Przejdź do treści głównej

Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy (kształcenie zawodowe uczniów) (RPSL.11.02.02-IZ.01-24-050/16; RPSL.11.02.02-IZ.01-24-051/16; RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16; RPSL.11.02.02-IZ.01-24-053/16)


Pytanie 40. W Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” (załącznik do dokumentacji konkursowej)  na str. 3 w przypisie nr 1 dot. Wykazu dopuszczalnych stawek brutto dla szkoleń / kursów zamieszczono następujące zastrzeżenie: Warunkiem kwalifikowalności wydatku jest doświadczenie trenera prowadzącego zajęcia nie krótsze niż 2 lata w danej dziedzinie. Proszę o doprecyzowanie co oznacza powyższe stwierdzenie. Większość trenerów realizuje szkolenia będąc zatrudnionymi na umowy zlecenia (nie tylko w projektach unijnych). W jaki sposób mają wykazać ww. 2 -letnie doświadczenie?
Odpowiedź, 30.03.2017 r.
Obowiązek wykazania się 2-letnim doświadczeniem w danej dziedzinie przez trenera prowadzącego zajęcia oznacza konieczność wykonywania obowiązków trenera w okresie 2 lat. W związku z powyższym dana osoba wykazuje, że w okresie 2 lat pracowała jako trener w ramach umów cywilnoprawnych/ umów o pracę, bez konieczności zliczania faktycznej liczby godzin pracy danego trenera.
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 39.
Projekt rozpoczyna się we wrześniu 2017. Zgodnie z diagnozą wsparciem mają być objęci  również nauczyciele – studia podyplomowe. Czy można kwalifikować w ramach projektu koszt studiów podyplomowych w sytuacji, gdy pierwszy semestr lub dwa semestry zostały już rozpoczęte przed realizacją projektu a 2 semestry lub 3 semestr mieści się w okresie realizacji projektu? Czy można w ramach projektu rozliczyć koszt poszczególnych semestrów, które mieszczą się w okresie realizacji projektu i w tym czasie zostały opłacone?
Odpowiedź, 30.03.2017 r.
Podjęcie studiów podyplomowych przed rozpoczęciem okresu realizacji projektu oraz wskazanie we wniosku o dofinansowanie projektu złożonym na konkurs częściowego finansowania kosztów tych studiów budzi wątpliwości Instytucji Zarządzającej. Bowiem rozpoczynając studia przed aplikowaniem o środki unijne Beneficjent zapewnił już możliwość finansowania studiów niezależnie od środków EFS. Natomiast kontynuacja studiów w ramach projektu oznaczałaby zastąpienie finansowania publicznego/prywatnego środkami EFS co nie jest celem wynikającym z wsparcia w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych, a tym samym nie stanowi wartości dodanej w ramach tego typu projektów.
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 38. Czy w ramach konkursu bezwzględnie konieczne jest zastosowanie wraz z działaniami z typu 1 także działań z typu 2, czyli doposażenia?
Typ 1 projektu może być realizowany samodzielnie natomiast realizacja typu 2 projektu jest możliwa jedynie łącznie z typem 1 projektu.

Pytanie 37. Proszę o wyjaśnienie pojęcia ze str. 12, pkt. 2.1.4 c, iż realizacja wsparcia na rzecz nauczycieli zawodu instruktorów praktycznej nauki zawodu powinna być prowadzona z wykorzystaniem doświadczenia wojewódzkich i lokalnych placówek doskonalenia nauczycieli. Co mamy rozumieć przez doświadczenie tych placówek? Jaki jest zakres tego doświadczenia, które winno być wykorzystane?
Zważywszy na bogatą ofertę placówek kształcenia nauczycieli doświadczenie można rozumieć bardzo szeroko. Wykorzystanie wsparcia placówek powinno przyczyniać się do zwiększenia jakości, kompleksowości, innowacyjności oferowanego wsparcia. Należy mieć na uwadze, iż wsparcie kierowane w ramach projektu do nauczycieli powinno wynikać z przeprowadzonej diagnozy a udział nauczycieli w projekcie będzie możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań skierowanych do uczniów.

Pytanie 36. Co oznacza stwierdzenie, że w przypadku staży zawodowych obejmujących realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami wsparcie kierowane jest do tych szkół lub placówek, w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia? Czy to oznacza, że w ogóle nie możemy zastosować formy wsparcia w postaci staży w przypadku szkół współpracujących w jakiejkolwiek formie kształcenia zawodowego praktycznego z pracodawcami?
W przypadku szkół realizujących kształcenie zawodowe praktyczne we współpracy z pracodawcami istnieje możliwość realizacji działań wyłącznie zwiększających wymiar praktyk/staży zawodowych.

Pytanie 35. Czy warunek 5% partycypacji finansowej pracodawcy dotyczy łącznie wszystkich staży w ramach projektu, czy w przypadku organizacji staży/praktyk zawodowych u kilku pracodawców (w ramach jednego projektu) jeden z pracodawców zgodzi się na partycypację kosztów to powyższy warunek uznaje się za spełniony?
Kryterium może zostać uznane za spełnione przy wniesieniu co najmniej 5 % wkładu przez każdego z przedsiębiorców/pracodawców zaangażowanych w organizację staży/praktyk zawodowych. Alternatywnie istnieje również możliwość wniesienia wkładu rzeczowego przedsiębiorcy. W takim przypadku realizator projektu powinien każdorazowo zweryfikować czy koszty wykazane przez pracodawcę nie odbiegają od cen rynkowych. Udział 5% należy odnieść do całości środków przewidzianych w budżecie projektu na realizację wszystkich działań związanych z organizacją staży/praktyk zawodowych.

Pytanie 34. Czy zakup licencji na program Auto Cad mogę zakwalifikować we wniosku jako środek trwały?
Nie, zakup licencji oprogramowania nie należy do kategorii środków trwałych.
Pytanie 33. Czy mogę zakupić 15 komputerów do nowo powstałej pracowni - wirtualne laboratorium?
Wszystkie działania oraz koszty zaplanowane w ramach projektu powinny wynikać z przeprowadzonej diagnozy. Diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje instytucji otoczenia społeczno gospodarczego szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Przy planowaniu wydatków we wniosku o dofinansowanie należy pamiętać, że zaplanowany wydatek kwalifikowalny musi spełniać łącznie warunki określone w podrozdziale 6.2 pkt. 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego ora Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów został opracowany przez MEN i jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl. Zakupione w ramach projektu wyposażenie powinno być zgodne z przedmiotowym katalogiem.

Pytanie 32. Planuję zakupić licencję do wirtualnego laboratorium (w danym zawodzie). Czy mogę zakupić tą licencję na 4 lata (cykl kształcenia - technikum) czy tylko na 2 lata (czas trwania projektu)?
Kosztem kwalifikowalnym będzie zakup licencji obowiązującej na okres tożsamy z okresem realizacji projektu.

Pytanie 31. Czy kwota przeznaczona na stypendium za staż/praktykę zawodową dla uczniów w wysokości max. 1480 zł za każde kolejne przepracowane 150 godzin stanowi pełny koszt projektodawcy wypłacającego staż czy też do kwoty stypendium należy doliczyć składki społeczne? Proszę o wskazanie podstawy prawnej w tym zakresie o ile istnieje obowiązek ubezpieczenia ucznia w ZUS z tytułu pobierania przez niego stypendium stażowego lub stypendium za praktykę zawodową.
Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt 9a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które są osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych, zwanymi dalej „osobami pobierającymi stypendium”. W opinii IOK brak jest przesłanek do objęcia uczestników projektu, będących uczniami, ubezpieczeniami społecznymi, jednakże IOK nie jest właściwą instytucją do interpretowania zapisów ww. ustawy. O ostateczną interpretację należy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pytanie 30. Czy w przypadku gdy uczeń odbywa u tego samego Projektodawcy dwa różne kursy zawodowe (możliwość wyboru na etapie rekrutacji) zapewnienie stażu / praktyki zawodowej w wymiarze min. 150 h u pracodawcy/pracodawców dotyczy każdego z kursów czy też wymiar 150 h można dowolnie podzielić między pracodawców zapewniających staż/praktykę zawodową pod konkretny kurs by łączny wymiar staży wyniósł min. 150h?
Realizacja praktyk/staży zawodowych nie jest powiązana bezpośrednio z kursem/kursami zawodowymi, w których uczestniczy uczeń. Praktyki/staże zawodowe powinny być zgodne z kierunkiem kształcenia uczestnika projektu. Natomiast minimalna liczba godzin praktyk/staży tj. 150 godzin powinna być zrealizowana u jednego pracodawcy.
Pytanie 29. Czy projekt musi przewidywać współpracę z już wybranymi na etapie opracowywania projektu szkołami czy może zakładać rekrutację określonej ilości szkół (zgodnie z określonymi kryteriami dotyczącymi m.in. profilu danej szkoły oraz potrzeb jej uczniów) w pierwszej fazie projektu?
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu „wszystkie formy wsparcia wskazane we wniosku o dofinansowanie planowane przez Projektodawcę do realizacji w ramach projektu powinny wynikać z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie”. Wsparcie w ramach projektu powinno odnosić się do konkretnej, ściśle określonej grupy beneficjentów (szkoła i uczęszczający do niej uczniowie). Wnioskodawca powinien scharakteryzować grupę docelową oraz wskazać dlaczego akurat te osoby zostaną objęte wsparciem w ramach działań realizowanych w projekcie, uwzględniając potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników. Ponadto diagnoza powinna być przygotowana przez szkołę/placówkę kształcenia zawodowego i zatwierdzona przez organ prowadzący.

Pytanie 28. Czy w projekcie będą mogli brać udział uczniowie „z ulicy” tzn. uczęszczający do szkoły spełniającej kryteria, jednak niewybranej do udziału w projekcie?
Odpowiedź jak wyżej (pytanie nr 10).

Pytanie 27. Czy konkurs 11.2.3 i trzy konkursy 11.2.2 i jeden 11.2.1 różnią się tylko zasięgiem terytorialnym?
Konkursy ogłoszone w ramach Działania 11.2 różnią się nie tylko zasięgiem terytorialnym. Z aplikowania o środki w ramach konkursu 11.2.3 wyłączone zostały jednostki samorządu terytorialnego będące członkami związku ZIT/RIT (podmioty te mogą być jedynie partnerami w projekcie). Ponadto w konkursach ogłoszonych w ramach Poddziałania 11.2.1 oraz 11.2.2 obowiązują szczegółowe kryteria dodatkowe dotyczące spójności projektu z przedsięwzięciami realizowanymi na obszarze objętym Strategią ZIT/RIT.

Pytanie 26. Czy w załączniku nr 6 do regulaminu konkursu - Wykaz dopuszczalnych stawek w tabelach są godziny zegarowe/lekcyjne, stawki za godz. zegarowe/lekcyjne?
- np. szkolenie Autocad – 30 godz. - 36zł / osobę
- czy zalecana ilość godzin (30) – to godziny lekcyjne (45min), czy zegarowe?
- czy stawka godzinowa dotyczy godziny lekcyjnej (45 min), czy zegarowej ?
W przypadku szkoleń/kursów przygotowujących do egzaminów certyfikowanych, a także szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe jako godziny szkoleniowe należy rozumieć pełną godzinę zegarową czyli 60 minut zajęć, a zatem stawka godzinowa rozumiana jest również jako godzina zegarowa.

Pytanie 25. Czy zakupione wyposażenie będące w klasyfikacji Koweziu jako ogólnodydaktyczne jest kwalifikowane z pkt. 2.1.13 regulaminu konkursu?
Wg Koweziu – pracownia to:
- wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni;
- infrastruktura pracowni;
- wyposażenie stanowisk.
W ramach drugiego typu projektu tj. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciadlających naturalne warunki pracy możliwy jest zakup wyposażenia ogólnodydaktycznego pracowni, zakup wyposażenia stanowisk dydaktycznych, a także sfinansowanie kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni, które wynikają np. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. Należy pamiętać, że wyposażenie pracowni powinno być zgodne z katalogiem rekomendowanego wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów opracowanym przez MEN i dostępnym na stronie www.koweziu.edu.pl.

Pytanie 24. Uczniowie klas czwartych technikum absolwentami zostają w kwietniu. Czy mogą zrealizować staż już jako absolwenci (po maturze) – w miesiącach czerwiec-sierpień?
O zakwalifikowaniu do projektu decyduje posiadany status ucznia, weryfikowany w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Uczeń programowo najwyższej klasy technikum może brać udział w projekcie maksymalnie do 31 sierpnia, tj. do końca roku szkolnego - zgodnie z art. 63 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.).

Pytanie 23. Czy wsparcie udzielane dla uczniów, o którym mowa w pkt. 2.1.6 h, tj. doradztwo edukacyjno-zawodowe może istnieć samodzielnie w projekcie, czy też może występować tylko w połączeniu ze wsparciem w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse uczniów na rynku pracy?
Doradztwo edukacyjno-zawodowe może występować w projekcie jako samodzielna forma wsparcia, niekoniecznie poprzedzająca wsparcie jakim są kursy/szkolenia kończące się certyfikatem/świadectwem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie. Jednakże w przypadku gdy projekt przewiduje wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (zaplanowano kursy/szkolenia kończące się certyfikatem/świadectwem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie) obligatoryjnym elementem jest doradztwo edukacyjno-zawodowe. Jest to kryterium dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej. Ponadto należy mieć na uwadze, iż wszystkie formy wsparcia planowane do realizacji w ramach projektu powinny wynikać z przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Obowiązkowy element każdego projektu muszą stanowić praktyki/staże zawodowe dla uczniów realizowane u pracodawców.

Pytanie 22. Proszę o wyjaśnienie ppkt. g w pkt. 2.1.6. Co mamy rozumieć poprzez wsparcie dot. zdobywania dodatkowych uprawnień? Jak te dodatkowe uprawnienia mają być potwierdzane? Czy chodzi tutaj tylko o kursy, których ukończenie skutkuje uzyskaniem konkretnych praw do wykonywania czynności, których wykonywanie nie byłoby możliwie bez uzyskania uprawnień, jak np. kurs prawa jazdy?
Poprzez wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy należy rozumieć wsparcie w postaci szkoleń/kursów zawodowych, które kończą się uzyskaniem certyfikatu bądź uprawnień niezbędnych do wykonywania konkretnej czynności (np. kurs dla operatorów wózków widłowych, kurs na uprawnienia SEP). Dodatkowe szkolenia i kursy zawodowe powinny być zgodne z kierunkiem kształcenia ucznia.

Pytanie 21. Czy określając wielkość wskaźnika “Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego” należy wliczać do tej liczby:
- szkoły doposażone wyłącznie w pomoce do prowadzenia doradztwa zawodowego;
- szkoły, których pracownie zostały doposażone wyłącznie w meble (np. krzesła) lub w sprzęt zaliczany do wyposażenia ogólnodydaktycznego (np. projektor), gdyż pozostałe wyposażenie planujemy sfinansować w ramach Działania 12.2 RPO WSL;
- zarówno technikum, jak i zasadniczą szkołę zawodową (czyli wliczać do wskaźnika 2 szkoły) należące do tego samego zespołu szkół i zlokalizowane w jednym budynku, jeżeli doposażana jest pracownia, z której korzystają uczniowie obydwu szkół.
Zgodnie z definicją wskaźnika “Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego” zawartą w regulaminie konkursu: Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe wyposażonych/doposażonych w ramach programu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach. W ramach projektu możliwe jest doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu lub warsztatów szkolnych, a zakres udzielonego wsparcia powinien być zgodny z katalogiem rekomendowanego wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów opracowanym przez MEN i dostępnym na stronie www.koweziu.edu.pl. A zatem zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego nie wlicza się do wskaźnika „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego. Do ww. wskaźnika wlicza się: zakup wyposażenia ogólnodydaktycznego pracowni, zakup wyposażenia stanowisk dydaktycznych, a także sfinansowanie kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni, które wynikają np. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. W sytuacji, kiedy w ramach zespołu szkół funkcjonują technikum oraz zasadnicza szkoła zawodowa, w przypadku zakupu doposażenia pracowni, z których korzystają uczniowie obydwu tych szkół do wskaźnika wliczamy 2 szkoły.

Pytanie 20. Czy określając wielkość wskaźnika “Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie ” należy uwzględniać nauczycieli, których udział w projekcie będzie polegał wyłącznie na odbyciu stażu w przedsiębiorstwie (co może nie generować w projekcie żadnych kosztów). Czy dobrze rozumiem, że nauczycieli tych nie wlicza się do wskaźnika “Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu “?
Zgodnie z definicją wskaźnika “Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie” zawartą w regulaminie konkursu wlicza się do niego również liczbę nauczycieli uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców o czasie trwania nie krótszym niż dwa tygodnie. Nauczycieli uczestniczących w stażach/praktykach u pracodawców wlicza się także do wskaźnika “Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu”. Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:
ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

Pytanie 19. Czy wskaźnik “Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie” obejmuje nauczycieli już posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych, podnoszących w ramach projektu swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych (studia nie są forma “współpracy z uczelnią”, a uczelnia nie jest “placówka doskonalenia nauczycieli”, stąd wątpliwość, jak przypisać tę formę wsparcia do definicji z pkt 3.1.9 c Regulaminu konkursu)?
Wskaźnik „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie” obejmuje zarówno nauczycieli już posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych objętych wsparciem w projekcie, jak i podnoszących w ramach projektu swoje kwalifikacje. Zgodnie z definicją ww. wskaźnika: Liczba nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem, w tym: liczba osób przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych w ramach studiów podyplomowych lub innych form doskonalenia zawodowego.

Pytanie 18. Zgodnie z regulaminem konkursu, zakupione wyposażenie powinno być zgodne z katalogiem dostępnym na stronie www.koweziu.pl. Czy jeżeli Wnioskodawca wykaże, iż zakup doposażenia, które nie jest dostępne na ww stronie, jest niezbędny do zaplanowanych zajęć i/lub rekomendowane przez pracodawców to możliwy będzie zakup takiego doposażenia?
Możliwy jest zakup wyposażenia, które nie zostało uwzględnione w szczegółowym katalogu wyposażenia pracowni/warsztatów szkolnych dla 190 zawodów opracowanym przez MEN pod warunkiem, że zasadność zakupu tego sprzętu będzie wynikała z przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoły/placówki kształcenia zawodowego. Diagnoza ta powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół/placówek kształcenia zawodowego.

Pytanie 17. Czy kwalifikowalny będzie zakup tablic multimedialnych, jeśli nie są one rekomendowane przez MEN ale Wnioskodawca wykaże ich niezbędność do efektywnego przeprowadzenia zajęć?
Odpowiedź jak wyżej (pytanie nr 21)

Pytanie 16. Czy możliwe jest doposażenie pracowni językowych jeśli Wnioskodawca planuje zajęcia z języków obcych zawodowych? Znajomość języka obcego została wskazana w efektach kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów a wyposażenie ww. pracowni zostało opisane na stronie KOWEZiU.
Biorąc pod uwagę fakt, że język obcy ukierunkowany zawodowo jest przedmiotem realizowanym w ramach kształcenia zawodowego, a efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, w tym efekty kształcenia w zakresie języka obcego ukierunkowanego zawodowo zostały zdefiniowane w podstawie programowej kształcenia w zawodach w zawartej w załączniku do Rozporządzenia MEN z dnia 7.02.2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184 z późn. zm.), doposażenie pracowni językowej jest możliwe. Zakres tego rodzaju wsparcia musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoły/placówki kształcenia zawodowego.
Pytanie 15. Czy Wnioskodawcę obowiązują także ilości sprzętu przewidzianego na stronie www.koweziu.pl na 1 ucznia?
Planując zakup doposażenia pracowni/warsztatów szkolnych Wnioskodawca powinien mieć na uwadze, że każdy uczeń powinien mieć zapewniony równy dostęp do sprzętu, narzędzi i materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie procesu edukacyjnego. Projektodawcę obowiązują ilości sprzętu wskazane w katalogu MEN a odstępstwo od tej reguły wymaga uzasadnienia.

Pytanie 14. Czy jeśli Wnioskodawca zaplanuje doposażenie pracowni rekomendowane przez MEN musi szczegółowo uzasadniać czy też wystarczy jedynie zapis wskazujący na ww. rekomendację?
Poza wymogiem zgodności zakupionego sprzętu z katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych rekomendowanym przez MEN, zakup doposażenia zawsze powinien wynikać z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół/placówek kształcenia zawodowego oraz pozostawać w zgodzie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tym samym zaplanowane wydatki wymagają uzasadnienia wskazującego na spełnienie w wym. warunków.
Pytanie 13. Czy kwalifikowalny będzie zakup stolików i krzeseł do doposażanych w ramach projektu pracowni?
Możliwy jest zakup krzeseł i stołów do pracowni, jeżeli zasadność zakupu tego rodzaju sprzętu będzie wynikała z przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoły/placówki kształcenia zawodowego z uwzględnieniem już posiadanego przez nie wyposażenia.

Pytanie 12. Czy stawki określone w wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług "Taryfikator" dla szkoleń/kursów przygotowujących dla egzaminów certyfikowanych obejmują także koszt przeprowadzenia egzaminów?
Zgodnie z informacją zawartą w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług stawki przyjęte dla szkoleń/kursów przygotowujących do egzaminów certyfikowanych nie obejmują kosztów egzaminów zewnętrznych/certyfikowanych, które Wnioskodawca umieszcza odrębnie w budżecie projektu.

Pytanie 11. Czy uśredniona stawka godzinowa brutto dla szkoleń / kursów certyfikowanych (21,00 zł) i dla szkoleń / kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe (20,00 zł) jest stawką na 1 osobę czy na grupę?
Uśredniona stawka godzinowa brutto dla szkoleń/kursów certyfikowanych oraz kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe jest stawką na 1 osobę.

Pytanie 10. Czy wydatki ponoszone w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień powinny zostać przewidziane we wniosku o dofinansowanie lub czy jest możliwe poniesienie tych kosztów jeśli dopiero na etapie realizacji projektu wyniknie taka konieczność (po zgłoszeniu się do projektu osoby której uczestnictwo będzie wymagało poniesienia tego rodzaju kosztów). Czy w trakcie realizacji projektu będzie można ubiegać się o zwiększenie wsparcia finansowego w związku z wprowadzeniem mechanizmu racjonalnych usprawnień?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 mechanizm racjonalnych usprawnień to konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom  z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN.
IZ RPO WSL 2014-2020 zapewnia możliwość finansowania i kwalifikowania wydatków związanych z mechanizmem racjonalnych usprawnień np. w przypadku projektów EFS poprzez elastyczność budżetu projektu, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Umożliwi to beneficjentom dokonywanie przesunięć środków w ramach budżetu na ten cel, w momencie pojawienia się w projekcie specjalnych potrzeb osoby lub osób z niepełnosprawnościami.
W przypadku braku możliwości pokrycia wydatków związanych z mechanizmem racjonalnych usprawnień, IZ RPO WSL 2014-2020 umożliwia wnioskowanie o zwiększenie wartości dofinansowania projektu w sposób pozwalający na szybkie podjęcie decyzji. Decyzję w sprawie finansowania mechanizmu racjonalnych usprawnień podejmuje IZ RPO WSL 2014-2020 będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu, biorąc pod uwagę zasadność i racjonalność poniesienia dodatkowych kosztów oraz dostępność środków finansowych.

Pytanie 9. Czy doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy stażysty będzie stanowić pomoc publiczną w projekcie/ de minimis czy doposażenie szkoły / warsztatu to pomoc publiczna?
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu to do obowiązków wnioskodawcy przy tworzeniu projektu należy ustalenie, czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis i wypełnienie określonych pól we wniosku o dofinansowanie, jeżeli stwierdzono ich wystąpienie. Należy przede wszystkim określić, czy wnioskodawca w ramach składanego na konkurs projektu będzie odbiorcą pomocy de minimis lub pomocy publicznej, oraz czy będzie udzielać wsparcia podmiotom, które są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących pomocy publicznej.
Wystąpienie pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis w projekcie uzależnione jest przede wszystkim od rodzaju i charakteru proponowanego w ramach projektu wsparcia oraz od rodzaju grupy docelowej, której dane wsparcie ma zostać udzielone. Ustalenie, czy w danym przypadku pomoc publiczna występuje, możliwe jest po zbadaniu, czy zostały spełnione poniższe przesłanki tj. czy wsparcie:
- jest udzielane przedsiębiorcy;
- jest przyznawane przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych;
- jest udzielane na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku;
- ma charakter selektywny;
- zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Pytanie 8. Czy partycypacja przez pracodawcę 5% udziału w kosztach utworzenia/organizacji staży może stanowić wkład własny w projekcie?
Udział finansowy pracodawców w organizacji staży i/lub praktyk zawodowych może stanowić wkład własny w projekcie. Należy mieć na uwadze, iż Projektodawca jest zobowiązany do wskazania udziału finansowego pracodawcy w organizacji staży i/lub praktyk zawodowych w sposób umożliwiający identyfikację wkładu własnego w budżecie wniosku o dofinansowanie.
Pytanie 7. W jaki sposób jest weryfikowana trwałość projektu w odniesieniu do wyposażenia pracowni nauki zawodu, warsztatów?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „W przypadku projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i FS, niedotyczących inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych, zachowanie trwałości projektu oznacza utrzymanie inwestycji lub miejsc pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej”. Projekty realizowane w ramach Działania 11.2 powinny zakładać trwałość w zakresie wykorzystania doposażenia zakupionego dzięki EFS do prowadzenia zajęć edukacyjnych, co będzie weryfikowane na reprezentatywnej próbie szkół/placówek objętych wsparciem w ramach RPO do 4 tygodni po zakończeniu projektu w ramach wizyt monitoringowych przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO lub Instytucji Pośredniczącej.

Pytanie 6. Czy koszty doposażenia są limitowane?
Limitowane kategorie kosztów dotyczą wydatków ponoszonych w ramach środków trwałych oraz cross financingu. Pamiętać należy o tym, iż w ramach każdego projektu limit środków trwałych i cross-financingu łącznie nie może przekroczyć 20% wartości projektu. Wydatki objęte cross-financingiem w projekcie nie mogą przekroczyć 10 % wartości projektu. Konieczność poniesienia wydatków w ramach cross-financingu oraz środków trwałych musi być bezpośrednio wskazana we wniosku o dofinansowanie i uzasadniona.
Pytanie 5. Czy 5% udział pracodawców w kosztach organizacji staży praktyk jest obowiązkowy?
Udział pracodawców w kosztach organizacji staży/praktyk nie jest obowiązkowy, jest to kryterium dodatkowe, nieobligatoryjne, weryfikowane na etapie oceny merytorycznej projektu. Za spełnienie tego kryterium można uzyskać dodatkowo 1 pkt.

Pytanie 4. Czy katalog wyposażenia opracowany przez MEN umieszczony na stronie internetowej www.koweziu.edu.pl jest katalogiem zamkniętym, czy trzeba brać pod uwagę katalog men czy diagnozę?
Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych co do zasady powinno być zgodne z katalogiem opracowanym przez MEN. Jednakże należy mieć na uwadze, iż wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest dokonywane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia. W związku z powyższym w szczególnie uzasadnionych przypadkach jest możliwość zakupu wyposażenia spoza katalogu udostępnionego na stronie internetowej www.koweziu.edu.pl. W każdym takim przypadku we wniosku o dofinansowanie projektu powinny znaleźć się informacje z diagnozy uzasadniające potrzebę zakupu wyposażenia spoza listy MEN.

Pytanie 3. W jakiej formie powinna zostać sporządzona diagnoza?
Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę prowadzącą kształcenie zawodowe lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Jednocześnie diagnoza powinna zostać sporządzona w formie pisemnej przed przystąpieniem do realizacji projektu.

Pytanie 2. Czy wsparcie w projekcie może być skierowane wyłącznie do nauczycieli?
Nie, udział nauczycieli w projekcie będzie możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań skierowanych do uczniów.

Pytanie 1. W jakim okresie roku szkolnego powinny być realizowane staże / praktyki zawodowe, czy to jest gdzieś określone?
IOK nie określiła w regulaminie konkursu okresu w trakcie roku szkolnego, w którym powinny być realizowane staże/praktyki zawodowe. Wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu muszą mieścić się w okresie jego realizacji. Staże można przeprowadzać zarówno w trakcie roku szkolnego jak i w okresie ferii czy wakacji o ile nie jest to sprzeczne z prawodawstwem krajowym.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś