Przejdź do treści głównej

Poddziałania 9.2.1 i 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT/RIT(RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16, RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16; RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16; RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16)


Pytania zgłoszone przez uczestników zakwalifikowanych na spotkanie informacyjne dot. konkursów w ramach Poddziałań 9.2.1 i 9.2.2 RPO WSL 2014-2020, które odbyło się 23.05.2016 r.

Pytanie 9. Czy w ramach projektu będzie można finansować wynagrodzenia dla personelu medycznego zatrudnionego w dziennym domu opieki dla seniorów, który powstałby w ramach projektu?
W ramach projektów dotyczących usług społecznych możliwe jest także finansowane usług zdrowotnych, o ile są one niezbędne do zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W związku z powyższym możliwe jest finansowanie wynagrodzenia dla personelu medycznego zatrudnionego w dziennym domu opieki dla seniorów, który powstałby w ramach projektu. Należy mieć na uwadze, że wsparcie w zakresie usług społecznych powinno być realizowane zgodnie z zapisami Podrozdziału 6.2 – Usługi opiekuńcze i asystenckie w ramach PI 9iv, Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Ministra Rozwoju z dnia 3 marca 2016 r.
Pytanie 8. Czy w ramach projektu możliwe jest sfinansowanie wyjść i wyjazdów dla seniorów przebywających w dziennym domu opieki dla seniorów, który zostałby utworzony w ramach projektu?IZ RPO 2014-2020 nie wyklucza, iż w ramach projektu będą mogły być realizowane w ograniczonym zakresie wyjścia i wyjazdy dla seniorów przebywających w dziennym domu opieki dla seniorów, jako działania uzupełniające, jeżeli Wnioskodawca uzasadni, że przyczyniają się one do realizacji celu projektu.Należy mieć jednak na uwadze, iż głównym przedmiotem projektu powinny być działania wykazane w Regulaminie konkursu w 3 typie projektu, tj. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:
a. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi,
b. usługi asystenckie lub opiekuńcze w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,
c. usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób niesamodzielnych, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
d. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii),
e. usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako wsparcie uzupełniające projekty dotyczące usług asystenckich lub opiekuńczych.

Pytanie 7. Czy projekt w ramach Podzdziałania 9.2.1 może być realizowany wyłącznie na wyznaczonym obszarze rewitalizacji?Wypełniając wymogi wynikające ze szczegółowego kryterium dostępu weryfikowanego na etapie oceny formalnej (Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR?) projekt powinien wynikać z Programu Rewitalizacji lub Wnioskodawca powinien wykazać, że projekt jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR.W przypadku, kiedy projekt wynika z Programu Rewitalizacji zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. (Załącznik ppkt 2 Koncentracja programu rewitalizacyjnego) co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach rewitalizacji. Do objęcia wsparciem można jednak dopuszczać także projekty rewitalizacyjne zlokalizowane poza tym obszarem, jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Zwłaszcza dotyczy to inicjatyw społecznych nakierowanych np. na aktywizację zawodową mieszkańców obszarów rewitalizacji, gdzie rozwiązania dedykowane ludności z obszaru rewitalizacji mogą być podejmowane poza obszarem rewitalizacji. Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły tych powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego.Natomiast w przypadku, gdy projekt jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR będzie sprawdzane, czy wskazany we wniosku o dofinansowanie projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został wybrany do dofinansowania (tj. co najmniej znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Śląskiego) lub czy projekt zakłada realizację działań infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR. W drugim omawianym przypadku nie obowiązuje wymóg, iż projekt musi być realizowany wyłącznie na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.
Pytanie 6. W dokumentach naboru jest informacja, że świadczenia udzielane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mogą być zakwalifikowane jako wkład własny do projektu. Natomiast uczestnicy do których chcemy skierować wsparcie korzystają wprawdzie ze wsparcia w ramach ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (asystent rodziny - wsparcie niefinansowe), ale świadczenia pieniężne pobierają wyłącznie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Pytanie, czy wsparcie udzielane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej (np. zasiłki okresowe, zasiłki celowe) też może zostać uznane za wkład własny do projektu?
Zgodnie z definicją wskazaną w obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny to środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu).W związku z powyższym wkład własny wnoszony przez beneficjenta powinien mieć bezpośredni związek z realizowanym projektem.
Co do zasady, w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 wsparcie udzielane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej (np. zasiłki okresowe, zasiłki celowe) wypłacane uczestnikom projektu realizowanego w ramach Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne nie są wydatkiem niezbędnym do realizacji takiego projektu i w związku z powyższym nie powinny być wykazane jakowkład własny beneficjenta. Jednakże w przypadku, gdy Wnioskodawca wykaże, we wniosku o dofinansowanie, że wsparcie udzielane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej (np. zasiłki okresowe, zasiłki celowe) ma bezpośredni związek z realizowanym projektem, wsparcie to może zostać uznane za wkład własny do projektu.

Pytanie 5. Czy mentora środowiskowego organizującego wsparcie w środowisku można wyposażyć w tablet, telefon komórkowy w celu utrzymywania kontaktu z grupą samopomocową - UP-centrum operacyjnym, jeżeli zatrudniony jest na umowę cywilno-prawną?
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 rozdział 6.16 pkt 12) koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu, tj. pracowników zatrudnionych w ramach zadań merytorycznych są kwalifikowalne w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem sekcji 6.12.1 ww. Wytycznych, wyłącznie w przypadku personelu projektu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu. W przypadku personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy w wymiarze poniżej ½ etatu lub na podstawie innych form zaangażowania, koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są niekwalifikowalne.
Pytanie 4. Czy w przypadku braku połączeń komunikacyjnych lub rzadkiej ich częstotliwości można uwzględnić te osoby w kosztach kwalifikowanych: dowóz zorganizowany UP do punktów krótkookresowego pobytu dziennego?
Dowóz uczestników jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie, o ile wynika ze specyfiki projektu, ma potwierdzenie w zadaniach oraz sytuacji problemowej grup docelowych.
Pytanie 3. Czy dla UP korzystających z komunikacji publicznej w przypadku dojazdu do miejsc organizacji zdań projektowych kosztem kwalifikowanym będą bilety za przejazd?
Dla uczestników projektu korzystających z komunikacji publicznej w przypadku dojazdu do miejsc organizacji zdań projektowych kosztem kwalifikowanym będą bilety za przejazd, o ile jest to potwierdzone specyfiką projektu np. opisem w punkcie B.11.2. Opis sytuacji problemowej grup docelowych objętych wsparciem oraz opis rekrutacji do projektu.
Pytanie 2. W jakie przedmioty, sprzęt można wyposażyć Ośrodki Krótkookresowego Pobytu Dziennego? (sprzęt AGD, meble, sprzęt rtv, materiały dydaktyczne)
Ośrodki Krótkookresowego Pobytu Dziennego można wyposażyć w środki trwałe oraz sprzęt niezbędny do realizacji projektu, wynikający z zapotrzebowania Wnioskodawcy. Należy pamiętać, iż jest to zakup w ramach środków trwałych, a zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, gdzie środki trwałe, ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu, dzielą się na:
a) środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie pracowni, sprzęt AGD),
b) środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia , materiały dydaktyczne), przy czym, w tym przypadku należy mieć na uwadze fakt, iż wydatki poniesione na zakup wskazanych środków trwałych, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu. W takim przypadku rozlicza się odpisy amortyzacyjne, zgodnie z sekcją 6.12.2 Wytycznych.
Ponadto, w ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu w ramach naboru 9.2.1 oraz 9.2.2, nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.

Pytanie 1. Czy katering/posiłek dla UP w Ośrodku Krótkookresowego Pobytu Dziennego jest kosztem kwalifikowanym?
Catering/posiłek jest kosztem kwalifikowalnym zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu - Wykaz dopuszczalnych stawek „Taryfikator”.

Pytania zgłoszone przez osoby zakwalifikowane na spotkanie warsztatowe dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16 w ramach poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Południowego,  które odbyło się 08.06.2016 r. w Bielsku-Białej

Pytanie 6. Czy działania w ramach projektu mogą być realizowane przez kilka jednostek organizacyjnych gminy (np. przez ośrodek pomocy społecznej i dom pomocy społecznej)?
Tak, działania w projekcie mogą być realizowane przez kilka jednostek organizacyjnych gminy np. przez ośrodek pomocy społecznej i dom pomocy społecznej (podmioty nieposiadające osobowości prawnej), którym gmina (posiadająca osobowość prawną) powierza realizację projektu na podstawie pełnomocnictw, upoważnień lub innych równoważnych dokumentów. Dane podmiotów realizujących projekt, powinny być wskazane w punkcie A.4 Podmiot realizujący projekt we wniosku o dofinansowanie projektu oraz wykazane w umowie o dofinansowanie projektu.
Pytanie  5. Czy możliwe jest zlecenie realizacji wybranych działań w ramach projektu organizacji pozarządowej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
Jeżeli tak, to czy we wniosku o dofinansowanie należy już wskazać jakie działania będą zlecane?
Tak, możliwe jest zlecenie realizacji wybranych działań w ramach projektu organizacji pozarządowej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. We wniosku o dofinansowanie należy wskazać jakie działania będą zlecane, tj. w punkcie C1 ZADANIA W PROJEKCIE (ZAKRES RZECZOWY) należy umieścić informację o zlecaniu usługi merytorycznej oraz w punkcie C.2. ZAKRES FINANSOWY należy zaznaczyć odpowiedni check-box oraz opisać zlecenie usług merytorycznych w polu Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii. Ponadto należy mieć na uwadze, że wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie powinna przekraczać 30% wartości projektu chyba, że jest to uzasadnione specyfiką projektu i zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu.
Pytanie 4. Czy wszystkie działania projektu muszą być realizowane w miejscach, które podlegały wcześniej rewitalizacji?
Czy możliwe jest to, że część działań realizowana będzie w obiektach/miejscach, które nie zostały zrewitalizowane, a część w obiektach zrewitalizowanych?
Warunkiem wystarczającym do uznania kryterium: Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR? (kryterium szczegółowe dostępu, weryfikowane na etapie oceny formalnej) za spełnione będzie wykazanie w projekcie, że część działań będzierealizowana w infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR. Pozostałe działania projektowe mogą być realizowane w obiektach/miejscach, które nie zostały zrewitalizowane.
Pytanie 3. Czy osoby, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej mogą być objęte działaniami projektu?
Jeżeli tak, to czy osoby te powinny zostać zobowiązane do ponoszenia odpłatności za korzystanie z działań projektu?
Czy ewentualna odpłatność będzie wkładem własnym wnioskodawcy?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16 (pkt. 2.1.18-2.1.20) w przypadku realizacji usług opiekuńczych i asystenckich Wnioskodawcy w regulaminie rekrutacji uwzględnią, że wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Korzystanie z usług asystenckich lub opiekuńczych jest możliwe również przez inne niż ww. osoby, przy czym Wnioskodawca jest zobowiązany do określenia kryteriów rekrutacji takich osób w regulaminie rekrutacji. Kryteria powinny uwzględniać w szczególności sytuację materialną osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych, rodzaj usług i specyfikę grupy docelowej. Decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej lub jej opiekunom usług asystenckich lub opiekuńczych każdorazowo powinna być poprzedzona indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby niesamodzielnej oraz opiekunów faktycznych tej osoby. Możliwa jest częściowa lub całkowita odpłatność za usługi asystenckie lub opiekuńcze, dla osób innych niż wskazane w pkt 2.1.18 Regulaminu konkursu, tj. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wówczas Wnioskodawca określa zasady odpłatności skorelowane z zasadami dotychczas stosowanymi. Zasady odpłatności uzależnione są w szczególności od sytuacji materialnej osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych, rodzaju usługi i specyfiki grupy docelowej. Stosowanie odpłatności w projekcie musi być zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu, przy czym odpłatności te stanowią wkład własny w projekcie.
Pytanie 2. Czy w ramach cross-financingu możliwy jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego?
Zgodnie z zapisami aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:
a) zakupu nieruchomości,
b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.
W związku z powyższym zakup sprzętu rehabilitacyjnego nie stanowi wydatku w ramach cross- financingu.
W przypadku zakupu sprzętu rehabilitacyjnego o wartości jednostkowej równej lub wyższej 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich wydatek stanowi środek trwały. Do kwalifikowalności zakupu środków trwałych stosuje się zapisy podrozdziału 6.12 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Należy również mieć na uwadze, iż w przypadku ogłoszonego konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16 wartość środków trwałych o wartości jednostkowej równej lub wyższej 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich i cross-finansingu nie mogą łącznie przekroczyć 10 % wydatków projektu.

Pytanie 1. Czy w ramach Działań na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie, możliwe jest utworzenie w ramach projektu np. klubu środowiskowego dla osób starszych?
Nie, utworzenie klubu środowiskowego dla osób starszych nie wpisuje się w działania z zakresu usług społecznych – jest działaniem z zakresu aktywnej integracji.W przypadku realizacji 4 typu projektu - Działań na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie, realizowane działania muszą być zgodne z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Należy mieć na uwadze, iż usługami społecznymi nie są usługi aktywnej integracji, o których mowa w ww. Wytycznych. W ramach konkursu realizowane mogą być usługi społeczne zgodnie z kierunkami określonymi w Rozdziale 6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych w ramach PI 9iv ww. Wytycznych.

Pytania zgłoszone przez uczestników spotkania informacyjnego dot. naboru w ramach poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, które odbyło się w dniu 9.06.2016 r. w Gliwicach

Pytanie 3. Czy w przypadku, kiedy podmiot w ramach swojej działalności prowadzi zarówno usługi zdrowotne, jak i społeczne (np. hospicjum), czy może samodzielnie realizować zarówno usługi zdrowotne, jak i usługi społeczne w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 9.2.1 lub Poddziałania 9.2.2 RPO WSL 2014-2020?
Tak. Zgodnie z Regulaminami konkursów w ramach Poddziałań 9.2.1, 9.2.2 usługi społeczne to usługi realizowane przez beneficjentów niebędących podmiotami leczniczymi. Wśród potencjalnych projektodawców konkursu są jednak podmioty (np. hospicja), które w ramach swojej działalności prowadzą zarówno usługi zdrowotne, jak i społeczne, co wynika ze statutów lub innych dokumentów regulujących działalność ww. podmiotów. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 nie widzi przeciwskazań, aby tego typu podmioty mogły realizować projekty dotyczące usług społecznych lub obu typów usług (społecznych i zdrowotnych) i jednocześnie samodzielnie te usługi wykonywać.
Pytanie 2. Czy w przypadku kiedy projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.2.1 lub Poddziałania 9.2.2 zakłada realizację usług opiekuńczych w miejscach stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego mogą być wspierane miejsca dla więcej niż 30 osób?
W Regulaminach konkursów w ramach Poddziałań 9.2.1, 9.2.2 nie wskazano ograniczenia w liczbie osób objętych usługami opiekuńczymi w miejscach stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego. Takie ograniczenie, tj. do 30 miejsc zostało wskazane w przypadku usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia - miejsc całodobowego pobytu, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w domach pomocy społecznej. Niemniej jednak wszystkie usługi społeczne w projektach (jako usługi świadczone w społeczności lokalnej) muszą być świadczone w sposób:
a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;
b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;
c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem;
d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców.
Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 rekomenduje, aby w przypadku realizacji usług opiekuńczych, liczba miejsc stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego nie przekraczała 30 osób. Jeżeli liczba ta będzie większa z wniosku o dofinansowanie powinno wynikać, iż są spełnione ww. warunki świadczenia usług.

Pytanie 1. Czy wkład własny do projektu realizowanego w ramach Poddziałań 9.2.1 i 9.2.2 (typ 1 projektu: Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji(…)) mogą stanowić wynagrodzenia wypłacane rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?
Tak. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mogą stanowić wkład własny do projektu. Wkład własny powinien być bezpośrednio związany z realizowanym projektem i przyczyniać się do realizacji jego celu oraz dotyczyć osób występujących w projekcie w charakterze uczestników.

Pytania dotyczące konkursów nr: RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16; RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16; RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16; RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16

Pytanie 13.
Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z przygotowaniami do aplikowania o środki w konkursie RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 (ZIT) w ramach RPO WSL 2014-2020 zwraca się z prośbą o doprecyzowanie kwestii komplementarności projektów z EFS z EFRR. Jak należy rozumieć komplementarność w przypadku realizacji usług opiekuńczych lub asystenckich, które z reguły wykonywane są w miejscu zamieszkania, a miejsce to nie zostało wsparte z EFRR? Czy jeżeli wnioskodawca zakłada realizację kilku typów usług społecznych to każda z nich powinna być komplementarna z interwencją EFRR? Zakładamy, że część typów usług będzie realizowana w mieszkaniach socjalnych wspartych z EFRR (Poddziałanie 10.2.1 - ZIT), natomiast miejsce realizacji innych typów usług nie będzie związane z infrastrukturą współfinansowaną ze środków EFRR.
W opisanej sytuacji warunkiem wystarczającym do uznania kryterium: Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR? (kryterium szczegółowe dostępu, weryfikowane na etapie oceny formalnej) za spełnione będzie wykazanie w projekcie, że część typów usług społecznych będzie realizowana w mieszkaniach socjalnych wspartych z EFRR (Poddziałanie 10.2.1 - ZIT), natomiast miejsce realizacji innych typów usług nie będzie związane z infrastrukturą współfinansowaną ze środków EFRR. Należy mieć na uwadze, iż z przedstawionego opisu komplementarności powinno jasno wynikać wzajemne powiązanie obu projektów.
Jednocześnie należy pamiętać, że mieszkania socjalne nie należą do katalogu mieszkań wymienionych w typie projektu nr 2 - Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej możliwego do realizacji w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. Jednak realizacja usług społecznych (w ramach projektu z Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT) w mieszkaniach socjalnych – infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR (w ramach projektu z Poddziałania 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT) spełnia warunki uznania ww. projektów za komplementarne.

Pytanie 12. Z uwagi na zapisy zawarte w Regulaminie konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16, które wskazują różne sposoby oceny LPR-ów, tj. (str. 64 Regulaminu) „Czy w przypadku gdy projekt wynika z Programu Rewitalizacji Program ten spełnia wymogi określone w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”?
Weryfikowane będzie spełnianie przez Program Rewitalizacji wymogów określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane na podstawie opinii IZ RPO, która zweryfikuje zgodność cech i zawartości Programu Rewitalizacji z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w Programach Operacyjnych na lata 2014-2020
lub
Program Rewitalizacji został przygotowany /zaktualizowany ze wsparciem Ministra Rozwoju /Marszałka Województwa
lub
Program Rewitalizacji został przygotowany poprzez mechanizmy wsparcia instytucjonalnego oraz eksperckiego zaakceptowane przez IZ RPO
lub
Program Rewitalizacji został pozytywnie zweryfikowany na ocenie formalnej złożonego wcześniej wniosku dotyczącego tego samego rewitalizowanego obszaru.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie deklaracji wnioskodawcy wskazanej w pkt. B.10 Uzasadnienie spełnienia kryteriów dostępu, horyzontalnych i dodatkowych.”
proszę o informację czy istnieje możliwość złożenia w IOK wniosku o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu, w sytuacji gdy LPR Beneficjenta jest pozytywnie oceniony i przyjęty uchwałą na moment składania wniosku o dofinansowanie (w momencie ogłoszenia o planowanym naborze – LPR posiadał pozytywną ocenę formalną) ?
Wskazany w definicji kryterium „Czy w przypadku gdy projekt wynika z Programu Rewitalizacji Program ten spełnia wymogi określone w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” zapis: Program Rewitalizacji został pozytywnie zweryfikowany na ocenie formalnej złożonego wcześniej wniosku dotyczącego tego samego rewitalizowanego obszaru dotyczy sytuacji, w której Program Rewitalizacji zostałby już wcześniej pozytywnie zweryfikowany na ocenie formalnej (dotyczy etapu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach konkursu).IZ prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczącychcech i elementów programów: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/wykaz_programow_rewitalizacji_wojewodztwa_slaskiego Wykaz ten jest prowadzony dla wszystkich pozytywnie ocenionych programów rewitalizacji niezależnie od sposobu ich weryfikacji. W przypadku Państwa Programu Rewitalizacji, uzyskał on dopiero pozytywną ocenę formalną IZ RPO WSL 2014-2020. Zgodnie z obowiązującymi „Zasadami wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” ocena programu rewitalizacji przebiega dwuetapowo i składa się z oceny formalnej (1 etap) i oceny merytorycznej (2 etap).
Ponadto w przypadku uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej IZ RPO WSL 2014-2020 programu rewitalizacji, który został złożony do oceny przed jego przyjęciem przez radę gminy, musi on zostać przyjęty przez radę gminy, aby informacja o pozytywnej ocenie programu rewitalizacji została umieszczona ww. wykazie programów rewitalizacji na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w zakładce poświęconej rewitalizacji.
W związku z powyższym nie została zakończona ocena Państwa Programu rewitalizacyjnego. Program ten nie spełni kryterium „Czy w przypadku gdy projekt wynika z Programu Rewitalizacji Program ten spełnia wymogi określone w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” – gdyż, jako program oceniany w odrębnej procedurze ustanawianej przez IZ RPO WSL 2014-2020 , musiałby być przez nią pozytywnie oceniony przed dniem ogłoszenia konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16, tj. dniem 28 kwietnia 2016 r.

Pytanie 11. Wnioskodawcą projektu będzie Szpital Psychiatryczny (…), jednostka Powiatu (…). Projekt będzie polegał na utworzeniu Zespołu Wyjazdowego do prowadzenia terapii w środowisku pacjenta – osób ze schorzeniami psychicznymi (będą to usługi zdrowotne realizowane w ramach typu 5) oraz na realizacji działań społecznych – typ 3 bądź 4 (specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z rozporządzeniem ministra polityki społecznej w tej sprawie). Do zadań związanych z działaniami społecznymi szpital wyłoni jednostkę świadczącą usługi społeczne, która to jednostka będzie Partnerem projektu.
Czy w świetle powyższych informacji Wnioskodawcą niniejszego projektu może być szpital lub czy Beneficjentem może być Powiat (…), a Szpital Psychiatryczny może być realizatorem projektu?
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Ministra Rozwoju z dnia 3 marca 2016 r.: „Dla zapewnienia demarkacji pomiędzy usługami społecznymi a usługami zdrowotnymi, które są przedmiotem odrębnych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju, IZ RPO przyjmuje, że usługi społeczne to usługi realizowane przez beneficjentów niebędących podmiotami leczniczymi. W ramach projektów dotyczących usług społecznych, w szczególności usług opiekuńczych, IZ RPO umożliwia finansowanie usług zdrowotnych, o ile usługi te są niezbędne do zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.” (Podrozdział 6.1 punkt 1 niniejszych wytycznych).
Zgodnie z interpretacją uzyskaną z Ministerstwa Rozwoju w Warszawie w dniu 18.05.2016 r. jeżeli projekt realizuje zarówno usługi społeczne, jak i zdrowotne, to beneficjent musi spełniać jednocześnie warunki określone w obydwu wytycznych, zarówno w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, jak i w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. W związku z tym, beneficjentem takiego projektu nie może być podmiot leczniczy, gdyż jest to niezgodne z wytycznymi dot. włączenia społecznego. Podmiot leczniczy może natomiast być partnerem w projekcie. Należy zaznaczyć, że „beneficjent” to podmiot, z którym podpisywana jest umowa o dofinansowanie projektu. Partner nie jest beneficjentem, czyli może nim być podmiot leczniczy i nie będzie to sprzeczne z wytycznymi.W analizowanym przypadku, gdyby beneficjentem był Powiat (…), Szpital psychiatryczny, jako jednostka organizacyjna Powiatu (…) nie może być partnerem tego projektu.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w opinii IZ RPO WSL 2014-2020, Szpital Psychiatryczny, jako jednostka posiadająca osobowość prawną, nie może być też realizatorem projektu. Ewentualne dopuszczenie w roli realizatora podmiotu posiadającego osobowość prawną nie wpisuje się w założenia i konstrukcje systemu wdrażania funduszy unijnych. Rola realizatora może zostać powierzona jednostkom, które nie mają osobowości prawnej i nie mogą same być beneficjentem i zawrzeć skutecznie umowy o dofinansowanie.W związku z tym, w opinii IZ RPO 2014-2020, należałoby jeszcze raz przeformułować główne założenia projektu, tak aby były one zgodne z powyższymi wyjaśnieniami.

Pytanie 10. W związku z konkursem RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16 zwracam się z zapytaniem czy dopuszczacie Państwo regranting, jako formę zadań zleconych w projektach w ramach powyższego naboru? Czy wydatki przeznaczone na regranting stanowić będą koszty kwalifikowalne?
W ramach ogłoszonych konkursów nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16, RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16, RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16, RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 nie przewidziano możliwości regrantingu.
W przypadku, gdyby IZ RPO WSL 2014-2020 przewidziała w ramach ogłaszanego konkursu regranting, informacja w przedmiotowym zakresie zostałaby wskazana w Regulaminie konkursu.

Pytanie 9. Czy kosztem bezpośrednim kwalifikowalnym jest zakupu następującego wyposażenia do miejsc krótkookresowego pobytu dziennego: Zakup stolików i krzeseł z podłokietnikami, balkonika ułatwiającego poruszanie się Zakup szaf na potrzeby przechowywania materiałów i wyposażenia służącego uczestnikom Zakup regałów/gablot ekspozycyjnych, Zakup wieszaków metalowych na odzież wierzchnią, Zakup czajników bezprzewodowych, Zakup naczyń (kubki, sztućce, talerzyki) -zaparzenie herbaty, zjedzenie drugiego śniadania
Zakup herbaty, wody, kawy, cukru, itp(UP będą przebywać powyżej 4 godz. w ośrodkach) Zakup środków czystości: (ścierki, płyny, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, itp.).
Wykazane przez Państwa wydatki wpisują się w katalog przykładowych kosztów bezpośrednich projektu, przy założeniu, że są to zakupy niezbędne do realizacji celów projektu, są ściśle zawiązane z realizacją zadania merytorycznego - miejsca krótkookresowego pobytu dziennego oraz spełniają pozostałe warunki uznania wydatków za kwalifikowalne określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Pytanie 8. Czy w jednym wniosku można połączyć dwa typy projektów:
Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:
a) wsparcie dla tworzenia nowych miejsc w funkcjonujących placówkach w połączeniu
z rozszerzeniem oferty wsparcia lub tworzenie nowych placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą (np. świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe),
b) wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości usług realizowanych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, w tym kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, czyli zostaną zrealizowane działania na rzecz rozwoju i wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej oraz działania na rzecz poszerzenia oferty ośrodka wspierania dziecka i rodziny?
Tak. W ramach konkursu nie ograniczono możliwości łączenia w jednym wniosku kilku typów projektów.
Pytanie 7. Jak mają się nazywać zadania projektowe? Czy właściwy jest podział zadań na np.: na wsparcie i rozwój pieczy, działania Ośrodka, wkład własny?
W pkt. C.1 wniosku o dofinansowanie należy zdefiniować krótką nazwę zadania adekwatną do podejmowanych w ramach tego zadania działań. W związku z tym powinna ona charakteryzować realizowane wsparcie (np. wsparcie i rozwój pieczy zastępczej, realizacja usług wsparcia rodziny), a nie określać źródła finansowania wydatków (nieprawidłowa jest więc nazwa zadania - wkład własny).
Pytanie 6. Jakie należy zastosować wskaźniki?
Główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel projektu (w przypadku wskaźników rezultatu) lub przewidziane w nim działania (wskaźniki produktu) zostały zrealizowane, tj. kiedy można uznać, że zidentyfikowany we wniosku o dofinansowanie problem został rozwiązany lub złagodzony, a projekt zakończył się sukcesem.
W trakcie realizacji projektu wskaźniki powinny ponadto umożliwiać mierzenie jego postępu względem celu projektu.
Dla konkursu RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 wskaźnikami obligatoryjnymi dla wszystkich Projektodawców (według Załącznika nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 kwiecień 2016 r. - Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań) są:
Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu;
Wskaźnik produktu:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie;
Wskaźnikami obligatoryjnymi dla Wnioskodawców realizujących 5 typ projektu (Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020) są:
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu;
Wskaźnik produktu:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie.

Wskaźnikiem rekomendowanym do uwzględnienia w projekcie, szczególnie w przypadku projektów, w których aktywizowani będą opiekunowie osób niesamodzielnych (np. w ramach usług opiekuńczych lub asystenckich świadczonych w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego) jest:
Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu.

Pytanie 5. Czy powiat może złożyć na ten sam nabór dwa różne projekty: jeden dot. pieczy drugi mieszkalnictwa wspieranego?
Nie ma ograniczeń dotyczących ilości składanych wniosków o dofinansowanie, ale zaleca się składanie kompleksowego wniosku obejmującego różne typy usług.
Pytanie 4. Czy mimo, ze OŚWDIR jest jednostką organizacyjna powiatu, tak samo jak PCPR, czy możliwe jest aby to PCPR był realizatorem działań wskazanych we wniosku, przy współpracy Ośrodka?
Projektodawcą w takim przypadku jest zawsze Powiat, który może wskazać we wniosku o dofinansowanie dwóch Realizatorów projektu. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że wszystkie jednostki organizacyjne powiatu muszą być wpisane do wniosku o dofinansowanie, a następnie do umowy o dofinansowanie projektu.
Pytanie 3. Jakie wskaźniki dot. mieszkań chronionych?
Liczbę osób, jakie otrzymały wsparcie w ramach mieszkań chronionych należy wykazać w ramach wskaźnika produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie. Natomiast w ramach wskaźnika: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu należy wskazać liczbę miejsc utworzonych w ramach projektu w mieszkaniach chronionych, ponieważ Projektodawca ma obowiązek zachowania trwałości tych miejsc.
Pytanie 2. Czy dziś można złożyć projekt, a początek jego realizacji dopiero w II połowie 2017 r. ?
Tak. Projekt może zostać złożony dzisiaj, a realizacja może rozpocząć się w II połowie 2017 r. Należy jednak pamiętać, że termin zakończenia realizacji projektu nie może wykraczać poza 31.12.2018 r.
Pytanie 1. Część E wniosku, jakie są mierzalne wskaźniki dla projektu typu 1?
Wskaźniki : Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie i Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu.
Wartość należy określić w zależności od zaplanowanych form wsparcia. Pomocniczo można skorzystać z tabeli na stronie 39 Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś