Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP


Pytania podzielone zostały na następujące sekcje:

 1. Ogólne zasady
 2. Kwalifikowalność wydatków
 3. Kryteria oceny
 4. Wskaźniki
 5. Formularz wniosku
 6. Załączniki do wniosku
 7. Rozliczenia

I. Ogólne zasady

Pytanie 18. Proszę o wyjaśnienie  w jaki  sposób należy przedstawić spełnienie warunku w przypadku inwestycji początkowej dotyczącej zasadniczej zmiany procesu produkcji?

Odpowiedź, 28.02.2018 r. (dotyczy naboru RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17)
W odpowiedzi na pytanie informuję, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniającego Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014, spełnienie warunku dotyczącego kosztów kwalifikowanych, które muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu trzech poprzednich lat obrotowych dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw.

W związku z faktem, że działanie 3.2 dotyczy tylko sektora MŚP, Wnioskodawcy we wniosku o dofinansowanie, którzy w polu B.13.3 na zapytanie „Czy projekt polega na zasadniczej zmianie procesu produkcji?” zaznaczą odpowiedź „Tak” w pytaniu: „Czy koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych?” wpisują odpowiedź „NIE DOTYCZY”.

Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Pytanie 17. Gdzie należy wskazać we wniosku aplikacyjnym dane/informacje dotyczące utworzenia nowego zakładu?
Odpowiedź, 9 luty 2017 r.
Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków w pkt B.13.3 dotyczącym regionalnej pomocy inwestycyjnej należy wskazać wyłącznie dane dot. zasadniczej zmiany procesu produkcji zakładu albo dywersyfikacji produkcji zakładu natomiast w przypadku wyboru typu inwestycji początkowej dotyczącej utworzenia nowego zakładu lub zwiększenia zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu stosowne informacje muszą zostać zamieszczone w pkt B.16 wniosku.
Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Pytanie 16. W latach 2016-2014 nasza firma pozostawała w relacji przedsiębiorstw powiązanych z inną firmą. Obecnie nasze przedsiębiorstwo jest samodzielne/niezależne. Czy w związku z tym w danych za lata 2016-2014 należy uwzględnić dane przedsiębiorstwa powiązanego?
Odpowiedź, 9 luty 2017 r.
Dane dotyczące statusu Wnioskodawcy (w tym i przedsiębiorstw partnerskich oraz powiązanych) należy przedstawić w odniesieniu do kwestii czy na dzień składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca pozostaje w danej relacji partnerskiej/powiązanej. We wskazanym przypadku danych podmiotu powiązanego nie należy uwzględniać, ponieważ na moment wnioskowania przedsiębiorstwo jest podmiotem samodzielnym/niezależnym. W związku z czym w danych za 2016-2014 należy uwzględnić dane wyłącznie przedsiębiorstwa wnioskującego.
Proszę pamiętać, że w przypadku wyboru projektu do dofinansowania przed podpisaniem umowy ponownie zostanie zweryfikowany status Wnioskodawcy w oparciu o dane wskazane w Oświadczeniach Beneficjenta w zakresie posiadanego statusu (dokumentu niezbędnego do podpisania umowy o dofinansowanie).
Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Pytanie 15. Za jakie lata należy przedstawić dane w punkcie A.6 wniosku w przypadku gdy zostanie on złożony w lutym 2017 r.?
Odpowiedź, 9 luty 2017 r.
W przypadku gdy Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek w lutym 2017r., wówczas przedstawia dane za lata 2014-2015 ( przy zachowaniu spójności ze złożonymi za ten okres dokumentami sprawozdawczymi do Urzędu Skarbowego) i za rok 2016 (dane szacunkowe). Powyższa sytuacja dotyczy przedsiębiorstw, których rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Pytanie 14. Jaki kurs Euro należy przyjąć za 2016 r.?
Odpowiedź, 9 luty 2017 r.
Przy przygotowywaniu danych w pkt A.6 proszę uwzględnić następujący kurs: 4,4240.
Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Pytanie 13. Firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym (np. w transporcie) może ubiegać się o wsparcie na przedsięwzięcie, które nie jest wykluczone ze względu na sektor pod warunkiem albo rozdzielenia działalności albo wyodrębnienia kosztów w taki sposób, by działalność z wykluczonych sektorów (np. transport) nie odniosła żadnej korzyści z przyznanej pomocy. W związku z powyższym firma powinna prowadzić odrębną ewidencję – jak ją należy rozumieć?
Odpowiedź, 17.01.2017 r.
Przez odrębną ewidencję należy rozumieć – zgodnie z art. 2 pkt 8 w związku z art. 8 ustawy z dnia 22 września 2006r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 ze zm.) – ewidencję wyodrębnioną w ramach ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, w tym prawidłowe przypisywanie przychodów i kosztów związanych z działalnością wspieraną oraz pozostałą działalność na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod.
Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej może polegać na prowadzeniu kont do zakładowego planu kont, służących wyłącznie do obsługi projektu. Konta te mogą być wyodrębnione na poziomie syntetycznym lub analitycznym. Wyodrębnienie obowiązuje dla wszystkich zespołów kont, na których dokonywano ewidencji operacji związanych z projektem. Jeżeli ze środków dotacji dokonywano zakupów środków trwałych, należy tak rozbudować ewidencję, aby było możliwe ustalenie wartości początkowej środków trwałych zakupionych w ramach projektu oraz wartość ich umorzenia. Innym rozwiązaniem może być utworzenie dla środków trwałych sfinansowanych dotacją dodatkowego konta syntetycznego z analityką na poszczególne rodzaje środków trwałych. Ewidencja środków pieniężnych pochodzących z dotacji dotyczy głównie środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz gotówki w kasie. W przypadku środków pieniężnych na rachunkach bankowych założenie odrębnego konta księgowego wymuszone jest faktem, że w zdecydowanej większości przypadków podmiot otrzymujący dotację ma obowiązek otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego, na który przekazywana jest dotacja.
Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Pytanie 12. Czy firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym może uzyskać wsparcie na realizację projektu niewpisującego się w sektory działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 3.2?Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, istnieje możliwość udzielenia dofinansowania na działalność niepodlegającą wykluczeniu pod warunkiem zachowania rozdzielności i zapewnienia, że udzielona pomoc nie będzie wspierała działalności wykluczonych.
W sytuacji gdy podmiot prowadzi działalność w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania wsparcia i aplikuje o wsparcie dla działalności niewykluczonej, wówczas musi spełnić warunek, o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (art. 1 ust.3 ), że zostanie zagwarantowany odpowiedni środek w postaci rozdzielenia działalności lub wyodrębnienia kosztów, który prowadzić będzie do tego, że działalność w wyłączonych sektorach nie odniesie korzyści z pomocy przyznanej zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014.
Rozdzielność rachunkowa polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla działalności z sektora wykluczonego oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.
W przypadku konieczności uzyskania informacji szczegółowych nt. prowadzenia rozdzielności należy skontaktować się ze stosownym Urzędem Skarbowym.

Pytanie 11. Jak należy rozumieć i wykazać efekt zachęty w przypadku Wnioskodawcy pozostającego przedsiębiorcą z kategorii MŚP?Zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, pomoc może zostać udzielona jedynie w sytuacji, gdy przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc
Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robot budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Za inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Pytanie 10. Jak należy rozumieć pojęcie współpracy z jednostką B+R?
Jest to sytuacja, w której Wnioskodawca oraz jednostka B+R współpracowały/współpracują jako niezależne strony na rzecz wymiany wiedzy lub technologii albo w celu osiągnięcia wspólnego celu.

Pytanie 9. Jaką pomoc należy wziąć pod uwagę w ocenie spełnienia wymogu Jednostkowego Projektu Inwestycyjnego?W ocenie spełnienia wymogu należy wziąć pod uwagę pomoc łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę ze wszystkich źródeł (nie tylko pomoc RPI, ale każdą pomoc, która została udzielona na dany projekt z przeznaczeniem na te same koszty kwalifikowalne). Ponadto zgodnie z art. 14 (13) Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego beneficjenta na poziomie grupy w okresie trzech lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionu NUTS 3, uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego (JPI), w związku z czym jeżeli Wnioskodawca realizował w perspektywie 2007-2013 projekt, który jest częścią JPI, wówczas też powinien zostać wzięty pod uwagę.

Pytanie 8. Rozporządzenie 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu odnosi się również do kwestii nieudzielania RPI na rzecz beneficjenta (na poziomie grupy), który zamknął taką samą lub podobną działalność w obszarze EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie pomocy lub który w momencie składania wniosku o pomoc ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej.a) Czy mówimy tu o działalności zamkniętej na obszarze RP czy na innym poza RP obszarze (EOG)?  
Komisja wyjaśnia, że w warunku zawartym w art. 13 lit. d, który ma zapobiec zjawisku delokalizacji, chodzi o zamykanie działalności pomiędzy państwami EOG, a nie w danym państwie członkowskim. Pomoc udzielona przedsiębiorcy, który zamknął taką samą lub podobną działalność gdziekolwiek na terenie danego państwa członkowskiego, nie jest wyłączona ze wsparcia na podstawie GBER.
b) Czy wskazany wymóg dotyczy również sytuacji zawieszenia działalności?
Wskazany w art. 13 lit. d wymóg wyraźnie dotyczy zamknięcia, a nie zawieszenia działalności.
c) Ponadto czy np. w przypadku, gdy założona została spółka na krótki okres, nie uzyskiwała jednak żadnych przychodów, po czym została rozwiązana w takim przypadku również mówimy o zamknięciu działalności, o której mowa w przytoczonym zapisie Rozporządzenia 651/2014?
KE nie interpretuje warunku związanego z delokalizacją poprzez odniesienie do uzyskiwanych przychodów. Jeżeli będą miały miejsce warunki wymienione w art. 13 lit. d Rozporządzenia nr 651/2014, tj. nastąpi zamknięcie takiej samej lub podobnej działalności (działalność wchodząca w zakres tej samej klasy działalności – czterocyfrowy kod numeryczny NACE), należy to potraktować jako niezachowanie warunków z art. 13 lit. d.

Pytanie 7. Rozporządzenie 651/2014 nakłada obowiązek co do wysokości kosztów kwalifikowalnych w przypadku zasadniczej zmiany procesu produkcji czy dywersyfikacji istniejącego zakładu (art. 14 pkt 7). W związku z powyższym pojawiają się wątpliwości:
a) Co należy rozumieć przez zasadniczą zmianę procesu produkcji
Zasadnicza zmiana procesu produkcji oznacza wdrożenie fundamentalnej (w przeciwieństwie do rutynowej) innowacji procesowej. Jest to generalnie wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas. Kluczowe jest również to, by zmiana miała charakter zasadniczy oraz dotyczyła całościowego procesu produkcyjnego, a nie tylko drobnego ulepszenia dotychczasowego procesu. Powinna być związana z całym procesem produkcyjnym, a nie jedynie z produktem. Prosta wymiana poszczególnych aktywów bez gruntownej zmiany procesu produkcyjnego stanowi inwestycję zastępczą, która nie kwalifikuje się do regionalnej pomocy inwestycyjnej, ponieważ nie kwalifikuje się jako zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji.

b) Co należy rozumieć jako ponownie wykorzystane aktywa? Czy należy skupić się wyłącznie na aktywach, które są niezbędne do wygenerowania nowego produktu? Czy też na infrastrukturze wspierającej (typu biurowa, która też może być wykorzystana w przedsiębiorstwie przy danej działalności)?

Zgodnie z art. 14 ust. 7 zdanie drugie Rozporządzenia 651/2014 w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne musza przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Ten warunek odnosi się do inwestycji początkowej w formie dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego w zakładzie (art. 2 pkt 49 lit. a Rozporządzenia 651/2014) oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej związanej z dywersyfikacją działalności zakładu (art. 2 pkt 51 lit a Rozporządzenia 651/2014). Pojęcie aktywów w kontekście inwestycji początkowej należy odnosić do rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rzeczowe aktywa trwałe składają się z gruntów, budynków, zakładów, urządzeń i wyposażenia (patrz art. 2 pkt 29 Rozporządzenia 651/2014). Dlatego też infrastruktura wspierająca, o której mowa w pytaniu (np. budynki do przechowywania produktów wytwarzanych w wyniku nowej inwestycji, biurowce), w zasadzie są objęte art 14 (7) 2. zdanie Rozporządzenia 651/2014, pod warunkiem że aktywa te będą wykorzystywane w ramach dywersyfikacji istniejącego zakładu. Istotnym warunkiem jest to, aby wziąć pod uwagę zakres, w jakim aktywa te będą ponownie wykorzystane. Na przykład jeśli ma być używane tylko 30% pojemności składnika aktywów, należy brać pod uwagę tylko proporcjonalną wartość księgową tych aktywów.

c) Co w przypadku działalności usługowej, w której wprowadza się zasadniczą zmianę świadczenia usług lub dywersyfikację usług? Przy takiego typu działalności trudno wskazać aktywa związane ze świadczeniem tylko danej usługi.
Pomimo że działalność usługowa z reguły wymaga ponoszenia większych kosztów zatrudnienia niż kosztów inwestycyjnych, zwykle, podobnie jak działalność produkcyjna, również wymaga nakładów na zakup określonych aktywów. Do takich aktywów zaliczamy zazwyczaj zakup infrastruktury technicznej, sprzętu biurowego, czy wynajem powierzchni biurowych. W inwestycjach usługowych do infrastruktury technicznej przykładowo zaliczyć można zakup telefonów, sieci komputerowej czy serwerów komputerowych, natomiast w zakresie wyposażenia technicznego (biurowego) będą to komputery, biurka, krzesła, szafy, drukarki, faksy, itp. Należy pamiętać, że musi to być infrastruktura niezbędna do realizacji inwestycji początkowej.

Pytanie 6. Projekt polega na świadczeniu dostawy usług internetowych w oparciu o sieć szerokopasmową - czy mogę ubiegać się o jego wsparcie w ramach Działania 3.2 lub 3.3?
Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach Działania 3.2 lub  3.3. Brak możliwości wsparcia powyższego projektu wynika m.in. z przyjętych kategorii interwencji dla przedmiotowych działań (nie przewidziano udzielania wsparcia w ramach następujących kategorii interwencji 046 szybka sieć szerokopasmowa, 047 bardzo szybka sieć szerokopasmowa).  Zgodnie z obowiązującym obecnie Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Działania 3.3 wsparcie nie może obejmować dostępu do Internetu a budowa sieci dostępowych planowana jest z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-202).
Poza tym zgodnie z art. 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.  w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 , przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 14 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, tj. dotyczącej rozwoju sieci szerokopasmowej.
Dodatkowo, zgodnie z Umową Partnerstwa, działania związane z budową infrastruktury szerokopasmowej realizowane są z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).

Pytanie 5. Co należy rozumieć za utworzenie nowego zakładu, dywersyfikację produkcji, zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu a co jako rozszerzenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu?
Utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej.
Rozszerzenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych (produkcyjnych) w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji.
Zakwalifikowanie inwestycji jako utworzenie nowego zakładu, a nie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zależy między innymi od tego, czy samo przedsiębiorstwo ma już zakład w tym konkretnym miejscu. Utworzenie nowego zakładu powinno wiązać się z utworzeniem nowego obiektu, z reguły w nowej lokalizacji, który powinien być jednostką samostanowiącą, nie opierającą się na wspólnych zasobach technicznych dotychczas istniejącego zakładu. Jeżeli odrębna lokalizacja gwarantuje, że zakład jest przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką odrębną, która charakteryzuje się wysokim stopniem autonomii, wówczas w takim przypadku możemy mówić o założeniu nowego zakładu jako jednej z form inwestycji początkowej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w przypadku utworzenia nowego zakładu nie rozpatrujemy już warunków dotyczących tego, czy produkowany produkt będzie takim samym produktem jaki przedsiębiorca wytwarzał dotychczas w poprzednim zakładzie oraz czy może dojdzie do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w porównaniu z produkcją poprzedniego zakładu.
Jednakże, jeżeli każdorazowo w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych.
O zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego istniejącego zakładu będziemy mówili w sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Pytanie 4. Czy jest możliwość uzyskania wsparcia ramach Działania 3.2  na działalność przeznaczoną na produkcję paliwa alternatywnego z odpadów?
Nie, w związku z tym, że pomoc udzielania w ramach Działania 3.2 udzielana będzie w oparciu o art. 14  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu do wsparcia nie kwalifikują się m.in. projekty dotyczące sektora wytwarzania, dystrybucji i infrastruktury energetycznej, w tym również produkcja paliwa alternatywnego z odpadów, produkcja biomasy, zagospodarowanie odpadów ze skutkiem pozyskania energii (np. spalarnia odpadów).

Pytanie 3. Jaki zakres wykluczeń obowiązuje w obowiązującym konkursie ogłoszonym dla Działania 3.2?Działalności wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia zostały wskazane w dokumencie Definicje sektorów działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 udzielanego na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz na zasadach pomocy de minimis w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 I 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu).

Pytanie 2. Według jakiego kursu Euro należy przeliczać dane dot. obrotu netto oraz sumy bilansowej za rok 2015 w punkcie A.6 wniosku?Dane za rok 2015 należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień sporządzania sprawozdania, tj. 31.12.2015r. – 4,2615 PLN

Pytanie 1. W sytuacji gdy inwestycja ujęta we wniosku o dofinansowanie stanowi zarówno dywersyfikację zakładu jak i zasadniczą zmianę procesu produkcji, to czy Wnioskodawca w pkt B.13.3 wniosku zaznacza obie opcje i przedstawia dane  dla obu opcji – zarówno dla dywersyfikacji zakładu jak i zasadniczej zmiany procesu produkcji?Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej jest zobowiązany wskazać wyłącznie jedną - dominującą kategorię RPI. Zgodnie z wyjaśnieniami KE niezbędne jest wyraźne rozróżnienie poszczególnych form inwestycji początkowej, w zależności od specyfiki danej inwestycji. W związku z powyższym w pkt B.13.3 należy wybrać dominujący  rodzaj inwestycji początkowej i przedstawić stosowne dane.

 II. Kwalifikowalność wydatków

Pytanie 5. Jakie raty kapitałowe zostaną uznane za kwalifikowane w przypadku finansowania projektu leasingiem finansowym?Za kwalifikowalne zostaną uznane raty, które Wnioskodawca założy we wniosku o dofinansowanie oraz zrealizuje w terminie realizacji projektu określonym we wniosku o dofinansowanie. Raty kapitałowe poniesione po terminie zakończenia realizacji projektu nie będą kwalifikowały się do wsparcia. Wnioskodawca jest zobligowany do wykupu przedmiotu leasingowanego.

Pytanie 4. Jaką dokumentację należy przedstawić na etapie rozliczenia projektu w przypadku wytworzenia środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej?Poza dokumentacją wymaganą przez Wytyczne kwalifikowalności w zakresie upublicznienia informacji o zamówieniu oraz zasady konkurencyjności Beneficjent powinien dysponować dokumentacją uzasadniającą, dlaczego wytworzenie jest korzystniejsze niż zakup (np. porównanie cen na urządzenia nowe o wskazanych parametrach w stosunku do kosztów wytworzenia) lub że zakup jest niemożliwy, a także dokumentację potwierdzającą rozeznanie rynku na poszczególne wydatki składające się na koszt wytworzenia..

Pytanie 3. Doprecyzowanie kosztu kwalifikowalnego promocja projektuZgodnie z Wytycznymi  koszty promocji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli będą stanowić celowy i racjonalny wydatek związany bezpośrednio z realizacją projektu (cała publikacja musi dotyczyć wyłącznie efektów realizacji danego projektu wraz ze wskazaniem nazwy Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym). Promocja nie może zawierać treści niezwiązanych z realizowanym projektem, a także nie może wskazywać na inną firmę niż Beneficjent. Jednocześnie należy pamiętać, że każda forma promocji musi posiadać informację o współfinansowaniu projektu ze środków RPO WSL 2014-2020 zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. W przypadku kosztów – publikacje w mediach, reklamy outdoor – do rozliczenia należy dołączyć również dokumentację potwierdzającą zastosowanie obowiązków z zakresu zamówień publicznych (m.in. zasada konkurencyjności), racjonalność wydatku, a także dokumentację potwierdzającą realizację (przykładowe materiały promocyjne, zdjęcia reklam, nagrania itp.). W przypadku rozliczania kosztu wynajmu powierzchni wystawienniczej od organizatora – kwalifikowalna będzie standardowa opłata za wynajem stoiska. W przypadku kosztów dodatkowych wyszczególnionych na fakturze – np. reklama w mediach targowych itp. należy je zaplanować odrębnie – np. jako koszt publikacji w mediach lub uznać jako wydatki niekwalifikowalne (gdy np. nie stanowią kosztów wymienionych w katalogu wydatków kwalifikowalnych dla danego konkursu – np. zakwaterowanie itp.). W przypadku gdy niemożliwy jest wynajem powierzchni wystawienniczej od organizatora, konieczne jest przedstawienie dokumentacji potwierdzonej przez organizatora wskazującej, kto jest jego przedstawicielem itp. Jednocześnie niekwalifikowalne są takie materiały, jak: wizytówki, teczki, gadżety.

Pytanie 2. Doprecyzowanie wydatku szkoleniaZa koszt kwalifikowalny zostanie uznany jedynie koszt usługi szkolenia. Koszt musi zostać zaplanowany we wniosku aplikacyjnym oraz wynikać z uzasadnionych przesłanek związanych z wdrażaną innowacją. Do wsparcia nie będą kwalifikowały się w szczególności koszty delegacji, podróży, noclegów, cateringu i materiałów szkoleniowych. Szkolenie może być zarówno indywidualne, jak i grupowe oraz może odbywać się w przedsiębiorstwie – u Wnioskodawcy/Beneficjenta lub poza nim, jednakże szkolenie może dotyczyć tylko i wyłącznie pracowników Beneficjenta. Potwierdzenie realizacji wydatku stanowi certyfikat/zaświadczenie.

Pytanie 1. Doprecyzowanie wydatku usługi doradczeZa koszt kwalifikowalny zostanie uznana usługa, której celem jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu oraz opracowanie i/lub wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez podmiot udzielający usługi doradczej. Rozwiązanie/opracowanie – efekt usługi doradczej musi mieć charakter dokumentu. Usługa doradcza musi być ściśle związana z wdrażaną innowacją oraz zaplanowana we wniosku aplikacyjnym. Usługa doradcza nie może stanowić elementu stałej lub okresowej działalności, ani też bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa, takich jak np. usługi w zakresie doradztwa podatkowego, regularne usługi prawne.

 III. Kryteria oceny

Pytanie1. W kryterium oceny Efektywność projektu ekspert ma możliwość premiować projekty, w których procent dofinansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego w danym rozporządzeniu o co najmniej 5%. Jak należy rozumieć ten zapis?Ekspert będzie miał możliwość premiować dodatkowo projekt, który obniży o co najmniej 5 pkt procentowych poziom dofinansowania. Przy ocenie pod uwagę brane będą wyłącznie wydatki kwalifikowalne wskazane we wniosku o dofinansowanie, ponoszone w ramach dominującego rodzaju pomocy (np. RPI) np. Wnioskodawca będący mikroprzedsiębiorstwem ma prawo uzyskać wsparcie w ramach RPI w wysokości 45%. Dodatkowy/e punkt/y zostanie/ną przyznany/e w przypadku, gdy poziom wsparcia będzie równy lub mniejszy niż 40%.

 IV. Wskaźniki

Pytanie 7. Jak należy definiować wskaźnik Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M?Jest to wskaźnik obrazujący utworzone miejsca pracy (wyrażone w EPC) bezpośrednio w wyniku realizacji projektu. Utworzone stanowiska pracy muszą być związane bezpośrednio ze zrealizowanym projektem. Ze względu na to, że wskaźnik stanowi rezultat bezpośredni, do wskaźnika nie można zaliczać stanowisk pracy utworzonych dla osób zatrudnionych w celu realizacji projektu. Do wskaźnika nie wlicza się utworzonych miejsc pracy niezwiązanych ze zrealizowanym projektem. W przypadku gdy tworzone miejsca pracy mają charakter sezonowy, wówczas w wartości wskaźnika należy wykazać adekwatną część ułamkową. We wskaźniku należy wykazać trwale utworzone miejsca pracy. Przy deklarowaniu wskaźnika należy wziąć pod uwagę wymiar czasu pracy. W przypadku planowania zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, w wartości wskaźnika należy wykazać adekwatną część ułamkową. Należy podać liczbę etatów w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy. Przez ekwiwalent pełnego czasu pracy rozumie się pracę w pełnym wymiarze godzin, obejmującą przeciętnie 40 godzin pracy w tygodniu roboczym przez okres roku lub w przypadku niektórych zawodów – zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi powyższą kwestię.
Przykład wyliczenia liczby etatów w przeliczeniu na EPC:
trzy osoby zatrudnione przez okres roku na pół etatu i jedna na ćwierć etatu stanowią w sumie 1,75 EPC.
W ramach wskaźnika nie można ujmować pracowników przenoszonych na miejsca pracy utworzone w wyniku realizacji projektu, przy jednoczesnej likwidacji miejsca pracy oraz pracowników, którym zmieniono zakres obowiązków bez jednoczesnego zwiększenia wymiaru czasu pracy, a także pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym.
Przy szacowaniu wskaźnika Wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę dane wskazane we wniosku (pkt F.3) dotyczące miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektu.

Pytanie 6. Jak należy rozumieć wskaźnik Liczba wprowadzonych innowacji?Jest to wskaźnik obrazujący sumaryczną liczbę wprowadzonych w wyniku realizacji projektu innowacji zarówno o charakterze technologicznym, jak i nietechnologicznym. W przypadku innowacji technologicznych we wskaźniku powinny zostać wskazane jedynie te innowacje, które są wdrażane w skali co najmniej regionalnej. W przypadku innowacji nietechnologicznych we wskaźniku powinny zostać ujęte wszystkie wdrażane innowacje, niezależnie od skali (w tym wdrażane jedynie w skali przedsiębiorstwa).  Wskazane we wskaźniku  innowacje muszą być spójne z tymi, które zostały wymienione w opinii o innowacyjności. W przypadku gdy opinia o innowacyjności nie stanowi o danej innowacji, Wnioskodawca nie wskazuje jej w wartości docelowej.

Pytanie 5. Jak należy rozumieć wskaźnik Liczba wdrożonych wyników prac B+R?Wskaźnik ten obrazuje sumaryczną liczbę wdrożonych w ramach projektu wyników prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość wdrożenia wyników prac B+R.

Pytanie 4. Jak należy rozumieć wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje?Wskaźnik ten obrazuje liczbę przedsiębiorstw, które otrzymują dotację na realizację projektu ujętego we wniosku o dofinansowanie.

Pytanie 3. Jak należy rozumieć wskaźnik Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku?Jest to wskaźnik obrazujący liczbę przedsiębiorstw, które otrzymują dotację, aby wprowadzić na rynek nowe produkty. Przez nowy produkt na rynku należy rozumieć taki produkt (towar lub usługę), który został wygenerowany na rynku województwa śląskiego dzięki wdrożeniu w przedsiębiorstwie innowacji o charakterze technologicznym (produktowej lub procesowej). Produkt jest nowy dla rynku, jeżeli na rynku nie ma dostępnych innych produktów, które oferują tę samą funkcjonalność lub technologię powodującą, że nowy produkt zasadniczo różni się od produktów już istniejących na rynku.
W sytuacji, gdy projekt w wyniku wdrożenia innowacji procesowej nie prowadzi do wprowadzenia na rynek nowego produktu, wówczas Wnioskodawca nie wybiera wskaźnika.
Jeżeli przedsiębiorstwo w wyniku realizacji projektu wprowadza produkt, który jest jednocześnie nowy dla rynku i firmy, wówczas Wnioskodawca wybiera oba przedmiotowe wskaźniki.
W przypadku gdy jedno przedsiębiorstwo wprowadza w wyniku realizacji projektu kilka produktów, wówczas nadal wykazujemy we wskaźniku wartość „1”.

Pytanie 2. Jak należy rozumieć wskaźnik Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)?Wskaźnik ten obrazuje zaangażowanie kapitału prywatnego w realizację inwestycji ujętej we wniosku o dofinansowanie. Stanowi on różnicę między kwotą wydatków ogółem a kwotą dotacji.

Pytanie 1. Do kiedy Wnioskodawca powinien stworzyć nowe miejsca pracy w przypadku obowiązującego konkursu ogłoszonego dla Działania 3.2 ?W pkt. F.3 „Wpływ projektu na zatrudnienie”  Wnioskodawca odpowiada na pytanie „czy projekt ma wpływ na zatrudnienie”. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, nowoutworzone miejsca pracy (rozumiane jako liczba nowych trwałych miejsc pracy utworzonych bezpośrednio jako skutek realizacji projektu) powinny powstać w trakcie realizacji projektu. W przypadku nieosiągnięcia pełnej zakładanej we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźnika. Beneficjent jest zobowiązany poinformować o danym fakcie IP RPO WSL wraz z uzasadnieniem. IP RPO WSL może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu na utworzenie nowego miejsca prac jednak nie dłużej niż na okres roku od zakończenia realizacji projektu. Powyższa zgoda może zostać otrzymana pod warunkiem zrealizowania celów Projektu oraz uzyskaniu punktacji wymaganej, aby projekt otrzymał dofinansowanie.

 V. Formularz wniosku

Pytanie 1. Za jakie lata obrachunkowe należy przedstawić dane w pkt A.6 wniosku?W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony do końca 2015 r., wówczas należy ująć dane za lata 2012-2014. Natomiast w sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony w styczniu 2016 r., wówczas należy wykazać dane za 2013-2015i.

 VI. Załączniki do wniosku

Pytanie 3. Czy opinię o innowacyjności może wystawić jednostka zagraniczna?
Opinię o innowacyjności może wystawić instytucja, która jest:
♦  jednostką naukową w rozumieniu art. 2, pkt 9 z wyłączeniem lit. f Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620 z późn. zm.), tj.: jednostką naukową ‒ prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, taką jak: 
-  podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
-  placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
-  instytuty badawcze,
-  międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
-  Polska Akademia Umiejętności,
lub
♦  centrum badawczo-rozwojowym w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 226 z późn. zmianami) z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620 z późn. zm.);
♦  stowarzyszeniem naukowo-technicznym o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą, których zakres działania jest związany z inwestycją będącą przedmiotem wniosku.

Instytucją wystawiającą opinię może być podmiot zagraniczny, pod warunkiem że spełnia on wymogi oraz funkcjonuje w oparciu o w/w akty prawne.

Pytanie 2. Kiedy należy dostarczyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, raport oddziaływania na środowisko, stosowny dokument potwierdzający, że dla danej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: opinia lub decyzja o umorzeniu postępowania?Dokumenty należy dostarczyć najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Jednak w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada stosowne dokumenty na etapie wnioskowania, powinien je dołączyć do wniosku aplikacyjnego.
Uwaga! Na etapie wnioskowania obligatoryjnie należy załączyć Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ.

Pytanie 1. Za jakie lata należy dostarczyć Kopie dokumentów finansowych za ostatnie 3 lata obrachunkowe? W przypadku konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 niezależnie od tego, czy wniosek będzie złożony w 2015 czy w 2016 r., należy dostarczyć dokumenty finansowe za zatwierdzone okresy obrachunkowe (najczęściej będą to dokumenty sporządzone za lata 2012-2014).

 VII. Rozliczenia

Pytanie 1. Gdzie upublicznić zapytanie ofertowe?
1. W związku z zapisem w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014 -2020 dotyczącym konieczności upublicznienia zapytania ofertowego na stronie ministerialnej – informujemy, że zamówienia powyżej 50 000 zł netto powinny być upubliczniane za pośrednictwem portalu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Dla zamówień poniżej 50 000 zł netto zapytanie ofertowe/informacja o zamówieniu musi zostać upublicznione na stronie internetowej Wnioskodawcy/Beneficjenta lub stronie branżowej służącej do upubliczniania zaproszeń do składania ofert.
2. Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z zapisami ww. Wytycznych  „Upublicznienie zapytania ofertowego polega na: […] w przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dodatkowo jego umieszczeniu w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i terminach określonych w ustawie Pzp dla zamówień publicznych o takiej wartości”.
- Na dzień 14 grudnia 2015 r. – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  – wartość takiego zamówienia to 207 000 euro dla dostaw lub usług. Przy ustaleniu wartości zamówienia publicznego wyrażonej w euro należy stosować przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692). Zgodnie z Rozporządzeniem, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 zł.
- Od 2016 r. będzie obowiązywał nowy kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, a także zostaną wyznaczone nowe kwoty wartości zamówień i konkursów, których przekroczenie obliguje do wszczynania procedur za pośrednictwem Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Wydanie nowych rozporządzeń jest związane z planowaną aktualizacją rozporządzeń Komisji Europejskiej zmieniających dyrektywy 2004/18/WE, 2004/17/WE oraz 2009/81/WE w odniesieniu do kwot progowych, od których przywołane dyrektywy mają zastosowanie. Zgodnie z projektami aktów wykonawczych przygotowanymi przez Urząd Zamówień Publicznych średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych miałby wynosić 4,1749 zł. Zmiana będzie dotyczyć także kwot wskazanych w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Wszystkie kwoty, jakie są określane przez rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, ulegną zwiększeniu. Obecny próg 207 000 euro zostanie zwiększony do 209 000 euro.
Zmiana przepisów w powyższym zakresie wymaga wydania dwóch rozporządzeń przez Prezesa Rady Ministrów, co jest planowane na grudzień br.
Zgodnie z informacjami wskazanymi na stronie internetowej (http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;930), ogłoszenia do publikacji w OJ/S przesyłane są na odpowiednich formularzach, określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji nr 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005 (rozporządzenie 842/2011 weszło w życie z dniem 16 września 2011 r.).
Strona internetowa SIMAP (informacje i formularze online).  http://simap.ted.europa.eu/ Strona internetowa Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (informacje). http://publications.europa.eu/pl/web/about-us/who-we-are

W przypadku gdy szacunkowa wartość zamówienia przekracza próg 207 000 euro (od stycznia 2016 r. – 209 000 euro), Beneficjent zobowiązany jest przeznaczyć min. 40 dni na okres składania ofert, licząc od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną (serwis e-Notices http://simap.europa.eu/enotices/) lub min. 47 dni w przypadku drogi tradycyjnej. Powyższe terminy wynikają z art. 43 ustawy Pzp. Niezachowanie powyższych terminów grozi uznaniem całego zamówienia za niekwalifikowalne. Powyższy termin obowiązuje dla zamówień upublicznianych w dzienniku urzędowym UE, dla pozostałych zamówień stosuje się zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014 -2020 w tym zakresie.

  Pomóż nam poprawić serwis
  Anuluj
  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś