Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zamówienia publiczne od 1 stycznia 2021 r. po nowelizacji ustawy – szkolenie 15-16 wrzesnia 2021 r.


Pytanie 1. Czy osoby tworzące OPZ, które podpisują oświadczenie przed rozpoczęciem prac nad postępowaniem, że nie są prawomocnie skazane, są zobligowane do oświadczenia 56 ust. 2 po otwarciu ofert?


Odpowiedź

Zarówno oświadczenie o braku konfliktu interesów (art. 56 ust. 1 i 2 ustawy PZP) jak i oświadczenie o braku skazania za określone przestępstwa (art. 56 ust. 3 ustawy PZP) składane są przez ten sam krąg podmiotów: kierownika zamawiającego, członków komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia.

Literalna interpretacja art. 56 ustawy PZP wskazuje, że oświadczenia takie składają co do zasady osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania, a nie jego przygotowaniem. Przez prowadzenie postępowania należy rozumieć czynności dokonywane od momentu jego wszczęcia do czasu zakończenia. Dodatkowo jednak ustawodawca wskazał, że oświadczenie składają osoby „mogące mieć wpływ na wynika postępowania”.

W „Prawo zamówień publicznych Komentarz” pod redakcją H. Nowaka, M. Winiarza opublikowanym na stronach internetowych UZP wyjaśniono co należy rozumieć pod pojęciem „osób mogące wpłynąć na wynik przeprowadzanego postępowania”. Chodzi o osoby, które: „(…) w szczególności poprzez dokonywanie takich czynności, które prowadzą do możliwości uzyskania zamówienia przez wykonawcę, z którym osoby te są powiązane, jak i zwiększają szanse danego wykonawcy na uzyskanie zamówienia”.

W innej części ww. Komentarza wskazano także, że „Wyłączenie z uwagi na konflikt interesów [art. 56 ust. 1 i 2 – przy. autorki odpowiedzi] nie dotyczy osób wykonujących czynności przed wszczęciem postępowania, związanych z jego przygotowaniem, jeżeli osoby te następnie nie wykonują żadnych czynności po wszczęciu postępowania". Co więcej takie samo wyjaśnienie zamieszczono w odniesieniu do wyłączenia z uwagi na skazanie: „Przesłanka ta obejmuje analogiczny krąg osób jak te podlegające wyłączeniu z uwagi na konflikt interesów, tj. dotyczy osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania".

Mając zatem na względzie całokształt regulacji, w szczególności jej cel oraz wyjaśnienia UZP, należałoby przyjąć, że pod pojęciem „osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania” należy rozumieć osoby, które nie pełnią funkcji kierownika zamawiającego, członków komisji przetargowej, biegłych czy pełnomocników, ale działają na etapie prowadzenia postępowania w taki sposób, że mogą, chociażby pośrednio, wpływać na jego wynik. Przykładem takiej osoby mógłby być radca prawny, który doradza na etapie prowadzonego postępowania.Taką interpretację zdaje się potwierdzać przepis art. 56 ust. 6 ustawy PZP, gdzie wskazano, że oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy PZP, składa się przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia.

Oznacza to, że osoba dokonująca opisu przedmiotu zamówienia (który zaliczany jest do etapu przygotowania postępowania) nie składa oświadczenia przed przystąpieniem do jego sporządzenia, ale przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania – jeśli w nich uczestniczy.

Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

Pytanie 2. Czy wartość zamówień podobnych może być wyższa od wartości zamówienia podstawowego?

Odpowiedź

Wartość podobnego zamówienia na usługi i roboty budowlane, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP może być wyższa niż wartość zamówienia podstawowego.

Limit 50% wartość tego zamówienia został zniesiony już w 2016 r. UZP po zniesieniu limitu sporządził raport, w którym badał m.in. wpływ zmiany przepisu na wartość zamówień podobnych. Z raportu wynika, że w niektórych sytuacjach wartość zamówień podobnych sięgała 200% zamówienia podstawowego – co nie zostało w Raporcie uznane za nieprawidłowe. Należy jednak pamiętać, że wartość ta musi być każdorazowo uwzględniona w wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/39842/Raport-zamowienia-podobne.pdf

Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską


Pytanie 3. 
Czy wartość zamówień podobnych może przekraczać wartość zamówienia podstawowego? W starej ustawie PZP było ograniczenie do 50 %, co w nowej ustawie wykreślono. Czy w przypadku udzielania zamówień podobnych Zamawiający szacuje wartość dla danego zamówienia podobnego, czy stosuje tryb jak w zamówieniu pierwotnym?

Odpowiedź

W zakresie pierwszej części pytania, odpowiedź zawiera się w odpowiedzi na pytanie 2.

Szacunkowa wartość zamówienia ustalana jest odrębnie dla każdego zamówienia. Zamówienie z wolnej ręki udzielane na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP stanowi odrębne postępowanie, dla którego szacunkowa wartość zamówienia powinna zostać obliczona odrębnie zgodnie z zasadami obliczania wartości zamówienia określonymi w ustawie PZP.

Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś