Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Punkty Informacyjne

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich powstał w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pt .„System Informacji o Funduszach Europejskich”. Jego celem jest koordynacja i rozwój w całej Polsce Sieci Punktów Informacyjnych Fundusze Europejskie, oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych finansowanych w ramach EFS, EFRR i FS.

Na terenie województwa śląskiego funkcjonuje Główny Punkt Informacyjny w Katowicach. Konsultanci Punktu Informacyjnego udzielają odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące możliwości pozyskania Funduszy Europejskich. Z dniem 31 grudnia 2021 r. zakończyły działalność Lokalne Punkty Informacyjne w województwie śląskim.

Punkt Informacyjny oferuje:

 • diagnozę wstępną - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu,
 • informację o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
 • dane kontaktowe do instytucji, które zajmują się wdrażaniem Funduszy Europejskich,
 • informację o bezpłatnych szkoleniach, studiach i innych projektach dofinansowanych przez UE,
 • informację i wstępną pomoc przy przygotowaniu wniosku oraz rozliczaniu projektów finansowanych z Funduszy Europejskich (informowanie o przebiegu procesu rozliczania - etapy, obowiązujące procedury, wymagane dokumenty, terminy),
 • wszystkie usługi PIFE są bezpłatne.

Punkt Informacyjny udostępnia również nieodpłatnie publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, urzędy marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje webinaria, spotkania informacyjne i szkolenia dla beneficjentów oraz osób, które chcą skorzystać z Funduszy Europejskich.

Pytania do Punktu Informacyjnego można kierować telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub w formie konsultacji bezpośredniej podczas osobistej wizyty w punkcie.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zaprasza do zapoznania się z komiksem pt. „Profesor Innowacyjny”, który poprzez swoją lekką formę pokazuje, że uzyskanie środków unijnych na rozwój własnej firmy wcale nie musi być trudne.


Klauzula informacyjna  w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacji  z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl;
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
  1. udzielanie odpowiedzi, konsultacje z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich;
  2. archiwizacja dokumentacji.
   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
   • obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1. lit c rozporządzenia), wynikający z Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (art. 9 ust. 2 pkt 12);
   • obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2023r;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może wiązać się brakiem możliwości udzielanie odpowiedzi, konsultacje w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zobacz szczegóły

Al. Korfantego 79
40-160 Katowice
Godziny pracy punktu:

poniedziałek 7.00-17.00

wtorek-piątek 7.30-15.30</

Telefony do konsultantów:

+48 32 77 44 720.

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej zobacz szczegóły

Punkt został zamknięty z dniem 31.12.2021 r.

Lokalny Punkt Informacyjny w Rybniku zobacz szczegóły

Punkt został zamknięty z dniem 31.12.2021 r.

Lokalny Punkt Informacyjny w Sosnowcu zobacz szczegóły

Punkt został zamkniety z dniem 31.12.2020 r.

Lokalny Punkt Informacyjny w Częstochowie zobacz szczegóły

Punkt został zamknięty z dniem 31.12.2021 r.

Punkt Kontaktowy ŚCP Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobacz szczegóły

ul. Katowicka 47, 1 piętro, pokój 101
41-500 Chorzów
Godziny pracy punktu:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Telefony do konsultantów:

(32)743-91-67, (32)743-91-71 lub (32)743-91-77
fax: (32)743-91-61

E-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego zobacz szczegóły

ul. Kościuszki 30, pokój nr 2, parter
40-037 Katowice
Godziny pracy punktu:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Telefony do konsultantów:

32 757 33 11

E-mail: efs@wup-katowice.pl

Mapa wskazująca lokalizację
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś