Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 


Dostępne 529 z wszystkich 529 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.14.01.00-IZ.01-24-426/23
Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU / Infrastruktura ochrony zdrowia - REACT-EU

aktualny od 2023-06-16 08:05:00

Wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – REACT-EU.
Data opublikowania: 2023-06-16
Data ostatniej modyfikacji: 2023-08-02

Nabór nr RPSL.14.01.00-IZ.01-24-425/23
Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU / Infrastruktura ochrony zdrowia - REACT-EU

aktualny od 2023-06-09 14:00:00

Wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – REACT-EU.
Data opublikowania: 2023-06-09
Data ostatniej modyfikacji: 2023-08-28

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-424/23
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2023-04-17 00:00:00 do 2023-05-04 12:00:00

Data opublikowania: 2023-03-17
Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-19

Nabór nr RPSL.13.01.00-IZ.01-24-423/22
Pomoc Techniczna / Pomoc Techniczna

zakończony od 2022-10-28 10:05:00 do 2022-11-30 23:59:59

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na 2023 rok w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna. O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty realizujące Pomoc Techniczną wskazane w SZOOP RPO WSL 2014-2020. Dofinansowanie można otrzymać na realizację zadań w ramach RPO WSL 2014-2020 finansowanych z Pomocy Technicznej. Ocena wniosków o dofinansowanie będzie dokonywana w oparciu o Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 „Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań”. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI), dostępnego pod adresem: http://lsi.slaskie.pl. Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF z wykorzystaniem platformy SOD/ePUAP. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów rozpoczyna się z dniem 28.10.2022 roku i trwa do 30.11.2022 roku.
Data opublikowania: 2022-10-28
Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-27

Nabór nr RPSL.14.03.00-IZ.01-24-422/22
Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU / Odnawialne źródła energii – REACT-EU

aktualny od 2022-10-28 12:00:00

Data opublikowania: 2022-10-28
Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-04

Nabór nr RPSL.10.02.05-IZ.01-24-421/22
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2022-09-26 07:35:00 do 2023-01-04 23:59:59

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia
Data opublikowania: 2022-09-26
Data ostatniej modyfikacji: 2023-02-15

Nabór nr RPSL.09.02.10-IZ.01-24-420/22
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2022-09-15 00:00:00 do 2023-02-15 11:50:00

Data opublikowania: 2022-09-15
Data ostatniej modyfikacji: 2023-02-15

Nabór nr RPSL.09.01.07-IZ.01-24-419/22
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2022-10-11 00:00:00 do 2022-11-21 23:59:00

Data opublikowania: 2022-10-11
Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-21

Nabór nr RPSL.11.01.06-IZ.01-24-418/22
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2022-09-15 00:00:00 do 2022-11-02 10:20:00

Data opublikowania: 2022-09-15
Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-14

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-417/22
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2022-10-17 00:00:00 do 2022-11-03 12:00:00

nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-417/22
Data opublikowania: 2022-09-15
Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-05

Nabór nr RPSL.14.01.00-IZ.01-24-416/22
Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU / Infrastruktura ochrony zdrowia - REACT-EU

zakończony od 2022-05-30 09:15:00 do 2022-08-17 07:29:50

Wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – REACT-EU.
Data opublikowania: 2022-05-30
Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-07

Nabór nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-415/22
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2022-05-09 11:00:00 do 2022-05-30 23:59:59

Wezwanie do złożenia przez Samorząd Województwa Śląskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2022-05-09
Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-28

Nabór nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-414/22
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Infrastruktura ochrony zdrowia

zakończony od 2022-04-21 14:10:00 do 2022-05-23 23:59:59

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2022-04-21
Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-24

Nabór nr RPSL.09.02.09-IZ.01-24-413/22
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2022-03-07 08:00:00 do 2022-03-16 15:30:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2022-03-03
Data ostatniej modyfikacji: 2022-03-03

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-412/22
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2022-02-24 12:00:00 do 2022-03-28 23:59:59

Wezwanie do złożenia przez Samorząd Województwa Śląskiego / Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (typ 1 i 4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Data opublikowania: 2022-02-24
Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-14

Nabór nr RPSL.14.02.00-IP.01-24-029/20
Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU / Inwestycje w MŚP - REACT-EU

zakończony od 2020-04-28 08:00:00 do 2020-06-24 12:00:00

OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH RPO WSL 2014-2020 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.
Data opublikowania: 2022-01-01
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-01

Nabór nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-411/22
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Infrastruktura ochrony zdrowia

zakończony od 2022-02-07 12:10:00 do 2022-02-28 23:59:59

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2022-02-07
Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-24

Nabór nr RPSL.14.03.00-IZ.01-24-410/22
Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU / Odnawialne źródła energii – REACT-EU

zakończony od 2017-09-25 00:00:00 do 2018-05-29 00:00:00

Brak możliwości składania wniosków. Wybrane do dofinansowania wnioski złożone zostały w ramach naboru konkursowego RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17.
Data opublikowania: 2022-02-01
Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-02

Nabór nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-408/22
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Infrastruktura ochrony zdrowia

zakończony od 2022-01-10 10:30:00 do 2022-01-31 23:59:59

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2022-01-10
Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-24

Nabór nr RPSL.15.01.00-IZ.01-24-409/21
Pomoc techniczna - REACT-EU / Pomoc techniczna - REACT-EU

zakończony od 2021-12-29 11:00:00 do 2022-01-05 23:59:59

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na lata 2022 - 2023 w ramach Osi Priorytetowej XV Pomoc Techniczna - REACT-EU.
Data opublikowania: 2021-12-29
Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-06
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś