Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-09-25 [00:00:00] do 2018-05-29 [00:00:00]
Oś priorytetowa
14. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU
Działanie
14.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu
Informujemy o zmianie Regulaminu naboru oraz Instrukcji wypełniania wniosków, których celem jest uwzględnienie regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 694 z późn. zm.) oraz powiązanych zapisów SZOOP RPO WSL. Zmiana dotyczy możliwości wydłużenia terminu 30 dni na wszczęcie przez Wnioskodawców postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy dla projektów realizowanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj", jednak nie dłużej niż do dnia podpisania umowy o dofinansowanie/podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu/zawarcia porozumienia o dofinansowanie.
02/17/2022

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 informuje o wyborze do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej XIV. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU, Działanie 14.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU.


Niniejszy wybór dotyczy wniosków o dofinansowanie projektów, złożonych naborze nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17, w związku z wprowadzeniem mechanizmu REACT-EU. Województwo Śląskie pozyskało dodatkowe środki w ramach przedmiotowego mechanizmu, co umożliwiło dofinansowanie projektów polegających na budowie i przebudowie infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2017-09-25 (od godziny 00:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2018-05-29 (do godziny 00:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
maj 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Brak możliwości składania wniosków. Wybrane do dofinansowania wnioski złożone zostały w ramach naboru konkursowego RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Brak możliwości składania wniosków. Wybrane do dofinansowania wnioski złożone zostały w ramach naboru konkursowego RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17.

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Brak możliwości składania wniosków. Wybrane do dofinansowania wnioski złożone zostały w ramach naboru konkursowego RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17.

Lista podmiotów mogących składać wnioski w ramach naboru RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
  3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
  4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
  5. Szkoły wyższe;
  6. Organizacje pozarządowe;
  7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
  8. Towarzystwa budownictwa społecznego.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
70 618 886,63
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
15 365 293,00
Data określenia wartość w PLN 2021-12-30 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,5960 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP (uchwalonego przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1684/211/V/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.) w zakresie przedmiotu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 324.
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255 oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2022-02-01
Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-02


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś