Przejdź do treści głównej

Zamówienia publiczne do 130 000 zł, w tym rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020


Pytanie 1. Czy art. 70 (1) kc ma zastosowanie do konkretnych postępowań jako odrębny tryb? Czy należy brać zapis pod uwagę ogólnie w treści Regulaminu wewnętrznego przy udzielaniu zp poniżej 130 000 zł?

Odpowiedź.

Postanowienia art. 701 kodeksu cywilnego powinny być brane pod uwagę przy określaniu zasad udzielania zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych netto, np. w Regulaminie wewnętrznym. Nie stanowią one, w tym kontekście, odrębnego trybu zawierania umów, który byłby obligatoryjny. Uwzględnienie ww. przepisów oznacza, że ilekroć zamówienie poniżej 130 000 zł udzielane jest poprzez zorganizowanie przetargu to przetarg taki powinien odpowiadać przepisom określonym w kodeksie cywilnym.

Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

Pytanie 2. Bardzo proszę o opinię na temat ewentualnych możliwości zmian parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia (wymiary poszczególnych elementów  inne niż proponowane w opisie zamówienia i potwierdzone przez wykonawcę w złożonej ofercie) po stronie wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź.

Okoliczności uzasadniające dokonanie zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w art. 455 ZamPublU. Okoliczności zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia zasady konkurencyjności określają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczna”). Przepis PZP i postanowienia Wytycznych określają okoliczności jakie muszą zostać spełnione, aby zmiana była zgodna z przepisami prawa. Przepis odnosi się do zawartych już umów. Niekiedy jednak konieczność dokonania zmiany w umowie ujawnią się jeszcze przed jej zawarciem. Działanie takie jest możliwe i dopuszczalne zgodnie z ustawą PZP.

Warunkiem jest jednak dopuszczalności wprowadzenia takiej zmiany już po zawarciu umowy. Jeśli zmiana umowy jest dopuszczalna już po zawarciu umowy, nie ma konieczności formalnego zawierania umowy w pierwotnej treści a następnie natychmiastowe podpisywania aneksu. Dopuszczalne jest wprowadzenie tej zmiany już bezpośrednie od treści pierwotnej umowy.

Możliwość taką dopuszcza również KIO w wyroku z dnia 10.02.2009 r. (KIO/UZP 125/09), gdzie Izba , stwierdziła, że: Nie ma przeszkód, aby przepis art. 144 ust. 1 ustawy PZP (obecnie art. 455 ust. 1 nowej ustawy PZP) zastosować odpowiednio po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy. Skoro ustawodawca dopuszcza - w określonych sytuacjach - dokonywanie zmian postanowień umowy już zawartej to tym bardziej możliwe są zmiany w przyszłej umowie".

W wyroku z dnia 9.02.2010 r. (KIO/UZP 54/10) Izba orzekła, że brak jest przeszkód do uznania, że jeśli pod określonymi rygorami ustawy dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, to zmiana taka jest możliwa po wyborze, ale przed podpisaniem. Jednocześnie w orzeczeniu tym KIO podkreśla, warunkiem sine qua non dopuszczenia takiej możliwości jest jej dopuszczalność takiej zmiany już po zawarciu umowy (na podstawie art. 144 p.z.p.).

W ocenie autorki odpowiedzi, skoro za dopuszczalne uznaje się zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego przed jej zawarciem (w określonych okolicznościach) to za dopuszczalne uznać należy również takie zmiany w umowach zawieranych w wyniku przeprowadzenia zasady konkurencyjności.

Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

Pytanie 3. "Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane przez Zamawiającego, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy PZP:
a) Czy konieczne jest zlecanie kosztorysu inwestorskiego?
b) Czy szacowanie można oprzeć na kwocie, która została wpisana w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź.

Ad. a) Zasady szacowania wartości zamówienia w przypadku podmiotów niezobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a realizujących projekty współfinansowane ze środków unijnych określają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: „Wytyczne”).

Zgodnie z punktem 6.5 ppkt 10) Wytycznych: Podstawą ustalenia wartości zamówienia w ramach projektu jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), ustalone z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w pkt 7 lit. g. Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania).

Wytyczne nie wprowadzają szczególnych postanowień odnoszących się do szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane, w szczególności odpowiadających treści przepisów art. 34 ustawy PZP.

W związku z tym taki podmiot nie ma obowiązku zlecenia sporządzenia kosztorysu inwestorskiego w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

Ad b) Zgodnie z punktem 6.5 ppkt 10) Wytycznych: Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania). Oznacza to, że jeśli we wniosku o dofinansowanie zawarto dostatecznie szczegółowe informacje pozwalające na przeprowadzenie kontroli sposobu szacowania wartości zamówienia oraz ustalenie, że została ono dokonane z należytą starannością, wówczas dane zawarte we wniosku będą wystarczające. W ocenie autorki odpowiedzi nie będzie jednak wystarczające powołanie się wyłącznie na kwotę określoną we wniosku o dofinansowanie, jeśli z wniosku nie będzie wynikało na jakiej podstawie kwota taka została wyliczona.

Podmioty wydatkujące środki publiczne pochodzące z dofinansowania unijnego (niezależnie od tego, czy są zobowiązane do stosowania przepisów ustawy czy też nie) mają obowiązek ustalenia wartości zamówienia z należytą starannością, a staranność ta powinno zostać właściwie udokumentowana. Nie jest zatem wystarczające powołanie się na samą kwotę szacunkowej wartości. Konieczne jest wykazania, udokumentowanie sposobu w jaki została ustalona.

Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś