Przejdź do treści głównej

Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej (RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15)


Pytanie 19. Gdzie ująć koszty związane z działaniami służącymi promocji przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej?
Zgodnie z rozdziałem 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków działania informacyjno-promocyjne projektu mieszczą się w katalogu kosztów pośrednich. Jednakże dotyczą one wydatków związanych z działaniami informacyjno– promocyjnymi samego projektu (tj. utworzenia i utrzymania strony, ogłoszeń prasowych prezentujących zarys, zakres i cel projektu). Promocja PS i/lub PES, służąc rozwojowi ich samych, jak również całego sektora ekonomii społecznej, umożliwiająca dotarcie tych podmiotów do większej liczby potencjalnych kontrahentów ze swoją ofertą nie stanowi działań informacyjno–promocyjnych projektu w rozumieniu wytycznych i jest traktowana jako działanie merytoryczne.
W związku z powyższym koszty związane z działaniami promocyjnymi dla PS/PES należy ująć w ramach kosztów bezpośrednich poprzez przypisanie ich do konkretnych zadań merytorycznych.

Jednocześnie ocena zasadności będzie dokonywana na etapie oceny merytorycznej.

Pytanie 18. Wydatki związane z organizacją i przygotowaniem szkoleń stanowić będą koszty pośrednie czy koszty bezpośrednie?
Zgodnie z rozdziałem 8.4 Wytycznych Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w szczególności:
a) koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie,
b) koszty zarządu,
c) koszty personelu obsługowego na potrzeby funkcjonowania jednostki.
Tym samym wydatki związane z administracyjną organizacją szkoleń (np. wynagrodzenie osoby, której zakres czynności w projekcie polega na wynajmowaniu sal, organizacji transportu, wyposażenie szkoleń w materiały szkoleniowe, etc.) będzie stanowić wydatek w ramach kosztów pośrednich.
W ramach tych kosztów nie wskazuje się wydatków związanych ściśle z ta częścią szkoleń, która ma charakter merytoryczny: tj. angaż prelegentów, wykładowców, egzaminatorów, opracowywanie zakresu merytorycznego szkolenia oraz wynajęcie sal, etc.). Wydatki związane z merytoryczną częścią szkolenia stanowią koszt bezpośredni.

Pytanie 17. Czy w ramach wkładu własnego można wnieść środki z Funduszu Pracy oraz środków wnoszonych przez stronę trzecią?
Wkład własny to środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania. Zarówno Wytyczne jak i IOK nie ogranicza formy i źródła i sposobu jego wnoszenia. Wkład własny pochodzić może nie tylko ze środków własnych projektodawcy, ale także m.in. z innych programów/funduszy, z których beneficjent otrzymał środki (o ile programy te nie zabraniają „łączenia” środków), z opłat od uczestników, z dotacji samorządowych. Jeżeli uwzględnione w budżecie projektu koszty finansowane z Funduszu Pracy będą odpowiednio uzasadnianie (Wnioskodawca wskaże  iż przyczynią się one do osiągnięcia celów projektu i nie występuje podwójne finansowanie) a zasadność takiego wydatku nie zostanie zakwestionowana na etapie oceny merytorycznej, wówczas wkład własny pochodzący z Funduszu Pracy i/lub innych źródeł będzie wydatkiem kwalifikowalnym. Jednocześnie IOK przypomina o konieczności odpowiedniego udokumentowania sposobu wnoszenia wkładu własnego do projektu.

Ponadto IOK przypomina, iż wskaźniki:
a)
Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych odnosi się do:
o   osób, które uzyskały środki w ramach projektu na utworzenie przedsiębiorstwa;
o   osób przystępujących do przedsiębiorstwa;
o   osób (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwie społecznym;

We wskaźniku mogą być wykazane miejsca utworzone w ramach projektu przez przedsiębiorstwa społeczne dla osób niebędących uczestnikami projektu.

b) Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem odnosi się do podmiotów, które otrzymały wsparcie bezpośrednie w ramach projektu, tzn. realizowane jest na rzecz jego funkcjonowania (np. utworzenie nowego podmiotu, stworzenia dodatkowych miejsc pracy, zmiany organizacyjnej podmiotu- ekonomizacja).

Ponadto IOK przypomina iż wsparcie pomostowe przysługuje nowo powstałym przedsiębiorstwom społecznym (tj. utworzonym w ramach projektu).

Pytanie 16. Jaki jest minimalne wynagrodzenie osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych?
Minimalny poziom wynagrodzenia wynosi iloczyn ¼ płacy minimalnej i liczby trwania miesięcy umowy przy założeniu, że przy zakontraktowanej liczbie godzin stawka godzinowa nie może być niższa niż 12 zł.

Uwaga!

Dotyczy wyłącznie miejsc pracy liczonych do wskaźników efektywnościowych !! W przypadku wskaźników rezultatu i produktu, nie przewiduje się zatrudniania na umowy cywilno- prawne.

Pytanie 15. Czy zatrudnienie osób w CIS zalicza się do wskaźników obligatoryjnych dla przedmiotowego konkursu?
W przypadku wskaźnika:
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie;
Odpowiedź:
Tak. Jednocześnie wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie podmiotów takich jak Centrum Integracji Społecznej jest typem operacji określonym w SZOOP dla poddziałań 9.1.3, 9.1.5, 9.1.6. W związku z powyższym zdaniem IOK niezasadne jest ujmowanie w ramach wniosku wydatków związanych z zatrudnieniem osób w CIS i może wystąpić w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.

- Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem;
Odpowiedź:
Tak, jednocześnie wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Osoby zatrudnione w CIS mogą być uczestnikami wsparcia w postaci udzielenia dotacji w 9.3.1, w przypadku gdy  w wyniku udzielonego wsparcia  nastąpi przekształcenie  podmiotu w PS.
Wnioskodawca będzie musiał wskazać, iż wsparcie na zatrudnienie osób w CIS przyczyni się do realizacji celu jakim jest Wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w regionie. Tym samym Wnioskodawca będzie musiał zadeklarować, iż w wyniku projektu wzrośnie liczba osób zatrudnionych w CIS, wskazać przez jaki okres będą one finansowane ze środków EFS oraz przez jaki okres ich zatrudnienie zostanie utrzymane po zakończeniu wsparcia w projekcie.

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek);
Odpowiedź:
Tak, wyłącznie w przypadkach zmiany statusu na rynku pracy po opuszczeniu programu, w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji, tj. wyłącznie dla osób posiadających status bierny zawodowo w chwili wejścia do programu. Osoba zatrudniona w CIS  będzie wliczana do wskaźnika wówczas, gdy w  wyniku udzielonego wsparcia w projekcie  będzie pracownikiem otworzonego w 9.3.1 miejsca pracy w  PS lub utworzonego PS.
Jednocześnie Wnioskodawca będzie musiał wskazać, iż wsparcie na zatrudnienie osób w CIS przyczyni się do realizacji celu jakim jest Wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w regionie. Tym samym Wnioskodawca będzie musiał zadeklarować, iż w wyniku projektu wzrośnie liczba osób zatrudnionych w CIS, wskazać przez jaki okres będą one finansowane ze środków EFS oraz przez jaki okres ich zatrudnienie zostanie utrzymane po zakończeniu wsparcia w projekcie.

- Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych;
Odpowiedź:
Nie, ponieważ CIS nie jest Przedsiębiorstwem społecznym w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 oraz Regulaminu konkursu.

- Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej;
Odpowiedź:
Nie dotyczy

- Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej;
Odpowiedź:
Nie dotyczy

- Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego;
Odpowiedź:
Nie, ponieważ CIS nie jest Przedsiębiorstwem społecznym w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 oraz Regulaminu konkursu.

- Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES;
Odpowiedź:
Nie dotyczy

- Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych;
Odpowiedź:
Nie, ponieważ CIS nie jest Przedsiębiorstwem społecznym w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 oraz Regulaminu konkursu.

- Procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem;
Odpowiedź:
Nie dotyczy

Pytanie 14. Czy osoby aktywizowane w ramach działania 9.1 które założą, przystąpią lub zastaną zatrudnione w PS w ramach projektu 9.3.1 mogą zostać wykazywane we wskaźnikach obydwu projektów?
Tak, osoba która zakończy udział w projekcie w ramach działania 9.1 i uzyska zatrudnienia w ramach projektu 9.3.1 (do 3 miesięcy od momentu zakończenia otrzymywania wsparcia w ramach 9.1) jest wykazywana we wskaźnikach przez obydwu projektodawców.

Pytanie 13. Dot. pkt. 2.6.3 oraz 2.6.1 Regulaminu konkursu:
a)      Czy zapis „W przypadku gdy wartość dofinansowania projektu udzielonego w formie zaliczki lub wartość dofinansowania projektu po zsumowaniu z innymi wartościami dofinansowania projektów, które są realizowane równolegle w czasie przez Beneficjenta na podstawie umów zawartych z IZ, przekracza limit 10 mln PLN…..” odnosi się tylko do IZ danego województwa, czy też dotyczy całego kraju? Ponadto, czy w momencie podpisywania umowy na dofinansowanie projektu np. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, bądź też na poziomie ministerialnym (np. z MPiPS) zachodzi konieczność sumowania projektów?
Odpowiedź:
Zapis „W przypadku gdy wartość dofinansowania projektu udzielonego w formie zaliczki lub wartość dofinansowania projektu po zsumowaniu z innymi wartościami dofinansowania projektów, które są realizowane równolegle w czasie przez Beneficjenta na podstawie umów zawartych z IZ, przekracza limit 10 mln PLN…..” odnosi się do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020. Konieczność sumowania wartości projektów zachodzi w przypadku wszystkich projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020, w którym rolę IZ pełni Zarząd Województwa Śląskiego.

b)      W świetle powyżej cytowanego zapisu - czy organizacja występująca we wniosku o dofinansowanie, jako Lider projektu, którego wartość przekracza 10 mln „obciążana” jest całą kwotą dofinansowania, czy też jest ona dzielona na poszczególnych Partnerów zgodnie z budżetem projektu? Tym samym, czy podczas ubiegania się przez poszczególnych Partnerów o dofinansowanie w ramach innych projektów dla każdego z Partnerów liczona jest kwota zgodnie z przypadającym na danego Partnera budżetem?
Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 (par. 18 umowy o dofinansowanie projektu) zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy składane jest przez Beneficjenta, a tym samym Partnerzy w przypadku starania się o dofinansowanie innych projektów nie wykazują udziału finansowego w ramach przedmiotowego konkursu.

c)      Czy wartość projektu od której należy wnieść zabezpieczenie umowy liczona jest od jego całej kwoty niezależnie od kwot przypadających na danych Partnerów oraz w danym roku realizacji projektu?
Odpowiedź:
Zgodnie z założeniami RPO WSL 2014-2020 wartość projektu liczona jest od wysokości dofinansowania.

d)     Czy możliwe jest wniesienie zabezpieczenia realizacji projektu do maksymalnej wartość projektu w danym roku jego realizacji zgodnie z przedstawionym we wniosku o dofinansowanie budżetem?
Odpowiedź:
Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków zabezpieczenie realizacji projektu musi być wniesione od kwoty dofinansowania wskazanej w par. 2 umowy o dofinansowanie (zał. nr 3 do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15)

e)      Od jakiej kwoty liczona jest wartość projektu? Czy od kwoty stanowiącej równowartość całego budżetu projektu (włącznie z wkładem własnym), czy też od kwoty stanowiącej 95% wartości budżetu projektu (bez wkładu własnego)?
Odpowiedź:
Wartość projektu liczona jest od wartości dofinansowania.

f)       Czy możliwe jest poszerzenie katalogu form zabezpieczenia projektu określonych w pkt. 2.6.3 Regulaminu konkursu o gwarancję ubezpieczeniową?  (taka forma zabezpieczenia była dopuszczona przez Urząd Marszałkowski m.in. w konkursie nr 1/POKL/8.2.1/2008). Pragniemy nadmienić, iż organizacje pozarządowe działające z założenia non-profit i rzadko kiedy dysponujące jakimikolwiek nieruchomościami,  czy też innym znaczącym pod względem finansowym mieniem nie są w stanie zapewnić żadnej z wymienionych pkt. 2.6.3 Regulaminu konkursu form zabezpieczenia.
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt 2.6.3 Regulaminu konkursu katalog form zabezpieczenia jest zamknięty i nie ma możliwości jego rozszerzenia.

g)      Czy w przypadku realizacji w ramach niniejszego konkursu projektu OWES o wartości poniżej 10 mln PLN, który został zabezpieczony wekslem in blanco oraz rozpoczęcia np. w 2016r. kolejnego projektu o wartości 2 mln PLN, na realizację którego została zawarta umowa z IZ i tym samy przekroczenia limitu 10 mln PLN konieczne będzie wnoszenie nowego zabezpieczenia (określonego w pkt. 2.6.3 Regulaminu konkursu) dla projektu OWES?
Odpowiedź:
W przypadku, gdy Beneficjent podpisał z Instytucją Zarządzającą kilka umów o dofinansowanie realizowanych równolegle w czasie, których łączna wartość dofinansowania przekracza 10 mln PLN – zabezpieczenie umowy o dofinansowanie, której podpisanie powoduje przekroczenie limitu 10 mln PLN oraz każdej kolejnej umowy następuje w jednej lub kilku z następujących form (wskazanych w pkt 2.6.3 Regulaminu konkursu):
- poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancja bankowa;
- weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej;
- zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
- hipoteka;
- poręczenie wg prawa cywilnego.

h)      Jakie dokumenty będą wymagane w przypadku zabezpieczenia realizacji umowy w formie poręczenie według prawa cywilnego? Czy i w jaki sposób będzie badana zdolność finansowa instytucji/osoby fizycznej do poręczenia umowy według prawa cywilnego?
Odpowiedź:
W przypadku zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu poręczeniem według prawa cywilnego należy stosować się do przepisów wynikających z Kodeksu Cywilnego, art. 876-887. Szczegółowe kwestie związane z formą zabezpieczeń będą omówione na etapie procedury sporządzania umowy o dofinansowanie.

Pytanie 12. Dot. wkładu własnego:
a)      Czy istnieje możliwości obliczania wkładu własnego bez uwzględnienia wartości przekazywanych dotacji?
Odpowiedź:
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020 nie ma możliwości obliczania wkładu własnego bez uwzględnienia wartości przekazywanych dotacji. Wkład własny musi stanowić 5% wartości projektu.

b)      Czy wartość wnoszonego do projektu wkładu własnego musi być liczona proporcjonalnie do wartości wydatków w danym roku budżetowym, czy też możliwym jest, aby wartość wkładu własnego w różnych latach realizacji projektu była na różnym poziomie i na zakończenie projektu odpowiadała równowartości 5% otrzymanego dofinansowania?
Odpowiedź:
Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków wartość wkładu własnego w wysokości 5% kwoty otrzymanego dofinansowania musi być osiągnięta w momencie zakończenia projektu.

c)      Czy wkład własny może być wnoszony w postaci pracy woluntarystycznej kadry zaangażowanej w realizację projektu z założeniem, że np. doradca biznesowy, animator, szkoleniowiec czy też pracownik ds. rekrutacji albo koordynator wsparcia szkoleniowo-doradczego będzie zatrudniony np. w wymiarze 100 godzin miesięcznie, z czego np. 20 godzin przepracuje, jako wolontariusz?
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków „w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu”.

d)     Czy wkład własny musi być wnoszony we wszystkich zadaniach przewidzianych w ramach budżetu projektu, czy też wkład własny można zapewnić, wybierając niektóre zadania (np. cały wkład własny zostanie wniesiony poprzez realizację prac woluntarystycznych doradców, animatorów oraz personelu administracyjnego)?
Odpowiedź:
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków wkład własny nie musi być wniesiony we wszystkich zadaniach przewidzianych w ramach budżetu projektu. Decyzja co do formy wniesienia wkładu leży po stornie Beneficjenta.

Pytanie 11. Dot. słownika pojęć oraz wskaźników określonych w pkt. 2.4.7 Regulaminu konkursu: Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami Słownika pojęć (pkt. 10 oraz pkt. 14) dot. definicji miejsca pracy w podmiocie ekonomii społecznej, a wskaźnikiem określonym w pkt. 2.4.7 tiret d „Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych”.  W świetle zapisów pkt. 10 oraz 14 Słowniczka pojęć miejsce pracy rozumiane jest jako miejsce pracy utworzone nie tylko w przedsiębiorstwie społecznym, ale również w podmiocie reintegracyjnym, organizacji pozarządowej, czy też w podmiocie sfery gospodarczej utworzonym w związku z realizacją celu społecznego ….
Wskaźnik określony w pkt 2.4.7 „Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych” odnosi się tylko i wyłącznie do przedsiębiorstw społecznych. Powyższe odniesienia zostały skorygowane w ujednoliconej wersji Regulaminu konkursu z dnia 8 lipca 2015 r.

Pytanie 10. Dot. wskaźników określonych w pkt. 2.4.8 Regulaminu konkursu. W związku z tym, iż projekty OWES będą uruchamiane nie wcześniej niż w sierpniu b.r., a środki pieniężne zostanę przekazane nie wcześniej niż w listopadzie b.r. (zgodnie z przekazanymi informacjami na spotkaniu informującym w dniu 1 lipca b.r.) zwracamy się z prośbą o możliwość wycofania wskaźników w podziale na poszczególne lata realizacji projektu, które zostały określone w pkt. 2.4.8 Regulaminu konkursu i pozostawienia jednego wskaźnika, który musi zostać osiągnięty na koniec realizacji projektu. Powyższe wynika z faktu, iż 2015 rok będzie czasem „rozruchu” projektu oraz wzmożonej pracy „u podstaw”, której efekty (mierzone wskaźnikowo) będą mogły być  widoczne nie wcześniej niż w 2016 roku.
Przy analizie wskaźnika wzięto pod uwagę, że realizacja projektów nastąpi w połowie 2015 r. i jego wartość została stosownie obniżona. Zgodnie z par. 3, pkt 1 umowy o dofinansowanie projektu (zał. Nr 3 do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15) „beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia wskaźników produktu na zakończenie realizacji projektu.” Jednocześnie, zgodnie z par. 3, pkt 1 tejże umowy „beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu w sposób, który zapewni osiągnięcie i utrzymanie celów, w tym wskaźników produktu i rezultatu zakładanych we wniosku w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości projektu”.

Pytanie 9. Dot. słownika pojęć oraz grupy docelowej/ostatecznych odbiorców wsparcia projektu:
a)      Zgodnie z definicją Osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  podaną w pkt. 11 Słownika pojęć do objęcia działaniami projektowymi kwalifikują się „osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz 225 z późn. zm.) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej”. Jedną z przesłanek określonych w art. 7 w/w ustawy jest bezrobocie. W związku z powyższym, czy możliwym jest udzielenie bezzwrotnej dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym na osobę bezrobotną (bez żadnych dodatkowych kryteriów kwalifikowalności)?
Odpowiedź:
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych dla RPO WSL 2014-2020 wsparcie w IX osi priorytetowej (Włączenie społeczne) dedykowane jest grupom szczególnie narażonym na zjawisko wykluczenia społecznego, cechującym się złożonością pod względem różnorodności i mnogości wymiarów marginalizacji społecznej, m.in. ubóstwa. Tym samym bezrobocie nie może być jedyną przesłanką do objęcia wsparciem w projekcie. W kategorii osób bezrobotnych wsparciem mogą zostać objęci tylko bezrobotni z III profilu (pkt 4.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa).

b)      Zgodnie z definicją Osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  podaną w pkt. 11 Słownika pojęć do objęcia działaniami projektowymi kwalifikują się „osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym”. Jedną z kategorii osób określonych w art. 1 ust.2  w/w ustawy są osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W związku z powyższym, czy możliwym jest udzielenie bezzwrotnej dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym na osobę długotrwale bezrobotną (bez żadnych dodatkowych kryteriów kwalifikowalności)?
Odpowiedź:
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych dla RPO WSL 2014-2020 wsparcie w IX osi priorytetowej (Włączenie społeczne) dedykowane jest grupom szczególnie narażonym na zjawisko wykluczenia społecznego, cechującym się złożonością pod względem różnorodności i mnogości wymiarów marginalizacji społecznej, m.in. ubóstwa. Tym samym długotrwałe bezrobocie nie może być jedyną przesłanką do objęcia wsparciem w projekcie. W kategorii osób bezrobotnych wsparciem mogą zostać objęci tylko bezrobotni z III profilu (pkt 4.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa).

c)      Czy grupę docelową projektu stanowią osoby zatrudnione w podmiotach ekonomii społecznej na umowy cywilno-prawne?
d)    
Czy grupę docelową projektu stanowią osoby świadczące prace woluntarystyczne w podmiotach ekonomii społecznej?
e)     
Czy grupę docelową projektu stanowią członkowie zarządu pełniący swoje funkcje społecznie (tzn. nie posiadający żadnej umowy w tym cywilno- prawnej oraz woluntarystycznej)?

Odpowiedź ad. c),d),e):

Co do zasady ww. osoby mogą zostać objęte wsparciem w ramach projektu . Należy mieć na uwadze, że udzielone wsparcie możliwe jest tylko w kontekście ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej i ma się przyczynić do osiągniecia wskaźników efektywnościowych.

Pytanie 8. Dot. pkt. 2.1.27 Regulaminu konkursu. Czy do czasu utrzymania trwałości udzielonego wsparcia poprzez zapewnienie utrzymania nowo powstałych miejsc pracy przez okres do 12 miesięcy od momentu przyznania dotacji zalicza się sytuacja, w której następuje przerwa w zatrudnieniu z przyczyn pracownika? Np.: Dotacja na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym została udzielona w dniu 1 stycznia 2016r. na Pana X, który w tym samym dniu tj. 1 stycznia 2016r. rozpoczął pracę. Jednakże Pan X z przyczyn zdrowotnych musiał zrezygnować z pracy w dniu 30 kwietnia 2016r. W miejsce Pana X po miesięcznej przerwie tj. w dniu 1 czerwca 2016r. został zatrudniony Pan Y, który zakończył pracę w dniu 30 grudnia 2016r.
Zgodnie z pkt 9 rozdziału 7 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz pkt 2.1.27 Regulaminu konkursu przerwa w zatrudnieniu jest możliwa tylko i wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika. Jednocześnie Operator odpowiada przez IOK za zapewnienie trwałości udzielonego wsparcia poprzez utrzymanie nowo powstałych miejsc pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy. W przypadku czasowego braku zatrudnienia należy wydłużyć utrzymanie miejsca w pracy o czas przerwy. Jednocześnie zaleca się dla zachowania płynności realizacji projektu, by proces rekrutacji przeprowadzić w sposób gwarantujący zapewnienie listy rezerwowej uczestników.

Pytanie 7. Dot. Lidera partnerstwa składającego wniosek o dofinansowanie. Czy IOK dopuszcza możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w składzie partnerskim zgodnym ze składem uczestniczącym w procesie akredytacji OWES przy jednoczesnej zmianie Lidera partnerstwa?
Na podstawie Regulaminu procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (rok 2014/2015, §11 ust 3) w przypadku uzyskania przez MPiPS informacji o zmianach w partnerstwie/konsorcjum prowadzącym akredytowany OWES, lider zobowiązany jest do złożenia do JA wyjaśnień oraz informacji o sposobie zapewnienia zasobów i kompetencji OWES co najmniej na tym samym poziomie. OWES działający w nowym składzie powinien poddać się samoocenie i przesłać ją do JA. W przypadku wątpliwości dotyczących wiarygodności nowego składu partnerstwa, JA w porozumieniu z KA może podjąć decyzję o przeprowadzeniu reaudytu zgodnie z procedurą opisaną w § 11 ust. 1.
IOK na etapie weryfikacji wniosku będzie wymagać w takiej sytuacji zaświadczenia bądź oświadczenia, iż OWES poinformował MPiPS o zmianach i nie podjęto w stosunku do niego decyzji o reaudtycie.

Pytanie 6. Bardzo proszę o informację dotyczącą wskaźnika “Liczba utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych” – w regulaminie konkursu (str. 41) jest zawarta informacja, że we wskaźniku tym mogą być wykazywane miejsca utworzone przez przedsiębiorstwa społeczne dla osób niebędących uczestnikami projektu. Czy dobrze rozumiemy, że może to dotyczyć sytuacji, w której utworzona w ramach projektu spółdzielnia socjalna otrzyma środki na zatrudnienie osób częściowo z OWES, a pozostałe miejsca pracy w niej zostaną sfinansowane z dotacji z PUP (ale nie w ramach wkładu własnego), przy czym wszystkie te osoby będą brały udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym OWES.
Zgodnie z Regulaminem konkursu, aby został spełniony ww. wskaźnik wszystkie miejsca pracy utworzone w przedsiębiorstwie społecznym muszą zostać sfinansowane ze środków przekazanych OWES w ramach projektu.

Pytanie 5. OWES jest zobowiązany do przeprowadzania akcji promujących Ekonomię Społeczną w tym w szczególności PES-y i ich produkty w formie: organizacji targów, przygotowania narzędzi promujących te produkty i usługi, strony internetowej itp. Czy w związku z tym jest możliwe umieszczenie działań promujących ES w kosztach bezpośrednich projektu (np. typ 1 operacji).
Zgodnie z pkt 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w których mieszczą się działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych). Natomiast wszystkie koszty związane z zadaniami merytorycznymi, które przyczyniają się do osiągnięcia celów projektowych stanowią koszty bezpośrednie (zobacz: pytanie nr 1). Konieczność poniesienia wydatku będzie weryfikowana na etapie oceny merytorycznej. Jednocześnie przypominamy, że OWES nie może powielać działań przypisanych ROPS.

Pytanie 4. OWES jest zobowiązany do monitorowania rynku ES i posiada podstawową wiedzę o stanie ekonomicznym i społecznym wszystkich PS na terenie swojego działania/funkcjonowania tj.

-monitoruje kondycję ekonomiczną i społeczną PS, które powstały w wyniku funkcjonowania OWES.

- W wyniku działalności OWES zatrudnienie we wspartych PS wzrosło w przeliczeniu na pełne etaty. Wskaźnik planowanego wzrostu OWES określa w planie działania, o którym mowa w pkt. A.2.1. W uzasadnionych przypadkach wynikających z sytuacji na lokalnym rynku wskaźnik może obejmować utrzymanie istniejących miejsc pracy.

- W wyniku działalności OWES obroty przedsiębiorstw objętych wsparciem wzrosły o 5% w skali roku. Wskaźnik wzrostu OWES określa w Planie działania OWES, o którym mowa     w pkt. A.2.1.

- W wyniku działalności OWES 20% wspartych doradztwem finansowym PS skorzysta z instrumentów zwrotnych. Czy w związku z tym jest możliwe zatrudnienie specjalisty ds. diagnozy stanu ES i PS ES w kosztach bezpośrednich projektu (np. typ 1 operacji)
Zgodnie z pkt 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wszystkie koszty związane z zadaniami merytorycznymi, które przyczyniają się do osiągnięcia celów i wskaźników projektowych stanowią koszty bezpośrednie. Katalog kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu został wykazany w pkt 8.4 przedmiotowych Wytycznych.

Pytanie 3. Regularnie, nie rzadziej niż raz do roku, prowadzony jest monitoring usług świadczonych przez OWES. Monitoring ten obejmuje co najmniej:

- badania satysfakcji klientów OWES,

- monitorowanie jakości i trwałości miejsc pracy powstałych dzięki wsparciu OWES.

Regularnie, nie rzadziej niż raz na 2 lata, prowadzona jest ewaluacja działań OWES w formie ewaluacji zewnętrznej lub wewnętrznej. Ewaluacja koncentruje się co najmniej na następujących kryteriach ewaluacyjnych: skuteczności – ocena stopnia osiągnięcia wyznaczonych celów, efektywności – ocena relacji pomiędzy nakładami a osiągniętymi efektami, użyteczności – ocena dopasowania usług do potrzeb klientów, trwałości – ocena stabilności tworzonych miejsc pracy. Ewaluacja prowadzona jest pod kątem osiągania celów społecznych wyznaczonych przez dany OWES. Ewaluacja prowadzona jest w sposób gwarantujący rzetelność metodologiczną oraz niezależność ewaluatora. W przypadku ewaluacji wewnętrznej oznacza to co najmniej, że ewaluator nie może pozostawać w żadnej zależności służbowej z kierownikiem OWES. Ewaluacja obejmuje działania merytoryczne OWES. Czy w związku z tym jest możliwe umieszczenie ewaluacji zewnętrznej osiąganych celów społecznych ES w kosztach bezpośrednich projektu (np. typ 4 operacji).
Zgodnie z pkt 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wszystkie koszty związane z zadaniami merytorycznymi, które przyczyniają się do osiągnięcia celów i wskaźników projektowych stanowią koszty bezpośrednie. Katalog kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu został wykazany w pkt 8.4 przedmiotowych Wytycznych. Należy jednak zastanowić się nad zasadnością finansowania ww. wydatku ze środków w ramach konkursu 9.3.1.

Pytanie 2. Regulamin 2.1.27 Operator odpowiada przed IOK za zapewnienie trwałości udzielonego wsparcia poprzez zapewnienie utrzymania nowo powstałych przedsiębiorstw/nowo powstałych miejsc pracy przez okres do 12 miesięcy od momentu przyznania dotacji/utworzenia miejsca pracy. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym stanowisku pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika.

Załącznik nr 9 par. IV. Trwałość projektu. Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu podmiotów po zakończeniu realizacji projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Czy oznacza to, że utworzone podmioty w ramach OWES muszą funkcjonować co najmniej przez 2,5 roku, a okres trwałości miejsc pracy wynosi 12 miesięcy? Czy dotyczy to także podmiotów tworzonych nie z dotacji?
Zgodnie z pkt 2.1.27 Regulaminu konkursu oraz pkt 13 zał. nr 9 do Regulaminu konkursu „Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji i utworzenia stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym stanowisku pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika”.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa zapis w pkt IV zał. nr 9 do Regulaminu konkursu dotyczący okresu trwałości ma zastosowanie do podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS). IOK nie przewiduje możliwości wspierania ww. podmiotów. Zapis zostanie wykreślony z załącznika z wyłączeniem przypadków, w których projektodawca we wniosku wskaże możliwość przyznania środków na ww. instytucje.

Pytanie 1. Czy uczestnicy projektów OPS, CIS mogą założyć u nas SPS i czy może to być wskaźnik zarówno PCPR jak i OWES
Odpowiedź: analogicznie jak w pyt. nr 6

 

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś