Przejdź do treści głównej

Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego- konkurs RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19


Pytanie 1. Czy w przypadku organizacji staży dla nauczycieli istnieje możliwość sfinansowania kosztów noclegów jeśli staż odbywa się poza miejscem zamieszkania?
Odpowiedź, 22.11.2019 r.
Istnieje możliwość uznania kosztów noclegów za kwalifikowalne. Koszt dojazdu na staż może również zostać uznany za kwalifikowalny, jednakże należy właściwie uzasadnić potrzebę realizowania stażu poza miejscem zamieszkania.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 2. Czy IOK podaje wytyczne odnośnie sposobu zatwierdzenia diagnozy przez organ prowadzący placówkę?
Odpowiedź, 22.11.2019 r.
Nie, diagnoza powinna być zatwierdzona przez organ prowadzący zgodnie z jego wewnętrznymi regulacjami.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 3. Czy projekt może być skonstruowany w oparciu o diagnozę, którą dana placówka przeprowadziła 4 lata wcześniej? (dot. kryterium dostępu: Czy realizacja wsparcia jest dokonywana wyłącznie na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty?)
Odpowiedź, 22.11.2019 r.
Nie, zadania w projekcie powinny bezpośrednio wynikać z aktualnej diagnozy, na etapie planowania wniosku Projektodawca powinien zatem dysponować bieżącą diagnozą dotyczącą sytuacji w danej placówce.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 4. Czy organizacja pozarządowa niebędąca organem prowadzącym placówkę może być Wnioskodawcą w ramach konkursu?
Odpowiedź, 22.11.2019 r.
Wnioskodawcą/Partnerem musi być organ prowadzący daną placówkę edukacyjną. Organizacja pozarządowa może być Wnioskodawcą w projekcie jedynie w sytuacji, gdy partnerem w tym projekcie będzie organ prowadzący. Analogicznie NGO może być partnerem w projekcie, w którym Wnioskodawcą jest organ prowadzący daną placówkę edukacyjną.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 5. Czy w ramach doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu możliwe jest sfinansowanie studiów podyplomowych na kierunku Doradztwo Zawodowe dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem kompetencji doradcy zawodowego?
Odpowiedź, 22.11.2019 r.
Tak, studia podyplomowe związane z doradztwem zawodowym mogą być kosztem kwalifikowalnym w projekcie w sytuacji, gdy dana placówka nie zatrudnia doradcy zawodowego lub występuje potrzeba większej liczby doradców niż zatrudnia obecnie szkoła i z przeprowadzonej diagnozy wynika potrzeba stworzenia takiego stanowiska.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 6. Czy w przypadku, gdy do danej szkoły uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną istnieje możliwość realizacji przez nauczycieli studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej (np. oligofrenopedagogiki)?
Odpowiedź, 22.11.2019 r.
Tak, jeśli z diagnozy przeprowadzonej w danej placówce wynika potrzeba podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, studia podyplomowe na kierunkach pedagogiki specjalnej mogą być sfinansowane w ramach projektu.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 7. W jaki sposób należy ustalać wynagrodzenie dla nauczycieli?
Odpowiedź, 22.11.2019 r.
Nauczycielom zatrudnionym w projekcie na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela (będących już pracownikami danej szkoły) przysługuje wynagrodzenie w wysokości wyliczonej według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy i wynagrodzenia urlopowego. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę zgodnie z art. 16 Prawa oświatowego (nowi nauczyciele) za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 8. Czy istnieje możliwość zatrudnienia nauczyciela danej placówki na stanowisku związanym z monitorowaniem jakości stażu i bieżącej współpracy z podmiotem przyjmującym na staż i jaka powinna być w takim przypadku forma jego zatrudnienia?
Odpowiedź, 22.11.2019 r.
TAK, zatrudnienie powinno odbywać się w oparciu o przepisy prawa krajowego. Osobę taką można wynagradzać w oparciu o dodatek do wynagrodzenia. Ponadto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, pkt 6.15.1 Stosunek pracy jeżeli szczególne przepisy dotyczące zatrudniania danej grupy pracowników (np. ustawa Karta Nauczyciela – w przypadku nauczycieli szkół) uniemożliwiają wykonywanie przez nich zadań w ramach projektu na podstawie stosunku pracy, właściwa instytucja będąca stroną umowy może wyrazić zgodę na ich zaangażowanie przez beneficjenta na podstawie stosunku cywilnoprawnego w ramach danego projektu z uwzględnieniem warunków określonych w podrozdziale 6.5. Zamówienia udzielane w ramach projektów. W takim przypadku należy wprost wskazać i wyjaśnić we wniosku o dofinansowanie sposób zaangażowania oraz formę zatrudnienia nauczyciela.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz Regulaminem Konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19, dopuszcza się możliwość ujęcia wynagrodzenia takiego pracownika w ramach kosztów bezpośrednich.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 9. Czy w ramach projektu istnieje możliwość zorganizowania wizyt studyjnych, np. w formie udziału w targach branżowych? Do którego typu operacji można zakwalifikować tego typu wsparcie?
Odpowiedź, 22.11.2019 r.
W ramach konkursu RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 nie ma typu operacji, polegającego na organizacji wizyt studyjnych. Tego typu przedsięwzięcia można realizować w ramach doradztwa zawodowego w powiązaniu z zajęciami prowadzonymi dla uczniów w tymże zakresie.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 10. Czy w przypadku realizowania przez szkołę doradztwa zawodowego istnieje możliwość zakupu narzędzi diagnostycznych umożliwiających badanie predyspozycji oraz zainteresowań zawodowych uczniów?
Odpowiedź, 22.11.2019 r.
W przypadku realizowania przez szkołę doradztwa zawodowego istnieje możliwość zakupienia odpowiednich narzędzi, należy jednak rozważyć, czy zatrudnienie zewnętrznego doradcy zawodowego dysponującego stosownymi narzędziami nie okaże się bardziej efektywne finansowo.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 11. Czy potencjał finansowy wykazywany we wniosku o dofinansowanie dotyczy Projektodawcy czy realizatora?
Odpowiedź, 22.11.2019 r.
Potencjał finansowy wykazywany we wniosku o dofinansowanie zawsze odnosi się do Wnioskodawcy (lidera), a nie realizatora projektu. W przypadku projektów partnerskich, Wnioskodawca wskazuje również sumę bilansową lub obroty partnera.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 12. Czy zatrudniony w szkole nauczyciel pełniący funkcję koordynatora projektu może jednocześnie w ramach tego projektu być beneficjentem wsparcia dotyczącego doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli?
Odpowiedź, 22.11.2019 r.
Nie ma przeciwskazań, aby nauczyciel pełniący rolę koordynatora projektu nie mógł być jednocześnie jego uczestnikiem. Należy wówczas zwrócić uwagę na procedury zatwierdzenia i weryfikowania dokumentów związanych z takim uczestnikiem projektu.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 13. Czy realizowane w ramach projektu staże uczniowskie mogą zastąpić obowiązkową praktykę zawodową?
Odpowiedź, 22.11.2019 r.
Nie, staże uczniowskie realizowane w ramach projektu nie zastępują obowiązkowych praktyk zawodowych. Kwestię tę reguluje  Art. 121a pkt 4 Ustawy Prawo Oświatowe, w myśl którego „Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia, który odbył staż uczniowski, z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części”.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 14. Czy młodociani pracownicy mogą brać udział w stażach uczniowskich?
Odpowiedź, 22.11.2019 r.
Nie, młodociani pracownicy nie mogą brać udziału w tej formie wsparcia gdyż zgodnie z  Art. 121a pkt 1 Ustawy Prawo Oświatowe „uczniowie technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami mogą w okresie nauki odbywać staż w rzeczywistych warunkach pracy, zwany dalej „stażem uczniowskim””.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 15. Czy w ramach typu 4 można wyposażyć pracownie pod kątem nowego kierunku, który dana szkoła planuje otworzyć?
Odpowiedź, 22.11.2019 r.
Należy pamiętać, iż wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest dokonywane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty. W przypadku nowo otwartego kierunku wyposażenie takiej pracowni może mieć miejsce jedynie jeśli uczniowie tego kierunku będą objęci pomocą w ramach przedmiotowego projektu. Należy zwrócić uwagę, że w sytuacji gdy dany kierunek będzie uruchamiany w szkole po raz pierwszy  problematyczne może być określenie grupy docelowej, ze względu na brak danych dostępnych w tym zakresie. Dokonywanie zakupów powinno być zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj.: wydatki powinny być niezbędne do realizacji celów projektu i poniesione w związku z jego realizacją. Jeżeli z wyposażonej pracowni nie skorzystają uczniowie objęci wsparciem w trakcie realizacji projektu zgodnie z planem ujętym we wniosku, wówczas dokonany zakup jest niekwalifikowalny na etapie rozliczenia projektu.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś