Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-06-30 [00:00:00] do 2016-08-31 [12:00:00]
Instrument terytorialny
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa
5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie
5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie:
5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
25 818 338,19

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z lutego 2017 r. na marzec 2017 r.


Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z grudnia 2016 r. na luty 2017 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU ROZOWOJU REGIONALNEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ V, DZIAŁANIA 5.2

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z siedzibą w Katowicach

ul. Ligonia 46 40-037 Katowice

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA KONKURS

NR RPSL.05.02.01-IZ.01-24-068/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działania 5.2 Gospodarka odpadami

Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT Subregionu Centralnego

obejmujący typ projektu:

  1. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
  3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
  4. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
  5. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego
(LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy Elektronicznych Usług Publicznych SEKAP, dostępnej w sieci Internet pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 roku (w ostatni dzień naboru do godz. 12:00).

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Całkowita kwota środków                                      25 818 338,19 PLN [1] tj. 5 883 851 EUR

przeznaczona na dofinansowanie

projektów w konkursie:

Kwota środków europejskich                                25 818 338,19 PLN [2] tj. 5 883 851 EUR

przeznaczona na dofinansowanie

projektów w konkursie:

Kwota wsparcia wkładu własnego                        Nie dotyczy

z budżetu państwa (jeżeli dotyczy)        

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się

na procedurę odwoławczą – 1 290 916,91 PLN      

 

Wartość projektu:                                                  50 000 000 EUR

(min/max jeśli dotyczy)

Poziom dofinansowania projektu:                         Max 85 %

(max/min jeśli dotyczy)

Kwota dofinansowania projektu:                          Wnioskowane dofinansowanie nie może

(max/min jeśli dotyczy)                                             przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs

Poziom wkładu własnego:                                     Min 15%

(min, max. jeśli dotyczy)

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-068/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.

 

Załącznik:

Regulamin konkursu nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-068/16

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór., gdzie 1 EUR = 4,3880 PLN

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, gdzie 1 EUR = 4,3880 PLN

 Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-05-31


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś