Przejdź do treści głównej

Poddziałanie 8.3.2 Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy i 9.2.6 Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne - spotkanie informacyjne 27 czerwca 2017 r.


Pytanie 1. Czy z osobą zatrudnioną w ramach umowy o pracę można zawrzeć umowę zlecenie na realizację projektu?
Odpowiedź, 7.07.2017 r.
Wytyczne
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w Podrozdziale 6.16.1 pkt 3 stanowią, że (…) W przypadku, gdy osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem beneficjenta, jej zaangażowanie do projektu lub projektów może mieć miejsce wyłącznie na podstawie stosunku pracy lub umowy, w wyniku której następuje wykonanie oznaczonego dzieła, o której mowa w sekcji 6.16.2 pkt 4. Jednocześnie w Podrozdziale 6.16.2 pkt 2 Wytyczne stanowią, że (…) Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta, są niekwalifikowalne, przy czym nie dotyczy to umów o dzieło, o których mowa w pkt 4.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś