczyciela, a nie wyłącznie zajęcia wynikające z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum). W świetle przepisów art. 42 ust. 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela, w ramach ustalonego wynagrodzenia oraz czasu pracy nieprzekraczającego 40 godzin na tydzień nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć obowiązany jest realizować:
                      1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (pensum);
                      2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
                      3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 10. Czy godziny zajęć prowadzonych przez nauczycieli w ramach programów współfinansowanych ze środków UE należy wliczać do godzin ponadwymiarowych?
                      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                      W przypadku przydzielenia nauczycielowi zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej jak za godziny ponadwymiarowe. Niemniej zajęcia te nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. Nie wlicza się ich także do przydzielonych nauczycielowi godzin ponadwymiarowych.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 11. W projekcie 11.1.4 zostaną powierzone nauczycielom nadgodziny w celu realizacji zajęć dydaktycznych opisanych we wniosku.

                      Czy ww. nadgodziny są wliczane do:

                      - dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13tki”,

                      - ekwiwalentu za urlop,

                      - nagrody jubileuszowej,

                      - przeciętnej za urlop.

                      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                      Podczas wydatkowania środków projektowych Beneficjent zobowiązany jest do stosowania prawa powszechnie obowiązującego (krajowego i wspólnotowego) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Odpowiedzialność za prawidłowe zaangażowanie personelu projektu i rozliczenie kosztów jego zaangażowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym i Wytycznymi ponosi Beneficjent. Instytucja Zarządzająca nie jest właściwym podmiotem do interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego i stosowanego przez Beneficjenta w toku swojej bieżącej działalności, to Beneficjent winien rozstrzygnąć czy powierzone nauczycielom godziny w celu realizacji zajęć dydaktycznych opisanych we wniosku należy uwzględnić przy wyliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ekwiwalentu za urlop, nagrody jubileuszowej czy przeciętnej za urlop. Natomiast Instytucja Zarządzająca informuje, iż Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 nie wprowadzają dodatkowych uregulowań w niniejszym zakresie. Wskazują jedynie na niekwalifikowalność nagród jubileuszowych w ramach rozliczanych projektów oraz możliwość kwalifikowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego – z uwzględnieniem szczegółowej informacji udzielonej w punkcie 8.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 12. W sytuacji gdy dyrektor szkoły na podstawie Kodeksu pracy zatrudni nauczyciela do zajęć dydaktycznych opisanych we wniosku o dofinansowanie jak powinno się prawidłowo zapisać tę umowę. 

                      Jaki powinien zostać wpisany wymiar etatu zakładając, że nauczyciel będzie prowadziła jedną godzinę tygodniowo (np. w listopadzie przeprowadzi  4 godziny, a w grudniu ze względu na święta przeprowadzi 2 godziny). 

                      Czy powinno się uśrednić etat?

                      Przykładowo: umowa zawarta od września 2018 do czerwca 2019 tj. 32 zajęcia jeden raz w tygodniu zgodnie z organizacją roku szkolnego tj. bez ferii i świąt.

                       32 zajęcia / 10 miesięcy tj. średnio 3,2 /40 etatu

                      W takiej sytuacji wynagrodzenie będzie wypłacone co miesiąc z etatu 3,2/40, a w programie LSI będzie wykazana ilość godzin rzeczywiście zrealizowana (np. w listopadzie 4 godz., a w grudniu 2 godz.)

                      Jakie powinno się wpisać stanowisko? (Nauczyciel realizujący zajęcia EFS?)

                      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                      Podczas wydatkowania środków projektowych Beneficjent zobowiązany jest do stosowania prawa powszechnie obowiązującego (krajowego i wspólnotowego) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Odpowiedzialność za prawidłowe zaangażowanie personelu projektu i rozliczenie kosztów jego zaangażowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym i Wytycznymi ponosi Beneficjent. Instytucja Zarządzająca nie jest właściwym podmiotem do interpretacji odrębnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego i stosowanego przez Beneficjenta w swojej działalności, w oparciu o które dokona zatrudnienia personelu do projektu. Jednocześnie zwracam uwagę, iż Dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela korzystając z własnych zasobów kadrowych na podstawie art. 35 a Karty Nauczyciela lub przeprowadzić procedurę zatrudnienia nauczyciela zgodnie z wewnętrznym regulaminem szkoły w oparciu o umowę o pracę na podstawie art. 16 Ustawy Prawo Oświatowe, zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu Pracy.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 13. 

                      Z umową o pracę są związane następujące wydatki:

                      - urlop wypoczynkowy /ekwiwalent za urlop,

                      - wstępne szkolenie BHP,

                      - okresowe szkolenie BHP,

                      - badanie lekarskie,

                      - fundusz socjalny,

                      - zasiłek chorobowy,

                      - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13tka”

                      Czy wyżej wymienione wydatki są kosztami kwalifikowalnymi?

                      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                      Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, kwalifikowalne są co do zasady wszelkie składowe wynagrodzenia szczegółowo opisane w Wytycznych. Zwracam jednak uwagę na wskazany przez Beneficjenta fundusz socjalny, bowiem należy mieć na względzie, iż świadczenia realizowane ze środków ZFŚS dla personelu projektu stanowią w świetle Wytycznych wydatek niekwalifikowalny. Ponadto w odniesieniu do dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy uwzględnić szczegółową informację udzieloną w punkcie 8.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 14. Czy nowa szkoła podstawowa, która od 1 września powstała z przekształcenia Gimnazjum może aplikować w ramach konkursu?

                      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                      Nowopowstała szkoła nie może aplikować do konkursu w ramach I i II typu projektu. Wsparcie w ramach tych typów kierowane jest do szkół lub placówek, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w ramach regionu. Nowopowstała szkoła nie posiada takich wyników. W przypadku powstania nowej szkoły z połączenia 2 szkół, z których tylko jedna miała wyniki poniżej średniej, również nie ma możliwości objęcia jej wsparciem w ramach I i II typu projektu.

                      Możliwe natomiast jest wsparcie w ramach III typu. Należy tylko pamiętać o ograniczeniach wynikających z regulaminu konkursu m.in., że wsparciem mogą być objęci wyłącznie uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniowie młodsi tj. kl. I i IV szkoły podstawowej chyba, że wsparcie kierowane jest do uczniów niepełnosprawnych.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 15. Czy wskaźniki dotyczące doposażenia pracowni przedmiotowych w programie uwzględniamy tylko podczas realizacji II typu projektu?

                      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                      Wskaźniki wymienione poniżej uwzględniamy tylko wówczas gdy w projekcie realizowany jest II typ tj. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).

                      -Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie;

                      -Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 16. Czy, aby zakwalifikować ucznia jako zdolnego wystarczy opinia nauczyciela?

                      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                      Opinia nauczyciela oparta na indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwościach psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowaniach i uzdolnieniach jest jak najbardziej wystarczająca.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 17. Co jeśli podczas realizacji projektu ryczałtowego okaże się, że nie wszystkie dzieci  będące grupą docelową będą uczęszczały na zajęcia?

                      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                      Podczas konstruowania projektu najlepiej we wskaźnikach rezultatu uwzględnić taką opcję i ich wartość założyć na poziomie niższym (minimum 80%) niż we wskaźnikach produktu.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 18. Czy zajęcia z robotyki są kwalifikowalne w ramach konkursu?

                      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                      Z uwagi na konieczność zachowania linii demarkacyjnej pomiędzy różnymi programami finansowanymi ze środków europejskich działania z zakresu programowania zostały wyłączone z zakresu interwencji EFS. W związku z tym, że robotyka jest ściśle związana z programowaniem, niestety zajęcia z robotyki nie będą mogły być uznane za kwalifikowalne.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 19. Czy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą brać udział w normalnych zajęciach np. matematycznych?

                      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                      Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą brać udział w zajęciach w ramach wszystkich typów projektu.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 20. Czy komputer zakupiony za kwotę niższą niż 3500 zł jest środkiem trwałym?

                      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                      Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wskazują, iż limitowane są artykuły, które łącznie:

                      -Są środkami trwałymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz

                      -Ich wartość początkowa (netto) jest równa lub większa od 3 500,00 PLN.

                      Środkiem trwałym zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki organizacyjnej m.in. maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy. Zgodnie z pkt 6.12 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup,amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu; wymóg uzasadnienia pozyskania dotyczy wyłącznie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3 500 zł netto.
                      W związku z powyższym komputer o wartości poniżej 3 500 zł netto nie powinien być wskazany jako środek trwały.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 21. Czy w sytuacji kiedy studia podyplomowe się już rozpoczęły można w ramach wydatków budżetowych sfinansować tylko 2 semestry studiów?

                      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                      Sfinansowane mogą być tylko te semestry, które będą trwały w okresie realizacji projektu.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 22. Czy w III typie projektów mogą być zrealizowane zajęcia, które uczą dzieci jak się uczyć?

                      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                      Jak najbardziej, ponieważ w ramach III typu mogą być prowadzone m.in.

                      - zajęcia specjalistyczne, prowadzone w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach: zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

                      - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, organizowane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 23. Czy po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu możliwe jest wprowadzanie zmian we wniosku?

                      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                      Jest taka możliwość. Dokumentem, który reguluje proces wprowadzania zmian jest umowa o dofinansowanie projektu.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 24. W ramach Typu projektu nr 1, tj. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, szkoły które mają być objęte projektem chciałyby zaplanować zajęcia, które byłyby zrealizowane po szkołą i poza lekcjami.

                      Czy możliwe jest (kwalifikowalne) wynagradzanie nauczyciela realizującego zajęcia w dni wolne od nauki (soboty, niedziele), ale oczywiście poza feriami zimowymi i wakacjami letnimi, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi (nauczyciel będzie prowadził zajęcia w ramach godzin ponadwymiarowych)?

                      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                      Zajęcia mogą odbywać się w dni wolne od nauki a tym samym wynagrodzenie nauczycieli może być kwalifikowalne jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję o prowadzeniu tych zajęć w dni wolne od nauki i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

                      Zgodnie z art. 35a ust. 1 Karty Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w publicznych szkołach, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3 KN (jak za godziny ponadwymiarowe lub godziny doraźnych zastępstw). Zajęcia te są przydzielane za zgodą nauczyciela, ale nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego pensum.

                      W związku z tym, że Karta Nauczyciela wprost wskazuje, iż zajęcia realizowane w ramach środków UE przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej jak za godziny ponadwymiarowe, oznacza że ustawodawca nie zaliczył tych godzin do godzin ponadwymiarowych gdzie obowiązują limity godzin - maksymalnie  ¼ pensum bez zgody i ½ pensum za zgodą.  W przypadku realizacji zajęć ze środków unijnych ich liczbę ustala dyrektor w zależności od potrzeb.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 25. W ramach Typu projektu nr 2, tj.: Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) jednym z warunków jest wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

                      Pytanie. Czy możliwe jest, aby w jednej szkole mogłyby być stworzone / wyposażone zarówno pracownia matematyczna jak i do przedmiotów przyrodniczych, czy też na podstawie przeprowadzonej diagnozy szkoła ma wybrać, którą z pracowni chce wyposażyć pomimo że w obu występują deficyty sprzętu czy narzędzi do prowadzenia zajęć?

                      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                      W ramach II typu możliwe jest wyposażenie nie tylko jednej pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki jeżeli potrzeba taka wynika z przeprowadzonej diagnozy.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 26. Czy  kwalifikowany jest zakup dygestorium do pracowni chemicznej. Potrzeba zgodna z diagnozą i zaplanowanym w projekcie wsparciem.

                      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                      Tak, zakup dygestorium jest wydatkiem kwalifikowalnym.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 27. Jesteśmy zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach projektu PRO WSL 2014-2020 konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17. Mamy jednak wątpliwości czy możemy starać się o takie dofinansowanie, jeśli Nasza Szkoła nie widnieje na Liście Szkół objętych wsparciem 11.1.4 (002,135,136)?

                      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                      Jak najbardziej mogą się Państwo starać o dofinansowanie. Jeżeli Państwa szkoła nie widnieje na Liście Szkół objętych wsparciem w ramach poprzednich konkursów z 11.1.4 to projekt może otrzymać dodatkowo 6 punktów na etapie oceny merytorycznej.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 28. Bardzo proszę o odpowiedź w następującej kwestii:

                      - czy w ramach 1 typu projektów do zaplanowanych zajęć można zakupić pomoce dydaktyczne/ specjalistyczny sprzęt/ podręczniki itp.? - wątpliwość nasunęła nam się gdyż na str. 18 regulaminu nie jest wymienione literalnie tego typu wsparcie, w przeciwieństwie do typu III, gdzie na str. 22 regulaminu jest napisane, że można doposażyć placówki w taki sprzęt i pomoce dydaktyczne. Bardzo proszę o pilne rozstrzygnięcie tej kwestii. W ramach tego typu projektu z diagnozy szkół podstawowych wyniknęła potrzeba objęcia wsparciem także uczniów klas II i III, czego nie przewiduje typ III. Planując jednak jakiekolwiek zajęcia/ koła zainteresowań itp. nauczyciele chcieliby kupić jakiś sprzęt/pomoce itp. i nie wiemy czy można go w I typie ująć we wniosku w budżecie.

                      - czy szkoła podstawowa poniżej średniej, osiągająca słabe wyniki w nauce może brać udział w III typie projektów, czy dla tych placówek zarezerwowany jest typ I?

                      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                      W ramach I typu projektu możliwy jest zakup pomocy dydaktycznych, podręczników, gier itp., które są niezbędne do prowadzenia zajęć, są bezpośrednio powiązane ze wsparciem w ramach I typu i wynikają z diagnozy.

                      Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki możliwe jest tylko w ramach II typu.

                      Każda szkoła podstawowa, niezależnie od tego czy ma wyniki poniżej średniej wojewódzkiej, może być objęta wsparciem w ramach III typu. Należy tylko pamiętać o ograniczeniach wynikających z regulaminu konkursu m.in., że wsparciem mogą być objęci wyłącznie uczniowie klas IV-VIII i uczniowie młodsi tj. kl. I i IV chyba, że wsparcie kierowane jest do uczniów niepełnosprawnych.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 29. Część C.1 wniosku Zadania w projekcie -  czy na pytanie Czy projekt będzie rozliczany kwotami ryczałtowymi? zaznaczamy odp. NIE, a w cz. C.2 Zakres finansowy - Wydatki, rzeczywiście poniesione TAK, Stawki jednostkowe NIE - czy tak będzie prawidłowo?

                      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                      W cz. C.1 Zadania w projekcie - na pytanie Czy projekt będzie rozliczany kwotami ryczałtowymi? odp. NIE zaznaczamy wtedy gdy projekt nie jest rozliczany za pomocą kwot ryczałtowych. Za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków rozliczane są projekty do 431 220,00 PLN wartości wkładu publicznego (równowartość kwoty  100  000 EUR).

                      Projekt o wartości przekraczającej kwotę 431 220,00 PLN rozliczany jest na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych więc w cz. C.2 Zakres finansowy - Wydatki, rzeczywiście poniesione zaznaczmy TAK.

                      W ramach obecnego konkursu 11.1.4 nie mają zastosowania stawki jednostkowe więc zaznaczamy NIE.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 30. Czy planowane do zakupu pomoce naukowe np. tablice interaktywne, gry logiczne, podręczniki - wpisujemy do części C2.1. wniosku oddzielnie tzn. każda pomoc naukowa to odrębna pozycja czy można je pogrupować tematycznie a w opisie wyszczególnić?

                      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                      W cz. C.2.1 pomoce naukowe można jak najbardziej pogrupować tematycznie, wyszczególniając je i podając ich ceny jednostkowe w opisie wydatku.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 31. W ramach projektu Szkoła zamierza zaangażować 5 nauczycieli (2 obecnych i 3 z zewnątrz). W ramach IV typu projektu planowane jest przeprowadzenie szkolenia dla 20 nauczycieli - czy tak będzie prawidłowo?

                      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                      W ramach IV typu projektu mogą Państwo przeprowadzić szkolenia dla takiej ilości nauczycieli, która wynika z zapotrzebowania, przeprowadzonej diagnozy, niezależnie od ilości nauczycieli zatrudnionych w ramach projektu.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 32. Zgodnie z regulaminem nie ma możliwości dofinansowania zadań obejmujących programowanie - czy zatem koszty np. zakupu robotów lego, robotów Neo, zestawu do zabawy z robotami mogą być uznane jako kwalifikowalne w projekcie?

                      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                      Niestety koszty związane z zakupem robotów nie będą mogły być uznane za kwalifikowalne. Robotyka jest ściśle związana z programowaniem, a zgodnie z zapisami regulaminu konkursu działania z zakresu programowania zostały wyłączone z zakresu interwencji EFS.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 33. Czy Zespół Szkół Specjalnych może ubiegać się o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4? W skład Zespołu Szkół wchodzą: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i Branżowa Szkoła Specjalna Pierwszego Stopnia z klasami Gimnazjum Specjalnego oraz z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. Szkoła chciałaby ubiegać się o dofinansowanie projektu - typ 2  - "Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami)".

                      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                      Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu szkoły specjalne mogą być objęte wsparciem w ramach wszystkich typów, ponieważ kryterium „Czy realizacja typu projektu 1 lub 2 skierowana jest do szkół lub placówek, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu?” nie dotyczy zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych. Wsparcie oczywiście powinno wynikać z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania i musi być zgodne z zapisami regulaminu konkursu.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 34. Czy w przypadku wycieczki szkolnej, inicjowanej i realizowanej przez nauczyciela w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu w dniu wolnym od zajęć (sobota), nauczycielowi – opiekunowi grupy przysługuje wynagrodzenie? Jeśli tak, to w jakiej wysokości.

                      Czy takie wynagrodzenie będzie również przysługiwać dodatkowemu opiekunowi grupy, w przypadku konieczności jego zaangażowania, ze względu na wiek, czy ew. niepełnosprawność uczestników? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, proszę również o informację, na jakiej podstawie dodatkowy opiekun może otrzymać wynagrodzenie?

                      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                      Przepisy powszechnie obowiązujące regulujące kwestię wynagradzania nauczycieli (Karta Nauczyciela) nie przewidują dodatkowego składnika wynagrodzenia dla nauczycieli wyjeżdżających w roli opiekunów na wycieczki szkolne. W przypadku wycieczki szkolnej nie ma możliwości rozliczania czasu pracy nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych. Nie ma do tego podstaw, nie można też mylić ich z godzinami nadliczbowymi wynikającymi z Kodeksu pracy. Zgodnie bowiem z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością tylko w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania. Z tym jest związany i wymaga podkreślenia fakt, że godziny ponadwymiarowe nie są związane z czasem pracy nauczycieli określonym w art. 42 Karty Nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, przy czym przez tydzień należy rozumieć 5 dni roboczych (art. 42c KN). Na marginesie należy zaznaczyć, że Karta Nauczyciela co do zasady nie przewiduje możliwości realizowania wycieczek i imprez szkolnych w dni wolne od pracy. Oznacza to, że czas pracy nauczyciela niewątpliwie nie ogranicza się wyłącznie do realizacji tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych. Poza pensum każdy nauczyciel w ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia jest zobowiązany do realizacji innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów (art. 42 ust. 2 pkt 2 KN). Uczestnictwo nauczycieli w wycieczce klasowej w charakterze opiekunów należy traktować jako zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, jakie muszą oni realizować w obowiązującym 40-godzinnym tygodniu pracy. W związku z powyższym opieka nad uczniami podczas wycieczki szkolnej jest sprawowana przez nauczyciela w ramach czasu pracy i ustalonego dla niego standardowego wynagrodzenia. Dotyczy to również dodatkowych opiekunów grupy ponieważ opiekunem może być tylko osoba, która ma przygotowanie pedagogiczne a więc w praktyce będzie to nauczyciel ewentualnie, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba np. rodzic.

                      Zajęcia mogą odbywać się w dni wolne od nauki a tym samym wynagrodzenie nauczycieli może być kwalifikowalne jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję o prowadzeniu tych zajęć w dni wolne od nauki i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.
                      Zgodnie z art. 35a ust. 1 Karty Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w publicznych szkołach, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3 KN (jak za godziny ponadwymiarowe lub godziny doraźnych zastępstw). Zajęcia te są przydzielane za zgodą nauczyciela, ale nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego pensum.
                      W związku z tym, że Karta Nauczyciela wprost wskazuje, iż za zajęcia realizowane w ramach środków UE przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej jak za godziny ponadwymiarowe, oznacza że ustawodawca nie zaliczył tych godzin do godzin ponadwymiarowych gdzie obowiązują limity godzin - maksymalnie  ¼ pensum bez zgody i ½ pensum za zgodą. W przypadku realizacji zajęć ze środków unijnych ich liczbę ustala dyrektor w zależności od potrzeb.

                      Przypominamy, że podczas wydatkowania środków projektowych Beneficjent zobowiązany jest do stosowania prawa powszechnie obowiązującego (krajowego i wspólnotowego) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca nie jest właściwym podmiotem do interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego i stosowanego przez Beneficjenta w swojej działalności, w oparciu o które dokona zatrudnienia personelu do projektu. Odpowiedzialność za prawidłowe zaangażowanie personelu projektu i rozliczenie kosztów jego zaangażowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym i Wytycznymi ponosi Beneficjent.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Pytanie 35. Czy zapis zawarty w § 7 ust 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,…

                      „§ 7. 1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

                      Ustalając zasady umarzania lub amortyzacji, jednostka może przyjąć stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.2)) albo stawki określone przez jednostkę nadrzędną albo zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

                      2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, mogą być umarzane:

                      1) książki i inne zbiory biblioteczne;

                      2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;”

                      oznacza, że środków dydaktycznych (czyli pomocy dydaktycznych również, bo środkami dydaktycznymi nazywamy zarówno przedmioty dostarczające bodźców zmysłowych, jak i urządzenia techniczne - aparat fotograficzny, mikroskop, teleskop) nie uznaje się za środki trwałe?

                      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                      Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wskazują, iż limitowane są artykuły, które łącznie:

                      Są środkami trwałymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz

                      Ich wartość początkowa (netto) jest równa lub większa od 3 500,00 PLN.

                      W odniesieniu do pomocy dydaktycznych, Rozporządzenie mówi, że m. in. środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, mogą być jednorazowo umarzane. Tak więc środki dydaktyczne nie są z góry wyłączone z definicji środka trwałego, weryfikujemy je pod kątem spełnienia dwóch ww. przesłanek.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                      Zakres udzielonych odpowiedzi jest oparty o wskazane przez Wnioskodawców dane, których część nie została opisana w sposób wyczerpujący. Zaznaczyć należy, że w przypadku gdy istnieją inne okoliczności, których nie wskazano w treści pytań, a które mogą mieć wpływ na prawidłowość udzielonych odpowiedzi istnieje ryzyko związane z niekwalifikowalnością wydatków w ramach projektu.

                       Pytanie 7. Czy dla kursów kompetencji cyfrowych należy stosować stawki wskazane w Taryfikatorze dla Szkoleń komputerowych prowadzących do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL?  
                       Odpowiedź. 15.12.2017 r. 
                       W przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie umiejętności dotyczących ICT, zakres wsparcia musi obejmować kursy lub szkolenia kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu określonych kwalifikacji lub uzyskaniem dokumentu potwierdzającego zdobycie i poprawę kompetencji  cyfrowych zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu etapami. Uczestnik projektu po przedstawieniu Operatorowi/Beneficjentowi swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie będzie samodzielnie dokonywał wyboru szkolenia, które realizować będzie Operator/Beneficjent poprzez wykupienie dla uczestnika odpowiedniego szkolenia na rynku usług szkoleniowych lub samodzielną organizację grup szkoleniowych gromadzących większą liczbę uczestników zgłaszających potrzebę szkolenia w  takim samym zakresie. Przy czym od momentu zgłoszenia przez uczestnika projektu  potrzeby szkolenia do momentu rozpoczęcia danej formy wsparcia nie może upłynąć więcej niż trzy miesiące.

                       Cena szkolenia komputerowego nie może przekraczać cen szkoleń i kursów określonych w tabeli I.3 Wykazu dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” obowiązującego dla konkursów i naborów ogłaszanych w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiącego Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu. 

                       Ponadto zakres szkolenia komputerowego musi odpowiadać wymogom wskazanym w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu- Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w PI 10 iii w ramach Poddziałania 11.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

                       Zatem, jeśli uczestnik dokona wyboru szkolenia ECDL należy stosować stawki nieprzekraczające stawek wskazanych w Taryfikatorze dla szkoleń komputerowych prowadzących do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL.

                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                       Pytanie 6. Czy koszty podręczników oraz koszty przeprowadzenia egzaminu i wydania certyfikatu dla szkoleń językowych powinny zostać ujęte w osobnej pozycji
                       w budżecie projektu (poza kosztami jednostkowymi)?
                       Odpowiedź. 15.12.2017 r. Zgodnie z zapisami regulaminu koszty związane z zakupem podręcznika (teoretycznego i ćwiczeniowego), przeprowadzeniem egzaminu, wydaniem certyfikatu, pokryciem wydatków poniesionych w celu ułatwienia dostępu w projekcie osób z niepełnosprawnościami, kosztami opieki nad dzieckiem do lat 7 albo osobą zależną  oraz  koszty pośrednie mogą być rozliczane poza stawką jednostkową jako osobna pozycja budżetu.

                       Jednocześnie należy pamiętać, że stawek jednostkowych nie stosuje się do projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.

                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                       Pytanie 5. Czy istnieje możliwość sfinansowania zakupu laptopów dla celów związanych z realizowaniem szkoleń ICT w ramach kosztów bezpośrednich projektu?
                       Odpowiedź. 15.12.2017 r.
                       W przypadku zakupu laptopów na potrzeby realizacji szkoleń należy kierować się zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które regulują kwestię zakupu środków trwałych do projektu.

                       Zgodnie z rozdziałem 6.12 Wytycznych koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu.

                       Należy pamiętać, że wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.
                       Zatem w zakup laptopa w tym przypadku co do zasady będzie wydatkiem kwalifikowanym w kosztach bezpośrednich
                       .
                       Jednak zasadność poniesienia wydatku będzie podlegała subiektywnej ocenie przez członka KOP, w tym także w  powiązaniu z oceną zdolności do efektywnej realizacji projektu w szczególności w zakresie posiadanego potencjału wnioskodawcy (część B12 wniosku o dofinansowanie).

                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                       Pytanie 4. Czy w ramach projektu zaplanować można wyłącznie wsparcie w obszarze umiejętności ICT lub wyłącznie w obszarze znajomości języków obcych, czy należy w ramach jednego projektu zapewnić wsparcie zarówno w obszarze ICT jak i języków obcych?
                       Odpowiedź, 15.12.2017 r. 
                       Zgodnie z Regulaminem konkursu  wnioskodawca jest obowiązany uwzględnić wsparcie uczestników w zakresie szkoleń językowych i komputerowych.

                       Zatem, Wnioskodawca powinien zaplanować w projekcie następujące typy działań:
                       1.        Szkolenia:
                       a) językowe dla wszystkich poziomów znajomości (informacja o stawkach znajduje się w załączniku nr 6 do regulaminu konkursu)
                       –angielskiego,
                       - francuskiego,
                       - niemieckiego
                       b) komputerowe (standard dla szkoleń komputerowych został określony w załączniku nr 7 do regulaminu konkursu)

                       2.        Walidację i certyfikację kompetencji językowych i komputerowych uzyskanych poza projektem.

                       Należy pamiętać, że Poddziałanie 11.4.3 oparte jest na podejściu popytowym, oznacza to, że należy zapewnić każdemu uczestnikowi dostęp do wszystkich form wsparcia (szczegółowe kryterium dostępu). W ten sposób uczestnik będzie mógł samodzielnie dokonać wyboru interesującego go kursu/szkolenia.

                       Tym samym operator/beneficjent powinien dostarczyć uczestnikom/uczestniczkom zarówno szkoleń językowych jak i z obszaru ICT, każde odrębnie. Zarówno poziom jak i zakres winien zostać dostosowany do potrzeb zgłaszanych przez uczestników/uczestniczki projektu.

                       Ponadto, jeżeli w przypadku danej osoby szkolenie nie będzie potrzebne, należy zapewnić jej możliwość skorzystania wyłącznie z walidacji i certyfikacji posiadanych przez nią kompetencji językowych lub w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                       Pytanie 3. Czy we wniosku o dofinansowanie może występować pomoc publiczna?
                       Odpowiedź, 13.11.2017 r.
                       Zapisy SZOOP RP WSL 2014-2020 wskazują, iż działanie 11.4 jest adresowane do osób fizycznych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane szkoleniami dostępnymi w ramach ww. działania. SZOOP wprowadza też linię demarkacyjną między  Działaniem 8.2, w którym przedsiębiorcy mogą szkolić swoich pracowników, a Działaniem 11.4.

                       W związku z powyższym we wniosku nie powinna występować pomoc publiczna.

                       Zapisy w regulaminie konkursu (pkt. 2.1.1. ppkt. 14) dotyczące wykluczenia występowania w projekcie pomocy publicznej są zgodne z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 tj. Dodatkowymi wyjaśnieniami dotyczącymi działania 11.4 (str. 342-344).

                       Opisane dodatkowe warunki, pozwalają wykluczyć występowanie pomocy publicznej, po spełnieniu których można uznać, iż wsparcie udzielone na rzecz danego podmiotu nie spełnia wszystkich przesłanek występowania pomocy publicznej, a tym samym nie mają wobec niego zastosowania reguły dotyczące udzielania pomocy publicznej.  Informacje powinny być stosowane pomocniczo w trakcie weryfikacji projektów pod kątem występowania pomocy publicznej.

                       Dodatkowo należy mieć na względzie fakt, że obowiązkiem Beneficjenta jest także weryfikacja wątpliwości na podstawie testu pomocy publicznej na każdym etapie realizacji projektu.

                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                       Pytanie 2. Co to znaczy jedna tematyka szkoleniowa?
                       Załóżmy, że w projekcie organizowane są kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i kursy komputerowe, na różnych poziomach zaawansowania.
                       Od czego dokładnie należy liczyć 20%?
                       Odpowiedź, 13.11.2017 r.
                       Pojęcie jednego szkolenia zostało zinterpretowane przez Instytucję Zarządzającą PO KL jako:

                       - jedna edycja szkolenia (w przypadku szkoleń jednorodnych [jednomodułowych], tj. o tym samym zakresie merytorycznym)
                       albo
                       - jedna, wyodrębniona pod względem merytorycznym część szkolenia realizowanego w ramach danego projektu objętego dofinansowaniem.

                       Ponadto, odnośna interpretacja stwierdza, że w przypadku kursu języka obcego, za jedno szkolenie należy uznać w szczególności jedną edycję szkolenia (o tym samym zakresie merytorycznym, tj. np. na jednym poziomie znajomości języka) z jednego języka obcego. W sytuacji, gdy edycja dzieli się na grupy szkoleniowe, grupy te nie stanowią odrębnego szkolenia. Ponadto, limit 20% uczestników projektu pochodzących od jednego pracodawcy należy odnieść do ogólnej liczby osób rozpoczynających szkolenie.

                       Przez pojęcie tematyka należy rozumieć ogół zagadnień poruszanych w danym obszarze wiedzy.

                       Wobec powyższego, pojęcia jednego szkolenia i jednej tematyki, w obrębie Działania 11.3 oraz Działania 11.4 są tożsame i oznaczają:
                       w przypadku projektu z Działania 11.3 jeden temat jednego rodzaju kursu (kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych lub kursu kompetencji ogólnych lub kursu innego niż wymienione);
                       w przypadku projektu z Działania 11.4 jeden poziom znajomości jednego języka obcego, np. język angielski na poziomie A1 lub język angielski na poziomie A2 lub język angielski na poziomie B1 lub język angielski na poziomie B2 lub język angielski na poziomie C1 lub język angielski na poziomie C2 (a więc 6 różnych tematyk).

                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                       Pytanie 1. Jaka jest kwota alokacji przeznaczona na procedurę odwoławczą?
                       Odpowiedź, 13.11.2017 r.
                       Informujemy, że dla naboru nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-052/17 nie została wydzielona kwota rezerwy finansowej przeznaczonej na projekty wybrane do dofinansowania w wyniku  procedury odwoławczej.

                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                        

                        Pytanie 3. Czy w zamówieniach powyżej 30 000 EUR finansowanych ze środków UE obligatoryjnie  musi być stosowane kryterium 60%- cena, 40%- pozostałe. Jeśli nie, to w jakim przypadkach możemy zastosować kryterium cenowe większe niż 60%?
                        Odpowiedź, 15.11.2017 r.
                        Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w art. 91 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn.zm.), „Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust 2 i art. 80 ust. 3.”
                        Powyższe oznacza, iż zastrzeżenie, zgodnie z którym cena może być jedynym kryterium bądź kryterium o maksymalnej wadze 60% odnosi się wyłącznie do zamawiających, którzy są zaliczani do jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Kwestia źródła finansowania nie ma przy tym żadnego znaczenia. Najistotniejsze jest to, czy spełnione są przesłanki, które pozwalają przyporządkować kryterium ceny wagę większą niż 60%. Są dwie takie przesłanki:

                        - zamawiający musi określić w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia,
                        - zamawiający wykaże, że w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnione zostały koszty cyklu życia, ewentualnie koszty w ramach cyklu życia związane z realizacją zamówienia w ogóle nie występują.

                        Jeżeli zamawiający jest w stanie wykazać spełnienie powyższych przesłanek to może zastosować w postępowaniu kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%, a nawet cena może być jedynym kryterium wyboru oferty (w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej należy ostrożnie podchodzić do jedynego kryterium ceny, gdyż co do zasady zaleca się, żeby cena nie była jedynym kryterium wyboru oferty).

                        Należy dodać, iż zastrzeżenia, iż cena nie powinna posiadać wagi większej niż 60% nie dotyczy postępowania realizowanego w trybie zapytania o cenę oraz licytacji elektronicznej, jednak wspomniane tryby przy projektach współfinansowanych ze środków UE praktycznie nie są stosowane, więc nie ma to przełożenia na praktykę.

                        Wracając do pytania, nie da się jednoznacznie wskazać katalogu przypadków, gdy cena może posiadać wagę większą niż 60%, ponieważ do każdego zamówienia należy podchodzić indywidualnie i wszystko zależy od opisu przedmiotu zamówienia.

                        Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                        Pytanie 2. Proszę podać, jak liczyć termin składania ofert np. 7-dniowy. Ogłoszenie o zapytaniu opublikowano np. 06.11.2017. Czy ostateczny minimalny termin złożenia oferty to będzie 13.11.2017 i czy można określić godzinę?
                        Odpowiedź, 15.11.2017 r.
                        Przy założeniu, że ogłoszenie o zamówieniu zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6.11.2017 r., minimalny termin do złożenia oferty to 14.11.2017 r. Liczymy 7 pełnych dni, nie wliczając tego dnia, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie. Oczywiście w ogłoszeniu trzeba podać godzinę – np. termin składania ofert upływa w dniu 14.11.2017 r. o godzinie 11.00.W odniesieniu do wyznaczania terminu składania ofert proszę pamiętać o podstawowej zasadzie zawartej w art. 43 ust. 1 ustawy Pzp – „(…) zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty (…).”Powyższe oznacza, iż jeżeli jest taka potrzeba, to należy wyznaczyć termin dłuższy niż zawarty w zapytaniu 7-dniowy termin.

                        Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                        Pytanie 1. Czy można zakazać zlecania części zamówienia podwykonawcom? Czy w przypadku zasady konkurencyjności potencjalni oferenci mogą umożliwić odwołanie się od wyniku postępowania?
                        Odpowiedź, 15.11.2017 r.

                        W zapytaniu nr 3 poruszono dwie kwestie:

                        1) Czy można zakazać zlecenia części zamówienia podwykonawcom? Nie wiadomo, czy autor pytania odnosi się do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, czy do wytycznych. Przepisy ustawy rozstrzygają tę kwestię w art. 36a. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, iż co do zasady wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, a zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę (bez udziału podwykonawcy) jedynie kluczowych części zamówienia w ramach zamówienia na roboty budowlane lub usługi ewentualnie prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. Powyższe oznacza, iż zamawiający nie może napisać w SIWZ, że w ogóle nie dopuszcza do realizacji zamówienia podwykonawców. Taki zapis stanowić będzie naruszenie przepisów ustawy. Zamawiający może natomiast zakazać możliwość zlecenia części zamówienia podwykonawcy w odniesieniu do kluczowych części zamówienia (roboty budowlane lub usługi) lub prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją (dostawy).

                        2) Nie do końca rozumiem drugie pytanie ale zakładam, że autorowi chodziło o to, czy wykonawca może odwołać się od wyniku postępowania? Kwestii tej nie regulują wytyczne, jednakże nie widzę przeszkód w możliwości kwestionowania przez wykonawców rozstrzygnięć jakie zapadną w ramach postępowania objętego zasadą konkurencyjności. Jeżeli wykonawca nie zgadza się z decyzją zamawiającego może napisać pismo w tej sprawie do zamawiającego, a zamawiający powinien takie pismo rozpatrzeć. Stosowałbym w takiej sprawie poprzez analogię przepis art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych.

                        Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                         Pytanie 3. Czy w ramach ogłoszonego naboru RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18 wniosków istnieje możliwość zakupu taboru autobusowego napędzanego hybrydami opartymi na silnikach diesla?
                         Odpowiedź, 28.09.2018 r. 
                         Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wprowadzonego dla II rundy konkursowej naboru RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18 „wsparcie jest ograniczone do zakupu niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru autobusowego zasilanego paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. dyrektywy 2014/94/UE). Ze wsparcia wyłączony jest zakup pojazdów napędzanych wyłącznie silnikami diesla.” 

                         W uzasadnionych przypadkach tzn. tam gdzie inwestycje np. w tabor bezemisyjny lub zasilany paliwami alternatywnymi byłyby nieuzasadnione, możliwe jest dofinansowanie pojazdów z silnikami hybrydowymi łączącymi paliwo diesel oraz elektryczne. W sytuacji takiej do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć uzasadnienie dla takiego rozwiązania. 

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

                         Pytanie 2. Czy w ramach ogłoszonego naboru RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18 wniosków istnieje możliwość zakupu taboru autobusowego napędzanego silnikami diesla?
                         Odpowiedź, 01.08.2018 r.
                         Z uwagi na obowiązujące zapisy Umowy Partnerstwa oraz trwające renegocjacje RPO WSL na lata 2014-2020, IZ RPO WSL nie rekomenduje w ramach naboru wniosków nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18, zakupu pojazdów napędzanych wyłącznie silnikami diesla. Powyższe podejście zostało potwierdzone w dn. 5.06.2018 r. przez Komitet Monitorujący w kryteriach wyboru projektów, stanowiących zał. nr 3 do SZOOP.

                         Zapisy przyjętego przez Komitet Monitorujący kryterium określają, że wsparcie jest ograniczone do zakupu niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru autobusowego zasilanego paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. dyrektywy 2014/94/UE). Ze wsparcia wyłączony jest zakup pojazdów napędzanych wyłącznie silnikami diesla.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

                         Pytanie 1. Czy w przypadku projektów objętych rekompensatą wymóg określony w art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 (obowiązek publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej najpóźniej na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia informacji o takim zamiarze) dotyczy przypadków, w których gmina powierza wykonywanie usług publicznych własnemu zakładowi budżetowemu?

                         W przypadku potwierdzenia istnienia takiego obowiązku, w jaki sposób należy zapewnić spełnienie ww. obowiązku publikacyjnego, w przypadku zakładu budżetowego utworzonego przed wejściem w życie rozporządzenia 1370/2007, mając na względzie, iż publikacja taka powinna mieć miejsce na rok przed powierzeniem wykonywania usługi publicznej?

                         Odpowiedź, 9.11.2017 r.
                         Zgodnie z rozporządzeniem nr 1370/2007, istnieje kilka sposobów wyboru podmiotu świadczącego usługi publiczne. Właściwy organ może zdecydować, że będzie samodzielnie świadczył takie usługi. Możliwość ta nie dotyczy transportu kolejowego, gdyż zgodnie z dyrektywą nr 2012/34/UE państwa członkowskie są zobowiązane zapewnić niezależne (od państwa) zarządzanie przedsiębiorstwami kolejowymi . Istnieje także możliwość bezpośredniego powierzenia umowy o świadczenie usług publicznych – w tym można wyróżnić w szczególności bezpośredni wybór podmiotu zewnętrznego, powierzenie świadczenia usług tzw. podmiotowi wewnętrznemu oraz powierzenie umowy w przypadku zakłócenia świadczenia usług lub bezpośredniego ryzyka powstania takiego zagrożenia (środki nadzwyczajne). Wreszcie, jako zasadniczy tryb wyboru podmiotu świadczącego usługi publiczne w transporcie pasażerskim, rozporządzenie przewiduje otwarty, sprawiedliwy, zgodny z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji, przetarg.
                         Art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1370/2007 dotyczący obowiązków publikacyjnych literalnie odnosi się do powierzenia świadczenia usług wyłącznie w drodze „procedury przetargowej” oraz „bezpośredniego przyznania zamówienia”. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1867 z późn. zm.), organizator może realizować przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego w formie samorządowego zakładu budżetowego. W tym przypadku mamy do czynienia z samodzielnym świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez organizatora. Przepis ten odpowiada przewidzianej przez rozporządzenie nr 1370/2007 możliwości samodzielnego świadczenia usług przez właściwy organ lokalny, tj. organ, którego właściwość miejscowa nie obejmuje całego kraju. Oznacza to, że w tym przypadku nie mamy do czynienia ani z „procedurą przetargową” ani „bezpośrednim przyznaniem zamówienia” w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 1370/2007. W tym kontekście należy uznać, że przepis art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 (dot. obowiązku publikacyjnego) faktycznie nie ma zastosowania do opisanej sytuacji, choć dla bezpieczeństwa można dokonać publikacji stosownego ogłoszenia. Jednocześnie należy wyjaśnić, że zgodnie z rozporządzeniem nr 1370/2007, okres obowiązywania aktu powierzenia świadczenia usług w każdym przypadku, także gdy organizator samodzielnie świadczy usługi, jest ograniczony czasowo. Ogłoszenie może zatem zostać ewentualnie opublikowane w momencie przyjęcia aktu wskazującego na rozpoczęcie nowego okresu powierzenia. Trudno natomiast mówić o obowiązku publikacyjnym w sytuacji, w której pomoc jest przyznawana w ramach aktu powierzenia o określonym terminie obowiązywania przyjętym przed wejściem w życie rozporządzenia nr 1370/2007.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

                          Pytanie 8. Obowiązki realizującego projekt EFS (refundacyjny) - złożony wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny, a termin realizacji już biegnie. Konkurs 11.1.3, realizacja zajęć, doposażenie, dokształcenie kadry w nowo otwartym OWP. 
                          Odpowiedź, 20.11.2017 r.
                          Obowiązki beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków UE określa zawsze umowa o dofinansowanie. Ponosząc wydatki przed podpisaniem umowy należy mieć jednak na uwadze zapisy pkt 12 Podrozdziału 6.1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, zgodnie z którym wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków określonych w Wytycznych oraz w umowie o dofinansowanie. Zakres przyszłych wymagań wskazany jest zwykle w regulaminie konkursu. Z reguły dotyczy to obowiązku ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, obowiązku zastosowania klauzul społecznych podczas realizacji zamówień publicznych określonego rodzaju w zakresie wskazanym przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie oraz innych wymagań i obowiązków, które zostaną następnie uwzględnione w treści umowy o dofinansowanie.

                          Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                          Pytanie 7. Zatrudnienie nauczyciela jako koordynatora projektu - jaka umowa?
                          Odpowiedź, 3.11.2017 r.
                          Zgodnie z treścią podrozdziału 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, koszty koordynatora projektu, w tym koszty jego wynagrodzenia, należą do katalogu kosztów pośrednich. W odniesieniu do takich kosztów nie mają zastosowania ograniczenia wynikające z sekcji 6.15.1 Wytycznych wprowadzające zakaz angażowania pracownika Beneficjenta do realizacji zadań w projekcie na podstawie stosunku cywilnoprawnego, w odniesieniu do takich kosztów - zgodnie z sekcją 6.6.2 Wytycznych – nie ma również obowiązku gromadzenia oraz opisywania dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków wykazywanych jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Brak wymogu ewidencjonowania w projekcie kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową oznacza, że wykazane we wniosku o płatność wydatki z nimi związane nie podlegają kontroli na miejscu. W związku z powyższym podjęcie decyzji, co do formy zatrudnienia personelu zarządzającego w ramach kosztów pośrednich leży po stronie Beneficjenta i jest uzależnione od jego charakteru działalności i ewentualnych ograniczeń z tym związanych, jeśli występują. Co do zasady zatem możliwe jest zatrudnienie nauczyciela jako koordynatora projektu na podstawie zawartej z nim umowy cywilnoprawnej, przy czym wybór wykonawcy powinien w takim przypadku nastąpić z zachowaniem odpowiedniego trybu konkurencyjnego. Ze względu na przejrzystość i obiektywizm w realizacji projektu powinno się jednak unikać sytuacji, w której osoby stanowiące kadrę zarządzającą projektu i pobierające z tego tytułu wynagrodzenie są jednocześnie trenerem oraz/lub odbiorcą wsparcia w tym samym projekcie.

                          Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                          Pytanie 6. Jak prawidłowo zaksięgować i zaklasyfikować pomniejszenie wydatków z wniosku o płatność w bieżącym roku z roku poprzedniego?
                          Odpowiedź, 3.11.2017 r.
                          Zmniejszenie wydatków z wniosku o płatność wynikające z otrzymania przez beneficjenta faktury korygującej do faktury rozliczonej w poprzednim wniosku o płatność należy ująć w najbliższym wniosku o płatność wykazując ją w osobnym wierszu wydatków dla danego zadania ze znakiem ujemnym. W polu uwagi należy wskazać numer faktury pierwotnej, którego dotyczy dana korekta oraz numer wniosku, w którym została ujęta. Księgowanie faktury korygującej w księgach rachunkowych beneficjenta powinno być zgodne ze stosowaną przez niego polityką rachunkowości. W szczególności należy mieć na uwadze art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe i informacje te otrzymała przed zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego – to powinna odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy. Jeżeli natomiast informacje te uzyskała po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała.

                          Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                          Pytanie 5. Czy weryfikacja wniosku o płatność może trwać dłużej niż termin wskazany w umowie o dofinansowanie - 20 dni lub być wstrzymana, jeśli Beneficjent oczekuje na ostateczną informację pokontrolną projektu?
                          Odpowiedź, 3.11.2017 r.
                          Zgodnie z treścią aktualnie obowiązującego wzoru Umowy o dofinansowanie, IZ dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność w terminie 20 dni roboczych od daty otrzymania wniosku lub każdej jego kolejnej wersji. W określonych przypadkach jednak powyższy termin ulega przerwaniu i biegnie od nowa dopiero z chwilą usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Ma to miejsce w przypadku, gdy:
                          w ramach projektu dokonywana jest kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność – termin weryfikacji wniosku ulega wówczas przerwaniu i biegnie na nowo od dnia przekazania do IZ informacji o wykonaniu/zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych (za wyjątkiem przypadku, gdy wyniki kontroli nie wskazują wystąpienia wydatków niekwalifikowalnych lub nieprawidłowości w projekcie bądź też nie mają wpływu na rozliczenie końcowe projektu),
                          dokonywana jest przez IZ doraźna kontrola w projekcie – termin weryfikacji każdego złożonego wniosku o płatność ulega przerwaniu i biegnie od nowa, chyba że IZ ma możliwość wyłączenia z wniosku zakwestionowanych wydatków i zatwierdzenia pozostałych wydatków wykazanych w danym wniosku o płatność (nie dot. wniosku końcowego o płatność),
                          dokonywana jest kontrola planowa i złożony został wniosek o płatność (nie dot. wniosku końcowego o płatność) – w takim przypadku weryfikacja dokonywana jest z możliwością wyłączenia wydatków niekwalifikowalnych lub nieprawidłowości w projekcie stwierdzonych podczas kontroli.

                          Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                          Pytanie 4. Skąd wiedzieć na etapie pisania wniosku, jaką zawrę umowę zlecenie, dzieło? Co z narzutami?
                          Odpowiedź, 3.11.2017 r.
                          Rodzaj umowy zawieranej z wykonawcą (umowa zlecenie, umowa o dzieło) powinien odpowiadać zakresowi czynności wykonywanych przez tego wykonawcę oraz być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami, przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 KC), przez umowę zlecenia natomiast przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej na rzecz dającego zlecenie (art. 734 KC). Co do zasady nie jest więc możliwe, aby na wykonanie czynności polegającej na dokonywaniu określonych czynności zawierać umowę o dzieło (umowa o dzieło nie może dotyczyć zadań wykonywanych w sposób ciągły), nie jest również możliwe aby na wykonanie czynności polegającej na opracowaniu dzieła zawierać umowę zlecenia. To jaką umowę zawrzeć powinno bowiem zależeć od charakteru zlecanej czynności, co Beneficjent co do zasady powinien wiedzieć na etapie formułowania założeń projektu we wniosku o dofinansowanie. Obowiązek wskazania formy rozliczenia z wykonawcą wynika również z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zgodnie z podrozdziałem 8.3 pkt 6 Wytycznych, we wniosku o dofinansowanie beneficjent zobowiązany jest wskazać: dla umów zlecenia – planowany czas realizacji zadań merytorycznych przez wykonawcę (liczba godzin), dla umów o dzieło natomiast – przewidywane rozliczenie wykonawcy na podstawie umowy o dzieło, co stanowi podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków na etapie wyboru projektu oraz w trakcie jego realizacji.

                          Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                          Pytanie 3. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez uczestnika projektu (zakończonego) a zwrot kosztów pośrednich.
                          Odpowiedź, 3.11.2017 r.
                          Zwrot świadczenia nienależnie pobranego przez uczestnika projektu powodujący zmniejszenie wartości kosztów bezpośrednich projektu skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem wartości kosztów pośrednich. Kwestie odzyskania przez beneficjenta od uczestnika projektu środków w kwocie odpowiadającej wartości zmniejszenia kosztów pośrednich (oraz ewentualnych innych kosztów poniesionych przez Beneficjenta w związku z faktem nienależnie pobranego świadczenia przez uczestnika projektu) powinny zostać uregulowane w umowie pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem projektu. 

                          Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                          Pytanie 2. Czy można przelać więcej z konta kosztów pośrednich na konto jednostki niż możliwość rozliczenia we wniosku w stosunku do kosztów bezpośrednich (rozliczanych we wniosku o płatność) i rozliczyć je w następnym wniosku?
                          Odpowiedź, 3.11.2017 r.
                          Powyższa kwestia nie została uregulowana na poziomie wytycznych krajowych. Zgodnie z treścią §5 ust. 3 aktualnego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 (odpowiednio §4 ust. 6 wzoru umowy dot. projektów rozliczanych kwotą ryczałtową), koszty pośrednie projektu rozliczane stawką ryczałtową stanowią uzgodniony w umowie procent poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich. Po otrzymaniu transzy dofinansowania wynikającej z harmonogramu płatności, beneficjent może dokonać przelewu środków na rachunek bankowy, z którego ponosi wydatki zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich, do wysokość procentu wynikającego z zapisów umowy o dofinansowanie.

                          Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                          Pytanie 1. Czy wkład własny (finansowy) może być ponoszony z konta projektu czy konta jednostki?
                          Odpowiedź, 3.11.2017 r.
                          Wkład własny beneficjenta wniesiony do projektu współfinansowanego ze środków UE jest kwalifikowalny pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikowalności wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz z zawartej przez beneficjenta umowy o dofinansowanie. Konieczność spełnienia ww. warunków dotyczy również wkładu własnego pieniężnego. Co do zasady wydatki dot. kosztów bezpośrednich w ramach projektu powinny być ponoszone z rachunku projektu, który został wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.

                          Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                           Pytanie 4. Czy jeśli na bazie konkurencyjności nikt się nie zgłosi do realizacji zamówienia (powyżej 200 000 zł), to czy Beneficjent może udzielić z "wolnej ręki" zamówienia komu chce?
                           Odpowiedź, 13.10.2017 r.
                           Zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności:
                           Możliwe jest niestosowanie procedur określonych w niniejszym podrozdziale przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach:

                           a) w wyniku przeprowadzenia procedury określonej w sekcji 6.5.2 nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

                           Opracowane przez pana Piotra Ryzę

                           Pytanie 3. Co zrobić z oszczędnością wynikającą z zamówienia? Kiedy zwracać się do IZ ze zmianą kategorii wydatków, kiedy powinniśmy pisać o przeniesienie wydatków na inną kategorię zadania?
                           Odpowiedź, 13.10.2017 r.
                           Oszczędności można przesuwać pomiędzy kategoriami, należy się zwracać do IZ jak najszybciej (czyli po rozstrzygnięciu postępowania)

                           Opracowane przez pana Piotra Ryzę

                           Pytanie 2. Czy Beneficjent może różnicować dodatki specjalne pracowników z tytułu realizacji projektów na poszczególne wydziały organizacyjne lub referaty?
                           Odpowiedź, 13.10.2017 r. 
                           Zgodnie z wytycznymi : Dodatek może być kwalifikowalny, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

                           a) możliwość przyznania dodatku wynika bezpośrednio z prawa pracy,
                           b) dodatek został przewidziany w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,
                           c) dodatek został wprowadzony w danej instytucji conajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym nie dotyczy to przypadku, gdy możliwość przyznania dodatku wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego,
                           d) dodatek potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady jego przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta,
                           e) dodatek jest kwalifikowalny wyłącznie w okresie zaangażowania danej osoby do projektu,
                           f) wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków, przy czym w przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tego samego beneficjenta personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek rozliczany proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w dany projekt.

                           Dodatki, o których mowa w pkt 5 i 6, są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego.

                           Patrząc na zapisy pkt 6f moim zdaniem wysokość dodatku może być różna pod warunkiem ze spełnione są inne warunki wynikające z ww. zapisów wytycznych

                           Opracowane przez pana Piotra Ryzę

                           Pytanie 1. Czy w okresie trwałości projektu można mieć dochody/przychody?
                           Odpowiedź, 13.10.2017 r.
                           Można osiągać jeżeli były uwzględnione w analizie finansowej.
                           Dot. art.82 kks
                           Ustawowy próg – jest to kwota równa pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia w czasie popełnienia czynu zabronionego - na podstawie art. 53 § 6 w zw. z art. 53 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2137).
                           Art.53 § 6. Ustawowy próg, o którym mowa w tytule I w dziale II - Część szczególna, jest to wysokość kwoty określonej w § 3 zdanie pierwsze.
                           Art.53 § 3. Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

                           Opracowane przez pana Piotra Ryzę

                            Pytanie 24. Czy ewidencja księgowa przekazanej dotacji na rachunek budżetu ma również być uwzględniona na wszystkich kontach budżetu, tj. 133, 223, 901 czy wystarczająca jest tylko ewidencja na kontach jednostki budżetowej z konta, z którego faktycznie realizuje się projekt?
                            Odpowiedź, 8.11.2017 r.
                            Ewidencja księgowa środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w jednostce budżetowej uzależniona jest od sposobu przepływu tych środków, a także od sposobu dokonywania związanych z tym płatności. Ewidencja ta przebiegać może w różny sposób, przy czym należy mieć na uwadze, że beneficjentem środków pochodzących z budżetu UE jest jednostka samorządu terytorialnego, nie zaś jednostka budżetowa, jak również, że środki budżetu ze środków europejskich są dla jednostek samorządu terytorialnego dochodem budżetu. Ewidencja księgowa przekazanej dotacji powinna więc być uwzględniana na kontach 133, 223 i 901 budżetu.

                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                            Pytanie 23. Co zrobić, gdy w projekcie konkursowym w danym okresie wystąpił przychód w jednostce budżetowej? Jak go ująć w księgach projektu, gdy jeszcze nie wpłynął?
                            Odpowiedź, 8.11.2017 r.
                            Zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, pod pojęciem przychodu rozumie się wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi. Powyższe oznacza, że w księgach projektu przychód powinien być ujmowany kasowo.

                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                            Pytanie 22. Czy koszty kwalifikowalne w części pokryte wkładem własnym do projektu są kosztami uzyskania przychodu?
                            Odpowiedź, 8.11.2017 r.
                            Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogiczną regulację zawiera art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137 tej ustawy. Powyższe oznacza, że wydatki, które są związane z realizacją projektów unijnych, ale które ponoszone są w ramach tzw. wkładu własnego (tj. nie są finansowane z dotacji otrzymanych ze środków europejskich oraz ze środków budżetu państwa, lecz ze środków własnych beneficjenta), o ile będą spełniać będą przesłanki, o których mowa w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), będą stanowić koszty uzyskania przychodu.

                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                            Pytanie 21. Kwalifikowalność kosztów amortyzacji zakupu tablicy interaktywnej dla szkoły i jej prawidłowe rozliczenie.
                            Odpowiedź, 8.11.2017 r.
                            Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, których wartość netto jest równa lub wyższa niż 3.500 zł., a które nie są bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu, lecz są jedynie wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były wykorzystywane na rzecz projektu. Jeśli w okresie tym środki trwałe wykorzystywane są wyłącznie dla potrzeb projektu, wydatki rozlicza się do wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za ten okres. Jeśli jednak w danym okresie przedmiotowe środki trwałe są wykorzystywane także do innych zadań niż założone w projekcie, wydatki na ich zakup kwalifikują się do współfinansowania w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym dokonanym w okresie realizacji projektu, proporcjonalnie do ich wykorzystania w celu realizacji projektu. W obu przypadkach należy dodatkowo stosować procedury określone w sekcji 6.12.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                            Pytanie 20. Czy wkład własny w ramach kosztów pośrednich ponoszony z odrębnego źródła jest refundowany na to konto z konta projektowego po wypracowaniu kosztów pośrednich?
                            Odpowiedź, 8.11.2017 r.
                            Koszty pośrednie rozliczane są z wykorzystaniem stawek ryczałtowych i stanowią określony w umowie o dofinansowanie procent kosztów bezpośrednich. Wkład własny może być wniesiony przez beneficjenta zarówno w ramach kosztów bezpośrednich jak i w ramach kosztów pośrednich. W przypadku wniesienia wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich, kwota kosztów pośrednich przysługująca beneficjentowi w formie dofinansowania (refundacja na konto beneficjenta) zostanie odpowiednio pomniejszona. Instytucja Zarządzająca nie dokonuje refundacji kosztów pośrednich wniesionych przez beneficjenta w ramach wkładu własnego do projektu.

                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                            Pytanie 19. Kary umowne a kwalifikowalność wydatku (potrącenie z faktury noty obciążeniowej - kara umowna za nieterminowe prace budowlane).
                            Odpowiedź, 8.11.2017 r.
                            Zgodnie z Podrozdziałem 6.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, z zastrzeżeniem szczegółowych warunków i procedur ponoszenia wydatków określonych przez Instytucję Zarządzającą w SZOOP, regulaminie konkursu, dokumentacji dotyczącej wyboru projektów konkursowych lub w umowie o dofinansowanie, do współfinansowania kwalifikuje się wydatek, który został faktycznie poniesiony przez beneficjenta, przy czym pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego (obciążenie rachunku bankowego beneficjenta kwotą transakcji). Od zasady tej Wytyczne wprowadzają kilka wyjątków, z których jeden dotyczy potrącenia występującego w sytuacji, gdy dwie strony są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, zgodnie z art. 498-508 Kodeksu cywilnego. Jeśli zatem w danym przypadku można uznać, że takie potrącenie następuje (beneficjent jest dłużnikiem dostawcy w zakresie wartości prac budowlanych i jednocześnie wierzycielem w zakresie kwoty kary umownej), i jednocześnie spełnia ono warunki, o których mowa w ww. przepisach Kodeksu cywilnego, możliwe będzie uznanie za kwalifikowalny wydatku poniesionego na zakup usługi budowlanej w pełnej wysokości, tj. bez względu na fakt potrącenia kwoty kary umownej.

                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                            Pytanie 18. Jak należy archiwizować dokumenty projektowe?
                            Odpowiedź, 17.10.2017 r.

                            Zasady przechowywania dokumentacji projektowej reguluje umowa o dofinansowanie. Zgodnie z jej zapisami, Beneficjent zobowiązuje się przechowywać dokumentację projektową:

                            a) w zakresie projektów finansowanych z EFRR - przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończenia projektu (informację o dacie rozpoczęcia tego okresu Beneficjent otrzyma od IZ; obowiązkowi przechowywania podlega m.in. umowa wraz z załącznikami, wnioski o płatność i dokumentacja księgowa związana ze zrealizowanym projektem oraz dokumentacja związana z udzieleniem zamówień publicznych). Dokumenty dotyczące trwałości projektu (m.in. dokumenty potwierdzające utrzymanie wskaźników i celów projektu) Beneficjent przechowuje, udostępnia i archiwizuje przez okres 5 lat (lub 3 lat w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP) od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta lub przez okres obowiązujący zgodnie z zasadami pomocy państwa, 

                            b) w zakresie projektów finansowanych z EFS – przez okres 5 lat począwszy od dnia zakończenia projektu, przy czym IZ może przedłużyć ten termin na dalszy czas oznaczony informując Beneficjenta o tym fakcie odrębnym pismem,

                            c) w każdym z ww. sytuacji:
                            w przypadku projektów objętych pomocą publiczną okres przechowywania dokumentacji wynosi 10 lat począwszy od dnia, w którym przekazano pomoc,
                            mogą wystąpić sytuacje uzasadniające konieczność przedłużenia ww. terminów, w takim jednak przypadku IZ powiadamia pisemnie Beneficjenta o tym fakcie przed ich upływem.

                            Dokumenty należy przechowywać w siedzibie Beneficjenta. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów albo zawieszenia lub zaprzestania działalności w ww. terminach, istnieje obowiązek poinformowania IZ o adresie nowego miejsca przechowywania dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa powinna być przechowywana w oryginalnej formie.

                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                            Pytanie 17. W jednostce przyjęto zasadę, że do ewidencji środków trwałych wprowadzić to, co ma wartość wyższą niż 3.500,00; we wniosku o dofinansowanie przewidziano zakup mebli o wartości poniżej 3.500,00, czy będzie to koszt kwalifikowalny? Wniosek dotyczący 10.1 infrastruktura ochrony zdrowia.
                            Odpowiedź, 17.10.2017 r.
                            Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w celu wspomagania procesu wdrażania projektu o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3.500 zł netto mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na potrzeby projektu. Powyższe a contrario oznacza, że – przy założeniu spełnienia pozostałych warunków kwalifikowalności oraz o ile jest to zgodne z obowiązującą u Beneficjenta polityką rachunkowości – wydatki na zakup środków trwałych o wartości niższej niż 3.500 zł netto mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne w pełnej wysokości.

                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                            Pytanie 16. Czy Beneficjent może z kosztów pośrednich sfinansować zakup doposażenia stanowiska pracy np. nowy komputer, meble, w sytuacji kiedy personel jest wynagradzany dodatkiem z tytułu obsługi projektu?
                            Odpowiedź, 17.10.2017 r.
                            Zgodnie z pkt 2 podrozdziału 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu (koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych, koszty personelu obsługowego, koszty obsługi księgowej, itd.). W ramach kosztów pośrednich nie wykazuje się zatem kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu. Jeśli chodzi o wyposażenie stanowiska pracy personelu projektu natomiast, to zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, koszty takie są kwalifikowalne wyłącznie w przypadku personelu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej pół etatu. W przypadku personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy w wymiarze poniżej pół etatu lub na podstawie innych form zaangażowania, koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy są niekwalifikowalne.

                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                            Pytanie 15. Czy można z kosztów pośrednich zrefundować część dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która wynika z dodatku dla pracownika, który otrzymywał za projekt?
                            Odpowiedź, 17.10.2017 r.
                            Zgodnie z pkt 2 podrozdziału 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu. W ramach kosztów pośrednich nie wykazuje się zatem kosztów zaangażowania personelu projektu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu może być kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich pod warunkiem, że wynika z przepisów prawa pracy oraz odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu.

                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                            Pytanie 14. Czy wynagrodzenie w ramach kosztów pośrednich musi być dokumentowane?
                            Odpowiedź, 17.10.2017 r.
                            Wynagrodzenie wypłacane przez Beneficjenta w ramach kosztów pośrednich powinno być dokumentowane zgodnie z zasadami obowiązującymi u Beneficjenta oraz w zależności od stosowanej przez niego formy prowadzenia ewidencji księgowej (pełna księgowość, podatkowa księga przychodów i rozchodów, itd.). Zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (sekcja 6.6.2 pkt 2) oraz treścią „Wymagań w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej” stanowiących załącznik do wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, w przypadku kosztów pośrednich nie ma obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków ani też gromadzenia oraz opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą rozliczeń. Zapis ten jednak dotyczy i reguluje jedynie obowiązki Beneficjenta względem IZ, nie zwalnia natomiast Beneficjenta z żadnych innych obowiązków dokumentacyjnych nałożonych na niego mocą odrębnych przepisów.

                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                            Pytanie 13. Czy w danym okresie (3 miesiące) we wniosku można wykazać więcej kosztów pośrednich niż procent z umowy?
                            Odpowiedź, 17.10.2017 r.
                            Zgodnie z podrozdziałem 6.6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, wydatki rozliczane metodą uproszczoną traktowane są jako wydatki poniesione, a ich weryfikacja polega na sprawdzeniu czy beneficjent prawidłowo zastosował określoną wysokość stawki ryczałtowej wynikającą z umowy o dofinansowanie oraz czy prawidłowo wykazał kwotę wydatków będących podstawą do wyliczenia stawek ryczałtowych. Z powyższego wynika, że Beneficjent rozliczając projekt w danym wniosku o płatność posługuje się zawsze wartością procentową kosztów pośrednich zawartą w umowie o dofinansowanie. A podstawą do zatwierdzenia kosztów pośrednich wykazywanych we wniosku o płatność w danej wysokości jest wartość zatwierdzonych w tym wniosku wydatków bezpośrednich. Powyższe oznacza, że wartość kosztów pośrednich zależy od wartości rozliczanych kosztów bezpośrednich i nie ma możliwości rozliczenia tego rodzaju kosztów w wysokości wyższej niż odpowiadająca procentowi rozliczonych kosztów bezpośrednich.

                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                            Pytanie 12. Czy dotacje otrzymane na koszty winny być uwzględniane w mianowniku do wyliczenia współczynnika do odliczania VAT?
                            Odpowiedź, 17.10.2017 r.
                            Zasady dokonywania częściowego odliczenia podatku VAT regulują przepisy art. 86 ust. 2a-2h oraz art. 90-91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tymi przepisami, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku VAT naliczonego przypadającego do odliczenia oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej zwanym sposobem określenia proporcji. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice prowadzonej przez podatnika działalności oraz dokonywanych przez niego nabyć, co ma miejsce wtedy gdy sposób ten zapewnia dokonanie odliczenia podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą na działalność gospodarczą oraz cele inne niż działalność gospodarcza. Ustawa o VAT nie zawiera żadnych konkretnych wzorów wyliczenia współczynnika, a jedynie przepis, wskazujący przykładowe dane jakie podatnik może wykorzystać przy wyborze sposobu określenia proporcji. Zgodnie z art. 86 ust. 2c pkt 3 ustawy o VAT, przy wyborze sposobu określenia proporcji podatnik może wykorzystać m.in. roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji oraz innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza. W przypadku zatem, gdy dotacje, o których mowa w pytaniu powinny być uznane za dotacje otrzymane przez podatnika na sfinansowanie wykonywania przez niego działalności innej niż działalność gospodarcza (co należy ustalić indywidualnie w oparciu o analizę prowadzonej przez Beneficjenta działalności), dotacje takie co do zasady mogą/powinny mieć wpływ na wyliczenie współczynnika częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego. W odniesieniu do Beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego, samorządowymi lub państwowymi instytucjami kultury oraz uczelniami publicznymi i instytutami badawczymi należy mieć na uwadze również regulacje Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U. z 2015 r., poz. 2193). 

                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską
                             
                            Pytanie 11. Zamieszczenie wzorów dokumentów dla kosztów personelu (protokół, umowa zlecenie, karta czasu pracy).
                            Odpowiedź, 17.10.2017 r.
                            Nie istnieje żaden obowiązujący wzór dokumentów dla potrzeb rozliczania kosztów personelu. Dokumenty takie każdy Beneficjent opracowuje we własnym zakresie uwzględniając specyfikę prowadzonej przez siebie działalności oraz specyfikę realizowanego projektu i zakres wymagań z tym związanych.

                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                            Pytanie 10. Czy opis dokumentu księgowego może zostać umieszczony w załączniku, jeśli na ww. dokumencie zostanie umieszczona adnotacja o nim, nawet w przypadku, gdy obszar dokumentu nie został maksymalnie zapełniony, ale na ww. dokumencie są już inne opisy? Czy też załącznik opisujący dokument księgowy może być stosowany tylko w przypadku maksymalnego wykorzystania obszaru ww. dokumentu? To w takim przypadku proszę określić  maks. wykorzystania obszaru dokumentu do opisu. I czy do faktur można każdorazowo załączać opis do faktur na osobnej kartce, żeby nie skreślać kilkanaście razy na fakturę zapisów? - utrudnia to ostateczną weryfikację oraz weryfikację przez inne organy (np. Urząd Skarbowy).

                            Odpowiedź, 12.10.2017 r. 

                            Stanowisko Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
                            Informacje dotyczące opisu faktury zawierają następujące dokumenty:

                            1)            „Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”,
                            2)            „Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020”,
                            3)            Umowa o dofinansowanie.

                            Zgodnie z § 6 ust. 10 pkt. 2 umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest m.in. do stosowania zasad określonych w Przewodniku dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020, zgodnie z którym stwierdzone błędy w zapisach poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty.

                            Natomiast Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 jasno informuje: „Na oryginale każdej faktury lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej należy umieścić opis zgodnie z wzorem opisu faktury będącym załącznikiem do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność (…) W przypadku, gdy dokument księgowy nie zawiera wystarczająco miejsca na kompletny opis, dopuszczalne jest umieszczenie części opisu na dodatkowej kartce złączonej w trwały sposób z oryginałem dokumentu. W takim przypadku na oryginale dokumentu należy umieścić odpowiednią adnotację, np.: „opis do faktury w załączniku” (…) UWAGA! W sytuacji gdy opis dowodu księgowego wykonany przez beneficjenta wymaga poprawy, nie należy używać korektorów lub podobnych materiałów piśmienniczych, a poprawy dokonać poprzez skreślenie nieprawidłowego zapisu, wskazanie prawidłowego, i zaparafowanie przez osobę upoważnioną wraz ze wskazaniem daty modyfikacji. W przypadku korygowania błędów na dokumentach - należy do systemu LSI załączyć skorygowaną wersję danego dokumentu bez usuwania wersji podstawowej. Należy więc pamiętać, że niedopuszczalne jest usuwanie z systemu LSI wcześniej załączonych dokumentów, które w związku z koniecznością uzupełnienia lub korekty zapisów zostały zmienione”.

                            Beneficjent realizujący projekt w ramach RPO WSL 2014-2020 jest zobowiązany do jego realizacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej. Dotyczy to również opisu faktury, który musi być jasny, czytelny oraz zgodny z ww. dokumentami. Instytucja Zarządzająca nie może określić maksymalnego wykorzystania obszaru faktury, dlatego Beneficjent, mając powyższe na uwadze, podejmuje ostateczną decyzję. Jeżeli uzna, że miejsce na dokumencie księgowym nie jest wystraczające na ewentualne poprawki, może zgodnie z powyżej zacytowanymi dokumentami, umieścić opis na dodatkowej kartce złączonej w trwały sposób z oryginałem dokumentu, z zastrzeżeniem, że pierwotne załączniki nie zostaną usunięte z systemu LSI.

                            Stanowisko przedstawione w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odnosi się do załącznika do umowy pn. „Wymagania w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej” i należy zakładać, że w interesującym nas zakresie mówi, że:

                            „W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca na dokumencie finansowym zaleca się zamieścić wszystkie niezbędne informacje na dodatkowej kartce papieru oznaczając jako załącznik do dokumentu finansowego nr…., a na dokumencie głównym zapis o treści: „opis niniejszego dokumentu zamieszczono na załączniku”. Obie kartki (dokument i załącznik) należy trwale spiąć.”

                            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                            Pytanie 9.
                            Czy podrozdział 6.13 "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (…)" dotyczy również Beneficjentów rozumianych jako Uczestników projektu, którzy otrzymują pomoc de minimis np. dotacje na założenie działalności gospodarczej?
                            Odpowiedź, 18.09.2017 r.
                            Zgodnie z pkt 6 Rozdziału 4 Wytycznych:Zgodnie z pkt 6 Rozdziału 4 Wytycznych:
                            „Wytyczne nie mają zastosowania do wydatków ponoszonych przez uczestników projektów i ostatecznych odbiorców, z zastrzeżeniem podrozdziału 6.20 Wytycznych”.

                            Problem polega na tym, że nowa wersja Wytycznych nie zawiera podrozdziału 6.20. W poprzedniej wersji podrozdział 6.20 regulował kwestie związane z projektami grantowymi, czyli kwestie opisane obecnie w podrozdziale 6.19 Wytycznych. Zakładając, że jest to pomyłka i de facto chodziło o podrozdział 6.19 nowych Wytycznych, należałoby stwierdzić, że nowe Wytyczne mają zastosowanie do projektów grantowych. Zgodnie z pkt 8 podrozdziału 6.13 Wytycznych, w przypadku instrumentów finansowych zastosowanie ma sekcja 6.18.1 pkt 6. Zgodnie z postanowieniami tej sekcji (pkt 6):

                            • nie jest brany pod uwagę do celów określania kwalifikowalności wydatków w ramach instrumentów finansowych sposób traktowania VAT na poziomie inwestycji ostatecznego odbiorcy, tzn. nie podlega rozpatrzeniu możliwość odzyskania przez niego podatku VAT,
                            • niemniej w przypadku określonym w pkt 1 lit. b sekcji 6.19.2 do dotacji stosuje się podrozdział 6.13.

                            I tu podobna sytuacja – obecny podrozdział 6.19 Wytycznych nie zawiera sekcji, nie zawiera więc sekcji 16.9.2, do której referuje się w pkt 6 podrozdziału 6.18.1. Jeśli by uznać, że „przypadek określony w pkt 1 lit. b sekcji 6.19.2” nowych Wytycznych to przypadek, o którym była mowa w pkt 1 lit. b sekcji 6.18.2 poprzedniej wersji Wytycznych, to w świetle nowego podejścia do zasad kwalifikowania podatku VAT moim zdaniem – do Państwa weryfikacji – postanowienia podrozdziału 6.13 należałoby stosować tzn. należałoby badać możliwość odliczenia podatku VAT przez podmiot otrzymujący np. dotację na założenie działalności gospodarczej.

                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską.

                            Pytanie 8. Czy prowizja podatku za terminowy przelew pomniejsza wydatki kwalifikowalne (umowa o dofinansowanie została podpisana w listopadzie 2016, a prowizja rozliczona w marcu 2014)?
                            Odpowiedź, 18.09.2017 r.
                            Zgodnie z pkt 6.9 Wytycznych horyzontalnych, ulg z tytułu terminowego odprowadzania składek do ZUS/US nie uznaje się za dochód pomniejszający kwotę wydatków kwalifikowalnych w projekcie. 

                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską.

                            Pytanie 7. W projekcie ponoszone są koszty pośrednie i bezpośrednie. Wydatki bezpośrednie płacone są z konta projektu, natomiast pośrednie z konta podstawowego (ponieważ nie zostały jeszcze zatwierdzone k. bezpośrednie). Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne (prawidłowe)?
                            Pytanie 6. Czy wydatki niekwalifikowalne powinny być regulowane z wyodrębnionego konta dla projektu?
                            Odpowiedź wspólna do pyt. 6 i 7, 18.09.2017 r.
                            Zgodnie z pkt 4.1. Przewodnika dla Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 4), każdy beneficjent jest zobowiązany do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego/subkonta/rachunku pomocniczego przeznaczonego do obsługi projektu, a po podpisaniu umowy o dofinansowanie zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich wydatków w ramach projektu z ww. wyodrębnionego rachunku bankowego/subkonta/rachunku pomocniczego przeznaczonego do obsługi projektu. Oznacza to, że z wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego powinny być ponoszone wszystkie wydatki zw. z tym projektem, tj. zarówno wydatki kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne oraz wydatki stanowiące zarówno koszty bezpośrednie jak i koszty pośrednie.

                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską.

                            Pytanie 5. Polityka rachunkowości do projektu -> aneks czy odrębne zarządzenie?
                            Odpowiedź, 18.09.2017 r.
                            Szczegółowość polityki.6. Polityka rachunkowości do projektu aneks czy odrębne zarządzenie? Szczegółowość polityki.Polityka rachunkowości powinna zostać opracowana tak, aby odpowiadała wymogom wynikającym z ustawy o rachunkowości. Również sposób aktualizacji polityki rachunkowości w celu jej dostosowania do wymogów ewidencji księgowej dla projektu powinien zostać przeprowadzony zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także zgodnie z innymi zasadami obowiązującymi w danej jednostce, tj. jeśli polityka rachunkowości została wprowadzona zarządzeniem kierownika jednostki, to jej zmiana/aktualizacja również co do zasady powinna zostać wprowadzona zarządzeniem (zarządzenie ws. zmiany polityki rachunkowości). 

                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską.

                            Pytanie 4. Dodatek dla personelu (40%) - czy w tych 40% są ujęte pochodne (ZUS Pracodawcy, FP), np. 1.200 zł to 40% dochodu, czy w tej kwocie są ww. pochodne?
                            Odpowiedź, 18.09.2017 r.
                            Zgodnie z regulacjami sekcji 6.15.1 Wytycznych horyzontalnych, w przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danej osoby, wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być również dodatki do wynagrodzeń, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Dodatki są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego (czyli wynagrodzenia - zgodnie z regulaminem wynagrodzeń danej instytucji) wraz ze składnikami, o których mowa w podrozdziale 6.15 pkt 3 (czyli składkami pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, składkami na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisami na ZFŚS oraz wydatkami ponoszonymi na Pracowniczy Program Emerytalny zgodnie z ustawą o pracowniczych programach emerytalnych).

                            Na przykład – jeśli koszt zatrudnienia pracownika to 3.600 zł z czego 3.000 to wynagrodzenie podstawowe brutto pracownika a 600 zł to tzw. pochodne (składki, odpisy, itd.), to dodatek może stanowić wydatek kwalifikowalny do wysokości 1.440 zł (1.200 zł  jako 40% wynagrodzenia podstawowego brutto plus 240 zł jako 40% pochodnych od tego wynagrodzenia).

                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską.

                            Pytanie 3. Czy ryczałtowe koszty pośrednie muszą być ponoszone przez Beneficjenta - Gmina (Urząd) czy przez Beneficjenta - Gmina (żłobek) - obecnego realizatora projektu?
                            Odpowiedź, 18.09.2017 r.
                            Koszty pośrednie muszą być ponoszone przez Beneficjenta – stronę umowy o dofinansowanie, czyli Gminę jako osobę prawną. Nie ma znaczenia w jaki sposób koszty te zostaną rozliczone w ramach Gminy jako osoby prawnej, tj. czy zostaną one poniesione z budżetu Gminy czy w ramach środków przydzielonych w planie finansowym gminnej jednostce budżetowej.

                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską.

                            Pytanie 2. Czy koszty można księgować tylko na "5" ? Np.. "4" wynagrodzenie - nie ma osobnego konta dla projektu, "wyciągam" wg klucza koszty pracownika i "wrzucam" na "5" - projekt?
                            Odpowiedź, 18.09.2017 r.
                            Beneficjenci ewidencjonujący koszty w układzie rodzajowym oraz kalkulacyjnym (według typów działalności) zobowiązani są dostosować ewidencję w obu układach, tj. zarówno konta zespołu „4” jak i konta zespołu „5”.

                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską.

                            Pytanie 1. Czy cło jest wydatkiem kwalifikowalnym (podnosi wartość środka trwałego wg ustawy o rachunkowości, tak jak i transport)?
                            Odpowiedź, 18.09.2017 r.
                            Zgodnie z treścią podrozdziału 6.13 Wytycznych horyzontalnych (pkt 4) podatki i inne opłaty poniesione w związku z nabyciem towaru lub usługi mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne gdy brak jest prawnej możliwości ich odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego. Ponieważ w odniesieniu do należności celnych z tytułu importu towarów przepisy krajowe nie przewidują możliwości ich odzyskania, opłaty te stanowią wydatek kwalifikowalny (pod warunkiem oczywiście, że poniesione zostały w związku z wydatkiem, który sam w sobie został uznany za kwalifikowalny). 

                            Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską.

                             Pytanie 1. W jaki sposób należy rozliczyć w projekcie koszty personelu projektu (księgowa, woźna, nauczyciel), które były założone we wniosku o dofinansowanie w kosztach bezpośrednich (dotyczy projektu przedszkolnego i nowoutworzonych oddziałów - ZIT)?
                             Odpowiedź, 10.10.2017 r.
                             W kosztach bezpośrednich rozlicza się wyłącznie koszty personelu merytorycznego zaangażowanego do realizacji wsparcia bezpośredniego na rzecz uczestników projektu, koszty personelu obsługowego będące kosztami administracyjnymi związanymi z obsługą projektu natomiast rozliczane są ryczałtem w kosztach pośrednich. W budżecie szczegółowym projektu nie można wykazywać kosztów pośrednich z katalogu wskazanego w pkt 2 podrozdziału 8.4 Wytycznych. Nie można uzasadniać poniesienia w ramach kosztów bezpośrednich (za koszty bezpośrednie uznaje się koszty personelu merytorycznego), żadnych kosztów personelu administracyjnego zajmującego się obsługą projektu. Koszty zaangażowania koordynatora czy kierownika projektu, osób zajmujących się rozliczaniem, monitorowaniem projektu lub prowadzeniem innych działań administracyjnych w projekcie oraz koszty zarządu i personelu obsługowego (kadry, finanse, księgowość, administracja, sekretariat, kancelaria, dział prawny, w tym organizacja zamówień publicznych) rozliczane są wyłącznie w kosztach pośrednich ryczałtem i nie mogą być ujmowane w kosztach bezpośrednich.

                             Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                             Pytanie 2. Co w praktyce oznacza przy zachowaniu trwałości w projektach EFS zapewnienie świadczenia usług o podobnej jakości i zbliżonym zakresie?
                             Odpowiedź, 10.10.2017 r.
                             Obowiązek zapewnienia przez beneficjenta świadczenia w okresie trwałości projektu usług o podobnej jakości i zbliżonym zakresie oznacza, że w okresie tym beneficjent będzie świadczył usługi, których zakres i jakość nie będą się istotnie różniły od zakresu i jakości usług świadczonych w trakcie jego realizacji. Przykładowo, przypadek, w którym beneficjent w okresie realizacji projektu świadczył dwa rodzaje usług (np. opieka domowa nad jedną grupą osób oraz organizacja zajęć dla innej grupy osób), w okresie trwałości projektu natomiast świadczyć będzie tylko jeden z nich (np. będzie jedynie organizować zajęcia dla drugiej grupy osób) nie będzie uznawany za świadczenie usług o zbliżonym zakresie i podobnej jakości. 

                             Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                             Pytanie 3. Czy zapytania ofertowe odnoszą się do wartości projektu czy poszczególnych wartości zamówień?
                             Odpowiedź, 10.10.2017 r.
                             Zapytania ofertowe odnoszą się do wartości poszczególnych zamówień. Zgodnie z podrozdziałem 6.5 Wytycznych, postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) powinny być prowadzone w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, co następuje w drodze zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych albo zasady konkurencyjności, a w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie – w drodze przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku.

                             Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                             Pytanie 4. Jak wypłacić "13" po rozliczeniu projektu? Zakończenie projektu VI 2017. Co z "13" w roku 2018?
                             Pytanie 5. Czy można wypłacić "13" w ramach projektu, który kończy się w połowie roku?
                             Pytanie 6. Czy możemy wypłacić ZUS w lipcu, jeżeli projekt kończy się w czerwcu?
                             Pytanie 7. Jakie dokumenty potwierdzające wykonanie wydatków PDOF i ZUS np. wyciąg bankowy.
                             Odpowiedź wspólna do pyt. 4-7, 10.10.2017 r. Tzw. 13-tka (dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składniki wynagrodzenia takie jak składki na ubezpieczenia społeczne, mogą zostać rozliczone dopiero po ich faktycznym wypłaceniu i muszą dotyczyć okresu realizacji projektu. Rozliczenie wydatku powinno nastąpić w okresie sprawozdawczym, za który składany jest wniosek o płatność, w którym wydatek został poniesiony (np. wynagrodzenie za marzec wypłacone w kwietniu rozliczane we wniosku o płatność za II a nie I kwartał), a w przypadku zakończenia projektu - przed złożeniem wniosku o płatność końcową. Dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku w postaci zapłaty zaliczki na PDOF oraz/lub składek na ZUS jest wyciąg bankowy.

                             Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                             Pytanie 8. W przypadku oszczędności powyżej 10% wartości zadania w ramach postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - czy sumujemy cząstkowe oszczędności z kilku różnych postępowań na różne szkolenia, czy te 10% miałoby się pojawić w jednym dużym postępowaniu?
                             Odpowiedź, 03.10.2017 r.
                             Zgodnie ze wzorem umowy o dofinansowanie, w przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności, przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie, mogą one być wykorzystane przez Beneficjenta wyłącznie za pisemną zgodą IZ pod warunkiem, że będzie się to wiązało ze zwiększeniem wartości wskaźników odnoszących się do celów projektu określonych we wniosku przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że Beneficjent wykaże konieczność przeznaczenia oszczędności na pokrycie wydatków poniesionych w wyższej wysokości niż zaplanowana w wyniku znaczącego wzrostu cen. Limit 10% odnosi się do wartości środków alokowanych na dane zadanie, nie zaś do wartości poszczególnych postępowań, jego przekroczenie może więc nastąpić zarówno w przypadku gdy suma cząstkowych oszczędności z kilku różnych postępowań prowadzonych w ramach danego zadania przekroczy 10% wartości środków alokowanych na to zadanie, jak również w przypadku, gdy oszczędności takie zostaną wygenerowane w związku z jednym dużym postępowaniem.

                             Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                             Pytanie 9. Czy podrozdział 6.13 "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków" dotyczy beneficjentów rozumianych jako projektodawcy/ podmiot, z którymi są podpisywane umowy o dofinansowanie realizacji projekty EFS, czy również dotyczy uczestników projektu, którzy otrzymują pomoc de minimis np. dotacje na założenie firmy? (x2)
                             Odpowiedź, 03.10.2017 r.
                             Problem sygnalizowany w ramach odpowiedzi na pytania do szkolenia nt. „Ewidencja księgowa projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS”. W tym zakresie poprosiłabym o ew. Państwa stanowisko. Osoba, która zadała to pytanie twierdziła, że posiada już odpowiedź – z tego co mówiła udzieloną pocztą elektroniczną przez przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju – że w takim przypadku podrozdziału 6.13 nie stosuje się, jeśli chodzi natomiast o same Wytyczne to faktycznie jest w tej kwestii istotna wątpliwość ponieważ Wytyczne odwołują się w tym zakresie do punktów i postanowień, których w nowej wersji Wytycznych już nie ma.

                             Zgodnie z pkt 6 Rozdziału 4 Wytycznych:„Wytyczne nie mają zastosowania do wydatków ponoszonych przez uczestników projektów i ostatecznych odbiorców, z zastrzeżeniem podrozdziału 6.20 Wytycznych”.

                             Nowa wersja Wytycznych nie zawiera podrozdziału 6.20. W poprzedniej wersji podrozdział 6.20 regulował kwestie związane z projektami grantowymi, czyli kwestie opisane obecnie w podrozdziale 6.19 Wytycznych. Zakładając, że jest to pomyłka i de facto chodziło o podrozdział 6.19 nowych Wytycznych, należałoby stwierdzić, że nowe Wytyczne mają zastosowanie do projektów grantowych.

                             Zgodnie z pkt 8 podrozdziału 6.13 Wytycznych, w przypadku instrumentów finansowych zastosowanie ma sekcja 6.18.1 pkt 6. Zgodnie z postanowieniami tej sekcji (pkt 6):

                             • nie jest brany pod uwagę do celów określania kwalifikowalności wydatków w ramach instrumentów finansowych sposób traktowania VAT na poziomie inwestycji ostatecznego odbiorcy, tzn. nie podlega rozpatrzeniu możliwość odzyskania przez niego podatku VAT,

                             • niemniej w przypadku określonym w pkt 1 lit. b sekcji 6.19.2 do dotacji stosuje się podrozdział 6.13.

                             I tu podobna sytuacja – obecny podrozdział 6.19 Wytycznych nie zawiera sekcji, nie zawiera więc sekcji 16.9.2, do której referuje się w pkt 6 podrozdziału 6.18.1. Jeśli by uznać, że „przypadek określony w pkt 1 lit. b sekcji 6.19.2” nowych Wytycznych to przypadek, o którym była mowa w pkt 1 lit. b sekcji 6.18.2 poprzedniej wersji Wytycznych, to w świetle nowego podejścia do zasad kwalifikowania podatku VAT moim zdaniem – do Państwa weryfikacji – postanowienia podrozdziału 6.13 należałoby stosować tzn. należałoby badać możliwość odliczenia podatku VAT przez podmiot otrzymujący np. dotację na założenie działalności gospodarczej.

                             Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                             Pytanie 10. Jeżeli uczestnik projektu miał wyznaczone badania przed szkoleniem i nie wstawił się z przyczyn niezależnych od beneficjenta, ale badanie odbył 5 dni później, po rozpoczęciu szkolenia, to czy jest to uznane przez IP?
                             Odpowiedź, 03.10.2017 r.
                             Jeżeli skierowanie wydaliśmy wcześniej przed szkoleniem?Zgodnie z podrozdziałem 8.2 Wytycznych horyzontalnych, warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, przy czym kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana jest co do zasady bezpośrednio przed udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia. Jeżeli charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu, kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana może być na etapie rekrutacji do projektu, Wytyczne nie przewidują jednak uznania za spełnione warunków kwalifikowalności projektu w przypadku, gdy warunki te zostały spełnione po udzieleniu pierwszej formy wsparcia. Jeśli zatem posiadanie przez uczestnika badań lekarskich było warunkiem zakwalifikowania uczestnika do projektu, a uczestnik przed udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia badań tych nie posiadał, uczestnik taki co do zasady nie spełnia warunków kwalifikowalności do projektu. Każdy przypadek będzie jednak rozpatrywany indywidualnie.

                             Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                             Pytanie 11. "Koszty zaangażowania personelu" – nowa interpretacja na przykładach.
                             Pytanie 12. Procedura obliczania wskaźników – wszelkich – na koniec projektu. Oparta na przykładach.
                             Pytanie 13. Jak zatrudnić nauczyciela do projektu "SOWA"? Czy w ramach nadgodzin czy umowa zlecenie?
                             Pytanie 14. W jaki sposób zatrudnić nauczyciela zgodnie z Kartą Nauczyciela na dodatkowe godziny w ramach projektu "SOWA"?
                             Pytanie 15. Jak zatrudnić nauczyciela do projektu?
                             Pytanie 16. Zasady zatrudnienia i opłacania nauczycieli w projektach zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz tworzenie arkuszy organizacyjnych szkół na tej podstawie?
                             Pytanie 17. Spółka realizuje projekt 9.1.5. W ramach działalności komercyjnej prowadzi szkolenia, które są przewidziane dla uczestników projektu (opiekunka w żłobku). Jak wykazać we wniosku o płatność koszt związany z uczestnictwem 1 osoby w szkoleniu przeprowadzonym przez spółkę. W szkoleniu brało udział łącznie 8 osób (1 projekt + 7 komercyjnie). Jak udokumentować, wycenić, wykazać w kosztach projektu staż odbywany przez ww. osobę w żłobku, który jest prowadzony przez spółkę?
                             Odpowiedź wspólna do pytań 11-17, 03.10.2017 r.
                             Pytania 11-17 moim zdaniem sugerują bardziej potrzebę wydania materiałów informacyjnych z podanymi konkretnymi przykładami rozwiązań i rozliczeń lub przeprowadzenia odrębnego szkolenia na ten temat. Proszę o informację jeśli jednak życzą sobie Państwo aby na któreś z tych pytań odpowiedzieć w ramach pytań do tego szkolenia.

                             Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                             Pytanie 18. Jeżeli wiem, że nie złożymy wniosku końcowego zgodnie z montażem finansowym, to czy w tym celu mogę w ostatnim wniosku rozliczeniowym "nie posyłać" kosztów pośrednich w wys. 10% przekroczonego wkładu własnego, a w końcowym wniosku "zminusować" wkład własny w przekroczonej wysokości?
                             Odpowiedź, 03.10.2017 r.
                             Na to pytanie wolałabym nie odpowiadać. Osoba je zadająca w trakcie szkolenia przedstawiała bardzo specyficzną, myślę, że dość skomplikowaną sytuację, która w pisemnym pytaniu została opisana bardzo skrótowo. Obawiam się, że bez znajomości szczegółów i dokumentacji moglibyśmy udzielić odpowiedzi, która mogłaby okazać się błędna. W mojej ocenie jest to przypadek do indywidualnej konsultacji z opiekunem projektu/beneficjenta. Sprawa dot. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

                             Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                             Pytanie 19. Czy zobowiązania publiczne takie jak ZUS czy podatek mogą być zapłacone z rachunku firmowego, a następnie zrefundowane z rachunku bankowego UE (koszty bezpośrednie)?
                             Pytanie 20. Czy po otrzymaniu zaliczki na rachunek bankowy projektu można przeksięgować środki na rachunek firmowy na koszty pośrednie tylko rzeczywiście poniesione (np. raz w miesiącu), czy też całą wartość procentową otrzymanej zaliczki, czy też adekwatnie do wydatkowanych rzeczywiście kosztów bezpośrednich?
                             Odpowiedź wspólna do pytań 19 i 20, 03.10.2017 r.
                             W przypadku projektów współfinansowanych z EFS co do zasady nie ma obowiązku ponoszenia wydatków bezpośrednio z rachunku bankowego projektu. Możliwa jest więc sytuacja, w której beneficjent ponosi wydatki zw. z realizacją zobowiązań publicznoprawnych takie jak składki ZUS czy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń rozliczanych w ramach kosztów bezpośrednich z rachunku bankowego „firmowego” a następnie dokonuje ich refundacji ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu. Koszty pośrednie projektu mogą zostać przeksięgowane z rachunku bankowego projektu na rachunek bankowy „firmowy” w pełnej wysokości otrzymanej zaliczki. Należy jednak pamiętać, że nieuznanie za kwalifikowalne określonej kwoty kosztów bezpośrednich wiąże się automatycznie z odpowiednią korektą kwoty kosztów pośrednich.

                             Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                             Pytanie 21. Księgowanie wkładu niepieniężnego. Czy konto pozabilansowe? Dokument nota?
                             Odpowiedź, 03.10.2017 r.
                             Wkład niepieniężny do projektu może być księgowany na koncie pozabilansowym o ile taki sposób księgowania spełni ogólne wymogi stawiane ewidencji księgowej projektów finansowanych ze środków UE, tj. beneficjent zapewni, że ewidencja będzie prowadzona w sposób przejrzysty i pozwalający na uzyskanie informacji wymaganych w zakresie rozliczania i kontroli projektu. Wniesienie wkładu niepieniężnego dokumentuje się notą księgową. Wartość wkładu niepieniężnego powinna być należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom lub innymi dokumentami pod warunkiem, że przewidują to zasady programu operacyjnego oraz z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich warunków kwalifikowalności wkładu niepieniężnego.

                             Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską

                              Pytanie 3. Jakie są kary za nieprzestrzeganie wytycznych dot. dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych?
                              Odpowiedź, 4.10.2017 r.
                              W kwestii kar nie ma jeszcze rozporządzenia, które określa kary za brak dostępności serwisu internetowego. Osoba, która jest "wykluczona" z powodu braku elementów strony www, które powinny być zamieszczone a brak utrudnia dotarcie do informacji, ma prawo do wniesienia skargi. Każdy użytkownik serwisu, który nie ma możliwości skorzystania z treści, ma prawo do wniesienia zarzutu nierównego traktowania osób z niepełnosprawnościami.

                              Po 31 maja 2015 roku, każdy podmiot ma obowiązek przystosować strony internetowe zgodnie z międzynarodowymi standardami WCAG 2.0. NIK, we współpracy z ekspertami, sprawdza wypełnienie wymagań WCAG 2.0.

                              Jeżeli chodzi o udział w projektach unijnych sprawa jest już bardziej złożona. Dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej może zostać cofnięte, jeżeli strona www, utworzona w wyniku udziału w projekcie unijnym, nie spełnia zasad dostępności WCAG 2.0.

                              Więcej informacji na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

                              Opracowane przez panią dr Izabelę Mrochen

                              Pytanie 2. W jaki sposób przystosować geoportal powiatowy dla osób niepełnosprawnych? 
                              Odpowiedź, 4.10.2017 r.
                              Każdy portal/serwis podlega tym samym zasadom i wytycznym WCAG 2.0. Jeżeli serwis zawiera mapy, wtedy należy do każdej mapy dodać wersję tekstową. Ponadto jeżeli mapy lub wykresy, zamieszczone na stronie, zawierają dużą ilość danych statystycznych, wtedy należy dodać tabelę poniżej mapy lub wykresu z najważniejszymi danymi tak aby umożliwić zrozumienie treści.

                              Jeżeli chodzi o przygotowanie map, należy opisać zawartość mapy poprzez tekst alternatywny. Dobrym rozwiązaniem jest też nagranie opisu w formie MP3.

                              Przykład ze strony Konsorcjum W3C:
                              1. Opis wykresu,
                              2. Po wybraniu Image Description przechodzimy do tabeli, która jest przygotowana na podstawie danych z wykresu
                              3. Przykład mapy,
                              4. Ta sama mapa ale w wersji tekstowej (dane z mapy są uporządkowane tematycznie w tabelkach).

                              Opracowane przez panią dr Izabelę Mrochen

                              Pytanie 3. Przykłady alternatywnych, uproszczonych stron internetowych wykonanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
                              Odpowiedź, 4.10.2017 r.
                              Nie do końca rozumiem "uproszczona strona alternatywna". Chyba chodzi o serwis, który zawiera więcej treści tekstowej a mniej obrazów, ilustracji, zdjęć, itp.

                              Przykłady prostej strony:
                              Przykład 1.
                              Przykład 2.
                              Przykład 3.
                              Przykład 4.
                              Przykład 5.
                              Przykład 6. 

                              Opracowane przez panią dr Izabelę Mrochen

                               Sposób wykazywania wartości docelowej wskaźników produktu:

                               Liczba osób indywidualnie odwiedzających Planetarium Śląskie
                               Liczba osób odwiedzających Planetarium Śląskie ze zorganizowanych grup uczniowskich i przedszkolnych

                               Odpowiedź, 28.09.2017 r.
                               Wartość docelowa dla wskaźnika produktu to wyrażony liczbowo stan danego wskaźnika na moment zakończenia rzeczowej realizacji projektu realny do osiągnięcia. Wnioskodawca powinien w polu tekstowym w części F.1 wniosku: „Opis sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika” w sposób jednoznaczny określić, co składa się na wartość docelową danego wskaźnika (w jaki sposób została ona oszacowana) lub też wskazać dokładne miejsce w dokumentacji aplikacyjnej, gdzie zamieścił stosowną informację na ten temat. W opisie sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika należy wskazać dodatkowo źródło informacji, z którego wynikać będzie rzeczywista wartość osiągniętego wskaźnika. Jako źródło wskazać należy odpowiedni dokument (np. protokół odbioru/ raport z kampanii promocyjnej/ potwierdzony wykaz ze statystyk serwerów).

                               W związku z momentem wykazywania wskaźników produktu należy wybrać właściwy dokument, którym wnioskodawca dysponować będzie na moment zakończenia rzeczowej realizacji projektu np. protokołu odbioru robót potwierdzającego, że inwestycja została wykonana zgodnie z założeniami. W ten sposób dzięki zrealizowaniu projektu potwierdza się, że powstała infrastruktura jest gotowa do przyjęcia wskazanej liczby osób indywidualnie odwiedzających Planetarium w ciągu roku oraz wskazanej liczby osób rocznie ze zorganizowanych grup uczniowskich i przedszkolnych.

                               Badanie rzeczywistej liczby osób odwiedzających Planetarium dokonane zostanie poprzez wskaźnik rezultatu, tj. Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje (wskaźnik rezultatu bezpośredniego).

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                Pytanie 9. Czy wystarczy oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę bez żądania zanimizowanych umów?
                                Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                                To zamawiający, zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a lit.a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”, wskazuje na sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy. Zamawiający może bazować na oświadczeniu w tym zakresie, zostawiając sobie jednocześnie możliwość zażądania innych dokumentów, w tym zanonimizowanych kopii umów o pracę, w przypadku zaistnienia wątpliwości czy też pozyskania informacji, że złożone oświadczenie nie jest zgodne ze stanem faktycznym.

                                Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                Pytanie 8. Różnica między niedozwolonym podziałem zamówienia na części zaniżającym wartość zamówienia a legalnym podziałem zamówienia na kilka procedur powodujący, że nie trzeba stosować PZP czy zasady konkurencyjności.
                                Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                                Żaden podział zamówienia na części co do zasady nie może powodować uniknięcia stosowania ustawy, czy też procedur opisanych w Pzp lub stosowania zasady konkurencyjności. W tym zakresie zastosowanie znajduje art. 32 ust. 4 ustawy zgodnie z którym, jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części.

                                Jedynym wyjątkiem jest art. 6a usawy, który odnosi się do uzasadnionego podziału zamówienia na części wynikających np. z przyczyn organizacyjnych lub technicznych. W takim przypadku, wspomniany art. 6a ustawy daje zamawiającemu prawo do zastosowania na daną część regulacji odnoszących się do wartości tej części, o ile spełnione zostały zawarte w tym przepisie przesłanki: „jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

                                Z uwagi na konsekwencje błędnej kwalifikacji podziału za uzasadniony, należy bardzo ostrożnie podchodzić do zastosowania art. 6a ustawy.

                                Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                Pytanie 7. Czy istnieje wzór oświadczenia o braku konfliktu interesu?
                                Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                                Wytyczne nie zawierają wzoru oświadczenia w tym zakresie. Wystarczające jest, jeżeli dana osoba złoży oświadczenie, że brak jest jakichkolwiek powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami uczestniczącymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Można oczywiście to oświadczenie rozbudować i dodać „a w szczególności ………..” wymieniając sytuacje opisane w Wytycznych.

                                Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                Pytanie 6. Czy należy sumować prace projektowe, czy każdy można szacować osobno?
                                Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                                Ocena, czy mamy do czynienia z zamówieniem udzielanym w częściach, czy też z odrębnym zamówieniem, to zagadnienie sprawiające zamawiającym problem od początku funkcjonowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu właściwego zakwalifikowania zamówienia do innego zamówienia podobnego, kierujemy się trzema przesłankami: tożsamości przedmiotowej (dostawy/usługi/roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie), tożsamości czasowej (możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie) oraz tożsamości podmiotowej (możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę).

                                Co do zasady każde zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej jest zamówieniem odrębnym, nie spełniającym łącznie wszystkich trzech przesłanek – brak tożsamości przedmiotowej, gdyż każdy projekt to wykonanie indywidualnie oznaczonego dzieła o innym przeznaczeniu (zaprojektowanie konkretnego obiektu budowlanego).

                                Jedynym wyjątkiem co do konieczności potraktowania kilku usług projektowej jako jednego zamówienia, to zaplanowanie wykonania tych projektów w odniesieniu do tego samego obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                Pytanie 5. W jakich przypadkach można zatrzymać wadium?
                                Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                                Przesłanki zatrzymania wadium zawarte są w art. 46 ust.4a oraz ust. 5 ustawy.

                                Zdecydowanie mniej wątpliwości interpretacyjnych sprawiają przesłanki zatrzymania wadium, zawarte w art. 46 ust. 5 ustawy. Zgodnie ze wspomnianym przepisem, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
                                1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
                                2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
                                3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

                                Z powyższego wynika, że chodzi o pewne zachowanie wybranego wykonawcy, które powodują, że umowa w sprawie zamówienia publicznego nie zostanie podpisana (zawarta) – odmowa podpisania tej umowy (w tym zakresie musi zostać złożone jednoznaczne oświadczenie wykonawcy, że odmawia podpisania umowy), brak wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zabezpieczenie takie musi zostać wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy) oraz wszelkie inne przypadki, gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

                                Wątpliwości interpretacyjne budzi drugi z przepisów, który stanowi podstawę do zatrzymania wadium, tj. art. 46 ust. 4a ustawy. Chodzi o przypadki, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

                                Co budzi w przytoczonym przepisie takie wątpliwości? Otóż czy należy zatrzymać wadium wyłącznie za fizyczny brak dokumentów, które należy złożyć na wezwanie zamawiającego, co spowodowało brak możliwości wybrania tej oferty, czy też o takie sytuacje, gdy wykonawca składa jakieś dokumenty na wezwanie zamawiającego, jednak dokumenty te w dalszym ciągu nie potwierdzają spełniania postawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału w postępowaniu. Co do zasady, wadium należy zatrzymać za bierną podstawę wykonawcy i brak jakiejkolwiek odpowiedzi, jednak zdarzają się poglądy przeciwne. W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r. (sygnatura akt III CZP 27/17) Sąd stanął na stanowisku, iż: „Wadium podlegało zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 18 października 2014 r. (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 907) także wtedy, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie wynikało potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.” Z uchwały tej wynika jednoznacznie, iż zatrzymanie wadium może nastąpić nie tylko w przypadku biernego zachowania się wykonawcy, ale także gdy przedłoży on na wezwanie zamawiającego dokumenty, z których treści nie wynika spełnianie wymagań, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (m.in. spełnianie warunków udziału w postępowaniu).

                                Z pewnością problematyka zatrzymania wadium w oparciu o przesłankę z art. 46 ust. 4a ustawy wymaga indywidualnego podejścia do każdej sprawy i gruntowanej analizy zaistniałego przypadku.

                                Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                Pytanie 4. Czy sumuje się środki unijne z pozostałymi środkami finansowymi? Aby zastosować ustawę np. środki - szacowanie 12m= 60 000,00 + nowe środki (obiekty z EFS) np. 300 x 12= 660zł. Jaka procedurę zastosować w tym przypadku powyżej 50 000- wytyczne EFS lub nie?
                                Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                                Z wytycznych wynika jednoznacznie, że „W przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów, którzy nie są zamawiającymi w rozumieniu Pzp, wartość zamówienia ustala się w odniesieniu do danego projektu. Podmioty, które są zamawiającymi w rozumieniu Pzp, po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości wskazanej w art. 4 ust. 8 Pzp lub w przypadku zamówień sektorowych wartości wskazanej w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust. 8 Pzp, określają wartość zamówienia w odniesieniu do danego projektu w celu stwierdzenia, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności czy procedurze rozeznania rynku.” (rozdział 6.5. pkt 12).Powyższe sugerowałoby, że zamówienia „sumowane” są jedynie w ramach danego projektu (chodzi o zamówienia na to samo, spełniające łącznie przesłanki tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i czasowej).

                                Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na fakt, iż cały czas w doktrynie funkcjonuje stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z którym, źródło finansowania przy ocenie, czy mamy do czynienia z takim samym zamówieniem, nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli zamawiający udziela takich samych zamówień, to powinien je traktować jak jedno zamówienie o łącznej wartości, niezależnie od tego, czy płaci za te zamówienia ze środków własnych, czy też ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

                                Takie stanowisko ma jednak znaczenie w przypadku, gdy łączna wartość zamówień przekracza 30 000 euro. W przypadku zamówień poniżej 30 000 euro, należy postępować zgodnie z wytycznymi i sumować wyłącznie te same zamówienia w ramach danego projektu. Jeżeli wartość takiego zamówienia albo takich samych zamówień przekracza 50 000 zł, do udzielenie zamówienia (zamówień) należy zastosować zasadę konkurencyjności.

                                Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                Pytanie 3. Gdzie należy publikować zapytania ofertowe przed podpisaniem umowy?
                                Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                                Zgodnie z nowymi wytycznymi w tym zakresie, „w przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu (tj. stronie gwarantującej odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu, nie może być to strona własna beneficjenta; od dnia 1 stycznia 2018 r. na stronie właściwej dla danego programu operacyjnego).” - rozdział 6.5.2. pkt 14 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, MR/H 2014-2020/23(3)07/2017 z 19 lipca 2017 r.

                                Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                Pytanie 2. Aspekty społeczny- zastosowanie przy realizacji kursów/ szkoleń.
                                Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                                Zgodnie z przepisami ustawy, aspekty społeczne mogą być realizowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzez opisanie ich w warunkach udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 2 Pzp), w opisie przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 4 Pzp) lub w kryteriach wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 91 ust. 2 Pzp).

                                W przypadku usług szkoleniowych/kursów najbardziej właściwe wydaje się zastosowanie aspektów społecznych poprzez wymagania odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy (np. poprzez wymaganie zatrudnienia tzw. osób defaworyzowanych przy realizacji cateringu, który jest elementem zorganizowania szkolenia) lub poprzez zastosowanie odpowiednich kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty – przyznanie punktów w przypadku zadeklarowania wykonywania zamówienia przez osoby zatrudnione na umowę o pracę (o ile nie postawiono w tym zakresie wymagań zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy) lub w przypadku zadeklarowania zatrudnienia tzw. osób defaworyzowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.

                                Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                Pytanie 1. Jak postępować w przypadku, gdy w procedurze klasycznej jeden z ubiegających się (nie zwycięzca) nie dostarczył wymaganej/ uzupełniającej dokumentacji?
                                Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                                Zgodnie z art. 25 ust. 1a ustawy wraz z ofertą każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (o ile zamawiający określa jakiekolwiek warunki udziału). W postępowaniu od tzw. kwoty unijnej wzwyż oświadczenie to przybiera postać Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca zobowiązany jest w określonym terminie do złożenia oświadczenie ws. grupy kapitałowej.

                                Powyższe dokumenty (oświadczenia) należy złożyć bez względu na rodzaj procedury w ramach przetargu nieograniczonego (klasyczna czy odwrócona), jednak inne są skutki braku złożenia takich dokumentów. W przypadku procedury klasycznej zamawiający jest zobowiązany do zastosowania procedury opisanej w art. 26 ust. 3 ustawy – wezwanie do złożenia, uzupełnienia/poprawienia dokumentów niezależnie od tego, które miejsce w tzw. rankingu ocen uzyska wykonawca. Jeżeli chodzi o tzw. procedurę odwróconą, to wezwanie takie kierowane jest wyłącznie wobec wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

                                Nie bardzo wiadomo, o co chodzi autorowi pytania w sformułowaniu „nie dostarczył wymaganej/uzupełniającej dokumentacji”. Zakładam, że chodzi o sytuację, gdy wykonawca ten na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył/nie uzupełnił/nie poprawił dokumentów (wymaganych oświadczeń) składanych wraz z ofertą lub w przypadku grupy kapitałowej przekazywanych w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. W takim przypadku, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, a zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

                                Bez sprecyzowania jednak co oznacza „wymagana/uzupełniająca dokumentacja” trudno jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

                                Opracowane przez pana Grzegorza Solucha


                                 Pytanie 2. Planowany do dofinansowania projekt znajduje się obecnie na liście projektów uzupełniających w PR. Program zostanie zaktualizowany – przedmiotowy projekt zostanie „przeniesiony” na listę podstawową. Czy wobec tego należy poddać PR ponownej weryfikacji przez IZ? To znaczy – Program powinien być ponownie oceniony przez IZ i ponownie wpisany do wykazu?
                                 Odpowiedź, 01.09.2017 r.
                                 „Przeniesienie” nie jest możliwe bez ponownej oceny programu. Należy w takim przypadku wykazać powody takiej zmiany tj. co spowodowało, że projekt, pierwotnie znajdujący się na liście projektów uzupełniających został zaklasyfikowany i wciągnięty na listę projektów podstawowych tj. takich, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji. Powyższe działanie należy dokonać przy udziale społeczności lokalnej i pozostałych interesariuszy.

                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                 Pytanie 1. Trwałość projektu dla interesariuszy, którzy nie są JST, wymienionymi w ustawie.
                                 Odpowiedź, 01.09.2017 r.
                                 Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. okres obowiązku zachowania trwałości projektu to 5 lat z wyłączeniem MŚP, dla których ten okres wynosi 3 lata (art. 71 ust.1). Podejście do spełniania kryteriów kwalifikujących dany podmiot do sektora MSP, określa załącznik I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014 r.

                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                  Pytanie 5. Uzasadnienie braku podziału na części przy dostawie- sprzęt komputerowy (powyższe pytanie zostało zadane przez dwóch uczestników szkolenia).
                                  Odpowiedź, 31.08.2017 r.
                                  Trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na tak ogólnie postawione pytanie. Nie wiedząc dokładanie, jaki jest opis przedmiotu zamówienia i co wchodzi w skład owego „sprzętu komputerowego” nie da się odpowiedzieć, jakie argumenty przemawiają za brakiem podziału na części. Podczas szkolenia mówiłem, że nie da się stworzyć wzorca uzasadnienia braku podziału zamówienia na części. Każdą taką sprawę należy traktować indywidualnie, w zależności od tego, co wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Pewną taką wskazówką jak może wyglądać takie uzasadnienie, jest treść motywu 78 Preambuły do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (tzw. dyrektywy klasycznej):

                                  „W przypadku gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przyczyny te mogłyby być na przykład następujące: instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.”

                                  Istotne jest to, abyśmy potrafili także stwierdzić, czy przedmiot zamówienia jest w ogóle podzielny, czy też należy go traktować jako jedną całość. Ocenę taką należy wykonać w oparciu o treść art. 379 § 2 ustawy kodeks cywilny. Przepis ten znajduje zastosowanie, z uwagi na zastrzeżenie zawarte w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – „do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.” Z uwagi na fakt, iż kwestia podzielności świadczenia nie została uregulowana w ustawie Prawo zamówień publicznych, należy do niej stosować postanowienia kodeksu cywilnego. Zgodnie ze wspomnianym art. 379 § 2 k.c. „świadczenie jest podzielne, jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości.”

                                  Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                  Pytanie 4. Czy gdy wartość szacunkowa z kosztorysu inwestorskiego wynosi powyżej 50 tys. zł netto, a jedyna otrzymana oferta opiewa na 70 tys. zł, to czy można udzielić zamówienia na podstawie rozeznania rynku, czy należy unieważnić ofertę i ogłosić jeszcze raz w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności?
                                  Odpowiedź, 31.08.2017 r.
                                  W zapytaniu uczestnika chyba pojawił się błąd, bo moim zdaniem pytanie odnosi się do wartości kosztorysu inwestorskiego „poniżej” 50 000 zł netto, a nie „powyżej”. Inaczej to pytanie nie ma sensu.

                                  Zasadnym jest pytanie, co zrobić gdy zamówienie zostało oszacowane poniżej 50 000 zł netto (bez VAT) i postępowanie zostało przeprowadzone w postaci rozeznania rynku, a wpłynęła tylko jedna oferta  i to z ceną 70 000 zł? W takim przypadku należy unieważnić prowadzone postępowanie (cena przekracza próg 50 000 zł, który pozwala przeprowadzić rozeznanie rynku) i powtórzyć je z zastosowaniem procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności.

                                  Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                  Pytanie 3.
                                  Czy w sprawach nierozstrzygniętych w Wytycznych dotyczących zamówień w bazie konkurencyjności powinno się stosować Prawo zamówień Publicznych?
                                  Odpowiedź, 31.08.2017 r.
                                  Co do zasady w zapytaniu ofertowym nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                  Można oczywiście korzystać z pewnych ustawowych rozwiązań, na zasadzie analogii. Nie robiłbym jednak tego wprost (nie odsyłać np. do art. 22 ust. 1b ustawy odnoszącego się do warunków udziału w postępowaniu, tylko opisać te warunki korzystając z rozwiązań ustawowych).

                                  Sugeruję sporządzić dosyć szczegółowe zapytanie ofertowe, w którym wszystkie istotne kwestie proceduralne zostaną rozwiązane. Brak jest jednak uzasadnienia dla zapisu, że w sprawach nieuregulowanych stosujemy przepisy ustawy Pzp.

                                  Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                  Pytanie 2.
                                  Co rozumieć poprzez powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego poprzez wybór oferty? Zamówienia do 30 tys. Euro.
                                  Odpowiedź, 31.08.2017 r.
                                  Nie do końca jestem pewien o co chodzi Pytającemu, ale wydaje mi się, że pytanie dotyczy tzw. odwróconego VAT-u. Chodzi o sytuację, w której wybór oferty prowadzi do powstania w tym zakresie obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego, a nie wykonawcy. Czyli wykonawca składa ofertę w kwocie netto, a odprowadzenie podatku od tej kwoty leży po stronie zamawiającego. Oczywiście wykonawca powinien poinformować zamawiającego składając ofertę, że w tym konkretnym przypadku wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli taka oferta zostanie złożona (wybór tej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług), zamawiający powinien w celu oceny takiej oferty doliczyć do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć (zapłacić) zgodnie z tymi przepisami.

                                  Z powyższego wynika, że udzielając odpowiedzi oparłem się na zasadzie analogii na treści art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis ten zastosowałbym odpowiednio także w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro.

                                  Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                  Pytanie 1. Czy w postępowaniu do 30 tys. euro (bez względu na wartość zamówienia) można przewidzieć negocjacje- szczególnie dla ceny?
                                  Odpowiedź, 31.08.2017 r.
                                  Stoję na stanowisku, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro prowadzonych w projektach współfinansowanych ze środków UE nie powinno prowadzić się negocjacji po przeprowadzonym zapytaniu. W projektach UE jedną z podstawowych zasad zawartą w wytycznych, w oparciu o które powinno toczyć się postępowanie, jest zasada przejrzystości - negocjacje bywają uznawane jej naruszenie.

                                  Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

                                   

                                   

                                   Pytanie 1. Czy otrzymanie wkładu WFOŚ/NFOŚ jest możliwe przy dofinansowaniu projektów z RPO WSL,  czy skutkuje obniżeniem wartości przyznanego dofinansowania?
                                   Odpowiedź, 5.09.2017 r.
                                   Zgodnie z treścią § 3 ust. 11 umowy o dofinansowanie, beneficjent może otrzymać środki publiczne na realizację projektu na podstawie innej umowy lub umów na finansowanie wkładu własnego. Wysokość środków publicznych przekraczająca wartość wkładu własnego skutkuje obniżeniem wartości przyznanego dofinansowania.

                                   Przez środki powodujące obniżenie dofinansowania w przypadku gdy ich wysokość przekracza wartość wkładu własnego rozumie się środki publiczne otrzymane bezzwrotnie, tj. dotacje oraz umorzenia pożyczek.

                                   Środki publiczne podlegające zwrotowi, tj. pożyczki nieumorzone, przekraczające wysokość wkładu własnego nie powodują obniżenia dofinansowania, chyba że nastąpi ich ewentualne umorzenie.

                                   W związku z powyższym, zarówno w okresie realizacji projektu jak i w okresie trwałości, beneficjent powinien niezwłocznie poinformować IZ RPO WSL o uzyskanym umorzeniu pożyczek z WFOŚ otrzymanych na realizację projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

                                    Pytanie 1. Czy termin zakończenia realizacji projektu wykazywany w części C.1.a wniosku aplikacyjnego jest tożsamy z fizycznym ukończeniem bądź pełnym zrealizowaniem projektu o którym mowa w art. 65 pkt 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320)

                                    Odpowiedź, 24.08.2017 r.
                                    Nie. Termin zakończenia realizacji projektu o którym mowa w pkt C.1.a w polu „Termin realizacji do” oznacza datę planowanego poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego w ramach projektu lub datę złożenia wniosku o płatność końcową. Wyznaczany jest on automatycznie przez system LSI na podstawie zadania, które zostało wskazane w pkt C.2.1, że zostanie zrealizowane jako ostatnie.

                                    Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 65 pkt 6. ww. Rozporządzenia, operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

                                    Jako fizyczne ukończenie bądź pełną realizacja projektu co do zasady uznawać należy podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru dla ostatniego elementu projektu (w przypadku gdy w projekcie zastosowanie znajduje protokół odbioru).

                                    Uwaga: działań promocyjnych nie można utożsamiać z fizyczną realizacją projektu. W sytuacji gdy tylko działania promocyjne wykraczać będą terminem zakończenia poza datę złożenia wniosku, projekt traktowany będzie jako fizycznie ukończony.

                                    Celem wykazania, iż projekt spełnia warunki określone w rozporządzeniu ogólnym należy, w przypadku projektów rozpoczętych, w części C.1.b wniosku jednoznacznie zadeklarować, iż projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany w rozumieniu art. 65 ust 6 ww. Rozporządzenia, w tym, czy sporządzony został/nie został bezusterkowy protokół odbioru.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                     Pytanie 5. Czy istnieje możliwość sfinansowania w projekcie wynagrodzenia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w żłobku/klubie dziecięcym zanim placówka rozpocznie właściwe działanie? Chodzi np. o sytuację wykonywania przez opiekunki/ów dzieci czynności przygotowawczych na miesiąc/dwa przed faktycznym otwarciem placówki i przyjęciem dzieci.
                                     Odpowiedź, 18.08.2017 r.
                                     Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020  w części zawierającej dodatkowe wyjaśnieniach odnośnie Działania 8.1 pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług względem konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W związku z powyższym, w sytuacji gdy opiekunowie zostaną zatrudnieni w projekcie przed faktycznym przyjęciem dzieci do placówki, nie będzie możliwości pokrycia kosztów ich zatrudnienia na pełny rok pobytu dziecka w żłobku/klubie dziecięcym. ent2Ponadto należy każdorazowo mieć na uwadze zasadność i racjonalność ponoszenia konkretnego wydatku w projekcie. W opisywanym przykładzie należy zastanowić się nad innymi możliwymi rozwiązaniami w sytuacji, gdy rzeczywiście zachodzi konieczność rozpoczęcia projektu wcześniej niż w momencie przyjęcia dzieci (gdy np. konieczne są prace adaptacyjne, przystosowawcze, montowany będzie plac zabaw itp.). Do katalogu kosztów pośrednich możliwych do wykazania w ramach projektu zaliczają się między innymi koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie i administrowanie projektem w tym koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane jedynie do projektu np. kierownik jednostki) oraz koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna). Należy więc wziąć pod uwagę jakie czynności muszą zostać wykonane na miesiąc/dwa przed faktycznym rozpoczęciem działania placówki oraz jakie osoby spośród całego personelu projektu będą za nie odpowiedzialne. Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs zaznacza, iż wydatki w projekcie oceniane są w kontekście zapisów całego wniosku, z uwzględnieniem racjonalności, zasadności i kwalifikowalności poszczególnych wydatków, w oparciu o stosowane dokumenty oraz wiedzę i doświadczenie osób oceniających projekt.

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 4. Jak należy rozumieć definicję osoby znajdujące się w trudnej sytuacji?
                                     Odpowiedź, 18.08.2017 r.
                                     Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji należy definiować następująco: zbiór cech, które powodują niekorzystną sytuację np. na rynku pracy z powodu płci, statusu, wieku, wykształcenia, niepełnosprawności, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 3. W związku z planowanymi od nowego roku zmianami w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r.o opiece nad dziećmi do lat 3 , które między innymi przewidują zlikwidowanie wymogu posiadania dwóch sal w żłobku (oddzielnej do odpoczynku) oraz zwiększenie ilości dzieci przypadających na jednego opiekuna, zwracamy się z pytaniem czy pisząc projekt powinniśmy uwzględnić w nim planowane zmiany? Jest to tym bardziej istotne, gdyż często barierę dla założenia nowego żłobka stanowią warunki lokalowe.
                                     Odpowiedź, 18.08.2017 r.
                                     IOK informuje, iż projekt powinien opierać się na obowiązujących  wytycznych, dokumentach oraz aktach prawnych. Nie ma więc możliwości tworzyć założeń projektu w oparcie o projekt ustawy, która nie została oficjalnie przyjęta.

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 2. Proszę o wyjaśnienie sposobu wyliczenia procentu kosztów pośrednich w projekcie w sytuacji zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień.
                                     Odpowiedź, 18.08.2017 r.
                                     Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
                                     oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
                                     w projekcie, w którym zostaną zastosowane mechanizmy racjonalnych usprawnień, koszty pośrednie wyliczane są od kwoty kosztów bezpośrednich pomniejszonej o koszt racjonalnych usprawnień. Innymi słowy najpierw odejmujemy koszt usprawnień od kwoty całkowitej kosztów bezpośrednich, a dopiero później wyliczamy sumę kosztów pośrednich, w procencie adekwatnym do otrzymanej kwoty.

                                     Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 mechanizm racjonalnych usprawnień oznacza możliwość finansowania specyficznych usług dostawczych lub oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.  W sytuacji gdy na etapie konstruowania założeń projektu wiemy, iż w skład grupy docelowej lub personelu projektu będzie wchodziła osoba niepełnosprawna, specyficzne wydatki związane z tym faktem (o ile się pojawią) nie stanowią mechanizmu racjonalnych usprawnień i powinny zostać ujęte w budżecie projektu.

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 1. Czy w przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałań 8.1.1 i 8.1.2, gdzie musi zostać spełnione kryterium dostępu Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji? istnieje możliwość skierowania wsparcia do grupy docelowej spoza obszaru rewitalizacji?
                                     Odpowiedź, 18.08.2017 r.
                                     IOK informuje, iż Poddziałanie 8.1.1 oraz 8.1.2, stanowi dopełnienie działań rewitalizacyjnych, które z kolei są rozumiane jako uzupełnianiem wobec działań „twardych”, podejmowanych w ramach  rewitalizacji realizowanej w ramach EFRR. Oznacza to, że projekty miękkie mogą zostać złożone i być realizowane bez udziału projektu twardego, jednak ich realizację można uznać jako uzupełnienie komplementarne wobec projektów twardych realizowanych w ramach Działania 10. Nie zmienia to faktu, że muszą wynikać z Programu Rewitalizacji i być realizowane na obszarze rewitalizacyjnym w oparciu o zatwierdzony Program Rewitalizacji Gminy (widniejący w wykazie).

                                     Zgodnie z zapisami Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  w wyjątkowych sytuacjach możliwa jest realizacja projektu poza granicami obszaru objętego rewitalizacją lub skierowanie wsparcia do osób spoza tego obszaru (przy jednoczesnej realizacji projektu na obszarze rewitalizowanym). Wymaga to jednak dokładnego uzasadnienia oraz wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego w kontekście realizacji celów wynikających z PR. Przykładem może być projekt przewidujący zakładanie działalności gospodarczej przez osobę spoza obszaru objętego rewitalizacją, jednak tylko w przypadku, gdy działalność będzie prowadzona na obszarze rewitalizowanym lub będą w niej zatrudnione osoby zamieszkujące ten obszar. Kolejny przykład stanowią projekty, w których zapewnia się dostęp do usług społecznych (tj. usług pomocy społecznej oraz usług z zakresu systemu wsparcia rodziny) lub podejmuje działania mające na celu aktywną integrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

                                     W związku z powyższym niezasadnym byłoby ograniczanie grupy docelowej jedynie do mieszkańców obszaru rewitalizowanego, w sytuacji gdy układ funkcjonalny placówek/podmiotów prowadzących wsparcie na rzecz osób potrzebujących pomocy powoduje, iż dana placówka prowadzi działalność także na obszarze zdegradowanym lub na styku dwóch obszarów powiązanych ze sobą funkcjonalnie.

                                     Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż w ramach Podziałania 8.1.3 realizowane są te same typy wsparcia jak w Poddziałaniu 8.1.1, z tą różnicą, że projekty złożone na konkurs  nie muszą wynikać z PR.

                                     W związku z czym IZ zapewnia możliwość pozyskania środków dla wszystkich, zarówno dla tych, którzy posiadają projekty dotyczące opieki do lat 3 wpisane w PR, jak również dla tych podmiotów, które planują realizować projekty poza obszarem rewitalizacji niezależnie od PR.

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                      Pytanie 9. W związku z ogłoszonym naborem na realizację projektów przez ops-y i pcpr-y w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty OPS i PCPR, w ramach których m.in. istnieje możliwość włączenia dotychczasowych uczestników WTZ w zajęcia aktywnej integracji, w tym aktywizacji zawodowej – zajęcia ukierunkowane na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie, np. poprzez organizację praktyk lub staży, bądź wspieranie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się z zapytaniem, czy w ramach nowego projektu można nadal pokrywać koszty udziału uczestników WTZ przyjętych w styczniu 2017r. do utworzonej pracowni przy istniejącym WTZ w ramach projektu realizowanego w latach 2016 - 2017?
                                      Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                      IZ RPO WSL 2014-2020 informuje, iż uczestnik po zakończonej ścieżce reintegracji w danym projekcie może uczestniczyć w innym projekcie, o ile takie wsparcie jest nadal konieczne. Dodatkowo powinny być spełnione  zapisy  regulaminu konkursu tj. dotychczasowi uczestnicy WTZ muszą być objęci nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej.  Z uwagi na to, iż projekty 9.1.6 z trybu pozakonkursowego kończą się w grudniu 2017, należy zakończyć udział uczestnika w tym projekcie wykazując zaplanowane do osiągniecia wskaźniki. W obecnej perspektywie nie funkcjonują statusy : „powracający do projektu lub kontynuujący”

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                      Pytanie 8. Dopasowanie stanowiska pracy uczestników projektu- zasady rozliczania wydatku w WUP, kto kupuje wyposażenie, beneficjent czy pracodawca?
                                      Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                      Organizator stażu/praktyki zawodowej może ponosić koszty związane z organizacją stażu/praktyki zawodowej obejmujące przygotowanie stanowiska pracy w niezbędne materiały i narzędzia dla stażysty dla stażysty/praktykanta. Zgodnie z zapisami w regulaminie koszty te stanowią amortyzację lub leasing  sprzętu/innych środków trwałych, wykorzystywanych podczas realizacji stażu, proporcjonalnie do okresu wykorzystania w projekcie.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                      Pytanie 7. Zakładamy przeszkolenie 10 osób. Pierwsza skierowana 10 nie przechodzi w całości badań lekarskich. Badanie przeszło 8 osób. W umowie zakładamy, że za 8 os. płacimy za całość badania + szkolenie, a za 2 tylko za badanie. Na dwa wolne miejsca kierujemy kolejne 2, które przechodzą badanie i odbywają kurs. Pytanie czy koszt badań osób, które ich nie przeszły będą kosztem kwalifikowalnym? Powiedzmy, że z 10 osób, 3 z nich przerwały kurs. Wykonawca poniósł już jakieś koszty (poza tym inna byłaby cena za 10 os., a inna za np 7) pyt. czy możemy zapłacić wykonawcy za wszystkie 10 osób- czy będzie to koszt kwalifikowalny?
                                      Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                      Wszystkie możliwości opisane powyżej powinna zawierać umowa pomiędzy Wnioskodawca, a wykonawcą. Rozstrzyganie powyższych kwestii nie leży w kompetencji IZ RPO WSL 2014-2020.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                      Pytanie 6. Czy można skierować usamodzielnianego wychowanka na staż i zapłacić wynagrodzenie stażowe z kosztów projektu?
                                      Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                      Usamodzielnianego wychowanka można skierować na staż/praktykę zawodową o ile  trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych. Osoba odbywająca staż/praktykę zawodową powinna wykonywać czynności lub zadania w wymiarze nie przekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie. W okresie odbywania stażu/praktyki stażyście/praktykantowi przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za które przysługuje stypendium. Wyjątek stanowi nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                      Pytanie 5. Czy wyłączenie dzieci do 18 r.ż. dotyczy osiągnięcia wskaźników rezultatu?
                                      Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                      Wskaźniki rezultatu są liczone procentowo od wszystkich uczestników projektu spełniających definicję osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wykazanych we wskaźniku produktu.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                      Pytanie 4. Proszę o zamieszczenie prezentacji na stronie.
                                      Prezentacje zostały zamieszczone na stronie www.rpo.slaskie.pl

                                      Pytanie 3. Czy pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu może mieć np. 10 uczestników czy jest narzucona ilość?
                                      Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                      IZ RPO WSL nie wprowadziła regulacji w tym zakresie w regulaminie konkursu, ponieważ zależy to od wielkości i specyfiki grupy docelowej. Jednocześnie beneficjent przyjmując określona kalkulację kosztu w budżecie powinien kierować się zasadą efektywności kosztowej i przedstawić odpowiednie uzasadnienie co będzie podstawą oceny każdego wydatku w budżecie.
                                      Czy osoby, które będą brały udział w projekcie mogą się powtarzać?
                                      Odpowiedź: IZ RPO WSL 2014-2020 informuje, iż uczestnik po zakończonej ścieżce reintegracji w danym projekcie może uczestniczyć w innym projekcie, o ile takie wsparcie jest nadal konieczne.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                      Pytanie 2. Czy może być zatrudniony asystent rodziny dla rodzin dysfunkcyjnych?/ uczestnika
                                      Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                      Wsparcie osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, obejmujących m.in. usługi wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym koszty zatrudnienia asystenta rodzinnego.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                      Pytanie 1. Przez usługę aktywnej integracji o charakterze zawodowym, co mamy rozumieć? gdyż osoby z I i II profilem nie mogą brać w nich udziału oraz nie możemy ich liczyć do wskaźnika, a chodzi o osoby bezrobotne. Czyli lepiej jest wziąć osoby, które nie są zarejestrowane w PUP?
                                      Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                      Wsparcie osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze: zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy m.in.:
                                      - staże, praktyki zawodowe;
                                      zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców;
                                      subsydiowane zatrudnienie oraz wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w tym specjalistyczne wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb (wyłącznie w subsydiowanym zatrudnieniu);
                                      zatrudnienie wspomagane;
                                      - usługi, w tym asystenckie, pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia;
                                      włączanie osób z niepełnosprawnością w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w WTZ (w zakresie nie finansowanym przez PFRON) oraz wszystkich dodatkowych działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nieoferowanych przez WTZ (np. dodatkowe zajęcia aktywizacyjne);
                                      organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym: trenera pracy, doradcy zawodowego;
                                      usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie (koszty prac społecznie użytecznych finansowane z Funduszu Pracy i/lub JST stanowią zawsze wkład własny w projekcie);
                                      poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy;
                                      skierowanie do CIS/KIS, w tym finansowanie kosztów tworzenia i funkcjonowania nowych podmiotów;
                                      wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe - kursy i szkolenia (zgodnie z diagnozą zawartą w ścieżce reintegracji, przygotowanej  dla uczestnika projektu);

                                      Osoby, dla których ustalono I lub II profil pomocy w PUP nie mogą otrzymać usług o charakterze zawodowym. Osoby bierne zawodowo i niesprofilowane mogą skorzystać z całego wachlarza usług aktywnej integracji , w tym zawodowych.

                                      1. Co w przypadku gdy jest najpierw osobą bierną, a później się rejestruje w PUP, (albo otrzyma  II profil z PUP) czy osobę możemy później liczyć do wskaźnika zatrudnienia, jeżeli podejmie pracę? (po aktywnej integracji o charakterze zawodowym).
                                      Odpowiedź:
                                      Momentem pomiaru wskaźników jest udzielenie pierwszej formy wsparcia i Wnioskodawca określa status osoby w PEFS na podstawie tego momentu. We wskaźniku rezultatu można wykazać taką osobę, jeżeli od zakończenia udziału w projekcie zweryfikuje się podjęcie pracy do 4 tygodni.

                                      2. Czy do wskaźnika zatrudnionego nie będą liczone osoby z profilu I i II, gdyż one nie mogą korzystać z usług o charakterze zawodowym?
                                      Odpowiedź:
                                      W kryterium efektywności zatrudnieniowej nie uwzględnia się osób, dla których nie zrealizowano usług o charakterze zawodowym, zatem osób, dla których ustalono I lub II profil nie można w nim wykazać.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                       Odpowiedź, 17.07.2017 r.
                                       W odniesieniu do pojęcia budynku zdegradowanego, o którym mowa w typach projektu dla działania 10.2 oraz 10.3  to należy przede wszystkim wziąć pod uwagę stan techniczny jakim charakteryzuje się dany budynek bądź lokal (np. poprzez weryfikację sprawności instalacji techniczno-sanitarnych, liczbę przeprowadzanych remontów w okresie od momentu oddania budynku do użytkowania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie). Przy czym, IZ RPO WSL nie narzuca dodatkowych uwarunkowań, co do stopnia degradacji takiego budynku. To wnioskodawca mając na względzie wszelką dokumentację identyfikującą potencjalne zagrożenia w szczególności związane zachowaniem bezpieczeństwa zdrowia i życia osób korzystających z tej infrastruktury decyduje czy w obecnym stanie technicznym ma możliwość realizacji działań wynikających z RPO WSL 2014 – 20120. Najczęściej będzie to budynek, który obecnie nie jest użytkowany, albo jest użytkowany, ale z zagrożeniem wydania przez właściwy organ nadzoru budowlanego decyzji o wykluczeniu z możliwości jego użytkowania.
                                       W związku z powyższym Wnioskodawca powinien we wniosku o dofinansowanie odpowiednio uzasadnić, że dany budynek można określić jako zdegradowany.

                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                                        Pytanie 4. W jaki sposób (prawidłowo) opisywać/wypełniać ogłoszenie o zamówieniu powyżej progów unijnych (głównie przez pryzmat ograniczenia ilości znaków w ogłoszeniu)?
                                        Odpowiedź, 17.07.2017 r.
                                        Ogłoszenie o zamówieniu musi zawierać informacje, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
                                        Prawo zamówień publicznych:
                                        1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
                                        2) określenie trybu zamówienia;
                                        3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
                                        4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
                                        5) informację o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej;
                                        6) termin wykonania zamówienia;
                                        7) warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia;
                                        7a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
                                        8) informację na temat wadium;
                                        9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
                                        10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone;
                                        11) termin związania ofertą;
                                        12) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
                                        13) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;
                                        14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;
                                        15) informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

                                        Nie ma problemu z zamieszczeniem właściwych informacji w ogłoszeniu o zamówieniu, którego wartość jest mniejsza od tzw. kwoty unijnej, ponieważ wzór ogłoszenia przy tego typu zamówieniach zawiera właściwe rubryki i nie ma ograniczeń co do ilości znaków.

                                        Problem pojawia się przy zamówieniach od kwoty unijnej wzwyż. W takich przypadkach, po pierwsze, standardowy formularz ogłoszenia zgodnie z rozporządzeniem unijnym nie zawiera pewnych informacji, które obowiązkowo należy zamieścić w ogłoszeniu (np. dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, informację na temat wadium), a po drugie, występuje ograniczenie co do ilości znaków w poszczególnych sekcjach.

                                        Pierwsza rada jak należy postępować w przypadku, gdy nie ma w ogłoszeniu stosownej rubryki bądź skończy nam się ilość znaków, to zamieścić stosowne informacje w informacjach dodatkowych, pod koniec ogłoszenia. Druga rada, to pisać skrótami, a ewentualne rozwinięcie zamieścić we wspomnianych informacjach dodatkowych. Po trzecie, do ogłoszenia wpisywać tylko to, co jest absolutnie konieczne, czego wymagają przepisy, żeby nie zajmować niepotrzebnie miejsca jeżeli chodzi o ilość znaków.

                                        Opracowane przez panią Marlenę Moliszewską - Gumulak 

                                        Pytanie 3. Czy w zasadzie konkurencyjności oferent może uzupełnić po terminie składane dokumenty, nie wpływające na treść oferty?
                                        Odpowiedź, 17.07.2017 r.
                                        Postanowienia wytycznych nie regulują tej kwestii, dlatego też uważam, że zamawiający powinien to sam uregulować w treści zapytania ofertowego. Osobiście jestem zwolennikiem dopuszczenia możliwości uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków, braku podstaw do wykluczenia lub tego, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego. Oczywiście trzeba to jednoznacznie opisać w zapytaniu, celem zapewnienia przejrzystości postępowania. Chodzi zatem a zastosowanie procedury zbliżonej do art. 26 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy.

                                        Opracowane przez panią Marlenę Moliszewską - Gumulak 

                                        Pytanie 2. Jak badamy fakultatywne podstawy wykluczenia?
                                        Odpowiedź, 17.07.2017 r.
                                        Obojętnie czy mamy do czynienia z podstawami do wykluczenia obligatoryjnymi, czy fakultatywnymi, badamy je za pomocą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

                                        Oczywiście, zgodnie z nowymi zasadami, zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykonawca składa wstępne oświadczenie (od kwoty unijnej wzwyż w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia), a dopiero tzw. zwycięski wykonawca składa pozostałe dokumenty, zgodne ze wspomnianym rozporządzeniem. Zgodnie z art. 26 ust. 1 zamawiający musi wezwać takiego wykonawcę do potwierdzenia oświadczenia stosownymi dokumentami, a poniżej kwoty unijnej może wezwać, ale nie musi. Kwestia wezwania do złożenia dokumentów poniżej kwoty unijnej musi wynikać jednoznacznie z ogłoszenia o zamówieniu oraz z treści SIWZ.

                                        Opracowane przez panią Marlenę Moliszewską - Gumulak 

                                        Pytanie 1. Otrzymana oferta nie spełnia określonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny -> odrzucamy ofertę czy prosimy o uzupełnienie/korektę?
                                        Odpowiedź, 17.07.2017 r.
                                        Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo nie do końca wiadomo o co chodzi. Czy chodzi o warunki udziału w postępowaniu? A może pytanie odnosi się do kryteriów oceny czyli do punktacji? Jeżeli chodzi o punktację to też zależy od sytuacji. Jeżeli oferta nie odpowiada treści zapytania ofertowego, to co do zasady powinna podlegać odrzuceniu. Ale to powinno zostać opisane w treści zapytania: kiedy zamawiający wykluczy wykonawcę, kiedy odrzuci złożoną ofertę.

                                        Można oczywiście wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty, ale znowu, co do zasady, wyjaśniania wykonawcy nie powinny prowadzić do zmiany treści oferty. Tu należy stosować rozwiązania analogiczne do przepisów ustawy. Żeby nie było żadnych wątpliwości, sugeruję, aby te kwestie również były opisane w zapytaniu ofertowym.

                                        Opracowane przez panią Marlenę Moliszewską - Gumulak 

                                         Pytanie 9. Czy VAT od inwestycji wodociągowej można odliczyć stosunkiem proporcji sprzedaży wody opodatkowanej do sprzedaży niepodlegającej podatkowi VAT?
                                         Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                                         W przypadku gdy inwestycja wodociągowa będzie wykorzystywana zarówno do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (sprzedaż wody na rzecz mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego [dalej: JST] oraz firm działających na jej terenie) oraz do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (dostawa wody do budynków użyteczności publicznej takich jak urząd gminy, budynki jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych) przy odliczaniu podatku VAT naliczonego przy budowie tej infrastruktury należy zastosować tzw. prewspółczynnik.

                                         Prewspółczynnik obliczony jako stosunek wartości (ew. ilości) wody sprzedanej na rzecz mieszkańców JST oraz firm działających na jej terytorium do wartości (ew. ilości) całej wody dostarczonej przez JST (tj. wartości/ilości wody sprzedanej na rzecz mieszkańców powiększonej o wartość/ilość wody zużytej na cele własne JST) to prewspółczynnik obliczony tzw. metodą alternatywną, opartą na przepisach art. 86 ust. 2c ustawy o VAT. Na chwilę obecną Minister Rozwoju i Finansów stoi na stanowisku, zgodnie z którym odliczenie podatku VAT naliczonego przy budowie infrastruktury wodociągowej należy stosować prewspółczynnik obliczony zgodnie ze wzorami wskazanymi w rozporządzeniu MF z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U. z 2015 r., poz. 2193). Oznacza to, że zastosowanie prewspółczynnika obliczonego wg wskazanej w pytaniu metody alternatywnej może zostać zakwestionowane przez organy podatkowe.

                                         Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

                                         Pytanie 8. Kwalifikowalność składek ZUS i zaliczki PIT zapłaconych terminowo, ale po zakończeniu projektu w świetle wyroku NSA z 20.11.2014 II GSK 1107/13.
                                         Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                                         Wyrok NSA z 20 listopada 2014 r., sygn. akt II GSK 1107/13, dotyczy wykładni art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem, wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona, albo, w przypadku gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach.

                                         Zdaniem NSA wykorzystanie dotacji nie polega tylko na uiszczeniu zapłaty za fakturę. NSA stanął na stanowisku, zgodnie z którym w przypadku terminowego zrealizowania zadania publicznego, na które udzielona była dotacja i zaciągnięcia w tym terminie zobowiązania do zapłaty za usługi wykonane w trakcie realizacji zadania, uznaje się, że dotacja została wykorzystana w terminie. W świetle przywołanego wyroku, składki ZUS i zaliczki na PIT zapłacone terminowo, ale po zakończeniu okresu kwalifikowalności projektu, stanowią koszty kwalifikowalne projektu.

                                         Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w Wytycznych horyzontalnych. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z rozdziałem 6.1. Wytycznych horyzontalnych (punkt 11), w przypadku projektów współfinansowanych z EFS, a w przypadku EFRR i FS, o ile tak wynika z wytycznych programowych bądź regulaminu konkursu czy też z dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym, a także w przypadku projektów finansowanych ze środków pomocy technicznej, możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu, zostaną poniesione do 31 grudnia 2023 r. oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. W takim przypadku wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych. Wytyczne horyzontalne jako przykład wydatków ponoszonych w oparciu o przedmiotowe postanowienie wskazują składki odprowadzane przez beneficjenta-pracodawcę na ZUS z tytułu wynagrodzeń współfinansowanych na końcowym etapie realizacji projektu.

                                         Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

                                         Pytanie 7. Czy jednostka organizacyjna gminy i gmina do tego samego projektu muszą stosować ten sam kod lub wspólną analitykę?
                                         Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                                         Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych ciąży na beneficjencie dofinansowania. Odrębna, dokonana w prawidłowy sposób ewidencja ma być gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych. Celem prowadzenia odrębnej ewidencji wydatków współfinansowanych ze środków unijnych jest:

                                         wyodrębnienie zdarzeń gospodarczych związanych z otrzymaniem dotacji oraz wydatkowaniem pochodzących z niej środków,
                                         - identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem, 
                                         sporządzanie sprawozdań, 
                                         przeprowadzenie kontroli wykorzystania tych środków,
                                         - uzyskanie informacji o ewentualnym, wygenerowanym przez projekt dochodzie.

                                         Przepisy nie narzucają beneficjentom określonego sposobu wyodrębnienia ewidencji księgowej projektu. Beneficjent ma zatem dowolność w wyborze sposobu wyodrębnienia ewidencji księgowej projektu, pamiętając jedynie o celach jej prowadzenia.

                                         Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

                                         Pytanie 6. Jakie dochody powinny być wskazane we wniosku o płatność? Dotyczy jednostek samorządowych.
                                         Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                                         Na podstawie art. 65 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., we wniosku o płatność należy wskazać dochody uzyskane w ramach realizowanego projektu od złożenia poprzedniego wniosku o płatność.

                                         Dotyczy to dochodu, który nie został uwzględniony w momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu, i który powinien pomniejszyć wydatki kwalifikowalne we wniosku o płatność, zgodnie z w/w rozporządzeniem. Dochód to pojęcie wykorzystane w rozporządzeniu, w praktyce jednak trzeba mieć na względzie, że wskazywane przez Beneficjenta we wniosku o płatność kwoty powinny uwzględniać wszelkie przychody, które zostaną wygenerowane w trakcie realizacji projektu. Przykładowo mogą być to przychody uzyskane w związku z przygotowaniem terenu pod inwestycję, w tym np. dochód ze sprzedaży złomu uzyskany w trakcie rozbiórki budynku bądź ze sprzedaży drewna, pochodzącego z wycinki drzew.

                                         Należy przy tym podkreślić, że wszelkie płatności otrzymane przez beneficjenta z tytułu kar umownych na skutek naruszenia umowy zawartej między beneficjentem a stronami trzecimi, lub które miały miejsce w wyniku wycofania przez stronę trzecią oferty wybieranej w ramach przepisów o zamówieniach publicznych (wadium) nie są uznawane za dochód i nie są odejmowane od kwalifikowalnych wydatków operacji.

                                         Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

                                         Pytanie 5. Umowa podpisana 28.04.2017 z MRP i PS. Czy osoba, która od 01.04 została oddelegowana do wykonywania zadań w projekcie, wynagrodzenie za 04.17 wypłacone z budżetu, bo nie mieliśmy tej umowy. Czy możemy zrefundować to wynagrodzenie po otrzymaniu dofinansowania?
                                         Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                                         Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu może przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż data początku kwalifikowalności wydatków.

                                         Początkowa i końcowa data kwalifikowalności wydatków określona w umowie o dofinansowanie może zostać zmieniona w uzasadnionym przypadku, na wniosek beneficjenta, za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy, na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie.

                                         Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych i umowie o dofinansowanie.

                                         Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

                                         Pytanie 4. Firma złożyła wniosek o dofinansowanie z RPO i rozpoczęła realizację projektu, nie czekając na ogłoszenie wyników. Według jakich zasad powinna prowadzić ewidencję księgowa projektu: Czy stosować wyodrębnioną ewidencję księgowa dla wszystkich operacji związanych z projektem ? W jaki sposób opisywać dokumenty/faktury w projekcie (wg jakiego wzoru), skoro nie ma nie ma ani wniosku o płatność, ani numeru umowy o dofinansowanie, nie ma też kwoty wydatków kwalifikowanych itp. ? Chodzi mi o opis z pierwszej i drugiej strony faktury/dokumentu.
                                         Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                                         W przypadku beneficjentów ponoszących wydatki przed datą podpisania umowy o dofinansowanie, wyodrębnienie ewidencji księgowej może polegać na wprowadzeniu odpowiedniego kodu księgowego pozwalającego na identyfikację wszystkich operacji gospodarczych dotyczących danego projektu.

                                         Wyodrębniony kod księgowy stanowi określony symbol/numer/wyróżnik stosowany przy wprowadzaniu, ewidencjonowaniu lub oznaczaniu dokumentów. Taka forma wyodrębnienia ewidencji księgowej również umożliwia sporządzanie sprawozdań zawierających wszystkie dokumenty dokumentujące dokonanie wszystkich operacji związanych z projektem w określonym czasie.

                                         Kod księgowy może przyjąć postać:

                                         kodu księgowego funkcjonującego w ramach prowadzonego systemu księgowego, bądź też,
                                         - Kodu księgowego funkcjonującego poza systemem księgowym.

                                         Beneficjent stosując rozwiązanie polegające na wprowadzeniu kodu księgowego zobowiązany jest przy składaniu wniosku o płatność do sporządzania techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego (oraz załączania wydruku) „Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem”.

                                         Informację o stosowaniu takiego kodu należy jednak umieścić w Polityce rachunkowości.

                                         Opisy dowodów księgowych (faktur, itd.) pozostają bez zmian (muszą być zgodne z wymogami IZ), na dokumentach tych należy jednak umieścić dodatkowo zastosowany kod księgowy.

                                         Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

                                         Pytanie 3. Czy w konkursie (NCBiR) Badania i Rozwój 1.1.1 tzw. "szybka ścieżka" dla MSP,  koszt zakup oprogramowania (WNiP) nie dedykowanego można uznać za koszt kwalifikowany? I jednorazowo zamortyzowany? (oprogramowanie kosztuje około 100 000 zł) i będzie tylko wykorzystywane w ramach projektu.
                                         Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                                         Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój składają się poniższe kategorie kosztów:

                                         1) Koszty bezpośrednie:

                                         a)      wynagrodzenia;
                                         b)      podwykonawstwo;
                                         c)       pozostałe koszty bezpośrednie, w tym:
                                         -         koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych,
                                         -         koszty budynków i gruntów,
                                         -         pozostałe koszty operacyjne. 

                                         2) Koszty pośrednie

                                         Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych

                                         W ramach tej kategorii kwalifikowane są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z:
                                         -         aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym;
                                         -         wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.

                                         w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą.

                                         Patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna, ekspertyzy, analizy i raporty badawcze itp. (wartości niematerialne i prawne), których odpisy amortyzacyjne lub koszty korzystania są rozliczane w projekcie, mogą zostać nabyte wyłącznie od uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.

                                         Rozliczanie w projekcie odpisów amortyzacyjnych lub kosztów korzystania z patentów, licencji, knowhow, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp. (wartości niematerialnych i prawnych) nabytych od innych podmiotów niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.

                                         Wskazane powyżej ograniczenia podmiotowe nie dotyczą zakupów licencji na systemy/oprogramowanie powszechnie dostępnych w sprzedaży, które nie są tworzone na indywidualne potrzeby beneficjenta (system/oprogramowanie dedykowane).

                                         Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości stanowią koszt kwalifikowany, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
                                         -         aparatura w momencie zakupu spełnia definicję środka trwałego;
                                         -         aparatura lub WNiP jest niezbędna do prawidłowej realizacji projektu i są bezpośrednio wykorzystywane w związku z projektem;
                                         -         aparatura, inne urządzenia (sprzęt) służące celom badawczym są ewidencjonowane w rejestrze środków trwałych podmiotów dokonujących ich zakupu;
                                         -         odpisy amortyzacyjne zostały obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości oraz zgodnie z polityką rachunkową podmiotu;
                                         -         kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji projektu;
                                         -         w przypadku, gdy aparatura lub WNiP wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania aktywów przy realizacji projektu;
                                         -         zakup aparatury lub WNiP nie był współfinansowany ze środków dotacji krajowej lub środków unijnych;
                                         -         zakup aparatury lub WNiP nie został rozliczony jako koszt kwalifikowany projektu;
                                         -         odpisy amortyzacyjne dotyczą aparatury lub WNiP, które zostały zakupione w sposób racjonalny i efektywny, tj. ich ceny nie zostały zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych.

                                         Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

                                         Pytanie 2. Ewidencja księgowa - możliwość prowadzenia ewidencji pozabilansowej (przykłady)
                                         Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                                         Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm., dalej: UoR) o nie reguluje zasad prowadzenia ewidencji pozabilansowej. Reguły, jakimi jednostka kieruje się, dokonując zapisów na kontach pozabilansowych, a także określenie zakresu stosowanych kont, powinny znaleźć odzwierciedlenie w zakładowym planie kont, stanowiącym składową dokumentacji opisującej obowiązujące w jednostce zasady (politykę) rachunkowości. Konta pozabilansowe tworzy się najczęściej w tej grupie (zespole) kont, której dotyczą objęte ewidencją pozabilansową zdarzenia. Przykładowo środki trwałe ujmuje się w zespole 0, zobowiązania warunkowe w zespole 2, materiały i towary obce w zespole 3 itp. Wówczas jako pierwszą cyfrę konta te posiadają cyfrę danego zespołu kont (np. środki trwałe mają jako pierwszą cyfrę 0). Jako drugą cyfrę w ewidencji pozabilansowej podaje się najczęściej 9, z kolei cyfra trzecia i kolejne służą do dalszej analityki wśród kont pozabilansowych. Wskazane jest, aby do każdego z tych kont prowadzić ewidencję szczegółową według poszczególnych rodzajów składników (tytułów) objętych tą ewidencją.

                                         Warto zaznaczyć, że w zakładowym planie kont jednostka może również zapisać, iż ewidencja pozabilansowa umiejscawiana jest w całości w zespole 9.

                                         Przykład 1

                                         Wyodrębnienie ewidencji księgowej projektu na kontach pozabilansowych umiejscowionych w poszczególnych zespołach Zakładowego Planu Kont

                                         091         Środki trwałe sfinansowane z dotacji ABC
                                         091-1     Maszyna X
                                         091-2     Laptop

                                         Przykład 2

                                         Wyodrębnienie ewidencji księgowej projektu na kontach pozabilansowych umiejscowionych w całości w zespole 9 Zakładowego Planu Kont.

                                         901         Koszty kwalifikowane związane z projektem ABC 
                                         901-1     Koszty osobowe 
                                         901-2     Podróże lokalne 
                                         901-3     Materiały biurowe 

                                         Konta pozabilansowe nie wchodzą w zakres ksiąg rachunkowych, o których mowa w art. 13 ust. 1 UoR. Oznacza to, że na kontach pozabilansowych nie obowiązuje zasada podwójnego zapisu, polegająca na ujmowaniu danej operacji gospodarczej na co najmniej dwóch kontach, po przeciwstawnych stronach tych kont z jednoczesnym zachowaniem równości kwot zaewidencjonowanych po stronie Wn i Ma tych kont.

                                         Brak obowiązku stosowania tej zasady stwarza niebezpieczeństwo popełniania błędów. Może się zdarzyć, że dana operacja zostanie ujęta na koncie pozabilansowym, podczas gdy nie zostanie ujęta na kontach bilansowych lub wynikowych. Dlatego aby dozwolone było wyodrębnianie ewidencji na kontach pozabilansowych konieczne jest takie skonfigurowanie programu księgowego aby nie dopuszczał on możliwości księgowania na koncie pozabilansowym bez uprzedniego zaksięgowania na koncie bilansowym lub wynikowym. Niezachowanie tej procedury będzie powodować kwestionowanie prawidłowości wyodrębnienia ewidencji.

                                         Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

                                         Pytanie 1. Wyjaśnienie dokładnie kosztów kwalifikowalnych, niekwalifikowalnych.
                                         Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                                         Wszystkie koszty, które są ponoszone w trakcie realizacji projektu, podzielić można na dwie grupy:
                                         wydatki kwalifikowane,
                                         wydatki niekwalifikowane.

                                         Wydatki kwalifikowane, to te z kosztów poniesionych podczas prowadzenia projektu, które kwalifikują się do refundacji w ramach udzielonego dofinansowania. Kosztami niekwalifikowalnymi są wszystkie pozostałe koszty ponoszone w związku z realizacją projektu.

                                         Zasady kwalifikowalności wydatków są uregulowane we właściwych wytycznych Ministra Rozwoju ustanawiających zasadny horyzontalne.

                                         Ramy czasowe kwalifikowalności kosztów

                                         W przypadku projektów, które rozpoczęły się przed 1 stycznia 2014 r., dofinansowane mogą zostać tylko wydatki faktycznie poniesione po tej dacie. Wydatki poniesione wcześniej stanowią koszty niekwalifikowalne.

                                         Projekty, które zostały fizycznie ukończone (w przypadku robót budowlanych) lub zostały w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw towarów i usług) przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie, nie mogą korzystać z dofinansowania z EFS i EFRR w perspektywie 2014-2020.

                                         W przypadku zmian w PO, wydatki, które stają się kwalifikowalne dzięki tej zmianie, uznaje się za kwalifikowalne dopiero od daty przedłożenia KE wniosku o zmianę programu operacyjnego, lub w przypadku zmiany elementów programu operacyjnego nieobjętych decyzją KE, od daty wejścia w życie decyzji wprowadzającej te zmiany.

                                         Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu może przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż data początku kwalifikowalności wydatków.

                                         Początkowa i końcowa data kwalifikowalności wydatków określona w umowie o dofinansowanie może zostać zmieniona w uzasadnionym przypadku, na wniosek beneficjenta, za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy, na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie.

                                         Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych i umowie o dofinansowanie.

                                         W przypadku projektów współfinansowanych z EFS, a w przypadku EFRR i FS, o ile tak wynika z wytycznych programowych bądź regulaminu konkursu lub dokumentacji dot. projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym, możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie, pod warunkiem, że:

                                         wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu,
                                         zostaną poniesione do 31 grudnia 2023 r. oraz
                                         nie zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową.

                                         W takim przypadku, wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych horyzontalnych.

                                         Wydatki niekwalifikowalne

                                         Zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi, następujące wydatki są uznawane za niekwalifikowalne:
                                         1. prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut;
                                         2. odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem wydatków ponoszonych na subsydiowanie odsetek lub na dotacje na opłaty gwarancyjne w przypadku udzielania wsparcia na te cele;
                                         3. koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji;
                                         4. kary i grzywny;
                                         5. świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS);
                                         6. rozliczenie notą obciążeniową zakupu środka trwałego będącego własnością beneficjenta lub prawa przysługującego beneficjentowi
                                         7. wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON);
                                         8. koszty  postępowania sądowego, wydatki związane z przygotowaniem i obsługą prawną spraw sądowych oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie komisji rozjemczych;
                                         9. wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych
                                         10. podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych;
                                         11. wydatki poniesione na zakup nieruchomości przekraczające 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się te budynku – limit wynosi 15%, a w przypadku instrumentów finansowych skierowanych na wspieranie rozwoju obszarów miejskich lub rewitalizację obszarów miejskich – limit ten wynosi 20%;
                                         12. zakup lokali mieszkalnych, za wyjątkiem wydatków dokonanych w ramach celu tematycznego 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, poniesionych zgodnie z Wytycznymi;
                                         13. inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu, w szczególności marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
                                         14. transakcje dokonane w gotówce, których wartość przekracza 15.000 zł;
                                         15. wydatki poniesione na przygotowanie i wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku wszystkich projektów;
                                         16. premia dla współautora wniosku o dofinansowanie opracowującego np. studium wykonalności, naliczana jako procent wnioskowanej/uzyskanej kwoty dofinansowania i wypłacana przez beneficjenta;
                                         17. w przypadku projektów współfinansowanych z EFS – wydatki związane z zakupem nieruchomości i infrastruktury oraz z dostosowaniem lub adaptacją budynków i pomieszczeń;
                                         18. w przypadku projektów współfinansowanych z EFRR i EFS wydatki na rzecz likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych, inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów  tytoniowych, beneficjentów będących przedsiębiorstwami w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej, inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych;
                                         19. w przypadku projektów współfinansowanych z EFS wydatki na rzecz inwestycji w budynki mieszkalne, chyba że są one związane z promowaniem efektywności energetycznej lub korzystaniem z odnawialnych źródeł energii, przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej;
                                         20. w przypadku instrumentów finansowych – wkłady rzeczowe.

                                         Opracowane przez panią Agnieszkę Bieńkowską 

                                          

                                          Pytanie 1. Czy z osobą zatrudnioną w ramach umowy o pracę można zawrzeć umowę zlecenie na realizację projektu?
                                          Odpowiedź, 7.07.2017 r.
                                          Wytyczne
                                          w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w Podrozdziale 6.16.1 pkt 3 stanowią, że (…) W przypadku, gdy osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem beneficjenta, jej zaangażowanie do projektu lub projektów może mieć miejsce wyłącznie na podstawie stosunku pracy lub umowy, w wyniku której następuje wykonanie oznaczonego dzieła, o której mowa w sekcji 6.16.2 pkt 4. Jednocześnie w Podrozdziale 6.16.2 pkt 2 Wytyczne stanowią, że (…) Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta, są niekwalifikowalne, przy czym nie dotyczy to umów o dzieło, o których mowa w pkt 4.

                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           

                                           Pytanie 29. Sprawy związane ze zlecaniem organizacjom pozarządowym zadań zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r.

                                           a. proszę o doprecyzowanie co Państwo rozumieją jako “wydatek poniesiony”  i jak należy go rozliczać.

                                           Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta. Istnieją także wyjątki od powyższej reguły (np. wkład niepieniężny, koszty amortyzacji) , które zostały opisane w podrozdziale 6.4. w/w Wytycznych.

                                           Natomiast rozliczenie wydatku następuje poprzez ujęcie go we wniosku o płatność za okres, w którym został poniesiony.

                                           b. z jakich środków organizacja pozarządowa powinna zorganizować kampanię promocyjno-informacyjną oraz pokrycie ewentualnych kosztów obsługi księgowej i administracyjnej – czy z kosztów pośrednich, które wynikają z k. bezpośrednich tego zadania czy też działania te mogą być finansowane z kwoty, która został ujęta we wniosku jako ta przeznaczona na realizację danego działania.

                                           Obowiązek stosowania zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) dotyczy Beneficjenta, Partnera (w przypadku projektów partnerskich) oraz podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.
                                           Podmiot wybrany na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  rozlicza się z operatorem projektu na zasadach określonych  w w/w ustawie. Tym samym, w odniesieniu do wydatków poniesionych przez ww. podmiot, podział wydatków na koszty pośrednie i bezpośrednie nie występuje.

                                           c. zlecenie zadania wieloletniego np. od 1.01.2018r. do 30.09.2019r. Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu środków pochodzących z budżetu państwa do końca danego roku. Natomiast zgodnie z ww. ustawą organizacja pozarządowa składa sprawozdanie 30 dni po zakończeniu danego roku. To oznacza, że może realizować zadanie do 31 grudnia a rozliczyć do 30 stycznia roku następnego i dopiero wtedy wiadomo jak wygląda rozliczenie danego roku i wtedy też wiemy jaką kwotę z budżetu państwa należy zwrócić.

                                           Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu środków pochodzących z budżetu Państwa do końca danego roku. Dlatego też Beneficjent może w pierwszej kolejności ponosić koszty z dotacji celowej, aby do końca danego roku kalendarzowego dotacja ta została wydatkowana w całości. W tej sytuacji nie będzie zachodziła konieczność dokonania przedmiotowego zwrotu środków. Zaznaczyć również należy, iż zadaniem Beneficjenta jest przyjęcie takich rozwiązań organizacyjnych, aby projekt realizowany był zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

                                           d. końcowe rozliczenie projektu: zgodnie z umową o dofinansowanie wniosek o płatność końcową należy złożyć do 30 dni od zakończenia Projektu. Mając na uwadze realizację zadania z org. pozarządową gdzie termin zakończenia realizacji Projektu i zadania wyznaczony jest na ten sam dzień proszę o informację w jaki sposób ująć to we wniosku o płatność, mając na względzie, że termin sprawozdania przez org. pozarządowa z realizacji tego zadania wynosi 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

                                           Postanowienia umowy o dofinansowanie wskazują jednoznacznie na obowiązek złożenia końcowego wniosku o płatność i konieczność dokonania zwrotu niewykorzystanych transz dofinansowania  w terminie do 30 dni  kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.  Beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie zobowiązał się do zrealizowania powyższego obowiązku. W tym przypadku należy zastanowić się nad  przyjęciem takich rozwiązań organizacyjnych, które z jednej strony będą zgodne z przepisami odrębnymi a z drugiej będą czynić zadość zapisom umowy o dofinansowanie., lub rozważyć możliwość ewentualnego wprowadzenia zmiany do projektu w zakresie okresu realizacji projektu.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                            Pytanie 28. Proszę o informację co należy zrobić końcem roku z niewydatkowanymi kosztami pośrednimi.
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                           Zgodnie z umową o dofinansowanie kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego na rachunek IZ. Oznacza to, iż środki, jakie pozostają w dyspozycji Beneficjenta w dniu 31 grudnia, a które pochodzą z dotacji celowej, winny zostać zwrócone do IZ.  

                                           Jednocześnie należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinasowanie koszty pośrednie są rozliczane stawką ryczałtową i stanowią określony % poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich. Zatem jeśli Beneficjent nie poniósł wydatków bezpośrednich tym samym nie ma podstawy do wyliczenia kosztów pośrednich. W tej sytuacji wszystkie niewykorzystane środki dotacji celowej będą podlegać zwrotowi z końcem roku.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 27. Planowane działania w naszym Projekcie będą realizowane poprzez zlecenie zadania organizacji pożytku publicznego z zastosowaniem ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  – udzielenie dotacji. Jak wynika z przepisów wydatki na finansowanie zadań zleconych prowadzonych przez podmiot spoza sektora finansów publicznych, kwalifikowane są jako dotacje celowe, na podstawie art. 249 ust. 4 ustawy o finansach publicznych .Wnioskodawca jakim jest Miasto na prawach powiatu wyznaczył Ośrodek Pomocy Społecznej jako Realizatora Projektu. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa – w rozumieniu art. 11 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych .

                                           Czy w związku z tym dotacja, o której mowa może być ujęta w planie finansowym  Realizatora jakim jest Ośrodek Pomocy Społecznej ,  a co za tym idzie  zapłacona z konta Realizatora?
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                           IZ RPO WSL 2014-2020 nie jest właściwa do interpretowania przepisów prawa dotyczących gospodarki finansowej. Zgodnie z art. 62 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku - kontrolę gospodarki finansowej gmin i związków sprawują regionalne izby obrachunkowe.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 26. Jakie koszty można rozliczać z 20% przeznaczonych na Zarząd? Czy umowy o pracę można zmienić na umowę zlecenie? Czy taka zmiana może zawierać zmiany nominalne? Czy w części dotyczącej zarządzania można deklarowane umowy o pracę zmienić na umowy zlecenie?
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                           W przypadku finansowania kosztów osobowych w ramach kosztów pośrednich sposób zaangażowania personelu nie podlega weryfikacji i kontroli na miejscu realizacji projektu przez IZ. Dodatkowo, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, obowiązki w zakresie personelu projektu nie dotyczą wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, a za taką formę należy uznać wydatki w ramach kosztów pośrednich, rozliczanych stawką ryczałtową.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 25. Czy w ramach zadania można przenosić środki finansowe z określonego kosztu na inny?
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                           Wydatki ponoszone przez Beneficjenta nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu. Powyższe  nie oznacza jednak, że każda oszczędność w projekcie podlega „zagospodarowaniu” przez Beneficjenta. Projektodawca ma prawo do dokonywania takich modyfikacji, których wprowadzenie jest konieczne w toku realizacji projektu. W takim przypadku wydatki nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu zawartym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. Katalog zmian wymagających bezwzględnego uzyskania pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej został wskazany umowie o dofinansowanie projektu.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 24. W jakiej formie składane będzie oświadczenie o rozliczeniu 70% dotychczas otrzymanych środków oraz czy będzie ono składane razem z wnioskiem o płatność czy w odrębnej korespondencji?
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                           W stosunku do projektów rozliczanych poprzez kwoty ryczałtowe oświadczenie o rozliczeniu 70 % będzie składane wraz z wnioskiem o płatność za dany okres rozliczeniowy. Umieszczone może zostać w samym wniosku o płatność w postępie rzeczowym, albo też w piśmie przewodnim do danego wniosku o płatność.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 23. Czy jest możliwość zaoszczędzenia w ramach jednego wydatku i zwiększenie innego wydatku?
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                           Odpowiedź na pytanie zawarta jest w pkt. 5.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 22. Rozliczanie wkładu rzeczowego w formie wolontariatu?
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                           Wolontariat świadczony w ramach wkładu własnego w projekcie jest wkładem niepieniężnym. Należy rozliczać go zgodnie z metodologią wyliczeń, która została przyjęta we wniosku o dofinansowanie danego projektu.  Każdorazowo rozliczenie danego wydatku następuje poprzez przedstawienie we wniosku o płatność dokumentu księgowego, na podstawie którego wydatek został poniesiony / wniesiony (w przypadku wkładu niepieniężnego). W sytuacji zaangażowania wolontariusza Beneficjent winien przedstawić dokument będący dowodem księgowym w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Załącznikiem do ww. dokumentu może być zestawienie zaangażowania wolontariusza w realizację projektu w danym czasookresie celem potwierdzenia rozliczanej wartości wydatku.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 21. Czy zmiany dot. zarządzania projektem, biura projektu wymagają zatwierdzenia IZ?
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                           Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) sprawy dotyczące zarządzania projektem znajdują się w katalogu kosztów pośrednich. Jednocześnie wydatki poniesione w ramach ww. kategorii nie podlegają weryfikacji oraz kontroli na miejscu realizacji projektu przez IZ. Niemniej jednak, w odniesieniu do biura projektu, zmiana jego miejsca jest istotna, ze względu na konieczność gromadzenia dokumentacji projektowej. Ponadto, na etapie naboru projektów jako kryterium dostępu wskazywano wymóg prowadzenia biura projektu w województwie śląskim. Zatem wszelkie zmiany w tym zakresie winny być zgłoszone do IZ, niemniej nie wymagają one, co do zasady, zmiany wniosku o dofinansowanie oraz sporządzenia aneksu do umowy.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 20. Czy zmiana sposobu zatrudnienia osoby w ramach wyd. bezpośrednich (projekt rozliczany ryczałtowo) wymaga poinformowania i zmiany w proj. (aneksu?)
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                           Sposób zatrudniania w ramach wydatków bezpośrednich w projektach ryczałtowych jest weryfikowany przez IZ na etapie wniosku o dofinansowanie. Późniejsza zmiana w tym zakresie nie wymaga zgłoszenia do IZ i dokonywania zmian w projekcie.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 19. Konkretne kwestie dot. ryczałtu. Skoro nie wykazujemy żadnych dokumentów księgowych, jakie są wymogi ewidencji księgowej i jak prowadzić wydatki na rachunku bankowym?
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                           W przypadku kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich rozliczanych kwotą ryczałtową na potrzeby realizowanego projektu nie ma obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków oraz opisywania dokumentów księgowych.

                                           Niemniej jednak Beneficjent musi mieć na uwadze, iż realizując każdy projekt nawet ryczałtowy musi zawsze postępować zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i swoją polityką rachunkowości.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 18. Dokument: Miesięczny harmonogram form wsparcia

                                           Co mamy do niego wpisywać, nasza praca polega na interwencjach w domu pacjenta z chorobą lub zaburzeniami psychicznymi, czy mamy wpisywać nazwiska osób które planujemy odwiedzić. Dziennie planujemy około 4-5 wizyt środowiskowych.

                                           Ponadto zobowiązaniu jesteśmy w umowie do zgłaszania zmian Harmonogramu. W naszym przypadku on może się zmieniać codziennie, ponieważ może wypaść nagła interwencja u innego pacjenta, mogą się przedłużyć pobyty ze względu na stan pacjenta, rodzina może zgłosić że woli przyjechać do nas itp. Czy za każdym razem musimy zgłaszać zmianę Harmonogramu?
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                           Zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do przesyłania w formie elektronicznej miesięcznych  harmonogramów udzielanych w ramach projektu form wsparcia, w szczególności: szkoleń, kursów, staży, usług doradczych, poradnictwa, warsztatów, seminariów, studiów wyższych i podyplomowych na adres efs.kontrola@slaskie.pl. Zgodnie ze wzorem harmonogramu form wsparcia Beneficjent uzupełnia następujące dane: data/ termin, miejsce (tj. dokładny adres, nr sali), godzinę, tytuł/ rodzaj realizowanego wsparcia, ilość uczestników.

                                           W przypadku wsparcia polegającego również na doraźnych interwencjach należy taką informację wpisać w treść harmonogramu, np.:  * w ramach działania mogą wystąpić niezaplanowane interwencje.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 17. Oświadczenie dotyczące średniej stawki wynagradzania dla osób na podobnym stanowisku. Ani nasz szpital ani nikt inny w regionie nie prowadzi terapii środowiskowej dzieci z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi. Specyfika tej pracy polega na wyjeżdżaniu do domów, w których często całe rodziny są zaburzone. Mało kto chce się zdecydować na taki rodzaj pracy w związku z czym musimy zaproponować wyższe stawki niż przy pracy stacjonarnej. Co w związku z tym mamy wpisać do oświadczenia?
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                           W ramach wzorów formularzy do umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 nie obowiązuje Oświadczenie dotyczące średniej stawki wynagradzania dla osób na podobnym stanowisku.

                                           Jednakże należy mieć na uwadze, że wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Dotyczy to również pozostałych składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 16. Dane uczestników projektu

                                           Sytuacja społeczna i rodzinna, stan zdrowia – jak obszerne mają być te informacje. To są informacje które można rozpisać na 30 stron albo na 3 linijki.
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r. 
                                           Dokument „Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020” oznacza, iż Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi do przetwarzania zbiór danych osobowych w zakresie dofinansowanego projektu zawierający określone kategorie danych osobowych, w tym m.in. sytuację społeczną i rodzinną oraz stan zdrowia. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w celu umożliwienia realizacji projektu, tj. np na potrzeby rekrutacji uczestników projektu. Charakter pozyskiwanych informacji/ stopień szczegółowości zależy od kryteriów rekrutacji, jakie Beneficjent określił we wniosku o dofinansowanie, regulaminie rekrutacji.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 15. Wzór oświadczenia uczestnika projektu

                                           W naszym przypadku w projekcie będą brać udział osoby między 14 a 18 rokiem życia, czyli osoby niepełnoletnie według KC nie mające pełnej zdolności do czynności prawnej.
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                           Zgodnie ze wzorem oświadczenia uczestnika projektu i informacji tam zamieszczonej w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 14. Wypełnianie wniosków o płatność 
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r. 

                                           Informacje zawarte w prezentacji ze spotkania informacyjnego.

                                           Pytanie 13. Zasady rozliczania projektu 
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r.

                                           Informacje zawarte w prezentacji ze spotkania informacyjnego.

                                           Pytanie 12. Jak należy ujmować wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, kumulatywnie czy po zakończeniu całego zadania objętego kwotą ryczałtową?
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                           Wskaźniki określone pod kwotami ryczałtowymi wykazuje się po zrealizowaniu w całości zadania objętego kwotą ryczałtową. Natomiast wskaźniki ujęte w części F wniosku o płatność powinny wynikać ze sposobu monitorowania określonego przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 11. Czy prawidłową jest interpretacja zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, iż do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi ponoszonych przez podmiot nie wskazany w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się Rozeznania rynku oraz Zasady konkurencyjności?
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                           Procedur określonych w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków nie stosuje się do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa w podrozdziale 6.6 i 8.5 niniejszych Wytycznych, co nie zwalnia Beneficjenta ze stosowania obowiązujących go przepisów prawa krajowego i wewnętrznych uregulowań w tym zakresie.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 10. Koszty pośrednie

                                           Czy muszą być płacone z konta wyodrębnionego do projektu, czy możemy przesyłać na swoje podstawowe. Na co mogą być wydane – wynagrodzenia pracownika biurowego, księgowej, kierownika projektu, materiały biurowe. Jaka ma być sprawozdawczość tych kosztów.
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                           Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Powyższe reguluje załącznik do umowy o dofinansowanie projektu Wymagania w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej.

                                           Dokumenty księgowe dotyczące kosztów pośrednich rozliczanych metodą uproszczoną nie podlegają wymogom ewidencyjnym dotyczącym dokumentacji projektu, należy jednak pamiętać o obowiązku ewidencjonowania takich kosztów zgodnie z wewnętrzną polityką rachunkowości danego podmiotu i obowiązującymi przepisami krajowymi.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 9. Zatrudnienie personelu medycznego

                                           Największy koszt projektu to wynagrodzenia personelu, w tym medycznego pielęgniarek i psychologów 900 tys. zł w całym okresie trwania projektu. W jakiej procedurze zakupowej  mamy wyłaniać te osoby ? W drodze przetargu z UZP, konkursu ofert, inne?
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                           Sposób w jaki zostanie wyłoniony  personel projektu zależy od statusu prawnego Beneficjenta. Jeżeli Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zatrudnia pracowników zgodnie z zapisami tej ustawy. Jeżeli Beneficjent  nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w pierwszej kolejności zobowiązany jest do stosowania krajowych aktów prawnych w tym zakresie oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  zgodnie z Rozdziałem 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów. Ponadto, w trakcie realizacji projektu, Beneficjent jest zobowiązany do bieżącego zamieszczania informacji o rozstrzygniętych zamówieniach/postępowaniach w projekcie w systemie LSI 2014-2020 w module Rejestr postępowań / zamówień.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 8. Zatrudnienie personelu

                                           Czy w przypadku personelu projektu (pracowników TZM, lekarza możemy zatrudnić więcej osób za mniejsze pieniądze jednostkowe wychodząc w sumie na kwotę z projektu?

                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r. 

                                           Tak. 

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 7. Zakupy materiałów

                                           Czy w przypadku materiałów do terapii zajęciowej (głownie materiały biurowe) można kupić zapas na ½ roku czy musimy mieć fakturę co miesiąc?
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                           Beneficjent jest rozliczany ze zrealizowanych zadań w ramach projektu, a realizując projekt nie może przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Beneficjenta obowiązują limity wydatków wykazanych w odniesieniu do każdego zadania, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania przesunięć określonych w umowie o dofinansowanie projektu. W zależności od potrzeb na danym etapie realizacji projektu Beneficjent może dokonać zakupu większej ilości potrzebnych materiałów.  Nie ma obowiązku wystawiania faktury co miesiąc.  

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 6. Przesunięcia w kosztach

                                           W Projekcie zakładamy wykonanie 162 konsultacji specjalistycznych po 160 zł, czy jeśli uda nam się taniej to możemy zrealizować większą ilość konsultacji po niższej cenie?
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r. 
                                           Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu określonym we wniosku o dofinansowanie projektu do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego  przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku bez konieczności informowania IZ RPO o planowanej zmianie. Jednocześnie należy pamiętać o w ograniczeniach w dokonywaniu zmian w projekcie określonych w umowie o dofinansowanie.

                                           Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie usługi Beneficjent uzyska cenę niższą niż została określona w budżecie projektu oraz zaistnieje potrzeba udzielenia większej ilości konsultacji, istnieje możliwość zrealizowania większej ilości konsultacji.   

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 5. Jak należy dokumentować i rozliczać zużyty na potrzeby usługi materiał

                                           a. czy jeśli we wniosku wskazano pakiet np. opatrunków do określonej kwoty czy pakiet materiału opatrunkowego  będzie zasadne rozliczanie ilości zużytych pakietów (wykaz całościowego materiału zużytego podczas wszystkich świadczeń), czy należy przygotować do rozliczenia każdy użyty jednorazowo materiał ( np.: jednorazowo użyto 2/10 paczki Jelonetu, 1/3 opakowania maści/żelu,  1 opatrunek pianki poliuretanowej 10x10, 5 gazików, 20 ml, Octaniseptu, 1 gazę metrową, 2 bandaże, 15 cm siatki elastycznej)

                                           Oczywiście dla potrzeb obserwacji procesów leczenia i ewentualnej kontroli zastosowanie określonych opatrunków specjalistycznych jest przedmiotem monitorowania i przewidziane jest jego dokumentowanie)
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r. 
                                           Jeżeli we wniosku o dofinansowanie wykazano pakiet opatrunków, to rozliczenie we wniosku o płatność również powinno dotyczyć pakietu opatrunków.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 4. Proszę o propozycję jakie umowy z pracownikami realizującymi zadania w projekcie będą kwalifikowane

                                           a. dla realizujących zadania sporadycznie występujące w trakcie projektu jak np.: wykonanie badania USG czy konsultacji lekarskiej specjalistycznej, które nie występuje systematycznie i powtarzalnie w każdym miesiącu trwania projektu (możliwe realizowanie konsultacji czy badania np. co dwa miesiące) - czy możliwa umowa o pracę na wykonanie określonych zadań lub umowa zlecenie wykonania usługi. Do tej pory usługi te wykonywali lekarze zatrudnieni na kontrakcie.

                                           b.  jakie formy umowy najlepiej zastosować dla samozatrudnionych pracowników medycznych- czy można zastosować wybór realizatora na podstawie konkursu czy tylko umowy o pracę (w tym dla usług dotychczas nie realizowane przez zatrudnionego)

                                           c. jaka forma umowy dla usługi zleconej np. porada psychologa
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r. 
                                           Sposób i forma wynagradzania oraz zatrudniania pracowników Instytucja Zarządzająca pozostawia w gestii realizatora projektu. Niemniej należy pamiętać, że sposób wynagradzania oraz zatrudniania powinien być zgodny z przepisami prawa krajowego oraz z Państwa regulaminem zatrudnienia.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 3. Proszę o podanie zasad rozliczania dojazdu do pacjenta

                                           1. czy jeśli we wniosku całkowity koszt usługi zawiera koszt dotarcia należy dodatkowo dokumentować dojazd (zapis mówi: koszt usługi uwzględnia dojazd do pacjenta)
                                           2. jak udokumentować i rozliczyć dojazd jeśli we wniosku przyjęto kwotę ryczałtu za dojazd środkiem własnym w wysokości np. 10 zł

                                           Pytanie 2. Proszę o podanie sposobu prawidłowego dokumentowania przewozu pacjenta transportem własnym wnioskodawcy czy wystarczy założenie karty przeprowadzonych usług transportowych (trasa i czas usługi, osoby realizujące) i poświadczenie wykonania usługi przez beneficjenta  we wniosku podano kwotę za usługę  (najniższa stawka oferowaną przez firmy organizujące transport sanitarny)

                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r. do pyt. 2 - 3

                                           Rozliczenie dojazdu do pacjenta powinno odbywać się zgodnie z regulaminem wewnętrznym Beneficjenta, tak jak podczas bieżącej działalności podmiotu realizującego projekt. Jeśli rozliczenie dojazdu dotyczy personelu zatrudnionego na umowę o pracę jako dokument można przedstawić np. polecenie wyjazdu służbowego z załączonym potwierdzeniem przejechanych kilometrów  oraz stawką za kilometr.  

                                           Jeśli rozliczenie dojazdu zawiera się w ramach umowy cywilnoprawnej to koszt przejazdu powinien zawierać się w stawce wynikającej z treści zawartej umowy.  Zleceniobiorca powinien przedstawić rachunek do umowy zlecenia.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           Pytanie 1. Jak rozliczyć i udokumentować  koszt użyczenia sali konferencyjnej we wniosku ustalono kwotę 50 zł za godzinę użyczenia Sali
                                           Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                           Wkład własny w postaci użyczenia sal/pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji projektu wnoszony przez Beneficjenta powinien zostać rozliczony w oparciu o metodologię wskazaną we wniosku o dofinansowanie projektu.  Zgodnie z zapisem w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  w Rozdziale 6.1 Wkład niepieniężny wartość wkładu własnego powinna zostać potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom. Rozliczając we wniosku o płatność wydatek na wkład własny Beneficjent powinien np. przedstawić liczbę godzin wynajmu przemnożoną przez stawkę za 1 godzinę wykorzystania sali. W dokumentacji projektowej powinien również znaleźć się dokument potwierdzający faktyczną liczbę godzin korzystania z sali konferencyjnej na rzecz uczestników projektu.  

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                            

                                            Pytanie 1. Czy w zasadzie konkurencyjności dopuszcza się zamówienie uzupełniające? (usługi) W jakim zakresie?
                                            Odpowiedź, 25.06.2017 r.
                                            Zgodnie z postanowieniami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (Ministerstwo Rozwoju, MR/H 2014-2020/12 (02)/09/2016, Warszawa 19 września 2016 r.), dopuszcza się możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego wykonawcy, który wcześniej został wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności.

                                            Powyższe zagadnienie zostało uregulowane w podrozdziale 6.5 wspomnianych Wytycznych.

                                            Zgodnie z pkt 8 lit.h, możliwe jest niestosowanie procedur określonych w omawianym podrozdziale przy udzielaniu zamówień, o ile zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

                                            Powyższe oznacza, że:

                                            1)      zamówienie uzupełniające udzielane jest w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (od zawarcia umowy podstawowej),
                                            2)      zamówienie podstawowe musi zostać udzielone wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności,
                                            3)      w zapytaniu ofertowym mającym na celu wyłonienie wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności, należy przewidzieć udzielenie zamówień uzupełniających,
                                            4)      zamówienia uzupełniające mają polegać na powtórzeniu podobnych usług (lub robót budowlanych).

                                            Opracowane przez pana Grzegorza Solucha 

                                             Pytanie 2. Czy aktualizacja PR polegająca na uzupełnieniu listy projektów o nowe zadania będzie wymagać ponownej oceny IZ? Czy to formalność, czy PR będzie analizowany przez IZ od nowa?
                                             Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                             Jakakolwiek aktualizacja programu rewitalizacji wymaga ponownej oceny Instytucji Zarządzającej (IZ). W przypadku przekazania do oceny projektu aktualizacji programu rewitalizacji, dotychczasowy program dalej znajduje się w wykazie programów na stronie IZ. Jeżeli aktualizacja polega np. na uzupełnieniu listy projektów lub uzupełnieniu części stanowiących załącznik programu i nie wiąże się z podjęciem uchwały rady gminy, to w wykazie znajdują się wszystkie wersje programu. Jeżeli natomiast aktualizacja programu zawiera zasadnicze zmiany, np. zmiana granic obszaru rewitalizacji i wymaga przyjęcia aktualizacji programu uchwałą rady gminy, to taki zaktualizowany program po uzyskaniu pozytywnej oceny i uchwaleniu przez radę gminy jest zamieszczany w wykazie, a dotychczasowy program jest z niego usuwany. W trakcie każdej aktualizacji IZ ma prawo przeanalizować cały program. W wyniku takiej oceny może wskazać elementy programu, które wymagają ulepszenia, modyfikacji itp.

                                             Opracowane przez pana Adama Polko (adam.polko@ue.katowice.pl

                                             Pytanie 1. Kryteria wyboru projektów: wynikanie projektu z programu rewitalizacji, a na moment uchwalania programu projekt nie był nawet na liście uzupełniającej. IZ uważa, że nie wystarczy, że projekt wpisuje się w cele programu, wg IZ ma być na liście projektów. Pan Polko twierdzi, ze wystarczy, że projekt wpisuje się w cele programu rewitalizacji. W tej kwestii powinna być jednoznaczna interpretacja „wynikania” z programu rewitalizacji.
                                             Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                             Na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego jest następująca odpowiedź na to pytanie (patrz: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/najczesciej_zadawane_pytania_rewi):Projekt staje się projektem rewitalizacyjnym, gdy wynika z programu rewitalizacji spełniającego wymagania „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” lub spełniającego warunki „Ustawy o rewitalizacji”. Wynikanie z programu rewitalizacji oznacza, że dany projekt jest do niego wpisany wprost lub mieści się w ramach określonych przez charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuacje kryzysową (logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji).

                                             W związku z powyższym za projekt rewitalizacji uznaje się nie tylko projekt wprost wpisany do programu rewitalizacji, ale również projekt, który spełnia kryteria przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących zawarte w danym programie kierunki działań.

                                             Ważną sprawą jest rozróżnienie wśród projektów rewitalizacji tzw. podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz pozostałych uzupełniających (dopuszczalnych) przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zgodnie z art. 15 pkt. 5 ustawy „o rewitalizacji” oraz załącznikiem nr 5 do „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” (str. 24) program rewitalizacji powinien zawierać listę planowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych wraz z ich opisami (m.in. nazwa, podmiot realizujących, zakres zadań, szacowana wartość, prognozowane rezultaty) oraz charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową.

                                             Podsumowując podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne muszą być wpisane i szczegółowo opisane w programie rewitalizacji, natomiast pozostałe projekty mające charakter projektów uzupełniających (dopuszczalnych) nie muszą być wprost z nazwy wpisane do programu, ale muszą być zgodne z charakterystyką rodzajów (typów) przedsięwzięć uznanych za uzupełniające w danym programie rewitalizacji.

                                             Opracowane przez Pana Adama polko (adam.polko@ue.katowice.pl

                                              W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony Beneficjentów odnośnie obowiązującej  „Instrukcji wypełniania PEFS w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL” (dalej: instrukcja) Instytucja Zarządzająca (dalej: IZ) przedstawia „FAQ w systemie PEFS dla RPO WSL 2014-2020” czyli zestawienie pytań i odpowiedzi – jako materiał pomocniczy zawierający doszczegółowienie instrukcji do PEFS.

                                              Jednocześnie materiał przy najbliższej aktualizacji zostanie ujęty w instrukcji wypełniania formularza PEFS.

                                              Pytanie 19. Jak określać datę rozpoczęcia udziału w projekcie.
                                              Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                              Data rozpoczęcia udziału w projekcie wg Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 jest datą udziału w pierwszej formie wsparcia, ponadto IZ zaleca, aby była także zgodna z datą podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. W  przypadku kiedy data przystąpienia do pierwszej formy wsparcia jest inna niż data podpisania deklaracji uczestnictwa,  postępując zgodnie z zapisami w/w wytycznych Beneficjent wprowadza datę udziału w pierwszej formie wsparcia jako datę rozpoczęcia udziału w projekcie. Wyjątkiem jest sytuacja w której charakter działań projektowych warunkuje fakt, iż data podpisania deklaracji była także pierwszym rodzajem przyznanego wspracia (uczestnik otrzymał dodatkowo wsparcie w postaci np. doradztwa), wobec czego jako datę rozpoczęcia udziału w projekcie Beneficjent podaje datę podpisania deklaracji. 
                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 18. Jak określać datę zakończenia udziału w projekcie.
                                              Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                              Zakończenie udziału w projekcie wg Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 jest definiowane jako zakończenie udziału zgodnie z założeniami projektu lub przedwczesne opuszczenie projektu (przerwanie udziału w projekcie). Niemniej w przypadku kiedy uczestnik zakończył udział w projekcie, biorąc udział we wszystkich przeznaczonych dla niego formach wsparcia, za datę zakończenia uznajemy dzień udzielenia ostatniego wsparcia. 

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 17. Zakończenie udziału zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia jest definiowane w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 jako wzięcie udziału uczestnika we wszystkich zaplanowanych dla niego formach wspracia. Niemniej jednak w przypadku kiedy Beneficjent omyłkowo zaznaczy "TAK" (ma do wyboru TAK/NIE lub jeśli nie dotyczy nie zaznacza), system LSI nie ma możliwości odznaczenia tego pola, co powoduje niespójność przedstawianych danych ze stanem faktycznym. Ponadto jest to jedna z informacji monitorowanych w SL w zakresie danych uczestników (zgodnie z treścią pisma z MIR z dn. 19 sierpnia 2015 o sygn. DZF.8630.41.2015.MT).
                                              Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                              Jeśli sytuacja dotyczy jednego bądź kilku uczestników, Beneficjent usuwa ich dane z modułu PEFS po czym wprowadza ponownie bez odznaczania przedmiotowego pola. Jeśli sytuacja dotyczy większej grupy uczestników, albo jeśli jest to jedyny błąd w zakresie wnp, IZ zobowiązuje beneficjenta do skorygowania powyższych danych wraz ze złożeniem kolejnego WNP.  Powyższe sytuacje nie mają wpływu na poświadczenie kwalifikowalności wydatków na etapie weryfikacji danego WNP.

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 16. Kiedy i jak Beneficjent ma wypełniać w PEFS  pole Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie, Sytuacja (2)… Kiedy właściwym jest wypełnienie wyłącznie "jednej sytuacji", a kiedy "dwóch"? Co w przypadku, kiedy z listy wybieralnej w polu "Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie" dla danego uczestnika projektu Beneficjent może wskazać 3 sytuacje osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie?   
                                              Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                              Zgodnie z instrukcją wypełniania  PEFS w systemie LSI, w momencie kiedy od daty zakończenia udziału w projekcie nie minął jeszcze okres 4 tygodni Beneficjent wybiera status Sytuacja (1) „w trakcie monitorowania”. Niemniej jednak w przypadku kiedy okres 4 tygodni (od daty zakończenia udziału w projekcie) minął Beneficjent aktualizuje dane i wybiera jedną z możliwych odpowiedzi (z listy rozwijalnej), która odzwierciedla obecną sytuację uczestnika (np podjął zatrudnienie, uzyskał kwalifikacje itp..) Z uwagi na techniczną możliwość systemu wskazania wyłącznie dwóch: Sytuacji(1)...  i Sytuacji (2)...Beneficjent przyporządkowuje danemu uczestnikowi maksymalnie  2 sytuacje, które odzwierciedlają obecny stan rzeczy. Powyższe skutkuje także wykazaniem uczestnika we właściwych wskaźnikach rezultatu. 

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 15. Zgodnie z instrukcją wypełniania PEFS w systemie LSI po wypełnieniu rodzaju przyznanego wsparcia skierowanego dla danego uczestnika Beneficjent ma obowiązek wskazać datę rozpoczęcia i datę zakończenia udziału w danym wsparciu. W przypadku uczestników, którzy w ramach projektu mają zaplanowane kilka rodzajów wsparcia (często o tożsamym charakterze) Beneficjent wprowadza każde kolejne wsparcie przypisane konkretnemu uczestnikowi wraz z datą - powyższe dane wygenerowane w raporcie PEFS są nieczytelne co powoduje utrudnienie i wydłużenie procesu weryfikacji WNP.
                                              Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                              W przypadku, kiedy dany uczestnik projektu w ramach działań projektu jest objęty kilkoma formami wsparcia o tożsamym charakterze w polu Przyznane wsparcie - Rodzaj przyznanego wsparcia Beneficjent raz podaje informację zgodną z charakterem wsparcia kierowanym do danego uczestnika wraz z datami granicznymi, kiedy dane wsparcie zostało uczestnikowi udzielone. Rodzaj przyznanego wsparcia sprawdzany jest przez IZ pod kątem zgodności założeń wskazanych w WND. 

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 14. Jak wykazywać we wskaźnikach uczestnika, który powraca do projektu po przerwanym udziale?
                                              Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                              W przypadku powrotu uczestnika do projektu po uprzednio zakończonym udziale, informacje odnoszące się do wskaźników rezultatu bezpośredniego dla tego uczestnika powinny zostać usunięte, co powoduje konieczność zaktualizowania wartości wskaźników rezultatu. Ponowny pomiar wskaźników rezultatu dla danego uczestnika będzie miał miejsce po zakończeniu jego udziału w projekcie. Dodatkowo w PEFSie należy usunąć datę zakończenia udziału w projekcie dla powracającego uczestnika do projektu, ponieważ dane osoby nadal uczestniczącej we wsparciu nie powinny mieć przypisanej daty zakończenia udziału w projekcie. Dane dotyczące wykazania danego uczestnika we wskaźniku produktu pozostają bez zmian. Wobec powyższego raz wprowadzona data rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie  pozostaje bez zmian. 

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 13. Beneficjenci mają trudność z weryfikacją wprowadzonych przez siebie danych do bazy PEFS ponieważ nie ma możliwości systemowych wygenerowania raportu z danymi PEFS przed złożeniem WNP. 
                                              Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                              IZ rekomenduje Beneficjentom, aby odpowiednio wcześniej wprowadzili dane do modułu PEFS, tak by móc złożyć WNP w systemie LSI wyłącznie na potrzeby wygenerowania raportu CSV po czym wycofać WNP z systemu LSI, gdyż taką techniczną możliwość daje system. Niemniej jednak Beneficjent musi mieć na uwadze  fakt, iż ostateczne złożenie WNP w LSI i SEKAPie do IZ, musi nastąpić przy zachowaniu terminu. 

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 12. Jaki zakres danych kontaktowych jest wymagany w PEFS - w polach odnoszących się do Adresu e-mail/ Telefonu kontaktowego?
                                              Odpowiedź, 07.08.2017 r.
                                              Instrukcja wypełniania PEFS w punkcie odnoszącym się do momentu zbierania danych informuje, że "Podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek konieczny udziału danej osoby we wsparciu" oraz "Jeżeli nie jest możliwe określenie wszystkich wymaganych danych osobowych, nie można wykazywać danej osoby jako uczestnika projektu, a co za tym idzie – powiązanych z nim wskaźników produktu i rezultatu." Natomiast wg Załącznika nr 7 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym obejmuje m.in. dane kontaktowe. Wobec powyższego Beneficjent zobowiązany jest więc do podania: Adresu e-mail/ Telefonu kontaktowego - przyjmuje się założenie, że Beneficjent zobowiązany jest do podania minimum jednej danej teleadresowej pozwalającej na kontakt z uczestnikiem projektu.

                                              W przypadku Uczestnika indywidualnego konieczne jest uzupełnienie jednego z pól „Telefonu kontaktowego” lub „Adresu e-mail”, przy czym struktura numeru telefonu to kombinacja liczb i cyfr (15 znaków), adres e-mail to: xxx@xxx.xxx, w przypadku braku adresu e-mail należy pozostawić pole nieuzupełnione (nie ma możliwości wskazywania "brak" w polu adres e-mail). W przypadku, kiedy uczestnik projektu nie posiada ani numeru telefonu ani adresu e-mail np. osoba bezdomna, wówczas należy podać dane umożliwiające kontakt z tą osobą  np. numer telefonu noclegowni, w której przebywa bezdomny lub adres email beneficjenta/ osoby upoważnionej u beneficjenta, która go zrekrutowała.
                                               
                                              W przypadku Uczestnika – pracownik lub przedstawiciel instytucji/ podmiotu konieczne jest uzupełnienie „Telefonu kontaktowego” oraz „Adresu e-mail”, przy czym struktura numeru telefonu to kombinacja liczb i cyfr (15 znaków), adres mail to: xxx@xxx.xxx (nie ma możliwości wskazywania "brak" w polu adres e-mail oraz telefon). 

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 11. Beneficjent nic nie zaznaczył w polu wsparcie udzielone instytucji (możliwe do wyboru TAK lub NIE). 
                                              Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                              Jeśli we wniosku o dofinansowanie została wypełniona część B.11.1. Osoby i/lub podmioty/instytucje, które zostaną objęte wsparciem to wówczas powyższe dane powinny być uzupełnione w PEFS. W przypadku kiedy w okresie rozliczeniowym Beneficjent nie udzielił wsparcia Instytucji - Beneficjent uzupełnia NIE.  Pole nie może zostać puste, Beneficjent zostanie wezwany do uzupełnienia danych jeśli nie zostało poprawnie uzupełnione powyższe pole. Brak Instytucji jest równoznaczny z brakiem konieczności uzupełnienia danych. 

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 10. W instrukcji do wypełniania PEFS nie jest zapisane wprost, że w części dot. danych Instytucji objętych wsparciem, Beneficjent ma wpisać dane każdej szkoły a nie Zespołu Szkół oraz jak ma wpisywać nr NIP.  Jednocześnie istnieje ryzyko błędnie wykazanych wartości we wskaźnikach, np: jeśli wsparcie w ramach jednego projektu otrzyma  technikum i liceum, to mamy 2 Instytucje, czyli np. 200% realizacji wskaźnika.
                                              Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                              Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół mają być wykazywane oddzielnie. Jednej szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół nadaje się numer NIP tegoż zespołu, natomiast kolejna szkoła pozostaje bez  numeru NIP. Ponadto Beneficjent składa oświadczenie, że nr NIP drugiej i kolejnej instytucji jest identyczny jak podany w pierwszej ze szkół. Beneficjent wykazując ilość instytucji objętych wsparciem wykazuje wartości zgodne z zatwierdzonym WND, sytuacja dotyczy także wykazywanych wartości wskaźników.

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 9. Jak określać datę rozpoczęcia udziału w projekcie dla instytucji? 
                                              Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                              Instytucje weryfikowane są na podstawie punktu B.11, celem ułatwienia weryfikacji wniosków o płatność zaleca się wykazywane instytucji od pierwszego wniosku o płatność sprawozdawczego (co do zasady będzie to drugi wniosek o płatność), nawet jeśli Beneficjent nie ma wykazanego żadnego wskaźnika produktu (część wsparcie pozostaje nieuzupełniona), wsparcie oraz wykazanie instytucji we wskaźniku następuje w chwili podpisania np. pierwszego protokołu obioru wyposażenia/sprzętu/itp.., które Beneficjent zgodnie z zatwierdzonym WND planował zakupić w projekcie.

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 8. W jaki sposób wykazywać nauczycieli w części "Rodzaj uczestnika"?
                                              Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                              "Zgodnie z interpretacją MR należy ustalić w jaki sposób nauczyciel został objęty wsparciem - jeżeli nauczyciel zgłosił się na szkolenie/ kurs/ studia podyplomowe indywidualnie, wówczas powinien zostać wykazany jako uczestnik ""indywidualny"". Jeśli natomiast instytucja zatrudniająca nauczyciela (szkoła) jako podmiot korzysta z bezpośredniego wsparcia EFS i w ramach tego wsparcia np. następuje oddelegowanie pracownika przez pracodawcę na szkolenie, wówczas taki nauczyciel będzie wykazany jako ""pracownik lub przedstawiciel instytucji/ podmiotu”. Oznacza to, że sposób wykazania uczestnika zależy od charakteru wsparcia udzielanego w projekcie. Jeżeli projekt obejmuje kompleksowy program wsparcia szkoły (uczniów i nauczycieli), to na potrzeby monitorowania powinni oni być wykazywani jako pracownicy tej instytucji. Jeżeli natomiast wsparcie projektowe obejmuje wyłącznie podnoszenie kompetencji nauczycieli, pochodzących z różnych szkół, wówczas należy ich wykazywać jako indywidualnych odbiorców. "

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 7. Czy osoba, która przerywa udział w realizacji projektu powinna mieć uzupełnioną datę zakończenia form wsparcia?
                                              Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                              "Jeżeli uczestnik przerwał udział w projekcie tzn., że zakończył udział, wobec powyższego powinna zostać wypełniona data zakończenia udziału w projekcie.W przypadku przerwania przez uczestnika udziału w projekcie w kolumnie ""Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa"" należy zaznaczyć ""NIE"" oraz uzupełnić datę zakończenia udziału w projekcie. Jednocześnie nie należy wypełniać pola ""data zakończenia udziału we wsparciu"" z uwagi na fakt, iż uczestnik nie zakończył udziału w przyznanym wsparciu a je przerwał. Powyższe umożliwi weryfikację części ""zakończenie udziału osoby (...)"" z uwagi na fakt, iż nie ma innej możliwości weryfikacji ww. pola."

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 6. Uzupełniono datę zakończenia udziału w projekcie, bez wyjaśnień czy osoba przerwała udział czy faktycznie zakończyła udział w projekcie. Jak takiego uczestnika uwzględniać we wskaźnikach?
                                              Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                              "Wg instrukcji wypełniania PEFS zapisy dotyczące:  daty zakończenia udziału w projekcie wskazują, że: „…Pole należy wypełnić zarówno w sytuacji, gdy osoba zakończyła udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką (zgodnie z założeniami projektu), jak i w momencie przedwczesnego opuszczenia projektu, tj. przerwania udziału w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych form wsparcia.” Wobec powyższego koniecznym jest uzupełnienie pola data zakończenia udziału w projekcie w sytuacjach wskazanych powyżej. Ponadto wg Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 dane uczestnika w przypadku wskaźników mierzonych na wejściu zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie (i wówczas uwzględniane we wskaźniku produktu), a więc przedwczesne  zakończenie uczestnictwa (przerwanie udziału w projekcie) nie rzutuje na wartości wskaźników produktu. W związku z powyższym osobę, która przerwała swój udział w projekcie NIE należy usuwać ze wskaźników mierzonych na wejściu.  W przypadku wskaźników rezultatu, które są mierzone do 4 tygodni od momentu zakończenia udziału w projekcie, sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie w zależności od tego, czy uczestnik, który przerwał udział w projekcie (i zgodnie z instrukcją wypełniania PEFS jest wpisana data zakończenia udziału w projekcie) wpisuje się w założenia definicji danego wskaźnika rezultatu (zgodnie z WLWK) - powinien zostać wykazany w odpowiednim wskaźniku rezultatu".

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 5. Osoba bierna zawodowo - czy jest ona wliczona do wskaźnika "Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu programu"
                                              Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                              Wskaźnik "Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu programu" jest to wskaźnik rezultatu bezpośredniego i zgodnie z definicją wskaźnika zawartą WLWK obejmuje osoby bierne zawodowo i nie poszukujące pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, które otrzymały wsparcie z EFS i które poszukują pracy po opuszczeniu projektu. Osobami biernymi zawodowo są zgodnie z WLWK: studenci (dzienni i zaoczni), osoby pozostające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Natomiast wskaźnik ten mierzy zmianę statusu zatrudnienia po opuszczeniu programu w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS (uczestnik bierny zawodowo i nieposzukujący pracy w chwili wejścia do programu EFS). Ponadto jako osobę poszukującą pracy rozumiemy osobę, która jest zarejestrowana w PUP (jako bezrobotna lub jako poszukująca pracy) lub osobę, która nie jest zarejestrowana w PUP niemniej jednak poszukuje pracy i jest gotowa do podjęcia zatrudnienia. 

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 4. Jak należy właściwie określić status uczestnika w przypadku przedszkolaków. Należy wybierać "inne" czy "ucząca się"?
                                              Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                              Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED), którą się posługujemy w Wytycznych w zakresie monitorowania [...] przedszkolaki klasyfikowane są do poziomu ISCED 0, który to poziom oznacza wychowanie natomiast poziom ISCED 1 oznaczający kształcenie stosowany jest w odniesieniu do kształcenia na poziomie podstawowym. W związku z tym przedszkolak powinien być wykazywany jako "INNE".

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 3. Moment wykazywania szkół we wskaźniku produktu "Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych" oraz "Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie".
                                              Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                              Zgodnie z wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego wskaźniki produktu monitorowane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest w szczególnych przypadkach. Jednocześnie WLWK wskazuje, iż moment pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu do szkół i placówek oświatowych. Mając na uwadze fakt, iż doposażenie może być zakupywane przez cały okres realizacji projektu we wniosku o płatność wskaźnik jest wykazywany w momencie odebrania pierwszego sprzętu, tj. w chwili podpisania pierwszego protokołu odbioru.

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 2. Kiedy i jak wykazywać we wskaźniku: "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu", kandydatów na rodziny zastępcze, którzy ukończyli szkolenie. Czy fakt ukończenia szkolenia kwalifikuje ich do uwzględnienia w danym wskaźniku?
                                              Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                              Przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniając określone standardy. Egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję certyfikującą, np.: uczelnie, szkoły, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy administracji publicznej, które uzyskały uprawnienia do certyfikowania. Tym samym uczestnika można uwzględnić w ww. wskaźniku jeżeli zda formalny egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje. W tym przypadku zgodnie z powyższym do walidacji i certyfikacji procesu kształcenia właściwy jest zespół kwalifikacyjny (powołany zgodnie z  Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), który omawia  przebieg  procesu  kwalifikacji  kandydata,  w  tym  ponownie  weryfikuje  pełnienie warunków oraz ocenia predyspozycje do sprawowania pieczy zastępczej zespół  podejmuje  decyzję  o  wydaniu/nie  wydaniu/odroczeniu  wydania  zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wydanie zaświadczenia skutkuje wykazaniem danego uczestnika we wskazanym wskaźniku rezultatu. 
                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 1. Prawidłowe określenie statusu uczestnika w odniesieniu do poszczególnych poziomów kształcenia.
                                              Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                              "Poziom 0 - Przedszkole
                                              Poziom 1 - Szkoła podstawowa
                                              Poziom 2A - Gimnazjum
                                              Poziom 3A - Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane; Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające
                                              Poziom 3C - Zasadnicza szkoła zawodowa
                                              Poziom 4C - Szkoły policealne
                                              Poziom 5A - Wyższe studia zawodowe; Studia magisterskie; Studia uzupełniające magisterskie; Studia podyplomowe
                                              Poziom 5B - Kolegium Nauczycielskie; Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
                                              Poziom 6 - Studia doktoranckie".

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                               

                                               Pytanie 5. Czy podwyższanie kapitału zakładowego przez powiat/gminę jest pomocą publiczną i w związku z tym, czy wymaga jakiegoś wykazywania w przypadku aplikowania o kolejne środki (w ramach de minimis)?
                                               Odpowiedź, 14.06.2017 r.
                                               Podwyższenie kapitału w spółce prawa handlowego może mieć znamiona pomocy publicznej, jeżeli taka transakcja nie ma cech rynkowych. Warto pamiętać, że zdaniem Komisji, nie stanowi pomocy danej spółce zwykłe (częściowe lub całkowite), nabycie udziału w kapitale istniejącej spółki, bez wnoszenia nowego kapitału. Pomoc publiczna nie zachodzi także wtedy, gdy wniesienie nowego kapitału następuje w okolicznościach, które byłyby możliwe do przyjęcia dla prywatnego inwestora działającego w normalnych warunkach gospodarki rynkowej. Taka sytuacja ma miejsce gdy:
                                               następuje utworzenie nowej spółki, w której władze publiczne kontrolują cały kapitał, bądź też większościowy lub mniejszościowy pakiet akcji, pod warunkiem, że władze stosują te same kryteria, co dostawca kapitału w normalnych warunkach gospodarki rynkowej,
                                               następuje wniesienie nowego kapitału do przedsiębiorstwa publicznego, pod warunkiem, że odpowiada on nowym potrzebom inwestycyjnym oraz bezpośrednio z nimi związanym kosztom, a także sektor, w obrębie którego działa dane przedsiębiorstwo, nie cierpi na strukturalną nadwyżkę mocy produkcyjnych na wspólnym rynku, a sytuacja finansowa przedsiębiorstwa nie budzi zastrzeżeń,
                                               ma nastąpić zwiększenie udziału publicznego w spółce, pod warunkiem, że wnoszony kapitał jest proporcjonalny do liczby udziałów posiadanych przez władze oraz następuje jednocześnie z wniesieniem kapitału o realnej wartości ekonomicznej przez prywatnego udziałowca,
                                               jest to udział w małym lub średnim przedsiębiorstwie, które z racji swej wielkości nie jest zdolne uzyskać odpowiedniego zabezpieczenia na prywatnym rynku finansowym, lecz którego perspektywy uzasadniają udział publiczny przekraczający jego aktywa netto lub prywatne inwestycje,
                                               strategiczny charakter inwestycji pod względem rynków lub dostaw pozwala traktować nabycie pakietu akcji jako normalne zachowanie dostawcy kapitału, pomimo że rentowność jest opóźniona w czasie,
                                               potencjał rozwojowy spółki przejawiający się w zdolności tworzenia innowacji przez wszelkiego rodzaju inwestycje, pozwala traktować nabycie udziałów jako inwestycję związaną ze szczególnym ryzykiem, lecz w ostateczności opłacalną.

                                               Opracowane przez pana dr Artura Bartosiewicza 

                                               Pytanie 4. Jak najprościej ustalić (etapami), czy dana pomoc podlega pomocy publicznej?      
                                               Odpowiedź, 14.06.2017 r.
                                               Podstawowym narzędziem weryfikacji, czy w transakcji występuje pomoc publiczna jest test pomocy publicznej. Ustalenie, czy w określonej transakcji występuje pomoc publiczna polega na zbadaniu, czy jednocześnie występują wszystkie poniżej przedstawione przesłanki. Zgodnie z ugruntowaną wykładnią pomocą publiczną jest transfer zasobów przypisywany władzy publicznej, o ile spełnione są łącznie następujące warunki:

                                               transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,
                                               - transfer ten jest selektywny – uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr,
                                               - w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji,
                                               - transfer ten wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi.

                                               Sugerowane są następujące etapy weryfikacji ryzyka wystąpienia pomocy publicznej w transakcji:

                                               1. Czy beneficjent jest przedsiębiorstwem?
                                               2. Czy środek pochodził od Państwa lub ze źródeł państwowych (zaangażowane zostały środki publiczne)?
                                               3. Czy sytuacja ma wymiar wspólnotowy - wpływa na handel między Państwami Członkowskimi?
                                               4. Czy środek stanowił dla beneficjenta korzyść?
                                               5. Czy środek zakłócił lub groził zakłóceniem konkurencji
                                               6. Czy środek miał charakter selektywny?  


                                               Opracowane przez pana dr Artura Bartosiewicza 
                                                     

                                               Pytanie 3. Różnica pomiędzy pomocą publiczną a pomocą de minimis?  
                                               Odpowiedź, 14.06.2017 r.
                                               Jest to tzw. pomoc nieznacząca, nieistotna, która ze względu na niewielką wartość nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi i/lub nie zakłóca konkurencji. Z formalnego punktu widzenia pomoc de minimis nie jest pomocą publiczną.

                                               Pomoc de minimis obecnie udzielana jest na zasadach ogólnych na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pułap ten jest niezbędny w celu zapewnienia, by każdy środek wchodzący w zakres niniejszego rozporządzenia można było uznać za niewywierający wpływu na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, niezakłócający konkurencji ani niegrożący jej zakłóceniem.

                                               Należy podkreślić, że okres trzech lat należy oceniać w sposób ciągły, dlatego też dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis należy uwzględnić całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych. Pomoc de minimis uznaje się za przyznaną w dniu, w którym przedsiębiorstwo uzyskuje prawo otrzymania takiej pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym, niezależnie od terminu wypłacenia pomocy de minimis temu przedsiębiorstwu.

                                               Możliwe jest też pozyskiwanie pomocy de minimis w sektorze rolnym, sektorze rybnym, a nawet na usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, jednak te pomoce mają inne podstawy prawne i wynikające z nich limity pomocy de minimis możliwe do pozyskania na beneficjenta pomocy.

                                               Opracowane przez pana dr Artura Bartosiewicza 

                                               Pytanie 2. W przypadku otrzymania dofinansowania do fotowoltaiki dla mieszkańców, czy mieszkańcy muszą składać formularze ubiegania się o pomoc? Jeśli tak, to w którym momencie?
                                               Odpowiedź, 14.06.2017 r.
                                               Pomoc publiczna kierowana jest jedynie na rzecz uczestników rynku, czyli pomiotów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego (definicja funkcjonalna). Jeśli pomoc publiczna jest udzielana wobec podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą to formularz ubiegania się o pomoc powinien być przedstawiony w dniu składania wniosku o dofinansowanie przez taki podmiot. Jeśli mieszkańcy gminy prowadzą działalność gospodarczą to muszą taki dokument złożyć. Jeśli ubiegają się o pomoc de minimis musza złożyć zaświadczenie o otrzymanej pomocy w trybie de minimis.

                                               Opracowane przez pana dr Artura Bartosiewicza 

                                               Pytanie1. Jeśli wykażę, że w projekcie występuje pomoc publiczna, co to za sobą pociąga. Jak zmienia się dofinansowanie?
                                               Odpowiedź, 14.06.2017 r.
                                               Jeśli w projekcie występuje pomoc publiczna, wówczas mamy do czynienia z koniecznością zastosowania programu pomocowego, wyłączenia blokowego lub pomocy indywidualnej. Projekty podlegające pomocy publicznej z reguły otrzymują niższe dofinasowanie do kosztów kwalifikowanych z uwagi na założenia ochrony konkurencji na wspólnym rynku. Co do zasady wartość korzyści jaką otrzyma podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektu podlegającego pomocy publicznej określona jest w akcie prawnym (krajowym lub wspólnotowym) na podstawie którego udzielone zostanie przysporzenie korzyści. W takich aktach prawnych określono zazwyczaj wartość maksymalnej wielkości pomocy oraz jej intensywność w relacji do kosztów kwalifikowanych projektu.

                                               Opracowane przez pana dr Artura Bartosiewicza 

                                                

                                                

                                                Pytanie 1. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie ujmowania w budżetach projektów dot. subsydiowanego zatrudnienia wkładu własnego wymaganego przepisami pomocy publicznej w sytuacji, gdy wnioskodawca jest jedynie operatorem pomocy publicznej, nie zaś jej beneficjentem, zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu nw. kwestii problemowej.

                                                Zgodnie z Rozporządzeniem z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020: § 22. 1. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne
                                                § 24. 1. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji wynosi maksymalnie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
                                                2. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych wynosi maksymalnie 75% wartości kosztów kwalifikowalnych.
                                                Czy biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zatrudnienie subsydiowane będzie realizowane w podmiotach trzecich, którym Wnioskodawca będzie udzielał pomocy publicznej (jako operator):
                                                1. W budżecie projektu winna znaleźć się jedynie ta część kosztów kwalifikowalnych (tj. wynagrodzenia brutto wraz ze składkami pracodawcy), która jest finansowana z dotacji, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, wskazaną w § 24 ww. Rozporządzenia,
                                                czy też
                                                2. W budżecie projektu należy wykazać zarówno część wynagrodzenia Uczestników Projektu finansowaną ze środków publicznych, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, jak i część stanowiącą wkład własny przedsiębiorstw (podmiotów trzecich), zatrudniających Uczestników projektu. A jeśli tak – czy w takiej sytuacji wykazane w projekcie koszty wkładu własnego przedsiębiorstw winny być przyporządkowane Wnioskodawcy – jako podmiotowi realizującemu zadanie i czy zastosowanie ww. rozwiązania nie byłoby sprzeczne z uzasadnieniem dla wkładu własnego, w którym wykazalibyśmy, iż wkład własny wnoszony jest przez podmioty zewnętrzne względem Wnioskodawcy, a nie Wnioskodawcę?
                                                Odpowiedź, 2.06.2017 r.
                                                W przypadku zaplanowania w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia, w budżecie powinna zostać wskazana wartość kosztów kwalifikowalnych tego instrumentu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zarówno zatem rozporządzenia krajowego, tj. rozporządzenia z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020, które przytoczyła Pani w swoim pytaniu, jak i w rozporządzeniu KE 651/2014: Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone w okresie:
                                                1. do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;
                                                2. do 24 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji;
                                                3. zatrudniania pracownika niepełnosprawnego.

                                                W przypadku gdy okres subsydiowania zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest krótszy niż odpowiednio 12 lub 24 miesiące, wówczas wysokość pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia zostaje proporcjonalnie pomniejszona. Wartość kosztu kwalifikowalnego należy zatem uwzględnić w budżecie projektu. Następnie, zgodnie z intensywnością pomocy w związku ze wsparciem określonej kategorii pracowników należy określić wartość wnioskowanego dofinansowania. Pozostała wartość kosztu kwalifikowalnego stanowić może wkład własny do projektu. Środki wnoszone przez podmioty trzecie są dozwoloną formą wkładu własnego w projekcie. W przypadku pomocy publicznej na subsydiowane zatrudnienie wymagane jest wniesienie wkładu prywatnego. W przypadku beneficjentów niebędących jednocześnie beneficjentami pomocy wysokość oraz terminy wpłat wkładu prywatnego powinny wynikać z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem projektu a przedsiębiorcą będącym beneficjentem pomocy.

                                                W przypadku projektów z subsydiowanym zatrudnieniem montaż finansowy może być inny niż wynika to regulaminu konkursu tzn. wkład własny może być wyższy od wymaganego w konkursie.
                                                Proszę pamiętać, aby zarówno w polu B.6 oraz w polu opisowym pod danym wydatkiem zawrzeć istotne informacje z punktu widzenia danego rodzaju pomocy publicznej. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

                                                Pytanie 2. Gmina Kroczyce zamierza realizować projekt o charakterze "słonecznej gminy" polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych na cele socjalno-bytowe mieszkańców, z wyłączeniem obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na wspólnym liczniku energii. Czy obiekty mieszkalne, w których świadczone są usługi agroturystyczne należy potraktować analogicznie do budynków, w których prowadzona jest inna działalność gospodarcza? Czy osoby prowadzące agroturystykę należy traktować, jako przedsiębiorców w rozumieniu funkcjonalnym (wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym)?
                                                Odpowiedź, 2.06.2017 r.
                                                Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorstwa na gruncie przepisów o pomocy publicznej ma charakter funkcjonalny, oznacza to, że istotna jest kwestia czy dany podmiot oferuje towary i usługi na rynku. Kwestię tę poruszono m. in. w zawiadomieniu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
                                                Oznacza to, że po pierwsze, status podmiotu na podstawie prawa krajowego nie jest decydujący. Na przykład podmiot zaklasyfikowany zgodnie z prawem krajowym jako stowarzyszenie lub klub sportowy może jednak zostać uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu. Ta sama zasada ma zastosowanie do podmiotu, który formalnie jest częścią administracji publicznej. Jedynym istotnym kryterium jest fakt, czy podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą.
                                                Po drugie o stosowaniu zasad pomocy państwa nie decyduje to, czy dany podmiot utworzono po to, aby przynosił zyski. Podmioty nienastawione na zysk również mogą oferować na rynku towary i usługi.
                                                Po trzecie klasyfikacja podmiotu jako przedsiębiorstwa zawsze odnosi się do konkretnej działalności. Podmiot prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą i działalność o charakterze niegospodarczym powinien być traktowany jako przedsiębiorstwo jedynie w odniesieniu do działalności gospodarczej
                                                Dopytanie 
                                                Reasumując, status agroturystyk należy potraktować analogicznie do innych podmiotów świadczących usługi okołoturystyczne/turystyczne?
                                                Odpowiedź, 2.06.2017 r.
                                                Tak, wydaje się, że agroturystyka stanowi jeden z rodzajów działalności turystycznej, a ta bez wątpienia ma charakter gospodarczy

                                                Pytanie 3. Zamek Sp. z o.o. zamierza realizować projekt polegający na pracach konserwatorskich na zamku Ogrodzienieckim.
                                                Czy prawidłowym będzie uznanie, że pomoc publiczna wystąpi w projekcie, gdyż:
                                                -Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym, bowiem wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym. Jako dzierżawca Zamku Ogrodzienieckiego administruje obiektem, a jego przychody pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu na zamek, jak również ze sprzedaży produktów turystycznych tj. nocne zwiedzanie zamku, biesiady, odpłatne wystawy tematyczne, inne produkty realizowane na terenie zamku.
                                                -Transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny – tzn. uprzywilejowuje określone podmioty, w tym przypadku – Zamek Sp. z o.o.
                                                -Transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, bowiem beneficjent zaangażuje niewspółmiernie mniej środków własnych do realizacji zadania, w przypadku pozyskania dofinansowania.
                                                -W efekcie transferu może wystąpić zakłócenie konkurencji. Istnieją inne podmioty na rynku i mogą powstać inne podmiotu w obszarze kultury, które zorganizują biesiady, odpłatne wystawy czy inne imprezy kulturalne o podobnym charakterze.
                                                -Może zaistnieć wpływ na wymianę międzynarodową - Zamek Bonerów jest jednym z najważniejszych i rozpoznawalnych zabytków na terenie południowej Polski, o dużym nasileniu ruchu turystycznego, Skala organizowanych na zamku wydarzeń jest bardzo duża. Tematyka wydarzeń obejmuje kwestie związane z kulturą, historią oraz o charakterze rekreacyjnym. Nie bez znaczenia jest lokalizacja zamku w niedalekiej odległości od Krakowa i Częstochowy, co oznacza, że zamek często odwiedzają turyści zagraniczni. Zamek Sp. z o.o. publikuje materiały promocyjne w językach obcych oraz oferuje opisy na atrakcjach w języku: angielskim i zatrudnia przewodników posługujących się językami obcymi.
                                                Na mocy z art. 53 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 pomoc na materialne zasoby dziedzictwa kulturowego - obiekty archeologiczne, pomniki, obiekty i budynki historyczne, dziedzictwo naturalne formalnie uznane przez władze jest dopuszczalna. Nadmieniam, że obiekt jest uznany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w rejestrze A pod numerem 771/67.
                                                Pomoc inwestycyjna dotyczy w tym przypadku zabezpieczenia, ochrony i renowacji zasobów dziedzictwa kulturowego, zatem stosownie do art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 w przypadku, gdy pomoc nie przekracza kwoty 1 mln EUR (wartość projektu szacujemy na około 1,5 zł), czy maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych?
                                                Odpowiedź, 2.06.2017 r.
                                                Kwestia występowania pomocy publicznej zawsze rozpatrywana jest indywidualnie w odniesieniu do rozpatrywanego przypadku. Tym niemniej w sektorze kultury, jak wynika z przywołanego już Zawiadomienia Komisji wsparcie publiczne może nie wypełniać wszystkich przesłanek wynikających z art. 107 TFUE.
                                                Niektóre działania związane z kulturą, zachowaniem dziedzictwa kulturowego i ochroną przyrody mogą być organizowane w sposób niekomercyjny i nie mieć charakteru gospodarczego. Ich finansowanie ze środków publicznych nie musi więc stanowić pomocy państwa. Komisja uważa, że finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
                                                Z drugiej strony, wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego (w tym ochronie przyrody) finansowane głównie z opłat wnoszonych przez odwiedzających lub użytkowników lub w inny komercyjny sposób (np. wystawy komercyjne, kina, komercyjne spektakle muzyczne i festiwale, szkoły artystyczne finansowane głównie z czesnego) należy uznać za mające charakter gospodarczy. Podobnie wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego przynoszące korzyści wyłącznie niektórym przedsiębiorstwom, a nie ogółowi społeczeństwa (np. renowacja zabytkowego budynku wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo prywatne) należy zasadniczo uznać za działalność gospodarczą.
                                                Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
                                                Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
                                                W zakresie analizy ww. kwestii zachęcamy do zapoznania się z Zawiadomieniem KE dostępnym pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29&from=EN
                                                Natomiast w przypadku stwierdzenia, iż projekt faktycznie spełnia wszystkie przesłanki pomocy publicznej, można zastosować pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W przypadku, gdy wartość pomocy nie przekracza 1 mln EUR, zgodnie z art. 53 ust. 9 rozporządzenia 651/2014 maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych.

                                                Pytanie 4. Badanie przesłanki dot. wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny jest trudne. Bowiem, zakładamy, że nasz obiekt dziedzictwa kulturowego jest atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz istnieją inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych np. szereg zamków na Słowacji, czy w Czechach), które mogą oferować podobne usługi/towary. Jak ustalić, jaki może być krąg odbiorców i czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu. Oferta kierowana jest w jednakowy sposób do wszystkich, nie planuje się szczególnej kampanii reklamowej do turystów zagranicznych. Niemniej obserwujemy wzrost ilości podmiotów zagranicznych ale wynika to z ogólnej koniunktury - odczuwalnej dla całego regionu. Czy to już wystarczyć, aby zweryfikować tę ostatnią przesłankę za pozytywną?
                                                Odpowiedź, 2.06.2017 r.
                                                W przypadkach, co do których nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, czy pomoc publiczna wystąpi, zalecamy przyjęcie założenia, iż projekt jest objęty pomocą. W przypadku dziedzictwa kulturowego, potencjalna podstawa prawna tj. art. 53 rozporządzenia 651/2014 wydaje się dość atrakcyjna. Oczywiście wszystkie warunki udzielenia tego rodzaju pomocy powinny zostać spełnione.

                                                Pytanie 5. 
                                                Witam, czy w sytuacji, gdy wstęp do muzeum jest biletowany, jednak przychody z tego tytułu są marginalne w stosunku do kosztów ponoszonych przez muzeum (np. utrzymanie budynku, pensje pracowników, itp) to można mówić o działalności mającej charakter gospodarczy? Czy w przypadku uniknięcia pomocy publicznej należy udostępnić wstęp do muzeum bezpłatnie? Jeżeli można by nadal biletować wstęp to do jakiego poziomu przychody z tego tytułu nie będą uznawane za działalność mającą charakter gospodarczy?
                                                Odpowiedź, 2.06.2017 r.
                                                Zgodnie ze stanowiskiem KE wyrażonym w przywoływanym już Zawiadomieniu (pkt 34), Komisja finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
                                                Zatem w przypadku opłat z tytułu wstępu do muzeum, które pokrywają jedynie w ułamkowym stopniu faktyczne koszty działalności muzeum, wówczas, wydaje się, że działalność taka może być uznana za niegospodarczą, jeśli w dominującym zakresie koszty działalności pokrywane są ze środków publicznych . Niestety KE nie wskazała progu, który można by uznać za „bezpieczny”


                                                 Pytanie 7. Na który moment realizacji projektu w ramach Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej należy wykazać spełnienie warunku dotyczącego osiągnięcia wymaganego poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP H+W) w budynkach termomodernizowanych (na moment zakończenia inwestycji czy na moment przed realizacją projektu tj. przed wymianą kotła)?

                                                 Odpowiedź, 07.08.2018 r.
                                                 W związku z wątpliwościami dot. sposobu określania wymaganego poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP H+W) w budynkach, w których planuje się dofinansować ze środków EFRR wymianę indywidualnego źródła ciepła na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą w przypadku realizacji projektu grantowego Instytucja Zarządzająca RPO WSL wyjaśnia, że:
                                                 W ramach pakietów aplikacyjnych publikowanych dla poszczególnych naborów obowiązują przede wszystkim zasady i warunki wynikające z Kryteriów wyboru projektów, Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WSL, Regulaminu dla danego naboru oraz instrukcji wypełniania wniosków.

                                                 W przypadku projektów dotyczących wymiany indywidualnego źródła ciepła na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą,  realizowanych w ramach Działania 4.3., możliwe jest wsparcie następujących budynków:

                                                 a) Budynków, w których wraz z wymianą źródła ciepła przeprowadza się jednocześnie termomodernizację. […]
                                                 b) Budynków gdzie termomodernizacja została już wykonana (projekt realizuje tylko 2 typ projektu).

                                                 Za wykonaną modernizację w przypadku budynków mieszkaniowych uważane jest osiągnięcie poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w stanie docelowym oszczędności energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej określonego w audycie energetycznym wyrażonego wskaźnikiem EPH+W dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych EPH+W<150 kWh/(m2×rok) i dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych EPH+W < 135 kWh/(m2 × rok). […].

                                                 Aby zakwalifikować inwestycję do dofinansowania wymiany źródła ciepła na opalane paliwem gazowym lub biomasą, dany budynek musi spełniać co najmniej wartości powyższych wskaźników. A zatem, jeżeli termomodernizacja została już przeprowadzona (przed wymianą źródła ciepła), to wówczas minimalne poziomy wskaźnika muszą być spełnione (osiągnięte) przed przystąpieniem do realizacji projektu polegającego na wymianie źródła ciepła.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                 Pytanie 6. Czy informacja zawarta w "pytaniu 5." ma zastosowanie do wszystkich trwających aktualnie naborów w ramach Działań 4.1 i 4.3?

                                                 Odpowiedź, 07.08.2018 r.
                                                 W ramach Działania 4.1 i Działania 4.3  propozycje dot. wyliczenia wartości wskaźników zawarto w z zamieszczonych na stronie rpo.slaskie.pl Instrukcjach wypełniania wniosku dla poszczególnych konkursów.

                                                 Przy szacowaniu wskaźników dot. redukcji emisji CO2 oraz redukcji emisji PM10 (na potrzeby pól F.1 i F.2) w konkursach nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18, RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18, RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-264/18  należy bazować na poniżej określonych opracowaniach Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE):

                                                 Dla CO2:

                                                 Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2015 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2018

                                                 Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i TSP dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2016 rok (grudzień 2017 r.)”

                                                 Dla PM10:
                                                 Wskaźniki emisji zanieczyszczeń za spalania paliw w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW

                                                 Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i TSP dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2016 rok (grudzień 2017 r.)

                                                 W stosunku do poprzednio opublikowanej informacji w przypadku zastosowania opracowań, w których ujęto jedynie pyły całkowite (TSP) należy przyjąć, że w ilości pyłów całkowitych (TSP) znajduje się 73,56% pyłów PM10[1].

                                                 [1] proporcja na podstawie wielkości podanych w raporcie "Krajowy bilans emisji SO2, NOX, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2015-2016 w układzie klasyfikacji SNAP. Raport syntetyczny" poprzez zestawienie wartości emisji TSP ogółem oraz emisji PM10 ogółem za rok 2016 (s.13-14)

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                 Pytanie 5. W trwającym aktualnie konkursie 4.1.3 RPO, w przeciwieństwie do równoległego 4.3.4, brak jest w regulaminie opisu sposobu obliczania wskaźników dotyczących CO2 oraz PM10. Informacje te znajdują się jednak w "Instrukcji wypełniania wniosku", gdzie w części B.16 można przeczytać, że: "W przypadku szacowania wskaźników dot. redukcji emisji CO2 oraz redukcji emisji PM10 (zarówno na potrzeby pola B.16 jak i F.1 i F.2) należy bazować na opracowaniach Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) za rok 2017".

                                                 Dla CO2 podane są 2 linki, które określają wskaźniki emisyjności CO2 dla źródeł ciepła i energii elektrycznej. Problem pojawia się przy wskaźniku dotyczącym PM10 dla którego napisano tylko, że "dla PM 10 należy przyjąć, że w ilości pyłów całkowitych (TSP) znajduje się 69,60% pyłów PM 10". Pytanie jak policzyć TSP dla źródła nie opartego o energię elektryczną, a np. o węgiel? Na to pytanie ani regulamin ani instrukcja ani linki nie odpowiadają. Do tej pory korzystaliśmy np. z opracowań dr Hławiczka, w którym wprost były podane emisje dla poszczególnych źródeł, co z kolei w znacznej mierze ułatwiało pracę.

                                                 Na stronie KOBIZE nie odnaleziono opracowania z roku 2017 r., a jedynie z 2015 r. (https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male_kotly.pdf.)  i na jego podstawie można teoretycznie wyliczyć TSP np. dla źródła węglowego. Czy można je stosować? Jeżeli nie to proszę o informację jak wyliczać TSP dla źródeł innych niż oparte o energię elektryczną?

                                                 Ten sam problem dotyczy również konkursu 4.3.4.

                                                 Odpowiedź, 11.06.2018 r., modyfikacja 25.09.2018 r.
                                                 W ramach naboru nr 199/17 dla działania 4.1.3, oraz naboru nr 224/17 dla działania 4.3.4 zgodnie z ww. zapisami instrukcji wypełniania wniosku, źródłem szacowania wskaźnika Stopień redukcji PM10 powinno być adekwatne opracowanie KOBIZE za 2017 rok. W przypadku braku adekwatnego opracowania (właściwego zarówno w aspekcie rodzaju stosowanego paliwa, rodzaju wytwarzanej energii, jak i zastosowanego urządzenia do wytwarzania energii) np. w odniesieniu do energii cieplnej, konieczne jest uzasadnienie wyboru innego źródła, zaleca się wówczas stosowanie innego najbardziej adekwatnego i aktualnego źródła szacowania wraz z jego dokładnym wskazaniem (bibliografia opracowania, przyjęta wartość emisyjności oraz zastosowana metodyka).

                                                 Sugerowanym do zastosowania opracowaniem dla energii cieplnej jest:
                                                 Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw, kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW

                                                 Dopuszczalne jest również stosowanie opracowania prof. dr. inż. Stanisława Hławiczka pn. „Nowe podejście do oceny niskiej emisji z ogrzewania mieszkań w kształtowaniu stężeń pyłu na obszarze gminy. I. Inwentaryzacja źródeł emisji i modelowanie emisji”, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 47, 2011 r.

                                                 W ramach działania 4.3.4, zgodnie z zapisami regulaminu naboru oraz ww. zapisami instrukcji wypełniania wniosku, źródłem szacowania wskaźnika Stopień redukcji PM10 powinno być adekwatne opracowanie KOBIZE za 2017 rok lub, w przypadku braku opracowania z 2017 r., najbardziej aktualne z opublikowanych opracowań KOBIZE, właściwe zarówno w aspekcie rodzaju wytwarzanej energii, rodzaju stosowanego paliwa, jak i zastosowanego urządzenia do wytwarzania energii.

                                                 W odniesieniu do energii cieplnej dla wskaźnika PM10 na leży korzystać z opracowania:
                                                 Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw, kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW

                                                 Dla danych ujętych jako TSP należy przyjąć założenie, że w ilości pyłów całkowitych (TSP) znajduje się 69,60% pyłów PM 10.*

                                                 * jeżeli w Instrukcji wypełniania wniosku dla danego naboru zawarto inne informacje na temat sposobu wyliczenia poziomu pyłu PM 10 zawartego w ilości pyłów całkowitych (TSP), należy stosować zapisy z Instrukcji. Proszę mieć na uwadze że dla naborów w ramach Działania 4.1 i Działania 4.3 ogłoszonych już w 2018 r. tj.  nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18, RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18, RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-264/18  Instrukcje wypełniania wniosku zalecają stosowanie innego współczynnika wyliczenia zawartości PM 10 w TSP tj. (73,56%).

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                 Pytanie 4. Jak interpretować art. 41 ust. 6 GBER, odnoszący się do zakresu kosztów kwalifikowalnych, w sytuacji, gdy planowana jest np. instalacja paneli fotowoltaicznych na istniejącym budynku?
                                                 O jaki poziom dofinansowania może ubiegać się Wnioskodawca w opisanym wyżej przypadku, gdyż zgodnie z art. 41 ust. 7 GBER, intensywność pomocy nie przekracza 45% kosztów kwalifikowalnych, jeśli koszty te oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit. a) lub 30 % kosztów kwalifikowalnych, jeśli koszty te oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit. c)?

                                                 Odpowiedź, 15.05.2018 r. 
                                                 Aktualne stanowisko dotyczące możliwości udzielania pomocy publicznej oraz wysokości wsparcia na propagowanie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z zapisami art. 41 ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r znajduje się w załączonym piśmie.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                 Pytanie 3. Czy w projektach dotyczących dofinansowania instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (mikroinstalacje), przy założeniu wprowadzania nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci przez prosumenta, mamy do czynienia z pomocą publiczną?

                                                 Odpowiedź, 15.05.2018 r.
                                                 Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Komisji Europejskiej  kwestia kwalifikacji działalności polegającej na wprowadzaniu do sieci elektroenergetycznej nadwyżek energii wyprodukowanej przez prosumenta, jako działalności pomocniczej w rozumieniu pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako Zawiadomienie Komisji) kształtuje się następująco. Wytwarzanie energii elektrycznej i wprowadzanie jej do sieci może zostać uznane za działalność pomocniczą, co skutkuje brakiem konieczności stosowania przepisów o pomocy publicznej w odniesieniu do finansowania całej instalacji po spełnieniu łącznie następujących warunków:

                                                 • główna działalność beneficjenta ma charakter niegospodarczy (np. osoby fizyczne nieprowadzące działalności, działalność administracji publicznej),
                                                 • energia musi być zużywana na potrzeby własne,
                                                 • rozmiar (zdolność wytwórcza) mikroinstalacji nie może przekraczać realnego zapotrzebowania na energię prosumenta.

                                                 Jednocześnie należy mieć na uwadze, że spełnienie ww. warunków pozwala na uznanie, że wprowadzenie nadwyżek wytworzonej energii elektrycznej stanowi działalność o charakterze pomocniczym i co istotne – w takim przypadku nie ma konieczności dokonywania obliczeń dotyczących ograniczenia wydajności działalności gospodarczej do 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury (instalacji).

                                                 Poniższa tabela określa warunki, jakie powinny zostać spełnione, aby można było uznać, iż wsparcie mikroinstalacji podlega wyłączeniu z reżimu pomocy publicznej na podstawie pkt 207 Zawiadomienia Komisji

                                                 Warunek pkt 207 Zawiadomienia Komisji

                                                 Czy spełniony?

                                                 Działalność gospodarcza (tj. wytwarzanie energii i jej wprowadzanie do sieci) jest bezpośrednio powiązana z podstawową infrastrukturą niegospodarczą i jest konieczna do eksploatacji tej infrastruktury

                                                 Tak

                                                 Działalność gospodarcza jest nieodłącznie związana z podstawowym wykorzystaniem infrastruktury o charakterze niegospodarczym

                                                 Tak

                                                 Ograniczenie wydajności działalności gospodarczej do 20%

                                                 Tak (o ile spełnione są warunki wskazane w stanowisku KE):

                                                 1)      główna działalność beneficjenta ma charakter niegospodarczy (np. osoby fizyczne nieprowadzące działalności, działalność administracji publicznej),

                                                 2)      energia musi być zużywana na potrzeby własne,

                                                 3)     rozmiar (zdolność wytwórcza) mikroinstalacji nie może przekraczać realnego zapotrzebowania na energię prosumenta.

                                                 Działalność gospodarcza „pochłania takie same nakłady jak podstawowa działalność o charakterze niegospodarczym, takie jak materiały, sprzęt, siła robocza lub aktywa trwałe”

                                                 Tak

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


                                                 Pytanie 2. 
                                                 W działaniu 4.1, w przypadku tzw. projektów parasolowych realizowanych przez podmioty będące beneficjentem innym niż jednostka samorządu terytorialnego, wskazano w regulaminie jako warunek dostępowy konieczność funkcjonowania na rynku przez co najmniej 3 lata lub realizację projektu w partnerstwie z JST. Czy wnioskodawca, który działa krócej niż 3 lata i chce realizować projekt na terenie kilku gmin może zawrzeć partnerstwo tylko z jedną gminą? 
                                                 Odpowiedź, 04.10.2017 r.
                                                 Warunek partnerstwa z jednostką samorządu terytorialnego dotyczy każdej gminy, na terenie której realizowany będzie projekt parasolowy. Mając na uwadze fakt, że gminy dysponują najczęściej odpowiednim zapleczem operacyjnym i administracyjnym oraz że dotychczas zdobyły największe doświadczenie w realizacji tego rodzaju projektów ww. warunek dotyczący partnerstwa ma na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia Wnioskodawców niebędących gminami w realizacji tych skomplikowanych organizacyjnie projektów.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                 Pytanie 1. Czy w projektach dotyczących dofinansowania instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, przy założeniu oddawania nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci, mamy do czynienia z pomocą publiczną?
                                                 Odpowiedź, 31.05.2017 r.
                                                 Jak wskazano w pkt 12 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości konsekwentnie utrzymuje, że wszelka działalność polegająca na oferowaniu na rynku towarów i usług jest działalnością gospodarczą. Odprowadzenie energii elektrycznej do sieci w przypadku instalacji typu on-grid należy utożsamiać z oferowaniem towarów na rynku. Dodatkowo należy zaznaczyć, że zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C‑219/12 Fuchs,  eksploatacja zainstalowanego na służącym prywatnym celom domu mieszkalnym lub obok niego modułu fotowoltaicznego, skonstruowanego w ten sposób, że po pierwsze ilość wytworzonej energii elektrycznej jest zawsze niższa od ilości energii elektrycznej ogółem zużytej przez użytkownika modułu do celów prywatnych, a po drugie energia ta jest dostarczana do sieci za wynagrodzeniem o charakterze stałym, stanowi „działalność gospodarczą”, nawet jeśli jest to jedynie sposób obniżenia rachunków za energię. Analogicznie należy podejść do podobnych instalacji zamontowanych na obiektach publicznych.

                                                 Podstawą prawną udzielenia wsparcia, które sklasyfikowane jest jako pomoc publiczna lub pomoc de minimis dla działania 4.1 lub 4.3 w odniesieniu do 3 typu projektu (Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach) może być:

                                                 a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – w przypadku pomocy de minimis

                                                 b) Rozporządzenie
                                                 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – w przypadku pomocy publicznej.

                                                 Oczywiście konieczne jest wykazanie, iż wszystkie warunki udzielenia danego rodzaju pomocy będą spełnione.

                                                 UWAGA! Nastąpiła zmiana stanowiska Komisji Europejskiej odnośnie prosumentów[1] oraz mikroinstalacji[2] fotowoltaicznych mających możliwość oddawania nadwyżek energii do sieci.

                                                 Pismem Ministerstwa Rozwoju przekazano stanowisko Komisji Europejskiej, w którym stwierdza się, że pomimo iż wytwarzanie energii elektrycznej i wprowadzanie jej do sieci stanowi działalność gospodarczą, w przypadku projektów prosumenckich tego rodzaju działalność nie ma charakteru działalności gospodarczej, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów (beneficjent nie prowadzi działalności gospodarczej, wytworzona energia jest zużywana na potrzeby własne o charakterze niegospodarczym, rozmiar tj. zdolność wytwórcza instalacji nie przekracza realnego zapotrzebowania na energię danego prosumenta – nie może być przewymiarowana). Powyższe wynika z faktu, że przedmiotowa instalacja powstaje na użytek konsumenta nieprowadzącego działalności ekonomicznej i tylko w celu zaspokojenia jego potrzeb niegospodarczych, a wprowadzenie energii do sieci ma charakter incydentalny i mieści się w granicach określonych w pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

                                                 W sytuacji, gdy instalacja prosumenta wytwarza nadwyżkę energii, która jest wprowadzana do sieci, tego rodzaju działalność gospodarcza może zostać uznana za mającą charakter pomocniczy, przy łącznym spełnieniu ww. warunków.

                                                 W związku z powyższym, w przypadku instalacji prosumenckich w postaci ogniw fotowoltaicznych, zakładanych w obiektach o charakterze niegospodarczym (np. budynki jednorodzinne, budynki urzędów publicznych, budynki szkół publicznych), w sytuacji, gdy beneficjenci nie prowadzą żadnej innej działalności gospodarczej, wprowadzanie nadwyżek energii do sieci może być uznane za działalność o charakterze pomocniczym, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w pkt. 207 Komunikatu.

                                                 W załączeniu odnośne stanowisko Komisji Europejskiej oraz ww. pismo Ministerstwa Rozwoju.

                                                 Powyższe informacje mają zastosowanie zarówno do wniosków w trakcie oceny jak też planowanych do złożenia w ramach trwających i przyszłych naborów.

                                                 [1] prosument – odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o swobodzie działalności gospodarcze (na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm.)

                                                 [2] mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW (na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm.)

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 27. LSI/SEKAP –  czy w przypadku dwóch osób reprezentujących podmiot konieczne jest podpisanie wniosku przy użyciu dwóch certyfikatów?
                                                  Odpowiedź, 05.06.2017 r.
                                                  Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP.
                                                  Zgodnie z „Instrukcją składania wniosków, korespondencji i protestów w ramach naborów dotyczących projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020” (znajdującą się na stronie http://rpo.slaskie.pl/czytaj/lokalny_system_informatyczny_2014), rozdziałem II.2.3. Podpisywanie tego samego dokumentu przez więcej niż jedną osobę na SEKAP:

                                                  Jeżeli do złożenia wniosku przez instytucje wymagane jest jego podpisanie przez więcej niż jedną osobę, można to zrobić, należy jednak uwzględnić fakt, że z przyczyn technicznych nie jest możliwe dwukrotne podpisanie formularza z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, natomiast w przypadku wystąpienia konieczności złożeniach dwóch podpisów pod formularzem wykorzystywanym do przesyłania Wniosków o dofinansowanie jeżeli składający podpis zamierza wykorzystać Profil Zaufany to drugi (i ewentualnie kolejne) podpis powinien być złożony z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP

                                                  Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP
                                                  W
                                                  przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP identycznie jak za pośrednictwem platformy SEKAP z tym wyjątkiem, że na platformie ePUAP nie można podpisać z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP.

                                                  Reasumując w sytuacji kiedy wymagane są podpisy więcej niż jednej osoby a do podpisu wykorzystywany jest profil zaufany ePUAP to ten podpis należy użyć tylko raz i wyłącznie jako pierwszy, drugi oraz kolejne podpisy muszą być złożone:

                                                  - z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP),

                                                  - z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP).

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 26. Premia rewitalizacyjna – czy w przypadku gdy wnioskowany projekt wykracza swoim zakresem poza zapisy w Programie Rewitalizacyjnym kwalifikuje się do przyznania premii rewitalizacyjnej? A jeżeli zakres projektu jest węższy niż zapisy w Programie Rewitalizacji?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  Wynikanie projektu z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji jest jednym z kryteriów oceny formalnej, weryfikowanym na etapie oceny wniosku o dofinansowanie na podstawie deklaracji wskazanej w pkt. B.4. Wnioskodawca powinien wykazać, że aplikujący o wsparcie projekt znajduje się w Wykazie programów rewitalizacji Województwa Śląskiego prowadzonym przez IZ RPO WSL, dostępnym pod adresem https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja/. Warunek kryterium zostanie spełniony, gdy zakres przedmiotowy projektu jest tożsamy lub węższy niż zapisy w Wykazie programów rewitalizacji i w takim przypadku można ubiegać się o premię rewitalizacyjną. Natomiast szerszy zakres projektu oznacza, że kryterium wynikania z programu rewitalizacji nie zostało jednak spełnione, stąd premia rewitalizacyjna nie będzie się należała.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 25. Czy działalność kościołów może być uznana za działalność kulturalną?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  Kościoły i związki wyznaniowe mają prawo prowadzenia, związanej z wypełnianiem funkcji religijnych działalności kulturalnej i artystycznej oraz zakładania i prowadzenia w tym celu odpowiednich instytucji co jest regulowane w oparciu o przepisy ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989 r. oraz konkretyzujących ją ustaw indywidualnych. Tym samym ich funkcjonowanie spełnia kryteria definicji „działalności kulturalnej”. Kościoły i inne związki wyznaniowe mogą realizować operacje związane z restauracją i konserwacją podległej i administrowanej architektury sakralnej wpisanej do rejestru zabytków. Niemniej, aplikując o środki w naborze 5.3.1 trzeba również przedstawić istniejącą i planowaną w związku z realizacją projektu ofertę kulturalną.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 24. Jak rozumieć pojęcie „otoczenie” obiektu zabytkowego?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  W rozumieniu Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami otoczenie – to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony i oznaczony w decyzji o wpisie tego terenu/obiektu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Ta definicja jest obowiązującą w naborze 5.3.1.
                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 23. Czy opinia konserwatorska o stanie technicznym obiektu musi być na specjalnym formularzu?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  Instytucja Zarządzająca nie określiła obowiązującego wzoru ani formy graficznej dokumentu. Sposób wydania opinii o zabytku zależeć będzie od Śląskiego Konserwatora Zabytków/Regionalnego Instytutu Kultury oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących powyższe organy. Musi natomiast zawierać kompletne informacje na temat stanu zachowania obiektu i jego wartości zabytkowej.
                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 22. Przy realizowaniu oferty kulturalnej zamierzamy zatrudnić przewodnika. Czy istotna jest forma zatrudnienia?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  Forma zatrudnienia przewodnika bądź innej osoby realizującej/wykonującej pracę w zakresie prezentowania oferty kulturalnej Wnioskodawcy nie jest informacją niezbędną do oceny wniosku, niemniej nie powinna stać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy. Wydatek związany z zatrudnieniem jest niekwalifikowalny.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 21. Czy na kopiach dokumentów musi być pieczątka „Za zgodność z oryginałem”? Jak uwierzytelnić załączone do wniosku dokumenty?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  Złożenie podpisanego wniosku o dofinansowanie projektu jest równoznaczne z uwierzytelnieniem wszystkich zawartych w nim informacji oraz załączników. Zgodnie z zapisami w części H. wniosku – Beneficjent potwierdza, że wszystkie dołączone do wniosku załączniki, nie będące oryginalnymi dokumentami, są zgodne z oryginałami, nie zachodzi więc konieczność dodatkowego uwierzytelniania kopii.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 20. Czy na etapie aplikowania o środki unijne obowiązkowe jest pozwolenie konserwatorskie na rozpoczęcie robót?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  W przypadku realizacji projektów dotyczących zabytków wpisanych do rejestru zabytków należy dołączyć pozwolenie na prowadzenie: prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, a także innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotyczy to każdego przypadku, gdy prace dot. projektu zostały już rozpoczęte, celem potwierdzenia realizacji projektu zgodnie z prawem, na etapie aplikowania o środki należy wówczas dołączyć zezwolenie na inwestycję, na które składa się pozwolenie konserwatora oraz pozwolenie na budowę, wraz z kopią pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz kopią strony z pierwszym i ostatnim wpisem w dzienniku budowy. Dołączone kopie stron dziennika powinny jednoznacznie wskazywać, czy posiadane przez wnioskodawcę pozwolenie na budowę jest aktualne. Natomiast w przypadku, gdy na moment wnioskowania beneficjent nie posiada jeszcze zezwolenia na inwestycję lub zakłada realizację projektu na podstawie PFU wówczas załącznik ten jest obowiązkowy do dołączenia niezwłocznie po jego uzyskaniu. Należy jednak pamiętać, że warunkiem podpisaniu umowy o dofinansowanie będzie potwierdzenie przez beneficjenta, że wszczęto postepowanie o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj – w ciągu 30 dni od momentu poinformowania beneficjenta o otrzymaniu dofinansowania.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 19. Czy przy realizacji projektu na obiekcie będącym jednocześnie zabytkiem i elementem Szlaku Zabytków Techniki konieczna jest podwójna dokumentacja i dwa odrębne pozwolenia /decyzje? Czy we wniosku należy w takim przypadku wskazać, iż projekt realizuje dwa typy projektu ( łącznie typ 1 i 2 )?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  W przypadku realizacji projektu związanego z obiektem, który jednocześnie wpisany jest do rejestru zabytków i znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki należy we wniosku aplikacyjnym wskazać oba typy projektu. Natomiast dokumentacja techniczna służąca realizacji inwestycji opracowywana jest indywidualnie dla każdego obiektu/budynku. Niezależnie od statusu obiektu określanego przez wpis do Rejestru Zabytków czy Szlaku Zabytków Techniki zarówno dokumentacja techniczna/budowlana jak i wszelkie wydawane na jej podstawie pozwolenia i decyzje mają charakter unikalny i ściśle związany z obiektem. Realizując projekt łączący w sobie typ 1 i 2 określony w naborze nie trzeba dublować ww. dokumentacji.
                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 18. Jaka jest podstawa prawna do określenia celów kulturalnych w projekcie?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  Działalność kulturalna została zdefiniowana w przepisie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406). Ustawowa definicja działalności kulturalnej wiąże to pojęcie z celem a właściwie celami, w jakim ta działalność jest podejmowana i realizowana. W rozumieniu prawa działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury – i tak właśnie definiuje się cele kulturalne.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 17. Czy wydatki na wyposażenie w obiekcie kulturalnym są kwalifikowalne?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  Koszty związane z zakupem wyposażenia dla obiektu objętego projektem są niekwalifikowalne podobnie jak wydatki związane z nabyciem eksponatów, dzieł sztuki, zabytków ruchomych.
                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 16. Komu przysługuje pomoc publiczna?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego może stanowić pomoc publiczną. Potwierdzenie wystąpienia pomocy publicznej wymaga zbadania jednoczesnego spełnienia przesłanek jej występowania przy zastosowaniu testu pomocy publicznej. Weryfikacja ma na celu potwierdzenie czy w wyniku realizacji przedsięwzięcia następuje transfer zasobów przypisywany władzy publicznej, czy transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, czy transfer jest selektywny tzn. uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr, czy w efekcie transferu występuje lun może wystąpić zakłócenie konkurencji oraz czy wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi. Na tej podstawie można stwierdzić, że publiczne finansowanie instytucji kultury może czasem stanowić pomoc publiczną. Będzie tak co do zasady w przypadku tych instytucji kultury, których oferta może przyciągnąć odbiorców z innych państw, a dotyczy to wszelkich form działalności kulturalnej: wystaw, spektakli, koncertów, festiwali. Podobnie jest w przypadku obiektów stanowiących atrakcję turystyczną mogącą przyciągać turystów z innych państw UE. W przypadku, gdy w ramach RPO WP 2014-2020 wystąpi pomoc publiczna na projekty związane z ochroną materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego jak również mających na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych udzielana będzie pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego na podstawie art. 53 GBER, regionalna pomoc inwestycyjna (art. 14 GBER oraz pomoc de minimis (art.3 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013).

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 15. Czy na etapie aplikowania przy planowanej energooszczędności wymagany jest już audyt energetyczny?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  Zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w projekcie podlegać będzie ocenie w ramach kryterium:   Ocena efektów mnożnikowych. W przypadku gdy wnioskodawca zakłada w projekcie i potrafi udowodnić zastosowanie rozwiązań wpływających na poprawę efektywności energetycznej audyt energetyczny uwierzytelnia przedstawione wartości. Audyt nie jest dokumentem wymaganym, lecz jego dołączenie na etapie aplikowania jest korzystne, uwiarygadnia informacje zawarte w analizach specyficznych wniosku i tym samym daje większą szansę na zdobycie dodatkowych punktów na etapie oceny merytorycznej.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 14. Projekt będzie realizowany w obiekcie, który dotychczas nie był użytkowany, czy oznacza to, że w ramach kryterium Ocena efektów mnożnikowych w części dotyczącej zastosowania w projekcie rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych, które wpłyną na poprawę efektywności funkcjonowania infrastruktury przedsięwzięcia nie otrzyma dodatkowego punktu.
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  Otrzymanie dodatkowego punktu za poprawę efektywności funkcjonowania infrastruktury w odniesieniu do obiektów aktualnie nie użytkowanych uzależnione jest od czasu przez jaki obiekt jest wyłączony z eksploatacji. W odniesieniu do obiektu, który nie jest wykorzystywany przez minimum 2 lata projekt otrzyma 1 pkt bez udowodnienia poprawy efektywności funkcjonowania infrastruktury będącej przedmiotem projektu.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 13. Czy po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu można wprowadzać zmiany w dokumentacji technicznej?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  Dokumentacja techniczna stanowiąca integralną część dokumentacji aplikacyjnej Wnioskodawcy podlega ocenie w kształcie w jakim została dostarczona do IZ. Wszelkie zmiany, które w trakcie realizacji projektu wprowadzi Wnioskodawca np. zmiana technologii /materiałów budowlanych, zmianę elementów konstrukcyjnych wewnątrz budynku (ścian działowych, drzwi wewnętrznych, rodzaju rozmieszczenia wszelkich instalacji wewnętrznych) a przede wszystkim zmiana w samym zakresie prac m.in. poprzez zmianę wskaźników projektu, celu działania może zakłócić realizację projektu powodując niezgodność z zawartą umową o dofinansowanie. W obiekcie objętym wnioskiem możliwe jest jednak prowadzenie robót związanych z inną inwestycją, nie pokrywających się zakresem i zasięgiem z wnioskowanym projektem.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 12. Czy wydatki na prace w pomieszczeniach kasy, sklepiku, kawiarenki w obiekcie kulturalnym będą kwalifikowalne?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  W obiektach zabytkowych w ramach pozycji : „Inne koszty bezpośrednie” w Wytycznych Programowych w Zakresie Kwalifikowania Wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 można ująć prace związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi i adaptacyjnymi w pomieszczeniach stanowiących zaplecze administracyjne, techniczne, gospodarcze i pomocnicze obiektu (kasa, kawiarenka, sklepik), jednakże przy założeniu, że pomieszczenia te związane są z prowadzoną działalnością kulturalną. Należy jednak precyzyjnie uzasadnić rolę ww. pomieszczeń w realizacji funkcji głównej obiektu i wyliczyć procentowy udział ich powierzchni w stosunku do całości powierzchni obiektu, gdyż jest to użytkowanie infrastruktury do celów gospodarczych. Jeżeli wydajność przydzielona co roku na taką działalność nie przekracza 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury wówczas można tą działalność uznać za pomocniczą, uboczną.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 11. Czy koszty prac konserwatorskich przy witrażu będą kwalifikowalne?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  W ramach RPO WSL 2014-2020 wsparcie można uzyskać jedynie na rzecz zabytków „nieruchomych”. Rozróżnienie terminologii zabytku „nieruchomego” i „ruchomego” następuje zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003. W art. 3. pkt 1 i 3 określone zostało, iż Zabytek „ruchomy”, to rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, będących dziełem człowieka lub związanych z jego działalnością, stanowiących świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Definicja ta mogłaby pasować do witraża niemniej witraż, będąc często unikalnym i autorskim elementem wystroju wnętrza stanowi jednak integralną całość z bryłą budynku a jego naruszenie spowoduje uszkodzenie budynku. Tym samym prace związane z restauracją bądź konserwacją witraży, koncentrujące się wokół otworów okiennych obiektu, są kwalifikowalnym wydatkiem w ramach naboru 5.3.1. Odstępstwem od przyjętego stanowiska będzie sytuacja gdy witraż został wpisany do rejestru zabytków jako zabytek ruchomy (oznaczony literą B), wówczas uznanie jego kwalifikowalności będzie niemożliwe.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 10. Czy w sytuacji, w której obiekt będący przedmiotem projektu, przynależy do Szlaku Zabytków Techniki, a jednocześnie posiada wpis do rejestru zabytków, należy zaznaczyć pierwszy typ projektu, drugi typ projektu, czy oba jednocześnie?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  W sytuacji, w której obiekt będący przedmiotem projektu, przynależy do Szlaku Zabytków Techniki, a jednocześnie posiada wpis do rejestru zabytków, należy zaznaczyć oba typy projektu.
                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 9.
                                                  W budynku teatru, który planuje się objąć wsparciem, funkcjonują pomieszczenia administracyjne związane z obsługą obiektu. Czy w związku z zapisem w SZOOP: „Wyklucza się wspieranie obiektów zabytkowych lub ich części przeznaczonych na cele mieszkaniowe, będących siedzibami szkół, służby zdrowia, poczty, administracji publicznej lub spełniającymi cele administracyjne, itp.” Oznacza to, że cały budynek należy wykluczyć ze wsparcia, ze względu na powyższe pomieszczenia administracyjne?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  Jeżeli przeznaczeniem pomieszczeń administracyjnych jest obsługa prowadzonej w budynku działalności kulturalnej, a jednocześnie zajmowana przez pomieszczenia administracyjne przestrzeń ma charakter marginalny, uzupełniający, nie wyklucza to budynku z aplikowania o środki w ramach poddziałania 5.3.1.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 8. Zgodnie z kryterium merytorycznym „Ocena popytu” ocenie podlegać będzie wzrost szacowanej liczby odwiedzających/odbiorców projektu w obiekcie dziedzictwa kulturowego będącego przedmiotem projektu przy uwzględnieniu oferty kulturalnej, w odniesieniu do danych z roku poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie (procentowy wzrost liczby osób korzystających z oferty beneficjenta po realizacji projektu w stosunku do liczby osób korzystających z oferty beneficjenta przed realizacją projektu) liczony rocznie i utrzymany w okresie trwałości. Jak należy określić procentowy wzrost odwiedzających, jeżeli w obiekcie będącym przedmiotem projektu, dotychczas nie była prowadzona działalność kulturalna?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  Zgodnie z zapisem „Instrukcji wypełniania wniosku” w przypadku gdy, obiekt jest dostosowywany do nowych funkcji kulturalnych, dotychczas nieistniejących, a co za tym idzie bieżące zainteresowanie = 0, należy przyjąć 100% wzrost szacowanej liczby odwiedzających.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 7. Jak należy interpretować pojęcie obiekt? Zgodnie z SZOOP oraz regulaminem dot. poddziałania 5.3.1 : „W ramach jednego projektu może być dofinansowany jeden obiekt, rozumiany jako zabytek nieruchomy, wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego (oznaczony literą A), określony granicami ochrony ujętymi w rejestrze, a także zabytek nieruchomy nie wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego, znajdujący się na Szlaku Zabytków Techniki, w granicach wskazanych w dokumencie potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości.” Co jeśli w sytuacji gdy jeden wpis do rejestru obejmuje kompleks budynków? Czy wówczas wszystkie budynki powinny być przeznaczone na działalność kulturalną?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  W przypadku, gdy wpis do Rejestru Konserwatora Zabytków obejmuje kompleks budynków, z których nie wszystkie pełnią lub mają pełnić funkcje kulturalne, przyjmuje się rozwiązanie, w którym narzuca się konieczność przeznaczenia na cele kulturalne całego budynku wspartego w ramach EFRR. Co oznacza, iż nie ma możliwości aby tylko część budynku pełniła funkcje kulturalne.  Jednocześnie pozostałe budynki, znajdujące się we wzmiankowanym wyżej wpisie do Rejestru, które nie są przedmiotem projektu EFRR mogłyby być przeznaczone na inne cele. Oznacza to, że  termin „jeden obiekt” odnosi się do pojedynczego elementu infrastruktury (tj. budynku), a nie do całego kompleksu.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 6. Czy w ramach jednego projektu można uzyskać dofinansowanie na dwa zabytki wpisane do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków? (zabytki w rejestrze konserwatora posiadają odrębne numery, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oba ujęte są, jako jeden sakralny zespół zabytkowy, znajdują się blisko siebie (odległość między budynkami to 4,5 m) i łączy je wspólna historia?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  Zgodnie z zapisami RPO WSL 2014-2020 SZOOP: „W ramach jednego projektu może być dofinansowany jeden obiekt, rozumiany jako zabytek nieruchomy, wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego (oznaczony literą A), określony granicami ochrony ujętymi w rejestrze. Tym samym nie jest możliwe ujęcie w jednym wniosku o dofinansowanie, więcej niż jednego obiektu.
                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 5. Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu jest wymagane prawomocne pozwolenie na budowę? Czy wystarczy potwierdzenie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub oświadczenie, że do podpisania umowy o dofinansowanie dostarczona zostanie w/w prawomocna decyzja?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  Zgodnie z brzmieniem kryterium merytorycznego ogólnego nr 8 Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (str. 28 Regulaminu) : „Inwestycja posiada wymagane prawem zezwolenia na inwestycję obejmujące wszystkie przedsięwzięcia, będące składowymi projektu (np. pozwolenie na budowę, ZRID, decyzja konserwatora zabytków, zgłoszenie robót budowlanych, itp.; w przypadku decyzji musi mieć ona charakter ostateczny)”.

                                                  Nie ma zatem konieczności przedkładania pozwolenia na budowę na etapie oceny formalnej – jeśli jednak będzie ono dostarczone, wówczas na etapie oceny merytorycznej można uzyskać dodatkowe punkty. By tak się stało, decyzja (pozwolenie na budowę) – zgodnie z brzmieniem kryterium – musi mieć charakter ostateczny.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 4. Czy wszystkie projekty, w ramach tego naboru muszą być powiązane z działania realizowanymi ze środków EFS?  (dotyczy to tylko projektów rewitalizacyjnych?)
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  Projekty w ramach podziałania 5.3.1 nie muszą być powiązane z EFS,, taki obowiązek RPO WSL 2014 – 2020 przewiduje jedynie w osiach X i XII. Natomiast jeśli będzie to dodatkowo projekt rewitalizacyjny, tj. spełniający kryteria określone w  regulaminie konkursu jest szansa na otrzymanie dodatkowych punktów (kryteria merytoryczne dodatkowe) na etapie oceny merytorycznej.
                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 3. W jaki sposób udokumentować przeznaczenie kaplicy na cele kulturalne?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  Warunkiem dostępowym wynikającym z Regulaminu konkursu dot. poddziałania 5.3.1 „Dziedzictwo kulturowe – konkurs” (str. 9 i 10 regulaminu), jest wpis do Rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach jednego projektu może być dofinansowany jeden obiekt, rozumiany jako zabytek nieruchomy, wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego (oznaczony literą A), określony granicami ochrony ujętymi w rejestrze.

                                                  Ponadto w Regulaminie zostało wskazane, że: „w ramach przedmiotowego działania wsparciem objęte będą tylko obiekty przeznaczone na cele kulturalne, stąd przy konstruowaniu wniosku aplikacyjnego konieczne jest udowodnienie takiego przeznaczenia obiektu”. Przeznaczenie obiektu na cele kulturalne wynika również z kryteriów merytorycznych specyficznych (str. 36 Regulaminu) dot. poddziałania 5.3.1, których spełnienie warunkuje otrzymanie odpowiedniej ilości punktów na ocenie merytorycznej.

                                                  „Ocenie podlegać będzie wpływ projektu na powstanie nowej oferty kulturalnej w obiekcie dziedzictwa kulturowego będącego przedmiotem projektu. W ramach stworzenia warunków w zakresie infrastruktury do rozwoju/ powstania nowej oferty kulturalnej, dla zwiedzających/ odbiorców projektu, projekt uzyska punkt za udostępnienie infrastruktury lub jej części do tej pory nieużytkowanej z przeznaczeniem jej na cele kulturalne, przy jednoczesnym przeprowadzeniu prac w obiekcie użytkowanym. Ponadto, ocenie podlegać będzie stworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej, zastosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych, wynikających z potrzeb w obszarze działalności kulturalnej.

                                                  Wnioskodawca uzyskuje 1 punkt za stworzenie warunków infrastrukturalnych do powstania nowej oferty kulturalnej i jednocześnie uzyskuje 1 pkt jeśli zostanie stworzona w dostosowywanym obiekcie/ powierzchni nowa oferta kulturalna.

                                                  Projekt oceniany będzie pod kątem czy przedmiotowa inwestycja wpływa na podniesienie atrakcyjności turystyczno-kulturowej regionu.

                                                  W zakresie długotrwałych efektów społeczno-ekonomicznych projektu ocenie podlegać będą bezpośrednie i pośrednie korzyści społeczno-ekonomiczne generowane przez projekt (dobór korzyści dostosowany do specyfiki projektu).”

                                                  IZ nie wskazuje sposobu przedstawienia oferty kulturalnej ani sposobu udokumentowania przeznaczenia kulturalnego obiektu. Powyższe leży po stronie Wnioskodawcy, którego obowiązkiem jest zapoznanie się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami oraz skonstruowanie wniosku aplikacyjnego w odniesieniu do kryteriów w nim zamieszczonych.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 2. Czy można przeprowadzić remont ruin?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  Zgodnie z regulaminem dot. poddziałania 5.3.1 projekty mogą być realizowane tylko na zabytkach wpisanych do rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub wpisanych na listę Szlaku Zabytków Techniki. Zgodnie z brzmieniem Instrukcji wypełniania wniosku w przypadku realizacji projektów dotyczących zabytków wpisanych do rejestru zabytków należy dołączyć pozwolenie na prowadzenie: prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, a także innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W każdym przypadku, gdy mamy do czynienia z projektem infrastrukturalnym, szczególnie gdy prace dot. projektu zostały już rozpoczęte, należy zapoznać się i zastosować pkt G.2.1 Instrukcji wypełniania wniosku (G.2.1 „Zezwolenie na inwestycję”). Jeśli wpisem do rejestru zabytków objęte są ruiny to prace konserwatorskie powinny polegać na zabezpieczeniu ruin.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 1. Czy na etapie składania wniosku z dniem 30.06.2017 r. pozwolenia na budowę muszą być prawomocne?
                                                  Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                                  Nie ma konieczności przedkładania pozwolenia na budowę na etapie oceny formalnej – jeśli jednak będzie ona dostarczona, wówczas na etapie oceny merytorycznej można uzyskać dodatkowe punkty w ramach kryterium merytorycznego ogólnego nr 8 Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (str. 28 Regulaminu) . By tak się stało, decyzja (pozwolenia na budowę) – zgodnie z brzmieniem kryterium – musi mieć charakter ostateczny.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   Pytanie 5. W jaki sposób badany jest potencjał Wnioskodawcy? Na podstawie jakich kryteriów będzie oceniane doświadczenie Wnioskodawcy?
                                                   Odpowiedź, 24.05.2017 r.
                                                   Na etapie oceny formalnej, IOK weryfikować będzie potencjał finansowy Wnioskodawcy, który zostanie wskazany we wniosku o dofinansowanie tj. suma bilansowa lub roczny obrót lidera i partnera (jeśli dotyczy). Treść kryterium wraz definicją znajduje się pkt. 4.1 Regulaminu konkursu nr (RPSL.08.03.02- IZ.01-24-145/17).

                                                   We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca opisuje posiadane doświadczenie na rzecz grupy docelowej, w danym obszarze merytorycznym oraz na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu. Ponadto przedstawia potencjał kadrowy/merytoryczny/techniczny i wskazuje w jaki sposób będzie zarządzał projektem EFS. Są to aspekty, które podlegają ocenie na etapie oceny merytorycznej.

                                                   IOK rekomenduje Wnioskodawcom zapoznanie się ze wzorem Karty Oceny Merytorycznej, (zał. nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02- IZ.01-24-145/17), która szczegółowo określa możliwą do uzyskania liczbę punktów dotyczącą weryfikacji doświadczenia Wnioskodawcy (tj. kryterium merytoryczne punktowe Czy projektodawca posiada doświadczenie i potencjał pozwalające na efektywną realizację projektu?”).

                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                   Pytanie 4. W ramach 5 typu projektu w ramach konkursu tj. „działań ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy” Wnioskodawca powinien realizować wsparcie w oparciu o analizę występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych u danego pracodawcy. Czy diagnoza może stanowić jeden z elementów projektu tzn. czy opracowanie analizy będzie działaniem merytorycznym finansowanym z EFS?
                                                   Odpowiedź, 24.05.2017 r.
                                                   Analiza występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy powinna zostać przeprowadzona i opracowana w formie dokumentu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17.

                                                   Jest to warunek obligatoryjny bowiem wnioski/wyniki z przeprowadzonej „Analizy” muszą zostać wskazane we wniosku w części B.11.2 Opis sytuacji problemowej grup docelowych objętych wsparciem oraz opis rekrutacji do projektu. Zawarcie w projekcie tej informacji warunkuje spełnienie kryterium dostępu weryfikowanego na etapie oceny merytorycznej „Czy projekt jest realizowany w oparciu o analizę występowania niekorzystnych czynników ryzyka w miejscu pracy?”

                                                   Koszt opracowania samej „Analizy” jest kosztem niekwalifikowanym w ramach projektu.

                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                   Pytanie 3. Czy projektodawca już na etapie wniosku o dofinansowanie musi wskazać konkretnie do jakiego pracodawcy/grup pracowników oferuje wsparcie? Czy też dobór pracodawców i pracowników odbywa się dopiero na etapie realizacji projektów?
                                                   Odpowiedź, 24.05.2017 r.
                                                   Działania w ramach 5 i 6 typu operacji dotyczące eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz przekwalifikowania pracowników powyżej 50 roku życia mają charakter projektów zamkniętych tj. dedykowanych konkretnym pracodawcom i ich pracownikom. Oznacza to, że są one odpowiedzią na potrzeby pracodawcy w tym zakresie.

                                                   Projektodawca już na etapie wniosku o dofinansowanie wskazuje do kogo adresuje wsparcie w ramach projektu uzasadniając to m.in. wynikami przeprowadzonej u danego pracodawcy Analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy (dot. typ 5).

                                                   W przypadku typu 6 operacji projektodawca opisuje we wniosku o dofinansowanie planowane działania dotyczące przekwalifikowania pracowników – uczestników projektu. Projektodawca powinien zaplanować wsparcie w taki sposób, aby umożliwić pracownikom możliwość kontynuowania pracy w obrębie tego samego przedsiębiorstwa w warunkach niestanowiących znacznego obciążenia dla zdrowia danego pracownika.

                                                   Tym samym projektodawca powinien już na etapie wniosku o dofinansowanie wskazać pracodawców i ich pracowników, do których będzie adresowany projekt.

                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                   Pytanie 2. Czy Operator realizujący projekt na rzecz pracowników u danego pracodawcy/pracodawców może uwzględnić w budżecie projektu wydatki dotyczące modernizacji stanowisk pracy grupy docelowej?
                                                   Odpowiedź, 24.05.2017 r.
                                                   Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17 w uzasadnionych przypadkach możliwe jest doposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczestników projektu, mające na celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

                                                   Jeżeli Projektodawca zamierza realizować projekt jako tzw. „operator” na rzecz zdefiniowanych we wniosku pracodawców i ich pracowników oraz oferować wsparcie np. w postaci modernizacji stanowisk pracy (tj. np. zakup środków trwałych, zakup środków w ramach kategorii niepodlegających limitom do 3500,00zł netto) należy wziąć pod uwagę formułę partnerstwa z tymi pracodawcami. Przyjmując takie rozwiązanie będzie możliwe wykazanie w budżecie projektu stosowanych wydatków dot. modernizacji stanowisk pracy po stronie Partnera projektu (dedykowany pracodawca/pracodawcy).

                                                   IOK dopuszcza możliwość finansowania środków trwałych na warunkach określonych w „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

                                                   Dodatkowo, IOK wskazuje, że w tym wypadku to Projektodawca (tzw. operator) ze względu na zakres projektu i zadania jakie oferuje będzie podmiotem udzielającym pomocy de minimis/publicznej (jeśli dotyczy), zaś pracodawcy stają się odbiorcami pomocy jaka jest im udzielana jako jeden z elementów projektu.

                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                   Pytanie 1. W jakim terminie należy zweryfikować osiągnięcie wskaźnikaLiczba osób, którego po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”?
                                                   Odpowiedź, 24.05.2017 r.
                                                   IOK wskazuje, że wskaźnik mierzony jest do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.

                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                    Pytanie 1. W kontekście możliwości uzyskania „premii rewitalizacyjnej” proszę o informację czy w przypadku gdy budynek leży poza obszarem rewitalizowanym należy niniejszy projekt rozbić na dwa mniejsze projekty, czy poziom dofinansowania projektu podzielić proporcjonalnie wg nakładów inwestycyjnych na budynki znajdujące się w obszarze objętym rewitalizacją oraz te poza nim?
                                                    Odpowiedź, 19.05.2017 r.
                                                    W przypadku jeżeli w ramach projektu mamy do czynienia z kilkoma termomodernizowanymi budynkami, z których większość spełnia warunek przewidziany dla tzw. premii rewitalizacyjnej (tj. wynika z zapisów LPR ocenionego przez IZ RPO) a jeden z budynków leży poza obszarem planowanym do rewitalizacji - zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju nie jest dopuszczalna sytuacja sporządzenia jednego wniosku dla całego zakresu i potraktowania go jako projektu rewitalizacyjnego. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa projektami rewitalizacyjnymi (tj. takimi, którym przysługuje z tego tytułu premia) mogą być tylko i wyłącznie projekty w całości wynikające z zatwierdzonych przez instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi programów rewitalizacji; od reguły tej nie należy dokonywać wyjątków, zaliczając do grupy projektów rewitalizacyjnych te jedynie pośrednio lub częściowo powiązane z rewitalizacją.

                                                    W przypadku wydzielenia projektu tylko dla obiektów objętych programem rewitalizacji konieczne będzie opisanie sytuacji w polu B.4, gdzie wnioskodawca odnosi się do kwestii wynikania projektu z programu rewitalizacji. Uwaga: na etapie przedkładania projektu do oceny należy założyć dofinansowanie kategorii wydatków nie wyższe niż 85%! Ewentualna premia oraz jej wysokość będą ustalane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W konsekwencji na etapie aplikowania o dofinansowanie należy wykazać wkład własny (i jego ewentualne zabezpieczenie) w maksymalnej wysokości tj. przynajmniej 15%.

                                                    Jednocześnie na budynek nieobjęty LPR można złożyć osobny wniosek.

                                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                     Pytanie 7. Chcemy powołać (…) Centrum Animacji Młodzieżowej – miejsce spotkań dla młodzieży i pracy z młodzieżą. Czy w ramach 9.2.1 musimy powoływać w związku z tym placówkę wsparcia dziennego typu opiekuńczego albo pracy podwórkowej, czy też możemy skorzystać z tego zapisu regulaminu i CT9, że prowadzimy szeroko rozumiane (i opisane) "działania profilaktyczne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny"? Czyli pracujemy jednocześnie z młodzieżą i rodzinami, ale nie tworząc placówki opiekuńczo-wychowawczej?

                                                     Odpowiedź, 11.05.2017 r.
                                                     W opinii IZ RPO WSL w ramach konkursu nr  RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 w przypadku realizacji Typu 1 - Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji  (…) możliwe jest zarówno stworzenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w formie opiekuńczej, specjalistycznej, pracy podwórkowej, jak i realizacja działań związanych ze wsparciem i rozwojem pracy z rodziną w innej formie , tj.  bez powołania placówki opiekuńczo-wychowawczej. Należy pamiętać, że wsparcie to musi być zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.). W związku z tym jeżeli projektodawca planuje w ramach realizacji projektu pracę podwórkową z dziećmi i młodzieżą lub organizowanie zajęć dla całej dla tej grupy, jako pomoc w opiece i wychowaniu – powinien do tego powołać odpowiednią placówkę. Jeżeli natomiast wsparcie projektowe polega na pracy z całymi rodzinami, np. w formie grup wsparcia, treningów, asystentury rodzinnej – nie ma obowiązku powoływania w tym celu placówki. Wnioskodawca powinien w pierwszej kolejności dokonać diagnozy potrzeb w zakresie usług społecznych realizowanych na danym terenie i tak zaprojektować wsparcie w ramach projektu, aby było ono adekwatne do potrzeb. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w przypadku realizacji wsparcia udzielanego na tworzenie nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego Beneficjent zobowiązany jest do  zachowania trwałości miejsc po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość  podmiotów do świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w ramach placówek wsparcia dziennego.

                                                     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                     Pytanie 6. – kontynuacja dot. pytania nr 7
                                                     (…) Rozumiem zatem, że decydując się na wariant bez powoływania placówki, w ramach projektu możliwe byłoby zastosowanie w szczególności form pracy z rodziną polegających na:
                                                     a) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
                                                     b) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,
                                                     c) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
                                                     d) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
                                                     e) pomocy w integracji rodziny,
                                                     f) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
                                                     g) dążeniu do reintegracji rodziny.
                                                     Praca z rodziną w ramach projektu może być prowadzona w szczególności w formie:
                                                     a) terapii i mediacji,
                                                     b) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,
                                                     c) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
                                                     d) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”, w tym np. grupami wsparcia i samopomocowymi dla młodzieży,
                                                     e) treningów umiejętności społecznych i wychowawczych,
                                                     f) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
                                                     g) działań animujących czas wolny młodzieży i rozwijające ich kompetencje.

                                                     Czy Państwa zdaniem taki katalog działań może być realizowany w ramach 9.2.1.                  

                                                     Odpowiedź, 11.05.2017 r.
                                                     W opinii IZ RPO WSL, w ramach 1 typu  projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17, działania animujące czas wolny młodzieży i rozwijające ich kompetencje powinny być realizowane w formie placówki wsparcia dziennego - zgodnie z ustawą z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.). Pozostałe wymienione formy pracy z rodziną, co do zasady, mogłyby zostać  zrealizowane w ramach ww. konkursu  bez powoływania placówki wsparcia dziennego. Należy jednak pamiętać, iż dopiero całościowy obraz, wynikający z informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, umożliwia ocenę kwalifikowalności danego wydatku. m. in. w zakresie jego racjonalności, efektywności i niezbędności do realizacji celów projektu.

                                                     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.
                                                     Pytanie 5. Mam techniczne pytanie odnośnie liczenia wskaźników. W regulaminie jest mowa o tym, że miejscem świadczenia usług społecznych może być także osoba, np. asystent rodzinny, który otrzymał wsparcie EFS (np. szkolenie), świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu. I teraz powstaje pytanie co rozumiemy przez wsparcie EFS. Czy jeżeli Wnioskodawca planuje w ramach asystentury rodzinnej zatrudnienie 2 osób na 1/2 etatu to samo ich zatrudnienie w ramach EFS kwalifikuje ich jako miejsca świadczenia usług społecznych czy muszą być dodatkowo przeszkoleni? Drugie pytanie rodzi się w przypadku kiedy zamiast zatrudnienia nowych osób Wnioskodawca zwiększy etat u swoich obecnych asystentów (zatrudnionych na 1/2 etatu) o kolejne 1/2 etatu. Czy to też będą nowe miejsca świadczenia usług?

                                                     Odpowiedź, 11.05.2017 r.
                                                     W ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17, w przypadku obliczania poziomu wskaźnika pn. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług połecznych istniejących po zakończeniu projektu - jeżeli Wnioskodawca planuje w ramach asystentury rodzinnej zatrudnienie 2  osób na ½ etatu w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS, już samo ich zatrudnienie kwalifikuje ich do wykazania 2 miejsc  świadczenia usług społecznych w ramach ww. wskaźnika. Osoby zatrudnione w ramach projektu nie muszą otrzymać szkolenia współfinansowanego ze środków EFS, aby być wykazywane do tego wskaźnika. Analogicznie w przypadku, kiedy zamiast zatrudnienia 2 nowych osób Wnioskodawca zwiększy etat u swoich obecnych asystentów, zatrudnionych na ½ etatu o kolejne ½ etatu, wykazuje zwiększenie etatów tych osób jako 2 miejsca  świadczenia usług społecznych w ramach projektu.

                                                     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                     Pytanie 4. Czy w ramach projektu wystarczająca jest realizacja zadań wyłącznie w ramach jednego z 4 typów projektów?

                                                     Odpowiedź, 11.05.2017 r.
                                                     Tak, zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 Wnioskodawca może w ramach tego konkursu składać wnioski na realizację jednego lub kilku z 4 typów wskazanych w ww. Regulaminie.Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż w przypadku 3 typu projektów - jeżeli Wnioskodawca zakłada wykorzystanie w projekcie nowoczesnych technik  informacyjno-komunikacyjnych, np. teleopieki, systemów przywoławczych, jest to możliwe wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej.

                                                     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                     Pytanie 3. W projekcie planowana jest m.in. realizacja działań z zakresu wsparcia pieczy zastępczej oraz usługi opiekuńcze w formie klubu seniora. Czy realizacja usług opiekuńczych wyłącznie w formie klubu seniora jest wystarczająca, czy też wymagane jest połączenie tego rodzaju usług z innymi usługami opiekuńczymi?

                                                     Odpowiedź, 11.05.2017 r.
                                                     W przypadku kiedy Wnioskodawca zakłada realizację usług społecznych w postaci wsparcia pieczy zastępczej oraz usługi opiekuńcze w formie klubu seniora – to realizuje on usługi w ramach 1 i 3 typu realizacji projektu w konkursie nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17. Realizacja usług społecznych w postaci klubu seniora może być samodzielną formą usług opiekuńczych realizowanych w projekcie. Należy pamiętać, że szczegółowe wymogi odnośnie tego wsparcia zostały wskazane w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu pn. „Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej”.

                                                     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                     Pytanie 2. Czy realizując usługi opiekuńcze w formie klubu seniora konieczne jest ich powiązanie z  działaniami z obszaru 4 typu projektów (usługi zdrowotne)?

                                                     Odpowiedź, 11.05.2017 r.
                                                     Wnioskodawca realizując  w projekcie w ramach konkursu  nr  RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 usługi opiekuńcze w formie klubu seniora – nie ma obowiązku powiązania ich z  działaniami z obszaru 4 typu projektów (usługami zdrowotnymi). Jednocześnie Projektodawca może przewidzieć w ramach działalności klubu seniora uzupełniająco usługi o charakterze zdrowotnym, jednak nie będą one traktowane jako odrębny typ projektu, ale jako element szerszej usługi społecznej.

                                                     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                      Pytanie 1. Czy wskaźnik rezultatu  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu jest obligatoryjny w przypadku usług opiekuńczych w formie klubu seniora?
                                                     Odpowiedź 11.05.2017 r.
                                                     Jeżeli Wnioskodawca w projekcie w ramach konkursu  nr  RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 realizuje usługi opiekuńcze w formie klubu seniora i zakłada, że wsparcie to jest realizowane w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnym aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej – Wnioskodawca wykazuje wskaźnik Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że aktywizacja zawodowa i edukacyjna (w rozumieniu podnoszenia / zdobywania kwalifikacji zawodowych) opiekunów osób niesamodzielnych nie należy do katalogu działań możliwych do realizacji w ramach Poddziałania 9.2.1 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020.
                                                     Jeżeli natomiast celem projektu jest rozwój systemu usług społecznych, przeciwdziałanie osamotnieniu osób niesamodzielnych i nie zakłada on ww. wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych – Wnioskodawca nie wykazuje przedmiotowego wskaźnika.

                                                     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                      

                                                      Pytanie 1. Czy kluby seniora mogą być samodzielnym typem działań?
                                                      Odpowiedź, 05.04.2017 r.
                                                      W odpowiedzi na konkurs nr RPSL.09.02.04-IZ.24-01-152/17 może zostać złożony wniosek, który przewiduje rozwój usług opiekuńczych w formie stacjonarnej realizowanych jedynie przez klub seniora. 

                                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                       Pytanie 13. Jak uniknąć sytuacji, w której uczestnik, pracując w godzinach pracy i na sprzęcie komputerowym u pracodawcy, będzie uczestniczył w kursie realizowanym w technice zdalnej - na platformie learningowej, co może spowodować wystąpienie pomocy publicznej.
                                                       Odpowiedź, 24.04.2017 r.
                                                       Uczestnik szkolenia w ramach kursu na platformie learningowej powinien unikać korzystania z służbowego sprzętu komputerowego w godzinach pracy u pracodawcy, aby wyeliminować potencjalny zarzut wystąpienia pomocy publicznej.
                                                       Jednocześnie winien złożyć pisemne oświadczenie o realizacji szkolenia poza miejscem pracy, celem uniknięcia w/w zarzutu.

                                                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                       Pytanie 12. W regulaminie konkursu pojawiają się sprzeczne informacje na temat minimalnej wartości projektu - z jednej strony jest ona określona jako 500 tys. zł, a w kryteriach dostępu jest to "500 tys. zł lub co najmniej 60 uczestników".

                                                       Czy projekt, którego wartość jest niższa niż 500 000, ale który zakłada wsparcie liczby osób większej niż 60 spełnia warunki formalne?

                                                       Odpowiedź, 24.04.2017 r.
                                                       Tak, projekt, którego wartość jest niższa niż 500 000,00 zł, ale który zakłada wsparcie 60 osób lub więcej, spełnia kryterium formalne. W regulaminie nie pojawiają się sprzeczne informacje, gdyż przypis nr 16 (str. 43) bezpośrednio odsyła do kryterium, w którym użyto alternatywy „lub”.

                                                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                       Pytanie 11. Czy udział własny projektodawcy może przekraczać 10%, czy też musi być absolutnie równy 10%? Z jednej strony wszędzie pojawiają się zapisy o "maksymalnym dofinansowaniu" i "minimalnym wkładzie własnym" (co pozwala mniemać, że wkład własny może być wyższy niż 10%), a z drugiej strony przy budowaniu części budżetowej wniosku (w generatorze LSI), w momencie, gdy wkład własny wnioskodawcy nie jest idealnie równy 10% wyskakuje systemowa informacja, że "do PRAWIDŁOWEGO dofinansowania brakuje XXX zł", co sugeruje, że wyższy wkład własny jest jednak NIEPRAWIDŁOWY.
                                                       Odpowiedź, 24.04.2017 r.
                                                       Tak, wkład własny może przekraczać 10%, choć nie powinien przekraczać 15%. Komunikat w Lokalnym Systemie Informatycznym, ma charakter pomocniczy dla osoby sporządzającej wniosek: nie wpływa na poprawność walidacji oraz nie wyświetla się na wygenerowanej wersji PDF.

                                                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                       Pytanie 10. Czy został określony limit kosztów na uczestnika w projekcie, bądź średni poziom wsparcia? Jeśli tak, to proszę o wskazanie kwoty.
                                                       Odpowiedź, 24.04.2017 r.
                                                       Odnosząc się do kwestii limitu kosztów na uczestnika, lub średniego poziomu wsparcia wyjaśniam, że powyższe nie zostało określone w regulaminie.

                                                       Jednak należy mieć na względzie kryterium dostępu w brzmieniu: „Czy minimalna wartość projektu wynosi 500 000,00 PLN lub projekt zakłada objęcie wsparciem minimum 60 osób?

                                                       Uzasadnienie:entKryterium ma na celu maksymalizację efektywnego wykorzystania środków dostępnych w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

                                                       Określenie minimalnej wartości projektu pozwoli na podjęcie efektywniejszych i kompleksowych działań na poziomie realizacji projektu, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego procesu kontraktacji środków.

                                                       Założenie minimalnej liczby uczestników na poziomie 60 osób zapewni optymalną efektywność kosztową projektów, co pozwoli na wypracowanie wysokiej jakości wskaźników produktu i rezultatu.”
                                                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                       Pytanie 9. Czy został określony wymóg procentowy ilości uczestników projektu, którzy muszą uzyskać kwalifikacje? Czy część uczestników projektu może uczestniczyć w kursach nadających wyłącznie kompetencje, a nie kwalifikacje?
                                                       Odpowiedź. 24.04.2017 r.
                                                       Ilość uczestników uzyskujących kwalifikacje będzie determinowana rodzajem typu operacji realizowanym w projekcie.

                                                       W odniesieniu do typów operacji od 1 do 2, zasadniczym wymogiem obowiązującym projektodawcę w konkursie 11.3 jest wyposażenie uczestnika szkolenia w uprawnienia zawodowe czyli certyfikaty wydane przez uprawnione do tego instytucje, potwierdzające zdobycie odpowiednich kwalifikacji, a więc dyplom mistrza czy czeladnika lub zaświadczenie/dyplom wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Taką instytucją nie jest podmiot posiadający akredytację MEN (akredytacja to co innego niż prawo do wydawania certyfikatów) ani certyfikat TUV SUD ( to że podmiot posiada certyfikat nie oznacza, że ma prawo nadawać certyfikaty innym).

                                                       Ponadto, w zakresie kwalifikacji należy mieć na względzie szczegółowe kryterium dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej w brzmieniu: Czy w przypadku realizacji w ramach projektu szkoleń/kursów z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji Wnioskodawca zapewnia, że uzyskanie kwalifikacji zostało poprzedzone procesem walidacji i certyfikacji?

                                                       Czy wskazane formy wsparcia kończą się egzaminem:
                                                       a) zewnętrznym, lub
                                                       b)    przeprowadzonym przez Projektodawcę lub Partnera, o ile posiadają oni uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami? Czy szkolenie/kurs kończy się wydaniem uczestnikowi/uczestniczce certyfikatu rozpoznawalnego w danej branży /świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji/kwalifikacji w zawodzie?


                                                       W przypadku kursów / szkoleń prowadzących do nabycia kompetencji (konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych w toku szkolenia), dokument potwierdzający nabycie kompetencji powinien zawierać informacje na temat uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

                                                       Kryterium odnosi się do 1,2 oraz 4 typu operacji.


                                                       W ramach niniejszego konkursu istnieje możliwość objęcia wsparciem uczestników w ramach kursów/szkoleń prowadzących do nabycia kompetencji, wyłącznie w powiązaniu ze szkoleniami zakończonymi walidacją i certyfikacją.

                                                       Dla szkoleń prowadzących do nabycia kompetencji, muszą zostać spełnione warunki określone w załączniku nr 2 (do wytycznych właściwych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego) pn. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych dla wskaźnika pn. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje, a więc 

                                                       Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:
                                                       a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
                                                       b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
                                                       c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
                                                       d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się)  po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

                                                       Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.

                                                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                       Pytanie 8. Czy kwalifikowalne będzie wsparcie doradcy zawodowego, indywidualne kończące się IPD oraz jako monitorowanie realizacji IPD?
                                                       Odpowiedź, 24.04.2017 r.
                                                       Wsparcie w postaci doradztwa edukacyjno-zawodowego może być realizowane w szkołach, w których zdiagnozowano potrzebę zewnętrznego wsparcia szkół w tym zakresie.
                                                       Interwencja na rzecz realizacji zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego musi być zgodna z warunkami określonymi w Podrozdziale 6.3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (punkt 5).
                                                       Jednocześnie wyjaśniam, że dla uczestników kursów w ramach typów operacji 1-4 nie przewiduje się przygotowania i realizacji IPD, gdyż uczestnikami są osoby zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach.

                                                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                       Pytanie 7. Czy kwalifikowalne będzie wsparcie dla uczestników w formie stypendium szkoleniowego, wyłącznie dla osób niepracujących i niezarejestrowanych w PUP?
                                                       Odpowiedź, 24.04.2017 r.
                                                       Realizacja szkoleń jest zgodna z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, które nie przewidują stypendiów za udział w szkoleniach, a wyłącznie stypendia za udział w stażach zawodowych, mających swoje uzasadnienie w podstawie programowej.
                                                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
                                                       Pytanie 6. Proszę o informację czy w ramach ogłoszonego konkursu 11.3 jest możliwość ujęcia w projekcie specjalistycznych i kwalifikacyjnych kursów
                                                       dla pielęgniarek i położnych? Są to kursy organizowane na podstawie Ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych z 2011 roku oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dn. 30.09.2016 r.
                                                       Odpowiedź, 17.03.2017 r.
                                                       W ramach 4 typu operacji jest możliwość ujęcia w projekcie specjalistycznych i kwalifikacyjnych kursów dla pielęgniarek i położnych w oparciu zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dn. 30.09.2016r.
                                                       Należy mieć jednak na uwadze, że realizacja powyższego typu operacji może być prowadzona przez placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego o których mowa w art. 2 pkt. 3aUstawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

                                                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                       Pytanie 5. Czy w projekcie można założyć wyłącznie typ 4 operacji: kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwania i  uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych ? Istnieje wiele zawodów, do których nie ma podstawy programowej, jak np. zawód przedstawiciel handlowy, zatem w tych zawodach nie można ani robić kwalifikacyjnych kursów zawodowych, ani kursów umiejętności zawodowych,
                                                       ani pozaszkolnych form rozwoju kompetencji ogólnych.
                                                       Odpowiedź, 17.03.2017 r.
                                                       Tak, jeżeli z diagnozy potrzeb potencjalnej grupy docelowej wynika potrzeba realizacji wyłącznie kursów innych (niż kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy kompetencji ogólnych). Wszelako należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem właściwym w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, kursy inne (niż kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy kompetencji ogólnych) mogą być prowadzone wyłącznie przez placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego.
                                                       Ponadto, zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu nr 1 (weryfikowanego na etapie oceny merytorycznej), kursy inne (niż kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy kompetencji ogólnych) kończą się uzyskaniem kwalifikacji (w rozumieniu regulaminu konkursu).

                                                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                       Pytanie 4. Czy w projekcie powinno przewidzieć się kształcenie w jednym zawodzie (np. księgowa), czy zgodnie z zapisem regulaminu, str. 24 kształceniu w wielu zawodach, jeżeli na takie zostało wskazane zapotrzebowanie osób biorących udział w diagnozie. „Działania w projekcie są realizowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem”( str., 24 regulaminu konkursu).
                                                       - jak powinno rozumieć się powyższy zapis?
                                                       Odpowiedź, 17.03.2017 r.
                                                       W projekcie powinno się przewidzieć – w ramach założonych typów projektów – rodzaje wsparcia (np. kursów) dostosowane do indywidualnych potrzeb osób objętych diagnozą i zakwalifikowanych do projektu. W przypadku, w którym przewidziano kształcenie w jednym zawodzie, a do projektu zgłosi się osoba wykazująca potrzebę kształcenia w innym, obowiązują zapisy sekcji 2.2.1 regulaminu konkursu dotyczące zindywidualizowania wsparcia, przez co należy rozumieć zaoferowanie tej osobie takiego rodzaju wsparcia (np. tematu kursu), który jest zgodny z jej indywidualnymi potrzebami.

                                                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                       Pytanie 3. Czy w projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, bierne zawodowe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia w szkoleniach i kursach?
                                                       Odpowiedź, 17.03.2017 r.
                                                       Tak, pod warunkiem że wykazują potrzebę kształcenia zawodowego, np. posiadają kwalifikacje niedopasowane do potrzeb rynku pracy.

                                                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                       Pytanie 2. Czy jest określona średnia kwota wsparcia na osobę?
                                                       Odpowiedź, 17.03.2017 r.
                                                       Nie. Regulamin konkursu nie formułuje takiego wymogu.

                                                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                       Pytanie 1. W jaki sposób będą przyznawane punkty strategiczne?
                                                       Odpowiedź, 17.03.2017 r.
                                                       Eksperci powołani przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego weryfikować będą, czy zapisy wniosku o dofinansowanie projektu – w szczególności diagnoza potrzeb potencjalnych uczestników, proponowane działania projektu i zakładane wskaźniki – są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 oraz Strategią Rozwoju Polski Południowej do 2020 roku lub innym dokumentem strategicznym o zasięgu ponadregionalnym.
                                                       W szczególności weryfikowana będzie zgodność z:
                                                       – diagnozą strategiczną dotyczącą problemów województwa śląskiego w wymiarze społecznym;
                                                       – podstawowymi wyzwaniami polityki rozwoju województwa (związanymi z poprawą spójności regionu);
                                                       – obszarami priorytetowymi, celami i kierunkami rozwoju województwa;
                                                       – celami strategicznymi polityki innowacyjnej województwa;
                                                       – priorytetowymi obszarami technologicznymi województwa;
                                                       – celami rozwojowymi Polski południowej, obejmującymi województwo śląskie, zawartymi w przynajmniej jednej strategii o zasięgu ponadregionalnym.

                                                       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                        Pytanie 24. Jaki okres trwałości w polu B.12 założyć dla niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej?
                                                        Odpowiedź, 26.06.2017 r.
                                                        W polu tekstowym B.12 Utrzymanie celów i trwałości projektu należy wybrać jedną z dostępnych opcji (3 lata/5 lat/nie dotyczy). Trwałość projektów współfinansowanych ze środków EFRR musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.Tak więc, w przypadku podmiotu leczniczego, który jest MŚP – istnieje możliwość wyboru 3 letniego okresu trwałości. W tym celu proszę o adekwatną zmianę w treści oświadczenia o NFZ (gdzie jest odniesienie tylko do opcji pięcioletniego okresu trwałości projektu).Należy zaznaczyć, iż ww. założenie nie będzie zwalniało beneficjenta oraz instytucji udzielające wsparcia z obowiązku monitorowania wykorzystania dofinansowania infrastruktury przez cały okres jej amortyzacji. 

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                        Pytanie 23. Czy zakup zestawu do ucyfrowienia posiadanego analogowego aparatu RTG jest traktowany jako zakup „sprzętu IT i oprogramowania”, i jako taki nie może przekroczyć 10% kosztów kwalifikowanych, czy też można go potraktować jako „nabycie sprzętu medycznego, aparatury medycznej”?
                                                        Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                                        Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WSL kwalifikowane w ramach działania 10.1 są również inwestycje, które  swym zakresem obejmują -  jako element projektu (maksymalnie do 10 % kosztów kwalifikowanych) wdrożenie pewnych rozwiązań w zakresie IT tj. sprzęt, oprogramowanie. Rozwiązania IT, o  których mowa powyżej, rozumiemy jako systemy i aplikacje z zakresu e-zdrowia, sprzęt informatyczny przyczyniający się bezpośrednio lub pośrednio do ucyfrowienia placówek, a także EDM w placówkach ochrony zdrowia,  a nie jako sprzęt medyczny.Powyższe stanowisko potwierdzają zapisy ustawy o wyrobach medycznych, które definiują wyrób medyczny jako narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

                                                        a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, 
                                                        b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia, 
                                                        c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego, 
                                                        d) regulacji poczęć– który nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być wspomagane takimi środkami;

                                                        W związku z powyższym, odpowiadając bezpośrednio na pytanie, zakup zestawu do ucyfrowienia posiadanego analogowego aparatu RTG nie stanowi zakupu sprzętu IT i oprogramowania (w ramach limitowanej kategorii do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu), tak przedstawiony zakres kwalifikuje omawiane zadanie jako „nabycie sprzętu medycznego, aparatury medycznej”.

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


                                                        Pytanie 22. 

                                                        - Czy dla projektu z działania 10.1 należy wyliczyć lukę w finansowaniu?

                                                        - Czy dla projektów z działania 10.1 należy ująć w pozycji przychody w analizie finansowej?

                                                         - Gdzie w analizie finansowej ująć kontrakt z NFZ?

                                                        Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                                        Zgodnie z art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 przychody operacyjne to wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewnione przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury sprzedaży lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi poniesione w okresie odniesienia. 

                                                        Zgodnie z wyżej wykazaną definicją przychodu oraz zapisami art. 16 lit. b Rozporządzenia nr 480/2014 mówiącego o tym, iż przychody nie obejmują transferów z budżetów krajowych lub regionalnych ani z krajowych publicznych systemów ubezpieczeń - kontrakt NFZ (jego wpływ) należy zaklasyfikować jako źródła finansowania bieżącej działalności (w części analizy dot. przepływów pieniężnych/trwałości finansowej jednostki w okresie eksploatacji projektu), a nie jako przychód operacyjny. 

                                                        Zwraca się uwagę, iż przychodem nie będą również dotacje operacyjne i refundacje ulg ustawowych, zaś sama projekcja przychodów operacyjnych powinna uwzględniać wszystkie rodzaje odpłatnie oferowanych produktów/usług/towarów (np. dostawę wody, odbiór ścieków, sprzedaż).Jeżeli chodzi o przedstawienie  kosztów operacyjnych w analizie finansowej to należy wykazać koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością bieżącą podmiotu - koszty eksploatacji i utrzymania, koszty administracyjne i ogólne, koszty związane ze sprzedażą i dystrybucją. Przy określaniu kosztów operacyjnych na potrzeby analizy projektu nie należy uwzględniać pozycji, które nie powodują rzeczywistego wydatku pieniężnego, nawet jeżeli są one zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zysków i strat -  nie należy zatem zaliczać kosztów amortyzacji oraz rezerw na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie są również traktowane koszty finansowania, a także odsetki od kredytów oraz spłata kapitału. Podatki bezpośrednie (m.in. podatek dochodowy) powinny być uwzględniane jako koszt wyłącznie w ramach analizy trwałości. Razem z kosztami operacyjnymi należy ująć również nakłady odtworzeniowe. W celu określenia kosztów operacyjnych projektu należy odnieść się do planowanego zakresu projektu np. do parametrów zakupionego sprzętu.

                                                        Co do luki w finansowaniu to metoda to zgodnie z art. 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 ma zastosowanie do operacji generujących dochód po ich ukończeniu i dotyczy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, których całkowity koszt kwalifikowalny przekracza 1 mln EUR. Dochód jak wskazano powyżej  oznacza wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia. Oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez operację są traktowane jako dochody, chyba że są skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność.Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca powinien dokonać analizy czy wskazane powyżej przesłanki do wyliczenia luki w jego sytuacji będą miały zastosowanie.

                                                        Szczegółowe informacje w zakresie wymogów do sporządzenia analizy finansowej Wnioskodawca znajdzie m.in. w
                                                        • Instrukcji wypełniania wniosków, 
                                                        • Wytycznych  w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, 
                                                        • Rozporządzenie 1303/2013  z dnia 17 grudnia 2013 r.,
                                                        • Rozporządzenie nr 480/2014

                                                        Mając na uwadze powyższe „sugeruje się aby wnioskodawca wykazał kontrakt NFZ jako pozycje w „przepływach środków pieniężnych z działalności finansowej”   w pozycji I Wpływy.

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                        Pytanie 21. Czy zakup zestawu do ucyfrowienia posiadanego analogowego aparatu RTG jest traktowany jako zakup „sprzętu IT i oprogramowania”, i jako taki nie może przekroczyć 10% kosztów kwalifikowanych, czy też można go potraktować jako „nabycie sprzętu medycznego, aparatury medycznej”?

                                                        Odpowiedż, 22.06.2017 r.
                                                        Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WSL kwalifikowane w ramach działania 10.1 są również inwestycje, które  swym zakresem obejmują -  jako element projektu (maksymalnie do 10 % kosztów kwalifikowanych) wdrożenie pewnych rozwiązań w zakresie IT tj. sprzęt, oprogramowanie.
                                                        Rozwiązania IT, o  których mowa powyżej, rozumiemy jako systemy i aplikacje z zakresu e-zdrowia, sprzęt informatyczny przyczyniający się bezpośrednio lub pośrednio do ucyfrowienia placówek, a także EDM w placówkach ochrony zdrowia,  a nie jako sprzęt medyczny.
                                                        Powyższe stanowisko potwierdzają zapisy ustawy o wyrobach medycznych, które definiują wyrób medyczny jako narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:
                                                        a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
                                                        b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
                                                        c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
                                                        d) regulacji poczęć
                                                        – który nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być wspomagane takimi środkami;

                                                        W związku z powyższym, odpowiadając bezpośrednio na pytanie, zakup zestawu do ucyfrowienia posiadanego analogowego aparatu RTG nie stanowi zakupu sprzętu IT i oprogramowania (w ramach limitowanej kategorii do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu), tak przedstawiony zakres kwalifikuje omawiane zadanie jako „nabycie sprzętu medycznego, aparatury medycznej”.

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                        Pytanie 20. Czy dla projektu z działania 10.1 należy wyliczyć lukę w finansowaniu? - Czy dla projektów z działania 10.1 należy ująć w pozycji przychody w analizie finansowej? - Gdzie w analizie finansowej ująć kontrakt z NFZ?
                                                        Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                                        Zgodnie z art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 przychody operacyjne to wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewnione przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury sprzedaży lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi poniesione w okresie odniesienia.
                                                        Zgodnie z wyżej wykazaną definicją przychodu oraz zapisami art. 16 lit. b Rozporządzenia nr 480/2014 mówiącego o tym, iż przychody nie obejmują transferów z budżetów krajowych lub regionalnych ani z krajowych publicznych systemów ubezpieczeń - kontrakt NFZ (jego wpływ) należy zaklasyfikować jako źródła finansowania bieżącej działalności (w części analizy dot. przepływów pieniężnych/trwałości finansowej jednostki w okresie eksploatacji projektu), a nie jako przychód operacyjny.
                                                        Zwraca się uwagę, iż przychodem nie będą również dotacje operacyjne i refundacje ulg ustawowych, zaś sama projekcja przychodów operacyjnych powinna uwzględniać wszystkie rodzaje odpłatnie oferowanych produktów/usług/towarów (np. dostawę wody, odbiór ścieków, sprzedaż).
                                                        Jeżeli chodzi o przedstawienie  kosztów operacyjnych w analizie finansowej to należy wykazać koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością bieżącą podmiotu - koszty eksploatacji i utrzymania, koszty administracyjne i ogólne, koszty związane ze sprzedażą i dystrybucją.
                                                        Przy określaniu kosztów operacyjnych na potrzeby analizy projektu nie należy uwzględniać pozycji, które nie powodują rzeczywistego wydatku pieniężnego, nawet jeżeli są one zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zysków i strat -  nie należy zatem zaliczać kosztów amortyzacji oraz rezerw na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie są również traktowane koszty finansowania, a także odsetki od kredytów oraz spłata kapitału. Podatki bezpośrednie (m.in. podatek dochodowy) powinny być uwzględniane jako koszt wyłącznie w ramach analizy trwałości. Razem z kosztami operacyjnymi należy ująć również nakłady odtworzeniowe. W celu określenia kosztów operacyjnych projektu należy odnieść się do planowanego zakresu projektu np. do parametrów zakupionego sprzętu.
                                                        Co do luki w finansowaniu to metoda to zgodnie z art. 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 ma zastosowanie do operacji generujących dochód po ich ukończeniu i dotyczy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, których całkowity koszt kwalifikowalny przekracza 1 mln EUR. Dochód jak wskazano powyżej  oznacza wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia. Oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez operację są traktowane jako dochody, chyba że są skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność.
                                                        Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca powinien dokonać analizy czy wskazane powyżej przesłanki do wyliczenia luki w jego sytuacji będą miały zastosowanie.

                                                          Szczegółowe informacje w zakresie wymogów do sporządzenia analizy finansowej Wnioskodawca znajdzie m.in. w
                                                        •    Instrukcji wypełniania wniosków,
                                                        •    Wytycznych  w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
                                                        •    Rozporządzenie 1303/2013  z dnia 17 grudnia 2013 r.
                                                        •    Rozporządzenie nr 480/2014

                                                        Mając na uwadze powyższe  „sugeruje się aby wnioskodawca wykazał kontrakt NFZ jako pozycje w „przepływach środków pieniężnych z działalności finansowej”   w pozycji I Wpływy.

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                        Pytanie 19. Jak należy rozumieć definicję zabiegów kompleksowych (kryterium „zgodność projektu z wymogami specyficznymi dla danej formy opieki”)?

                                                        Odpowiedź, 19.06.2017 r.
                                                        Zabiegi kompleksowe – to jest typ zabiegów zdefiniowany zgodnie z grupami wyróżnionymi w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów.

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                        Pytanie 18. Proszę o interpretację obligatoryjnego wskaźnika produktu zawartego w Regulaminie konkursu 10.1:
                                                        Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - liczba osób zamieszkujących dany obszar, która będzie korzystała z usług zdrowotnych wspartych w ramach projektu. Wskaźnik obejmuje nowe lub ulepszone budynki, wyposażone w nowy sprzęt różnego typu usług zdrowotnych (profilaktyka, opieka ambulatoryjna, opieka szpitalna, opieka poszpitalna). Wyklucza się podwójne liczenie osób nawet jeśli kilka usług skierowanych jest do tej samej osoby: jedna osoba nadal liczona jest tylko raz pomimo że będzie korzystać z kilku usług wspartych z funduszy strukturalnych. 
                                                        Odpowiedź, 1.06.2017 r. Wskaźnik ten ma na celu monitorowanie liczby osób (pacjentów), które to korzystają z ulepszonych usług  powstałych w wyniku realizacji projektu w danym podmiocie, świadczącym usługi medyczne.
                                                        „Podmiot” w kontekście powyższego należy rozumieć zgodnie z definicją wskaźnika „liczba wspartych podmiotów leczniczych”.

                                                        Jeżeli chodzi o użycie w definicji omawianego wskaźnika sformułowania „liczba osób zamieszkujących dany obszar” w odniesieniu do świadczonych usług w podmiocie to należy przez to rozumieć osoby (pacjentów), które skorzystają z opieki zdrowotnej objętej wsparciem przez projekt na obsługiwanym przez ten podmiot obszarze.

                                                        Obszar jest de facto zasięgiem terytorialnym w jakim dany podmiot świadczy swoje usługi bez założonych ograniczeń terytorialnych dla pacjentów.

                                                        Ważne jest, iż projekt będzie realizowany na terenie Województwa Śląskiego i z wojewódzkim odziałem NFZ ma kontrakt na świadczone usługi.

                                                        Wartość bazowa wskaźnika inwestycji powinna być równa 0 – ponieważ przed  realizacją nie możemy mówić o ulepszonych usługach, zaś wartość docelowa stanowić powinna liczbę osób korzystających z ulepszonych usług,  przy czym zwraca się uwagę na prawidłowe liczenie tj. wskaźnik wyklucza wielokrotne zliczanie, nawet jeśli interwencja przynosi korzyść większej ilości usług skierowanych do tych samych osób: należy wliczyć jedną osobę nawet jeśli skorzysta ona z wielu usług, objętych wsparciem.

                                                        Przedmiotowy wskaźnik jest wskaźnikiem produktu czyli bezpośrednim i mierzalnym efektem danego działania, który zgodnie z umową o dofinasowanie powinien zostać osiągnięty najpóźniej na moment zakończenia realizacji projektu (data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego w projekcie).

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                        Pytanie 17. Jeśli do Opinii o Celowości Inwestycji przedstawiono większy zakres inwestycji niż w składanym wniosku o dofinansowanie, to czy   zostanie spełniany warunek konkursu przedstawiony w pkt 2.1.(7) regulaminu naboru w zakresie konieczności przedłożenia pozytywnej Opinii o Celowości Inwestycji (dalej: OCI)?
                                                        Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                                        W ramach oceny weryfikowane będzie w pierwszej kolejności czy do Wniosku aplikacyjnego dołączono pozytywną Opinię o Celowości Inwestycji oraz czy ta dołączona opinia jest adekwatna do przedmiotu projektu tzn. czy zakres inwestycji planowany do realizacji w ramach naboru dla działania 10.1 był przedmiotem opinii o celowości inwestycji. Dopuszczalne jest zatem aby zakres inwestycji przedstawiony we wniosku o dofinansowanie był swym zakresem węższy od tego przedstawionego do OCI, ale nie może być inny. Niedopuszczalna jest zatem sytuacja, gdy wnioskodawca przedstawi we wniosku o dofinansowanie przedmiot projektu przekraczający swym zakresem inwestycję wskazaną w opinii o celowości inwestycji.

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
                                                         
                                                        Pytanie 16.
                                                        Gdzie znaleźć informacje na temat opieki koordynowanej i możliwych do podjęcia w jej ramach działań?
                                                        Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                                        Powszechnie dostępnych jest szereg publikacji przybliżających tematykę opieki koordynowanej. Poniżej zamieszczamy linki do przykładowych opracowań w tym przedmiocie:
                                                        http://akademia.nfz.gov.pl/opieka-koordynowana-na-swiecie-przyklady-majace-pomoc-usprawnic-podstawowa-opieke-zdrowotna-w-polsce/
                                                        http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Sprawne_Pa%C5%84stwo_Raport_Koordynowana_Opieka_Zdrowotna/$FILE/EY_Sprawne_Panstwo_KOZ.pdf 

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                        Pytanie 15. Czy dopuszczalna jest realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wyboruj” (program funkcjonalno-użytkowy, tzw. PFU)?
                                                        Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                                        Ocena wniosku i podpisanie umowy o dofinansowanie może opierać się na Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie będzie jednak potwierdzenie beneficjenta o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w ciągu 30 dni od momentu poinformowania beneficjenta o dofinansowaniu. Jako, iż okres realizacji projektu, rozumiany jako czas od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu do daty finansowego zakończenia projektu, co do zasady nie może przekroczyć 48 miesięcy, należy mieć na względzie, iż przesłanki do ewentualnego wydłużenia terminu nie będzie stanowić realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.Pełne brzmienie stanowiska IZ RPO WSL w tej sprawie: http://rpo.slaskie.pl/dokument/stanowisko_iz_rpo_wsl_na_lata_2014_2020_ws_projektow_realizowanych_w_formule_zaprojektuj_i_wybuduj_23125012

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                        Pytanie 14. W nawiązaniu do informacji przekazywanych na szkoleniu dla działania 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia proszę o wskazanie jak należy właściwie interpretować cytowany zapis Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata
                                                        2014-2020 v.4:
                                                        "Do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej/pośredniczącej wniosku o dofinansowanie."
                                                        Jaka data decyduje o fizycznym zakończeniu projektu:
                                                        - data protokołu odbioru prac/sprzętu
                                                        - data zapłaty ostatniej fv/płatności związanej z rzeczowym zakresem prac?
                                                        Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                                        Zgodnie z definicją operacji zakończonej, wskazaną w Rozporządzeniu 1303/2013: „zakończona operacja” oznacza operację, która została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana, w odniesieniu do której beneficjenci dokonali wszystkich powiązanych płatności oraz otrzymali odpowiedni wkład publiczny.

                                                        Rozumienie tej definicji można by zatem było odnieść do daty zapłaty ostatniej faktury/ płatności dotyczącej zakresu rzeczowego projektu.

                                                        Niemniej jednak zapis art. 65 ust 6 Rozporządzenia 1303/2013 sugeruje węższe podejście do tej kwestii:
                                                        "Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta".
                                                        Warto w tym miejscu wskazać fragment z "Komentarza do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020" (Warszawa, 2015r.)0:
                                                        "Jedną z najbardziej zasadniczych zmian w porównaniu z regulacjami obowiązującymi w latach 2007-2013 jest wprowadzony w art. 65 ust. 6 całkowity zakaz finansowania operacji zakończonych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakaz ten obowiązuje nawet w przypadku, gdy wydatki zostałyby poniesione w okresie kwalifikowalności, o którym mówi przedmiotowy artykuł. Przepis nie ogranicza możliwości finansowania operacji już realizowanych, nawet jeśli ich realizacja jest bardzo zaawansowana: tylko operacja w pełni zrealizowana nie może otrzymać dofinansowania. Rozporządzenia unijne nie definiują, co oznacza w pełni zrealizowana i tradycyjnie Komisja pozostawia dużą swobodę instytucji zarządzającej w definiowaniu, co stanowi jedną operację. Warto zwrócić uwagę, że ograniczenie dotyczy operacji, a nie projektów".

                                                        Mając powyższe na uwadze, a w szczególności zawężający interpretację art. 65 ust 6 ww. rozporządzenia, proponujemy przyjąć podejście, zaprezentowane przez MZ w odniesieniu do swoich konkursów ("Zagadnienia problematyczne konkursy"):W ramach konkursów mogą brać udział projekty, które nie zostały fizycznie ukończone (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie do Instytucji Organizującej Konkurs, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez Wnioskodawcę dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia Wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług. W związku z tym wydatek poniesiony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie/przyznaniem dofinasowania potencjalnie może zostać uznany za kwalifikowalny pod warunkiem, że cały projekt nie został fizycznie ukończony, a wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności (tzn. po 1 stycznia 2014 r.) oraz spełnia wszystkie pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Regulaminach poszczególnych konkursów).

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                        Pytanie 13. Zakup sprzętu w ramach projektu i jego wykorzystanie.
                                                        Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                                        Możliwe jest wykorzystywanie zakupionej aparatury medycznej na potrzeby oddziałów i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych również na potrzeby AOS pod warunkiem, że wykorzystywanie zakupionych wyrobów medycznych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom w ramach AOS nie będzie kolidować z ich wykorzystywaniem do udzielania świadczeń pacjentom hospitalizowanym na oddziałach lub w innych jednostkach organizacyjnych szpitali udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach oddziałów, o których dofinansowanie Wnioskodawca się ubiega.

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                        Pytanie 12. Jeśli w kontrakcie terytorialnym jest mniejszy zakres projektu niż składany wniosek, to w jaki sposób będzie to oceniane? np. był tylko zakupowy, a jest budowlano- zakupowy w tym samym zakresie?
                                                        Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                                        Weryfikacja zgodności projektu, wskazanego w Kontrakcie Terytorialnym z inwestycją przedłożoną w ramach naboru do Działania 10.1 będzie dotyczyła głównie stwierdzenia, czy oba projekty są zasadniczo tożsame. Natomiast, jeśli zidentyfikowane będą istotne różnice pomiędzy projektem przedłożonym do oceny w ramach konkursu do Działania 10.1, a propozycją projektu w Kontrakcie Terytorialnym (np. zmienił się zakres i przedmiot projektu, zmieniła się zasadnicza koncepcja inwestycyjna projektu, zmienił się cel bądź diametralnie zmieniła się dziedzina medyczna, której projekt miał dotyczyć), to istnieje ryzyko, iż podczas oceny merytorycznej projekt może nie otrzymać dodatkowych punktów (kryterium: Zgodność projektu ze strategicznym podejściem wspierania sektora ochrony zdrowia – czy projekt został uwzględniony w Kontrakcie Terytorialnym).

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                        Pytanie 11. Czy koszty kwalifikowalne obejmują tylko środki trwałe?
                                                        Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                                        Zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z EFRR nabycie materiałów i innych środków niestanowiących środków trwałych stanowić będzie wydatek niekwalifikowany. Niemniej jednak podkreślić należy, iż wydatki związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych kwalifikują się do współfinansowania pod warunkiem, że wartości te będą ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  Poprzez pojęcie  ewidencji  zgodnie z zapisami  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 rozumie się wyodrębnioną dla projektu ewidencję, której zasady zostały opisane w Polityce Rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady rachunkowości obowiązujące beneficjenta, prowadzoną w oparciu o ustawę o rachunkowości (księgi rachunkowe), krajowe przepisy podatkowe (księgi podatkowe), a w przypadku beneficjentów niepodlegających reżimowi tych ustaw – w oparciu o wytyczne programowe. Szczegółowe informacje w zakresie przestawiono w przytoczonych powyżej wytycznych.

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
                                                         
                                                        Pytanie 10. Czy zmiana formy NZOZU ze Sp. jawnej na Sp. z o.o. w trakcie trwania okresu rozpatrzenia wniosku jest możliwa? (Wszystko pozostaje bez zmian, zmianie podlega jedynie rodzaj spółki) NFZ przenosi kontrakt dot. sp. j. na sp. z o.o. w formie cesji, zatem tu także nic nie podlega zmianom"
                                                        Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                                        Przekształcenie NZOZ w inny podmiot następuje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Skutkiem przekształcenia spółki jest sukcesja uniwersalna praw i obowiązków spółki przekształcanej, co oznacza, iż nowa spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki dotychczasowej. Przekształcenie podmiotu leczniczego będącego przedsiębiorcą ze spółki jawnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe w trakcie trwania procesu oceny projektu, niemniej jednak wnioskodawca, przedstawiając swoją aplikację musi zawrzeć możliwie szczegółowe informacje dotyczące przyszłej formy prawnej prowadzenia podmiotu i jej struktury organizacyjnej (w typ: struktura akcjonariatu). Tak więc należy dochować dużej staranności w opisie tej sytuacji, w szczególności jeśli chodzi o analizę instytucjonalną i prawną projektu i wnioskodawcy (doświadczenie) – pole B.10.

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                        Pytanie 9. Celem Działania 10.1 jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń -czy zakup sprzętu wymaganego przepisami prawa, ale o lepszych parametrach technicznych niż dotychczasowy, będzie możliwy do dofinansowania?
                                                        Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                                        Projekt powinien wykazywać zgodność z celem działania 10.1, tj. poprawą jakości i dostępności do świadczeń medycznych. Jeśli przedmiotem projektu będzie zakup sprzętu medycznego o lepszych parametrach technicznych, Wnioskodawca musi przedstawić uzasadnienie takiego działania oraz udowodnić, iż takie zadanie inwestycyjne będzie miało realne przełożenie na poprawę efektywności całego procesu leczenia pacjentów oraz w zależności od zakresu świadczonych usług tj. POZ/AOS czy szpitalnictwo Wnioskodawca zobowiązany będzie wypełnić stosowne oświadczenia (w tym: oświadczenie o adekwatności podjętych działań, o dysponowaniu odpowiednio wykwalifikowaną kadrą medyczną do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem, o dysponowaniu niezbędną infrastrukturą techniczną).

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                        Pytanie 8. W jakiej formie wnioskodawca musi zagwarantować wkład własny? (Jako oświadczenie wnioskodawcy czy musi być potwierdzone przez bank)?
                                                        Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                                        Wnioskodawca na etapie aplikowania może przedłożyć poświadczenie zabezpieczenia środków (wtedy ma możliwość uzyskania dodatkowych punktów na ocenie merytorycznej), niemniej jednak nie jest to warunek konieczny. W zależności od typu wnioskodawcy mogą to być różne dokumenty, np. jeśli aplikuje JST – dokumentem poświadczającym zabezpieczenie środków będzie uchwała budżetowa lub/i wieloletnia prognoza/plan finansowy. Jeśli wnioskodawcą będzie podmiot leczniczy – dokumentem potwierdzającym posiadanie środków na realizację projektu powinien być np. wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta, pokazujący średnie saldo za trzy miesiące, trzymiesięczna lokata terminowa, promesa bankowa (ale z zastrzeżeniem, że nie może to być promesa warunkowa). Szczegółowe informacje w omawianym zakresie Wnioskodawca odnajdzie w instrukcji wypełniania wniosku w części G.2 załączniki  dodatkowe pkt 3) Poświadczenie zabezpieczenia środków.

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                        Pytanie 7. W jaki sposób uzasadnić, uwzględnić zarządzanie projektem w wydatkach kwalifikowalnych? Czy zarządzanie dotyczy złożenia dokumentacji aplikacyjnej? przygotowania elementów dokumentacji czy również rozliczania projektu?
                                                        Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                                        Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z EFRR wskazują kategorie pn.: „Wydatki na usługi dot. kosztów zarządzania i nadzoru nad projektem” a także „Wydatki związane z przygotowaniem projektu”, prezentujące katalog przedmiotowych kosztów. Tak więc wydatki na zlecenie usługi dotyczącej zarządzania projektem/wykonania elementów dokumentacji aplikacyjnej - bez względu na to, czy jest to projekt o charakterze budowlanym, czy zakupowym mogą być uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem wykazania ich niezbędności dla realizacji projektu. W związku z powyższym zlecenie firmie zewnętrznej usługi w zakresie zarządzania projektem, zostanie uznane za kwalifikowane tylko w przypadku, gdy wnioskodawca nie dysponuje personelem do realizacji niniejszego zadania lub gdy wykaże uzasadnione potrzeby w tym zakresie. Informacje te Wnioskodawca wykazuje zgodnie z zapisami instrukcji we wniosku aplikacyjnym (pole B.10). Zwraca się uwagę, iż Beneficjenci, na etapie rozliczania lub kontroli projektu mogą zostać zobowiązani do udokumentowania niezbędności wydatku na zarządzanie projektem”. Należy w tym miejscu podkreślić, iż niekwalifikowalny jest wydatek dotyczący wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu.

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                        Pytanie 6.
                                                        Czy opinia o celowości inwestycji obowiązuje również w przypadku inwestycji w zakresie POZ?
                                                        Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                                        Wskazany warunek co do konieczności przedkładania OCI nie dotyczy POZ i AOS. Podkreślić jednak należy, iż działania podejmowane przez POZ jak i AOS przyczyniać się muszą zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 do rozwoju opieki koordynowanej rozumianej zgodnie z definicją opieki koordynowanej zawartej w Podrozdziale 6.3.2.3 Krajowych ram strategicznych Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 – i tylko takie inwestycje w zakresie POZ/AOS  mogą być uznane za kwalifikowane. Mając na uwadze zapisy Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków z EFRR zgodnie, z którymi za kwalifikowane uznaje się wydatki niezbędne do realizacji projektu, ewentualna opłata związana z uzyskaniem OCI  - w przypadku POZ/AOS (ze względu na brak wymogu konkursowego  w tym zakresie) nie będzie stanowiła wydatku kwalifikowanego projektu.

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                        Pytanie 5. Czy miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej przy dobudowie podjazdu lub windy będzie środkiem kwalifikowalnym?
                                                        Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                                        Zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 wprost wskazano, iż niekwalifikowane są wydatki na  budowę i modernizację parkingów, dróg dojazdowych i wewnętrznych.  W związku z powyższym Wnioskodawca planując inwestycję, w ramach której  zamierza stworzyć (wybudować) czy modernizować miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tę część zobowiązany będzie wykazać po stronie kosztów niekwalifikowanych projektu.

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                        Pytanie 4. Co w przypadku projektów łączących elementy lecznictwa szpitalnego z lecznictwem otwartym? Czy w takim przypadku należy wykazywać zgodność z mapami i przedkładać OCI?
                                                        Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                                        W przypadku projektów, które dotyczą zarówno obszaru lecznictwa szpitalnego, jak i podstawowej opieki zdrowotnej czy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej należy odnieść się do warunków dostępu obu zakresów – tj. w odniesieniu do części dotyczącej szpitalnictwa – należy dołączyć stosowne OCI oraz przedstawić uzasadnienie co do zgodności z mapą potrzeb zdrowotnych, a w odniesieniu do lecznictwa otwartego (POZ i AOS) – działania dotyczące opieki koordynowanej.

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                        Pytanie 3. W ramach projektu planuje się wykonać m.in. prace modernizacyjne na Oddziale: Pulmonologicznym, Kardiologicznym, Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz Oddziale Wewnętrznym. Według regulaminu konkursu wydatki kwalifikowalne powinny dotyczyć obszarów medycznych taki jak m.in. choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego. W związku z powyższym czy zasadne będzie zakwalifikowanie w pełni wydatków dotyczących przeprowadzenia prac budowlanych na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz Oddziale Wewnętrznym?
                                                        Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                                        Zgodnie z Regulaminem konkursu, nabór do Działania 10.1 dotyczy następujących obszarów medycznych: choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, a także dziedzin medycyny ukierunkowanych na  opieką nad matką i dzieckiem.

                                                        W związku z powyższym  planowane do realizacji  projekty w ramach działania 10.1 dotyczyć muszą wskazanych powyżej obszarów medycznych.

                                                        Wnioskodawca, konstruując swoje zamierzenie inwestycyjne, powinien uzasadnić realizację planowanej do wdrożenia inwestycji z  punktu widzenia danego obszaru medycznego, w ramach którego o dofinansowanie ubiega się. W strukturach szpitalnych  funkcjonują min. oddziały , pracownie o charakterze niezaklasyfikowanym bezpośrednio i wyłącznie do danego obszaru medycznego  np. oddziały chorób wewnętrznych, pracownie diagnostyczne współpracujące z oddziałami dotyczącymi ww. obszarów chorobowych), a których istnienie z punktu widzenia całościowego procesu hospitalizacji – w danym obszarze medycznym jest niezbędne Wnioskodawca, włączając taki  zakres świadczonych usług do projektu, chcąc ubiegać się o jego finansowanie  W musi w odpowiedni sposób uzasadnić ich funkcjonowanie z punktu widzenia planowanej do wdrożenia inwestycji– wskazując na  ich niezbędność z punktu widzenia całościowego procesu leczenia pacjenta. W uzasadnieniu muszą być przedstawione rzeczowe argumenty, koncentrujące się na wykazaniu faktycznego powiązania części „o charakterze ogólnym” z daną dziedziną medyczną, w ramach których wnioskodawca będzie konstruować projekt inwestycyjny.
                                                        Odnosząc się bezpośrednio do oddziałów, w ramach których Wnioskodawca planuje realizować inwestycję wskazać należy, iż  zgodnie z założeniami naboru przedstawionymi w regulaminie aktualny  konkurs dotyczy min. obszaru medycznego  związanego z chorobami układu krążenia. Powyższe  umożliwia  aplikowanie jednostki na rzecz oddziałów neurologicznych, w tym udarowych z zakresu chorób układu krążenia. Zaznaczyć jednak należy, iż ze względu na ograniczenia  chorób układu krążenia w „mapie kardiologicznej” do chorób kardiologicznych, stanowiących katalog zamknięty (według klasyfikacji ICD-10), zasadnym będzie w przypadku oddziału neurologicznego uzasadnienie  realizacji  inwestycji pod kątem wpisywania się w mapy potrzeb zdrowotnych ustawowych („mapa szpitalna”).

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                        Pytanie 2.  Czy podmiot leczniczy, utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego, udostępniający bazę szpitalną na rzecz publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych – może aplikować do Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach RPO WSL 2014-2020? Wątpliwość wynika z umożliwienia aplikowania takim podmiotom w ramach POIiŚ 2014-2020 (pod warunkiem spełnienia wszystkich trzech przesłanek, wskazanych w SZOOP POIiŚ 2014-2020 – w tym przesłanki dotyczącej braku możliwości ubiegania się danej inwestycji o dofinansowanie w ramach właściwego regionalnego programu operacyjnego).
                                                        Odpowiedź, 31.03.2017 r.
                                                        Generalną zasadą demarkacji projektów dotyczących infrastruktury oddziałów szpitalnych zawartą w Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 jest demarkacja podmiotowa tj. wsparcie ponadregionalnych podmiotów leczniczych w ramach POIiŚ, natomiast regionalnych podmiotów leczniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Równocześnie, w ramach RPO WSL nie sformułowano wykluczenia dla tego typu beneficjenta czy projektu, tak więc nie zaistnieje okoliczność, sformułowana w SZOOP POIiŚ 2014-2020, która pozwalałaby na składanie aplikacji tego typu podmiotom leczniczym w ramach POIiŚ. Podsumowując, podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, które udostępniają swoją infrastrukturę na rzecz medycznej uczelni publicznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, mają możliwość uzyskania wsparcia w ramach Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WSL 2014-2020.

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                        Pytanie 1. Czy w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia kwalifikowane będą wydatki poniesione na zakup używanego sprzętu medycznego?
                                                        Odpowiedź, 31.03.2017 r.
                                                        Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego[1] mogą stanowić wydatek kwalifikowany, jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:
                                                        a)  sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
                                                        b)  sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
                                                        c)  cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

                                                        Niemniej jednak podkreślić należy iż w ocenie IOK zakup używanego środka trwałego np. sprzętu, obarczony jest ryzykiem wystąpienia problemu z wyceną jego wartości rynkowej z powodu braku oficjalnych danych i przeliczników, co w przypadku braku wiarygodnej wyceny skutkować może niekwalifikowaniem tej części wydatku.

                                                        Wydatek związany z zakupem sprzętu medycznego musi spełniać warunki, ograniczenia i limity wynikające m.in z Wytycznych oraz Regulaminu konkursu dla Działania 10.1, przede wszystkim punkt 15 części 2.1.1 Ograniczenia i limity realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:
                                                        Zaplanowane w ramach projektu działania, w tym w szczególności w zakresie zakupu wyrobów medycznych, są uzasadnione z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania na dany produkt (wytworzona infrastruktura, w tym ilość, parametry wyrobu medycznego muszą być adekwatne do zakresu udzielanych przez podmiot świadczeń opieki zdrowotnej lub, w przypadku poszerzenia oferty medycznej, odpowiadać na zidentyfikowane deficyty podaży świadczeń. Wnioskodawca dysponuje/zobowiązuje się do dysponowania kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem/ infrastrukturą techniczną niezbędną do instalacji i użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem.

                                                        Należy również pamiętać, iż wydatki związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych kwalifikują się do współfinansowania pod warunkiem ,że wartości te będą ujęte w ewidencji księgowej( przypis: pod tym pojęciem rozumie się wyodrębnioną dla projektu ewidencję zgodną z zasadami opisanymi w Polityce rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady rachunkowości obowiązujące Beneficjenta).
                                                        Ponadto ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie odbywa się niezależnie na każdym etapie jego realizacji.

                                                        [1] Def. środka trwałego zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdział 6.12.1

                                                        Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                         Komunikat w sprawie dodatkowych środków finansowych pochodzących z budżetu państwa na projekty rewitalizacyjne.
                                                         Komunikat, 25.01.2018 r.
                                                         Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego, w przypadku projektów rewitalizacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020 Wnioskodawca będzie mógł uzyskać wsparcie z budżetu państwa w postaci dofinansowania wkładu własnego. Oznacza to, iż projekt rewitalizacyjny wynikający z programu rewitalizacji pozytywnie uprzednio ocenionego przez IZ RPO WSL 2014-2020, nie objęty regułami pomocy publicznej (w tym rekompensaty), pomocy de minimis lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego może wskazać w montażu finansowym maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych dofinansowania z EFRR (zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020) oraz wsparcie wkładu własnego maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych z budżetu państwa.

                                                         Jednocześnie z instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zakończonych naborów wynika, że dofinansowanie z budżetu państwa przyznawane będzie na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

                                                         W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 zaleca się, aby na etapie składania wniosku o dofinansowanie lub jego uzupełnienia, w montażu finansowym (pole D.3.a ), wykazywać środki pochodzące z budżetu państwa, a nie jak to miało miejsce dotychczas tj. na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Brak zastosowania się do tego zalecenia nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla wnioskodawcy w tym uzyskania oceny negatywnej w trakcie trwania oceny wniosków o dofinansowanie.

                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                         Wyjaśnienie metody obliczania wskaźnika „Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich” w projektach RPO WSL 2014-2020.
                                                         Komunikat, 23.02.2017 r.
                                                         Definicja wskaźnika zgodnie z regulaminami konkursów w działaniu 10.3:Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

                                                         Na potrzeby wykazywania wskaźnika „Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich” należy wskazywać liczbę osób, które zamieszkują obszar rewitalizacji, na który będzie oddziaływać projekt. Obszar rewitalizacji wskazany jest w programie rewitalizacji danej gminy. Dane na potrzeby wskaźnika powinny więc być zaczerpnięte z właściwego programu rewitalizacji.

                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


                                                         Wyjaśnienie metody obliczania wskaźnika „Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją” w projektach RPO WSL 2014-2020.
                                                         Komunikat, 13.02.2017 r.
                                                         Definicja wskaźnika zgodnie z regulaminami konkursów w działaniu 10.3:
                                                         Rewitalizacja powinna mieć charakter kompleksowy, tym samym w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Dany obszar należy wykazać we wskaźniku w momencie rozpoczęcia rewitalizacji przewidzianej w projekcie i powinien odzwierciedlać rzeczywistą powierzchnię objętą działaniami.
                                                         Wskazując wartość ww. wskaźnika należy określić powierzchnię odnoszącą się do konkretnego projektu.

                                                         Przykładowo, gdy projekt obejmie prace w budynku lub jego części należy podać  powierzchnię zabudowy - powierzchnię budynku w dolnej kondygnacji, po obrysie ścian zewnętrznych, czyli powierzchnię jaką budynek zajmuje na działce. Jako źródło wskaźnika, w przedmiotowym wypadku należy wskazać odpowiedni dokument, np. dane ewidencyjne wnioskodawcy m.in. wypis z ewidencji gruntów i budynków lub  księgi wieczystej.
                                                         W przypadku gdy projekt obejmie tylko roboty budowlane dotyczące terenu lub przestrzeni, należy liczyć samą część zrewitalizowanego terenu w projekcie. Jako źródło należy wskazać np. protokół odbioru wykonanych robót/wypis z ewidencji gruntów.
                                                         W przypadku projektu, który obejmie prace w budynku oraz w terenie/przestrzeni, należy zsumować powierzchnię budynku po obrysie + powierzchnię przyległą (np. teren parku, skweru, podwórka).

                                                         Za jednostkę miary w przypadku przedmiotowego wskaźnika należy przyjąć hektary [ha]. W przypadku mniejszej powierzchni, wyliczonej w metrach, należy przeliczyć ją na hektary.
                                                         Dodatkowo w polu B.16 Analiza specyficzna wniosku o dofinansowanie należy przedstawić powierzchnię obszaru, na który oddziałuje dany projekt rewitalizacji. Będzie to nie tylko teren objęty bezpośrednio robotami budowlanymi (teren konkretnego projektu, zgodnie z dokumentacją techniczną), ale większy obszar, na którym przewiduje się odnotować pozytywne zmiany będące wynikiem realizacji danego projektu. Wnioskodawca w polu powinien przedstawić przesłanki, na podstawie których zidentyfikował obszar oddziaływania projektu. W przypadku, gdy wyznaczenie obszaru oddziaływania projektu jest niemożliwe, należy w polu B.16 przedstawić wyjaśnienie. Za jednostkę miary należy przyjąć hektary [ha].

                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                          NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA dotyczące konkursów nr: RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16, RPSL.08.02.02-IP.02-24-029/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
                                                          a) Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT Subregion Centralny
                                                          b) Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - RIT Subregion Północny

                                                          Pytanie 6. Czy wsparcie zaplanowane w danym projekcie będzie rozszerzane w związku z zatwierdzeniem kolejnych programów rewitalizacji i taki zapis należy zawrzeć we wniosku ? Czyli, że gdy już na etapie realizacji zatwierdzone zostaną kolejne programy, to projekt będzie rozszerzany o dany obszar realizacji?
                                                          Odpowiedź, 24.01.2017 r.
                                                          Ocena spełnienia kryterium potwierdzającego powiązanie projektu z programem rewitalizacji, zawierającym określone cechy i elementy, powinna nastąpić w toku ubiegania się projektu o dofinansowanie, a opis projektu we wniosku powinien umożliwić ocenę spełnienia kryterium.
                                                          Zatem, Wnioskodawca powinien wykazać jednoznacznie i zgodnie z prawdą, że na dzień składania wniosku o dofinansowanie wsparcie jest skierowane dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach rewitalizowanych, tj. identyfikuje przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na konkretnym obszarze rewitalizacji, wskazanym w zatwierdzonym przez IZ RPO WSL konkretnym programie rewitalizacji. W przeciwnym razie, nie będzie podstaw do pozytywnej oceny takiego projektu.
                                                          Jeżeli program rewitalizacji którejkolwiek z gmin subregionu centralnego nie zostanie zatwierdzony przez IZ RPO WSL 2014-2020, beneficjent projektu nie może objąć wsparciem przedsiębiorców tej gminy. Niemniej jednak Wnioskodawca powinien zawrzeć we wniosku o dofinansowanie informację, że w miarę przyjmowania kolejnych Gminnych Programów Rewitalizacji będzie obejmował wsparciem kolejne gminy (w rozumieniu obszarów objętych programem rewitalizacji).
                                                          Pozytywnie ocenione programy są zamieszczane w Wykazie programów rewitalizacji województwa śląskiego, zamieszczonym na stronie https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja

                                                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


                                                          Pytanie 5.
                                                          Czy Projektodawca lub partner/partnerzy lub realizator projektu posiada/ją co najmniej:
                                                          –2-letnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego polegających na wsparciu pracowników przedsiębiorstw/ przedsiębiorców poprzez szkolenia/ doradztwo/ wsparcie finansowe oraz
                                                          –doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów współfinansowanych z EFS?

                                                          Czy kryterium może zostać spełnione łącznie przez lidera projektu i partnera projektu , czy musi być spełnione albo wyłącznie przez partnera albo wyłącznie przez lidera.  Czy w takim wypadku np.:
                                                          -lider może wykazać się wyłącznie – 2-letnim doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego polegających na wsparciu pracowników przedsiębiorstw/przedsiębiorców poprzez szkolenia/ doradztwo/ wsparcie finansowe
                                                          -natomiast partner może wykazać się wyłącznie doświadczeniem w realizacji minimum 3 projektów współfinansowanych z EFS
                                                          tj. żaden z podmiotów osobno nie wykaże się spełnieniem 2 elementów składających się na kryterium, jednak wspólnie - łącznie kryterium zostanie spełnione. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna?
                                                          Odpowiedź, 24.01.2017 r.
                                                          2-letnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego polegających na wsparciu pracowników przedsiębiorstw/ przedsiębiorców poprzez szkolenia/ doradztwo/ wsparcie finansowe oraz doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów współfinansowanych z EFS musi być spełnione łącznie przez lidera projektu i partnera (czyli podlega sumowaniu poszczególnych elementów).
                                                          Jednocześnie zwracamy uwagę, że na etapie oceny będzie sprawdzane, w szczególności w kontekście przedstawionego we wniosku podziału zadań w projekcie, czy partnerstwo nie jest pozorne, zawiązane wyłącznie w celu spełnienia kryterium dostępu.

                                                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                          Pytanie 4. Czy konstruując budżet należy założyć pozycje wkładu własnego przedsiębiorców tylko i wyłącznie w ramach pomocy de minimis?
                                                          Odpowiedź. 24.01.2017 r.
                                                          Nie jest możliwa konstrukcja budżetu przy założeniu wkładu własnego przedsiębiorców wyłącznie w ramach pomocy de minimis. Konstruując budżet należy założyć pozycje wkładu własnego przedsiębiorców zarówno w ramach pomocy de minimis jak i w ramach pomocy publicznej, ponieważ w obydwu rodzajach pomocy występuje wkład własny przedsiębiorcy w ramach PSF (min. 20%) a dodatkowo w ramach pomocy publicznej występuje wkład prywatny na poziomie 50%, 40% lub 30%.

                                                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                          Pytanie 3. Czy  przykład dotyczący poziomu pomocy publicznej na szkolenia i doradztwo jest prawidłowy skoro zgodnie z Opisem PSF: ”poziom wkładu własnego, który musi wnieść do PSF w związku z korzystaniem z pomocy publicznej, należy wyliczać tylko od tej części usługi, która jest dofinansowana. Dla celów obliczania wysokości wkładu własnego z tytułu pomocy publicznej (tzn. koszt usługi – wkład własny z tytułu PSF) dofinansowana część usługi rozwojowej stanowi bowiem 100% wartości usługi.”
                                                          Odpowiedź. 24.01.2017 r.
                                                          Tak, jest prawidłowy.

                                                          Przykład 1: zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, intensywność pomocy publicznej na usługi doradcze wynosi 50%.

                                                          Możliwe poziomy dofinansowania w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) to 50%, 60%, 70% i 80%.

                                                          50% dofinansowania z pomocy publicznej x 50% dofinansowania z PSF = 25%
                                                          50% dofinansowania z pomocy publicznej x 60% dofinansowania z PSF = 30%
                                                          50% dofinansowania z pomocy publicznej x 70% dofinansowania z PSF = 35%
                                                          50% dofinansowania z pomocy publicznej x 80% dofinansowania z PSF = 40%

                                                          Przykład 2: zgodnie z art. 31 ust. 4 ww. rozporządzenia, intensywność pomocy publicznej na szkolenia wynosi 60%.

                                                          Możliwe poziomy dofinansowania w ramach PSF to 50%, 60%, 70% i 80%.

                                                          60% dofinansowania z pomocy publicznej x 50% dofinansowania z PSF = 30%
                                                          60% dofinansowania z pomocy publicznej x 60% dofinansowania z PSF = 36%
                                                          60% dofinansowania z pomocy publicznej x 70% dofinansowania z PSF = 42%
                                                          60% dofinansowania z pomocy publicznej x 80% dofinansowania z PSF = 48%

                                                          Przykład 3: zgodnie z art. 31 ust. 4 ww. rozporządzenia, intensywność pomocy publicznej na szkolenia wynosi 70%.

                                                          Możliwe poziomy dofinansowania w ramach PSF to 50%, 60%, 70% i 80%.

                                                          70% dofinansowania z pomocy publicznej x 50% dofinansowania z PSF = 35%
                                                          70% dofinansowania z pomocy publicznej x 60% dofinansowania z PSF = 42%
                                                          70% dofinansowania z pomocy publicznej x 70% dofinansowania z PSF = 49%
                                                          70% dofinansowania z pomocy publicznej x 80% dofinansowania z PSF = 56%

                                                          Powyższe przykłady mają jedynie poglądowy charakter.

                                                          Budżet projektu powinien zostać skonstruowany w oparciu o zapisy wniosku (zwłaszcza te związane z opisem grupy docelowej).

                                                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                          Pytanie 2.
                                                          W związku ogłoszonym konkursem 8.2.1 proszę o informację czy w punkcie B4 wniosku o dofinansowanie „Czy projekt wynika z programu rewitalizacji?” należy zaznaczyć obowiązkowo „tak” żeby wniosek był zaakceptowany.

                                                          Zgodnie z informacjami pomocy do tego pola zaznaczamy „tak” tylko „jeśli projekt figuruje w lokalnym programie rewitalizacji, a żeby uznać że dany projekt wynika z lokalnego programu rewitalizacji, musza być w nim zawarte podstawowe wiadomości na temat projektu – projektodawca, tytuł, wartość projektu i jego opis zgodny z informacjami przedstawionymi we wniosku aplikacyjnym”.

                                                          W praktyce, w żadnym z aktualnie dostępnych programów rewitalizacji nie ma ww. informacji. Stąd moje pytanie czy zaznaczenie w tym punkcie „nie” spowoduje odrzucenia wniosku bądź obniżenia jego oceny ? A jeśli obowiązkowo trzeba zaznaczyć „tak” to jak uzasadnić to powiązanie w świetle zapisów instrukcji?
                                                          Odpowiedź. 24.01.2017 r.
                                                          Instrukcja wypełniania wniosku stanowi, że "Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza wskazanie go wprost w programie, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych".

                                                          Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z 18 stycznia br., zgodnie z którym „Kryterium dotyczące powiązania projektu z programem rewitalizacji w Poddziałaniach 8.2.1/8.2.2 RPO WSL ma charakter formalny i weryfikuje, czy projekt odnosi się do prawidłowo wyznaczonego obszaru rewitalizacji, wynikającego z zaakceptowanego przez IZ RPO WSL programu rewitalizacji (…)”.

                                                          Wobec powyższego, należy w punkcie B.4 zaznaczyć „tak” i wskazać powiązanie z ogólnym (zbiorczym) opisem innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych, a jeśli nie jest możliwe wykazanie takiego powiązania, należy wskazać, że projekt odnosi się do prawidłowo wyznaczonych obszarów rewitalizacji w poszczególnych gminach, wynikających z zaakceptowanych przez IZ RPO WSL programów rewitalizacji, zamieszczonych w Wykazie programów rewitalizacji, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów prowadzonym przez IZ RPO WSL 2014-2020.

                                                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                          Pytanie 1. Zwracam się z pytaniem odnośnie do sposobu złożenia i podpisania wniosku w przypadku gdy dany podmiot posiada dwuosobową reprezentację: czy wniosek musi być wówczas podpisany przez dwie osoby, czy możliwa jest sytuacja w której jedna osoba podpisze wniosek (na podstawie pełnomocnictwa) i pełnomocnictwo to zostanie dołączone do wniosku?
                                                          Odpowiedź. 24.01.2017 r.
                                                          Aby podpisać wniosek w SEKAP przez dwie osoby, należy posiadać:1) dwa certyfikaty niekwalifikowane CC SEKAP albo2) dwa płatne certyfikaty kwalifikowane zgodne z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) albo3) jeden certyfikat kwalifikowany/jeden certyfikat niekwalifikowany CC SEKAP oraz jeden Profil Zaufany ePUAP.

                                                          Aby podpisać wniosek w ePUAP przez dwie osoby, należy posiadać:1) dwa Profile Zaufane ePUAP albo2) dwa płatne certyfikaty kwalifikowane zgodne z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) albo3) jeden certyfikat kwalifikowany oraz jeden Profil Zaufany ePUAP.

                                                          W sytuacji, gdy dany podmiot posiada wieloosobową reprezentację a tylko jeden członek organu posiada stosowny podpis, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2006 r. (sygn. akt: III CZP 68/06), członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony umową spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do poszczególnych czynności.

                                                          Stanowisko to znalazło potwierdzenie również w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2010 roku (sygn. akt: IV CSK 416/09). Ponadto, Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: III CZP 17/14) dopuścił możliwość udzielenia członkowi zarządu spółki nie tylko pełnomocnictwa do poszczególnej czynności, ale również pełnomocnictwa rodzajowego. Sąd Najwyższy stwierdził bowiem, że członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony według umowy spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do czynności określonego rodzaju.

                                                          Należy jednak pamiętać o tym, że pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w danej spółce. WUP w Katowicach sugeruje jednak skorzystanie z możliwości pozyskania dla pozostałych członków zarządu bezpłatnego podpisu w postaci Profilu Zaufanego lub niekwalifikowanego podpisu CC SEKAP, którymi można podpisywać wnioski. Obie te formy są dostępne bez ponoszenia kosztów.

                                                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                           Pytanie 27. Przygotowując projekt planujemy następujące zajęcia mające na celu kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów szkół specjalnych w ramach III i IV typu projektu:

                                                           - zajęcia rewalidacyjno-rehabilitacyjne,

                                                           - zajęcia edukacyjno-turystyczno-rekreacyjne (kształtujące właściwe postawy społeczne i prozdrowotne),

                                                           - zajęcia kulinarne (kształtujące umiejętności społeczne, samoobsługowe i prozdrowotne, arteterapia (budujące samoakceptację i poczucie własnej wartości, rozwijające ogólną sprawność manualną, wpływające na stan emocjonalny, rozwijające szereg procesów myślowych),

                                                           - zajęcia interdyscyplinarne (wycieczki poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu biologii, geografii, historii, przyrody),

                                                           - całościowa metoda Tomatisa (usprawniająca czynne słuchanie),

                                                           - trening Biofeedback (świadome wpływanie na pracę mózgu, co przekłada się na umiejętność utrzymywania dużego stopnia koncentracji),

                                                           - zajęcia z użyciem żyroskopu, powerball (poprawiające koordynację, zdolności manualne, wzmacnianie ruchów),

                                                           - pracownia symulacji „dorosłego” życia (przygotowujące do życia w warunkach współczesnego świata, planowanie budżetu, organizowanie otaczającej przestrzeni).

                                                           W świetle zapisów dokumentacji konkursowej proszę o informacje, czy wszystkie ww. formy wsparcia będą kosztem kwalifikowalnym?
                                                           Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                           W ramach III typu projektu – Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego zakres udzielanego wsparcia obejmuje w szczególności:
                                                           a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
                                                           b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;
                                                           c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

                                                           Środki EFS dostępne w ramach RPO mogą zostać wykorzystane na realizację działań uzupełniających ofertę pomocy psychologiczno-pedagogicznej, obejmujących w szczególności:
                                                           - zajęcia specjalistyczne, prowadzone w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach: zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
                                                           - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, organizowane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;
                                                           - warsztaty;
                                                           - porady i konsultacje.

                                                           Powyższe działania muszą być zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
                                                           Wymienione w Państwa piśmie zajęcia prowadzone metodą Tomatisa, trening Biofeedback czy zajęcia kulinarne oraz pracownia symulacji „dorosłego” życia wpisują się w/w katalog wsparcia pod warunkiem, iż taki charakter wsparcia wynika ze specyficznych potrzeb określonej grupy docelowej. Należy zauważyć, iż określony rodzaj zajęć w odniesieniu do pewnej grupy docelowej (np. z konkretnym rodzajem niepełnosprawności) będzie kwalifikowalny, a w odniesieniu do innej grupy może być całkowicie nieuzasadniony. Dlatego IOK podkreśla znaczenie szczegółowego opisu sytuacji problemowej grup docelowych, z którego musi jasno wynikać potrzeba zaplanowanego wsparcia. Również zajęcia rewalidacyjne mogą być realizowane w ramach projektu zgodnie z pkt 4 § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jednakże w ramach XI osi priorytetowej nie ma możliwości finansowania działań rehabilitacyjnych. Pewne działania o charakterze medycznym mogą być finansowane w priorytecie VIII i IX natomiast w priorytecie XI możliwe są działania o charakterze terapeutycznym wykorzystywane w edukacji.
                                                           Wymienione przez Państwa zajęcia edukacyjno-turystyczno-rekreacyjne, zajęcia interdyscyplinarne i zajęcia z użyciem żyroskopu, powerball nie wpisują się w katalog wsparcia przewidzianego w ramach III typu projektu.
                                                           IZ RPO jeszcze raz podkreśla, że realizacja form wsparcia musi wynikać z diagnozy indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów jak również musi być odpowiednio uzasadniona.

                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 26. W związku z opublikowanym Regulaminem konkursu nr: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16, uprzejmie proszę o odpowiedź dotyczącą możliwości organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu nauki języków obcych, np. jęz. angielskiego czy niemieckiego.

                                                           Na stronie 5 Regulaminu opisano kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy czyli kompetencje, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, do których zalicza się m.in. porozumiewanie się w językach obcych.

                                                           Jednocześnie na stronie 25 Regulaminu znajduje się wyraźna informacja, że w ramach wskazanych powyżej typów realizacji projektów (tj. I, II i III) nie ma możliwości realizacji zajęć z przedmiotów humanistycznych (tj. j. polski, historia, WOS itp.).

                                                           Czy w związku z powyższym możliwe jest zaplanowanie w projekcie prowadzenie zajęć z języków obcych czy też nie? Bo z jednej strony porozumiewanie się w językach obcych jest kompetencją kluczową, a z drugiej są to przedmioty humanistyczne. Ponadto proszę o wymienienie wszystkich przedmiotów humanistycznych, których nie powinno wpisywać się do projektu aby nie budziło to żadnych wątpliwości podmiotów przygotowujących projekty.

                                                           Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                           Katalog przedmiotów humanistycznych jest otwarty, co oznacza, że nie ma możliwości ich dokładnego sprecyzowania. Jednak zgodnie z zapisami regulaminu konkursu zajęcia dla uczniów przewidziane w projekcie powinny  kształtować i rozwijać kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy tj. matematyczno–przyrodnicze, TIK oraz językowe.

                                                           W związku z powyższym zajęcia z języków obcych, pomimo iż kategoryzowane są jako nauki humanistyczne są wydatkami kwalifikowalnymi w ramach konkursu nr: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16, gdyż porozumiewanie się w językach obcych jest kompetencją kluczową.

                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 25. W ramach działania 11.1.4 uruchomione są dwa konkursy – jeden nazwijmy to ogólny i jeden skierowany wyłącznie do obszarów OSI – obszarów wiejskich. Rozmawiałam z przedstawicielem Wydziału i potwierdził mi, że gmina wiejska może aplikować zarówno do konkursu ogólnego, jak i dedykowanego OSI (oczywiście pod warunkiem spełniania wskazanych w dokumentacji wymagań). Proszę o potwierdzenie czy oznacza to, że może złożyć wniosek na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 lub RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16. Czy też w takiej sytuacji gmina może złożyć wnioski na oba konkursy jednocześnie: czyli zarówno na konkurs ogólny, jak i konkurs dedykowany OSI? W dokumentacji konkursowej jest tylko ograniczenie co do liczby składanych wniosków na konkretny konkurs. Bardzo proszę o wyjaśnienie tych wątpliwości.
                                                           Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                           Zgodnie z zapisami regulaminów konkursów nr  RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 oraz RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16 Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie w ramach danego konkursu. Co oznacza, że gmina może złożyć po dwa wnioski na oba konkursy jednocześnie,  czyli zarówno 2 wnioski na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 i 2 wnioski na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16. Nie oznacza to jednak, że ten sam projekt, obejmujący wsparciem tą samą grupę docelową, otrzyma 2 razy dofinansowanie. Byłoby to podwójne finansowanie tych samych działań co jest niedozwolone.

                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 24. Czy jeśli w danej szkole objętej projektem żadna sala dydaktyczna (przedmiotowa – przedmioty ogólnokształcące) nie jest wyposażona w żaden sprzęt IT (nie ma w ogóle komputera/laptopa, sprzętu w postaci tablicy interaktywnej), a z diagnozy wynika chęć realizacji zajęć ogólnokształcących z wykorzystaniem e-podręczników, nowoczesnych technologii w postaci tablicy interaktywnej, specjalistycznych oprogramowań i programów multimedialnych, a nie mają obecnie takiej możliwości) to czy, przy założeniu, że łączna wartość planowanych do zakupu tablic interaktywnych nie przekracza 20% wartości projektu możemy założyć zakup takiego sprzętu?
                                                           Np. planowana jest realizacja 7 rodzajów zajęć, w 7 różnych salach – czy możemy założyć zakup 7 tablic interaktywnych z laptopem przy powyższym uzasadnieniu?
                                                           Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                           Punktem wyjścia dla racjonalności każdego wydatku jest diagnoza. Należy w głównej mierze skupić się na rzeczywistym zapotrzebowaniu danej szkoły. Z diagnozy nie może wynikać sama chęć realizacji zajęć ogólnokształcących z wykorzystaniem e-podręczników, nowoczesnych technologii w postaci tablicy interaktywnej, specjalistycznych oprogramowań i itd. Diagnoza sytuacji problemowej szkoły powinna opisywać deficyty edukacyjne uczniów danej placówki. To od przeprowadzonej diagnozy będzie zależało, jaka pracownia będzie odpowiadała na potrzeby uczniów objętych wsparciem.
                                                           Jeżeli zaplanowane zajęcia wraz z zakupem wyposażenia są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby edukacyjne danej placówki a we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniony zakup 7 tablic interaktywnych, to można uznać te wydatki za kwalifikowalne. Należy przy tym pamiętać, że wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3 500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu.
                                                           Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty pozyskania środków trwałych mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych do prawidłowej realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu. Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu mogą być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu.

                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 23. Czy planując w budżecie projektu zakup pomocy dydaktycznych na poszczególne rodzaje zajęć możemy zrobić to w poniższej formie? NP. „Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z chemii” – Komplet/Zestaw – 5 000,00 zł brutto. Natomiast w uzasadnieniu kosztu wymieniamy skład kompletu i podajemy ceny jednostkowe, które dadzą ogółem kwotę 5 000,00 zł?
                                                           Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                           Zaproponowany zapis dotyczący zakupu pomocy dydaktycznych jest prawidłowy (brak wskazania kosztów jednostkowych w przypadku wydatków wskazanych jako ZESTAW uniemożliwia ocenę ich racjonalności).

                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 22. Szkoła zamierza realizować zajęcia z matematyki oraz informatyki. Ideą szkoły jest połączenie tych 2 przedmiotów i rozwiązywanie problemów matematycznych przy pomocy narzędzi informatycznych.

                                                           W związku z tym planuje się, poza zajęciami z matematyki oraz informatyki, zakup drukarki 3D, która umożliwi drukowanie modeli 3D zaprojektowanych w ramach zajęć informatycznych – brył przestrzennych w różnych konfiguracjach.

                                                           Opracowywane i drukowane będą bryły niemożliwe do kupienia. Bryły te posłużą do rozwiązywania problemów matematycznych w zakresie geometrii.

                                                           Czy, mając na uwadze powyższe założenia, można uznać, że tego rodzaju zajęcia informatyczne (dot. projektowania brył 3D) w połączeniu z zajęciami matematycznymi można uznać za kwalifikowalne w projekcie? Działania te oczywiście wynikają z Diagnozy.
                                                           Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                           Działania realizowane w projekcie składanym na konkurs w ramach Poddziałania 11.1.4 muszą być w głównej mierze ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, które zostały wskazane w Regulaminie konkursu. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne oraz kompetencje informatyczne wchodzą w zakres kompetencji kluczowych. Tak więc zajęcia informatyczne (dot. projektowania brył 3D) w połączeniu z zajęciami matematycznymi można uznać za kwalifikowalne w projekcie jeżeli wynika to z przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej w szkole a zakup pomocy do prowadzenia tych zajęć zostanie szczegółowo uzasadniony we wniosku o dofinansowanie. Należy przy tym pamiętać, że limit wydatków kwalifikowalnych poniesionych na zakup środków trwałych oraz cross-financing nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu.
                                                           Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty pozyskania środków trwałych mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych do prawidłowej realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu. Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu mogą być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu.

                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 21. Typ 1 lub 2 projektu może być realizowany w szkołach osiągających najniższe wyniki. Dla szkół podstawowych jest to matematyka. Jaki jest klucz do umieszczenia danej placówki? Jedna z naszych szkół w 2015 roku osiągnęła wynik 71% (powyżej średniej), natomiast w 2016 49,38% (poniżej). W regulaminie konkursu zawarto zapis „Jako szkoły lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu należy rozumieć placówki, których średnia z egzaminów zewnętrznych w okresie 2 ostatnich lat (tj. w roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016) była na poziomie niższym niż średnia województwa z danego egzaminu (części egzaminu w przypadku egzaminu gimnazjalnego, bądź przedmiotu obowiązkowego w przypadku egzaminu maturalnego) w co najmniej jednym roku”.
                                                           Czy szkoła, która ma wyniki powyżej średniej w obu latach może brać udział w projekcie w przypadku typu 1 lub 2 czy też jest automatycznie odrzucana?
                                                           Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                           Typ operacji nr 1 i 2 zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu może być realizowany jedynie przez szkoły i/lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu tj. placówki, których średnia z egzaminów zewnętrznych w okresie 2 ostatnich lat (tj. w roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016) była na poziomie niższym niż średnia województwa z danego egzaminu w co najmniej jednym roku. Kryterium to nie dotyczy zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych. Tak więc wsparcie w ramach typu operacji 1 i 2 może być skierowane tylko do szkół wymienionych w załączniku nr 9 do regulaminu konkursu (chyba, że jest to zasadnicza szkoła zawodowa lub szkoła specjalna). We wniosku spełniającym wskazane kryterium należy zaplanować działania projektowe ukierunkowane na wyrównywanie głównie tych dysproporcji w szkole i/lub placówce oświatowej. Pozostałe działania, jeżeli wynikają z przeprowadzonej diagnozy, powinny stanowić wsparcie uzupełniające do działań ukierunkowanych na osiągnięcie wyników edukacyjnych.
                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 20. W związku z zapisami Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16, proszę o informację, czy szkoły specjalne nie ujęte w zał. nr 9 “Lista szkół podstawowych/gimnazjów osiągających najniższe wyniki edukacyjne w skali regionu” - gdyż żaden z uczniów tych szkół ze względu na niepełnosprawność nie był w stanie przystąpić w latach 2015 i 2016 do sprawdzianu 6-klasisty lub do egzaminu gimnazjalnego - mogą korzystać z form wsparcia polegających na kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Zarówno takie zajęcia, jak i pomoce dydaktyczne, jakie chcemy zakupić na potrzeby ich prowadzenia wpisują się w I i II typ projektu, a te  dedykowane są wyłącznie szkołom wymienionym w zał. nr 9.
                                                           Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                           Typ operacji nr 1 i 2 zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu może być realizowany przez szkoły i/lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu tj. placówki, których średnia z egzaminów zewnętrznych w okresie 2 ostatnich lat (tj. w roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016) była na poziomie niższym niż średnia województwa z danego egzaminu w co najmniej jednym roku. Kryterium to nie dotyczy zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych (zgodnie z informacją zawartą w pkt 4.1.9 ppkt b) regulaminu). Tak więc szkoły specjalne nie ujęte w zał. nr 9 mogą korzystać z form wsparcia wpisujących się w I i II typ projektu.

                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 19. Jak wpisać do zadań wkład własny rzeczowy, jeśli planujemy uwzględnić wartość użyczonych na zajęcia sal - szkoła wycenia te wartości wg stawek wprowadzonych kilka lat temu zarządzeniem Dyrektora Szkoły, ale po przemnożeniu przez ilość godzin zajęć wychodzi znacznie większa kwota niż potrzeba - już przy drugim zadaniu na 4 wyczerpuje się możliwy limit - czy mogę wpisać łączną kwotę max. dofinansowania (tylko nie wiem, jaką jednostkę wybrać z listy) czy zastosować jakąś inną metodę? Oczywiście w pozostałych zadaniach sale lekcyjne będą udostępnione.
                                                           Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                           Wszystkie wydatki planowane jako wkład własny rzeczowy należy uwzględnić w ramach poszczególnych zadań merytorycznych, wskazując w polu Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii sposób, w jaki dokonano jego wyceny wybierając odpowiednią jednostkę miary. Przy określaniu wysokości stawki należy uwzględnić stawki brutto obowiązujące przy wynajmie sal znajdujące się w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”. W przypadku sal będących w dyspozycji Projektodawcy, koszt ich utrzymania jest kwalifikowany w oparciu o przedstawioną we wniosku o dofinansowanie metodologię wyliczenia ponoszonych kosztów.
                                                           Ponadto w sytuacji wnoszenia wkładu rzeczowego w postaci kosztów użytkowania sal, w ramach poszczególnych zadań merytorycznych należy wskazać planowaną liczbę zajęć, wybierając w polu j.m. odpowiednią jednostkę miary np. moduł, godzinę lekcyjną lub godzinę, uwzględniając jednocześnie czas ich trwania, np. 30, 45 lub 60 minut oraz stawkę za wynajem. Kwota wniesionego wkładu rzeczowego w ramach poszczególnych zadań merytorycznych powinna stanowić iloczyn liczby zajęć oraz stawki.
                                                           W przypadku gdy iloczyn liczby zajęć oraz stawki przekracza wymaganą dla konkursu wartość wkładu własnego można zmniejszyć stawkę za wynajem tak, aby dostosować wartość wkładu własnego do wymaganego limitu. Jednocześnie w opisie wydatku należy uzasadnić przyjęcie stawki na danym poziomie (ze względu na dostosowanie do wymaganego poziomu wkładu własnego), ze wskazaniem stawki wynikającej z uchwały.

                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 18. Projekt planowany jest na 2 lata. Stawkę godzinową wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowałam dla stopnia naucz. dyplomowanego, bo tacy będą uczyć w projekcie. Jednak słyszy się o planowanych podwyżkach dla nauczycieli - czy mogę przyjąć kilkuzłotową rezerwę, np. zamiast 55 zł/h czy mogę wpisać do budżetu 60 zł?
                                                           Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                           Projektodawca we wniosku aplikacyjnym określa stawkę za godzinę zajęć biorąc pod uwagę nie tylko kwotę brutto wynagrodzenia, ale również składki pracodawcy, uwzględniając stawki wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia znajdujące się w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”. Wysokość wynagrodzenia wskazana we wniosku o dofinansowanie oceniana jest na etapie Komisji Oceny Projektów i po otrzymaniu dofinansowania, projekt powinien być realizowany zgodnie z założeniami.
                                                           Wynagrodzenie wskazane w szczegółowym budżecie projektu nie jest wynagrodzeniem, które Beneficjent musi we wskazanej kwocie ponieść. Możliwe jest poniesienie wartości niższej, jak i wyższej. Natomiast wzrost wynagrodzenia w trakcie realizacji projektu wymaga szczególnego uzasadnienia i analizy, a dokonywanie zwiększenia wynagrodzeń przez Beneficjenta zależy od charakteru zadania oraz powodu i poziomu zwiększenia.
                                                           Należy jednak pamiętać o regulacjach prawnych Karty Nauczyciela (art. 35a) i ustawy o systemie oświaty (art. 7e). W placówkach publicznych dyrektor ma wybór - może zatrudnić przy projekcie UE obecnego nauczyciela w ramach dodatkowych godzin w  ramach podstawowego zatrudnienia - nie trzeba podpisywać dodatkowych umów (art. 35a Karty Nauczyciela), albo może zatrudnić nauczyciela spoza placówki (art. 7e ustawy o systemie oświaty).
                                                           W pierwszym przypadku to dyrektor przydziela godziny na realizację w projekcie UE za zgodą nauczyciela. Wynagrodzenie za każdą godzinę takich zajęć przysługuje w wysokości wyliczonej według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem tylko dodatku za warunki pracy (a nie innych dodatków).
                                                           W drugim przypadku dodatkowego nauczyciela zatrudnia się na umowę o pracę. Za każdą godzinę prowadzenia zajęć nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć w wysokości wyliczonej według stawki zaszeregowania nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego pensum w wymiarze 18 godzin.

                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 17. Czy dyrektor szkoły może być też kierownikiem projektu? - ma doświadczenie w pracy z podobnymi projektami, doświadczenie w zarządzaniu, dobre kontakty z personelem merytorycznym i technicznym, co zapewni sprawne i prawidłowe zarządzanie projektem?
                                                           Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                           Projektodawca aplikując o środki unijne tworzy zespół projektowy odpowiedzialny za prowadzenie projektu. Określając obowiązki i decydując o jego składzie powinien kierować się przede wszystkim wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem poszczególnych jego członków, niezbędnymi do zapewnia prawidłowego wykonania zaplanowanych zadań. W składanym na konkurs wniosku aplikacyjnym, w sytuacji, gdy jest to możliwe, Projektodawca powinien wskazać konkretne osoby (z imienia i nazwiska), które będą odpowiedzialne za zarządzanie projektem.
                                                           Wynagrodzenie personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem, w tym kierownika projektu może być kwalifikowalne wyłącznie w ramach kosztów pośrednich.
                                                           Biorąc pod uwagę powyższe nie ma przeciwskazań do tego aby kierownikiem projektu był dyrektor szkoły.

                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 16. Jakie wyposażenie możemy zakupić w ramach II typu projektu?
                                                           Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                           Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki musi być zgodne z warunkami wymienionymi w regulaminie konkursu w szczególności:
                                                           - wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych musi być zgodne z katalogiem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej- wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania matematyki musi być zgodne z katalogiem wymienionym w regulaminie pkt 2.4.10.

                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 15. Czy w regulaminie konkursu została określona definicja nauczania opartego na metodzie eksperymentu?
                                                           Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                           W Regulaminie konkursu nie określono definicji nauczania opartego na metodzie eksperymentu jednakże zgodnie z ogólnodostępnymi informacjami eksperyment w pracowni szkolnej jest okazją do rozwijania pomysłowości, samodzielności, zdolności i twórczego myślenia. Eksperyment ma dla ucznia znaczenie emocjonalne, jest niezmiernie atrakcyjny i może wzbudzić motywy uczenia się, ukształtować głębokie zainteresowanie.
                                                           Istotny jest aspekt wychowawczy związany z przeprowadzaniem eksperymentu. Wszelkie eksperymenty w pracowni szkolnej można podzielić na dwa rodzaje:
                                                           • pokazy, które mogą być „ilustracją doświadczalną” omawianego przez nauczyciela zjawiska, prawa lub też modelu, przyrządu czy urządzenia,
                                                           • ćwiczenia laboratoryjne, które są formą badań doświadczalnych, przeprowadzanych przez uczniów samodzielnie w małych 2-3 osobowych grupach.

                                                           Uczeń powinien zakończyć proces kształcenia z nabytymi umiejętnościami dotyczącymi pracy eksperymentalnej. Nabyte umiejętności powinny być związane z obserwacją zjawiska, z pomiarem i badaniem zależności.

                                                           Bardzo ważny jest kontakt uczniów z eksperymentem. Powinni oni mieć możliwość zbadania prostych zjawisk samodzielnie. Ma to ogromne znaczenie, gdyż wiedza zdobyta w ten sposób staje się czymś „własnym”. Wiadomości i umiejętności nabyte podczas przeprowadzania eksperymentu (także zaangażowanie emocjonalne, własne przemyślenia,...), pozostają na dłużej w umyśle ucznia i ułatwiają mu dalszy rozwój.

                                                           Aktywny charakter nauczania opartego na metodzie eksperymentu, gdzie uczniowie stawiają hipotezy, przeprowadzają eksperymenty, zapisują obserwacje, wyciągają wnioski, weryfikują hipotezy, poszukują wyjaśnień, rozbudza u uczniów zainteresowania do poznawania zjawisk i procesów.

                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 14. Czy w ramach projektu, którego realizacja przewidziana jest na 2 lata możliwe jest zaplanowanie wsparcia dla uczniów tylko na okres pierwszego roku trwania projektu, a szkolenia dla nauczycieli na cały okres realizacji projektu – czyli w drugim roku wsparcie byłoby kierowane tylko i wyłącznie dla nauczycieli?
                                                           Odpowiedź, 27 stycznia 2017 r.
                                                           Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie dla nauczycieli jest możliwe tylko wtedy, jeżeli projektodawca zaplanuje jednocześnie wsparcie dla uczniów. Wspieranie w drugim roku trwania projektu tylko nauczycieli w kontekście braku kompleksowości ww. działań oraz ponoszenia kosztów pośrednich nosi znamiona nieracjonalności i nieefektywności projektu.

                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 13. Szkoła osiągnęła niski poziom wyników z fizyki, jednak diagnoza wykazała, że uczniowie potrzebują zajęć z matematyki - w związku z tym czy jest możliwe, aby większa liczba uczestników projektu miała zdiagnozowany problem z matematyką niż fizyką? Tym samym czy jest możliwe prowadzenie większej ilości zajęć wyrównawczych z matematyki niż fizyki?
                                                           Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                           Istnieje taka możliwość, gdyż zaplanowane działania w projekcie muszą być dostosowane do sytuacji grupy docelowej. W związku z tym jeżeli zajęcia z matematyki przyczynią się w większym stopniu do zniwelowania deficytów edukacyjnych wśród uczniów oraz odpowiedzą na ich potrzeby i oczekiwania wówczas jest zasadne zaplanowanie większej ilości zajęć z matematyki niż z fizyki.
                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 12. Czy w ramach realizacji jednego projektu dla typu 3 wsparciem mogą zostać objęte równocześnie szkoły, których wyniki z egzaminu maturalnego są najsłabsze oraz te których wyniki są na wysokim poziomie?
                                                           Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                           Jest to możliwe, jednak wprowadzenie do projektu dwóch szkół o innych potrzebach, wiąże się z koniecznością opisania/zdefiniowania we wniosku o dofinansowanie dwóch różnych grup docelowych wraz ze szczegółową ich diagnozą. Dlatego łączenie wsparcia dla dwóch różnych szkół, przy ograniczeniu liczby znaków w LSI, może spowodować nieczytelność zapisów wniosków, a tym samym oceniający mogą mieć problemy w rozróżnieniu obu grup oraz ich potrzeb/oczekiwań w stosunku do zaplanowanych zadań w projekcie. A to z kolei może się przełożyć na niską ocenę projektu, gdyż przewidziane wydatki w projekcie nie będą mieć wystarczającego uzasadnienia w opisie sytuacji grup docelowych. Tym samym IZ RPO dopuszcza taką możliwość, ale jej nie rekomenduje.

                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 11. Czy grupą docelową w ramach realizacji 3 typu wsparcia mogą być uczniowie II i III klasy szkoły podstawowej?
                                                           Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                           Zgodnie z Regulaminem Konkursu celem III typu projektu – Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego jest przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych, jak również przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (edukacyjnego).
                                                           Programy wspomagające obejmą II etap edukacyjny (klasy IV-VI szkoły podstawowej) oraz III etap edukacyjny (gimnazjum). Programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością mogą być realizowane na wszystkich etapach edukacyjnych, natomiast ucznia młodszego - do etapu gimnazjum włącznie. Tak więc III typ operacji może być skierowany do następujących uczniów:
                                                           - Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-VI szkoły podstawowej i z klas I-III gimnazjum;
                                                           - Uczniowie młodsi tj. z I klasy szkoły podstawowej, z IV klasy szkoły podstawowej oraz z I klasy gimnazjum;
                                                           - Uczniowie niepełnosprawni na wszystkich etapach edukacyjnych, tzn. od I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

                                                           III typ projektu nie przewiduje wsparcia dla uczniów II i III klasy szkoły podstawowej chyba, że są to uczniowie z niepełnosprawnościami.

                                                           W związku z reformą edukacji nie ma możliwości objęcia wsparciem uczniów I klasy gimnazjum.

                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                            Pytanie 10. Czy wkład rzeczowy wniesiony do projektu może stanowić wkład własny? Czy praca nauczycieli może być potraktowana jako wkład własny?
                                                           Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                           Tak, wkład rzeczowy wniesiony do projektu stanowi wkład własny. Praca nauczycieli może być wniesiona jako wkład własny, jednakże należy przedstawić metodologię wyliczania wysokości wynagrodzenia nauczyciela wniesionego jako wkład własny.

                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 9. Czy istnieje ograniczenie wartości zlecenia usług merytorycznych w ramach projektu? Czy zadania zlecone w projekcie mogą stanowić 100% jego wydatków?
                                                           Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                           Nie ma ograniczeń w zlecaniu usług podwykonawcom. Jest to sprawa indywidualna, zależna od zakresu projektu oraz potencjału organizacyjnego wnioskodawcy. Jednakże należy mieć na uwadze, że jednym ze szczegółowych kryteriów dostępu jest kryterium mówiące, że wnioskodawcą w projekcie może być tylko organ prowadzący szkołę lub palcówkę. To szkoła i nauczyciele w niej pracujący znają uczniów do których skierowane jest wsparcie i ich potrzeby. Konstrukcja budżetu opierająca się na zleceniu wszystkich wydatków podmiotom zewnętrznym w w/w kontekście jest nieracjonalna.

                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 8. Czy realizacja działań w projekcie przewidziana dla uczniów musi być ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy?
                                                           Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                           Co do zasady działania realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą być ukierunkowane na rozwój lub nabywanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. W wyjątkowych sytuacjach jeżeli wynika to z przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej w szkole można realizować zajęcia, które nie wpisują się w katalog kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Takie działania mogą stanowić jedynie uzupełnienie działań ukierunkowanych na rozwój lub nabycie kompetencji kluczowych na rynku pracy jednak wymagają szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie.

                                                           Ponadto w ramach przedmiotowego konkursu wskaźnikiem obligatoryjnym dla wszystkich wnioskodawców jest Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie. Nieosiągnięcie tego wskaźnika jest jednoznaczne z nieuzyskaniem rekomendacji do dofinansowania, a zachwianie proporcji pomiędzy zadaniami ukierunkowanymi na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy a innymi (nie ukierunkowanymi na rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy), które powinny stanowić jedynie uzupełnienie projektu może spowodować uzyskanie mniejszej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej.

                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 7. Czy zajęcia logopedyczne wchodzą w zakres kompetencji kluczowych?
                                                           Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                           Zajęcia logopedyczne mogą być realizowane jako zajęcia dodatkowe i wpisują się w kompetencję kluczową: umiejętność uczenia się.

                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 6. Czy istnieje skala określająca ucznia szczególnie uzdolnionego?
                                                           Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                           W Polsce nie ma przyjętej jasnej, jednoznacznej i obligatoryjnej definicji ucznia zdolnego. Szkoła/placówka sama rozpoznaje i zaspokaja indywidulane potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia wynikające m.in. ze szczególnych uzdolnień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
                                                           Wsparcie uczniów zdolnych może odbywać się wyłącznie w celu kształtowania i rozwijania ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno–przyrodniczych, TIK, językowych) oraz postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej). Wsparcie uczniów zdolnych powinno być realizowane na zasadach określonych w I typie realizacji projektów.
                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 5. Czy ankieta przeprowadzona wśród uczniów szkoły/placówki może stanowić jej diagnozę potrzeb?
                                                           Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                           Celem przeprowadzenia diagnozy jest wyznaczenie obszarów problemowych związanych z realizacją przez szkołę lub placówkę systemu oświaty zadań z zakresu kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej). Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę i uwzględniać faktyczne braki/deficyty występujące wśród uczniów. Wyniki Ankiety nie mogą być podstawą diagnozy indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz zapotrzebowania szkoły/placówki. Natomiast mogą stanowić jeden z jej elementów.

                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 4. Czy zajęcia teatralne, zajęcia z grafiki i fotografii lub zajęcia dziennikarskie są wydatkami kwalifikowalnymi w ramach projektu?
                                                           Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                           Zajęcia teatralne, zajęcia z grafiki i fotografii oraz zajęcia dziennikarskie mogą zostać uznane za kwalifikowalne w sytuacji jeżeli wnioskodawca przedstawi w uzasadnieniu wydatków, że uczestnictwo ucznia w/w zajęciach wpłynie na rozwój kompetencji kluczowych bądź społeczno-emocjonalnych takich jak np. umiejętność komunikowania się, pracy zespołowej i będzie to wynikać z diagnozy/zapotrzebowania grupy docelowej.

                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 3. Czy jest możliwe stosowanie maksymalnych lub wyższych kwot z taryfikatora?
                                                           Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                           Przy ponoszeniu wydatków w trakcie realizacji projektu należy zatem stosować aktualnie obowiązujący Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można zastosować stawki wyższe niż te, które widnieją w taryfikatorze, we wniosku o dofinansowanie należy przedstawić informację uzasadniającą proponowaną stawkę ponad tą wynikającą z Taryfikatora.
                                                           Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, koszty w ramach projektu powinny być szacowane należycie z zastosowaniem warunków i procedur kwalifikowalności określonych w Wytycznych, w szczególności z uwzględnieniem stawek rynkowych. Dodatkowo umowa o dofinansowanie projektu zobowiązuje Beneficjenta do realizacji projektu z należytą starannością, w szczególności do ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów, zgodnie z obowiązującymi regułami, zasadami i postanowieniami wynikającymi z programu, uszczegółowienia, obowiązujących procedur, wytycznych oraz właściwych przepisów prawa krajowego oraz prawa unijnego.
                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 2. Czy zakup papieru do ksero na potrzeby uczniów może być uwzględniony jako wydatek w ramach kosztów bezpośrednich?
                                                           Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                           Tak, pod warunkiem, że będzie on wykorzystywany dla uczniów w ramach zadania merytorycznego a nie na bieżące funkcjonowanie projektu tj. zarządzanie projektu.

                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Pytanie 1. Czy są określone limity w zakresie liczebności uczniów w grupie w ramach projektu?
                                                           Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                           Regulamin konkursu nie narzuca ograniczeń dotyczących liczebności grup jednakże przy realizacji projektu mają zastosowanie zapisy prawa krajowego, w tym m.in. rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                            Pytanie 6. Czy jeżeli szkolenie na wózki widłowe zrobiłam we wrześniu 2016 r. jako instrument edukacyjny to jest dobrze?
                                                            Odpowiedź, 28.12.2016 r.
                                                            Instytucja Zarządzająca informuje, że decyzja o zakwalifikowaniu danego kursu lub szkolenia do kategorii usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym czy też usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, należy do Beneficjenta, gdyż jest uzależniona od indywidualnej ścieżki reintegracji danego uczestnika projektu. Beneficjent stwierdza czy dana osoba potrzebuje wsparcia poprzez pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, czy też dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy lub wzrost poziomu wykształcenia. Co do zasady do usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym zalicza się kursy i szkolenia zawodowe.

                                                            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                            Pytanie 5. Kwestia dot. księgowego w przypadku rozliczenia umowy z organizacją pozarządową.
                                                            Odpowiedź, 28.12.2016 r.
                                                            Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m.in. został faktycznie poniesiony i został należycie udokumentowany. Beneficjent we wniosku o płatność wykazuje dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku związanego z realizowanym projektem. Potwierdzenie przekazania zaliczki (polecenie przelewu) nie jest dokumentem potwierdzającym prawidłowość wykorzystania i rozliczenia wydatku w ramach projektu. Tym samym nie stanowi podstawy do oceny kwalifikowalności wydatku i nie może być wykazywane we wniosku o płatność. W celu poprawnego rozliczenia we wniosku o płatność przekazanej zaliczki, beneficjent powinien wskazać dokument noszący znamiona dokumentu księgowego (zgodnie z art. 20, 21, 22 Ustawy z dn. 29 września 1994 o rachunkowości), z którego wynika kwota rzeczywiście poniesionego wydatku.

                                                            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                            Pytanie 4. LSI - czy więcej niż 1 osoba może wprowadzać dane do jednego miejsca i w tym samym czasie?
                                                            Odpowiedź, 28.12.2016 r.
                                                            Zgodnie z regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (LSI2014) § 5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA pkt. 8 W celu umożliwienia wypełnienia wniosków i innych dokumentów związanych z realizowanym projektem wspólnikom, współpracownikom, pracownikom firm zewnętrznych dopuszcza się przyłączanie do profilu poszczególnych użytkowników oraz nadanie stosownych uprawnień. Zgodnie z informacją na stronie http://lsi.slaskie.pl w sekcji „Rejestracja konta” Użytkownik dodany do profilu zgodnie z przyznanymi mu uprawnieniami będzie mógł przeglądać, wypełniać lub edytować dokumenty/formularze związane z realizacją projektów. W celu ochrony i zachowania poufności danych należy stosować zasadę ograniczonego zaufania w przydzielaniu uprawnień poprzez stosowanie zakresów minimalnych niezbędnych do wykonania powierzonych Użytkownikowi czynności. IOK nie odpowiada za naruszenia powstałe w wyniku przydzielenia zbyt szerokich uprawnień do profilu danemu Użytkownikowi. Wnioskodawca przyłączając do profilu, którego jest Właścicielem kilku Użytkowników oraz nadając im stosowne, zgodne z zakresem wykonywanych czynności uprawnienia daje możliwość edycji/zapisu poszczególnych formularzy (w zależności od określonego dostępu) wielu Klientom aplikacji jednocześnie z opcją, iż mogą wykonywać w Systemie LSI2014 pewne czynności w tym samym czasie. Formularze LSI2014 oparte są jednak na dynamicznym wprowadzaniu poszczególnych danych w czasie rzeczywistym, w trybie ciągłym (ograniczonym wyłącznie poprzez 60 minutowy okres bezczynności), z możliwością automatycznego zapisu (np. podczas przechodzenia pomiędzy różnymi stronami formularza lub poprzez opcję zapisz), co w przypadku korzystania z jednej sekcji/modułu/formularza przez więcej niż jednego Użytkownika jest zagrożone niepoprawnym uzupełnieniem danych w Systemie LSI2014, niepoprawnym zapisem uzupełnionych/zmodyfikowanych pozycji z poziomu innego niż wykonującego opcję zapisu Klienta, co może prowadzić do utraty wprowadzanych danych i konieczności ponownego uzupełnienia, bez możliwości odzyskania stanu sprzed momentu wystąpienia incydentu w aplikacji. Biorąc pod uwagę, iż dostęp do Systemu LSI2014 zapewniony jest poprzez sieć Internet, Użytkownicy niejednokrotnie korzystają z aplikacji zdalnie, zapisanie pracy przez jednego Operatora nie zawsze zintegrowane musi być z finalizacją wprowadzenia danych przez innego Użytkownika, takie sytuacje dodatkowo potęgują możliwość wystąpienia powyżej wskazanych problemów i mogą być również przyczyną utraty danych bądź ich niewłaściwego zapisu. 
                                                            Z uwagi na powyżej wskazane aspekty IZ nie rekomenduje wprowadzenia danych do jednej sekcji/ modułu/ formularza przez kilku Użytkowników Systemu LSI2014 jednocześnie.

                                                            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                            Pytanie 3. Praca wolontariuszy – baza personelu.
                                                            Odpowiedź, 28.12.2016 r.
                                                            Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, personelem projektu, tj. osobami zaangażowanymi do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, są m.in. wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wobec powyższego realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w myśl zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz w/w Wytycznych, Beneficjent zobligowany jest do wprowadzania na bieżąco danych dotyczących osób zaangażowanych do pracy w projekcie, m.in. formy zaangażowania (w przypadku wolontariuszy właściwy jest wybór: „inna forma zaangażowania”) oraz jego wymiaru (właściwym jest wypełnienie planu).

                                                            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                            Pytanie 2. Czy rolnik (osoba niepracująca), ale wykazana w LSI jako pracująca może dostać staż w projekcie?
                                                            Odpowiedź, 28.12.2016 r.
                                                            W świetle obowiązujących Państwa Wytycznych ds. włączenia społecznego z dnia 28.05.2015r. osoby pracujące będące rolnikami mogą brać udział w projekcie niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w PUP jako poszukujący pracy. Jeśli spełniają  wymagania dotyczące grup docelowych tj. są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą otrzymać wsparcie w postaci usług o charakterze  zawodowym bez ograniczeń ( w tym staż).  Jednocześnie osoby takie nie są wliczane do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, natomiast wliczane są do wskaźnika efektywności w wymiarze społecznym. Rolnicy są  traktowani jako osoby zatrudnione, zatem ich status na rynku pracy nie  ulegnie zmianie w wyniku wsparcia w projekcie, nie można ich traktować  jako osób, które osiągnęły efekt zatrudnieniowy lub poszukują pracy po  zakończeniu udziału w projekcie tj. nie są wliczane do w/w wskaźników.

                                                            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                            Pytanie 1. Jak wykazywać we wskaźnikach uczestnika, który powraca do projektu po przerwanym udziale?
                                                            Odpowiedź, 28.12.2016 r.
                                                            Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wskaźniki produktu monitorowane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest w szczególnych przypadkach, co zostało wskazane w definicji i sposobie pomiaru danego wskaźnika w WLWK 2014 (załącznik nr 2). Danych wykazanych we wskaźnikach produktu nie należy aktualizować w przypadku powrotu uczestnika do projektu. W przypadku powrotu uczestnika do projektu po uprzednio zakończonym udziale, informacje odnoszące się do wskaźników rezultatu bezpośredniego dla tego uczestnika powinny zostać usunięte, co powoduje konieczność zaktualizowania wartości wskaźników rezultatu. Ponowny pomiar wskaźników rezultatu dla danego uczestnika będzie miał miejsce po zakończeniu jego udziału w projekcie. Dodatkowo w PEFSie należy usunąć datę zakończenia udziału w projekcie dla powracającego uczestnika do projektu, ponieważ dane osoby nadal uczestniczącej we wsparciu nie powinny mieć przypisanej daty zakończenia udziału w projekcie.

                                                            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego 2 grudnia 2016 r. dla Beneficjentów realizujących projekty pozakonkursowe w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

                                                             Pytanie 1. Czy jeżeli szkolenie na wózki widłowe zrobiłam we wrześniu 2016 r. jako instrument edukacyjny to jest dobrze?

                                                             Instytucja Zarządzająca informuje, że decyzja o zakwalifikowaniu danego kursu lub szkolenia do kategorii usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym czy też usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, należy do Beneficjenta, gdyż jest uzależniona od indywidualnej ścieżki reintegracji danego uczestnika projektu. Beneficjent stwierdza czy dana osoba potrzebuje wsparcia poprzez pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, czy też dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy lub wzrost poziomu wykształcenia. Co do zasady do usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym zalicza się kursy i szkolenia zawodowe.

                                                             Pytanie 2. Kwestia dot. księgowego w przypadku rozliczenia umowy z organizacją pozarządową.

                                                             Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m.in. został faktycznie poniesiony i został należycie udokumentowany. Beneficjent we wniosku o płatność wykazuje dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku związanego z realizowanym projektem. Potwierdzenie przekazania zaliczki (polecenie przelewu) nie jest dokumentem potwierdzającym prawidłowość wykorzystania i rozliczenia wydatku w ramach projektu. Tym samym nie stanowi podstawy do oceny kwalifikowalności wydatku i nie może być wykazywane we wniosku o płatność. W celu poprawnego rozliczenia we wniosku o płatność przekazanej zaliczki, beneficjent powinien wskazać dokument noszący znamiona dokumentu księgowego (zgodnie z art. 20, 21, 22 Ustawy z dn. 29 września 1994 o rachunkowości), z którego wynika kwota rzeczywiście poniesionego wydatku.

                                                             Pytanie 3. LSI - czy więcej niż 1 osoba może wprowadzać dane do jednego miejsca i w tym samym czasie?

                                                             Zgodnie z regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (LSI2014) § 5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA pkt. 8 W celu umożliwienia wypełnienia wniosków i innych dokumentów związanych z realizowanym projektem wspólnikom, współpracownikom, pracownikom firm zewnętrznych dopuszcza się przyłączanie do profilu poszczególnych użytkowników oraz nadanie stosownych uprawnień. Zgodnie z informacją na stronie http://lsi.slaskie.pl w sekcji „Rejestracja konta” Użytkownik dodany do profilu zgodnie z przyznanymi mu uprawnieniami będzie mógł przeglądać, wypełniać lub edytować dokumenty/formularze związane z realizacją projektów. W celu ochrony i zachowania poufności danych należy stosować zasadę ograniczonego zaufania w przydzielaniu uprawnień poprzez stosowanie zakresów minimalnych niezbędnych do wykonania powierzonych Użytkownikowi czynności. IOK nie odpowiada za naruszenia powstałe w wyniku przydzielenia zbyt szerokich uprawnień do profilu danemu Użytkownikowi.Wnioskodawca przyłączając do profilu, którego jest Właścicielem kilku Użytkowników oraz nadając im stosowne, zgodne z zakresem wykonywanych czynności uprawnienia daje możliwość edycji/zapisu poszczególnych formularzy (w zależności od określonego dostępu) wielu Klientom aplikacji jednocześnie z opcją, iż mogą wykonywać w Systemie LSI2014 pewne czynności w tym samym czasie. Formularze LSI2014 oparte są jednak na dynamicznym wprowadzaniu poszczególnych danych w czasie rzeczywistym, w trybie ciągłym (ograniczonym wyłącznie poprzez 60 minutowy okres bezczynności), z możliwością automatycznego zapisu (np. podczas przechodzenia pomiędzy różnymi stronami formularza lub poprzez opcję zapisz), co w przypadku korzystania z jednej sekcji/modułu/formularza przez więcej niż jednego Użytkownika jest zagrożone niepoprawnym uzupełnieniem danych w Systemie LSI2014, niepoprawnym zapisem uzupełnionych/zmodyfikowanych pozycji z poziomu innego niż wykonującego opcję zapisu Klienta, co może prowadzić do utraty wprowadzanych danych i konieczności ponownego uzupełnienia, bez możliwości odzyskania stanu sprzed momentu wystąpienia incydentu w aplikacji. Biorąc pod uwagę, iż dostęp do Systemu LSI2014 zapewniony jest poprzez sieć Internet, Użytkownicy niejednokrotnie korzystają z aplikacji zdalnie, zapisanie pracy przez jednego Operatora nie zawsze zintegrowane musi być z finalizacją wprowadzenia danych przez innego Użytkownika, takie sytuacje dodatkowo potęgują możliwość wystąpienia powyżej wskazanych problemów i mogą być również przyczyną utraty danych bądź ich niewłaściwego zapisu.Z uwagi na powyżej wskazane aspekty IZ nie rekomenduje wprowadzenia danych do jednej sekcji/modułu/formularza przez kilku Użytkowników Systemu LSI2014 jednocześnie.

                                                             Pytanie 4. Praca wolontariuszy – baza personelu.

                                                             Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, personelem projektu, tj. osobami zaangażowanymi do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, są m.in. wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wobec powyższego realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w myśl zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz w/w Wytycznych, Beneficjent zobligowany jest do wprowadzania na bieżąco danych dotyczących osób zaangażowanych do pracy w projekcie, m.in. formy zaangażowania (w przypadku wolontariuszy właściwy jest wybór: „inna forma zaangażowania”) oraz jego wymiaru (właściwym jest wypełnienie planu).

                                                             Pytanie 5. Czy rolnik (osoba niepracująca), ale wykazana w LSI jako pracująca może dostać staż w projekcie?

                                                             W świetle obowiązujących Państwa Wytycznych ds. włączenia społecznego z dnia 28.05.2015r. osoby pracujące będące rolnikami mogą brać udział w projekcie niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w PUP jako poszukujący pracy. Jeśli spełniają  wymagania dotyczące grup docelowych tj. są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą otrzymać wsparcie w postaci usług o charakterze  zawodowym bez ograniczeń ( w tym staż).  Jednocześnie osoby takie nie są wliczane do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, natomiast wliczane są do wskaźnika efektywności w wymiarze społecznym.Rolnicy są  traktowani jako osoby zatrudnione, zatem ich status na rynku pracy nie  ulegnie zmianie w wyniku wsparcia w projekcie, nie można ich traktować  jako osób, które osiągnęły efekt zatrudnieniowy lub poszukują pracy po  zakończeniu udziału w projekcie tj. nie są wliczane do w/w wskaźników.

                                                             Pytanie 6. Jak wykazywać we wskaźnikach uczestnika, który powraca do projektu po przerwanym udziale?

                                                             Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wskaźniki produktu monitorowane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest w szczególnych przypadkach, co zostało wskazane w definicji i sposobie pomiaru danego wskaźnika w WLWK 2014 (załącznik nr 2). Danych wykazanych we wskaźnikach produktu nie należy aktualizować w przypadku powrotu uczestnika do projektu. W przypadku powrotu uczestnika do projektu po uprzednio zakończonym udziale, informacje odnoszące się do wskaźników rezultatu bezpośredniego dla tego uczestnika powinny zostać usunięte, co powoduje konieczność zaktualizowania wartości wskaźników rezultatu. Ponowny pomiar wskaźników rezultatu dla danego uczestnika będzie miał miejsce po zakończeniu jego udziału w projekcie. Dodatkowo w PEFSie należy usunąć datę zakończenia udziału w projekcie dla powracającego uczestnika do projektu, ponieważ dane osoby nadal uczestniczącej we wsparciu nie powinny mieć przypisanej daty zakończenia udziału w projekcie.

                                                              Pytanie 1. Jakie zadania w projekcie będzie wykonywać wybrany Operator?

                                                              Odpowiedź 25.11.2016
                                                              Wybrany operator będzie realizował wszystkie właściwe dla beneficjenta projektu zadania, ze szczególnym uwzględnieniem:
                                                              – przygotowania dokumentacji projektowej (regulamin, formularze rekrutacyjne itp.);
                                                              – działań informacyjno-promocyjnych oraz rekrutacji uczestników/uczestniczek;
                                                              – samodzielnej organizacji lub wykupienia na rynku usług szkoleniowych wybranych przez uczestników szkoleń;
                                                              – rozliczenia projektu zgodnie z umową o jego dofinansowanie.
                                                              Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                              Pytanie 2. Czy trzeba przygotować projekt zarówno na języki jak i na szkolenia komputerowe ?

                                                              Odpowiedź 25.11.2016
                                                              Tak, zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 4 weryfikowanym na etapie oceny merytorycznej, operator jest zobowiązany do zapewnienia każdemu uczestnikowi/uczestniczce dostępu do wszystkich (przewidzianych w SzOOP i regulaminie konkursu) form wsparcia.
                                                              Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                              Pytanie 3. Czy wnioskodawca może realizować szkolenia, czy tylko pełnić rolę organizatora – tj. głównie kierować uczestników na szkolenia do instytucji szkoleniowych, które realizują określone wsparcie ?

                                                              Odpowiedź 25.11.2016
                                                              Zgodnie z warunkami i procedurami udzielania wsparcia, określonymi w punkcie 2.2 regulaminów, „Uczestnik projektu po przedstawieniu Operatorowi/Beneficjentowi swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie będzie samodzielnie dokonywał wyboru szkolenia, które realizować będzie Operator/Beneficjent poprzez wykupienie dla uczestnika odpowiedniego szkolenia na rynku usług szkoleniowych lub samodzielną organizację grup szkoleniowych gromadzących większą liczbę uczestników zgłaszających potrzebę szkolenia w takim samym zakresie".
                                                              Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                               Najczęśćiej zadawane pytania dotyczące konkursów nr: RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16, RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16, RPSL.11.04.02-IP.02-24-026/16 w ramach:
                                                               a) Poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT Subregion Centralny
                                                               b) Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregion Zachodni
                                                               c) Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregion Północny

                                                               Pytanie 10. Jak należy rozumieć fakt, że dany projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego programu rewitalizacji oraz w jaki sposób oceniający wniosek o dofinansowanie powinien weryfikować przedmiotowe kryterium?
                                                               Odpowiedź, 01.02.2017
                                                               Kryterium Czy projekt  wynika z aktualnego i  pozytywnie  zaopiniowanego  przez IZ RPO programu  rewitalizacji”, wskazane jest dla wszystkich działań/ poddziałań RPO WSL 2014-2020, gdzie wymógł posiadania przez gminę pozytywnie ocenionego przez IZ RPO WSL i wpisanego do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego programu rewitalizacji (PR) jest  obowiązkowy.
                                                               W związku z powyższym, wynikanie z programu rewitalizacji projektu oznacza
                                                               wskazanie (wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.
                                                               Jeśli podczas oceny wniosku o dofinansowanie oceniający stwierdzi, że dane przedsięwzięcie nie znajduje się na liście „podstawowych projektów rewitalizacyjnych” (takich, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji) oraz nie został wskazany w zbiorczym opisie innych uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych (obszarów tematycznych), należy wskazać, że kryterium to nie zostało spełnione.
                                                               Dodatkowo należy pamiętać, że wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony najwcześniej w dniu, w którym program rewitalizacji został wpisany do Wykazu. Zatem oceniający powinien sprawdzić czy data złożenia wniosku pokrywa się/ bądź jest późniejsza niż data wpisu do wykazu (Wykaz znajdujący się na stronie internetowej RPO – posiada kolumnę „data wpisania do Wykazu” ).
                                                               W innym przypadku, tj. kiedy wniosek został złożony przed datą wpisu do Wykazu – również należy przyjąć, że przedmiotowe kryterium nie zostało spełnione.
                                                               Pozytywnie ocenione programy są zamieszczane w Wykazie programów rewitalizacji, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów prowadzonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 na stronie www.rpo.slaskie.pl.

                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                               Pytanie 9. Czy trzeba przygotować projekt zarówno na języki jak i na szkolenia komputerowe?
                                                               Odpowiedź, 25.11.2016
                                                               Tak, zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 4 weryfikowanym na etapie oceny merytorycznej, operator/benficjent jest zobowiązany do zapewnienia każdemu uczestnikowi/uczestniczce dostępu do wszystkich (przewidzianych w SzOOP i regulaminie konkursu) form wsparcia.

                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                               Pytanie 8. Czy wnioskodawca może realizować szkolenia, czy tylko pełnić rolę organizatora – tj. głównie kierować uczestników na szkolenia do instytucji szkoleniowych, które realizują określone wsparcie?
                                                               Odpowiedź, 25.11.2016
                                                               Zgodnie z warunkami i procedurami udzielania wsparcia, określonymi w punkcie 2.2 regulaminów, „Uczestnik projektu po przedstawieniu Operatorowi/Beneficjentowi swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie będzie samodzielnie dokonywał wyboru szkolenia, które realizować będzie Operator/Beneficjent poprzez wykupienie dla uczestnika odpowiedniego szkolenia na rynku usług szkoleniowych lub samodzielną organizację grup szkoleniowych gromadzących większą liczbę uczestników zgłaszających potrzebę szkolenia w takim samym zakresie".

                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                               Pytanie 7. Jak należy rozumieć kryterium dostępu: Czy projekt  wynika z aktualnego i  pozytywnie  zaopiniowanego  przez IZ RPO programu  rewitalizacji ?
                                                               Uzasadnienie: Kryterium zostanie zweryfikowane na etapie  oceny wniosku o dofinansowanie na podstawie   deklaracji  wskazanej  w pkt.  B.10  Uzasadnienie spełnienia kryteriów dostępu, horyzontalnych i dodatkowych, że   właściwy PR  znajduje  się w Wykazie  programów rewitalizacji województwa śląskiego prowadzonym przez IZ  RPO WSL, dostępnym pod adresem https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja, co będzie równoznaczne ze spełnieniem  przez PR wymogów określonych w Wytycznych  w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. W odniesieniu do wynikania projektu z PR weryfikowany będzie opis wskazany  w części B.4
                                                               Czy projekt wynika z programu rewitalizacji?
                                                               Odpowiedź, 25.11.2016
                                                               Zgodnie z wytycznymi właściwymi w zakresie rewitalizacji, „Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS oraz innych publicznych lub prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego lub przestrzenno-funkcjonalnego lub technicznego lub środowiskowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.
                                                               W trakcie opracowywania i wdrażania programu rewitalizacji nie dopuszcza się możliwości planowania i realizacji tylko wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupionych tylko na działaniach remontowych czy modernizacyjnych, które nie skutkują zmianami strukturalnymi na obszarze rewitalizacji”
                                                               .
                                                               Ponadto, Wytyczne wskazują na „konieczność realizacji projektów rewitalizacyjnych/przedsięwzięć, które będą się wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając, że program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym, technicznym, środowiskowym)” oraz na przeciwdziałanie „fragmentacji działań (np. tzw. „rewitalizacji technicznej”, „rewitalizacji społecznej” – określeń błędnie stosowanych, ponieważ rewitalizacja jest zawsze kompleksowa) koncentrując uwagę na całościowym spojrzeniu na przyczyny kryzysu danego obszaru”.
                                                               Co więcej, „Diagnoza (…) zawarta w programie rewitalizacji (…) obejmuje analizę wszystkich sfer (…) tj. sfery społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno funkcjonalnej oraz technicznej (…). Szczególne znaczenie ma pogłębiona analiza kwestii społecznych dla określenia potrzeb podjęcia wyprzedzających działań o charakterze społecznym (dotyczącym rozwiązywania problemów społecznych oraz pobudzającym aktywność lokalną), co pozwoli na przygotowanie działań rewitalizacyjnych o bardziej złożonym, kompleksowym charakterze i oddziaływaniu”.
                                                               Przykładowo, w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice rozdział 4 pt. Diagnoza sytuacji Miasta Katowice rozpoczyna się od sfery społeczno-gospodarczej.
                                                               Nie jest więc możliwe zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014-2020 programu rewitalizacji, który zakłada realizację wyłącznie projektów infrastrukturalnych.
                                                               Wobec powyższego, odnośne kryterium należy rozumieć jako obligatoryjny wymóg, aby proponowany do realizacji projekt był zgodny z zatwierdzonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 programem rewitalizacji dla obszaru realizacji projektu.
                                                               Sposobem udowodnienia spełnienia kryterium jest wskazanie we wniosku o dofinansowanie (część B.4, pole pn. Uzasadnienie powiązania z działaniami rewitalizacyjnymi), że proponowany projekt wynika z tożsamej (względem programu rewitalizacji) diagnozy sytuacji społecznej oraz zakłada tożsame cele dotyczące uzyskiwania lub podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych.

                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                               Pytanie 6. W regulaminie są wskazane dwa typy projektów, można realizować tylko jeden z nich czy należy realizować obydwa typy w sposób powiązany?
                                                               Odpowiedź, 25.11.2016
                                                               Wnioskodawca winien zapewnić możliwość realizacji następujących typów operacji:
                                                               1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
                                                               2.programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.
                                                               Wnioskodawca powinien zaplanować w projekcie następujące typy działań:
                                                               1.Szkolenia 
                                                               A) językowe dla wszystkich poziomów znajomości
                                                               –angielskiego,
                                                               - francuskiego,
                                                               - niemieckiego 
                                                               B) komputerowe (zgodnie z załącznikiem nr 2 do wytycznych właściwych w zakresie edukacji)

                                                               2.Walidację i certyfikację kompetencji językowych i komputerowych, uzyskanych poza projektem.
                                                               Dystrybucja środków oparta będzie na potrzebach osoby dorosłej (uczestnika / uczestniczki projektu), które to potrzeby są centralnym podmiotem działań edukacyjnych (tzw. podejście popytowe).
                                                               Uczestnik/uczestniczka projektu po przedstawieniu Operatorowi/Beneficjentowi swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie będzie samodzielnie dokonywał wyboru szkolenia, które realizować będzie Operator/Beneficjent poprzez wykupienie dla uczestnika odpowiedniego szkolenia na rynku usług szkoleniowych lub samodzielną organizację grup szkoleniowych gromadzących większą liczbę uczestników zgłaszających potrzebę szkolenia w  takim samym zakresie.

                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                               Pytanie 5. Czy szkolenia ICT mają być rozliczane na podstawie stawek wskazanych w Taryfikatorze cz. I.3 - Szkolenia/kursy IT? Natomiast szkolenia językowe zgodnie ze stawkami jednostkowymi załącznik nr 10 do regulaminu?

                                                               Odpowiedź, 25.11.2016
                                                               Tak, Wnioskodawca winien założyć stawki:
                                                               1. Szkolenia językowe – zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 w ramach RPO WSL 2014-2020: Stawki jednostkowe na szkolenia językowe obowiązujące w ramach projektów w PI 10 iii, w ramach Poddziałania 11.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
                                                               2.
                                                               Szkolenia ITC – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 w ramach RPO WSL 2014-2020 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”.

                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                               Pytanie 4. Jak należy czytać Taryfikator, np. ECDL Base, 1200 zł brutto na osobę, czyli za 1 osobę biorącą udział w zajęciach? I zgodnie z przypisem 1 str. 3 Taryfikatora, w zajęciach nie powinno brać udział więcej niż 12 osób, tak? A doświadczenie trenera nie powinno być krótsze niż 2 lata, tak? Czy takie same warunki są dla szkoleń/kursów IT?

                                                               Odpowiedź, 25.11.2016
                                                               Tak, Wnioskodawca winien założyć stawkę za przeszkolenie danej osoby np. w zakresie ECDL BASE 1200 zł. Jednocześnie zgodnie z przypisem 8, mającym zastosowanie w niniejszym konkursie, „W projektach realizowanych w obszarze edukacji w ramach Priorytetu Inwestycyjnego PI 10(iii) należy stosować standardy wymagań dla kompetencji cyfrowych, zgodnie z zapisami "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020".

                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                               Pytanie 3.  W Regulaminie wskazane są kryteria dostępu zero/jedynkowe:

                                                               - co najmniej 60% uczestników projektu zaliczających się do grupy osób w wieku 50 lat i więcej? uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu

                                                               - co najmniej 60% uczestników projektu zaliczających się do grupy osób o niskich kwalifikacjach uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu

                                                               Jak należy odnieść powyższe założenia do zapisu pkt. 7 str. 84: Czy co najmniej 24% uczestników projektu stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej? Przecież jak spełniamy warunek min 60% to automatycznie spełniamy warunek 24%.

                                                               Odpowiedź, 25.11.2016
                                                               Dla potrzeb konkursu zostały określone kryteria dodatkowe dotyczące preferowania pewnych typów projektu. Przykładowo kryterium w brzmieniu: Czy co najmniej 24% uczestników projektu stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej?
                                                               Odmiennie będzie się przedstawiała sytuacja w przypadku kryterium: Czy co najmniej 60% uczestników projektu zaliczających się do grupy „osób w wieku 50 lat i więcej” uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu będącym kryterium dostępu, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie wniosku.
                                                               Przykładowo w sytuacji objęcia wsparciem 100 uczestników projektu co najmniej 24 z nich powinno być zaliczonych do grupy osób w wieku 50 lat i więcej – kryterium premiujące.
                                                               Natomiast w celu spełnienia kryterium dostępu z grupy 24 osób 50 lat i więcej 60% tej grupy, tj. 15 osób winno uzyskać kwalifikacje lub nabyć kompetencje po opuszczeniu programu.
                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                               Pytanie 2. W regulaminie zawarto zapis: „Ponadto, Projektodawca/Operator jest zobowiązany do opisania we wniosku o dofinansowanie projektu oraz podjęcia działań informacyjno-promocyjnych zmierzających do zapewnienia szerokiego udziału osób powyżej 50 roku życia lub z niskimi kwalifikacjami w projekcie (jako działania stanowiące element zarządzania projektem, a nie jako odrębny typ wsparcia)”.

                                                               Proszę o słowo komentarza, nie wiem jak mam rozumieć element zarządzania projektem, chodzi o przeszkolenie i uczulenie kadry na tę grupę potencjalnych uczestników projektu.

                                                               Odpowiedź, 25.11.2016
                                                               Dla potrzeb konkursu należy przewidzieć wszelkie działania informacyjno-promocyjne zmierzające do poinformowania o możliwości uzyskania wsparciaw ramach projektu wspomnianych grup. Nie należy jednak we wniosku o dofinansowanie definiować odrębnego typu wsparcia o tym charakterze, a wszelkie podejmowane działania wskazać w zadaniu zarządzanie projektem.Przykładowym działaniem informacyjno-promocyjnym jest wysłanie, pocztą elektroniczną, wiadomości na temat projektu do pracodawców zatrudniających (wg wiedzy dostępnej wnioskodawcy) osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                               Pytanie 1. Czy wkład publiczny oznacza 85% dofinansowania?

                                                               Odpowiedź, 25.11.2016
                                                               Co do zasady 85 % dofinansowania będzie wkładem publicznym.Wyjątkiem będzie sytuacja kiedy podmiot publiczny lub prywatny (na podstawie umowy z podmiotem publicznym, np. z jednostką samorządu terytorialnego) w ramach wkładu własnego wniesie środki publiczne do projektu. W tej sytuacji środki publiczne będą stanowiły kwotę wyższą niż 85% dofinansowania.
                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                

                                                                

                                                                Pytanie 4. Wnioskodawcą w ramach RPO ma być Operator – spółka z o.o., której udziałowcami są gminy. Wnioskodawca świadczy usługi komunikacji publicznej – jako Operator zewnętrzny - na podstawie rozstrzygniętego w roku 2012 przetargu zgodnie z Ustawą PZP i otrzymuje za świadczone usługi wynagrodzenie (zapłatę za wozokilometry). W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie zawarto informacji, że elementem wynagrodzenia Operatora będzie dofinansowanie ze środków UE (czyli brak jest zgodności z punktem 29 Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym), w związku z czym spółka jako potencjalny wnioskodawca uważa, że projekt w całości będzie objęty pomocą publiczną. Badanie dopuszczalnego poziomu rekompensaty spółka planuje przeprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 uwzględniając następujące kategorie:

                                                                • koszty poniesione w związku ze zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych lub pakietem takich zobowiązań nałożonym przez właściwy organ i zawartym w umowie o świadczenie usług publicznych lub w zasadzie ogólnej,
                                                                • wszystkie dodatnie wpływy finansowe wygenerowane na sieci obsługiwanej w ramach danego zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych,
                                                                • przychody taryfowe i jakiekolwiek inne przychody wygenerowane podczas wypełniania danego zobowiązania lub zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych,
                                                                • rozsądny zysk.

                                                                Dokonana przez spółkę kalkulacja rekompensaty przedstawia, że rozsądny zysk nie przekracza dopuszczalnego poziomu IRR w wysokości 6%. Rekompensata wg spółki nie jest nadmierna i spółka chce przyjąć max poziom dofinansowania projektu (pewnie 85%).

                                                                a) Czy zatem można uznać, że poziom rekompensaty jest równy/tożsamy z poziomem pomocy publicznej i jest to wystarczające uzasadnienie/wyliczenie dla poziomu pomocy publicznej?

                                                                Odpowiedź 6.02.2017 r.
                                                                Rekompensata udzielana na podstawie rozporządzenia 1370/2007 jest formą pomocy publicznej, przy czym jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w przypadku rekompensat za wykonywanie usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego, zgodnie z definicją z art. 2 lit. g rozporządzenia 1370/2007, rekompensata oznacza każdą korzyść, zwłaszcza finansową, przyznaną bezpośrednio lub pośrednio przez właściwy organ z funduszy publicznych w okresie realizacji zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych lub powiązaną z tym okresem.
                                                                Taką korzyścią może być przy tym również dotacja z RPO WSL, o ile przeznaczona jest ona na sfinansowanie kosztów niezbędnych do wykonywania usługi publicznego transportu zbiorowego, w tym kosztów nabycia składników majątkowych niezbędnych do wykonywania takiej usługi. Co jednak istotne to z zapisów umowy zawartej pomiędzy organizatorem