Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2023-04-17 [00:00:00] do 2023-05-04 [12:00:00]
Oś priorytetowa
8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie
8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie:
8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Informacja dla projektodawców – szkolenie z wypełniania i składania wniosku o płatność w LSI 2014

Szanowni Państwo,

24 października 2023 r. w godzinach 10:00-13:00 na platformie TEAMS odbędzie się szkolenie online pt. Wypełnianie w LSI 2014 i składanie wniosku o płatność dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałania 8.3.2. Podczas szkolenia omówimy następujące zagadnienia:

1. Zasady wypełniania wniosku o płatność zaliczkową w LSI 2014 i składania wniosku.
2. Przygotowanie dokumentów dp rozliczenia kwot ryczałtowych – przygotowanie repozytorium dokumentów i zamieszczenie ich w rejestrze postępowań / zamówień i dokumentów.
3. Wypełnianie modułu PEFS w LSI 2014.
4. Zasady wypełniania wniosku o płatność końcową w LSI 2014 i składanie wniosku.
5. Rozliczenie projektu – dokumenty potwierdzające rozliczenie kwot ryczałtowych i wskaźniki.
6. Pytania i odpowiedzi.

Szkolenie poprowadzą pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, którzy pracują przy rozliczaniu projektów jako ich opiekunowie.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie od strony praktycznej przygotowania wniosków o płatność w LSI 2014 oraz wymaganej dokumentacji, a tym samym usprawnienie procesu rozliczenia Państwa projektu.

LINK DO SZKOLENIA

Jeśli będą mieli Państwo problemy techniczne np. z połączeniem się na szkolenie, proszę o kontakt z Panem Marcinem Kotem adres mailowy: mkot@slaskie.pl

Data publikacji: 2023-10-19

Informacja dla projektodawców  - spotkanie ws. umów o dofinansowanie

Szanowni Państwo, w załączeniu link do zaplanowanego w formule on-line spotkania LINK DO SPOTKANIA . Będzie omawiana m.in. kwestia załączników do umowy o dofinansowanie, informacje dotyczące obiegu umowy, a także ogólne informacje dotyczące samego konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-424/23. Przypominamy, iż spotkanie odbędzie się jutro - 3 października br. o godz. 10:00. Ze względu na konieczność szybkiego podpisania umów o dofinansowanie, zachęcamy do uczestnictwa.

Data publikacji: 2023-10-02

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-424/23 w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (typ 7: Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych). Integralną częścią Ogłoszenia o konkursie jest Regulamin konkursu nr RPSL. 08.03.02-IZ.01-24-424/23.Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2023-04-17 (od godziny 00:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2023-05-04 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
wrzesień 2023 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (typ 7: Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych).

Kto może składać wnioski?

 O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

  1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
  2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm.);
  3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 poz. 1745);
  4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 358 z późn. zm.);
  5. podmiotów, które są wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie prawodawstwa unijnego i krajowego wprowadzającego sankcje wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne (w szczególności na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. oszczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie).

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski wyłącznie na typ projektu: Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych (typ 7).

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
10 139 400,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
2 150 000,00
Data określenia wartość w PLN 2023-02-27 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,7160 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
32 77 44 773; 32 77 44 923
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie

Al. Korfantego 79
40-032 Katowice

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl
tel: 32 77 44 720


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2023-03-17
Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-19


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś