Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność od 1 lipca br. – informacja dla beneficjentów EFS


2019-06-14 12:52

Ważny komunikat

Od 1 lipca beneficjenci Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) mają obowiązek dołączania w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2014) wszystkich dokumentów o charakterze finansowym. Dotyczy to wniosków o płatność składanych w ramach realizowanych projektów.

Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, które są przedmiotem rozliczenia we wniosku o płatność to m.in.:

 • wszystkie faktury, rachunki lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej poświadczające prawidłowość wydatków ujętych we wniosku o płatność;
 • opisy dokumentów finansowo-księgowych wykazywanych we wniosku o płatność, zgodnie z wymogami IZ;
 • wyciągi bankowe z rachunku bankowego beneficjenta (dotyczy również partnera/ów lub realizatora/ów), przelewy bankowe lub inne dokumenty potwierdzające zapłatę zobowiązania (w przypadku wypłaty wynagrodzeń lub zaliczek należy dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę wszystkich elementów składowych danego wydatku);
 • dokumentacja dotyczącą udzielonych zamówień publicznych i postępowań na podstawie zasady konkurencyjności (szczegółowy wykaz dokumentów zamieściliśmy poniżej w załączniku);
 • dokumentacja dotyczącą udzielonej pomocy publicznej/ pomocy de minimis przez beneficjenta.

Jak dodać dokumenty?

Dokumentację, o której mowa, należy dodać do LSI 2014 w formie skanu (zalecany format .pdf) w Rejestrze postępowań / zamówień i dokumentów.

Wkrótce Instytucja Ogłaszającą Konkurs (IOK):

 • wprowadzi w module wniosków o płatność w LSI 2014, mechanizmy wymuszające dodanie plików z dokumentacją potwierdzającą poniesienie wydatków
  oraz
 • zaktualizuje instrukcje dotyczące składania wniosków o płatność o szczegółowe informacje dotyczące ich działania.

Zachęcamy do przeczytania i obejrzenia przygotowanych instrukcji oraz filmów instruktażowych, dotyczących sposobu dołączania plików do repozytorium oraz wniosków o płatność:

Podstawa prawna

Narzucenie powyższego obowiązku na beneficjentów EFS wynika z:

 • Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. w zakresie Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
  oraz
 • wdrożenia nowej pogłębionej analizy kwalifikowalności ponoszonych kosztów w ramach RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś