Przejdź do treści głównej

Poddziałanie 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – (RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16)


Pytanie 15. Czy zakup wyposażenia np. laptopów dla pracowników punktów rekrutacyjnych zatrudnionych na umowę o pracę stanowi koszt kwalifikowalny w ramach kosztów bezpośrednich w niniejszym konkursie?
Odpowiedź, 03.01.2017 r.
Zgodnie z punktem 6.64 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16, w ramach niniejszego konkursu poza standardowymi kosztami bezpośrednimi, ze względu na specyfikę projektów operatorskich, dopuszcza się wykazanie poniższych kosztów pozyskania przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli jako kosztów bezpośrednich:
- koszty wynagrodzenia (lub zlecenia) osób wykonujących bezpośrednio rozmowy z potencjalnymi zainteresowanymi przedsiębiorcami (w tym koszty dojazdu, delegacji, kosztów administracyjnych) jedynie w zakresie pomocy w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych, formularzy, wypełnieniu umowy, również w sytuacji gdy potencjalnie zainteresowany przedsiębiorca nie złoży dokumentów rekrutacyjnych, nie podpisze umowy koszty są kwalifikowalne. Od momentu podpisania umowy z danym przedsiębiorstwem kontakt z danym przedsiębiorstwem stanowi koszty pośrednie i dla rozgraniczenia kosztów pośrednich i bezpośrednich obsługą po podpisaniu umowy powinni zajmować się doradcy klienta lub inny personel który nie jest w tym samym czasie finansowany z kosztów bezpośrednich związanych z pozyskiwaniem przedsiębiorstw. Koszty pracy koordynatora lub kierownika osób zajmujących się pozyskaniem przedsiębiorców są kosztami pośrednimi.
-    koszty wynagrodzenia (lub zlecenia) kontrolerów usług rozwojowych (w tym koszty bezpośrednio związane z procesem kontroli min. koszty dojazdu, koszty administracyjne etc.). Równocześnie podkreślić należy, że koszty pracy koordynatora lub kierownika kontroli są kosztami pośrednimi.entZatem zakup wyposażenia stanowiska pracy pracownika punktu rekrutacyjnego np. laptopa nie jest wydatkiem kwalifikowanym w kosztach bezpośrednich.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 14. W związku z Konkursem w ramach poddziałania 8.2.3 proszę o informację, czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć koszty administracyjne związane z prowadzeniem infolinii, o której mowa jest w załączniku 10 Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim?
Odpowiedź, 19.12.2016 r.
Zgodnie z przywołanymi przepisami Regulaminu (pkt 6.64) oraz załącznika 10 (pkt 65), koszty administracyjne związane z prowadzeniem infolinii co do zasady można zaliczyć do kosztów bezpośrednich związanych z pozyskiwaniem przedsiębiorstw, pod warunkiem że:
1) nie przekraczają stawek rynkowych i stawek obowiązujących u Wnioskodawcy
oraz
2) są związane wyłącznie z pomocą w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych, formularzy i umów na etapie przed podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie i Wnioskodawca będzie w stanie udowodnić to na etapie kontroli.
Należy przy tym pamiętać, że, zgodnie z Regulaminem konkursu, Wnioskodawca wprowadzając do katalogu kosztów bezpośrednich koszty pozyskania przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli powinien mieć na uwadze, że tym samym zmniejsza pulę środków pozostałych na dotację wypłacane MSP. Projekty, które będą miały niższe koszty związane z pozyskaniem przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli będą więc bardziej atrakcyjne dla potencjalnych przedsiębiorstw. Dla oceniających w ramach Panelu Ekspertów ten fakt może być ważnym elementem oceny.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 13. W związku z Konkursem w ramach poddziałania 8.2.3 proszę o informację, czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć koszty administracyjne związane z prowadzeniem punktu dystrybucji środków, o których mowa jest w załączniku 10 Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim?
Odpowiedź, 19.12.2016 r.
Koszty administracyjne związane z prowadzeniem punktu dystrybucji co do zasady można zaliczyć do kosztów bezpośrednich pod warunkiem że:
1) nie przekraczają stawek rynkowych i stawek obowiązujących u Wnioskodawcy
oraz
2) są związane wyłącznie z pomocą w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych, formularzy i umów (na etapie przed podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie) i/lub z obowiązkami kontrolerów usług rozwojowych i Wnioskodawca będzie w stanie udowodnić to na etapie kontroli.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z Regulaminem konkursu, Wnioskodawca wprowadzając do katalogu kosztów bezpośrednich koszty pozyskania przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli powinien mieć na uwadze, że tym samym zmniejsza pulę środków pozostałych na dotację wypłacane MSP. Projekty, które będą miały niższe koszty związane z pozyskaniem przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli będą więc bardziej atrakcyjne dla potencjalnych przedsiębiorstw. Dla oceniających w ramach Panelu Ekspertów ten fakt może być ważnym elementem oceny.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 12. Zgodnie z kryterium premiującym "Czy Wnioskodawca lub partner posiadają co najmniej 1 rok doświadczenia z zakresu udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis" we wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien wskazać miesiąc i rok od kiedy posiada dostęp do aplikacji SHRIMP oraz podać login.
Proszę o wskazanie jakie informacje należy zawrzeć we wniosku, jeżeli Wnioskodawca posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy publicznej/ de mini mis z lat, w których system SHRIMP jeszcze nie funkcjonował (tj. w latach 2012-2013).
Odpowiedź, 19.12.2016 r.
W przypadku, o którym mowa w pytaniu, należy zawrzeć we wniosku:
1) liczbę podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej lub pomocy de minimis wraz z podaniem tytułu udzielenia pomocy;
2) daty pierwszego i ostatniego dnia udzielenia pomocy, o której mowa w punkcie 1;
3) numery NIP beneficjentów pomocy, którym udzielono pomocy w pierwszym i ostatnim dniu jej udzielania zgodnie z punktem 2.

Zaznaczyć ponadto należy, że w przypadku wybrania projektu do dofinansowania Operator PSF powinien bez zbędnej zwłoki, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, rozpocząć procedurę rejestracji w systemie SHRIMP.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 11.
Prosimy o przybliżenie sposobu rozliczenia 15% wkładu własnego wnioskodawcy w formie wpłat od pracodawców z tytułu uzyskanego wsparcia. Czy wpłaty te stanowią dodatkowe 15% opłaty za zrealizowane na rzecz pracodawcy usługi rozwojowe? Jeżeli nie, to jak pokryty zostanie ten brak w kosztorysie projektu wobec 85% dofinansowania ze strony Instytucji Finansującej?
Odpowiedź, 25.11.2016 r.
Zgodnie z punktem 6.30 podpunkt 3 Regulaminu konkursu, wkład własny w postaci finansowej wykazany przez projektodawcę w projekcie może pochodzić z wpłat pracodawców z tytułu uzyskanego wsparcia.
Ponadto, zgodnie z punktem 22 Opisu systemu wdrażania PSF w województwie śląskim, koszty pojedynczej usługi rozwojowej w zakresie niedofinansowanym w ramach PSF mogą stanowić wkład własny w projekcie.
W związku z powyższym w ramach projektu 8.2.3 wkład własny zostanie pokryty ze środków przedsiębiorstw biorących udział w projekcie, które to środki zostaną – w wysokości zgodnej z Opisem systemu wdrażania PSF w województwie śląskim – wpłacone projektodawcy (Operatorowi PSF) na utworzone przez niego konto przedpłacone jako warunek skorzystania przez przedsiębiorstwo z usługi rozwojowej. Projektodawca (Operator PSF) nie ma obowiązku wnoszenia wkładu własnego do projektu ze środków własnych.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 10. Prosimy o wskazanie, dlaczego IOK opracowując przedmiotowy dokument założyła, że przedsiębiorstwo które korzysta z dofinansowania usług rozwojowych na podstawie przepisów o pomocy publicznej (a nie pomocy de minimis) może korzystać z mniejszej intensywności wsparcia, niż wynika to z przedmiotowych przepisów?
Odpowiedż, 25.11.2016 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w sierpniu 2016 r. wystosował do Ministerstwa Rozwoju pismo z prośbą o interpretację zapisów dotyczących pomocy publicznej, zawartych w wytycznych właściwych w zakresie przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian.
Otrzymana interpretacja opiera się na założeniu, zgodnie z którym Podmiotowy System Finansowania jest odrębnym systemem dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych, funkcjonującym niezależnie od przepisów o pomocy publicznej.
W związku z tym punkt 19 ww. wytycznych oznacza, że w sytuacji, w której dany podmiot utracił możliwość korzystania z pomocy de minimis poziom wkładu własnego, który musi zostać wniesiony do PSF w związku z korzystaniem z pomocy publicznej, należy wyliczać tylko od tej części usługi, która jest dofinansowana, tj. pomniejszonej o wkład własny z tytułu PSF.
Wobec powyższego, wkład własny z tytułu korzystania z pomocy publicznej stanowi odrębny, dodatkowy wkład własny i nie można w jego ramach uwzględniać części wkładu własnego, który wnosi dany podmiot w ramach PSF. Uzupełnienie „dodatkowego” wkładu własnego, wnoszonego w ramach pomocy publicznej, „podstawowym” wkładem własnym, wnoszonym z tytułu korzystania z PSF, jest niedopuszczalne.
Ponadto, „Wymóg współfinansowania usługi rozwojowej przez przedsiębiorcę, określony w rozdziale 4.1 pkt 6 Wytycznych Ministra Rozwoju w sprawie przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 nie może być stosowany zamiennie z wymogiem współfinansowania usługi zgodnie z intensywnością pomocy, określonym w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014. Oba wkłady powinny być sumowane i określać łączną kwotę wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę w związku z udziałem w danej usłudze rozwojowej”.
Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jest związany interpretacją Ministerstwa Rozwoju.
Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w wyniku ponownego zapytania skierowanego do Ministerstwa Rozwoju po zapoznaniu się z wątpliwościami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 9. W punkcie B.11.1 generatora wniosków LSI Śląskie w zakresie "Instytucji objętych wsparciem" generator pozwala na wpisanie maksymalnie trzycyfrowej liczby, jednak wnioskodawca wsparciem planuje objąć 1200 instytucji, a takiej liczby nie można wpisać w tym polu. Proszę o informację czy można usunąć ten problem lub co należy zrobić w tej sytuacji? Czy można wpisać faktyczną liczbę instytucji w innym opisowym punkcie wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem?
Odpowiedź, 25.11.2016 r.
W opinii WUP w Katowicach nie ma przeciwwskazań dla wpisania w innej części wniosku o dofinansowanie informacji o faktycznej liczbie instytucji planowanej do objęcia wsparciem (wraz z uzasadnieniem). Jednakże należy podkreślić, iż powyższy sposób procedowania spowoduje zmniejszenie dostępnej liczby znaków w polu tekstowym, w jakim postanowią Państwo wpisać powyższe informacje.
Co więcej, jeśli w sekcji B.11.1. "Osoby i/lub podmioty/instytucje, które zostaną objęte wsparciem" w polu "Instytucje objęte wsparciem" nie zostanie wpisana zgodna ze stanem faktycznym liczba instytucji, jaką Państwo planują objąć wsparciem,to w konsekwencji w sekcji C.2.3 "Podsumowanie projektu" pole "Koszt przypadający na Instytucję" zostanie automatycznie uzupełnione błędną wartością.
Sugeruje się zatem zastosowanie następującego rozwiązania: zakończenie prac nad pozostałymi częściami wniosku o dofinansowanie, a następnie zgłoszenie do Głównego Administratora Merytorycznego LSI IZ RPO WSL 2014-2020(dalej: GAM) gotowości do złożenia wniosku, GAM odpowiednio zmodyfikuje wartość w polu "Instytucje objęte wsparciem", wyliczenie w sekcji "Podsumowanie projektu" uzupełni się poprawnie, a Państwo będą mogli złożyć wniosek z poprawnymi wartościami.

Należy jednakże mieć na uwadze, że powyższa prośba o modyfikację danych musi być do GAM zgłoszona w godzinach pracy urzędu, nie jest także zalecane kierowanie takiej prośby do GAM w ostatnim dniu trwania naboru z uwagi na przewidywane obciążenie GAM koniecznością realizacji podobnych zgłoszeń ze strony wielu instytucji. Pragnę także zaznaczyć, że jest to rozwiązanie tymczasowe do momentu wprowadzenia zmiany w ww. zakresie w systemie przez podmiot świadczący usługę asysty technicznej systemu.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 8. Czy wkład własny wnoszony przez pracodawców korzystających ze wsparcia w ramach pomocy de minimis, zgodnie z zasadami PSF stanowi wkład własny do projektu?
Odpowiedź, 31.10.2016 r.
Zapis w ramach Regulaminu Konkursu (pkt 6.21) tj. „Wkład własny w postaci finansowej wykazany przez projektodawcę w projekcie może pochodzić z następujących źródeł:
3.Wpłaty pracodawców z tytułu uzyskanego wsparcia, w tym z tytułu uzyskanej pomocy publicznej (z wyłączeniem pomocy de minimis):
a)        możliwość wnoszenia wkładu własnego w takiej formie dotyczy wyłącznie projektów skierowanych do firm prywatnych, które uzyskują pomoc publiczną w związku z uzyskanym w ramach projektu wsparciem;
b)        wkład własny wnoszony jest na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem a pracodawcą, który uzyskuje pomoc publiczną”
zostanie poddany aktualizacji tak, aby zapewnić zgodność z zapisami Załącznika nr 10 do Regulaminu Konkursu, tj. Opisu funkcjonowania PSF w województwie śląskim.

Nowe brzmienie pkt 6.21 Regulaminu Konkursu umożliwi zakwalifikowanie do projektu wkładu własnego wnoszonego przez podmioty korzystające z pomocy de minimis i przedstawia się następująco: Wkład własny w postaci finansowej wykazany przez projektodawcę w projekcie może pochodzić z następujących źródeł:
3. Wpłaty pracodawców z tytułu uzyskanego wsparcia, w tym z tytułu uzyskanej pomocy publicznej:
a)        możliwość wnoszenia wkładu własnego w takiej formie dotyczy wyłącznie projektów skierowanych do firm prywatnych, które uzyskują pomoc publiczną/pomocą de minimis w związku z uzyskanym w ramach projektu wsparciem;
b)        wkład własny wnoszony jest na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem a pracodawcą, który uzyskuje pomoc publiczną


Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 7. Czy w ramach wskaźnika produktu „liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem
w programie” osoba korzystająca z kilku usług rozwojowych będzie liczona kilka razy do wykonania tego wskaźnika? Pytanie dotyczy także wskaźników Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie oraz Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie.
Odpowiedź, 31.10.2016 r.
Nie. Przedmiotowy wskaźnik dotyczy tylko „liczby osób”, a więc bez względu na liczbę udzielonego wsparcia danej osobie jest ona liczona jako jedna osoba o unikalnym numerze PESEL. Zgodnie z rozdziałem 3.3.3 p. 9 „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” uczestnik projektu może być w danym wskaźniku wykazany tylko jeden raz.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 6. Czy w ramach wskaźnika produktu „liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie” firma, która podpisze z jednym operatorem kilka (n) umów wsparcia będzie liczonan-razy do wykonania tego wskaźnika? Pytanie to nie dotyczy sytuacji kiedy w ramach jednej umowy firma korzysta z kilku usług.
Odpowiedź, 31.10.2016 r.
Nie. Wskaźnik dotyczy tylko „liczby przedsiębiorstw”, a więc bez względu na: - liczbę udzielonego wsparcia danemu pracownikowi oraz- liczbę pracowników korzystających ze wsparcia,
jest ono liczone jako jedno przedsiębiorstwo o unikalnych numerach identyfikacyjnych.
Przedsiębiorstwo korzystające z usług rozwojowych należy traktować jako uczestnika projektu, spełnia bowiem warunki określone w rozdziale 3.3.1 p. 1 „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”. Zgodnie z rozdziałem 3.3.3 p. 9 „Wytycznych...” uczestnik projektu może być w danym wskaźniku wykazany tylko jeden raz.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 5. Który z numerów PKD przedsiębiorstwa należy brać pod uwagę podczas zwiększania maksymalnego poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych i średnich z branż kluczowych dla rozwoju regionu?
Odpowiedź, 31.10.2016 r.
Zgodnie z treścią dokumentu, pn. Opis sytemu wdrażania PSF w województwie śląskim (Rozdział II Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych, pkt 6 a), stanowiącego załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 8.2.3, istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych i średnich (w poniższych przypadkach zwiększenie dotyczy wszystkich usług rozwojowych, premie mogą się łączyć – z zastrzeżeniem, że maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80%):
a)        o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mikroprzedsiębiorstw) i średnich przedsiębiorstw:

-        z branż kluczowych dla rozwoju regionu tj. prowadzących działalność w ramach następujących sekcji PKD: B. Górnictwo i wydobywanie, F. Budownictwo, M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją należy interpretować w sposób następujący: z premii może skorzystać wyłącznie podmiot faktycznie prowadzący działalność gospodarczą w ramach jednej z sekcji PKD zaliczanych do branż kluczowych dla rozwoju regionu. Jako faktyczne prowadzenie działalności należy rozumieć możliwość udokumentowania przez przedsiębiorcę (np. FV lub innym dokumentem) występowania obrotu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą zaliczaną do którejś z sekcji PKD w ramach branż kluczowych dla rozwoju regionu.

W opinii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wystarczającym potwierdzeniem takiego faktu będzie złożenie przez przedsiębiorcę stosownego oświadczenia w przedmiotowym zakresie. Reasumując, nie ma znaczenia, który z numerów PKD przedsiębiorstwa dotyczy branży kluczowej.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 4. Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz wzorem umowy mamy zapis "W przypadku, gdy wartość dofinansowania przekracza 10 mln PLN z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji, jest:
- poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancja bankowa;
- weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
- zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
- hipoteka;
- poręczenie według prawa cywilnego."
Czy te zapisy będą obowiązujące z uwagi na minimalną wymaganą wartość projektu? Czy zabezpieczenie ustanawiane jest od całej kwoty, czy nie?
W poprzedniej perspektywie zabezpieczenie było wnoszone od wysokości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie.
Odpowiedź, 31.10.2016 r.
Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1161), „W przypadku gdy wartość zaliczki przekracza 10 000 000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie: (…)”.Planowana jest aktualizacja Regulaminu konkursu w tym zakresie.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 3. Czy w przypadku kryterium: "czy projektodawca/ Lider Partnerstwa posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego?" - warunek musi być spełniony przez Lidera i Partnera projektu - czy tylko przez Lidera Partnerstwa.
Również odnośnie kryterium: "Czy projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu" - czy zapis dotyczy lidera czy partnera projektu (czy może obydwu podmiotów)?Odpowiedź, 18.10.2016 r.
Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu w brzmieniu:
Czy Projektodawca / Lider Partnerstwa posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego?
Zarówno Projektodawca, jak i Lider Partnerstwa winien posiadać siedzibę na obszarze województwa śląskiego. Powyższe nie dotyczy jednak partnera projektu.

Jeżeli chodzi o kolejne kryterium dostępu w brzmieniu:
Czy Projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu?
Projektodawca rozumiany jest również jako lider partnerstwa. Jeżeli natomiast chodzi o partnera projektu nie dotyczy go to kryterium.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 2.
Czy beneficjent mający siedzibę poza terenem województwa śląskiego lecz jednocześnie posiadający oddział/filie na terenie województwa śląskiego, może spełnić warunki kryterium w brzmieniu „Czy Projektodawca / Lider Partnerstwa posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego?
Odpowiedź, 13.10.2016 r.
Zgodnie z treścią szczegółowego kryterium dostępu weryfikowanego na etapie oceny formalnej, aby spełnić wymóg wnioskodawca lub lider partnerstwa winien posiadać siedzibę na obszarze województwa śląskiego.

Jeżeli wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, za siedzibę główną uznaje się miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast wnioskodawcy prowadzący spółkę z.o.o. spełnią kryterium wyłącznie wówczas, gdy główna siedziba spółki znajduje się na terenie województwa śląskiego. Należy również podać adres potwierdzający lokalizację siedziby zgodny z wpisem w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (rubryka 2). Jednocześnie w sytuacji, kiedy podmiot posiada jednostki terenowe lub oddziały na terenie województwa śląskiego posiadające odrębny względem podmiotu figurującego w rubryce 2 numer identyfikacji podatkowej - NIP, istnieje możliwość uwzględnienia danych zawartych w rubryce 3 KRS.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 1. Czy operator PSF może jednocześnie świadczyć usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw w projekcie, w którym jest operatorem?
Odpowiedź, 13.10.2016 r.
Pełnienie funkcji beneficjenta (Operatora PSF) przez podmiot świadczący usługi rozwojowe na rzecz przedsiębiorców i pracowników nie wyklucza możliwości rejestracji tego podmiotu w Bazie Usług Rozwojowych administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz świadczenia usług edukacyjnych lub doradczych na rzecz przedsiębiorców i pracowników w ramach prowadzonej działalności statutowej. Wybór usług rozwojowych w BUR stanowi autonomiczną decyzję przedsiębiorcy i jest on niezależny od zadań wykonywanych przez Beneficjenta (Operatora PSF) w ramach projektu podmiotowego finansowania usług rozwojowych. Przedsiębiorca po zawarciu umowy wsparcia. tj. umowy o dofinansowanie usług rozwojowych dokonuje wyboru usług zarejestrowanych w BUR, a następnie zgłasza się do Beneficjenta (Operatora PSF) w celu rozliczenia poniesionych kosztów usługi.

W województwie śląskim dystrybucja środków EFS jest dokonywana w oparciu o „system kont przedpłaconych”, tj. system dystrybucji środków finansowych oparty o zastosowanie indywidualnych kont przedsiębiorców. Przy czym przez indywidualne konto przedsiębiorcy rozumie się zarówno wydzielony rachunek bankowy stworzony przez Operatora na rzecz wpłat od przedsiębiorcy, rachunek wirtualny połączony z kontem do rozliczeń płatności masowych jak i stosowanie kont przedsiębiorców w systemie informatycznym Operatora. Rozwiązanie techniczne wybiera operator we własnym zakresie dostosowując je do własnych systemów finansowo-bankowych. Każdy wybrany mechanizm ma umożliwiać identyfikowanie kwot wpłaconych przez przedsiębiorcę bez zbędnej zwłoki – maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego.
Niemniej jednak, zgodnie z punktem 4.1.12 lit. D Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 usługi rozwojowe nie mogą być świadczone przez podmiot świadczący usługi rozwojowe (organizatora usług), z którym przedsiębiorstwo jest powiązane kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć w szczególności:
- udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,- posiadanie co najmniej 20 % udziałów lub akcji spółki,- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego i prokurenta lub pełnomocnika,
- pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Jednocześnie, w celu zapewnienia pełnej przejrzystości udzielanego wsparcia Beneficjent (Operator PSF) zobowiązany jest do wprowadzenia pełnej rozdzielności administracyjnej i rachunkowej obu prowadzonych działalności związanej ze świadczeniem usług rozwojowych na rzecz przedsiębiorców i pracowników oraz zarządzaniem projektem PSF na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.
W celu zachowania przejrzystości działań dopuszczalna jest możliwość rejestracji w systemie BUR Operatora PSF, jednakże ze względu na zapisy wskazane w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 8.2.3, tj. Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim, dotyczące braku bezpośredniego kontaktu pomiędzy Operatorem PSF a usługodawcą należy unikać sytuacji jednoczesnego prowadzenia działań operatorskich PSF oraz występowania w roli usługodawcy dla tych samych szkoleń dla przedsiębiorców.
Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś