Przejdź do treści głównej

Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16)


Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16 w ramach Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, które odbyło się 22 czerwca 2016 r.

Pytanie 2.
Zlecanie usług merytorycznych
Zlecenie usługi merytorycznej w ramach projektu oznacza powierzenie wykonawcom zewnętrznym, nie będącym personelem projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w ramach danego projektu, np. zlecenie usługi szkoleniowej. Taką usługą nie jest, np. zakup pojedynczych towarów lub usług np. cateringowych lub hotelowych, angażowanie personelu projektu.

Wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie powinna przekraczać 30% wartości projektu chyba, że jest to uzasadnione specyfiką projektu i zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu.
Faktyczną realizację zleconej usługi merytorycznej należy udokumentować zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac, itp.

Nie jest kwalifikowalne zlecenie usługi merytorycznej przez beneficjenta partnerom projektu i odwrotnie.
Należy zwrócić uwagę, iż nie można zlecić osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą usługi merytorycznej, gdyż osoba ta będzie stanowić personel projektu.

Pytanie 1. Program Aktywizacja i Integracja
Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja są kierowani bezrobotni, dla których ustalony jest profil pomocy III, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. PAI jest realizowany przez PUP działający we współpracy z OPS lub podmiotami prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Realizacja PAI przez OPS odbywa się na podstawie porozumienia o realizacji programu zawartego z PUP. W przypadku niezawarcia z OPS porozumienia o realizacji programu, PUP w ramach Funduszu Pracy może zlecić realizację działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych podmiotom prowadzącym działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Realizacja działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych odbywa się na podstawie umowy. Realizacja PAI odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych mogą być realizowane przez ośrodek pomocy społecznej, podmioty zatrudnienia socjalnego prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty prowadzące działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działania społeczne, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być realizowane w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. Natomiast działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych realizowane są przez powiatowy urząd pracy w ramach prac społecznie użytecznych. Kierunkowe wytyczne dotyczące realizacji PAI znajdują się pod adresem http://mcpefs.nazwa.pl/upload/File/ops_pup/pai_wytyczne.pdf.
Dodatkowo należy jasno wskazać we wniosku o dofinansowanie (C.1. ZADANIA W PROJEKCIE (ZAKRES RZECZOWY i C.2. ZAKRES FINANSOWY), iż osoby z III profilem będą korzystały ze wsparcia w ramach PAI. Należy wskazać liczbę osób dla których przewidywana jest taka forma wsparcia. Ze względu na specyfikę PAI należy przeanalizować dobór partnerów w projekcie oraz możliwość zawarcia porozumień z instytucjami zaangażowanymi w realizację programu.
Dodatkowo należy pamiętać, iż osobom bezrobotnym z III profilem można zaproponować zamiast wsparcia w postaci PAI usługi proponowane przez CIS/KIS. Usługi realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą integrację społeczną i zawodową.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji wskaźnika kwalifikacji w ramach konkursu, informujemy, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało aktualizację materiału dotyczącego uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokumenty znajdujdują się TUTAJ

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś