Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy – spotkanie informacyjne 19 maja 2017 r.


Pytanie 5. W jaki sposób badany jest potencjał Wnioskodawcy? Na podstawie jakich kryteriów będzie oceniane doświadczenie Wnioskodawcy?
Odpowiedź, 24.05.2017 r.
Na etapie oceny formalnej, IOK weryfikować będzie potencjał finansowy Wnioskodawcy, który zostanie wskazany we wniosku o dofinansowanie tj. suma bilansowa lub roczny obrót lidera i partnera (jeśli dotyczy). Treść kryterium wraz definicją znajduje się pkt. 4.1 Regulaminu konkursu nr (RPSL.08.03.02- IZ.01-24-145/17).

We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca opisuje posiadane doświadczenie na rzecz grupy docelowej, w danym obszarze merytorycznym oraz na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu. Ponadto przedstawia potencjał kadrowy/merytoryczny/techniczny i wskazuje w jaki sposób będzie zarządzał projektem EFS. Są to aspekty, które podlegają ocenie na etapie oceny merytorycznej.

IOK rekomenduje Wnioskodawcom zapoznanie się ze wzorem Karty Oceny Merytorycznej, (zał. nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02- IZ.01-24-145/17), która szczegółowo określa możliwą do uzyskania liczbę punktów dotyczącą weryfikacji doświadczenia Wnioskodawcy (tj. kryterium merytoryczne punktowe Czy projektodawca posiada doświadczenie i potencjał pozwalające na efektywną realizację projektu?”).

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 4. W ramach 5 typu projektu w ramach konkursu tj. „działań ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy” Wnioskodawca powinien realizować wsparcie w oparciu o analizę występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych u danego pracodawcy. Czy diagnoza może stanowić jeden z elementów projektu tzn. czy opracowanie analizy będzie działaniem merytorycznym finansowanym z EFS?
Odpowiedź, 24.05.2017 r.
Analiza występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy powinna zostać przeprowadzona i opracowana w formie dokumentu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17.

Jest to warunek obligatoryjny bowiem wnioski/wyniki z przeprowadzonej „Analizy” muszą zostać wskazane we wniosku w części B.11.2 Opis sytuacji problemowej grup docelowych objętych wsparciem oraz opis rekrutacji do projektu. Zawarcie w projekcie tej informacji warunkuje spełnienie kryterium dostępu weryfikowanego na etapie oceny merytorycznej „Czy projekt jest realizowany w oparciu o analizę występowania niekorzystnych czynników ryzyka w miejscu pracy?”

Koszt opracowania samej „Analizy” jest kosztem niekwalifikowanym w ramach projektu.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 3. Czy projektodawca już na etapie wniosku o dofinansowanie musi wskazać konkretnie do jakiego pracodawcy/grup pracowników oferuje wsparcie? Czy też dobór pracodawców i pracowników odbywa się dopiero na etapie realizacji projektów?
Odpowiedź, 24.05.2017 r.
Działania w ramach 5 i 6 typu operacji dotyczące eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz przekwalifikowania pracowników powyżej 50 roku życia mają charakter projektów zamkniętych tj. dedykowanych konkretnym pracodawcom i ich pracownikom. Oznacza to, że są one odpowiedzią na potrzeby pracodawcy w tym zakresie.

Projektodawca już na etapie wniosku o dofinansowanie wskazuje do kogo adresuje wsparcie w ramach projektu uzasadniając to m.in. wynikami przeprowadzonej u danego pracodawcy Analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy (dot. typ 5).

W przypadku typu 6 operacji projektodawca opisuje we wniosku o dofinansowanie planowane działania dotyczące przekwalifikowania pracowników – uczestników projektu. Projektodawca powinien zaplanować wsparcie w taki sposób, aby umożliwić pracownikom możliwość kontynuowania pracy w obrębie tego samego przedsiębiorstwa w warunkach niestanowiących znacznego obciążenia dla zdrowia danego pracownika.

Tym samym projektodawca powinien już na etapie wniosku o dofinansowanie wskazać pracodawców i ich pracowników, do których będzie adresowany projekt.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 2. Czy Operator realizujący projekt na rzecz pracowników u danego pracodawcy/pracodawców może uwzględnić w budżecie projektu wydatki dotyczące modernizacji stanowisk pracy grupy docelowej?
Odpowiedź, 24.05.2017 r.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17 w uzasadnionych przypadkach możliwe jest doposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczestników projektu, mające na celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

Jeżeli Projektodawca zamierza realizować projekt jako tzw. „operator” na rzecz zdefiniowanych we wniosku pracodawców i ich pracowników oraz oferować wsparcie np. w postaci modernizacji stanowisk pracy (tj. np. zakup środków trwałych, zakup środków w ramach kategorii niepodlegających limitom do 3500,00zł netto) należy wziąć pod uwagę formułę partnerstwa z tymi pracodawcami. Przyjmując takie rozwiązanie będzie możliwe wykazanie w budżecie projektu stosowanych wydatków dot. modernizacji stanowisk pracy po stronie Partnera projektu (dedykowany pracodawca/pracodawcy).

IOK dopuszcza możliwość finansowania środków trwałych na warunkach określonych w „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

Dodatkowo, IOK wskazuje, że w tym wypadku to Projektodawca (tzw. operator) ze względu na zakres projektu i zadania jakie oferuje będzie podmiotem udzielającym pomocy de minimis/publicznej (jeśli dotyczy), zaś pracodawcy stają się odbiorcami pomocy jaka jest im udzielana jako jeden z elementów projektu.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 1. W jakim terminie należy zweryfikować osiągnięcie wskaźnikaLiczba osób, którego po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”?
Odpowiedź, 24.05.2017 r.
IOK wskazuje, że wskaźnik mierzony jest do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś