Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zamówienia publiczne na roboty budowlane w projektach współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020


Pytanie 1. Czy prawo opcji w robotach budowlanych należy zrealizować przez zmianę umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp? Czy taką zmianę umowy należy ogłosić w BZP?

Odpowiedź.

Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy PZP: Zamawiający może skorzystać z opcji, jeżeli przewidział opcję w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) określają rodzaj i maksymalną wartość opcji;

2) określają okoliczności skorzystania z opcji;

3) nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.

W związku z tym, aby można było skorzystać z prawa opcji zamawiający musi określić powyższe elementy w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia (czyli w SWZ, a najczęściej w załączniku do SWZ tj. we wzorze umowy).

Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

Jak wyjaśnia Urząd Zamówień Publicznych w Komentarzu do ustawy PZP: „Opcja służy zamawiającemu jako zastrzeżenie jednostronnego uprawnienia do zmiany zakresu świadczenia, które zostało przewidziane w dokumentach zamówienia, w sposób wynikający z warunków zamówienia. Skorzystanie z opcji nie stanowi więc zmiany umowy czy też zawarcia dodatkowej umowy. Modyfikuje jedynie warunki wykonania umowy już zawartej. W zależności od konstrukcji prawnej skorzystanie z prawa opcji następuje poprzez złożenie przez zamawiającego pisemnego oświadczenia woli lub jest efektem niepodejmowania działań przez zamawiającego w toku wykonywania umowy (np. niezłożenie jednostkowych zamówień na wskazaną w umowie część świadczenia, co nie powoduje powstania odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy).

”Reasumując, opcja nie stanowi zmiany umowy, ale aby z niej skorzystać należy określić w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, w sposób jasny i precyzyjny rodzaj i maksymalną wartość opcji, okoliczności skorzystania z opcji. Wówczas po ziszczeniu się okoliczności dla skorzystania z opcji, wystarczy jednostronne oświadczenie woli zamawiającego o „uruchomieni” opcji.

Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś