Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zamykanie projektów współfinansowanych z RPO WSL na lata 2014-2020 – szkolenie 8 czerwca 2022 r.


Pytanie 1. Co zrobić, jeśli w projekcie EFS nie osiągnięto 100% założonych wskaźników, jakim była liczba osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, po zakończeniu projektu (w okresie sporządzania końcowego WNP)?

Odpowiedź.

Nieosiągnięcie wskaźnika co do zasady wiąże się z regułą proporcjonalności, czyli niekwalifikowalnością wydatków proporcjonalną do stopnia nieosiągnięcia wskaźnika. Jako że ten wskaźnik dotyczy całego projektu, a nie poszczególnych zadań, grozi Wam niekwalifikowalność wyliczana proporcjonalnie od całej kwoty dofinansowania. Rozwiązanie utrudnia fakt, że dzieje się to już po zakończeniu projektu, więc nie da się go przedłużyć ani zmienić wskaźników. W tym wypadku zostaje tylko jedno rozwiązanie. Składając wniosek o płatność pokazujecie, że wskaźnik nie jest zrealizowany, instytucja stosuje regułę proporcjonalności, ale ma prawo od niej odstąpić. Żeby mogła skorzystać z tego prawa, musicie zawnioskować o odstąpienie, pokazując że z jakichś obiektywnych przyczyn, niezależnych od Was nie dało się osiągnąć wskaźnika. Często taką przyczyną jest np. pandemia i ograniczenia dotyczące liczby osób w pomieszczeniu, dlatego np. kluby seniora nie realizowały 100% wskaźników. Należy wykazać, że albo obiektywnie nie dało się osiągnąć wskaźnika, albo przeszkody były na tyle silne, że nie dało się ich przezwyciężyć. Na pewno trzeba opisać działania podejmowane przez beneficjenta żeby jednak wskaźnik osiągnąć (np. uzupełniające rekrutacje itd.), można udowodnić niemożliwość podjęcia takich działań.

Forma wniosku o odstąpienie od reguły proporcjonalności jest do ustalenia z instytucją - na pewno będzie pisemna, ale czy papierowa czy w LSI, to do uzgodnienia. Moment jego złożenia też nie jest z góry określony, najlepiej zaraz po złożeniu końcowego wniosku o płatność. Polecam porozmawiać z opiekunem projektu i ustalić formę i termin złożenia wniosku, można też wstępnie przedstawić swoją argumentację i wysondować co na to instytucja. Podkreślam że mają prawo, ale nie obowiązek odstąpić, więc trzeba mieć mocne argumenty.

Opracowane przez Pana Michała Byliniaka

Pytanie 2. Rozliczanie stawki jednostkowej w przypadku dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Odpowiedź.

Stawka jednostkowa jest uproszczoną metodą rozliczania wydatków, oznacza to że zgodnie z zapisami podrozdziału 6.6.2 pkt 3. wytycznych kwalifikowalności, jest weryfikowana na podstawie dokumentów merytorycznych, wskaźników i zrealizowania zakresu rzeczowego. Beneficjent, który realizuje projekt tego typu musi rozliczać swoich uczestników z poszczególnych stawek, ale w umowach grantowych ma prawo zawrzeć np. zapisy o rozliczeniu na podstawie faktur. Jest to jednak zapis umowny, dodatkowy. Kluczowe w relacji uczestnik - beneficjent jest potwierdzenie zrealizowania całego zakresu rzeczowego zakupów - punkt po punkcie, zgodnie z parametrami.  W relacjach beneficjent - instytucja, kiedy już jesteśmy pewni osiągnięcia zakładanych efektów rzeczowych i właściwego zrealizowania zakupów, wykazujemy w LSI stawkę, określając jej wartość zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, niezależnie od realnych wydatków uczestnika. .

Opracowane przez pana Michała Byliniaka

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś