Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2022-05-09 [11:00:00] do 2022-05-30 [23:59:59]
Oś priorytetowa
11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie
11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie:
11.1.5. Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny

Wezwanie do złożenia przez Samorząd Województwa Śląskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny RPO WSL  2014-2020

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2022-05-09 (od godziny 11:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2022-05-30 (do godziny 23:59:59)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
nie dotyczy - tryb pozakonkursowy

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie
  1. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
  2. Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Nabór z wykorzystaniem wewnątrzurzędowego elektronicznego obiegu dokumentów.

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu jest Samorząd Województwa Śląskiego/Departament EFS

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie  umiejętności  matematyczno-przyrodniczych, umiejętności  posługiwania  się  językami  obcymi nowożytnymi i kompetencji cyfrowych poprzez pomoc stypendialną.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
5 172 930,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
1 103 181,85
Data określenia wartość w PLN 2022-04-28 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,6891 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Wniosek oceniany jest na podstawie kryteriów wskazanych w załączniku nr 3 do SZOOP - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań. W ramach Poddziałania 11.1.5 nie przewidziano kryteriów szczegółowych. Ocena dokonywana jest w oparciu o ogólne kryteria wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

W ramach pozakonkursowego trybu wyboru projektów środki odwoławcze nie przysługują. W odniesieniu do projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym z uwagi na zastosowanie takiego trybu jego wyboru nie mają zastosowania zapisy art. 53 ust 1 ustawy wdrożeniowej. Powyższe oznacza, iż wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
032 77 40 465
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2022-05-09
Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-28


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś