Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Często zadawane pytania

Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 211 pytania i odpowiedzi z wszystkich 211 dla zadanych warunków:

Pytanie 1. Jak traktować podmiotowe środki dowodowe dla konsorcjum: czy np. robota w wymaganiach na min. kwotę 200 tys. musi być zrobiona przez jednego i drugiego członka konsorcjum( czyli wtedy mamy 2 roboty) czy tylko jednego, nawet jeśli ciężar jego konsorcjum to tylko 5%?

Odpowiedź.

Art. 117 Pzp wskazuje na sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w świetle ich zaangażowania podczas wykonywania umowy. Zgodnie z generalną zasadą ujętą w art. 58 ust. 5 ustawy, przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Powyższe oznacza, że warunki udziału w postępowaniu wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać łącznie. Od tej zasady ustawa w art. 117 przewiduje wyjątki:

a) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane;

b) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Oba ww. wyjątki wymagają od zamawiającego indywidualnego podejścia do badania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą zobligowani do wykazania, że warunek uprawnień do prowadzenia działalności oraz warunek doświadczenia spełnia ten z nich, który będzie odpowiedzialny za wykonanie danego zakresu zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie zatem wymagała od zamawiającego uzyskania wiedzy o sposobie realizacji zamówienia publicznego na etapie oceny i badania ofert. W związku z powyższym ustawodawca zobligował wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Zamawiający musi dokonać także weryfikacji, czy składana w trybie art. 59 ustawy kopia umowy regulującej współpracę tych wykonawców (zamawiający ma prawo jej żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego) jest spójna w swojej treści z treścią oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4. Wydaje się, że obowiązkiem zamawiającego będzie także weryfikacja sposobu realizacji umowy w zgodzie ze złożonym oświadczeniem, w przeciwnym przypadku może dojść do obejścia przepisów o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku polegania przez członków konsorcjum na uprawnieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka takiego konsorcjum łączenie zdolności członków konsorcjum nie może następować w sposób dowolny. Liczy się rola, jaką członek grupy odegra przy realizacji zamówienia. Wymagane zdolności powinien posiadać co najmniej ten z konsorcjantów, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału zadań wyznaczony zostanie do realizowania danej części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnych uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji lub wykształcenia. W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków wykonawca ma obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofertą oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni współwykonawcy. Celem art. 117 ust. 4 Pzp jest umożliwienie weryfikacji, czy planowany podział zadań pomiędzy członków konsorcjum zapewnia realne wykorzystanie deklarowanych przez nich zasobów.

Na gruncie nowej ustawy aktualność zachowują tezy wyroku TSUE z dnia 4 maja 2017 r. (sprawa C387/14 ESAPROJEKT) wskazujące, że zasada równego traktowania wykonawców powinna być interpretowana w ten sposób, że nie dopuszcza się, aby wykonawca polegał na zdolnościach innego podmiotu w rozumieniu art. 48 ust. 3 dyrektywy klasycznej poprzez sumowanie wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów, które samodzielnie nie mają wymaganej zdolności do realizacji określonego zamówienia, w przypadku gdy instytucja zamawiająca uzna, że dane zamówienie jest niepodzielne, czyli że musi zostać zrealizowane przez jednego i tego samego wykonawcę, oraz że wykluczenie możliwości polegania na doświadczeniu większej liczby wykonawców jest związane z przedmiotem danego zamówienia, które musi, więc zostać zrealizowane przez jednego wykonawcę, oraz proporcjonalne do niego. Analogicznie można tą kwestię rozpatrywać w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z których każdy wykonał jedno zamówienie w sytuacji, gdy warunek udziału w postępowaniu wymaga wykonania (powtórzenia) dwóch zamówień. Naruszeniem zasady uczciwej konkurencji byłoby dopuszczenie do „obchodzenia” warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia poprzez łączenie się w konsorcja wykonawców, którzy wymaganego doświadczenia nie posiadają, bowiem poprzez samo podpisanie umowy konsorcjum doświadczenia tego przecież nie nabędą. Jeżeli na rynku znajdzie się dwóch wykonawców, z których każdy wykonał jeden raz daną robotę - nie uzyskując wymaganego w warunku doświadczenia – pojawia się pytanie, w jaki sposób staną się doświadczonymi wykonawcami jedynie w efekcie podjęcia decyzji o wspólnym starcie w postępowaniu?

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

  Bezpośredni link do zagadnienia:
  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamowienia_do_130_tys_14092022

  Pytanie 1. Czy w umowie o zamówienie publiczne konieczne jest zamieszczanie zapisów wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych?

  Odpowiedź.

  W takim zakresie w jakim wymaga tego ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Więcej na ten elektromobilności w zamówieniach publicznych w zakładce:  Czyste pojazdy

  Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

  Pytanie 2. Czy na gruncie PZP zamawiający ma możliwość i jak dodatkowo zwiększy poziom waloryzacji (max wartości) w przypadku umów dłuższych (czas trwania) niż 12 m-cy?

  Odpowiedź.

  Zmiana klauzuli waloryzacyjnej o której mowa w art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwa na etapie realizacji umowy, o ile zostaną przesłanki wskazane w art. 455 ustawy. Bez analizy konkretnych okoliczności danej sprawy nie można ocenić, czy zmiana taka w przypadku konkretnego zamawiającego jest legalna.

  Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

  Pytanie 3. Czy ewentualna zmiana cen na skutek wojny w Ukrainie na podstawie zestawienia oferty do kalkulacji oferty w PZP oraz realnych faktur za zakup produktów, które wykazuje zmiany tych kosztów, jest zasadna i dopuszczalna wobec stanowiska UZP na podst. Art. 955 ust.2.

  Odpowiedź.

  Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy jest możliwa na etapie realizacji umowy, o ile zostaną przesłanki wskazane w art. 455 ustawy. Bez analizy konkretnych okoliczności danej sprawy nie można ocenić, czy zmiana taka w przypadku konkretnego zamawiającego jest legalna.

  Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

   Bezpośredni link do zagadnienia:
   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/od_2021_umowa_zamow_publ_wykon_24082022

   Pytanie 1. Jak szacować wartość na prace projektowe np. remont czy modernizacja pięciu budynków gminnych w pięciu sołectwach? Wykonawca może być ten sam, czas ten sam.

   Odpowiedź.

   Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 19 września Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP) podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Z przepisu tego wynika zatem obowiązek dołożenia przez zamawiającego należytej staranności przy ustalaniu wartości zamówienia. Jednocześnie w myśl art. 29 ust. 2 ustawy, zamawiający nie może dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania przepisów ustawy, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami. Sens normatywny tego przepisu sprowadza się do ustalenia, iż zamawiający nie może dokonywać podziału zamówienia w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części zamówienia doszło do nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów ustawy odnoszących się do zamówień o wartości powyżej określonego progu, czy też, z drugiej strony, do nieuprawnionego zastosowania przepisów odnoszących się do zamówień o wartości poniżej określonego progu. Innymi słowy nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki podział, który zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej. Powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie w treści art. 30 ust. 1 ustawy, w myśl którego, jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Oznacza to, iż zamawiający może z określonych względów (organizacyjnych, ekonomicznych, celowościowych itp.) dokonać podziału jednego zamówienia na części, dla których to będzie prowadził odrębne postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, przy czym wartością każdej z części zamówienia, będzie łączna wartość wszystkich części zamówienia. W konsekwencji przy udzieleniu każdej z części zamówienia zamawiający będzie zobowiązany do stosowania przepisów ustawy właściwych dla łącznej wartości zamówienia. Takie działanie zamawiającego nie narusza art. 29 ust. 2 ustawy.

   Zasady szczególne dla robót budowlanych.
   Mając na uwadze definicję robót budowlanych wskazaną w art. 7 pkt 21 pzp należy przyjąć, że robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy PZP są:
   -          realizacja obiektu budowlanego;
   -          wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w załączniku Nr II do dyrektywy klasycznej.
   Powyższe oznacza, że nie sumują się wartości robót polegających na realizacji obiektu budowlanego oraz robót wykonywanych na istniejącym innym obiekcie budowlanym (odrębne zdefiniowanie obu tych zakresów determinuje potraktowanie ich jako innych rodzajów zamówień). Ocenie – w  światle zasad szacowania wartości zamówienia - należy natomiast poddać sytuacje w których:a) równolegle realizowane są obiekty budowlane;b) równolegle realizowane są roboty na wielu obiektach.

   Realizacja obiektu budowlanego.
   W przedmiocie definicji obiektu budowlanego wypowiedział się Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 5 października 2000 r. w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (C-16/98). Przedmiotowy wyrok zapadł na gruncie dyrektywy Rady 93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz. U. L 199, str. 84), lecz znajduje on zastosowanie również na gruncie obu obecnie obowiązujących dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE. Zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zasadnicze znaczenie dla odpowiedzi, czy mamy do czynienia z zamówieniem na jeden obiekt budowlany należy przypisać okoliczności, czy wynik całości robót budowlanych lub inżynieryjnych może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Wynika z tego, iż ocena czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia z jednym obiektem budowlanym powinna być dokonana w świetle gospodarczych i technicznych funkcji, które będzie spełniał. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał w omawianym wyroku, iż istnienie jednego podmiotu zamawiającego i możliwość przeprowadzenia przez przedsiębiorstwo wspólnotowe całości robót opisanych w odnośnych zamówieniach może stanowić dowód potwierdzający istnienie obiektu budowlanego w rozumieniu dyrektywy, nie może jednak stanowić w tym względzie kryterium decyzyjnego. Albowiem termin „obiekt budowlany”, który zawiera dyrektywa nie uzależnia istnienia obiektu budowlanego od takich elementów jak liczba podmiotów zamawiających, ani też czy całość robót może zostać przeprowadzona przez jedno przedsiębiorstwo. Decydującym dla kwalifikacji czy seria określonych robót stanowi realizację jednego obiektu budowlanego w rozumieniu dyrektywy są więc kryteria gospodarczych i technicznych funkcji spełnianych przez wynik tych robót. Powyższe rozważania Trybunał prowadził na tle stanu faktycznego dotyczącego serii robót remontowych i rozbudowy istniejących sieci zasilania elektrycznego i oświetlenia. Rozpatrując techniczną i gospodarczą funkcję spełnianą przez odnośne sieci zasilania elektrycznego i oświetlenia publicznego ETS zauważył, że sieć zasilania elektrycznego ma na celu, z technicznego punktu widzenia, transport energii elektrycznej przez dostawcę do indywidualnego konsumenta końcowego. W aspekcie gospodarczym konsument musi płacić za to, co zużywa. Natomiast sieć oświetlenia publicznego jest przeznaczona, z technicznego punktu widzenia, do oświetlania miejsc publicznych, korzystając z energii elektrycznej dostarczonej przez sieć zasilania elektrycznego. Władza zapewniająca oświetlenia publiczne sama pokrywa jego koszty, ale następnie odzyskuje wydatkowane kwoty od obsługiwanej populacji, nie dostosowując żądanych sum do korzyści uzyskanych przez odnośne jednostki.Powyższa analiza doprowadziła Trybunał do wniosku, że po pierwsze sieci zasilania elektrycznego i sieć oświetlenia publicznego mają różne funkcje gospodarcze i techniczne, a więc nie mogą być uważane za stanowiące części jednego obiektu budowlanego. ETS w swoim orzecznictwie podkreśla także, że sam fakt istnienia jednego zamawiającego oraz możliwość wykonania robót budowlanych przez jednego wykonawcę nie może przesądzać o istnieniu jednego zamówienia (vide wyrok ETS z 5.10.2000 roku C-16/98 Lex nr 83004). Podobne kryteria oceny tego, czy zamawiający ma do czynienia z jednym obiektem budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 5d pzp stosuje polskie orzecznictwo administracyjne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 28 listopada 2011 r. (V SA/Wa2555/10) i Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu kasacyjnym z dnia 23 stycznia 2013 r. dotyczącym ww. wyroku WSA (II GSK 1956/11). Orzeczenia dotyczyły następującego stanu faktycznego. Pismem z [...] lutego 2008 r. (nr [...]) Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zwrócił się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o przeprowadzenie kontroli udzielenia zamówień publicznych projektu [...] "[...]", realizowanego w ramach ZPORR przez M. Sp. z o.o. w L. tj. pięciu zamówień udzielonych po przeprowadzeniu postępowań w trybie przetargu nieograniczonego na:
   -          modernizację Zakładu Uzdatniania Wody nr [...],
   -          budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie kompleksu usługowo-mieszkaniowego;
   -          budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie kompleksu usługowo-mieszkaniowego;
   -          budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie strefy aktywności gospodarczej w rejonie ulicy H., N. oraz na budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu,
   -          budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie kompleksu usług motoryzacyjnych L., kolektora sanitarnego wzdłuż drogi nr [...], kolektora sanitarnego w ulicy M., kanalizacji ulicy T.

   Wnioskodawca wskazał, że jego wątpliwości wzbudził fakt podziału zamówienia na 5 odrębnych postępowań. W złożonym w toku postępowania piśmie z 21 października 2008 r. M. Sp. z o.o. w L. wyjaśniło, iż szacowane wartości zadań zostały pogrupowane zgodnie z art. 32 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759), a wartość każdego z nich nie przekracza równowartości kwoty 5 mln euro dla robót budowlanych, od której obowiązkowe było zamieszczanie ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ponadto w przypadku Projektu nie miał zastosowania art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w tym przypadku nie mamy do czynienia ani z ofertami częściowymi, gdyż przedmiot zamówienia każdego z 5 zadań (robót budowlanych) nie był podzielony, ani z zamówieniem udzielonym w częściach. W Projekcie bowiem wyodrębniono 5 zadań, które nie stanowiły części żadnego z nich i brak było jakichkolwiek powiązań pomiędzy każdym z 5 zamówień: inna lokalizacja, osobna dokumentacja techniczna oraz osobne pozwolenia na budowę. Jedynym elementem łączącym postępowania była wspólna nazwa Projektu. Decyzją Nr [...] z dnia [...] czerwca 2010 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych nałożył na M. Sp. z o.o. w L. karę pieniężną w wysokości 30.000 zł. Prezes UZP stwierdził, iż w okolicznościach faktycznych sprawy, M. Sp. z o.o. w L. dopuściło się naruszenia art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie uwzględniło faktu, iż wymienione powyżej zadania stanowią części jednego zamówienia, a co za tym idzie – że wartością owego zamówienia jest łączna wartość rzeczonych zadań, czego konsekwencją było niewywiązanie się z obowiązku publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, do czego obligował Zamawiającego art. 40 ust. 3 ustawy. Organ wskazał także na naruszenie przepisów dwóch dyrektyw tj. 2004/17/WE, oraz 2004/18/WE podkreślając że dyrektywa 2004/17/WE w art. 17 ust. 2 wskazuje, że podmioty zamawiające nie mogą unikać stosowania dyrektywy dzieląc na części projekty budowlane lub planowane zakupy określonych ilości dostaw lub usług, lub wykorzystując specjalne metody obliczenia szacunkowej wartości zamówień, a dyrektywa 2004/18/We w art. 9 ust. 3 stanowi, iż żaden projekt budowlany ani żadne planowane nabycie pewnej ilości dostaw lub usług nie mogą być dzielone z zamiarem uniknięcia stosowania dyrektywy. Organ wskazał, że cztery z pięciu przedmiotów zamówienia dotyczyły de facto jednego zamówienia publicznego, obejmującego budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta L., udzielanego w ramach projektu [...] "[...]", przedmiot którego został podzielony na cztery części. W ocenie Prezesa UZP świadczyły o tym jednolitość przedmiotu zamówienia (budowa sieci wodno-kanalizacyjnej), jednolitość miejsca (teren miasta L.), jednolitość zamawiającego (przez M. Sp. z o.o. w L.), jednolitość projektu (projekt [...] "[...]"), jednolitość wykonawcy (możliwość zrealizowania prac objętych czterema wymienionymi przez jednego wykonawcę) oraz jednolitość czasu (wymienione postępowanie wszczynane były w dniach: [...] kwietnia 2005 r. oraz [...], [...] i [...] czerwca 2005 r., terminy wykonania prac zakreślono zaś na dzień 31 lipca 2006 r. oraz na dzień 31 sierpnia 2006 r.). W ocenie Prezesa UZP, w sprawie niniejszej doszło do niedopuszczalnego podziału zamówienia publicznego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z 28 kwietnia 2011 r., uchylił zaskarżoną decyzję i orzekł jej niewykonalność oraz zasądził na rzecz skarżącej spółki zwrot kosztów postępowania sądowego. Sąd wskazał, że w rozumieniu art. 1 ust. 2 b dyrektywy 2004/18/WE obiektami budowlanymi były inwestycje objęte pięcioma zamówieniami publicznymi, z których każde może spełniać samodzielne funkcje techniczne i gospodarcze, bowiem możliwe jest korzystanie z każdego z nich w sposób niezależny od pozostałych. Sąd wskazał ponadto, że ich realizacja wiązała się także z inną lokalizacją oraz z koniecznością przygotowania odrębnej dokumentacji technicznej, w tym uzyskania odrębnych pozwoleń na budowę. Sąd I instancji wskazał, że fakt, że każdy z tych obiektów zamówiony został przez ten sam podmiot i miał być realizowany na terenie tego samego miasta, pod wspólną nazwą projektu nie może przesądzać o tym, iż obiekty te powinny zostać objęte tym samym zamówieniem. Rozstrzygające znaczenie ma bowiem to co jest w istocie jego przedmiotem, a jest nim pięć niezależnych i położonych w innym miejscu obiektów, z których każdy mógł zostać objęty odrębnym zamówieniem. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 stycznia 2013 r. potwierdził zasadność ww. argumentów oddalając skargę kasacyjną Prezesa UZP.

   Podsumowując, analiza orzecznictwa ETS i polskich sądów administracyjnych prowadzi do wniosku, że jeżeli zamawiający planuje zamówienie obejmujące realizację określonej grupy budynków lub budowli w zaplanowanej perspektywie czasowej (nawet, jeżeli są objęte jednym źródłem finansowania) powinien przeprowadzić analizę funkcji tych budynków i budowli w aspekcie gospodarczym i technicznym. Obecne stanowisko UZP odzwierciedla tezy ww. orzecznictwa sądów administracyjnych wyznacznikiem obowiązku łącznego szacowania wartości zamówienia będzie zatem obiekt budowlany, jeżeli przedmiotem robót będzie wykonanie obiektu budowlanego (ewentualnie zaprojektowanie i wykonanie obiektu). Poprzez obiekt budowlany należy rozumieć zgodnie z art. 7 pkt 14 Pzp wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Istnienie obiektu budowlanego powinno być oceniane w związku z funkcją gospodarczą lub techniczną rezultatu wykonanych robót budowlanych. Obiektem może być zatem przykładowo określony budynek spełniający funkcję teatru, pływalni lub inna budowla typu most czy tunel. Jednocześnie za obiekt budowlany należy uznać także zespół czy kompleks obiektów w rozumieniu prawa budowlanego, mający pełnić określoną funkcję gospodarczą lub techniczną, np. zespół rekreacyjno-wypoczynkowy, w ramach którego funkcjonować będą odrębne budynki pływalni, siłowni, sali gimnastycznej, spa, korty tenisowe, parkingi itp.[1].            

   Wykonanie robót budowlanych na istniejących obiektach budowlanych.
              
   Zgodnie z przepisami art. 7 pkt 21 ustawy PZP zamówieniem na roboty budowlane jest także wykonanie robót budowlanych określonych w załączniku Nr II do dyrektywy klasycznej. W tym przypadku chodzi o roboty wykonywane na już istniejących obiektach budowlanych (w odróżnieniu od zamówień objętych pkt 3.1 ekspertyzy). Na uwagę zasługuje fakt, że w tym przypadku ustawodawca nie posłużył się pojęciem obiektu budowlanego a dowołał się do załącznika Nr II do dyrektywy klasycznej. Oznacza to, że ustawodawca nie pozwala zamawiającemu na automatyczne odrębne ustalania wartości zamówień na roboty budowlane realizowane na odrębnych obiektach budowlanych. A więc realizacja robót budowlanych na kilku obiektach budowlanych może być uznana za jedno zamówienie publiczne. W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych kryteriami służącymi do oceny, czy różne roboty budowlane stanowią jedno zamówienie, nie będą kryteria odnoszące się do gospodarczych lub technicznych funkcji „obiektu”, gdyż różne roboty budowlane nie stanowią wykonania „obiektu budowlanego”. Podstawowym kryterium pozwalającym na ustalenie, czy określone prace składają się na jedno zamówienie na roboty budowlane, czy też stanowią zamówienia odrębne, będzie przede wszystkim rodzaj planowanych prac budowlanych. Ponadto istotna dla oceny będzie okoliczność, czy dane zamówienia na roboty budowlane były możliwe do przewidzenia w tym samym czasie, czy wchodzą one w zakres jednego programu (projektu) unijnego lub krajowego (a zatem możliwość ich przewidzenia), czy podmiotem udzielającym był ten sam zamawiający. Odmienna lokalizacja realizowanych prac budowlanych nie przesądza o odrębnym ustalaniu wartości tych robót, a tym samym uznaniu, że każda z nich stanowi odrębne zamówienie[2]

   [1] Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Red. Hubert Nowak, Mateusz Winiarz. UZP 2021.
   [2] Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Red. Hubert Nowak, Mateusz Winiarz. UZP 2021.

   Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

   Pytanie 2. Czy można wymagać konkretnej ilości pracowników np.: 5 do wykonania roboty budowlanej zatrudnionych na umowę o pracę. Czy w ogóle można wymagać projektanta z 8 letnim doświadczeniem?

   Odpowiedź.

   Zgodnie z treścią art. 116 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może określić warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zgodnie z treścią paragrafu 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) , zamawiający może żądać od wykonawcy wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający badając zdolności wykonawcy może wymagać wykazania czy wykonawca dysponuje określoną ilością osób które będą wykonywały przedmiot zamówienia (w praktyce dotyczy to osób które będą pełniły funkcje kierownicze lub kluczowe dla jakości wykonania). Zamawiający ma prawo także wymagania aby wykonawca wykazał się określonym przez zamawiającego (proporcjonalnym do zamówienia) poziomem średniorocznego zatrudnienia (paragraf 9 ust. pkt 9) powołanego rozporządzenia).

   Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

   Pytanie 3. Sposób konstruowania ZO w oparciu o wytyczne bez PZP, z zakresu robót budowlanych.

   Odpowiedź.

   Niestety pytanie jest zbyt ogólne.

   Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

    Bezpośredni link do zagadnienia:
    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zam_publ_robot_budow_projekt_23082022

    Pytanie 1. Czy szacownie wartości zamówienia może zostać przeprowadzone w oparciu o 2 szacunkowe oferty czy mogą być 3? Zamawiający mimo starań nie uzyskał 3 szacunkowej oferty.

    Odpowiedź.

    Wytyczne kwalifikowalności ani ustawa Prawo zamówień publicznych nie wskazują wymaganej liczby wycen niezbędnych do szacowania wartości zamówienia. Jeżeli zamawiający rozesłał zapytanie o wycenę do większej liczby wykonawców, a w efekcie uzyskał tą wycenę jedynie od dwóch podmiotów i wycena ta odpowiada wycenie, która pojawiła się później w postępowaniu, nie stanowi to naruszenia wytycznych ani ustawy Prawo zamówień publicznych.

    Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

    Pytanie 2. Czy instytucja przedmiotowych środków dowodowych jest nieodłączna od równoważności? Czy wzywam do złożenia i wymagam w SWZ tylko wtedy, gdy oferent składa ofertę z materiałami równoważnymi?

    Odpowiedź.

    Instytucja przedmiotowych środków dowodowych nie jest instytucją występującą jedynie w związku z obowiązkiem wykazania równoważności oferty (są to co do zasady dwie odrębne instytucje). Przedmiotowe środki dowodowe mają na celu potwierdzenie zgodności oferowanej dostawy, usługi lub roboty budowlanej z opisem przedmiotu zamówienia wówczas, gdy wykonawca przedstawia ofertę na rozwiązanie podstawowe, jak i równoważne.

    Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

     Bezpośredni link do zagadnienia:
     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamow_publ_od_2021_19072022

     Pytanie 1. Czy na kosztorysie inwestorskim obowiązkowe jest złożenie podpisu przez inwestora - zamawiającego? Jeśli tak, z jakich przepisów to wynika.

     Odpowiedź, 12.07.2022 r.

     Zakres danych do umieszczenia na kosztorysie inwestorskim został wskazany w paragrafie 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Rozporządzenie to nie wymienia podpisu inwestora.

     Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

      Bezpośredni link do zagadnienia:
      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamowienia_12072022

      Pytanie 1. Zamawiający zmienił w trakcie postępowania kryterium oceny ofert z dni kalendarzowych na robocze. Wykonawca złożył ofertę na starym formularzu zawierającym zapis kalendarzowe. Zamawiający odrzucił ofertę jako niezgodną z SWZ uznając, że wszelkie próby wyjaśniania czy poprawy byłyby nieuprawnionym działaniem o charakterze negocjacyjnym z Wykonawcą. Czy postąpił słusznie?

      Odpowiedź.

      Niestety nie jestem w stanie oceniać określonych stanów faktycznych podczas trwania postępowania (do tego sprowadza się pytanie) bez dokumentacji postępowania. Zachowanie zamawiającego zależy od treści SWZ bez której nie mogę odpowiedzieć na pytanie.

      Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

      Pytanie 2. Zamawiający przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik pod nazwą: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem parametrów technicznych i kalkulacją cenową. Załącznik ten poza opisem przedmiotu zamówienia zawiera również tabelę do wypełnienia odnośnie spełniania przez oferowane przez Wykonawcę produkty parametrów technicznych określonych w SWZ oraz tabelę stanowiącą kalkulację wyliczenia ceny ofertowej. Czy dokument ten, którego wzór został wytworzony przez Zamawiającego, należy traktować, jako przedmiotowy środek dowodowy, gdyż służy w danym postępowaniu potwierdzeniu spełniania przez oferowane produkty parametrów określonych przez Zamawiającego?

      Odpowiedź.

      Niestety nie jestem w stanie oceniać określonych stanów faktycznych podczas trwania postępowania (do tego sprowadza się pytanie) bez dokumentacji postępowania. To zamawiający w SWZ wskazuje, jaki charakter przypisano danemu dokumentowi.

      Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

      Pytanie 3. Czy w przypadku stwierdzenia przy odbiorze końcowym, że roboty nie zostały wykonane należycie, Zamawiający może uruchomić zabezpieczenie należytego wykonania umowy, pomimo wezwania Wykonawcy do ponownego wykonania wadliwej części robót?


      Odpowiedź.

      Niestety nie jestem w stanie oceniać określonych stanów faktycznych podczas trwania postępowania (do tego sprowadza się pytanie) bez dokumentacji postępowania. Możliwość skorzystania z uprawienia do zgłoszenia roszczenia z gwarancji zależy od treści indywidualnej umowy oraz treści indywidualnej gwarancji.

      Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

      Pytanie 4. Czy w postępowaniu powyżej progów unijnych oświadczenie z art. 5k (nowe podstawy wykluczenia) składa również podmiot trzeci, na którego zasoby powołuje się wykonawca?


      Odpowiedź.

      Z uwagi na treść przepisów art. 5k rozporządzenia 833/2014 na Zamawiającym spoczywa bowiem obowiązek weryfikacji, czy w stosunku do podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia, nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - jeżeli jest wskazane w SWZ jako dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia - powinno zostać złożone w odniesieniu do podmiotu udostępniającego zasoby jedynie wówczas, gdy planowane jest, że wykona ponad 10% wartości zamówienia.

      Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

      Pytanie 5. W jakim miejscu w Ustawie PZP znajduje się możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty, za zgodą Wykonawcy, po terminie związania ofertą w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 2?


      Odpowiedź.

      Art. 252 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

       

       Bezpośredni link do zagadnienia:
       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamow_publ_po_roku_now_ustaw_13062022

       Pytanie 1. Co zrobić, jeśli w projekcie EFS nie osiągnięto 100% założonych wskaźników, jakim była liczba osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, po zakończeniu projektu (w okresie sporządzania końcowego WNP)?

       Odpowiedź.

       Nieosiągnięcie wskaźnika co do zasady wiąże się z regułą proporcjonalności, czyli niekwalifikowalnością wydatków proporcjonalną do stopnia nieosiągnięcia wskaźnika. Jako że ten wskaźnik dotyczy całego projektu, a nie poszczególnych zadań, grozi Wam niekwalifikowalność wyliczana proporcjonalnie od całej kwoty dofinansowania. Rozwiązanie utrudnia fakt, że dzieje się to już po zakończeniu projektu, więc nie da się go przedłużyć ani zmienić wskaźników. W tym wypadku zostaje tylko jedno rozwiązanie. Składając wniosek o płatność pokazujecie, że wskaźnik nie jest zrealizowany, instytucja stosuje regułę proporcjonalności, ale ma prawo od niej odstąpić. Żeby mogła skorzystać z tego prawa, musicie zawnioskować o odstąpienie, pokazując że z jakichś obiektywnych przyczyn, niezależnych od Was nie dało się osiągnąć wskaźnika. Często taką przyczyną jest np. pandemia i ograniczenia dotyczące liczby osób w pomieszczeniu, dlatego np. kluby seniora nie realizowały 100% wskaźników. Należy wykazać, że albo obiektywnie nie dało się osiągnąć wskaźnika, albo przeszkody były na tyle silne, że nie dało się ich przezwyciężyć. Na pewno trzeba opisać działania podejmowane przez beneficjenta żeby jednak wskaźnik osiągnąć (np. uzupełniające rekrutacje itd.), można udowodnić niemożliwość podjęcia takich działań.

       Forma wniosku o odstąpienie od reguły proporcjonalności jest do ustalenia z instytucją - na pewno będzie pisemna, ale czy papierowa czy w LSI, to do uzgodnienia. Moment jego złożenia też nie jest z góry określony, najlepiej zaraz po złożeniu końcowego wniosku o płatność. Polecam porozmawiać z opiekunem projektu i ustalić formę i termin złożenia wniosku, można też wstępnie przedstawić swoją argumentację i wysondować co na to instytucja. Podkreślam że mają prawo, ale nie obowiązek odstąpić, więc trzeba mieć mocne argumenty.

       Opracowane przez Pana Michała Byliniaka

       Pytanie 2. Rozliczanie stawki jednostkowej w przypadku dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

       Odpowiedź.

       Stawka jednostkowa jest uproszczoną metodą rozliczania wydatków, oznacza to że zgodnie z zapisami podrozdziału 6.6.2 pkt 3. wytycznych kwalifikowalności, jest weryfikowana na podstawie dokumentów merytorycznych, wskaźników i zrealizowania zakresu rzeczowego. Beneficjent, który realizuje projekt tego typu musi rozliczać swoich uczestników z poszczególnych stawek, ale w umowach grantowych ma prawo zawrzeć np. zapisy o rozliczeniu na podstawie faktur. Jest to jednak zapis umowny, dodatkowy. Kluczowe w relacji uczestnik - beneficjent jest potwierdzenie zrealizowania całego zakresu rzeczowego zakupów - punkt po punkcie, zgodnie z parametrami.  W relacjach beneficjent - instytucja, kiedy już jesteśmy pewni osiągnięcia zakładanych efektów rzeczowych i właściwego zrealizowania zakupów, wykazujemy w LSI stawkę, określając jej wartość zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, niezależnie od realnych wydatków uczestnika. .

       Opracowane przez pana Michała Byliniaka

        Bezpośredni link do zagadnienia:
        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamyk_projekt_rpo_wsl_08062022

        Pytanie 1. Czy w przypadku braku ofert na np. cały zestaw komputerowy, można rozbić zapytanie na kilka elementów?

        Odpowiedź.

        W pierwszej kolejności należy przeanalizować, czy poprzednie zapytanie dotarło do odpowiednio szerokiego kręgu potencjalnych wykonawców zamówienia – bo może informacja o postępowaniu nie trafiła do nich i to było przyczyną braku ofert. Jeżeli z analiz wyniknie, że nie ma szansy przy powtórzonym zapytaniu na otrzymanie ofert – możecie Państwo przeprowadzić zapytanie na poszczególne elementy, ale UWAGA: podział zamówienia nie może doprowadzić do obejścia wymogów związanych z danym trybem prowadzenia zamówienia – wartością zamówienia będzie ta pierwotna wartość, oszacowana z należytą starannością dla całości zamówienia nie podzielonego na poszczególne elementy i należy zastosować tryb właściwy dla tej wartości.

        Opracowane przez pana Marka Świcia

        Pytanie 2. Projekty z dotacją poniżej 100 tys. euro - czy można stosować uproszczone metody zamówień?

        Odpowiedź.

        W projektach, w których wartość wsparcia publicznego wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 000 euro, wydatki rozliczane są metodami uproszczonymi (np. stawką ryczałtową) – musi to wynikać z regulaminu konkursu i samego wniosku o dofinansowanie – trzeba zweryfikować, czy mój projekt jest rozliczany metodami uproszczonymi. Zostało to uregulowane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w rozdziale 6.6. Uproszczenia nie dotyczą zamówień, ale dotyczą zasad rozliczania wydatków (np. faktur, wyciągów) i informacji zamieszczanych we wniosku o płatność.

        Natomiast w rozdziale 6.5 pkt 6 lit. b) Wytycznych uregulowane są zwolnienia z zamówień w przypadku wydatków ponoszonych metodami uproszczonymi – dotyczy to Rozeznania rynku (6.5.1 w Wytycznych) oraz Zasady konkurencyjności (6.5.2 w Wytycznych). Należy pamiętać, że zwolnienie to określone w Wytycznych nie obejmuje procedur uregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

        Opracowane przez pana Marka Świcia

        Pytanie 3. We wniosku o dofinansowanie przyjęto realizację 102 instalacji odnawialnych źródeł ciepła. Czy na etapie podpisania umowy o dofinansowanie tj. Formularz 7.11 istnieje możliwość zmniejszenia realizacji do 101 instalacji ze względu na rezygnację jednego z mieszkańców w ostatnim momencie?


        Odpowiedź.

        Zmiana ilości instalacji odnawialnych źródeł ciepła ze 102 na 101 jest istotnym elementem projektu – wiąże się z założonym wskaźnikiem. Taka zmiana wymaga zgody instytucji podpisującej umowę z beneficjentem. Proszę o zgłoszenie tego faktu do osób, które zajmują się przygotowaniem umowy do podpisania. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda na zmianę – to instytucja będąca stroną umowy zdecyduje, czy wskaźnik (a co za tym idzie i budżet projektu) zostaną poprawione już na etapie podpisywania umowy, czy też umowa zostanie podpisana z wartością pierwotnego wskaźnika (tak jak zostało to ujęte we wniosku o dofinansowanie), a dopiero po podpisaniu umowy będzie możliwy aneks zawierający zmieniony wskaźnik.

        Opracowane przez pana Marka Świcia
         

         Bezpośredni link do zagadnienia:
         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realiz_rozlicz_projekt_react_eu_26042022

         Pytanie 1. Jako gmina mamy dwa wnioski w ramach 9.2 jako rezerwowe w LSI. W związku z powyższym mam pytanie, czy istniałaby możliwość, aby je zaktualizować i zrealizować w ramach istniejących potrzeb, które zgłosiliśmy. Ich realizacja pozwoliłaby nam na zorganizowanie zajęć dla seniorów oraz dzieci i młodzieży, których mamy z Ukrainy?
         Odpowiedź, 06.04.2012 r.
         Nie przewiduje się zwiększenia alokacji w rozstrzygniętych już naborach, co miałoby skutkować przyjęciem do realizacji projektów obecnie znajdujących się na listach rezerwowych. Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, iż uczestnikami projektów z poddziałania 9.2.5 są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Możliwość zaangażowania w projektach obywateli Ukrainy ograniczona byłaby zatem wyłącznie do osób, które spełniają dotychczasowe przesłanki wynikające z zapisów Wytycznych oraz regulaminu konkursu.

         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

         Pytanie 2. Z uwagi na charakter projektu - uproszczone metody rozliczenia oraz charakter grupy - czy będzie można liczyć na bardziej elastyczne podejście do wskaźników/ ewentualnie ich zmiany?
         Odpowiedź, 06.04.2022 r.
         Z pytania nie wynika jednoznacznie, czy chodzi o ewentualną zmianę wskaźników na etapie realizacji czy też o monitorowanie projektów wspierających obywateli Ukrainy za pomocą innych wskaźników niż te, które do tej pory stosowane były w działaniu 9.2.

         Jeżeli mowa jest o potencjalnym problemie z zapewnieniem zakładanego wskaźnika osobowego w sytuacji, gdy uczestnicy są grupą, której plany na przyszłość są nieustalone (m.in. istnieje możliwość, iż uczestnicy mogą powrócić na teren swojego państwa w trakcie trwania projektu) należy pamiętać, iż wartość wskaźnika jest skorelowana z wielkością dofinansowania. Jeżeli w trakcie realizacji projektu zaistnieją czynniki, które zagrożą realizacji wskaźników w pierwotnie zakładanej wysokości, istnieje możliwość ich obniżenia, co wiąże się jednak ze zmniejszeniem wartości dofinansowania.

         Jeśli chodzi natomiast o rodzaj wskaźników, które będą zastosowane do monitorowania przedmiotowych projektów, będą to na pewno wskaźniki specyficzne dla wsparcia obywateli Ukrainy, na ten moment nie możemy jednak wykluczyć, że obowiązkowe do wykazania będą również wskaźniki monitorujące standardowe działania z zakresu usług społecznych.

         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

         Pytanie 3. Wkład własny - istotnym jest, aby JST nie musiało wnosić wkłady własnego pieniężnego. JST już mają mocno okrojone budżety i wyasygnowanie kolejnych środków będzie problematyczne.
         Odpowiedź, 06.04.2022 r.
         Dopuszczalne w ramach naboru będzie wnoszenie wkładu własnego zarówno za pomocą środków finansowych, jak i w postaci niepieniężnej. Będzie on mógł być więc pokryty np. poprzez pracę wolontariuszy czy udostępnienie pomieszczeń z zasobów lokalowych.

         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

         Pytanie 4. Proszę doprecyzować dokumenty, na podstawie których będziemy mogli zakwalifikować UP. I jakie będzie musiał projekt osiągnąć wskaźniki? 

         Odpowiedź, 06.04.2022 r.
         Uczestnikiem projektu będą obywatele Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które otrzymały nr PESEL i są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do zakwalifikowania uczestnika do projektu będą więc konieczne dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

         Pytanie 5. Jaki będzie przewidywany okres kwalifikowalności wydatków w ramach omawianego (hipotetycznego) projektu?

         Odpowiedź, 06.04.2022 r.
         Jesteśmy  w trakcie ustalania ostatecznej daty, do której będą mogły być realizowane projekty, nie będzie ona jednak wcześniejsza niż 30 czerwca 2023 r.

         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

         Pytanie 6. Czy rozważany był ewentualnie pomysł wyłonienia jednego operatora, który zajmuje się refinansowaniem zgłaszanych działań i/lub ewentualnie specjalistyczną pomocą (np.: w zakresie tłumaczeń, usług terapeutycznych, ,,asystentury codziennej" dla osób z Ukrainy w regionie/subregionach? 

         Odpowiedź, 06.04.2022 r.
         Ze względu na zasady realizacji i rozliczania środków EFS nie jest możliwe przyjęcie proponowanej formuły operatora.  Planuje się ogłoszenie naboru, w ramach którego każdy samorząd będzie aplikował samodzielnie o środki na podstawie zdiagnozowanych przez siebie potrzeb.

         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

          Bezpośredni link do zagadnienia:
          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_9_2_ukraina_ze_srodkow_efs_30032022

          Pytanie 1. Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania na projekt grantowy, w ramach którego wszystkie kotły zostały już wymienione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

          Odpowiedź, 14.12.2021 r.

          Nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania na projekty zakończone, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 65, ust. 6: „Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta”, co ma odzwierciedlenie w Regulaminie konkursu w kryterium formalnym dopuszczającym „Kwalifikowalność przedmiotowa projektu”, w ramach którego ocenie podlega, czy projekt został ukończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

          W przypadku projektu grantowego, za operację, w rozumieniu Rozporządzenia UE nr 1303/2013, uznać należy cały projekt objęty wnioskiem o dofinansowanie, nie zaś pojedynczy grant dla mieszkańca. Realizacja projektu grantowego dotyczyła będzie zatem wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie projektu zawieraną z wnioskodawcą (gminą). Za fizyczne ukończenie bądź pełną realizację projektu uznawać należy podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru dla ostatniego elementu projektu. Pełna realizacja projektu grantowego (zakup wszystkich źródeł ciepła), nie powinna nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

          Jednocześnie ocena kwalifikowalności ponoszonych wydatków w ramach projektu grantowego prowadzona będzie w oparciu o zapisy Regulaminu konkursu, w którym określono początek terminu kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach grantów przez grantobiorcę jako 1 stycznia 2021 r. oraz inne dokumenty opracowane przez beneficjenta projektu grantowego tj. procedury realizacji projektu grantowego, umowę powierzenia grantu (które mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia w tym zakresie).

          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

           

           Bezpośredni link do zagadnienia:
           https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_4_6_1_czyste_powietrze_konkurs_40521

           Pytanie 1. Część wydatków na pomoce dydaktyczne wykazanych we wniosku o płatność została uznana za niekwalifikowane, kwota pomniejszenia zostanie wykorzystana w projekcie na inne wydatki, szkoła zakupi pomoce dydaktyczne z własnych środków. Proszę o informację, w jaki sposób rozliczyć i zaksięgować takie zakupy?

           Odpowiedź.

           W opisanym przypadku istotna jest przyczyna uznania wydatku za niekwalifikowalny. Jeśli wydatek zostałby zakwestionowany dlatego, że nie ma związku z projektem (nie jest niezbędny do poniesienia, nie był ujęty w budżecie projektu) wydatek ten należy wyksięgować z wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego projektu. Środki finansowe za ten wydatek nie zostaną rozliczone w ramach projektu (nie zostaną sfinansowane z zaliczki ani zrefundowane) ponieważ nie wchodzą w zakres rzeczowy projektu.

           Jeśli w miejsce zakwestionowanego wydatku Beneficjent poniesie inne wydatki, które mogą być wydatkami kwalifikowalnymi w projekcie (spełniają wszystkie kryteria kwalifikowalności, w tym są niezbędne do poniesienia oraz są ujęte w budżecie projektu) mogą być w projekcie rozliczone na zasadach ogólnych (w tym ujęte w wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu).

           Jeśli jednak wydatki na pomoce dydaktyczne są wydatkiem niezbędnym do poniesienia w projekcie, ale zostały zakwestionowane ze względu np. na ich niewystarczającą jakość, to wydatek taki musi zostać poniesiony ponownie. Musi też zostać ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu.

           Opracowane przez panią Halinę Kędziorę

            Bezpośredni link do zagadnienia:
            https://rpo.slaskie.pl/czytaj/ewidencja_ksiegowa_kwalifikowalnosc_vat_szkolenie_04112021

            Pytanie 1. We wniosku o dofinansowanie mamy zaplanowany wydatek pn. "Zakup drobnego wyposażenia do Klubów", gdzie w opisie wyszczególnione są min. meble, stoły, krzesła, gry edukacyjne, czajnik elektryczny i inne AGD, książki, sprzęt sportowy, pufy do siedzenia, filiżanki, sztućce, bindownica, i inne sprzęty biurowe - na łączną kwotę 24 000 zł. Czy w tego typu wieloasortymentowym przedmiocie zamówienia możemy mówić o występowaniu tożsamości przedmiotowej i podmiotowej, czy też traktować to jako odrębne zamówienia i szacunki zrobić oddzielnie na sprzęt AGD, sprzęty biurowe, sztućce i pozostałe?


            Odpowiedź

            Szacowanie wartości zamówienia odbywa się w oparciu o trzy tożsamości: przedmiotową, podmiotową i czasową. Istotą tożsamości przedmiotowej i podmiotowej jest ustalenie podobieństwa dostaw oraz możliwości nabycia tych dostaw do „tego samego wykonawcy” czyli ustalenie, że są one dostarczane przez ten sam krąg potencjalnych wykonawców.

            W związku z tym łączne szacowanie takich artykułów jak np. sprzętu sportowy i sprzęt biurowy nie jest zasadne, z uwagi na brak podobieństwa rzeczowego. Dodatkowo produkty te nie są co do zasady nabywane u tych samych wykonawców.

            Dlatego w tego typu projektach w celu ustalenia sposobu postępowania beneficjent musi zgrupować przedmiotowo podobne dostawy i ustalić wartość dla każdej z tych grup osobno. W tym kontekście sprzęt AGD będzie stanowił odrębną grupę, sprzęty biurowe odrębną itd.

            Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

             Bezpośredni link do zagadnienia:
             https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamowienia_publiczne_do_130_000_zl_szkolenie_12102021

             Pytanie 1. Czy przy wykonaniu otworu okiennego i drzwiowego w ścianie zewnętrznej budynku oraz dostawieniu schodów metalowych do drzwi potrzebne jest zgłoszenie budowlane?


             Odpowiedź

             Wykonanie otworu okiennego i drzwiowego w ścianie zewnętrznej budynku zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 7a Prawa budowlanego należy zakwalifikować do przebudowy budynku, a dokładniej przebudowy przegrody zewnętrznej tegoż budynku. Zatem w przypadku gdy takie roboty mają być wykonane w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, to zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 pkt. 1 lit. a w związku z art. 30 ust. 4c Prawa budowlanego wymagają one zgłoszenia, do którego należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej w trzech egzemplarzach albo w postaci elektronicznej. Oczywiście należy mieć na uwadze zastrzeżenie zawarte w art. 29 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy …” o ile przebudowa ta nie prowadzi do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę na której budynek jest usytuowany”.
             W przypadku gdyby takie zwiększenie obszaru oddziaływania obiektu wystąpiło, to wówczas roboty budowlane można byłoby przeprowadzić po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (tylko w takim trybie można zapewnić udział w postępowaniu sąsiadów ). „Dostawienie” schodów metalowych do tak wykonanego otworu drzwiowego należy zakwalifikować do definicji montażu. Montaż schodów metalowych przy budynku nie zmienia zagospodarowania terenu działki i zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wymaga ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy ( w przypadku braku planu miejscowego ). Zatem jeżeli w związku z wykonaniem otworu drzwiowego koniecznym jest wykonanie montażu schodów metalowych, to w dokumentacji projektowej przebudowy przegrody zewnętrznej ( dołączanej do zgłoszenia ) projektant takie rozwiązanie powinien uwidocznić.

             W przypadku gdy projektowane jest wykonanie otworu okiennego i drzwiowego w ścianie zewnętrznej budynku o innej funkcji niż budynek mieszkalny jednorodzinny (wraz z montażem metalowych schodów zewnętrznych), roboty takie będą wymagały uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. ( art.29 ust. 4 pkt. 1 lit.a - „Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia o którym mowa w art. 30 wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z wyłączeniem przebudowy przegrody zewnętrznej” ). Oczywiście do wniosku o pozwolenie na budowę koniecznym będzie dołączenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w postaci papierowej w trzech egzemplarzach albo w postaci elektronicznej bez konieczności dołączania decyzji o warunkach zabudowy ( na terenach nie objętych ustaleniami planu miejscowego ). Przebudowa bowiem zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wymaga ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji ( z wyjątkiem przebudowy wymagającej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach albo takiej przebudowy, która wymaga zmiany zagospodarowania terenu działki np. konieczność zaprojektowania nowych miejsc postojowych).

             Opracowane przez pana Sławomira Stolarskiego

              Bezpośredni link do zagadnienia:
              https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prawo_budowlane_po_nowelizacji_szkolenie_rpo_wsl_05102021

              Pytanie 1. W przypadku trwałości rezultatu dla nauczycieli (tj. przez 12 m-cy będę wykorzystywał wiedzę zdobytą na szkoleniu), jeśli w tym okresie przeszkoleni nauczyciele rozwiążą umowę o pracę z placówką oświatową, jak to interpretować? Czy jest spełniony warunek trwałości rezultatu?         


              Odpowiedź

              Co do zasady, nie.

              W sytuacji gdy zajęcia dodatkowe nie będą prowadzone przez przeszkolonych w ramach projektu nauczycieli, Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia ich realizacji (w wymaganym okresie trwałości) przez kadrę o tożsamych/zbliżonych umiejętnościach czy kompetencjach. Niemniej jednak, dla właściwej analizy oceny skutków zmian kadrowych konieczna jest znajomość faktycznych okoliczności sprawy.

              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

              Pytanie 2. Jeśli beneficjent nie ma obowiązku umieszczać tablicy pamiątkowej, ale chciałby, czy w takim przypadku może umieścić na niej dodatkową informację tj. kwotę dofinansowania UE, skoro we wzorze tablic nie ma takiej informacji?

              Odpowiedź

              Nie.

              Zgodnie z wymogami określonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji wzoru tablicy pamiątkowej nie można modyfikować, w tym: dodawać znaków, informacji itp.

              Modyfikacji mogą podlegać informacje umieszczone na plakacie – o ile obowiązkowe informacje będą nadal czytelne i wyraźnie widoczne.

              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego


              Pytanie 3. 
              Rozeznanie rynku, czy konieczne jest wymaganie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych, jeżeli tak to na jakim etapie?

              Odpowiedź

              Co do zasady, tak.

              Wymóg złożenia ww. oświadczenia wynika z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie projektu.

              Niemniej, wzór umowy zmienił się w ww. zakresie – obligując złożenie oświadczenia o braku powiązań osobowo-kapitałowych w ramach rozeznania rynku jedynie podmioty niebędące zamawiającymi w rozumieniu ustawy Pzp (co do zasady: podmioty prywatne – jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne, spółki prawa handlowego; organizacja pozarządowe).

              Jeśli są Państwo zobligowani do złożenia ww. oświadczenia, należy je sporządzić i podpisać w momencie udzielenia zamówienia (np. z dniem zawarcia umowy lub złożenia zamówienia lub wystawienia faktury/rachunku przez wykonawcę).

              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

              Pytanie 4. Czy kary umowne naliczone wykonawcy pomniejszają dofinansowanie (czy jest to przychód projektu?)?

              Odpowiedź.

              Nie.

              Zgodnie z podrozdziałem 6.9 pkt 4: Za dochód nie uznaje się zatrzymanego wadium wpłaconego przez podmiot ubiegający się o realizację zamówienia, kar umownych (w tym kar za odstąpienie od umowy i kar za opóźnienie), zatrzymanych kaucji zwrotnych rozumianych jako sumy pieniężne złożone jako gwarancja dotrzymania zobowiązania, premii za otwarcie rachunku płatniczego, gwarancji bankowych oraz ulg z tytułu terminowego odprowadzania składek do ZUS/US. Płatności otrzymane przez beneficjenta w powyższych przypadkach nie pomniejszają wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

              Dodatkowo podczas szkolenia padło następujące pytanie, na które warto odpowiedzieć szerzej:

              Pytanie 5. Czy zaświadczenie z PUP/ZUS dot. statusu uczestnika obligatoryjne w każdym poddziałaniu,
               w którym taka osoba zostanie zakwalifikowana do projektu? Tzn. niezależnie od celu projektu – w przypadku wpisywania do PEFS osoby o statusie bezrobotna/bierna – należy odebrać od uczestnika stosowne zaświadczenie?

              Odpowiedź

              Nie.

              Obowiązek potwierdzania kwalifikowalności dotyczy wyłącznie takich uczestników, których status jako osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo jest warunkiem zakwalifikowania do projektu EFS i otrzymania wsparcia (osoby te stanowią grupę docelową lub część tej grupy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie). Dotyczy to więc przypadków, gdy:

              - kryterium wyboru projektu zakładało, że projekt jest skierowany do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, lub

              - beneficjent sam założył w projekcie (pomimo braku obowiązku, który miałby wynikać z kryterium lub ze względu na zapisy SzOOP lub regulaminu naboru), że jego odbiorcami są osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.

              IZ nie zaleca takiego określania grupy docelowej przez beneficjentów, jeśli nie wynika to z kryteriów wyboru projektu.

              Wspomniany obowiązek nie dotyczy więc osób, które biorą udział w projekcie ze względu na inne cechy niż status na rynku pracy, np. uczniów lub studentów. Również w projektach przedszkolnych nie ma obowiązku przedstawiania zaświadczeń. Podobnie, jeżeli grupę docelową określimy jako osoby bezdomne – nie ma potrzeby pozyskiwania i przedstawiania dla nich zaświadczeń.

              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

               Bezpośredni link do zagadnienia:
               https://rpo.slaskie.pl/czytaj/proces_kontroli_najczestsze_uchybienia_szkolenie_efs_24092021

               Pytanie 1. Czy osoby tworzące OPZ, które podpisują oświadczenie przed rozpoczęciem prac nad postępowaniem, że nie są prawomocnie skazane, są zobligowane do oświadczenia 56 ust. 2 po otwarciu ofert?


               Odpowiedź

               Zarówno oświadczenie o braku konfliktu interesów (art. 56 ust. 1 i 2 ustawy PZP) jak i oświadczenie o braku skazania za określone przestępstwa (art. 56 ust. 3 ustawy PZP) składane są przez ten sam krąg podmiotów: kierownika zamawiającego, członków komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia.

               Literalna interpretacja art. 56 ustawy PZP wskazuje, że oświadczenia takie składają co do zasady osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania, a nie jego przygotowaniem. Przez prowadzenie postępowania należy rozumieć czynności dokonywane od momentu jego wszczęcia do czasu zakończenia. Dodatkowo jednak ustawodawca wskazał, że oświadczenie składają osoby „mogące mieć wpływ na wynika postępowania”.

               W „Prawo zamówień publicznych Komentarz” pod redakcją H. Nowaka, M. Winiarza opublikowanym na stronach internetowych UZP wyjaśniono co należy rozumieć pod pojęciem „osób mogące wpłynąć na wynik przeprowadzanego postępowania”. Chodzi o osoby, które: „(…) w szczególności poprzez dokonywanie takich czynności, które prowadzą do możliwości uzyskania zamówienia przez wykonawcę, z którym osoby te są powiązane, jak i zwiększają szanse danego wykonawcy na uzyskanie zamówienia”.

               W innej części ww. Komentarza wskazano także, że „Wyłączenie z uwagi na konflikt interesów [art. 56 ust. 1 i 2 – przy. autorki odpowiedzi] nie dotyczy osób wykonujących czynności przed wszczęciem postępowania, związanych z jego przygotowaniem, jeżeli osoby te następnie nie wykonują żadnych czynności po wszczęciu postępowania". Co więcej takie samo wyjaśnienie zamieszczono w odniesieniu do wyłączenia z uwagi na skazanie: „Przesłanka ta obejmuje analogiczny krąg osób jak te podlegające wyłączeniu z uwagi na konflikt interesów, tj. dotyczy osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania".

               Mając zatem na względzie całokształt regulacji, w szczególności jej cel oraz wyjaśnienia UZP, należałoby przyjąć, że pod pojęciem „osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania” należy rozumieć osoby, które nie pełnią funkcji kierownika zamawiającego, członków komisji przetargowej, biegłych czy pełnomocników, ale działają na etapie prowadzenia postępowania w taki sposób, że mogą, chociażby pośrednio, wpływać na jego wynik. Przykładem takiej osoby mógłby być radca prawny, który doradza na etapie prowadzonego postępowania.Taką interpretację zdaje się potwierdzać przepis art. 56 ust. 6 ustawy PZP, gdzie wskazano, że oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy PZP, składa się przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia.

               Oznacza to, że osoba dokonująca opisu przedmiotu zamówienia (który zaliczany jest do etapu przygotowania postępowania) nie składa oświadczenia przed przystąpieniem do jego sporządzenia, ale przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania – jeśli w nich uczestniczy.

               Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

               Pytanie 2. Czy wartość zamówień podobnych może być wyższa od wartości zamówienia podstawowego?

               Odpowiedź

               Wartość podobnego zamówienia na usługi i roboty budowlane, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP może być wyższa niż wartość zamówienia podstawowego.

               Limit 50% wartość tego zamówienia został zniesiony już w 2016 r. UZP po zniesieniu limitu sporządził raport, w którym badał m.in. wpływ zmiany przepisu na wartość zamówień podobnych. Z raportu wynika, że w niektórych sytuacjach wartość zamówień podobnych sięgała 200% zamówienia podstawowego – co nie zostało w Raporcie uznane za nieprawidłowe. Należy jednak pamiętać, że wartość ta musi być każdorazowo uwzględniona w wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.

               https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/39842/Raport-zamowienia-podobne.pdf

               Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską


               Pytanie 3. 
               Czy wartość zamówień podobnych może przekraczać wartość zamówienia podstawowego? W starej ustawie PZP było ograniczenie do 50 %, co w nowej ustawie wykreślono. Czy w przypadku udzielania zamówień podobnych Zamawiający szacuje wartość dla danego zamówienia podobnego, czy stosuje tryb jak w zamówieniu pierwotnym?

               Odpowiedź

               W zakresie pierwszej części pytania, odpowiedź zawiera się w odpowiedzi na pytanie 2.

               Szacunkowa wartość zamówienia ustalana jest odrębnie dla każdego zamówienia. Zamówienie z wolnej ręki udzielane na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP stanowi odrębne postępowanie, dla którego szacunkowa wartość zamówienia powinna zostać obliczona odrębnie zgodnie z zasadami obliczania wartości zamówienia określonymi w ustawie PZP.

               Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

                Bezpośredni link do zagadnienia:
                https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamowienia_publiczne_od_1_stycznia_2021_1516092021

                Pytanie 1. Pracuje w MOPSie prowadzimy projekty unijne nacelowane na pomoc osobom w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc dzieciom z środowisk patologicznych, w programach unijnych wykorzystywane są przedmioty z logo projektu np. plecaki, książki, długopisy, notesy przekazywane uczestnikom czy takie przedmioty jakkolwiek powinny być przekazywane do archiwum, w szkoleniu z 2015r otrzymaliśmy informację ze takie przedmioty powinny być przechowywane, jak jest teraz?


                Odpowiedź

                Przedmioty to nie dokumentacja, a więc się ich nie archiwizuje, co nie zmienia zasad przechowywania wymienionych gadżetów do wymaganego umową terminu.

                Opracowane przez panią dr Annę Oparę-Rak.

                Pytanie 2. Rozumiem ze zgodnie zarządzeniem 11 NDAP dokumentacja jak wnioski projektów, decyzje o przyznaniu finansowania, umowy, sprawozdania , korespondencję powinna być klasyfikowana pod pozycję w JRWA związaną z projektami unijnymi w kat A, tzn. ze nie powinno się korespondencji klasyfikować pod pozycję "współpraca z organizacjami i innymi instytucjami kat. BE10"?

                Odpowiedź

                Poprawna interpretacja treści zarządzenia NDAP.

                Opracowane przez panią dr Annę Oparę-Rak.

                Pytanie 3. Wszystkie akta przechowujemy w kartonikach archiwalnych czy powinny one być "opisane" naklejką z nazwa projektu? Czy nie ma takiej potrzeby?


                Odpowiedź

                Nie ma potrzeby oklejania pudeł archiwalnych na poziomie archiwum bądź składnicy logo UE, ale nie będzie to źle ocenione, jeśli tak już przygotowano te akta.

                Opracowane przez panią dr Annę Oparę-Rak.

                Opublikowane 29-09-2021r.

                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/webin_jak_zarchiwiz_projt_rpo_wsl

                 Pytanie 1. Jak i kto ostatecznie wydaje zgodę na odstępstwo od wymagań Prawa budowlanego (np. w stosunku do szerokości dróg)?


                 Odpowiedź

                 Zgodnie z treścią art. 9 ust.2 : Zgody na odstępstwo, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, udziela albo odmawia udzielenia, w drodze postanowienia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

                 Zatem organem właściwym do udzielenia lub odmowy udzielenia zgody na odstępstwo od konkretnego przepisu techniczno-budowlanego jest właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. Jednak koniecznym warunkiem do wydania takiego postanowienia o udzieleniu zgody (bądź odmowie udzielenia zgody ) jest upoważnienie, przez ministra który wydał przepisy techniczno-budowlane, organu do dokonania takiego odstępstwa. Delegacja ustawowa do wydania warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiektu budowlane i ich usytuowanie, została zawarta w art. 7 ust. 2 Prawa budowlanego. Na podstawie tej delegacji zostały wydane ( w drodze rozporządzeń) warunki techniczne dotyczące różnych obiektów budowlanych (m.in. warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

                 Odmowa upoważnienia do wydania odstępstwa wydana przez właściwego ministra zawsze będzie skutkowała wydaniem przez organ administracji architektoniczno-budowlanej postanowienia o odmowie udzielenia zgody na odstępstwo. W przypadku wydania przez właściwego ministra upoważnienia dla organu do udzielenia zgody na odstępstwo, to ostatecznie organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie decydował o udzieleniu bądź odmowie udzielenia takiej zgody. Wynika to wprost z treści art. 9 ust. 2 Prawa budowlanego. Na postanowienie o udzieleniu zgody na odstępstwo bądź postanowienie o odmowie udzielenia zgody nie przysługuje zażalenie. Postanowienie takie może być zaskarżone wraz z decyzją w sprawie pozwolenia na budowę.

                 Opracowane przez pana Sławomira Stolarskiego

                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prawo_budowlane_po_nowelizacji_szkolenie_rpo_wsl_03092021

                  Pytanie 1. Czy w razie braku ofert na bazie konkurencyjności można zakupić sprzęt z wolnej ręki w cenie rynkowej?


                  Odpowiedź

                  Zgodnie z punktem 6.5 ppkt 7) lit a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 możliwe jest niestosowanie procedur określonych w sekcjach 6.5.1 (Rozeznanie rynku) i 6.5.2 (Zasada konkurencyjności) przy udzielaniu zamówień w sytuacji, gdy w wyniku prawidłowego zastosowania zasady konkurencyjności określonej w sekcji 6.5.2 nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu; zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności jest możliwe, gdy pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione.

                  Zastrzeżono jednak, że przesłankę tę należy interpretować biorąc pod uwagę wykładnię odpowiednich przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych umożliwiających zastosowanie trybu niekonkurencyjnego po spełnieniu określonych warunków. W tym kontekście można przykładowo i posiłkowo wskazać na publikację Urzędu Zamówień Publicznych pt. Prawo zamówień publicznych. Komentarz”, w szczególności zawarty tam komentarz do art. 214 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (punkt 6 na stronie 656 Komentarza).

                  W związku z tym, w razie braku ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności możliwe jest zawarcie umowy bez jej zastosowania (w sposób zbliżony do zamówienia z wolnej ręki) pod warunkiem, że wydatek zostanie dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, czyli jak wspomniano w pytaniu – po cenie rynkowej.

                  Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamowienia_publiczne_do_130_000_szkolenie_17082021

                   Pytanie 1. W jaki sposób powinien być ewidencjonowany dokument- lista płac, który obejmuje wynagrodzenie osoby zaangażowanej w dwóch projektach (oraz inne osoby zaangażowane w jednym)- czy ma być ujęty w ewidencji zarówno jednego, jak i drugiego projektu?

                   Odpowiedź.

                   Dokument musi być ujęty w ewidencji zarówno jednego, jak i drugiego projektu.  Koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej w dwóch projektach należy precyzyjnie wyliczyć według poziomu jej zaangażowania w poszczególnych projektach. Tak wyliczone kwoty należy ująć oddzielnie w wyodrębnionej ewidencji księgowej poszczególnych projektów. Podobnie należy postąpić w przypadku ewidencji narzutów na wynagrodzenia opłacanych ze środków pracodawcy (składki na ubezpieczenia społeczne, FP i ewentualnie FGŚP).

                   Opracowane przez panią Halinę Kędziorę

                   Pytanie 2. Czy wydatek w wysokości np. 1000 zł opisany w historii rachunku bankowego jako "wypłata gotówkowa" bez żadnych szczegółowych informacji czego dotyczył, można zakwestionować jako wydatek, dla którego nie ma możliwości zweryfikowania związku z projektem oraz wydatek, który nie został należycie udokumentowany?

                   Odpowiedź.

                   Gotówka podjęta z banku nie jest jeszcze wydatkiem poniesionym przez beneficjenta (beneficjent jest w dalszym ciągu w posiadaniu tych środków pieniężnych).  Gotówka powinna trafić do kasy i należy ją ująć jako przychód w Raporcie kasowym. Dopiero opłacenie gotówką konkretnej operacji stanie się dla beneficjenta wydatkiem w projekcie. Wypłata z kasy na ten cel powinna być odpowiednio udokumentowana (rachunek, faktura, KW) i ujęta w Raporcie kasowym jako rozchód środków pieniężnych z kasy ze szczegółowym opisem na jaki cel została przeznaczona. Dopiero w tym momencie możliwa byłaby weryfikacja związku wydatku z projektem.

                   Jeżeli jednak taka procedura nie zostanie przeprowadzona (gotówka pobrana z banku nie zostanie wprowadzona do kasy), a na wyciągu bankowym będzie tylko adnotacja „wypłata gotówkowa” wydatek będzie mógł zostać zakwestionowany.

                   Pamiętać jednak należy o zapisach w „Przewodniku dla Beneficjentów”. W rozdziale 4.1 jest zapis: „Po podpisaniu umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich wydatków w ramach projektu z wyodrębnionego rachunku bankowego/subkonta/rachunku pomocniczego przeznaczonego do obsługi projektu."

                   Zapis taki może pojawiać się również w umowie o dofinansowanie, np.:  „Po podpisaniu umowy beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia wydatków  z wyodrębnionego rachunku bankowego.”

                   Powyższe oznacza, że zasadą jest ponoszenie wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego (płatność przelewem). Płatność gotówką powinna być dokonywana tylko wtedy, gdy nie ma innej możliwości (np. pracownik nie wyraził zgody na opłacanie przelewem bankowym jego wynagrodzenia czy zwrotu środków z tytułu podróży służbowej).

                   Opracowane przez panią Halinę Kędziorę


                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/ewidencja_ksiegowa_kwalifikowalnosc_vat_szkolenie_21072021

                    Pytanie 1. Co jeśli gdy projekt ryczałtowy, podzielony na dwa zadania zostanie zrealizowany w 100% tylko w jednym zadaniu. Jaka ilość środków podlega zwrotowi?

                    Odpowiedź.
                    Zgodnie z umową o dofinansowanie w projektach ryczałtowych:
                    5. W związku z kwotami ryczałtowymi, o których mowa w ust. 1 Beneficjent zobowiązuje się zrealizować zadania oraz osiągnąć co najmniej następujące wskaźniki produktu i/lub rezultatu:
                    Ustęp 5
                    w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1:
                    [nazwa wskaźnika i jego wartość]
                    [nazwa wskaźnika i jego wartość]
                    [nazwa wskaźnika i jego wartość]
                    w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2:
                    [nazwa wskaźnika i jego wartość]
                    [nazwa wskaźnika i jego wartość
                    [nazwa wskaźnika i jego wartość]
                    w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3:
                    [nazwa wskaźnika i jego wartość]
                    [nazwa wskaźnika i jego wartość
                    [nazwa wskaźnika i jego wartość]
                    W przypadku niezrealizowania w pełni wskaźników produktu lub rezultatu objętych kwotą ryczałtową, kwota ta uznana jest za niekwalifikowalną.
                    Zatem, jeśli zadanie nie jest zrealizowane w 100% kwota ryczałtowa za nie jest niekwalifikowalna.
                    Co w takiej sytuacji najlepiej zrobić?
                    Dobrze z dużym wyprzedzeniem zwrócić się do IZ np. o zmianę skali projektu (czyli mniejsze rezultaty, ale też mniejszy budżet) albo podzielić zadanie nr 2 na część zrealizowaną lub możliwą do zrealizowania (czyli kwalifikowalną) i część niezrealizowaną np. nowe zad nr 3 (niestety niekwalifikowalną), aby ograniczyć skalę kosztów niekwalifikowalnych. Zgoda na takie zmiany jest uznaniowa, zatem warto zadbać o odpowiednią argumentację (np. obiektywne przesłanki COVID, reforma systemu oświaty), warto (jeśli to możliwe) też wykazać działania jakie podjęliśmy, żeby jednak się udało (aby nie było wrażenia, że podajemy się bez „walki” choć deklarowaliśmy we wniosku aplikacyjnym, że jesteśmy w stanie osiągnąć zakładane rezultaty).
                    Opracowane przez pana Mateusza Górę

                    Pytanie 2. Co jeśli termin rozpoczęcia projektu jest 01.05.2021 r., a do dnia 10.06.2021 r. nie mamy podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim?

                    Odpowiedź.
                    Warto zwrócić się do pracownika odpowiadającego za podpisanie umowy, kiedy jest możliwe jej podpisanie, czy ewentualnie nie zalegamy z jakimś dokumentem. Ważną kwestią jest też harmonogram projektu, niekiedy warto zaangażować środki własne, aby nie rozpocząć projektu z opóźnieniem, które może być trudne do odrobienia.
                    Opracowane przez pana Mateusza Górę

                    Pytanie 3. Czy zadeklarowana we wniosku liczba uczniów, objętych zajęciami może zostać zmniejszona, ze względu na niekorzystną rekrutację? (Liczba uczniów jest jednym ze wskaźników).

                    Odpowiedź.
                    Należy przeanalizować konsekwencje takich działań dla projektu, jego wskaźników, budżetu.
                    Domyślam się, iż konsekwencją będzie obniżenie wskaźnika, zatem jak najszybciej należy omówić sytuację z opiekunem i przesłać propozycję zmian do IZ. Zapewne trudno będzie przekonać IZ do obniżenia wskaźnika bez konsekwencji budżetowych. Niemniej jednak dobrze opisać sytuację i ewentualne korzyści dla uczniów w przypadku intensywniejszego wsparcia. Ważną kwestią będzie też pokazanie, że zwiększone wsparcie nie będzie zbyt intensywne dla uczniów (zbyt dużo dodatkowych godzin itp.). Każda kwestia jest analizowana indywidualnie, więc warto ją dobrze opisać i uargumentować.
                    Zatem warto spróbować zmienić zapisy wniosku, finalnie sama umowa też w kwestii reguły proporcjonalności (projekty nieryczałtowe) dopuszcza wariant: „IZ może odstąpić od rozliczenia projektu zgodnie z regułą proporcjonalności lub obniżyć wysokość środków tej regule podlegających, jeśli Beneficjent o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do spełnienia celów projektu.” Niemniej jednak to bardzo niepewna kwestia, więc radzę działać jak najszybciej, żeby spróbować zmienić wniosek (np. poprzez zmniejszenie jego skali lub tylko zmianę wskaźnika).
                    Opracowane przez pana Mateusza Górę

                    Pytanie 4. Czy na potrzeby realizacji projektu edukacyjnego dyrektor szkoły musi dodatkowo upoważniać personel projektu do przetwarzania danych osobowych uczestników, skoro nauczyciele posiadają już upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wszystkich uczniów?

                    Odpowiedź.
                    W mojej opinii zgodnie z Umową o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w ramach RPO WSL 2014-2020, którą Państwo podpisali z IZ należy stosować upoważnienia w niej zawarte. Gdyż dotychczasowe przetwarzanie rożni się zakresem, charakterem i celem przetwarzania danych osobowych i co najważniejsze ma zupełnie innego Administratora. Niemniej jednak tą kwestie warto na wszelki wypadek skonsultować z osobą zajmującą się RODO.
                    Opracowane przez pana Mateuesza Górę.

                    Pytanie 5. Czy w projektach hybrydowych działanie 9.2.5 gdzie jest ryczałt - koszty jednostkowe wydatki te nie są objętą zasadą konkurencyjności, czy rzeczywiście nie ma potrzeby stosować zasady (publikacji zapytań w bazie konkurencyjności), a jedynie swoje wewnętrzne przepisy i pzp na wybór wykonawców?

                    Odpowiedź.
                    Kwestie regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w podpunkcie 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów (…)6) Procedur określonych w sekcjach 6.5.1 i 6.5.2 nie stosuje się do:(…)
                    b) wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa w podrozdziale 6.6,czyli nie muszą Państwo stosować zasady konkurencyjności, niemniej jednak muszą być Państwo zgodni z wewnętrznymi przepisami i PZP (jeśli dotyczy).
                    Opracowane przez Mateusza Górę.

                    Pytanie 6. Proszę o informację w sprawie zatrudnienia nauczycieli w projekcie. Zgodnie z wnioskiem część nauczycieli będzie realizowała zajęcia w ramach powierzenia przydziału godzin. w ramach pracy w szkole. Będą również nauczyciele prowadzący zajęcia z j. ang i doradztwa zawodowego zatrudnieni z zewnątrz. I tu moje pytanie: czy prawidłowym rozwiązaniem jest ich zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pomiędzy Szkołą, a tą osobą? 

                    Odpowiedź.
                    Jeśli dobrze rozumiem pytanie to tak, mamy tu zastosowanie Art. 16 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, czyli: Art. 16. 1. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz spełniający warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a tej ustawy. Potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 i 4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, następuje odpowiednio w trybie art. 10 ust. 8a i 8b tej ustawy.
                    2. Nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1 nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy.
                    Opracowane przez Mateusza Górę.

                     Pytanie 7.Czy średnie urlopowe nauczycieli są wydatkami kwalifikowalnymi? 

                    Odpowiedź.
                    Co do zasady tak, niemniej jednak ich kwestię zawsze warto omówić z opiekunem projektu, gdyż interpretacje zmieniają się w czasie. Dodatkowo w przypadku średnich urlopowych istotnym elementem jest ich przejrzystość w części przypadającej na projekt, czyli metodologia ich wyliczenia.
                    Opracowane przez Mateusza Górę.

                     

                     Bezpośredni link do zagadnienia:
                     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realiz_rozl_proj_wspolfin_efs_10_czerwca_2021

                     Pytanie 1. Czy art. 70 (1) kc ma zastosowanie do konkretnych postępowań jako odrębny tryb? Czy należy brać zapis pod uwagę ogólnie w treści Regulaminu wewnętrznego przy udzielaniu zp poniżej 130 000 zł?

                     Odpowiedź.

                     Postanowienia art. 701 kodeksu cywilnego powinny być brane pod uwagę przy określaniu zasad udzielania zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych netto, np. w Regulaminie wewnętrznym. Nie stanowią one, w tym kontekście, odrębnego trybu zawierania umów, który byłby obligatoryjny. Uwzględnienie ww. przepisów oznacza, że ilekroć zamówienie poniżej 130 000 zł udzielane jest poprzez zorganizowanie przetargu to przetarg taki powinien odpowiadać przepisom określonym w kodeksie cywilnym.

                     Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

                     Pytanie 2. Bardzo proszę o opinię na temat ewentualnych możliwości zmian parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia (wymiary poszczególnych elementów  inne niż proponowane w opisie zamówienia i potwierdzone przez wykonawcę w złożonej ofercie) po stronie wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy.

                     Odpowiedź.

                     Okoliczności uzasadniające dokonanie zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w art. 455 ZamPublU. Okoliczności zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia zasady konkurencyjności określają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczna”). Przepis PZP i postanowienia Wytycznych określają okoliczności jakie muszą zostać spełnione, aby zmiana była zgodna z przepisami prawa. Przepis odnosi się do zawartych już umów. Niekiedy jednak konieczność dokonania zmiany w umowie ujawnią się jeszcze przed jej zawarciem. Działanie takie jest możliwe i dopuszczalne zgodnie z ustawą PZP.

                     Warunkiem jest jednak dopuszczalności wprowadzenia takiej zmiany już po zawarciu umowy. Jeśli zmiana umowy jest dopuszczalna już po zawarciu umowy, nie ma konieczności formalnego zawierania umowy w pierwotnej treści a następnie natychmiastowe podpisywania aneksu. Dopuszczalne jest wprowadzenie tej zmiany już bezpośrednie od treści pierwotnej umowy.

                     Możliwość taką dopuszcza również KIO w wyroku z dnia 10.02.2009 r. (KIO/UZP 125/09), gdzie Izba , stwierdziła, że: Nie ma przeszkód, aby przepis art. 144 ust. 1 ustawy PZP (obecnie art. 455 ust. 1 nowej ustawy PZP) zastosować odpowiednio po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy. Skoro ustawodawca dopuszcza - w określonych sytuacjach - dokonywanie zmian postanowień umowy już zawartej to tym bardziej możliwe są zmiany w przyszłej umowie".

                     W wyroku z dnia 9.02.2010 r. (KIO/UZP 54/10) Izba orzekła, że brak jest przeszkód do uznania, że jeśli pod określonymi rygorami ustawy dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, to zmiana taka jest możliwa po wyborze, ale przed podpisaniem. Jednocześnie w orzeczeniu tym KIO podkreśla, warunkiem sine qua non dopuszczenia takiej możliwości jest jej dopuszczalność takiej zmiany już po zawarciu umowy (na podstawie art. 144 p.z.p.).

                     W ocenie autorki odpowiedzi, skoro za dopuszczalne uznaje się zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego przed jej zawarciem (w określonych okolicznościach) to za dopuszczalne uznać należy również takie zmiany w umowach zawieranych w wyniku przeprowadzenia zasady konkurencyjności.

                     Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

                     Pytanie 3. "Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane przez Zamawiającego, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy PZP:
                     a) Czy konieczne jest zlecanie kosztorysu inwestorskiego?
                     b) Czy szacowanie można oprzeć na kwocie, która została wpisana w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?

                     Odpowiedź.

                     Ad. a) Zasady szacowania wartości zamówienia w przypadku podmiotów niezobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a realizujących projekty współfinansowane ze środków unijnych określają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: „Wytyczne”).

                     Zgodnie z punktem 6.5 ppkt 10) Wytycznych: Podstawą ustalenia wartości zamówienia w ramach projektu jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), ustalone z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w pkt 7 lit. g. Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania).

                     Wytyczne nie wprowadzają szczególnych postanowień odnoszących się do szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane, w szczególności odpowiadających treści przepisów art. 34 ustawy PZP.

                     W związku z tym taki podmiot nie ma obowiązku zlecenia sporządzenia kosztorysu inwestorskiego w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

                     Ad b) Zgodnie z punktem 6.5 ppkt 10) Wytycznych: Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania). Oznacza to, że jeśli we wniosku o dofinansowanie zawarto dostatecznie szczegółowe informacje pozwalające na przeprowadzenie kontroli sposobu szacowania wartości zamówienia oraz ustalenie, że została ono dokonane z należytą starannością, wówczas dane zawarte we wniosku będą wystarczające. W ocenie autorki odpowiedzi nie będzie jednak wystarczające powołanie się wyłącznie na kwotę określoną we wniosku o dofinansowanie, jeśli z wniosku nie będzie wynikało na jakiej podstawie kwota taka została wyliczona.

                     Podmioty wydatkujące środki publiczne pochodzące z dofinansowania unijnego (niezależnie od tego, czy są zobowiązane do stosowania przepisów ustawy czy też nie) mają obowiązek ustalenia wartości zamówienia z należytą starannością, a staranność ta powinno zostać właściwie udokumentowana. Nie jest zatem wystarczające powołanie się na samą kwotę szacunkowej wartości. Konieczne jest wykazania, udokumentowanie sposobu w jaki została ustalona.

                     Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

                      Bezpośredni link do zagadnienia:
                      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamowienia_publiczne_do_130_000_szkolenie_15062021

                      Pytanie 1. Czy prawo opcji w robotach budowlanych należy zrealizować przez zmianę umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp? Czy taką zmianę umowy należy ogłosić w BZP?

                      Odpowiedź.

                      Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy PZP: Zamawiający może skorzystać z opcji, jeżeli przewidział opcję w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które łącznie spełniają następujące warunki:

                      1) określają rodzaj i maksymalną wartość opcji;

                      2) określają okoliczności skorzystania z opcji;

                      3) nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.

                      W związku z tym, aby można było skorzystać z prawa opcji zamawiający musi określić powyższe elementy w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia (czyli w SWZ, a najczęściej w załączniku do SWZ tj. we wzorze umowy).

                      Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

                      Jak wyjaśnia Urząd Zamówień Publicznych w Komentarzu do ustawy PZP: „Opcja służy zamawiającemu jako zastrzeżenie jednostronnego uprawnienia do zmiany zakresu świadczenia, które zostało przewidziane w dokumentach zamówienia, w sposób wynikający z warunków zamówienia. Skorzystanie z opcji nie stanowi więc zmiany umowy czy też zawarcia dodatkowej umowy. Modyfikuje jedynie warunki wykonania umowy już zawartej. W zależności od konstrukcji prawnej skorzystanie z prawa opcji następuje poprzez złożenie przez zamawiającego pisemnego oświadczenia woli lub jest efektem niepodejmowania działań przez zamawiającego w toku wykonywania umowy (np. niezłożenie jednostkowych zamówień na wskazaną w umowie część świadczenia, co nie powoduje powstania odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy).

                      ”Reasumując, opcja nie stanowi zmiany umowy, ale aby z niej skorzystać należy określić w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, w sposób jasny i precyzyjny rodzaj i maksymalną wartość opcji, okoliczności skorzystania z opcji. Wówczas po ziszczeniu się okoliczności dla skorzystania z opcji, wystarczy jednostronne oświadczenie woli zamawiającego o „uruchomieni” opcji.

                      Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

                       Bezpośredni link do zagadnienia:
                       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_rpo_wsl_szkolenie_16062021

                       Pytanie 1. W przypadku, gdy Gmina przeprowadza projekt, w którym koszty kwalifikowane nie przewyższają 1 mln euro, a VAT jest kosztem niekwalifikowanym. Czy przychód ze sprzedaży białych certyfikatów spowoduje, że projekt będzie traktowany jak generujący dochód?

                       Zgodnie z art. 61 ust. 7 pkt b. ustępy 1-6 rozporządzenia nr 1303/2013 nie mają zastosowania do „operacji,    których    całkowity    kwalifikowalny    koszt    przed    zastosowaniem  ust.  1–6  nie  przekracza  1  000  000  EUR”. Oznacza to, że dla projektów, które spełniają tę przesłankę, po uwzględnieniu nowego źródła przychodu, w ogóle nie rozważa się kwestii dochodowości. Zgłoszeniu powinien podlegać tylko taki dochód, którego wystąpienie sprawi, że dany projekt wejdzie w reżim art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

                       Jeżeli więc projekt, po wystąpieniu przychodu ze sprzedaży świadectwa, nadal nie przekracza 1 mln euro, to projekt taki jest nadal traktowany jako niegenerujący dochodu.

                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 2. W przypadku, gdy Gmina przeprowadza projekt, w którym koszty kwalifikowane przewyższają 1 mln euro, a VAT jest kosztem niekwalifikowanym. Jeżeli przychody w projekcie, po uwzględnieniu przychodu ze sprzedaży białych certyfikatów, będą nadal niższe od kosztów w projekcie, to czy projekt jest wciąż traktowany jako niegenerujący dochodu?

                       Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r., prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej powstają z chwilą zapisania świadectwa efektywności energetycznej po raz pierwszy na koncie w rejestrze świadectw efektywności energetycznej (…) prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. Samo pozyskanie świadectwa nie stanowi uzyskania praw majątkowych, a więc i możliwego z tego tytułu przychodu. Dopiero zarejestrowanie świadectwa w rejestrze świadectw umożliwia jego sprzedaż / kupno.

                       Zgodnie z podrozdziałem 7.4 pkt 1 c) Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z 10 stycznia 2019 r. (dalej: Wytyczne), „opłata może zostać uznana za przychód projektu, jeżeli jest ona bezpośrednio związana z jego realizacją i usługami dostarczanymi przez projekt”. W związku z powyższym, przychód z tytułu sprzedaży białego certyfikatu wpisuje się w definicję przychodu z art. 61 ust. 1. Rozporządzenia 1303/2013. Natomiast zmienność cen certyfikatów przemawia za tym, aby projekty te zakwalifikować do kategorii projektów z art. 61 ust. 6. Rozporządzenia 1303/2013.

                       Co ważne, aby projekt mógł być uznany za generujący dochód, analiza finansowa projektu musi wykazać, że przychody projektu (w tym przychody ze sprzedaży certyfikatów) będą przewyższały "wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia". Sposób postępowania w przypadku pojawienia się przychodu ze sprzedaży białych certyfikatów w fazie operacyjnej projektu, który na etapie zawarcia umowy o dofinansowanie nie był projektem generującym dochód po ukończeniu został szczegółowo opisany w podrozdziale 12.1 pkt 4) ww. Wytycznych. Należy mieć jednakże na uwadze, że do kategorii projektów generujących dochód nie zalicza projektów, które spełniają przynajmniej jedną z wymienionych w art. 61 ust. 7 i 8 Rozporządzenia 1303/2013 przesłanek wyłączających (patrz: Wytyczne, rozdział 2, pkt 30).

                       Kwestię monitorowania dochodów w tego typu projektach reguluje podrozdział 12.1 pkt 2) lit. c) Wytycznych.

                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 3. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1303/2013 art. 61 ust. 7. pkt g. ustępy 1-6 art. 61 nie mają zastosowania do operacji realizowanych w ramach wspólnego planu działania. Czy w związku z powyższym można uznać powyższą interpretację jako poprawną i pozyskane białe certyfikaty nie będą traktowane jako generujące dochód w projekcie?

                       Zgodnie z zapisami art. 104 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1303/2013, wspólny plan działania to „(..) operacja, której zakres jest definiowany i która jest zarządzana w odniesieniu do produktów oraz rezultatów, które ma osiągnąć. Obejmuje projekt lub grupę projektów, nie polegających na zapewnieniu infrastruktury, wykonywanych na odpowiedzialność beneficjenta, jako część programu operacyjnego lub programów operacyjnych.(…)”. Wspólne plany działania nie obejmują zatem projektów polegających na inwestycji w infrastrukturę, a należy mieć na uwadze, że projekty z priorytetu IV RPO WSL 2014-2020 to projekty inwestycyjne. W związku z powyższym, wskazany zapis nie znajduje zastosowania do inwestycji finansowanych w ramach działania 4.3.

                       Obowiązek monitorowania dochodów dla projektów inwestycyjnych wynika z umowy o dofinansowanie oraz Przewodnika dla Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020.

                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 4. W przypadku, gdy Gmina przeprowadza projekt, w którym VAT jest w 100% kosztem kwalifikowanym. Białe certyfikaty wystawiane są przez Urząd Regulacji Energetyki dla inwestycji zrealizowanych. W związku z tym, ich przyznanie następuje po zakończeniu inwestycji przez JST. Sprzedaż białych certyfikatów wiąże się z wystawieniem faktury VAT. W przypadku, projektów dla których VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym w umowach i RPO widnieją zapisy o zakazie podwójnego finansowania wydatków. Czy zatem VAT występujący na fakturze ze sprzedaży białych certyfikatów zostanie uznany jako podwójne finansowanie, biorąc pod uwagę, że:

                       a) Artykuł 37 pkt 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1303/2013 dopuszcza otrzymanie wsparcia z dodatkowych źródeł wspieranych przez budżet Unii oraz wskazuje, iż dla takich źródeł powinna być prowadzona oddzielna ewidencja, a wsparcie z instrumentu finansowego w ramach EFSI stanowi część operacji z wydatkami kwalifikowalnymi odrębnymi od innych źródeł pomocy. Czy zatem zgodnie z treścią powyższego punktu, słusznym jest założenie, iż środki pozyskane ze sprzedaży białych certyfikatów powinny być rozliczane w ramach oddzielnej ewidencji, bez wpływu na część operacji z wydatkami kwalifikowalnymi w ramach projektu inwestycyjnego sfinansowanego z dotacją RPO i bez wpływu zatem na zapisy o podwójnym finansowaniu wydatków zawartymi w umowach o dofinansowanie z RPO?

                       b) Jeżeli powyższe nie ma zastosowania, to czy zwrotowi podlegać ma cały VAT z projektu inwestycyjnego przeprowadzonego przez JST czy też tylko VAT w wysokości występującej na fakturze ze sprzedaż białych certyfikatów? W zapisach umów o dofinansowanie w ramach RPO widnieje zapis: „Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta do dnia zwrotu tych środków”. Wydaje się więc, iż ewentualnemu zwrotowi powinien podlegać jedynie VAT do wysokości pojawiającej się na fakturze ze sprzedaży białych certyfikatów, gdyż ich sprzedaż nie ma wpływu na kwalifikowalność pozostałej części podatku VAT sfinansowanego w ramach realizacji projektu inwestycyjnego i dotacji z RPO.

                       Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR wydatki poniesione na podatek od towarów i usług mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli beneficjent nie ma prawnej możliwości ich odzyskania. Wskazany zapis wynika z zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które informują, iż podatki i inne opłaty, w szczególności podatek VAT, mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości ich odzyskania. Oznacza to, iż zapłacony podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (czyli beneficjent nie ma prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT.

                       Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:

                       6.13 pkt 1. Podatki i inne opłaty, w szczególności podatek VAT, mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości ich odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego oraz

                       6.13 pkt 2. Warunek określony w pkt 1 oznacza, iż zapłacony podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt oraz wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT.

                       Realizując projekty w ramach RPO WSL 2014-2020 należy również pamiętać, iż w opinii Komisji Europejskiej ocena kwalifikowalności podatku VAT powinna być dokonywana przez pryzmat przepisów obowiązujących w perspektywie finansowej 2007-2013, zgodnie z którymi podatek VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny w przypadku, gdy jest możliwy do odzyskania. Znaczenie pojęcia „możliwy do odzyskania” wykracza, w opinii Komisji, poza możliwości odzyskiwania podatku VAT wynikające z treści przepisów właściwych w zakresie tego podatku (w tym w szczególności dyrektywy 2006/112/WE) i obejmuje wszystkie mechanizmy związane z jego odzyskiwaniem, w tym te, które nie wynikają bezpośrednio z przepisów właściwych w zakresie VAT. Ponadto Komisja wskazała, że nie jest właściwym oddzielanie fazy konstrukcyjnej realizacji projektu od fazy eksploatacyjnej i wiązanie możliwości odzyskiwania podatku jedynie z beneficjentem. W konsekwencji Komisja dochodzi do wniosku, że VAT nie powinien stanowić wydatku kwalifikowalnego w każdym przypadku, gdy w fazie eksploatacyjnej projektu podmiot wykorzystujący infrastrukturę, niezależnie od swojego statusu i powiązania z beneficjentem, będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT.

                       Należy pamiętać, iż posiadanie prawa (potencjalnej prawnej możliwości) do odzyskania z Urzędu Skarbowego podatku VAT wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot podatku nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez beneficjenta czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

                       W przypadku projektów, w których beneficjent ma możliwość częściowego odliczenia podatku VAT np. z uwagi na fakt prowadzenia działalności opodatkowanej, nieopodatkowanej lub zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT,  IZ RPO WSL 2014-2020 dopuszcza możliwość kwalifikowania podatku VAT w części, proporcjonalnie do rodzaju prowadzonej działalności.

                       W sytuacji kwalifikowania w projekcie podatku VAT w ustalonej proporcji, Beneficjent jest zobowiązany do składania do IZ RPO WSL każdego roku, w którym realizowany jest projekt, oświadczenia określającego wysokość podatku VAT możliwego do odzyskania (będąc świadomym odpowiedzialności karnej za podanie w oświadczeniu nieprawdy).

                       W przypadku stwierdzenia przez IZ RPO WSL nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków dofinansowania z podatku vat, która wypełnia którąkolwiek z przesłanek określonych w art. 207 Ustawy o finansach publicznych (dalej: UFP) tj.:

                       wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem,
                       wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 UFP,
                       pobranie nienależnie lub w nadmiernej wysokości

                       dofinansowanie podlega zwrotowi na zasadach i w terminach w określonych w UFP. Jeśli beneficjent nie dokona zwrotu środków na zasadach i w terminach określonych w art. 207 UFP IZ RPO WSL podejmuje czynności zmierzające do odzyskania dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych.

                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                        

                        Bezpośredni link do zagadnienia:
                        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/sprzedaz_bialych_certyfikatow_w_projekcie_061721

                        Pytanie 1. Czy zamawiający może przyjąć ofertę złożoną w pliku .xml? Wykonawca podpisując ofertę podpisem zaufanym otrzymuje plik .xml i przesyła go zamawiającemu.

                        Odpowiedź.

                        Podpis zaufany występuje w dwóch formatach: PAdES i XAdES. PAdES z reguły dedykowany do plików w formacie PDF (jednak można podpisać PDF formatem XAdES). XAdES dedykowany jest natomiast do plików edytowalnych. Jeśli jednak taki plik zostanie podpisany formatem podpisu XAdES, przekształci się on na plik XML. Nie oznacza to, że sam plik np. oferta została w takim pliku przygotowana. Oznacza to jednak, że w celu odczytania tego pliku tj. zapoznania się z pierwotnym plikiem edytowalnym Zamawiający musi posłużyć się odpowiednim narzędziem. XAdES zaufany oraz plik XML, który powstał w wyniku podpisania pliku edytowalnego, odczytujemy na stronie internetowej (Mój Gov - Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego).
                        Na marginesie warto wskazać, że po wyodrębnieniu pliku podpisanego z XML plik będzie w formacie pierwotnym bez znacznika graficznego wskazującego na podpis. Nie oznacza to jednak, że nie został podpisany.

                        Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

                        Pytanie 2. Bardzo proszę o szczegółową interpretację art. 81 z podaniem przykładów.

                        Odpowiedź.

                        Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm., dalej „ustawa PZP”): Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania.

                        Wzór przekazywanej Prezesowi UZP informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przygotowano jako „Formularz informacji o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP”. Za pomocą tego formularza Zamawiający przekazuje odpowiednie informacje bezpośrednio na platformie e-Zamówienia (po uprzedniej rejestracji na platformie pod adresem e- Zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne). Zamawiający powinien:

                        - zalogować się na platformie e-Zamówienia i z poziomu Portalu Dostępowego wejść w „Formularz informacji o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP” – „W tym miejscu można przygotować i uzupełnić formularz na potrzeby przekazania informacji na potrzeby Prezesa UZP”,

                        - wypełnić formularz a po jego wypełnieniu kliknąć „Pobierz informację, w celu przesłania jej przez Platformę e-Zamówienia”,

                        - pobraną i zapisaną na dysku informację należy złożyć za pomocą formularza do komunikacji dostępnego w zakładce „Podgląd postępowania”,

                        - po uzupełnieniu formularza Informacji do Prezesa UZP i dołączeniu pliku należy kliknąć „Wyślij”,

                        - w prawym górnym rogu pojawi się komunikat „Wiadomość została wysłana”.

                        Obowiązek przekazywania informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach dotyczy wszystkich zamawiających w rozumieniu przepisów ustawy PZP, w zakresie wszystkich rodzajów zamówień, o wartości powyżej 130 000 zł.

                        Szczegóły w zakresie sposobu liczenia terminu przekazania tych informacji określono w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2406).

                        Przepis ma charakter techniczny i określa obowiązki o charakterze sprawozdawczym, trudno zatem wskazać konkretne przykłady jego zastosowania. Ma on zastosowanie w każdym postępowaniu, w którym składane są oferty, wnioski, zawierana jest umowa ramowa. Przepis nie ma zastosowania do zamówienia z wolnej ręki. W ramach przykładu można wskazać, że w postępowaniu w trybie podstawowym prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy PZP: Zamawiający składa taką informację dwukrotnie, raz po otwarciu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie i po raz kolejny po otwarciu ofert dodatkowych.

                        Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

                        Pytanie 3. Czy formularz ofertowy powinien zawierać datę terminu związania ofertą (jeżeli w treści SWZ jest taka zawarta informacja)? Jeżeli zmieniam termin składania i otwarcia ofert i również termin związania ofertą, to czy Wykonawca również powinien ten termin poprawić w ofercie w formularzu ofertowym?

                        Odpowiedź.

                        Określenie wymaganego terminu związania ofertą należy od Zamawiającego. Jednak samo określenie terminu związania np. w SWZ nie oznacza, że Wykonawca per se jest związany swoją ofertą przez określony czas. Odpowiednie oświadczenie w tym zakresie powinno znaleźć się w ofercie.

                        Formularz oferty przygotowywany przez Zamawiającego stanowi jedynie wzór, z jakiego mogą skorzystać Wykonawcy przygotowując ofertę. Jeśli w toku postępowania dojdzie do zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiany terminu związania ofertą (określanego wg. nowego PZP datą), Wykonawca powinien zmianę taką uwzględnić w formularzu oferty (nawet jeśli sam Zamawiający nie dokonał zmiany jego wzoru). Dokumentem wiążącym jest w tym wypadku SWZ, a sam wzór formularza należy traktować pomocniczo.

                        Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

                        Pytanie 4. Jak będzie wyglądać złożenie ofert elektronicznie w postępowaniu, kiedy będą wymagane próbki na potwierdzenie kryterium "Jakość"?

                        Odpowiedź.

                        Zgodnie z art. 68 ustawy PZP przekazywanie ofert, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie.

                        Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP, Zamawiający może odstąpić od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, jeżeli wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

                        Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy PZP: W przypadku odstąpienia przez zamawiającego od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, z uwagi na wystąpienie jednej z okoliczności, o której mowa w ust. 1, w szczególności w odniesieniu do oferty albo jej części, można je przekazać, zgodnie z wyborem zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

                        Oznacza to, że w razie żądania przedstawienia próbki np. w celu oceny jej w kryterium „Jakość”, Zamawiający ma obowiązek skorzystania z elektronicznych środków komunikacji w zakresie oferty, a odstąpienie od tej zasady dotyczy samej próbki. W związku z tym oferta będzie składana elektronicznie, a próbka zgodnie z wytycznymi Zamawiającego fizycznie (np. w jego siedzibie) przed upływem terminu składania ofert.

                        Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

                        Pytanie 5. Pytanie dotyczy usługi cateringowej.  Aktualnie prowadzimy postępowanie na usługę cateringową na obsługę dwóch spotkań (w związku z CoVID tylko do tych dwóch spotkań jesteśmy pewni  w zakresie realizacji). Czy jeżeli na miesiąc okaże się, że wracamy np. do organizacji szkoleń stacjonarnych i znowu będziemy potrzebować usługi cateringowej, to należy to zsumować z już zrealizowanymi w tym roku dwoma usługami cateringowymi? Z Pani wyjaśnienia wynikało, jak dobrze zrozumiałam, że należy zsumować tylko do przodu, a nie to co już zrealizowane?

                        Zamówienie o kwocie szacunkowej 40 tys. zł netto.

                        Odpowiedź.

                        Przedmiotem szkolenia był nowa ustawa PZP, która określa zasady postępowania w przypadku zamówień o wartości powyżej 130 000 zł. W związku z tym w kontekście ustawy PZP, w przypadku zamówień o wartości do 130 000 zł (w tym wypadku 40 000 zł) nie ma znaczenia, czy wartość zostało oszacowana łącznie czy nie, gdyż okoliczność ta nie wpływa na to, czy ustawa PZP znajdzie zastosowanie.

                        W kontekście zasad szacowania wartości zamówienia wynikających z PZP, warto przypomnieć, opinię zamieszczoną na stronach UZP pt. „Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej” gdzie wyjaśniono, że: Z udzielaniem zamówienia w częściach mamy do czynienia w sytuacji gdy zamawiający z góry przewiduje zakres całego zamówienia i możliwe jest jego jednorazowe udzielenie, lecz ze względów organizacyjnych, technicznych, gospodarczych podejmuje decyzję o dokonywaniu zakupów sukcesywnie. Podjęcie decyzji o udzielaniu zamówienia w częściach jest zawsze wynikiem wcześniejszego planu zamawiającego. Jeżeli zatem określone zamówienia mają charakter nieprzewidywalny, każde następne zamówienie o tym samym przedmiocie, należy potraktować jako zamówienie odrębne, a nie część zamówienia udzielonego wcześniej. Zamówienie udzielane w częściach przypomina świadczenia jednorazowe realizowane w ratach. Każda z tych części, składa się bowiem na pewną, z góry określoną całość. (…) W tym przypadku wartością zamówienia udzielanego w ramach odrębnego postępowania jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Jeżeli więc zamawiający decyduje się udzielać zamówienia w częściach i organizuje odrębne postępowania, wówczas dla każdego odrębnego postępowania przyjmuje się wartość całego zamówienia. (…) W pierwszej kolejności przy szacowaniu wartości zamówień udzielanych w ramach przedmiotowego projektu współfinansowanego ze środków UE, konieczne jest wyodrębnienie tych zamówień, których zakres może być oszacowany z góry na cały okres realizacji projektu, i które mogą być udzielone jednorazowo w ramach jednego postępowania. W odniesieniu do tych zamówień ich szacunkowa wartość winna być ustalona z uwzględnieniem wszystkich dostaw, usług lub robót budowlanych przewidywanych do wykonania w całym okresie realizacji programu.

                        Ciężar wykazania nieprzewidywalności leży po stronie Zamawiającego. Jeśli zatem Zamawiający może dostatecznie wiarygodnie wskazać, że okoliczności związane z COVID spowodowały brak możliwości zaplanowania określonego wolumenu zamówienie „z góry”, a konieczność udzielania kolejnych zamówień wynikała z okoliczności, które ujawniły się później (np. tzw. luzowanie obostrzeń) – wówczas należy przyjąć, że zamówienie, którego konieczność udzielenia nastąpiła później, nie będzie szacowane łącznie z udzielonym już wcześniej zamówieniami o takim samym przedmiocie.

                        Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

                        Pytanie 6. Czy termin płatności w umowie z wykonawcą można określić do 60 dni od pozytywnego odbioru?

                        Odpowiedź.

                        Kwestię terminów zapłaty w transakcjach handlowych reguluje ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 424 ze zm.). Jej przepisy stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są przedsiębiorcy oraz zamawiający w rozumieniu ustawy PZP. Oznacza to, że ustawa znajdzie zastosowanie do umów w sprawie zamówienia publicznego.Zgodnie z art. 5 tej ustawy: Jeżeli strony transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym, przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel, który nie jest dużym przedsiębiorcą, może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.

                        Powyższe oznacza, że Zamawiający nie może określić terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni, a jeśli tak uczyni Wykonawca i tak może żądać odsetek po upływie 30 dni.

                        Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

                         Bezpośredni link do zagadnienia:
                         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamowienia_publiczne_od_1_stycznia_2021_szkolenie_24_25_05_2021

                         Pytanie 1. Prosimy o odpowiedź, kiedy należy przeprowadzić ankiety–są one wskazane w umowie dot. realizowanego projektu we wskaźnikach – czy po zakończonych zajęciach np. z psychologiem czy na zakończenie całego bloku zajęć? W naszym wniosku zajęcia z psychologiem zawierały się w bloku reintegracji społecznej.

                         Odpowiedź.

                         Istotną kwestią jest dokładna analiza opisu we wniosku dofinansowanie, czy zawiera dodatkowe informacje ponadto co jest zawarte w umowie? Bo zapisy odnośnie wskaźników w umowie pochodzą z wniosku.

                         Co w Państwa zamyśle miała oceniać ankieta? Cały blok? Czy pracę tylko psychologa? Jeśli tylko pracę psychologa warto (ale to nie wymóg obligatoryjny) ją przeprowadzić niezwłocznie, jak uczestnicy na „świeżo” pamiętają swoje oceny przebiegu pracy z nim. Inna ankieta ma dotyczyć całego bloku reintegracji społecznej, wtedy z mojej praktyki warto rozważyć argument ograniczenia nadmiernej uciążliwości dodatkowymi czynnościami uczestników projektu zastanowić się nad jedną ankietą na koniec ścieżki wsparcia, a nie wieloma w trakcie wsparcia (o ile Państwo oczywiście nie zadeklarowali takiego czegoś we wniosku, bo kluczowa jest tu Państwa deklaracja we wniosku).

                         Opracowane przez pana Mateusza Górę

                         Pytanie 2. Czy w projektach ryczałtowych, kiedy nie wykazujemy personelu, mamy też obowiązek weryfikacji 276 godzin zaangażowania?

                         Odpowiedź.

                         Na etapie realizacji projektu, do personelu projektu zaangażowanego w ramach zadań rozliczanych kwotami ryczałtowymi nie ma zastosowania podrozdział 6.15 Wytycznych (Koszty związane z angażowaniem personelu).

                         W związku z powyższym, po zatwierdzeniu projektu do realizacji nie będzie weryfikowany sposób angażowania personelu projektu jak również np. nie będzie obowiązku wprowadzania danych dotyczących personelu do Bazy personelu. Ewentualnie mogą być zweryfikowane zapisy wniosku np. dotyczące opisu personelu, jego wymaganego doświadczenia, kwalifikacji itp. Wytyczne stanowią: 6.6.2 Weryfikacja wydatków rozliczanych uproszczoną metodą (…)

                         2) Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków rozliczanych uproszczoną metodą. Niemniej właściwa instytucja będąca stroną umowy zobowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie projektu do przedstawienia dokumentacji:
                         a) potwierdzającej osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów lub zrealizowanie działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu – w przypadku stawek jednostkowych oraz kwot ryczałtowych, o których mowa w sekcji 6.6.1 pkt 1 lit. a i b, lub
                         b) potwierdzającej rozliczenie kosztów będących podstawą do rozliczenia stawek ryczałtowych – w przypadku stawek ryczałtowych, o których mowa w sekcji 6.6.1 pkt 1 lit. c.

                         Opracowane przez pana Mateusza Górę

                          Bezpośredni link do zagadnienia:
                          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_i_rozliczanie_projektow_efs_szkolenie_20_05_2021

                          Pytanie 1. Kiedy korzystamy z art. 223. ust. 4 (wyjaśnienia treści oferty), jeżeli 223 ust. 1 dokładnie określa, że możemy tylko wezwać o złożenie dokumentów, jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych dokumentów lub uzupełnić, jeśli są niekompletne ( nie bardzo wiem, jaką sytuację należy wyjaśniać)?

                          Odpowiedź.

                          Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm., zwanej dalej „ustawą PZP”): W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

                          Interpretując przepis można odwołać się do aktualnego w świetle nowych regulacji orzecznictwa KIO np. wyroku z dnia 13.04.2018 r. (syn. KIO 646/18), gdzie KIO wskazało, że: Oświadczenia i dokumenty składane dla potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań odnoszące się bezpośrednio do właściwości przedmiotu przyszłego zobowiązania wykonawcy (przedmiotu zamówienia), co do zasady są zarówno w znaczeniu materialnym, jak i formalnym, częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego (zgodnie ze specyfikacją) wykonania zamówienia. Przepisy odnoszące się do wyjaśnienia tych dokumentów służą wyjaśnieniu niezrozumiałej dla zamawiającego treści oświadczeń lub dokumentów, ale nie zmianie ich treści.

                          Dlatego rzeczywiście przepis ten w kontekście wyjaśnień należy stosować z dużą ostrożnością, a przedstawione wyjaśnienia muszą być ocenione pod kątem możliwej zmiany treści oferty.

                          Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

                          Pytanie 2. Jak należy interpretować pojęcie wykonania zamówienia w kontekście obliczania 30 dniowego terminu na zamieszczenie ogłoszenia dot. realizacji umowy ?

                          Odpowiedź.

                          Zgodnie z art. 448 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym: Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2.

                          Ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa definicji wykonania umowy, wydaje się jednak zasadne przyjęcie jako punktu odniesienia wykonanie wszystkich obowiązków wynikających z umowy. Problematyczna będzie w tym wypadku kwestia rękojmi czy gwarancji. Może się bowiem okazać np. 72 miesięczny okres gwarancji. W tej sytuacji można rozważyć czy 30 dniowy termin należy obliczyć od czasu wykonania obowiązków głównych, czy od zakończenia okresu gwarancji. W ocenie udzielającej odpowiedzi 30 dniowy termin należy w tej sytuacji obliczać od wykonania zamówienia głównego, a nie zakończenia okresu gwarancji czy rękojmi.

                          Jeśli natomiast wykonawca opóźnia się z wykonaniem zamówienia w stosunku do terminu umownego – termin 30 dniowy należy obliczać od dnia faktycznego wykonania umowy, a nie terminu umownego.

                          Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

                          Pytanie 3. Prosiłabym o interpretację art. 11 ust. 5 pkt 2 (dawniej 4d ust. 1): Ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej [...], jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności. Czy w ten zakres wchodzi nagłośnienie koncertów, reżyseria dźwięku, oprawa plastyczna, nagrywanie koncertów, a może również zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry (są środkami trwałymi, ale nie służą do obsługi bieżącej działalności)?

                          Odpowiedź.

                          Wyłączenie takie pojawiło się po raz pierwszy w Prawie zamówień publicznych w 2014 r. w celu ułatwienia udzielania zamówień w zakresie kultury poprzez odbiurokratyzowanie postępowania dotyczącego zakupu rzeczy lub usług.

                          Prawo zamówień publicznych nie zawiera definicji działalności kulturalnej. W art. 1 ust. 1 ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wskazano, że działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

                          Prawo zamówień publicznych nie zawiera również definicji "środków trwałych" ani definicji "przeznaczenia do bieżącej obsługi działalności". Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości przez środki trwałe rozumie się, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości (w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego), maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy. Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4.

                          Pojęcie "bieżącej obsługi działalności" nie znajduje jednak odpowiednika w innych aktach prawnych. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyrażonym w kierowanym do Prezesa UZP piśmie z 16.10.2014 r., pod pojęciem "środków trwałych przeznaczonych do bieżącej obsługi działalności" należy rozumieć środki nie mające bezpośredniego związku z działalnością kulturalną podmiotu, tj. służące jego administracyjnemu czy też organizacyjnemu funkcjonowaniu.

                          W związku z tym należałoby przyjąć, że nagłośnienie koncertów, reżyseria dźwięku, oprawa plastyczna, nagrywanie koncertów będą objęte wyłączeniem, o których mowa w przepisie. W mojej ocenie wyłączenie może również obejmować zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry. Warto jednak przypomnieć, że zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (art. 37a – 37d): Podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zamówienie takie jest udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. Podmiot prowadzący działalność kulturalną nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Podmiot prowadzący działalność kulturalną zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.

                          Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

                          Pytanie 4. Gdzie mają być zamieszczone wszystkie umowy zawarte w ramach postępowań?

                          Odpowiedź.

                          Zgodnie z art. 448 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2. Powyższy obowiązek dotyczy zarówno postępowań krajowych, jak również postępowań o wartościach równych i przekraczających progi unijne, a ogłoszenie o wykonaniu umowy w każdym przypadku zamieszczane będzie tylko w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenia nie należy jednak utożsamiać z raportem, o którym mowa w art. 446 n.p.z.p.

                          Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

                           Bezpośredni link do zagadnienia:
                           https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamowienia_publiczne_od_1_stycznia_2021_szkolenie_11_12_05_2021

                           Pytanie 1. Czy karty czasu pracy należy prowadzić w wersji papierowej? Jak to wygląda z pracownikami na pełen etat w projekcie a jak dla pracowników na część etatu? Czy nie wystarczy jedynie wprowadzenie, zaimplementowanie z wykazu czasu pracy z exela do systemu np. SL 2014?

                           Odpowiedź.

                           Jeśli Beneficjent prowadzi karty czasu pracy powinny one być prowadzone pisemnie i opatrzone podpisem pracownika oraz pracodawcy/przełożonego potwierdzającego wykonanie powierzonych czynności. Tak jak każdy inny dokument projektowy powinny też zwierać stosowne logotypy, a ponadto nazwę projektu i nazwę stanowiska w projekcie. To na podstawie zapisów w karcie czasu pracy raportowany jest czas pracy dla potrzeb rozliczenia projektu.

                           Jeśli Beneficjent prowadzi elektroniczny system ewidencji czasu pracy w projekcie, może on zastąpić prowadzenie kart czasu pracy w wersji papierowej – wówczas z systemu można wygenerować zarówno godziny pracy poświęcone na pracę przy projekcie zaraportowane przez pracownika, jak i akceptację przełożonych. Mowa jednak o systemie elektronicznej ewidencji czasu pracy z możliwością elektronicznej akceptacji, nie zaś o pliku excel.

                           Karty czasu pracy muszą wypełniać pracownicy, z których dokumentów zaangażowania nie wynika w jakich godzinach świadczą pracę dla projektu. A zatem jeśli pracownik został zaangażowany na pełen etat tylko do projektu, co potwierdza jego zakres czynności, oraz wskazane są w umowie godziny pracy lub Regulamin pracy je wskazuje, wówczas taka osoba nie musi wypełniać karty czasu pracy, choć jej wypełnienie, jeśli dodatkowo zostaną wskazane wykonywane czynności, ułatwi potwierdzenie prawidłowej realizacji projektu w przyszłości.

                           Osoba zaangażowana na kawałek etatu, jeśli z jej dokumentów zaangażowania (umowa, zakres czynności) nie wynika w jakich godzinach świadczy pracę dla projektu lub ten czas jest ruchomy, jest zobowiązana do wypełniania kart czasu pracy, gdyż tylko na podstawie jej oświadczenia w formie podpisanej karty czasu pracy, można zaraportować faktyczny czas pracy dla potrzeb rozliczenia projektu.

                           Opracowane przez panią Ingrid Szrajer

                            Bezpośredni link do zagadnienia:
                            https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamykanie_projektow_rpo_wsl_2014_2020_17_maja_2021

                            Pytanie 1. Czy budynek ubiegający się o wsparcie powinien spełniać łącznie wszystkie elementy wymienione w definicji „minimalnego standardu efektywności energetycznej” określone w pkt 13.I ppkt 1) i 2) w słowniku pojęć [w Regulaminie naboru]?

                            Odpowiedź, 05.03.2021 r.
                            Zgodnie z definicją podaną w słowniku pojęć w Regulaminie naboru nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-403/21:

                            Minimalny standard efektywności energetycznej budynku – za budynki spełniające minimalny standard efektywności energetycznej uznaje się spełnienie przez budynek warunku wskazanego w pkt I lub II.

                            I.      budynek, w którym wykonano, w okresie do 10 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.6.1, przynajmniej niżej wymienione  prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku:

                            1.     docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;

                            2.     modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;

                            II.     budynek dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.6.1

                            Warunek wskazany w ppkt I. 1) oznacza, że wystarczające jest, jeśli jeden ze wskazanych tu elementów będzie ocieplony, tj. strop lub podłoga na gruncie lub fundamenty lub stropodach lub dach – mając na uwadze, że ocieplenie powinno uwzględniać wpływ na zmniejszenie strat energetycznych budynku – zgodnie ze sztuką przeprowadzania termomodernizacji.
                            W ppkt I. 2) wszystkie elementy muszą być zmodernizowane lub wymienione – zarówno okna jak i drzwi w przegrodach zewnętrznych budynku.

                            Sformułowanie zawarte w ww. definicji, w pkt I: „budynek, w którym wykonano […] przynajmniej niżej wymienione prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku” oznacza, że prace/przedsięwzięcia wskazane w pkt 1), uwzględniając powyższe wyjaśnienie, oraz w pkt 2) należy traktować łącznie, i że stanowią one minimalny zakres termomodernizacji pozwalający uznać, że budynek spełnia minimalny standard efektywności energetycznej.

                            Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                             

                             Bezpośredni link do zagadnienia:
                             https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_4_6_1_czyste_powietrze_konkurs_050321

                             Pytanie 1. W ramach inwestycji drogowych budowane są kanały technologiczne, które zgodnie z Wykazem wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach Osi Priorytetowej VI. Transport, uznawane są za wydatki kwalifikowalne. Na dzień składania wniosku o dofinansowanie, kanały technologiczne planowane były o wykorzystania wyłącznie na potrzeby własne gminy. Niemniej jednak w związku z przepisami krajowymi, w tym implementacją w polskim prawie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej, na zgłoszenie zainteresowanych operatorów istnieje obowiązek udostępniania kanałów w drodze umowy dzierżawy/ najmu lub decyzji administracyjnej.
                             Czy w związku powyższym, można interpretować, że gmina potencjalnie ma możliwość odzyskania podatku VAT, a tym samym nie powinna kwalifikować do dofinansowania podatku VAT?

                             Odpowiedź.

                             Jak wynika z pkt 6.13. Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków z 22 sierpnia 2019 r., MIiR/2014-2020/12(4), podatki i inne opłaty, w szczególności podatek VAT, mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości ich odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego.

                             Powyższy warunek oznacza, iż zapłacony podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości)  wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

                             Tak więc, podatek VAT będzie wydatkiem niekwalifikowalnym w sytuacji gdy:

                               – gmina udostępnia kanały w drodze umowy dzierżawy lub najmu (za wynagrodzeniem) i nie działa w tym przypadku w charakterze organu władzy publicznej (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT). W takim bowiem przypadku czynność ta podlega opodatkowaniu. Jeśli udostępnienie kanałów odbywa się w formie decyzji administracyjnej, to można przyjąć, że jest to realizacja obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, co oznacza, że gmina nie występuje w charakterze podatnika VAT.

                             kanały zostają udostępnione w drodze decyzji administracyjnej (poza podatkiem VAT) i operator wykorzystuje je do działalności opodatkowanej.

                             Opracowane przez pana Mariusza Jabłońskiego

                              Bezpośredni link do zagadnienia:
                              https://rpo.slaskie.pl/czytaj/podatek_vat_w_projektach_rpo_wsl_webinarium_10122020

                              Pytanie 1. Proszę o wskazanie ścieżki zapisywania dokumentów (WORD/ EXCEL/ POWERPOINT) w pdf w rozszerzonej wersji.

                              Odpowiedź, 7 grudnia 2020 r.
                              Należy kliknąć w górnym menu w pozycję Plik, następnie wybrać pozycję Zapisz jako (1) . W polu wyboru typu dokumentu należy wybrać Plik PDF(.pdf) (2), a potem Więcej opcji (3) . Po otwarciu okienka trzeba kliknąć Opcje (4) i pojawi się kolejne okienko, które zostało zamieszczone w prezentacji ze szkolenia do oznaczania tagów i właściwości.

                              Zrzut ekranu z wizualizacją znajduje się poniżej.

                              Opracowane przez Przemysława Marcinkowskiego- Fundacja Widzialni

                               Bezpośredni link do zagadnienia:
                               https://rpo.slaskie.pl/czytaj/szkolenie_dostepne_dokumenty_4122020

                               Pytanie 1. Czy w SIWZ należy określić, ile razy dopuszczamy przeprowadzenie procedury negocjacji w wariancie II trybu podstawowego w postępowaniach poniżej progów UE?

                               Odpowiedź.

                               Ustawa nie przewiduje możliwości powtórzenia negocjacji w przypadku zamówień, o których mowa w art. 275 pkt 2 ustawy PZP po ich zakończeniu.

                               Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                               Pytanie 2. Czy zamawiający mimo wszystko musi wzywać do dokumentów - pozwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, jeżeli jest w ich posiadaniu (poprzednie postępowania), a ich aktualność jest w stanie sprawdzić sam na stronie rządowej?

                               Odpowiedź.

                               Zgodnie z art. 126 ustawy PZP w postępowaniach powyżej progów UE zamawiający musi wezwać wykonawcę do złożenia podmiotowego środka dowodowego, chyba że wystąpią okoliczności wskazane w art. 127 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy (z Pani pytania nie wynika czy one występują).
                               Po wykonaniu czynności wezwania w trybie art. 126 ustawy, wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

                               Zgodnie z art. 274 ustawy PZP w postępowaniach poniżej progów UE zamawiający musi wezwać wykonawcę do złożenia podmiotowego środka dowodowego, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych.
                               Po wykonaniu czynności wezwania w trybie art. 274 ustawy, wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

                               Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                Bezpośredni link do zagadnienia:
                                https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamowienia_publiczne_od_1_stycznia_2021_webinarium_18112020

                                Pytanie 1. Czy kryterium ceny przekraczające 60% w przypadku zamówień bez zastosowania ustawy PZP też wymaga określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań jakościowych?

                                Odpowiedź.

                                W przypadku zamówień wyłączonych z ustawy ten wymóg nie obowiązuje.

                                Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                                 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamowienia_publiczne_od_1_stycznia_2021_r_webinarium_17112020

                                 Pytanie 1. Czy ujemne różnice kursowe są kosztem kwalifikowalnym? a co z dodatnimi różnicami kursowymi? Czy w przypadku faktur zagranicznych (na których nie ma VAT-u) kosztem kwalifikowalnym jest kwota zapłacona, w której są już różnice kursowe? 

                                 Odpowiedź, 19.11.2020 r. 
                                 Wydatki w walucie obcej. 
                                 Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze podlegają przeliczeniu według obowiązujących przepisów prawa powszechnego oraz procedur stosowanych przez beneficjentów w ramach ich podstawowej działalności, o ile nie uwzględniają one ujemnych różnic kursowych.

                                 W innych przypadkach lub przy braku powyższych procedur ustala się mechanizm postępowania w celu ujednolicenia zasad rozliczania faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej nominowanych w walutach obcych i ustalenia wysokości wydatku kwalifikowalnego na postawie faktycznie poniesionych kosztów:

                                 1. płatności dokonywane przez beneficjenta z rachunku bankowego (płatności bezgotówkowe) należy przeliczyć po kursie sprzedaży stosowanym przez bank, w którym beneficjent ma wyodrębniony rachunek bankowy na potrzeby realizacji projektu, z dnia dokonania płatności czyli poniesienia wydatku (udokumentowany potwierdzeniem wystawionym przez bank lub wyciągiem bankowym),
                                 2. płatności gotówkowe dokonywane w walutach obcych należy przeliczyć na złoty według kursu, po którym waluta została zakupiona (udokumentowany dowodem zakupu waluty),
                                 3. do rozliczenia kosztów dotyczących podróży służbowej poniesionych w walucie obcej należy stosować: a. w przypadku zaliczki, która może być wypłacona w złotych, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej zaliczki w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia wypłaty zaliczki. Z kolei rozliczenie kosztów podróży zagranicznej dokonywane jest w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, według średniego kursu z dnia jej wypłacenia; b. w przypadku braku pobrania zaliczki przyjmujemy średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego rozliczenie delegacji (za dzień rozliczenia podróży służbowej należy rozumieć datę złożenia przez pracownika rozliczenia kosztów podróży).

                                 W przypadku przedłożenia przez beneficjenta do refundacji faktury wystawionej w języku obcym, beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia tłumaczenia faktury. Tłumaczenie winno być podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia wraz z datą jego wykonania. Tłumaczenie faktury wystawionej w języku obcym nie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego.

                                 Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

                                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                                  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/webinarium_z_rozliczania_projektow_efrr_i_skladania_wniosku_o_platnosc__szkolenie_z_13_listopada_2020_r

                                  Pytanie 1. Kiedy tworzymy politykę rachunkowości, kiedy wyodrębnioną ewidencję - ze szkolenia rozumiem, iż z chwilą złożenia wniosku o dofinansowanie, bez względu czy została podpisana umowa?

                                  Odpowiedź.

                                  Podmioty realizujące projekt i ponoszące wydatki w jego ramach zobowiązane są do wprowadzenia odpowiednich zapisów do polityki rachunkowości – ustalenia i opisania zasad dotyczących ewidencji zdarzeń gospodarczych dokumentujących realizację operacji w ramach przyjętej polityki rachunkowości, tj. określenia sposobu wyodrębnienia ewidencji księgowej do projektu oraz kluczowych informacji mających wpływ na kwalifikowalność wydatków w projekcie (w szczególności w zakresie środków trwałych, amortyzacji, umorzenia, VAT itp.). Momentem wydzielenia odrębnej ewidencji księgowej może być:

                                  1. data podpisania umowy o dofinansowanie,
                                  2. data złożenia wniosku o dofinansowanie.

                                  Wymóg zapewnienia odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego oznacza prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej – nie odrębnych ksiąg rachunkowych – w oparciu o zasady wskazane w ustawie o rachunkowości. 

                                  W przypadku ostatecznego stwierdzenia przez IZ nieprawidłowości i/lub wydatku niekwalifikowalnego, Beneficjent dokonuje wyksięgowania tej pozycji z wyodrębnionej ewidencji wydatków związanych z realizacją projektu.

                                  Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

                                  Pytanie 2. Jak powinna wyglądać ewidencja pozabilansowa do projektów w jednostkach budżetowych?

                                  Odpowiedź.

                                  W załączniku nr 3 do rozporządzenia „Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych" - w zakresie ewidencji zdarzeń związanych z wykonaniem budżetu środków europejskich zostały określone:

                                  1) konta bilansowe:

                                  - 138 - „Rachunek środków europejskich",

                                  - 227 - „Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich",

                                  - 230 - „Rozliczenia z budżetem środków europejskich",

                                  2) konta pozabilansowe:

                                  - 970 - „Płatności ze środków europejskich",

                                  - 982 - „Plan wydatków środków europejskich",

                                  - 983 - „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego",

                                  - 984 - „Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat".

                                  Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

                                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                                   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prowadzenie_ewidencji_ksiegowej_webinarium_23102020

                                   Pytanie 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową oraz przedsiębiorstwo społeczne (PS), gdzie produkuje/oferuje usługi płatne, dla firm, a więc działalność gospodarczą.

                                   W ramach PS nie dokonali zgłoszenia do US w ramach VAT, korzysta póki co ze zwolnienia do 200 tys zł.

                                   Jednakże jednocześnie korzysta z projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, zarówno w zakresie działalności statutowej jak i PS.

                                   Czy jeśli przekroczy 200 tys. progu obrotu i nastąpi konieczność zgłoszenia do VAT, to będzie możliwość odliczenia VAT od zakupów związanych tylko z działalnością statutową?

                                   Możliwość odzyskania zwrot VAT jest określona w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawy o VAT), który stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania działalności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

                                   Stowarzyszenie działa w ramach nieodpłatnej działalności statutowej, która nie stanowi działalności gospodarczej, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, który brzmi: "Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych." Na tej podstawie działania statutowe Stowarzyszenia, realizowane są w ramach CIS nieodpłatnie lub dochody będą przeznaczone na cele statutowe, co wyłącza ten zakres czynności z przedmiotu opodatkowania VAT.  Czy faktycznie?

                                   Ponadto powyższe zostało określone również w art. 86 ust. 2a i 2b, w których określono możliwość odliczenia podatku w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej jak i do innych celów.

                                   Art. 86 ust. 2a brzmi: W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (...), gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

                                   Art. 86 ust. 2b brzmi: Sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

                                   1) zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz

                                   2) obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

                                   Jednocześnie należy wyjaśnić, iż wydatki realizowane w ramach projektu były, są i będą mogły być w całości i jednoznacznie przypisane do działalności nieopodatkowanej. Z kolei wydatki w ramach działalności gospodarczej/opodatkowanej będą przypisane w całości do działalności PS-opodatkowanej. Stowarzyszenie odrębnie realizować będzie działania statutowe (CIS) oraz działania w ramach działalności gospodarczej.

                                   Odpowiedź.

                                   Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług –dalej u.p.t.u. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Należy podkreślić, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 u.p.t.u.

                                   Stosownie do art. 88 ust. 4 u.p.t.u. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (wyłączenie w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania).

                                   Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług.

                                   Przepis art. 96 w ust. 1 u.p.t.u. stanowi, iż podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Stosownie do art. 96 ust. u.p.t.u., naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego". Treść ww. art. 88 ust. 4 u.p.t.u. nie wskazuje, aby do nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego konieczne było posiadanie statusu podatnika zarejestrowanego w momencie otrzymania faktur zakupu. Zatem status podatnika czynnego (zarejestrowanego) konieczny jest w momencie wykazywania odliczenia (zob. wyrok NSA z dnia 21 grudnia 2006 r., sygn. akt I FSK 378/06, wyrok NSA z 9 lipca 2010 r., sygn. akt I FSK 1132/09, wyrok NSA z 1 czerwca 2007 r., sygn. akt I FSK 792/06, wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2007 r., sygn. akt I FSK 582/06, wyrok WSA z dnia 24 listopada 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 1127/14).

                                   Prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 u.p.t.u.) kształtuje się w danym okresie rozliczeniowym. Zdarzeniem uprawniającym do obniżenia podatku należnego - co wprost wynika z art. 86 ust. 10 pkt 1 u.p.t.u. - jest zazwyczaj otrzymanie faktury lub dokumentu celnego, a ewentualne późniejsze rozliczenie podatku jest konsekwencją już nabytego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego. Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną, a warunek rejestracji jest niezbędny wyłącznie do skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego.

                                   Trzeba rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa. Jego realizacja następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia i aby skutecznie zrealizować już powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć - najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa - wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako podatnika.

                                   Zatem należy stwierdzić, iż ustawa o podatku od towarów i usług nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, iż zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej (lub przyszłej) działalności opodatkowanej (oraz ewentualnie spełniać inne warunki określone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług). Niemniej ustawodawca narzucił podatnikom, chcącym dokonać odliczenia podatku VAT od poczynionych nabyć, obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r., IPPP2/443-201/14-2/DG, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2013 r., IPTPP2/443-824/12-9/AW, interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31.03.2017 r. nr 1462-IPPP3.4512.86.2017.1.IG).

                                   W opisanym przypadku będziemy mieli do czynienia ze zmianą przeznaczenia nabytych towarów i usług z działalności zwolnionej do działalności opodatkowanej.

                                   Jak wynika z art. 91 ust. 7 u.p.t.u. przepisy ust. 1-6 (dotyczące korekty podatku) stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

                                   Tym samym, w stosunku do nabytych towarów i usług wykorzystywanych przez Stowarzyszenie do działalności opodatkowanej po zarejestrowaniu podmiotu jako podatnika VAT czynnego możliwe będzie dokonanie korekty podatku naliczonego na zasadach wynikających z art. 91 ust. 7a-7d u.p.t.u. Poza tym, Stowarzyszenie będzie miało prawo do odliczania podatku naliczonego z faktur otrzymywanych po uzyskaniu statusu podatnika VAT czynnego, w zakresie w jakim będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu.

                                   Opracowane przez pana Mariusza Jabłońskiego

                                   Pytanie 2. Mam pytanie odnośnie kodów GTU.
                                   Refakturujemy koszty paliwa gazowego firmie wynajmującej pomieszczenia. I tu mam problem, ponieważ w związku z tymi zmianami zastanowiło mnie to, czy nie powinniśmy refakturować paliwa, tylko ciepło. Ponieważ firma wynajmująca korzysta z naszego pieca, nie ma swojego. I dlatego wydaje mi się, że powinna być aneksowana umowa i powinna nastąpić zmiana nazewnictwa ze sprzedaży paliwa gazowego na sprzedaż ciepła. Proszę mi powiedzieć, czy dobrze myślę, czy może powinnam nadawać na fakturze kod GTU?

                                   Odpowiedź.

                                   W przypadku gdy dokonujemy odsprzedaży towarów zastosowanie znajdzie przepisu art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., zgodnie z którym w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

                                   Jak wynika z przepisu art. 2 pkt 6 u.p.t.u. przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

                                   Zgodnie z art. 29a ust. 1 u.p.t.u., podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

                                   Stosownie do art. 29a ust. 6 u.p.t.u. podstawa opodatkowania obejmuje:

                                   1)podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

                                   2)koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

                                   W przypadku najmu pomieszczeń ustawodawca nie zdefiniował, jakie koszty wynajmującego mieszczą się w pojęciu „czynszu”, a obciążenie nimi najemcy zależy wyłącznie od zawartej umowy. Wyliczenie, co się składa na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

                                   Trybunał Sprawiedliwości w wyroku C-42/14 w sprawie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie rozstrzygnął, że najem nieruchomości i związane z nim: dostawa wody, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wywóz nieczystości, co do zasady należy uważać za odrębne i niezależne świadczenia, które winno się oceniać oddzielnie z punktu widzenia podatku od wartości dodanej, chyba że elementy transakcji, które obejmują również ekonomiczne przesłanki zawarcia umowy, są ze sobą tak ściśle związane że tworzą obiektywnie tylko jedno niepodzielne świadczenie ekonomiczne, którego rozdzielnie miałoby charakter sztuczny.

                                   Zatem, w celu ustalenia, czy usługi najmu i dostawy mediów stanowią niezależne świadczenia, w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę fakt, że jeżeli najemca ma możliwość wyboru świadczeniodawców lub sposobów korzystania z danych towarów lub usług, świadczenia odnoszące się do tych towarów lub usług co do zasady mogą być uważane za odrębne od najmu. W szczególności, jeżeli najemca może decydować o swoim zużyciu wody, energii elektrycznej lub energii cieplnej, które może być stwierdzone poprzez założenie indywidualnych liczników i na tej podstawie fakturowane, świadczenia odnoszące się do tych towarów lub usług co do zasady mogą być uważane za odrębne od najmu. Taką samą zasadę należy również przyjąć w przypadku, gdy umowa przewiduje odrębne rozliczanie mediów, a wysokość opłaty z tego tytułu ustalana jest w umowie na podstawie kryteriów innych niż opomiarowanie według liczników, uwzględniających zużycie tych mediów przez najemcę. Takimi innymi kryteriami mogą być np. liczba korzystających z nieruchomości czy też powierzchnia nieruchomości.

                                   Odnosząc się zatem do sposobu opodatkowania i zastosowania właściwych stawek podatku dla czynności obciążenia najemcy opłatami za zużycie energii cieplnej należy stwierdzić, że zgodnie z aktualną linią orzecznictwa (wyrok TSUE w sprawie C-42/14 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa), w sytuacji gdy mamy do czynienia z takimi świadczeniami jak: energia elektryczna, energia cieplna woda, ścieki, to co do zasady uznajemy je za usługi odrębne od usługi najmu w sytuacji, gdy najemca ma możliwość wyboru ilości ich zużycia. Zatem kryterium zużycia będzie jednym z czynników decydujących o odrębności świadczeń.

                                   Zatem dostawę mediów takich jak energia cieplna (gdy najemca ma możliwość rozliczenia zużycia na podstawie indywidualnego ich zużycia wynikającego z opomiarowania według liczników, bądź według kryterium liczby osób najemcy korzystających z nieruchomości, czy też proporcjonalnie do zajmowanej przez najemcę powierzchni nieruchomości) należy traktować odrębnie od usługi najmu. W konsekwencji, wynajmujący powinien zastosować stawkę właściwą dla tych mediów, zgodnie z fakturami otrzymanymi od dostawców mediów (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 kwietnia 2017 r.,
                                   2461-IBPP2.4512.228.2017.1.MK). Jeśli wskazane w pytaniu paliwo gazowe jest objęte symbolem GTU należy go wykazać w ewidencji sprzedaży, natomiast nie ma obowiązku zamieszczania symboli GTU na fakturach.

                                   W przypadku gdy rozliczenie mediów następuje ryczałtowo, to opłaty z tego tytułu należy opodatkować według takich samych zasad i stawek jak najem, co oznacza, że nie stosuje się do nich oznaczeń GTU.

                                   Opracowane przez pana Mariusza Jabłońskiego

                                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                                    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/podatek_vat_w_projektach_rpo_wsl_webinarium_29102020

                                    Pytanie 1. Jeśli w pierwszym WNP podaliśmy informację, że strona www projektu jest w trakcie przygotowywania, kolejny wniosek zostanie złożony dopiero za 3 miesiące, a stronę mamy gotową po tygodniu od rozpoczęcia projektu to mamy zgłosić ten fakt opiekunowi czy poczekać do kolejnego wniosku?
                                    Odpowiedź, 21.10.2020 r.

                                    Informację dotyczącą uruchomienia strony internetowej projektu należy wskazać w kolejnym wniosku o płatność. Nie ma konieczności informowania dodatkowo opiekuna projektu o tym fakcie.

                                    Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                    Pytanie 2.
                                    a) Czy SIWZ i inne dokumenty Zamawiającego mogą być załączone do LSI nie jako skan, tylko w takiej formie, w jakiej publikuje je na swojej stronie internetowej, czyli w pdf, ale bez elektronicznego podpisu kwalifikowanego? (Zamawiający nie ma obowiązku podpisywać dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
                                    b) Czy załączając oferty złożone przez Wykonawców do LSI należy załączać również ich podpisy, jeżeli oferta została złożona z zewnętrznym podpisem elektronicznym? (z wewnętrznymi nie ma problemu, ponieważ stanowią jeden plik, natomiast przy podpisie zewnętrznym są już dwa pliki).
                                    Odpowiedź, 21.10.2020 r. 
                                    a) Zamawiający zamieszcza w Rejestrze postępowań/zamówień dokumentów w LSI2014 SIWZ w takiej formie jaka została udostępniona wykonawcom.
                                    b) Zamawiający jest zobowiązany do załączenia w LSI2014 ofert tak, aby możliwa była identyfikacja czy zostały one podpisane przez osoby upoważnione.Jednocześnie w przypadku wątpliwości odnośnie przeprowadzanych w ramach projektu postępowań proszę o kontakt z infolinią pod nr telefonu 32 77 44 707, w każdą środę w godzinach od 10.00 do 14.00.

                                    Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Bezpośredni link do zagadnienia:
                                     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/warsztaty_dotyczace_przygotowania_i_zlozenia_wniosku_o_platnosc_w_lsi_efs_15102020

                                     Pytanie 1. Czy z uwagi na pandemię można wykluczyć osobiste składanie formularzy rekrutacyjnych z procesu rekrutacji uczestników projektu oraz zorganizować rozmowy rekrutacyjne w trybie online?

                                     Odpowiedź.

                                     Zaleca się wystąpienie do opiekuna z prośbą o zgodę na zmianę opisu sposobu rekrutacji we wniosku o dofinansowanie.
                                     W wystąpieniu sugerujemy zamieścić:
                                     - Dokładny opis proponowanego przeprowadzenia rekrutacji.
                                     - Powołanie się na siłę wyższą tj. wdrażanie projektu w okresie pandemii COVID-19 oraz dbałość o bezpieczeństwo personelu i osób biorących udział w rekrutacji.

                                     Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

                                     Pytanie 2. Czy w przypadku gdy dany wydatek nie zaplanowano w wydatkach bezpośrednich, a ich realizacja jest niezbędna, czy można wydatkować takie wydatki z kosztów pośrednich?

                                     Odpowiedź.

                                     Koszty pośrednie są traktowane jako wydatki poniesione. Nie podlegają one kontroli. Naliczane są od wydatków faktycznie poniesionych.

                                     W przypadku powstania oszczędności w tej części budżetu należy je wydać na ten sam cel, który jest wskazany we wniosku o dofinansowanie. Ustawa o finansach publicznych wskazuje, że środku publiczne są wydatkowane na ściśle określone cele.

                                     Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską


                                      Bezpośredni link do zagadnienia:
                                      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_i_rozliczanie_projektow_efs_webinarium_13102020

                                      Pytanie 1. Czy nieprawidłowością i próbą uszczuplenia budżetu Unii Europejskiej jest następująca sytuacja mająca miejsce u beneficjenta?
                                      W ramach realizowanego projektu zostały zapłacone na rzecz ZUS składki za miesiąc marzec, które następnie zostały ujęte we wniosku o płatność za okres do 31.03.2020 r. Po sporządzeniu wniosku o płatność, jednostka złożyła do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS w wysokości 50% składek należnych, w związku z przepisami tarczy antykryzysowej. Przed zatwierdzeniem wniosku o płatność jednostka otrzymała informacje o przyznaniu jej tego zwolnienia z ZUS. Następnie w efekcie otrzymanego zwrotu składek z ZUS zostały pomniejszone wydatki unijne, a co za tym idzie zwrot został uwidoczniony w kolejnym wniosku o płatność zgodnie z datą otrzymanego zwrotu z ZUS. Instytucja Zarządzająca twierdzi, że fakt ubiegania się o zwolnienie ze składek powinien być uwidoczniony we wniosku obejmującym okres do 31.03 i uznała postępowania beneficjenta za nieprawidłowość.
                                      Faktycznie w wyniku zwrotu części składek z ZUS wydatki unijne uległy zmniejszeniu i nie nastąpiło uszczuplenie budżetu Unii Europejskiej.
                                      Instytucja Zarządzająca wezwała beneficjenta do zwrotu dofinansowania w wysokości 50% składek ZUS wykazanych we wniosku obejmującym okres do 31.03.2020 r., wraz z odsetkami.
                                      Jak należy wykazywać we wnioskach o płatność zwroty dokonanych wcześniej wydatków np. w wyniku faktur korygujących czy zwrotów z ZUS, w miesiącu poniesienia wydatku czy w miesiącu otrzymania zwrotu?

                                      Odpowiedź.

                                      Zwrot dotyczył wydatku poniesionego już z budżetu projektu, stąd wystąpiło podwójne finansowanie części składek ZUS za marzec, dlatego naliczono odsetki.
                                      Podwójne finansowanie w tym przypadku potraktowano, jako nieprawidłowość tj. łamanie przepisów i wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, a nie jako nadużycie – świadome ukrywanie faktu odzyskania ZUS w celu uzyskania osobistych korzyści. Inaczej IZ nie mogła postąpić, gdyż obowiązuje ją dyscyplina finansów publicznych.


                                      Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

                                      Pytanie 2. Czy podczas zatrudnienia subsydiowanego połączonego z doposażeniem stanowiska pracy, pracodawca może zmienić miejsce wykonywania działalności gospodarczej - zmiana województwa?

                                      Odpowiedź.

                                      Pytanie prawdopodobnie zadał powiatowy urząd pracy. W tym przypadku temat ten jest uregulowany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w dokumentacji naboru projektów pozakonkursowych pup. Głównym celem subsydiowania zatrudnienia oraz doposażenia i wyposażenia miejsca pracy jest aktywizacja zawodowa bezrobotnego zarejestrowanego w danym pup. Zmniejszenie bezrobocia korzystnie wpływa na rozwój województwa. Jeśli pracodawca przeniósł swoją siedzibę poza województwo łódzkie, ale nadal zatrudnia bezrobotnego skierowanego przez dany pup, spełnione są wymogi ustawy i dokumentacji naboru. Jeśli natomiast zwolnił skierowanego bezrobotnego, zgodnie z ustawą i umową spisaną z pracodawcą, należy naliczyć proporcjonalnie zwrot dotacji.

                                      Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

                                       

                                      Pytanie 3. W ramach projektu ( okres trwania 2 lata ) działa Klub Seniora, Placówka wsparcia dziennego, usługi opiekuńcze, pomoc sąsiedzka i mieszkanie chronione. Na czym w tym wypadku będzie polegać trwałość projektu, rezultatu? Rozumiem, że musimy wykazać gotowość do dalszej realizacji tych działań. Jeżeli będą chętni do skorzystania z tych usług to musimy świadczyć te usługi dokładnie w ten sam sposób, na tym samym poziomie, jak to było realizowane w projekcie tzn. wszystkie zajęcia, transport, catering, zatrudniać osoby na zlecenie do pomocy sąsiedzkiej? Czy wystarczy, że działa np. Klub Seniora a zajęcia i catering będą dodatkowo płatne lub nie będzie tych zajęć, cateringu?

                                      Odpowiedź.

                                      Trwałość projektu z art. 71 Rozporządzenia ogólnego będzie miała miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy w projekcie były ponoszone wydatki w ramach cross-financingu np. na remont i adaptację Klubu Seniora czy mieszkań chronionych. W takim przypadku trwałość polega na niepoddaniu projektu znaczącej modyfikacji przez okres 5 lat po jego finansowym rozliczeniu. Jeśli pytanie zadało MŚP, okres ten wynosi 3 lata. Szczegółowo ten zakres omówiono na zajęciach. Podsumowując zapisy z prezentacji, w tym przypadku nie można sprzedać/wnieść do innego podmiotu aportem/udziałem obiektu Klubu Seniora, mieszkań chronionych, ani zmienić przeznaczenia tych obiektów w okresie trwałości.

                                      Trwałość rezultatu zaczyna się po zakończeniu finansowania ze środków EFS a okres trwania zależy od zapisów umowy o dofinansowanie. Jeśli finansowanie z EFS usług społecznych trwało np. 2 lata to okres trwałości rezultatu zaczyna się natychmiast po zakończeniu finansowania z EFS i trwa 2 lata.

                                      W tym czasie usługi mają być w gotowości tj. o podobnej jakości, jak w trakcie projektu. Kto będzie za nie płacił wynika z wniosku o dofinansowanie. Jeśli autor obiecał, że będą finansowane np. przez gminę, gmina musi zaplanować środki na ten cel. Jeśli we wniosku o dofinansowanie wpisano, że usługi będą świadczone za częściową odpłatnością, taka odpłatność w okresie trwałości może być pobierana.

                                      Gotowość do dalszego świadczenia usług należy udowodnić np. przechowując screeny ekranów ze strony internetowej, na której zamieszczono informacje o możliwości skorzystania z zajęć w Klubie Seniora, mieszkaniach chronionych, pomocy sąsiedzkiej czy usług opiekuńczych. Jeśli nie zgłosili się chętni, nie mówimy o łamaniu trwałości rezultatu. Rodzaje zajęć w Klubie Seniora i świadczonych usług społecznych nie muszą stanowić identycznego katalogu, jak we wniosku o dofinansowanie. Wdrażane wsparcie zależy od potrzeb zgłoszonych przez chętnych spełniających wymogi grupy docelowej.

                                      Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

                                       Bezpośredni link do zagadnienia:
                                       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamykanie_projektow_rpo_wsl_trwalosc_projektu_webinarium_06102020

                                       Pytanie 1. Nie jest dla mnie zrozumiałe, jakie zamówienia powyżej 50 000 nie więcej niż 130 000 zł. mam zamieszczać w BZP.
                                       Jak rozumieć zakup jednorazowy? Czy to np. odnosi się również do robót budowlanych, usług ? Czy to tylko zakup (robota budowlana) nieprzewidziany, nieplanowany? Np. umowa śmieciowa na 80 000 netto na rok 2021, około 12 faktur, 3 umowy na różne punkty?

                                       Odpowiedź.

                                       Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia w BZP powiązano z dokonywaniem „jednorazowego zakupu”, o wartości nie mniejszej niż 50 000 złotych. Użycie pojęcia „jednorazowy zakup”, które nie zostało zdefiniowane w ustawie, może budzić spore problemy w praktyce stosowania tego przepisu. W ocenie autora użycie tego sformułowania wskazuje na możliwość podziału jednego zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł na części (zakupy jednorazowe), z których każda część (zakup jednorazowy) będzie oceniana odrębnie pod kątem obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w BZP. W efekcie, jeżeli zamawiający planuje zamówienie np. na sprzęt komputerowy o wartości 80.000 zł w ten sposób, że chce dokonać dwóch zakupów o wartości 40.000 zł w różnym momencie (np. w pierwszej i drugiej połowie roku, co wynika z określonych uwarunkowań organizacyjnych lub ekonomicznych), każdy z nich będzie miał charakter zakupu jednorazowego i nie będzie podlegał obowiązkowi publikacji w BZP. Należy jednak pamiętać, że jeżeli wartość zamówienia przekroczy kwotę 130.000 zł, udzielenie w częściach będzie podlegać regulacji wskazanej w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy, a więc obowiązkowi prowadzenia procedury wyboru wykonawcy wg procedury ustalonej dla łącznej wartości zamówienia, nawet jeżeli udzielane jest w częściach.

                                       Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                        Bezpośredni link do zagadnienia:
                                        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamowienia_publiczne_od_1_stycznia_2021_webinarium_09092020

                                        Pytanie 1. Czy datą zawarcia umowy jest data wpływu umowy do Zamawiającego (umowy podpisanej już przez 2 strony)?

                                        Odpowiedź.

                                        Datą zawarcia umowy wskazane jest w jej treści. Zgodnie z przepisami art. 70 Kodeksu cywilnego w razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane - w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy.

                                        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                        Pytanie 2. Czy można zastrzec w Zapytaniu, że oferty mogą wpływać tylko i wyłącznie przez Bazę?

                                        Odpowiedź.

                                        W ocenia autora odpowiedzi taki zapis nie byłby skuteczny, bowiem nie występowałyby podstawy odrzucenia oferty, która wpłynęła np. za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej. Dodatkowo mógłby być potraktowany jako nieuzasadnione utrudnianie dostępu do zamówienia. Sama instrukcja użytkowania BK2021 wskazuje na możliwość dodawania danych ofert złożonych poza Bazą Konkurencyjności.

                                        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                        Pytanie 3. Co w przypadku gdy nie zmieniono przedmiotu zamówienia, ponowiono procedurę (ogłoszenie na bazie), a w ramach negocjacji wykonawca nie chce podpisać umowy - jak realizować takie zamówienie?

                                        Odpowiedź.

                                        Zamawiający może po zamknięciu negocjacji z jednym wykonawcą podjąć próbę negocjacji z kolejnym lub ponowić ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności.

                                        Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                         Bezpośredni link do zagadnienia:
                                         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rozeznanie_rynku_i_zasada_konkurencyjnosci_rpo_wsl_webinarium_08092020

                                         Pytanie 1. Czy w przypadku zmiany kwoty zasiłku dla bezrobotnych, co wynika ze zmiany prawa (indeksacja o inflację rok rocznie - zmiana od 1 czerwca) oraz zmiany zasiłku od 1 września zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym, beneficjent ma prawo aneksować umowę o dofinansowanie o różnicę w kwocie wynikającej ze zmiany wskaźnika zasiłku dla bezrobotnych, a strona umowy ma obowiązek zwiększyć kwotę dofinansowania?

                                         Odpowiedź.

                                         I część pytania:
                                         Coroczna indeksacja zasiłku dla bezrobotnych uwzględniająca inflację odbywa się od dawna. Beneficjent powinien ją zaplanować we wniosku o dofinansowanie stosując np. metodę ekstrapolacji danych. Nie ma podstawy do wystąpienia o zwiększenie kwoty dofinansowania.

                                         II część pytania:
                                         Zmiany wynikające z powodu pandemii koronawirusa nie były możliwe do przewidzenia przez beneficjenta. Wystąpiła siła wyższa. Beneficjent w pierwszej kolejności powinien przejrzeć swój budżet pod kątem posiadanych oszczędności i wykorzystać je na nieprzewidziane wydatki, które pojawiły się w okresie pandemii. Jeśli nie znajdzie środków w swoim projekcie, ma prawo zwrócić się z prośbą o dodatkową dotację na ten cel. Instytucja może uwzględnić prośbę, ale nie musi.W przypadku gdy Instytucja nie uwzględni prośby, beneficjent ma prawo zaproponować zmiany we wniosku o dofinansowanie polegające np. na zmianie wskaźników ( zmniejszeniu wartości) lub ograniczeniu zakresu zadań. Taka propozycja powinna być szczegółowo uzasadniona z wyliczeniem wpływu zmian w przepisach na niedobory w budżecie.

                                         Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

                                         Pytanie 2. Czy funkcjonuje limit % do przyznawanych dodatków specjalnych za zaangażowanie pracownika do realizacji działań projektowych? Czy zadania realizowane w ramach projektu na podstawie przyznanego dodatku, powinny być wykonywane w standardowym czasie pracy pracownika czy w czasie ponad standardowy etat?

                                         Odpowiedź.

                                         W aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujących od 9.09.2019 r. nie ma limitu % przyznawanych dodatków specjalnych. Regulamin, na podstawie którego wypłacany jest dodatek powinien być natomiast przyjęty minimum na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie tj. zniesienie limitu nie dotyczy projektów trwających w dacie wprowadzenia nowych zapisów Wytycznych. Zadania powinny być wykonywane w czasie wskazanym przez przełożonego. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa pracy etat może być rozliczany nawet w skali kwartału, co oznacza, że np. praca 10 godzin w jakimś dniu nie oznacza pracy w godzinach nadliczbowych, jeśli w innym dniu kwartału pracownik przepracował 6 godzin.

                                         Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską


                                         Pytanie 3. Czy formularz zgłoszeniowy przesłany skanem musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy jakąś inną formą podpisu, aby był uznany? Czy wystarczy zeskanowany podpis, a później jakaś forma uzupełnienia w biurze?

                                         Odpowiedź.

                                         Nie ma wymogu podpisywania formularza podpisem kwalifikowanym, ale powinna to być jedna z dopuszczalnych form złożenia podpisu. Inny dobry pomysł wskazano w pytaniu tj. przesłanie e-mailem skanu podpisanego zgłoszenia. Dla niektórych uczestników taka forma może również stanowić problem. Proponuje się dopuścić dodatkowo dostarczenie formularza tradycyjną pocztą, przez osobę trzecią lub uzupełnienie podpisu w biurze przy okazji korzystania ze wsparcia.

                                         Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską


                                         Pytanie 4. Czy jest możliwe przesłanie dokumentów zgłoszeniowych wypełnionych w formie elektronicznej - bez podpisu.
                                         Dotyczy sytuacji zgłoszenia online, ale np. Uczestnik nie ma możliwości wydrukowania formularzy/deklaracji.

                                         Odpowiedź.

                                         Jest taka możliwość, ale podpis powinien być pozyskany w inny sposób np. jak w odpowiedzi na pytanie nr 3. Za każdym razem sposób podejścia powinien być uzgodniony z Instytucją, gdyż przy zmianie dokumentacji rekrutacyjnej będzie konieczność wprowadzenia zmian do wniosku o dofinansowanie.

                                         Opracowane przez  panią Małgorzatę Rulińską


                                         Pytanie 5. Czy funkcjonuje limit % do wysokości przyznawanych dodatków specjalnych za zaangażowanie pracownika do realizacji działań projektowych?
                                         Jeśli nie, to dokładnie od jakiego terminu?

                                         Odpowiedź.

                                         Od 9.09.2019 r. nie ma w Wytycznych takiego limitu – odpowiedź jak dla pytania nr 2.

                                         Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską


                                         Pytanie 6. Czy zadania realizowane w ramach projektu na podstawie przyznanego dodatku, powinny być wykonywane w standardowym czasie pracy pracownika czy w czasie ponad standardowy etat?

                                         Odpowiedź.

                                         Przełożony decyduje w jakich godzinach ma być wykonana praca projektowa. Może zlecić jej wykonanie w godzinach pracy lub w godzinach nadliczbowych. Dopłaty za godziny nadliczbowe nie zawsze są wydatkiem efektywnym i racjonalnym. W dłuższym okresie dla projektu bardziej efektywne byłoby zatrudnienie kogoś z zewnątrz niż zapłata za pracę w ramach godzin nadliczbowych.

                                         Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską


                                         Pytanie 7. 
                                         Jeśli natomiast pracownik oddelegowany, wynagradzany za realizację działań projektowych w formie dodatku, realizuje zadania poza swoim standardowym czasem pracy, to czy dodatkowo powinien mieć wypłacane godziny nadliczbowe?

                                         Odpowiedź.

                                         Jeśli pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, kodeks Pracy przewiduje dodatkową zapłatę. Nie oznacza to, że zapłata za godziny nadliczbowe musi pochodzić w budżetu projektu. W dłuższym okresie być może efektywniejszym wydatkiem byłoby zatrudnienie nowej osoby i zapłata za godziny w ramach jej etatu.

                                         Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską.


                                         Pytanie 8. W jaki sposób praktykowane jest potwierdzanie udziału/obecności w formach wsparcia przez uczestników, w sytuacji kiedy wsparcie jest realizowane w formie zdalnej. np. Konsultacja/doradztwo przez telefon? Oczywiście chodzi o obecną sytuacji epidemiczną.

                                         Odpowiedź.

                                         Dokumenty monitorujące uczestnictwo w formach wsparcia oraz wskaźniki celu należałoby wpisać do wniosku o dofinansowanie w ramach wprowadzenia zmian. Zmiany muszą być zatwierdzone przez Instytucję. Można zaproponować np. raport doradcy z rozmów telefonicznych z podaniem nazwisk uczestników, daty i godziny wsparcia, bilingi z telefonu doradcy. W przypadku korzystania z platform do prowadzenia zdalnych zajęć są możliwości wydruku logowań uczestników.

                                         Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską.


                                         Pytanie 9.
                                         Czy jest możliwe przeprowadzenie rekrutacji na działania projektowe w formie zdalnej? Jeśli tak, to w jaki sposób Uczestnik powinien wysyłać wypełnione formularze zgłoszeniowe czy też deklarację uczestnictwa?
                                         Odpowiedź.

                                         Jest taka możliwość. Będzie to zmiana w stosunku do rekrutacji opisanej we wniosku o dofinansowanie projektu, więc potrzebne są uzgodnienia z Instytucją. Należy się powołać na siłę wyższą i zaproponować zmianę sposobu naboru uczestników np. na formę formularzy elektronicznych z podpisem kwalifikowanym lub podpisane za pomocą e-puap. Jeśli takie podejście stanowi barierę dostępu dla grupy docelowej, może to być wysyłanie formularzy w formie papierowej do uczestnika i następnie odesłanie wypełnionego formularza również pocztą tradycyjną lub przekazanie przez osobę trzecią.

                                         Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską.

                                          Bezpośredni link do zagadnienia:
                                          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_i_rozliczanie_projektow_efs_webinarium_03092020

                                          Pytanie 1. Czy kontrola może zakwestionować wydatki poniesione zgodnie z ustalonymi w przedsiębiorstwie we własnym zakresie zmianami w projekcie rozliczanym ryczałtowo? (Nie dokonano formalnych zmian, nie powiadomiono opiekuna itd.)

                                          Odpowiedź.

                                          Kontrola nie może odnieść się do dokumentów finansowych potwierdzających wydatki w projekcie z kwotami ryczałtowymi. Może sprawdzić jedynie te dokumenty, które są wymienione w umowie o dofinansowanie. Tym samym nie można zakwestionować poziomu wydatków, zmian finansowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Istnieje możliwość zakwestionowania całej kwoty ryczałtowej (wydatków na zadanie), jeśli beneficjent nie przedstawi dokumentów wpisanych do umowy, które mają być udostępniane kontrolerom. Ponadto kontroli podlegają dokumenty związane z kwalifikowalnością uczestników, gdyż beneficjent wprowadzał na bieżąco dane do systemu SL2014 do zakładki Monitoring uczestników projektu. Kontrolerzy mają prawo porównać dane z SL2014 z dokumentacją źródłową.

                                          Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

                                          Pytanie 2. Jakie zmiany powinien zgłaszać Beneficjent w projekcie ryczałtowym?

                                          Odpowiedź.

                                          W projekcie ryczałtowym zasadniczo beneficjent nie powinien wprowadzać żadnych zmian. Umowa o dofinansowanie jest kontraktem, w ramach którego beneficjent zobowiązał się do osiągnięcia określonego celu mierzonego wskaźnikami a instytucja udzielić dofinansowanie na ten cel. Beneficjent powinien skoncentrować się na osiągnięciu wskaźników. W wyjątkowej sytuacji np. zmiana przepisów, wpływ pandemii COVID-19 na możliwość osiągnięcia wskaźników, wycofanie się partnera z projektu, może zwrócić się z prośbą do Instytucji o indywidualne podejście i zgodę na niezbędne zmiany umożliwiające osiągnięcie celu.

                                          Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską


                                          Pytanie 3. Dlaczego podmioty powiązane (spowinowacone) z beneficjentem projektu nie mogą składać ofert czy też świadczyć usługi na poczet realizacji projektu? Okazuje się, że podmioty spowinowacone z beneficjentem często oferują najbardziej ekonomiczne oferty cenowe idące w parze z wysoką jakością swoich usług, a mimo tego nie mogą być wybrane do realizacji zadania.

                                          Przykład: Dostawa i przygotowanie cateringu dla instytucji zajmujących się opieką dzienną nad dziećmi do lat 3.

                                          Średnia cena rynkowa dostawców cateringowych to w obecnej chwili 14-18zł/ za dzienne wyżywienie na jedno dziecko. Przy czym firma spowinowacona z beneficjentem zajmująca się produkcją żywności, w tym dostarczaniem cateringu jest w stanie wykonać taką usługę na wysokich jakościowo produktach za kwotę 10-12 zł za dziecko za dzień.

                                          Osobiście uważam, iż wnioskodawca, który finalnie szczęśliwie zostanie beneficjentem danego programu unijnego powinien mieć pełną możliwość do realizacji zadania w sposób najbardziej ekonomicznie uzasadniony bez kategoryzowania firm na spowinowacone i te są z automatu odrzucane i na niezwiązane z beneficjentem (które to często gęsto) sprawdzają czy dane zapytanie nadsyłane jest przez uczestnika projektu unijnego i wtedy jest inny cennik czy jest to zapytanie indywidualne i wtedy też jest inny cennik. Jako beneficjent danego projektu biorąc na siebie odpowiedzialność z realizacji ale i trwałości projektu powinien mieć prawo do wewnętrznego samopoczucia, że nie ma "bzdurnych" ograniczeń jak to np. opisane powyżej.

                                          Podsumowując : Czy istnieje rozwiązanie, artykuł prawny, przepis który dopuszczałby możliwość współpracy z podmiotami spowinowaconymi z beneficjentem oczywiście przedstawiając szereg dokumentów, na to iż wybór takiego podmiotu przebiegł zgodnie ze wszystkimi przepisami i warunkami prawnymi.

                                          Odpowiedź.

                                          Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 6.5.2. Zasada konkurencyjności, podpunkt 2 napisano, iż wyjątkowo w przypadku, w którym umożliwienie podmiotowi powiązanemu wzięcia udziału w postępowaniu jest uzasadnione ze względu na specyfikę projektu lub typ beneficjenta, a wybór wykonawcy będącego podmiotem
                                          powiązanym będzie dokonany zgodnie z procedurą, IZ PO może wyrazić zgodę na wyłączenie zakazu w odniesieniu do danego postępowania przed jego przeprowadzeniem. Zasada konkurencyjności nie jest regulowana przepisami prawa a Wytycznymi, więc nie ma przepisu, który by regulował te aspekty w inny sposób w odniesieniu do beneficjentów z sektora biznesu i organizacji pozarządowych ( III sektor). Jeśli usługi cateringowe w projekcie będą stanowiły kwotę poniżej 50.000 PLN netto a powyżej 20.000 PLN stosuje się rozeznanie rynku a w tej procedurze nie stosuje się wyłączenia podmiotów powiązanych z beneficjentem. Ponadto rozeznania rynku nie przeprowadza się dla najczęściej finansowanych towarów i usług, dla których IZ PO określiła wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych a często są to właśnie usługi cateringowe, jak w przytoczonym w pytaniu przykładzie.
                                          Reasumując, wyłączenie z kręgu wykonawców podmiotów powiązanych ma miejsce wyłącznie w przypadku zamówień powyżej 50.000 PLN netto a i wówczas jest możliwość na uzyskanie zgody na odstąpienie od tego warunku, jeśli zajdą uzasadnione okoliczności.


                                          Opracowane przez  panią Małgorzatę Rulińską


                                          Pytanie 4. Czy w przypadku jednostek, które nie mają możliwości odliczania VAT wartość środka trwałego powyżej 10.000 zł. będzie brana wartość netto czy brutto np. zakupiono rzecz, której wartość jednostkowa wynosi 9.000 zł. netto plus VAT, przy założeniu że VAT wyniesie 23% to wartość brutto wyniesie 11.070 zł. – czy w takiej sytuacji będziemy traktować zakup jako środek trwały i będziemy patrzeć się na wartość brutto, czy trzeba patrzeć się na każdorazowo wartość netto?

                                          Odpowiedź.

                                          W przypadku zakupu środków trwałych powyżej kwoty 10.000 PLN netto należy wydatek taki zmieścić w limicie przewidzianym na zakup środków trwałych. Nie zależy to od faktu, czy beneficjent jest czynnym płatnikiem podatku VAT i ma możliwość jego odzyskania. Zawsze bierze się pod uwagę wartość netto tj. bez VAT. W podanym powyżej przykładzie, gdy wartość danego środka trwałego wynosi 9.000 PLN netto nie będzie on uwzględniany w limicie ani nie będzie odznaczany we wniosku o dofinansowanie w rubryce „środki trwałe”. Takie podejście obowiązuje od 9 września 2019 r. tj. o wejścia w życie ostatniej nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przed nowelizacją do limitu ujmowano środki trwałe o wartości powyżej 3.500 PLN netto.

                                          Ponadto należy wspomnieć o udogodnieniach w okresie pandemii COVID-19. W związku z zawieszeniem wyżej wymienionych Wytycznych na okres od 1.02.2020 r. do 31.12.2020 r., jest możliwość przekroczenia limitu przeznaczonego na środki trwałe. Jednak w tej sprawie należy się kontaktować z opiekunem projektu, który rozstrzygnie czy zwolnienie to będzie miało zastosowanie do konkretnego projektu.


                                          Opracowane przez  panią Małgorzatę Rulińską


                                          Pytanie 5. Czy istnieje możliwość zakupu z kosztów pośrednich komputera/laptopa dla osoby uczestniczącej w projekcie zatrudnionej na umowę zlecenie. Czy można dokonać zakupu sprzętu komputerowego z kosztów pośrednich dla pracownika jednostki zatrudnionego na umowę o pracę, biorącego udział w projekcie?

                                          Odpowiedź.

                                          Istnieje taka możliwość, ale należy zmieścić się w limicie środków. Ponadto komputer powinien służyć celom administrowania/zarządzania projektem. Można również kupić sprzęt dla innych osób np. osoby księgującej czy pomagającej w przygotowaniu dokumentacji związanej z wyborem wykonawców.

                                          Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską


                                          Pytanie 6. Czy w projekcie, który trwa np. do 31.12.2022 r. można w ostatnim dniu projektu wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.
                                          Sytuacja dotyczy pracownika samorządowego.

                                          Odpowiedź.

                                          Nie ma potrzeby dokonywania wypłaty w grudniu. Jeśli wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. nastąpi do 30 stycznia 2023 r., będzie to wydatek kwalifikowany pod warunkiem, że będzie on wpisany do końcowego wniosku o płatność. Wypłata 31.12.2022 r. raczej nie będzie zgodna z regulaminem wewnętrznym.

                                          Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

                                          Pytanie 7. Czy w przypadku, gdy projekt zaczyna się np. od 1 września 2020 r., czy za 2020 r. będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika biorącego udział w projekcie, zatrudnionego w jednostce na czas nieokreślony (jako pracownik przepracuje co najmniej 6 miesięcy jako pracownik, lecz w projekcie nie przepracuje 6 miesięcy)? Czy czas brania udziału w projekcie będzie determinował prawo do „13-tki” – np. nauczyciel, który udzielał zajęć doradztwa zawodowego?


                                          Odpowiedź na I część pytania.

                                          Dodatkowe wynagrodzenie roczne może być wypłacone z budżetu projektu w proporcji odpowiadającej zaangażowaniu w prace projektowe tj. jeśli ktoś będzie oddelegowany na cały etat od września danego roku po jego zakończeniu może otrzymać 1/3 „13-tki”. Jeśli ta osoba będzie oddelegowana jedynie na pół etatu to ½ z 1/3 tj. 1/6 wynagrodzenia dodatkowego.

                                          Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską.

                                          Odpowiedź na II część pytania.

                                          Nauczyciel już zatrudniony w danej szkole może być zaangażowany do zajęć projektowych w ramach swojej umowy o pracę a za godziny projektowe będzie mieć zapłacone, jak za godziny ponadwymiarowe. Nie są to jednak godziny ponadwymiarowe, więc wynagrodzenie to nie wchodzi do podstawy naliczenia „13-tki”. Nauczyciel taki otrzyma dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytułu zatrudnienia w szkole poza projektem.Jeśli będzie to nowy nauczyciel specjalnie zatrudniony do projektu, to otrzyma „13-tkę” z tytułu takiego zatrudnienia naliczoną zgodne z regulaminem wewnętrznym od jego wynagrodzenia, ponieważ praca w projekcie nie stanowi dla niego dodatkowych godzin.

                                          Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską.


                                          Pytanie 8. Czy od wynagrodzeń wypłaconych w projekcie będą odprowadzane składki na pracownicze plany kapitałowe?

                                          Odpowiedź.

                                          Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdział 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu projektu, podpunkt 4: W ramach wynagrodzenia personelu projektu niekwalifikowalne są:

                                          -koszty składek i opłat fakultatywnych, niewymaganych obowiązującymi przepisami prawa krajowego, chyba że:

                                          i. zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy oraz

                                          ii. zostały wprowadzone w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, oraz

                                          iii. potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady ich odprowadzania/przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta.

                                          Podsumowując, jeśli spełnione są trzy powyższe warunki można odprowadzać składki na pracownicze plany kapitałowe.

                                          Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską.

                                          Pytanie 9. Tak na ludzki język co to jest ten „cross-financing” – czy chodzi o inwestycje majątkowe?

                                          Odpowiedź.

                                          Wyrażenie „cross-financing” przetłumaczone na język polski oznacza „finansowanie krzyżowe” tj. projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą komplementarnie dobrać określone limitem środki z funduszu inwestycyjnego, czyli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i odwrotnie niektóre projekty inwestycyjne ( określone w Szczegółowych Opisach Osi Priorytetowych programów) mogą wydatkować środki na szkolenia i doradztwo np. związane z zakupem maszyn i ich obsługą.

                                          W odniesieniu do projektów współfinansowanych z EFS Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zawężają wydatki w ramach cross-financingu do:

                                          a) zakupu nieruchomości ( ale maksymalnie można przeznaczyć 10-15% wydatków kwalifikowanych);

                                          b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,

                                          c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń, w tym wydatków niezbędnych do przeprowadzenia tych prac i wchodzących w ich zakres.

                                          Z powyższego zapisu wynika, że nie wszystkie środki trwałe są cross-financingiem np. zakupiony samochód do przewozu osób z niepełnosprawnościami nie będzie należał do tej kategorii wydatków, bo nie jest na stałe przytwierdzony do nieruchomości. Schodołaz na stałe zamontowany na ścianie jest cross-financinegiem a model schodołazu przenośny (składany) już nim nie jest.

                                          Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską.

                                           Bezpośredni link do zagadnienia:
                                           https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_i_rozliczanie_projektow_efs_webinarium_19082020

                                           Pytanie 1. Jeśli, w ramach projektu będzie oferowana ścieżka aktywizacyjna oraz ścieżka dotacyjna, to czy osoby biorące udział w ścieżce dotacyjnej, jeśli w ramach projektu EFS otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  i rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, zostaną zaliczone do wskaźnika "liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie"?

                                           Odpowiedź, 3 czerwca 2020 r. 
                                           Tak, do wskaźnika liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie należy wliczyć wszystkie osoby, które zakończyły udział w projekcie, zarówno w ścieżkę aktywizacyjną jak i ścieżkę dotacyjną.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 2. Zgodnie z regulaminem konkursu minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie. Czy oznacza to, że 50% jest brane proporcjonalne, tj. 50% z liczby osób z grupy aktywizacyjnej i 50% z liczby osób z grupy dotacyjnej, czy ogólnie 50% z liczby wszystkich osób, które zakończyły udział w projekcie. Przykładowo, jeśli do projektu zakwalifikowanych zostanie 30 osób - z tego 10 osób na ścieżkę aktywizacyjną, a 20 osób na ścieżkę dotacyjną, to, czy grupa dotacyjna (która w liczbie 20 osób otrzyma środki z EFS i rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej) może zapewnić realizację wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w projekcie na wymaganym minimalnym
                                           poziomie 50%?

                                           Odpowiedź, 3 czerwca 2020 r. 
                                           W podanym przykładzie będzie to min 50% z 30 osób, które zakończą udział w projekcie.
                                           Taką interpretację należy przyjąć w związku z brzmieniem: 
                                           Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 –„IZ RPO oraz IP PO WER zapewniają, że minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia przewidziany w ramach projektów outplacementowych wynosi co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie.

                                           IZ RPO oraz IP PO WER zapewniają, że minimalny poziom wskaźnika „liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie” wynosi co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie. Definicja i sposób pomiaru ww. wskaźnika zostały określone w załączniku nr 2 do Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

                                           oraz 

                                           Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Załącznik nr 2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS , gdzie w definicji operacyjnej można znaleźć zapis dotyczący wskaźnika liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie - „We wskaźniku należy wykazywać również osoby, które uzyskały wsparcie EFS na podjęcie działalności gospodarczej.

                                           Jeżeli zatem w projekcie uczestniczy 30 osób, z czego 10 w ścieżce aktywizacyjnej, a 20 w ścieżce dotacyjnej oraz żadna z tych 10 osób nie podejmie zatrudnienia, a każda z tych 20 podejmie działalność gospodarczą, wówczas wskaźnik zostanie osiągnięty.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 3. Czy w ramach projektu można kwalifikować koszt przeprowadzenia dla uczestników/czek projektu, którzy będą objęci ścieżką ukierunkowaną na uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub uzyskania zatrudnienia szkoleń z zakresu np. prawa pracy, jeżeli jest to uzasadnione przeprowadzoną diagnozą grupy docelowej, niezależnie od wyniku IPD?

                                           Prowadzone analizy wskazują na zapotrzebowanie na tego typu kurs z uwagi na ogromne braki wiedzy w tym zakresie potencjalnych uczestników/czek projektu, a mimo to Taryfikator dla przedmiotowego konkursu nie przewiduje bezpośrednio możliwości udzielenia wsparcia tego rodzaju.

                                           Odpowiedź, 18 czerwca 2020 r. 
                                           W ramach projektów mających na celu aktywizację zawodową/ wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rynku pracy realizowane są wyłącznie kursy/ szkolenia pozwalające na nabycie konkretnych kwalifikacji, czy też kompetencji zawodowych. Szkolenia, o których mowa w pytaniu - w przypadku osób nieposiadających odpowiednich (innych) kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu związanego z prawnymi aspektami zatrudnienia, nie przyczynią się bezpośrednio do zmiany sytuacji na rynku pracy uczestników projektu.  Z uwagi na powyższe brak jest możliwości ich realizacji na rzecz ww. osób.

                                           Wyjątkiem oczywiście będą uczestnicy projektu, dla których kompetencje uzyskane w wyniku uczestnictwa w powyżej wskazanym szkoleniu będą uzupełnieniem posiadanych już kwalifikacji. Podkreślić natomiast należy, iż zakres wsparcia musi być indywidualnie dopasowany do potrzeb uczestnika i wynikać z Indywidualnego Planu Działania, a nie z odgórnych założeń realizatora projektu.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 4. W jaki sposób wyliczane jest wynagrodzenie kadry merytorycznej Wnioskodawcy, które miałoby być kosztem bezpośrednim we wniosku o dofinansowanie? Planujemy zrealizować część działań własnym sumptem, jednak nie wiemy jak wyliczyć stawkę godzinową takiego pracownika. Działamy na rynku agencji zatrudnienia już kilkanaście lat, zatrudniamy kilkadziesiąt osób, które mają różne warunki płacy - czy należy wyliczyć stawkę z uwzględnieniem danych historyczny - to za jaki okres? czy należy oprzeć tą stawkę o dane konkretnej grupy doradców?

                                           Odpowiedź, 18 czerwca 2020 r.
                                           Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki na wynagrodzenie personelu projektu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Ustalając zatem wysokość wynagrodzenia osoby realizującej usługę poradnictwa należy uwzględnić stawki obowiązujące w agencji; stawka godzinowa nie powinna być zawyżona w odniesieniu do przyjętych wynagrodzeń (na analogicznych stanowiskach) w ramach działalności pozaprojektowej.

                                           Ponadto, jeżeli stosunek pracy pracownika beneficjenta tylko w części obejmuje zadania w ramach projektu (np. na ½ etatu, ¼ etatu w ramach projektu), wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach projektu są kwalifikowalne, o ile:

                                           1. zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy,
                                           2. zakres zadań związanych z realizacją projektu stanowi podstawę dookreślenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu w stosunku do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę tego pracownika,
                                           3. wydatek związany z wynagrodzeniem personelu projektu odpowiada proporcji, o której mowa w lit. b, chyba że zakres odpowiedzialności, złożoność lub poziom wymaganych kompetencji na danym stanowisku uzasadnia różnicę w udziale wydatku do czasu pracy wynikającego ze stosunku pracy.

                                           W związku z powyższym, rozliczając wynagrodzenie poszczególnych osób w trakcie realizacji projektu należy brać pod uwagę stawkę wynikająca z umowy konkretnego pracownika realizującego zadania w projekcie, adekwatnie do wymiaru czasu pracy w ramach projektu, szacując natomiast stawki dla potrzeb skonstruowania budżetu projektu należy przyjąć stawki uśrednione na analogicznych stanowiskach w ramach działalności podstawowej wnioskodawcy.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 5. Czy wszystkie szkolenia muszą być realizowane przez instytucje wpisane do RIS na dzień składania wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tematyki, czy dotyczy to wyłącznie szkoleń zawodowych prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych?

                                           Odpowiedź, 18 czerwca 2020 r.
                                           Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu IOK zastrzega, iż usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

                                           Z uwagi na powyższe, w ramach projektu wszystkie szkolenia powinny być, pod rygorem uznania wydatków za niekwalifikowane, realizowane wyłącznie przez instytucje posiadające wpis do RIS – na moment wyboru podmiotu realizującego usługę szkoleniową oraz w trakcie realizacji tej usługi.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 6. Realizuję bardzo wartościowy cykl szkoleń, który uskuteczniam w mojej firmie od kilku lat.

                                           Czy złożenie wniosku odbywać się ma na jakichś specjalnych dokumentach udostępnianych przez Urząd lub wg. konkretnej procedury, czy po prostu od 30.06. będzie można dostarczyć własną dokumentację projektu do rozpatrzenia i to wystarczy?

                                           Odpowiedź, 19 czerwca 2020 r.

                                           1. Zgodnie z podrozdziałem 2.7 pkt 1 regulaminu konkursu na stronie 34: Wnioskodawcy przy składaniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WSL 2014-2020, wyłącznie w formie elektronicznej, zobowiązani są przygotować wniosek aplikacyjny za pomocą systemu LSI 2014 (https://lsi.slaskie.pl), a następnie przesłać go w formacie .pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) z wykorzystaniem platformy SEKAP lub ePUAP wskazując w temacie/treści wiadomości pełny numer wniosku.

                                           2. Projekty z tego konkursu obejmują – zgodnie z podrozdziałem 2.2 regulaminu konkursu – więcej narzędzi aktywizacji zawodowej niż tylko szkolenia. Zastosowanie w projekcie poszczególnych z nich musi wynikać z indywidualnych planów działania sporządzonych dla osób uczestniczących w tym projekcie. Każdy z uczestników projektu musi otrzymać ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Ponadto, wsparcie udzielane uczestnikom projektu musi być zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy. Należy zadbać, aby zakładane efekty uruchamianych form wsparcia odpowiadały na zapotrzebowanie regionalnego lub lokalnych rynków pracy na określone kwalifikacje i umiejętności. Co więcej, realizacja obowiązkowego pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego, wymaga od wnioskodawcy wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia lub zlecenia w ramach projektu ww. wsparcia podmiotowi, który taki wpis posiada.

                                           3. Projekty są oceniane wg szeregu kryteriów szczegółowo opisanych w rozdziale 4 regulaminu konkursu, w tym m.in.:
                                           wnioskodawca musi mieć co najmniej roczne doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego z wskazanych w punkcie 2 niniejszej odpowiedzi narzędzi aktywizacji zawodowej na rzecz osób zwalnianych z przyczyn zakładu pracy;
                                           wnioskodawca musi mieć odpowiedni potencjał finansowy, co oznacza, że jego obrót za ostatni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż najwyższa roczna kwota w budżecie planowanego projektu.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 7. Czy w projekcie można założyć wyłącznie ścieżkę wsparcia dla uczestników polegającą na wsparciu związanym z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, zgodnie ze standardem przedsiębiorczości tak, jak w projektach RPO 7.3.3?

                                           Odpowiedź, 25 czerwca 2020 r.
                                           Nie. Nie można.
                                           Zgodnie z regulaminem konkursu (str. 20-21), uczestnik projektu musi mieć zapewnioną możliwość skorzystania ze ścieżki dotacyjnej albo ze ścieżki ukierunkowanej na uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub uzyskania zatrudnienia. Gdyby projekt nie przewidywał tej drugiej ścieżki, wówczas nie zostałby spełniony wymóg regulaminu.

                                           Ponadto, zgodnie z definicją kryterium dostępu nr 5, „Biorąc pod uwagę efektywność wsparcia oraz rezultaty długoterminowe, projekt nie powinien ograniczać się wyłącznie do wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 8. Jaka jest maksymalna dopuszczalna ilość wniosków  składanych przez jednego Wnioskodawcę w konkursie nr  RPSL.07.04.02-IP.02-24-080/20?

                                           Odpowiedź, 3 lipca 2020 r. 
                                           Regulamin nie określa maksymalnej liczby wniosków, które można złożyć.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 9. Jaką kwotę wsparcia pomostowego należy zaplanować w projekcie?
                                           Czy kwotę w wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w obecnym roku kalendarzowym tj. 2.600,00 zł brutto, czy w wysokości prognozowanego minimalnego wynagrodzenia na rok 2021 tj. 3.000,00 zł brutto?

                                           Odpowiedź, 3 lipca 2020 r.
                                           Wsparcie pomostowe przyznawane jest w formie comiesięcznych transz w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia na założenie własnej działalności gospodarczej. Tym samym, jeżeli to wsparcie udzielane będzie w 2021 roku,  uzasadnionym jest ujęcie wydatków w budżecie projektu w wysokości wynagrodzenia minimalnego prognozowanego (wskazując we wniosku o dofinansowanie wiarygodne źródło informacji, np. stronę internetową gov.pl).

                                           Jeżeli faktyczna kwota minimalnego wynagrodzenia na 2021 rok będzie niższa niż kwota założona – na podstawie prognozy - we wniosku o dofinansowanie, wówczas beneficjent zobowiązany jest wypłacić kwotę faktyczną.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 10. Kryterium dostępu nr 11 wymaga posiadania przez lidera lub partnera co najmniej rocznego doświadczenia w realizacji przedsięwzięć na terenie woj. śląskiego w obszarze interwencji tj. doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego z typów operacji założonych w projekcie dla wskazanych grup docelowych.

                                           Czy kryterium to zostanie uznane za spełnione jeżeli lider lub partner posiadają doświadczenie w realizacji poszczególnych "elementów pomocy" tj. doradztwa zawodowego, staży i praktyk na terenie woj. śląskiego ale wsparcie to nie było "typem wsparcia" outplacement?

                                           Odpowiedź, 9 lipca 2020 r.
                                           Tak. W niniejszym konkursie jest tylko jeden typ projektu, więc w tym kontekście przez „typy” należy rozumieć poszczególne elementy wsparcia wskazane w regulaminie, np. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne, szkolenia, staże lub środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej.

                                           Wśród odnośnych elementów nie ma wymienionych w pytaniu praktyk.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 11. Czy w projekcie można objąć wsparciem jedynie osoby zwolnione? (wykluczając osoby zagrożone i przewidziane do zwolnienia oraz osoby odchodzące z rolnictwa)?

                                           Odpowiedź, 13 lipca 2020 r. 
                                           Tak, pod warunkiem zamieszczenia stosownego uzasadnienia w treści wniosku o dofinansowanie.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 12. Czy w ramach kryt. premiującego mówiącego o rekomendacji ZIT, owa rekomendacja może pochodzić od RIT Subregionu Zachodniego? W kryterium jest zapis mówiący jedynie o ZIT (bez wskazania np. ZIT/RIT, jak było w przypadku niedawno zakończonego konkursu w ramach poddziałania 7.1.3).

                                           Odpowiedź, 13 lipca 2020 r.
                                           Rekomendacja może pochodzić wyłącznie od Instytucji Pośredniczącej ZIT.
                                           Kryterium wynika z połączenia konkursów ZIT i RIT w jeden główny konkurs.
                                           W kryterium tym jest mowa tylko o ZIT, gdyż w Działaniu 7.4 było wyodrębnione Poddziałanie 7.4.1 tylko dla ZIT.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 13. Czy uzyskanie rekomendacji od konkretnego ZIT/RIT zobowiązuje Wnioskodawcę do realizacji projektu jedynie w wybranym Subregionie, czy można zaplanować realizację projektu w woj. śląskim, w tym jego część w danym subregionie, z którego otrzymana została rekomendacja?

                                           Odpowiedź, 13 lipca 2020 r.
                                           Wnioskodawca jest związany treścią rekomendacji. Z tej treści powinno wynikać, czy jest zobowiązany realizować projekt na terenie całego czy tylko części subregionu, którego dotyczy rekomendacja. Jednakże wnioskodawca nie ma obowiązku ograniczać się do subregionu, którego dotyczy rekomendacja.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 14. Czy na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie, w świetle zapisów dot. RODO, możliwe jest wskazanie kadry zarządzającej (m.in. kierownik projektu, specjalista ds. rozliczeń) z imienia i z nazwiska? Czy jednak należy opisać jedynie kwalifikacje i doświadczenie osoby, którą planuje się zaangażować na w/w stanowiska?

                                           Odpowiedź, 13 lipca 2020 r. 
                                           Można wskazać kadrę z imienia i nazwiska. W punkcie G wniosku o dofinansowanie znajduje się stosowna klauzula. Wnioskodawca podpisując wniosek zgadza się na przetwarzanie danych osobowych.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 15. Czy podmiot, który nie realizował projektu typu outplacement ale realizował działania z zakresu projektów aktywizacji zawodowej osób dorosłych, może uczestniczyć w przedmiotowym konkursie (spełnienie kryterium dostępu nr 9)?

                                           Odpowiedź, 14 lipca 2020 r. 
                                           W niniejszym konkursie jest tylko jeden typ projektu, więc w tym kontekście przez „typy” należy rozumieć poszczególne elementy wsparcia wskazane w regulaminie.

                                           Podmiot, który ma co najmniej roczne doświadczenie w realizacji na terenie województwa śląskiego przynajmniej jednego z odnośnych elementów, spełnia kryterium. Nie musi zatem mieć doświadczenia w realizacji projektu outplacementowego.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 16- Webinarium. W ścieżce dotacyjnej zgodnie ze Standardem udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 7.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, należy zaproponować uczestnikom projektu usługi szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w trzech kategoriach. Czy w przypadku uczestnictwa w w/w szkoleniach, w projekcie należy także zagwarantować stypendium szkoleniowe?

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r.  
                                           Nie, gdyż stosowna część wytycznych rynku pracy nie wspomina o stypendiach w przypadku usług szkoleniowych udzielanych uczestnikom projektu przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 17- Webinarium. W Standardzie udzielania wsparcia związanego z organizacją staży na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.4.2 Outplacement - w części dot. wynagrodzenia zawarto zapis:

                                           „Osobom uczestniczącym w stażu przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku złożenia przez Wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na niniejszy konkurs.”

                                           W dalszej części tj. „UWAGA!” widnieje zapis „W związku z powyższym, kwotę stypendium wypłacanego osobie odbywającej staż, w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

                                           Czy stypendium stażowe wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę, czy 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                                           Stypendium stażowe wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 18- Webinarium. W Standardzie udzielania wsparcia związanego z organizacją staży na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.4.2 Outplacement w części dot. wynagrodzenia zawarto zapis:

                                           „Stażyści w okresie odbywania stażu objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Koszt tego ubezpieczenia ponoszony jest przez Beneficjenta.” Zaś w przypisach:

                                           „Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płaconych w całości przez płatnika tj. podmiot kierujący na staż.”

                                           oraz

                                           „Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do 0 zł.” Podobne zapisy są w przypadku stypendium szkoleniowego.

                                           Czy zatem Beneficjent ponosi koszty składek zdrowotnych? Czy składki faktycznie należy zaplanować na poziomie 0zł ?

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                                           Koszty składek na ubezpieczenia ponosi podmiot kierujący na staż, tj. Beneficjent. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku stypendium stażowego wynosi 0 zł. Beneficjent wypełnia stosowny druk ZUS.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 19- Webinarium. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 (Rozdział 5, pkt. 11 i 12) efektywność zatrudnieniowa w projektach outplacementowych jest mierzona za pomocą wskaźnika „liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”, którego minimalny poziom wynosi 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie.

                                           Ponadto do osób, które podjęły pracę, zalicza się (zgodnie z definicją wskazaną w WLWK) te, które:

                                           - „wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie”;

                                           - prowadzą działalność na własny rachunek, tj. „osoby prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową”;

                                           - podjęły zatrudnienie subsydiowane.

                                           Wobec powyższego czy osoby, które uzyskały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej i do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie nadal ją prowadzą wliczamy do tego wskaźnika? 

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                                           Tak. Osoby, które uzyskały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej i do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie nadal ją prowadzą, powinny zostać wliczone do tego wskaźnika.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 20- Webinarium. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 (Rozdział 5, pkt. 11 i 12) regulują kwestie związane z efektywnością zatrudnieniową w projektach outplacementowych. Nie wskazują jednak, jakie są minimalne wymogi, które muszą zostać spełnione w przypadku osób zatrudnianych. W przypadku  efektywności zatrudnieniowej w projektach, których dotyczą Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 zostały określone wymogi np. „kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione, jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony przynajmniej na ½ etatu na okres co najmniej 1 miesiąca”.

                                           Wobec powyższego, czy są jakieś wymogi dot. okresu zatrudnienia /części etatu na jaki UP ma być zatrudniony, by wliczyć daną osobę do wskaźnika efektowności zatrudnieniowej w projektach outplacementowych?

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                                           W przypadku projektów outplacementowych bazujemy wyłącznie na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych, która określa definicję wskaźnika „liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”, która nie reguluje wymogów w przedmiotowym zakresie.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 21- Webinarium. Na jakiej podstawie rozliczana ma być refundacja kosztów związanych z odbywaniem staży firmom, które będą przyjmować na staż?

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                                           Jeżeli chodzi o wydatki, o których mowa w sekcji 3.5.2 pkt 18 wytycznych rynku pracy, rozliczane są standardowo: na podstawie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 22- Webinarium. Czy projekt skierowany do osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem grupy przedsiębiorstw, jednak nie wymienionych z nazwy należy traktować jako projekt zamknięty? Analiza sytuacji problemowej jest przygotowana i dotyczy tej grupy przedsiębiorstw, jednak z uwagi na ich liczbę nie można ich wymienić z nazwy.

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                                           Nie. W przypadku projektów zamkniętych należy wskazać nazwę oraz NIP/REGON przedsiębiorstwa.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 23- Webinarium. Czy w przypadku projektu zamkniętego - w związku z faktem, że rozstrzygnięcie konkursu planowane jest dopiero w październiku (sytuacja obecnie identyfikowana może ulec zmianie, np. osoby zwolnione, albo te którym nie przedłużono umów znajdą samodzielnie zatrudnienie) - można zawrzeć zapis, że w przypadku problemów z rekrutacją, rekrutacja do projektu zostanie otwarta dla szerszej grupy?

                                           Wówczas w kryterium dostępu nr 2 dot. projektów otwartych zamieszczona zostałaby informacja,  że w przypadku otwarcia projektu, grupa docelowa zostanie poszerzona i grupę docelową będą stanowić zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących) oraz osoby odchodzące z rolnictwa.

                                           Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

                                           Czy takie działania są dopuszczalne? Czy w takim przypadku spełnione będzie kryterium dostępu nr 2?

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                                           Celem projektów outplacementowych jest jak najszybsza ponowna aktywizacja zawodowa osób zwalnianych. Jedną z zasad naczelnych realizacji tych projektów jest elastyczność. W świetle powyższego, tak.

                                           Niemniej jednak w takim przypadku, nie zostanie spełnione kryterium dodatkowe przewidziane dla projektów o charakterze zamkniętym.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 24- Webinarium. W Regulaminie konkursu ujęto kryterium dodatkowe „Czy co najmniej 40% uczestników projektu po opuszczeniu programu podejmie pracę lub będzie kontynuowało zatrudnienie?”

                                           Ponadto w Regulaminie (przy kryterium dot. efektywności zatrudnieniowej)  mamy informację, że do osób, które podjęły pracę, zalicza się (zgodnie z definicją wskazaną w WLWK) te, które:

                                           - „wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie”;

                                           - prowadzą działalność na własny rachunek, tj. „osoby prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową”;

                                           - podjęły zatrudnienie subsydiowane.

                                           Ponadto w Regulaminie konkursu zawarto zapis:

                                           „Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 (Rozdział 5, pkt. 11 i 12) efektywność zatrudnieniowa w projektach outplacementowych jest mierzona za pomocą wskaźnika „liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”, którego minimalny poziom wynosi 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie.”

                                           Czy wobec powyższego wszystkie projekty, które uzyskają pozytywną ocenę spełniają kryterium i dostaną 2 punkty, gdyż trzeba zadeklarować 50% wskaźnik efektywności zatrudnieniowej?

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                                           Tak.
                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 25- Webinarium. Jeśli uczestnikiem projektu jest pracownik zagrożony zwolnieniem, który zostanie przeszkolony w ramach projektu i będzie kontynuował zatrudnienie, czy koszt jego wsparcia będzie stanowić pomoc de minimis dla przedsiębiorstwa?

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                                           Tak.
                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 26- Webinarium. Czy jest możliwe skierowanie wsparcia wyłącznie do jednej z podgrup, np. wyłącznie do osób zwolnionych?

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                                           Tak. Pod warunkiem, że wynika to z diagnozy

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 27- Webinarium. Czy poradnictwo psychologiczne można zastosować do osób skierowanych na ścieżkę dotacyjną?

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                                           Uwzględniając grupę docelową, w opinii IOK, dopuszczalnym jest założenie w ramach projektu wsparcia w przedmiotowym zakresie.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 28- Webinarium. W przypadku projektów, które mają charakter otwarty, grupę docelową projektu stanowią zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących) oraz osoby odchodzące z rolnictwa.

                                           Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

                                           Odnosząc się do informacji, że projekt może być skierowany tylko do osób zwalnianych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych, bez osób odchodzących z rolnictwa proszę o ustosunkowanie się do niniejszej kwestii w kontekście kryterium dostępu.

                                           Spójnik oraz sugeruje, że wszyscy muszą być objęci projektem.

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                                           W kryterium są wymienione wszystkie możliwe grupy do wsparcia. Wnioskodawca nie ma obowiązku obejmować wszystkich, jednak wybór musi wprost wynikać z diagnozy.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 29- Webinarium. Czy kwota stypendium 1536,50 to kwota netto?

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                                           Tak.
                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 30- Webinarium. Czy w ramach ścieżki dotacyjnej na rozpoczęcie działalności nie należy zakładać doradztwa zawodowego? 

                                           Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, są dopuszczalne szkolenia indywidualne. Czy takie szkolenia można przewidzieć?  Proszę o odniesienie się do powyższego w kontekście  zapisów  standardu dotyczących oficera dotacyjnego, który pomaga w przygotowaniu biznes planu?

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                                           Należy założyć doradztwo zawodowe, nie można jednak założyć typowo wsparcia doradczego dot. Np. prowadzenia firmy, czy pomocy w wypełnianiu biznesplanu. Szkolenia indywidualne możliwe są tylko w wyjątkowych przypadkach i wymagają uzasadnienia w treści wniosku o dofinansowanie. Zadaniem oficera dotacyjnego jest natomiast jedynie pomoc w technicznym wypełnieniu biznesplanu.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 31- Webinarium. Czy w ścieżce zawodowej należy założyć także stypendium szkoleniowe?

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                                           Jeżeli są założone szkolenia i z potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników projektu wynika, iż koniecznym jest założenie tego typu wsparcia - jak najbardziej należy je założyć.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 32- Webinarium. Czy w ramach ścieżki dotacyjnej jest możliwe wparcie w postaci zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie?

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                                           Jeżeli z potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników projektu wynika, iż koniecznym jest założenie tego typu wsparcia - jak najbardziej należy je założyć.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 33- Webinarium. Czy w przypadku zaplanowania tylko ścieżki dotacyjnej zawierającej doradztwo oraz szkolenia Wnioskodawca spełnia Kryterium dostępu nr 5, które wskazuje, iż w ramach projektu co najmniej 3 elementy wsparcia powinny zostać zaplanowane?

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                                           Kryterium nie zostanie spełnione, gdyż jego definicja wskazuje, żeby zakres projektu nie obejmował wsparcia jedynie na rzecz przedsiębiorczości.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 34- Webinarium. Jakie PKD projektu należy ująć?

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                                           Nie jest to kryterium oceny.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 35- Webinarium. Czy konieczne jest zapewnienie wsparcia pomostowego przedłużonego dla wszystkich uczestników projektu?

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                                           Tak, we wniosku o dofinansowanie należy zaplanować wydatki związane ze wsparciem pomostowym (zarówno podstawowym, jak i przedłużonym) dla wszystkich uczestników projektu przewidzianych do objęcia wsparciem w ramach ścieżki dotacyjnej.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 36- Webinarium. Dotyczy stażu. Czy pracodawca wystawia FV na rzecz Beneficjenta?

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                                           Jeżeli przepisami prawa wymagane są środki ochrony osobistej, przedsiębiorca u którego uczestnik projektu odbywa staż, przedstawia Beneficjentowi odpowiednie faktury (wystawione na tego przedsiębiorcę).

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 37- Webinarium. Czy projekt musi być skierowany do osób zwolnionych z branży górniczej - również
                                           w związku pandemią COVID - 19?

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                                           Projekt nie musi być skierowany do osób zwolnionych z branży górniczej. Niemniej jednak osoby spełniające kryteria, o których mowa w pytaniu, powinny mieć pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 38- Webinarium. Czy projekt skierowany np. do firm z parku, czy strefy należy traktować jako projekt zamknięty – w przypadku braku nazw konkretnych firm? Czy powyższe nie będzie stanowiło sprzeczności z kryterium dostępu nr 2  dot. szerokiego ujęcia grupy docelowej?

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                                           Projekt, w ramach którego wsparcie nie jest skierowane do pracowników  konkretnych firm należy traktować jako projekt otwarty.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                           Pytanie 39- Webinarium. Czy w budżecie projektu musimy zaznaczyć wydatki związane z COVID?

                                           Skoro obejmujemy wsparciem osoby zagrożone zwolnieniem lub zwolnione?

                                           Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
                                           Zapisy dokumentacji konkursowej nie nakładają na Beneficjentów obowiązków w przedmiotowym zakresie.

                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                            Bezpośredni link do zagadnienia:
                                            https://rpo.slaskie.pl/czytaj/7_4_2_outplacement_konkurs_080_20

                                            Pytanie 1. Instytucja realizuje projekt 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej RPO WSL. W związku z pandemią nie mogły się odbyć zajęcia dla dzieci, co w takiej sytuacji należy zrobić? Jeżeli projekt zostanie przedłużony, to od września będą już inni uczestnicy projektu, przykładowo brak uczniów z określonymi we WND deficytami, inna ilość dzieci w kolejnej grupie przedszkolnej. Może to też mieć wpływ na opisane zakupy we wniosku (określony uczestnik - określone zakupy) itp. Kolejna wątpliwość - jeżeli nie odbywały się zajęcia merytoryczne, to co z personelem projektu i kosztami z tym związanymi oraz kosztami pośrednimi ? Proszę o ustosunkowanie się do wyżej opisanej sytuacji; jak należy postąpić?

                                            Odpowiedź.

                                            Zaleca się wystąpienie do Instytucji Zarządzającej o indywidualną ocenę kwalifikowalności i zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie w związku z wystąpieniem siły wyższej.

                                            W wystąpieniu sugerujemy zamieścić:

                                            - Opis sytuacji związanej z zatrudnianiem personelu podczas zawieszenia zajęć merytorycznych z prośbą o ocenę kwalifikowalności, możliwość taką dają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujące od 09.2019 r., rozdział IV, pkt 13, gdzie napisano iż: IZ PO zapewnia, aby każdy zainteresowany podmiot mógł zwrócić się pisemnie z prośbą o dokonanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych dla konkretnego stanu faktycznego.

                                            - Powołanie się na siłę wyższą tj. wdrażanie projektu w okresie pandemii COVID-19, co spowodowało określone skutki dla przebiegu zadań i realizacji budżetu.

                                            Polecam pomocne opracowanie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego z 6 lipca br. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Zbiór wyjaśnień wybranych przepisów, gdzie napisano m.in.: Skutki oraz wpływ wystąpienia COVID-19 przejawiają się w wielu aspektach dotyczących zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, beneficjentów projektów oraz instytucji programowych. Ponieważ w związku z wprowadzeniem szczególnych obostrzeń i ograniczeń w funkcjonowaniu poszczególnych sfer życia społecznego skutki wystąpienia COVID-19, w szczególności gospodarcze i społeczne, mogły przełożyć się na sytuację również tych podmiotów, które nie zostały bezpośrednio dotknięte samą chorobą, ale odczuły dotkliwe konsekwencje jej wystąpienia. Ministerstwo tłumaczy, iż „każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny właściwej Instytucji Zarządzającej, która ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację zarządzanego przez siebie programu operacyjnego.”Więcej wyjaśnień można przeczytać na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-koronawirus/ustawa-z-dnia-3-kwietnia-2020-r-o-szczegolnych-rozwiazaniach-wspierajacych-realizacje-programow-operacyjnych-w-zwiazku-z-wystapieniem-covid-19-w-2020-r-zbior-wyjasnien-wybranych-przepisow/ 

                                            Istnieje duże prawdopodobieństwo, że IZ wyrazi zgodę na wprowadzenie stosownych zmian we wniosku o dofinansowanie związanych ze zmianami w strukturze i potrzebach grupy docelowej. Również jest szansa na zakwalifikowanie wydatków na personel merytoryczny w okresie postoju, jeśli nie było innych źródeł finansowania wynagrodzeń a utrzymanie kadry było niezbędne dla uzyskania celu po ponownym uruchomieniu przedszkoli.

                                            Jeżeli Beneficjent skorzystał z pakietu ustaw tzw. Tarczy antykryzysowej, wówczas przy składnym wniosku o płatność powinien ujawnić, z jakiej formy skorzystał oraz wskazać, które wydatki we wniosku zostały pomniejszone z uwagi na zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS, aby nie wystąpiło podwójne finansowanie.

                                            Korzystne dla Beneficjenta rozwiązane sugeruje zapis Specustawy funduszowej, gdzie zawarto poniższy artykuł:

                                            Art. 6.[Możliwość uznania za kwalifikowalne wydatków na niezrealizowane cele]1. W przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwa okazała się realizacja celu, na który został poniesiony wydatek, wydatkowane środki w projekcie mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne, jeżeli beneficjent wykaże, że z dochowaniem należytej staranności i w odpowiednim czasie podejmował niezbędne działania służące ich odzyskaniu, albo że ich odzyskanie nie było możliwe.

                                            Ponadto polecam zapoznanie się z odpowiedziami Departamentu EFS na pytania beneficjentów związane z realizacją projektów w okresie pandemii. Poruszono w nich podobne tematy: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_dotyczace_realizacji_projektow_efs_w_czasie_stanu_epidemii_31032020

                                            Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

                                             Bezpośredni link do zagadnienia:
                                             https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_i_rozliczanie_projektow_efs_webinarium_16072020

                                             Pytanie 1. Jesteśmy organizacją pozarządową, partnerem w projekcie partnerskim. Wnosimy wkład własny niefinansowy - praca wolontariuszy.
                                             Zdecydowaliśmy się na wypracowanie "na zapas" wkładu własnego. Decyzja wynika z przewidywania ryzyka tj. ewentualnego nierozliczenia już wypracowanego wkładu własnego. Lider zwrócił uwagę, że nie powinniśmy wykazywać kolejnych wypracowanych godzin przez wolontariuszy.
                                             Obawiamy się, że jeżeli protokoły czasu pracy wolontariuszy nie będą wykazywane w sprawozdaniach – nie będzie ich można w późniejszym czasie dołączyć tzn. po zakwestionowaniu innego protokołu w czasie kontroli projektu.
                                             Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie możliwości zabezpieczenia się na ewentualność zakwestionowania jakiegoś protokołu czasu pracy wolontariusza.

                                             Odpowiedź.

                                             Wkład własny niepieniężny powinien być wnoszony zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie. Lider prawidłowo poinformował, że nie należy wykazywać kolejnych godzin pracy wolontariuszy. Byłby to wkład własny niekwalifikowany, gdyż przewyższający zaplanowane pozycje budżetowe projektu. Niesłuszne są obawy, co do ewentualnego braku rozliczenia wypracowanego wkładu. Jeśli dokumentacja związana z personelem jest prawidłowo prowadzona, nie ma problemów z jest zakwalifikowaniem.

                                             Dokumentacja taka powinna się składać z porozumienia z wolontariuszem sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, miesięcznej ewidencji czasu pracy, oświadczenia o możliwości efektywnego wykonania zadań i mieszczeniu się w limicie 276 godzin/m-c złożonego przed podjęciem prac. W porozumieniu musi być wyszczególniony zakres zadań oraz czas ich wykonania. Ponadto powinna być wskazana stawka za godzinę pracy, która służy do rozliczania wkładu własnego. Stawka musi być zgodna z odpowiednią pozycją z budżetu szczegółowego wniosku o dofinansowanie. Dobrze jest mieć w posiadaniu dodatkowe dowody, że pracę zostały wykonane należycie. Mogą to być krótkie miesięczne raporty np. w przypadku doradcy zawodowego czy moderatora grup wsparcia. Aby uprościć dodatkową dokumentację można opracować wersję tabelaryczną do wypełnienia przez wolontariusza np. posiadającą poniższe informacje:
                                             - raport za miesiąc
                                             - imię i nazwisko wolontariusza,
                                             - daty i czas trwania spotkań,
                                             - grupa docelowa objęta wsparciem i jej liczebność,
                                             -uwagi do koordynatora m.in. związane z realizacją wskaźników.

                                             Taki dokument podpisany przez wolontariusza i koordynatora/przełożonego byłby dowodem na prawidłowe wykonanie prac zawartych w porozumieniu a także potwierdzeniem liczby godzin wykazanych w miesięcznej ewidencji czasu pracy.

                                             Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

                                             Pytanie 2. Jak wykazać wskaźniki efektywności społeczno-zatrudnieniowej, jeśli rozliczymy projekt przed upływem 3 m-cy?

                                             Odpowiedź.

                                             Wskaźniki efektywności społeczno-zatrudnieniowej wykazywane są w ostatnim wniosku o płatność a monitorowane na bieżąco tj. po opuszczeniu projektu przez każdego z uczestników. Końcowy wniosek o płatność należy złożyć zgodnie z umową o dofinansowanie tj. do 30 dni kalendarzowych po zakończeniu projektu wraz ze zwrotem środków pozostałych do rozliczenia. Data zakończenia projektu wynika z umowy o dofinansowanie oraz ostatniej zatwierdzonej wersji wniosku o dofinansowanie.

                                             Beneficjent będzie nadal posiadał uprawnienia do korzystania z systemu teleinformatycznego lsi, by uzupełnić informacje o wskaźnikach. Jeśli projekt wiąże się z trwałością rezultatów i/lub trwałością z art.71 Rozporządzenia ogólnego Beneficjent będzie miał dostęp do lsi jeszcze dłużej tj. przez okres trwałości, by wypełnić i wysłać coroczne sprawozdanie.

                                             Reasumując, beneficjent składa końcowy wniosek rozliczający wydatki projektu do 30 dni po jego zakończeniu, a informacje o wskaźnikach efektywności społeczno-zatrudnieniowej uzupełni, gdy miną 3 miesiące od zakończenia korzystania ze wsparcia przez ostatniego uczestnika opuszczającego projekt. Dokonuje wówczas korekty złożonego wniosku o płatność w zakresie uzupełnienia wskaźników efektywności. Wskaźniki te stanowią kryterium dostępu, więc informacja o ich spełnieniu powinna również znaleźć się w części opisowej wniosku o płatność.

                                             Data zakończenia udziału we wsparciu powinna być każdorazowo na bieżąco zamieszczana w systemie pefs, który służy monitorowaniu uczestników projektu, form wsparcia i pomocniczo wskaźników. W razie wątpliwości zaleca się kontakt z opiekunem projektu w celu indywidualnej oceny sytuacji.

                                             Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

                                              Bezpośredni link do zagadnienia:
                                              https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamykanie_projektow_rpo_wsl_trwalosc_projektu_webinarium_10072020

                                              Pytanie 1. Jak kontrola zapatruje się na kwalifikowalność wynagrodzenia za etat w przypadku, gdy beneficjent (pracodawca) jest zobowiązany do prawidłowego zaplanowania godzin pracy w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z obowiązującym w tym czasie wymiarem godzinowym pracy. Problematyczne staje się to w sytuacji, gdy u pracodawcy obowiązuje różny wymiar czasu pracy w różne dni tygodnia (odpowiednio: 9,5h, 8h, 8h, 8h, 6,5h). Wówczas w zależności od układu kalendarza może pojawić się konieczność skrócenia lub wydłużenia czasu pracy (o 1,5h) w danym okresie rozliczeniowym. Czy w tej sytuacji można przyjąć, że wynagrodzenie za etat jest kwalifikowalne w pełnej wysokości niezależnie od faktu konieczności wydłużenia lub skrócenia czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym?

                                              Pytanie 2. Czy pracodawca (beneficjent) może uznać za koszt kwalifikowalny całe wynagrodzenie etatowego pracownika finansowanego z projektu, jeżeli korzysta z prawa ustanowienia godzin wolnych od pracy, np. w Wigilię?

                                              Należy podkreślić, że sytuacje opisane w pyt. 1 i 2 dotyczyłyby wszystkich pracowników zatrudnionych przez beneficjenta, a nie tylko finansowanych z EFS.

                                              Zbiorcza odpowiedź na pytanie nr 1 i 2.

                                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r. – podrozdziałem 6.15 pkt 2 – wydatki związane z wynagrodzeniem personelu projektu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

                                              W związku z powyższym, wydatki wynikające z zatrudnienia personelu w projekcie w oparciu o ww. przepisy krajowe są kwalifikowalne – na zasadach wynikających z Kodeksu pracy. Innymi słowy – o ile zatrudnienie personelu na podstawie umowy o pracę oraz wypłata jego wynagrodzenia wynikają z przepisów krajowych i nie są sprzeczne z nimi – są kwalifikowalne w projekcie na zasadach ogólnych.

                                              Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę jest kwalifikowalne w pełnej wysokości – jeśli tak stanowią przepisy krajowe. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę świadczy pracę w określonym wymiarze, a jego wynagrodzenie wypłacane jest w oparciu o przesłanki oraz warunki określone w Kodeksie pracy. Wynagrodzenie to nie jest – co do zasady – wypłacane w zależności od zrealizowanych godzin (nie dotyczy sytuacji określonych wprost w przepisach, np. dot. nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy i innych – niewynikających z organizacji czasu pracy ustalonej przez pracodawcę). Wynagrodzenie takie będzie również kwalifikowalne w pełnej wysokości w przypadku urlopu pracownika, bądź innej formy świadczenia tej pracy (np. praca zdalna) – oczywiście, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych.

                                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 3. Dokumentowanie form zdalnych wsparcia w czasie epidemii.

                                              IZ w zakresie projektów współfinansowanych ze środków EFS nie sformułowała katalogu sposobów dokumentowania zdalnych form wsparcia – analogicznie, jak nie został sformułowany katalog dokumentowania stacjonarnych form wsparcia.
                                              Sposób dokumentowania form wsparcia uzależniony jest bowiem od szeregu czynników:
                                              - ich przedmiotu (np. szkolenia „miękkie” – kursy zawodowe),
                                              - rodzaju (np. indywidualne – grupowe; wykład – warsztaty),
                                              - grupy docelowej (np. dzieci w przedszkolu – osoby dorosłe; w tym: osoby z niepełnosprawnościami lub osoby niesamodzielne),
                                              - możliwych kanałów komunikacji (np. wsparcie telefoniczne – realizacja szkolenia poprzez dostępne aplikacje), itp.

                                              W związku z powyższym, zapewnienie ścieżki audytu należy do beneficjenta – w zależności od konkretnego przypadku udzielanej formy wsparcia. Beneficjent winien jednak mieć na uwadze, aby zarówno zapewnić odpowiedni dobór form wsparcia do ich przedmiotu, jak też dostosować odpowiednie formy do możliwości zaplanowanej grupy docelowej (możliwości technicznych, poznawczych, finansowych itp.) tak, aby zmiana formy wsparcia nie miała istotnego wpływu na jakość i standard oferowanego wsparcia.

                                              IZ wymaga, aby beneficjent – mając na uwadze zastosowane formy wsparcia zdalnego i dostosowując metody dokumentacji zajęć do funkcjonalności, jakie oferuje dana forma wsparcia – zapewnił możliwość ich weryfikacji w zakresie:
                                              - terminu wsparcia;
                                              - danych osób, którym wsparcie jest udzielane w celu potwierdzenia, iż wsparcie zostało udzielone uczestnikom projektu;
                                              - osoby udzielającej wsparcia w celu potwierdzenia kwalifikacji do prowadzenia danego rodzaju wsparcia;
                                              - tematyki/zakresu wsparcia w celu potwierdzenia realizacji wsparcia określonego we wniosku o dofinansowanie i/lub umowie zawartej z osobą/podmiotem realizującym wsparcie.

                                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 4. Najczęstsze błędy w księgowości.

                                              Podczas kontroli projektu pod względem szeroko rozumianej „księgowości”, IZ weryfikuje czy została wyodrębniona ewidencja księgowa zgodnie z wymogami określonymi przez IZ, dostępnymi na stronie https://rpo.slaskie.pl/file/download/6513.  Co do zasady jednak, IZ nie weryfikuje poprawności zapisów na poszczególnych kontach księgowych, gdyż nie leży to w jej kompetencjach. Weryfikowany jest sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej i wykluczenie sytuacji prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych w celu ewidencji wydatków projektu.

                                              Najczęstsze błędy (uchybienia) w tym zakresie dotyczą:

                                              - braku prowadzenia kumulatywnego zestawienia dokumentów do projektu przez podmioty prowadzące uproszczoną księgowość;
                                              - niepoprawne/niepełne kumulatywne zestawienie dokumentów do projektu, tj. niezgodne z wymogami IZ w tym zakresie;
                                              - ewidencjonowanie wydatków Partnerów w ewidencji Lidera projektu (lub odwrotnie);
                                              - ujmowanie wydatków projektu w Księdze Przychodów i Rozchodów;

                                              W ramach pozostałych rozliczeń finansowych najczęstszymi uchybieniami są:

                                              - błędne opisy dokumentów – niezgodne z wymogami IZ w tym zakresie;
                                              - kontrola dokumentu finansowego pod względem formalnym, rachunkowymi merytorycznym po uregulowaniu płatności (brak chronologii i logiki czynności),
                                              - zapłata zobowiązań po terminie wynikającym z umowy i/lub wskazanychna fakturze/rachunku;
                                              - wykazywanie we wniosku o płatność list płac, w których brak składek pracodawcy –w kwocie obejmującej ww. składki (powinien być wykazany dodatkowy dokument, np. ZUS DRA);
                                              - błędy w dokumentach finansowych kontrahentów – bez not/faktur korygujących – głównie w zakresie podstaw zwolnienia z VAT (podmiotowe/przedmiotowe).

                                              Nieprawidłowości w obszarze rozliczeń finansowych dotyczą najczęściej wypłaty wynagrodzenia/zobowiązania w zawyżonej wysokości – niewynikającej z zawartej umowy i/lub zrealizowanej usługi/dostawy towaru. Ponadto, nieprawidłowość stanowią transakcje, bez względu na liczbę wynikających z nich płatność, dokonywane w gotówce, których wartość przekracza 15 000,00 zł (wartość wynikająca z art. 19 Prawa przedsiębiorców). Powyższe oznacza, iż w sytuacji zawarcia umowy przekraczającej ww. kwotę – każda z płatności z niej wynikająca winna być regulowana bezgotówkowo. Powyższy zapis Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (podrozdział 6.3 pkt 1 lit. o) dotyczy wszystkich beneficjentów, bez względu na ich status prawny – odwołanie się do ustawy Prawo przedsiębiorców dotyczy bowiem jedynie ustalonej wartości transakcji.

                                              Należy również pamiętać, iż nieprawidłowym jest dokonywanie transakcji na rachunku bankowym wyodrębnionym do projektu, niezwiązanych z projektem, w tym przekazywanie transz dofinansowania (w całości lub części) na inne rachunki bankowe – beneficjenta i/lub podmiotów trzecich.

                                              Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                               Bezpośredni link do zagadnienia:
                                               https://rpo.slaskie.pl/czytaj/kontrola_projektow_nieprawidlowosci_efs_webinarium_23062020

                                               Pytanie 1. Jak powinien wyglądać kod księgowy w JST na dokumentach po zamknięciu ksiąg rachunkowych jeśli jakiś wydatek został uznany za niekwalifikowalny lub jego część? Czy można prosić o podanie przykładów?

                                               Pytanie 2. A jeśli projekt jest zakończony i księgi rachunkowe zamknięte to jeśli przeksięguję np. z paragrafów z końcówkami 7 i 9 na 0 to w sprawozdaniu na paragrafach z 7 i 9 wyjdzie mi minus. 

                                               Zbiorcza odpowiedź na pytanie nr 1 i 2.

                                               Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe. Ten zapis ustawy stwarza problemy Beneficjentom, którym umowa pozwala na zaliczenie do wydatków kwalifikowanych wydatków poniesionych w latach poprzednich. Wielu beneficjentów może w związku z tym występować o pokrycie wydatków poniesionych w latach 2017 - 2019 roku na podstawie umowy podpisywanej w 2020 r. Biorąc jednak pod uwagę zapisy ustawy o rachunkowości Beneficjent nie ma w takiej sytuacji żadnej prawnej, ani technicznej możliwości aby wyodrębnić zapisy księgowe dotyczące wydatków z lat poprzednich. Lata 2017 i 2018 są już na pewno nieodwracalnie zamknięte. Rok 2019 w wielu przypadkach również. Powstaje zatem pytanie jak Beneficjent ma spełnić warunek wyodrębnienia księgowego wydatków. Z pewnością nie może otworzyć ksiąg i dokonać korygujących zapisów księgowych. Z wytycznych wynika, że nie mogąc dokonywać przeksięgowań, Beneficjent może zastosować odpowiedni kod księgowy, czyli odpowiednio oznaczyć dokumenty oraz sporządzić ich zestawienie w określonej formie. Fakturę trzeba opisać zgodnie z wymaganiami programu operacyjnego oraz umieścić na niej dodatkowo numer przyporządkowany jej w zestawieniu. W aneksie do polityki rachunkowości opisującym zasady ewidencji wydatków z danego projektu należy umieścić odpowiednią adnotację o kodzie nadanym wydatkom w realizowanym projekcie, dotyczącym lat poprzednich, np.: „Operacjom gospodarczym, które miały miejsce w latach 2017 – 2019 zostaje przyporządkowany kod XXXXX, którym zostaną oznaczone dokumenty potwierdzające poniesione wydatki kwalifikowane w projekcie”. Wydatki te zostaną ujęte w odrębnym zestawieniu.Problemy z wyodrębnioną ewidencją mogą się pojawiać również w innych sytuacjach. Jeżeli kontrola zakwestionuje pewne wydatki jako niezwiązane z projektem, może powstać potrzeba wyksięgowania tych wydatków z kont księgowych przyporządkowanych do projektu. W takiej sytuacji należy przeanalizować możliwość dokonania zmian w ewidencji księgowej na zasadach opisanych powyżej. Jeżeli dotyczy to lat zatwierdzonych – należy zastosować pozaksięgowy wyodrębniony kod. Jeśli dotyczy to roku bieżącego lub niezatwierdzonego – należy dokonać stosownych przeksięgowań.

                                               Konto – 133 –„ Rachunek budżetu”

                                               Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu. Zapisy na koncie 133 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem. W razie stwierdzenia błędu w dokumencie bankowym sumy księguje się zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240, jako „sumy do wyjaśnienia”. Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego prostowanie błędu.Na stronie Wn. Konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu.
                                               W ewidencji szczegółowej na stronie Wn konta 133 w korespondencji z kontem 901 ujmuje się:
                                               - otrzymane środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, środki te ujmuje się z oznaczeniem paragrafu czwartej cyfry- „1”,
                                               - otrzymane środki na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry– „2”
                                               - otrzymane środki na realizację PROJEKTÓW w zakresie budżetu środków europejskich środki te ujmuje się z oznaczeniem paragrafu czwartej cyfry- „7’
                                               - otrzymane środki pochodzące z budżetu Państwa na realizację PROJEKTÓW, środki te ujmuje się z oznaczeniem paragrafu czwartej cyfry - „9’.
                                               Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu (w tym: przekazanie środków na realizację wydatków do jednostek budżetowych, zwroty niewykorzystanych środków przekazanych na realizację projektów).Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu, saldo Ma konta 133 – kwotę wykorzystanego kredytu bankowego na rachunku budżetu.

                                               Konto- 223 – „Rozliczenia wydatków budżetowych”

                                               Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przekazane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków (realizowanego PROJEKTU z oznaczeniem odpowiednio czwartej cyfry paragrafu przekazanych środków), w korespondencji z kontem 133. Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 902. Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych na ich rachunki środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych. Saldo Wn konta 223 oznacza stan przekazanych i niewykorzystanych na wydatki środków na rachunkach bieżących jednostek budżetowych.

                                               Konto 901 – „Dochody budżetu”

                                               Konto 901 służy do ewidencji dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961. Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu. W ewidencji szczegółowej na stronie Ma konta 901 w korespondencji z kontem 133 ujmuje się:
                                               - otrzymane środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry paragrafu „1”,
                                               - otrzymane środki na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry – „2”
                                               - otrzymane środki na realizację PROJEKTÓW w zakresie budżetu środków europejskich, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry paragrafu - „7’
                                               - otrzymane środki pochodzące z budżetu Państwa na realizację PROJEKTÓW, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry paragrafu - „9”.
                                               Na kontach analitycznych konta 901 ujmuje się dochody budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej. Saldo ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok obrotowy. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961. Dochody zaewidencjonowane na koncie 901 i koncie 133 pod datą ostatniego dnia roku ujmuje się w księgach jednostki budżetowej – Urząd Miasta. Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 902 ujmuje się w szczególności wydatki:
                                               1/ jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań finansowych, w korespondencji z kontem 223.
                                               2/ realizowane z kredytu uruchomionego w formie realizacji zleceń płatniczych, w korespondencji z kontem 134
                                               3/ ORGANU w korespondencji z kontem 133. Na kontach analitycznych wydatków ORGANU ujmuje się wydatki realizowane z konta budżetu (odsetki od kredytów i pożyczek, wydatki związane z obsługą kredytu, zwroty dotacji z lat ubiegłych) według podziałek klasyfikacji budżetowej. Pod datą ostatniego dnia roku w celu prawidłowej ewidencji wydatki ORGANU ujmowane są w księgach jednostki budżetowej – Urzędu Miasta. Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie na koniec roku sumy wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 902 umożliwia ustalenie stanu poszczególnych wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej. Saldo Wn konta 902 oznacza sumę wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961.

                                               Konto 960 – „ Skumulowane wyniki budżetu”

                                               Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Konto 960 w ciągu roku jest przeznaczone do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności po stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, odpowiednio przeniesienia sald kont 961 i 962. Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu budżetu, a saldo Ma konta 960 – stan skumulowanej nadwyżki budżetu.

                                               Konto – 961 „Wynik wykonania budżetu”

                                               Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konto 961 ujmuje się przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 902 oraz niewykonanych wydatków w korespondencji z kontem 903.Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 901.W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku wykonania budżetu, stosownie do potrzeb sprawozdawczości. Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn oznacza stan deficytu budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki.W roku następnym, pod datą zatwierdzenia budżetu, saldo konta 961 przenosi się na konto 960.

                                               Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

                                               Korekty sprawozdań

                                               § 27.
                                               1. Korekty danych dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniach sporządzanych za bieżący okres sprawozdawczy, z uwzględnieniem § 9 ust. 6 rozporządzenia.
                                               2. Sprawozdania za IV kwartały i łączne sprawozdania roczne mogą być korygowane w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym. Przekazując korektę sprawozdania należy dołączyć wyjaśnienie przyczyny dokonywania korekty.

                                               Sprawozdanie Rb-28UE z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

                                               § 7.
                                               1. Korekty danych dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniach sporządzanych za bieżący okres sprawozdawczy, z uwzględnieniem § 9 ust. 6 rozporządzenia.
                                               2. Łączne sprawozdania roczne mogą być korygowane w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym. Przekazując korektę sprawozdania należy dołączyć wyjaśnienie przyczyny dokonywania korekty.

                                               Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

                                                Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prowadzenie_ewidencji_ksiegowej_webinarium_19062020

                                                Pytanie 1. Czy w przypadku dostawy: zakup multimedialnego pakietu logopedycznego o wartości ok. 1500 zł stosujemy jedynie Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych obowiązujący w Ośrodku? Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków regulują zamówienia o wartości od 20 tys. PLN.

                                                Odpowiedź.

                                                Zgodnie z zapisami sekcji  6.2.3 lit. g wytycznych kwalifikowalność wydatku zależy przede wszystkim od tego, czy jest on dokonany w sposób:
                                                -        przejrzysty,
                                                -        racjonalny (celowy),
                                                -        oszczędny i efektywny (z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów).

                                                Wskazane wyżej warunki dotyczą każdego wydatku poniesionego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE, niezależnie od jego wysokości. Należy zauważyć, że trzy z podanych warunków (celowość, oszczędność i efektywność) są odzwierciedleniem wymogów art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. W efekcie dla beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych warunek celowości, oszczędności i efektywności wydatku będzie jednocześnie warunkiem kwalifikowalności wydatków w ramach realizacji projektu i wymogiem wynikającym w przepisów określających zasady wydatkowania środków publicznych. Pojęcie „przejrzystości wydatku” w rozumieniu wytycznych nie jest w tym dokumencie zdefiniowane. Próbę zdefiniowania tego pojęcia można znaleźć w Komunikacie Komisji Europejskiej (2006/C 179/02) dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych oraz w orzecznictwie ETS. Według KE i ETS przejrzystość polega na zagwarantowaniu wszystkim potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji umożliwiającego rynkowi usług otwarcie na konkurencję oraz kontrolę bezstronności procedur przetargowych. Przejrzystość oznacza transparentność procesu wyboru wykonawcy, na rzecz którego będzie realizowany wydatek w ramach realizacji projektu współfinansowanego z środków UE. Jeżeli procedury wewnętrzne beneficjenta zapewniają realizację ww. zasad  beneficjent może je zastosować.

                                                Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamowienia_publiczne_na_dostawy_i_uslugi_rpo_wsl_webinarium_30062020

                                                 Pytanie 1. Czy mogę oceniać oferty wg cen netto, jeżeli tak wpiszę w SIWZ/ zapytanie, bo zakładam, że VAT mogę odzyskać z US (zasada konkurencyjności)?

                                                 Odpowiedź.

                                                 Zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych i wytycznych kwalifikowalności kryteriami oceny ofert mogą być cena lub cena i inne kryteria. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o informowaniu o cenach (Dz. U. z 2019 poz. 1843) ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Składową ceny jest także podatek od towarów i usług i nie ma znaczenia, w jaki sposób podatek ten rozliczy zamawiający. 

                                                 Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                 Pytanie 2. Jeżeli w kryteriach w zapytaniu/SIWZ wskazano wagi kryteria: x70%, y30%, ale w treści wskazano inne wagi przy wyliczeniu kryteriów, ale różnicę zauważono dopiero po terminie składania ofert na etapie oceny, to czy należy unieważnić postępowanie, czy mogę wybrać oferenta, który tak czy inaczej wygrywa, bez względu na zastosowany rodzaj kryteriów, a żaden z np. 6 oferentów/wykonawców nie pytał o wyjaśnienia w kwestii kryteriów? Czy wybór bez unieważnienia grozi korektą (zasada konkurencyjności)?

                                                 Odpowiedź.

                                                 W opisanej sytuacji mamy do czynienia z nieprecyzyjnym i niejednoznacznym opisaniem kryteriów oceny ofert, co może wprowadzać w błąd potencjalnych wykonawców. W mojej ocenie doszło do naruszenia art. 91 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, stosownie do którego zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców.  W opisanej sytuacji może zostać zastosowane działanie korygujące w oparciu o pozycję 12 taryfikatora korekt finansowych (jako pozycja najbliższa stwierdzonej nieprawidłowości). Zgodnie z paragrafem 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej, dla której w załączniku do rozporządzenia nie określono stawki procentowej, stosuje się stawkę procentową odpowiadającą najbliższej rodzajowo kategorii nieprawidłowości indywidualnych.
                                                 W ocenie autora odpowiedzi zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania wskazane w art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 w związku z art. 91 ust. 2d i art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                 Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza


                                                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/kryteria_oceny_ofert_webinarium_29062020

                                                  Pytanie 1. Czy w celu spełnienia kryterium dostępu: "Czy projekt zakłada, że wnioskodawca/operator zapewni dostęp każdemu uczestnikowi projektu do wszystkich form wsparcia w ramach typów operacji dopuszczalnych zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Poddziałania 11.4.3 ?" konieczne jest uwzględnienie możliwości udziału w szkoleniach językowych w zakresie języków: słowacki, czeski, włoski.
                                                  Projekt będzie realizowany wyłącznie na obszarze subregionu centralnego.

                                                  Odpowiedź, 12 maja 2020 r. 
                                                  Nie, nie jest konieczne w przypadku projektu planowanego do realizacji na terenie tzw. subregionu centralnego.

                                                  Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                  Pytanie 2. Czy w celu spełnienia kryterium : "Czy wnioskodawca/partner posiada/ją
                                                  co najmniej roczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego w obszarze interwencji tj. doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego z typów operacji założonych w projekcie dla wskazanych grup docelowych?
                                                  " konieczne jest posiadanie doświadczenia w całości danego typu, tzn. w przypadku typu nr 1 zarówno w zakresie szkoleń językowych jak i komputerowych? Czy wystarczy jedynie, np. w zakresie szkoleń komputerowych? Czy w celu spełnienia ww. kryterium doświadczenie jest wymagane w określonym czasie, tzn. w ciągu ostatnich 3 lat?
                                                  Czy również może być to doświadczenie sprzed dłuższego okresu?

                                                  Odpowiedź, 12 maja 2020 r.
                                                  Tak, konieczne jest posiadanie doświadczenia w całości danego typu (w przypadku typu nr 1 zarówno w zakresie szkoleń językowych jak i komputerowych).
                                                  Nie, doświadczenie nie jest wymagane w ściśle określonym okresie czasu.

                                                  Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                  Pytanie 3. Czy w celu spełnienia kryterium : "Czy wnioskodawca/partner posiada/ją co najmniej roczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego w obszarze  interwencji tj. doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego z typów  operacji założonych w projekcie dla wskazanych grup docelowych?"  konieczne jest posiadanie rocznego doświadczenia zarówno przez Lidera jak i Partnera. Czy to kryterium będzie spełnione jeśli  tylko Partner będzie miał większe doświadczenie w realizacji w/w projektów (np. 10 lat), a Lider będzie miał mniejsze doświadczenie (np. 6 m-c)?

                                                  Odpowiedź, 12 maja 2020 r. 
                                                  Wymóg posiadania co najmniej rocznego doświadczenia w zakresie przytoczonym w powyżej wskazanym kryterium dotyczy przynajmniej jednego z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie projektu (w przypadku projektów partnerskich).

                                                  Doświadczenie może posiadać tylko Lider lub tylko Partner.

                                                  Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                  Pytanie 4. Czy Szczegółowe kryterium dostępu nr 2: "Czy wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego?" w przypadku projektu partnerskiego dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy (Lidera Partnerstwa),
                                                  czy także Partnera projektu?

                                                  Odpowiedź, 3 czerwca 2020 r. 
                                                  Szczegółowe kryterium dostępu nr 2 w brzmieniu "Czy wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego?obliguje wyłącznie Wnioskodawcę do posiadania  siedziby na terenie województwa śląskiego.

                                                  Zgodnie z zapisami regulaminu "Wnioskodawca jest zobowiązany do wpisania w treści wniosku o dofinansowanie adresu siedziby oraz dodatkowo wskazania dokumentu i części tego dokumentu potwierdzającego lokalizację siedziby, co zostanie zweryfikowane na etapie oceny formalno-merytorycznej (na podstawie treści wniosku o dofinansowanie) oraz przed podpisaniem umowy o dofinansowanie dodatkowo przez IOK na podstawie wpisu do CEIDG albo KRS  (nie dotyczy JST)".

                                                  W przypadku projektów partnerskich spełnienie warunku będzie badane wyłącznie  w odniesieniu do podmiotu wnioskującego, a nie wobec partnerów.

                                                  Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                  Pytanie 5. Czy w ramach konkursu  RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20, można założyć szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji wyłącznie w obszarze umiejętności ICT?
                                                  Czy powinny to być kursy/szkolenia zarówno z ICT, jak i dotyczące znajomości języków obcych?

                                                  Odpowiedź, 3 czerwca 2020 r. 
                                                  Zgodnie z treścią szczegółowego kryterium dostępu nr 10 weryfikowanego na etapie oceny formalno-merytorycznej w brzmieniu:
                                                  10. Czy projekt zakłada, że  wnioskodawca/operator zapewni dostęp każdemu uczestnikowi projektu do wszystkich form wsparcia w ramach typów operacji dopuszczalnych zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Poddziałania 11.4.3?

                                                  Każdy uczestnik projektu powinien mieć zapewnioną możliwość dokonania samodzielnego wyboru formy wsparcia spośród wszystkich form wsparcia dopuszczalnych zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Poddziałania 11.4.3 i powinna ona odpowiadać na jego indywidualne potrzeby. 

                                                  Zaplanowanie tylko jednego rodzaju szkoleń spowoduje niespełnienie kryterium i skutkować będzie odrzuceniem wniosku

                                                  Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                  Pytanie 6. Czy w konkursie będzie wybrany tylko 1 Operator dla każdego Subregionu lub województwa?

                                                  Odpowiedź, 3 czerwca 2020 r. 
                                                  Analiza warunków regulaminu, w szczególności kwot dofinansowania przypadających na dany subregion przy założonej minimalnej wartości projektu na poziomie 500 000 zł, powoduje, że - dodając do tych kwot wkład własny - teoretycznie możliwy jest wybór:

                                                  1. a) w subregionie centralnym co najmniej 1 i co najwyżej 38 projektów;
                                                  2. b) w subregionie zachodnim co najmniej 1 co najwyżej 7 projektów;
                                                  3. c) w subregionach południowym i północnym co najmniej 1 i co najwyżej 2 projektów.

                                                  Konkurs nie zakłada wyboru tylko 1 Operatora dla subregionu lub województwa.

                                                  Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                  Pytanie 7. Czy partnerem w projekcie może być firma /działalność gospodarcza/ prowadzona przez osobę będącą w drugim stopniu powinowactwa rodzinnego w linii bocznej z potencjalnym liderem partnerstwa ?
                                                  Potencjalni partnerzy mają odpowiednie zaplecze aby wykonywać planowany projekt: zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu
                                                  partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze.

                                                  Odpowiedź, 3 czerwca 2020 r. 
                                                  Realizacja projektów partnerskich w ramach RPO WSL 2014-2020 wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

                                                  1. utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że partnerstwo musi zostać utworzone albo zainicjowane przed rozpoczęciem realizacji projektu i Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego. Nie jest to jednak równoznaczne z wymogiem zawarcia porozumienia albo umowy o partnerstwie między wnioskodawcą a partnerami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wszyscy partnerzy muszą być jednak wskazani we wniosku. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania do sytuacji, kiedy w trakcie realizacji projektu wprowadzany jest dodatkowy partner (kolejny lub w miejsce dotychczasowego partnera, który np. zrezygnował). Nie można natomiast wprowadzić partnera do projektu po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu bez formuły partnerskiej – ze względu na art. 33 ust. 3 ustawy wdrożeniowej;

                                                  2. ustanowienie partnera wiodącego (lidera partnerstwa), który jest jednocześnie Beneficjentem projektu (stroną umowy o dofinansowanie);

                                                  3. uczestnictwa partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko w części zadań w projekcie;

                                                  4. adekwatności udziału partnerów, co oznacza odpowiedni udział partnerów w realizacji projektu (poprzez wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom);

                                                  5. udział partnerów (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych) musi być adekwatny do celów projektu;

                                                  6. Beneficjent projektu - partner wiodący (lider) może przekazywać środki partnerom na finansowanie ponoszonych przez nich kosztów. Koszty te wynikają z wykonania zadań określonych we wniosku. Realizacja ww. zadań nie oznacza świadczenia usług na rzecz Beneficjenta - partnera wiodącego (lidera);

                                                  7. nie jest dopuszczalne angażowanie, jako personelu projektu pracowników partnerów przez Wnioskodawcę i odwrotnie;

                                                  8. nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez Wnioskodawcę zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.

                                                  Ponadto, zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy Wdrożeniowej, Wnioskodawca w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy Pzp, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. W szczególności jest zobowiązany do:

                                                  1. ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem, co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;
                                                  2. uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;
                                                  3. podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

                                                  Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie należy wskazać sposób wyboru partnera oraz wszelkie powiązania kapitałowe i prawne (o ile występują) pomiędzy Wnioskodawcą, a Partnerem.

                                                  Udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego. Wnioskodawca powinien opisać rolę partnera w projekcie tj. co robi i za co odpowiada w projekcie. 

                                                  Przy dochowaniu powyższych warunków dotyczących partnerstwa przez podmioty powiązane nie ma przeciwwskazań do złożenia wniosku o dofinansowanie.

                                                  Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                  Pytanie 8. Czy szczegółowe kryterium dostępu "„Czy wnioskodawca złożył nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 11.4.3?” w przypadku projektu partnerskiego dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy (Lidera Partnerstwa), czy także Partnera projektu?

                                                  Odpowiedź, 5 czerwca 2020 r. 
                                                  Treść kryterium „Czy wnioskodawca złożył nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 11.4.3?” ogranicza liczbę składanych wniosków przez wnioskodawcę.
                                                  Powyższe ograniczenie co do liczby wniosków o dofinansowanie nie będzie miało zastosowania do partnerów.

                                                  Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_4_3_ksztalcenie_ustawiczne_07820_18062020

                                                   Pytanie 1. Z jaką częstotliwością beneficjent powinien składać ankietę trwałości w systemie LSI w projekcie 9.2.1 oraz 9.1.1?

                                                   Odpowiedź.
                                                   Nazwa sprawozdania, które beneficjent jest zobligowany przesyłać w okresie trwałości sugeruje, że jest to roczne sprawozdanie z trwałości.  Z instrukcji wypełniania tego dokumentu wynika, że jest on dostępny w systemie lsi dopiero dla projektów, dla których upłynął już okres realizacji.

                                                   Końcowy termin zachowania trwałości rezultatów wynika z zapisów wniosku o dofinansowanie/regulaminu konkursu i liczony jest, co do zasady, od daty zakończenia projektu.

                                                   Końcowy termin zachowania trwałości projektu wynika z odrębnych przepisów (art. 71 rozporządzenia ogólnego) i dotyczy projektów, w których poniesiono wydatki w ramach cross-financingu. Termin ten liczony jest od daty otrzymania płatności końcowej lub zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność.

                                                   W ramach jednego projektu może obowiązywać zarówno trwałość rezultatów, jak i trwałość projektu.

                                                   W przypadku pierwszego sprawozdania będzie to okres roku kalendarzowego liczonego od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji projektu.W każdym kolejnym sprawozdaniu okres sprawozdawczy rozpoczyna się od pierwszego dnia kalendarzowego następującego po dacie „do” określonej w sprawozdaniu poprzednim.

                                                   Sprawozdania z zachowania trwałości w postaci wygenerowanego w systemie pliku pdf z nadanym mu automatycznie numerem oraz sumą kontrolną należy przesłać z wykorzystaniem platformy elektronicznej. Sprawozdania, wypełnione w LSI2014, przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, https://www.sekap.pl) lub skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, www.epuap.gov.pl). Platformą zalecaną jest SEKAP.

                                                   Dla obu wspomnianych w pytaniu poddziałań w dokumentacjach konkursowych/naboru napisano:
                                                   W przypadku, gdy w projekcie pojawią się elementy objęte obowiązkiem utrzymania trwałości, beneficjent zobowiązuje się do jej zachowania co najmniej przez okres odpowiadający połowie okresu realizacji projektu ( dz. 9.2.1).

                                                   W przypadku utworzenia w ramach projektu nowego podmiotu np. Klubu Integracji Społecznej, Beneficjent zostanie zobowiązany w umowie o dofinansowanie projektu do zachowania trwałości utworzonego podmiotu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu ( dz. 9.1.1.).

                                                   Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu na usługę beneficjent musi być gotowy do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. W przypadku niewystąpienia popytu na te usługi nie ma konieczności zatrudnienia kadry, jednak w przypadku wystąpienia popytu na usługę (zgłoszenia się po usługę) kadra ta musi być zatrudniona, a tym samym usługa uruchomiona. Aktualna informacja dotycząca liczby miejsc oferowanych przez beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu w okresie trwałości musi być obowiązkowo opublikowana na jego stronie internetowej. Potencjalni odbiorcy usług muszą wiedzieć, że mogą zgłosić się po usługę.

                                                   Weryfikacja spełnienia powyższego warunku po upływie okresu wskazanego w decyzji lub umowie o dofinansowanie projektu zostanie dokonana przez IZ RPO.

                                                   Reasumując, jeśli w projekcie nie dz. 9.2.1 nie było wydatków na cross-financing należy utrzymać wyłącznie  trwałość rezultatów przez okres minimum równy połowie okresu realizacji projektu np. projekt trwał dwa lata, rezultat musi być utrzymany minimum rok, więc trzeba zrobić jedno roczne sprawozdanie z trwałości.

                                                   Jeśli w tym samym projekcie były wydatki np. na remont w ramach cross-financingu, a beneficjentem jest gmina/ops, to należy przez pięć lat corocznie składać sprawozdanie, a w pierwszym również wspomnieć o zachowaniu trwałości rezultatu.

                                                   Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

                                                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamykanie_projektow_rpo_wsl_trwalosc_projektu_webinarium_04062020

                                                    Pytanie 1. Koszt niezbędny do realizacji formy wsparcia w postaci 3-6-miesięcznego stażu oszacowany na podstawie wytycznych właściwych w obszarze rynku pracy, zgodnie z którymi stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 80%
                                                    wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku złożenia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Minimalne wynagrodzenie brutto w 2020 r. wynosi 2600,00 zł, natomiast netto 1920,62 zł. Kwota ta pomnożona przez 80*% daje 1536,50 zł netto.
                                                    Czy powyższe podejście do wyliczenia stypendium stażowego jest prawidłowe?
                                                    Odpowiedź, 12 maja 2020 r.
                                                    Tak, jest prawidłowe, ponieważ jest zgodne z zapisem sekcji 3.5.2 pkt 5 i 10 wytycznych, o których mowa w pytaniu.

                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                    Pytanie 2. Czy kryterium dostępu w brzmieniu „Wnioskodawca/partner posiada/ją co najmniej roczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego w obszarze interwencji tj. doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego z typów operacji założonych w projekcie dla wskazanych grup docelowych” dotyczy zarówno wnioskodawcy jak i partnera w przypadku projektów partnerskich czy – przeciwnie – doświadczenie to może posiadać tylko wnioskodawca lub tylko partner?
                                                    Odpowiedź, 12 maja 2020 r. Wymóg posiadania co najmniej rocznego doświadczenia w zakresie przytoczonym w odnośnym kryterium dotyczy przynajmniej jednego z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie projektu (w przypadku projektów partnerskich). Powyższe oznacza, że doświadczenie może posiadać tylko wnioskodawca lub tylko partner.

                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                    Pytanie 3. Czy w ramach konkursu jest możliwość wzięcia udziału więcej niż raz? Przykładowo, w jednym wniosku jako partner, a w drugim jako lider?
                                                    Odpowiedź, 18 maja 2020 r.
                                                    Tak, pod warunkiem że podmiot, którego dotyczy pytanie, spełnia wszystkie warunki udziału w konkursie, w szczególności:
                                                    - jako partner wnosi zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne lub finansowe adekwatne do specyfiki projektu;
                                                    - jako lider partnerstwa zapewnia spełnienie wszystkich właściwych kryteriów wyboru, w tym kryteriów odpowiedniego potencjału finansowego, administracyjnej i operacyjnej zdolności do realizacji projektu oraz rocznego doświadczenia.
                                                    Można również wziąć udział więcej niż jeden raz jako lider partnerstwa lub jako samodzielny wnioskodawca.

                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                    Pytanie 4. Czy w ramach zatrudnienia subsydiowanego powiatowy urząd pracy będzie mógł realizować w projekcie formę wsparcia pn. roboty publiczne?
                                                    Odpowiedź, 25 maja 2020 r.
                                                    Nie. Powiatowy urząd pracy będzie mógł realizować wyłącznie prace interwencyjne.

                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                    Pytanie 5. Od 16 kwietnia 2020 obowiązują zmienione wytyczne właściwe w obszarze rynku pracy, które wprowadzają zmiany w zakresie realizacji staży (m.in. podwyższenie kwoty stypendium stażowego do 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za
                                                    pracę).
                                                    Czy opracowując wniosek o dofinansowanie powiatowy urząd pracy powinien opierać się nadal na ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którą wysokość stypendium stażowego wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych?
                                                    Odpowiedź, 25 maja 2020 r.
                                                    Tak. Powiatowy urząd pracy powinien opierać się nadal na ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ponieważ ustawa ma pierwszeństwo przed wytycznymi w obszarze rynku pracy.

                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                    Pytanie 6. Zgodnie z zapowiedziami, wysokość zasiłku dla bezrobotnych od czerwca lub lipca ma wzrosnąć do 1200 zł brutto. Czy w związku z powyższym wnioskodawca przy określaniu kwoty stypendium szkoleniowego w przedmiotowym konkursie (która
                                                    wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych) powinien wziąć pod uwagę obowiązującą obecnie kwotę czy też jej planowany wzrost?
                                                    Odpowiedź, 2 czerwca 2020 r.

                                                    Wnioskodawca może wziąć pod uwagę:
                                                    • kwotę obowiązującą na dzień złożenia wniosku lub
                                                    • kwotę, która jest planowana po waloryzacji zasiłku (pod warunkiem wskazania we wniosku wiarygodnego źródła informacji, np. w postaci łącznika do strony internetowej).

                                                    W przypadku, jeżeli na dzień ponoszenia wydatku kwota zasiłku będzie niższa od kwoty wskazanej we wniosku, beneficjent jest zobowiązany stosować kwotę obowiązującą. Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest przede wszystkim w trakcie realizacji projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli projektu. Niemniej, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest ocena kwalifikowalności planowanych wydatków.

                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                    Pytanie 7. W celu spełnienia kryterium w brzmieniu „Czy wnioskodawca/partner posiada/ją co najmniej roczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego w obszarze interwencji tj. doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego z typów operacji założonych w projekcie dla wskazanych grup docelowych?”, czy doświadczenie jest wymagane w określonym czasie, tzn. w ciągu ostatnich 3 lat?
                                                    Czy również może być to doświadczenie sprzed dłuższego okresu?
                                                    Odpowiedź, 3 czerwca 2020 r.
                                                    Według zapisu kryterium dostępu nr 11 jest wymagane, by wnioskodawca lub partner posiadał roczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego w obszarze interwencji, tj. doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego z typów operacji założonych w projekcie dla wskazanych grup docelowych. Nie ma zapisów dotyczących doświadczenia w określonym czasie, zatem liczą się także wcześniejsze (aniżeli w ciągu ostatnich 3 lat) działania wnioskodawcy w zakresie obszaru realizacji, typów operacji i grup docelowych w projekcie.

                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                     Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_7_1_aktywne_formy_przeciwdzialania_bezrobociu_0792020

                                                     Pytanie 1. Czy bezwzględnie należy dostosować zapisy umów do nowej ustawy PZP (art. 431 i następne) pomimo wszczęcia i zakończenia postępowania przed 31.12.2020, tj. do umów, które będą obowiązywać w roku 2021?

                                                     Odpowiedź.

                                                     Nowe reguły dotyczą jedynie umów w postępowaniach wszczętych po 1 stycznia 2021 r. Umowy zawarte w postępowaniach wszczętych w 2020 r. mogą zostać bez zmian, nawet jeżeli będą obowiązywały po 1 stycznia 2021 r.

                                                     Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                      Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/aspekty_spoleczne_w_zamowieniach_publicznych_webinarium_27052020

                                                      Pytanie 1. Mam pytanie dot. przeksięgowania kosztu kwalifikowanego na niekwalifikowany za rok 2019. W 2020r. po zatwierdzeniu wniosku o płatność, pojawiły się koszty niekwalifikowane dot. 2019 r. Jak mają one być ujęte w ewidencji księgowej, gdy rok 2019 jest już zamknięty ?

                                                      Odpowiedź.

                                                      Jeżeli po zakończeniu roku obrotowego okaże się, że koszt z roku poprzedniego  jest niekwalifikowany, to należy zaksięgować zmianę w roku bieżącym. Sposób ujęcia zależy od prowadzonej ewidencji. Można dokonać przeksięgowania kosztów pomiędzy kontami:
                                                      a) kosztów w układzie kalkulacyjnym (zespół 5) np. koszty projektu z podziałem na kwalifikowane i niekwalifikowane lub pomiędzy kosztem wydzielonej dotacji a kontem kosztów np. zarządu;
                                                      b) koszty w układzie rodzajowym (zespół 4) z konta projekty na koszty albo niekwalifkowane projektu albo na zwykłe konto jednostki;
                                                      c) ujęcie tylko na koncie pozabilansowym.

                                                      Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

                                                      Pytanie 2. Czy jest możliwa zmiana kwalifikowalności VAT w trakcie prowadzenia projektu? realizujemy projekt 1,5 roku, nie byliśmy vatowcem, teraz musimy wejść w VAT. Co musimy zrobić, by poprawnie rozliczyć VAT w tym obecnym projekcie?

                                                      Odpowiedź.

                                                      Beneficjent planując realizację celów RPO przyjmuje we wniosku o dofinansowanie projektu stan prawny istniejący w momencie składania wniosku. Może on jednak ulec zmianie. Zmiana wykonywanych czynności ze zwolnionych na opodatkowane uniemożliwia mu uznanie podatku VAT zaliczonego jako wydatek kwalifikowalny.

                                                      Beneficjent aktualizuje stosowne sekcje wniosku o dofinansowanie, przekazuje informacje o zmianie statusu podatkowego celem wprowadzenia zmiany do systemu SL2014. Aktualizacji dokonuje w chwili zmiany, lecz nie później niż 14 dni przed zakończeniem okresu sprawozdawczego, dla którego te zmiany mają obowiązywać.

                                                      Opracowane przez  panią Gabrielę Suski-Borek


                                                      Pytanie 3. Czy wystarczy podział na projekt, czy musi być większa szczegółowość? Np. na zadanie? Mam tak zrobione, ale kont mam dużo za dużo według mnie na rozrachunkach.

                                                      Odpowiedź.

                                                      Wydzielona ewidencja księgowa ma służyć kontroli realizacji projektu. Wniosek o płatność sporządzany jest z podziałem na zadania. W wytycznych nie ma podanego ani minimalnego, ani maksymalnego podziału kont do projektu. Skoro jednak wydzielona ewidencja służy kontroli, to podział na zadania jest wskazany.

                                                      Opracowane przez  panią Gabrielę Suski-Borek


                                                      Pytanie 4. Czy te środki otrzymane przez Stowarzyszenie, na podstawową działalność statutową, należy kwalifikować jako dotację czy jako przychody z działalności statutowej nieodpłatnej? Chodzi głownie o ujęcie w RZiS czy CIT-8.

                                                      Odpowiedź.

                                                      Otrzymaną dotacje unijną związaną z działalnością statutową należało by ująć jako przychód z działalności statutowej nieodpłatnej. W CIT należy wykazać jako zwolnione z podatku.

                                                      Opracowane przez  panią Gabrielę Suski-Borek


                                                      Pytanie 5. Czy nadal należy skanować dokumenty do wniosków o płatność w sytuacji COVID19?

                                                      Odpowiedź.

                                                      Tak. W zawieszeniu części wytycznych nie ma informacji o dokumentach dołączanych do wniosku o płatność.

                                                      Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek


                                                      Pytanie 6. Do tej pory realizowaliśmy projekt bez konieczności naliczenia VAT, bez dochodu. W tej chwili pojawił się projekt nowy, z JOWES, gdzie będzie na pewno dochód do opodatkowania VAT-em. Wątpliwość mam co do możliwości odliczenia VAT od zakupów, które według nas nie są związane z opodatkowaną sprzedażą/działalnością.

                                                      Odpowiedź.

                                                      Trzeba wystąpić o interpretację indywidualną. Podlegający zwrotowi lub rozliczeniu podatek VAT nie jest co do zasady wydatkiem kwalifikowalnym do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Może on być tylko wtedy wydatkiem kwalifikowalnym (tzn. może być tylko wtedy zrefundowany z funduszy unijnych), gdy nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. Podmiot otrzymujący wsparcie z funduszy unijnych musi dokładnie ocenić, czy podatek VAT zawarty w wydatkach projektu spełnia tą ostatnią przesłankę. Aby ocenić, czy odzyskanie podatku VAT jest możliwe, beneficjent powinien znać dokładnie przepisy dotyczące podatku od towarów i usług oraz zapoznać się z orzeczeniami polskich sądów administracyjnych i wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE pozwalającymi właściwie ocenić prawo do odliczenia podatku VAT.

                                                      Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

                                                      Pytanie 7. Czy faktura wydatku niekwalifikowalnego musi być też opisana w taki sam sposób jak wydatek kwalifikowany?

                                                      Odpowiedź.

                                                      Nie. Opisujemy tylko wydatki kwalifikowane.

                                                      Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

                                                       Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prowadzenie_ewidencji_ksiegowej_webinarium_18052020

                                                       Ustawy, w których możemy znaleźć regulacje dotyczące rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

                                                       Pytanie 1. Proszę o informację, czy do realizacji przedmiotu projektu ujętego w fiszce (covid 19) można zastosować uproszczenia wynikające z wprowadzonych w tym zakresie Specustaw?

                                                       Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                                                       Zapisy Specustaw dotyczą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wszystkie “uproszczenia” w nich przedstawione stosuje się do podejmowania czynności, których celem jest podejmowanie działań wynikających bezpośrednio z zagrożenia tym wirusem. Wnioskodawca może korzystać, z tych uproszczeń o ile działania przez niego podejmowane są niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 Niedopuszczalne jest bowiem realizowanie na ich podstawie inwestycji wynikających z innych celów czy innych przyczyn.

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Pytanie 2. Proszę o informację czy w przypadku realizacji zamówień na zakup sprzętu ujętego w fiszce (covid 19) można zastosować art.6 ust.1 ustawy COVID, który wyłącza PZP, wyłącza 6.5.1 wytycznych czyli obowiązek rozeznania rynku oraz 6.5.2 wytycznych zasadę konkurencyjności. Czy jednak mają zastosowanie przepisy PZP oraz wytycznych zgodnie z wzorem umowy o dofinansowanie dla projektu 10.1 COViD19?

                                                       Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                                                       Beneficjent przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i unijnego.

                                                       Należy pamiętać, że przepis art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – tj. Dz.U. 2020 poz. 374 – dalej ustawa o COVID-19) upoważnia zamawiającego do odstąpienia od stosowania przepisów tylko ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej jako: ustawa Pzp), jeżeli zostaną spełnione przesłanki w nim określone.

                                                       Z treści przedmiotowego art. wynika, że ma on zastosowanie tylko do:
                                                       • zamówień na towary lub usługi a zamówienia są niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 i zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby
                                                       lub
                                                       • zamówień na towary lub usługi a zamówienia są niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 i jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

                                                       Należy pamiętać, że omawianego przepisu nie wolno interpretować rozszerzająco, a decyzja o jego zastosowaniu musi być każdorazowo poprzedzona analizą konkretnego stanu faktycznego i udokumentowana.

                                                       Jeżeli natomiast chodzi o wyłączenie ze stosowania wytycznych kwalifikowalności w zakresie 6.5.1 oraz 6.5.2 poniżej przedstawiam stanowisko Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej jako „właściciela” wytycznych.

                                                       „Zgodnie z pkt 7 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach:
                                                       • lit. e – ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10,
                                                       • lit. d. – ze względu na pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10.

                                                       W związku z tym, że obecny stan epidemii (SARS-CoV-2), w ocenie IK UP, można zakwalifikować jako zdarzenie spełniające przesłanki wystąpienia siły wyższej (tzn. wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć), wyłączenie zasady konkurencyjności w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 będzie możliwe ze względu na wymaganą natychmiastową realizację zamówienia lub wystąpienie natychmiastowej potrzeby udzielenia zamówienia (w związku z czym nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem terminów przewidzianych dla zasady konkurencyjności).

                                                       Podsumowując, w opinii IK UP, beneficjenci i wnioskodawcy mogą odstąpić od zastosowania zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19. Spełnienie przesłanek z pkt 7 lit. d i e podrozdziału 6.5 ww. Wytycznych powinni jednak pisemnie uzasadnić (zob. pkt 9 podrozdziału 6.5).

                                                       Określone przesłanki, w razie wątpliwości należy interpretować w oparciu o wykładnię i orzecznictwo wydane względem odpowiednich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. art. 62 i art. 67 (zob. przypis 17 ww. Wytycznych).

                                                       (…) Dlatego skorzystanie z tego typu rozwiązań musi być poprzedzone wnikliwą analizą każdego przypadku.

                                                       ”Ponieważ wydatki w ramach projektów są finansowane ze środków unijnych, dlatego należy pamiętać o warunkach jakie stawia KE więc zachęcam do zapoznania się z Komunikatem Komisji - Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 (2020/C 108 I/01), dostępnego na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020XC0401(05)

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                        Pytanie 3. Czy w przypadku planowanych w ramach inwestycji prac remontowo – budowlanych wymagane jest załączenie projektu budowlanego bądź jakiejś innej formy dokumentacji technicznej?
                                                       Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                                                       Jeżeli wnioskodawca realizuje inwestycje w oparciu o uproszczenia wynikające ze specustaw dot. walki z COVID, pozwalających na odstąpienie od stosowania ustawy Prawo Budowlane, powinien-  w ramach dokumentacji technicznej - przedstawić jedynie prosty dokument zawierający  niezbędne informacje w zakresie podejmowanych  prac (np.  Prace remontowe  na izbie przyjęć obejmą: przebudowę ścian wewnętrznych, wymianę tynków, posadzek, wymianę instalacji wewnętrznych (sanitarnej,  wentylacji) ....... 2. Zakup i montaż zabudowy kontenerowej  szt.....). Nie ma potrzeby rozbudowywania dokumentu o analizy czy typowe opisy techniczne. W powyższym dokumencie powinien znaleźć się zapis, że  wszelkie prace remontowo - budowlane odbywać się będą zgodnie z sztuką budowlaną.

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Pytanie 4. Czy obligatoryjne jest przygotowanie i dołączenie do wniosku pełnej analizy finansowej w pliku Excel?
                                                       Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                                                       IOK wprowadziła szereg uproszczeń mających na celu ułatwienie sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej, które zostały opisane bezpośrednio w Instrukcji wypełniania wniosku.

                                                       Jak wskazano w Instrukcji tabele finansowe nie są wymagane do dołączania do wniosku. Natomiast pole B.17 wniosku powinno zawierać jedynie podstawowe informacje ukierunkowane na wykorzystywanie przedmiotu projektu (usługi finansowane z NFZ). W polu należy wykazać, iż projekt nie generuje dochodu, a przedsięwzięcie jest zasadne i możliwe do wykonania. Informacje powinny potwierdzać trwałość finansową zarówno projektu, jak i beneficjenta oraz pokazać, że wnioskodawca będzie zdolny do wdrożenia i utrzymania danej inwestycji/danego projektu.

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Pytanie 5. Jakie informacje powinna zawierać analiza ekonomiczna (pole B.18) oraz analiza wrażliwości i ryzyka (pole B.19).
                                                       Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                                                       Ad. Analiza ekonomiczna

                                                       Analiza ekonomiczna wymaga opisania efektów projektu: środowiskowych, gospodarczych i społecznych.  Dokonując powyższej analizy proszę pamiętać o celu realizacji projektów składanych w ramach naboru...czyli walka z COVID. W polu B.18 można wskazać, iż projekt jest skierowany na wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego. Dodatkowo projekt nie należy do grupy „dużych projektów”, zatem analiza ekonomiczna została przeprowadzona na podstawie korzyści jakościowych i ilościowych, jakie zostaną uzyskane dzięki realizacji projektu. W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, celem projektu jest jest podjęcie interwencji, służących ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, wywoływanej tym wirusem u ludzi. Tym samym projekt wpłynie na (np): - ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez stosowanie środków ochrony osobistej adekwatnych do ryzyka przez osoby narażone na kontakt z potencjalnie zarażonym pacjentem oraz już zarażonym; - zwiększenie dostępu do diagnozowania chorób zakaźnych dla pacjentów w sytuacji kryzysowej w obliczu zagrożenia zarażeniem groźnymi chorobami zakaźnymi w tym koronawirusem SARS-CoV-2. Wpłynie to na (np) - prawidłowe zabezpieczenie pacjentów zarażonych, podejrzanych o zakażenie i odizolowanie pacjentów zdrowych - zabezpieczenie większej liczby personelu medycznego co z kolei przełoży się na mniejszą liczbę zachorowań wśród kadry pielęgniarsko - lekarskiej.

                                                       Ad. Analizy wrażliwości i ryzyka.

                                                       Projekty realizowane w ramach naboru. RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 są skierowane na wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego. Ze względu na charakter projektu i cel jego realizacji (walka z COVID-19) analiza wrażliwości i ryzyka nie ma wpływu na jego celowość i konieczność realizacji. W polu tym należy wskazać, iż przepływy pieniężne projektu składają się z dwóch czynników – nakładów inwestycyjnych oraz kosztów.

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Pytanie 6. Czy wymagana jest opinia Departamentu Zdrowia w zakresie adekwatności interwencji, podejmowanej w ramach projektu względem aktualnej sytuacji epidemiologicznej w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19?

                                                       Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                                                       Uzyskanie pozytywnej opinii Departamentu zdrowia Urzędu Marszałkowskiego dla realizowanego w ramach naboru RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 projektu jest niezbędne dla spełnienia warunku dostępowego  nr 1. określonego w Regulaminie naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 pkt. 2.1.1 Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla naboru.Udzielenie powyższej opinii leży w kompetencji Departamentu Zdrowia i odbywać się będzie na podstawie szczegółowych informacji dot. wydatków. 

                                                       Celem uzyskania szczegółowych informacji w zakresie i formie uzyskania przedmiotowej opinii należy kontaktować się z Departamentem zdrowia, który to jest właściwą komórką w tym zakresie.

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Pytanie 7. Czy w nazwie projektu operujemy dwoma zadaniami tak jak było we fiszce czyli na zakup aparatury i sprzętu i na zakup środków do dezynfekcji?

                                                       Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                                                       Kwota wsparcia dla dwóch zadań, jakimi operowano w fiszce jest łączna. Dlatego należy   złożyć Pań jeden projekt – tytuł inwestycji może łączyć w sobie oba zakresy. Ważne, by w wydatkach znalazło się również rozróżnienie dla dwóch zakresów projektu. Ale inwestycję będziemy mieć jedną złożoną z dwóch zadań. Podział zadań w projekcie zależy od Państwa. Dla nas istotna będzie ogólna kwota dofinansowania. Proszę jednak mieć na względzie, by wszystkie zakładane w projekcie wydatki mieściły się w ramach kosztów, które mogą być ponoszone z EFRR. Powyższe oznacza, że muszą je Państwo wpasować w którąś kategorię z wydatków kwalifikowalnych  i opisać ich niezbędność do walki z COVID w części C wniosku.

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Pytanie 8. Czy w ramach kosztów niekwalifikowanych należy ująć środki na promocję?

                                                       Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                                                       Wydatki na promocję mogą być uznane za kwalifikowalne. Jedyna przeszkoda to to , że jeżeli nie założyli ich państwo na etapie fiszki, to może państwu nie wystarczyć środków udzielonego wsparcia EFRR. Proszę pamiętać, iż która wsparcia nie może przekroczyć tej która wynika z listy podmiotów uprawnionych do aplikowania.

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Pytanie 9. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2020 - termin ten pokrywa się z terminem realizacji projektu- czy w związku z powyższym Szpital może zgodnie z harmonogramem przedstawionym w fiszce realizować zakupy w miesiącach maj- czerwiec .Jeżeli tak to czy będzie można rozliczyć te faktury / ale nie jako refundacja ale faktury w terminie płatności?

                                                       Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                                                       Szpital może robić zakupy zgodnie z terminami wskazanymi w fiszce– jednakże dokonuje ich na własne ryzyko. Refundacja faktur nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie  i złożeniu przez wnioskodawcę wniosku o płatność. Kwalifikowalność wydatków, dla projektów przeznaczonych na walkę z COVID rozpoczęła się 1 lutego 2020 wiec z formalnego punktu widzenia zakupów mogą Państwo dokonywać.

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Pytanie 10. W instrukcji wypełnienia wniosku w kryterium dostępu - czy wystarczy wskazać że jest się podmiotem wymienionym na liście, uzgodnionej w ramach działań koordynacjnych z Wojewodą Śląskim i przyjętej przez Zarząd Województwa Śląskiego?

                                                       Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                                                       W naborze mogą brać udział tylko podmioty, uzgodnione w ramach działań koordynacyjnych z Wojewodą Śląskim. Lista tych podmiotów została uzgodniona z Wojewodą Śląskim i została przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego. – wystarczy że Państwo napiszą, że zostaliście wskazani na liście stanowiącej swego rodzaju mandat umożliwiający aplikowanie. Jednakże dla kryterium dostępu,  związanego z opinią Departamentu zdrowia (kryterium 1) konieczne będzie złożenie do wniosku opinii uzyskanej od tegoż Departamentu Urzędu Marszałkowskiego na temat tego że podejmowana w ramach projektu interwencja  wynika z aktualnej sytuacji epidemicznej i jest skierowana na poprawę sytuacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Pytanie 11. W regulaminie konkursu poziom maksymalnego dofinansowania został określony na poziomie 85% z budżetu UE (EFRR). W uzgodnieniach i informacjach płynących wcześniej mowa była o finansowaniu w wys. 95%. tj., 85% EFRR i 10% Budżet Państwa. Dlaczego w niniejszym konkursie nie ujęto dofinansowania z Budżetu Państwa? Czy to ostateczna decyzja ws. poziomu dofinansowania?

                                                       Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                                                       Wkład budżetu państwa może zostać ujęty już teraz, na etapie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektu. Zapisy regulaminu tego nie przywidywały, natomiast mając na względzie poczynione ustalenia między instytucjami, zaangażowanymi w realizację działań, skierowanych na walkę z COVID-19, podjęto decyzję o możliwości uwzględnienia tych środków już na etapie aplikowania o dofinansowanie.

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Pytanie 12. Jakie będzie źródło środków własnych w projekcie? Czy zakłada się współfinansowanie wkładu własnego przez Województwo Śląskie / Budżet Państwa. Jeśli tak to w jakich proporcjach?

                                                       Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                                                       Montaż finansowy projektu powinien wyglądać w sposób następujący:

                                                       85% środki UE 10 %

                                                       Budżet Państwa 5%

                                                       wkład własny Beneficjenta ( np. środki własne wnioskodawcy, środki  zabezpieczone przez organ założycielski itd.)

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Pytanie 13. Czy możliwa jest zmiana harmonogramu realizacji inwestycji?

                                                       Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                                                       Na chwilę obecną nie ma możliwości zmiany założonego harmonogramu realizacji inwestycji.
                                                       Harmonogram przedstawiony we wniosku o dofinansowanie musi być zgodny z harmonogramem złożonym w fiszce. 

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Pytanie 14. Jaki okres trwałości obowiązuje w projektach składanych w ramach naboru RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20?

                                                       Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                                                       W projektach dotyczących zapobiegania COVID -19 finansowanych w ramach działania 10.1 RPO WSL obowiązuje 5 letni okres trwałości.Zgodnie ze wzorem umowy o dofinansowanie:
                                                       § 7: 1. Beneficjent zobowiązuje się zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego do utrzymania trwałości projektu, w tym trwałości finansowej, oraz nieprzenoszenia działalności poza obszar objęty programem.
                                                       2. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania IZ RPO WSL o wszelkich okolicznościach, które spowodowały lub mogą spowodować nieutrzymanie trwałości projektu, zmianę kwalifikowalności wydatków w okresie trwałości projektu, w tym zmiany powodujące możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku od towarów i usług, który stanowił wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji projektu.
                                                       § 22: W przypadku zakupu w ramach projektu rzeczy ruchomych beneficjent oświadcza, że rzeczy będą użytkowane przez cały okres trwałości projektu lub okres związany z amortyzacją danego sprzętu ruchomego.

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Pytanie 15. W jaki sposób dołączyć załączniki do wniosku?

                                                       Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                                                       Załączniki należy dołączyć  w systemie LSI bezpośrednio do wniosku aplikacyjnego poprzez zakładkę dodaj załącznik. Załączniki stanowią integralną część wniosku więc podpisanie wniosku stanowi jednocześnie podpisanie załączników. Niemniej jednak w załącznikach, w miejscu osoba upoważniona proszę wpisać dane osoby upoważnionej do składania oświadczenia woli (osoby podpisującej wniosek).

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Pytanie 16. Czy do wniosków składanych w naborze RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 należy dołączyć statut lub inny dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy/partnera oraz sprawozdania finansowe za trzy ostatnie lata obrachunkowe?

                                                       Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                                                       Statut lub inny dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy/partnera  jest dokumentem wymaganym i należy go dołączyć do wniosku aplikacyjnego.Sprawozdania finansowe,  w ramach naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20  nie są wymagane. W ramach w. naboru wnioskodawcy  ubiegają  się o wsparcie dla usług, które są finansowane ze środków publicznych, nie przewiduje się również  wystąpienia pomocy publicznej w tym naborze,  z tego samego względu.  Dlatego też  definicja przedsiębiorstwa w ujęciu prawa pomocy publicznej  nie będzie spełniona,  projekt nie będzie  objęty pomocą publiczną, a tym samym nie ma konieczności przedkładania sprawozdań finansowych.

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Pytanie 17. Czy w ramach naboru naborze RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 kwalifikowane są koszty związane z zarządzeniem projektem dla firmy zewnętrznej (zlecenie rozliczania projektu) oraz koszty wynagrodzenia pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w nadzór nad projektem?

                                                       Odpowiedź, 27.04.2020 r.
                                                       Koszty związane z zarządzeniem projektem dla firmy zewnętrznej (zlecenie rozliczania projektu) oraz koszty wynagrodzenia pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w nadzór nad projektem to oczywiście można kwalifikować.

                                                       Należy jednak pamiętać, iż nie można przekroczyć kwoty dofinansowania ustalonej w fiszce (kwota w fiszce jest maksymalną  o jaką możecie się Państwo ubiegać).

                                                       Dodatkowo należy spełnić kryteria kwalifikowalności poszczególnych wydatków  i tak:

                                                       • zlecenie firmie zewnętrznej usługi w zakresie zarządzania projektem powinno być realizowane tylko w przypadku, gdy wnioskodawca nie dysponuje personelem do realizacji niniejszego zadania lub gdy wykaże uzasadnione potrzeby w tym zakresie. Beneficjenci, na etapie rozliczania lub kontroli projektu, mogą zostać zobowiązani do udokumentowania niezbędności wydatku na zarządzanie projektem (uzasadnienie powinno być przedstawione w polu B.10)
                                                       • koszty wynagrodzenia pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w nadzór nad projektem wymagają głębszej analizy ze strony wnioskodawcy ponieważ  koszty związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących zadania w projekcie, zatrudnionych w ramach umowy o pracę są kwalifikowane pod warunkiem, że zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy oraz pod warunkiem, że nie dotyczą kosztów związanych z uzyskaniem dofinansowania, takich jak opracowanie i wypełnienie formularzy wniosków o dofinansowanie i płatność oraz pozostałych ustandaryzowanych formularzy, prowadzenia korespondencji z IZ/IP RPO WSL, wprowadzania danych do systemów informatycznych, a także pozostałych zadań obsługowych związanych z zarządzaniem i rozliczaniem projektu. Pozostałe zasady kwalifikowalności określają Wytyczne kwalifikowalności.  (Przewodnik dla beneficjentów str. od 62).

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Pytanie 18. Co należy wpisać w polu A.1.3. Możliwość odzyskania podatku VAT w projekcie?

                                                       Odpowiedź, 28.04.2020 r.
                                                       Co do zasady wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku Vat.
                                                       Działalność w zakresie ochrony zdrowia, która zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jest zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Pytanie 19. Co należy wpisać w polu B.4. Klasyfikacja projektu i zakres interwencji?

                                                       Odpowiedź, 28.04.2020 r.
                                                       Opieka zdrowotna

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Pytanie 20. Na jakie strategie należy się powołać w polu B.20. Powiązanie ze strategiami?

                                                       Odpowiedź, 28.04.2020 r.
                                                       Strategie, do jakich można się odwołać to m.in.: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” szczególnie w Obszarze Priorytetowym (B) Szanse rozwojowe mieszkańców. Cel strategiczny dla tego obszaru jest następujący: Województwo śląskie regionem o wysokiej jakości życia, opierającej się na powszechnej dostępności do usług publicznych o wysokim standardzie. Główne działania przyjęte dla realizacji w/w celu w znacznej mierze wynikają z obserwowanych trendów społeczno gospodarczych, do których należą m.in.: sukcesywne zmniejszanie się liczby osób w wieku aktywności zawodowej, zwiększanie długości trwania życia, kosztowne społeczno-ekonomiczne skutki zmian w sferze struktury wieku oraz starzenie się społeczeństwa i prognozowany spadek liczby mieszkańców województwa śląskiego w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego i procesów migracyjnych, których konsekwencją będą nowe wyzwania wymagające ponoszenia wyższych nakładów na system ochrony zdrowia oraz wsparcia rozwoju usług dla osób starszych i niepełnosprawnych. Sprostanie problemom starzejącego się społeczeństwa wymaga podjęcia wielu działań, które mają za zadanie nie tylko zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników, zwalczanie ubóstwa, zapewnienie ochrony socjalnej, ale co najważniejsze z punktu widzenia realizacji niniejszego projektu - wspieranie zdrowia i aktywności obywateli (zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych). Projekt wykazuje zgodność z następującymi kierunkami działań przyjętymi w w/w strategii: - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług medycznych, w tym podniesienie jakości infrastruktury ochrony zdrowia oraz efektywności systemu zarządzania, rozszerzenie zakresu usług medycznych i podniesienie jakości obsługi pacjentów, - wykorzystanie nowych technologii w zakresie obsługi pacjenta.

                                                       EUROPA 2020: Inwestycja wpisuje się w jedno z ogólnych założeń Strategii Europa 2020, którym jest wyższy standard życia obywateli. Europa powinna się rozwijać w sposób inteligentny, zrównoważony i umożliwiający włączenie społeczne. W strategii Europa 2020 podkreślono również istotność działań w zakresie zmniejszania nierówności w obszarze zdrowia i wsparcie gospodarek efektywnie korzystających z zasobów, przyjaznych środowisku oraz sprzyjających spójności terytorialnej i społecznej. Na poziomie unijnym (w ramach Projektu przewodniego „Unia Innowacji”) Komisja Europejska podjęła się utworzenia europejskiej przestrzeni badawczej, wzmocnienia roli wspólnego planowania z państwami członkowskimi i regionami oraz opracowania strategicznego programu działalności badawczej skoncentrowanego wokół takich kwestii, jak m.in. bezpieczeństwo energetyczne, transport, zmiany klimatu, efektywne korzystanie z zasobów czy (co najważniejsze z punktu widzenia realizacji niniejszego projektu) również zdrowie i starzenie się społeczeństw. W strategii Europa 2020 podkreślono również istotność działań w zakresie walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zmniejszeniem nierówności w obszarze zdrowia. Wskazane w celu działania mają służyć przede wszystkim budowaniu kapitału zaufania, harmonii społecznej i aktywizacji społeczności, które przyczynią się do stworzenia wysokiej jakości kapitału społecznego województwa, będącego podstawą jego rozwoju. W strategii Europa 2020 podkreślono także istotność działań w zakresie zapewnienia warunków do zrównoważonego rozwoju gospodarek. Ideę zrównoważonego rozwoju dobrze oddaje pierwsze zdanie raportu WCED z 1987 r. Nasza Wspólna Przyszłość: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Zgodnie z tym z zasobów należy korzystać racjonalnie. Relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko i jakością życia (w tym przede wszystkim zdrowiem człowieka) powinny być odpowiednio i świadomie kształtowane tak, by nie dopuścić do skażenia środowiska i ograniczyć postępujący rozwój chorób cywilizacyjnych.

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Pytanie 21. Na co zwrócić uwagę w polityce horyzontalnej Promowanie równości szans kobiet i mężczyzn?

                                                       Odpowiedź, 28.04.2020 r.
                                                       Dla przykładu projekt ma neutralny wpływ na tę politykę,  gdy nie stwarza barier w powszechnym dostępie do korzystania z infrastruktury powstałej dzięki jego realizacji i tym samym wpisuje się w horyzontalną politykę Unii Europejskiej równych szans kobiet i mężczyzn i realizuje w szczególności zasady:
                                                       -równości w zakresie dostępu do zatrudnienia, szkolenia zawodowego, awansu zawodowego i warunków pracy, równy dostęp do rynku pracy na wszystkich szczeblach, -równości w dostępie do opieki zdrowotnej zagwarantowanej Konstytucją RP,
                                                       -równości traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń za wykonywanie takiej samej pracy,
                                                       -równości w dostępie do wytworzonej infrastruktury, -równych szans osób niepełnosprawnych w dostępie do korzystania z dóbr publicznych poprzez usuwanie barier architektonicznych i dostosowanie dla ich potrzeb.

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Pytanie 22. Na co zwrócić uwagę w polityce horyzontalnej Zrównoważony rozwój?
                                                       Odpowiedź, 28.04.2020 r.
                                                       Np. gdy nabywany w ramach projektu sprzęt i aparatura medyczna cechować się będzie niską energochłonnością, w porównaniu do obecnie posiadanego wyposażenia modernizowanych oddziałów, wysoką jakością i długim okresem użytkowania. Wytworzony w ramach projektu majątek, ze względu na swoją trwałość, służyć będzie na rzecz poprawy jakości życia przyszłej społeczności miasta i regionu po ustaniu zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, wywoływanej tym wirusem u ludzi Powyższe świadczy o pozytywnym wpływie na zrównoważony rozwój.

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Pytanie 23. Na co zwrócić uwagę w polityce horyzontalnej Zapobieganie dyskryminacji?

                                                       Odpowiedź, 28.04.2020 r.
                                                       W polityce horyzontalnej Zapobieganie dyskryminacji zawsze należy wykazać wpływ pozytywny: Powstała w ramach projektu infrastruktura będzie dostępna dla wszystkich osób, w tym również dostosowana do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Infrastruktura, w której będzie realizowany projekt spełnia wszystkie niezbędne wymogi oraz jest zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania: winda, szerokie otwory drzwiowe, odpowiednie oznakowanie, wentylacja, dostęp do infrastruktury poprzez podjazd dla niepełnosprawnych. Placówka prowadzi działalność leczniczą i spełnia wszelkie wymogi, dotyczące np. poruszania się osób z niepełnosprawnościami. Obiekt jest dostosowany do potrzeb pacjentów - niejednokrotnie osób z różnymi dysfunkcjami, niepełnosprawnościami. Planowane do zakupu: aparatura i sprzęt medyczny będą dostępne dla wszystkich osób i będą służyć wszystkim w równym stopniu.

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Pytanie 24. Na co zwrócić uwagę w polityce horyzontalnej Zachowanie zasad polityki przestrzennej?

                                                       Odpowiedź, 28.04.2020 r.
                                                       Co do zasady projekt ma wpływ neutralny, ponieważ nie jest bezpośrednio związany z tą zasadą horyzontalną. Charakter tego przedsięwzięcia (walka z COVID-19) nie ma związku z polityką przestrzenną.

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                       Pytanie 25. Jak wykazać wskaźniki LUDNOŚĆ OBJĘTA ULEPSZONYMI USŁUGAMI ZDROWOTNYMI oraz LICZBA OSÓB objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19?

                                                       Odpowiedź, 28.04.2020 r.
                                                       Wskaźnik LUDNOŚĆ OBJĘTA ULEPSZONYMI USŁUGAMI ZDROWOTNYMI - jest wskaźnikiem obligatoryjnym i należy go wykazać.

                                                       Wskaźnik ten ma na celu monitorowanie liczby osób (pacjentów), które to korzystają z ulepszonych usług powstałych w wyniku realizacji projektu w danym podmiocie, świadczącym usługi medyczne.Wskaźnik należy oszacować na podstawie dotychczasowych statystyk i doświadczeń z pacjentami (w tym covidowymi).

                                                       Mając na uwadze, iż celem działania jest przeciwdziałanie i zapobieganie COVID to wartość docelowa wskaźnika LICZBA OSÓB objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. powinna być zbieżna z wskaźnikiem LUDNOŚĆ OBJĘTA ULEPSZONYMI USŁUGAMI ZDROWOTNYMI.

                                                       Wskaźniki te będą traktowały w obu przypadkach osoby (pacjentów) objęte wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.

                                                       Przedmiotowe wskaźniki są wskaźnikami produktu, czyli bezpośrednim i mierzalnym efektem danego działania, który zgodnie z umową o dofinansowanie powinien zostać osiągnięty najpóźniej na moment zakończenia realizacji projektu (data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowanego w projekcie).

                                                       Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                        Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_10_1_infrastruktura_ochrony_zdrowia_wsparcie_w_zwiazku_z_sars_cov_2

                                                        Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące dofinansowania w III Filarze Śląskiego Pakietu dla Gospodarki.

                                                        Pytanie 1. Czy małe firmy mogą uzyskać wsparcie w ramach III Filaru?

                                                        Odpowiedź, 16.04.2020 r.
                                                        Środki w ramach nowego naboru zostaną przeznaczone wyłącznie na wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa), w celu utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności.

                                                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                        Pytanie 2. Działam w branży hotelarskiej. Prowadzimy pensjonat w Beskidach, czy możemy się starać o dofinansowanie w konkursie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości?

                                                        Odpowiedź, 16.04.2020 r.
                                                        Przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii będą mogły liczyć na bezzwrotne wsparcie dotyczące inwestycji, utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności. Zakres pomocy ukierunkowany będzie w szczególności na firmy z sektorów, które w ostatnim czasie najbardziej ucierpiały w wyniku utraty klientów – turystyka, gastronomia czy przemysł czasu wolnego.

                                                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                        Pytanie 3. Czy firmy usługowe mają możliwość otrzymania dotacji?

                                                        Odpowiedź, 16.04.2020 r.
                                                        Przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii będą mogły liczyć na bezzwrotne wsparcie dotyczące inwestycji, utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności. Zakres pomocy ukierunkowany będzie w szczególności na firmy z sektorów, które w ostatnim czasie najbardziej ucierpiały w wyniku utraty klientów w tym sektor usług, szczególnie w takich branżach jak turystyka, gastronomia czy przemysł czasu wolnego. Pomoc jest skierowana zarówno do przedsiębiorstw usługowych jak i produkcyjnych (nie przewidziano preferencji w tym zakresie).

                                                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                        Pytanie 4. Czy w tym konkursie będzie potrzebna opinia o innowacyjności, tak jak to było w przypadku poprzednich naborów w ramach Innowacji w MŚP?

                                                        Odpowiedź, 16.04.2020 r.
                                                        W ramach konkursu przewiduje się udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom z sektora MŚP m.in. na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, jednak wnioskodawca nie musi załączać opinii o innowacyjności. Informacje dotyczące charakteru innowacji oraz jej skali należy wykazać wyłącznie we wniosku aplikacyjnym. Wnioskodawca będący w posiadaniu dokumentów potwierdzających informacje podane we wniosku może je załączyć do wniosku jako dodatkowe załączniki.

                                                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                        Pytanie 5. Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania projektu?

                                                        Odpowiedź, 16.04.2020 r.
                                                        W ramach nowego konkursu przewiduje się dofinansowanie w maksymalnej wysokości sięgającej 800 tys. złotych.

                                                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                        Pytanie 6. Mam małe przedsiębiorstwo z branży gastronomicznej, chciałbym ubiegać się o dotację – jak i jest poziom dofinansowania?

                                                        Odpowiedź, 16.04.2020 r.
                                                        Konkurs dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom i przewiduje poziom wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie udzielane w ramach konkursu będzie miało postać pomocy de minimis.

                                                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                        Pytanie 7. Do tej pory nie korzystałem z funduszy unijnych, a zainteresował mnie nowy konkurs ŚCP i nie wiem za bardzo jak się do tego zabrać. Gdzie mogę znaleźć jakieś informacje?

                                                        Odpowiedź, 16.04.2020 r.
                                                        Nabór prowadzony przez ŚCP jest elementem wsparcia oferowanego przedsiębiorcom z regionu w ramach tzw. Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Wiadomości dotyczące planowanego naboru dostępne będą na bieżąco na stronie www.scp-slask.pl oraz na podstronie Pakietu https://dlagospodarki.slaskie.pl/. Specjalna infolinia w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki: 32 77 40 877. Informacje na temat naboru ŚCP udzielane są pod numerem +48 32 743 91 71 oraz e-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl. 
                                                        W ramach konkursu zaplanowane jest przeprowadzenie spotkania informacyjnego online, które obejmie prezentację zasad naboru oraz dalsze etapy realizacji projektu czyli procedury związane z rozliczeniem i kontrolą. Podczas takiego webinarium przewidujemy zadawanie pytań na czacie, co pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie się do złożenia wniosku. Rejestracja będzie ogłoszona na stronie internetowej ŚCP.

                                                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                        Pytanie 8. Na co mogę wydać pieniądze pozyskane z dotacji w nowym konkursie?

                                                        Odpowiedź, 16.04.2020 r.
                                                        Środki z tego naboru zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP, w celu utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności. Przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć dotacje m.in. na: nakłady na inwestycje produkcyjne przyczyniające się do rozbudowy parku maszynowego niezbędnego do utrzymania bieżącej produkcji, mikroinwestycje przyczyniające się do dywersyfikacji bieżącej produkcji/ oferowanych usług lub do zmian w procesie czy w organizacji, zakup surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną, koszty bieżące m.in.: opłaty leasingowe, raty kredytu, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej, doradztwa i koszty wynagrodzeń pracowników; sfinansowanie kosztów związanych z przedsięwzięciem takich jak: nabycie nowych i używanych maszyn, urządzeń, wynagrodzenia pracowników w okresie realizacji projektu, zakup surowców i materiałów niezbędnych do rozpoczęcia produkcji/świadczenia usług oraz koszty pośrednie.

                                                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                        Pytanie 9. Konkurs jest realizowany w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, czy to oznacza, że dotację otrzymają firmy z województwa śląskiego?

                                                        Odpowiedź, 16.04.2020 r.
                                                        Celem Pakietu jest wsparcie dla gospodarki w regionie, przedstawiające kompleksową ofertę działań i realną pomoc dla przedsiębiorców, dlatego konkurs ŚCP koncentruje się na przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego poprzez m.in. uwzględnienie kryterium obligatoryjnego związanego z koniecznością realizacji projektu na terenie województwa śląskiego oraz punktowego za właściwość urzędu skarbowego zlokalizowanego w województwie śląskim. To ważne, by fundusze inwestowane w przedsiębiorstwo przyniosły korzyść gospodarce regionu m.in. poprzez utrzymanie konkurencyjności i uratowanie miejsc pracy.

                                                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                        Pytanie 10. Gdzie znajdę szczegółowe informacje na temat nowego naboru – III Filar? Czy przewidujecie jakieś szkolenia np. jak złożyć ten wniosek?

                                                        Odpowiedź, 16.04.2020 r.
                                                        Nabór prowadzony przez ŚCP jest elementem wsparcia oferowanego przedsiębiorcom z regionu w ramach tzw. Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Wiadomości dotyczące planowanego naboru dostępne będą na bieżąco na stronie www.scp-slask.pl oraz na podstronie Pakietu https://dlagospodarki.slaskie.pl/.
                                                        Specjalna infolinia w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki: 32 77 40 877. Informacje na temat naboru ŚCP udzielane są pod numerem +48 32 743 91 71 oraz e-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl.

                                                        W ramach konkursu zaplanowane jest przeprowadzenie spotkania informacyjnego online, które obejmie prezentację zasad naboru oraz dalsze etapy realizacji projektu czyli procedury związane z rozliczeniem i kontrolą. Rejestracja będzie ogłoszona na stronie internetowej ŚCP. Podczas takiego webinarium przewidujemy zadawanie pytań na czacie, co pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie się do złożenia wniosku. Przedsiębiorcy zainteresowani złożeniem wniosku będą mogli skorzystać z instrukcji w formie filmu, przedstawiającej krok po kroku wypełnianie wniosku w Lokalnym Systemie Informatycznym.

                                                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                         Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/3_2_innowacje_w_msp__konkurs_w_ramach_slaskiego_pakietu_dla_gospodarki16042020

                                                         Pytanie 21. Jakie są wymagania względem beneficjentów w związku z obowiązywaniem pakietu regulacji tzw. Tarczy antykryzysowej?

                                                         Odpowiedź, 08.06.2020 r.
                                                         W sytuacji gdy Beneficjent ubiega się o zwolnienie z opłacania składek to decyzja czy zastosować je również do wynagrodzeń personelu projektu leży w gestii Beneficjenta.
                                                         Jeżeli Beneficjent ma prawną możliwość skorzystania z pakietu ustaw, jakie daje tzw. Tarcza antykryzysowa wówczas przy składnym wniosku o płatność należy przedłożyć IZ informację z jakiej formy Beneficjent skorzystał oraz wskazać które wydatki we wniosku zostały pomniejszone z uwagi na zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS.
                                                         We wniosku o płatność należy wykazywać tylko te wydatki dotyczące wynagrodzeń opłaconych przez Beneficjenta tj. bez dopłat przekazanych przez ministra właściwego do spraw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ds. Funduszy i Polityki Regionalnej czy jakichkolwiek zwolnień dotyczących składek ZUS.
                                                         W takim przypadku w ramach projektu powstaną oszczędności, które Beneficjent może zagospodarować w projekcie na inne wydatki zgodnie z § 33 umowy o dofinansowanie projektu lub dokonać ich zwrotu jako oszczędności powstałych na koniec realizacji projektu.
                                                         Jeżeli więc beneficjent realizujący projekt, uzyska dopłaty na wynagrodzenie pracowników projektu, nie będzie mógł rozliczyć wynagrodzeń w całości jako wydatki kwalifikowalne, a tylko w takiej wysokości w jakiej nie uzyskał dofinansowania ze środków krajowych.
                                                         Zgodnie bowiem z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. rozdział 6.7 niedozwolone jest podwójne finansowanie tj. „całkowite lub częściowe, więcej niż jednokrotne poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych”.
                                                         Beneficjenci chcąc rozliczyć koszty wynagrodzenia w całości powinni we wniosku o płatność zawrzeć oświadczenie, że nie korzystają z w/w wsparcia.

                                                         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                         Pytanie 20. Jak beneficjent ma się zachować w obecnej sytuacji? Czy wynagrodzenia personelu projektu tj. opiekuna klubu seniora oraz wychowawców placówki należy wypłacić zgodnie z zawartymi umowami o pracę, czy wynagrodzenia te będą kwalifikowane? Ponadto jak będzie wyglądać sytuacja z pozostałymi wydatkami przewidzianymi w projekcie. Wiem, że sytuacja nie jest prosta i nie ma prostych decyzji jednak najbardziej istotne w tej chwili to kwestia wynagrodzenia personelu, który nie wykonuje pracy gdyż formy wsparcia nie mogą być realizowane z oczywistych względów.

                                                         Odpowiedź, 31.03.2020 r.
                                                         W przypadku kosztów związanych z wynagrodzeniami dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zobowiązania takie należy regulować zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. Jeśli pracownikowi etatowemu przysługuje prawo do wynagrodzenia, zgodnie z Kodeksem pracy, wydatki takie można uznać za kwalifikowalne. Kwestia kwalifikowalności pozostałych wydatków ponoszonych w projekcie będzie weryfikowana przez IZ na etapie weryfikacji wniosku o płatność, bądź w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu. Sposób oceny racjonalności i zasadności dokonanych wydatków nie ulega zmianie i jak dotychczas stosowane są przepisy Wytycznych.

                                                         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                         Pytanie 19. W jaki sposób należy podejść do wypłaty stypendium stażowego w sytuacji, gdy staż ma miejsce w galerii handlowej, która celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa, została zamknięta?

                                                         Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
                                                         W przypadku, gdy staż został przerwany w miesiącu marcu 2020 r., kwalifikowalna jest całość wynagrodzenia za ten miesiąc, pod warunkiem że beneficjent ma odpowiednio udokumentowane przyczyny przerwania stażu. W przypadku kiedy wskazany stan będzie się utrzymywał w miesiącach kolejnych, wówczas dany wydatek nie będzie kwalifikowalny.

                                                         Aktualizacja, 23.04.2020 r.
                                                         W przypadku staży zawodowych i praktyk zawodowych, które realizowane są na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, stypendium może zostać wypłacone tylko za przepracowane godziny. Dlatego też w sytuacji kiedy staż/praktyka u pracodawcy lub przedsiębiorcy zostaną przerwane, stypendium nie przysługuje. W przypadku, gdy staż został przerwany w miesiącu marcu 2020 r., kwalifikowalna jest całość wynagrodzenia za ten miesiąc, pod warunkiem że beneficjent ma odpowiednio udokumentowane przyczyny przerwania stażu. W przypadku kiedy wskazany stan będzie się utrzymywał w miesiącach kolejnych, wówczas dany wydatek nie będzie kwalifikowalny.

                                                         Natomiast w przypadku staży zawodowych realizowanych w ramach Działania 9.1 tj. projektach realizowanych na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, stypendium jest kwalifikowalne za cały okres przerwanego stażu z powodu zamknięcia zakładu pracy w którym ten staż się odbywał lub z powodu kwarantanny uczestnika.

                                                         Wynika to z zapisów ww. wytycznych zgodnie z którymi osoba zachowuje prawo do stypendium stażowego za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadający w okresie odbywania stażu. Zamknięcie zakładu pracy z powodu COVID-19 lub podleganie obowiązku kwarantanny jest usprawiedliwioną nieobecnością stażysty.

                                                         Stanowisko to potwierdza Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) w ramach pakietu rekomendacji tj. oświadczenia uczestników dotyczące między innymi konieczności opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, oświadczenia uczestników o zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się staż, oświadczenia uczestników o konieczności przebywania uczestnika w miejscu zamieszkania można uznać jako wystarczające potwierdzenie udokumentowanej niezdolności do wykonywania zadań.

                                                         Rekomendacje antykryzysowe dla projektów EFS

                                                         Aktualizacja 08.06.2020 r.
                                                         Dotyczy tylko projektów realizowanych w ramach poddziałania 9.1.
                                                         W związku z zawieszeniem przez MFIPR stosowania podrozdziału 3.5, sekcja 3.5.2 , pkt. 4 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) mówiącego o długości stażu, możliwe jest czasowe zawieszenie stażu z powodu stanu epidemii COVID-19. W realizowanych projektach kwestie dotyczące okresu trwania i formy realizacji stażu (stacjonarnie czy zdalnie) powinny być ustalane indywidualnie i uzależnione od sytuacji epidemicznej w kraju, sytuacji stażysty oraz podmiotu przyjmującego na staż. W okresie zawieszenia stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe za okres zawieszenia, tylko wówczas gdy staż zostanie wznowiony po okresie zawieszenia. Okres zawieszenia należy potraktować jako okres udokumentowanej niezdolności do odbywania stażu, przypadający w okresie jego trwania, który jest spowodowany siłą wyższą jaką jest pandemia COVID-19.

                                                         W związku z powyższym IZ zaleca, aby beneficjenci wstrzymali się z wypłacaniem stypendium w okresie zawieszenia i dopiero w sytuacji wznowienia stażu, przekazywali uczestnikom stypendia za okres zawieszenia.

                                                         Powyższe dotyczy także beneficjentów, których nie obowiązują Wytyczne tj. realizują staże na podstawie zasad określonych w Regulaminie konkursu.

                                                         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                         Pytanie 18. Mam pytanie odnośnie wyliczenia wynagrodzenia za m-c marzec 2020 r. dla opiekuna Klubu Seniora, Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego oraz opiekunów Świetlicy w związku z wstrzymaniem działań od dnia 12.03.2020 r. z uwagi na pojawienie się koronawirusa w Polsce. Czy wynagrodzenia naliczamy za cały miesiąc czy tylko do dnia 11.03.2020 r.

                                                         Odpowiedź, 31.03.2020 r.
                                                         W przypadku kosztów związanych z wynagrodzeniami dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zobowiązania takie należy regulować zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. Jeśli pracownikowi etatowemu przysługuje prawo do wynagrodzenia, zgodnie z Kodeksem pracy, wydatki takie można uznać za kwalifikowalne.

                                                         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                         Pytanie 17. Proszę o informację odnośnie stażysty - czy stażystka która ma dziecko do lat 7 może korzystać z opieki nad dzieckiem?

                                                         Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
                                                         Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego wprowadzonego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, mogą korzystać pracujący rodzice i prawni opiekunowie dzieci do lat 8, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym i mają odprowadzane z tego tytułu składki chorobowe. Osoba będąca na stażu takiej składki nie ma odprowadzanej, w związku z powyższym w opinii IZ nie może skorzystać z tego rodzaju świadczenia. Zalecany kontakt z ZUS.

                                                         Aktualizacja, 23.04.2020 r.
                                                         Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego wprowadzonego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, mogą korzystać pracujący rodzice i prawni opiekunowie dzieci do lat 8, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym i mają odprowadzane z tego tytułu składki chorobowe. Osoba będąca na stażu takiej składki nie ma odprowadzanej, w związku z powyższym w opinii IZ nie może skorzystać z tego rodzaju świadczenia. Zalecany kontakt z ZUS.

                                                         Nieobecność osoby na stażu realizowanego na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z powodu konieczności opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 jest uznawana za usprawiedliwioną nieobecność, a uczestnik zachowuje prawo do stypendium stażowego. Ważne aby uczestnik przedstawił oświadczenie potwierdzające udokumentowanie niezdolności do wykonywania zadań. Patrz odpowiedź do Pytania 2.

                                                         Aktualizacja 08.06.2020 r.
                                                         Dotyczy tylko projektów realizowanych w ramach poddziałania 9.1.
                                                         W związku z zawieszeniem przez MFIPR stosowania podrozdziału 3.5, sekcja 3.5.2, pkt. 4 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) mówiącego o długości stażu, możliwe jest czasowe zawieszenie stażu z powodu stanu epidemii COVID-19. W realizowanych projektach kwestie dotyczące okresu trwania i formy realizacji stażu (stacjonarnie czy zdalnie) powinny być ustalane indywidualnie i uzależnione od sytuacji epidemicznej w kraju, sytuacji stażysty oraz podmiotu przyjmującego na staż. W okresie zawieszenia stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe za okres zawieszenia, tylko wówczas gdy staż zostanie wznowiony po okresie zawieszenia. Okres zawieszenia należy potraktować jako okres udokumentowanej niezdolności do odbywania stażu, przypadający w okresie jego trwania, który jest spowodowany siłą wyższą jaką jest pandemia COVID-19.

                                                         W związku z powyższym IZ zaleca, aby beneficjenci wstrzymali się z wypłacaniem stypendium w okresie zawieszenia i dopiero w sytuacji wznowienia stażu, przekazywali uczestnikom stypendia za okres zawieszenia.

                                                         Powyższe dotyczy także beneficjentów, których nie obowiązują Wytyczne tj. realizują staże na podstawie zasad określonych w Regulaminie konkursu.

                                                         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                         Pytanie 16. W nawiązaniu do panującej sytuacji związanej z koronawirusem proponujemy następujące rozwiązanie, co do realizacji zajęć w ramach szkoły rodzenia:

                                                         - zajęcie będą odbywać się online za pomocą skype, messengera, WhatsApp i innych komunikatorów ,
                                                         - prowadzący będą potwierdzali realizację zajęć na liście obecności,
                                                         - uczestnicy będą formularz rekrutacyjny wysyłali na maila w formie skanu lub zdjęcia,
                                                         - uczestnicy będą pisali oświadczenie mailem, że wyrażają zgodę na uczestnictwo w zajęciach online oraz po zakończeniu cyklu zajęć będą pisali maila z oświadczenie, że uczestniczyli w zajęciach od do w godzinach od-do,
                                                         - będą wysyłali skanem podpisaną listę obecności,
                                                         - i zobowiążą się do dostarczenia oryginału w możliwym czasie.

                                                         Proszę o informację czy wyrażacie Państwo zgodę na takie rozwiązanie.

                                                         Odpowiedź, 31.03.2020 r.
                                                         Istnieje możliwość prowadzenia zajęć w ramach projektu w formie online. Niemniej należy dołożyć wszelkich starań, aby zebrać wszelką dokumentację, która będzie stanowić potwierdzenie ich realizacji.

                                                         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                         Pytanie 15. Bardzo proszę o informację, czy jeżeli nauczyciele są w stanie prowadzić zajęcia w ramach projektu na tych samych zasadach, jak zajęcia lekcyjne z podstawy programowej, to czy mogą to robić? Poszczególne szkoły korzystają z różnego typu platform edukacyjnych, utworzyły sobie również na swoich szkolnych stronach internetowych zakładki, w których mogą przekazywać informacje. Bardzo proszę o info czy prowadzenie w taki sposób zajęć jest możliwe?

                                                         Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
                                                         Istnieje możliwość prowadzenia zajęć online w ramach projektu w zaistniałej sytuacji, jedynie muszą mieć Państwo potwierdzenie, że te zajęcia zostały zrealizowane.

                                                         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                         Pytanie 14. Zwracam się z zapytaniem dotyczącym kwalifikowalności wydatków związanych z realizacją projektu, w części dot. funkcjonowania świetlicy dla dzieci i młodzieży oraz w części dot. pracy streetworkerów. W/w wymienionym okresie zgodnie z poleceniem Wojewody Śląskiego świetlica będzie czasowo zamknięta dla małoletnich uczestników/czek projektu (dzieci i młodzieży), jednak pedagodzy (animatorzy, opiekunowie) w świetlicy pracować będą w tym czasie zgodnie z harmonogramem (jak w okresie ferii i wakacji, tj. od 9.00 do 13.00) wykonując czynności związane z przygotowaniem i porządkowaniem materiałów dydaktycznych, gier, zajęć tematycznych, zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, przeglądem komputerów pod kątem oprogramowania i usunięciem zbędnych plików, zabezpieczeń, itp. W związku z funkcjonowaniem świetlicy zostały, także zamówione i dostarczone produkty spożywcze, które miały posłużyć do przygotowania posiłków dla podopiecznych świetlicy. Z uwagi na zaistniałą wyjątkową sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wydanym ww. poleceniem Wojewody Śląskiego oraz zbliżającym się kolejnym terminem rozliczeniowym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie kwalifikowalności wydatków związanych z wynagrodzeniem pedagogów (animatorów, opiekunów) w świetlicy, streetworkerów oraz kosztów zakupionych art. spożywczych, z których miały być przygotowane posiłki dla uczestników/czek świetlicy w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

                                                         Odpowiedź, 31.03.2020 r.
                                                         Beneficjent jest zobowiązany do kontynuowania realizacji projektu w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Kwalifikowalne w ramach projektu będą koszty stałe funkcjonowania miejsc opieki (w tym koszty personelu), które muszą być ponoszone pomimo braku dzieci w placówce.
                                                         Odnośnie kwestii zatrudnieniowych, przypominam, że sposób i forma wynagradzania oraz zatrudniania pracowników leży w gestii beneficjenta. Proszę pamiętać, że sposób wynagradzania oraz zatrudniania powinien być zgodny z przepisami prawa krajowego, z Państwa regulaminem zatrudnienia oraz wewnętrznymi regulacjami w Państwa instytucji wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej w kraju.
                                                         Równocześnie jeżeli okres realizacji projektu umożliwi wszelkie zaplanowane zajęcia w części dot. funkcjonowania świetlicy dla dzieci i młodzieży oraz w części dot. pracy streetworkerów powinny być zrealizowane w późniejszym terminie. Wówczas można wykorzystać produkty spożywcze do przygotowania posiłków dla podopiecznych świetlicy jeżeli umożliwi to data ich przydatności do spożycia.
                                                         Wszelkie problemy, opóźnienia lub brak możliwości realizacji zajęć/ wsparcia dla uczestników w projekcie należy opisać również kolejnym wniosku o płatność w polu D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze.

                                                         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                         Pytanie. 13. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym, którzy są uczestnikami projektu ww. osoby przestały korzystać ze wsparcia w postaci pobytu w mieszkaniach chronionych do czasu ustabilizowania się sytuacji z SARS-COV-2. Z uwagi na zalecenia zachowania kwarantanny działania są ograniczone. W związku z aktualną sytuacją z rozprzestrzeniającym się wirusem mieszkania dla niepełnosprawnych nie będą użytkowane. Czy w tym przypadku istnieje możliwość czasowego przeznaczenia w/w mieszkań na mieszkania dla osób objętych kwarantanną? Mieszkania przed ponownym użytkowaniem przez osoby niepełnosprawne byłoby odkażone oraz zachowane zostałyby wszelkie środki ostrożności. W beneficjenta aktualnej sytuacji stanu epidemicznego i zaleceniem podejmowania działań zapobiegawczych, czasowe wykorzystanie mieszkań chronionych jako miejsca kwarantanny jest działaniem uzasadnionym w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

                                                         Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
                                                         Instytucja Zarządzająca przyjmuje do wiadomości, że mieszkania przeznaczone w projekcie dla osób niepełnosprawnych, które na chwilę obecną nie są wykorzystywane z uwagi na aktualną sytuację związaną z rozprzestrzeniającym się koronawirusem i bezpieczeństwo osób objętych projektem, jeżeli zajdzie taka potrzeba będą czasowo przeznaczone na mieszkania dla osób objętych kwarantanną.
                                                         Zaproponowane rozwiązanie jest adekwatną odpowiedzią na aktualną sytuację związaną z pandemią koronawirusa i prowadzi do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom projektu. Działania są zgodne z Rekomendacjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16.03.2020 r. dotyczącymi działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS.

                                                         Wszelkie problemy, opóźnienia lub brak możliwości realizacji zajęć/ wsparcia dla uczestników w projekcie należy opisać również kolejnym wniosku o płatność w polu D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze.
                                                         Zgłoszona zmiana nie wymaga wprowadzenia zmian do wniosku o dofinansowanie.  

                                                         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                         Pytanie 12. Z uwagi na zaistniałą sytuację działalność Strefy dla Seniora jest zawieszona. Personel projektu jest w stałym kontakcie (telefonicznym) z uczestnikami, część osób to osoby samotne, ich głównym problemem jest zrozumiała obawa przed wyjściem z domu i brak możliwości zrobienia zakupów. W związku z tym zwracamy się do Państwa z pytaniem czy istniałaby możliwość dostarczania przez firmę cateringową obiadów oraz napoi i drobnych przekąsek bezpośrednio pod drzwi uczestników projektu. Uważamy, iż jest to niezbędna pomoc dla uczestników (seniorów) wpisująca się w założenia projektu.

                                                         Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
                                                         Instytucja Zarządzająca wyraża zgodę na proponowane przez Państwa zmiany we wniosku o dofinansowanie w zakresie usługi cateringowej bezpośrednio do domów osób objętych projektem.

                                                         Zaproponowane rozwiązanie jest adekwatną odpowiedzią na aktualną sytuację związaną z pandemią koronawirusa i prowadzi do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom projektu. Działania są zgodne z Rekomendacjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16.03.2020 r. dotyczącymi działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS.

                                                         Wszelkie problemy, opóźnienia lub brak możliwości realizacji zajęć/ wsparcia dla uczestników w projekcie należy opisać również kolejnym wniosku o płatność w polu D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze.
                                                         Zgłoszona zmiana nie wymaga wprowadzenia zmian do Wniosku o dofinansowanie.

                                                         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                         Pytanie 11. W projekcie odwołane zostały wszystkie terapie pacjentów oraz wizyty lekarskie. W związku z powyższym proszę o wskazanie sposobu rozliczenia umów zawartych w ramach projektu ze Zleceniobiorcami (umowy na transport pacjentów oraz umowy z lekarzami). Wynagrodzenie w umowach jest ustalone jako miesięczna stawka ryczałtowa. Czy w związku z zaistniałą sytuacją wynagrodzenie powinno zostać pomniejszone proporcjonalnie do czasu zawieszenia realizacji projektu? Czy jesteśmy zobowiązani do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami? W takim wypadku jakie wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne?

                                                         Odpowiedź, 31.03.2020 r.
                                                         W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, beneficjent jest zobligowany do przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. Rozliczane stawką ryczałtową koszty związane z transportem pacjentów oraz rozliczane ryczałtem wynagrodzenie, należy kwalifikować w zależności od zapisów zawartych przez Państwa umów z Wykonawcą.
                                                         Jeżeli zapisy umów pozwalają na kwalifikowanie ich proporcjonalnie, to takie koszty winny być wykazane proporcjonalnie do czasu zawieszenia realizacji projektu. Jeżeli zaś nie ma takiej możliwości, to za miesiąc marzec, zgodnie z Rekomendacjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16.03.2020 r. dotyczącymi działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS, takie koszty mogą zostać kwalifikowane w całości o ile nastąpi udokumentowanie przez beneficjenta braku możliwości odzyskania środków oraz wskazania, że zobowiązanie zostało zaciągnięte przed 11.03.2020 r.
                                                         W takiej sytuacji należałoby wykazać podjęte przez Państwa w tym zakresie działania, poparte konkretnymi zapisami zawartych przez Państwa umów. Odnośnie kwestii zatrudnieniowych, przypominam, że sposób i forma wynagradzania oraz zatrudniania pracowników leży w gestii Beneficjenta.
                                                         Proszę pamiętać, że sposób wynagradzania oraz zatrudniania powinien być zgodny z przepisami prawa krajowego, z Państwa regulaminem zatrudnienia oraz wewnętrznymi regulacjami w Państwa instytucji wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej w kraju. Wszelkie problemy, opóźnienia lub brak możliwości realizacji zajęć/ wsparcia dla uczestników w projekcie należy opisać również w kolejnym wniosku o płatność w polu D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze.

                                                         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                         Pytanie 10. Żłobek - czy można ponosić wydatki związane z personelem, czynszem, opłatami z konta projektu?

                                                         Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
                                                         Mając na uwadze ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, koszty stałe funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym koszty personelu), które muszą być ponoszone pomimo braku dzieci w żłobku, będą kwalifikowalne. Jednocześnie informuję, że zastosowanie ww. rozwiązania stanowiącego odstępstwo od przyjętych reguł wdrażania funduszy unijnych, spowodowane jest wystąpieniem siły wyższej, jaką w tym przypadku stanowi pandemia koronawirusa. Niemniej, jeżeli obecna sytuacja związana z występowaniem ryzyka epidemicznego będzie się utrzymywała i uniemożliwiała realizację Państwa projektu zgodnie z założeniami informuję, że istnieje możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu, zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, na który składany był przedmiotowy projekt.

                                                         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                         Pytanie 9. Żłobek - czy można ponosić wydatki związane z personelem, czynszem, opłatami z konta projektu? - ryczałt

                                                         Odpowiedź, 31.03.2020 r.
                                                         Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków rozliczanych uproszczoną metodą (w tym również wyciągów bankowych z konta projektu). Zatem weryfikacja wydatków w przypadku kwot ryczałtowych polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez Beneficjenta zostały zrealizowane, a określone w umowie o dofinansowanie projektu wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte.

                                                         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                         Pytanie 8. Czy zajęcia dodatkowe przewidziane w projekcie (logorytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno- społeczne oraz zajęcia indywidualne dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) mogą również być realizowane na zasadzie kształcenia na odległość?

                                                         Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
                                                         Należy przeprowadzać wszelkie zajęcia, które da się przeprowadzić na odległość. Jednocześnie w przypadku pozostałych należy podjąć próbę odrobienia zajęć po przerwie w działalności placówki. Przy rozliczeniu kwot ryczałtowych można się powołać na siłę wyższą.

                                                         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                         Pytanie 7. Nauczanie zdalne technik weterynarii - problem ponieważ zajęcia odbywają się głównie przy użyciu specjalistycznego sprzętu i w przychodniach weterynaryjnych.

                                                         Odpowiedź, 31.03.2020 r.
                                                         Należy przeprowadzać wszelkie zajęcia, które da się przeprowadzić na odległość. Jednocześnie w przypadku pozostałych należy podjąć próbę odrobienia zajęć po przerwie w działalności placówki bądź miejsc zajęć praktycznych. Należy również rozważyć przeprowadzenie zajęć w miesiącach wakacyjnych.

                                                         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                         Pytanie 6. Beneficjent nie ma możliwości prowadzenia zajęć na żywo. Firma, która ma przeprowadzić zajęcia dodatkowe ma możliwość ich przeprowadzenia online, czy koszty kwalifikowalne będą taka samo rozliczane czy są wymagane dodatkowe wyjaśnienia, zmiany w WND - w zakresie charakteru i przebiegu takich zajęć? Czy tego typu rozwiązania zostaną uznane za kwalifikowalne?

                                                         Odpowiedź, 31.03.2020 r.
                                                         W przypadku możliwości przeprowadzenia zajęć online należy o tym fakcie poinformować IZ, wskazać czy zmiana charakteru zajęć powoduje zmianę w wysokości wydatków zadeklarowanych w WND.

                                                         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                         Pytanie 5. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pozwala ona pracodawcy na polecenie pracy zdalnej pracownikowi w miejscu zamieszkania. Uczestniczki ww. projektu jednocześnie chcą korzystać ze świadczenia usługi opiekuńczej przez nianie, która jest w 85% refundowana w ramach przedmiotowego projektu. Proszę o informację czy w zaistniałej sytuacji, refundacja kosztów świadczonych usług opiekuńczych przez nianie będzie kosztem kwalifikowanym w ramach przedmiotowego projektu.

                                                         Odpowiedź, 31.03.2020 r.
                                                         Projekt przewiduje m.in. świadczenie usług opiekuńczych przez nianie. Grupę docelową projektu stanowią osoby zatrudnione, powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim bądź podejmujące nowe zatrudnienie bezpośrednio po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.
                                                         Zapisy wniosku precyzują, że wymiar opieki dostosowany jest do godzin pracy rodziców z opcją świadczenia jej w weekendy oraz w godzinach nocnych, zaś sprawowanie opieki odbywa się w miejscu zamieszkania dziecka, do dziesięciu godzin dziennie. Jednocześnie w związku z zagrożeniem epidemicznym w Polsce, w dniu 2 marca 2020 roku przyjęto Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374). Zgodnie z jej zapisami pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
                                                         Z uwagi na powyższe może zdarzyć się, że uczestnik projektu korzystający dotychczas ze wsparcia w postaci świadczenia opieki nad dzieckiem przez nianię, zostanie zgodnie z przywołaną Ustawą oddelegowany przez swojego pracodawcę do pracy zdalnej. Niemniej należy zauważyć, że taki pracownik niezależnie od miejsca wykonywania swoich obowiązków nadal formalne jest w pracy i w godzinach jej trwania nie może sprawować bezpośredniej opieki nad dzieckiem.
                                                         Instytucja Zarządzająca stoi zatem na stanowisku, że koszt świadczonych usług opiekuńczych przez nianie w czasie oddelegowania uczestnika do pracy zdalnej, będzie kosztem kwalifikowanym w ramach przedmiotowego projektu.

                                                         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                         Pytanie 4. Ze względu na epidemię i przerwę w realizacji zajęć, jest obawa nieosiągnięcia założonych wskaźników.

                                                         Odpowiedź, 31.03.2020 r.
                                                         Realizacja zajęć po przerwie związanej z epidemią na tyle ile jest to możliwe. Możliwe jest również wydłużenie okresu realizacji projektu. Zalecane jest też ewentualne wprowadzenie zmian do WND w zakresie wartości wskaźników celem aneksowania umowy o dofinansowanie.

                                                         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                         Pytanie 3.  W związku z epidemią koronawirusa od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania wszystkie działania w projekcie zostały zawieszone. Wszyscy uczestnicy projektu pozostają w swoich domach, natomiast pracownicy zatrudnieni na umowy o pracę są do dyspozycji pracodawcy. Pracownicy pełnią dyżur pod telefonem służbowym, w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek pomocy ze strony uczestników projektu udzielone zostanie im wsparcie, m.in. w postaci opiekuńczej, pielęgnacyjnej, edukacyjnej, czy też zrobienia niezbędnych zakupów. W związku z wystąpieniem siły wyższej jakim jest epidemia koronawirusa, Beneficjent nie może prowadzić działań w ramach Dziennego Domu Opieki, natomiast nadal jest zobowiązany przepisami prawa, aby regulować wynagrodzenie z tytułu zawartych umów o pracę z powyższymi pracownikami. Fundacja nadal będzie wypłacać wynagrodzenia pracownikom z konta projektu. Zwracamy się z prośbą o ustosunkowanie się do problemu: Czy wynagrodzenie wypłacane pracownikom w trakcie zawieszenia działalności projektu będzie wydatkiem kwalifikowalnym i czy może być nadal regulowane z konta projektu?
                                                         Jednocześnie informujemy, że Beneficjent bierze pod uwagę możliwość wydłużenia terminu realizacji projektu, aby móc zrealizować założone wskaźniki oraz wydatki zaplanowane w budżecie projektu.

                                                         Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
                                                         W przypadku kosztów funkcjonowania placówek, których utworzenie zostało sfinansowane ze środków EFS, możliwe jest kwalifikowanie kosztów stałych funkcjonowania miejsc opieki, które muszą być ponoszone pomimo braku uczestników w placówce. Do kosztów stałych związanych z funkcjonowaniem miejsc opieki zaliczyć również można koszty personelu. Ponadto w przypadku kosztów związanych z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zobowiązania takie należy regulować zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. Jeśli pracownikowi etatowemu przysługuje prawo do wynagrodzenia, zgodnie z Kodeksem pracy, wydatki takie można uznać za kwalifikowalne.

                                                         Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że w przypadku, w którym obecna sytuacja epidemiologiczna związana z przeciwdziałaniem COVID-19 (koronawirusowi) uniemożliwia realizację projektu, IZ RPO WSL dopuszcza możliwość wprowadzenia stosownych zmian, w trybie określonym w Umowie o dofinansowanie projektu. W przypadku, gdy okres realizacji będzie dobiegał końca, a nie zostaną zrealizowane wszystkie zaplanowane działania w projekcie, istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji projektu na okres umożliwiający jego pełną realizację.
                                                         IZ RPO WSL zaleca bieżące monitorowanie sytuacji w projekcie oraz zintensyfikowanie działań kiedy sytuacja wróci do normy.

                                                         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                         Pytanie 2. W świetle ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także poleceniem nr 10/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11.03.2020 r.,  informuję, że Fundacja zawiesza działalność Centrum Integracji Społecznej. Dodatkowo w związku zawieszeniem działalności CIS, a tym samym brakiem możliwości realizacji projektu zwracam się z prośbą o udzielenie informacji: 1) Czy w przypadku osób zatrudnionych do projektów na podstawie umów o pracę  (np. wynagrodzenia instruktorów zawodu, dodatki dla pracowników socjalnych), którzy będą w dyspozycji pracodawcy, ale bez uczestników, będzie im przysługiwało wynagrodzenie, a jeżeli tak to w jakiej wysokości? Czy wynagrodzenie będzie kosztem kwalifikowanym?
                                                         2) Czy będzie możliwe wypłacenie motywacyjnej premii integracyjnej dla uczestników. Premia wypłacana jest do wysokości 50% świadczenia integracyjnego?

                                                         Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
                                                         W przypadku kosztów związanych z wynagrodzeniami dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zobowiązania takie należy regulować zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
                                                         Jeśli pracownikowi etatowemu przysługuje prawo do wynagrodzenia, zgodnie z Kodeksem Pracy, wydatki takie można uznać za kwalifikowalne.
                                                         Odnosząc się do ewentualnej kwalifikowalności dodatku specjalnego do wynagrodzenia pracownika socjalnego informuję, że zasady przyznawania i wypłacania dodatków specjalnych reguluje pracodawca w stosownym regulaminie, jak również są one określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
                                                         Należy zatem w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy w związku z zawieszeniem działalności Centrum Integracji Społecznej ww. świadczenie pracownikowi przysługuje. W związku z zawieszeniem funkcjonowania CIS należy dokonać analizy czy przesłanki uzasadniające przyznanie dodatku specjalnego, tj. okresowego zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań w dalszym ciągu występują.
                                                         Rozstrzygnięcie w tej materii powinno być dokonane przez pracodawcę przyznającego dodatek specjalny. Z kolei decyzję w sprawie przyznania motywacyjnej premii integracyjnej uczestnikom zajęć organizowanych przez CIS podejmuje kierownik Centrum, biorąc pod uwagę aktywną postawę i postępy w integracji zawodowej i społecznej. Jej przyznanie musi być zgodne z zasadami ujętymi w regulaminie CIS.
                                                         W przypadku zawieszenia działalności Centrum- osoby nie uczestniczą w zajęciach, zatem w opinii IZ RPO WSL nie ma podstaw do uznania takich wydatków za kwalifikowalne.
                                                         Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że w przypadku, w którym obecna sytuacja związana z wprowadzonym stanem epidemii uniemożliwia realizację projektu, IZ RPO WSL dopuszcza możliwość wprowadzenia stosownych zmian, w trybie określonym w umowie o dofinansowanie projektu. W przypadku, gdy okres realizacji będzie dobiegał końca, a nie zostaną zrealizowane wszystkie zaplanowane działania w projekcie, istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji projektu na okres umożliwiający jego pełną realizację, o ile taka możliwość wynika z regulaminu konkursu.

                                                         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                         Pytanie 1. Z uwagi na przedłużający się okres zawieszenia działalności od 23.03.2020 r. jeden z pracowników DDP został oddelegowany do pracy w innym miejscu (podstawa prawna: art. 21 Ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 42 § 4 Kodeksu Pracy). Z uwagi na niemożność świadczenia pracy w ramach DDP oraz konieczność podjęcia działań związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 beneficjent wnosi o uznanie wynagrodzenia tego pracownika za okres oddelegowania za wydatek kwalifikowany w ramach projektu.

                                                         Odpowiedź, 31.03.2020 r.
                                                         W przypadku oddelegowania pracownika do innej pracy - nie związanej z realizacją przedmiotowego projektu, na podstawie art. 21 Ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 42 § 4 Kodeksu Pracy, źródło finansowania przedmiotowego wydatku powinno pochodzić ze środków własnych Beneficjenta.

                                                         Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_dotyczace_realizacji_projektow_efs_w_czasie_stanu_epidemii_31032020

                                                          Pytanie 1. Z uwagi na wątpliwości szkół zainteresowanych udziałem w konkursie nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19, proszę o informację, czy konkurs ten adresowany jest również do techników oraz szkół branżowych. Przedstawiciele tych szkół stoją na stanowisku, że realizują podstawę programową szkolenia ogólnego, w związku z czym wpisują się w grupę docelową. Proszę również o podanie podstawy prawnej.
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          W ramach naboru RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19 wsparciem nie mogą być objęte szkoły i uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe (czyli szkoły branżowe i technika). 

                                                          Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaktualizowanego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1878/278/V/2018 z dnia 16.08.2018 r., grupę docelową w ramach poddziałania 11.1.4 mogą stanowić szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne, w tym szkoły artystyczne, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) oraz specjalne i ich organy prowadzące (z wyłączeniem placówek prowadzących kształcenie zawodowe).

                                                          Zgodnie z Rozdziałem 3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 ustawy Prawo oświatowe (Podrozdział 3.2 pkt. 3, Podrozdział 3.3 pkt. 2) wsparcie może być skierowane do publicznych i niepublicznych szkół (…) z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

                                                          Szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe zgodnie z art. 4 pkt 28a ustawy Prawo oświatowe są szkoły o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, e i f, prowadzące kształcenie w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego czyli:

                                                          - pięcioletnie technikum,
                                                          - trzyletnia branżowa szkoła I stopnia,
                                                          - dwuletnia branżowa szkoła II stopnia,
                                                          - szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

                                                          Podnoszenie kompetencji kluczowych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe jest możliwe w ramach Poddziałania 11.2.3.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 2. Jesteśmy Katolickim Stowarzyszeniem prowadzącym szkoły. Chcemy napisać projekt rozliczany w oparciu o kwoty ryczałtowe. Jest on ograniczony do ok. 438 tys. zł. W Regulaminie jest zapis, że ww. kwota dotyczy: wartość wkładu publicznego (środków publicznych).

                                                          Czy jako stowarzyszenie mamy wziąć pod uwagę wartość całego projektu, czy też wartość całego projektu pomniejszona o wkład własny (planowany jest wkład własny rzeczowy)?

                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Uproszczone metody rozliczania wydatków stosowane są w projektach, których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000,00 EURO (kurs Euro obowiązujący na dzień ogłoszenia konkursu/naboru wynosi 4,3809 PLN).

                                                          Wniesiony przez projektodawcę wkład własny należy rozpatrywać w oparciu o formę organizacyjno-prawną podmiotu wnoszącego wkład. W przypadku, gdy beneficjent będący jednostką sektora finansów publicznych jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego, należy zakwalifikować go jako wkład publiczny.

                                                          W przypadku podmiotów prywatnych wkład własny nie jest zaliczany jako wkład publiczny.
                                                          W związku z tym w przypadku Stowarzyszenia wartość wkładu publicznego powinna być liczona bez wkładu własnego.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 3. Czy w ramach wyposażenia sal do przedmiotów przyrodniczych można zakupić ławki i krzesła?
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          W ramach II typu można wyposażyć szkolne pracownie do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych również w stoliki i krzesła jeżeli takie potrzeby zostały zdiagnozowane w szkole objętej wsparciem w ramach projektu.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 4. Jeśli w poprzednim projekcie(na obszary wiejskie) składaliśmy projekt dla uczniów klas I i II naszego liceum, czy możemy teraz złożyć projekt dla klas III i IV?
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Objęcie wsparciem w ramach poprzedniego projektu nie wyklucza objęcia wsparciem w ramach kolejnego projektu jeżeli wsparcie w nowym projekcie będzie miało inny charakter i inny zakres.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 5.
                                                          W taryfikatorze przewidziano stawkę godzinową dla prowadzącego zajęcia na poziomie 60 zł. Natomiast w Regulaminie konkursu, jest zapis, że "Za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela, tj. takiej jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy."  Zapisy te wzajemnie się wykluczają, ponieważ stawka za godzinę zajęć dla nauczyciela dyplomowanego, przekracza kwotę wskazaną w taryfikatorze.  Czy możliwe jest zastosowanie stawek wyższych, zgodnych z przepisami prawa.
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Wynagrodzenia nauczycieli muszą być zgodne ze stawką osobistego zaszeregowania. Jeżeli więc stawka osobistego zaszeregowania nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu na podstawie art. 35a KN jest wyższa niż 60 zł, wynagrodzenie w ramach projektu może być wykazane w wyższej kwocie, uzasadnienie wydatku musi jednak zawierać metodologię wyliczenia tego wynagrodzenia.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 6. Czy w ramach typu projektu nr 1 (Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy) można zaproponować uczniom licealnym wsparcie w postaci zewnętrznych egzaminów językowych, np. TOEIC?
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          W ramach I typu nie ma możliwości wsparcia w postaci zewnętrznych egzaminów językowych.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 7. Czy dyrektor szkoły (nauczyciel dyplomowany) może prowadzić zajęcia w ramach projektu? Kwestia problematyczna dotyczy potwierdzania pewnych dokumentów (np. przepracowanych godzin), choć w szkołach są procedury pozwalające np. zastępcy dyrektora potwierdzać nadgodziny zrealizowane przez dyrektora.
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Tak, dyrektor szkoły (nauczyciel dyplomowany) może prowadzić zajęcia w ramach projektu jeśli wskazane w pytaniu procedury są zgodne z polskim prawodawstwem.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 8. Czy Szkoła Przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi” kwalifikuje się do udziału w projekcie w ramach poddziałania 11.1.4?

                                                          Ww. szkoła jest 1 z trzech szkół (razem ze szkołą podstawową i zasadniczą szkoła zawodową) wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Szkoła Przysposabiająca do pracy kwalifikuje się do objęcia wsparciem w ramach poddziałania 11.1.4. Wsparcie możliwe jest w ramach III typu.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 9. Czy w ramach konkursu możliwe jest sfinansowanie obozu językowego, który podsumowuje zajęcia z języka angielskiego z native speakerem?
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          W ramach planowanych działań dopuszczalne jest finansowanie kosztów wycieczek, jeżeli wynikają one z charakteru udzielanego wsparcia i są powiązane w sposób merytoryczny z zajęciami. Jednakże wyjazdy mogą być nie dłuższe niż dwudniowe. W związku z powyższym kilkudniowy obóz językowy, który ma głównie charakter rekreacyjny, będzie wydatkiem niekwalifikowalnym.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 10. Nasza szkoła jest objęta wsparciem w ramach poddziałania 11.1.4, projekt kończy się w czerwcu 2020 r. Czy możemy złożyć wniosek na obecny konkurs RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19?
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Jak najbardziej, organ prowadzący może złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19 również na szkołę objętą już wcześniej wsparciem w ramach poddziałania 11.1.4. Należy jednak pamiętać, żeby wsparcie zaplanowane w ramach nowego projektu nie powielało się ze wsparciem z poprzedniego konkursu dla tych samych grup docelowych.

                                                          Projekt nie otrzyma również punktów dodatkowych (15 pkt) za kryterium: „Czy projekt skierowany jest do szkół i placówek, które nie otrzymały wsparcia w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach poddziałania 11.1.4?”

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 11. Czy III typ projektu obejmuje tylko klasy IV-VIII i czy zajęcia dodatkowe mogą być realizowane poza projektem w ramach tego typu?
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          W ramach III typu mogą zostać objęci wsparciem również uczniowie klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych w przypadku zrezygnowania z kompleksowości wsparcia w projekcie tzn. zamiast trzech elementów łącznie w projekcie tj.:

                                                          1. doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,

                                                          2. przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

                                                          3. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty, zapewniona zostanie realizacja co najmniej jednego z działań, o których mowa w pkt 1 i 2 poza projektem. Wówczas działania, o których mowa w pkt. 2 i 3 mogą być realizowane niezależnie od etapu edukacyjnego na którym znajduje się uczeń.

                                                          Należy pamiętać, że wówczas nie ma możliwości doposażenia szkół lub placówek dla klas I-III szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Doposażenie możliwe jest tylko dla klas IV-VIII SP objętych wsparciem w projekcie.

                                                          Zajęcia dodatkowe w ramach III typu nie mogą być realizowane poza projektem. Aby zachować wymaganą regulaminem konkursu kompleksowość wsparcia należy uwzględnić w projekcie co najmniej działania wymienione w pkt 1-3. Poza projektem może zostać zapewniona tylko realizacja działań, o których mowa w pkt 1 i 2. Nie ma możliwości realizacji wsparcia opisanego w pkt 3 po za projektem.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 12. Czy realizując wycieczkę dla uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych metodą eksperymentu, można uwzględnić również uczniów z innych grup zajęciowych?Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Istnieje możliwość uwzględnienia uczniów z innych grup zajęciowych w wycieczce zaplanowanej dla uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych metodą eksperymentu tylko i wyłącznie pod warunkiem, że charakter wycieczki będzie powiązany również z tematyką zajęć uczniów z innych grup.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 13. Jedna z naszych szkół należąca do Zespołu Szkół otrzymała już wsparcie w ramach poddziałania 11.1.4. W obecnym konkursie chce wziąć udział druga szkoła z tego samego Zespołu Szkół. Jak w takim razie powinna wyglądać diagnoza dla tej szkoły?
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Realizacja wsparcia w ramach projektu jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół albo osób objętych wsparciem. Druga szkoła z tego samego Zespołu Szkół,  która chce wziąć udział w obecnym konkursie będzie inną grupą docelową niż szkoła, która otrzymała już wsparcie w ramach poddziałania 11.1.4.

                                                          W związku z tym diagnoza powinna zostać przeprowadzona na podstawie indywidualnej sytuacji drugiej szkoły, uwzględniać problemy i deficyty w niej istniejące.  Wnioski z diagnozy powinny stanowić element wniosku o dofinansowanie projektu.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 14. Czy w ramach III typu można objąć wsparciem uczniów szkoły specjalnej z klas I-VIII?
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Tak, w ramach III typu można objąć wsparciem uczniów szkoły specjalnej z klas I-VIII.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                          Pytanie 15. Czy w ramach I typu projektu można zaplanować indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów?
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Tak, w ramach I typu można zaplanować indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 16. Czy w ramach III typu projektu, udział rodziców jest obligatoryjny?
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Zgodnie z Regulaminem Konkursu, wsparcie w ramach typu III musi uwzględniać współpracę z rodzicami. Należy jednak pamiętać, aby współpraca ta nie generowała kosztów we wniosku o dofinansowanie.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 17. Czy wsparcie dla nauczycieli powinno być ściśle powiązane ze wsparciem udzielanym uczniom? Czy można zaplanować szkolenia dla nauczycieli, którzy nie prowadzą zajęć w ramach III typu projektu?
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Wsparcie dla nauczycieli nie musi być ściśle powiązane ze wsparciem udzielanym uczniom w ramach projektu. Należy jednak pamiętać, aby realizacja wsparcia w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli obejmowała formy wsparcia wskazane w IV typie realizacji projektów oraz odpowiadała wsparciu dla nauczycieli  opisanemu w poszczególnych typach projektów.

                                                          Nauczyciele, którzy będą objęci wsparciem nie muszą prowadzić zajęć zaplanowanych w ramach projektu.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 18. Jak należy prawidłowo przedstawić w części E. wniosku wartość wskaźnika „Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych”, jeżeli uczniowie biorą udział w kilku rodzajach zajęć?
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Wartość wskaźnika „Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych” musi być zgodna z faktyczną liczbą uczniów (nr PESEL) biorących udział w zajęciach dodatkowych.

                                                          Należy pamiętać, że w przypadku projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi, gdzie wskaźniki z części E. wniosku muszą być przyporządkowane do kwot ryczałtowych, wartość wskaźnika powinna odpowiadać ilości uczestników biorących udział w konkretnych zajęciach odnoszących się do danego zadania. Zdarzają się sytuacje, kiedy uczniowie uczestniczą w kilku rodzajach zajęć dodatkowych. W związku z tym, suma wartości poszczególnych wskaźników dla kwot ryczałtowych nie zawsze będzie zgadzać się z wartością wykazaną w części E. wniosku.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 19. W projekcie będzie brało udział kilka szkół, ale nie wszystkie z nich będą korzystały z e-podręczników. Czy w związku z powyższym, zostaną przyznane punkty dodatkowe za korzystanie z e-podręczników?
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Tak, zostaną przyznane punkty dodatkowe za kryterium „Czy w procesie dydaktycznym w ramach projektu wykorzystywane są e-podręczniki?”, mimo że nie wszystkie szkoły objęte wsparciem będą z nich korzystały. Należy pamiętać, aby zamieścić we wniosku informacje w ramach jakich zajęć i w jakim zakresie będą wykorzystywane e-podręczniki.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 20. Szkoła w obecnym roku realizuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w ramach poddziałania 11.1.4. W przyszłym roku przewiduje się kontynuację tych zajęć w projekcie z konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19. Czy w związku z tym, zostanie spełniony warunek, że skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań prowadzonych przez szkoły w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu?
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Tak, ponieważ warunek ten nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach RPO oraz programów rządowych.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 21. Czy w ramach I typu projektu można zaplanować przeprowadzenie zajęć z kroju i szycia?
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Realizacja wsparcia w ramach typu I obejmuje kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy m.in. umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Zajęcia z kroju i szycia nie wpisują się w zakres wsparcia przewidzianego w typie I, będą zatem wydatkiem niekwalifikowalnym.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 22. Czy we wniosku o dofinansowanie konieczna jest deklaracja o realizowanym typie wsparcia w projekcie?
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Tak, we wniosku należy zamieścić informację o realizowanym typie/typach wsparcia w projekcie. Typy projektów wybranych do realizacji należy wskazać w cz. B.4 wniosku o dofinansowanie oraz w opisie każdego zadania określić w ramach jakiego typu będzie ono realizowane.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 23. W jaki sposób należy wykazywać 13-tkę dla nauczycieli oraz koszt z odpisu 13-tki w budżecie?
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu, wynikające z przepisów prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 ustawy Kodeks pracy, może być kwalifikowalne w ramach projektu w proporcji, w której wynagrodzenie pracownika jest rozliczane w ramach projektu.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 24. Czy dopuszczalne jest w ramach III typu przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III na specjalistycznym sprzęcie np. do terapii SI zakupionym dla klas IV-VIII?
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu doposażenie w ramach III typu możliwe jest tylko dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej objętych wsparciem w projekcie.

                                                          Jeżeli specjalistyczny sprzęt został zakupiony w projekcie dla klas IV-VIII, nie ma możliwości przeprowadzenia zajęć dla uczniów z jego wykorzystaniem dla klas I-III w ramach projektu.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
                                                          .
                                                          Pytanie 25. Nauczyciele z naszej szkoły zostali już przeszkoleni w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie poprzedzającym realizację projektu, posiadamy również niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć . W ramach III typu planujemy wyłącznie przeprowadzenie zajęć dodatkowych, czy w związku z powyższym kompleksowość w projekcie zostanie zachowana?
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Tak, we wniosku o dofinansowanie należy tylko zawrzeć deklarację, że doposażenie oraz przeszkolenie nauczycieli w zakresie zgodnym z procesem indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostanie zapewnione poza projektem.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 26. Czy dodatek dla nauczycieli za warunki trudne i uciążliwe są kwalifikowalne w ramach przedmiotowego konkursu?
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Tak, wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia w projekcie unijnym przysługuje w wysokości wyliczonej według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem tylko dodatku za warunki pracy (a nie innych dodatków).

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 27. Czy e-dzienniki mogą być narzędziem przedstawianym do kontroli?
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Tak, e-dzienniki mogą być narzędziem przedstawianym w przypadku kontroli projektu.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 28. W przypadku sytuacji losowej, gdy zajęcia dodatkowe z uczniami nie odbędą się, czy nauczycielowi prowadzącemu przysługuje wynagrodzenie za nieodbyte zajęcia dodatkowe
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Wynagrodzenie powinno być wypłacane za przeprowadzone zajęcia. Niemożliwe jest wypłacenie nauczycielowi wynagrodzenia za nieprzeprowadzone zajęcia dodatkowe, nawet w przypadku zaistnienia sytuacji losowej.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 29. Czy koszty dla asystenta ucznia upośledzonego w stopniu głębokim w szkole specjalnej są kwalifikowalne w ramach przedmiotowego konkursu?
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Tak, bowiem w celu upowszechnienia edukacji wśród uczniów z niepełnosprawnością, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, jest możliwe finansowanie racjonalnych usprawnień, w tym np. zatrudnienie asystenta ucznia, dostosowania posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności ucznia, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną w szkole lub placówce systemu oświaty diagnozę potrzeb w tym zakresie. 

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Pytanie 30. Czy zajęcia warsztatowe podczas wycieczek realizowanych w ramach zajęć dodatkowych są kwalifikowalne w przedmiotowym konkursie?
                                                          Odpowiedź, 16.01.2020 r.
                                                          Zajęcia warsztatowe podczas wycieczek w ramach zajęć dodatkowych są wydatkiem kwalifikowalnym. Należy jednak pamiętać, aby w odpowiedni sposób uzasadnić poniesienie kosztu związanego z wyjazdem edukacyjnym realizowanym w ramach zajęć dodatkowych. Powinien on bezpośrednio wynikać z zaplanowanych zajęć i być ściśle powiązany z ich tematyką.

                                                          Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                           Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                           https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_1_4_konkurs_351_19

                                                           Pytanie 1. Czy należy szacować usługi projektowe (3 umowy na różnych budynkach, umowy przygotowane w tym samym czasie i z tym samym wykonawcą, razem dają wartość powyżej 30 tys. euro)?
                                                           Odpowiedź, 11.12.2019 r.
                                                           Za mało danych, żeby precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko zależy od tego, co to są za projekty. Generalnie podtrzymuję to co powiedziałem, że co do zasady usług projektowych się nie sumuje. Jednak, jeżeli to projekty do siebie podobne np. 3 projekty remontu dachów na różnych budynkach, to w takim przypadku uznałbym, że przedmiotem zamówienia są usługi projektowe w zakresie takich samych robót, a wartość tych usług się sumuje. Jeżeli to będą różne projekty np. jeden projekt dotyczy remontu dachu, drugi termomodernizacji a trzeci np. przebudowy budynku, to takich projektów bym nie sumował. W takim przypadku byłyby to 3 różne zamówienia.

                                                           Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha

                                                           Pytanie 2. Kiedy wezwać wykonawców do przysłania dokumentów na potwierdzenie czy oferowane przedmioty spełniają warunki w OPZ przy procedurze odwróconej? czy przed wstępną oceną ofert, czy później od wstępnie wybranej jako najkorzystniejsza oferta?
                                                           Odpowiedź, 11.12.2019 r.
                                                           Obecnie budzi to wątpliwości i funkcjonują dwie "szkoły" w tym zakresie. Wg jednych, dokumenty te należy złożyć wraz z ofertą, według innych, do których również ja się zaliczam, dokumenty te składa wyłącznie podmiot, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 2. Przepisy nie są jednoznaczne, niemniej stoję na stanowisku, że w obecnym ich brzmieniu bardziej właściwe wydaje się drugie stanowisko. I jeszcze jedno, nowa ustawa PZP wreszcie to porządkuje. Zgodnie z nowymi przepisami, dokumenty te będą składać wraz z ofertą wszyscy wykonawcy.

                                                           Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha

                                                            Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                            https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zamowienia_publiczne_w_projektach_unijnych_krok_po_kroku_szkolenie_10122019

                                                            Pytanie 1. Czy wskaźniki produktu/ rezultatu muszą się odnosić do kosztów kwalifikowalnych czy mogą do całkowitych?

                                                            Odpowiedź, 10.12.2019 r.
                                                            Odnosząc się do powyższego wyjaśnić należy, że wskaźniki produktu powinny odzwierciedlać kategorie wydatków w projekcie.  Jednocześnie informuję, że z żadnego z dokumentów, stanowiących elementy pakietów aplikacyjnych, nie wynika obowiązek odnoszenia wskaźników produktu i rezultatu wyłącznie do kosztów kwalifikowalnych w projekcie.

                                                            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                             Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                             https://rpo.slaskie.pl/czytaj/niskoemisyjny_transport_miejski_oraz_efektywne_oswietlenie_spotkanie_inf_20112019

                                                             Pytanie 1. KZGM Zarządza ponad 3 tys. budynków, odrębnymi środkami przypisanymi do budynków są dźwigi, kotłownie, przyłącza kanalizacyjne itp. Inwestycje dofinansowane ze środków unijnych dotyczą modernizacji, termomodernizacji tych budynków. Na koncie 080 prowadzone są jako odrębne zadania z wyszczególnieniem na środki unijne i krajowe. Wartość zakończonej inwestycji zwiększa się wartość budynku (kierując się-KSR). W charakterystyce budynku znajduje się informacja, jaka jest wartość inwestycji dot. zadania unijnego. Amortyzacja liczona jest od wartości początkowej (zwiększonej o wartość inwestycji). Czy w takim przypadku wartość inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych powinna stanowić odrębny środek trwały?

                                                             Odpowiedź.

                                                             Zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 3. Ust 1. Pkt. 15) przez środek trwały - rozumie się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Nie ma więc możliwości podziału środka trwałego na dwie odrębne części, bo nie będzie spełniał warunku uznania za środek trwały.

                                                             Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

                                                             Pytanie 2. Jak rozliczać projekty, jeżeli przedsiębiorstwo nie jest na pełnej księgowości?

                                                             Odpowiedź.

                                                             W przypadku beneficjentów nie prowadzących pełnej księgowości wymóg zapewnienia wyodrębnionej dla projektu ewidencji może być spełniony poprzez comiesięczne sporządzanie techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego kumulatywnego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu na koniec danego miesiąca. Zestawienie kumulatywne obejmuje wydatki od początku realizacji projektu do końca danego miesiąca kalendarzowego i sporządzane jest poprzez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań. Kumulatywne zestawienie należy sporządzać w oparciu o zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, które znajduje się we wniosku o płatność. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego zestawienie powinno zostać wydrukowane i podpisane przez osobę sporządzającą i zatwierdzającą oraz dołączone do dokumentacji projektu potwierdzającej poniesione wydatki. Wersja elektroniczna powinna zostać zarchiwizowana lub konstrukcja arkusza kalkulacyjnego powinna umożliwiać uzyskanie w okresie późniejszym danych według stanu na koniec poszczególnych minionych miesięcy kalendarzowych.

                                                             Ponadto należy zaznaczyć, iż podatkowa księga przychodów i rozchodów została przewidziana jako narzędzie ewidencyjne, którego celem jest prawidłowe obliczenie wysokości przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu, a przede wszystkim dochodu dla celów podatku dochodowego. Dzięki temu narzędziu możliwe jest ustalenie wysokości dochodu z działalności gospodarczej.

                                                             Dotacja celowa – jako jeden z rodzajów dotacji, o których mowa w art. 127 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych oraz od podatku dochodowego od osób fizycznych – na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129 o podatku dochodowym od osób fizycznych. W efekcie powyższego, dotacja nie stanowi przychodu beneficjenta, a wydatek z niej poniesiony nie stanowi kosztu uzyskania przychodu przez tego beneficjenta. Otrzymane środki z tytułu dotacji nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie należy ich ujmować w księdze przychodów i rozchodów. Jednocześnie poniesione wydatki do wysokości otrzymanego wsparcia nie są kosztem uzyskania przychodów i również nie należy ich ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

                                                             Opracowane przez  panią Gabrielę Suski-Borek


                                                             Pytanie 3. Czy dla projektów UE ma być wydzielony dla każdego rachunku projektowego rachunek VAT (banki nie chcą tego robić)?

                                                             Odpowiedź.

                                                             Bank na mocy przepisów utworzy rachunek VAT - dedykowany do ujmowania środków odpowiadających kwocie podatku VAT otrzymywanego przez wystawcę faktury z tytułu płatności otrzymanych w formacie MPP. Rachunki VAT zostaną otwarte przez bank automatycznie dla każdego klienta instytucjonalnego posiadającego rachunek rozliczeniowy w złotych polskich. Dla jednego klienta zostanie utworzony jeden rachunek VAT niewymagający zawarcia odrębnej umowy otwarcia rachunku. Do otworzenia kolejnych rachunków VAT wymagana będzie osobna dyspozycja. Z jednym rachunkiem rozliczeniowym może być powiązany jeden rachunek VAT.

                                                             Przy realizacji projektów unijnych nie ma przepisów określających konieczność prowadzenia do każdego odrębnego konta otwartego dla projektu unijnego wydzielonego rachunku VAT.

                                                             Opracowane przez  panią Gabrielę Suski-Borek


                                                             Pytanie 4. Jak należy postępować z odsetkami bankowymi naliczonymi na wyodrębnionych rachunkach bankowych do projektów? Czy odsetki te stanowią dochód j.s.t, czy należy oddawać do Instytucji Zarządzającej?


                                                             Odpowiedź.

                                                             Zwrot odsetek bankowych (nie dotyczy JST)
                                                             Zgodnie z §4 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 69 z późn. zm.) odsetki od przekazanych w formie zaliczki środków zgromadzonych przez beneficjenta na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (…) są przekazywane przez beneficjenta (…) na rachunek instytucji, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu (…).

                                                             Przewodnik dla beneficjentów RPO WSL 2014-2020
                                                             Odsetki bankowe z tytułu przechowywania na rachunku bankowym środków zaliczki stanowią dochód w projekcie. Środki powyższe należy zwrócić podmiotowi, który dokonał przelewu na rachunek bankowy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale "Zwrot środków w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFS" niniejszego dokumentu. Przedmiotowe odsetki należy zwrócić na koniec roku budżetowego oraz na koniec realizacji projektu. Odsetek bankowych nie wykazuje się we wniosku o płatność jako dochodu w projekcie. Od jednostek samorządu terytorialnego, na mocy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, nie jest wymagany zwrot środków z tytułu odsetek bankowych.

                                                             Opracowane przez  panią Gabrielę Suski-Borek


                                                             Pytanie 5. Jeżeli w projekcie pojawią się oszczędności wynikające z PZP, to czy możliwe jest przesunięcie do 10 % z i na zadanie na wynagrodzenie kadry merytorycznej projektu (z uwagi na wzrost wynagrodzeń od 2020 roku)?

                                                             Odpowiedź.

                                                             Przesunięcia między wydatkami są możliwe po zakończeniu postępowania przetargowego oraz po jego skontrolowaniu przez IZ RPO WSL.

                                                             Przy przesuwaniu oszczędności pomiędzy poszczególnymi wydatkami kwalifikowalnymi należy pamiętać, aby nie przekroczyć dopuszczalnych limitów wynikających z dokumentów programowych, maksymalnej intensywności pomocy publicznej oraz poziomu dofinansowania określonego dla danego wydatku.

                                                             W celu dokonania przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi wydatkami należy przedstawić opartą na tabeli C.2.2 wniosku o dofinansowanie tabelaryczną propozycję nowego podziału środków.

                                                             Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

                                                              Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                              https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prowadzenie_ewidencji_ksiegowej_szkolenie_29112019

                                                              Pytanie 1. Czy liczony jest przychód partnera (NGO) w projekcie, którego liderem jest JST?
                                                              Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                                              Analiza potencjału finansowego polega na analizie sumy obrotów lidera i partnera/partnerów, dlatego też wartości te należy zawsze wykazać we wniosku.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              Pytanie 2. Czy poza stawką jednostkową jest możliwość wykazania kosztów dodatkowych opiekunów w ramach klubu seniora?
                                                              Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                                              Stawka jednostkowa to pewien minimalny koszyk świadczeń. Jeżeli projektodawca planuje do Klubu Seniora wprowadzić dodatkowe usługi, dodatkowe zakupy, to jest to dopuszczalne. Wydatki te należy uzasadnić i muszą być one zgodne z opisem zadania.

                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                               Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                               https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_9_2_5_spotkanie_informacyjne_4122019

                                                               Pytanie 1. Powiatowy Urząd Pracy będąc jednostką budżetową (administracja zespolona) jest wyłączony z centralizacji w JST i nie podlega pod procedury jednostek budżetowych. Czy w związku z powyższym powinniśmy stosować mechanizm podzielonej płatności i sprawdzać białą listę? Czy mamy mieć swoje odrębne procedury w tym zakresie?
                                                               Odpowiedź, 9.12.2019 r.
                                                               Zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności przy dokonywaniu płatności za nabyte towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, zobowiązani są „podatnicy”. Ustawa nie ogranicza zatem kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania obowiązkowej podzielonej płatności jedynie do podatników VAT czynnych, co oznacza, że podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT również są objęci tym obowiązkiem. Podobnie sprawa wygląda jeśli chodzi o obowiązek weryfikacji numeru rachunku bankowego dostawcy na tzw. białej liście. Zgodnie bowiem z obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. art. 117ba §1 Ordynacji podatkowej, podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, a z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego. I w tym przypadku więc krąg adresatów przepisu nie obejmuje jedynie nabywców zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, lecz wszystkich podatników, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT.

                                                               Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską 

                                                               Pytanie 2. Czy gmina powinna posiadać zarządzenia o podzielonej płatności oraz czy takie zarządzenie powinno narzucać czynności jednostkom podlegającym gminie?
                                                               Odpowiedź, 9.12.2019 r.
                                                               Gmina jest zobowiązana stosować przepisy o podzielonej płatności tak jak wszyscy inni podatnicy, a z uwagi na prowadzenie rozliczeń w modelu scentralizowanym powinna zapewnić, że przepisy te będą stosowane także przez jej jednostki budżetowe i zakłady budżetowe. Co do zasady gmina powinna posiadać w tym zakresie odpowiednie zarządzenia tak aby zapewnić, że wymagane przepisami obowiązki będą realizowane.

                                                               Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską 

                                                               Pytanie 3. Pytanie odnośnie procedur MDR. Kto musi (gmina) mieć procedury MDR?
                                                               Odpowiedź, 9.12.2019 r.
                                                               Obowiązek posiadania procedury, o której mowa w art. 86l ustawy Ordynacja podatkowa mają jedynie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące promotorami w rozumieniu art. 86a §1 pkt 8 tej ustawy. Jeśli zatem ani gmina ani jej jednostka nie jest i nigdy nie będzie tzw. promotorem schematu podatkowego, nie musi posiadać procedury, o której mowa w ww. przepisie art. 86l Ordynacji podatkowej. W każdym jednak przypadku zarówno gmina jak i jej jednostki organizacyjne są zobowiązane do wywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, które realizują jako tzw. korzystający. Gmina i jej jednostki powinny więc posiadać procedurę, która zapewni właściwy obieg dokumentów i informacji pozwalający na prawidłowe i terminowe wywiązanie się z tego obowiązku.

                                                               Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską 


                                                                Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                https://rpo.slaskie.pl/czytaj/podatki_2019_2020_schematy_podatkowe_zmiany_w_przepisach_szkolenie_4122019

                                                                Pytanie 1. Jaki jest cel konkursu? Zgodnie z regulaminem konkursu, jest nim wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia. Czy to oznacza, że cel skupia się wyłącznie na wzroście zatrudnienia i wyłącznie wśród absolwentów?
                                                                Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                                                Konkurs dotyczy edukacji zawodowej zarówno w formach szkolnych jak i w formach pozaszkolnych, więc jego cel jest szerszy – przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Aktywnie funkcjonować na zmieniającym się rynku pracy może osoba, której wiedza, umiejętności i kwalifikacje zawodowe są dopasowane do potrzeb pracodawców.

                                                                Wniosek o dofinansowanie musi być zgodny z tym celem, a więc musi zawierać diagnozę zapotrzebowania szkół, placówek systemu oświaty lub osób dorosłych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz diagnozę zapotrzebowania pracodawców na pracowników posiadających odpowiednią wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

                                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                Pytanie 2. Co to jest kształcenie w formach pozaszkolnych?
                                                                Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                                                W niniejszym konkursie – zgodnie z art. 117 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
                                                                19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
                                                                – są to następujące formy:
                                                                - kwalifikacyjny kurs zawodowy;
                                                                - kurs umiejętności zawodowych;
                                                                - kurs kompetencji ogólnych;
                                                                - kurs, inny niż wymienione, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

                                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                Pytanie 3. Kto może składać wniosek o dofinansowanie? Czy trzeba być np. szkołą lub placówką systemu oświaty?
                                                                Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                                                Zgodnie z regulaminem konkursu, wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

                                                                Jednakże nie wszystkie podmioty mogą bezpośrednio realizować poszczególne formy kształcenia (typy projektu).

                                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                Pytanie 4. Kto może realizować poszczególne formy kształcenia (typy projektu)?
                                                                Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                                                Zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, kwalifikacyjny kurs zawodowy (typ 1.) może być prowadzony przez:
                                                                - publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (z wyjątkiem szkół artystycznych);
                                                                - publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
                                                                - instytucje rynku pracy (np. instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia); 
                                                                - podmioty prowadzące działalność oświatową nieobejmującą prowadzenia m.in. szkoły i placówki na zasadach ustawy Prawo przedsiębiorców oraz po uzyskaniu stosownej akredytacji kuratora oświaty.

                                                                Zgodnie z art. 117 ust. 2b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, kurs kompetencji ogólnych oraz kurs, inny umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych może być prowadzony przez:
                                                                - publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego;
                                                                publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego.

                                                                Kursy umiejętności zawodowych mogą być prowadzone przez:
                                                                publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (z wyjątkiem szkół artystycznych);
                                                                publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

                                                                Kształcenie w formach szkolnych może być prowadzone przez szkoły prowadzące kształcenie dla osób dorosłych, natomiast tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego może być realizowane przez placówki systemu oświaty.

                                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                Pytanie 5. Jakie są wymagania wobec kursów? Czy można dowolnie określać ich temat?
                                                                Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                                                Wszystkie wymagania wobec kursów zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego
                                                                w formach pozaszkolnych.


                                                                Kwalifikacyjny kurs zawodowy i kurs umiejętności zawodowych dotyczą wyłącznie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, dla których została określona podstawa programowa. Ponadto, załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia
                                                                w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
                                                                wskazuje zawody, dla których kształcenie może odbywać się wyłącznie w danym rodzaju szkoły lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym lub na kursie umiejętności zawodowych.

                                                                Kurs kompetencji ogólnych dotyczy dowolnie wybranej części programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie z regulaminem konkursu, jest możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z kwalifikacyjnym kursem zawodowym.

                                                                Kurs, inny niż wymienione, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego treści ustalone przez placówkę kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego albo określone w przepisach dotyczących uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

                                                                Nie można określić tematu kursu bez uwzględnienia zapisów ww. dokumentów.

                                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                Pytanie 6. Czy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych upoważnia do przeprowadzania kursów innych niż wymienione, umożliwiających uzyskiwanie
                                                                i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych?
                                                                Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                                                Zgodnie z art. 117 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe, kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w formach pozaszkolnych realizowanych przez m.in. publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego.

                                                                Jeżeli więc wpis, o którym mowa w pytaniu, oznacza nabycie statusu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego (w zaświadczeniu o wpisie jest wskazany właśnie ten typ placówki), wówczas upoważnia do przeprowadzenia kursu tzw. innego niż wymienione.

                                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                Pytanie 7. Czy w projekcie można sfinansować koszt wyposażenia niezbędnego do prowadzenia kształcenia zawodowego?
                                                                Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                                                Zgodnie z dokumentem pn. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (podrozdział 6.1, pkt 1 lit. b, str. 46 oraz pkt 22, str. 59), wyposażenie dotyczy wyłącznie szkół lub placówek systemu oświaty w kontekście pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

                                                                Zgodnie z regulaminem konkursu (sekcja 2.2.1, pkt 17, str. 33), wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego jest możliwe wyłącznie w typie nr 6 pn. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego a także podejmujących działania w zakresie poradnictwa edukacyjno - zawodowego i informacji zawodowej poprzez:
                                                                1. 
                                                                przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
                                                                2. 
                                                                wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU. 

                                                                Należy pamiętać, że wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest realizowane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia, w tym zwłaszcza powinno uwzględniać wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. Diagnoza powinna uwzględniać również rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

                                                                Ponadto, wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych musi być realizowane z uwzględnieniem prognoz dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na określone zawody i wykształcenie w określonych branżach. Przykładowo, należy korzystać z ogólnopolskich oraz regionalnych badań i analiz oraz – uzupełniająco –  z informacji ilościowych oraz jakościowych dostępnych za pośrednictwem powołanego z inicjatywy Komisji Europejskiej portalu EU Skills Panorama, a także  w przygotowywanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

                                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                Pytanie 8. Jakie branże mogą być brane pod uwagę jako kształcenie zawodowe osób dorosłych? Czy Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach określił listę branż, które mogą być przedmiotem kursów w projekcie?
                                                                Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                                                Nie ma zamkniętej listy branż, które mogą być przedmiotem kursów w projekcie. Jednakże w praktyce wniosek, który dotyczy danej branży może nie otrzymać dofinansowania z następującej przyczyny.

                                                                Zgodnie z regulaminem konkursu (sekcja 2.2.1, pkt 2, str. 26), kształcenie zawodowe osób dorosłych w ramach ogłoszonego konkursu ma na celu umożliwienie osobom dorosłym nabycie lub uzupełnienie kompetencji kluczowych, kwalifikacji zawodowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – w formach pozaszkolnych, w elastycznym systemie kształcenia ustawicznego wpisanego do systemu oświaty, jak również uzupełnienie wykształcenia w formach szkolnych. 

                                                                Ponadto, zgodnie z regulaminem konkursu (sekcja 2.2.1, pkt 20, str. 34), branże/zawody, w których na szeroką skalę występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, zostały określone w załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu – Prognoza potrzeb rynku pracy województwa śląskiego w kontekście branż i zawodów, w których do roku 2022 wystąpi deficyt wykwalifikowanych pracowników i dla których niezbędne będzie tworzenie CKZiU, jak również w załączniku nr 13 do Regulaminu konkursu - Barometr zawodów 2019 r. 

                                                                Jeżeli zaproponowana we wniosku branża nie dotyczy kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy, tj.:
                                                                nie znajduje się w odnośnym załączniku nr 13 na liście zawodów najczęściej uznawanych za zawody deficytowe w powiatach województwa śląskiego
                                                                lub
                                                                wnioskodawca nie uzasadnił, że z punktu widzenia pracodawcy lub pracodawców danej branży potrzebne jest kształcenie w tej branży, wówczas wniosek o dofinansowanie kursów w tej branży może podczas oceny uzyskać mniejszą liczbę punktów – np. w części B.11.2. Opis sytuacji problemowej grup docelowych objętych wsparciem oraz opis rekrutacji do projektu – od innych wniosków planujących kształcenie w zawodach deficytowych lub w zawodach, dla których uzasadniono zapotrzebowanie pracodawcy lub pracodawców danej branży.

                                                                Ocena wniosku jest sporządzana na podstawie wszystkich zapisów tego wniosku. Obowiązkiem wnioskodawcy jest uzasadnić, że zaproponowane w projekcie działania są niezbędne z punktu widzenia lokalnego i regionalnego rynku pracy w województwie śląskim.

                                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                Pytanie 9. Zgodnie z regulaminem konkursu, "Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty albo osób obejmowanych wsparciem". Czy jeżeli planujemy wsparcie dla osób dorosłych w formach pozaszkolnych (tj. poza formalnym systemem edukacji), to taka diagnoza jest wymagana?Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                                                Tak. Diagnoza jest wymagana.

                                                                Zapotrzebowanie szkół dotyczy form szkolnych, zapotrzebowanie placówek systemu oświaty dotyczy form szkolnych i pozaszkolnych, natomiast zapotrzebowanie osób obejmowanych wsparciem dotyczy wyłącznie form pozaszkolnych.

                                                                Projekt nie może abstrahować od rzeczywistych potrzeb grupy docelowej oraz od potrzeb rynku pracy.

                                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                Pytanie 10. Czy kryterium premiujące w brzmieniu „Co najmniej 35% uczestników stanowią osoby uczestniczące w szkolnych formach kształcenia w ramach projektu” oznacza, że dodatkowe punkty są przyznawane, jeżeli wsparciem w projekcie objęte są osoby dorosłe, które uczą się np. w szkole dla dorosłych, CKZIU albo odbywają kwalifikacyjny kurs zawodowy? I czy szkolenia dla nich również muszą być prowadzone w formach szkolnych (np. kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych)? 
                                                                Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                                                Nie. Kryterium oznacza, że dodatkowe punkty są przyznawane, jeżeli wsparcie  w projekcie dotyczy szkolnych form kształcenia.

                                                                Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r.
                                                                w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
                                                                , kwalifikacyjny kurs zawodowy i kurs umiejętności zawodowych są pozaszkolnymi formami kształcenia.

                                                                Innymi słowy, kryterium premiuje wnioskodawców zapewniających szkolne formy kształcenia w ramach realizowanego projektu. Chodzi zatem o obejmowanie wsparciem w formach szkolnych uczestników projektu, a nie o przyjmowanie do projektu osób dorosłych, które uczestniczą jeszcze w szkolnych formach kształcenia (np. dorosłego ucznia szkoły zawodowej, w której edukację rozpoczyna się przed ukończeniem osiemnastego roku życia).

                                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                Pytanie 11. Co należy rozumieć przez formę szkolną?
                                                                Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                                                Forma szkolna – zgodnie z art. 4 pkt 30 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – to:
                                                                - szkoła dla dorosłych;
                                                                - branżowa szkoła II stopnia;
                                                                - szkoła policealna.

                                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                Pytanie 12. Z jakiego dokumentu (podstawa prawna) pochodzi następujący zapis regulaminu konkursu (str. 107), „Aby wykluczyć występowanie w projekcie pomocy publicznej
                                                                (o ile dotyczy) na poziomie indywidualnego projektu, szkolenia i kursy powinny łącznie spełniać następujące warunki:

                                                                1. a) wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu (tj. beneficjent i ewentualni partnerzy projektu) są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia;
                                                                2. b) szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników;
                                                                3. c) nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych;
                                                                4. d) pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednej tematyki szkoleniowej w ramach projektu”?

                                                                Odpowiedź, 6.12.2019 r.
                                                                Zgodnie z założeniami konkursu, pomoc publiczna co do zasady nie powinna wystąpić z uwagi na grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia tj. osoby dorosłe, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach.

                                                                Zgodnie z interpretacją Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w ministerstwie właściwym ds. rozwoju regionalnego (pismo z 2 czerwca 2016, znak DZF.VII.852.5.2016.PM.1) możliwość wystąpienia przesłanek pomocy publicznej/ pomocy de minimis w projektach szkoleniowych adresowanych do osób indywidualnych, w których więcej niż jeden uczestnik szkolenia zatrudniony jest u tego samego pracodawcy zachodzi jedynie potencjalnie. Niemniej, jednak powyższa sytuacja powinna stanowić impuls dla podmiotu udzielającego pomocy do weryfikacji udzielonego wsparcia pod kątem pomocy publicznej.

                                                                Dla potrzeb weryfikacji wystąpienia przesłanek pomocy publicznej/pomocy de minimis ministerstwo zaleciło stosowanie pomocniczo warunków określonych w dokumencie pn. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są to następujące warunki:
                                                                1. czy szkolenie odbywa się poza miejscem zatrudnienia uczestników projektu (poza zakładem pracy uczestnika projektu);
                                                                2. czy nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych – niezależnie od miejsca zatrudnienia;
                                                                3. czy pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego przedsiębiorcy) stanowią mniej niż 20% uczestników szkolenia realizowanego w ramach danego projektu.

                                                                Z uwagi na charakter wsparcia w niniejszym konkursie przywołano warunki wskazane przez ministerstwo, ułatwiające wykluczenie występowania pomocy publicznej na poziomie indywidualnego projektu.

                                                                Zwracamy także uwagę, że personel mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, może się szkolić w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania poprzez wybieranie usług z Bazy Usług Rozwojowych.

                                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                 

                                                                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_11_3_konkurs_07019

                                                                 Pytanie 1. Jaką formę oraz co powinno zawierać upoważnienie do wykorzystania autorskich praw osobistych? Czy inne formy są również dopuszczane do wykorzystania praw osobistych np. oświadczenie?

                                                                 Odpowiedź.

                                                                 Zgoda na ingerencję w prawa osobiste może przybrać dowolną formę tzn. może to być zapis w umowie ale też oświadczenie, zarówno pisemne, jak i ustne. Ze względów dowodowych najlepiej jednak mieć taką zgodę na piśmie. Lepiej też mieć zapis w umowie niż oświadczenie. Zawarcie takiej zgody w umowie powoduje, że to jest zobowiązanie. Jeżeli to jest luźne oświadczenie, to wtedy taką zgodę można cofnąć i tutaj jest pewne ryzyko. Więc podsumowując: najlepiej zapis w umowie.

                                                                 Opracowane przez dr. Arkadiusza Michalaka.

                                                                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prawo_autorskie_a_realizacja_projektow_szkolenie_15112019

                                                                  Pytanie 1. Czy wkładem własnym w ramach projektu może być wkład własny uczestnika projektu?

                                                                  Odpowiedź, 23.10.2019 r.
                                                                  W ramach poddziałania 7.3.3. RPO WSL wkład własny w postaci środków finansowych wnoszonych przez uczestnika projektu co do zasady jest kwalifikowalny. Podkreślić jednak należy, że wybór konkretnych rozwiązań do realizacji w projekcie oceniany będzie w aspekcie zasadności i racjonalności podejmowanych działań.
                                                                  We wniosku należy zatem przedstawić informacje uzasadniające planowany kształt wsparcia (w kontekście wkładu własnego wnoszonego do projektu przez uczestnika/ów).

                                                                  Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                  Pytanie 2. Czy wypłata wsparcia pomostowego przyznawanego w wysokości nie przekraczającej równowartości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego (dotacji) może zostać zaplanowana w oparciu o minimalne wynagrodzenie przewidziane na 2020r.
                                                                  tj. 2 600 zł.

                                                                  Odpowiedź, 23.10.2019 r.
                                                                  Tak, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 2600 zł. Zatem, w przypadku zaplanowania udzielania dotacji na rok 2020 można w budżecie zaplanować taką wysokość wsparcia pomostowego. Jest to kwota netto, także w przypadku uczestników, którzy nie mają możliwości odzyskania podatku VAT. Stosując ww. stawkę dla roku 2020, należy to opisać  w uzasadnieniu do przedmiotowej pozycji budżetowej.

                                                                  Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


                                                                  Pytanie 3.
                                                                  Kryterium dostępu nr 8 brzmi: „Czy projektodawca zaplanował do realizacji wszystkie typy wsparcia?”
                                                                  Czy ten zapis oznacza, że w budżecie projektu należy umieścić środki na dotację dla wszystkich uczestników projektu?
                                                                  Czy w produktach/rezultatach także musi być zawarte, że 100% uczestników otrzyma dotację? Co jeżeli okaże, się że dany uczestnik słabo napisał biznesplan i nie powinien otrzymać dofinansowania na działalność?

                                                                  Odpowiedź, 23.10.2019 r.
                                                                  Wnioskodawca na poziomie wniosku co do zasady powinien założyć środki na dotacje dla wszystkich uczestników projektu. Idea wsparcia w ramach poddziałania 7.3.3. zakłada udzielenie dotacji wszystkim osobom, które zostały zakwalifikowane do udziału. Tym samym należy podkreślić kluczowy charakter etapu rekrutacji z udziałem doradcy zawodowego, podczas którego beneficjent powinien wybrać tylko takie osoby, które mają do tego odpowiednie predyspozycje.

                                                                  Równocześnie beneficjent powinien zapewnić listę rezerwową, która w przypadkach losowych umożliwi realizację wszystkich założonych w projekcie dotacji. W przypadku osoby, która pomimo aktywnego wsparcia szkoleniowo-doradczego nie jest w stanie opracować odpowiedniej jakości biznes planu lub innej przyczyny losowej (np. długotrwała choroba uczestnika), beneficjent może skorzystać z kandydatów rezerwowych.

                                                                  Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


                                                                  Pytanie 4. Czy wkładem własnym może być koszt sal szkoleniowych traktowany jako koszt wynajmu sal przez Wnioskodawcę podmiotom zewnętrznym na zasadach komercyjnych (zawierającym zysk oraz podatek VAT) o ile nie odbiegają one od średnich cen obowiązujących na rynku.

                                                                  Odpowiedź, 23.10.2019 r.
                                                                  Zgodnie z Wytycznymi  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji, lecz nie powinna przekraczać stawki określonej w Taryfikatorze). W ten sposób wniesiony wkład własny będzie stanowił wkład niepieniężny.

                                                                  Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


                                                                  Pytanie 5.
                                                                  Czy w przypadku udzielenia dotacji w wysokości odpowiadającej stawce jednostkowej należy dokonać kontroli wydatków zaplanowanych w biznes planie?

                                                                  Odpowiedź, 23.10.2019 r.
                                                                  Zgodnie z regulaminem przyznawania wsparcia stanowiącym zał 3 do Standardu udzielania wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczestników projektów w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 beneficjent, ani uczestnik projektu (odbiorca wsparcia), nie mają obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków rozliczanych stawką jednostkową – gromadzone są wyłącznie te dokumenty, które są niezbędne do rozliczenia stawki jednostkowej i uznania jej za kwalifikowalną.
                                                                  Warunkiem rozliczenia udzielonego dofinansowania tj. określenia kwalifikowalności stawki jednostkowej jest przedstawienie przez uczestnika projektu dokumentów / dowodów potwierdzających prowadzenie przez niego dofinansowanej działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy.

                                                                  Do tego rodzaju dokumentów / dowodów można zaliczyć m.in.:

                                                                  – dokumentację księgową;
                                                                  – potwierdzenia odprowadzania składek na ZUS;
                                                                  – umowy z klientami;
                                                                  – wyciągi bankowe potwierdzające dokonywanie sprzedaży w ramach prowadzonej działalności;
                                                                  – stronę internetową działalności gospodarczej, itp.

                                                                  Zakres gromadzonych dokumentów winien być powiązany ze specyfiką prowadzonej przez uczestnika projektu działalności gospodarczej.

                                                                  Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


                                                                  Pytanie 6.
                                                                  Czy w budżecie projektu można założyć wsparcie oficera dotacyjnego w okresie pobierania przez uczestnika wsparcia pomostowego?

                                                                  Odpowiedź, 23.10.2019 r.
                                                                  Zadaniem oficera dotacyjnego jest wsparcie uczestnika projektu w technicznym wypełnieniu Biznesplanu. Dokonuje on jednocześnie oceny formalnej Biznesplanu.
                                                                  Zatem, wsparcie uczestnika projektu przez oficera dotacyjnego, po otrzymaniu dotacji  nie może być uznane za wydatek kwalifikowalny.

                                                                  Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                  Pytanie 7. Czy w przypadku niedochowania warunków umowy przez uczestnika projektu  beneficjent będzie zobowiązany do dokonania  wpłaty części dotacji, której w wyniku prowadzonej windykacji nie udało się odzyskać od uczestnika projektu.

                                                                  Odpowiedź, 23.10.2019 r.
                                                                  Zgodnie ze Standardem udzielania wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczestników projektów w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 beneficjent będący stroną umowy o przyznanie wsparcia w formie dotacji określa zabezpieczenie zwrotu otrzymanego wsparcia w przypadku niedotrzymania warunków umowy. Posiada zatem jako strona umowy uprawnienia do dochodzenia należności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy przez uczestnika projektu.

                                                                  W sytuacji, gdy pomimo prowadzonej windykacji beneficjent do czasu końcowego rozliczenia projektu tj. do czasu złożenia końcowego wniosku o płatność, nie odzyska całości należności od uczestnika projektu zobowiązany jest wykazać te należności w końcowym wniosku o płatność jako korekty finansowe oraz kontynuować prowadzenie windykacji. Po odzyskaniu przez Beneficjenta należności projekt może zostać ostatecznie rozliczony i zamknięty.

                                                                  Podstawą przyjęcia takiego sposobu postępowania pozostają zapisy w Podrozdziale 3.7 Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych (…), które odnoszą się do analogicznej sytuacji dotyczącej Powiatowych Urzędów Pracy „PUP dokonuje zwrotu środków w momencie otrzymania zwrotu od uczestnika projektu, natomiast w sytuacji zastosowania wobec uczestnika projektu ulgi w spłacie zobowiązań – PUP nie dokonuje zwrotu środków „za uczestnika”, niemniej jednak zobowiązany jest złożyć korektę rozliczonych wydatków we wniosku o płatność”.

                                                                  Pod warunkiem, że w procesie przyznawania dotacji nie doszło do nieprawidłowości po stronie beneficjenta.

                                                                  Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


                                                                  Pytanie 8. 
                                                                  Jak należy interpretować poniższy zapis regulaminu punkt 2.1.1 „Wnioskodawca zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów  z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (tj. Działania 9.1, 9.2 oraz 9.3 RPO WSL)”.

                                                                  Odpowiedź, 14.11.2019 r.
                                                                  Obowiązek zagwarantowania osobom, które korzystały ze wsparcia włączenia społecznego w  ramach projektów celu tematycznego 9 RPO WSL 2014-2020 pierwszeństwo udziału w projekcie jest omyłką. Przedmiotowy zapis został usunięty z Regulaminu konkursu na mocy uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z 12 listopada 2019 nr 2573/80/VI/2019.

                                                                  Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_7_3_3_promocja_samozatrudnienia_konkurs_112619

                                                                   Pytanie 1. Czy informacja wykonawcy w trakcie postępowania np. o wyrażeniu zgody na poprawienie omyłek w ofercie, przysłana wyłącznie mailem (brak fizycznego dokumentu) jest właściwa? Czy należy uznać taką odpowiedź?

                                                                   Odpowiedź.

                                                                   Zgodnie z art. 9 PZP  Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej (a nie dokumentowej).  Jako że PZP nie definiuje formy pisemnej, należy posłużyć się definicją z KC (na mocy odesłania z art. 14 PZP). Zgodnie z art. 78 KC  do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.  Z formą pisemną zrównana jest forma elektroniczna opatrzona podpisem elektronicznym (art. 78 (1) KC. Forma dokumentowa (art. 77(2) KC) nie jest zrównana z formą pisemną (wymaganą w art. 9 PZP).

                                                                   Zgoda na poprawienie omyłki może być - po podpisaniu własnoręcznym podpisem przekazywana w postaci oryginału za pośrednictwem poczty lub kuriera, a także osobiście (sposoby komunikacji dopuszczone w SIWZ). Może być także przekazywana w postaci skanu tj. kopii dokumentu sporządzonego w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej (także dopuszczonej w SIWZ). Tutaj dokument będzie miał wymaganą formę pisemną, zaś zamawiający otrzyma jego obraz (skan), co nie jest zakazane w PZP, gdyż PZP nie wymaga w tym przypadku przekazania oryginału dokumentu w formie pisemnej, a jedynie wymaga jego sporządzenia w formie pisemnej (art. 9 PZP).

                                                                   Wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej dokumentu nieopatrzonego podpisem (informacja w treści maila) oznacza, że nie jest to ani oryginał, ani kopia oryginału sporządzonego w formie pisemnej (znając adres mailowy z którego otrzymaliśmy pismo możemy jedynie przyznać jej charakter formy dokumentowej). To oznacza, że dokument taki nigdy w formie pisemnej nie powstał - nie jest przez to zachowana forma pisemna wymagana w art. 9 PZP. Nic nie sprzeciwia się wezwaniu wykonawcy do złożenia dokumentu z zachowaniem formy pisemnej - przy czym może to być oryginał lub kopia dokumentu sporządzonego w formie pisemnej przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

                                                                   Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza


                                                                   Pytanie 2. Czy wykonawca może udzielić pracownikowi firmy pełnomocnictwa do podpisania umowy o zamówienie publiczne? Pełnomocnictwa udziela prezes spółki.

                                                                   Odpowiedź.

                                                                   Jak najbardziej taka sytuacja jest możliwa na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

                                                                   Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/ocena_i_badanie_ofert_szkolenie_05112019

                                                                    Pytanie 1. Czy budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na budynkach publicznych w gminie X jest dostawą czy robotą budowlaną (istotne na etapie szacowania zamówienia)?

                                                                    Odpowiedź.

                                                                    Aby prawidłowo sklasyfikować ww. przedmiot zamówienia należy po pierwsze sięgnąć do definicji robót budowlanych zawartych w art. 2 ust. 8 ustawy Pzp cyt. „wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c ustawy Pzp lub obiektu budowlanego, a także realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego”. W art. 2c ustawy Pzp z kolei ustawodawca upoważnił Ministra właściwego do spraw gospodarki  do wydania, w drodze rozporządzenia, wykazu robót budowlanych. Na podstawie ww. upoważnienia zostało wydane rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1125).  Wykaz ten ujęty w załączniku do Rozporządzenia odnosi się do wszystkich zamówień publicznych na roboty budowlane, w tym także do zamówień w dziedzinach bezpieczeństwa i obrony. Załącznik w sprawie wykazu robót budowlanych zawiera zestawienie działalności zawodowych, w pełni zgodne z załącznikiem I do dyrektywy 2004/18/WE i załącznikiem XII do dyrektywy 2004/17/WE oraz odpowiadających NACE, czyli statystycznej kwalifikacji działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Załącznik podaje dla każdego kodu NACE jego odpowiednik w nomenklaturze CPV. W załączniku tym ujęta została następująca kategoria robót: Wykonywanie instalacji budowlanych (grupa 45.3) – w tym Wykonywanie instalacji elektrycznych (klasa 45.31). Klasa ta obejmuje: instalacje w budynkach lub innych obiektach budowlanych. Jak wynika z powyższego, instalacje sanitarne bądź elektryczne z osprzętem zakwalifikowano jako roboty budowlane.

                                                                    Jeżeli kompletna instalacja z osprzętem stanowi robotę budowlaną, należy w dalszej kolejności ustalić, co w przedmiotowym zamówieniu stanowi główny przedmiot zamówienia, gdyż on determinuje zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 5f ustawy Pzp). Urząd Zamówień Publicznych w piśmie dotyczącym klasyfikacji zamówień na odnawialne źródła energii (w załączeniu) zwrócił uwagę na konieczność indywidualnej oceny każdego stanu faktycznego. W ocenie UZP głównym przedmiotem zamówienia będzie dostawa urządzenia, jeżeli inne zamówienia (no roboty budowlane instalacyjne), które muszą  towarzyszyć tej dostawie mają charakter dodatkowy, gdyż służą one jedynie umożliwieniu korzystania z nabywanego urządzenia. Stanowią zatem element niezbędny do uruchomienia tego urządzenia ale same w sobie nie tworzą odrębnego celu zamówienia. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia jeżeli przedmiotem zamówienia jest dostawa kolektora lub zasobnika lub kotła, które zostaną jedynie wpięte do istniejącej instalacji CO. Co znamienne, nie dochodzi wówczas do wykonania kompletnej instalacji sanitarnej (wcześniej nieistniejącej), a jedynie do doposażenia instalacji w określone urządzenie. Roboty instalacyjne będą miały wówczas charakter subsydiarny do przedmiotu zamówienia, jakim jest dostawa urządzenia. W przypadku instalacji fotowoltaicznych charakterystyka zamówienia może być całkowicie odmienna. W wyniku czynności wykonywanych przez wykonawcę powstaje nowa instalacja wcześniej w obiekcie nieistniejąca, której celem jest pobór energii słonecznej w celu jej wykorzystania (tutaj instalacja fotowoltaiczna jest łączona z instalacją wewnętrzną  w obiekcie) oraz przekazania nadwyżki do sieci (tutaj instalacja fotowoltaiczna jest włączona do sieci energetycznej. Dodatkowo należy zauważyć, że to ta nowa instalacja (włączona do instalacji wewnętrznej i do sieci) jest celem zamówienia. Nie jest celem sam moduł fotowoltaiczny, bowiem samodzielnie nie jest w stanie zapewnić osiągnięcia szerszego zamierzenia inwestycyjnego. Powyższe argumenty potwierdza ekspertyza załączona do niniejszych zastrzeżeń. Jak już wyżej wskazano, instalacja fotowoltaiczna składa się z wielu składowych, które same w sobie nie są celem zamówienia. Celem zamówienia jest kompletna instalacja. Prace montażowe mają tu charakter wysokospecjalistycznych prac instalacyjnych wymagających uprawnień elektrycznych i w żadnym wypadku nie mają charakteru subsydiarnego do dostawy modułu fotowoltaicznego. Powyższe  w świetle ww. opinii UZP może stanowić o potraktowaniu instalacji fotowoltaicznej jako roboty budowlanej.  Niestety Instytucje Zarządzające różnie interpretuje ww. przesłanki.  W większości województw instalacje OZE są traktowane jako dostawy z montażem. Zwracamy uwagę, że Urząd Marszałkowski w Katowicach akceptuje podczas prowadzonych kontroli kwalifikowanie instalacji fotowoltaicznych w systemie zaprojektuj-wybuduj jako roboty budowlane cyt. pismo ze strony UM w Katowicach „Z doświadczenia Instytucji Zarządzającej wynika, iż postępowania tego typu często prowadzone są w procedurze jak dla robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Argumentami, które przemawiają za wyborem ww. systemu są: potrzeba stworzenia indywidualnych projektów instalacji kolektorów słonecznych/ ogniw fotowoltaicznych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w konkretnej specjalności; montaż zaprojektowanej instalacji w konkretnym obiekcie (w tym ingerencja budowlana w obiekt związana z budową całkowicie nowej instalacji); budowa stelaża na którym zamontowane zostaną kolektory/ogniwa; konieczność zgłoszenia robót budowlanych”.

                                                                    Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                    Pytanie 2. Czy w przypadku, gdy mamy podpisaną umowę na dofinansowanie na wyposażenie przedszkola na przyszły rok (2020), mamy je liczyć do zamówień w tym roku (2019), żeby dobrze ustalić podstawę zakupów (czy pzp, czy baza, …)? Dofinansowanie będzie, jak wybudujemy przedszkole.

                                                                    Odpowiedź.

                                                                    W pierwszej kolejności przy szacowaniu wartości zamówień udzielanych w ramach przedmiotowego projektu współfinansowanego ze środków UE, konieczne jest wyodrębnienie tych zamówień, których zakres może być oszacowany z góry na cały okres realizacji projektu, i które mogą być udzielone jednorazowo w ramach jednego postępowania. W odniesieniu do tych zamówień ich szacunkowa wartość winna być ustalona z uwzględnieniem wszystkich dostaw, usług lub robót budowlanych przewidywanych do wykonania w całym okresie realizacji programu. Jeżeli ze względów organizacyjnych zamówienia te będą udzielane w częściach w ramach odrębnych postępowań do ustalenia wartości poszczególnych części stosować się będzie art. 32 ust. 4 ustawy PZP. Nie jest zatem możliwe podzielenie takiego zamówienia na części i oszacowanie ich wartości odrębnie dla każdej z części.

                                                                    Podstawą do wyodrębnia tych zamówień, tj. podstawą do uznania, iż mamy do czynienia z samodzielnymi zamówieniami jest przyjęty okres realizacji projektu, który nakazuje traktować usługi, dostawy lub roboty budowlane, które mają być wykonane w ramach projektu, jako jedno zamówienie. Przy czym warunkiem takiej kwalifikacji jest możliwość oszacowania usług, dostaw lub robót budowlanych, które mają być wykonane i sfinansowane w ramach projektu dla całego okresu jego realizacji. W takim przypadku nie może znaleźć zastosowania zasada sporządzania rocznych planów zamówień publicznych i rocznego szacowania ich wartości. Po pierwsze zasada ta - z wyjątkiem świadczeń powtarzających się okresowo (art. 34 ust. 1 ustawy PZP)  - nie została wyrażona wprost w ustawie PZP, lecz wynika z zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych przyjętych na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885, z późn. zm.). Po drugie, z uwagi na wyodrębnienie źródła finansowania, już na tym etapie jest możliwe oszacowanie zakresu zamówienia w okresie realizacji projektu, co ma decydujące znaczenie dla ustalenia, iż mamy do czynienia z jednym (samodzielnym) zamówieniem publicznym. Z tych względów podział takiego zamówienia na części i ustalenie ich wartości w perspektywie rocznej stanowić będzie naruszenie art. 32 ust. 2 i 4 ustawy PZP.

                                                                    Sam fakt realizacji projektu ze wskazaniem źródła jego finansowania nie powoduje, że zamówienia udzielane w ramach tego projektu mogą być ab initio oszacowane dla całego okresu jego realizacji. Z charakteru przedmiotu zamówienia może bowiem wynikać, iż na etapie rozpoczęcia projektu nie będzie możliwe oszacowanie usług, dostaw lub robót budowlanych niezbędnych do realizacji projektu w całym okresie, tj. których rozmiar nie jest możliwy do ustalenia w momencie wszczęcia pierwszego postępowania. W tych przypadkach fakt realizacji projektu w ustalonym okresie nie pozwala na wyodrębnienie samodzielnego zamówienia obejmującego cały okres realizacji projektu, tj. nie stanowi kryterium uznania, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem. W konsekwencji w ramach tego samego projektu możemy mieć do czynienia z kilkoma samodzielnymi zamówieniami dotyczącymi tego samego przedmiotu. W takim przypadku nie mamy do czynienia z niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części (art. 32 ust. 2 ustawy PZP), lecz z kilkoma odrębnymi i następującymi po sobie zamówieniami publicznymi, których wartość będzie szacowana odrębnie. Innymi słowy podział zamówienia i odrębne szacowanie wartości dla każdej z części może być uzasadnione przyczynami obiektywnymi – niemożnością oszacowania wszystkich potrzebnych usług, dostaw lub robót budowlanych.

                                                                    W odniesieniu do takich zamówień, których zakres nie może być oszacowany dla całego okresu realizacji projektu, należy stosować wskazaną zasadę sporządzania rocznych planów zamówień publicznych i rocznego szacowania ich wartości. Z tych względów wartości tych zamówień będą podlegały sumowaniu z innymi podobnymi przedmiotowo i funkcjonalnie zamówieniami udzielanymi przez zamawiającego w tym samym okresie. Oznacza to, iż usługi lub dostawy nabywane na potrzeby realizacji projektu będą stanowiły część jednego zamówienia oszacowanego z uwzględnieniem innych podobnych przedmiotowo i funkcjonalnie usług lub dostaw nabywanych przez zamawiającego w tym samym okresie.

                                                                    Dodatkowo należy wskazać, iż do omawianego przypadku zastosowanie znajdować będzie także art. 34 ust. 1 ustawy PZP przewidujący szczególne zasady ustalania wartości dostaw i usług powtarzających się okresowo. Jeżeli zatem na potrzeby realizacji projektu udzielane będą zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo, będą one podlegały sumowaniu z pozostałymi dostawami i usługami o takim charakterze. Do ustalenia wartości takiego zamówienia stosować się będzie art. 34 ust. 1 ustawy PZP.

                                                                    Rekapitulując w przypadku zamówień, których zakres i wartość są możliwe do ustalenia na cały okres realizacji projektu, a przy tym mogą być udzielone w ramach jednego postępowania, oszacowania ich wartości dokonuje się z uwzględnieniem całego okresu realizacji projektu. W pozostałych przypadkach usługi lub dostawy udzielane w ramach projektu mogą być szacowane dla poszczególnych lat budżetowych.

                                                                    Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza


                                                                    Pytanie 3. 

                                                                    W dniu 22 sierpnia 2019 r. zostały opublikowane nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, które obowiązują od dnia 9 września 2019 r. W nowym brzmieniu Wytycznych kwalifikowalności zrezygnowano  z bezwzględnego obowiązku aktualizacji szacowania wartości przedmiotu zamówienia przed wszczęciem postępowania. Zgodnie z zapisami rozdziału 6.5. pkt 10 szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania). Mając na uwadze powyższy zapis proszę o informację, czy zatem konieczne jest szacowanie wartości przedmiotu zamówienia przez dwóch/trzech potencjalnych Wykonawców, kiedy zakres szacowania wynika z zatwierdzonego Wniosku o dofinansowanie będącego integralną częścią umowy? Ponadto z wniosku o dofinansowanie wynika, że konieczne jest stosowanie PZP.

                                                                    Odpowiedź.

                                                                    Zgodnie z treścią nowych wytycznych  (wersja obowiązująca od 9 września 2019 r.) beneficjent dla zachowania ścieżki audytu może nie aktualizować szacowanej wartości zamówienia wykonanej przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie, który następnie zyskał zatwierdzenie. Jednak w mojej ocenie nie należy tego traktować jako rozwiązania automatycznego. Jeżeli pomiędzy sporządzeniem wniosku a wszczęciem postępowania wystąpiły okoliczności wskazujące na znaczne zmiany wartości rynkowych przedmiotu zamówienia w szczególności takie, które, mogłyby wpływać wybraną procedurę wyłonienia wykonawcy - obowiązkiem beneficjenta jest dokonania aktualizacji szacowanej wartości zamówienia publicznego.

                                                                    Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                     Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/szacowanie_wartosci_zamowienia_szkolenie_22_10_2019

                                                                     Pytanie 1. Czy można opublikować na stronie internetowej w dziale aktualności tekst w całości skopiowany z innej strony, np. opis wydarzenia, z podaniem źródła
                                                                     i autorów?

                                                                      Odpowiedź.

                                                                     Twórca utworu uprawniony jest do korzystania z utworu i rozporządzania nim oraz do uzyskania wynagrodzenia za korzystanie z utworu przez innych.
                                                                     Istnieje jednak możliwość korzystania z cudzej twórczości w ramach dozwolonego użytku publicznego (art. 25 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz prawa cytatu (art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zatem możliwe jest korzystanie w Internecie z cudzych utworów w ramach instytucji "przedruku" pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 25 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
                                                                     Do wymogów tych należą:

                                                                     a) przedruk w prasie, radiu i telewizji, przy czym prasa obejmuje wszystkie formy działalności, choćby jednorazowej i incydentalnej, polegającej na przekazywaniu informacji w różnej postaci b) cel informacyjny takiego przedruku; c) informacja, którą chcemy przedrukować musi być już rozpowszechniona; d) informacja, którą chcemy przedrukować musi być aktualna (tj. w danej chwili budzić publiczne zainteresowanie); e) poszanowanie integralności utworu (tj. zakaz ingerowania w treść materiału lub w jego tytuł); oraz f) podanie imienia i nazwiska twórcy wraz ze źródłem.

                                                                     Możliwe jest także przytaczanie w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości, co stanowi prawo cytatu. Zatem, korzystanie z prawa cytatu na podstawie art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych możliwe jest przy zachowaniu następujących warunków:

                                                                     a) utwór powinien być rozpowszechniony; b) utwór, w którym wykorzystano cytat, powinien tworzyć samoistną całość; c) można wykorzystywać wyłącznie urywki utworu bądź – w całości – utwory plastyczne, fotograficzne i drobne utwory; zakres zapożyczenia uzasadniony jest celem cytatu; d) cytat powinien być uzasadniony takimi celami, jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawa gatunku twórczości; e) cytujący szanuje prawa osobiste twórcy do integralności utworu oraz do jego rzetelnego wykorzystania; oraz f) wymienienie imienia i nazwiska twórcy oraz źródła.

                                                                     Opracowane przez dr. Arkadiusza Michalaka

                                                                     Pytanie 2. Z kim powinno się zawrzeć umowę na tekst (artykuł w przypadku np. urzędu miasta, który realizuje jakiś projekt)? Z urzędem, czy z pracownikiem, który jest rzeczywistym twórcą?

                                                                     Odpowiedź.

                                                                     Umowę na tekst (utwór) należy podpisać z urzędem. Urząd jako pracodawca pracownika, który stworzył utwór nabywa autorskie prawa majątkowe do tego utworu pod warunkiem stworzenia utworu; przez pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy; w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy oraz przyjęcia utworu przez pracodawcę, co zostało uregulowane w art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
                                                                     Należy wykluczyć możliwość analogicznego stosowania art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do utworów powstałych na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy o dzieło czy umowy zlecenia, czy kontraktu menadżerskiego.
                                                                     W takim przypadku najczęściej zawierane są stosowne umowy regulującej problematykę przejścia/korzystania z praw z osobą przygotowującą dzieło autorskie lub świadczącą usługi na podstawie umowy zlecenia.
                                                                     Zatem, pracodawca nabywając autorskie prawa majątkowe do utworu, czy to na podstawie umowy o pracę z pracownikiem, czy stosownych umów regulujących przejście praw do utworu, ma prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

                                                                     Opracowane przez  dr. Arkadiusza Michalaka


                                                                     Pytanie 3. Prawa autorskie do baz danych zawierających wyłącznie rekordy- obserwacje przyrodnicze. Czy to jest utwór?

                                                                     Odpowiedź.

                                                                     W świetle art. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bazy danych spełniające cechy utworu mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter.

                                                                     Zatem, aby stwierdzić, czy bazy danych zawierające rekordy –obserwacje przyrodnicze stanowią utwór, należy zbadać dobór, układ lub zestawienie w nich przyjęty pod względem przesłanek ochrony prawno-autorskiej, zwłaszcza przesłanki indywidualnego charakteru zgodnie z koncepcją tzw. statystycznej jednorazowości,
                                                                     M. Kummera, opartej o badanie, czy wcześniej takie dzieło powstało i czy jest statystycznie prawdopodobne, by inna osoba mogła takie dzieło stworzyć w przyszłości.

                                                                     Jeżeli zatem, bazy danych zawierające rekordy – obserwacje przyrodnicze stanowią opracowanie banalne, szablonowe i jest prawdopodobne, że inna osoba stworzy takie dzieło w przyszłości, to nie można przyjąć takich baz danych za utwór w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

                                                                     Opracowane przez  dr. Arkadiusza Michalaka


                                                                     Pytanie 4. Czy mam prawo do tego, by np. gazeta usunęła ze strony internetowej moje zdjęcie, które zamieściła bez mojej zgody w wersji papierowej?


                                                                     Odpowiedź.

                                                                     Wizerunkiem jest między innymi fotografia, portret czy obraz danej osoby.Rozpowszechnianie czyjegoś wizerunku bez zgody tej osoby jest niedozwolone, co reguluje art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Od tego zakazu istnieją wyjątki takie jak:

                                                                     a) zgoda osoby na rozpowszechnienie wizerunku;
                                                                     b) rozpowszechnianie dotyczy wizerunku osoby powszechnie znanej (jeśli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych);
                                                                     c) rozpowszechnianie dotyczy wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół pewnej całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

                                                                     Jeżeli zatem nie zachodzą wyjątki opisane powyżej to można żądać usunięcia ze strony internetowej gazety zdjęcia, które zostało zamieszczone na stronie gazety bez zgody tej osoby.

                                                                     Opracowane przez  dr. Arkadiusza Michalaka


                                                                     Pytanie 5. Prawo cytatu a serwisy agregujące treść.

                                                                     Odpowiedź.

                                                                     Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE na mocy art. 17 zobowiązuje serwisy internetowe zamieszczające dużą liczbę utworów udostępnianych przez internautów bez zgody podmiotów uprawnionych do zawierania umów licencyjnych z podmiotami praw autorskich. Licencja uzyskana przez operatorów platform obejmuje też czynności użytkowników platform, ale tylko jeśli działają oni w celach niekomercyjnych i nie uzyskują przychodów z rozpowszechniania treści chronionych. W świetle przepisów dyrektywy to dostawcy będą ponosić odpowiedzialność prawną, jeżeli udostępnią treści opublikowane przez użytkowników, za które nie zapłacili twórcom. Użytkownicy będą mogli udostępniać treści online w celach cytowania, krytyki, recenzji, karykatury, parodii i pastiszu.

                                                                     Opracowane przez dr. Arkadiusza Michalaka

                                                                      Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prawo_autorskie_a_realizacja_projektow_szkolenie_18102019

                                                                      Pytanie 1. Wydatek do 20 000 zł. Zakup sprzętu IT- we wniosku przewidziano kwotę ok. 2000 zł. Przedmiot nie jest dostępny w Polsce, a jeden z polskich potencjalnych dostawców może sprowadzić sprzęt do Polski za 5 500 zł. Sprzęt u producenta kosztuje 300 dolarów. Czy można w takiej sytuacji kupić sprzęt bezpośrednio od producenta?

                                                                      Odpowiedź.

                                                                      Wytyczne kwalifikowalności wymagają, aby wydatek był efektywny i racjonalny. Nie ma przy tym znaczenia, kto będzie dostawcą produktu (producent czy pośrednik). Ważne, aby beneficjent był w stanie wykazać, że wydatek posiada te dwie ww. cechy.

                                                                      Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                      Pytanie 2. Postępowanie na zakup sprzętu komputerowego- czy dopuszczalne jest posługiwanie się nazwami (bez dopuszczenia równoważności) np. Windows, NIVDIA w projekcie dot. utworzenia CBR?

                                                                      Odpowiedź.

                                                                      Zgodnie z obowiązującą obecnie wersją wytycznych  (str. 57): "jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie ze zdaniem pierwszym. Takim odniesieniom muszą towarzyszyć słowa „lub równoważne”.

                                                                      Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza


                                                                      Pytanie 3. Przy zmianie OPZ - o ile wydłużyć termin na składanie ofert? Jeżeli nie wpłynie żadna oferta do ostatniego dnia na składanie ofert, to mogę po prostu wydłużyć termin, czy muszę anulować i ogłosić na nowo?

                                                                      Odpowiedź.

                                                                      Termin składania ofert może być wydłużany wg decyzji zamawiającego - o ile czynność ta ma miejsce przed jego upływem. Po jego upływie i braku ofert należy postępowanie wszcząć od nowa lub zastosować inny dopuszczalny tryb wyboru wykonawcy.

                                                                      Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza


                                                                      Pytanie 4. Czy w ramach rozeznania rynku wymagane są 2 ważne oferty?

                                                                      Odpowiedź.

                                                                      W postępowaniach wszczętych po 9 września  w celu potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku, konieczne jest udokumentowanie dokonanej analizy cen/cenników potencjalnych wykonawców zamówienia – wraz z analizowanymi cennikami. Cenniki można pozyskać ze stron internetowych wykonawców lub poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta lub skierowanie zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców, itd. Użycie liczby mnogiej oznacza, że beneficjent powinien być w posiadaniu minimum 2 cenników, aby wykazać realność wydatku.

                                                                      Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza


                                                                      Pytanie 5. Poniżej 20 tys. zł „nie robię nic” w zakresie wytycznych czy mogę asekuracyjnie zastosować zasadę rozeznania rynku wchodząc w „wyższy reżim”. Czy to nadgorliwość?

                                                                      Odpowiedź.

                                                                      Wytyczne kwalifikowalności wymagają, aby każdy wydatek (bez względu na wartość) był efektywny i racjonalny. Zastosowanie procedury, w której beneficjent dokona  rozeznania rynku,  na pewno zmniejszy ryzyko uznania wydatku za niekwalifikowalny (potwierdzając jego efektywność i racjonalność).

                                                                      Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                       Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rozeznanie_rynku_i_zasada_konkurencyjnosci_w_projektach_szkolenie_08102019

                                                                       Pytanie 1. Proszę o interpretację oraz przykład w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP użytego sformułowania „zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług”. Co oznacza stwierdzenie „podobne usługi”?

                                                                       Odpowiedź.

                                                                       Przedmiotem zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 mogą być tylko roboty budowlane lub usługi. Ustawa precyzuje je jako polegające na powtórzeniu usług lub robót budowlanych podobnych do usług lub robót stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego. W tym zakresie dostrzegalna jest daleko idąca liberalizacja stanu prawnego, gdyż do czasu wejścia w życie nowelizacji z 22.06.2016 r., przedmiotem zamówienia uzupełniającego mogły być wyłącznie zamówienia polegające na powtórzeniu zamówień tego samego rodzaju, czyli de facto zamówienia identyczne z tymi, które stanowiły przedmiot zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem, że gdy przedmiotem zamówienia podstawowego były różnego rodzaju świadczenia (np. różne usługi), wówczas zamówienie uzupełniające również powinno dotyczyć zamówień objętych zamówieniem podstawowym, jednak nie musiało wiernie odzwierciedlać w swojej strukturze rodzajowej struktury rodzajowej zamówienia podstawowego (np. może dotyczyć tylko jednego lub kilku z rodzajów usług objętych zamówieniem podstawowym).

                                                                       Nowy stan prawny nie formułuje tak restryktywnych wymagań, gdyż przedmiot zamówienia ma jedynie polegać na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. Mogą być to zatem zarówno usługi czy roboty dokładnie takie same jak usługi stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego, ale także usługi zbliżone do nich charakterem (np. roboty instalacyjne wykonywane w innym standardzie niż roboty instalacyjne objęte zamówieniem podstawowym) czy też roboty tego samego rodzaju, ale wykonywane w innej technologii (np. budowa odcinka kanalizacji metodą bezwykopową, w przypadku gdy w zamówieniu podstawowym przewidziana była budowa kanalizacji w wykopie otwartym).

                                                                       Zamówienie „uzupełniające” musi być jednak zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego w tym znaczeniu, iż musi istnieć więź funkcjonalna pomiędzy przedmiotem zamówienia podstawowego a przedmiotem zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6. Mogą to być zatem rozszerzenie zakresu rzeczowego wykonywanego w ramach zamówienia podstawowego (np. dodatkowy odcinek kanalizacji wykonywanej w ramach zamówienia podstawowego) czy też dodatkowe świadczenia na wykonany lub wykonywany przedmiot zamówienia podstawowego zwiększające jego wartość lub użyteczność (np. montaż dodatkowej instalacji nieobjętej zamówieniem podstawowym). Za niezgodne z postanowieniami art. 67 ust. 1 pkt 6 należy uznać jednak udzielanie na tej podstawie zamówień, które nie mają żadnego powiązania z przedmiotem zamówienia podstawowego (por. komentarz do art. 67 ustawy PZP W. Dzierżanowski LEX).

                                                                       Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza


                                                                       Pytanie 2. Zmiana w rodzaju pokrycia dachu - z desek według projektu, na płytę OSB wg wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody z powodu naruszenia taką zmianą zasady konkurencyjności- czy to dobra decyzja?

                                                                       Odpowiedź.

                                                                       Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana taka może być dopuszczalna, jeżeli zamawiający przewidział taką kategorię zmian w SIWZ i określił jej warunki, a warunki te wystąpiły w rzeczywistości. Możliwa jest także, jeżeli zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 Prawa zamówień publicznych. Należy pamiętać, że wskaźniki procentowe zmiany wynagrodzenia wykonawcy umożliwiające zastosowanie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 liczone są w ten sposób, że wartość technologii z której rezygnujemy, dodaje się do wartości technologii, którą ją zastępujemy i sumę tych wartości oceniamy w aspekcie ww. wskaźników.

                                                                       Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                        Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/umowy_o_zamowienia_publiczne_szkolenie_07102019

                                                                        Pytanie 1. Czy w przypadku organizacji staży dla nauczycieli istnieje możliwość sfinansowania kosztów noclegów jeśli staż odbywa się poza miejscem zamieszkania?
                                                                        Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                                                        Istnieje możliwość uznania kosztów noclegów za kwalifikowalne. Koszt dojazdu na staż może również zostać uznany za kwalifikowalny, jednakże należy właściwie uzasadnić potrzebę realizowania stażu poza miejscem zamieszkania.

                                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                        Pytanie 2. Czy IOK podaje wytyczne odnośnie sposobu zatwierdzenia diagnozy przez organ prowadzący placówkę?
                                                                        Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                                                        Nie, diagnoza powinna być zatwierdzona przez organ prowadzący zgodnie z jego wewnętrznymi regulacjami.

                                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                        Pytanie 3. Czy projekt może być skonstruowany w oparciu o diagnozę, którą dana placówka przeprowadziła 4 lata wcześniej? (dot. kryterium dostępu: Czy realizacja wsparcia jest dokonywana wyłącznie na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty?)
                                                                        Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                                                        Nie, zadania w projekcie powinny bezpośrednio wynikać z aktualnej diagnozy, na etapie planowania wniosku Projektodawca powinien zatem dysponować bieżącą diagnozą dotyczącą sytuacji w danej placówce.

                                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                        Pytanie 4. Czy organizacja pozarządowa niebędąca organem prowadzącym placówkę może być Wnioskodawcą w ramach konkursu?
                                                                        Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                                                        Wnioskodawcą/Partnerem musi być organ prowadzący daną placówkę edukacyjną. Organizacja pozarządowa może być Wnioskodawcą w projekcie jedynie w sytuacji, gdy partnerem w tym projekcie będzie organ prowadzący. Analogicznie NGO może być partnerem w projekcie, w którym Wnioskodawcą jest organ prowadzący daną placówkę edukacyjną.

                                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                        Pytanie 5. Czy w ramach doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu możliwe jest sfinansowanie studiów podyplomowych na kierunku Doradztwo Zawodowe dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem kompetencji doradcy zawodowego?
                                                                        Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                                                        Tak, studia podyplomowe związane z doradztwem zawodowym mogą być kosztem kwalifikowalnym w projekcie w sytuacji, gdy dana placówka nie zatrudnia doradcy zawodowego lub występuje potrzeba większej liczby doradców niż zatrudnia obecnie szkoła i z przeprowadzonej diagnozy wynika potrzeba stworzenia takiego stanowiska.

                                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                        Pytanie 6. Czy w przypadku, gdy do danej szkoły uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną istnieje możliwość realizacji przez nauczycieli studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej (np. oligofrenopedagogiki)?
                                                                        Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                                                        Tak, jeśli z diagnozy przeprowadzonej w danej placówce wynika potrzeba podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, studia podyplomowe na kierunkach pedagogiki specjalnej mogą być sfinansowane w ramach projektu.

                                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                        Pytanie 7. W jaki sposób należy ustalać wynagrodzenie dla nauczycieli?
                                                                        Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                                                        Nauczycielom zatrudnionym w projekcie na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela (będących już pracownikami danej szkoły) przysługuje wynagrodzenie w wysokości wyliczonej według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy i wynagrodzenia urlopowego. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę zgodnie z art. 16 Prawa oświatowego (nowi nauczyciele) za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

                                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                        Pytanie 8. Czy istnieje możliwość zatrudnienia nauczyciela danej placówki na stanowisku związanym z monitorowaniem jakości stażu i bieżącej współpracy z podmiotem przyjmującym na staż i jaka powinna być w takim przypadku forma jego zatrudnienia?
                                                                        Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                                                        TAK, zatrudnienie powinno odbywać się w oparciu o przepisy prawa krajowego. Osobę taką można wynagradzać w oparciu o dodatek do wynagrodzenia. Ponadto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, pkt 6.15.1 Stosunek pracy jeżeli szczególne przepisy dotyczące zatrudniania danej grupy pracowników (np. ustawa Karta Nauczyciela – w przypadku nauczycieli szkół) uniemożliwiają wykonywanie przez nich zadań w ramach projektu na podstawie stosunku pracy, właściwa instytucja będąca stroną umowy może wyrazić zgodę na ich zaangażowanie przez beneficjenta na podstawie stosunku cywilnoprawnego w ramach danego projektu z uwzględnieniem warunków określonych w podrozdziale 6.5. Zamówienia udzielane w ramach projektów. W takim przypadku należy wprost wskazać i wyjaśnić we wniosku o dofinansowanie sposób zaangażowania oraz formę zatrudnienia nauczyciela.

                                                                        Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz Regulaminem Konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19, dopuszcza się możliwość ujęcia wynagrodzenia takiego pracownika w ramach kosztów bezpośrednich.

                                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                        Pytanie 9. Czy w ramach projektu istnieje możliwość zorganizowania wizyt studyjnych, np. w formie udziału w targach branżowych? Do którego typu operacji można zakwalifikować tego typu wsparcie?
                                                                        Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                                                        W ramach konkursu RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 nie ma typu operacji, polegającego na organizacji wizyt studyjnych. Tego typu przedsięwzięcia można realizować w ramach doradztwa zawodowego w powiązaniu z zajęciami prowadzonymi dla uczniów w tymże zakresie.

                                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                        Pytanie 10. Czy w przypadku realizowania przez szkołę doradztwa zawodowego istnieje możliwość zakupu narzędzi diagnostycznych umożliwiających badanie predyspozycji oraz zainteresowań zawodowych uczniów?
                                                                        Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                                                        W przypadku realizowania przez szkołę doradztwa zawodowego istnieje możliwość zakupienia odpowiednich narzędzi, należy jednak rozważyć, czy zatrudnienie zewnętrznego doradcy zawodowego dysponującego stosownymi narzędziami nie okaże się bardziej efektywne finansowo.

                                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                        Pytanie 11. Czy potencjał finansowy wykazywany we wniosku o dofinansowanie dotyczy Projektodawcy czy realizatora?
                                                                        Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                                                        Potencjał finansowy wykazywany we wniosku o dofinansowanie zawsze odnosi się do Wnioskodawcy (lidera), a nie realizatora projektu. W przypadku projektów partnerskich, Wnioskodawca wskazuje również sumę bilansową lub obroty partnera.

                                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                        Pytanie 12. Czy zatrudniony w szkole nauczyciel pełniący funkcję koordynatora projektu może jednocześnie w ramach tego projektu być beneficjentem wsparcia dotyczącego doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli?
                                                                        Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                                                        Nie ma przeciwskazań, aby nauczyciel pełniący rolę koordynatora projektu nie mógł być jednocześnie jego uczestnikiem. Należy wówczas zwrócić uwagę na procedury zatwierdzenia i weryfikowania dokumentów związanych z takim uczestnikiem projektu.

                                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                        Pytanie 13. Czy realizowane w ramach projektu staże uczniowskie mogą zastąpić obowiązkową praktykę zawodową?
                                                                        Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                                                        Nie, staże uczniowskie realizowane w ramach projektu nie zastępują obowiązkowych praktyk zawodowych. Kwestię tę reguluje  Art. 121a pkt 4 Ustawy Prawo Oświatowe, w myśl którego „Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia, który odbył staż uczniowski, z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części”.

                                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                        Pytanie 14. Czy młodociani pracownicy mogą brać udział w stażach uczniowskich?
                                                                        Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                                                        Nie, młodociani pracownicy nie mogą brać udziału w tej formie wsparcia gdyż zgodnie z  Art. 121a pkt 1 Ustawy Prawo Oświatowe „uczniowie technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami mogą w okresie nauki odbywać staż w rzeczywistych warunkach pracy, zwany dalej „stażem uczniowskim””.

                                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                        Pytanie 15. Czy w ramach typu 4 można wyposażyć pracownie pod kątem nowego kierunku, który dana szkoła planuje otworzyć?
                                                                        Odpowiedź, 22.11.2019 r.
                                                                        Należy pamiętać, iż wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest dokonywane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty. W przypadku nowo otwartego kierunku wyposażenie takiej pracowni może mieć miejsce jedynie jeśli uczniowie tego kierunku będą objęci pomocą w ramach przedmiotowego projektu. Należy zwrócić uwagę, że w sytuacji gdy dany kierunek będzie uruchamiany w szkole po raz pierwszy  problematyczne może być określenie grupy docelowej, ze względu na brak danych dostępnych w tym zakresie. Dokonywanie zakupów powinno być zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj.: wydatki powinny być niezbędne do realizacji celów projektu i poniesione w związku z jego realizacją. Jeżeli z wyposażonej pracowni nie skorzystają uczniowie objęci wsparciem w trakcie realizacji projektu zgodnie z planem ujętym we wniosku, wówczas dokonany zakup jest niekwalifikowalny na etapie rozliczenia projektu.

                                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                         

                                                                         

                                                                         Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_2_3_wsparcie_szkolnictwa_zawodowego__konkurs_22112019

                                                                         Pytanie 1. Czy wyodrębniona księgowość może być prowadzona w wydzielonym dzienniku częściowym? Na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządzane jest zestawienie obrotów dzienników częściowych.

                                                                         Odpowiedź.

                                                                         Beneficjenci prowadzący pełną księgowość - zapewniają odrębny system księgowy albo odpowiedni kod księgowy, co oznacza prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej, nie zaś odrębnych ksiąg rachunkowych. Jednostka może tego dokonać poprzez odpowiednie zmiany w polityce rachunkowości oraz zakładowym planie kont, polegające na:

                                                                         - wprowadzeniu dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych, pozwalających na wyodrębnienie operacji związanych z danym projektem, w układzie umożliwiającym uzyskanie informacji wymaganych w zakresie sprawozdawczości finansowej projektu i kontroli; lub

                                                                         - wprowadzeniu wyodrębnionego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem. Wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia sporządzanie zestawienia lub rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowym, ujmujących wszystkie operacje związane z projektem oraz obejmujących przynajmniej następujący zakres danych:
                                                                         nr dokumentu źródłowego, nr ewidencyjny lub księgowy dokumentu, datę wystawienia dokumentu, kwotę brutto i netto dokumentu, kwotę kwalifikowalną dotyczącą projektu.

                                                                         W celu prawidłowego rozliczania środków unijnych prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa na kontach syntetycznych i analitycznych danego projektu.
                                                                         W wytycznych nie wymieniono dzienników jako formy wydzielonej ewidencji księgowej.
                                                                         Dziennik projektu ( częściowy) może być uzupełnieniem zapisów,  jest zabezpieczony na zasadzie dziennika szczegółowego, obejmującego zaksięgowane dokumenty dotyczące danego projektu. Zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w okresie sprawozdawczym. Zapisy w dzienniku dotyczące operacji prowadzone są w sposób ciągły. Zapis księgowy posiada automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika, a także dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu. Do dziennika można wyodrębnić zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych oraz zestawienie kont syntetycznych.

                                                                         Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

                                                                         Pytanie 2. Kwalifikowalność VAT w przypadku odliczenia proporcjonalnego.

                                                                         Odpowiedź.

                                                                         Podatek VAT w stosunku do wydatków, dla których beneficjent odlicza ten podatek częściowo według prewspółczynnika ustalonego zgodnie z art. 86 ust. 2a-2h oraz proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 2 uptu, może być uznany za kwalifikowalny w zakresie tej części podatku, której beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania. W takiej sytuacji beneficjent jest zobowiązany zapewnić przejrzysty system rozliczania projektu, tak aby nie było wątpliwości w jakiej części oraz w jakim zakresie VAT może być uznany za kwalifikowalny.

                                                                         Zapłacony podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (czyli beneficjent nie ma prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT.

                                                                         Zgodnie z art. 86 ust. 1 uptu, podatnikom VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. W sytuacji gdy podatnik oprócz działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT wykonuje również działalność pozostającą poza zakresem tego podatku, to zgodnie z art. 86 ust. 2a-2h uptu winien określić proporcję odliczania podatku naliczonego. Ponadto przepis zawarty w art. 88 uptu zawiera katalog przypadków, kiedy podatnikowi VAT nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. W tych przypadkach podatku nie można odliczyć nawet wówczas, gdy dany zakup jest bezpośrednio związany z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, tym samym podatek VAT może stanowić wówczas wydatek kwalifikowalny. W związku z powyższym, przepisy uptu stanowią, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje beneficjentowi jedynie w przypadku, kiedy spełnione zostaną następujące dwa warunki: beneficjent jest podatnikiem podatku VAT oraz zakupione przez beneficjenta towary i usługi wykorzystywane są przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym, jeśli nie jest spełniony jeden z wymienionych warunków, wówczas podatek VAT zawarty w dokonywanych przez beneficjenta zakupach będzie stanowił wydatek kwalifikowalny.

                                                                         W sytuacji, gdy podatnik oprócz działalności opodatkowanej podatkiem VAT wykonuje również działalność pozostającą poza zakresem tego podatku, to zgodnie z zapisami art. 86 ust. 2a-2h uptu musi ustalić tzw. prewspółczynnik - czyli proporcję, według której odliczać będzie podatek VAT związany z działalnością gospodarczą oraz czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Następnie należy określić, czy dany wydatek związany będzie wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, czy też zwolnionymi z opodatkowania i w razie konieczności zastosować proporcję odliczania podatku VAT, o której mowa w art. 90 uptu. Wówczas podmiot powinien przyporządkować naliczony podatek VAT odnośnie dokonywanych przez siebie zakupów do trzech grup:

                                                                         - naliczonego podatku VAT wynikającego z zakupów związanych wyłącznie z wykonywaniem czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT - podatek ten w całości podlega odliczeniu (a więc zgodnie z obowiązującymi mechanizmami - nie może być wydatkiem kwalifikowalnym),

                                                                         - naliczonego podatku VAT wynikającego z zakupów związanych wyłącznie z wykonywaniem czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia (a więc zgodnie z obowiązującymi mechanizmami - może być uznany za wydatek kwalifikowalny),

                                                                         - naliczonego podatku VAT związanego zarówno z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, jak również z czynnościami, w związku z którymi prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT nie przysługuje - w tym przypadku podmiot powinien określić kwotę naliczonego podatku VAT podlegającego odliczeniu stosując proporcję, o której mowa w art. 90 uptu (w tym przypadku podatek VAT może być wydatkiem kwalifikowalnym w ustalonej proporcji).

                                                                         Każdy Beneficjent powinien mieć na uwadze, że w przypadku uzyskania prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, który wcześniej uznano za wydatek kwalifikowalny (również w przypadku zmiany prewspółczynnika/proporcji) podatnik będzie zobowiązany do zwrotu części otrzymanego dofinansowania dotyczącej podatku VAT (dla której nabył prawo do odliczenia tego podatku) odpowiednio wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych.

                                                                         W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT odpowiednio zgodnie z art. 90c oraz art. 91 uptu beneficjent (po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jak również i za następne lata), który w danym roku rozliczył w ramach Programu wydatki w oparciu o prognozowaną proporcję sprzedaży, która była mniejsza niż obliczona po zamknięciu roku, zobowiązany jest do zwrotu nadmiernie pobranego dofinansowania niezwłocznie po uzyskaniu prawa do korekty odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług. W przypadku gdy rzeczywista (obliczona po zamknięciu roku) proporcja sprzedaży była mniejsza niż ustalona odpowiednio zgodnie z art. 86 ust. 2g lub art. 90 ust. 4 uptu za poprzedni rok (prognozowana), w rezultacie czego beneficjent uzyskał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości niższej niż pierwotnie naliczona, nie jest możliwe podniesienie kwoty dofinansowania.

                                                                         Rozliczanie podatku VAT przez jednostkę samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) i jej jednostki organizacyjne

                                                                         JST i jej jednostki organizacyjne należy traktować jak jeden podmiot. Oznacza to, że podatek VAT od czynności opodatkowanych, wykonywanych zarówno przez JST, jak i jej jednostki organizacyjne, powinna rozliczać JST.

                                                                         Zgodnie z powyższym JST będzie mogła odliczać podatek VAT od wydatków inwestycyjnych, gdy inwestycja będzie przekazana i ostatecznie wykorzystywana do czynności opodatkowanych przez jej jednostki organizacyjne (a więc zgodnie z obowiązującym mechanizmami taki podatek od towarów i usług nie może być wydatkiem kwalifikowalnym).

                                                                         Zgodnie z art. 86 ust. 2a-2h uptu w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia proporcji wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej (w tym przypadku VAT może być wydatkiem kwalifikowalnym w ustalonej proporcji).

                                                                         Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, w przypadku JST sposób określania proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych JST.

                                                                         Opracowane przez Panią Gabrielę Suski-Borek


                                                                          Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prowadzenie_ewidencji_ksiegowej_szkolenie_04102019

                                                                          Pytanie 1. Pomoc publiczna występująca przy dofinansowaniu zadań realizowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe:

                                                                          1. a) z lokalami użytkowymi prywatnych przedsiębiorstw;
                                                                          2. b) z lokalami użytkowymi gminnymi;
                                                                          3. c) z lokalami użytkowymi osób fizycznych i gminy.

                                                                          Odpowiedź.

                                                                          Pytanie jest bardzo szeroko postawione, w związku z czym nie można na nie udzielić odpowiedzi.
                                                                          Obszernych wyjaśnień, m.in. w zakresie tego, kto będzie beneficjentem pomocy publicznej oraz na temat pomocy dla spółdzielni mieszkaniowych, udzielił Prezes UOKiK na stronie:
                                                                          https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq3563

                                                                          Opracowane przez pana Macieja Zasłonę

                                                                           Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                           https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pomoc_publiczna_i_pomoc_de_minimis_w_projektach_27092019

                                                                           Pytanie 1. Czy postępowanie w przypadku rażąco niskiej ceny stosuje się również w przypadku zasady konkurencyjności?

                                                                           Odpowiedź.

                                                                           W przypadku zasady konkurencyjności nie stosuje się wprost przepisów art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych mówiących o badaniu rażąco niskiej ceny. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby procedurę taką /analogicznie/ przewidzieć w zapytaniu ofertowym.

                                                                           Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                            Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                            https://rpo.slaskie.pl/czytaj/ocena_i_badanie_ofert_szkolenie_11092019

                                                                            Pytanie 1. Czy przy wymogu formy pisemnej w postępowaniu o zamówienie publiczne dopuszczalne jest złożenie wyjaśnień dot. np. rażąco niskiej ceny lub pytań do SIWZ w treści maila? Jeżeli nie, to jakie czynności winien podjąć zamawiający, gdy już to nastąpi?

                                                                            Odpowiedź.

                                                                            - Zgodnie z art. 9 PZP  Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.  Jako że PZP nie definiuje formy pisemnej, należy posłużyć się definicją z KC (na mocy odesłania z art. 14 PZP). Zgodnie z art. 78 KC  do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.  Z formą pisemną zrównana jest forma elektroniczna opatrzona podpisem elektronicznym (art. 78 (1) KC. Forma dokumentowa (art. 77(2) KC) nie jest zrównana z formą pisemną (wymaganą w art. 9 PZP). 

                                                                            - Aby zrozumieć komentowane przepisy musimy odróżnić czynność sporządzenia od czynności złożenia dokumentu. Dokumenty powinny być sporządzane w formie pisemnej (własnoręczny podpis) a potem mogą być w postępowaniu o wartości poniżej progów UE  składane w postaci oryginału za pośrednictwem poczty lub kuriera, a także osobiście (sposoby komunikacji dopuszczone w SIWZ).  Mogą być także składane w postaci skanu tj. kopii dokumentu sporządzonego w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej (także dopuszczonej w SIWZ). Tutaj dokument będzie miał wymaganą formę pisemną, zaś zamawiający otrzyma jego obraz /skan/, co nie jest zakazane w PZP, gdyż PZP nie wymaga w tym przypadku oryginału dokumentu.  Jedynym dokumentem, dla którego wymagane jest nie tylko sporządzenie, ale i złożenie w formie pisemnej, jest  oferta. Zgodnie z  art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się (a więc nie tylko sporządza) pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo - za zgodą zamawiającego - w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

                                                                            - Wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej dokumentu nieopatrzonego podpisem oznacza że nie jest to ani oryginał, ani kopia oryginału sporządzonego w formie pisemnej (znając adres mailowy z którego otrzymaliśmy pismo możemy jedynie przyznać jej charakter formy dokumentowej). 
                                                                            To oznacza, że dokument taki nigdy w formie pisemnej nie powstał - nie jest przez to zachowana forma pisemna wymagana w art. 9 PZP.
                                                                            Nic nie sprzeciwia się wezwaniu wykonawcy do złożenia dokumentu z zachowaniem formy pisemnej - przy czym może to być oryginał lub kopia dokumentu sporządzonego w formie pisemnej przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

                                                                            Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                             Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                             https://rpo.slaskie.pl/czytaj/warunki_udzialu_w_postepowaniu_podstawy_wykluczenia_wykonawcy_szkolenie_10_09_2019

                                                                             Pytanie 1. W jaki sposób zaksięgować stawkę jednostkową w przypadku programów zdrowotnych (wykorzystanie naszych lekarzy, rehabilitantów, sprzętu, pomieszczeń)?

                                                                              Odpowiedź.

                                                                             Zgodnie z paragrafem 3 pkt 7. Umowy o dofinansowanie: „Beneficjent zobowiązany jest stosować zamieszczone na stronie internetowej http://rpo.slaskie.pl/dokument/wzory_formularzy_i_dokumentow_niezbednych_do_realizacji_projektu_efs  aktualnie obowiązujące wzory formularzy i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu oraz instrukcje dotyczące sposobu ich wypełniania, w tym w szczególności:

                                                                             - Formularz przekazania informacji w zakresie realizacji działań projektowych;
                                                                             - Wzór miesięcznego harmonogramu udzielanych w ramach projektu form wsparcia;
                                                                             - Wzór oświadczenia uczestnika projektu;
                                                                             - Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020;
                                                                             - Obowiązki informacyjne Beneficjenta;
                                                                              Wymagania dotyczące wyodrębnionej ewidencji księgowej.Roczne sprawozdanie z zachowania trwałości”.

                                                                             Dla projektu nie trzeba prowadzić wyodrębnionej ewidencji księgowej, albowiem z par. 3 pkt 7 wynika, że obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej nie obowiązuje, został skreślony w umowie. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie. „W przypadku kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem nie ma obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków oraz opisywania dokumentów księgowych”- zapis w załączniku nr 7 do umowy : Wymagania w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej. Tylko dla własnych potrzeb można stosować zasady wyodrębniania kont zgodnie z przyjęta polityką rachunkowości, np. wydzielić zapisy na kontach zespołu „5” koszty kalkulacyjne, lub zapisy analityczne dla kont zespołu”4” koszty rodzajowe.

                                                                             Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                                                                             Pytanie 2. Jak pokazać wkład własny- wynajem sali, dowożenie pacjentów własnym samochodem na zabiegi?

                                                                             Odpowiedź.

                                                                             W przypadku wkładu niepieniężnego księgowanie powinno być przeprowadzone na kontach pozabilansowych. Nazwa konta syntetycznego i analitycznego powinna nawiązywać do pozycji w budżecie. Jeżeli jest to wkład pieniężny to konta powinny być wydzielone na zasadach przyjętych dla wszystkich kont wydzielanych do projektu.

                                                                             Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek


                                                                             Pytanie 3. Rachunki do podzielonej płatności przy płatnościach projektów UE po ewentualnych wyjaśnieniach MF i KAS.

                                                                             Odpowiedź.

                                                                             Bank automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT.

                                                                             Czy Bank otworzy Rachunek VAT dla Klienta - przedsiębiorcy, który nie jest „VAT-owcem”?
                                                                             Ustawa jednoznacznie wskazuje, że do każdego rachunku rozliczeniowego prowadzonego w PLN dla Klienta - przedsiębiorcy, Bank musi otworzyć i prowadzić rachunek VAT, nawet jeżeli nie rozlicza VAT-u.

                                                                             Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek


                                                                             Pytanie 4. Księgowanie kosztów bezpośrednich w organie.

                                                                             Konto – 133 –„ Rachunek budżetu”

                                                                             Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu. Zapisy na koncie 133 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem. W razie stwierdzenia błędu w dokumencie bankowym sumy księguje się zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240, jako „sumy do wyjaśnienia”. Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu.
                                                                             Na stronie Wn. Konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu. W ewidencji szczegółowej na stronie Wn konta 133 w korespondencji z kontem 901 ujmuje się:
                                                                             - otrzymane środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, środki te ujmuje się z oznaczeniem paragrafu czwartej cyfry
                                                                             - „1”,
                                                                             - otrzymane środki na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry
                                                                             – „2”- otrzymane środki na realizację PROJEKTÓW w zakresie budżetu środków europejskich środki te ujmuje się z oznaczeniem paragrafu czwartej cyfry
                                                                             - „7’- otrzymane środki pochodzące z budżetu Państwa na realizację PROJEKTÓW,środki te ujmuje się z oznaczeniem paragrafu czwartej cyfry - „9’.
                                                                             Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu (w tym: przekazanie środków na realizację wydatków do jednostek budżetowych, zwroty niewykorzystanych środków przekazanych na realizację projektów).
                                                                             Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu, saldo Ma konta 133 – kwotę wykorzystanego kredytu bankowego na rachunku budżetu.

                                                                             Konto- 223 – „Rozliczenia wydatków budżetowych”

                                                                             Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przekazane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków (realizowanego PROJEKTU z oznaczeniem odpowiednio czwartej cyfry paragrafu przekazanych środków), w korespondencji z kontem 133. Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 902. Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych na ich rachunki środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych.
                                                                             Saldo Wn konta 223 oznacza stan przekazanych i niewykorzystanych na wydatki środków na rachunkach bieżących jednostek budżetowych.

                                                                             Konto 901 – „Dochody budżetu”

                                                                             Konto 901 służy do ewidencji dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961. Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu. W ewidencji szczegółowej na stronie Ma konta 901 w korespondencji z kontem 133 ujmuje się:
                                                                             - otrzymane środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry paragrafu „1”,
                                                                             - otrzymane środki na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry – „2”
                                                                             - otrzymane środki na realizację PROJEKTÓW w zakresie budżetu środków europejskich, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry paragrafu - „7’
                                                                             - otrzymane środki pochodzące z budżetu Państwa na realizację PROJEKTÓW, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry paragrafu - „9”.
                                                                             Na kontach analitycznych konta 901 ujmuje się dochody budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej. Saldo ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok obrotowy. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961. Dochody zaewidencjonowane na koncie 901 i koncie 133 pod datą ostatniego dnia roku ujmuje się w księgach jednostki budżetowej – Urząd Miasta. Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 902 ujmuje się w szczególności wydatki:

                                                                             1/ jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań finansowych, w korespondencji z kontem 223.
                                                                             2/ realizowane z kredytu uruchomionego w formie realizacji zleceń płatniczych, w korespondencji z kontem 134
                                                                             3/ ORGANU w korespondencji z kontem 133. Na kontach analitycznych wydatków ORGANU ujmuje się wydatki realizowane z konta budżetu (odsetki od kredytów i pożyczek, wydatki związane z obsługą kredytu, zwroty dotacji z lat ubiegłych) według podziałek klasyfikacji budżetowej. Pod datą ostatniego dnia roku w celu prawidłowej ewidencji wydatki ORGANU ujmowane są w księgach jednostki budżetowej – Urzędu Miasta. Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie na koniec roku sumy wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 902 umożliwia ustalenie stanu poszczególnych wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej. Saldo Wn konta 902 oznacza sumę wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961.

                                                                             Konto 960 – „ Skumulowane wyniki budżetu”

                                                                             Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Konto 960 w ciągu roku jest przeznaczone do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności po stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, odpowiednio przeniesienia sald kont 961 i 962. Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu budżetu, a saldo Ma konta 960 – stan skumulowanej nadwyżki budżetu.

                                                                             Konto – 961 „Wynik wykonania budżetu”

                                                                             Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konto 961 ujmuje się przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 902 oraz niewykonanych wydatków w korespondencji z kontem 903.Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 901.W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku wykonania budżetu, stosownie do potrzeb sprawozdawczości. Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn oznacza stan deficytu budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki.
                                                                             W roku następnym, pod datą zatwierdzenia budżetu, saldo konta 961 przenosi się na konto 960.

                                                                             Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek


                                                                             Pytanie 5. Jak należy postąpić w sytuacji przejścia na VAT w trakcie realizacji projektu? Co beneficjent powinien zrobić? Jak wygląda przebieg takiej zmiany w projekcie?

                                                                             Odpowiedź.

                                                                             Przy złożeniu pierwszego wniosku o płatność beneficjent ma obowiązek dostarczyć informację o możliwości odzyskania podatku VAT w ramach projektu. W przypadku zaistnienia przesłanek mogących mieć wpływ na ustalenia stanu faktycznego projektu lub okoliczności prawnych związanych z realizowanym projektem beneficjent powinien dostarczyć uaktualnioną informację o możliwości odzyskania podatku VAT w ramach projektu. Każdy Beneficjent powinien mieć na uwadze, że w przypadku uzyskania prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, który wcześniej uznano za wydatek kwalifikowalny (również w przypadku zmiany prewspółczynnika/proporcji) podatnik będzie zobowiązany do zwrotu części otrzymanego dofinansowania dotyczącej podatku VAT (dla której nabył prawo do odliczenia tego podatku) odpowiednio wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych. W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT odpowiednio zgodnie z art. 90c oraz art. 91 uptu beneficjent (po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jak również i za następne lata), który w danym roku rozliczył w ramach Programu wydatki w oparciu o prognozowaną proporcję sprzedaży, która była mniejsza niż obliczona po zamknięciu roku, zobowiązany jest do zwrotu nadmiernie pobranego dofinansowania niezwłocznie po uzyskaniu prawa do korekty odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług. W przypadku gdy rzeczywista (obliczona po zamknięciu roku) proporcja sprzedaży była mniejsza niż ustalona odpowiednio zgodnie z art. 86 ust. 2g lub art. 90 ust. 4 uptu za poprzedni rok (prognozowana), w rezultacie czego beneficjent uzyskał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości niższej niż pierwotnie naliczona, nie jest możliwe podniesienie kwoty dofinansowania.

                                                                             W przypadku projektów, w których beneficjent ma możliwość częściowego odliczenia podatku VAT np. z uwagi na fakt prowadzenia działalności opodatkowanej, nieopodatkowanej lub zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT, IZ RPO WSL dopuszcza możliwość kwalifikowania podatku VAT w części, proporcjonalnie do rodzaju prowadzonej działalności.
                                                                             W każdym z wymienionych wyżej przypadków, potwierdzenie kwalifikowalności podatku od towarów i usług określone zostaje na podstawie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, złożonej najpóźniej do pierwszego wniosku o płatność. W sytuacji kwalifikowania w projekcie podatku VAT w ustalonej proporcji, beneficjent jest zobowiązany do składania do IZ RPO WSL każdego roku, w którym realizowany jest projekt, oświadczenia określającego wysokość podatku VAT możliwego do odzyskania (będąc świadomym odpowiedzialności karnej za podanie w oświadczeniu nieprawdy).
                                                                             Zgodnie z Przewodnikiem dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020.

                                                                             Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

                                                                              Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                              https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prowadzenie_ewidencji_ksiegowej_szkolenie_06092019

                                                                              Pytanie 1. Czy w projektach rozliczanych ryczałtowo wskaźniki mogą zostać przekroczone?

                                                                              Odpowiedź, 04.07.2019 r.

                                                                              Tak, mogą zostać przekroczone. Zgodnie z umową o dofinansowanie beneficjent jest zobligowany do osiągnięcia danych wskaźników na określonym – minimalnym – poziomie. Niemniej, przekroczenie wskaźników nie powoduje zmian w zakresie wysokości rozliczanej kwoty ryczałtowej.

                                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                              Pytanie 2. Jakie dokumenty trzeba zamieścić we wniosku końcowym?

                                                                              Odpowiedź, 04.07.2019 r.

                                                                              Wraz z wnioskiem końcowym zamieszczane są te same dokumenty, do których beneficjent jest zobligowany każdym innym wnioskiem o płatność. Wniosek końcowy różni się od innych – co do zasady – koniecznością wykazania, iż zachowano montaż finansowy na całym projekcie oraz osiągnięto wskaźniki.  W zakresie projektów ryczałtowych – dokumenty, jakie trzeba zamieścić wraz z wnioskiem o płatność, który rozlicza kwotę/y ryczałtową/e są wskazane w umowie o dofinansowanie. Jeśli w końcowym wniosku rozliczana jest jakaś kwota ryczałtowa (albo wszystkie), należy załączyć dokumenty określone w umowie rozliczające dane zadanie/a. W zakresie pozostałych projektów – dokumenty, do których Beneficjent został zobowiązany komunikatem IZ w zakresie rozliczania wniosków o płatność składanych po 01.07.2019 r. (https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rozliczanie_wydatkow_od_1_lipca_efs_061419).

                                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                               Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                               https://rpo.slaskie.pl/czytaj/kontrola_nieprawidlowosci_efs_szkolenie_04072019

                                                                               Pytanie 1. Kto w mieście jest odpowiedzialny za powiadomienie i wdrożenie lub monitorowanie wdrażania ustawy o dostępności we wszystkich instytucjach użyteczności publicznej? Jaka jest rola urzędu miasta?

                                                                               Odpowiedź, 21.10.2019 r.

                                                                               Za zapewnianie dostępności poprzez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień odpowiedzialna jest każda jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 np. organy władzy publicznej osobno Urząd Marszałkowski, osobno jednostki samorządu terytorialnego, osobno jednostki budżetowe (USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

                                                                               Zakres zapewniania dostępności tzw. minimalne wymagania są określone art. 6 ustawy wymagania architektoniczne, cyfrowe, informacyjno-komunikacyjne.

                                                                               Oznacza to, że podmioty publiczne:

                                                                               przekazują do 31.03.2021 Ministrowi ds. rozwoju regionalnego - Ministrowi Inwestycji i Rozwoju pierwszy raport (patrz art. 58) o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie. Raport będzie zgodny z opracowanym formularzem i będzie zawierać informacje, jak podmiot spełnia minimalne wymagania, oraz jeśli został zapewniony dostęp alternatywny na podstawie art. 7, to analiza uzasadniająca brak zapewnienia dostępności,

                                                                               raport zawierać będzie również informacje zbiorcze o stanie zapewniania dostępności w zakresie działalności jednostek podległych oraz nadzorowanych przez te organy,

                                                                               art. 14 wyznaczają, co najmniej 1 osobę pełniącą w organie władzy publicznej funkcję koordynatora ds. dostępności. Koordynator wspiera osoby ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przed podmiot publiczny, przygotowuje i koordynuje wdrożenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności oraz monitoruje działalność podmiotu w zakresie dostępu do usług świadczonych przed podmiot publiczny.

                                                                               Rola Urzędu Miasta – urząd miasta jest i ma te wymienione wyżej obowiązku dla podmiotu publicznego, czyli musi Prezydent wyznaczyć koordynatora ds. dostępności oraz ustala się, kto jaki departament/wydział za co jest odpowiedzialny, kto będzie to koordynował, kto przygotuje raport. Koordynator musi zostać powołany do dnia 30.09.2020 r. (art. 59).

                                                                               Opracowane przez dr hab. inż. arch., Prof. PŚ Katarzynę Ujmę-Wąsowicz

                                                                               Pytanie 2. Czy można pozyskać algorytm – wzór wniosków o dofinansowanie inwestycji polegających na likwidacji przeszkód w życiu osób niepełnosprawnych (przestrzeń publiczna)?

                                                                               Odpowiedź, 21.10.2019 r.

                                                                               Nie ma takiego wzoru wniosku o dofinansowanie, ale likwidacja barier architektonicznych może odbywać się poprzez:

                                                                               1. PFRON, który przyjmuje wnioski od osób indywidualnych na dofinansowanie drobnych działań, likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych w miejscu zamieszkania, ale powinna mieć także (bo to też zależy od oddziału) program skierowany do podmiotów publicznych.

                                                                               Jest do dyspozycji tzw. „program wyrównywania różnic między regionami III realizowanego w 2018 roku przez WCPR ze środków PFRONu. Informacja pozyskania pieniędzy na likwidację barier do 150 tys. zł wynika z: Programu Wyrównywania Różnic między regionami – obszar BNp. w Warszawie wnioski do PFRONu należało składać w terminie od 13 listopada 2017 r. do dnia 15 stycznia 2018 r., a obszary programu, które były realizowane w 2018 r. obejmowały:

                                                                               – obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

                                                                               – obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

                                                                               – obszar D – likwidacja barier transportowych;

                                                                               – obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

                                                                               – obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

                                                                               2. Każde miasto może we własnym zakresie przyjąć program "Likwidacji barier", który np. prowadzony mógłby być przez Zarząd Dróg Miejskich, by każda dzielnica mogła aplikować o wykonanie drobnych napraw w indywidualnych lokalizacjach.

                                                                               Poniżej znajduje się link do „Dostępności plus” dotyczącej likwidacji barier architektonicznych w postaci finansowania wind przez spółdzielnie, wspólnoty oraz instytucje.

                                                                               https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/lepszy-dostep-do-budynkow-sa-pieniadze-na-windy-podjazdy-i-likwidacje-barier-architektonicznych


                                                                               Opracowane przez dr hab. inż. arch., Prof. PŚ Katarzynę Ujmę-Wąsowicz

                                                                               Pytanie 3. Jakie nowe przepisy dotyczące omawianej tematyki?

                                                                               Odpowiedź, 21.10.2019 r.

                                                                               Dla projektanta architekta i nadzoru budowlanego obowiązujące przepisy to:

                                                                               „Prawo budowlane” (zmiany od 2019 r): artykuły 5, 9, 29, 34, 36a, 59a;

                                                                               Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (zmiany od 2018 r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:paragrafy: 16, 18, 20, 21, 22, 40, 42, 54, 55, 61, 62, 74, 81, 83, 85, 86, 87, 104, 105, 129, 155, 192a, 193, 198, 299, 302.

                                                                               Ponadto zapisy ogólne:

                                                                               1. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014 – 2020 (2015 r.)  część I Równość szans i niedyskryminacja;

                                                                               2Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Załącznik nr 2 – Standardy dostępności dla polityki spójności 2014 – 2020;

                                                                               Dodatkowe dokumenty:

                                                                               1. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020,
                                                                               2. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,
                                                                               3. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - język łatwy,
                                                                               4. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020.

                                                                               W Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji są przytoczone następujące Akty prawne i dokumenty regulujące zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami:

                                                                               1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z późn. zm.);

                                                                               2) Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. ratyfikowana przez Polskę dnia 6 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169), zwana dalej „Konwencją”;

                                                                               3) Traktat o Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 202 z 07.06.2016, str. 1);

                                                                               4) Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 202 z 07.06.2016, str.1);

                                                                               5) Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 391);

                                                                               6) ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1219);

                                                                               7) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12. 2013, str. 320, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym”;

                                                                               8) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem dotyczącym EFS”;

                                                                               9) Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa, zwany dalej „Umową Partnerstwa”;

                                                                               10) komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 15 listopada 2010 r.– Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności na lata 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier COM(2010) 636 wersja ostateczna, zwany dalej „Europejską strategią w sprawie niepełnosprawności”;

                                                                               11) zalecenie nr Rec (2006)5 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich – Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie w latach 2006-2015;

                                                                               12) komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 21 września 2010 r. – Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-2015 COM(2010) 491 wersja ostateczna.

                                                                               Warto również odwiedzić stronę: https://www.power.gov.pl/dostepnosc

                                                                               Opracowane przez dr hab. inż. arch., Prof. PŚ Katarzynę Ujmę-Wąsowicz

                                                                               Pytanie 4. Najważniejsze informacje przedstawione na konferencji (np. akty prawne).

                                                                               Odpowiedź, 21.10.2019 r.

                                                                               Wszystkie materiały i prezentacje ze szkolenia są dostępne na stronie: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/nasze_miasta_nie_kuleja_dostepnosc_szkolenie_092619

                                                                               Warto również zapoznać się z odpowiedzią na pytanie nr 3.

                                                                               Opracowane przez
                                                                               dr hab. inż. arch., Prof. PŚ Katarzynę Ujmę-Wąsowicz

                                                                                Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                https://rpo.slaskie.pl/czytaj/nasze_miasta_nie_kuleja_szkolenie_z_zasady_dostepnosci

                                                                                Pytanie 1. Co oznacza sformułowanie osoby z otoczenia obszaru rewitalizacji?

                                                                                Odpowiedź, 6 sierpnia 2019 r.

                                                                                Zgodnie z regulaminem konkursu, zapisy zawarte w tym regulaminie wynikają w szczególności z m.in. dokumentu pn. Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

                                                                                Zgodnie z odnośnym dokumentem, projekty rewitalizacyjne, co do zasady, realizowane są na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji, gdyż celem głównym takich projektów jest przede wszystkim bezpośrednie działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej na danym obszarze oraz wsparcie jego mieszkańców. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest, aby do objęcia wsparciem dopuszczone zostały także projekty planowane do realizacji / zlokalizowane poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji, w szczególności, w których działania będą prowadzone na styku obszaru wyznaczonego do rewitalizacji i obszaru zdegradowanego, jednak tylko i wyłącznie jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Dotyczy to zwłaszcza inicjatyw społecznych nakierowanych np. na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji, gdzie rozwiązania dedykowane ludności z obszaru rewitalizacji mogą być podejmowane poza tym obszarem.

                                                                                Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego na realizację celów określonych dla rewitalizacji.

                                                                                Z powyższego wynika, że kryterium dodatkowe w kontekście „otoczenia” nie może być traktowane np. jako automatyczna możliwość objęcia wsparciem mieszkańców całego miasta.

                                                                                Nie istnieje jednolita definicja otoczenia. Wszelako, na podstawie ww. zapisów można przyjąć, że w kontekście kryterium, o którym mowa w pytaniu, otoczeniem jest obszar, który łącznie spełnia następujące warunki:

                                                                                1) fizycznie znajduje się poza obszarem rewitalizowanym;
                                                                                2) jest bezpośrednio lub pośrednio powiązany z obszarem rewitalizowanym pod względem celowym i funkcjonalnym;
                                                                                3) charakteryzuje się wyjątkowością, dzięki której skierowanie wsparcia również do osób, które go zamieszkują jest uzasadnionym odstępstwem od reguły kierowania wsparcia wyłącznie do osób z obszaru rewitalizacji.

                                                                                Wnioskodawca, który chce otrzymać dodatkowe punkty za spełnienie odnośnego kryterium, powinien charakteryzować się wiedzą nt. specyfiki procesu wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, w szczególności w kontekście kwestii społecznych a także nt. specyfiki konkretnych obszarów zdegradowanych w danym mieście wymagających wsparcia w postaci instrumentów aktywizacji zawodowej. Ponadto, powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie precyzyjne uzasadnienie dla skierowania wsparcia do osób z tego obszaru, w szczególności wskazać powiązanie celowościowe i funkcjonalne z obszarem rewitalizacji oraz scharakteryzować wyjątkowość (specyfikę), o której mowa powyżej.

                                                                                W kontekście niniejszego konkursu, otoczeniem obszaru rewitalizowanego jest obszar fizyczny ujęty pod względem społecznym, który ma bezpośredni wpływ na poziom aktywności zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizowanego, w rezultacie czego osoby te mają większe prawdopodobieństwo podjęcia trwałej aktywności zawodowej.

                                                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                Pytanie 2. Czy można ująć w kosztach bezpośrednich koszt personelu odpowiedzialnego za organizację i nadzór nad stażami dla uczestników projektu, a jeśli tak, to jaką stawkę z Taryfikatora należy przyjąć: stawkę 55 zł/h dla pośrednika pracy (dotyczącą również osoby zajmującej się organizacją staży) czy stawkę 35 zł/h dla specjalisty do spraw zatrudnienia (staży)?

                                                                                Odpowiedź, 21 sierpnia 2019 r.

                                                                                Jakkolwiek właściwy załącznik do regulaminu konkursu sugeruje, że koszt, o którym mowa w pytaniu, można ująć w kosztach bezpośrednich, to jednak zgodnie z wytycznymi kwalifikowania wydatków koszty administracyjne związane z obsługą projektu są kosztami pośrednimi. Ponadto, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z 16 czerwca 2015 (znak: DZF.IV.8610.16.2015.RP1), „definicja kosztów pośrednich zawarta w Wytycznych obejmuje wszystkie koszty administracyjne związane z obsługą projektu” oraz „koszty pośrednie obejmują m.in. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.: (…) organizacja wsparcia w ramach projektu”.

                                                                                W opinii Instytucji Organizującej Konkurs koszt, o którym mowa w pytaniu, może być ujęty w kosztach bezpośrednich wyłącznie pod warunkiem, że zakres obowiązków tych osób będzie wykraczał poza organizację i nadzór nad stażami.

                                                                                Przykładowo, jeżeli będzie zawierał pośrednictwo pracy w zakresie wyboru stażodawcy optymalnego z punktu widzenia indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestnika oraz potrzeb rynku pracy, wówczas można określić stawkę dla pośrednika pracy (55,00 zł za godzinę). W przypadku innego niż pośrednictwo w wyborze stażodawcy dodatkowego (merytorycznego) zakresu obowiązków należy określić stawkę dla specjalisty ds. staży (35,00 zł za godzinę).

                                                                                Wnioskodawca musi w treści wniosku uzasadnić konieczność zaangażowania osób, o których mowa w pytaniu. Komisja Oceny Projektów może uznać odnośne uzasadnienie za niewystarczające.

                                                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                Pytanie 3. Czy można uznać, że projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego programu rewitalizacji, jeżeli projekt był zaplanowany w tym programie, ale wnioskodawca zmienił zaplanowaną do objęcia grupę docelową z osób zamieszkujących tereny rewitalizowane na osoby zamieszkujące teren całego miasta OSI?

                                                                                Odpowiedź, 21 sierpnia 2019 r.

                                                                                Tak, ponieważ w uzasadnieniu kryterium dodatkowego pn. Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji? znajduje się wyjaśnienie, zgodnie z którym „w odniesieniu do wynikania projektu z PR weryfikowane będzie, czy: (…) projekt znajduje się na liście projektów podstawowych lub uzupełniających (projekt musi być zgodny z projektem w PR w co najmniej 2 z następujących parametrów: 1. Okres realizacji; 2. Dane Wnioskodawcy lub Partnera; 3. 100% uczestników projektu będą stanowić osoby z obszaru rewitalizacji bądź jego otoczenia; 4. Działania)”, a więc sama zmiana grupy docelowej nie wpływa na okres realizacji projektu, dane realizatora projektu oraz działania.

                                                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                Pytanie 4. Czy wnioskodawca posiadający – na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – siedzibę poza województwem śląskim i oddział w województwie śląskim bez oddzielnego Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) spełnia kryterium dostępu pn. Czy Projektodawca/Partner wiodący posiada siedzibę na obszarze OSI?

                                                                                Odpowiedź, 26 sierpnia 2019 r.

                                                                                Jeżeli oddział wnioskodawcy nie ma odrębnego numeru NIP dla województwa śląskiego, nie spełnia kryterium dostępu.

                                                                                Kryterium dotyczy NIP w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a nie NIP w zakresie VAT.

                                                                                Chodzi w nim o oddział na obszarze województwa śląskiego, który spełnia określone warunki organizacyjne i techniczne wskazujące na samodzielność i niezależność od "organizacji-matki".

                                                                                Aby je spełnić, oddział musi być pracodawcą, czyli jednostką organizacyjną mającą zdolność do zatrudniania pracowników, a więc łącznie spełniać następujące warunki:

                                                                                • być na tyle wyodrębniony organizacyjnie i finansowo, aby stanowić placówkę zatrudnienia dla pracowników;
                                                                                • posiadać zdolność do samodzielnego (a nie w oparciu o pełnomocnictwo / upoważnienie udzielone przez "organizację-matkę") zatrudniania pracowników we własnym imieniu i do dokonywania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy, a więc może występować samodzielnie jako strona w stosunkach pracy.

                                                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                Pytanie 5. Czy jeżeli w wykazie zamieszczonym na stronie internetowej nie ma jakiegoś miasta z listy OSI, to znaczy, że mieszkańcy tego miasta nie mogą być uczestnikami projektu z konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-073/19?

                                                                                Odpowiedź, 4 września 2019 r.

                                                                                Mieszkańcy takiego miasta nie mogą być uczestnikami projektu z tego konkursu, co wynika ze znajdującego się na stronie 28 regulaminu zastrzeżenia w brzmieniu „(…) miasto planowane do wsparcia z listy OSI musi posiadać aktualny i pozytywnie zaopiniowany przez IZ RPO program rewitalizacji (…)”.

                                                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                Pytanie 6. Czy uczestnikiem projektu może być każda osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy i zamieszkała na terenie miasta OSI czy – przeciwnie – są jakieś ograniczenia związana z zamieszkiwaniem na obszarach rewitalizowanych (określonymi w programie rewitalizacji)?

                                                                                Odpowiedź, 4 września 2019 r.

                                                                                Uczestnikiem projektu może być każda osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, zamieszkała na terenie miasta OSI będącego samodzielną gminą mającą (lub miastem wchodzącym w skład gminy mającej) aktualny i pozytywnie zaopiniowany przez IZ RPO program rewitalizacji.

                                                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_7_1_3_konkurs_rpsl_07_01_03_ip_02_24_07319

                                                                                 Pytanie 1. Czy w projektach rozliczanych ryczałtowo wskaźniki mogą zostać przekroczone?

                                                                                 Odpowiedź.

                                                                                 Tak, mogą zostać przekroczone. Zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent jest zobligowany do osiągnięcia danych wskaźników na określonym – minimalnym – poziomie. Niemniej, przekroczenie wskaźników nie powoduje zmian w zakresie wysokości rozliczanej kwoty ryczałtowej.

                                                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                 Pytanie 2. Jakie dokumenty trzeba zamieścić we wniosku końcowym?

                                                                                 Odpowiedź.

                                                                                 Wraz z wnioskiem końcowym zamieszczane są te same dokumenty, do których Beneficjent jest zobligowany każdym innym wnioskiem o płatność. Wniosek końcowy różni się od innych – co do zasady – koniecznością wykazania, iż zachowano montaż finansowy na całym projekcie oraz osiągnięto wskaźniki.

                                                                                 a) W zakresie projektów ryczałtowych – dokumenty, jakie trzeba zamieścić wraz z wnioskiem o płatność, który rozlicza kwotę/y ryczałtową/e są wskazane w umowie o dofinansowanie. Jeśli w końcowym wniosku rozliczana jest jakaś kwota ryczałtowa (albo wszystkie), należy załączyć dokumenty określone w umowie rozliczające dane zadanie/a.

                                                                                 b) W zakresie pozostałych projektów – dokumenty, do których Beneficjent został zobowiązany komunikatem IZ w zakresie rozliczania wniosków o płatność składanych po 01.07.2019 r. (https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rozliczanie_wydatkow_od_1_lipca_efs_061419).

                                                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/kontrola_nieprawidlowosci_efrr_szkolenie_04_07_2019

                                                                                  Pytanie 1. Czy w ramach III typu mogą zostać objęci wsparciem uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej? Dodatkowo, co w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, kiedy mogą zostać objęci wsparciem?

                                                                                  Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                                                  Tak, w ramach III typu mogą zostać objęci wsparciem uczniowie klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych w przypadku zrezygnowania z kompleksowości wsparcia w projekcie tzn. zamiast trzech elementów łącznie w projekcie tj.:

                                                                                  1. doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,

                                                                                  2. przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

                                                                                  3. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty, zapewniona zostanie realizacja co najmniej jednego z działań, o których mowa w lit. a i b poza projektem. Wówczas działania, o których mowa w lit. b i c mogą być realizowane niezależnie od etapu edukacyjnego na którym znajduje się uczeń.

                                                                                  Należy pamiętać, że wówczas nie ma możliwości doposażenia szkół lub placówek dla klas I-III szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Doposażenie możliwe jest tylko dla klas IV-VIII SP objętych wsparciem w projekcie.

                                                                                  W ramach III typu projektu uczeń z niepełnosprawnością może zostać objęty wsparciem bez względu na etap edukacyjny na którym się znajduje.

                                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                  Pytanie 2. Czy istnieją ograniczenia odnośnie terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu?

                                                                                  Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                                                  Maksymalny okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy, a planowany okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 31 grudnia 2022 r.

                                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                  Pytanie 3. Czy w przypadku zespołu szkół brana jest pod uwagę całościowa liczba uczniów patrząc pod kątem ograniczeń i limitów w realizacji projektów?

                                                                                  Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                                                  W przypadku gdy wnioskodawcą jest zespół szkół, ale projekt będzie realizowany tylko w jednej z nich, brana jest pod uwagę tylko ilość uczniów z tej konkretnej szkoły. Maksymalna wartość wsparcia na jedną szkołę lub placówkę systemu oświaty nie może być wyższa niż:

                                                                                  - 300 000,00 PLN w przypadku gdy do szkoły lub placówki systemu oświaty uczęszcza nie więcej niż 300 uczniów,
                                                                                  - 500 000,00 PLN w przypadku gdy do szkoły lub placówki systemu oświaty uczęszcza powyżej 300 uczniów.

                                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                  Pytanie 4. Czy lokalizacja siedziby Partnera ma znaczenie w przypadku konkursu dotyczącego Obszarów Strategicznej Interwencji?

                                                                                  Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                                                  Siedziba szkoły lub placówki systemu oświaty, w której będzie realizowany projekt musi znajdować się na obszarach wiejskich. Natomiast lokalizacja siedziby Partnera projektu nie ma znaczenia.  

                                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                  Pytanie 5.
                                                                                  Czy podmioty, które obecnie realizują projekt z poddziałania 11.1.4 będą wykluczone z ubiegania się o dofinansowanie?

                                                                                  Odpowiedź, 25.07.2019 r. 
                                                                                  Szkoły lub placówki systemu oświaty, które otrzymały wsparcie w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach poddziałania 11.1.4 nie są wykluczone z ubiegania się o kolejne dofinansowanie. Należy jednak pamiętać, że taki podmiot nie otrzyma 10 pkt za kryterium dodatkowe „Czy projekt skierowany jest do szkół lub placówek, które nie otrzymały wsparcia w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach Poddziałania 11.1.4?".

                                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                  Pytanie 6. Czy szkoła może wybrać sobie kilka typów projektów do realizacji? Czy istnieje w tym przypadku jakieś ograniczenie?

                                                                                  Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                                                  Szkoła lub placówka systemu oświaty ubiegająca się o dofinansowanie ma możliwość wyboru typów projektów w dowolnej konfiguracji w zależności od zdiagnozowanych potrzeb. Niedopuszczalna jest jednak sytuacja, aby realizowany był wyłącznie typ IV.

                                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                  Pytanie 7. Co w sytuacji, gdy gmina chce złożyć wniosek o dofinansowanie uwzględniając kilka szkół, gdzie część z nich była już wcześniej objęta wsparciem z podziałania 11.1.4, czy wówczas otrzyma 10 pkt za dodatkowe kryteria?

                                                                                  Odpowiedź, 25.07.2019 r. 
                                                                                  Projekt obejmujący wsparciem szkoły lub placówki systemu oświaty, które otrzymały wsparcie w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach poddziałania 11.1.4 nie może otrzymać 10 pkt za dodatkowe kryterium „Czy projekt skierowany jest do szkół lub placówek, które nie otrzymały wsparcia w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach Poddziałania 11.1.4?”.

                                                                                  Istnieje jednak możliwość, aby gmina złożyła osobny wniosek na szkoły, które nie były dotychczas objęte wsparciem w ramach poddziałania 11.1.4. Wówczas taki projekt może otrzymać dodatkowe 10 pkt.

                                                                                  Trzeba pamiętać tylko o tym, że grupa docelowa objęta wsparciem w ramach projektów nie może się powtarzać.

                                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                  Pytanie 8. Jak należy poprawnie wskazać we wniosku liczbę osób objętych wsparciem skoro projekt trwa dwa lata, a już po upływie roku liczba uczniów się zmieni?

                                                                                  Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                                                  Wnioskodawca powinien przeanalizować jaką ilość osób ogółem zamierza objąć wsparciem w ramach projektu i uwzględnić wszystkich uczestników. Liczba ta powinna mieć odzwierciedlenie we wskaźnikach projektu.

                                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                  Pytanie 9. W przypadku szkoły publicznej prowadzonej przez inny niż publiczny organ prowadzący, gdzie nie obowiązuje Karta Nauczyciela i brany jest pod uwagę czas pracy wynikający z Kodeksu Pracy, czas pracy nauczyciela również nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie?

                                                                                  Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                                                  Czas pracy nauczyciela bez względu czy jest on zatrudniony na podstawie Karty nauczyciela czy kodeksu pracy nie może przekroczyć 276 godzin. Wynika to z zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (podrozdział 6.15 pkt 8 lit. b) „wydatki związane z zaangażowaniem personelu w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie”. Zapis ten należy interpretować w kontekście pkt 2 podrozdziału 6.15: „wydatki związane z wynagrodzeniem personelu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi”. Mając na uwadze powyższe, w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela do wymiaru 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego należy uwzględnić cały czas ich pracy, o którym mowa w ustawie - Karta Nauczyciela, a nie wyłącznie zajęcia wynikające z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum).

                                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                  Pytanie 10. Czy można wydatek o nazwie „szkolenie dla nauczycieli” zapisać pod jedną pozycją , a jego części składowe zawrzeć w opisie?

                                                                                  Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                                                  Tak, jak najbardziej wydatek ”szkolenie dla nauczycieli” może być zawarty pod jedną pozycją. Części składowe wydatku wraz z cenami powinny być jednak wyszczególnione w opisie. Podczas konstruowania budżetu należy unikać rozbijania budżetu na dziesiątki wydatków. Budżet powinien być przejrzysty i czytelny.

                                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                  Pytanie 11. Czy Prezes lub Skarbnik może upoważnić dyrektora do złożenia wniosku w LSI i SEKAP?

                                                                                  Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                                                  Wniosek o dofinansowanie może zostać podpisany i złożony przez osobę upoważnioną, nieposiadającą statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy. Osoba taka powinna posiadać pełnomocnictwo zawierające elementy wymienione w rozdziale 8 lit. b  Regulaminu konkursu.

                                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                  Pytanie 12. Czy w III typie można objąć wsparciem uczniów zdolnych poprzez organizację zajęć dodatkowych?

                                                                                  Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                                                  Tak, w ramach 3 typu operacji można objąć wsparciem również uczniów zdolnych, gdyż uczniowie zdolni to uczniowie ze specjalnymi potrzebami zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie konkursu oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Szczegółowe informacje nt. specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych znajdują się w ww. dokumentach.

                                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                  Pytanie 13.
                                                                                  Czy jest możliwość finansowania np. kółka teatralnego jako zajęć artystycznych?

                                                                                  Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                                                  Wnioskodawca w ramach projektu może zaplanować zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne np. poprzez zajęcia teatralne. Należy pamiętać, iż zajęcia takie muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2017 r.,poz.1591 z późn. zm.).

                                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                  Pytanie 14. Czy w I typie istnieje możliwość zakupu tabletów lub laptopów?

                                                                                  Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                                                  W ramach I typu projektu możliwy jest zakup tylko drobnych pomocy dydaktycznych typu podręczniki, gry, tablety, które są niezbędne do prowadzenia zajęć, są bezpośrednio powiązane ze wsparciem w ramach I typu i wynikają z diagnozy. Ważne jest również to, jaka jest specyfika projektu i uzasadnienie przedstawione we wniosku.

                                                                                  Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno- przyrodniczych możliwe jest tylko w ramach II typu.

                                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                  Pytanie 15. Czy wkład własny lub jego część może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich?

                                                                                  Odpowiedź, 25.07.2019 r. 
                                                                                  Wkład własny lub jego część nie może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich. Nie dotyczy to projektów rozliczanych z zastosowaniem kwot ryczałtowych oraz projektów, w których w ramach każdego wydatku wskazano wkład własny na poziomie określonym w regulaminie konkursu.

                                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                  Pytanie 16. Czy może zostać objęta wsparciem szkoła podlegająca pod konkretny organ prowadzący przy równoczesnym zawarciu partnerstwa z organem prowadzącym inną szkołę.

                                                                                  Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                                                  W ramach projektu może zostać zawarte partnerstwo z innym organem prowadzącym, należy jednak pamiętać, iż Wnioskodawca musi być organem prowadzącym dla placówki/placówek objętej/objętych wsparciem w ramach projektu. Zgodnie z kryterium dostępu „Czy wnioskodawcą w projekcie jest organ prowadzący szkołę lub placówkę, do której skierowane jest wsparcie?” weryfikowane będzie czy wnioskodawcą jest organ prowadzący szkoły lub placówki, do których skierowane jest wsparcie. Warunek musi być spełniony dla wszystkich szkół objętych wsparciem w projekcie (projekt musi obejmować wsparciem wyłącznie szkoły podlegające pod jeden organ prowadzący).

                                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                  Pytanie 17. Jak poprawnie należy podać w II typie liczbę uczestników, w przypadku gdy doposażona sala ma 30 miejsc, a w zajęciach będzie uczestniczyć tylko 8 uczniów?

                                                                                  Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                                                  Liczba uczniów wykazana we wskaźniku musi być zgodna z faktyczną liczbą dzieci objętych wsparciem, niezależnie od tego na ile miejsc będzie wyposażona pracownia.

                                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                  Pytanie 18. Proszę o pomoc w interpretacji zapisów Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-316/19. W ramach planowanego projektu kierowanego do szkół podstawowych chcemy zorganizować m.in. zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów zdolnych oraz zajęcia uzupełniające z języka angielskiego dla uczniów z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej. Czy zajęcia te kwalifikują się pod I czy III typ projektu? Czy w ramach tych zajęć możemy doposażyć szkołę w pomoce dydaktyczne?

                                                                                  Odpowiedź, 25.07.2019 r.
                                                                                  Zarówno w ramach I jak i III typu projektu możliwa jest realizacja zajęć rozwijających z języka angielskiego dla uczniów zdolnych oraz zajęcia uzupełniające z języka angielskiego dla uczniów z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej.

                                                                                  W ramach I typu możliwy jest tylko zakup drobnych pomocy dydaktycznych, podręczników, gier, tabletów niezbędnych do prowadzenia zajęć.

                                                                                  W III typie możliwe jest doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

                                                                                  Należy tylko pamiętać, że w ramach III typu wsparciem mogą być objęte klasy IV-VIII szkoły podstawowej w przypadku kompleksowości wsparcia w projekcie. W przypadku zrezygnowania z kompleksowości wsparcia w projekcie tzn. jeżeli zamiast trzech elementów łącznie w projekcie tj.:

                                                                                  1. a) doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,

                                                                                  2. b) przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

                                                                                  3. c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty, zapewniona zostanie realizacja co najmniej jednego z działań, o których mowa w lit. a i b, poza projektem, działania, o których mowa w lit. b i c mogą być realizowane niezależnie od etapu edukacyjnego na którym znajduje się uczeń tj. klasy I – VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

                                                                                  Należy pamiętać, że wówczas nie ma możliwości doposażenia szkół lub placówek dla klas I-III szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Doposażenie możliwe jest tylko dla klas IV-VIII SP objętych wsparciem w projekcie.

                                                                                  W ramach III typu projektu uczeń z niepełnosprawnością może zostać objęty wsparciem bez względu na etap edukacyjny na którym się znajduje.

                                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_1_4_poprawa_efektywnosci_ksztalcenia_ogolnego_316_19

                                                                                   Pytanie 1. Jeżeli zamieszczam zapytanie w Bazie konkurencyjności, bo wartość zamówienia powyżej 50 000 zł, to czy jednocześnie muszę zamieścić to ogłoszenie na swojej stronie internetowej (BIP)?Odpowiedź.

                                                                                   Nie ma takiego obowiązku, jednak zamieszczenie zapytania dodatkowo na BIP nie narusza postanowień wytycznych.

                                                                                   Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza
                                                                                   Pytanie 2. Jeżeli zamieszczono w Bazie konkurencyjności zapytanie na dostawę ze względu na nierozstrzygnięcie 2 zadań z przetargu nieograniczonego i w zasadzie powielono SIWIZ z pominięciem pozostałych zadań, zastosowano w zasadzie ustawę o zamówieniach publicznych. Czy jest to błąd, uchybienie?Odpowiedź.

                                                                                   Opisana sytuacja może być potraktowana jako naruszenie postanowień Wytycznych gdyby zapisy skopiowane z SIWZ były sprzeczne z wytycznymi. Z oczywistych względów nie mogę ocenić czy taka sytuacja miała miejsce nie widząc treści zapytania.

                                                                                   Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                                   Pytanie 3. Łączna wartość zamówień na usługę stanowi w instytucji mniej niż 30 000 euro. Czy do sposobu ustalania zasad postępowania osobno robimy rozeznanie dla każdej umowy tzn. np. do 30 000 zł + 30 000 zł (dwie umowy "unijne" + 15 000 zł wydatki własne). Czy musimy łączyć te wydatki i stosować zasady dla zamówień powyżej 50 000 zł?
                                                                                   Odpowiedź.

                                                                                   Zgodnie z postanowieniami pkt 6.5.12) wytycznych kwalifikowalności podmioty, które są zamawiającymi w rozumieniu Pzp, po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości wskazanej w art. 4 ust. 8 Pzp lub w przypadku zamówień sektorowych wartości wskazanej w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust. 8 Pzp, określają wartość zamówienia w odniesieniu do danego projektu w celu stwierdzenia, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności, czy procedurze rozeznania rynku.

                                                                                   Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                                   Pytanie 4. Czy w przypadku ustalenia kryterium oceny cena może stanowić 100%, jeżeli postępowanie realizowane jest na podstawie art. 138 o PZP?Odpowiedź.

                                                                                   Tak, zgodnie z art. 138o zamawiający prowadzi postępowanie wg zasad tam wskazanych, bez stosowania przepisów art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                                                   Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                                   Pytanie 5. W rozeznaniu rynku czy z szacowania np. przez wysłanie zapytania do min. 3 wykonawców można już wyłonić wykonawcę, czy należy te zapytania ponowić na stronie lub przesłać do tych samych trzech?Odpowiedź.

                                                                                   Ustalenie wartości zamówienia ma inny cel niż postępowanie w celu wyboru oferty. Dodatkowo wykonawcy wskazując szacowaną wartość zamówienia nie składają oferty, stosując często inne zasady wyceny. Reasumując, dopiero po dokonaniu ustalenia wartości zamówienia należy przeprowadzić procedurę rozeznania rynku.

                                                                                   Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                                   Pytanie 6. Proszę o interpretację art. 144 pkt 6 ustawy o zamówieniach publicznych, który umożliwia wprowadzanie zmian w zakresie umowy to jest: „łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.” Interpretacja dotyczy dokonywanych zmian w umowie o łącznej wartości zmian nie mniejszej od 10% wartości zamówienia w przypadku zamówień na usługi lub dostawy. Czy użycie słowa „zmiana” w cytowanej treści artykułu oznacza, że dotyczy ona zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia wartości zamówienia, a co za tym idzie dokonywania zmian w umowie? Pytanie to nasuwa się w związku z licznymi przykładami gdzie zmiany w umowach z zastosowaniem art. 144 pkt. 6 dokonywane są tylko przy „zwiększeniu” wartości zamówienia.
                                                                                   Odpowiedź.

                                                                                   Zastosowanie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień jest możliwe zarówno w zakresie zmniejszenia jak i zwiększenia wartości umowy z wykonawcą o wskaźniki procentowe wskazane w powołanym przepisie. Ustawodawca posługuję się pojęciem "zmiany" a nie "zwiększenia". Zmiana oznacza możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia umownego.

                                                                                   Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rozeznanie_rynku_i_zasada_konkurencyjnosci_szkolenie_11062019

                                                                                    Pytanie 1. Jeżeli mam wydzielony rachunek bankowy dla projektu współfinansowanego z UE, to otrzymane środki powinniśmy przekazać z rachunku bieżącego niezwłocznie po ich otrzymaniu na wydzielony rachunek bankowy, czy można te środki mieć w dyspozycji na bieżącym rachunku?
                                                                                    Odpowiedź.

                                                                                    Wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi projektu.
                                                                                    Każdy beneficjent jest zobowiązany do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego/subkonta/rachunku pomocniczego przeznaczonego do obsługi projektu.
                                                                                    Po podpisaniu umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich wydatków w ramach projektu z ww. wyodrębnionego rachunku bankowego/subkonta/rachunku pomocniczego przeznaczonego do obsługi projektu.
                                                                                    W przypadku poniesienia w ramach projektu wydatku przed podpisaniem umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązany jest wraz z pierwszym wnioskiem o płatność dostarczyć oświadczenie o numerze rachunku, z którego wydatki zostały poniesione (wzór oświadczenia stanowi załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność).
                                                                                    W przypadku projektu partnerskiego beneficjent (Lider) zobowiązany jest wraz z pierwszym wnioskiem o płatność dostarczyć oświadczenie o wyodrębnionym do obsługi projektu numerze rachunku bankowego, z którego będą ponoszone wydatki partnera projektu (wzór oświadczenia stanowi załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność).
                                                                                    Dopuszczalne jest stosowanie tzw. rachunku bankowego transferowego, na który IZ RPO WSL przekazuje beneficjentowi transze dofinansowania (zarówno zaliczki jak i refundacji). Jednakże otrzymane środki beneficjent zobowiązany jest przekazywać bez zbędnej zwłoki na wyodrębniony do obsługi projektu rachunek bankowy. Wszyscy beneficjenci wybrani do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020 zobowiązani są do złożenia do umowy o dofinansowanie (formularz nr 5.2 - jeden z niezbędnych dokumentów do podpisania umowy) „oświadczenia o otwarciu wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi projektu” i przedstawienia umowy z bankiem/zaświadczenia z banku potwierdzającego jego otwarcie. Wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego wpisywany jest do umowy o dofinansowanie.

                                                                                    Celem posiadania przez beneficjenta wyodrębnionego rachunku bankowego/subkonta/rachunku pomocniczego do obsługi projektu jest m.in.:
                                                                                    •zapewnianie przejrzystości identyfikacji poszczególnych operacji dotyczących ponoszenia wydatków w projekcie,
                                                                                    •kontrola środków przekazywanych beneficjentowi w postaci zaliczek oraz prawidłowości ich wykorzystania,
                                                                                    •prawidłowe zarządzanie środkami w ramach RPO WSL np. w zakresie dokonywanych zwrotów, umożliwienie kontroli prawidłowości wykorzystania rozliczania środków wypłaconych w formie zaliczki,
                                                                                    •posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego dla projektu wpływa na przejrzystą identyfikację poszczególnych operacji dotyczących ponoszenia wydatków w projekcie,co pozwala Instytucji Zarządzającej na zarządzanie programem operacyjnym zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami zgodnie z art. 125 ust 4 b rozporządzenia ogólnego,
                                                                                    • pozytywny wpływ na procedury zapewniające właściwą ścieżkę audytu poprzez prowadzenie w formie elektronicznej dokumentacji księgowej, w tym kwot podlegających odzyskaniu, kwot odzyskanych i kwot wycofanych w odniesieniu do każdej operacji,
                                                                                    •ułatwienie zarządzania środkami w ramach RPO WSL np. kontrola nad środkami europejskimi i zapobieganie czerpania korzyści z przechowywania na rachunku bankowym.
                                                                                    W przypadku zmiany banku do obsługi projektu lub numeru rachunku bankowego beneficjent ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie IZ RPO WSL i złożyć oświadczenie o rachunku bankowym wraz z dokumentem potwierdzającym. Brak zgłoszenia ww. zmiany będzie skutkować opóźnieniem w realizacji wypłaty, spowodowanym przekazaniem środków na nieaktualny rachunek bankowy beneficjenta.
                                                                                    W przypadku, gdy beneficjent będzie korzystał z zaliczki, umowa wskazywać winna również informacje dotyczące oprocentowania wyodrębnionego rachunku, w przypadku braku tej informacji, należy dostarczyć stosowne oświadczenie banku. Dofinansowanie będzie przekazywane beneficjentowi przez płatnika/ IZ RPO WSL, w formie zaliczki/refundacji poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu, zgodnie z terminarzem wypłat środków europejskich, obowiązującym w BGK, pod warunkiem dostępności środków.
                                                                                    W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym prowadzonym przez płatnika/IZ RPO WSL, z którego dokonywana jest wypłata, środki zostaną wypłacone beneficjentowi niezwłocznie po wpływie na rachunek bankowy niezbędnej wysokości przedmiotowych środków.

                                                                                    Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                                                                                    Pytanie 2.
                                                                                    Zgodnie z zawartą umową operacje gospodarcze księgowe powinny być wyodrębnione, także wydatki sprzed zawarcia umowy (operacje związane z projektem sprzed zawarcia umowy). W jaki sposób powinien zrobić beneficjent, czy poprzez ewidencję pozabilansową i na jakich kontach założyć tą ewidencję, gdyż nie można wyodrębnić ewidencji księgowej bilansowej na zamkniętych księgach?Odpowiedź.

                                                                                    Beneficjent może dokonać wyodrębnienia ewidencji księgowej do projektu poprzez odpowiednie zmiany w polityce rachunkowości polegające na:
                                                                                    wprowadzeniu dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych, pozwalających na wyodrębnienie operacji związanych z danym projektem, w układzie umożliwiającym uzyskanie informacji wymaganych w zakresie rozliczania i kontroli projektu lub wprowadzeniu wyodrębnionego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem.
                                                                                    Wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia sporządzanie zestawienia lub rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowym ujmujących wszystkie operacje związane z projektem.
                                                                                    Prowadząc ewidencję księgową Beneficjent opisuje w swojej polityce rachunkowości wyraźnie sposób powiązania dokumentu zarejestrowanego w informatycznych zbiorach ksiąg z dokumentem źródłowym znajdującym się w archiwum papierowych dokumentów, tj. zapewnia ścieżkę audytu.

                                                                                    Kod księgowy w ramach systemu księgowego.
                                                                                    Programy finansowo księgowe zazwyczaj posiadają funkcje oznaczania operacji księgowych tzw. cechami, znacznikami, itp. Jeżeli program księgowy daje możliwość takiego oznaczania(wyodrębniania) operacji i jednocześnie pozwala na sporządzanie wydruków (w tym zwłaszcza zapisów na kontach księgowych) zarówno wszystkich zapisów księgowych jak i zapisów dotyczących tylko wybranych, odpowiednio oznaczonych operacji, to taka ewidencja spełnia warunki określone w przepisach unijnych dotyczące „zachowania odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji dotyczących projektu”. Używanie takiego kodu księgowego w bardzo istotny sposób upraszcza ewidencję, dając jednoczenie efekt taki sam jak stosowanie kont analitycznych, czy pozabilansowych. System oznaczeń musiałby być jednak odpowiednio skonfigurowany, żeby zapewnić uzyskiwanie informacji wymaganych przez jednostki udzielające dotacji. Kodem księgowym mogłyby być np. litery, cyfry, ikony Regulację tego problemu wskazuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego definiując pojęcie kodu księgowego: „Wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia sporządzanie zestawienia lub rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowym ujmujących wszystkie operacje związane z projektem oraz obejmujących przynajmniej następujący zakres danych:
                                                                                    • nr dokumentu źródłowego,
                                                                                    • nr ewidencyjny lub księgowy dokumentu,
                                                                                    • datę wystawienia dokumentu,
                                                                                    • kwotę brutto,
                                                                                    • kwotę netto dokumentu,
                                                                                    • kwotę kwalifikowalną dotyczącą projektu.
                                                                                     
                                                                                    Beneficjent stosując rozwiązanie polegające na wprowadzeniu kodu księgowego zobowiązany jest przy składaniu wniosku o płatność do sporządzania techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego (oraz załączania wydruku) - "Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem".
                                                                                    Jak z powyższego wynika ta metoda nie powoduje konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w funkcjonującym systemie księgowym.
                                                                                    Oznaczanie i ewidencjonowanie dokumentów odbywa poza tym systemem. Niemniej jednak w polityce rachunkowości należy wpisać informację o tym sposobie ewidencji pozaksięgowej.

                                                                                    Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                                                                                    Pytanie 3. Jaka wartość środka trwałego powinna zostać przyjęta i od jakiej kwoty powinno się kwalifikować środek trwały w projekcie, od 3 500,00 czy od 10 000,00?
                                                                                    Odpowiedź.

                                                                                    Koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu; wymóg uzasadnienia pozyskania dotyczy wyłącznie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3 500 PLN netto.
                                                                                    Uzasadnienie nie musi być sporządzane indywidualnie do każdego środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej, tzn. może dotyczyć grupy środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych o tym samym przeznaczeniu.

                                                                                    Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

                                                                                    Pytanie 4. Czy koszty pośrednie ryczałtowe od wydatków bezpośrednich stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czy nie?     
                                                                                    Odpowiedź.

                                                                                    Nie, nie podlegają opodatkowaniu.
                                                                                    Czy przychód (nadwyżka) powstały w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (wynikająca z niższych cen usług) niż kwota otrzymanego dofinansowania (% kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia) będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z artykułem:

                                                                                    * 17 ust. 1 pkt 47: dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach oraz

                                                                                    * 17 ust. 1 pkt 52: płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców?

                                                                                    Zdaniem Wnioskodawcy, przychód (nadwyżka) powstały w wyniku mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (wynikająca z niższych cen usług) niż kwota otrzymanego dofinansowania (% kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia) będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 oraz pkt 52. (interpretacja podatkowa nr 2461-IBPB-1-1.4510.397.2016.1.EN, 0111-KDIB2-1.4010.239.2018.1.AP).

                                                                                    Opracowane panią Gabrielę Suski- Borek

                                                                                     Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prowadzenie_ewidencji_ksiegowej_szkolenie_07062019

                                                                                     Pytanie 1. Czy można sfinansować przeszkolone przed ogłoszeniem konkursu grupy kobiet ciężarnych i ich osób towarzyszących, jeśli szkolenie było realizowane zgodnie z założeniami RPZ?

                                                                                     Odpowiedź, 4.07.2019 r.
                                                                                     Finansowanie działań, związanych z przeszkoleniem grupy kobiet ciężarnych i osób towarzyszących przed ogłoszeniem konkursu jest możliwe pod pewnymi warunkami:

                                                                                     - Projekt nie może zostać w pełni zrealizowany przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do IZ. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór usług przewidzianych do realizacji w jego zakresie rzeczowym. Termin realizacji projektu (data rozpoczęcia) musi uwzględniać okres, w którym zrealizowane były szkolenia oraz mieścić się w ramach czasowych RPZ „Zdrowa Matka i Dziecko”, tj. w l. 2017-2020. Oznacza to, że data rozpoczęcia realizacji projektu będzie wcześniejsza niż data złożenia wniosku o dofinansowanie.
                                                                                      
                                                                                     - Wnioskodawca jest zobowiązany do ponoszenia wydatków zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

                                                                                     Wnioskodawca jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych przekazywanych IZ RPO WSL zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami RODO (obowiązki wynikające z tego tytułu, w tym związane z uczestnikami projektu określa wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz z załącznikami zamieszczony na stronie RPSL.09.02.06-IZ.01-24-322/19).

                                                                                     - Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania zapisów, wynikających z umowy o dofinansowanie (wzór umowy znajduje się na stronie: RPSL.09.02.06-IZ.01-24-322/19), m.in. stosować zamieszczone na stronie internetowej Wzory formularzy i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                     Aktualnie obowiązujące* wzory formularzy i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu oraz instrukcje dotyczące sposobu ich wypełniania, w tym w szczególności:
                                                                                     1) Formularz przekazania informacji w zakresie realizacji działań projektowych.
                                                                                     2) Wzór miesięcznego harmonogramu udzielanych w ramach projektu form wsparcia.
                                                                                     3) Wzór oświadczenia uczestnika projektu.
                                                                                     4) Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020.
                                                                                     5) Obowiązki informacyjne Beneficjenta.
                                                                                     6) Wymagania dotyczące wyodrębnionej ewidencji księgowej.
                                                                                     7) Roczne sprawozdanie z zachowania trwałości.

                                                                                     *Uwaga! Powyższy wykaz dotyczy wzorów formularzy i dokumentów obowiązujących w okresie 1.08.2017 r. do 24.05.2018 r. Wzory te w późniejszym okresie ulegały aktualizacjom. W sytuacji finansowania działań, które miały miejsce przed ogłoszeniem konkursu Wnioskodawcę obowiązują wzory formularzy i dokumentów aktualne na dzień przystąpienia uczestnika do projektu. 


                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                     Pytanie 2. Czy istnieje limit wysokości zaplanowanych wydatków poza stawką jednostkową w ramach kosztów bezpośrednich w stosunku do budżetu projektu (chodzi o wydatki niedotyczące zakupu sprzętu)?
                                                                                     Odpowiedź, 4.07.2019 r.
                                                                                     Zgodnie z pkt. 2.1.1.14  Regulaminu konkursu poza stawkami jednostkowymi, istnieje możliwość sfinansowania w ramach projektów wyłącznie kosztów związanych z:

                                                                                     -pokryciem wydatków poniesionych w celu ułatwienia dostępu w projekcie osób z niepełnosprawnościami,
                                                                                     -dostosowaniem sal,
                                                                                     -zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć w ramach Szkoły Świadomego Rodzicielstwa oraz umożliwiającego indywidualną pracę z uczestnikami,
                                                                                     -kosztów pośrednich,
                                                                                     -szkoleniem kadry medycznej w ramach Modułu przekrojowego.

                                                                                     Dodatkowo należy pamiętać o narzuconych w konkursie limitach, tj.

                                                                                     -łącznie 10% wartości finansowania unijnego na wydatki w ramach cross-financingu oraz zakupu środków trwałych,
                                                                                     -maksymalnie 5% wartości projektu na działania edukacyjne dla personelu medycznego w ramach tzw. modułu przekrojowego,
                                                                                     -nie więcej niż 5% wartości projektu  na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć w Szkole Świadomego Rodzicielstwa.

                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                     Pytanie 3.
                                                                                     Czy istnieje konieczność prowadzenia postępowania tj. gromadzenie ofert lub/i zapytanie na stronie internetowej w odniesieniu do realizujących projekt wykładowców, trenerów itp. Szkoły Rodzenia, którzy wykonują te zadania na podstawie umowy cywilno-prawnej, tj. umowa zlecenie, o dzieło?

                                                                                     Odpowiedź, 4.07.2019 r.
                                                                                     Wnioskodawca ma obowiązek ponoszenia wydatków w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. Obowiązki wynikające z prowadzenia zamówień zostały wskazane w rozdziale 6.2 oraz 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W zależności od wartości zamówienia wnioskodawca stosuje rozeznanie rynku (zamówienia od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto), zasadę konkurencyjności lub PZP (zamówienia powyżej 50 tys. PLN netto). W zamówieniach do 20 tys. PLN netto wydatki mają być ponoszone zgodnie z warunkami kwalifikowalności określonymi w podrozdziale 6.2 pkt 3 przedmiotowych Wytycznych.  

                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                     Pytanie 4. Czy w odniesieniu do realizacji przedmiotowego programu, w przypadku jego realizacji, istnieje konieczność postepowania zgodne z zapisami rozdziału 6.15 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?

                                                                                     Odpowiedź, 4.07.2019 r. 
                                                                                     Tak. Projekt każdorazowo musi być realizowany zgodnie z  Wytycznymi kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym z zapisami rozdziału 6.15, dotyczącym angażowania personelu.

                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
                                                                                      
                                                                                     Pytanie 5.
                                                                                     W odniesieniu do Modułu edukacyjnego – czy można przeszkolić np. tylko jedną osobę oraz czy szkolenie może zostać przeprowadzone przez inny podmiot niż beneficjent, jeśli tak, to czy wówczas występuje pomoc de minimis? Pytanie jest wynikiem wstępnych kalkulacji projektu oraz otrzymanych informacji, iż w przypadku chęci zrealizowania w ramach programu szkolenia w zakresie edukatora laktacji, dostępne środki wystarczyłyby maksymalnie na przeszkolenie jednej położnej. Szkolenie takie jest organizowane tylko przez wybrane podmioty.

                                                                                     Odpowiedź, 4.07.2019 r.
                                                                                     W ramach projektu możliwe jest przeszkolenie jednej osoby, a szkolenie może zostać zlecone innemu podmiotowi niż beneficjent . Wsparcie dla personelu medycznego w postaci szkoleń co do zasady stanowi pomoc publiczną/de minimis w ramach przedmiotowego konkursu. Przy tworzeniu projektu należy przede wszystkim określić, czy Wnioskodawca w ramach projektu będzie odbiorcą pomocy de minimis lub pomocy publicznej, oraz czy będzie udzielać wsparcia podmiotom, które są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących pomocy publicznej.

                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_9_2_6__rozwoj_uslug_zdrowotnych_zdrowa_matka_i_dziecko_4072019

                                                                                      Pytanie 1. Jak należy dokumentować przeprowadzone szacowanie? Czy wystarczy notatka, protokół? Czy jeszcze inne dokumenty, jeśli tak- jakie?

                                                                                       Odpowiedź.
                                                                                      Zgodnie z Wytycznymi szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. W praktyce oznacza to, że należy sporządzać notatki z szacowania wartości zamówienia przed dokonaniem wyboru właściwego trybu prowadzenia postępowania (Pzp, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku czy brak trybu). Notatka ta powinna być sporządzona w momencie, kiedy beneficjent jest w stanie oszacować wartość przedmiotu zamówienia z należytą starannością na podstawie określonego już opisu przedmiotu zamówienia. Powinna być aktualna, więc co do zasady sporządzana nie wcześniej niż na 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są dostawy lub usługi, zaś nie wcześniej niż 6 miesięcy, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Powinna także wskazywać proces szacowania wartości zamówienia (np. ceny rynkowe towarów i usług wyszukane na stronach internetowych potencjalnych wykonawców, oferty potencjalnych wykonawców), a nie tylko jego wynik – szacowaną wartość zamówienia. Wytyczne nie wskazują, jak powinna być sporządzona taka notatka, w szczególności na jakich (i na ilu) dokumentach źródłowych powinna się opierać. Decyzja w tym zakresie należy do beneficjenta.

                                                                                      W ustawie p.z.p. przyjęto zasadę podziału metod ustalania wartości zamówienia na trzy podstawowe grupy wg kryterium przedmiotu zamówienia.

                                                                                      Roboty budowlane (art. 33 p.z.p.).

                                                                                      Jeżeli przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane, wartość zamówienia ustala się na podstawie:

                                                                                      - kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
                                                                                      - planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.Zasady sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią: dokumentacja projektowa; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; założenia wyjściowe do kosztorysowania; ceny jednostkowe robót podstawowych. Kosztorys inwestorski powinien obejmować: stronę tytułową (zawierającą nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji, nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy, wartość kosztorysową robót, datę opracowania kosztorysu inwestorskiego); ogólną charakterystykę obiektu lub robót (zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót; przedmiar robót); kalkulację uproszczoną; tabelę wartości elementów scalonych (sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót); następujące załączniki: założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. Wartość kosztorysowa robót wskazana w kosztorysie inwestorskim jest w zasadzie tożsama z wartością zamówienia na te roboty budowlane. Wartość kosztorysowa robót jest podawana bez podatku od towarów i usług. Planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych oblicza się z wykorzystaniem programu funkcjonalno-użytkowego oraz odpowiednich wskaźników opisanych w powołanym rozporządzeniu. Jeżeli zamawiający przekazuje wykonawcy robót budowlanych jakiekolwiek materiały, jest zobowiązany wliczyć do wartości zamówienia wartość tych materiałów (zgodnie z art. 33 ust. 2 p.z.p., przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy). Tzw. wkład własny zamawiającego powinien zostać wyceniony z należytą starannością, a jego wartość uwzględniona w wartości zamówienia na roboty budowlane.Aktualność ustalonej wartości zamówienia w przypadku robót budowlanych wynosi 6 miesięcy (art. 35 ust. 1 p.z.p.) od dnia ustalenia wartości zamówienia. W tym czasie należy wszcząć postępowanie. Jeżeli po dokonaniu czynności ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane nie uda się w przeciągu 6 miesięcy wszcząć postępowania, należy ponowić czynność szacowania wartości zamówienia.

                                                                                      Dostawy i usługi powtarzające się okresowo (art. 34 p.z.p.).

                                                                                      Ustawa p.z.p. nie definiuje pojęcia dostaw i usług powtarzających się okresowo. W doktrynie podkreśla się, że nie można tej grupy dostaw i usług utożsamiać z zamówieniami, których przedmiotem są świadczenia okresowe w rozumieniu prawa cywilnego[1]. Dostawy i usługi powtarzające się okresowo można zdefiniować jako zamówienia, których przedmiotem są powtarzające się świadczenia wykonawcy lub świadczenia realizowane przez niego w sposób ciągły, a ich najważniejszą cechą jest – wynikający istoty tych świadczeń – brak możliwości zrealizowania ich przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy. A contrario, gdyby jakieś świadczenie, hipotetycznie możliwe do zrealizowania przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy, było realizowane przez kilka świadczeń składowych, wówczas nie może zostać zaliczone do grupy dostaw lub usług powtarzających się okresowo w rozumieniu p.z.p. Do grupy dostaw i usług powtarzających się okresowo zalicza się np. dostawy energii, usługi pocztowe, usługi ochrony, usługi sprzątania, usługi ubezpieczeniowe, dostawy żywności do stołówek itp. Sposób ustalenia wartości zamówienia na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo zależy od tego, czy zamawiający już wcześniej zamawiał tego rodzaju przedmiot zamówienia. Jeżeli zamawiający realizuje podobne zamówienia corocznie, powinien zastosować się do przepisów art. 34 ust. 1 pt 1 p.z.p., zgodnie z którymi podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Zamawiający stosując tą metodę ustalania wartości zamówienia powinien wykonać następujące czynności:
                                                                                      - ustalić wartość zamówień tego samego rodzaju udzielonych w ostatnim roku (bez podatku od towarów i usług), przy czym należy pamiętać, że pod uwagę bierze się wartość udzielonych zamówień a nie kwotę zrealizowanych wydatków (te dwie wartości nie zawsze będą ze sobą równe np. na skutek niezrealizowania całego zakresu zawartych w roku poprzednim umów);
                                                                                      -        ustalić średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem;
                                                                                      -        zwiększyć wartość udzielonych w roku poprzednim zamówień tego samego rodzaju o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
                                                                                      -        ustalić zakres zmian ilościowych w zakresie przedmiotu zamówienia w roku bazowym w stosunku do roku poprzedniego i uwzględnić to podczas czynności ustalenia wartości zamówienia.
                                                                                      Przy ustalaniu wartości zamówienia na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo należy także uwzględnić okres, na jaki podpisywana jest umowa.

                                                                                      Pozostałe dostawy i usługi (art. 32 ust. 1 p.z.p.).

                                                                                      Ustawodawca nie określił w p.z.p. konkretnej metody ustalania wartości zamówienia dostaw i usług nie mających charakteru powtarzających się okresowo. Zastosowanie znajdzie tutaj ogólna zasada wyrażona w przepisach art. 32 ust. 1 p.z.p. nakazująca ustalenie wartości zamówienia z należytą starannością. Jedną z najczęściej stosowanych przez zamawiających metod jest zwrócenie się do wykonawców działających na rynku z prośbą o wycenę przedmiotu zamówienia. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w jednej z opinii prawnych dotyczących czynności ustalania wartości zamówienia podkreślił, że zasada oszacowania wartości przedmiotu zamówienia z należytą starannością dopuszcza możliwość, iż zamawiający, nie mogąc we własnym zakresie oszacować wartości przedmiotu zamówienia, ma prawo zwrócić się do podmiotów profesjonalnie zajmujących się prowadzeniem określonej działalności o dokonanie wstępnej kalkulacji kosztów wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia publicznego. W konsekwencji zamawiający może przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wystąpić do podmiotów legitymujących się konieczną wiedzą i doświadczeniem o przeprowadzenie oceny ryzyka ubezpieczenia oraz podanie wstępnej kalkulacji kosztów ubezpieczenia. Zdaniem Prezesa UZP czynność oszacowania wartości przedmiotu zamówienia należy do zadań zamawiającego i nie jest on związany kalkulacjami przedstawionymi przez podmioty, do których o ich sporządzenie się zwrócił. Kalkulacje te mają charakter informacyjny i mogą służyć jedynie rozpoznaniu cen na rynku ubezpieczeniowym w zakresie przedmiotu zamówienia. W oparciu o nie zamawiający we własnym zakresie dokonuje czynności oszacowania wartości przedmiotu zamówienia. Brak możliwości zwrócenie się przez zamawiającego o przedstawienie wstępnej kalkulacji kosztów ubezpieczenia do podmiotów profesjonalnie zajmujących się działalnością w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, oznaczałby, że zamawiający pozbawiony zostałby jednej z możliwości pozyskania niezbędnych informacji, koniecznych do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia z - wymaganą przez p.z.p. - należytą starannością[2].

                                                                                      Pomocna na pewno będzie publikacja: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/57058/zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf

                                                                                      [1]
                                                                                        Red. Tomasz Czajkowski; Prawo zamówień publicznych Komentarz; Wydanie III, UZP Warszawa 2007, str. 164. Podobnie: W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski, M.Stachowiak „Prawo zamówień publicznych. Komentarz”  wydanie IV; LEX el.
                                                                                      [2] Opinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych „Dopuszczalność zwracania się do wykonawców o przedstawienie cen zamawianych usług jako podstawa sposobu szacowania wartości zamówienia” www.uzp.gov.pl

                                                                                      Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                                      Pytanie 2. Jak należy postąpić, jeśli w ramach szacowania wartości zamówienia pojawi się tylko jedna wycena? Czy należy brać tylko ją pod uwagę? Co jeśli w ramach zapytania ofertowego także wpłynie tylko jedna oferta (rozeznanie rynku) i nie ma żadnych perspektyw, że uzyskamy drugą, ważna ofertę?

                                                                                      Odpowiedź.
                                                                                      Dokonanie szacowania wartości  zamówienia na podstawie jednej wyceny może być uznane za nieprawidłowe, w szczególności gdy ceny uzyskane w procedurze zastosowanej w efekcie ustalenia wartości zamówienia będą się znacząco różniły od dokonanej wyceny. Kluczowym ryzykiem  są objęte sytuacje, gdy szacowanie wartości na podstawie jednej wyceny powoduje wybór niższego trybu wyboru wykonawcy, zaś oferty są na poziomie uzasadniającym zastosowanie procedury wyższej. Np. ustalona wartość zamówienia na podstawie jednej wyceny wynosi  48.000 zł netto i beneficjent nie stosuje Zasady Konkurencyjności, zaś w efekcie zastosowanie procedury Rozeznania Rynku wpływają do niego oferty o wartościach przekraczających 50.000 zł netto.
                                                                                      Pomocna na pewno będzie publikacja:
                                                                                      http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/57058/zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf

                                                                                      Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                                      Pytanie 3. Co w przypadku, gdy wysłano zapytania do 3 podmiotów i otrzymano tylko 1 ofertę? Pomimo ponownego wysłania zapytania do innych podmiotów też nie wpłynęła oferta i mamy nadal tylko jedną, można z niej skorzystać i podpisać umowę? Wartość szacunkowa wyniosła 22 000.

                                                                                      Odpowiedź.
                                                                                      Celem przeprowadzenia i udokumentowania Rozeznania Rynku /procedura właściwa dla zamówień o wartości 20.000 – 50.000 zł netto/ jest ustalenie ceny rynkowej. Cena rynkowa to cena określona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia etc. Beneficjent powinien się upewnić się, czy cena, którą chce zapłacić, nie jest wyższa niż cena, którą za takie samo zamówienie, zapłaciłbyś u innych wykonawców. Ponadto musi zebrać dokumenty, które przedstawi do kontroli.
                                                                                      Udokumentowanie obejmuje wszystkie otrzymane oferty. Pamiętać należy, że muszą być to oferty ważne, tj. odpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia z zapytania ofertowego. Minimalna liczba ofert, jaką musi zebrać beneficjent, to dwie. Gdy w wyniku publikacji zapytania ofertowego lub wysłania go bezpośrednio do wykonawców beneficjent nie otrzyma ofert lub otrzyma jedną ważną ofertę, niezbędne będzie przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną, wydruków email z informacją na temat ceny za określony towar/usługę. Może być to inny dokument, który zawiera informację na temat ceny za określone zamówienia. O to, jaki to może być dokument, należy zapytać instytucję, która jest stroną umowy o dofinansowanie.
                                                                                      Przy rozeznaniu rynku liczy się efekt – wydatek poniesiony musi mieć cenę rynkową. Rozeznanie rynku należy przeprowadzić przed podpisaniem umowy z wykonawcą, bowiem z założenia należy starać się uzyskać cenę jak najbardziej korzystną ekonomicznie. Jeśli w momencie kontroli beneficjent nie przedstawi odpowiedniej dokumentacji, to od instytucji będzie zależało, czy dopuści możliwość ich uzupełnienia poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających, że w momencie popisywania umowy jej wartość była wartością rynkową. Trudności dowodowe mogą powstać w przypadku, gdy wartość umowy w sposób obiektywny przekracza znacznie wartość rynkową, a beneficjent nie będzie posiadać dokumentacji lub przedstawiane w trakcie kontroli dokumenty będą wątpliwe pod względem dowodowym. Instytucja będzie mogła zakwestionować wydatek pozostawiając jednak możliwość częściowej kwalifikacji wydatku.
                                                                                      Pomocna na pewno będzie publikacja:
                                                                                      http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/57058/zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf

                                                                                      Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                                      Pytanie 4. Czy są przeciwskazania do podpisania umowy na dostawy ciągłe na 9 miesięcy, a tym samym szacowanie z 9 miesięcy poprzednich (czy z 12 i podzieleniem na 9)?

                                                                                      Odpowiedź.
                                                                                      Należy przeprowadzić szacowanie wartości wg obu ww. metod i zastosować procedury właściwe dla wartości wyższej.
                                                                                      Pomocna na pewno będzie publikacja:
                                                                                      http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/57058/zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf


                                                                                      Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                                      Pytanie 5. Procedura udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro.

                                                                                      Odpowiedź.
                                                                                      Pytanie jest zbyt ogólne, jednak uważam, że wszystkie niezbędne informacje pytający znajdzie w publikacji:
                                                                                      http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/57058/zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf

                                                                                      Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                                      Pytanie 6. Proszę o interpretację art. 144 pkt 6 ustawy o zamówieniach publicznych, który umożliwia wprowadzanie zmian w zakresie umowy to jest: „łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.” Interpretacja dotyczy dokonywanych zmian w umowie o łącznej wartości zmian nie mniejszej od 10% wartości zamówienia w przypadku zamówień na usługi lub dostawy. Czy użycie słowa „zmiana” w cytowanej treści artykułu oznacza, że dotyczy ona zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia wartości zamówienia, a co za tym idzie dokonywania zmian w umowie? Pytanie to nasuwa się w związku z licznymi przykładami, gdzie zmiany w umowach z zastosowaniem art. 144 pkt. 6 dokonywane są tylko przy „zwiększeniu” wartości zamówienia.

                                                                                      Odpowiedź.
                                                                                      Zastosowanie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień jest możliwe zarówno zakresie zmniejszenia jak i zwiększenia wartości umowy z wykonawcą o wskaźniki procentowe wskazane w powołanym przepisie. Ustawodawca posługuję się pojęciem "zmiany" a nie "zwiększenia". Zmiana oznacza możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia umownego.

                                                                                      Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza


                                                                                       Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/szacowanie_wartosci_zamowienia_25_06_2019

                                                                                       Pytanie 1. W jaki sposób możemy przedłużyć termin otwarcia ofert w związku z modyfikacją treści SIWZ?
                                                                                       Odpowiedź.
                                                                                       Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wykorzystaniem MINIPORTALU odbywa się trzyetapowo:
                                                                                       1) etap pierwszy to zmiana zapisów SIWZ się na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 20004 r, Prawo zamówień publicznych.
                                                                                       2) etap drugi to sprostowanie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE wg reguł wskazanych na stronie internetowej służącej do zamieszczania i sprostowania ogłoszeń /https://simap.ted.europa.eu/pl/standard-forms-for-public-procurement .
                                                                                       3) etap trzeci to zmiana terminu składania ofert w MINIPORTALU wg zasad określonych w instrukcji
                                                                                       https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf (str. 12-14).
                                                                                       Wszystkie etapy muszą być wykonane tego samego dnia.

                                                                                       Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza.

                                                                                        Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/elektronizacja_zamowien_publicznych_24_06_2019

                                                                                        Pytanie 1. Sposób obliczania dodatku do wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego w szkole niepublicznej (bez karty nauczyciela) w pełnym/niepełnym wymiarze.

                                                                                        Odpowiedź, 31.05.2019 r.
                                                                                        Nauczyciel zatrudniony w szkole niepublicznej (bez zastosowania Karty Nauczyciela) na podstawie stosunku pracy, podlega analogicznym zasadom jak wszystkie osoby stanowiące personel projektu wykonujące zadania merytoryczne na gruncie Kodeksu Pracy – reguluje to podrozdział 6.15 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

                                                                                        Jednym ze sposobów wynagradzania pracownika jest przyznanie mu dodatku do wynagrodzenia za okresowe zwiększenie obowiązków służbowych (podrozdział 6.15.1 pkt. 5, 6 i 7 Wytycznych, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków określonych w Wytycznych). Wysokość dodatku powinna wynikać z regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania beneficjenta i jest uzależniona od zakresu dodatkowych obowiązków powierzonych nauczycielowi, decyzję o konkretnej kwocie podejmuje beneficjent uwzględniając ilość dodatkowej pracy i własny regulamin. W przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u danego beneficjenta personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek. Dodatek nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia podstawowego ustalonego zgodnie z regulaminem wynagradzania beneficjenta. Powyższe zasady dotyczą osób zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze etatu.

                                                                                        W przypadku nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu możliwe jest także zwiększenie wymiaru etatu, proporcjonalne do dodatkowych zadań przyznanych danemu pracownikowi. Osoba taka nie będzie wówczas otrzymywała dodatku, ale zwiększone wynagrodzenie.

                                                                                        Opracowane przez pana Marka Świcia

                                                                                        Pytanie 2. Sposób obliczania wkładu własnego (opłaty od uczestników) na przykładzie szkoleń z języka obcego.

                                                                                        Odpowiedź, 31.05.2019 r.
                                                                                        Opłaty pobierane od uczestników projektu są wkładem własnym finansowym. Pobieranie takich opłat musi być przewidziane w regulaminie konkursu i muszą zostać ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Wysokość wpłat uczestników ustalana jest przez beneficjenta, uzależniona jest od montażu finansowego budżetu projektu i wielkości wymaganego wkładu własnego w całym projekcie, a także faktu czy jest to jedyna pozycja wkładu własnego (wówczas wpłaty uczestników muszą pokryć cały wkład), czy też beneficjent przewidział także inne formy wniesienia wkładu własnego.

                                                                                        Może to być procentowo określona wielkość, np. 5% wartości wsparcia jakie otrzymuje uczestnik projektu. W przypadku szkoleń językowych należy wyliczyć koszt szkolenia przypadający na jedną osobę i na tej podstawie obliczyć wysokość wpłat uczestników. Jeżeli w danym projekcie ma zastosowanie stawka jednostkowa trzeba wziąć pod uwagę koszty objęte tą stawką oraz te ponoszone poza stawką jednostkową, jeżeli występują. Opłata może także mieć z góry ustaloną wartość, np. 50 zł od osoby.

                                                                                        Należy pamiętać, że wnoszenie opłat nie może ograniczać udziału w projekcie grupom docelowym, nie może być barierą uczestnictwa. Opłaty powinny być symboliczne.

                                                                                        Opracowane przez pana Marka Świcia

                                                                                        Pytanie 3. W jakim czasie po zakończeniu realizacji projektu można dokonywać płatności? Czy jest to 30 dni? Co z kosztami pośrednimi jeśli zostaną?

                                                                                        Odpowiedź, 31.05.2019 r.
                                                                                        Co do zasady wydatki w projekcie należy ponosić w okresie realizacji projektu (dokładne daty początku i końca tego okresu są określone w umowie o dofinansowanie projektu). Dopuszcza się ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu, spełniają warunki kwalifikowalności oraz zostaną uwzględnione w końcowym wniosku o płatność (reguluje to podrozdział 6.1 pkt 11 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Czas na złożenie wniosku o płatność końcową określony jest w umowie o dofinansowanie projektu, jest to do 30 dni  kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.

                                                                                        Koszty pośrednie w projektach EFS rozliczane są w formie stawek ryczałtowych. Zgodnie z zapisem podrozdziału 6.6.2 pkt 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Do uznania kwalifikowalności kosztów pośrednich nie jest konieczne faktyczne wydatkowanie tych środków, ale poprawne rozliczanie kosztów bezpośrednich, które stanowią podstawę do wyliczenia wysokości kosztów pośrednich. W sytuacji gdyby beneficjentowi pozostały środki finansowe w ramach kosztów pośrednich nie podlegają one zwrotowi.

                                                                                        Opracowane przez pana Marka Świcia

                                                                                        Pytanie 4. W jaki sposób należy prawidłowo rozliczyć wkład własny stanowiący wynagrodzenie dla osoby prowadzącej trening na zasadzie pracy społecznej członka stowarzyszenia? Czy wystarczy podpisanie umowy wolontaryjnej, określającej liczbę godzin, wartość i zakres, potwierdzenie wykonania poprzez protokół podpisany przez strony? Projekt w ryczałcie.

                                                                                        Odpowiedź, 07.08.2019 r.
                                                                                        Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą – reguluje to podrozdział 6.6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Reguła ta obejmuje także wkład własny. Należy sprawdzić, czy dokumentacja konkursowa lub umowa o dofinansowanie projektu nie zawiera w tej kwestii dodatkowych wymogów oraz jakie dokumenty zostały wskazane na potwierdzenie osiągnięcie wskaźników przy rozliczeniach ryczałtowych.

                                                                                        Pomimo że nie są sprawdzane dokumenty finansowe to Instytucja Zarządzająca/Instytucja Pośrednicząca  weryfikuje osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów lub zrealizowanie działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu – w przypadku stawek jednostkowych oraz kwot ryczałtowych. Beneficjent powinien zawrzeć porozumienie z wolontariuszem określające rodzaj wykonywanych zadań zgodnie z artykułem 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wycenić wartość jego świadczeń uwzględniając wszystkie składniki jakie ponosi beneficjent.
                                                                                        Wycena wartości wkładu wnoszonego w postaci świadczeń wolontariusza może podlegać kontroli - reguluje to podrozdział 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

                                                                                        Należy także pamiętać, że wolontariusz jest personelem projektu zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, muszą zatem zostać spełnione wszystkie wymogi dotyczące personelu.

                                                                                        Opracowane przez pana Marka Świcia

                                                                                        Pytanie 5. Przesunięcia w harmonogramie płatności przy stosowaniu stawek jednostkowych- na jakich warunkach są możliwe?

                                                                                        Odpowiedź, 07.08.2019 r.
                                                                                        Harmonogram składania wniosków o płatność zwany harmonogramem płatności stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu, jest uzgadniany przez beneficjenta i drugą stronę umowy – Instytucję Zarządzającą/Instytucję Pośredniczącą. Dotyczy to także projektów rozliczanych przy zastosowaniu stawek jednostkowych.

                                                                                        Beneficjent powinien wnioskować o zmianę harmonogramu płatności jeżeli faktyczny stan wydatkowania i rozliczania projektu odbiega od ostatniego zatwierdzonego wniosku. Może to być sytuacja gdy wnioskuje się o kwotę wyższą niż ta, która była wcześniej uzgodniona lub gdy niemożliwe jest rozliczenie całej kwoty, która wynika z wcześniej zatwierdzonego wniosku. Harmonogram może być aktualizowany tylko przed upływem okresu rozliczeniowego, którego aktualizacja ma dotyczyć.

                                                                                        Warunki zmiany harmonogramu płatności są określone w umowie o dofinansowanie projektu. Zapisy umowy zawierają terminy, zasady i ewentualne ograniczenia dotyczące tej zmiany. Należy uzgodnić z IZ/IP czy i na jakich warunkach możliwe są przesunięcia w danym projekcie – kontaktując się z opiekunem projektu.

                                                                                        Opracowane przez pana Marka Świcia

                                                                                         

                                                                                         Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_i_rozliczanie_projektow_efs_310519

                                                                                         Pytanie 1. Jeśli Gmina jest zamieszczona na liście w załączniku nr 8, ale ma poniżej 100%, to czy może skorzystać z formy wsparcia utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego?
                                                                                         Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                                                         Gmina przekraczająca wskaźnik upowszechnienia 88,82%, ale mająca poniżej 100% może skorzystać z formy wsparcia utworzenie dodatkowych miejsc opieki.

                                                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                         Pytanie 2. Jeśli w projekcie nie są tworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, to czy finansowanie realizacji zajęć dodatkowych może trwać dłużej niż 12 miesięcy?
                                                                                         Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                                                         Okres realizacji projektu może wynosić maksymalnie 18 miesięcy, jednak finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP może trwać nie dłużej niż 12 miesięcy.

                                                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                         Pytanie 3. Czy występuje limit 19 000 zł w przypadku utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dziecka z niepełnosprawnością?
                                                                                         Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                                                         Łączna wartość wydatków w projekcie przypadająca na 1 utworzone miejsce nie może przekroczyć 19 000 zł bez względu czy te miejsca są tworzone dla dziecka z niepełnosprawnością czy dla dzieci pełnosprawnych.

                                                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                         Pytanie 4. Czy dziecko z niepełnosprawnością, które już uczęszcza do przedszkola może brać udział w dowolnej formie wsparcia?
                                                                                         Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                                                         Dziecko z niepełnosprawnością uczęszczające już do przedszkola może, zgodnie z Regulaminem konkursu, brać udział w zajęciach dodatkowych. Należy zaznaczyć,  że te zajęcia nie mogły być  nie były finansowane w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP) od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie) Oznacza to, że finansowanie zajęć w ramach projektu nie może zastąpić finansowania zajęć z subwencji gminy czy innej dotacji, mogą być jednak finansowane zadania wykraczające poza ofertę przedszkola realizowaną w ramach  standardowego funkcjonowania przedszkola.

                                                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                         Pytanie 5. Gdzie jest podana definicja dziecka z niepełnosprawnością?
                                                                                         Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                                                         Definicja dziecka z niepełnosprawnością  znajduje się w Słowniku  pojęć Regulaminu konkursu. Zgodnie z tą definicją,  dziecko z niepełnosprawnością, to dziecko w wieku przedszkolnym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Orzeczenia są wydawane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

                                                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                         Pytanie 6. Jeśli występuje finansowanie miejsc wychowania przedszkolnego ze środków publicznych (z miasta), to czy można skorzystać z dotacji ze środków EFS?
                                                                                         Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                                                         Zgodnie z zapisami  regulaminu konkursu, korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania do sfinansowania działalności bieżącej wyłącznie ze środków EFS bądź wyłącznie z krajowych środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego. Beneficjent musi podjąć decyzję, czy działalność bieżąca będzie w tym przypadku finansowana ze środków UE, czy z krajowych środków publicznych.

                                                                                         W przypadku publicznych i niepublicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne niż JST,  informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane przez organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach projektu EFS.

                                                                                         Jedynie w stosunku do nowoutworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji projektu, gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżącej są pokrywane ze środków projektowych. Może to robić natomiast wobec dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i na tę grupę dzieci uzyskiwać nadal dotacje z budżetu gminy. Po zakończeniu finansowania projektowego możliwe jest uzyskanie dotacji także na dzieci korzystające wcześniej z miejsc przedszkolnych utworzonych z EFS.

                                                                                         Można również prowadzić zajęcia dodatkowe, jednakże pod warunkiem, że te zajęcia nie były finansowane w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP) od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie) Oznacza to, że finansowanie zajęć w ramach projektu nie może zastąpić finansowania zajęć z subwencji gminy czy innej dotacji, mogą być jednak finansowane zadania wykraczające poza ofertę przedszkola realizowaną w ramach  normalnego funkcjonowania przedszkola.

                                                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                         Pytanie 7. Z jakich środków wkład własny może pochodzić w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami?
                                                                                         Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                                                         W kwestii wkładu własnego, nie ma znaczenia czy grupę docelową stanowią dzieci z niepełnosprawnościami, czy dzieci zdrowe. Wkład własny może pochodzić z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie dzieci (zgodnie ze statusem OWP i powszechnie obowiązującymi przepisami). Wkład własny może stanowić również opłata za użytkowanie/wynajem pomieszczeń na realizację zajęć w ramach projektu, a także wynagrodzenie nauczycieli za prowadzenie zajęć dydaktycznych w projekcie, pod warunkiem, że nie prowadzi to do podwójnego finansowania.

                                                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                         Pytanie 8. Czy wkład własny może wchodzić w koszty pośrednie?
                                                                                         Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                                                         Wkład własny może wchodzić w koszty pośrednie, ale tylko w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi.

                                                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                         Pytanie 9. Czy można wydatkować środki przed rozpoczęciem projektu?
                                                                                         Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                                                         Nie można wydatkować środków  przed rozpoczęciem projektu. Wydatki będą kwalifikowalne jeżeli będą spełniać wymogi wskazane w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020., tj. miedzy innymi będą wydatkowane w okresie realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

                                                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                         Pytanie 10. Czy dofinansowaniu podlega budowa bezpiecznej nawierzchni?
                                                                                         Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                                                         Budowa bezpieczniej nawierzchni jest wydatkiem kwalifikowalnym. Będzie ona należała do kategorii środków limitowanych w ramach cross- financingu. Kwalifikowalność wydatku  będzie podlegała ocenie pod kątem racjonalności efektywności i zasadności na podstawie zapisów wniosku.

                                                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                         Pytanie 11.
                                                                                         Czy można szkolić nauczycieli w okresie realizacji projektu?
                                                                                         Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                                                         Okres wsparcia dla nauczycieli musi być zgodny z okresem realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Jeżeli przewidziano prace adaptacyjne, realizowane w ramach  projektu to również w tym czasie nauczyciele będący odbiorcami wsparcia mogą korzystać  z zaplanowanych dla nich szkoleń.

                                                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                         Pytanie 12. Czy studia nadające tytuł naukowy są finansowane?
                                                                                         Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                                                         W ramach projektu finansowane są studia podyplomowe służące poprawie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, szczególnie w zakresie w zakresie pedagogiki specjalnej.

                                                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                         Pytanie 13. Czy obowiązuje limit na realizację zajęć dodatkowych przy tworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego?
                                                                                         Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                                                         Kwota wydatków na realizację zajęć dodatkowych przy tworzeniu nowych miejsc wychowania  przedszkolnego nie może przekroczyć 30% kosztów bezpośrednich projektu. Limit ten nie obowiązuje jeżeli całą grupę objętą wsparciem objęte będą stanowiły dzieci  z niepełnosprawnościami.

                                                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                         Pytanie 14. Czy do jednego projektu można zamieścić kilka placówek, a tylko w jednej placówce tworzyć nowe miejsca opieki?
                                                                                         Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                                                         Można, pod warunkiem,  że w placówkach, w których nie tworzy się nowych miejsc, uczestnikami projektu są tylko dzieci z niepełnosprawnościami lub poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej  w gminie  przekracza  poziom wykazany w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

                                                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                         Pytanie 15.
                                                                                         Czy koszty projektu architektonicznego placu zabaw są kwalifikowalne?
                                                                                         Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                                                         Koszty projektu placu zabaw są kwalifikowalne i nie stanowią kategorii limitowej w ramach cross- financingu.

                                                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                         Pytanie 16. Czy gmina poniżej wskaźnika upowszechnienia 88,82 % musi tworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego?
                                                                                         Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                                                         Gmina mająca wskaźnik upowszechnienia poniżej 88,82% musi skorzystać z formy wsparcia polegającej na utworzeniu dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, chyba, że  w placówkach, w których uczestnikami projektu będą tylko dzieci z niepełnosprawnościami.

                                                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                         Pytanie 17. Czy, jeśli w projekcie biorą udział dzieci z niepełnosprawnościami i dzieci pełnosprawne, należy utworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego?
                                                                                         Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                                                         Gmina mająca wskaźnik upowszechnienie poniżej 88,82%, aby  skorzystać z dofinansowania w ramach konkursu musi tworzyć dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego.

                                                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                         Pytanie 18. Czy można zatrudniać nauczycieli spoza własnej placówki?
                                                                                         Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                                                         Można zatrudniać nauczycieli spoza własnej  placówki, jeśli w swojej kadrze nauczycielskiej nie posiadamy nauczyciela z pożądanymi kwalifikacjami.

                                                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
                                                                                          
                                                                                         Pytanie 19. Czy można zatrudnić w projekcie nauczyciela pracującego w danym OWP?
                                                                                         Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                                                         Nauczyciel, który jest już zatrudniony w placówce niepublicznej może wykonywać zadania  projektowe w ramach nawiązanego już stosunku pracy. Należy  jednak zwrócić uwagę by nie zachodziło podwójne finansowanie. Zatrudnienie takiego nauczyciela musi być zgodne z prawem powszechnie obowiązującym, a zwłaszcza z Kodeksem pracy.

                                                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                         Pytanie 20.
                                                                                         Czy w przypadku tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego obejmujących dzieci z niepełnosprawnościami, przy finansowaniu bieżącej działalności, placówka nie może pobierać subwencji na te dzieci?
                                                                                         Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                                                         Korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania do sfinansowania działalności bieżącej wyłącznie ze środków EFS bądź wyłącznie z krajowych środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego. Beneficjent musi podjąć decyzję, czy działalność bieżąca będzie w tym przypadku finansowana ze środków UE, czy z krajowych środków publicznych.

                                                                                         W przypadku publicznych i niepublicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne niż JST,  informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane przez organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach projektu EFS.

                                                                                         Jedynie w stosunku do nowoutworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji projektu, gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżącej są pokrywane ze środków projektowych. Może to robić natomiast wobec dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i na tę grupę dzieci uzyskiwać nadal dotacje z budżetu gminy. Po zakończeniu finansowania projektowego możliwe jest uzyskanie dotacji także na dzieci korzystające wcześniej z miejsc przedszkolnych utworzonych z EFS.

                                                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                         Pytanie 21.
                                                                                         Czy można pobierać opłaty od rodziców za zajęcia niewynikające z rozporządzenia MEN (angielski, matematyka, judo, taniec)?
                                                                                         Odpowiedź, 25.05.2019 r.
                                                                                         Zajęcie te, jako zajęcia dodatkowe, nie wpisują się w Regulamin konkursu ( nie są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ) i nie są kwalifikowalne w ramach projektu.

                                                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                         Pytanie 22. Czy czesne pobierane od rodziców może być wkładem własnym?
                                                                                         Odpowiedź, 25.05.2019 r. Pobierane czesne od rodziców może być wkładem własnym w projekcie.

                                                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                          

                                                                                          Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_1_3_25052019

                                                                                          Pytanie 1. Czy NZOZ prowadzony przez osobę fizyczną (rejestr CEiDG) podlega pod PZP (środki na wydatki w ramach projektu/ dofinansowania)?

                                                                                          Odpowiedź 17.05.2019 r.
                                                                                          „NZOZ prowadzony przez osobę fizyczną (rejestr CEiDG) nie podlega pod przepisy ustawy PZP. Natomiast udziela zamówień zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności. Kto jest zobowiązany do stosowania ustawy PZP określa artykuł 3 tej ustawy”.

                                                                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                                           Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                           https://rpo.slaskie.pl/czytaj/kontrola_nieprawidlowosci_i_naduzycia_finansowe_zasada_trwalosci_efrr_17052019

                                                                                           Pytanie 1. Czy w ramach naboru RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18 istnieje możliwość sfinansowania instalacji fotowoltaicznej na zadaszeniu planowanego do objęcia projektem centrum przesiadkowego, służącą do jego zaopatrzenia w energię?

                                                                                           Odpowiedź, 28.03.2019 r.

                                                                                           W ramach projektu dot. budowy/ przebudowy centrum przesiadkowego istnieje możliwość sfinansowania wydatków montażu paneli fotowoltaicznych, służących do zaopatrzenia centrum przesiadkowego objętego przedmiotem projektu.

                                                                                           W przypadku, gdy centrum przesiadkowe będzie wykorzystywane również do celów gospodarczych, tego rodzaju wydatki (dot. instalacji fotowoltaicznej) mogą zostać objęte pomocą publiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020*. Udzielnie tego rodzaju pomocy publicznej możliwe jest po spełnieniu warunków określonych w art. 41 Rozporządzenia komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

                                                                                           Wydatki dot. instalacji fotowoltaicznej mogą również zostać objęte pomocą de minimis na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

                                                                                           *
                                                                                           Realizując zapisy Regulaminu konkursu obowiązującego dla II rundy konkursowej nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18 w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, niniejszą informacją „w często zadawanych pytaniach” wskazuje się możliwość zastosowania innej podstawy udzielania pomocy publicznej aniżeli określone w pkt. 1.2 ww. regulaminu.

                                                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                                            Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                            https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_4_5_1_niskoemisyjny_transport_miejski_konkurs_032819

                                                                                            Pytanie 1. Jak należy rozumieć wskaźnik „Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju?”

                                                                                            Odpowiedź, 3.06.2019 r.
                                                                                            W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji wskaźnika pn. ”Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju” w konkursie dla działania 1.1, wyjaśniamy, iż zostaje poszerzona jego definicja, którą należy rozumieć jako „Łączna wartość wkładu prywatnego we wspieranym projekcie, w którym formą wsparcia jest dofinansowanie, w tym niekwalifikowalna część projektu obejmujące środki przedsiębiorców i innych podmiotów sektora prywatnego oraz środki angażowane przez uczelnie/jednostki naukowe w ramach części gospodarczej projektów”.

                                                                                            Przypominamy ponadto, że o wsparcie w zakresie infrastruktury B+R aplikować mogą projekty znajdują się w Kontrakcie Terytorialnym.

                                                                                            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                                            Pytanie 2. Jak należy definiować "jednostkę naukową" wskazaną w liście beneficjentów uprawnionych do aplikowania w konkursie nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-292/18 ?

                                                                                            Odpowiedź, 28.03.2019 r.

                                                                                            W związku z wątpliwościami dotyczącymi typu beneficjenta w konkursie dla działania 1.1, wyjaśniamy, iż jako jednostkę naukową uprawnioną do aplikowania w działaniu 1.1 należy rozumieć podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy (definicja na potrzeby RPO jest zgodna z definicją z rozporządzenia Komisji Europejskiej 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.).

                                                                                            Przypominamy ponadto, że o wsparcie w zakresie infrastruktury B+R aplikować mogą projekty znajdują się w Kontrakcie Terytorialnym.

                                                                                            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                                             Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                             https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_1_1_kluczowa_infrastruktura_badawcza_konkurs_032819

                                                                                             Pytanie 1. Jaki jest termin złożenia wniosku rozliczającego zaliczkę?

                                                                                             Odpowiedź, 13.03.2019 r.
                                                                                             Za moment rozliczenia zaliczki IZ RPO WSL uznaje dzień złożenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę w terminie 3 miesięcy, nie później niż 14 dni od upływu tego terminu. Należy także pamiętać, że wniosek o płatność jest składany wyłącznie w wersji elektronicznej z wykorzystaniem LSI. Dokumenty dostarczane w wykorzystaniem komunikacji elektronicznej , muszą zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu CC SEKAP, lub z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

                                                                                             Za moment złożenia wniosku o płatność uznaje się datę widniejącą na Urzędowym Poświadczeniu Odbioru pod warunkiem że:
                                                                                             - wniosek o płatność jest podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu oraz
                                                                                             - pozytywnej  weryfikacji autentyczności wniosku o płatność.

                                                                                             W przypadku gdy z powodów technicznych złożenie wniosków o płatność rozliczających zaliczkę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego LSI nie jest możliwe, beneficjent ma obowiązek poinformować o powyższym IZ RPO WSL za pośrednictwem platformy SEKAP/ePUAP w terminie 3 miesięcy, nie później niż 14 dni od upływu tego terminu. Wówczas za zgodą IZ RPO WSL beneficjent sporządza wniosek o płatność poza systemem LSI zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stornie internetowej www.rpo.slaskie.pl oraz składa wniosek o płatność za pośrednictwem ePUAP/SEKAP. Po ustaniu awarii lub uruchomieniu systemu, beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia wniosku o płatność przy użyciu systemu LSI zgodnie z obowiązującym wzorem wniosku o płatność i ponownego przekazania go za pośrednictwem ePUAP/SEKAP w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL.

                                                                                             Zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),w przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.”

                                                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                                             Pytanie 2. Jaki jest termin dokonania zwrotu niewykorzystanej zaliczki?

                                                                                             Odpowiedź, 13.03.2019 r.
                                                                                             Beneficjent ma obowiązek zwrócić środki dotyczące niewykorzystanej zaliczki na rachunek bankowy (odpowiednio z którego otrzymano środki), najpóźniej do dnia upływu terminu 3 miesięcy od otrzymania zaliczki).

                                                                                             Zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),w przypadku braku zwrotu na kwotę lub w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.”

                                                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                                             Pytanie 3. Jakie wydatki stanowią podstawę rozliczenia zaliczki?

                                                                                             Odpowiedź, 13.03.2019 r.
                                                                                             Podstawę  rozliczenia zaliczki stanowią wydatki kwalifikowlane wykazane przez beneficjenta we wnioskach o płatność, poniesione przez niego po dacie przekazania środków z zaliczki w terminie do 3 miesięcy od daty przekazania zaliczki.

                                                                                             Ponadto   sposób ponoszenia każdego z wydatków przedstawionych do rozliczenia zaliczki ma  odzwierciedlać montaż finansowy projektu w zakresie dofinansowania i wkładu własnego. 

                                                                                             Powyższe oznacza, że na moment ponoszenia wydatku (zapłaty dokumentu księgowego) Beneficjent zobowiązany jest do posiadania na wyodrębnionym rachunku bankowym środków własnych w wysokości odpowiadającej wkładowi własnemu oraz wartości kosztu niekwalifikowlanego.

                                                                                             W przypadku wykorzystania środków z zaliczki na pokrycie wkładu własnego i/lub kosztu niekwalifikowlanego Beneficjent zobowiązany jest wówczas do zwrotu tych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonych zgodnie z zasadą wynikającą z art. 207 ustawy o finansach publicznych.

                                                                                             W przypadku braku działania ze strony beneficjenta IZ RPO WSL podejmuje środki prawne zmierzające do odzyskania dofinansowania.  

                                                                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                                              Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                              https://rpo.slaskie.pl/czytaj/problemy_z_rozliczeniem_zaliczki_13032019

                                                                                              Pytania i odpowiedzi ze spotkań informacyjnych dotyczących konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-297/18. Spotkanie 18.12.2018 r. oraz 21.01.2019 r.

                                                                                              Pytanie 1. W którym momencie badamy wiek uczestnika projektu (jak wyznaczyć górną i dolną granicę wieku uczestnika)?
                                                                                              Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                                              Wiek uczestnika projektu mierzony jest jednokrotnie, w momencie podpisania deklaracji udziału w projekcie.

                                                                                              Zgodnie z pkt. 3.3.1 „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna bez względu na wiek lub podmiot bezpośrednio korzystający z interwencji EFS. Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby i podmioty, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia między innymi wspólnych wskaźników produktu. Warunkiem koniecznym do wprowadzenia informacji o udziale uczestnika będącego osobą fizyczną w projekcie jest zapewnienie danych tj. m.in.: status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, płeć. 

                                                                                              IZ RPO WSL wskazuje, że wiek uczestników projektów będących osobami fizycznymi liczony jest na podstawie daty rzeczywistej daty urodzenia (dzień – miesiąc - rok) i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie (tj. w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa lub otrzymania pierwszej formy wsparcia).

                                                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                                                              Pytanie 2.
                                                                                              Na jakiej podstawie i w którym momencie badamy aktywność zawodową uczestników?
                                                                                              Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                                              Aktywność zawodową uczestników projektu należy badać na etapie rekrutacji, przystąpienia do projektu z uwagi na fakt, że powinny to być zgodne z grupą docelową Podziałania 8.3.2 jak i samych programów. Po udzielonym wsparciu konieczna jest weryfikacja i wykazanie wskaźnika rezultatu „Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”. Należy pamiętać, że wskaźnik ten mierzony jest do 4 tygodniu od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Dodatkowo IOK rekomenduje wartość wskaźnika na poziomie ok. 85%. Aktywność zawodową badamy na podstawie np. zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy bądź oświadczenia.

                                                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                                                              Pytanie 3. Na jakiej podstawie badamy doświadczenie /referencje osób prowadzących szkolenia dla kadry medycznej?
                                                                                              Odpowiedź, 13.02.2019 r. 
                                                                                              Doświadczenie osób prowadzących szkolenia należy badać np. na podstawie referencji, listów polecających, czy też CV.

                                                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                              Pytanie 4. Czy został określona minimalna/ maksymalna ilość osób na szkoleniach dla kadry medycznej?
                                                                                              Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                                              W ramach Regionalnych Programów Zdrowotnych została określona jedynie maksymalna wielkość grupy uczestniczącej w szkoleniu (30 osób). Biorąc pod uwagę ograniczenia finansowe Programów oraz zakładaną ogólną liczbę przedstawicieli kadry medycznej IOK rekomenduje, aby kadra medyczna stanowiła maksymalnie 5% liczby pacjentów objętych wsparciem w ramach projektu. Np. jeśli projekt skierowany jest do 400 pacjentów IOK zaleca, aby wsparcie szkoleniowe skierowane było do ok 20 lekarzy. 

                                                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                              Pytanie 5. Jaki jest minimalny zakres szkolenia dla kadry medycznej?

                                                                                              Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                                              Minimalny zakres szkolenia dla kadry medycznej został wskazany w Regionalnych Programach zdrowotnych i obejmuje:

                                                                                              w przypadku chorób przewlekłych:
                                                                                              - kompleksowość postępowania w rehabilitacji pacjentów z chorobami przewlekłymi układu ruchu,
                                                                                              - najnowsze wytyczne i rekomendacje w zakresie omawianej tematyki,
                                                                                              - nowoczesne metody fizjoterapii i terapii zajęciowej,
                                                                                              - stosowanie kwestionariuszy i innych narzędzi oceny stanu zdrowia w rehabilitacji leczniczej,
                                                                                              - konieczność uwzględniania edukacji zdrowotnej oraz psychoedukacji w rehabilitacji pacjentów, 

                                                                                              w przypadku chorób zapalnych:
                                                                                              - kompleksowość postępowania w rehabilitacji pacjentów z chorobami zapalnymi układu ruchu,
                                                                                              - efektywne łączenie farmakoterapii z metodami niefarmakologicznymi,
                                                                                              - najnowsze wytyczne i rekomendacje w zakresie omawianej tematyki,
                                                                                              - nowoczesne metody fizjoterapii i terapii zajęciowej,
                                                                                              - stosowanie kwestionariuszy i innych narzędzi oceny stanu zdrowia w reumatologii,
                                                                                              - konieczność uwzględniania psychoedukacji w rehabilitacji pacjentów.

                                                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                              Pytanie 6. Czy tych samych lekarzy/ specjalistów w ramach ETAPU I można przeszkolić w ramach obydwu RPZ-ów?
                                                                                              Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                                              Tak, należy jednak pamiętać, iż treści przekazywane podczas szkoleń powinny być zgodne z danym Regionalnym Programem Zdrowotnym.

                                                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                              Pytanie 7. Czy uczestnik szkolenia dla kadry medycznej musi być specjalistą biorącym czynny udział w procesie rehabilitacji w ramach danego RPZ?
                                                                                              Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                                              Nie, nie ma konieczności, aby cała kadra medyczna biorąca udział w szkoleniu brała czynny udział w procesie rehabilitacji w ramach danego RPZ. Jednak IOK zaleca, aby osoby pracujące z pacjentem również były objęte szkoleniami.

                                                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                              Pytanie 8. Jakie wykształcenie (doświadczenie zawodowe) musi mieć podolog, kto to w ogóle jest podolog?
                                                                                              Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                                              W konkursie w ramach indywidualnego planu rehabilitacji uczestnika jedną z form wsparcia jest indywidualna konsultacja podologiczna. Należy wskazać, że  po pojęciem konsultacji podologicznej rozumie się konsultację lekarza rehabilitacji lub ortopedy w przypadku zmiany reumatologidcznej w obrębie stopy.

                                                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                              Pytanie 9. Jakie wykształcenie (doświadczenie zawodowe) musi mieć lekarz specjalista udzielający świadczeń w programie?
                                                                                              Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                                              Specjaliści udzielający świadczeń w Programie (lekarze specjaliści kwalifikujący do udziału w Programie, fizjoterapeuci) muszą posiadać kwalifikacje określone przepisami zawartymi w załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej w części dot. świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym (lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna oraz fizjoterapia ambulatoryjna) oraz w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (porada specjalistyczna – reumatologia).

                                                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                              Pytanie 10. Na jakiej podstawie kwalifikujemy lekarzy do projektu w ramach I ETAPU?
                                                                                              Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                                              Szkolenia mające na celu wzrost kwalifikacji personelu medycznego z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji chorób zapalnych i przewlekłymi układu kostno- stawowego i mięśniowego (ETAP I) obejmą lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii lub rehabilitacji medycznej, lekarzy rezydentów odbywających specjalizację w ww. dziedzinach oraz fizjoterapeutów. 
                                                                                              Lekarze biorący udział w szkoleniach zgodnie z zapisami RPZ–tów muszą posiadać kwalifikacje określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej w części dot. świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym (lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna oraz fizjoterapia ambulatoryjna) oraz w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (porada specjalistyczna – reumatologia).

                                                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                              Pytanie 11. Co rozumiemy pod pojęciem, że uczestnik nie może korzystać ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu wskazanych jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do Programu?
                                                                                              Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                                              Celem zapobieżenia podwójnemu finansowaniu świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej założono, iż Programem objęci zostaną pacjenci z rozpoznaniem choroby zapalnej układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie [wg ICD-10: M02, M05-M09, M13, M45, M70 lub M75] oraz z rozpoznaniem choroby przewlekłej układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie [wg ICD-10: M15-M19, M47, M50, M51, M54] nie korzystający w ciągu 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do Programu ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych oraz z środków unijnych w ramach 9 osi priorytetowej.

                                                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                              Pytanie 12. Jakie kwestionariusze są wymagane w ramach pierwszej porady fizjoterapeutycznej?
                                                                                              Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                                              W ramach porady fizjoterapeutycznej konieczne jest dokonanie:oceny stanu zdrowia w skali VAS, przeprowadzenie kwestionariusza oceny zdrowia HAQ, oceny jakości życia WHOQOL-BREF oraz Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ) wraz z odnotowaniem wyników w arkuszu programu Excel.

                                                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                              Pytanie 13.
                                                                                              Czy emeryci/renciści mogą być uczestnikami projektu?
                                                                                              Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                                              Zgodnie z pkt 2.5 Regulaminu Konkursu grupę docelową ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach poddziałania 8.3.2 stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej.  Zgodnie z metodologią, która jest stosowana w ramach przeprowadzanego cyklicznie przez Główny Urząd Statystyczny Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, osoba aktywna zawodowo to osoba pracująca albo pozostająca bez zatrudnienia, ale poszukująca pracy i zainteresowana jej podjęciem, dlatego też przynależność do tej grupy powinna być ustalana indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna ekonomicznie.

                                                                                              W związku z powyższym w ramach niniejszego konkursu możliwe jest wsparcie osób pozostających na emeryturze oraz rencie, jedynie w sytuacji gdy osoby te deklarują chęć podjęcia pracy i aktywnie jej poszukują.

                                                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                              Pytanie 14. Czy w ramach projektu może być rozliczana amortyzacja?
                                                                                              Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                                              Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (pkt 6.10 r), w ramach  przedmiotowego konkursu nie przewiduje się finansowania środków trwałych. W związku z powyższym nie jest również możliwe rozliczanie w ramach projektu wydatku dotyczącego amortyzacji. Należy podkreślić, że katalog wydatków kwalifikowalnych został szczegółowo wykazany w Regionalnych Programach Zdrowotnych.

                                                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                              Pytanie 15. W jaki sposób można rozliczać refundację kosztów dojazdów uczestników?
                                                                                              Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                                              W ramach Programu zaplanowano możliwość otrzymania przez uczestników zwrotu kosztów dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej. Zwrot ten, w związku z ograniczeniami budżetowymi, przysługiwał będzie 9% uczestników objętych Programem, w tym priorytetowo osobom niepełnosprawnym. Otrzymanie zwrotu będzie możliwe po ukończeniu indywidualnego cyklu rehabilitacji na podstawie okazania zakupionego wykorzystanego biletu (biletów). Możliwość przyznania zwrotu kosztów dojazdu będzie każdorazowo rozpatrywana indywidualnie w zależności od sytuacji uczestnika Programu.

                                                                                              Należy wskazać, że zgodnie z Wykazem dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” zwrot kosztów dojazdów kwalifikowalny jest do wysokości kosztu biletów komunikacji miejskiej biletów 2 klasy w regionalnym transporcie kolejowym. Pamiętać należy także, że wydatki muszą być dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W związku z powyższym koszt biletu okresowego jest kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy w danym okresie suma kosztów pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego.

                                                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                              Pytanie 16. Co rozumiemy pod pojęciem, że projekt zakłada realizację wsparcia również w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w sobotę lub w niedzielę?
                                                                                              Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                                              Ze względu na kompleksowość oraz dostępność wsparcia dla uczestników projektu świadczenia opieki zdrowotnej  powinny być realizowane również w godzinach popołudniowych i wieczornych (co najmniej do godziny 19:00) oraz w sobotę lub w niedzielę (co najmniej 4 godziny). Projektodawca powinien zadeklarować we wniosku o dofinansowanie, gotowość do świadczenia opieki zdrowotnej w takim zakresie oraz opisać odpowiedni do realizacji tego założenia potencjał.

                                                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                              Pytanie 17. Kto może być organizatorem szkoleń w ramach ETAPU I?
                                                                                              Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                                              Szkolenia dla kadry medycznej w ramach ETAPU I mogą być zlecane firmą zewnętrznym  jak również mogą być realizowane przez własny personel, należy pamiętać, że w przypadku zatrudniania personelu własnego powinno ono być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz z  „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków". „Wytyczne” wskazują, że Beneficjent nie może zawrzeć dodatkowej umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem, poza umową o dzieło. Jeżeli planowane jest oddelegowanie, wynagrodzenie za wykonane zadania nie będzie zapłatą za usługę, musi ono przyjąć inną formę np. dodatku, przy czym jego wysokość i zasady jego przyznania także regulują ww. Wytyczne.

                                                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                              Pytanie 18. Jak badamy gotowość do podjęcia zatrudnienia?
                                                                                              Odpowiedź, 13.02.2019 r.
                                                                                              Projektodawca zobowiązany jest zbierać informacje dotyczące aktywności zawodowej uczestników na pierwszej wizycie kontrolnej oraz po 4 tygodniach od ukończenia udziału w projekcie (po kompleksowej rehabilitacji i działań edukacyjnych) m.in. gotowości do podjęcia zatrudnienia badana będzie na podstawie zaświadczeń o zatrudnieniu, oświadczeń uczestników oraz zaświadczeń wystawionych przez Instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia itp.).

                                                                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                               https://rpo.slaskie.pl/czytaj/8_3_2_konkurs_297_18_odpowiedzi

                                                                                               Konkursy nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-068/19 i RPSL.11.04.03-IP.02-24-069/19

                                                                                               Pytanie 1. Czy pracownicy beneficjenta projektu mogą być uczestnikami szkoleń przez niego organizowanych w ramach działania 11.4.1 RPO WSL 2014-2020?
                                                                                               Odpowiedź, 22 maja 2019 r.
                                                                                               Wytyczne właściwe w zakresie kwalifikowania wydatków nie zakazują pracownikom beneficjenta uczestniczenia w projektach.

                                                                                               Ponadto, zgodnie z materiałem informacyjnym dotyczącym kwalifikowalności uczestników projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Wsparciem bezpośrednim dla danego podmiotu nie jest przeszkolenie lub inna forma wsparcia jego pracownika w sytuacji, gdy nie wynika to z potrzeb tej instytucji (np. pracownik zgłasza się na szkolenie z własnej inicjatywy).

                                                                                               Nie istnieje żaden przepis, wytyczna lub interpretacja Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego, z której wynika zasada inna niż powyższa.

                                                                                               W świetle powyższego pracownicy beneficjenta projektu mogą być uczestnikami tego projektu. Należy jednak pamiętać o następujących warunkach wynikających z regulaminu konkursu.

                                                                                               1) Grupą docelową projektu są osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia.

                                                                                               2) Inicjatywa związana z uczestnictwem w szkoleniu każdorazowo musi być podjęta przez uczestnika projektu, a nie na skutek delegowania przez pracodawcę.

                                                                                               3) Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych ze środków EFS w ramach Działania 11.4 jest uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących/pracujących na obszarach rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

                                                                                               4) Dystrybucja środków oparta będzie na potrzebach osoby dorosłej (uczestniczącej w projekcie), które są centralnym przedmiotem działań edukacyjnych (tzw. podejście popytowe). Każdy uczestnik projektu powinien mieć zapewnioną możliwość dokonania samodzielnego wyboru formy wsparcia spośród wszystkich form wsparcia dopuszczalnych zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla poddziałania 11.4.1 i powinna ona odpowiadać na jego indywidualne potrzeby.

                                                                                               5) Podczas planowania działań w projekcie należy skoncentrować się na niwelowaniu luki kompetencyjnej osób pracujących w najgorszej sytuacji na rynku pracy.

                                                                                               6) Rekrutacja do projektu winna zostać przeprowadzona w sposób czytelny, tak aby nie budziła żadnych wątpliwości w zakresie naboru pracowników beneficjenta do projektu. Jednocześnie nie powinno dojść do sytuacji, w której uczestnikami projektu będą wyłącznie lub w przeważającej części pracownicy jednego pracodawcy.

                                                                                               7) Wykluczeni z udziału w projekcie są pracownicy beneficjenta w jakikolwiek sposób powiązani z realizacją tego projektu (w szczególności jego personel).

                                                                                               8) Pomoc publiczna/pomoc de minimis:

                                                                                               a) zgodnie z regulaminem konkursu:
                                                                                               – w projekcie pomoc publiczna nie może wystąpić;
                                                                                               – wszelkie wydatki objęte pomocą publiczną na poziomie wniosku o dofinansowanie oraz na etapie realizacji projektu zostaną uznane za niekwalifikowane;

                                                                                               b) etap realizacji projektu:
                                                                                               – beneficjentem pomocy może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał tę pomoc, w szczególności również podmiot, który nie działa dla osiągnięcia zysku, np. organizacja pożytku publicznego;
                                                                                               – za działalność gospodarczą uznaje się oferowanie dóbr i usług na danym rynku, np. wynajem przez organizację pożytku publicznego innemu podmiotowi lokalu na prowadzenie punktu usługowego;
                                                                                               – o wystąpieniu pomocy publicznej decyduje nie tylko sam fakt przyznania środków podmiotowi mieszczącemu się w szerokiej definicji beneficjenta pomocy, ale sposób wykorzystania tych środków;
                                                                                               – decydującym o uznaniu dofinansowania za pomoc będzie fakt wykorzystania dofinansowania do celów uruchomienia bądź modernizacji działalności związanej ze sprzedażą dóbr i usług;
                                                                                               – jeżeli natomiast dofinansowanie będzie wykorzystane na działalność podmiotu nie związaną z jego działalnością komercyjną, wówczas nie będzie stanowić pomocy;
                                                                                               – jeżeli pracownicy beneficjenta, którzy zgłoszą się do udziału w projekcie, nie będą wykorzystywać nabytych w tym projekcie kwalifikacji lub kompetencji do prowadzenia działalności komercyjnej beneficjenta, przepisy dotyczące pomocy publicznej/ de minimis nie będą miały zastosowania;

                                                                                               c) test pomocy publicznej:

                                                                                               beneficjent musi przeprowadzić test pomocy publicznej, a więc odpowiedzieć na następujące pytania:
                                                                                               1) czy udział w projekcie oznacza przysporzenie korzyści działalności gospodarczej (pracodawcy uczestników)?
                                                                                               2) jeśli oznacza, czy to przysporzenie ma charakter selektywny?
                                                                                               3) jeśli oznacza, czy to przysporzenie narusza konkurencję lub powoduje ryzyko takiego naruszenia?
                                                                                               4) jeśli oznacza, czy to przysporzenie wpływa lub może wpływać na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi?

                                                                                               Na beneficjencie ciąży obowiązek uprawdopodobnienia, że tematyka szkoleń nie jest powiązana z branżą, w której pracodawca uczestników prowadzi działalność (np. przy pomocy wyciągu z właściwego rejestru).

                                                                                               Po dokonaniu powyższego wykluczenia można stwierdzić, że udział w projekcie nie oznacza przysporzenia korzyści jakiemukolwiek podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, a tym samym zakwalifikować pracownika tego podmiotu do projektu.

                                                                                               Należy pamiętać, że każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. W przypadku pomocy publicznej nie ma uniwersalnych zasad, które mają zastosowanie w każdym przypadku. 

                                                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                               Pytanie 2. Projektodawca zamierza objąć wsparciem minimum 50% Uczestników z obszaru rewitalizacji bądź jego otoczenia z gmin X i Y. Jeśli programy rewitalizacji tych gmin nie wykazują planowanych działań w zakresie nabywania, uzupełniania lub podwyższania umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych, to czy – w kontekście kryterium dodatkowego nr 7 w brzmieniu „Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji?” – projekt uzyska 4 punkty?
                                                                                               Odpowiedź, 30 maja 2019 r.
                                                                                               Zgodnie z dokumentem pn. Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

                                                                                               Co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji gdyż celem głównym takich projektów jest przede wszystkim bezpośrednie działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno- gospodarczej na danym obszarze oraz wsparcie jego mieszkańców. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest, aby do objęcia wsparciem dopuszczone zostały także projekty planowane do realizacji/zlokalizowane poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji, w szczególności, w których działania będą prowadzone na styku obszaru wyznaczonego do rewitalizacji i obszaru zdegradowanego, jednak tylko i wyłącznie jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Dotyczy to zwłaszcza inicjatyw społecznych nakierowanych np. na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji, gdzie rozwiązania dedykowane ludności z obszaru rewitalizacji mogą być podejmowane poza tym obszarem. Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego na realizację celów określonych dla rewitalizacji.

                                                                                               Zgodnie z treścią odnośnego kryterium, w celu stwierdzenia, czy wnioskodawcy należy przyznać dodatkowe 4 punkty weryfikowany jest wyłącznie odsetek osób z grup, o których mowa w tym kryterium, w łącznej liczbie osób biorących udział w projekcie.

                                                                                               W świetle powyższego, jeżeli liczba osób z obszaru rewitalizacji lub osób z otoczenia obszaru rewitalizacji wynosi co najmniej 50% liczby wszystkich uczestników projektu oraz wnioskodawca uzasadnił objęcie wsparciem osób z otoczenia obszaru rewitalizacji (jeśli dotyczy), wówczas wniosek o dofinansowanie projektu uzyska 4 dodatkowe punkty.

                                                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                               Pytanie 3. W projekcie, który obejmuje kwoty ryczałtowe konieczne jest zgodnie z kryterium nr 7 (str. 45 Regulaminu) przyporządkowanie wszystkich wskaźników do kwot ryczałtowych. Jak to się ma do wskaźników horyzontalnych (w sporządzanym wniosku wskaźniki mają wartość 0?")? Wskaźniki horyzontalne bowiem nie służą weryfikacji wydatków zadeklarowanych według uproszczonych metod rozliczania.
                                                                                               Odpowiedź, 6 czerwca 2019 r.
                                                                                               W przypadku projektów, w których wartość docelowa wskaźnika/ów horyzontalnych wynosi "0", powyższe wskaźniki nie powinny być rozpisywane w części C.2. Zakres finansowy, zakładka Wskaźniki dla kwot ryczałtowych.

                                                                                               Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, gdy Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie w części E zobowiąże się do osiągnięcia wskaźnika/ów horyzontalnego/ych na określonym poziomie poprzez wskazanie dla niego/nich wartości docelowych (większych niż "0"), jakie planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu. W takiej sytuacji należałoby wskaźnik/wskaźniki horyzontalne, oprócz standardowego ich wskazywania w części E wniosku o dofinansowanie, uwzględnić także w sekcji C.2 Zakres finansowy, zakładka Wskaźniki dla kwot ryczałtowych.

                                                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                               Pytanie 4. Kryterium dostępu zakłada, że grupą docelową mają być osoby w wieku 18 lat i więcej (...) jednak generator nie przewiduje takiego wskaźnika produktu, nie ma możliwości również aby dodać własny wskaźnik. W związku z tym, osoby 18-24 lata nie będą wykazane przy wskaźnikach. Czy wskaźniki zawężają grupę docelową do osób wyłącznie powyżej 25 roku życia?
                                                                                               Odpowiedź, 6 czerwca 2019 r.
                                                                                               Grupą docelową projektu są osoby dorosłe (a więc w wieku 18 lat i więcej) pracujące.

                                                                                               Natomiast wskaźniki dla tego konkursu dotyczą wyłącznie osób w wieku 25 lat i więcej.

                                                                                               W przypadku zakwalifikowania do projektu osoby w wieku 18-24 lata, taka osoba nie zostanie uwzględniona we wskaźnikach. 

                                                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                               Pytanie 5. Zgodnie z regulaminem konkursu: „Każdy projekt powinien obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarze Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści, na dowolnym poziomie zaawansowania. Powyższy warunek nie ma zastosowania do kwalifikacji cyfrowych, a także do projektów z wykorzystaniem podejścia popytowego rozumianego jako dystrybucji środków opartych na możliwości dokonania samodzielnego wyboru formy wsparcia przez osobę dorosłą – uczestnika projektu. Nie wiąże się ono z realizacją projektu w oparciu o BUR”.

                                                                                               Czy z powyższych zapisów wynika, że gdy projekt ma charakter popytowy, to nie obowiązują zapisy załącznika nr 8 do regulaminu pn. Standard kompetencji cyfrowych?

                                                                                               Odpowiedź, 7 czerwca 2019 r. 
                                                                                               Zgodnie ze słownikiem pojęć regulaminu: „Podejście popytowe nie jest tożsame z koniecznością realizacji projektów analogicznych, jak w Działaniu 8.2 (PI 8V-Podmiotowy System Finansowania), co oznacza, że projekty nie będą realizowane z zastosowaniem Bazy Usług Rozwojowych (…)”.

                                                                                               W świetle powyższego każdy projekt z Działania 11.4 musi obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarach pn. Informacja oraz pn. Komunikacja oraz pn. Tworzenie treści, na dowolnym poziomie zaawansowania.

                                                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                               Pytanie 6. Jak zasada objęcia co najmniej wszystkimi kompetencjami ramowymi wskazanymi w ramach Standardu w obszarach Informacja, Komunikacja oraz Tworzenie treści ma się do kwalifikacji cyfrowych? Jeśli uczestnik chce nabyć kwalifikacje cyfrowe, czy oznacza to, że nie musi nabywać wiedzy z trzech powyższych obszarów kompetencji?
                                                                                               Odpowiedź, 11 czerwca 2019 r. 
                                                                                               Jeżeli szkolenie komputerowe ma skończyć się nabyciem kompetencji, wówczas projekt musi obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w trzech następujących obszarach:
                                                                                               – Informacja oraz 
                                                                                               Komunikacja oraz
                                                                                               – Tworzenie treści. 

                                                                                               Jeżeli zaś szkolenie komputerowe ma skończyć się nabyciem kwalifikacji (a nie kompetencji), to zaplanowanie co najmniej wszystkich kompetencji ramowych wskazanych w ramach Standardu w trzech obszarach pn. Informacja, Komunikacja oraz Tworzenie treści jest niewystarczające. Wówczas konieczne jest spełnienie warunków określonych w załączniku nr 8 (do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego …) pn. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności warunku przeprowadzenia dwóch następujących procesów: walidacji oraz certyfikacji (ten drugi proces nie występuje w przypadku nabywania kompetencji).

                                                                                               O tym, czy szkolenie kończące się nabyciem kwalifikacji zawiera wiadomości z trzech obszarów: Informacja; Komunikacja; Tworzenie treści decyduje program tego szkolenia zgodny z założeniami danej instytucji szkolącej (walidacja) oraz program egzaminu zgodny z założeniami danej instytucji sprawdzającej efekt szkolenia (certyfikacja).

                                                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                               Konkursy nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-059/18, RPSL.11.04.01-IP.02-24-060/18, RPSL.11.04.02-IP.02-24-061/18, RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18 oraz RPSL.11.04.02-IP.02-24-063/18

                                                                                                

                                                                                               Pytanie 1. Zgodnie z regulaminem konkursu „celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych  ze środków EFS w ramach Działania 11.4, jest uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach”. Kogo należy rozumieć przez osobę starszą: osobę po pięćdziesiątym rok życia czy osobę na emeryturze?

                                                                                               Odpowiedź z 29.10.2018 r. 
                                                                                               Osobę starszą na potrzeby konkursu należy definiować jako osobę powyżej pięćdziesiątego roku życia.

                                                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                               Pytanie 2. Jak należy rozumieć pojęcie luki kompetencyjnej?

                                                                                               Odpowiedź z 9.11.2018 r.
                                                                                               Regulaminy konkursu oraz Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 nie zawierają definicji luki kompetencyjnej. Jej pomiar ma służyć wskazaniu osób wykazujących największe niedobory kompetencji w zakresie TIK i/lub języków obcych, a zatem osób o największych potrzebach szkoleniowych/rozwojowych – po to, by właśnie do tych osób można było skierować wsparcie. Zakres wsparcia w projekcie (w tym zakres tematyczny szkoleń) powinien być dostosowany do zdiagnozowanej luki kompetencyjnej, grupy docelowej, założeń projektu itp.
                                                                                               W związku z powyższym wnioskodawcy sami określają obszary i kompetencje (oraz poziomy znajomości), których będą dotyczyć szkolenia.

                                                                                               Zasady dotyczące realizacji wsparcia EFS na rzecz podnoszenia kompetencji osób dorosłych określone w tych Wytycznych nakładają na instytucje zarządzające obowiązek przeznaczenia środków EFS na wsparcie osób wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK i języków obcych oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in do osób o niskich kwalifikacjach i osób w wieku 50 lat i więcej. Powyższy katalog prezentuje przykładowe grupy, które mogą skorzystać ze wsparcia EFS.

                                                                                               Uszczegółowienie to zostało wprowadzone do Wytycznych w celu zapewnienia koncentracji wsparcia na grupach posiadających największe ograniczenia w dostępie do różnych form edukacyjnych. W tym kontekście wsparcie EFS powinno zostać skierowane do osób, które mają ograniczony dostęp do wysokiej jakości edukacji dającej możliwości wyrównania poziomów kwalifikacji w przedmiotowym zakresie, a posiadane przez nich kompetencje językowe bądź cyfrowe należy uznać za niewystarczające z punktu widzenia potrzeb rynku pracy. 
                                                                                               Przykładowo, posiadanie wykształcenia wyższego nie musi świadczyć o lepszym dostępie osoby do edukacji. Brak znajomości języków może stanowić istotną przeszkodę w poruszaniu się na rynku pracy. Jednakże nie jest możliwe wydanie horyzontalnego rozstrzygnięcia, czy osoby z wykształceniem wyższym spełniają odnośną definicję, gdyż to wymaga przeprowadzenia analizy pod kątem spełnienia wskazanych powyżej przesłanek występowania luki kompetencyjnej czy ograniczeń w dostępie do edukacji.

                                                                                               Beneficjent każdorazowo powinien przeanalizować, czy zakwalifikowanie do projektu osoby z wykształceniem wyższym będzie się wpisywało w określony w projekcie katalog grup docelowych. Jeżeli został on określony tak szeroko jak w Wytycznych, to wydaje się, że wykluczenie osoby z wykształceniem wyższym tylko ze względu na poziom wykształcenia może być działaniem nieuzasadnionym i dyskryminującym.

                                                                                               Instytucja Organizująca Konkurs zaleca, aby w pierwszej kolejności koncentrować wsparcie na osobach o największej luce kompetencyjnej (np. znających język angielski na poziomie A1), a dopiero w przypadku dostępnych jeszcze środków umożliwiać wsparcie pozostałym osobom, u których wykazano mniejszą lukę kompetencyjną (np. znającym język angielski na poziomie C1).

                                                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                               Pytanie 3. Czy jest możliwe by całość lub część zajęć z języków obcych była prowadzona w formie e-learningu?

                                                                                               Odpowiedź z 19.11.2018 r.
                                                                                               Zgodnie z regulaminami konkursów „rozwój nowoczesnych technologii, dostępność Internetu oraz zmiany w kształceniu ustawicznym pozwalają na organizację kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (KNO) w formach pozaszkolnych w kształceniu ustawicznym”, wobec czego jest możliwe, by całość lub część zajęć z języków obcych była prowadzona metodą nauczania typu e-learning, pod warunkiem że:

                                                                                               1) wsparcie to będzie realizowane zgodnie z Modelem systemu wdrażania  i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie opisanym w poradniku pt. Jak wdrażać kształcenie na odległość w kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych sporządzonym w ramach projektu z Poddziałania 3.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej;
                                                                                               2) z charakterystyki grupy docelowej wynika zasadność objęcia jej tą formą wsparcia, w szczególności zbieżność zaproponowanej formy z sytuacją problemową uczestników.

                                                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                               Pytanie 4. Jak należy interpretować kryterium pn. Projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji w  odniesieniu do punktu- minimum 50% uczestników projektu będą  stanowić osoby z obszaru rewitalizacji bądź jego otoczenia? Co rozumiemy przez obszar rewitalizacji i jego otoczenie? Czy są to konkretne miejscowości dla danych gmin wskazane w ogłoszonych  planach rewitalizacji, czy może całe gminy, ponieważ kryterium mówi  "i jego otoczenie"?

                                                                                               Odpowiedź z 29.11.2018 r.
                                                                                               Zgodnie z dokumentem pn. Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w wyjątkowych przypadkach możliwe jest, aby do objęcia wsparciem dopuszczone zostały także projekty planowane do realizacji/zlokalizowane poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji, w szczególności takie, w których działania będą prowadzone na styku obszaru wyznaczonego do rewitalizacji i obszaru zdegradowanego, jednak tylko i wyłącznie jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Dotyczy to zwłaszcza inicjatyw społecznych nakierowanych np. na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji, gdzie rozwiązania dedykowane ludności z obszaru rewitalizacji mogą być podejmowane poza tym obszarem.

                                                                                               Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu na realizację celów określonych dla rewitalizacji.

                                                                                               Zgodnie z powyższym kryterium nie może być traktowane jako automatyczna możliwość objęcia wsparciem np. mieszkańców całej gminy.

                                                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                               Pytanie 5. Czy w sytuacji, w której uczestnikami projektu w części poniżej 20% byłyby osoby zatrudnione w spółkach tej samej grupy kapitałowej, wystąpi pomoc publiczna/pomoc de minimis?

                                                                                               Odpowiedź z 3.12.2018 r. 
                                                                                               Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (str. 353-354), podstawą prawną dla pomocy publicznej/de minimis w projektach realizowanych w tym Programie są rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1407/2013 oraz 651/2014.

                                                                                               W kontekście powiązań pomiędzy spółkami, zgodnie z art. 3 ust. 3 załącznika do rozporządzenia 651/2014, Przedsiębiorstwa powiązaneoznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

                                                                                               a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
                                                                                               b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
                                                                                               c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
                                                                                               d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami / akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

                                                                                               W kwestii wystąpienia pomocy w projekcie, zgodnie z regulaminem konkursu (str. 20/21), aby wykluczyć występowanie w projekcie pomocy publicznej (o ile dotyczy) na poziomie indywidualnego projektu, szkolenia i kursy powinny łącznie spełniać następujące warunki:

                                                                                               a) wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu (tj. beneficjent i ewentualni partnerzy projektu) są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia;
                                                                                               b) szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników;
                                                                                               c) nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych;
                                                                                               d) pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednej tematyki szkoleniowej w ramach projektu.

                                                                                               W świetle powyższego, w przypadku, gdy uczestnikami – w części poniżej 20% uczestników jednej tematyki szkoleniowej – byłyby osoby zatrudnione w spółkach tej samej grupy kapitałowej a beneficjentem projektu byłaby któraś z tych spółek, wówczas w projekcie wystąpi pomoc publiczna, ponieważ nie zostanie spełniony warunek niezależności beneficjenta od pracodawcy uczestnika szkolenia.

                                                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                               Pytanie 6. Czy jeden uczestnik może skorzystać z więcej niż jednego szkolenia?

                                                                                               Odpowiedź z 5.12.2018 r. 
                                                                                               Po zakończeniu jednego szkolenia uczestnik może uczestniczyć w kolejnym szkoleniu, np. o wyższym poziomie zaawansowania.

                                                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                               Pytanie 7. Czy jeden uczestnik może korzystać jednocześnie – równocześnie lub semestr po semestrze – ze szkolenia w zakresie dwóch języków obcych lub ze szkolenia językowego i komputerowego lub z dwóch szkoleń komputerowych?

                                                                                               Odpowiedź z 5.12.2018 r. 
                                                                                               Tak, jeżeli uczestnik po przedstawieniu beneficjentowi swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie samodzielnie dokonał wyboru  kilku szkoleń.  Niemniej jednak podkreślić należy, że we wskaźnikach uczestnik projektu będzie wykazywany tylko jeden raz niezależnie od liczby szkoleń, w których dana osoba będzie uczestniczyła.

                                                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                               Pytanie 8. Czy określono maksymalną kwotę wsparcia przypadającą na jednego uczestnika?

                                                                                               Odpowiedź z 5.12.2018 r. 
                                                                                               Nie została określona maksymalna kwota wsparcia na jednego uczestnika.

                                                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                               Pytanie 9. Czy partner może występować tylko w jednym wniosku o dofinansowanie projektu czy ograniczenie dotyczy tylko projektodawcy?

                                                                                               Odpowiedź z 6.12.2018 r. 
                                                                                               Ograniczenie liczby możliwych do złożenia wniosków o dofinansowanie do nie więcej niż jednego dotyczy projektodawcy, a nie partnera.

                                                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                               Pytanie 10. Czy wydatki związane z zapewnieniem sieci punktów dystrybucji wsparcia (koszty prowadzenia biura, wynagrodzenia pracowników) mogą zostać ujęte w kosztach bezpośrednich projektu?

                                                                                               Odpowiedź z 12.12.2018 r. 
                                                                                               Zgodnie z regulaminami konkursów – „Wnioskodawca przedstawia w budżecie planowane koszty projektu z podziałem na koszty pośrednie – koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem wnioskodawcy oraz na koszty bezpośrednie – koszty dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie”. Ponadto, regulamin nie wskazuje – wzorem regulaminów konkursów dla Działania 8.2 RPO WSL – dodatkowych kosztów administracyjnych i organizacyjnych, które mogą zostać zakwalifikowane jako bezpośrednie.

                                                                                               Wobec powyższego wydatki, o których mowa w pytaniu, nie mogą zostać ujęte w kosztach bezpośrednich.

                                                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                               Pytanie 11. Czy w ramach projektu można zakupić sprzęt niezbędny do realizacji szkoleń TIK?

                                                                                               Odpowiedź z 12.12.2018 r.
                                                                                               W przypadku zakupu sprzętu na potrzeby realizacji szkoleń należy kierować się zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które regulują kwestię zakupu środków trwałych do projektu.

                                                                                               Zgodnie z rozdziałem 6.12 Wytycznych koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu.

                                                                                               Wobec powyższego zakup, o którym mowa w pytaniu, co do zasady będzie wydatkiem kwalifikowanym w kosztach bezpośrednich. Jednak zasadność poniesienia wydatku podlega ocenie członka Komisji Oceny Projektów, w tym także w powiązaniu z oceną zdolności do efektywnej realizacji projektu, w szczególności w zakresie posiadanego potencjału wnioskodawcy (część B.12 wniosku o dofinansowanie).

                                                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                               Pytanie 12. Czy wniosek może zostać złożony w Partnerstwie, w którym Lider (Wnioskodawca) posiada główną siedzibę na terenie województwa śląskiego natomiast Partner nie posiada głównej siedziby na terenie województwa śląskiego?

                                                                                               Odpowiedź z 13.12.2018 r. 
                                                                                               Tak, ponieważ zgodnie z treścią i uzasadnieniem właściwego szczegółowego kryterium dostępu nr 2 wymóg dotyczy projektodawcy [samodzielnego] lub partnera wiodącego [lidera partnerstwa, który jest wskazany we wniosku o dofinansowanie w części A.1 Dane wnioskodawcy – lidera projektu, a w przypadku zaproszenia do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu jest stroną tej umowy].

                                                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                               Pytanie 13. Czy wniosek w którym zaplanowano m. in. realizację szkoleń ICT kończących się wyłącznie dokumentem potwierdzającym zdobycie i poprawę kompetencji cyfrowych (czyli nie zostaną w nim zaplanowane szkolenia ICT kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu określonych kwalifikacji) spełni kryteria dostępu?

                                                                                               Odpowiedź z 13.12.2018 r. 
                                                                                               Tak
                                                                                               , gdyż w treści właściwego kryterium znajduje się alternatywa lub, której jednym z członów jest uzyskanie dokumentu potwierdzającego zdobycie i poprawę kompetencji cyfrowych.

                                                                                               Ponadto, zgodnie z wytycznymi w obszarze edukacji:
                                                                                               - celem interwencji EFS jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie, w tym uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji tych osób w zakresie TIK i języków obcych;
                                                                                               -zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO obejmuje szkolenia lub inne formy uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawę kompetencji cyfrowych i uzyskiwanie kwalifikacji językowych;
                                                                                               - IZ RPO zapewni, że zrealizowane dzięki wsparciu EFS szkolenia lub inne formy kształcenia w przypadku kompetencji będą dawać możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie kompetencji, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu lub regulaminie konkursu etapami, o których mowa w Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego [w załączniku nr 2 pn. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych – EFS];
                                                                                               - standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, które powinni osiągnąć uczestnicy projektu został określony w załączniku nr 2 (…) Każdy projekt powinien obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarach Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści, na dowolnym poziomie zaawansowania.

                                                                                               W świetle powyższego wniosek, w którym zaplanowano realizację szkoleń ICT kończących się wyłącznie dokumentem potwierdzającym zdobycie i poprawę kompetencji cyfrowych spełni odnośne kryterium pod warunkiem zgodności z powyższymi zasadami określonymi w wytycznych edukacji oraz wytycznych monitorowania postępu rzeczowego (Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych), w szczególności fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:

                                                                                               a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
                                                                                               b)ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie w Karcie Usługi standardu wymagań, efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
                                                                                               c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie w ramach Systemu Oceny Usług Rozwojowych,
                                                                                               d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. Do pomiaru wskaźnika należy wliczać jedynie te osoby, które dokonały oceny usługi (pytanie nr 1 w ramach Systemu Oceny Usług Rozwojowych) na poziomie 4 lub 5.

                                                                                               Ponadto, nabycie kompetencji musi zostać potwierdzone uzyskaniem dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji.

                                                                                               Co więcej, zgodnie z podrozdziałem 5.1 pkt 10 wytycznych w obszarze edukacji, „Każdy projekt powinien obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarach Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści, na dowolnym poziomie zaawansowania”.

                                                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                               Pytanie 14. Wnioskodawcą będzie Miasto – organ sprawujący m.in. nadzór nad jednostkami oświatowymi. Jak traktowani będą pracownicy oświaty? Jak należy traktować sytuację, gdy np. w grupie szkoleniowej znajdować się będą pracownicy z kilku różnych szkół?

                                                                                               Odpowiedź z 17.12.2018 r.
                                                                                               Zgodnie z zapisami regulaminów konkursów: „Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych ze środków EFS w ramach Działania 11.4, jest uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących/pracujących na obszarach rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Dystrybucja środków oparta będzie na potrzebach osoby dorosłej uczestnika/uczestniczki projektu, której potrzeby są centralnym przedmiotem działań edukacyjnych. Jest to tzw. podejście popytowe. Każdy uczestnik projektu powinien mieć zapewnioną możliwość dokonania samodzielnego wyboru formy wsparcia spośród wszystkich form wsparcia dopuszczalnych zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 (…) i powinna ona odpowiadać na jego indywidualne potrzeby”.

                                                                                               Mając na uwadze zapisy regulaminu konkursu podczas planowania działań w projekcie należy skoncentrować się na niwelowaniu luki kompetencyjnej osób pracujących w najgorszej sytuacji na rynku pracy.
                                                                                               Ponadto, założeniem dotyczącym realizacji projektów w ramach Działania 11.4 jest wykluczenie wystąpienia pomocy publicznej.
                                                                                               Rekrutacja do projektu winna zostać przeprowadzona w sposób czytelny, tak aby nie budziła żadnych wątpliwości w zakresie naboru pracowników jednostek organizacyjnych do projektu. Jednocześnie nie powinno dojść do sytuacji, w której tylko lub w przeważającej części pracownicy jednostek oświatowych będą uczestnikami projektu. 

                                                                                               Zawsze wykluczone są osoby/ pracownicy jednostek organizacyjnych w jakikolwiek sposób powiązani z wdrażaniem programów EFS.

                                                                                               Inicjatywa związana z uczestnictwem w szkoleniu każdorazowo musi być podjęta przez uczestnika projektu, a nie na skutek delegowania przez pracodawcę.

                                                                                               Beneficjentem pomocy publicznej może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno- prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną. Pojęcie przedsiębiorcy jest interpretowane w orzecznictwie sądów europejskich bardzo szeroko – a zatem za przedsiębiorcę w świetle orzecznictwa może zostać uznany również podmiot, który nie działa dla osiągnięcia zysku.

                                                                                               Za działalność gospodarczą uznaje się oferowanie dóbr i usług na danym rynku. Zgodnie z definicją zawartą  w załączniku I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 14 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu: "Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną.  Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą".
                                                                                               Zatem przedsiębiorcą może być zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego, spółka cywilna, przedsiębiorstwo państwowe ale również stowarzyszenie, fundacja, czy nawet organ administracji publicznej, który prowadzi działalność gospodarczą.

                                                                                               Istotą uznania danego podmiotu za przedsiębiorcę jest prowadzenie przez niego działalności polegającej na sprzedaży dóbr i/lub usług.
                                                                                               Dla wskazania beneficjenta pomocy publicznej podstawowe znaczenie ma zatem fakt rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej, nie zaś forma prawna lub też pozostawanie w ewidencji podmiotów gospodarczych.
                                                                                               O wystąpieniu pomocy publicznej decyduje nie tylko sam fakt przyznania środków podmiotowi mieszczącemu się w szerokiej definicji beneficjenta pomocy, ale sposób wykorzystania tych środków. W przypadku fundacji bądź stowarzyszeń decydującym o uznaniu dotacji za pomoc publiczną będzie fakt wykorzystania dotacji do celów uruchomienia bądź modernizacji działalności związanej ze sprzedażą dóbr i usług.

                                                                                               Jeżeli natomiast dotacja będzie wykorzystana na działalność jednostki nie związaną z działalnością komercyjną, wówczas taka dotacja nie będzie stanowić pomocy publicznej. W tej sytuacji, kiedy pracownicy oświaty, którzy zgłoszą się do udziału w szkoleniu, a nabyte kwalifikacje nie będą wykorzystywane przez szkoły do prowadzenia działalności komercyjnej, przepisy dotyczące pomocy publicznej nie będą miały zastosowania.

                                                                                               Należy pamiętać, że do wszystkich przypadków trzeba podchodzić indywidualnie, nie zaś automatycznie. W przypadku pomocy publicznej niestety nie da się stworzyć uniwersalnych zasad, które będą miały zastosowanie zawsze i wszędzie.

                                                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                               Pytanie 15. W projekcie zakładamy szkolenia komputerowe dla wszystkich uczestników. Czy oprócz wykazania ich we wskaźnikach produktu i rezultatu musimy również podać wartość wskaźnika horyzontalnego? Czy można podać wszystkie wskaźniki horyzontalne z wartością zerową, a dopiero przy wniosku o płatność wykazać, ile osób faktycznie się do nich zalicza?

                                                                                               Odpowiedź z 17.12.2018 r.
                                                                                               Zapisy regulaminów konkursów (rozdział 3, p. 6) są jednoznaczne w tym zakresie: „Jeżeli w momencie przygotowywania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca nie jest w stanie podać wartości wskaźnika, należy wpisać 0 (zero), natomiast na etapie wniosku o płatność powinien zostać odnotowany faktyczny przyrost wybranego wskaźnika. (...) wartość docelowa wskazana we wnioskach o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie merytorycznej na etapie KOP (z wyjątkiem sytuacji, w której przewidziano wystąpienie sytuacji opisanej we wskaźniku)”.

                                                                                               W projekcie, w którym założono szkolenia komputerowe, już na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie dokładnie wiadomo, jaka będzie liczba osób objętych tymi szkoleniami, a zatem we wskaźniku horyzontalnym „Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych” nie można podać wartości zerowej, lecz faktyczną, wynikającą z treści wniosku i korespondującą ze wskaźnikiem produktu dotyczącym liczby osób objętych wsparciem. Wartość ta podlegać będzie ocenie merytorycznej, bowiem – zgodnie z cytowanym zapisem – w projekcie „przewidziano wystąpienie sytuacji opisanej we wskaźniku”, mianowicie objęcie uczestników szkoleniami z zakresu kompetencji cyfrowych.

                                                                                               Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                                                                

                                                                                                Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                                https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_11_4_podnoszenie_kwalifikacji_zawodowych_osob_doroslych_31122018

                                                                                                Pytanie 1. Proszę o wskazanie mapy, na podstawie której wnioskodawca może zweryfikować czy droga lokalna spełnia warunek  bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T.

                                                                                                Odpowiedź, 14.01.2019 r.
                                                                                                Przebieg sieci TEN-T został określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dn. 11 grudnia 2013 r. wraz z poźn. zm. wprowadzonymi rozporządzeniem delegowanym Komisji 2017/849 z dnia 7 grudnia 2016 r. w odniesieniu do map w załączniku I i wykazu w załączniku II do rozporządzenia.

                                                                                                Szczegółowa mapa przebiegu sieci TEN-T w Polsce w podziale na poszczególne rodzaje transportu znajduje się na stronie internetowej ec.europa.eu. Mapy pozwalają na określenie bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T, co stanowi wymóg formalny w ramach naboru nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18.

                                                                                                Warunek zapewnienia bezpośredniego połączenia drogi lokalnej należy postrzegać z punktu widzenia sieci bazowej[1] i kompleksowej[2] TEN-T i jej celów. Aby mówić o interoperacyjności[3], sieć TEN-T powinna istnieć, być w trakcie budowy lub być przewidziana do budowy w obecnej perspektywie finansowej. Kwestia zapewnienia połączeń i interoperacyjności krajowych, regionalnych i lokalnych systemów transportowych z systemem europejskim leży u podstaw europejskiej i krajowej polityki transportowej. Dlatego pod pojęciem „bezpośrednie” należy rozumieć drogi lokalne łączące się fizycznie bezpośrednio z istniejącą, budowaną lub planowaną do budowy w obecnej perspektywie finansowej siecią TEN-T.

                                                                                                Dlatego też o spełnieniu tego warunku w przypadku drogowej sieci TEN-T można mówić jeżeli budowany lub przebudowywany odcinek drogi lokalnej fizycznie połączy się z węzłem autostrady lub drogi ekspresowej (będącej w sieci TEN-T).

                                                                                                W praktyce może wystąpić przypadek, gdy taki odcinek drogi lokalnej został już przebudowany i spełnia wymagane parametry techniczne – w takim przypadku można realizować bezpośrednio przylegający do niego odcinek tej samej drogi lokalnej (o tej samej kategorii i numerze) jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia efektu sieciowego – w żadnym przypadku jednak nie dalej niż do najbliższego skrzyżowania z drogą krajową lub wojewódzką. Takie samy zasady mają zastosowanie do bezpośrednich połączeń dróg z: innymi sieciami TEN-T: kolejowymi, portami lotniczymi, portami morskimi, portami rzecznymi, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi zlokalizowanymi poza siecią TEN-T, istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi (fizycznie istniejącymi, budowanymi lub planowanymi do budowy w obecnej perspektywie finansowej).

                                                                                                Takie same zasady mają zastosowanie do bezpośrednich połączeń dróg z:

                                                                                                - innymi sieciami TEN-T: kolejowymi, portami lotniczymi, portami morskimi, portami rzecznymi,
                                                                                                przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi zlokalizowanymi poza siecią TEN-T,
                                                                                                istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi (fizycznie istniejącymi, budowanymi lub planowanymi do budowy w obecnej perspektywie finansowej).

                                                                                                [1] Sieć bazowa TEN-T: jest to sieć dróg, która powinna zostać zidentyfikowana, a właściwe działania do jej rozwoju powinny zostać podjęte do roku 2030 jako priorytet w ramach sieci kompleksowej. Sieć bazowa powinna stanowić podstawę rozwoju zrównoważonej multimodalnej sieci transportowej i stymulować rozwój całej sieci kompleksowej. Sieć bazowa, przedstawiona na mapach znajdujących się w załączniku I do rozporządzenia PE, obejmuje te części sieci kompleksowej, które są strategicznie najważniejsze dla realizacji celów polityki transeuropejskiej sieci transportowej i odzwierciedlają zmieniający się popyt na przewozy oraz potrzebę istnienia transportu multimodalnego.[2] Sieć kompleksowa TEN-T: jest to sieć dróg, która składa się ze wszystkich istniejących i planowanych infrastruktur transportowych transeuropejskiej sieci transportowej, jak również środków wspierających efektywne i zrównoważone z punktu widzenia społecznego i środowiskowego wykorzystywanie tej infrastruktury. Państwa członkowskie dokładają wszelkich możliwych starań w celu ukończenia sieci kompleksowej do dnia 31 grudnia 2050 r.[3] Interoperacyjność oznacza zdolność infrastruktury danego rodzaju transportu – wraz ze wszelkimi warunkami regulacyjnymi, technicznymi i eksploatacyjnymi – do umożliwiania bezpiecznych i nieprzerwanych przepływów ruchu, które spełniają wymagane osiągi dla tej infrastruktury lub tego rodzaju transportu;

                                                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                                                Pytanie 2. Mając na uwadze nabór wniosków na projekty z zakresu dróg lokalnych, proszę o podanie Instrukcji, z których należy korzystać w celu przeprowadzenia pomiarów ruchu na drogach gminnych i powiatowych (Działanie 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18).

                                                                                                Pomiar natężenia ruchu pojazdów nie dotyczy nowobudowanych odcinków dróg.W celu przeprowadzenia pomiarów ruchu na przebudowywanych drogach, IZ RPO WSL na lata 2014-2020 rekomenduje stosowanie metodyki określonej w dokumentach:
                                                                                                a) Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych i powiatowych opracowanej przez IBDM  (dokumenty stanowią załączniki do ogłoszenia konkursowego).
                                                                                                b) Zasady prowadzenia pomiarów ruchu i określania wielkości SDR na drogach powiatowych i gminnych, roboczy dokument z 14 sierpnia 2018 r. opracowany przez Wydział Sieci Drogowej i Analiz Ruchu Departament Studiów GDDKiA. (dokument stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi).

                                                                                                W dokumentach tych znajdują się instrukcje, które ułatwią wykonanie analiz i prognozy ruchu. Z uwagi na termin przeprowadzenia naboru wniosków możliwe jest przeprowadzenie pomiaru ruchu w innym okresie niż wskazanym w ww. dokumentach.
                                                                                                Istnieje również możliwość przeprowadzenia pomiarów ruchu w oparciu o inne instrukcje, w takiej sytuacji należy przedstawić przyjętą metodykę pomiarów i uzasadnić jej stosowanie. Pomocne w przygotowaniu analizy specyficznej mogą być również zapisy Niebieskiej Księgi - infrastruktura drogowa.
                                                                                                Wyniki przeprowadzonych pomiarów ruchu należy przedstawić w formie dodatkowego załącznika, stanowią one podstawę oceny merytorycznej projektu.
                                                                                                Pomocne materiały:
                                                                                                Zasady prowadzenia pomiarów ruchu i określania wielkości SDR na drogach powiatowych i gminny
                                                                                                Niebieska ksiega
                                                                                                Załącznik 1 - formularz do pomiaru podstawowego metodą wideorejestracji
                                                                                                Załącznik 2 - Formularz pomiaru podstawowego

                                                                                                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                                 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_6_1_rpsl_06_01_00_iz_01_24_29618

                                                                                                 Pytanie 1. Mając na uwadze obowiązywanie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (z 5 kwietnia 2018 r.), proszę o określenie jakiego rodzaju informacje należy przedstawić we wniosku o dofinansowanie odnośnie standardów dostępności, w konkursach ogłoszonych w listopadzie 2018 r.
                                                                                                 Dotyczy realizacji standardów dostępności w projektach ubiegających się o wsparcie w ramach naborów wniosków ogłoszonych w listopadzie 2018 r: (tj. nabór: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-294/18, RPSL.04.04.00-IZ.01-24-295/18, RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18).

                                                                                                 Odpowiedź
                                                                                                 Wnioskodawca w ramach pola B.21. powinien wskazać jaki wpływ ma projekt na zapobieganie dyskryminacji. W polu tym należy przedstawić wyczerpujące uzasadnienie – należy opisać, w jaki sposób będzie przestrzegana zasada niedyskryminacji i za pomocą jakich konkretnych działań.W polu B.21 należy również odnieść się do standardów określonych w załączniku nr 2 „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020” do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (dalej: wytyczne równościowe). Należy odnieść się do każdego -adekwatnego zakresowo dla projektu - elementu standardu. Przykładowo, w projektach z zakresu transportu należy opisać realizację standardu transportowego (np. w zakresie zatok autobusowych, przystanków, wymagań dla autobusów, taboru kolejowego etc.). W przypadku, jeśli jakiś element nie dotyczy przedmiotu projektu, należy to wyjaśnić (np. w standardzie architektonicznym projekt nie przewiduje budowy parkingów, tak więc ten element standardu nie dotyczy projektu).
                                                                                                 Link do Wytycznych równościowych oraz standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020

                                                                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                                                                                                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                                  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/standardy_dostepnosci_w_projektach_realizowanych_z_rpo_wsl_2014_2020

                                                                                                  Pytanie 1. Nawiązując do zaprzestania gromadzenia danych uczestników projektu dot. sytuacji gospodarstwa domowego - jak anonimizować/ usunąć zebrane dotychczas dane na formularzach kwalifikujących uczestnika do projektu?   
                                                                                                  Odpowiedź, 4.09.2018 r.
                                                                                                  Sposób anonimizacji i/lub usunięcia przedmiotowych danych zależy od formy ich gromadzenia.
                                                                                                  Za prawidłową anonimizację/usunięcie danych, jak również wybór prawidłowego sposobu dokonania przedmiotowych czynności, odpowiada – co do zasady – administrator danych.
                                                                                                  Najczęściej występującą metodą anonimizacji danych gromadzonych na nośnikach papierowych, jest ich zakreślenie czarnym markerem, w sposób uniemożliwiający odzyskanie tych danych (tekst nie „przebija” spod zakreślonego fragmentu, ani na drugą stronę kartki).

                                                                                                  W przypadku gromadzenia danych w formie elektronicznej niezbędne jest zastosowanie środków służących do nieodwracalnego usunięcia danych z dysku (i/lub z innego oprogramowania, np. z chmury danych), zgodnie z obowiązującymi procedurami w jednostce. 

                                                                                                  Należy mieć na uwadze, iż przeniesienie danych do kosza, usunięcie danych poprzez wybór z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) czy poprzez użycie klawisza „delete” nie spełnia przesłanek nieodwracalnego usunięcia danych.

                                                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                                                  Pytanie 2.
                                                                                                  Czy zasada proporcjonalności jest wyliczana od wydatków kwalifikowalnych  w ramach wniosku o dofinansowanie (całość projektu) czy wydatków kwalifikowalnych rozliczonych we wniosku o płatność (rzeczywistych wydatków)?   
                                                                                                  Odpowiedź, 4.09.2018 r.
                                                                                                  Zgodnie z zapisami podrozdziału 8.8 pkt 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. (…)  właściwa instytucja będąca stroną umowy może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu [podkr. wł.] za niekwalifikowalne (…).

                                                                                                  Należy mieć na uwadze, iż (…) wydatki niekwalifikowalne z tytułu reguły proporcjonalności obejmują wydatki związane z zadaniem merytorycznym (…), którego/-ych założenia nie zostały osiągnięte oraz proporcjonalnie koszty pośrednie [podkr. wł.].

                                                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                                                  Pytanie 3. Beneficjent (JST) założył we wniosku o dofinansowanie składniki stypendium stażowego. Projekt (po podpisaniu umowy z Instytucją Pośredniczącą) został powierzony wyłonionemu realizatorowi w drodze ustawy o pożytku publicznym. Organizacja (fundacja) ma wyższą składkę ubezpieczenia wypadkowego. Czy prawidłowym działaniem będzie obniżenie realnej kwoty brutto stypendium tak, aby nie dokładać środków na dany wydatek z innego wydatku? Czy też należy wypłacić stypendium brutto w założonej kwocie we wniosku o dofinansowanie, a zwiększony narzut realizatora pokryć zwiększeniem w budżecie kwoty brutto brutto wydatku? Umowa z uczestnikiem została zawarta na kwotę brutto z zastrzeżeniem, że składowe mogą ulec zmianie (np. z uwagi na zmianę przepisów). 
                                                                                                  Odpowiedź, 4.09.2018 r.
                                                                                                  W pierwszej kolejności należy mieć na uwadze, iż przedstawiona odpowiedź stanowi opinię Instytucji Zarządzającej – Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

                                                                                                  Wiążące dla Beneficjenta stanowisko w tej sprawie winna przedstawić odpowiednia Instytucja Pośrednicząca, będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu.

                                                                                                  Jednakże, w opinii IZ stypendium stażowe powinno być wypłacone w pełnej wysokości, a „ciężar” składek spoczywa na organizatorze stażu.

                                                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                                                  Pytanie 4. Jakie konsekwencje będą za konkretne uchybienia, np. za brak w polityce rachunkowości zasad dot. rozliczania środków publicznych?           
                                                                                                  Odpowiedź, 4.09.2018 r.
                                                                                                  Uchybienia – co do zasady – stanowią wynik stwierdzonych przez IZ omyłek, braków w dokumentacji itp., które nie mają wpływu na kwalifikowalność wydatku/ów, w związku z czym nie skutkują zwrotem środków czy pomniejszeniem wydatków wykazanych we wniosku o płatność.

                                                                                                  W związku z powyższym, w przypadku stwierdzenia uchybienia, o którym mowa, IZ może zalecić Beneficjentowi uzupełnienie zapisów regulacji wewnętrznych o niezbędne elementy dotyczące realizacji projektu.

                                                                                                  Jednakże, należy mieć na uwadze różnicę pomiędzy formalnymi brakami w zapisach polityki rachunkowości, przy jednoczesnej poprawnej ewidencji wydatków w projekcie – zgodnie z wymogami IZ w tym zakresie, określonymi w umowie o dofinansowanie projektu (poprawne wyodrębnienie ewidencji księgowej), co może stanowić uchybienie, a możliwością uznania wydatków za niekwalifikowalne ze względu na brak ich ewidencji księgowej w ramach wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu (podrozdział 6.2 pkt 3 e) Wytycznych).

                                                                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                                   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/kontrola_nieprawidlowosci_efrr_szkolenie_4092018

                                                                                                   Pytanie 3. Czy można zmienić kryteria wyboru w zasadzie konkurencyjności (np. wagę dla kryteriów wyboru) dla tej samej pozycji budżetowej, ale w przypadku robienia zamówień częściowych na przestrzeni kilku lat? Czy można zastosować np. 2 różne zasady konkurencyjności?

                                                                                                   Odpowiedź, 2.10.2018 r.
                                                                                                   Dla tej samej pozycji budżetowej można przeprowadzić kilka odrębnych procedur zakupowych. Procedury te mogą charakteryzować się np. innymi terminami wykonania, warunkami udziału w postępowaniu, czy też kryteriami oceny ofert.

                                                                                                   Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                                                   Pytanie 2. Jak sumujemy zamówienia ws. prowadzenia szkoleń?
                                                                                                   Odpowiedź, 18.09.2018 r.

                                                                                                   Zasady ogólne. 
                                                                                                   Ustawa p.z.p. nie wskazuje dokładnego momentu, w którym zamawiający powinien dokonać czynności ustalenia wartości zamówienia, poza wskazaniem, że czynność ta wykonywana jest na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uzasadniona wydaje się teza, że zamawiający powinien ustalić wartość zamówienia w momencie, gdy pojawia się skonkretyzowana potrzeba zakupu dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz decyzja o jej zaspokojeniu, a także zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na zapłatę przyszłego wynagrodzenia wykonawcy. W momencie, gdy zamawiający potrafi określić konkretną potrzebę i ma pewność, co do zabezpieczenia finansowego przyszłego zamówienia, może rozpocząć etap przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawodawca daje zamawiającemu w takiej sytuacji dwie podstawowe możliwości dokonania zakupu konkretnych dostaw, usług lub robót budowlanych.
                                                                                                   Pierwszą z nich jest przeprowadzenie jednego postępowania obejmującego cały zakres zapotrzebowania zamawiającego w zakresie konkretnej dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Drugim rozwiązaniem jest dokonanie podziału zamówienia publicznego i przeprowadzenie większej ilości postępowań, z których każde może obejmować inną część tego zamówienia. To drugie rozwiązanie w ustawie p.z.p. traktowane jest jako tzw. udzielenie zamówienia w częściach. Sytuacja taka występuje, gdy zamawiający ustali zakres zamówień tego samego rodzaju, planowanych do zrealizowania w pewnym okresie czasu, jednak nie udzieli zamówienia w wyniku jednej umowy, a w wyniku kilku umów. Należy wówczas pamiętać o zasadzie wskazanej w art. 32 ust. 4 p.z.p. Zgodnie z tą zasadą, jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Zasada ta łączy się z zasadą wyartykułowaną w przepisach art. 32 ust. 2 p.z.p., zgodnie z którą zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Z obu ww. przepisów wynika, że zamawiający, który zamierza udzielić jednego zamówienia publicznego, może to zrobić w wielu częściach o ile do każdej z nich zastosuje przepisy właściwe dla zsumowanej wartości wszystkich części. Taki podział zamówienia publicznego na wiele części (postępowań) nie narusza zasady wskazanej w art. 32 ust.2 p.z.p., bowiem nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów p.z.p., nie prowadzi też do takiego uniknięcia. Obok zamówień częściowych mogą pojawić się tzw. zamówienia odrębne, czyli zamówienia nieuwzględnione (ze względów obiektywnych a nie na skutek braku staranności) podczas czynności ustalania wartości zamówienia. Różnice pomiędzy jednym zamówieniem udzielanym w kilku częściach a kilkoma zamówieniami odrębnymi mogą być trudno zauważalne, jednak ich odróżnienie jest niezwykle istotne dla prawidłowego przeprowadzenia czynności ustalania wartości zamówienia publicznego.

                                                                                                   To czy kilka umów dotyczących tego samego rodzaju zamówień zawartych w ciągu roku potraktuje się, jako zamówienia udzielane w częściach czy jako zamówienia odrębne będzie zależało od wyników oceny dochowania przez zamawiającego należytej staranności przy ustalaniu wartości zamówienia (art. 32 ust. 1 p.z.p.).

                                                                                                   Jeżeli przy dochowaniu należytej staranności dałoby się przy udzielaniu pierwszego zamówienia określić zapotrzebowanie na zamówienia kolejne oraz zamawiający posiadałby zabezpieczenie finansowe na kolejne zamówienia – to te kolejne zamówienia należy traktować, jako części jednego zamówienia publicznego i stosować zasadę określoną w przepisach art. 32 ust. 4 p.z.p tj. do wyboru wykonawcy zastosować przepisy właściwe dla całości zamówienia (zsumowanej wartości wszystkich części). Natomiast, jeżeli – działając z należytą starannością – zamawiający przy każdym z zamówień obiektywnie nie był w stanie określić konkretnego zapotrzebowania na kolejne zamówienia lub nie miał zagwarantowanych środków finansowych na te przyszłe zamówienia, to każde z udzielanych w takich warunkach zamówień można traktować, jako zamówienia odrębne i stosować przepisy właściwe dla wartości każdego z zamówień odrębnych (art. 32 ust. z p.z.p.). Nie dojdzie wówczas do złamania zasady określonej w art. 32 ust. 2 p.z.p. zakazującej podziału jednego zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów p.z.p., bowiem przy udowodnieniu dochowania należytej staranności (albo braku dowodów na niedochowanie należytej staranności) trudno mówić o celowym działaniu zamawiającego w kierunku dokonania podziału zamówienia. Zamawiający mógłby mieć taki cel jedynie w przypadku gdyby z góry wiedział, że ma do czynienia z jednym zamówieniem, natomiast gdy działając z należytą starannością udziela jednego zamówienia nie spodziewając się kolejnych, nie dzieli jednego zamówienia na części a udziela kilku zamówień odrębnych. 

                                                                                                   Zakaz podziału zamówienia na części.

                                                                                                   Jedną z podstawowych zasad obowiązujących na etapie czynności ustalania wartości zamówienia publicznego jest zakaz dzielenia zamówienia na części lub zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Złamanie ww. zakazu wiąże się z wystąpieniem po stronie zamawiającego świadomości tego, że prawidłowe przeprowadzenie czynności ustalania wartości zamówienia zobliguje go do zastosowania przepisów p.z.p. (lub przepisów bardziej rygorystycznych) i wobec tego podejmuje on działania mające na celu zaniżenie wartości zamówienia lub dokonania podziału jednego zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów p.z.p. (lub przepisów bardziej rygorystycznych). Treść art. 32 ust. 2 p.z.p. zakłada dążenie przez zamawiającego do osiągnięcia przewidywanego z góry skutku - swoistej premedytacji. Przewidywanie tego skutku i działanie podjęte w celu jego osiągnięcia są ustawowymi znamionami czynu zabronionego. Zamiar sprawcy czynu, a nawet zamiar szczególny (czyli bezpośredni, a nie ewentualny) jest cechą, bez której zaistnienia nie można przypisać obwinionemu takiego czynu[1].

                                                                                                   [1] Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z dnia 31 stycznia 2011 r. BDF1/4900/102/112/RN-25/10/2989 Lex polonica 2574336 

                                                                                                   Agregowanie zamówień publicznych 

                                                                                                   Zakazany podział zamówienia publicznego występuje najczęściej na skutek celowego wyodrębnienia z jednego zamówienia kilku zamówień odrębnych i dokonanie wyboru wykonawcy zamówienia publicznego wg procedur właściwych dla wydzielonych części jednego zamówienia publicznego. W przypadku zamówień o niejednorodnym przedmiocie zamówienia może pojawić się problem z oceną, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem publicznym (w ramach którego występują pewne różnice aczkolwiek nie pozwalające na dokonanie podziału na tzw. zamówienia odrębne), czy też z wieloma odrębnymi zamówieniami publicznymi (różnice są tak istotne, że decydują o odrębności zamówień). Zamawiający powinien dokonać odpowiedniego grupowania (agregowania) zamówień publicznych celem zastosowania p.z.p. W celu ustalenia właściwego sposobu działania przy agregowaniu zamówień publicznych należy posługiwać się takimi kryteriami, jak tożsamość przedmiotowa zamówienia, tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez tą samą grupę wykonawców.  Zasady powyższe należy odnieść do planowanych usług szkoleniowych, jeżeli wystąpią ww. cechy wspólne, należy usługi szkoleniowe oszacować łącznie. Jeżeli nie wystąpi przynajmniej jedna z nich, należy takie usługi potraktować jako odrębne zamówienia.

                                                                                                   Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                                                   Pytanie 1. Czy należy łącznie oszacować dostawy dla projektu, który już będziemy realizować z dofinansowania EFS (mamy podpisaną umowę o dofinansowanie). W projekcie nr 2 nie mamy podpisanej jeszcze umowy o dofinansowanie. Pierwszy koszyk dostaw to procedura unijna, drugi koszyk mógłby być przetargiem biuletynowym poniżej progu unijnego. Czy fakt, że nie mamy podpisanej umowy dofinansowania ma znaczenie dla procesu prawidłowego szacowania?
                                                                                                   Odpowiedź, 18.09.2018 r.
                                                                                                   Zamawiający zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych powinien ustalić wartość zamówienia z należyta starannością. Uwzględnianie w szacowaniu wartości zamówienia wartości projektów planowanych w przypadku których nie otrzymano jeszcze oficjalnego potwierdzenia ich otrzymania (nie zawarto umowy) zależy od wielu czynników np. tego czy projekty te zostały ujęte w planach rzeczowo-finansowych zamawiającego, co świadczyłoby o konieczności ich uwzględniania w szacowaniu wartości zamówienia nawet w sytuacji braku podpisania umowy o dofinansowanie. Przykładem może być stan faktyczny oceniany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który uznał, że beneficjent który nie posiadał podpisanej umowy o dofinansowanie, ale planowane zamówienie miał ujęte w zakresie wkładu własnego w budżecie powinien zsumować ją z innym zamówieniem tożsamym przedmiotowo, na które posiadał pełny montaż finansowy (wyrok WSA w Krakowie I SA/Kr 12/18 z dnia 28 lutego 2018 r.)

                                                                                                   Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

                                                                                                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                                    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/prawo_zamowien_publicznych_efs_2102018

                                                                                                    Pytanie 1. Pytanie dot. 20- godz. kursu przygotowującego do prowadzenia działalności. Kto ten kurs musi ukończyć, gdzie go można ukończyć i ile kosztuje? 

                                                                                                    Odpowiedź, 27.09.2018 r.
                                                                                                    Zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-263/18 (Standard Opieki Skoordynowanej) osoby prowadzące klub seniora nie mają określonych wymagań zawodowych. Wymagane jest, by odbyły one co najmniej 20-godzinny kurs przygotowujący do prowadzenia takiej działalności (kurs może zostać sfinansowany w ramach projektu).

                                                                                                    W związku z powyższym osoby prowadzące Klub Seniora w ramach projektu powinny taki kurs odbyć, a kwestia wyboru podmiotu szkolącego leży w gestii Projektodawcy. Instytucja Organizująca Konkurs nie wskazuje ani stawek za takie szkolenie ani konkretnych firm, które mogą takie szkolenie zrealizować. Po stronie Wnioskodawcy jest znalezienie wykonawcy zgodnie z obowiązującymi na rynku stawkami.

                                                                                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                     Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                                     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_9_2_5_31082018

                                                                                                     Pytanie 1. Z zapisu kryterium dodatkowego „Czy wsparcie w ramach typu projektu 1 lub 2 skierowane jest do szkół i uczniów z największymi i specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w szczególności do szkół osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu?” wynika, że liczba punktów możliwych do uzyskania za spełnienie tego kryterium wynosi 6.
                                                                                                     Wątpliwość rodzą się w przypadku objęcia wsparciem w ramach jednego WND zarówno szkół spełniających to kryterium, jak i szkół z wynikami wyższymi niż średnia województwa z danego egzaminu (bądź przedmiotu w przypadku egzaminu maturalnego).

                                                                                                     Stąd proszę o wskazanie zasad przyznania punktów w tym kryterium. Czy ma tu może zastosowanie np. zasada proporcjonalności lub kryterium wyłączności tzn. gdy wszystkie szkoły objęte wnioskiem spełniają przedmiotowe kryterium, wówczas przyznane jest 6-punktów?

                                                                                                     Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                                                     Punkty dodatkowe w ramach tego kryterium można uzyskać tylko w przypadku gdy wszystkie szkoły objęte wsparciem w ramach projektu miały najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu.

                                                                                                     Nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o ilość wniosków składanych w ramach konkursu więc w ramach jednego projektu wnioskodawca może objąć wsparciem szkoły z najniższymi wynikami i otrzymać dodatkowe punkty a w ramach drugiego projektu objąć wsparciem szkoły z wynikami wyższymi niż średnia województwa.

                                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                                     Pytanie 2. Czy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nauczyciela i dodatkowe wynagrodzenie roczne jest kwalifikowalne? Aktualny stan prawny każe wyliczać wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkole na podstawie Karty Nauczyciela realizujących zajęcia prowadzone bezpośrednio z uczniami w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej łącznie z uwzględnieniem wszystkich kosztów wynagrodzenia w tym wynagrodzenia urlopowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

                                                                                                     Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                                                     Wynagrodzenia urlopowe nauczycieli są kwalifikowalne w ramach projektu, nie ma natomiast możliwości rozliczenia dodatkowego  wynagrodzenia rocznego tzw. „13-tki”  nauczycieli zatrudnionych w projekcie na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela.

                                                                                                     Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 rozdz. 6.15 pkt. 5 „13-stka” jest kwalifikowalna wyłącznie, jeżeli wynika z przepisów prawa pracy i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu. 

                                                                                                     Beneficjent w przypadku zaangażowania pracownika na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela nie rozlicza w ramach projektu wynagrodzenia zasadniczego. Zatem pomimo, że zwiększa się podstawa wyliczenia 13-tki w związku z przydzieleniem nauczycielowi dodatkowych godzin w projekcie, z uwagi na brak rozliczenia wynagrodzenia zasadniczego 13-stka jest niekwalifikowalna. W takim przypadku Beneficjent nie rozlicza 13-stki w ramach projektu, tylko  finansuje koszty z własnych środków poza projektem.

                                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                                     Pytanie 3. Jesteśmy zespołem szkół zawodowych (technikum i zasadnicza szkoła zawodowa), czy w ramach poddziałania 11.1.4 obydwie nasze szkoły mogą wziąć udział w projekcie, czy jedynie technikum?

                                                                                                     Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                                                     Obie szkoły mogą wziąć udział w projekcie jeżeli realizują kształcenie ogólne bo zgodnie z zapisami regulaminu konkursu grupę docelową stanowią m.in. szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne, w tym szkoły artystyczne i zawodowe, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

                                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                                     Pytanie 4. Czy w projekcie kwestie rozliczenia i księgowości można powierzyć firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w tego typu działalności?
                                                                                                     Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                                                     Tak, mogą Państwo kwestie rozliczania i obsługi księgowej powierzyć firmie zewnętrznej, oczywiście w ramach kosztów pośrednich.

                                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                                     Pytanie 5. Ile można złożyć wniosków w projekcie?
                                                                                                     Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                                                     Nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o ilość składanych wniosków w ramach konkursu. Można objąć wsparciem kilka szkół i dla każdej z nich złożyć odrębny wniosek.

                                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                                     Pytanie 6. Stawka za komputer wskazana w Taryfikatorze to 2470 zł, taryfikator jest z 2016 roku, czy te stawki są obligatoryjne do budżetu projektu?
                                                                                                     Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                                                     Taryfikator się nie zmienił. Obowiązuje ten, który jest załącznikiem do regulaminu konkursu. Jeżeli jednak chcą Państwo np. zakupić sprzęt droższy niż stawka wskazana w Taryfikatorze to jest taka możliwość tylko w opisie wydatku musi być uzasadnienie dlaczego.

                                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                                     Pytanie 7. Docelowa placówka to zespół szkół, do którego należy szkoła podstawowa oraz oddziały gimnazjum w szkole podstawowej (dawne gimnazjum). Czy można liczyć placówkę jako dwie szkoły? (zgodnie z zapisem: W przypadku objęcia wsparciem szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą z nich należy traktować jako odrębną szkołę). Czy gimnazjum ze względu na to, że wygasa nie może już być liczone?
                                                                                                     Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                                                     Jeżeli w ramach projektu miałyby być objęte wsparciem 2 szkoły wchodzące w skład zespołu szkół to traktujemy je jako 2 odrębne szkoły. Jeżeli jednak gimnazjum nie funkcjonuje jako odrębna szkoła tylko w szkole podstawowej są klasy gimnazjalne to nie są to odrębne szkoły.

                                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                                     Pytanie 8. Czy max. 300 000 zł wsparcia/szkołę oznacza tylko dofinansowanie (unijne + budżet państwa) czy wartość całego projektu przypadającą na 1 szkołę?
                                                                                                     Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                                                     Jako wartość wsparcia należy rozumieć wartość kosztów bezpośrednich (dofinansowanie + wkład własny (jeżeli jest wnoszony w ramach kosztów bezpośrednich).

                                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                     Pytanie 9. Czy w przypadku, gdy projekt miałby obejmować studia podyplomowe dla nauczycieli oraz zajęcia dla dzieci, które prowadzą nauczyciele w ramach praktyk to czy prowadzenie tych zajęć może być płatne?
                                                                                                     Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                                                     Prowadzenie takich zajęć może być płatne. Nauczyciele, którzy studiują w ramach projektu (i mają praktyki w ramach studiów) i w ramach tych praktyk prowadzą zajęcia projektowe z dziećmi, mogą dostawać wynagrodzenie z tego tytułu.

                                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                     Pytanie 10. Czy jest ustalona konkretna stawka, jaką należy przyjąć przy konstruowaniu budżetu jako wynagrodzenie nauczyciela? Na chwilę obecną nie jestem w stanie przewidzieć, jaki będzie stopień awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli. Czy zapis w regulaminie oznacza, że przez względu na stopień awansu stawka jest ustalana na poziomie n-la dyplomowanego?
                                                                                                     Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                                                     Nauczycielom zatrudnionym w projekcie na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela (będących już pracownikami danej szkoły) przysługuje wynagrodzenie w wysokości wyliczonej według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy i wynagrodzenia urlopowego. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę zgodnie z art. 16 Prawa oświatowego (nowi nauczyciele) za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

                                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                     Pytanie 11. Czy w ramach Typów projektu I i II, możliwa jest organizacja zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
                                                                                                     Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                                                     W ramach I i II typu projektu wsparciem mogą być objęte wszystkie klasy szkoły podstawowej.

                                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                     Pytanie 12. Czy w ramach typu projektu I, możemy zorganizować zajęcia z logopedii i dla uczniów z orzeczoną dysleksją?
                                                                                                     Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                                                     Zajęcia logopedyczne są jednymi z zajęć specjalistycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia specjalistyczne mogą być realizowane tylko w ramach III typu, nie ma możliwości realizacji zajęć z logopedii w ramach I typu.

                                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                      Pytanie 13. Czy w przypadku realizacji w projekcie następujących typów projektów:

                                                                                                     I. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

                                                                                                     II. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).

                                                                                                     III. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów kwalifikowalna będzie realizacja (w ramach typu IV) szkoleń dla nauczycieli z zakresu pracy z dzieckiem z SPE oraz studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki?

                                                                                                     Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                                                     Jak najbardziej, szkolenia dla nauczycieli mogą być również z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Należy tylko pamiętać, że wsparcie powinno wynikać z analizy indywidualnej placówki.

                                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                     Pytanie 14. Proszę o informację czy w przypadku gdy wnioskodawcą jest stowarzyszenie będące organem prowadzącym szkoły podstawowe wykazany roczny obrót powinien obejmować wyłącznie obroty stowarzyszenia czy sumę obrotów stowarzyszenia i podległych mu szkół będących realizatorami projektu?
                                                                                                     Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                                                     We wniosku powinny być wykazane obroty Lidera zgodnie z prowadzoną przez niego księgowością. Jeżeli szkoły podlegają pod stowarzyszenie, nie posiadają osobowości prawnej i rozliczają się wspólnie to wykazana powinna być suma obrotów.

                                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                     Pytanie 15. Czy wnioskodawcą w projekcie może być szkoła?
                                                                                                     Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                                                     Nie, wnioskodawcą może być tylko organ prowadzący szkołę. Szkoła musi być wskazana jako realizator w projekcie.

                                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                     Pytanie 16. Czy istnieje wzór umowy partnerskiej, który należy zastosować w przypadku realizacji projektu w partnerstwie w ramach działania 11.1.4? I jeśli tak to proszę o informację gdzie jest on dostępny, ponieważ nie ma takiego dokumentu przy ogłoszeniu o konkursie.
                                                                                                     Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                                                     Nie ma wzoru umowy partnerskiej (obecnie nie jest ona załącznikiem do umowy o dofinansowanie). Wszystkie informacje dot. partnerstwa w projekcie, łącznie z tym co powinna zawierać umowa partnerska, są zawarte w rozdz. 2.4 Regulaminu konkursu.

                                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                     Pytanie 17. Proszę o informację jaką stawkę za salę szkolną lekcyjną powinna zastosować gmina mająca w uchwale 21 zł netto za wynajem sal aby być w zgodzie z taryfikatorem?
                                                                                                     Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                                                     Jeżeli zgodnie z uchwałą gminy stawka za wynajem sal wynosi 21 zł to taką kwotę mogą Państwo wskazać we wniosku o dofinansowanie. Dopuszczalna stawka godzinowa wskazana w Taryfikatorze to 23 zł brutto jednak dokumentem nadrzędnym jest uchwała JST lub inny dokument regulujący tą kwestię, na który muszą się Państwo powołać w uzasadnieniu wydatku.

                                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                     Pytanie 18. Proszę o informację czy sale szkolne, które były remontowane z cross financingu w poprzednich naborach konkursu 11.1.4,  mogą w bieżącym naborze być wykazane jako wkład własny w projekcie. Mam na myśli szkołę która brała udział we wcześniejszym  naborze 11.1.4 oraz będzie uczestniczyła w projekcie w obecnym naborze 11.1.4.

                                                                                                     Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                                                     Sale, które były remontowane w ramach cross-financingu mogą być wykazane jako wkład własny ale tylko koszty eksploatacji tych sal (koszt czynszu, prąd, woda, ogrzewanie). We wniosku należy wtedy podać metodologię wyliczenia tych kosztów.

                                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                     Pytanie 19. W związku z wątpliwościami dotyczącymi zakresu wsparcia w poddziałaniu 11.1.4. bardzo proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej zakresu zajęć. Chcielibyśmy m.in. rozwijać kompetencje informatyczne oraz matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne poprzez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z programowania, robotyki i fotografii multimedialnej (Typ I projektu). Czy zajęcia te mieszczą się w katalogu możliwych w regulaminie konkursu zajęć?

                                                                                                     Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                                                     Nauka programowania jest jednym z obszarów rozwijania kompetencji kluczowych jednak zajęcia z zakresu programowania dla uczniów zostały zaplanowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 3.2 PO PC). Żeby uniknąć sytuacji, w których interwencja służąca realizacji tego samego celu, skierowana do tych samych grup docelowych byłaby finansowana jednocześnie z kilku źródeł czy programów, działania z zakresu programowania zostały wyłączone z zakresu interwencji EFS.

                                                                                                     Możliwe są zajęcia z robotyki ale bez elementów programowania i ew. z fotografii multimedialnej jeżeli będą miały na celu rozwijanie kompetencji informatycznych oraz matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych.

                                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                     Pytanie 20. Czy w przypadku gdy projekt obejmuję szkołę podstawową oraz dwie file tej szkoły w innych miejscowościach limit wydatków na szkołę należy liczyć jak dla jednej szkoły czy jak dla trzech? Proszę też o informację czy diagnoza powinna zostać opracowana indywidualnie dla każdej filii?

                                                                                                     Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                                                     W przypadku szkoły, która ma filie traktujemy ją jako jedną szkołę więc limit wydatków również dla jednej szkoły. Diagnoza może być jedna skoro to jest jedna szkoła ale dobrze byłoby uwzględnić poszczególne filie bo w każdej z nich są inne klasy i prawdopodobnie inne problemy.

                                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                     Pytanie 21. Czy dopuszczalne jest, aby wśród podmiotów tworzących formalne partnerstwo w projekcie – obok organów prowadzących placówki oświatowe – znalazła się osoba prawna, która nie należy do tej kategorii, jednak zamierza – zgodnie ze swoimi celami statutowymi – wesprzeć pracę wskazanych szkół pod względem organizacyjnym, technicznym i merytorycznym. Czy taki podmiot może pełnić rolę lidera?

                                                                                                     Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                                                     Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu jednym z kryteriów dostępu jest Czy Wnioskodawcą w projekcie jest organ prowadzący szkołę lub placówkę, do której skierowane jest wsparcie?

                                                                                                     Zatem wnioskodawcą w projekcie zawsze musi być organ prowadzący szkołę lub placówkę do której skierowane jest wsparcie. Podmiot prywatny, który nie jest organem prowadzącym szkołę lub placówkę, może wystąpić jako partner ale nie może pełnić roli lidera.

                                                                                                     IZ zaleca aby inne organy prowadzące nie były partnerami w projekcie. Wniosek powinien być złożony przez organ prowadzący a wsparciem objęte szkoły podlegające pod ten organ prowadzący.

                                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                     Pytanie 22. Czy kurs szybkiego czytania i zapamiętywania jest kwalifikowany w ramach 11.1.4 jako rozwój kompetencji kluczowych.

                                                                                                     Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                                                     Tak, umiejętność uczenia się jest jedną z kompetencji kluczowych. Definiowana jest jako „zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach”. Aby uczniowie osiągali lepsze wyniki w nauce i byli w stanie efektywnie uczyć się, można wykorzystać do tego m.in. kurs szybkiego czytania i zapamiętywania.

                                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                     Pytanie 23. W opisie wskaźników w regulaminie znajduje się zapis “W przypadku objęcia wsparciem kilku szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą szkołę z danego zespołu szkół, która uzyskała wsparcie bezpośrednie, należy liczyć odrębnie. W przypadku skierowania wsparcia do szkół filialnych, szkoła macierzysta i szkoły jej podporządkowane powinny być mierzone odrębnie” natomiast w opisie kryterium dot. maksymalnej wielkości wsparcia “W przypadku objęcia wsparciem szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą z nich należy traktować jako odrębna szkołę" i nie ma tu informacji jak traktować filie. Czyli np. we wskaźniku dot. doposażenia pracowni wykazujemy trzy szkoły ale maksymalna kwota kosztów bezpośrednich w projekcie wynosi 500 000 zł (w sumie szkoły mają ponad 300 ucz.) a nie 900 000 zł?

                                                                                                     Odpowiedź, 26.09.2018 r.
                                                                                                     W przypadku wskaźnika "Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych" i "Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie" jeżeli wsparcie kierowane jest szkół filialnych, szkoła macierzysta i szkoły jej podporządkowane powinny być mierzone odrębnie. Chodzi o wskazanie ile fizycznie szkół/budynków zostało doposażonych. Natomiast ilość filii w szkole nie wpływa na podniesienie wartości wsparcia dla tej szkoły. To nadal jest jedna szkoła tylko znajdująca się w kilku budynkach. Tak więc wartość wsparcia dla jednej szkoły, natomiast we wskaźniku dot. doposażenia pracowni powinny być wykazane trzy szkoły/budynki jeżeli wszystkie trzy zostały doposażone.

                                                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                                      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_1_4_konkurs_254_18_i_255_18

                                                                                                      Pytanie 1. Co wchodzi w zakres adaptacji pomieszczeń w konkursie 926- DDOM?

                                                                                                      Odpowiedź, 5.09.2018 r.
                                                                                                      W zakres adaptacji pomieszczeń mogą wchodzić koszty związane z dostosowaniem np. sal do wymagań, wynikających ze standardu DDOM (stanowi załącznik  nr 8 do Regulaminu konkursu).

                                                                                                      Zgodnie z w Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń w przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS związane jest z kategorią limitowaną cross- financing. 

                                                                                                      Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

                                                                                                      W projekcie obejmującym DDOM na cross-financing można przeznaczyć 20% dofinansowania unijnego (dofinansowanie unijne wynosi 85% wartości projektu).

                                                                                                      Opracowane przez wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                       Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                                       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/9_2_6_efs_dla_zdrowia_5092018

                                                                                                       Komunikat 1. Omyłkowy zapis w  Instrukcji wypełniania wniosku dla konkursu RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18

                                                                                                       Komunikat, 14.08.2018 r.
                                                                                                       W instrukcji wypełniania wniosku dla Działania 3.3. Technologie informacyjno- komunikacyjne w działalności gospodarczej dla konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 omyłkowo wskazano nieadekwatne informacje jakie należy uwzględnić w pkt. C.2.2. w polu „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” (str. 39 Instrukcji wypełniania wniosku).

                                                                                                       Obecnie zapis brzmi następująco:

                                                                                                       „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” - należy podać następujące dane:

                                                                                                       1. zakres obowiązków pracownika wskazujący na jego zaangażowanie w prace B+R będące przedmiotem projektu;
                                                                                                       2. uzasadnienie wydatku pod względem konieczności jego poniesienia w celu prawidłowej realizacji projektu;
                                                                                                       3. informację nt. poziomów gotowości technologii, w ramach których dany koszt będzie realizowany/zostanie poniesiony;
                                                                                                       4. metodologia wyliczenia godzinowej stawki jednostkowej (dalej gsj ) wraz ze wskazaniem metody oraz ze wskazaniem stosownego działania matematycznego.

                                                                                                       Poprawny zapis powinien brzmieć: 

                                                                                                       „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” - należy podać następujące dane:

                                                                                                       1. zakres obowiązków pracownika wraz z planowanym podziałem ilości godzin na poszczególne zadania w ramach realizacji projektu;
                                                                                                       2. uzasadnienie wydatku pod względem konieczności jego poniesienia w celu prawidłowej realizacji projektu;
                                                                                                       3. metodologię wyliczenia godzinowej stawki jednostkowej (dalej gsj) wraz ze wskazaniem metody oraz ze wskazaniem stosownego działania matematycznego.

                                                                                                       Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                                                                       Pytanie 1. Jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie  i wprowadzić nowe rozwiązania organizacyjne w naszej firmie m.in. poprzez pozyskanie oprogramowania magazynowo-kadrowego. Nasza firma posiada siedzibę główną w Sosnowcu oraz oddział produkcyjny w województwie mazowieckim. Wobec powyższego proszę o odpowiedź czy istnieje szansa na pozyskanie dofinansowania w ramach przedmiotowego projektu zważywszy na fakt, iż filia firmy znajduje się poza obszarem woj. śląskiego. Naszym zdaniem dominującym miejscem realizacji projektu będzie woj. śląskie, bowiem to tutaj znajdują się firmowe serwery, a także dział handlowy i osoba, która zajmuje się zamówieniami produktów. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych ułatwiłoby m.in. wgląd w stany magazynowe co byłoby związane ze zmianą jakościową w przedsiębiorstwie  jaka nastąpiła dzięki realizacji inwestycji.

                                                                                                       Odpowiedź, 31.08.2018 r.

                                                                                                       W pytaniu brakuje informacji, które pozwalają na jednoznaczną odpowiedź. Jednakże zgodnie z Regulaminem konkursu:

                                                                                                       Wnioskodawca musi realizować i utrzymać w okresie trwałości projekt na terenie województwa śląskiego oraz prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego na dzień podpisania umowy o dofinansowanie – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Ponadto proszę mieć na uwadze warunek kwalifikowania wartości niematerialnych i prawnych: należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności. W związku z powyższym w przypadku, gdy planowane do zakupu oprogramowanie będzie wykorzystywane wyłącznie w siedzibie firmy w Sosnowcu oraz w magazynach zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego wówczas istnieje możliwość wnioskowania w ramach konkursu. W takiej sytuacji proszę pamiętać, że jako lokalizację projektu należy uwzględnić zarówno siedzibę jak i magazyny.

                                                                                                       Natomiast w przypadku, gdy magazyny są zlokalizowane w woj. mazowieckim (lub w innym województwie) i z oprogramowania będzie korzystać również oddział/zakład zlokalizowany poza województwem śląskim wówczas projekt nie kwalifikuje się do wsparcia, gdyż wsparcie zostanie udzielone również zakładowi produkcyjnemu zlokalizowanemu poza województwem śląskim, co jest niezgodne z zasadami konkursu.

                                                                                                       Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                                                                                                       Pytanie 2: Zwracam się z pytaniem dotyczącym kodu PKD projektu. Jesteśmy spółką, która prowadzi działalność usługową w zakresie dystrybucji elementów okuć budowlanych. Przeważający kod PKD prowadzonej przez nas działalności to: 46.73. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Czy w ramach PKD projektu możemy wskazać taki kod, wypełniając wniosek? Projekt, który planujemy zrealizować, będzie tyczył się wdrożenia innowacji ułatwiającej dystrybucję naszych produktów (tj. unowocześnienie sprzedaży i systemu zamówień). W takim wypadku, w wyniku realizacji projektu z pewnością będziemy osiągać przychody ze sprzedaży. Czy takie rozumowanie na temat kodu PKD projektu jest prawidłowe?

                                                                                                       Odpowiedź, 31.08.2018 r.

                                                                                                       W odpowiedzi na pytanie informuję, że wskazany kod PKD projektu nie znajduje się na liście kodów wykluczonych, w związku z czym istnieje możliwość złożenia projektu ze wskazanym kodem PKD projektu. W odniesieniu do pytania czy kod PKD 46.73 jest odpowiedni w odniesieniu do zakresu projektu informuję, że opis projektu zawarty w Państwa pytaniu jest zbyt ogólny aby można było jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Jednakże w przypadku, gdy projekt dotyczy głównej działalności firmy wybór wskazanego kodu PKD wydaje się być adekwatnym.

                                                                                                       Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                                                                                                       Pytanie 3. Jesteśmy zainteresowani złożeniem aplikacji na dofinansowanie - DZIAŁANIE 3.3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO–KOMUNIKACYJNE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Po zapoznaniu się z Regulaminem tego Konkursu powzięliśmy w wątpliwość następujące kwestie:

                                                                                                       - czy dofinansowanie w ramach tego projektu może dotyczyć już inwestycji zapłaconej w ubiegłym roku  (zakup wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowania zintegrowanego systemu operacyjnego oraz zakup środków trwałych - sprzętu komputerowego),

                                                                                                       - dysponujemy opinią o innowacyjności naszego przedsięwzięcia wystawioną dnia 27.02.2017 r., a zakres przedsięwzięcia byłby realizowany zgodnie z wystawioną opinią, czy możemy dołączyć tą opinię do wniosku i czy będzie ta opinia brana pod ocenę komisji?

                                                                                                       Odpowiedź, 31.08.2018 r.

                                                                                                       W odpowiedzi na zapytanie informuję, że:

                                                                                                       - Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, realizację wniosku można rozpocząć po jego złożeniu do ŚCP. Wszystkie wydatki poniesione przed złożeniem wniosku są wydatkami niekwalifikowanymi. Ponadto w opisanym przypadku nie jest zachowany efekt zachęty, co dyskwalifikuje wniosek do dofinansowania.

                                                                                                       - Zgodnie z dokumentacją konkursową, opinia o innowacyjności nie jest obligatoryjna  w przypadku konkursu dla Działania 3.3. RPO WSL, niemniej jeśli Wnioskodawca dysponuje takim dokumentem, można go załączyć jako załącznik dodatkowy. Dokument ten będzie brany pod uwagę podczas oceny projektu. Należy jednak zaznaczyć, że wszystkie dokumenty powinny być aktualne na moment złożenia wniosku o dofinansowanie. Data wystawienia dokumentu sugeruje, że dane zawarte w opinii mogą być nieaktualne na moment aplikowania.

                                                                                                       Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                                                                                                       Pytanie 4. W związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 proszę o odpowiedź na następujące pytania dotyczące promesy kredytowej.

                                                                                                       1. W dokumentacji konkursowej nie odnaleźliśmy wzoru promesy kredytowej. Czy załączony wzór promesy kredytowej wystawionej przez bank francuski będzie zaakceptowany przez Instytucję Organizującą Konkurs? Promesa zostanie wystawione przez bank francuski w języku francuskim, a do wniosku o dofinansowanie zostanie dostarczone tłumaczenie przysięgłe dokumentu wraz z kopią oryginalnej promesy. Jeśli istnieje inny wzór, proszę o dokładne wskazanie jego lokalizacji.
                                                                                                       2. Czy w załączonym wzorze konieczne jest wskazanie wartości projektu, czy wystarczy tylko kwota kredytu?
                                                                                                       3. Czy wartość kredytu udzielanego w EURO musi być w promesie wskazana w PLN po kursie z banku wystawiającego promesę z dnia jej wystawienia, czy też może być wyrażona wyłącznie w EURO? Ewentualnie czy należy podać zarówno kwotę w EURO, jak i w PLN?
                                                                                                       4. Jakiego rodzaju dane identyfikujące bank francuski będą potrzebne w promesie? Z przyczyn oczywistych nie będzie bowiem numeru KRS, NIP czy REGONU. Czy konieczne jest podanie informacji o kapitale zakładowym i kapitale wpłaconym? Czy należy do wniosku załączyć jeszcze jakiś dokument identyfikujący bank wystawiający promesę?

                                                                                                       Odpowiedź, 31.08.2018 r.

                                                                                                       Ad.1 – Dokumentacja aplikacyjna nie zawiera wzoru załącznika, odpowiednie instytucje wystawiają załączniki na stosowanych przez siebie wzorach. Proszę zwrócić uwagę na to, że załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu dla Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej zawiera informację dot. promesy kredytowej /promesy pożyczki inwestycyjnej : powinna zostać wystawiona na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez instytucję finansową typu bank, fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy zgodną z definicją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych.

                                                                                                       Ad.2 W dokumentacji konkursowej nie ma informacji jakie elementy dodatkowe powinna zawierać promesa kredytowa, jednak warto żeby zawierała zarówno kwotę kredytu oraz wartość projektu, ażeby była możliwość powiązania promesy z projektem.

                                                                                                       Ad.3 Wartość kredytu może zostać wyrażona w walucie EURO.

                                                                                                       Ad.4 Nie są potrzebne dodatkowe dokumenty identyfikujące bank.

                                                                                                       Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                                                                                                       Pytanie 5. Piszę do Państwa z pytaniem odnośnie pomocy publicznej i de minimis w konkursie 3.3. TIK. Otóż rozmawiałem z konsultantem i zostałem poinformowany że do wyboru mam tylko pomoc publiczną na 45%, 35% oraz de minimis na 50%, jednakże w generatorze do wyboru mam także dwie pomoce publiczne na 50% z czego jedna dotyczy wspierania innowacyjności oraz innowacji procesowej i organizacyjnej tak jak na załączonym niżej zrzucie ekranu. Czy mógłbym prosić o szczegółowe informacje na temat tego czy mogę wybrać tą pomoc publiczną na 50%, gdyż mój projekt przewiduje wprowadzenie innowacji procesowej oraz organizacyjnej.

                                                                                                       Odpowiedź, 31.09.2018 r.

                                                                                                       W odpowiedzi na pytanie informuję, że katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz warunki kwalikowania wydatków w ramach konkursu znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu dla Działania 3.3. „Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej”.

                                                                                                       Zgodnie z ww. dokumentem koszty kwalifikowalne obejmują:

                                                                                                       1)      „koszty nabycia nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego”,
                                                                                                       2)      „koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych”,
                                                                                                       3)      „koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego”.

                                                                                                       W przypadku ponoszenia wydatków w tych kategoriach kosztów Beneficjent ma możliwość wyboru  sposobu ich ponoszenia bądź to w oparciu o art. 14 Rozporządzenia KE nr 651/2014, bądź w oparciu o rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis.

                                                                                                       Maksymalny poziom wsparcia dla wydatków realizowanych w oparciu o Rozporządzenie KE nr 651/2014 to 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, a 35% dla średnich przedsiębiorstw, natomiast dla wydatków realizowanych w oparciu o rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis to 50% dla MŚP.

                                                                                                       4)      koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych (ART. 18 ROZPORZĄDZENIA 651/2014),
                                                                                                       5)      koszty wynagrodzeń (ART. 29 ROZPORZĄDZENIA 651/2014 ). Koszty te powinny być związane z wdrażaną przez Wnioskodawcę w ramach projektu innowacją procesową lub organizacyjną,
                                                                                                       6)      koszty szkoleń (ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS) ,7)      pozostałe koszty kwalifikowalne (ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS).

                                                                                                       Maksymalny poziom wsparcia dla powyższych wydatków to 50% dla MŚP.
                                                                                                       W odpowiedzi na Pana zapytania oraz powyższych informacji wynika, iż jeżeli chce Pan skorzystać z wsparcia w wysokości 50%, wtedy należy skorzystać z pomocy de minimis.

                                                                                                       Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                                                                                                       Pytanie 6. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach działania  RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18, „należy dołączyć dokumenty finansowe obrazujące trzy ostatnie lata obrachunkowe poprzedzające rok składania wniosku w formacie, w jakim zobowiązany jest je sporządzać Wnioskodawca: Bilansu oraz Rachunku zysków i strat (potwierdzone przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta oraz opatrzone pieczęcią urzędu skarbowego lub z potwierdzeniem złożenia/nadania) zgodnie z przepisami o rachunkowości.”

                                                                                                       Dokumenty za 2017 rok zostały złożone poprzez system ekrs.ms.gov.pl. Jedynym potwierdzeniem złożenia dokumentów jest wiadomość mailowa o treści:    W związku ze zgłoszeniem o identyfikatorze ……… z dnia 04-07-2018 dotyczącym podmiotu o nr KRS …………… zamieszczono w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS wzmianki o złożeniu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

                                                                                                       Wiadomość mailowa nie ma żadnego załącznika. Podobnie z systemu można pobrać jedynie komunikat takiej treści.

                                                                                                       W związku z tym proszę o informację zwrotną, w jakiej formie należy przedstawić potwierdzenie złożenia/nadania w przypadku dokumentów finansowych za 2017 rok?

                                                                                                       Odpowiedź, 31.09.2018 r.

                                                                                                       W odpowiedzi na pytanie informuję, że zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie należy dostarczyć dokumenty finansowe z potwierdzeniem nadania/złożenia do urzędu skarbowego. Natomiast nie jest wymagane dostarczenie potwierdzeń złożenia sprawozdań do sądu,  Państwa pytanie dotyczy zgłoszenia dokumentów finansowych w KRS.

                                                                                                       Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                                                                                                       Pytanie 7. Planujemy ubiegać się o finansowanie w ramach działania 3.3. Wszystkie wydatki w ramach budżetu będą finansowane w ramach pomocy de minimis:- Czy w związku z tym, mamy uzupełniać pole B.13.3 Regionalna pomoc inwestycyjna we wniosku o dofinansowanie?- Czy mamy odnieść się do pytania 1, 1a, 2, 2a, 3 lub 4 wskazane w tym punkcie? 


                                                                                                       Odpowiedź, 31.09.2018 r.

                                                                                                       W przypadku ubiegania się w ramach działania 3.3. wyłącznie o pomoc de minimis Wnioskodawca powinien wypełnić pkt. B.13.3 poprzez wybór odpowiedzi: "NIE" przy każdym typie inwestycji początkowej. Nie należy pozostawiać niewypełnionych pól.

                                                                                                       Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                                                                        Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                                        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_3_3_technologie_informacyjno_komunikacyjne_w_dzialalnosci_gospodarczej

                                                                                                        Pytanie 1.  Na stronie internetowej rpo.slaskie.pl pojawiła się informacja o wejściu w życie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Jak je stosować w projektach składanych do konkursów ogłoszonych po wejściu w życie ww. wytycznych?

                                                                                                        Odpowiedź, 07.08.2018 r. 
                                                                                                        Przypominamy o obowiązywaniu od 11.04.2018 r. zmienionych Wytycznych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

                                                                                                        Wytyczne wprowadzają „standardy dostępności” w kilku podstawowych obszarach – m.in. transportowym, architektonicznym, cyfrowym, informacyjno– promocyjnym. Celem standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do Funduszy Europejskich.

                                                                                                        Standardy dostępności, stanowiące załącznik nr 2 do wytycznych, mają zastosowanie do projektów wyłonionych w wyniku konkursów lub wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektów, ogłoszonych po dniu, od którego zmienione wytyczne są stosowane.

                                                                                                        Wnioskodawcy, wypełniając pole B.21 dotyczące realizacji polityk horyzontalnych, powinni uwzględnić w opisie sposób, w jaki produkty projektu uwzględniają adekwatne - do zakresu i przedmiotu projektu - standardy dostępności. Opis powinien być możliwie wyczerpujący i szczegółowy.

                                                                                                        Przykładowo, jeśli projekt polega m.in. na modernizacji peronu kolejowego, zastosowanie może mieć standard: architektoniczny i transportowy, a w przypadku projektu obejmującego realizację ITS – standard cyfrowy.

                                                                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                                                         Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                                         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/stosowanie_wytycznych_w_zakresie_realizacji_zasady_rownosci_szans_i_niedyskryminacji_w_konkursach_z_dzialania_6_2_oraz_4_5_1_i_4_5_2

                                                                                                         Pytanie 11. Wypełnienie warunków przez członków konsorcjum przy większym niż 1 wymaganym doświadczeniu?5. Wypełnienie warunków przez członków konsorcjum przy większym niż 1 wymaganym doświadczeniu?
                                                                                                         Odpowiedź, 17.09.2018 r.
                                                                                                         Zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tej sytuacji przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Odpowiednie stosowanie przepisów o wykonawcy oznacza, że nie są one stosowane wprost, a ich interpretacja wymaga uwzględnienia charakteru i specyfiki wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz celu danego warunku i możliwości jego kumulatywnego spełnienia. O ile w przypadku warunków, które podlegają matematycznej kumulacji w aspekcie celu ich postawienia nie ulega wątpliwości prawo wykonawców do kumulatywnego wykazania ich spełniania na zasadzie właśnie sumowania matematycznego np.

                                                                                                         - jeżeli zamawiający postawi warunek doświadczenia i warunek finansowy prawidłowe będzie wykazanie warunku doświadczenia przez jednego wykonawcę i warunku finansowego przez drugiego wykonawcę;
                                                                                                         - jeżeli zamawiający postawi warunek finansowy wymagający wykazania dysponowania kwotą 1 mln złotych, będzie on spełniony gdy jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie dysponował połową tej kwoty, a drugi wykonawca pozostałą częścią.

                                                                                                         O tyle w przypadku warunku doświadczenia, gdzie zasadnicze znaczenie ma wykonanie określonej przez zamawiającego ilości robót budowlanych, które będzie decydowało o nabyciu doświadczenia kumulatywne spełnienie tego warunku jest po prostu niemożliwe i matematyczne sumowanie doświadczenia kilku wykonawców nie zapewni osiągnięcia celu postawienia danego warunku udziału w postępowaniu. Łączenie potencjałów w zakresie sytuacji finansowej, potencjału technicznego czy kadrowego przez zwykłe ich sumowanie jest bezwzględnym prawem wykonawcy. Jednak warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia obejmujący wykonanie minimum dwóch robót budowlanych jest warunkiem w tym przypadku szczególnym, bowiem doświadczenie zdobywa się przez powtarzalność i ma on na celu dopuszczenie do wykonywania zamówienia wykonawców doświadczonych, którzy zdołali należycie i prawidłowo wykonać minimum dwie roboty budowlane. i nabyć przez ten fakt określone doświadczenie. Jeżeli doświadczenia takowego nie nabył ani jeden, ani drugi konsorcjant, nie ma logicznej i prawnej możliwości sumowania potencjałów dwóch niedoświadczonych podmiotów. Żaden z nich (tym bardziej wspólnie) będąc niedoświadczonymi w świetle zapisów SIWZ przed wszczęciem postępowania nie stanie się doświadczonym jedynie przez fakt łącznego złożenie oferty. Aktualne orzecznictwo wyraźnie wskazuje, że jeżeli konsorcjum lub wykonawca korzystający z zasobów podmiotu trzeciego mają wykazać wykonanie wielu robót budowlanych o określonym charakterze, zakresie i wartości – nie będą spełniać tego warunku przez zwykłe matematyczne zsumowanie robót wykonanych przez te podmioty. Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu nie ma znaczenia wyłącznie formalnego, lecz powinno być postrzegane w aspekcie materialnym, czyli właśnie zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością:

                                                                                                         1. Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej  z dnia 7 sierpnia 2014 r. KIO 1495/14
                                                                                                         2. Orzeczenie KIO z 16 stycznia 2015 r. KIO 2751/14  
                                                                                                         3. Orzeczenie KIO z dnia 5 września 2014 r. KIO/KU 74/2014 
                                                                                                         4. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 12 listopada 2014 r. Ga VIII 327/14 
                                                                                                         5. Orzeczenie KIO z dnia 29 września 2016 r. KIO 1714/16 
                                                                                                         6. Uchwała KIO/KU 62/14 
                                                                                                         7. Orzeczenie KIO z dnia 29 listopada 2016 r. KIO 2169/16 
                                                                                                         8. Orzeczenie TSUE z 4 maja 2017 r. C-387 (Esaprojekt) 
                                                                                                         9. Orzeczenie KIO z dnia 22 sierpnia 2017 r. KIO 1598/17 

                                                                                                         KIO 1495/14:
                                                                                                         Z przepisu art. 23 ust. 3 p.z.p. nie wynika sposób konstruowania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający może więc postawić warunki udziału w postępowaniu w sposób odpowiedni do realizacji celu postępowania, zaś postulaty co do kształtowania konkretnych warunków udziału w postępowaniu (opisu sposobu dokonywania oceny ich spełnienia) wyraża art. 22 ust. 4 ustawy. Warunek postawiony przez Zamawiającego na gruncie analizowanej sprawy obejmuje wykonanie dwóch robót o określonym zakresie i wartości. Wykonawca zamierzający ubiegać się o zamówienia winien zatem wykonać dwie takie roboty, jako miernik wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Konsorcjum, do którego odpowiednio stosuje się przepisy dotyczące wykonawcy, dla wykazania spełnienia tak opisanego warunku powinno zatem znaleźć się w sytuacji takiej jak wykonawca, który dwa razy wykonał wymagane zadanie. Sumowanie robót wykonanych przez dwa różne podmioty, wchodzące w skład konsorcjum, nie stwarza takiej sytuacji, jak wykonanie tych robót przez jeden podmiot. Żaden z tych podmiotów, poprzez zawiązanie konsorcjum nie zwielokrotnił swojego doświadczenia, nie znalazł się w sytuacji, że dwa razy wykonał określone roboty budowlane. Powyższe czyniło zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy - poprzez wadliwą ich wykładnię, która w prowadzi do nieprawidłowego wykluczenia z postępowania podmiotu spełniającego warunki udziału w postępowaniu, postawiony w związku z tezą o nieważności postanowienia SIWZ na podstawie art. 58 § 1 k.c., nie tylko spóźnionym, ale i niezasługującym na akceptację [1].

                                                                                                         [1] KIO uznało za bezpodstawne te same zarzuty, które wskazane są w informacji pokontrolnej w odniesieniu do identycznego stanu faktycznego.

                                                                                                         KIO2751/14: 
                                                                                                         Nie każdy zasób udzielony w trybie art. 26 ust. 2b p.z.p., o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 p.z.p. można dla spełnienia warunku udziału sumować. Jeśli raczej nie budzi wątpliwości sumowanie potencjału finansowego, gdyż suma odpowiednich kwot daje kwotę niezbędną do wykazania zdolności finansowej, to już w szeregu przypadków w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia takiego efektu wykonawca nie uzyska. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, mając na względzie treść warunku podanego w SIWZ jak i merytoryczną, a nie tylko formalną możliwość jego spełnienia. Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu nie ma znaczenia wyłącznie formalnego, lecz powinno być postrzegane w aspekcie materialnym, czyli właśnie zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością przez podmiot, który takie lub podobne zamówienie już wykonał. Przy udostępnieniu zasobu nie chodzi o zebranie od nieokreślonej liczby podmiotów, określonej sumarycznie wielkości wymaganego zasobu, dla spełnienia warunku udziału, ale chodzi o to, aby uzyskać zasób wymagany w SIWZ i udzielony zasób mógł być w tym postępowaniu wykorzystany.

                                                                                                         KIO/KU 74/14:
                                                                                                         Co do postawionego przez zamawiającego wymogu, aby w przypadku warunku dotyczącego wykonania co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu ocieplenia budynku oraz co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji wraz z dostawa i uruchomieniem urządzeń wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia oraz wykonawca polegający na zasobach podmiotu trzeciego wykazali doświadczenie w taki sposób, iż jeden wykonawca/podmiot trzeci musi wykazać sie pełnym doświadczeniem dotyczącym ocieplenia (czyli wykonaniem owych 2 robót), a jeden wykonawca/podmiot trzeci (ten sam lub inny) musi wykazać sie pełnym doświadczeniem dotyczącym wykonania klimatyzacji, Izba nie stwierdziła naruszenia powołanych przez Prezesa UZP przepisów. W ocenie KIO „art. 23 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, ze do wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio. A zatem niektóre przepisy będą mogły być  stosowanie wprost, inne z modyfikacjami, a niektóre w ogóle nie będą nadawały sie do zastosowania. (…) Tym samym również doświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia lub wykonawcy powołującego sie na potencjał podmiotu trzeciego powinno być odbiciem takiego doświadczenia. Uczciwa konkurencja i równe traktowanie wykonawców wcale bowiem nie oznacza, że konsorcjum albo wykonawca nie mający doświadczenia mogą być traktowani lepiej niż wykonawca indywidualnie ubiegający sie o zamówienie i korzystający wyłącznie z własnego potencjału ani tez, ze zamawiający ma sie zadowolić „gorszym” wykonawca, który nie nabył doświadczenia przy realizacji dwóch ociepleń budynku i dwóch instalacji klimatyzacji. Nie ulega wątpliwości, ze warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku konsorcjum i powoływania sie na potencjał podmiotu trzeciego, co do zasady, mogą być spełnione łącznie. Rzeczywiście istota tworzenia konsorcjum jest dopuszczenie do udziału w postępowaniu podmiotów, z których żaden samodzielnie nie mógłby spełnić warunków udziału w postępowaniu, aby mogli połączyć swój potencjał. Podobnie powoływanie sie na zdolności innych podmiotów. Pytanie tylko, jak to sumowanie potencjałów powinno wyglądać. (...). Jednak nie do końca jest prawda, ze konsorcja mogą być tworzone zupełnie dowolnie, gdyż przede wszystkim musza być one zdolne do wykonania zamówienia oraz nie mogą być w sposób nieuzasadniony faworyzowane w stosunku do wykonawców indywidualnych, bo to także narusza uczciwa konkurencje miedzy wykonawcami”. 

                                                                                                         Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Ga 327.14
                                                                                                         Sąd stwierdził cyt. „bezspornym jest, że Zamawiający w SIWZ postawił w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia wymogi zgodnie z którymi o zamówienie może się ubiegać może Wykonawca, który wykaże zrealizowanie w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch robót, o wartości co najmniej 2 500 000 zł brutto każda, polegających na remoncie, rozbudowie lub przebudowie dowolnego budynku wpisanego do rejestru zabytków, użyteczności publicznej lub mieszkalnego, w którym prowadzono wewnętrzne prace ogólnobudowlane i instalacyjne (…). Jednocześnie zamawiający wskazał, że iż warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega zsumowaniu – co oznacza, że albo wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót, dodając w nawiasie, że warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch robót, ale żaden z nich nie wykonał wymaganych dwóch robót albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie ma wykonanych dwóch robót) polega na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych robót. W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi być wskazany jako podwykonawca, który będzie realizował zasadnicze roboty budowalne wynikające z programu prac konserwatorskich i renowacyjnych oraz roboty elewacyjne – dodając, ze udostępnienie zasobów wiedzy i doświadczenia musi być związane z wykonywaniem robót. W ocenie Sądu Okręgowego brak jest także podstaw do podzielenia zarzutów skarżącego, iż kwestionowane postanowienie SIWZ, zgodnie z którym „warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu – co oznacza, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót [warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch robót ale żaden z nich nie wykonał wymaganych dwóch robót” - jest bezwzględnie nieważne. Powyższe nie oznacza także, że sporne postanowienie SIWZ stawia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia wymaganie wyższe niż wobec wykonawców ubiegających się udzielenie zamówienia samodzielnie – zamawiający nie żądał – jak wskazano wcześniej - spełnienia wskazanego warunku wiedzy i doświadczenia przez każdego członka konsorcjum osobno, czy też przez określonego członka konsorcjum np. przez lidera. Sąd Okręgowy podziela stanowisko KIO, iż wymaganie dotyczące spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, polegające na konieczności wykonania dwóch robót budowlanych przez ten sam podmiot dotyczy w takim samym stopniu wykonawcy, jak konsorcjum, czy podmiotu trzeciego, udostępniającego swoje zasoby na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy. Treść spornego warunku w istocie wyraża bowiem wymaganie, by wykonawca co najmniej dwukrotnie wykonał zadanie o określonej wartości i charakterze. Analizując powołane wyżej postanowienia SIWZ należy dodać, iż zamawiający opisał sposób oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia (art.22 ust. 1 pkt 2 ustawy) korzystając w tym zakresie z przysługującego mu uprawnienia wynikającego wprost z art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Sąd Okręgowy podziela stanowisko Skarżącego, iż w świetle utrwalonej wykładni przepisu art. 23 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązany jest wykazać, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy określającego tzw. warunki negatywne. Natomiast jeżeli chodzi o warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące potencjału technicznego, osobowego, ekonomicznego i finansowego (tzw. warunki pozytywne), w przypadku konsorcjum, przyjmuje się zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie (...), że co do zasady mogą być one spełnione łącznie. Taka wykładnia wynika z samej istoty konsorcjum, które tworzone jest właśnie w celu łączenia potencjału technicznego, osobowego ekonomicznego i finansowego. Dlatego też potencjały te, co do zasady, podlegają sumowaniu. Wspólne wykazywanie spełniania określonych warunków udziału w postępowaniu nie może być jednak – w ocenie Sądu Okręgowego - uznawane za bezwzględną zasadę, lecz winno być rozpatrywane w kontekście konkretnego warunku powiązanego z przedmiotem zamówienia. W rozpoznawanej sprawie treścią postawionego warunku udziału w postępowaniu jest wymóg wykonania dwóch lub więcej takich samych zadań. Treścią warunku jest więc dwukrotne [lub więcej] wykonanie określonych robót. Miarą minimalnego doświadczenia wykonawcy Zamawiający w tym wypadku uznał nie tylko wykonanie określonego zadania, ale także jego powtórzenie – jednokrotne. Sąd Okręgowy podziela stanowisko zawarte w zaskarżonym orzeczeniu (...), że przepis art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie oznacza uprawnienia do bezrefleksyjnego sumowania różnych elementów postawionych w ramach jednego warunku. Rozdzielanie wskazanego warunku wiedzy i doświadczenia w sposób wskazany przez Skarżącego na obecnym etapie postępowania – mając na uwadze jednoznacznie postawione w tym względzie w SIWZ wymagania, co podkreślono na wstępie rozważań - nie może być uznane za uprawnione. Zgodzić należy się także ze stanowiskiem KIO, iż okoliczność, że konsorcjum musi wykazać wykonanie - dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia - dwóch robót budowlanych o określonym charakterze, zakresie i wartości nie oznacza, że powyższe spełnia zsumowanie robót wykonanych przez podmioty, które zawarły umowę konsorcjum. Zsumowanie doświadczeń dwóch odrębnych podmiotów – nie oznacza, że wspólnie odpowiadają oni w zakresie doświadczenia wykonawcy, który wykonał dwukrotnie wymagane roboty budowlane. Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu nie ma znaczenia wyłącznie formalnego, lecz powinno być postrzegane w aspekcie materialnym, czyli właśnie zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością w tym przypadku wymaganym doświadczeniem w robotach budowlanych dotyczących obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Takie wymaganie nie może być uznane –zdaniem Sądu Okręgowego - w okolicznościach badanej sprawy (jako zakomunikowane jednoznacznie wszystkim potencjalnym wykonawcom w treści SIWZ oraz ogłoszeniu i nie zakwestionowane w oparciu o art. 180 ust 2 w zw. z art. 182 ustawy) za prowadzące do naruszeniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców przewidzianej w art. 7 ust 1 ustawy. Zatem zawarte w skardze zarzuty naruszenia art. 7 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy - poprzez wadliwą ich wykładnię okazały się niezasadne. W ocenie Sadu Okręgowego w badanej sprawie nie znajduje również uzasadnienia zarzut naruszenia art. 26 ust 2b ustawy. Zgodnie z treścią powołanego przepisu „Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.” Bezspornym pozostaje w sprawie, iż Zamawiający [w rozdziale II ust. 1 pkt 1 SIWZ], postawił w tym zakresie wymaganie, zgodnie z którym „W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi być wskazany jako podwykonawca, który będzie wykonywał zasadnicze roboty budowlane wynikające z programu prac konserwatorskich i renowacyjnych oraz roboty elewacyjne. Udostępnienie zasobów wiedzy i doświadczenia musi być związane z wykonywaniem robót”.  

                                                                                                         Orzeczenie KIO z dnia 29 września 2016 r. KIO 1714/16
                                                                                                         Zamawiający - oprócz stwierdzenia, iż warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot" - wymóg ten uściślił i doprecyzował zawartym w nawiasie określeniem: "jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane doświadczenie". Tak precyzyjne opisanie warunku udziału w postępowaniu nie pozostawia wątpliwości co do potrzeb zamawiającego, uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia. Podkreślić jednakże przy tym należy, iż tego rodzaju wymóg w zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jest prawnie dopuszczalny, czemu dała wyraz Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 23 lipca 2014 r. sygn. akt KIO/KU 62/14.

                                                                                                         Uchwała KIO KU 62/14 z dnia 23 lipca 2014 r. [2]
                                                                                                         Istotnie, możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia umożliwia wykonawcom wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez łączenie swych zasobów. Zauważyć jednak należy, że zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy P.z.p., do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się nie wprost, lecz odpowiednio. Przepis ten nie stanowi podstawy do twierdzenia, że łączenie zasobów wykonawców tworzących konsorcjum może odbywać się w sposób całkowicie dowolny. Należy bowiem mieć na uwadze cel stawianych w postępowaniu warunków, którym jest wybór wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia. Jak wielokrotnie wskazywano w orzecznictwie, wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu nie ma znaczenia wyłącznie formalnego, lecz powinno być postrzegane w aspekcie materialnym. Potencjał konsorcjum powinien odpowiadać zdolności do wykonania zamówienia pojedynczego wykonawcy, zdolność konsorcjum do wykonania przedmiotu zamówienia nie może być mniejsza niż wykonawcy, który samodzielnie ubiega się o udzielenie zamówienia.W ocenie Izby, wymóg wykazania spełniania warunku osiągnięcia obrotu rocznego w okresie ostatnich trzech lat w wysokości nie mniejszej niż 4 300 000,00 PLN przez jeden podmiot w żaden sposób nie sprzeciwia się istocie konsorcjum. Uwzględnienie wskaźników ekonomicznych pochodzących od różnych członków konsorcjum nie mówiłoby nic o potencjale ekonomicznym konsorcjum. Wymaganie ustanowione przez zamawiającego pozwala na ocenę stałości ekonomicznej wykonawcy umożliwiającej dokończenie inwestycji o znacznym rozmiarze. Sumowanie obrotów kilku członków konsorcjum czy podmiotów trzecich nie prowadziłoby do udzielenia zamówienia wykonawcy, którego potencjał ekonomiczny jest adekwatny do przedmiotu zamówienia i porównywalny z zasobami wykonawcy samodzielnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Stanowiłoby też nieuzasadnioną preferencję na rzecz wykonawców tworzących konsorcjum.Podobnie, za proporcjonalny do przedmiotu zamówienia Izba uznała wymóg wykazania przez jednego z członków konsorcjum lub podmiot trzeci spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia. Wykazanie się przez poszczególnych członków konsorcjum wykonaniem po jednej robocie opisanej przez zamawiającego w warunku, lub sumowanie większej ilości robót w jedną określoną przez zamawiającego nie gwarantowałoby należytego wykonania zamówienia i stanowiłoby naruszenie zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji przez uprzywilejowanie wykonawców tworzących konsorcjum.Podsumowując, Izba stwierdziła, że możliwość łącznego wykazania spełniania warunków przez członków konsorcjum nie może polegać na prostym sumowaniu potencjałów, a powinno być badane indywidualnie w zależności od przedmiotu zamówienia i jego swoistego charakteru. Izba stwierdziła, że wymóg wykazania spełniania warunku osiągnięcia obrotu rocznego czy posiadania wiedzy i doświadczenia przez jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia czy przez podmiot trzeci jest związany z przedmiotem zamówienia, proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nie stanowi naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W żaden sposób nie przeczy też istocie konsorcjum. Jednocześnie podkreślić należy, iż zamawiający dopuścił wykazanie spełniania przez sumowanie potencjałów poszczególnych podmiotów w zakresie pozostałych warunków, tj. dotyczących potencjału osobowego, posiadanych środków finansowych, ubezpieczenia.

                                                                                                         [2] Identyczny zapis jak w naszej SIWZ zastosowany przez KPRiM i uznany przez KIO za prawidłowy cyt: „zgodnie z § 5 SIWZ - zarówno w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku pozostałych Wykonawców, warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi indywidualnie posiadać wymagane doświadczenie)”.

                                                                                                         KIO 2169/16
                                                                                                         W odniesieniu do konsorcjum, warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 p.z.p., co do zasady, mogą być spełnione łącznie. Taka wykładnia wynika z samej istoty konsorcjum, które tworzone jest właśnie w celu łączenia doświadczenia, potencjału technicznego, osobowego, ekonomicznego i finansowego podmiotów tworzących konsorcjum. Jednakże łączenie potencjałów poprzez tworzenie konsorcjum nie może polegać tylko na prostym sumowaniu wartości takich, jak np. liczba zrealizowanych usług przez podmioty tworzące konsorcjum. Odpowiednie zastosowanie art. 23 p.z.p. nie może sprowadzać się do bezrefleksyjnego sumowania różnych elementów postawionych w ramach jednego warunku. Takie działanie prowadziłoby do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Istotą w niniejszym postępowaniu jest wykazanie doświadczenia poprzez wielokrotność realizacji danej usługi. Takiego rezultatu nie można osiągnąć poprzez zwykłe zsumowanie pojedynczo zrealizowanych usług przez pojedyncze podmioty. Mamy bowiem do czynienia z niewystarczająco doświadczonymi podmiotami. Niezależnie od tego, czy podmioty te występują pojedynczo, czy w ramach konsorcjum, rezultat jest taki sam. Konkludując, spełnienie postawionego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia nie może polegać na dowolnym i swobodnym sumowaniu doświadczeń członków konsorcjum. Z tego względu Izba za bezzasadny uznała zarzut wadliwej oceny wiedzy i doświadczenia (wykazanego w treści oferty) Odwołującego. Tym samym wezwanie Odwołującego do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, polegającego na posiadaniu wiedzy i doświadczenia, Izba uznała za zasadne.

                                                                                                         Orzeczenie TSUE z 4 maja 2017 r. C-387 (Esaprojekt)
                                                                                                         Zagadnienie wspólnego wykazania warunku doświadczenia stało się przedmiotem zapytania prejudycjalnego KIO do TSUE i doczekało się odpowiedzi w wyroku z dnia 4 maja 2017 r. (sprawa C 387/14 ESAPROJEKT). KIO zapytało TSUE „Czy art. 44 [dyrektywy 2004/18] w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) [tej dyrektywy] oraz z deklarowaną w art. 2 [tej dyrektywy] zasadą równego traktowania wykonawców zezwala na takie powoływanie się na zasoby innego podmiotu, o których mowa w art. 48 ust. 3 [tej dyrektywy], w ramach którego nastąpi sumowanie wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów, które pojedynczo nie posiadają wymaganej przez instytucję zamawiającą wiedzy i doświadczenia, w przypadku gdy doświadczenie to jest niepodzielne (tzn. warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony przez wykonawcę w całości) oraz wykonanie zamówienia jest niepodzielne (stanowi jedną całość)? TSUE odpowiedział: „W związku z tym odpowiedź na pytanie czwarte powinna brzmieć tak, iż art. 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że nie dopuszcza on, by wykonawca polegał na zdolnościach innego podmiotu w rozumieniu art. 48 ust. 3 omawianej dyrektywy poprzez sumowanie wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów, które samodzielnie nie mają wymaganej zdolności do realizacji określonego zamówienia, w przypadku gdy instytucja zamawiająca uzna, że dane zamówienie jest niepodzielne, czyli że musi zostać zrealizowane przez jednego i tego samego wykonawcę, oraz że wykluczenie możliwości polegania na doświadczeniu większej liczby wykonawców jest związane z przedmiotem danego zamówienia, które musi, więc zostać zrealizowane przez jednego wykonawcę, oraz proporcjonalne do niego. Odpowiedź udzielona przez Trybunał na czwarte pytanie jest zgodna ze stanowiskiem przedstawionym przez Rzeczpospolitą Polską w uwagach na piśmie w tej sprawie. Analogicznie można ta kwestię rozpatrywać w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

                                                                                                         Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                                                                                                         Pytanie 10. Czy należy wezwać do uzupełnienia wykonawcę o oświadczenie dot. grupy kapitałowej, jeśli złożył je wraz z ofertą? Nie jest to jedyny wykonawca w postępowaniu.
                                                                                                         Odpowiedź, 17.09.2018 r.
                                                                                                         W przypadku zastosowania tzw. „procedury odwróconej” (art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych) nie ocenia się podstaw wykluczenia wykonawców których oferta nie została oceniona jako najkorzystniejsza. Więc nie ma podstaw do wzywania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających brak  podstaw wykluczenia, nawet gdyby były wadliwe.

                                                                                                         W przypadku zastosowania tzw. „procedury klasycznej” niezłożenie informacji dotyczącej grupy kapitałowej obliguje zamawiającego do wezwania wykonawcy aby złożył ją w terminie wyznaczonym w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. W ocenie autora odpowiedzi, złożenie oświadczenia o braku uczestnictwa w grupie kapitałowej z wykonawcami składającymi oferty w postępowaniu w sytuacji gdy wykonawca nie posiada informacji o tym, kto złożył oferty dotknięte jest wadą. Wada ta polega na złożeniu oświadczenia co do faktów nieznanych w momencie jego sporządzania. Wada ta podważa zatem wiarygodność dokumentu. Z oświadczenia takiego nie wynika bowiem, że wykonawca w ogóle nie należy do grup kapitałowych. Wynika z niego tylko i wyłącznie tyle, że nie należy do grupy z nieznanymi sobie w momencie składania oświadczenia wykonawcami.  Zamawiający ma w takiej sytuacji obowiązek wezwania wykonawcy do jego złożenia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której wykonawca w oświadczeniu wskaże, że nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej. Wówczas oświadczenie takie będzie wystarczające.

                                                                                                         Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                                                                                                         Pytanie 9. Zgodnie z procedurą rozeznania rynku zostanie złożona 1 oferta, to jeżeli w wyniku uzupełnienia o 2 ofertę zostanie złożona oferta z niższą ceną, mamy obowiązek ją wybrać?
                                                                                                         Odpowiedź, 17.09.2018 r.
                                                                                                         W ocenie autora odpowiedzi beneficjent powinien wybrać ofertę korzystniejszą. Wynika to po pierwsze z faktu użycia w wytycznych kwalifikowalności sformułowania „oferta” do zdefiniowania drugiej z wycen którą powinien  uzyskać beneficjent. Oferta to oświadczenie woli zawierający przyszłe elementy umowy (wycenę oraz określenie przedmiotu świadczenia) zgodnie z przepisami art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Po drugie wynika to z ogólnych /nadrzędnych/ zasad kwalifikowalności wydatku ujętych w pkt 6.2 ppkt 3 wytycznych horyzontalnych: wydatek kwalifikowalny to wydatek dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Jeżeli mamy do czynienia z kryterium ceny (100%) a dwie oferty przedstawiają ten sam oczekiwany przez zamawiającego zakres świadczenia nieoszczędne, nieracjonalne i nieefektywne jest wybieranie oferty droższej. Nie do obrony na gruncie przepisów art. 44 ustawy o finansach publicznych jest stanowisko, że dysponent mogąc wydać korzystniej środki publiczne wydaje je mniej korzystnie, uzasadniając to tym, że druga oferta (korzystniejsza i wiążąca na mocy kodeksu cywilnego) jest złożona jedynie w celu uwiarygodnienia wyceny innej oferty (droższej).

                                                                                                         Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                                                                                                         Pytanie 8. Czy należy zawsze wzywać wykonawcę do złożenia dokumentów (26.1 lub 26.2 UZP)  nawet wówczas, gdy dokumenty złożono wraz z ofertą (procedura odwrócona) i co w sytuacji, gdy ze złożonych dokumentów wynika, że nie potwierdzają one spełnienia warunków udziału w postępowaniu (czy nie należy wezwać od razu z 26.3 upzp)?
                                                                                                         Odpowiedź, 17.09.2018 r.
                                                                                                         W ocenie autora odpowiedzi złożenie wraz  ofertą dokumentów, które mogą się zdezaktualizować co do potwierdzonego w nich stanu faktycznego pomiędzy ich złożeniem a momentem w którym zamawiający ma obowiązek ustawowy wezwania wykonawcy do ich złożenia wymaga zastosowania art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli wykonawca chce, aby zamawiający je wykorzystał, powinien w odpowiedzi na wezwanie kierowane w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy poinformować zamawiającego że jest on w ich posiadaniu i są one nadal aktualne (co jest kluczowe). Procedura taka wynika z art., 26 ust, 6 ustawy w związku z paragrafem 10 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy.

                                                                                                         W ocenie autora odpowiedzi zamawiający nie powinien w ogóle oceniać dokumentów które powinny zostać złożone w procedurze określonej w art. 26 ust,. 1 lub 2 ustawy, jeżeli zostały one złożone wraz z ofertą. W efekcie nie będzie miał zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy. Dokumenty takie należy traktować jako tzw. „samouzupełnienie” przed właściwym wezwaniem ze strony zamawiającego, co oznacza, że nie podlegają one ocenie i badaniu ze strony zamawiającego i należy je uznać za nieskuteczne (por. KIO 846/14).
                                                                                                         Aczkolwiek autor odpowiedzi zdaje sobie sprawę z tego, że pojawiają się sporadycznie orzeczenia KIO uznające za prawidłowe złożenie dokumentów wraz  ofertą. Na dzień dzisiejszy uznać, że KIO nie wypracowało jeszcze jednolitej linii orzeczniczej w tym zakresie.

                                                                                                         Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                                                                                                         Pytanie 7. Jak opisać standardy jakościowe i prawidłowo określić koszty w opisie przedmiotu zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane, aby przewidzieć ceny jako kryterium powyżej 60 %?
                                                                                                         Odpowiedź, 20.07.2018 r.
                                                                                                         Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3. Standardy jakościowe powinny być opisane zgodnie z art. 30 ustawy przez bardzo dokładne określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia. Z kolei sposób ujęcia kosztów cyklu życia w opisie przedmiotu zamówienia powinien wynikać z wykonanej przez zamawiającego analizy ekonomicznej. W przypadku robót budowlanych zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach (D. U. z 2018 r. poz. 1357).

                                                                                                         Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                                                                                                         Pytanie 6. Jeżeli jedno z zadań na dostawy (unijny) nie rozstrzygnęło się i zamówienia odbywają się poza ustawą (kwota 15 000), to czy na fakturach winno być oznaczenie, zgodnie z ustawą czy poza ustawą?
                                                                                                         Odpowiedź, 20.07.2018 r.
                                                                                                         Kwestia oznaczania faktur VAT wychodzi poza regulacje przepisów o zamówieniach publicznych. Zasady oznaczania na dowodach księgowych weryfikacji stosowania przepisów o zamówieniach publicznych wskazuje kierownik jednostki wykonując swoje obowiązki w zakresie kontroli zarządczej. Treść pytania nie pozwala na rozstrzygnięcie czy w danym przypadku zamawiający może nie stosować przepisów ustawy (zbyt mało danych).  

                                                                                                         Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                                                                                                         Pytanie 5. Czy przedsiębiorcy muszą szacować wartość zamówienia? Czy przedsiębiorca zawsze musi traktować cały projekt jako wartość zamówienia (do wyboru czy jest to zamówienie powyżej 209 000 euro) niezależnie od rodzaju przedmiotów, które chce kupić? One nie zawsze przecież są tożsame rodzajowo a ŚĆP nalicza 100 % korekty (bo żadne zamówienie nie widniało 30 dni w Bazie Konkurencyjności).
                                                                                                         Odpowiedź, 20.07.2018 r.
                                                                                                         Zgodnie z rozdziałem 6.5 wytycznych kwalifikowalności Instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie zobowiązuje beneficjenta w tej umowie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto31, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Spełnienie powyższych wymogów następuje w przypadku przedsiębiorcy drodze zastosowania zasady konkurencyjności. Zgodnie z podrozdziałem 6.2 pkt 3 lit. g wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. Spełnienie powyższych wymogów w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie następuje w drodze przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku. Wytyczne nie określając obowiązku łącznego szacowania wartości wszystkich zamówień w projekcie. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h wytycznych. Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:

                                                                                                         a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
                                                                                                         b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
                                                                                                         c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.

                                                                                                         Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia (kryterium to powinno prowadzić do wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość), tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie, ewentualnie możliwość realizacji zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Innymi słowy konieczne jest ustalenie czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę. Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Przy czym dla przyjęcia powyższej oceny nie ma istotnego znaczenia ustalenie źródeł finansowania danego zamówienia. Jeżeli zatem w tym samym czasie możliwe jest udzielenie podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie zamówienia, które może być wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem, bez względu na fakt, czy jest ono finansowane przez zamawiającego z jednego, czy też z kilku różnych źródeł (np. z wykorzystaniem środków pochodzących z programów finansowanych ze środków UE). Wartość tak określonego zamówienia należy oszacować zgodnie z postanowieniami art. 32-35 ustawy PZP. Dla ustalenia, iż w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, istotne są okoliczności istniejące w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przystępując zatem do szacowania wartości zamówienia powinien ustalić z należytą starannością planowaną liczbę usług, dostaw, czy też robót budowlanych tego samego rodzaju, które zamierza nabyć i oszacować ich łączną wartość, niezależnie od tego czy zamierza je nabyć jednorazowo w ramach jednego postępowania, czy też sukcesywnie w ramach odrębnych postępowań. Jeżeli potrzeba udzielenia określonego zamówienia ujawni się dopiero po udzieleniu innego zamówienia podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie, to w tym przypadku nie mamy do czynienia z nieuprawnionym dzieleniem zamówienia z uwagi na fakt, iż brak jest tożsamości czasowej takich zamówień. Jak już wskazano nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki podział, który zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy PZP właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej.  Z udzielaniem zamówienia w częściach mamy do czynienia w sytuacji gdy zamawiający z góry przewiduje zakres całego zamówienia i możliwe jest jego jednorazowe udzielenie, lecz ze względów organizacyjnych, technicznych, gospodarczych podejmuje decyzję o dokonywaniu zakupów sukcesywnie. Podjęcie decyzji o udzielaniu zamówienia w częściach jest zawsze wynikiem wcześniejszego planu zamawiającego. Jeżeli zatem określone zamówienia mają charakter nieprzewidywalny, każde następne zamówienie o tym samym przedmiocie, należy potraktować jako zamówienie odrębne, a nie część zamówienia udzielonego wcześniej. Zamówienie udzielane w częściach przypomina świadczenia jednorazowe realizowane w ratach. Każda z tych części, składa się bowiem na pewną, z góry określoną całość. Każdorazowy, pojedynczy zakup jest częścią całego zamówienia, dlatego ustalenie jego wartości powinno być dokonane z zastosowaniem art. 32 ust. 4 ustawy PZP. W tym przypadku wartością zamówienia udzielanego w ramach odrębnego postępowania jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Jeżeli więc zamawiający decyduje się udzielać zamówienia w częściach i organizuje odrębne postępowania, wówczas dla każdego odrębnego postępowania przyjmuje się wartość całego zamówienia.

                                                                                                         Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                                                                                                         Pytanie 4. Szacowanie wartości zamówienia w projektach partnerskich- stanowisko UZP i MR- szacować odrębnie na poziomie zamawiających, przewodnik dla beneficjentów woj. śląskie- szacować w ujęciu projektowym (zalecane) to jak postąpić w śląskim?
                                                                                                         Odpowiedź, 20.07.2018 r.
                                                                                                         W ocenie autora odpowiedzi prawidłowe stanowisko odnośnie szacowania wartości zamówienia w projektach partnerskich prezentuje Urząd Zamówień Publicznych oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Trzeba jednak zwrócić uwagę na szczegóły opinii tych instytucji, które odwołują się przede wszystkim do treści umów partnerskich. Jeżeli zostaje wyłoniony lider, który prowadzi procedury w imieniu i na rzecz pozostałych uczestników projektu, zamówienia należy szacować łącznie. Jeżeli każdy z partnerów realizuje zakupy samodzielnie i jest odrębnym zamawiającym w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – szacowanie odbywa się odrębnie dla każdego zamawiającego.

                                                                                                         Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                                                                                                         Pytanie 3. Procedura odwrócona- czy należy wszystkie oferty badać pod kątem personelu i oceniać (zgodnie z opinią UZP) czy tylko oceniać (wg kryteriów) i badać tylko I w rankingu - zgodnie z brzmieniem art. 24 aa orzeczeniem KIO?   
                                                                                                         Odpowiedź, 20.07.2018 r.
                                                                                                         Klasyczna procedura oceny i badania ofert polega na dokonaniu w pierwszej kolejności oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wszystkich wykonawców. Ocena ta obywa się na podstawie oświadczeń wstępnych (art. 25a ustawy) oraz oświadczeń o braku powiązań kapitałowych (art. 24 ust. 11 ustawy). Każdy wykonawca składa wrz z ofertą oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie powinno potwierdzać stan faktyczny na dzień jego złożenia. W przypadku postępowań poniżej progów UE oświadczenie składane jest wg wymogów ujętych w danej SIWZ przez zamawiającego. W przypadku postępowań powyżej progów UE oświadczenie wstępne musi być złożone przez wykonawcę na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu zamówienia stanowiącego załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE; L 3/16 z 6 stycznia 2016 r.). Niezłożenie do terminu składania ofert oświadczeń wstępnych obliguje zamawiającego do wezwania do ich uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.. W przypadku braku uzupełnienia tych oświadczeń, wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p.

                                                                                                         Każdy wykonawca jest zobowiązany dodatkowo do złożenia oświadczenia o tym czy uczestniczy w grupie kapitałowej w innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu. Oświadczenie to składane jest samodzielnie (bez wezwania zamawiającego) w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert (art. 24 ust. 11 w związku z art. 86 ust. 5 p.z.p.). Jego niezłożenie w wyznaczonym terminie obliguje zamawiającego do wezwania do jego uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.. W przypadku braku uzupełnienia tego oświadczenia, wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p.. Jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o tym, że uczestniczy w grupie kapitałowej z którymkolwiek z wykonawców biorących udział w tym samym postępowaniu, będzie musiał wykazać, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

                                                                                                         W drugiej kolejności dokonywana jest ocena treści wszystkich ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych na pierwszym etapie. Ocena ta obejmuje przede wszystkim elementy ujęte w przepisach art. 87-90 ustawy. Wystąpienie ustawowych przesłanek odrzucenia oferty wskazanych w art. 89 lub 90 ust. 3 ustawy obliguje zamawiającego do jej odrzucenia. 

                                                                                                         W trzecim kroku zamawiający ustala, która oferta spośród tych które nie zostały odrzucone jest najkorzystniejsza oraz wykonuje finalną weryfikację warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia w oparciu o dokumenty wskazane w SIWZ na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (tzw. dokumenty podmiotowe) oraz finalnej weryfikacji tego czy dostawy usługi lub roboty budowlane spełniają jego wymagania w oparciu o dokumenty wskazane w SIWZ na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy (tzw. dokumenty przedmiotowe). Dokumenty te składane są na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 p.z.p. i mają być aktualne na dzień ich złożenia. Niezłożenie dokumentów podmiotowych lub przedmiotowych obliguje zamawiającego do wezwania wykonawcy do ich uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.. Nieuzupełnienie dokumentów przez wykonawcę skutkuje wykluczeniem go z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p.

                                                                                                         Finalnie zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.

                                                                                                         Odwrócona procedura oceny i badania ofert polega na dokonaniu w pierwszej kolejności oceny treści wszystkich ofert złożonych przez wykonawców. Ocena ta obejmuje przede wszystkim elementy ujęte w przepisach art. 87-90 ustawy. Wystąpienie ustawowych przesłanek odrzucenia oferty wskazanych w art. 89 lub 90 ust. 3 ustawy obliguje zamawiającego do jej odrzucenia. 

                                                                                                         Dopiero po zakończeniu tego etapu zamawiający dokonuje ustala wg przyjętych kryteriów która oferta jest najkorzystniejsza i dokonuje wstępnej weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia ale tylko wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Ocena ta obywa się na podstawie oświadczenia wstępnego tego wykonawcy (art. 25a ustawy) oraz jego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych (art. 24 ust. 11 ustawy). Nie są weryfikowane oświadczenia wstępne i oświadczenia o powiązaniach  kapitałowych innych wykonawców. W przypadku braku tych dokumentów lub ich wad podlegają one uzupełnieniu lub poprawieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. W sytuacji , w której oświadczenia wstępne wykonawcy którego oferta jest oceniona jako najkorzystniejsza są prawidłowe, zamawiający wykonuje finalną weryfikację warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia w oparciu o dokumenty wskazane w SIWZ na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (tzw. dokumenty podmiotowe) oraz finalnej weryfikacji tego czy dostawy usługi lub roboty budowlane spełniają jego wymagania w oparciu o dokumenty wskazane w SIWZ na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy (tzw. dokumenty przedmiotowe). Dokumenty te składane są na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 p.z.p. i mają być aktualne na dzień ich złożenia. Niezłożenie dokumentów podmiotowych lub przedmiotowych obliguje zamawiającego do wezwania wykonawcy do ich uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.. Nieuzupełnienie dokumentów przez wykonawcę skutkuje wykluczeniem go z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p.

                                                                                                         Finalnie zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.

                                                                                                         W postępowaniach, w których zastosowana zostanie procedura odwrócona, zasady składania dokumentów z art. 25 ustawy są takie same, jak w innych postępowaniach prowadzonych w trybie klasycznym - wraz z ofertą wykonawca musi złożyć stosowne oświadczenie zgodnie z art. 25a p.z.p., tyle że w przeciwieństwie do klasycznych  postępowań, nie jest ono badane w pierwszej kolejności, a dopiero po zakończeniu oceny ofert. Regulacja zawarta w art. 24aa p.z.p. w znacznym stopniu przyspiesza i ułatwia Zamawiającemu przeprowadzeniem postępowania, gdyż Zamawiający w takim przypadku nie musi podmiotowo oceniać wówczas wszystkich wykonawców, a jedynie tego, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

                                                                                                         Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                                                                                                         Pytanie 2. Czy kiedy wykonawca składa dokumenty podmiotowe wymagane w SIWZ już do oferty to należy stosować 26 ust. 1 lub 2- i wzywać zawsze?              
                                                                                                         Odpowiedź, 20.07.2018 r.
                                                                                                         Art. 26 ust. 1 i 2 nie przewidują możliwości odstąpienia od żądania dokumentów wskazanych w art. 25 ustawy jeżeli zostały wymienione w SIWZ i ogłoszeniu. Art. 26 ust. 6 przewiduje możliwość ich nieskładania przez wykonawcę w sytuacji w której są w posiadaniu zamawiającego i są nadal aktualne (także jeżeli zostały złożone wraz z ofertą). Jednak wymaga to odpowiedniego działania ze strony wykonawcy, który zgodnie z § 10 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy powinien wskazać te dokumenty i potwierdzić ich aktualność, w odpowiedzi na wezwanie kierowane do niego w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy.

                                                                                                         Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                                                                                                         Pytanie 1. Wyartykułowanie zasad- forma pisemna, elektroniczna a środki komunikacji elektronicznej.
                                                                                                         Odpowiedź, 20.07.2018 r.

                                                                                                         Forma. 
                                                                                                         Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej (art. 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). W postępowaniach. Forma pisemna czynności prawnej została zdefiniowana w przepisach art. 78 kodeksu cywilnego (własnoręczny podpis lub podpis elektroniczny). Niektóre przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych lub przepisów wykonawczych wskazują konkretne formy dla danych czynności (np. paragraf 14 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla dokumentów wskazanych w art. 25 ustawy), inne takiej formy nie wymagają (np. art. 38 ust. 1 ustawy dla wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ). 

                                                                                                         Sposób komunikacji. W postępowaniach wszczętych przed wejściem w życie przepisów o elektronizacji zamówień publicznych stosuje się zasady komunikacji określone w art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r o zmianie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020):

                                                                                                         1)        komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615);

                                                                                                         2)        jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; 

                                                                                                         3)        w przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi, jeżeli takie narzędzia są ogólnie dostępne lub zamawiający zapewnia alternatywne środki dostępu do takich narzędzi; 

                                                                                                         4)        oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo - za zgodą zamawiającego - w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

                                                                                                         Dobór formy komunikacji musi zapewnić zachowanie formy wymaganej w ustawie. 

                                                                                                         W postępowaniach wszczętych po wejściu w życie przepisów o elektronizacji zamówień publicznych stosuje się zasady komunikacji określone w art. 10a ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

                                                                                                         1)        W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej "jednolitym dokumentem" odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

                                                                                                         2)        Zamawiający może ustalić sposób przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty albo może dopuścić taką możliwość

                                                                                                         3)        Zamawiający wskazuje na wymóg albo możliwość, o których mowa w ust. 2, w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania, zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji w przypadku gdy zamieszczenie ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców stanowi zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 

                                                                                                         4)        Zamawiający wskazuje w dokumentach, o których mowa w ust. 3, niezbędne informacje dotyczące formatu, parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz technicznych warunków i specyfikacji połączenia dotyczących katalogu elektronicznego. 

                                                                                                         5)        Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

                                                                                                         Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza 

                                                                                                          

                                                                                                          Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                                          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pzp_efrr_szkolenie_18072018

                                                                                                          Pytanie 1. Wiek osoby uczestniczącej w projekcie np. od 25-65 - jak rozumiem wiek osoby uczestniczącej w projekcie do daty urodzenia, czy cały rok do daty osiągnięcia 66 roku życia?Odpowiedź.
                                                                                                          Zgodnie z Kodeksem Cywilnym (art.  112) wiek określany jest na podstawie daty urodzenia. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

                                                                                                          Wiek uczestników projektów będących osobami fizycznymi liczony jest na podstawie daty urodzenia (numeru PESEL) i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. W tym celu uczestnik projektu okazuje beneficjentowi dokument tożsamości. Na podstawie okazanego dokumentu, beneficjent potwierdza zgodność oświadczenia ze stanem faktycznym. Jeżeli uczestnik projektu nie posiada numeru PESEL wskazuje on w oświadczeniu swój wiek w chwili przystępowania do projektu.

                                                                                                          Określenie „do 65 roku życia" oznacza, że wsparciem mogą być objęte osoby poniżej 65 roku życia tj. do dnia ukończenia 65 roku życia (do dnia 65 urodzin).

                                                                                                          Jednocześnie ukończenie przez uczestnika 65 lat w trakcie realizacji projektu nie oznacza automatycznie, że wydatki poniesione na jego aktywizację są niekwalifikowalne, gdyż o kwalifikowalności przesądza fakt spełnienia przesłanek decydujących o możliwości objęcia wsparciem w chwili przystąpienia do projektu tj. złożenia deklaracji uczestnictwa. Tym samym osoby, które rozpoczęły udział w projekcie przed ukończeniem 65 roku życia mogą go kontynuować nawet wykraczając czasowo poza rok kalendarzowy, w którym ukończyły 65 rok życia.

                                                                                                          Opracowane przez panią Marzenę Pytlarz

                                                                                                           Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                                           https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_i_rozliczanie_projektow_efs_z_obszaru_zdrowia_w_tym_zatrudnianie_personelu_medycznego_24052018

                                                                                                           Pytanie 1. Zagadnienie tzw. części towarzyszącej projektu- prowadzenie działalności gospodarczej na dofinansowanej infrastrukturze- limit 20% (definicje, sposób określenia, pomiar + podstawa prawna)- w odniesieniu do kryterium 1 testu pomocy publicznej.
                                                                                                           Odpowiedź.
                                                                                                           ad 1. Możliwość prowadzenia towarzyszącej działalności gospodarczej jest konsekwencją zapisów w trzech dokumentach:
                                                                                                           a) pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01),
                                                                                                           b) pkt 20 Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01),
                                                                                                           c) opinii Rzecznika Generalnego Juliane Kokott wyrażonej w odniesieniu do sprawy C-74/16 Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania przeciwko Ayuntamiento de Getafe (opinia z dnia 16 lutego 2017 r.).

                                                                                                           Przepisy nie narzucają jednej, właściwej metodologii pomiaru parametru "do 20% całkowitych rocznych zasobów danego podmiotu".
                                                                                                           Wymaga się jednak, aby towarzysząca działalność gospodarcza była nie tylko ograniczona do 20% rocznych zasobów, lecz także bezpośrednio związana z funkcjonowaniem danej instytucji i konieczna do jej funkcjonowania lub nieodłącznie związana z jej główną działalnością niegospodarczą.

                                                                                                           Beneficjent w celu obliczenia parametru, może korzystać z kryteriów czasu wykorzystania infrastruktury, powierzchni infrastruktury, liczby personelu.

                                                                                                           Opracowane przez pana Macieja Zasłonę.

                                                                                                            Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                                                                            https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pomoc_publiczna_i_pomoc_de_minimis_efrr_13062018

                                                                                                            Pytanie 4. Wnioskodawca projektu w ramach Działania 8.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Czy przekształcenie obecnej formy prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (na podstawie procedury opisanej w art. 551 par. 5 Kodeksu spółek handlowych) po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie a przed rozpoczęciem lub w trakcie rzeczowego okresu realizacji projektu nie będzie naruszeniem zasady trwałości określonej w Regulaminie konkursu w ramach Działania 8.1.3 lub Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków? (mail z 16.05.2018 r.)
                                                                                                            Odpowiedź.
                                                                                                            Nie stanowi zmiany charakteru własności zmiana formy organizacyjno– prawnej przedsiębiorstwa, np. na skutek przekształcenia uregulowanego w ww. Ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1577 z późn. zm.) – Tytuł IV, Dział III „Przekształcenie spółek”.
                                                                                                            Tym samym, powyższe zmiany nie będą stanowiły naruszenia zasady trwałości.

                                                                                                            Opracowane przez panią Dorotę Galę.

                                                                                                            Pytanie 3. W jaki sposób i czy w ogóle JST ma obowiązek pomiaru efektywności zatrudnieniowej jeśli w OPS-ie projekt nie przewiduje realizacji instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym? (mail z 18.05.2018 r.)
                                                                                                            Odpowiedź.
                                                                                                            Po pierwsze, należy mieć na uwadze, iż obowiązek pomiaru efektywności zatrudnieniowej nie jest uzal