Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Działanie 11.3. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych [RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17]


Pytanie 13. Jak uniknąć sytuacji, w której uczestnik, pracując w godzinach pracy i na sprzęcie komputerowym u pracodawcy, będzie uczestniczył w kursie realizowanym w technice zdalnej - na platformie learningowej, co może spowodować wystąpienie pomocy publicznej.
Odpowiedź, 24.04.2017 r.
Uczestnik szkolenia w ramach kursu na platformie learningowej powinien unikać korzystania z służbowego sprzętu komputerowego w godzinach pracy u pracodawcy, aby wyeliminować potencjalny zarzut wystąpienia pomocy publicznej.
Jednocześnie winien złożyć pisemne oświadczenie o realizacji szkolenia poza miejscem pracy, celem uniknięcia w/w zarzutu.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 12. W regulaminie konkursu pojawiają się sprzeczne informacje na temat minimalnej wartości projektu - z jednej strony jest ona określona jako 500 tys. zł, a w kryteriach dostępu jest to "500 tys. zł lub co najmniej 60 uczestników".

Czy projekt, którego wartość jest niższa niż 500 000, ale który zakłada wsparcie liczby osób większej niż 60 spełnia warunki formalne?

Odpowiedź, 24.04.2017 r.
Tak, projekt, którego wartość jest niższa niż 500 000,00 zł, ale który zakłada wsparcie 60 osób lub więcej, spełnia kryterium formalne. W regulaminie nie pojawiają się sprzeczne informacje, gdyż przypis nr 16 (str. 43) bezpośrednio odsyła do kryterium, w którym użyto alternatywy „lub”.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 11. Czy udział własny projektodawcy może przekraczać 10%, czy też musi być absolutnie równy 10%? Z jednej strony wszędzie pojawiają się zapisy o "maksymalnym dofinansowaniu" i "minimalnym wkładzie własnym" (co pozwala mniemać, że wkład własny może być wyższy niż 10%), a z drugiej strony przy budowaniu części budżetowej wniosku (w generatorze LSI), w momencie, gdy wkład własny wnioskodawcy nie jest idealnie równy 10% wyskakuje systemowa informacja, że "do PRAWIDŁOWEGO dofinansowania brakuje XXX zł", co sugeruje, że wyższy wkład własny jest jednak NIEPRAWIDŁOWY.
Odpowiedź, 24.04.2017 r.
Tak, wkład własny może przekraczać 10%, choć nie powinien przekraczać 15%. Komunikat w Lokalnym Systemie Informatycznym, ma charakter pomocniczy dla osoby sporządzającej wniosek: nie wpływa na poprawność walidacji oraz nie wyświetla się na wygenerowanej wersji PDF.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 10. Czy został określony limit kosztów na uczestnika w projekcie, bądź średni poziom wsparcia? Jeśli tak, to proszę o wskazanie kwoty.
Odpowiedź, 24.04.2017 r.
Odnosząc się do kwestii limitu kosztów na uczestnika, lub średniego poziomu wsparcia wyjaśniam, że powyższe nie zostało określone w regulaminie.

Jednak należy mieć na względzie kryterium dostępu w brzmieniu: „Czy minimalna wartość projektu wynosi 500 000,00 PLN lub projekt zakłada objęcie wsparciem minimum 60 osób?

Uzasadnienie:entKryterium ma na celu maksymalizację efektywnego wykorzystania środków dostępnych w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Określenie minimalnej wartości projektu pozwoli na podjęcie efektywniejszych i kompleksowych działań na poziomie realizacji projektu, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego procesu kontraktacji środków.

Założenie minimalnej liczby uczestników na poziomie 60 osób zapewni optymalną efektywność kosztową projektów, co pozwoli na wypracowanie wysokiej jakości wskaźników produktu i rezultatu.”
Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 9. Czy został określony wymóg procentowy ilości uczestników projektu, którzy muszą uzyskać kwalifikacje? Czy część uczestników projektu może uczestniczyć w kursach nadających wyłącznie kompetencje, a nie kwalifikacje?
Odpowiedź. 24.04.2017 r.
Ilość uczestników uzyskujących kwalifikacje będzie determinowana rodzajem typu operacji realizowanym w projekcie.

W odniesieniu do typów operacji od 1 do 2, zasadniczym wymogiem obowiązującym projektodawcę w konkursie 11.3 jest wyposażenie uczestnika szkolenia w uprawnienia zawodowe czyli certyfikaty wydane przez uprawnione do tego instytucje, potwierdzające zdobycie odpowiednich kwalifikacji, a więc dyplom mistrza czy czeladnika lub zaświadczenie/dyplom wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Taką instytucją nie jest podmiot posiadający akredytację MEN (akredytacja to co innego niż prawo do wydawania certyfikatów) ani certyfikat TUV SUD ( to że podmiot posiada certyfikat nie oznacza, że ma prawo nadawać certyfikaty innym).

Ponadto, w zakresie kwalifikacji należy mieć na względzie szczegółowe kryterium dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej w brzmieniu: Czy w przypadku realizacji w ramach projektu szkoleń/kursów z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji Wnioskodawca zapewnia, że uzyskanie kwalifikacji zostało poprzedzone procesem walidacji i certyfikacji?

Czy wskazane formy wsparcia kończą się egzaminem:
a) zewnętrznym, lub
b)    przeprowadzonym przez Projektodawcę lub Partnera, o ile posiadają oni uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami? Czy szkolenie/kurs kończy się wydaniem uczestnikowi/uczestniczce certyfikatu rozpoznawalnego w danej branży /świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji/kwalifikacji w zawodzie?


W przypadku kursów / szkoleń prowadzących do nabycia kompetencji (konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych w toku szkolenia), dokument potwierdzający nabycie kompetencji powinien zawierać informacje na temat uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Kryterium odnosi się do 1,2 oraz 4 typu operacji.


W ramach niniejszego konkursu istnieje możliwość objęcia wsparciem uczestników w ramach kursów/szkoleń prowadzących do nabycia kompetencji, wyłącznie w powiązaniu ze szkoleniami zakończonymi walidacją i certyfikacją.

Dla szkoleń prowadzących do nabycia kompetencji, muszą zostać spełnione warunki określone w załączniku nr 2 (do wytycznych właściwych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego) pn. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych dla wskaźnika pn. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje, a więc 

Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się)  po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 8. Czy kwalifikowalne będzie wsparcie doradcy zawodowego, indywidualne kończące się IPD oraz jako monitorowanie realizacji IPD?
Odpowiedź, 24.04.2017 r.
Wsparcie w postaci doradztwa edukacyjno-zawodowego może być realizowane w szkołach, w których zdiagnozowano potrzebę zewnętrznego wsparcia szkół w tym zakresie.
Interwencja na rzecz realizacji zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego musi być zgodna z warunkami określonymi w Podrozdziale 6.3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (punkt 5).
Jednocześnie wyjaśniam, że dla uczestników kursów w ramach typów operacji 1-4 nie przewiduje się przygotowania i realizacji IPD, gdyż uczestnikami są osoby zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 7. Czy kwalifikowalne będzie wsparcie dla uczestników w formie stypendium szkoleniowego, wyłącznie dla osób niepracujących i niezarejestrowanych w PUP?
Odpowiedź, 24.04.2017 r.
Realizacja szkoleń jest zgodna z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, które nie przewidują stypendiów za udział w szkoleniach, a wyłącznie stypendia za udział w stażach zawodowych, mających swoje uzasadnienie w podstawie programowej.
Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Pytanie 6. Proszę o informację czy w ramach ogłoszonego konkursu 11.3 jest możliwość ujęcia w projekcie specjalistycznych i kwalifikacyjnych kursów
dla pielęgniarek i położnych? Są to kursy organizowane na podstawie Ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych z 2011 roku oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dn. 30.09.2016 r.
Odpowiedź, 17.03.2017 r.
W ramach 4 typu operacji jest możliwość ujęcia w projekcie specjalistycznych i kwalifikacyjnych kursów dla pielęgniarek i położnych w oparciu zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dn. 30.09.2016r.
Należy mieć jednak na uwadze, że realizacja powyższego typu operacji może być prowadzona przez placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego o których mowa w art. 2 pkt. 3aUstawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 5. Czy w projekcie można założyć wyłącznie typ 4 operacji: kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwania i  uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych ? Istnieje wiele zawodów, do których nie ma podstawy programowej, jak np. zawód przedstawiciel handlowy, zatem w tych zawodach nie można ani robić kwalifikacyjnych kursów zawodowych, ani kursów umiejętności zawodowych,
ani pozaszkolnych form rozwoju kompetencji ogólnych.
Odpowiedź, 17.03.2017 r.
Tak, jeżeli z diagnozy potrzeb potencjalnej grupy docelowej wynika potrzeba realizacji wyłącznie kursów innych (niż kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy kompetencji ogólnych). Wszelako należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem właściwym w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, kursy inne (niż kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy kompetencji ogólnych) mogą być prowadzone wyłącznie przez placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego.
Ponadto, zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu nr 1 (weryfikowanego na etapie oceny merytorycznej), kursy inne (niż kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy kompetencji ogólnych) kończą się uzyskaniem kwalifikacji (w rozumieniu regulaminu konkursu).

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 4. Czy w projekcie powinno przewidzieć się kształcenie w jednym zawodzie (np. księgowa), czy zgodnie z zapisem regulaminu, str. 24 kształceniu w wielu zawodach, jeżeli na takie zostało wskazane zapotrzebowanie osób biorących udział w diagnozie. „Działania w projekcie są realizowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem”( str., 24 regulaminu konkursu).
- jak powinno rozumieć się powyższy zapis?
Odpowiedź, 17.03.2017 r.
W projekcie powinno się przewidzieć – w ramach założonych typów projektów – rodzaje wsparcia (np. kursów) dostosowane do indywidualnych potrzeb osób objętych diagnozą i zakwalifikowanych do projektu. W przypadku, w którym przewidziano kształcenie w jednym zawodzie, a do projektu zgłosi się osoba wykazująca potrzebę kształcenia w innym, obowiązują zapisy sekcji 2.2.1 regulaminu konkursu dotyczące zindywidualizowania wsparcia, przez co należy rozumieć zaoferowanie tej osobie takiego rodzaju wsparcia (np. tematu kursu), który jest zgodny z jej indywidualnymi potrzebami.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 3. Czy w projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, bierne zawodowe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia w szkoleniach i kursach?
Odpowiedź, 17.03.2017 r.
Tak, pod warunkiem że wykazują potrzebę kształcenia zawodowego, np. posiadają kwalifikacje niedopasowane do potrzeb rynku pracy.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 2. Czy jest określona średnia kwota wsparcia na osobę?
Odpowiedź, 17.03.2017 r.
Nie. Regulamin konkursu nie formułuje takiego wymogu.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 1. W jaki sposób będą przyznawane punkty strategiczne?
Odpowiedź, 17.03.2017 r.
Eksperci powołani przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego weryfikować będą, czy zapisy wniosku o dofinansowanie projektu – w szczególności diagnoza potrzeb potencjalnych uczestników, proponowane działania projektu i zakładane wskaźniki – są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 oraz Strategią Rozwoju Polski Południowej do 2020 roku lub innym dokumentem strategicznym o zasięgu ponadregionalnym.
W szczególności weryfikowana będzie zgodność z:
– diagnozą strategiczną dotyczącą problemów województwa śląskiego w wymiarze społecznym;
– podstawowymi wyzwaniami polityki rozwoju województwa (związanymi z poprawą spójności regionu);
– obszarami priorytetowymi, celami i kierunkami rozwoju województwa;
– celami strategicznymi polityki innowacyjnej województwa;
– priorytetowymi obszarami technologicznymi województwa;
– celami rozwojowymi Polski południowej, obejmującymi województwo śląskie, zawartymi w przynajmniej jednej strategii o zasięgu ponadregionalnym.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś