Przejdź do treści głównej

Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - KOMUNIKATY dotyczące konkursów


Komunikat w sprawie dodatkowych środków finansowych pochodzących z budżetu państwa na projekty rewitalizacyjne.
Komunikat, 25.01.2018 r.
Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego, w przypadku projektów rewitalizacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020 Wnioskodawca będzie mógł uzyskać wsparcie z budżetu państwa w postaci dofinansowania wkładu własnego. Oznacza to, iż projekt rewitalizacyjny wynikający z programu rewitalizacji pozytywnie uprzednio ocenionego przez IZ RPO WSL 2014-2020, nie objęty regułami pomocy publicznej (w tym rekompensaty), pomocy de minimis lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego może wskazać w montażu finansowym maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych dofinansowania z EFRR (zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020) oraz wsparcie wkładu własnego maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych z budżetu państwa.

Jednocześnie z instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zakończonych naborów wynika, że dofinansowanie z budżetu państwa przyznawane będzie na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 zaleca się, aby na etapie składania wniosku o dofinansowanie lub jego uzupełnienia, w montażu finansowym (pole D.3.a ), wykazywać środki pochodzące z budżetu państwa, a nie jak to miało miejsce dotychczas tj. na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Brak zastosowania się do tego zalecenia nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla wnioskodawcy w tym uzyskania oceny negatywnej w trakcie trwania oceny wniosków o dofinansowanie.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wyjaśnienie metody obliczania wskaźnika „Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich” w projektach RPO WSL 2014-2020.
Komunikat, 23.02.2017 r.
Definicja wskaźnika zgodnie z regulaminami konkursów w działaniu 10.3:Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

Na potrzeby wykazywania wskaźnika „Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich” należy wskazywać liczbę osób, które zamieszkują obszar rewitalizacji, na który będzie oddziaływać projekt. Obszar rewitalizacji wskazany jest w programie rewitalizacji danej gminy. Dane na potrzeby wskaźnika powinny więc być zaczerpnięte z właściwego programu rewitalizacji.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Wyjaśnienie metody obliczania wskaźnika „Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją” w projektach RPO WSL 2014-2020.
Komunikat, 13.02.2017 r.
Definicja wskaźnika zgodnie z regulaminami konkursów w działaniu 10.3:
Rewitalizacja powinna mieć charakter kompleksowy, tym samym w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Dany obszar należy wykazać we wskaźniku w momencie rozpoczęcia rewitalizacji przewidzianej w projekcie i powinien odzwierciedlać rzeczywistą powierzchnię objętą działaniami.
Wskazując wartość ww. wskaźnika należy określić powierzchnię odnoszącą się do konkretnego projektu.

Przykładowo, gdy projekt obejmie prace w budynku lub jego części należy podać  powierzchnię zabudowy - powierzchnię budynku w dolnej kondygnacji, po obrysie ścian zewnętrznych, czyli powierzchnię jaką budynek zajmuje na działce. Jako źródło wskaźnika, w przedmiotowym wypadku należy wskazać odpowiedni dokument, np. dane ewidencyjne wnioskodawcy m.in. wypis z ewidencji gruntów i budynków lub  księgi wieczystej.
W przypadku gdy projekt obejmie tylko roboty budowlane dotyczące terenu lub przestrzeni, należy liczyć samą część zrewitalizowanego terenu w projekcie. Jako źródło należy wskazać np. protokół odbioru wykonanych robót/wypis z ewidencji gruntów.
W przypadku projektu, który obejmie prace w budynku oraz w terenie/przestrzeni, należy zsumować powierzchnię budynku po obrysie + powierzchnię przyległą (np. teren parku, skweru, podwórka).

Za jednostkę miary w przypadku przedmiotowego wskaźnika należy przyjąć hektary [ha]. W przypadku mniejszej powierzchni, wyliczonej w metrach, należy przeliczyć ją na hektary.
Dodatkowo w polu B.16 Analiza specyficzna wniosku o dofinansowanie należy przedstawić powierzchnię obszaru, na który oddziałuje dany projekt rewitalizacji. Będzie to nie tylko teren objęty bezpośrednio robotami budowlanymi (teren konkretnego projektu, zgodnie z dokumentacją techniczną), ale większy obszar, na którym przewiduje się odnotować pozytywne zmiany będące wynikiem realizacji danego projektu. Wnioskodawca w polu powinien przedstawić przesłanki, na podstawie których zidentyfikował obszar oddziaływania projektu. W przypadku, gdy wyznaczenie obszaru oddziaływania projektu jest niemożliwe, należy w polu B.16 przedstawić wyjaśnienie. Za jednostkę miary należy przyjąć hektary [ha].

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś