Przejdź do treści głównej

Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15)


Pytanie 11. W Lokalnym Systemie Informatycznym po wygenerowaniu wniosku o dofinansowanie w pdf wyświetla się informacja, że jest to wydruk próbny. W jaki sposób należy prawidłowo złożyć wniosek o dofinansowanie w odpowiedzi na nabór w ramach 9.1.6?
Wydruk próbny na wniosku o dofinansowanie pojawia się w sytuacji, jeżeli wniosek został wygenerowany niewłaściwie co oznacza, że zawiera błędy lub nie został pobrany z właściwej sekcji w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI). Aby prawidłowo wygenerować wniosek o dofinansowanie z systemu LSI, a później poprawnie złożyć go do Instytucji Zarządzającej, należy przejść kolejno przez wskazany poniżej schemat postępowania. Po wypełnieniu wszystkich pól we wniosku o dofinansowanie projektu w LSI należy przejść do ostatniej sekcji formularza pn. Podsumowanie projektu które umożliwia wygenerowanie pliku PDF.
Ikona Podgląd pdf umożliwia wyświetlenie gotowego wniosku w formacie pdf.
Z kolei ikona Złóż wniosek powoduje zatwierdzenie wszystkich informacji wprowadzonych w danym wniosku. Jeżeli aktywna jest jedynie ikona Podgląd pdf, wniosek zawiera błędy, które wyświetlają się w górnej części sekcji. Suma kontrolna wniosku generuje się po usunięciu wszystkich błędów i kliknięciu ikony Złóż wniosek. Należy pamiętać, iż złożenie wniosku wyłącznie w systemie LSI nie jest uznawane za złożenie wniosku do Instytucji Zarządzającej. Po złożeniu wniosku, kolejnym etapem jest zapisanie pliku pdf. W tym celu należy kliknąć na zakładkę Projekty i odnaleźć właściwy wniosek. Następnie, poprzez kliknięcie na ikonę Pobierz pdf, system pobiera i zapisuje plik w wybranej przez siebie lokalizacji.

Ostatecznie wniosek w postaci wygenerowanego w systemie pliku pdf z nadanym mu automatycznie numerem oraz sumą kontrolną należy przesłać z wykorzystaniem platform elektronicznych:
a) Platformy Elektronicznych Usług Publicznych PeUP SEKAP, dostępnej pod adresem: www.sekap.pl lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, dostępnej pod adresem: epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Wniosek musi być podpisany elektronicznie przez Wnioskodawcę (osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w danej Instytucji) w sposób wskazany w Regulaminie naboru. Potwierdzeniem złożenia jest upo, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Jednocześnie z uwagi na zgłaszane przez projektodawców problemy w trakcie próby wysłania wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną na platformę ePUAP, IZ RPO rekomenduje korzystanie z platformy SEKAP.

Szczegółowe instrukcje w jaki sposób korzystać z systemu LSI, a także w jaki sposób złożyć wniosek za pomocą platformy SEKAP znajdują się na stronie internetowej http://rpo.slaskie.pl/czytaj/lokalny_system_informatyczny_2014.

Pytanie 10. Czy Ośrodki Pomocy Społecznej jako partnerzy w projekcie mogą prowadzić działania szkoleniowe ( np. kurs spawacza, kurs operatora wózka widłowego, kurs na prawo jazdy) i czy takie koszty zostaną uznane za kwalifikowalne?
Nie. Zgodnie z załącznikiem nr 9 do Umowy pn. Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OPS i PCPR nie mogą samodzielnie wdrażać usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:
• PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
• CIS i KIS,
• spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie o spółdzielniach socjalnych,
• organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pytanie 9.
a) Czy zawarte w wskaźniku rezultatu bezpośredniego (Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu) pojęcie "kwalifikacji" należy rozumieć jako "określony zestaw efektów uczenia się zgodnych z ustalonymi standardami – których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję"?
b) Na jaki okres czasu oraz jaka forma zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) powinna zostać zastosowana aby spełnić wskaźnik dot. liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu. Czy w przypadku umów o pracę konieczne jest pełnoetatowe zatrudnienie?
a) Zgodnie z załącznikiem do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych: „Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Wskaźnik mierzony do jednego miesiąca od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie”. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w piśmie nr DZF.VI.8630.32.2015.MKr.1 NK: 185240115 z dn. 09.07.2015r. przedstawiło wyjaśnienie dotyczące w/w wskaźnika. Uczestnika można uwzględnić we wskaźniku jeżeli zda formalny egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Uczestnicy, którzy po ukończeniu kursu otrzymają jedynie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie będą mogły być ujmowane w powyższym wskaźniku. Ponadto egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję. Zdanie egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez organizatora i otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, nie jest tożsame z uzyskaniem kwalifikacji.

b) Zgodnie z załącznikiem nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 nie określono na jaki czas oraz jaka forma zatrudnienia powinna zostać zastosowana aby spełnić wskaźnik dotyczący liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu. Określono natomiast definicję osoby pracującej: „Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową – są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 1) osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach). 3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego”.

Pytanie 8.

1) Czy jeżeli uczestnikami projektu są:
a) dzieci ( przebywające w pieczy zastępczej),
b) osoby zatrudnione,
c) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w których co najmniej jedna osoba nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia pomniejszane jest o liczbę w.w osób?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w odniesieniu do osób:

a) będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
b) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich,
c) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- do których są kierowane usługi aktywnej integracji nie ma obowiązku stosowania kryteriów efektywności społeczno-zatrudnieniowej.
Ponadto zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca br. efektywność zatrudnieniowa nie obejmuje osób zatrudnionych, ponieważ jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo, z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Pytanie 7. Czy możliwe jest objęcie wsparciem w projekcie osób bezrobotnych z profilem I i II skoro w myśl tego punktu pisemne porozumienie z PUP dotyczy osób należących do III profilu.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 grupy docelowe, które można objąć wsparciem w ramach Poddziałania 9.1.6 to osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
i) osoby niesamodzielne;
j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
k) osoby korzystające z PO PŻ.

Zgodnie z powyższym co do zasady jedynie osoby bezrobotne z III profilu mogą zostać objęte wsparciem w ramach Poddziałania 9.1.6. Może się jednak zdarzyć, że osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodów innych niż bezrobocie są jednocześnie bezrobotnymi należącymi do I i II profilu. W tym przypadku mogą one zostać objęte wsparciem, ale wyłącznie o charakterze społecznym.

Pytanie 6. Czy możliwe byłoby zakwalifikowanie w projekcie wydatku związanego z kosztami użytkowania przez pracowników socjalnych własnych środków transportu, używanych w celu dotarcia do miejsca zamieszkania uczestnika projektu w ramach realizacji pracy socjalnej. Na dużym obszarze planowanego do realizacji w ramach naszego partnerstwa projektu komunikacja publiczna albo zupełnie nie funkcjonuje, albo funkcjonuje w sposób niepozwalający na możliwie racjonalne zaplanowanie wizyt w środowiskach objętych wsparciem (powodując znaczne obciążenie czasowe w ramach wizyty w jednym środowisku). Umożliwienie korzystania z posiadanych przez pracowników własnych środków transportu mogłoby usprawnić i zintensyfikować działania w terenie świadczone na rzecz uczestników projektu w ramach pracy socjalnej. W związku z powyższym, czy wydatek, związany bezpośrednio z zadaniami aktywnej integracji i świadczeniem pracy socjalnej mógłby być wydatkiem kwalifikowanym w ramach projektu, a jeśli tak, to czy zawierałby się w ryczałtowej kwocie kontraktu socjalnego, czy istniałaby konieczność wyszczególnienia we wniosku odpowiedniego wydatku (określenie liczby kilometrów z uwzględnieniem kosztów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy).
Tak. Wydatki związane z kosztami użytkowania przez pracowników socjalnych własnych środków transportu w ramach realizacji projektu są kwalifikowalne pod warunkiem faktycznie istniejących problemów z np. komunikacją publiczną co utrudnia dojazd do wybranych środowisk objętych wsparciem. Kwota 4400 zł stanowi uśredniony koszt usług aktywnej integracji realizowanych w ramach kontraktu socjalnego, z wyłączeniem pracy socjalnej. W związku z powyższym należy wyszczególnić we wniosku odpowiedni wydatek związany z dojazdem do uczestnika projektu celem świadczenia pracy socjalnej, a w polu Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii wskazać szczegółowe uzasadnienie dla jego poniesienia w ramach projektu min. określenie liczby kilometrów z uwzględnieniem kosztów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Pytanie 5. Chcemy powołać do życia KIS, w którym docelowo zatrudniony byłby koordynator, pomoc administracyjna, osoba sprzątająca, księgowa KIS. Koszty te są wymienione w katalogu kosztów pośrednich. Jak kwalifikować powyższe koszty, jeżeli utworzenie KIS będzie działaniem merytorycznym w ramach kosztów bezpośrednich? Czy będą to koszty pośrednie czy bezpośrednie projektu? To samo się ma do materiałów biurowych, usług bankowych i pocztowych, czy te koszty ponoszone w ramach KIS będą kosztami pośrednimi i czy pośrednimi?
Jeżeli realizują Państwo drugi typ projektu, w ramach którego można tworzyć podmioty działające na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej, w tym kluby integracji społecznej zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, wszystkie wydatki związane z utworzeniem i funkcjonowaniem ww. podmiotu będą kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich w wysokości adekwatnej do liczby osób aktywizowanych w ramach projektu.
Pytanie 4. W regulaminie naboru wniosków w pkt 5.5 Szczegółowe kryteria dostępu ust. 3 lit c) zapisane jest, że wskaźnik efektywności społeczno -zatrudnieniowej dla uczestników projektu wynosi co najmniej 45%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 10%.
Prosimy o wyjaśnienie jak wyliczyć wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, czy 10% z liczby 45%, czy 10% łącznej liczby uczestników projektu oraz o wskazanie, na jaki minimalny okres musi zostać zatrudniony uczestnik projektu, alby wskaźnik zatrudnieniowy został osiągnięty.
Wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi co najmniej 45%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 10%. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa, zarówno w wymiarze społecznym, jak i zatrudnieniowym mierzona jest w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką z wyłączeniem osób:
a) będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
b) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich,
c) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Aby wskaźnik zatrudnieniowy został osiągnięty uczestnik projektu musi zostać zatrudniony na nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw – wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech miesięcy.

Jednocześnie IZ RPO informuje, iż pomiar efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym został szczegółowo opisany w Rozdziale 3 Podrozdziale 3.2 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca br.

Pytanie 3. Jaka jest rekomendowana do osiągnięcia wysokość procentowa wskaźnika rezultatu bezpośredniego: "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu"?
Poziom zadeklarowanych wskaźników rezultatu będzie oceniany indywidualnie przez pracowników IZ RPO podczas oceny merytorycznej projektu przy uwzględnieniu specyfiki projektu oraz specyfiki grupy docelowej, w tym stopnia ich wykluczenia.

Pytanie 2. Czy w ramach zawartego z PUP porozumienia w sprawie realizacji PAI ze środków projektu współfinansowane są tylko działania w zakresie integracji realizowane przez ośrodek pomocy społecznej (art. 62 a ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), czy także kwoty wydatków poniesionych przez PUP w związku z realizacją prac społecznie użytecznych (jeżeli tak, to na jakiej zasadzie miałby się odbywać przepływ środków finansowych)?
Możliwe jest finansowanie innych wydatków poniesionych przez PUP w związku z obsługą merytoryczną zadania zgodnie z polityką rachunkowości jednostki np. za pomocą noty obciążeniowej.

Pytanie 1. Czy uczestnik projektu OPS/PCPR, który jest zakwalifikowany do III profilu pomocy może zostać objęty tylko wsparciem w ramach PAI?
Nie. Uczestnik projektu OPS/PCPR zakwalifikowany do III profilu może zostać objęty również wsparciem uzupełniającym wobec wsparcia oferowanego w ramach PAI, jednakże wsparcie w ramach PAI jest wymaganym minimum.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś