Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020- szkolenie 29.11.2019 r.


Pytanie 1. KZGM Zarządza ponad 3 tys. budynków, odrębnymi środkami przypisanymi do budynków są dźwigi, kotłownie, przyłącza kanalizacyjne itp. Inwestycje dofinansowane ze środków unijnych dotyczą modernizacji, termomodernizacji tych budynków. Na koncie 080 prowadzone są jako odrębne zadania z wyszczególnieniem na środki unijne i krajowe. Wartość zakończonej inwestycji zwiększa się wartość budynku (kierując się-KSR). W charakterystyce budynku znajduje się informacja, jaka jest wartość inwestycji dot. zadania unijnego. Amortyzacja liczona jest od wartości początkowej (zwiększonej o wartość inwestycji). Czy w takim przypadku wartość inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych powinna stanowić odrębny środek trwały?

Odpowiedź.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 3. Ust 1. Pkt. 15) przez środek trwały - rozumie się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Nie ma więc możliwości podziału środka trwałego na dwie odrębne części, bo nie będzie spełniał warunku uznania za środek trwały.

Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

Pytanie 2. Jak rozliczać projekty, jeżeli przedsiębiorstwo nie jest na pełnej księgowości?

Odpowiedź.

W przypadku beneficjentów nie prowadzących pełnej księgowości wymóg zapewnienia wyodrębnionej dla projektu ewidencji może być spełniony poprzez comiesięczne sporządzanie techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego kumulatywnego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu na koniec danego miesiąca. Zestawienie kumulatywne obejmuje wydatki od początku realizacji projektu do końca danego miesiąca kalendarzowego i sporządzane jest poprzez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań. Kumulatywne zestawienie należy sporządzać w oparciu o zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, które znajduje się we wniosku o płatność. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego zestawienie powinno zostać wydrukowane i podpisane przez osobę sporządzającą i zatwierdzającą oraz dołączone do dokumentacji projektu potwierdzającej poniesione wydatki. Wersja elektroniczna powinna zostać zarchiwizowana lub konstrukcja arkusza kalkulacyjnego powinna umożliwiać uzyskanie w okresie późniejszym danych według stanu na koniec poszczególnych minionych miesięcy kalendarzowych.

Ponadto należy zaznaczyć, iż podatkowa księga przychodów i rozchodów została przewidziana jako narzędzie ewidencyjne, którego celem jest prawidłowe obliczenie wysokości przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu, a przede wszystkim dochodu dla celów podatku dochodowego. Dzięki temu narzędziu możliwe jest ustalenie wysokości dochodu z działalności gospodarczej.

Dotacja celowa – jako jeden z rodzajów dotacji, o których mowa w art. 127 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych oraz od podatku dochodowego od osób fizycznych – na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129 o podatku dochodowym od osób fizycznych. W efekcie powyższego, dotacja nie stanowi przychodu beneficjenta, a wydatek z niej poniesiony nie stanowi kosztu uzyskania przychodu przez tego beneficjenta. Otrzymane środki z tytułu dotacji nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie należy ich ujmować w księdze przychodów i rozchodów. Jednocześnie poniesione wydatki do wysokości otrzymanego wsparcia nie są kosztem uzyskania przychodów i również nie należy ich ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Opracowane przez  panią Gabrielę Suski-Borek


Pytanie 3. Czy dla projektów UE ma być wydzielony dla każdego rachunku projektowego rachunek VAT (banki nie chcą tego robić)?

Odpowiedź.

Bank na mocy przepisów utworzy rachunek VAT - dedykowany do ujmowania środków odpowiadających kwocie podatku VAT otrzymywanego przez wystawcę faktury z tytułu płatności otrzymanych w formacie MPP. Rachunki VAT zostaną otwarte przez bank automatycznie dla każdego klienta instytucjonalnego posiadającego rachunek rozliczeniowy w złotych polskich. Dla jednego klienta zostanie utworzony jeden rachunek VAT niewymagający zawarcia odrębnej umowy otwarcia rachunku. Do otworzenia kolejnych rachunków VAT wymagana będzie osobna dyspozycja. Z jednym rachunkiem rozliczeniowym może być powiązany jeden rachunek VAT.

Przy realizacji projektów unijnych nie ma przepisów określających konieczność prowadzenia do każdego odrębnego konta otwartego dla projektu unijnego wydzielonego rachunku VAT.

Opracowane przez  panią Gabrielę Suski-Borek


Pytanie 4. Jak należy postępować z odsetkami bankowymi naliczonymi na wyodrębnionych rachunkach bankowych do projektów? Czy odsetki te stanowią dochód j.s.t, czy należy oddawać do Instytucji Zarządzającej?


Odpowiedź.

Zwrot odsetek bankowych (nie dotyczy JST)
Zgodnie z §4 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 69 z późn. zm.) odsetki od przekazanych w formie zaliczki środków zgromadzonych przez beneficjenta na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (…) są przekazywane przez beneficjenta (…) na rachunek instytucji, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu (…).

Przewodnik dla beneficjentów RPO WSL 2014-2020
Odsetki bankowe z tytułu przechowywania na rachunku bankowym środków zaliczki stanowią dochód w projekcie. Środki powyższe należy zwrócić podmiotowi, który dokonał przelewu na rachunek bankowy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale "Zwrot środków w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFS" niniejszego dokumentu. Przedmiotowe odsetki należy zwrócić na koniec roku budżetowego oraz na koniec realizacji projektu. Odsetek bankowych nie wykazuje się we wniosku o płatność jako dochodu w projekcie. Od jednostek samorządu terytorialnego, na mocy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, nie jest wymagany zwrot środków z tytułu odsetek bankowych.

Opracowane przez  panią Gabrielę Suski-Borek


Pytanie 5. Jeżeli w projekcie pojawią się oszczędności wynikające z PZP, to czy możliwe jest przesunięcie do 10 % z i na zadanie na wynagrodzenie kadry merytorycznej projektu (z uwagi na wzrost wynagrodzeń od 2020 roku)?

Odpowiedź.

Przesunięcia między wydatkami są możliwe po zakończeniu postępowania przetargowego oraz po jego skontrolowaniu przez IZ RPO WSL.

Przy przesuwaniu oszczędności pomiędzy poszczególnymi wydatkami kwalifikowalnymi należy pamiętać, aby nie przekroczyć dopuszczalnych limitów wynikających z dokumentów programowych, maksymalnej intensywności pomocy publicznej oraz poziomu dofinansowania określonego dla danego wydatku.

W celu dokonania przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi wydatkami należy przedstawić opartą na tabeli C.2.2 wniosku o dofinansowanie tabelaryczną propozycję nowego podziału środków.

Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś