Przejdź do treści głównej

Ocena i badanie ofert- szkolenie 05.11.2019


Pytanie 1. Czy informacja wykonawcy w trakcie postępowania np. o wyrażeniu zgody na poprawienie omyłek w ofercie, przysłana wyłącznie mailem (brak fizycznego dokumentu) jest właściwa? Czy należy uznać taką odpowiedź?

Odpowiedź.

Zgodnie z art. 9 PZP  Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej (a nie dokumentowej).  Jako że PZP nie definiuje formy pisemnej, należy posłużyć się definicją z KC (na mocy odesłania z art. 14 PZP). Zgodnie z art. 78 KC  do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.  Z formą pisemną zrównana jest forma elektroniczna opatrzona podpisem elektronicznym (art. 78 (1) KC. Forma dokumentowa (art. 77(2) KC) nie jest zrównana z formą pisemną (wymaganą w art. 9 PZP).

Zgoda na poprawienie omyłki może być - po podpisaniu własnoręcznym podpisem przekazywana w postaci oryginału za pośrednictwem poczty lub kuriera, a także osobiście (sposoby komunikacji dopuszczone w SIWZ). Może być także przekazywana w postaci skanu tj. kopii dokumentu sporządzonego w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej (także dopuszczonej w SIWZ). Tutaj dokument będzie miał wymaganą formę pisemną, zaś zamawiający otrzyma jego obraz (skan), co nie jest zakazane w PZP, gdyż PZP nie wymaga w tym przypadku przekazania oryginału dokumentu w formie pisemnej, a jedynie wymaga jego sporządzenia w formie pisemnej (art. 9 PZP).

Wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej dokumentu nieopatrzonego podpisem (informacja w treści maila) oznacza, że nie jest to ani oryginał, ani kopia oryginału sporządzonego w formie pisemnej (znając adres mailowy z którego otrzymaliśmy pismo możemy jedynie przyznać jej charakter formy dokumentowej). To oznacza, że dokument taki nigdy w formie pisemnej nie powstał - nie jest przez to zachowana forma pisemna wymagana w art. 9 PZP. Nic nie sprzeciwia się wezwaniu wykonawcy do złożenia dokumentu z zachowaniem formy pisemnej - przy czym może to być oryginał lub kopia dokumentu sporządzonego w formie pisemnej przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza


Pytanie 2. Czy wykonawca może udzielić pracownikowi firmy pełnomocnictwa do podpisania umowy o zamówienie publiczne? Pełnomocnictwa udziela prezes spółki.

Odpowiedź.

Jak najbardziej taka sytuacja jest możliwa na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś