Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Często zadawane pytania

Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 12 pytania i odpowiedzi z wszystkich 211 dla zadanych warunków:
tematyka: Nabory;

Pytanie 1. Czy w ramach III typu mogą zostać objęci wsparciem uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej? Dodatkowo, co w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, kiedy mogą zostać objęci wsparciem?

Odpowiedź, 25.07.2019 r.
Tak, w ramach III typu mogą zostać objęci wsparciem uczniowie klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych w przypadku zrezygnowania z kompleksowości wsparcia w projekcie tzn. zamiast trzech elementów łącznie w projekcie tj.:

1. doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,

2. przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

3. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty, zapewniona zostanie realizacja co najmniej jednego z działań, o których mowa w lit. a i b poza projektem. Wówczas działania, o których mowa w lit. b i c mogą być realizowane niezależnie od etapu edukacyjnego na którym znajduje się uczeń.

Należy pamiętać, że wówczas nie ma możliwości doposażenia szkół lub placówek dla klas I-III szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Doposażenie możliwe jest tylko dla klas IV-VIII SP objętych wsparciem w projekcie.

W ramach III typu projektu uczeń z niepełnosprawnością może zostać objęty wsparciem bez względu na etap edukacyjny na którym się znajduje.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pytanie 2. Czy istnieją ograniczenia odnośnie terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu?

Odpowiedź, 25.07.2019 r.
Maksymalny okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy, a planowany okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 31 grudnia 2022 r.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pytanie 3. Czy w przypadku zespołu szkół brana jest pod uwagę całościowa liczba uczniów patrząc pod kątem ograniczeń i limitów w realizacji projektów?

Odpowiedź, 25.07.2019 r.
W przypadku gdy wnioskodawcą jest zespół szkół, ale projekt będzie realizowany tylko w jednej z nich, brana jest pod uwagę tylko ilość uczniów z tej konkretnej szkoły. Maksymalna wartość wsparcia na jedną szkołę lub placówkę systemu oświaty nie może być wyższa niż:

- 300 000,00 PLN w przypadku gdy do szkoły lub placówki systemu oświaty uczęszcza nie więcej niż 300 uczniów,
- 500 000,00 PLN w przypadku gdy do szkoły lub placówki systemu oświaty uczęszcza powyżej 300 uczniów.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pytanie 4. Czy lokalizacja siedziby Partnera ma znaczenie w przypadku konkursu dotyczącego Obszarów Strategicznej Interwencji?

Odpowiedź, 25.07.2019 r.
Siedziba szkoły lub placówki systemu oświaty, w której będzie realizowany projekt musi znajdować się na obszarach wiejskich. Natomiast lokalizacja siedziby Partnera projektu nie ma znaczenia.  

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pytanie 5.
Czy podmioty, które obecnie realizują projekt z poddziałania 11.1.4 będą wykluczone z ubiegania się o dofinansowanie?

Odpowiedź, 25.07.2019 r. 
Szkoły lub placówki systemu oświaty, które otrzymały wsparcie w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach poddziałania 11.1.4 nie są wykluczone z ubiegania się o kolejne dofinansowanie. Należy jednak pamiętać, że taki podmiot nie otrzyma 10 pkt za kryterium dodatkowe „Czy projekt skierowany jest do szkół lub placówek, które nie otrzymały wsparcia w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach Poddziałania 11.1.4?".

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pytanie 6. Czy szkoła może wybrać sobie kilka typów projektów do realizacji? Czy istnieje w tym przypadku jakieś ograniczenie?

Odpowiedź, 25.07.2019 r.
Szkoła lub placówka systemu oświaty ubiegająca się o dofinansowanie ma możliwość wyboru typów projektów w dowolnej konfiguracji w zależności od zdiagnozowanych potrzeb. Niedopuszczalna jest jednak sytuacja, aby realizowany był wyłącznie typ IV.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pytanie 7. Co w sytuacji, gdy gmina chce złożyć wniosek o dofinansowanie uwzględniając kilka szkół, gdzie część z nich była już wcześniej objęta wsparciem z podziałania 11.1.4, czy wówczas otrzyma 10 pkt za dodatkowe kryteria?

Odpowiedź, 25.07.2019 r. 
Projekt obejmujący wsparciem szkoły lub placówki systemu oświaty, które otrzymały wsparcie w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach poddziałania 11.1.4 nie może otrzymać 10 pkt za dodatkowe kryterium „Czy projekt skierowany jest do szkół lub placówek, które nie otrzymały wsparcia w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach Poddziałania 11.1.4?”.

Istnieje jednak możliwość, aby gmina złożyła osobny wniosek na szkoły, które nie były dotychczas objęte wsparciem w ramach poddziałania 11.1.4. Wówczas taki projekt może otrzymać dodatkowe 10 pkt.

Trzeba pamiętać tylko o tym, że grupa docelowa objęta wsparciem w ramach projektów nie może się powtarzać.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pytanie 8. Jak należy poprawnie wskazać we wniosku liczbę osób objętych wsparciem skoro projekt trwa dwa lata, a już po upływie roku liczba uczniów się zmieni?

Odpowiedź, 25.07.2019 r.
Wnioskodawca powinien przeanalizować jaką ilość osób ogółem zamierza objąć wsparciem w ramach projektu i uwzględnić wszystkich uczestników. Liczba ta powinna mieć odzwierciedlenie we wskaźnikach projektu.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pytanie 9. W przypadku szkoły publicznej prowadzonej przez inny niż publiczny organ prowadzący, gdzie nie obowiązuje Karta Nauczyciela i brany jest pod uwagę czas pracy wynikający z Kodeksu Pracy, czas pracy nauczyciela również nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie?

Odpowiedź, 25.07.2019 r.
Czas pracy nauczyciela bez względu czy jest on zatrudniony na podstawie Karty nauczyciela czy kodeksu pracy nie może przekroczyć 276 godzin. Wynika to z zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (podrozdział 6.15 pkt 8 lit. b) „wydatki związane z zaangażowaniem personelu w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie”. Zapis ten należy interpretować w kontekście pkt 2 podrozdziału 6.15: „wydatki związane z wynagrodzeniem personelu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi”. Mając na uwadze powyższe, w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela do wymiaru 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego należy uwzględnić cały czas ich pracy, o którym mowa w ustawie - Karta Nauczyciela, a nie wyłącznie zajęcia wynikające z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum).

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pytanie 10. Czy można wydatek o nazwie „szkolenie dla nauczycieli” zapisać pod jedną pozycją , a jego części składowe zawrzeć w opisie?

Odpowiedź, 25.07.2019 r.
Tak, jak najbardziej wydatek ”szkolenie dla nauczycieli” może być zawarty pod jedną pozycją. Części składowe wydatku wraz z cenami powinny być jednak wyszczególnione w opisie. Podczas konstruowania budżetu należy unikać rozbijania budżetu na dziesiątki wydatków. Budżet powinien być przejrzysty i czytelny.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pytanie 11. Czy Prezes lub Skarbnik może upoważnić dyrektora do złożenia wniosku w LSI i SEKAP?

Odpowiedź, 25.07.2019 r.
Wniosek o dofinansowanie może zostać podpisany i złożony przez osobę upoważnioną, nieposiadającą statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy. Osoba taka powinna posiadać pełnomocnictwo zawierające elementy wymienione w rozdziale 8 lit. b  Regulaminu konkursu.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pytanie 12. Czy w III typie można objąć wsparciem uczniów zdolnych poprzez organizację zajęć dodatkowych?

Odpowiedź, 25.07.2019 r.
Tak, w ramach 3 typu operacji można objąć wsparciem również uczniów zdolnych, gdyż uczniowie zdolni to uczniowie ze specjalnymi potrzebami zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie konkursu oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Szczegółowe informacje nt. specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych znajdują się w ww. dokumentach.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pytanie 13.
Czy jest możliwość finansowania np. kółka teatralnego jako zajęć artystycznych?

Odpowiedź, 25.07.2019 r.
Wnioskodawca w ramach projektu może zaplanować zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne np. poprzez zajęcia teatralne. Należy pamiętać, iż zajęcia takie muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2017 r.,poz.1591 z późn. zm.).

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pytanie 14. Czy w I typie istnieje możliwość zakupu tabletów lub laptopów?

Odpowiedź, 25.07.2019 r.
W ramach I typu projektu możliwy jest zakup tylko drobnych pomocy dydaktycznych typu podręczniki, gry, tablety, które są niezbędne do prowadzenia zajęć, są bezpośrednio powiązane ze wsparciem w ramach I typu i wynikają z diagnozy. Ważne jest również to, jaka jest specyfika projektu i uzasadnienie przedstawione we wniosku.

Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno- przyrodniczych możliwe jest tylko w ramach II typu.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pytanie 15. Czy wkład własny lub jego część może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich?

Odpowiedź, 25.07.2019 r. 
Wkład własny lub jego część nie może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich. Nie dotyczy to projektów rozliczanych z zastosowaniem kwot ryczałtowych oraz projektów, w których w ramach każdego wydatku wskazano wkład własny na poziomie określonym w regulaminie konkursu.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pytanie 16. Czy może zostać objęta wsparciem szkoła podlegająca pod konkretny organ prowadzący przy równoczesnym zawarciu partnerstwa z organem prowadzącym inną szkołę.

Odpowiedź, 25.07.2019 r.
W ramach projektu może zostać zawarte partnerstwo z innym organem prowadzącym, należy jednak pamiętać, iż Wnioskodawca musi być organem prowadzącym dla placówki/placówek objętej/objętych wsparciem w ramach projektu. Zgodnie z kryterium dostępu „Czy wnioskodawcą w projekcie jest organ prowadzący szkołę lub placówkę, do której skierowane jest wsparcie?” weryfikowane będzie czy wnioskodawcą jest organ prowadzący szkoły lub placówki, do których skierowane jest wsparcie. Warunek musi być spełniony dla wszystkich szkół objętych wsparciem w projekcie (projekt musi obejmować wsparciem wyłącznie szkoły podlegające pod jeden organ prowadzący).

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pytanie 17. Jak poprawnie należy podać w II typie liczbę uczestników, w przypadku gdy doposażona sala ma 30 miejsc, a w zajęciach będzie uczestniczyć tylko 8 uczniów?

Odpowiedź, 25.07.2019 r.
Liczba uczniów wykazana we wskaźniku musi być zgodna z faktyczną liczbą dzieci objętych wsparciem, niezależnie od tego na ile miejsc będzie wyposażona pracownia.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pytanie 18. Proszę o pomoc w interpretacji zapisów Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-316/19. W ramach planowanego projektu kierowanego do szkół podstawowych chcemy zorganizować m.in. zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów zdolnych oraz zajęcia uzupełniające z języka angielskiego dla uczniów z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej. Czy zajęcia te kwalifikują się pod I czy III typ projektu? Czy w ramach tych zajęć możemy doposażyć szkołę w pomoce dydaktyczne?

Odpowiedź, 25.07.2019 r.
Zarówno w ramach I jak i III typu projektu możliwa jest realizacja zajęć rozwijających z języka angielskiego dla uczniów zdolnych oraz zajęcia uzupełniające z języka angielskiego dla uczniów z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej.

W ramach I typu możliwy jest tylko zakup drobnych pomocy dydaktycznych, podręczników, gier, tabletów niezbędnych do prowadzenia zajęć.

W III typie możliwe jest doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

Należy tylko pamiętać, że w ramach III typu wsparciem mogą być objęte klasy IV-VIII szkoły podstawowej w przypadku kompleksowości wsparcia w projekcie. W przypadku zrezygnowania z kompleksowości wsparcia w projekcie tzn. jeżeli zamiast trzech elementów łącznie w projekcie tj.:

1. a) doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,

2. b) przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

3. c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty, zapewniona zostanie realizacja co najmniej jednego z działań, o których mowa w lit. a i b, poza projektem, działania, o których mowa w lit. b i c mogą być realizowane niezależnie od etapu edukacyjnego na którym znajduje się uczeń tj. klasy I – VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Należy pamiętać, że wówczas nie ma możliwości doposażenia szkół lub placówek dla klas I-III szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Doposażenie możliwe jest tylko dla klas IV-VIII SP objętych wsparciem w projekcie.

W ramach III typu projektu uczeń z niepełnosprawnością może zostać objęty wsparciem bez względu na etap edukacyjny na którym się znajduje.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

 

 

 

  Bezpośredni link do zagadnienia:
  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_1_4_poprawa_efektywnosci_ksztalcenia_ogolnego_316_19

  Pytanie 1. Jeśli Gmina jest zamieszczona na liście w załączniku nr 8, ale ma poniżej 100%, to czy może skorzystać z formy wsparcia utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego?
  Odpowiedź, 25.05.2019 r.
  Gmina przekraczająca wskaźnik upowszechnienia 88,82%, ale mająca poniżej 100% może skorzystać z formy wsparcia utworzenie dodatkowych miejsc opieki.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pytanie 2. Jeśli w projekcie nie są tworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, to czy finansowanie realizacji zajęć dodatkowych może trwać dłużej niż 12 miesięcy?
  Odpowiedź, 25.05.2019 r.
  Okres realizacji projektu może wynosić maksymalnie 18 miesięcy, jednak finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP może trwać nie dłużej niż 12 miesięcy.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pytanie 3. Czy występuje limit 19 000 zł w przypadku utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dziecka z niepełnosprawnością?
  Odpowiedź, 25.05.2019 r.
  Łączna wartość wydatków w projekcie przypadająca na 1 utworzone miejsce nie może przekroczyć 19 000 zł bez względu czy te miejsca są tworzone dla dziecka z niepełnosprawnością czy dla dzieci pełnosprawnych.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pytanie 4. Czy dziecko z niepełnosprawnością, które już uczęszcza do przedszkola może brać udział w dowolnej formie wsparcia?
  Odpowiedź, 25.05.2019 r.
  Dziecko z niepełnosprawnością uczęszczające już do przedszkola może, zgodnie z Regulaminem konkursu, brać udział w zajęciach dodatkowych. Należy zaznaczyć,  że te zajęcia nie mogły być  nie były finansowane w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP) od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie) Oznacza to, że finansowanie zajęć w ramach projektu nie może zastąpić finansowania zajęć z subwencji gminy czy innej dotacji, mogą być jednak finansowane zadania wykraczające poza ofertę przedszkola realizowaną w ramach  standardowego funkcjonowania przedszkola.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pytanie 5. Gdzie jest podana definicja dziecka z niepełnosprawnością?
  Odpowiedź, 25.05.2019 r.
  Definicja dziecka z niepełnosprawnością  znajduje się w Słowniku  pojęć Regulaminu konkursu. Zgodnie z tą definicją,  dziecko z niepełnosprawnością, to dziecko w wieku przedszkolnym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Orzeczenia są wydawane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pytanie 6. Jeśli występuje finansowanie miejsc wychowania przedszkolnego ze środków publicznych (z miasta), to czy można skorzystać z dotacji ze środków EFS?
  Odpowiedź, 25.05.2019 r.
  Zgodnie z zapisami  regulaminu konkursu, korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania do sfinansowania działalności bieżącej wyłącznie ze środków EFS bądź wyłącznie z krajowych środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego. Beneficjent musi podjąć decyzję, czy działalność bieżąca będzie w tym przypadku finansowana ze środków UE, czy z krajowych środków publicznych.

  W przypadku publicznych i niepublicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne niż JST,  informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane przez organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach projektu EFS.

  Jedynie w stosunku do nowoutworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji projektu, gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżącej są pokrywane ze środków projektowych. Może to robić natomiast wobec dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i na tę grupę dzieci uzyskiwać nadal dotacje z budżetu gminy. Po zakończeniu finansowania projektowego możliwe jest uzyskanie dotacji także na dzieci korzystające wcześniej z miejsc przedszkolnych utworzonych z EFS.

  Można również prowadzić zajęcia dodatkowe, jednakże pod warunkiem, że te zajęcia nie były finansowane w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP) od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie) Oznacza to, że finansowanie zajęć w ramach projektu nie może zastąpić finansowania zajęć z subwencji gminy czy innej dotacji, mogą być jednak finansowane zadania wykraczające poza ofertę przedszkola realizowaną w ramach  normalnego funkcjonowania przedszkola.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pytanie 7. Z jakich środków wkład własny może pochodzić w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami?
  Odpowiedź, 25.05.2019 r.
  W kwestii wkładu własnego, nie ma znaczenia czy grupę docelową stanowią dzieci z niepełnosprawnościami, czy dzieci zdrowe. Wkład własny może pochodzić z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie dzieci (zgodnie ze statusem OWP i powszechnie obowiązującymi przepisami). Wkład własny może stanowić również opłata za użytkowanie/wynajem pomieszczeń na realizację zajęć w ramach projektu, a także wynagrodzenie nauczycieli za prowadzenie zajęć dydaktycznych w projekcie, pod warunkiem, że nie prowadzi to do podwójnego finansowania.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pytanie 8. Czy wkład własny może wchodzić w koszty pośrednie?
  Odpowiedź, 25.05.2019 r.
  Wkład własny może wchodzić w koszty pośrednie, ale tylko w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pytanie 9. Czy można wydatkować środki przed rozpoczęciem projektu?
  Odpowiedź, 25.05.2019 r.
  Nie można wydatkować środków  przed rozpoczęciem projektu. Wydatki będą kwalifikowalne jeżeli będą spełniać wymogi wskazane w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020., tj. miedzy innymi będą wydatkowane w okresie realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pytanie 10. Czy dofinansowaniu podlega budowa bezpiecznej nawierzchni?
  Odpowiedź, 25.05.2019 r.
  Budowa bezpieczniej nawierzchni jest wydatkiem kwalifikowalnym. Będzie ona należała do kategorii środków limitowanych w ramach cross- financingu. Kwalifikowalność wydatku  będzie podlegała ocenie pod kątem racjonalności efektywności i zasadności na podstawie zapisów wniosku.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pytanie 11.
  Czy można szkolić nauczycieli w okresie realizacji projektu?
  Odpowiedź, 25.05.2019 r.
  Okres wsparcia dla nauczycieli musi być zgodny z okresem realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Jeżeli przewidziano prace adaptacyjne, realizowane w ramach  projektu to również w tym czasie nauczyciele będący odbiorcami wsparcia mogą korzystać  z zaplanowanych dla nich szkoleń.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pytanie 12. Czy studia nadające tytuł naukowy są finansowane?
  Odpowiedź, 25.05.2019 r.
  W ramach projektu finansowane są studia podyplomowe służące poprawie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, szczególnie w zakresie w zakresie pedagogiki specjalnej.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pytanie 13. Czy obowiązuje limit na realizację zajęć dodatkowych przy tworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego?
  Odpowiedź, 25.05.2019 r.
  Kwota wydatków na realizację zajęć dodatkowych przy tworzeniu nowych miejsc wychowania  przedszkolnego nie może przekroczyć 30% kosztów bezpośrednich projektu. Limit ten nie obowiązuje jeżeli całą grupę objętą wsparciem objęte będą stanowiły dzieci  z niepełnosprawnościami.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pytanie 14. Czy do jednego projektu można zamieścić kilka placówek, a tylko w jednej placówce tworzyć nowe miejsca opieki?
  Odpowiedź, 25.05.2019 r.
  Można, pod warunkiem,  że w placówkach, w których nie tworzy się nowych miejsc, uczestnikami projektu są tylko dzieci z niepełnosprawnościami lub poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej  w gminie  przekracza  poziom wykazany w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pytanie 15.
  Czy koszty projektu architektonicznego placu zabaw są kwalifikowalne?
  Odpowiedź, 25.05.2019 r.
  Koszty projektu placu zabaw są kwalifikowalne i nie stanowią kategorii limitowej w ramach cross- financingu.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pytanie 16. Czy gmina poniżej wskaźnika upowszechnienia 88,82 % musi tworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego?
  Odpowiedź, 25.05.2019 r.
  Gmina mająca wskaźnik upowszechnienia poniżej 88,82% musi skorzystać z formy wsparcia polegającej na utworzeniu dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, chyba, że  w placówkach, w których uczestnikami projektu będą tylko dzieci z niepełnosprawnościami.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pytanie 17. Czy, jeśli w projekcie biorą udział dzieci z niepełnosprawnościami i dzieci pełnosprawne, należy utworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego?
  Odpowiedź, 25.05.2019 r.
  Gmina mająca wskaźnik upowszechnienie poniżej 88,82%, aby  skorzystać z dofinansowania w ramach konkursu musi tworzyć dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pytanie 18. Czy można zatrudniać nauczycieli spoza własnej placówki?
  Odpowiedź, 25.05.2019 r.
  Można zatrudniać nauczycieli spoza własnej  placówki, jeśli w swojej kadrze nauczycielskiej nie posiadamy nauczyciela z pożądanymi kwalifikacjami.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
   
  Pytanie 19. Czy można zatrudnić w projekcie nauczyciela pracującego w danym OWP?
  Odpowiedź, 25.05.2019 r.
  Nauczyciel, który jest już zatrudniony w placówce niepublicznej może wykonywać zadania  projektowe w ramach nawiązanego już stosunku pracy. Należy  jednak zwrócić uwagę by nie zachodziło podwójne finansowanie. Zatrudnienie takiego nauczyciela musi być zgodne z prawem powszechnie obowiązującym, a zwłaszcza z Kodeksem pracy.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pytanie 20.
  Czy w przypadku tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego obejmujących dzieci z niepełnosprawnościami, przy finansowaniu bieżącej działalności, placówka nie może pobierać subwencji na te dzieci?
  Odpowiedź, 25.05.2019 r.
  Korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania do sfinansowania działalności bieżącej wyłącznie ze środków EFS bądź wyłącznie z krajowych środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego. Beneficjent musi podjąć decyzję, czy działalność bieżąca będzie w tym przypadku finansowana ze środków UE, czy z krajowych środków publicznych.

  W przypadku publicznych i niepublicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne niż JST,  informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane przez organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach projektu EFS.

  Jedynie w stosunku do nowoutworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji projektu, gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżącej są pokrywane ze środków projektowych. Może to robić natomiast wobec dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i na tę grupę dzieci uzyskiwać nadal dotacje z budżetu gminy. Po zakończeniu finansowania projektowego możliwe jest uzyskanie dotacji także na dzieci korzystające wcześniej z miejsc przedszkolnych utworzonych z EFS.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pytanie 21.
  Czy można pobierać opłaty od rodziców za zajęcia niewynikające z rozporządzenia MEN (angielski, matematyka, judo, taniec)?
  Odpowiedź, 25.05.2019 r.
  Zajęcie te, jako zajęcia dodatkowe, nie wpisują się w Regulamin konkursu ( nie są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ) i nie są kwalifikowalne w ramach projektu.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pytanie 22. Czy czesne pobierane od rodziców może być wkładem własnym?
  Odpowiedź, 25.05.2019 r. Pobierane czesne od rodziców może być wkładem własnym w projekcie.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   

   Bezpośredni link do zagadnienia:
   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_1_3_25052019

   Pytanie 1. Z zapisu kryterium dodatkowego „Czy wsparcie w ramach typu projektu 1 lub 2 skierowane jest do szkół i uczniów z największymi i specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w szczególności do szkół osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu?” wynika, że liczba punktów możliwych do uzyskania za spełnienie tego kryterium wynosi 6.
   Wątpliwość rodzą się w przypadku objęcia wsparciem w ramach jednego WND zarówno szkół spełniających to kryterium, jak i szkół z wynikami wyższymi niż średnia województwa z danego egzaminu (bądź przedmiotu w przypadku egzaminu maturalnego).

   Stąd proszę o wskazanie zasad przyznania punktów w tym kryterium. Czy ma tu może zastosowanie np. zasada proporcjonalności lub kryterium wyłączności tzn. gdy wszystkie szkoły objęte wnioskiem spełniają przedmiotowe kryterium, wówczas przyznane jest 6-punktów?

   Odpowiedź, 26.09.2018 r.
   Punkty dodatkowe w ramach tego kryterium można uzyskać tylko w przypadku gdy wszystkie szkoły objęte wsparciem w ramach projektu miały najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu.

   Nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o ilość wniosków składanych w ramach konkursu więc w ramach jednego projektu wnioskodawca może objąć wsparciem szkoły z najniższymi wynikami i otrzymać dodatkowe punkty a w ramach drugiego projektu objąć wsparciem szkoły z wynikami wyższymi niż średnia województwa.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 2. Czy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nauczyciela i dodatkowe wynagrodzenie roczne jest kwalifikowalne? Aktualny stan prawny każe wyliczać wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkole na podstawie Karty Nauczyciela realizujących zajęcia prowadzone bezpośrednio z uczniami w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej łącznie z uwzględnieniem wszystkich kosztów wynagrodzenia w tym wynagrodzenia urlopowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

   Odpowiedź, 26.09.2018 r.
   Wynagrodzenia urlopowe nauczycieli są kwalifikowalne w ramach projektu, nie ma natomiast możliwości rozliczenia dodatkowego  wynagrodzenia rocznego tzw. „13-tki”  nauczycieli zatrudnionych w projekcie na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela.

   Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 rozdz. 6.15 pkt. 5 „13-stka” jest kwalifikowalna wyłącznie, jeżeli wynika z przepisów prawa pracy i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu. 

   Beneficjent w przypadku zaangażowania pracownika na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela nie rozlicza w ramach projektu wynagrodzenia zasadniczego. Zatem pomimo, że zwiększa się podstawa wyliczenia 13-tki w związku z przydzieleniem nauczycielowi dodatkowych godzin w projekcie, z uwagi na brak rozliczenia wynagrodzenia zasadniczego 13-stka jest niekwalifikowalna. W takim przypadku Beneficjent nie rozlicza 13-stki w ramach projektu, tylko  finansuje koszty z własnych środków poza projektem.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 3. Jesteśmy zespołem szkół zawodowych (technikum i zasadnicza szkoła zawodowa), czy w ramach poddziałania 11.1.4 obydwie nasze szkoły mogą wziąć udział w projekcie, czy jedynie technikum?

   Odpowiedź, 26.09.2018 r.
   Obie szkoły mogą wziąć udział w projekcie jeżeli realizują kształcenie ogólne bo zgodnie z zapisami regulaminu konkursu grupę docelową stanowią m.in. szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne, w tym szkoły artystyczne i zawodowe, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 4. Czy w projekcie kwestie rozliczenia i księgowości można powierzyć firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w tego typu działalności?
   Odpowiedź, 26.09.2018 r.
   Tak, mogą Państwo kwestie rozliczania i obsługi księgowej powierzyć firmie zewnętrznej, oczywiście w ramach kosztów pośrednich.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 5. Ile można złożyć wniosków w projekcie?
   Odpowiedź, 26.09.2018 r.
   Nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o ilość składanych wniosków w ramach konkursu. Można objąć wsparciem kilka szkół i dla każdej z nich złożyć odrębny wniosek.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 6. Stawka za komputer wskazana w Taryfikatorze to 2470 zł, taryfikator jest z 2016 roku, czy te stawki są obligatoryjne do budżetu projektu?
   Odpowiedź, 26.09.2018 r.
   Taryfikator się nie zmienił. Obowiązuje ten, który jest załącznikiem do regulaminu konkursu. Jeżeli jednak chcą Państwo np. zakupić sprzęt droższy niż stawka wskazana w Taryfikatorze to jest taka możliwość tylko w opisie wydatku musi być uzasadnienie dlaczego.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 7. Docelowa placówka to zespół szkół, do którego należy szkoła podstawowa oraz oddziały gimnazjum w szkole podstawowej (dawne gimnazjum). Czy można liczyć placówkę jako dwie szkoły? (zgodnie z zapisem: W przypadku objęcia wsparciem szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą z nich należy traktować jako odrębną szkołę). Czy gimnazjum ze względu na to, że wygasa nie może już być liczone?
   Odpowiedź, 26.09.2018 r.
   Jeżeli w ramach projektu miałyby być objęte wsparciem 2 szkoły wchodzące w skład zespołu szkół to traktujemy je jako 2 odrębne szkoły. Jeżeli jednak gimnazjum nie funkcjonuje jako odrębna szkoła tylko w szkole podstawowej są klasy gimnazjalne to nie są to odrębne szkoły.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

   Pytanie 8. Czy max. 300 000 zł wsparcia/szkołę oznacza tylko dofinansowanie (unijne + budżet państwa) czy wartość całego projektu przypadającą na 1 szkołę?
   Odpowiedź, 26.09.2018 r.
   Jako wartość wsparcia należy rozumieć wartość kosztów bezpośrednich (dofinansowanie + wkład własny (jeżeli jest wnoszony w ramach kosztów bezpośrednich).

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   Pytanie 9. Czy w przypadku, gdy projekt miałby obejmować studia podyplomowe dla nauczycieli oraz zajęcia dla dzieci, które prowadzą nauczyciele w ramach praktyk to czy prowadzenie tych zajęć może być płatne?
   Odpowiedź, 26.09.2018 r.
   Prowadzenie takich zajęć może być płatne. Nauczyciele, którzy studiują w ramach projektu (i mają praktyki w ramach studiów) i w ramach tych praktyk prowadzą zajęcia projektowe z dziećmi, mogą dostawać wynagrodzenie z tego tytułu.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   Pytanie 10. Czy jest ustalona konkretna stawka, jaką należy przyjąć przy konstruowaniu budżetu jako wynagrodzenie nauczyciela? Na chwilę obecną nie jestem w stanie przewidzieć, jaki będzie stopień awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli. Czy zapis w regulaminie oznacza, że przez względu na stopień awansu stawka jest ustalana na poziomie n-la dyplomowanego?
   Odpowiedź, 26.09.2018 r.
   Nauczycielom zatrudnionym w projekcie na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela (będących już pracownikami danej szkoły) przysługuje wynagrodzenie w wysokości wyliczonej według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy i wynagrodzenia urlopowego. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę zgodnie z art. 16 Prawa oświatowego (nowi nauczyciele) za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   Pytanie 11. Czy w ramach Typów projektu I i II, możliwa jest organizacja zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
   Odpowiedź, 26.09.2018 r.
   W ramach I i II typu projektu wsparciem mogą być objęte wszystkie klasy szkoły podstawowej.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   Pytanie 12. Czy w ramach typu projektu I, możemy zorganizować zajęcia z logopedii i dla uczniów z orzeczoną dysleksją?
   Odpowiedź, 26.09.2018 r.
   Zajęcia logopedyczne są jednymi z zajęć specjalistycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia specjalistyczne mogą być realizowane tylko w ramach III typu, nie ma możliwości realizacji zajęć z logopedii w ramach I typu.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

    Pytanie 13. Czy w przypadku realizacji w projekcie następujących typów projektów:

   I. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

   II. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).

   III. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów kwalifikowalna będzie realizacja (w ramach typu IV) szkoleń dla nauczycieli z zakresu pracy z dzieckiem z SPE oraz studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki?

   Odpowiedź, 26.09.2018 r.
   Jak najbardziej, szkolenia dla nauczycieli mogą być również z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Należy tylko pamiętać, że wsparcie powinno wynikać z analizy indywidualnej placówki.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   Pytanie 14. Proszę o informację czy w przypadku gdy wnioskodawcą jest stowarzyszenie będące organem prowadzącym szkoły podstawowe wykazany roczny obrót powinien obejmować wyłącznie obroty stowarzyszenia czy sumę obrotów stowarzyszenia i podległych mu szkół będących realizatorami projektu?
   Odpowiedź, 26.09.2018 r.
   We wniosku powinny być wykazane obroty Lidera zgodnie z prowadzoną przez niego księgowością. Jeżeli szkoły podlegają pod stowarzyszenie, nie posiadają osobowości prawnej i rozliczają się wspólnie to wykazana powinna być suma obrotów.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   Pytanie 15. Czy wnioskodawcą w projekcie może być szkoła?
   Odpowiedź, 26.09.2018 r.
   Nie, wnioskodawcą może być tylko organ prowadzący szkołę. Szkoła musi być wskazana jako realizator w projekcie.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   Pytanie 16. Czy istnieje wzór umowy partnerskiej, który należy zastosować w przypadku realizacji projektu w partnerstwie w ramach działania 11.1.4? I jeśli tak to proszę o informację gdzie jest on dostępny, ponieważ nie ma takiego dokumentu przy ogłoszeniu o konkursie.
   Odpowiedź, 26.09.2018 r.
   Nie ma wzoru umowy partnerskiej (obecnie nie jest ona załącznikiem do umowy o dofinansowanie). Wszystkie informacje dot. partnerstwa w projekcie, łącznie z tym co powinna zawierać umowa partnerska, są zawarte w rozdz. 2.4 Regulaminu konkursu.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   Pytanie 17. Proszę o informację jaką stawkę za salę szkolną lekcyjną powinna zastosować gmina mająca w uchwale 21 zł netto za wynajem sal aby być w zgodzie z taryfikatorem?
   Odpowiedź, 26.09.2018 r.
   Jeżeli zgodnie z uchwałą gminy stawka za wynajem sal wynosi 21 zł to taką kwotę mogą Państwo wskazać we wniosku o dofinansowanie. Dopuszczalna stawka godzinowa wskazana w Taryfikatorze to 23 zł brutto jednak dokumentem nadrzędnym jest uchwała JST lub inny dokument regulujący tą kwestię, na który muszą się Państwo powołać w uzasadnieniu wydatku.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   Pytanie 18. Proszę o informację czy sale szkolne, które były remontowane z cross financingu w poprzednich naborach konkursu 11.1.4,  mogą w bieżącym naborze być wykazane jako wkład własny w projekcie. Mam na myśli szkołę która brała udział we wcześniejszym  naborze 11.1.4 oraz będzie uczestniczyła w projekcie w obecnym naborze 11.1.4.

   Odpowiedź, 26.09.2018 r.
   Sale, które były remontowane w ramach cross-financingu mogą być wykazane jako wkład własny ale tylko koszty eksploatacji tych sal (koszt czynszu, prąd, woda, ogrzewanie). We wniosku należy wtedy podać metodologię wyliczenia tych kosztów.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   Pytanie 19. W związku z wątpliwościami dotyczącymi zakresu wsparcia w poddziałaniu 11.1.4. bardzo proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej zakresu zajęć. Chcielibyśmy m.in. rozwijać kompetencje informatyczne oraz matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne poprzez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z programowania, robotyki i fotografii multimedialnej (Typ I projektu). Czy zajęcia te mieszczą się w katalogu możliwych w regulaminie konkursu zajęć?

   Odpowiedź, 26.09.2018 r.
   Nauka programowania jest jednym z obszarów rozwijania kompetencji kluczowych jednak zajęcia z zakresu programowania dla uczniów zostały zaplanowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 3.2 PO PC). Żeby uniknąć sytuacji, w których interwencja służąca realizacji tego samego celu, skierowana do tych samych grup docelowych byłaby finansowana jednocześnie z kilku źródeł czy programów, działania z zakresu programowania zostały wyłączone z zakresu interwencji EFS.

   Możliwe są zajęcia z robotyki ale bez elementów programowania i ew. z fotografii multimedialnej jeżeli będą miały na celu rozwijanie kompetencji informatycznych oraz matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   Pytanie 20. Czy w przypadku gdy projekt obejmuję szkołę podstawową oraz dwie file tej szkoły w innych miejscowościach limit wydatków na szkołę należy liczyć jak dla jednej szkoły czy jak dla trzech? Proszę też o informację czy diagnoza powinna zostać opracowana indywidualnie dla każdej filii?

   Odpowiedź, 26.09.2018 r.
   W przypadku szkoły, która ma filie traktujemy ją jako jedną szkołę więc limit wydatków również dla jednej szkoły. Diagnoza może być jedna skoro to jest jedna szkoła ale dobrze byłoby uwzględnić poszczególne filie bo w każdej z nich są inne klasy i prawdopodobnie inne problemy.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   Pytanie 21. Czy dopuszczalne jest, aby wśród podmiotów tworzących formalne partnerstwo w projekcie – obok organów prowadzących placówki oświatowe – znalazła się osoba prawna, która nie należy do tej kategorii, jednak zamierza – zgodnie ze swoimi celami statutowymi – wesprzeć pracę wskazanych szkół pod względem organizacyjnym, technicznym i merytorycznym. Czy taki podmiot może pełnić rolę lidera?

   Odpowiedź, 26.09.2018 r.
   Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu jednym z kryteriów dostępu jest Czy Wnioskodawcą w projekcie jest organ prowadzący szkołę lub placówkę, do której skierowane jest wsparcie?

   Zatem wnioskodawcą w projekcie zawsze musi być organ prowadzący szkołę lub placówkę do której skierowane jest wsparcie. Podmiot prywatny, który nie jest organem prowadzącym szkołę lub placówkę, może wystąpić jako partner ale nie może pełnić roli lidera.

   IZ zaleca aby inne organy prowadzące nie były partnerami w projekcie. Wniosek powinien być złożony przez organ prowadzący a wsparciem objęte szkoły podlegające pod ten organ prowadzący.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   Pytanie 22. Czy kurs szybkiego czytania i zapamiętywania jest kwalifikowany w ramach 11.1.4 jako rozwój kompetencji kluczowych.

   Odpowiedź, 26.09.2018 r.
   Tak, umiejętność uczenia się jest jedną z kompetencji kluczowych. Definiowana jest jako „zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach”. Aby uczniowie osiągali lepsze wyniki w nauce i byli w stanie efektywnie uczyć się, można wykorzystać do tego m.in. kurs szybkiego czytania i zapamiętywania.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   Pytanie 23. W opisie wskaźników w regulaminie znajduje się zapis “W przypadku objęcia wsparciem kilku szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą szkołę z danego zespołu szkół, która uzyskała wsparcie bezpośrednie, należy liczyć odrębnie. W przypadku skierowania wsparcia do szkół filialnych, szkoła macierzysta i szkoły jej podporządkowane powinny być mierzone odrębnie” natomiast w opisie kryterium dot. maksymalnej wielkości wsparcia “W przypadku objęcia wsparciem szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą z nich należy traktować jako odrębna szkołę" i nie ma tu informacji jak traktować filie. Czyli np. we wskaźniku dot. doposażenia pracowni wykazujemy trzy szkoły ale maksymalna kwota kosztów bezpośrednich w projekcie wynosi 500 000 zł (w sumie szkoły mają ponad 300 ucz.) a nie 900 000 zł?

   Odpowiedź, 26.09.2018 r.
   W przypadku wskaźnika "Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych" i "Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie" jeżeli wsparcie kierowane jest szkół filialnych, szkoła macierzysta i szkoły jej podporządkowane powinny być mierzone odrębnie. Chodzi o wskazanie ile fizycznie szkół/budynków zostało doposażonych. Natomiast ilość filii w szkole nie wpływa na podniesienie wartości wsparcia dla tej szkoły. To nadal jest jedna szkoła tylko znajdująca się w kilku budynkach. Tak więc wartość wsparcia dla jednej szkoły, natomiast we wskaźniku dot. doposażenia pracowni powinny być wykazane trzy szkoły/budynki jeżeli wszystkie trzy zostały doposażone.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

    

    

    Bezpośredni link do zagadnienia:
    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_1_4_konkurs_254_18_i_255_18

    Pytanie 1. Stosowanie nowych wytycznych w zakresie promocji już realizowanych od ubiegłego roku projektów, w których wykonano tablice wg dotychczasowych zasad.

    Odpowiedź, 22.02.2018 r.
    Beneficjentów, którzy podpisali swoje umowy przed 2018 r. wciąż obowiązują stare zasady promocji, co oznacza, że nie muszą umieszczać barw narodowych przy oznaczaniu swoich projektów http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_do_31_grudnia_2017

    Opracowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego

     Bezpośredni link do zagadnienia:
     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_projektu_dofinansowanego_z_efrr_lsi_6022018
     Informujemy, że w grudniu 2017 r. Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej zaktualizowane siatki analitycznych dotyczących pomocy na inwestycje w projekty infrastrukturalne.
     Siatki te, choć nie stanowią wiążących prawnie aktów normatywnych, mogą być pomocne przy ocenie, czy w danym przypadku dofinansowanie projektu stanowić będzie pomoc publiczną, a jeśli tak, jakie są możliwe podstawy prawne jej udzielenia.
     Siatki mają charakter ogólny i nie są one sporządzone wyłącznie na potrzeby wdrażania programów operacyjnych, stąd też w praktyce nie wszystkie ich zapisy będą mogły znaleźć zastosowanie do projektów realizowanych przy wsparciu środków RPO WSL 2014-2020 (np. zakres podstaw prawnych udzielania pomocy publicznej określony w regulaminie danego naboru może być węższy niż określono w siatkach analitycznych).
     Oprócz zaktualizowanych siatek na stronie Komisji dostępne są również przygotowane w roku 2016.
     LINK do siatek analitycznych:
     http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html --> Analytical grids on state aid to Infrastructure 2016 – 2017:

      Bezpośredni link do zagadnienia:
      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pomoc_publiczna

      Pytanie 1. Jak sporządzić harmonogram płatności? Jak wypełnić wniosek o płatność?
      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      Od 22 września 2017 roku harmonogramy składania wniosków o płatność dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego należy sporządzić wyłącznie w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014 (dalej: LSI 2014). Beneficjent sporządza harmonogram przy użyciu LSI 2014, następnie generuje plik pdf, który przedkłada w wersji elektronicznej za pośrednictwem SEKAP/ePUAP. Instrukcja wypełniania harmonogramu składania wniosków o płatność.

      Wniosek o płatność należy sporządzić w module wnioski o płatność LSI 2014, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność. Instrukcja wypełniania wniosków o płatność.

      Ponadto zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność informacji o wszystkich uczestnikach projektu (w LSI 2014 jest to zakładka oznaczona jako PEFS) oraz wskazanych w ww. umowie dokumentów. Instrukcja wypełniania PEFS.

      Jednocześnie Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzania do systemu informatycznego LSI 2014 danych w zakresie angażowania personelu projektu (w LSI 2014 jest to zakładka oznaczona jako Personel projektu), przy czym dotyczy to wyłącznie projektów rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków Instrukcja do bazy personelu.

      Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż od 1 sierpnia 2017 roku zostały wprowadzone do LSI 2014 nowe walidacje, które umożliwią złożenie wniosku o płatność z wydatkami tylko i wyłącznie wówczas, gdy dane w części B.1 Wydatki rzeczywiście poniesione we wniosku o płatność będą uzupełnione poprzez powiązanie dokumentów z Rejestrem postępowań/zamówień w LSI 2014. W przypadku uzupełnienia danych „ręcznie” w części B.1 wniosku o płatność, tj. bez powiązania danego dokumentu księgowego z Rejestrem postępowań/zamówień w LSI 2014, dany wniosek o płatność nie zostanie przez system przyjęty, a tym samym nie będzie możliwości jego złożenia. W związku z powyższym złożenie każdego wniosku o płatność począwszy od 1 sierpnia 2017 roku będzie możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli dane w części B.1 Wydatki rzeczywiście poniesione wniosku o płatność będą uzupełnione poprzez powiązanie dokumentów z Rejestrem postępowań/ zamówień w LSI 2014. W ślad za powyższym przed rozpoczęciem wprowadzania jakichkolwiek dokumentów księgowych w części B.1 Wydatki rzeczywiście poniesione wniosku o płatność należy w pierwszej kolejności uzupełnić dane w module Rejestr postępowań/zamówień. W module należy ująć dane na temat wszystkich dokumentów księgowych niezależnie od ich wartości (np. faktura, rachunek, lista płac), które będą podstawą do rozliczenia wydatków w składanym wniosku o płatność. Natomiast załączniki w postaci dołączonych dokumentów należy uzupełniać dopiero po otrzymaniu przez Beneficjenta odrębnego wezwania Instytucji Zarządzającej. Instrukcja wypełniania Rejestru Postępowań/Zamówień.

       Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie Rejestru Postępowań/Zamówień oraz Nowe walidacje w LSI 2014 od 01.08.2017 r. (Europejski Fundusz Społeczny).

      Jednocześnie informuję, iż w najbliższym czasie Instytucja Zarządzająca udostępni na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl aktualizacje instrukcji w zakresie wypełniania wniosku o płatność, bazy PEFS, bazy personelu oraz Rejestru Postępowań/Zamówień.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 2. Proszę o przesłanie informacji na temat limitów dot. cross-financingu w przypadku wkładu własnego.
      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      W przypadku sfinansowania wydatków w ramach cross-financingu ze środków stanowiących wkład własny, koszty te wliczają się do limitu wydatków w ramach cross-financingu, o którym mowa w pkt 6 podsekcji 6.12.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 3. Proszę o interpretację treści punktu 14 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS oraz na lata 2014-2020 obowiązujących od dnia 23 sierpnia 2017 roku.
      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      Zgodnie z punktem 14 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 obowiązujących od dnia 23 sierpnia 2017 roku, podmioty wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po ogłoszeniu naboru wniosków są zobowiązane do publikacji zapytań ofertowych na stronie wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór, przy czym stroną tą nie może być strona własna Beneficjenta. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi ww. zapisów Wytycznych Instytucja Zarządzająca informuje, iż planowana jest rozbudowa Bazy konkurencyjności, która umożliwi publikowanie zapytań ofertowych w Bazie podmiotom wszczynającym postępowania o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po ogłoszeniu naboru wniosków. W związku z powyższym nie będzie konieczności tworzenia przez Instytucję Zarządzającą własnej strony internetowej służącej publikacji ogłoszeń. Natomiast do tego momentu stosowane mogą być przepisy dotychczasowe, ujęte w wersji Wytycznych obowiązującej do 22 sierpnia 2017 roku. Powyższe oznacza, że do momentu udostępnienia nowej funkcjonalności Bazy dopuszczalne jest rozwiązanie polegające na publikacji zapytań ofertowych przez podmioty wszczynające postępowanie według zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie na własnych stronach internetowych oraz przesłaniu zapytania do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 4. Przewidziano w projekcie studia podyplomowe dla nauczyciela. Zaliczki beneficjent spodziewa się w połowie października, zapisy na studia wraz z wpłatą I raty czesnego są do końca września. Czy nauczyciel sam zgłasza się na uczelnie i dokonuje wpłaty I raty czesnego, czy może zapłacić z własnych środków a Beneficjent dokona refundacji poniesionego wydatku.  Na kogo ma być wystawiona faktura? To samo dotyczy pokrycia noclegu. Czy to Beneficjent musi rozpocząć procedurę zgłoszenia takiego nauczyciela na studia? Czy nauczyciel taki  bierze udział w studiach na podstawie wystawionej delegacji i podpisanej przez dyrektora szkoły? Jeśli nauczyciel pojedzie na uczelnie busem , czy wystarczy przedstawiony bilet przejazdu podłączony do delegacji  i tym samym rozliczenie będzie dokonane na podstawie delegacji.
      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      Beneficjent we wnioskach o płatność winien przedstawić do rozliczenia dokument księgowy, będący podstawą poniesienia danego wydatku. Natomiast kwestia, na kogo wystawiony jest dany dokument, winna być zgodna z wewnętrznymi uregulowaniami danej Instytucji obowiązującymi w ramach jej bieżącej działalności. Jednocześnie możliwe jest poniesienie wydatku przez nauczyciela ze środków własnych, a następnie refundacja niniejszych kosztów przez Beneficjenta.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 5. Proszę o interpretację dot. zatrudnienia nauczyciela w oparciu o kodeks pracy, a jego ewentualne L4.
      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      Podczas wydatkowania środków projektowych Beneficjent zobowiązany jest do stosowania prawa powszechnie obowiązującego (krajowego i wspólnotowego) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Odpowiedzialność za prawidłowe zaangażowanie personelu projektu i rozliczenie kosztów jego zaangażowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym i Wytycznymi ponosi Beneficjent. Instytucja Zarządzająca nie jest właściwym podmiotem do interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W odniesieniu zaś do kwestii przebywania nauczyciela na zwolnieniu lekarskim wynagrodzenie za ww. okres może stanowić wydatek kwalifikowalny. Natomiast w sytuacji, w której Beneficjent przedstawi do rozliczenia wynagrodzenie nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim oraz jednocześnie wynagrodzenie nauczyciela realizującego zajęcia w zastępstwie za ww. osobę, wówczas okoliczność powyższa będzie stanowić podwójne finansowanie. Tym samym Beneficjent powinien rozstrzygnąć, który z ww. wydatków przedstawi do rozliczenia w ramach projektu.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 6. Proszę o interpretację kwestii L4 nauczyciela i przeprowadzenie zajęć  w projekcie (płacone z projektu oraz płacone z tytułu umowy o pracę).
      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      Odpowiedź na pytanie została przedstawiona w punkcie 5.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 7. W przypadku zatrudnienia nauczyciela na podstawie umowy o pracę ( np. do realizacji 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2017/2018 tj. 10 godzin na miesiąc). Czy  dyrektor szkoły w takim przypadku zatrudnia takiego nauczyciela na 10/40 etatu? W przypadku kiedy nauczyciel taki byłby na zwolnieniu L4 lub na urlopie pełny miesiąc czy dyrektor szkoły jest zobowiązany wypłacić zgodnie z kodeksem pracy wynagrodzenie za te 10/40 etatu pomimo, że nauczyciel nie zrealizuje godzin projektowych w tym miesiącu?. Budżet projektu nie zakłada środków za niezrealizowane godziny projektowe tj. np. urlop czy L4,  przewiduje tylko godziny projektowe. Beneficjent zatem nie ma środków w budżecie na pokrycie ewentualnych nieobecności takiego nauczyciela w szkole.  Taki sposób zatrudnienia nauczyciela jest niekorzystny dla Beneficjenta.
      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      Odpowiedź na pytanie została przedstawiona w punkcie 5. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż Dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela korzystając z własnych zasobów kadrowych na podstawie art. 35 a Karty Nauczyciela lub przeprowadzić procedurę zatrudnienia nauczyciela zgodnie z wewnętrznym regulaminem szkoły w oparciu o umowę o pracę na podstawie art. 16 Ustawy Prawo Oświatowe, zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu Pracy.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 8. 

      Czy w przypadku wystąpienia konieczności zorganizowania zastępstwa za nauczyciela w projekcie- wynagrodzenie za czas nieobecności i wynagrodzenie dla nauczyciela zastępującego będzie kwalifikowalne?

      Czy 13-tka będzie kwalifikowalna w zakresie dodatkowych godzin projektowych?

      Jeżeli płacone wg stawek jak za nadgodziny, to czy wymagany będzie do kontroli rejestr godzin dodatkowych? Czy inny dokument?

      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      Odpowiedź na pytanie w zakresie rozliczania zastępstw w projekcie została przedstawiona w punkcie 5. Ponadto dodatkowe wynagrodzenie roczne co do zasady jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, o ile jest zgodne z przepisami odrębnymi i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu. Niemniej biorąc pod uwagę wskazane powyżej zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości odpowiadającej wartości, w jakiej kwota wynagrodzenia nauczyciela zaangażowanego na podstawie art. 35 a Karty Nauczyciela przyczyniła się do wyliczenia wysokości ww. wynagrodzenia stanowi wydatek niekwalifikowalny. Z kolei w odniesieniu do kwestii potwierdzenia zrealizowania dodatkowych godzin przez nauczyciela sposób udokumentowania powyższych czynności winien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi, w tym wewnętrznymi uregulowaniami jednostki. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 nie wprowadzają dodatkowych wymogów w ww. obszarze.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 9. Wytyczne w zakresie kwalif. „mówią” że „ łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie”  Prosimy o potwierdzenie, czy niżej przedstawiony sposób wyliczania godzin personelu tj. nauczycieli zatrudnionych na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela jest prawidłowy:

      - nauczyciel zatrudniony na pełny etat w szkole tj.18/18 realizuje w tej szkole tygodniowo 8 godz projektowych -  liczymy w tygodniu 18 godzin + 8 z projektu na tydzień tj. 26 godzin tygodniowo

      - w ramach powyżej wskazanej umowy o pracę zrealizuje jeszcze 4 godz. ponadwymiarowe w tygodniu – liczymy w tygodniu 4 godziny

      - ten sam nauczyciel wykazuje, że w innej szkole pracuje na 5/20 etatu tj. realizuje tam 5 godz zajęć w tygodniu – liczymy w tygodniu 5 godzin

      - ten sam nauczyciel w 3 placówce realizuje 10/20 etatu – liczymy w tygodniu 10 godz.

      Suma godzin wykazanych w tygodniu wynosi 45.

      - ponadto w ramach pierwszej umowy nauczyciel zrealizował jeszcze w miesiącu 5 godz. w ramach zastępstwa

      Ostatecznie w miesiącu nauczyciel taki wykazał 4 tygodnie x 45 godz oraz 5 godz (zastępstwa) zatem jego miesięczna praca to 185 godz. .

      Proszę o potwierdzenie, czy tak sporządzone oświadczenie nauczyciela o przepracowanych godzinach w miesiącu jest prawidłowe.

      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 wskazują na całkowite zaangażowanie zawodowe personelu projektu. Sposób zaś weryfikacji, czy ww. zaangażowanie spełnia określone w Wytycznych warunki należy do Beneficjenta, mając na uwadze specyficzne uwarunkowania danego zatrudnienia. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, do 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego należy uwzględnić cały czas ich pracy, o którym mowa w ustawie - Karta Nauczyciela, a nie wyłącznie zajęcia wynikające z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum). W świetle przepisów art. 42 ust. 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela, w ramach ustalonego wynagrodzenia oraz czasu pracy nieprzekraczającego 40 godzin na tydzień nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć obowiązany jest realizować:
      1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (pensum);
      2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
      3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 10. Czy godziny zajęć prowadzonych przez nauczycieli w ramach programów współfinansowanych ze środków UE należy wliczać do godzin ponadwymiarowych?
      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      W przypadku przydzielenia nauczycielowi zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej jak za godziny ponadwymiarowe. Niemniej zajęcia te nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. Nie wlicza się ich także do przydzielonych nauczycielowi godzin ponadwymiarowych.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 11. W projekcie 11.1.4 zostaną powierzone nauczycielom nadgodziny w celu realizacji zajęć dydaktycznych opisanych we wniosku.

      Czy ww. nadgodziny są wliczane do:

      - dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13tki”,

      - ekwiwalentu za urlop,

      - nagrody jubileuszowej,

      - przeciętnej za urlop.

      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      Podczas wydatkowania środków projektowych Beneficjent zobowiązany jest do stosowania prawa powszechnie obowiązującego (krajowego i wspólnotowego) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Odpowiedzialność za prawidłowe zaangażowanie personelu projektu i rozliczenie kosztów jego zaangażowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym i Wytycznymi ponosi Beneficjent. Instytucja Zarządzająca nie jest właściwym podmiotem do interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego i stosowanego przez Beneficjenta w toku swojej bieżącej działalności, to Beneficjent winien rozstrzygnąć czy powierzone nauczycielom godziny w celu realizacji zajęć dydaktycznych opisanych we wniosku należy uwzględnić przy wyliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ekwiwalentu za urlop, nagrody jubileuszowej czy przeciętnej za urlop. Natomiast Instytucja Zarządzająca informuje, iż Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 nie wprowadzają dodatkowych uregulowań w niniejszym zakresie. Wskazują jedynie na niekwalifikowalność nagród jubileuszowych w ramach rozliczanych projektów oraz możliwość kwalifikowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego – z uwzględnieniem szczegółowej informacji udzielonej w punkcie 8.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 12. W sytuacji gdy dyrektor szkoły na podstawie Kodeksu pracy zatrudni nauczyciela do zajęć dydaktycznych opisanych we wniosku o dofinansowanie jak powinno się prawidłowo zapisać tę umowę. 

      Jaki powinien zostać wpisany wymiar etatu zakładając, że nauczyciel będzie prowadziła jedną godzinę tygodniowo (np. w listopadzie przeprowadzi  4 godziny, a w grudniu ze względu na święta przeprowadzi 2 godziny). 

      Czy powinno się uśrednić etat?

      Przykładowo: umowa zawarta od września 2018 do czerwca 2019 tj. 32 zajęcia jeden raz w tygodniu zgodnie z organizacją roku szkolnego tj. bez ferii i świąt.

       32 zajęcia / 10 miesięcy tj. średnio 3,2 /40 etatu

      W takiej sytuacji wynagrodzenie będzie wypłacone co miesiąc z etatu 3,2/40, a w programie LSI będzie wykazana ilość godzin rzeczywiście zrealizowana (np. w listopadzie 4 godz., a w grudniu 2 godz.)

      Jakie powinno się wpisać stanowisko? (Nauczyciel realizujący zajęcia EFS?)

      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      Podczas wydatkowania środków projektowych Beneficjent zobowiązany jest do stosowania prawa powszechnie obowiązującego (krajowego i wspólnotowego) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Odpowiedzialność za prawidłowe zaangażowanie personelu projektu i rozliczenie kosztów jego zaangażowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym i Wytycznymi ponosi Beneficjent. Instytucja Zarządzająca nie jest właściwym podmiotem do interpretacji odrębnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego i stosowanego przez Beneficjenta w swojej działalności, w oparciu o które dokona zatrudnienia personelu do projektu. Jednocześnie zwracam uwagę, iż Dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela korzystając z własnych zasobów kadrowych na podstawie art. 35 a Karty Nauczyciela lub przeprowadzić procedurę zatrudnienia nauczyciela zgodnie z wewnętrznym regulaminem szkoły w oparciu o umowę o pracę na podstawie art. 16 Ustawy Prawo Oświatowe, zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu Pracy.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 13. 

      Z umową o pracę są związane następujące wydatki:

      - urlop wypoczynkowy /ekwiwalent za urlop,

      - wstępne szkolenie BHP,

      - okresowe szkolenie BHP,

      - badanie lekarskie,

      - fundusz socjalny,

      - zasiłek chorobowy,

      - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13tka”

      Czy wyżej wymienione wydatki są kosztami kwalifikowalnymi?

      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, kwalifikowalne są co do zasady wszelkie składowe wynagrodzenia szczegółowo opisane w Wytycznych. Zwracam jednak uwagę na wskazany przez Beneficjenta fundusz socjalny, bowiem należy mieć na względzie, iż świadczenia realizowane ze środków ZFŚS dla personelu projektu stanowią w świetle Wytycznych wydatek niekwalifikowalny. Ponadto w odniesieniu do dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy uwzględnić szczegółową informację udzieloną w punkcie 8.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 14. Czy nowa szkoła podstawowa, która od 1 września powstała z przekształcenia Gimnazjum może aplikować w ramach konkursu?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Nowopowstała szkoła nie może aplikować do konkursu w ramach I i II typu projektu. Wsparcie w ramach tych typów kierowane jest do szkół lub placówek, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w ramach regionu. Nowopowstała szkoła nie posiada takich wyników. W przypadku powstania nowej szkoły z połączenia 2 szkół, z których tylko jedna miała wyniki poniżej średniej, również nie ma możliwości objęcia jej wsparciem w ramach I i II typu projektu.

      Możliwe natomiast jest wsparcie w ramach III typu. Należy tylko pamiętać o ograniczeniach wynikających z regulaminu konkursu m.in., że wsparciem mogą być objęci wyłącznie uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniowie młodsi tj. kl. I i IV szkoły podstawowej chyba, że wsparcie kierowane jest do uczniów niepełnosprawnych.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 15. Czy wskaźniki dotyczące doposażenia pracowni przedmiotowych w programie uwzględniamy tylko podczas realizacji II typu projektu?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Wskaźniki wymienione poniżej uwzględniamy tylko wówczas gdy w projekcie realizowany jest II typ tj. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).

      -Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie;

      -Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 16. Czy, aby zakwalifikować ucznia jako zdolnego wystarczy opinia nauczyciela?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Opinia nauczyciela oparta na indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwościach psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowaniach i uzdolnieniach jest jak najbardziej wystarczająca.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 17. Co jeśli podczas realizacji projektu ryczałtowego okaże się, że nie wszystkie dzieci  będące grupą docelową będą uczęszczały na zajęcia?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Podczas konstruowania projektu najlepiej we wskaźnikach rezultatu uwzględnić taką opcję i ich wartość założyć na poziomie niższym (minimum 80%) niż we wskaźnikach produktu.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 18. Czy zajęcia z robotyki są kwalifikowalne w ramach konkursu?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Z uwagi na konieczność zachowania linii demarkacyjnej pomiędzy różnymi programami finansowanymi ze środków europejskich działania z zakresu programowania zostały wyłączone z zakresu interwencji EFS. W związku z tym, że robotyka jest ściśle związana z programowaniem, niestety zajęcia z robotyki nie będą mogły być uznane za kwalifikowalne.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 19. Czy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą brać udział w normalnych zajęciach np. matematycznych?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą brać udział w zajęciach w ramach wszystkich typów projektu.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 20. Czy komputer zakupiony za kwotę niższą niż 3500 zł jest środkiem trwałym?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wskazują, iż limitowane są artykuły, które łącznie:

      -Są środkami trwałymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz

      -Ich wartość początkowa (netto) jest równa lub większa od 3 500,00 PLN.

      Środkiem trwałym zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki organizacyjnej m.in. maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy. Zgodnie z pkt 6.12 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup,amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu; wymóg uzasadnienia pozyskania dotyczy wyłącznie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3 500 zł netto.
      W związku z powyższym komputer o wartości poniżej 3 500 zł netto nie powinien być wskazany jako środek trwały.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 21. Czy w sytuacji kiedy studia podyplomowe się już rozpoczęły można w ramach wydatków budżetowych sfinansować tylko 2 semestry studiów?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Sfinansowane mogą być tylko te semestry, które będą trwały w okresie realizacji projektu.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 22. Czy w III typie projektów mogą być zrealizowane zajęcia, które uczą dzieci jak się uczyć?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Jak najbardziej, ponieważ w ramach III typu mogą być prowadzone m.in.

      - zajęcia specjalistyczne, prowadzone w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach: zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

      - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, organizowane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 23. Czy po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu możliwe jest wprowadzanie zmian we wniosku?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Jest taka możliwość. Dokumentem, który reguluje proces wprowadzania zmian jest umowa o dofinansowanie projektu.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 24. W ramach Typu projektu nr 1, tj. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, szkoły które mają być objęte projektem chciałyby zaplanować zajęcia, które byłyby zrealizowane po szkołą i poza lekcjami.

      Czy możliwe jest (kwalifikowalne) wynagradzanie nauczyciela realizującego zajęcia w dni wolne od nauki (soboty, niedziele), ale oczywiście poza feriami zimowymi i wakacjami letnimi, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi (nauczyciel będzie prowadził zajęcia w ramach godzin ponadwymiarowych)?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Zajęcia mogą odbywać się w dni wolne od nauki a tym samym wynagrodzenie nauczycieli może być kwalifikowalne jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję o prowadzeniu tych zajęć w dni wolne od nauki i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

      Zgodnie z art. 35a ust. 1 Karty Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w publicznych szkołach, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3 KN (jak za godziny ponadwymiarowe lub godziny doraźnych zastępstw). Zajęcia te są przydzielane za zgodą nauczyciela, ale nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego pensum.

      W związku z tym, że Karta Nauczyciela wprost wskazuje, iż zajęcia realizowane w ramach środków UE przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej jak za godziny ponadwymiarowe, oznacza że ustawodawca nie zaliczył tych godzin do godzin ponadwymiarowych gdzie obowiązują limity godzin - maksymalnie  ¼ pensum bez zgody i ½ pensum za zgodą.  W przypadku realizacji zajęć ze środków unijnych ich liczbę ustala dyrektor w zależności od potrzeb.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 25. W ramach Typu projektu nr 2, tj.: Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) jednym z warunków jest wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

      Pytanie. Czy możliwe jest, aby w jednej szkole mogłyby być stworzone / wyposażone zarówno pracownia matematyczna jak i do przedmiotów przyrodniczych, czy też na podstawie przeprowadzonej diagnozy szkoła ma wybrać, którą z pracowni chce wyposażyć pomimo że w obu występują deficyty sprzętu czy narzędzi do prowadzenia zajęć?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      W ramach II typu możliwe jest wyposażenie nie tylko jednej pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki jeżeli potrzeba taka wynika z przeprowadzonej diagnozy.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 26. Czy  kwalifikowany jest zakup dygestorium do pracowni chemicznej. Potrzeba zgodna z diagnozą i zaplanowanym w projekcie wsparciem.

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Tak, zakup dygestorium jest wydatkiem kwalifikowalnym.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 27. Jesteśmy zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach projektu PRO WSL 2014-2020 konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17. Mamy jednak wątpliwości czy możemy starać się o takie dofinansowanie, jeśli Nasza Szkoła nie widnieje na Liście Szkół objętych wsparciem 11.1.4 (002,135,136)?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Jak najbardziej mogą się Państwo starać o dofinansowanie. Jeżeli Państwa szkoła nie widnieje na Liście Szkół objętych wsparciem w ramach poprzednich konkursów z 11.1.4 to projekt może otrzymać dodatkowo 6 punktów na etapie oceny merytorycznej.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 28. Bardzo proszę o odpowiedź w następującej kwestii:

      - czy w ramach 1 typu projektów do zaplanowanych zajęć można zakupić pomoce dydaktyczne/ specjalistyczny sprzęt/ podręczniki itp.? - wątpliwość nasunęła nam się gdyż na str. 18 regulaminu nie jest wymienione literalnie tego typu wsparcie, w przeciwieństwie do typu III, gdzie na str. 22 regulaminu jest napisane, że można doposażyć placówki w taki sprzęt i pomoce dydaktyczne. Bardzo proszę o pilne rozstrzygnięcie tej kwestii. W ramach tego typu projektu z diagnozy szkół podstawowych wyniknęła potrzeba objęcia wsparciem także uczniów klas II i III, czego nie przewiduje typ III. Planując jednak jakiekolwiek zajęcia/ koła zainteresowań itp. nauczyciele chcieliby kupić jakiś sprzęt/pomoce itp. i nie wiemy czy można go w I typie ująć we wniosku w budżecie.

      - czy szkoła podstawowa poniżej średniej, osiągająca słabe wyniki w nauce może brać udział w III typie projektów, czy dla tych placówek zarezerwowany jest typ I?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      W ramach I typu projektu możliwy jest zakup pomocy dydaktycznych, podręczników, gier itp., które są niezbędne do prowadzenia zajęć, są bezpośrednio powiązane ze wsparciem w ramach I typu i wynikają z diagnozy.

      Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki możliwe jest tylko w ramach II typu.

      Każda szkoła podstawowa, niezależnie od tego czy ma wyniki poniżej średniej wojewódzkiej, może być objęta wsparciem w ramach III typu. Należy tylko pamiętać o ograniczeniach wynikających z regulaminu konkursu m.in., że wsparciem mogą być objęci wyłącznie uczniowie klas IV-VIII i uczniowie młodsi tj. kl. I i IV chyba, że wsparcie kierowane jest do uczniów niepełnosprawnych.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 29. Część C.1 wniosku Zadania w projekcie -  czy na pytanie Czy projekt będzie rozliczany kwotami ryczałtowymi? zaznaczamy odp. NIE, a w cz. C.2 Zakres finansowy - Wydatki, rzeczywiście poniesione TAK, Stawki jednostkowe NIE - czy tak będzie prawidłowo?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      W cz. C.1 Zadania w projekcie - na pytanie Czy projekt będzie rozliczany kwotami ryczałtowymi? odp. NIE zaznaczamy wtedy gdy projekt nie jest rozliczany za pomocą kwot ryczałtowych. Za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków rozliczane są projekty do 431 220,00 PLN wartości wkładu publicznego (równowartość kwoty  100  000 EUR).

      Projekt o wartości przekraczającej kwotę 431 220,00 PLN rozliczany jest na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych więc w cz. C.2 Zakres finansowy - Wydatki, rzeczywiście poniesione zaznaczmy TAK.

      W ramach obecnego konkursu 11.1.4 nie mają zastosowania stawki jednostkowe więc zaznaczamy NIE.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 30. Czy planowane do zakupu pomoce naukowe np. tablice interaktywne, gry logiczne, podręczniki - wpisujemy do części C2.1. wniosku oddzielnie tzn. każda pomoc naukowa to odrębna pozycja czy można je pogrupować tematycznie a w opisie wyszczególnić?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      W cz. C.2.1 pomoce naukowe można jak najbardziej pogrupować tematycznie, wyszczególniając je i podając ich ceny jednostkowe w opisie wydatku.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 31. W ramach projektu Szkoła zamierza zaangażować 5 nauczycieli (2 obecnych i 3 z zewnątrz). W ramach IV typu projektu planowane jest przeprowadzenie szkolenia dla 20 nauczycieli - czy tak będzie prawidłowo?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      W ramach IV typu projektu mogą Państwo przeprowadzić szkolenia dla takiej ilości nauczycieli, która wynika z zapotrzebowania, przeprowadzonej diagnozy, niezależnie od ilości nauczycieli zatrudnionych w ramach projektu.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 32. Zgodnie z regulaminem nie ma możliwości dofinansowania zadań obejmujących programowanie - czy zatem koszty np. zakupu robotów lego, robotów Neo, zestawu do zabawy z robotami mogą być uznane jako kwalifikowalne w projekcie?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Niestety koszty związane z zakupem robotów nie będą mogły być uznane za kwalifikowalne. Robotyka jest ściśle związana z programowaniem, a zgodnie z zapisami regulaminu konkursu działania z zakresu programowania zostały wyłączone z zakresu interwencji EFS.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 33. Czy Zespół Szkół Specjalnych może ubiegać się o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4? W skład Zespołu Szkół wchodzą: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i Branżowa Szkoła Specjalna Pierwszego Stopnia z klasami Gimnazjum Specjalnego oraz z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. Szkoła chciałaby ubiegać się o dofinansowanie projektu - typ 2  - "Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami)".

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu szkoły specjalne mogą być objęte wsparciem w ramach wszystkich typów, ponieważ kryterium „Czy realizacja typu projektu 1 lub 2 skierowana jest do szkół lub placówek, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu?” nie dotyczy zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych. Wsparcie oczywiście powinno wynikać z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania i musi być zgodne z zapisami regulaminu konkursu.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 34. Czy w przypadku wycieczki szkolnej, inicjowanej i realizowanej przez nauczyciela w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu w dniu wolnym od zajęć (sobota), nauczycielowi – opiekunowi grupy przysługuje wynagrodzenie? Jeśli tak, to w jakiej wysokości.

      Czy takie wynagrodzenie będzie również przysługiwać dodatkowemu opiekunowi grupy, w przypadku konieczności jego zaangażowania, ze względu na wiek, czy ew. niepełnosprawność uczestników? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, proszę również o informację, na jakiej podstawie dodatkowy opiekun może otrzymać wynagrodzenie?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Przepisy powszechnie obowiązujące regulujące kwestię wynagradzania nauczycieli (Karta Nauczyciela) nie przewidują dodatkowego składnika wynagrodzenia dla nauczycieli wyjeżdżających w roli opiekunów na wycieczki szkolne. W przypadku wycieczki szkolnej nie ma możliwości rozliczania czasu pracy nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych. Nie ma do tego podstaw, nie można też mylić ich z godzinami nadliczbowymi wynikającymi z Kodeksu pracy. Zgodnie bowiem z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością tylko w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania. Z tym jest związany i wymaga podkreślenia fakt, że godziny ponadwymiarowe nie są związane z czasem pracy nauczycieli określonym w art. 42 Karty Nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, przy czym przez tydzień należy rozumieć 5 dni roboczych (art. 42c KN). Na marginesie należy zaznaczyć, że Karta Nauczyciela co do zasady nie przewiduje możliwości realizowania wycieczek i imprez szkolnych w dni wolne od pracy. Oznacza to, że czas pracy nauczyciela niewątpliwie nie ogranicza się wyłącznie do realizacji tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych. Poza pensum każdy nauczyciel w ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia jest zobowiązany do realizacji innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów (art. 42 ust. 2 pkt 2 KN). Uczestnictwo nauczycieli w wycieczce klasowej w charakterze opiekunów należy traktować jako zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, jakie muszą oni realizować w obowiązującym 40-godzinnym tygodniu pracy. W związku z powyższym opieka nad uczniami podczas wycieczki szkolnej jest sprawowana przez nauczyciela w ramach czasu pracy i ustalonego dla niego standardowego wynagrodzenia. Dotyczy to również dodatkowych opiekunów grupy ponieważ opiekunem może być tylko osoba, która ma przygotowanie pedagogiczne a więc w praktyce będzie to nauczyciel ewentualnie, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba np. rodzic.

      Zajęcia mogą odbywać się w dni wolne od nauki a tym samym wynagrodzenie nauczycieli może być kwalifikowalne jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję o prowadzeniu tych zajęć w dni wolne od nauki i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.
      Zgodnie z art. 35a ust. 1 Karty Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w publicznych szkołach, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3 KN (jak za godziny ponadwymiarowe lub godziny doraźnych zastępstw). Zajęcia te są przydzielane za zgodą nauczyciela, ale nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego pensum.
      W związku z tym, że Karta Nauczyciela wprost wskazuje, iż za zajęcia realizowane w ramach środków UE przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej jak za godziny ponadwymiarowe, oznacza że ustawodawca nie zaliczył tych godzin do godzin ponadwymiarowych gdzie obowiązują limity godzin - maksymalnie  ¼ pensum bez zgody i ½ pensum za zgodą. W przypadku realizacji zajęć ze środków unijnych ich liczbę ustala dyrektor w zależności od potrzeb.

      Przypominamy, że podczas wydatkowania środków projektowych Beneficjent zobowiązany jest do stosowania prawa powszechnie obowiązującego (krajowego i wspólnotowego) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca nie jest właściwym podmiotem do interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego i stosowanego przez Beneficjenta w swojej działalności, w oparciu o które dokona zatrudnienia personelu do projektu. Odpowiedzialność za prawidłowe zaangażowanie personelu projektu i rozliczenie kosztów jego zaangażowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym i Wytycznymi ponosi Beneficjent.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 35. Czy zapis zawarty w § 7 ust 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,…

      „§ 7. 1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

      Ustalając zasady umarzania lub amortyzacji, jednostka może przyjąć stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.2)) albo stawki określone przez jednostkę nadrzędną albo zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

      2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, mogą być umarzane:

      1) książki i inne zbiory biblioteczne;

      2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;”

      oznacza, że środków dydaktycznych (czyli pomocy dydaktycznych również, bo środkami dydaktycznymi nazywamy zarówno przedmioty dostarczające bodźców zmysłowych, jak i urządzenia techniczne - aparat fotograficzny, mikroskop, teleskop) nie uznaje się za środki trwałe?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wskazują, iż limitowane są artykuły, które łącznie:

      Są środkami trwałymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz

      Ich wartość początkowa (netto) jest równa lub większa od 3 500,00 PLN.

      W odniesieniu do pomocy dydaktycznych, Rozporządzenie mówi, że m. in. środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, mogą być jednorazowo umarzane. Tak więc środki dydaktyczne nie są z góry wyłączone z definicji środka trwałego, weryfikujemy je pod kątem spełnienia dwóch ww. przesłanek.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Zakres udzielonych odpowiedzi jest oparty o wskazane przez Wnioskodawców dane, których część nie została opisana w sposób wyczerpujący. Zaznaczyć należy, że w przypadku gdy istnieją inne okoliczności, których nie wskazano w treści pytań, a które mogą mieć wpływ na prawidłowość udzielonych odpowiedzi istnieje ryzyko związane z niekwalifikowalnością wydatków w ramach projektu.

       Bezpośredni link do zagadnienia:
       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_1_4_poprawa_efektywnosci_ksztalcenia_ogolnego_23112017

       Pytanie 1. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie ujmowania w budżetach projektów dot. subsydiowanego zatrudnienia wkładu własnego wymaganego przepisami pomocy publicznej w sytuacji, gdy wnioskodawca jest jedynie operatorem pomocy publicznej, nie zaś jej beneficjentem, zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu nw. kwestii problemowej.

       Zgodnie z Rozporządzeniem z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020: § 22. 1. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne
       § 24. 1. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji wynosi maksymalnie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
       2. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych wynosi maksymalnie 75% wartości kosztów kwalifikowalnych.
       Czy biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zatrudnienie subsydiowane będzie realizowane w podmiotach trzecich, którym Wnioskodawca będzie udzielał pomocy publicznej (jako operator):
       1. W budżecie projektu winna znaleźć się jedynie ta część kosztów kwalifikowalnych (tj. wynagrodzenia brutto wraz ze składkami pracodawcy), która jest finansowana z dotacji, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, wskazaną w § 24 ww. Rozporządzenia,
       czy też
       2. W budżecie projektu należy wykazać zarówno część wynagrodzenia Uczestników Projektu finansowaną ze środków publicznych, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, jak i część stanowiącą wkład własny przedsiębiorstw (podmiotów trzecich), zatrudniających Uczestników projektu. A jeśli tak – czy w takiej sytuacji wykazane w projekcie koszty wkładu własnego przedsiębiorstw winny być przyporządkowane Wnioskodawcy – jako podmiotowi realizującemu zadanie i czy zastosowanie ww. rozwiązania nie byłoby sprzeczne z uzasadnieniem dla wkładu własnego, w którym wykazalibyśmy, iż wkład własny wnoszony jest przez podmioty zewnętrzne względem Wnioskodawcy, a nie Wnioskodawcę?
       Odpowiedź, 2.06.2017 r.
       W przypadku zaplanowania w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia, w budżecie powinna zostać wskazana wartość kosztów kwalifikowalnych tego instrumentu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zarówno zatem rozporządzenia krajowego, tj. rozporządzenia z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020, które przytoczyła Pani w swoim pytaniu, jak i w rozporządzeniu KE 651/2014: Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone w okresie:
       1. do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;
       2. do 24 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji;
       3. zatrudniania pracownika niepełnosprawnego.

       W przypadku gdy okres subsydiowania zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest krótszy niż odpowiednio 12 lub 24 miesiące, wówczas wysokość pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia zostaje proporcjonalnie pomniejszona. Wartość kosztu kwalifikowalnego należy zatem uwzględnić w budżecie projektu. Następnie, zgodnie z intensywnością pomocy w związku ze wsparciem określonej kategorii pracowników należy określić wartość wnioskowanego dofinansowania. Pozostała wartość kosztu kwalifikowalnego stanowić może wkład własny do projektu. Środki wnoszone przez podmioty trzecie są dozwoloną formą wkładu własnego w projekcie. W przypadku pomocy publicznej na subsydiowane zatrudnienie wymagane jest wniesienie wkładu prywatnego. W przypadku beneficjentów niebędących jednocześnie beneficjentami pomocy wysokość oraz terminy wpłat wkładu prywatnego powinny wynikać z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem projektu a przedsiębiorcą będącym beneficjentem pomocy.

       W przypadku projektów z subsydiowanym zatrudnieniem montaż finansowy może być inny niż wynika to regulaminu konkursu tzn. wkład własny może być wyższy od wymaganego w konkursie.
       Proszę pamiętać, aby zarówno w polu B.6 oraz w polu opisowym pod danym wydatkiem zawrzeć istotne informacje z punktu widzenia danego rodzaju pomocy publicznej. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

       Pytanie 2. Gmina Kroczyce zamierza realizować projekt o charakterze "słonecznej gminy" polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych na cele socjalno-bytowe mieszkańców, z wyłączeniem obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na wspólnym liczniku energii. Czy obiekty mieszkalne, w których świadczone są usługi agroturystyczne należy potraktować analogicznie do budynków, w których prowadzona jest inna działalność gospodarcza? Czy osoby prowadzące agroturystykę należy traktować, jako przedsiębiorców w rozumieniu funkcjonalnym (wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym)?
       Odpowiedź, 2.06.2017 r.
       Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorstwa na gruncie przepisów o pomocy publicznej ma charakter funkcjonalny, oznacza to, że istotna jest kwestia czy dany podmiot oferuje towary i usługi na rynku. Kwestię tę poruszono m. in. w zawiadomieniu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
       Oznacza to, że po pierwsze, status podmiotu na podstawie prawa krajowego nie jest decydujący. Na przykład podmiot zaklasyfikowany zgodnie z prawem krajowym jako stowarzyszenie lub klub sportowy może jednak zostać uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu. Ta sama zasada ma zastosowanie do podmiotu, który formalnie jest częścią administracji publicznej. Jedynym istotnym kryterium jest fakt, czy podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą.
       Po drugie o stosowaniu zasad pomocy państwa nie decyduje to, czy dany podmiot utworzono po to, aby przynosił zyski. Podmioty nienastawione na zysk również mogą oferować na rynku towary i usługi.
       Po trzecie klasyfikacja podmiotu jako przedsiębiorstwa zawsze odnosi się do konkretnej działalności. Podmiot prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą i działalność o charakterze niegospodarczym powinien być traktowany jako przedsiębiorstwo jedynie w odniesieniu do działalności gospodarczej
       Dopytanie 
       Reasumując, status agroturystyk należy potraktować analogicznie do innych podmiotów świadczących usługi okołoturystyczne/turystyczne?
       Odpowiedź, 2.06.2017 r.
       Tak, wydaje się, że agroturystyka stanowi jeden z rodzajów działalności turystycznej, a ta bez wątpienia ma charakter gospodarczy

       Pytanie 3. Zamek Sp. z o.o. zamierza realizować projekt polegający na pracach konserwatorskich na zamku Ogrodzienieckim.
       Czy prawidłowym będzie uznanie, że pomoc publiczna wystąpi w projekcie, gdyż:
       -Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym, bowiem wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym. Jako dzierżawca Zamku Ogrodzienieckiego administruje obiektem, a jego przychody pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu na zamek, jak również ze sprzedaży produktów turystycznych tj. nocne zwiedzanie zamku, biesiady, odpłatne wystawy tematyczne, inne produkty realizowane na terenie zamku.
       -Transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny – tzn. uprzywilejowuje określone podmioty, w tym przypadku – Zamek Sp. z o.o.
       -Transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, bowiem beneficjent zaangażuje niewspółmiernie mniej środków własnych do realizacji zadania, w przypadku pozyskania dofinansowania.
       -W efekcie transferu może wystąpić zakłócenie konkurencji. Istnieją inne podmioty na rynku i mogą powstać inne podmiotu w obszarze kultury, które zorganizują biesiady, odpłatne wystawy czy inne imprezy kulturalne o podobnym charakterze.
       -Może zaistnieć wpływ na wymianę międzynarodową - Zamek Bonerów jest jednym z najważniejszych i rozpoznawalnych zabytków na terenie południowej Polski, o dużym nasileniu ruchu turystycznego, Skala organizowanych na zamku wydarzeń jest bardzo duża. Tematyka wydarzeń obejmuje kwestie związane z kulturą, historią oraz o charakterze rekreacyjnym. Nie bez znaczenia jest lokalizacja zamku w niedalekiej odległości od Krakowa i Częstochowy, co oznacza, że zamek często odwiedzają turyści zagraniczni. Zamek Sp. z o.o. publikuje materiały promocyjne w językach obcych oraz oferuje opisy na atrakcjach w języku: angielskim i zatrudnia przewodników posługujących się językami obcymi.
       Na mocy z art. 53 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 pomoc na materialne zasoby dziedzictwa kulturowego - obiekty archeologiczne, pomniki, obiekty i budynki historyczne, dziedzictwo naturalne formalnie uznane przez władze jest dopuszczalna. Nadmieniam, że obiekt jest uznany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w rejestrze A pod numerem 771/67.
       Pomoc inwestycyjna dotyczy w tym przypadku zabezpieczenia, ochrony i renowacji zasobów dziedzictwa kulturowego, zatem stosownie do art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 w przypadku, gdy pomoc nie przekracza kwoty 1 mln EUR (wartość projektu szacujemy na około 1,5 zł), czy maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych?
       Odpowiedź, 2.06.2017 r.
       Kwestia występowania pomocy publicznej zawsze rozpatrywana jest indywidualnie w odniesieniu do rozpatrywanego przypadku. Tym niemniej w sektorze kultury, jak wynika z przywołanego już Zawiadomienia Komisji wsparcie publiczne może nie wypełniać wszystkich przesłanek wynikających z art. 107 TFUE.
       Niektóre działania związane z kulturą, zachowaniem dziedzictwa kulturowego i ochroną przyrody mogą być organizowane w sposób niekomercyjny i nie mieć charakteru gospodarczego. Ich finansowanie ze środków publicznych nie musi więc stanowić pomocy państwa. Komisja uważa, że finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
       Z drugiej strony, wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego (w tym ochronie przyrody) finansowane głównie z opłat wnoszonych przez odwiedzających lub użytkowników lub w inny komercyjny sposób (np. wystawy komercyjne, kina, komercyjne spektakle muzyczne i festiwale, szkoły artystyczne finansowane głównie z czesnego) należy uznać za mające charakter gospodarczy. Podobnie wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego przynoszące korzyści wyłącznie niektórym przedsiębiorstwom, a nie ogółowi społeczeństwa (np. renowacja zabytkowego budynku wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo prywatne) należy zasadniczo uznać za działalność gospodarczą.
       Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
       Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
       W zakresie analizy ww. kwestii zachęcamy do zapoznania się z Zawiadomieniem KE dostępnym pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29&from=EN
       Natomiast w przypadku stwierdzenia, iż projekt faktycznie spełnia wszystkie przesłanki pomocy publicznej, można zastosować pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W przypadku, gdy wartość pomocy nie przekracza 1 mln EUR, zgodnie z art. 53 ust. 9 rozporządzenia 651/2014 maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych.

       Pytanie 4. Badanie przesłanki dot. wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny jest trudne. Bowiem, zakładamy, że nasz obiekt dziedzictwa kulturowego jest atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz istnieją inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych np. szereg zamków na Słowacji, czy w Czechach), które mogą oferować podobne usługi/towary. Jak ustalić, jaki może być krąg odbiorców i czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu. Oferta kierowana jest w jednakowy sposób do wszystkich, nie planuje się szczególnej kampanii reklamowej do turystów zagranicznych. Niemniej obserwujemy wzrost ilości podmiotów zagranicznych ale wynika to z ogólnej koniunktury - odczuwalnej dla całego regionu. Czy to już wystarczyć, aby zweryfikować tę ostatnią przesłankę za pozytywną?
       Odpowiedź, 2.06.2017 r.
       W przypadkach, co do których nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, czy pomoc publiczna wystąpi, zalecamy przyjęcie założenia, iż projekt jest objęty pomocą. W przypadku dziedzictwa kulturowego, potencjalna podstawa prawna tj. art. 53 rozporządzenia 651/2014 wydaje się dość atrakcyjna. Oczywiście wszystkie warunki udzielenia tego rodzaju pomocy powinny zostać spełnione.

       Pytanie 5. 
       Witam, czy w sytuacji, gdy wstęp do muzeum jest biletowany, jednak przychody z tego tytułu są marginalne w stosunku do kosztów ponoszonych przez muzeum (np. utrzymanie budynku, pensje pracowników, itp) to można mówić o działalności mającej charakter gospodarczy? Czy w przypadku uniknięcia pomocy publicznej należy udostępnić wstęp do muzeum bezpłatnie? Jeżeli można by nadal biletować wstęp to do jakiego poziomu przychody z tego tytułu nie będą uznawane za działalność mającą charakter gospodarczy?
       Odpowiedź, 2.06.2017 r.
       Zgodnie ze stanowiskiem KE wyrażonym w przywoływanym już Zawiadomieniu (pkt 34), Komisja finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
       Zatem w przypadku opłat z tytułu wstępu do muzeum, które pokrywają jedynie w ułamkowym stopniu faktyczne koszty działalności muzeum, wówczas, wydaje się, że działalność taka może być uznana za niegospodarczą, jeśli w dominującym zakresie koszty działalności pokrywane są ze środków publicznych . Niestety KE nie wskazała progu, który można by uznać za „bezpieczny”


        Bezpośredni link do zagadnienia:
        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/webinar_pp_pomocy_de_minimis_pytania

        Pytanie 27. Przygotowując projekt planujemy następujące zajęcia mające na celu kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów szkół specjalnych w ramach III i IV typu projektu:

        - zajęcia rewalidacyjno-rehabilitacyjne,

        - zajęcia edukacyjno-turystyczno-rekreacyjne (kształtujące właściwe postawy społeczne i prozdrowotne),

        - zajęcia kulinarne (kształtujące umiejętności społeczne, samoobsługowe i prozdrowotne, arteterapia (budujące samoakceptację i poczucie własnej wartości, rozwijające ogólną sprawność manualną, wpływające na stan emocjonalny, rozwijające szereg procesów myślowych),

        - zajęcia interdyscyplinarne (wycieczki poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu biologii, geografii, historii, przyrody),

        - całościowa metoda Tomatisa (usprawniająca czynne słuchanie),

        - trening Biofeedback (świadome wpływanie na pracę mózgu, co przekłada się na umiejętność utrzymywania dużego stopnia koncentracji),

        - zajęcia z użyciem żyroskopu, powerball (poprawiające koordynację, zdolności manualne, wzmacnianie ruchów),

        - pracownia symulacji „dorosłego” życia (przygotowujące do życia w warunkach współczesnego świata, planowanie budżetu, organizowanie otaczającej przestrzeni).

        W świetle zapisów dokumentacji konkursowej proszę o informacje, czy wszystkie ww. formy wsparcia będą kosztem kwalifikowalnym?
        Odpowiedź, 21.03.2017 r.
        W ramach III typu projektu – Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego zakres udzielanego wsparcia obejmuje w szczególności:
        a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
        b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;
        c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

        Środki EFS dostępne w ramach RPO mogą zostać wykorzystane na realizację działań uzupełniających ofertę pomocy psychologiczno-pedagogicznej, obejmujących w szczególności:
        - zajęcia specjalistyczne, prowadzone w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach: zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
        - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, organizowane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;
        - warsztaty;
        - porady i konsultacje.

        Powyższe działania muszą być zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
        Wymienione w Państwa piśmie zajęcia prowadzone metodą Tomatisa, trening Biofeedback czy zajęcia kulinarne oraz pracownia symulacji „dorosłego” życia wpisują się w/w katalog wsparcia pod warunkiem, iż taki charakter wsparcia wynika ze specyficznych potrzeb określonej grupy docelowej. Należy zauważyć, iż określony rodzaj zajęć w odniesieniu do pewnej grupy docelowej (np. z konkretnym rodzajem niepełnosprawności) będzie kwalifikowalny, a w odniesieniu do innej grupy może być całkowicie nieuzasadniony. Dlatego IOK podkreśla znaczenie szczegółowego opisu sytuacji problemowej grup docelowych, z którego musi jasno wynikać potrzeba zaplanowanego wsparcia. Również zajęcia rewalidacyjne mogą być realizowane w ramach projektu zgodnie z pkt 4 § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jednakże w ramach XI osi priorytetowej nie ma możliwości finansowania działań rehabilitacyjnych. Pewne działania o charakterze medycznym mogą być finansowane w priorytecie VIII i IX natomiast w priorytecie XI możliwe są działania o charakterze terapeutycznym wykorzystywane w edukacji.
        Wymienione przez Państwa zajęcia edukacyjno-turystyczno-rekreacyjne, zajęcia interdyscyplinarne i zajęcia z użyciem żyroskopu, powerball nie wpisują się w katalog wsparcia przewidzianego w ramach III typu projektu.
        IZ RPO jeszcze raz podkreśla, że realizacja form wsparcia musi wynikać z diagnozy indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów jak również musi być odpowiednio uzasadniona.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 26. W związku z opublikowanym Regulaminem konkursu nr: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16, uprzejmie proszę o odpowiedź dotyczącą możliwości organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu nauki języków obcych, np. jęz. angielskiego czy niemieckiego.

        Na stronie 5 Regulaminu opisano kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy czyli kompetencje, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, do których zalicza się m.in. porozumiewanie się w językach obcych.

        Jednocześnie na stronie 25 Regulaminu znajduje się wyraźna informacja, że w ramach wskazanych powyżej typów realizacji projektów (tj. I, II i III) nie ma możliwości realizacji zajęć z przedmiotów humanistycznych (tj. j. polski, historia, WOS itp.).

        Czy w związku z powyższym możliwe jest zaplanowanie w projekcie prowadzenie zajęć z języków obcych czy też nie? Bo z jednej strony porozumiewanie się w językach obcych jest kompetencją kluczową, a z drugiej są to przedmioty humanistyczne. Ponadto proszę o wymienienie wszystkich przedmiotów humanistycznych, których nie powinno wpisywać się do projektu aby nie budziło to żadnych wątpliwości podmiotów przygotowujących projekty.

        Odpowiedź, 21.03.2017 r.
        Katalog przedmiotów humanistycznych jest otwarty, co oznacza, że nie ma możliwości ich dokładnego sprecyzowania. Jednak zgodnie z zapisami regulaminu konkursu zajęcia dla uczniów przewidziane w projekcie powinny  kształtować i rozwijać kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy tj. matematyczno–przyrodnicze, TIK oraz językowe.

        W związku z powyższym zajęcia z języków obcych, pomimo iż kategoryzowane są jako nauki humanistyczne są wydatkami kwalifikowalnymi w ramach konkursu nr: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16, gdyż porozumiewanie się w językach obcych jest kompetencją kluczową.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 25. W ramach działania 11.1.4 uruchomione są dwa konkursy – jeden nazwijmy to ogólny i jeden skierowany wyłącznie do obszarów OSI – obszarów wiejskich. Rozmawiałam z przedstawicielem Wydziału i potwierdził mi, że gmina wiejska może aplikować zarówno do konkursu ogólnego, jak i dedykowanego OSI (oczywiście pod warunkiem spełniania wskazanych w dokumentacji wymagań). Proszę o potwierdzenie czy oznacza to, że może złożyć wniosek na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 lub RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16. Czy też w takiej sytuacji gmina może złożyć wnioski na oba konkursy jednocześnie: czyli zarówno na konkurs ogólny, jak i konkurs dedykowany OSI? W dokumentacji konkursowej jest tylko ograniczenie co do liczby składanych wniosków na konkretny konkurs. Bardzo proszę o wyjaśnienie tych wątpliwości.
        Odpowiedź, 21.03.2017 r.
        Zgodnie z zapisami regulaminów konkursów nr  RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 oraz RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16 Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie w ramach danego konkursu. Co oznacza, że gmina może złożyć po dwa wnioski na oba konkursy jednocześnie,  czyli zarówno 2 wnioski na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 i 2 wnioski na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16. Nie oznacza to jednak, że ten sam projekt, obejmujący wsparciem tą samą grupę docelową, otrzyma 2 razy dofinansowanie. Byłoby to podwójne finansowanie tych samych działań co jest niedozwolone.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 24. Czy jeśli w danej szkole objętej projektem żadna sala dydaktyczna (przedmiotowa – przedmioty ogólnokształcące) nie jest wyposażona w żaden sprzęt IT (nie ma w ogóle komputera/laptopa, sprzętu w postaci tablicy interaktywnej), a z diagnozy wynika chęć realizacji zajęć ogólnokształcących z wykorzystaniem e-podręczników, nowoczesnych technologii w postaci tablicy interaktywnej, specjalistycznych oprogramowań i programów multimedialnych, a nie mają obecnie takiej możliwości) to czy, przy założeniu, że łączna wartość planowanych do zakupu tablic interaktywnych nie przekracza 20% wartości projektu możemy założyć zakup takiego sprzętu?
        Np. planowana jest realizacja 7 rodzajów zajęć, w 7 różnych salach – czy możemy założyć zakup 7 tablic interaktywnych z laptopem przy powyższym uzasadnieniu?
        Odpowiedź, 21.03.2017 r.
        Punktem wyjścia dla racjonalności każdego wydatku jest diagnoza. Należy w głównej mierze skupić się na rzeczywistym zapotrzebowaniu danej szkoły. Z diagnozy nie może wynikać sama chęć realizacji zajęć ogólnokształcących z wykorzystaniem e-podręczników, nowoczesnych technologii w postaci tablicy interaktywnej, specjalistycznych oprogramowań i itd. Diagnoza sytuacji problemowej szkoły powinna opisywać deficyty edukacyjne uczniów danej placówki. To od przeprowadzonej diagnozy będzie zależało, jaka pracownia będzie odpowiadała na potrzeby uczniów objętych wsparciem.
        Jeżeli zaplanowane zajęcia wraz z zakupem wyposażenia są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby edukacyjne danej placówki a we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniony zakup 7 tablic interaktywnych, to można uznać te wydatki za kwalifikowalne. Należy przy tym pamiętać, że wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3 500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu.
        Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty pozyskania środków trwałych mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych do prawidłowej realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu. Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu mogą być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 23. Czy planując w budżecie projektu zakup pomocy dydaktycznych na poszczególne rodzaje zajęć możemy zrobić to w poniższej formie? NP. „Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z chemii” – Komplet/Zestaw – 5 000,00 zł brutto. Natomiast w uzasadnieniu kosztu wymieniamy skład kompletu i podajemy ceny jednostkowe, które dadzą ogółem kwotę 5 000,00 zł?
        Odpowiedź, 21.03.2017 r.
        Zaproponowany zapis dotyczący zakupu pomocy dydaktycznych jest prawidłowy (brak wskazania kosztów jednostkowych w przypadku wydatków wskazanych jako ZESTAW uniemożliwia ocenę ich racjonalności).

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 22. Szkoła zamierza realizować zajęcia z matematyki oraz informatyki. Ideą szkoły jest połączenie tych 2 przedmiotów i rozwiązywanie problemów matematycznych przy pomocy narzędzi informatycznych.

        W związku z tym planuje się, poza zajęciami z matematyki oraz informatyki, zakup drukarki 3D, która umożliwi drukowanie modeli 3D zaprojektowanych w ramach zajęć informatycznych – brył przestrzennych w różnych konfiguracjach.

        Opracowywane i drukowane będą bryły niemożliwe do kupienia. Bryły te posłużą do rozwiązywania problemów matematycznych w zakresie geometrii.

        Czy, mając na uwadze powyższe założenia, można uznać, że tego rodzaju zajęcia informatyczne (dot. projektowania brył 3D) w połączeniu z zajęciami matematycznymi można uznać za kwalifikowalne w projekcie? Działania te oczywiście wynikają z Diagnozy.
        Odpowiedź, 21.03.2017 r.
        Działania realizowane w projekcie składanym na konkurs w ramach Poddziałania 11.1.4 muszą być w głównej mierze ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, które zostały wskazane w Regulaminie konkursu. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne oraz kompetencje informatyczne wchodzą w zakres kompetencji kluczowych. Tak więc zajęcia informatyczne (dot. projektowania brył 3D) w połączeniu z zajęciami matematycznymi można uznać za kwalifikowalne w projekcie jeżeli wynika to z przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej w szkole a zakup pomocy do prowadzenia tych zajęć zostanie szczegółowo uzasadniony we wniosku o dofinansowanie. Należy przy tym pamiętać, że limit wydatków kwalifikowalnych poniesionych na zakup środków trwałych oraz cross-financing nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu.
        Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty pozyskania środków trwałych mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych do prawidłowej realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu. Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu mogą być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 21. Typ 1 lub 2 projektu może być realizowany w szkołach osiągających najniższe wyniki. Dla szkół podstawowych jest to matematyka. Jaki jest klucz do umieszczenia danej placówki? Jedna z naszych szkół w 2015 roku osiągnęła wynik 71% (powyżej średniej), natomiast w 2016 49,38% (poniżej). W regulaminie konkursu zawarto zapis „Jako szkoły lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu należy rozumieć placówki, których średnia z egzaminów zewnętrznych w okresie 2 ostatnich lat (tj. w roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016) była na poziomie niższym niż średnia województwa z danego egzaminu (części egzaminu w przypadku egzaminu gimnazjalnego, bądź przedmiotu obowiązkowego w przypadku egzaminu maturalnego) w co najmniej jednym roku”.
        Czy szkoła, która ma wyniki powyżej średniej w obu latach może brać udział w projekcie w przypadku typu 1 lub 2 czy też jest automatycznie odrzucana?
        Odpowiedź, 21.03.2017 r.
        Typ operacji nr 1 i 2 zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu może być realizowany jedynie przez szkoły i/lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu tj. placówki, których średnia z egzaminów zewnętrznych w okresie 2 ostatnich lat (tj. w roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016) była na poziomie niższym niż średnia województwa z danego egzaminu w co najmniej jednym roku. Kryterium to nie dotyczy zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych. Tak więc wsparcie w ramach typu operacji 1 i 2 może być skierowane tylko do szkół wymienionych w załączniku nr 9 do regulaminu konkursu (chyba, że jest to zasadnicza szkoła zawodowa lub szkoła specjalna). We wniosku spełniającym wskazane kryterium należy zaplanować działania projektowe ukierunkowane na wyrównywanie głównie tych dysproporcji w szkole i/lub placówce oświatowej. Pozostałe działania, jeżeli wynikają z przeprowadzonej diagnozy, powinny stanowić wsparcie uzupełniające do działań ukierunkowanych na osiągnięcie wyników edukacyjnych.
        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 20. W związku z zapisami Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16, proszę o informację, czy szkoły specjalne nie ujęte w zał. nr 9 “Lista szkół podstawowych/gimnazjów osiągających najniższe wyniki edukacyjne w skali regionu” - gdyż żaden z uczniów tych szkół ze względu na niepełnosprawność nie był w stanie przystąpić w latach 2015 i 2016 do sprawdzianu 6-klasisty lub do egzaminu gimnazjalnego - mogą korzystać z form wsparcia polegających na kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Zarówno takie zajęcia, jak i pomoce dydaktyczne, jakie chcemy zakupić na potrzeby ich prowadzenia wpisują się w I i II typ projektu, a te  dedykowane są wyłącznie szkołom wymienionym w zał. nr 9.
        Odpowiedź, 21.03.2017 r.
        Typ operacji nr 1 i 2 zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu może być realizowany przez szkoły i/lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu tj. placówki, których średnia z egzaminów zewnętrznych w okresie 2 ostatnich lat (tj. w roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016) była na poziomie niższym niż średnia województwa z danego egzaminu w co najmniej jednym roku. Kryterium to nie dotyczy zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych (zgodnie z informacją zawartą w pkt 4.1.9 ppkt b) regulaminu). Tak więc szkoły specjalne nie ujęte w zał. nr 9 mogą korzystać z form wsparcia wpisujących się w I i II typ projektu.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 19. Jak wpisać do zadań wkład własny rzeczowy, jeśli planujemy uwzględnić wartość użyczonych na zajęcia sal - szkoła wycenia te wartości wg stawek wprowadzonych kilka lat temu zarządzeniem Dyrektora Szkoły, ale po przemnożeniu przez ilość godzin zajęć wychodzi znacznie większa kwota niż potrzeba - już przy drugim zadaniu na 4 wyczerpuje się możliwy limit - czy mogę wpisać łączną kwotę max. dofinansowania (tylko nie wiem, jaką jednostkę wybrać z listy) czy zastosować jakąś inną metodę? Oczywiście w pozostałych zadaniach sale lekcyjne będą udostępnione.
        Odpowiedź, 21.03.2017 r.
        Wszystkie wydatki planowane jako wkład własny rzeczowy należy uwzględnić w ramach poszczególnych zadań merytorycznych, wskazując w polu Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii sposób, w jaki dokonano jego wyceny wybierając odpowiednią jednostkę miary. Przy określaniu wysokości stawki należy uwzględnić stawki brutto obowiązujące przy wynajmie sal znajdujące się w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”. W przypadku sal będących w dyspozycji Projektodawcy, koszt ich utrzymania jest kwalifikowany w oparciu o przedstawioną we wniosku o dofinansowanie metodologię wyliczenia ponoszonych kosztów.
        Ponadto w sytuacji wnoszenia wkładu rzeczowego w postaci kosztów użytkowania sal, w ramach poszczególnych zadań merytorycznych należy wskazać planowaną liczbę zajęć, wybierając w polu j.m. odpowiednią jednostkę miary np. moduł, godzinę lekcyjną lub godzinę, uwzględniając jednocześnie czas ich trwania, np. 30, 45 lub 60 minut oraz stawkę za wynajem. Kwota wniesionego wkładu rzeczowego w ramach poszczególnych zadań merytorycznych powinna stanowić iloczyn liczby zajęć oraz stawki.
        W przypadku gdy iloczyn liczby zajęć oraz stawki przekracza wymaganą dla konkursu wartość wkładu własnego można zmniejszyć stawkę za wynajem tak, aby dostosować wartość wkładu własnego do wymaganego limitu. Jednocześnie w opisie wydatku należy uzasadnić przyjęcie stawki na danym poziomie (ze względu na dostosowanie do wymaganego poziomu wkładu własnego), ze wskazaniem stawki wynikającej z uchwały.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 18. Projekt planowany jest na 2 lata. Stawkę godzinową wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowałam dla stopnia naucz. dyplomowanego, bo tacy będą uczyć w projekcie. Jednak słyszy się o planowanych podwyżkach dla nauczycieli - czy mogę przyjąć kilkuzłotową rezerwę, np. zamiast 55 zł/h czy mogę wpisać do budżetu 60 zł?
        Odpowiedź, 21.03.2017 r.
        Projektodawca we wniosku aplikacyjnym określa stawkę za godzinę zajęć biorąc pod uwagę nie tylko kwotę brutto wynagrodzenia, ale również składki pracodawcy, uwzględniając stawki wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia znajdujące się w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”. Wysokość wynagrodzenia wskazana we wniosku o dofinansowanie oceniana jest na etapie Komisji Oceny Projektów i po otrzymaniu dofinansowania, projekt powinien być realizowany zgodnie z założeniami.
        Wynagrodzenie wskazane w szczegółowym budżecie projektu nie jest wynagrodzeniem, które Beneficjent musi we wskazanej kwocie ponieść. Możliwe jest poniesienie wartości niższej, jak i wyższej. Natomiast wzrost wynagrodzenia w trakcie realizacji projektu wymaga szczególnego uzasadnienia i analizy, a dokonywanie zwiększenia wynagrodzeń przez Beneficjenta zależy od charakteru zadania oraz powodu i poziomu zwiększenia.
        Należy jednak pamiętać o regulacjach prawnych Karty Nauczyciela (art. 35a) i ustawy o systemie oświaty (art. 7e). W placówkach publicznych dyrektor ma wybór - może zatrudnić przy projekcie UE obecnego nauczyciela w ramach dodatkowych godzin w  ramach podstawowego zatrudnienia - nie trzeba podpisywać dodatkowych umów (art. 35a Karty Nauczyciela), albo może zatrudnić nauczyciela spoza placówki (art. 7e ustawy o systemie oświaty).
        W pierwszym przypadku to dyrektor przydziela godziny na realizację w projekcie UE za zgodą nauczyciela. Wynagrodzenie za każdą godzinę takich zajęć przysługuje w wysokości wyliczonej według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem tylko dodatku za warunki pracy (a nie innych dodatków).
        W drugim przypadku dodatkowego nauczyciela zatrudnia się na umowę o pracę. Za każdą godzinę prowadzenia zajęć nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć w wysokości wyliczonej według stawki zaszeregowania nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego pensum w wymiarze 18 godzin.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 17. Czy dyrektor szkoły może być też kierownikiem projektu? - ma doświadczenie w pracy z podobnymi projektami, doświadczenie w zarządzaniu, dobre kontakty z personelem merytorycznym i technicznym, co zapewni sprawne i prawidłowe zarządzanie projektem?
        Odpowiedź, 21.03.2017 r.
        Projektodawca aplikując o środki unijne tworzy zespół projektowy odpowiedzialny za prowadzenie projektu. Określając obowiązki i decydując o jego składzie powinien kierować się przede wszystkim wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem poszczególnych jego członków, niezbędnymi do zapewnia prawidłowego wykonania zaplanowanych zadań. W składanym na konkurs wniosku aplikacyjnym, w sytuacji, gdy jest to możliwe, Projektodawca powinien wskazać konkretne osoby (z imienia i nazwiska), które będą odpowiedzialne za zarządzanie projektem.
        Wynagrodzenie personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem, w tym kierownika projektu może być kwalifikowalne wyłącznie w ramach kosztów pośrednich.
        Biorąc pod uwagę powyższe nie ma przeciwskazań do tego aby kierownikiem projektu był dyrektor szkoły.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 16. Jakie wyposażenie możemy zakupić w ramach II typu projektu?
        Odpowiedź, 21.03.2017 r.
        Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki musi być zgodne z warunkami wymienionymi w regulaminie konkursu w szczególności:
        - wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych musi być zgodne z katalogiem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej- wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania matematyki musi być zgodne z katalogiem wymienionym w regulaminie pkt 2.4.10.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 15. Czy w regulaminie konkursu została określona definicja nauczania opartego na metodzie eksperymentu?
        Odpowiedź, 21.03.2017 r.
        W Regulaminie konkursu nie określono definicji nauczania opartego na metodzie eksperymentu jednakże zgodnie z ogólnodostępnymi informacjami eksperyment w pracowni szkolnej jest okazją do rozwijania pomysłowości, samodzielności, zdolności i twórczego myślenia. Eksperyment ma dla ucznia znaczenie emocjonalne, jest niezmiernie atrakcyjny i może wzbudzić motywy uczenia się, ukształtować głębokie zainteresowanie.
        Istotny jest aspekt wychowawczy związany z przeprowadzaniem eksperymentu. Wszelkie eksperymenty w pracowni szkolnej można podzielić na dwa rodzaje:
        • pokazy, które mogą być „ilustracją doświadczalną” omawianego przez nauczyciela zjawiska, prawa lub też modelu, przyrządu czy urządzenia,
        • ćwiczenia laboratoryjne, które są formą badań doświadczalnych, przeprowadzanych przez uczniów samodzielnie w małych 2-3 osobowych grupach.

        Uczeń powinien zakończyć proces kształcenia z nabytymi umiejętnościami dotyczącymi pracy eksperymentalnej. Nabyte umiejętności powinny być związane z obserwacją zjawiska, z pomiarem i badaniem zależności.

        Bardzo ważny jest kontakt uczniów z eksperymentem. Powinni oni mieć możliwość zbadania prostych zjawisk samodzielnie. Ma to ogromne znaczenie, gdyż wiedza zdobyta w ten sposób staje się czymś „własnym”. Wiadomości i umiejętności nabyte podczas przeprowadzania eksperymentu (także zaangażowanie emocjonalne, własne przemyślenia,...), pozostają na dłużej w umyśle ucznia i ułatwiają mu dalszy rozwój.

        Aktywny charakter nauczania opartego na metodzie eksperymentu, gdzie uczniowie stawiają hipotezy, przeprowadzają eksperymenty, zapisują obserwacje, wyciągają wnioski, weryfikują hipotezy, poszukują wyjaśnień, rozbudza u uczniów zainteresowania do poznawania zjawisk i procesów.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 14. Czy w ramach projektu, którego realizacja przewidziana jest na 2 lata możliwe jest zaplanowanie wsparcia dla uczniów tylko na okres pierwszego roku trwania projektu, a szkolenia dla nauczycieli na cały okres realizacji projektu – czyli w drugim roku wsparcie byłoby kierowane tylko i wyłącznie dla nauczycieli?
        Odpowiedź, 27 stycznia 2017 r.
        Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie dla nauczycieli jest możliwe tylko wtedy, jeżeli projektodawca zaplanuje jednocześnie wsparcie dla uczniów. Wspieranie w drugim roku trwania projektu tylko nauczycieli w kontekście braku kompleksowości ww. działań oraz ponoszenia kosztów pośrednich nosi znamiona nieracjonalności i nieefektywności projektu.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 13. Szkoła osiągnęła niski poziom wyników z fizyki, jednak diagnoza wykazała, że uczniowie potrzebują zajęć z matematyki - w związku z tym czy jest możliwe, aby większa liczba uczestników projektu miała zdiagnozowany problem z matematyką niż fizyką? Tym samym czy jest możliwe prowadzenie większej ilości zajęć wyrównawczych z matematyki niż fizyki?
        Odpowiedź, 27.01.2017 r.
        Istnieje taka możliwość, gdyż zaplanowane działania w projekcie muszą być dostosowane do sytuacji grupy docelowej. W związku z tym jeżeli zajęcia z matematyki przyczynią się w większym stopniu do zniwelowania deficytów edukacyjnych wśród uczniów oraz odpowiedzą na ich potrzeby i oczekiwania wówczas jest zasadne zaplanowanie większej ilości zajęć z matematyki niż z fizyki.
        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 12. Czy w ramach realizacji jednego projektu dla typu 3 wsparciem mogą zostać objęte równocześnie szkoły, których wyniki z egzaminu maturalnego są najsłabsze oraz te których wyniki są na wysokim poziomie?
        Odpowiedź, 27.01.2017 r.
        Jest to możliwe, jednak wprowadzenie do projektu dwóch szkół o innych potrzebach, wiąże się z koniecznością opisania/zdefiniowania we wniosku o dofinansowanie dwóch różnych grup docelowych wraz ze szczegółową ich diagnozą. Dlatego łączenie wsparcia dla dwóch różnych szkół, przy ograniczeniu liczby znaków w LSI, może spowodować nieczytelność zapisów wniosków, a tym samym oceniający mogą mieć problemy w rozróżnieniu obu grup oraz ich potrzeb/oczekiwań w stosunku do zaplanowanych zadań w projekcie. A to z kolei może się przełożyć na niską ocenę projektu, gdyż przewidziane wydatki w projekcie nie będą mieć wystarczającego uzasadnienia w opisie sytuacji grup docelowych. Tym samym IZ RPO dopuszcza taką możliwość, ale jej nie rekomenduje.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 11. Czy grupą docelową w ramach realizacji 3 typu wsparcia mogą być uczniowie II i III klasy szkoły podstawowej?
        Odpowiedź, 27.01.2017 r.
        Zgodnie z Regulaminem Konkursu celem III typu projektu – Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego jest przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych, jak również przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (edukacyjnego).
        Programy wspomagające obejmą II etap edukacyjny (klasy IV-VI szkoły podstawowej) oraz III etap edukacyjny (gimnazjum). Programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością mogą być realizowane na wszystkich etapach edukacyjnych, natomiast ucznia młodszego - do etapu gimnazjum włącznie. Tak więc III typ operacji może być skierowany do następujących uczniów:
        - Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-VI szkoły podstawowej i z klas I-III gimnazjum;
        - Uczniowie młodsi tj. z I klasy szkoły podstawowej, z IV klasy szkoły podstawowej oraz z I klasy gimnazjum;
        - Uczniowie niepełnosprawni na wszystkich etapach edukacyjnych, tzn. od I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

        III typ projektu nie przewiduje wsparcia dla uczniów II i III klasy szkoły podstawowej chyba, że są to uczniowie z niepełnosprawnościami.

        W związku z reformą edukacji nie ma możliwości objęcia wsparciem uczniów I klasy gimnazjum.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

         Pytanie 10. Czy wkład rzeczowy wniesiony do projektu może stanowić wkład własny? Czy praca nauczycieli może być potraktowana jako wkład własny?
        Odpowiedź, 27.01.2017 r.
        Tak, wkład rzeczowy wniesiony do projektu stanowi wkład własny. Praca nauczycieli może być wniesiona jako wkład własny, jednakże należy przedstawić metodologię wyliczania wysokości wynagrodzenia nauczyciela wniesionego jako wkład własny.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 9. Czy istnieje ograniczenie wartości zlecenia usług merytorycznych w ramach projektu? Czy zadania zlecone w projekcie mogą stanowić 100% jego wydatków?
        Odpowiedź, 27.01.2017 r.
        Nie ma ograniczeń w zlecaniu usług podwykonawcom. Jest to sprawa indywidualna, zależna od zakresu projektu oraz potencjału organizacyjnego wnioskodawcy. Jednakże należy mieć na uwadze, że jednym ze szczegółowych kryteriów dostępu jest kryterium mówiące, że wnioskodawcą w projekcie może być tylko organ prowadzący szkołę lub palcówkę. To szkoła i nauczyciele w niej pracujący znają uczniów do których skierowane jest wsparcie i ich potrzeby. Konstrukcja budżetu opierająca się na zleceniu wszystkich wydatków podmiotom zewnętrznym w w/w kontekście jest nieracjonalna.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 8. Czy realizacja działań w projekcie przewidziana dla uczniów musi być ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy?
        Odpowiedź, 27.01.2017 r.
        Co do zasady działania realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą być ukierunkowane na rozwój lub nabywanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. W wyjątkowych sytuacjach jeżeli wynika to z przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej w szkole można realizować zajęcia, które nie wpisują się w katalog kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Takie działania mogą stanowić jedynie uzupełnienie działań ukierunkowanych na rozwój lub nabycie kompetencji kluczowych na rynku pracy jednak wymagają szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie.

        Ponadto w ramach przedmiotowego konkursu wskaźnikiem obligatoryjnym dla wszystkich wnioskodawców jest Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie. Nieosiągnięcie tego wskaźnika jest jednoznaczne z nieuzyskaniem rekomendacji do dofinansowania, a zachwianie proporcji pomiędzy zadaniami ukierunkowanymi na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy a innymi (nie ukierunkowanymi na rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy), które powinny stanowić jedynie uzupełnienie projektu może spowodować uzyskanie mniejszej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 7. Czy zajęcia logopedyczne wchodzą w zakres kompetencji kluczowych?
        Odpowiedź, 27.01.2017 r.
        Zajęcia logopedyczne mogą być realizowane jako zajęcia dodatkowe i wpisują się w kompetencję kluczową: umiejętność uczenia się.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 6. Czy istnieje skala określająca ucznia szczególnie uzdolnionego?
        Odpowiedź, 27.01.2017 r.
        W Polsce nie ma przyjętej jasnej, jednoznacznej i obligatoryjnej definicji ucznia zdolnego. Szkoła/placówka sama rozpoznaje i zaspokaja indywidulane potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia wynikające m.in. ze szczególnych uzdolnień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
        Wsparcie uczniów zdolnych może odbywać się wyłącznie w celu kształtowania i rozwijania ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno–przyrodniczych, TIK, językowych) oraz postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej). Wsparcie uczniów zdolnych powinno być realizowane na zasadach określonych w I typie realizacji projektów.
        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 5. Czy ankieta przeprowadzona wśród uczniów szkoły/placówki może stanowić jej diagnozę potrzeb?
        Odpowiedź, 27.01.2017 r.
        Celem przeprowadzenia diagnozy jest wyznaczenie obszarów problemowych związanych z realizacją przez szkołę lub placówkę systemu oświaty zadań z zakresu kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej). Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę i uwzględniać faktyczne braki/deficyty występujące wśród uczniów. Wyniki Ankiety nie mogą być podstawą diagnozy indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz zapotrzebowania szkoły/placówki. Natomiast mogą stanowić jeden z jej elementów.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 4. Czy zajęcia teatralne, zajęcia z grafiki i fotografii lub zajęcia dziennikarskie są wydatkami kwalifikowalnymi w ramach projektu?
        Odpowiedź, 27.01.2017 r.
        Zajęcia teatralne, zajęcia z grafiki i fotografii oraz zajęcia dziennikarskie mogą zostać uznane za kwalifikowalne w sytuacji jeżeli wnioskodawca przedstawi w uzasadnieniu wydatków, że uczestnictwo ucznia w/w zajęciach wpłynie na rozwój kompetencji kluczowych bądź społeczno-emocjonalnych takich jak np. umiejętność komunikowania się, pracy zespołowej i będzie to wynikać z diagnozy/zapotrzebowania grupy docelowej.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 3. Czy jest możliwe stosowanie maksymalnych lub wyższych kwot z taryfikatora?
        Odpowiedź, 27.01.2017 r.
        Przy ponoszeniu wydatków w trakcie realizacji projektu należy zatem stosować aktualnie obowiązujący Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można zastosować stawki wyższe niż te, które widnieją w taryfikatorze, we wniosku o dofinansowanie należy przedstawić informację uzasadniającą proponowaną stawkę ponad tą wynikającą z Taryfikatora.
        Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, koszty w ramach projektu powinny być szacowane należycie z zastosowaniem warunków i procedur kwalifikowalności określonych w Wytycznych, w szczególności z uwzględnieniem stawek rynkowych. Dodatkowo umowa o dofinansowanie projektu zobowiązuje Beneficjenta do realizacji projektu z należytą starannością, w szczególności do ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów, zgodnie z obowiązującymi regułami, zasadami i postanowieniami wynikającymi z programu, uszczegółowienia, obowiązujących procedur, wytycznych oraz właściwych przepisów prawa krajowego oraz prawa unijnego.
        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 2. Czy zakup papieru do ksero na potrzeby uczniów może być uwzględniony jako wydatek w ramach kosztów bezpośrednich?
        Odpowiedź, 27.01.2017 r.
        Tak, pod warunkiem, że będzie on wykorzystywany dla uczniów w ramach zadania merytorycznego a nie na bieżące funkcjonowanie projektu tj. zarządzanie projektu.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 1. Czy są określone limity w zakresie liczebności uczniów w grupie w ramach projektu?
        Odpowiedź, 27.01.2017 r.
        Regulamin konkursu nie narzuca ograniczeń dotyczących liczebności grup jednakże przy realizacji projektu mają zastosowanie zapisy prawa krajowego, w tym m.in. rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

         Bezpośredni link do zagadnienia:
         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_poddzialanie_11_1_4_spotkanie_informacyjne_12_stycznia_2017_r

         Komunikat. W związku z wątpliwościami w zakresie uwzględniania liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach EFS miejsc wychowania przedszkolnego w przekazywanych organowi dotującemu sprawozdaniach oraz w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) Instytucja Zarządzająca informuje co następuje.
         Komunikat, 07.03.2017 r.
         Zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 dotyczące nieuwzględniania przez organ prowadzący OWP liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach EFS miejsc wychowania przedszkolnego w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach (w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej) dotyczą relacji (dotacji z budżetu gminy) między organem prowadzącym przedszkole a gminą, nie zaś dotacji celowej, którą gmina otrzymuje z Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO).
         Oznacza to, iż na potrzeby SIO należy wykazywać wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym - również te, które są objęte finansowaniem z EFS. Dotacja celowa udzielana z MEN jest bowiem inną kategorią niż dotacja rozdzielana przez gminę dla poszczególnych przedszkoli.
         Warunek wykazywania liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym dotyczy na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943) wszystkich dzieci i służy wykazaniu ich liczby na potrzeby SIO. W rezultacie jednostka samorządu terytorialnego otrzyma z MEN dotację celową na wszystkie zgłoszone dzieci. JST jest zobowiązana następnie do rozliczenia dotacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 956).
         Jednocześnie należy pamiętać, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podwójne finansowanie oznacza m.in:
         poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu bezzwrotnej pomocy finansowej z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu.

         Jednocześnie przedstawiamy interpretację Ministerstwa Rozwoju w powyższej sprawie.

         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego


         Pytanie 6.
         Pytanie dotyczy dodatku do wynagrodzenia dla dyrektorów szkół. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. Karta Nauczyciela każdy nauczyciel oraz dyrektor szkoły może otrzymać dodatek motywacyjny. Dodatkowo na podstawie art.30 ust.6, art.49 ust.1 pkt 1, w związku z art.91d pkt 1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r., poz.191 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.446), i po zaopiniowaniu przez związki zawodowe Rada Miasta Chorzów Uchwaliła zmianę w załączniku do uchwały Nr XXXVIII/698/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 r. -  1. W rozdziale II – Dodatek motywacyjny w § 2: został uzupełniony zapis dotyczący wynagradzania dyrektorów szkół poprzez dodanie pkt 8 w brzmieniu: „Prezydent Miasta może przyznać dyrektorowi szkoły realizującej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – w związku z czasowym zwiększeniem zadań – dodatek do wynagrodzenia z tytułu zarządzania projektem w wysokości do 40% wynagrodzenia miesięcznego w zależności od wartości projektu”.  Prosimy o odpowiedź na pytanie: od jakiego terminu dodatek dla dyrektora wypłacany z kosztów pośrednich będzie kwalifikowalny? Nadmienię, iż realizację projektów rozpoczęto 1 września 2016 r.
         Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie jest zgodny z okresem jego realizacji. Zatem w przypadku, o którym mowa w zapytaniu okres ten rozpoczyna się z dniem 1 września 2016r. W odniesieniu do kosztów pośrednich IZ przypomina, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 traktowane są one jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które są rozliczane ryczałtem w ramach kosztów pośrednich.

         Pytanie 5. W regulaminie konkursu przewidziano wydatki na refundację wyposażenia stanowisk pracy dla stażystów i praktykantów. W trakcie negocjacji musieliśmy odpowiedzieć na pytanie: co stanie się z ww. wyposażeniem po zakończeniu projektu. Pracodawcy odpowiedzieli, że sprzęt zostanie przekazany szkole. Tu rodzi się jednak pytanie: Czy powinniśmy taki sprzęt kupować w ramach zamówień realizowanych przez szkołę? Jeśli tak, to pojawi się problem dotyczący zarówno niektórych sprzętów jak też licencji profesjonalnego oprogramowania, które z pewnością pracodawca powinien zakupić na firmę jeśli ma być w niej legalnie wykorzystywane.
         Koszty wyposażenia stanowiska pracy dla praktykanta/stażysty ponosi pracodawca. W ramach projektu istnieje możliwość refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia niezbędnego do zapewnienia odpowiednich warunków odbywania praktyki/stażu.
         Ponadto, zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-049/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 należy mieć na względzie, iż do obowiązków wnioskodawcy przy tworzeniu projektu należy ustalenie, czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis i wypełnienie określonych pól we wniosku o dofinansowanie, jeżeli stwierdzono ich wystąpienie. Należy przede wszystkim określić, czy wnioskodawca w ramach składanego na konkurs projektu będzie odbiorcą pomocy de minimis lub pomocy publicznej oraz czy będzie udzielać wsparcia podmiotom, które są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących pomocy publicznej.

         Pytanie 4. Jeśli pracodawcy zgodnie z zapisem o refundacji w Regulaminie Konkursu sami będą kupować wyposażenie stanowisk pracy dla stażystów i praktykantów, to w wypadku jeśli są to firmy prywatne czy obowiązuje je PZP i zasada konkurencyjności?
         Kwestię ponoszenia i rozliczania wydatków ponoszonych na zapewnienie odpowiednich warunków odbywania praktyki/stażu powinna regulować zawarta z pracodawcą umowa.
         Pracodawca (o ile nie jest partnerem/realizatorem) nie jest zobligowany do stosowania warunków i procedur określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

         Pytanie 3. Pytanie dotyczy refundacji wynagrodzenia opiekunów staży i praktyk zawodowych – właściciel jednej z firm zdecydowanie wolałby, aby dodatek dla opiekunów staży był wypłacany na podstawie zawartej umowy trójstronnej przez Wnioskodawcę bezpośrednio na konto pracownika – opiekuna. Czy takie rozwiązanie jest możliwe?
         Nie, nie jest możliwe. Beneficjent działając na podstawie porozumienia z danym podmiotem przyjmującym uczniów na staż lub praktykę refunduje Pracodawcy koszty związane z wynagrodzeniem pracownika wyznaczonego na opiekuna stażysty w projekcie.

         Pytanie 2. Czy możliwe jest refundowanie części wynagrodzenia opiekunowi stażystów jeśli jest to jednocześnie właściciel jednoosobowej firmy?
         Tak, powyższe jest możliwe i stanowi wydatek kwalifikowalny w projekcie.

         Pytanie 1. Czy personel zatrudniany w ramach kosztów pośrednich wykazywany jest w bazie personelu? Jeśli tak, to czy uzupełniać należy okresy zatrudnienia?
         W module Baza personelu należy uwzględnić dane wyłącznie personelu zaangażowanego w kosztach bezpośrednich projektu z wyłączeniem osób zaangażowanych w realizację działań/zadań rozliczanych za pomocą uproszczonych metod.
         Niemniej w sytuacji gdy pracownik ujęty w ramach kosztów pośrednich wykonuje dodatkowo zadania merytoryczne w ramach projektu (np. udziela wsparcia), to jego wynagrodzenie za wsparcie merytoryczne jest wykazywane w ramach kosztów bezpośrednich, a więc jego zaangażowanie w zadania merytoryczne powinno być wykazane w Bazie personelu.

          Bezpośredni link do zagadnienia:
          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_xi_wzmocnienie_potencjalu_edukacyjnego_2016_11_22

          Pytanie 7. Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP.
          Odpowiedź, 06.06.2017 r.
          Zgodnie z „Instrukcją składania wniosków, korespondencji i protestów w ramach naborów dotyczących projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020” (znajdującą się na stronie http://rpo.slaskie.pl/czytaj/lokalny_system_informatyczny_2014), rozdziałem II.2.3. Podpisywanie tego samego dokumentu przez więcej niż jedną osobę na SEKAP:

          Jeżeli do złożenia wniosku przez instytucje wymagane jest jego podpisanie przez więcej niż jedną osobę, można to zrobić, należy jednak uwzględnić fakt, że z przyczyn technicznych nie jest możliwe dwukrotne podpisanie formularza z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, natomiast w przypadku wystąpienia konieczności złożeniach dwóch podpisów pod formularzem wykorzystywanym do przesyłania Wniosków o dofinansowanie jeżeli składający podpis zamierza wykorzystać Profil Zaufany to drugi (i ewentualnie kolejne) podpis powinien być złożony z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP

          Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP entW przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP identycznie jak za pośrednictwem platformy SEKAP z tym wyjątkiem, że na platformie ePUAP nie można podpisać z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP.

          Reasumując w sytuacji kiedy wymagane są podpisy więcej niż jednej osoby a do podpisu wykorzystywany jest profil zaufany ePUAP to ten podpis należy użyć tylko raz i wyłącznie jako pierwszy, drugi oraz kolejne podpisy muszą być złożone:
          -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP),
          -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP).
          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

          Pytanie 6. Czy na etapie podpisywania umowy sp. z o.o. przedstawiająca VAT jako koszt niekwalifikowalny wystarczy, że posiada promesę kredytową na 15% kosztów kwalifikowalnych jako wkładu własnego bez wykazywania kosztów VAT? Ich pokrycia?Odpowiedź z 25.10.2016
          Zgodnie z kryteriami wyboru projektów zabezpieczenie środków na pokrycie minimum wkładu własnego odnosi się do kosztów kwalifikowanych projektu. Tym samym na etapie podpisywania umowy o dofinasowanie nie jest wymagane przedstawianie dokumentów poświadczających posiadanie wkładu własnego dla części niekwalifikowanej projektu, nawet wówczas gdy kosztem niekwalifikowanym projektu będzie wartość podatku VAT. Dokumentem potwierdzającym posiadanie, wynikającego z wniosku o dofinansowanie, wkładu własnego może być promesa.
          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

          Pytanie 5. Czy amortyzację w projekcie należy przeprowadzać w sposób uproszczony czy zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora?Analizę finansową należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami/warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. Odnośnie sposobu kalkulacji amortyzacji i uwzględniania w analizie nakładów odtworzeniowych należy zastosować zapisy Wytycznych, tj. amortyzować każdy typ aktywa zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora. Natomiast nakłady odtworzeniowe zgodnie z Wytycznymi powinny być zaliczone do kosztów operacyjnych projektu.

           Pytanie 4. Czy trzeba czekać z rozliczeniem projektu EFRR na zrealizowanie projektu miękkiego?Rozliczenie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nastąpi niezależnie od rozliczenia projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, płatność końcowa z tytułu rozliczenia projektu złożonego w ramach EFRR nie będzie wstrzymywana do czasu zrealizowania projektu z EFS.W tym miejscu należy podkreślić, że egzekwowanie zobowiązań wynikających z realizacji projektu EFS będzie weryfikowanie na etapie trwałości projektu z EFRR. Obowiązki wnioskodawcy w zakresie podlegania okresowi zachowania trwałości projektu zostały zawarte w § 7 wzoru umowy o dofinansowanie, który nawiązuje do art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

          Pytanie 3. Jak prawidłowo pobrać wniosek o dofinansowanie z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI)?
          Z uwagi na możliwe problemy z błędnym zapisem Wniosku o dofinansowanie, a co za tym idzie z negatywną autoryzacją autentyczności Wniosku proszę o postępowanie zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

          Pytanie 2. Jak skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem platformy SEKAP ? 
          W celu skutecznego przesłania platformą SEKAP wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić formularz elektroniczny: „Korespondencja w sprawie projektu finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020” znajdujący się pod adresem https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000.
          Aby ułatwić identyfikację wniosku w obiegu kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zalecamy wypełnienie ww. formularza zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

          Pytanie 1. Co to znaczy, że część projektów w funduszach na lata 2014 – 2020 powinna wpisywać się w koncepcję inteligentnej specjalizacji.Fundusze unijne w latach 2014 – 2020 podlegają silnej koncentracji. Skupiają się na konkretnych obszarach, określonych w dokumentach strategicznych. Komisja Europejska, przygotowując państwa członkowskie do wdrażania nowych środków, określiła 11 celów tematycznych, czyli obszarów przewidzianych do wsparcia. Pierwszym z nich jest sfera badań, rozwoju i innowacji. Warunkiem realizacji projektów w tym celu tematycznym jest jednak wpisanie się w koncepcję inteligentnej  specjalizacji. Na czym to polega? Każde państwo dokonuje analizy swoich potencjałów i możliwości rozwojowych, a następnie wybiera te dziedziny, które świadczą o jego największej konkurencyjności i stanowią największą szansę na osiągnięcie sukcesu, zwiększenie przewagi nad innymi regionami, czyli na wyspecjalizowanie się w konkretnych branżach. Ponieważ specjalizacje te dotyczą najczęściej obszarów badawczych i innowacyjnych, nazywane są inteligentnymi specjalizacjami.
          Sporządzenie strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji stanowi duże wyzwanie dla państw członkowskich, szczególnie dla tych z niewielkim doświadczeniem w zakresie kreowania, wdrażania i oceny polityki innowacyjnej. Aby to ułatwić, Komisja Europejska udostępniła w 2011 r. tzw. Platformę S3 (Smart Specialization Platform)– narzędzie wspomagające opracowywanie strategii. Platforma obsługiwana przez Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych nie oferuje gotowych do zastosowania rozwiązań, lecz służy wymianie kontaktów, poglądów i doświadczeń, a także dostarcza pomysłów i wskazówek, udostępnia case studies i metodologię. W ramach platformy dochodzi do warsztatów, szkoleń oraz corocznych spotkań polityków i podmiotów zajmujących się przygotowywaniem inteligentnych specjalizacji, które reprezentują ponad 100 regionów i państw członkowskich UE. Platforma S3.
          Krajowe inteligentne specjalizacje w Polsce zostały określone w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki, a przyjętym przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2014 roku. Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji. Określa priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.
          Krajowa inteligentna specjalizacja jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.
          1. Zdrowe społeczeństwo ,
            - Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne,
            - Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej,
            - Wytwarzanie produktów leczniczych.
          2. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa:
            - Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego.
            - Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji).
          3. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska:
            - Zrównoważona energetyka.
            - Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.
            - Inteligentne i energooszczędne budownictwo.
            - Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.
          4. Surowce naturalne i gospodarka odpadami,
            - Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów,
            - Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)..
            - Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.
          5. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym):
            - Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.
            - Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe.
            - Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne.
            - Elektronika oparta na polimerach przewodzących.
            - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.
            - Optoelektroniczne systemy i materiały.

          Każde województwo określa własne inteligentne specjalizacje. Opracowywane są specjalne dokumenty, tzw. regionalne strategie innowacji, których integralną część stanowi także wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji.
          Spełnienie wymagań unijnych i przygotowanie strategii rozwoju uwzględniających inteligentną specjalizację jest istotnym wyzwaniem dla regionów. W celu wsparcia regionów w przygotowaniu regionalnych strategii innowacji uwzględniających koncepcję inteligentnej specjalizacji opracowany został przewodnik RIS 3 Guide. Powstał on w ramach Platformy S3.
          Większość regionów wszystkie procedury ma już za sobą. Województwa wyłoniły już swoje inteligentne specjalizacje.
          Wnioskodawcy, którzy będą chcieli realizować przedsięwzięcia w pierwszym celu tematycznym, poświęconym zagadnieniom badawczo – rozwojowym i innowacyjnym, będą musieli wpisywać się w tą koncepcję. Przedsiębiorcy planujący projekty zwiększające konkurencyjność swoich firm będą natomiast mogli skorzystać na tym, że realizują przedsięwzięcia zgodne z inteligentnymi specjalizacjami. Projekty w trzecim celu tematycznym będą bowiem przewidywać dodatkowe punkty przy wyborze wniosków, jeśli będą one zgodne z koncepcją inteligentnej specjalizacji.

            Bezpośredni link do zagadnienia:
            https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_dotyczace_naborow_do_wszystkich_osi_priorytetowych_rpo_wsl_2014_2020

            Pytania ze spotkań dot. konkursów:

            Pytanie 15. W ramach konkursu 11.1.3 przewidziano następujące kryterium dostępu Potrzeba realizacji projektu została uzgodniona z gminą, na terenie której projekt będzie realizowany, czy w przypadku gdy projektodawcą jest gmina, istnieje obowiązek przedstawienia dodatkowej diagnozy uzasadniającej potrzebę realizacji operacji?
            Aby spełnić przedmiotowe kryterium, gmina nie ma obowiązku przedstawiania dodatkowej diagnozy. Kryterium to jest weryfikowane na podstawie deklaracji zawartej przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu.

            Pytanie 14. W odniesieniu do kryterium dodatkowego „Komplementarność projektu z innymi złożonymi do oceny, realizowanymi lub trwającymi projektami” – jakie projekty można uznać za komplementarne?
            W ramach kryterium oceniane będzie, czy projekt jest kontynuacją lub uzupełnieniem zrealizowanych, trwających bądź złożonych projektów finansowanych zarówno ze środków UE jak i pozostałych źródeł.

            Pytanie 13. Czy zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu mogą być skierowane jedynie do dzieci, które zostały przyjęte do placówki w ramach projektu, czy też do wszystkich dzieci w danym przedszkolu?
            Dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego OWP, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc wychowania przedszkolnego.
            Kwota wydatków przeznaczona na realizację zajęć dodatkowych nie może przekroczyć 30% kosztów bezpośrednich zawartych w projekcie.

            Pytanie 12. Czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków EFS na bieżące funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc przedszkolnych, które powstały w wyniku realizacji projektu twardego ze środków EFRR?
            Projekty składane w ramach Działania 11.1 mogą być komplementarne do projektów złożonych w ramach Działania 12.1, wówczas z Działania 11.1 można sfinansować funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc przedszkolnych, które zostały wybudowane, bądź rozbudowane w ramach Działania 12.1. Niniejsze rozwiązanie jest możliwe w ramach konkursów ZIT/RIT.

            Pytanie 11. Czy istnieje możliwość prowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci w soboty?
            Dodatkowe zajęcia są realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania ośrodków wychowania przedszkolnego, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Prowadzenie zajęć dodatkowych w soboty, jest możliwe, o ile przepisy prawa tego nie zabraniają.

            Pytanie 10. Czy istnieje możliwość rozpoczęcia zajęć dodatkowych dla dzieci przed utworzeniem nowych miejsc przedszkolnych?
            Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS jest możliwe przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w Ośrodku wychowania przedszkolnego, w których zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, odbywa się także przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
            W związku z powyższym nie ma możliwości rozpoczęcia zajęć dodatkowych przed utworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Oba działania powinny być realizowane równocześnie.

            Pytanie 9. Czy istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych dla nauczycieli?
            Tak, istnieje możliwość sfinansowania dla nauczycieli studiów podyplomowych spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131). Oprócz studiów podyplomowych można również skierować nauczyciela na kursy, szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER.

            Pytanie 8. Czy możliwe jest sfinansowanie działań mających na celu podniesienie kwalifikacji nauczycieli przed rozpoczęciem sprawowania przez nich opieki nad nowoprzyjętymi/niepełnosprawnymi dziećmi?
            Realizacja projektu w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli Ośrodka wychowania przedszkolnego powinno zostać każdorazowo poprzedzona diagnozą stopnia przygotowania ww. grupy docelowej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz analizą zapotrzebowania Ośrodków wychowania przedszkolengo na określone kompetencje i kwalifikacje.
            Jeśli z ww. diagnozy wynika, ze zachodzi konieczność dokształcenia nauczyciela, wówczas istnieje możliwość skierowania go na kurs, szkolenie lub studia podyplomowe przed rozpoczęciem sprawowania przez niego opieki nad nowoprzyjętymi/niepełnosprawnymi dziećmi.

            Pytanie 7. Czy w przypadku objęcia wsparciem wyłącznie dzieci niepełnosprawnych istnieje obowiązek utworzenia nowych miejsc opieki przedszkolnej i czy w takim przypadku obowiązuje limit 30 % kosztów bezpośrednich na zajęcia dodatkowe?
            W przypadku, gdy projekt jest skierowany w 100% do grupy dzieci z niepełnosprawnościami, wówczas nie ma obowiązku tworzenia nowych miejsc opieki przedszkolnej oraz dopuszczalny limit 30% kosztów bezpośrednich na zajęcia dodatkowe jest nieobowiązujący.

            Pytanie 6. Czy w przedszkolu integracyjnym można zorganizować zajęcia dodatkowe wyłącznie dla dzieci z niepełnosprawnościami bez konieczności tworzenia nowych miejsc?
            Jedynie w projektach skierowanych w 100% do grupy dzieci z niepełnosprawnościami, nie ma obowiązku tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Jeśli projekt jest adresowany do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola integracyjnego, wówczas beneficjent jest zobowiązany do utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego.
            Pytanie 5. Czy Projektodawca może złożyć taki sam wniosek o pomoc w ramach naboru 11.1.3 oraz naborów ZIT/RIT?
            Ze względu na subregionalny charakter wsparcia udzielanego w ramach projektów ZIT/RIT, istnieje możliwość złożenia tych samych wniosków dotyczących edukacji przedszkolnej w następujących konkursach:
            - nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15 oraz nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15
            lub
            - nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15 nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15

            Jednocześnie informuję, że przyjęcie do dofinansowania tego samego projektu, w ramach dwóch różnych konkursów, gdzie wsparcie jest adresowane do tej samej grupy docelowej i jest oparte na tych samych narzędziach, będzie oznaczało podwójne finansowanie. Ponadto projekt składany w ramach ZIT/RIT, dodatkowo zostanie oceniony pod względem zgodności ze strategią danego Subregionu.

            Pytanie 4. Maksymalny czas trwania projektu wynosi 18 m-cy, przy czym finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS to okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Czy możliwe jest zatem sfinansowanie działań podnoszących kwalifikacje nauczycieli po upływie 12 m-cy trwania projektu?
            Zgodnie z zapisami punktu 2.1.12 Regulaminu konkursu - Wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli trwa nie dłużej niż finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego.
            W związku z powyższym nie ma możliwości realizacji działań mających na celu podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli przed utworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego lub po upływie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej Ośrodka wychowania przedszkolnego w ramach projektu. Oba działania powinny być realizowane równocześnie.

            Pytanie 3. Czy realizując projekt w gminie, można objąć wsparciem w postaci zajęć dodatkowych wszystkie przedszkola w gminie, w sytuacji, gdy zwiększa się miejsca przedszkolne tylko w kilku placówkach?
            Realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i każdorazowo musi towarzyszyć jej wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym w nowo utworzonym albo we wspartym Ośrodkiem Wychowania Przedszkolnego.
            Jednocześnie wsparcie udzielane w ramach projektu musi skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.

            W związku z powyższym nie ma możliwości zrealizowania zajęć dodatkowych we wszystkich placówkach podlegających pod daną gminę, w sytuacji, gdy zwiększa się liczbę miejsc wychowania przedszkolnego jedynie w kilku placówkach. Dlatego też zajęcia dodatkowe można zrealizować jedynie w tych placówkach, w których zwiększono liczbę miejsc wychowania przedszkolnego (nie dotyczy projektów, gdzie grupę docelową stanowią w 100% dzieci z niepełnosprawnościami).

            Pytanie 2. Czy w przedszkolu, w którym uczą się dzieci z niepełnosprawnościami, można doszkolić nauczycieli w zakresie umiejętności pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami?
            Tak, jeśli z przeprowadzonej diagnozy, wynika, ze jest zapotrzebowanie na tego typu działania.

            Pytanie 1. Proszę o interpretację następującego kryterium formalnego Potencjał finansowy – Wnioskodawca (lider projektu) wskazał we wniosku o dofinansowanie roczne obroty rozumiane jako przychody lub w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych – wydatki – za poprzedni rok. W przypadku projektów partnerskich, wnioskodawca wskazuje również obroty partnera. Roczny obrót lidera i partnera (jeśli dotyczy), jest równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w projektach złożonych w ramach danego naboru oraz realizowanych w danej instytucji w ramach EFS przez lidera projektu. W przypadku projektów trwających powyżej 1 roku obrót powinien być równy bądź wyższy od wydatków w roku, w którym koszty są najwyższe. Jak należy rozumieć zapis, mówiący, ze wnioskodawca ma wykazać potencjał za poprzedni rok?
            Wnioskodawca jest zobligowany do przedstawienia potencjału finansowego za poprzedni rok, rozumiany jako poprzedzający rok, w którym wniosek jest składany w odpowiedzi na konkurs.
            Jeśli np. wniosek zostaje złożony w odpowiedzi na konkurs w roku 2015, wówczas, we wniosku o dofinansowanie projektu, wnioskodawca powinien wykazać potencjał za rok 2014. Jeśli natomiast wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w roku 2016, wówczas we wniosku należy wykazać potencjał finansowy za rok 2015.

            Pytania dotyczące kwalifikowalności wydatków

            Pytanie 1. Jakie jest postępowanie w przypadku gdy w projekcie, który pierwotnie przekraczał wartość 100 000 euro i był rozliczany według wydatków rzeczywiście poniesionych, w wyniku korekty budżetu jego wartość spadnie poniżej kwoty 423 560 zł stanowiącej próg, poniżej którego istnieje obowiązek rozliczenia projektu ryczałtem?
            Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdziałem 6.6 pkt 6), od momentu zawarcia umowy o dofinansowanie nie ma możliwości zmiany sposobu rozliczania wydatków uproszczoną metodą na rozliczenie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków i odwrotnie. Ponadto nie jest możliwa zmiana metody rozliczania z jednej uproszczonej metody na inną.
            Jednocześnie pragnę podkreślić, że Wytyczne nie precyzują w jaki sposób należy postępować w podobnym przypadku przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, dlatego też sprawy tego typu będą rozpatrywane indywidualnie w chwili ich ewentualnego wystąpienia.

            PYTANIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁAŃ 11.1.1; 11.1.2 oraz 11.1.3
            Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

            Pytanie 27. W regulaminie konkursu w punkcie 1.1 wymienione są typy projektów. W typie 1, podpunkcie a) znajduje się zapis mówiący o utworzeniu dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta (…)
            Proszę o informację skąd należy wziąć dane nt. faktycznego i prognozowanego w perspektywie 3-letniej zapotrzebowania na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta?
            Beneficjent jest zobowiązany przeprowadzić analizę obrazującą zapotrzebowanie na usługi przedszkolne w perspektywie 3 letniej. Dane do analizy mogą pochodzić ze wszystkich dostępnych źródeł informacyjnych (np. Dane GUS, Raporty, Opracowania i Strategie), jak również z Badań i opracowań własnych Beneficjenta.

            Pytanie 26. W regulaminie konkursu w punkcie 1.1 pod wymienionymi typami projektów znajduje się zapis: Formy wsparcia wskazane w lit. b, c i d mogą być realizowane wyłącznie, jako uzupełnienie działań w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (nie dotyczy realizacji wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami).
            Czy formy wsparcia wymienione w podpunkcie b), c) i d) muszą być zrealizowane w projekcie, czy można zrealizować tylko część z nich, np. podpunkt b)?
            W ramach konkursu można realizować 4 formy wsparcia z czego, każdy z beneficjentów jest zobowiązany do:a) utworzenia dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne.
            Natomiast pozostałe formy wsparcia:
            b) wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
            c) podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
            d) rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, stanowią wsparcie uzupełniające do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i każdorazowo musi im towarzyszyć wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym w nowo utworzonym albo we wspartym OWP.

            Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami, co oznacza że realizacja dodatkowych zajęć dla tej grupy dzieci może być wyłącznym zadaniem w projekcie.
            W związku z powyższym beneficjent nie musi realizować form wsparcia zawartych w literach b; c; d. Decyzja o realizacji tych działań powinna wynikać z zapotrzebowania i przeprowadzonej analizy. W zależności od zapotrzebowania, beneficjent może realizować wszystkie działania uzupełniające, lub tylko cześć z nich.

            Pytanie 25. W regulaminie konkursu w punkcie 1.1 ppkt d) wskazano typ operacji: rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.
            Czy deficyt stwierdza orzeczeniem poradnia psychologiczno-pedagogiczna i tylko i wyłącznie ona? Jak należy rozumieć powyższy zapis?
            O stwierdzeniu deficytów może świadczyć orzeczenie lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

            Pytanie 24. W regulaminie konkursu w punkcie 2.1.5, podpunkcie d) wymienione są miejsca, w których możliwe jest tworzenie nowych miejsc przedszkolnych. Proszę o informację, czy możliwe jest utworzenie takich miejsc w miejscach, które nie są wymienione we wskazanym podpunkcie, np. po sklepie, po biurze? Jak należy rozumieć nową bazę lokalową? Czy mają to być lokale i budynki dotychczas nie przeznaczone na cele oświatowe, czy mają to być nowo zrealizowane inwestycje budowlane? Czy za nową bazę lokalową uznany zostanie zaadaptowany na cele przedszkola lokal (budynek), który zostanie najęty na tak zwanym wolnym rynku. Czy koszty najmu tego lokalu będą kosztami bezpośrednimi kwalifikowalnymi?
            Zgodnie z punktem 2.1.5 regulaminu konkursu nowe miejsca wychowania przedszkolnego są tworzone:
            a. w istniejącej bazie oświatowej, w tym np.: w budynkach po zlikwidowanych placówkach oświatowych, pomieszczeniach domów kultury, żłobkach, itd.,
            b. w budynkach innych niż wymienione w pkt a, w tym np.: zlokalizowanych przy urzędach gminy, w pomieszczeniach remiz strażackich, w pomieszczeniach ośrodków zdrowia,
            c. w funkcjonujących OWP, d. w nowej bazie lokalowej.

            Zatem wnioskodawca może utworzyć przedszkole w lokalu, który do tej pory nie był przeznaczony na cele przedszkolne, o czym jest mowa w punkcie d. Tworząc projekt w nowej bazie lokalowej inwestycja uwzględnia:
            a. Inwestycje infrastrukturalne są finansowane ze środków EFRR w ramach PI 10(a) albo ze środków EFS w ramach cross-financingu, na zasadach, o których mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanych dalej „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków”.

            b. Wydatki na inwestycje infrastrukturalne, mogą być ponoszone, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
            -organ prowadzący nie dysponuje infrastrukturą, która byłaby możliwa do wykorzystania na potrzeby edukacji przedszkolnej; potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym (w perspektywie kolejnych 3 lat);
            - infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.
            Ponadto informuję, że koszty najmu lokalu będą kosztami kwalifikowalnymi.

            Pytanie 23. Czy niemożność utworzenia nowych miejsc przedszkolnych w dotychczas funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego lub w istniejącej bazie oświatowej należy uzasadniać?
            Wszystkie projekty są ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i każdorazowo musi im towarzyszyć wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym w nowo utworzonym albo we wspartym OWP. Zatem nie ma możliwości aby realizować projekt, który nie przewiduje zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego (nie dotyczy projektów w całości adresowanych do dzieci z niepełnosprawnościami).

            Pytanie 22. W regulaminie konkursu w punkcie 2.1.7, podpunkcie b) znajduje się zapis: dodatkowe zajęcia są realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania ośrodków wychowania przedszkolnego, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
            Jak należy rozumieć powyższy zapis?
            Zajęcia dodatkowe mogą być realizowane poza podstawą programową, która zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

            Pytanie 21. W regulaminie konkursu w punkcie 2.1.7, podpunkcie d) znajduje się zapis: dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej w konkretnej gminie/mieście (…).
            Jak należy rozumieć powyższy zapis? W jaki sposób weryfikowane będzie spełnienie ww. warunku?
            Beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy z zakresu wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej w konkretnej gminie/mieście, z uwzględnieniem możliwości ich kontynuacji, np. przez nauczycieli wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu.
            Warunek będzie weryfikowany na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

            Pytanie 20. W regulaminie konkursu w punkcie 2.1.7, podpunkcie f) znajduje się zapis: dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w takim samym zakresie nie były one finansowane od co najmniej 12 miesięcy.
            Jak należy rozumieć powyższy zapis?
            Jeśli w poprzednim roku dzieci uczestniczyły w zajęciach dodatkowych np. w zakresie gimnastyki korekcyjnej to w ramach realizowanego projektu EFS istnieje możliwość sfinansowania zajęć z tego zakresu tylko dla dzieci przystępujących do projektu - czyli de facto dla dzieci, dla których są tworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego. "W tym samym zakresie" oznacza zajęcia realizowane w analogicznym zakresie obszarowym (np. logopeda, gimnastyka korekcyjna) oraz co do treści i odbiorców.
            Zajęcia dodatkowe, które były realizowane w danym Ośrodku wychowania przedszkolnego, mogą być realizowane w tożsamym zakresie, dla dzieci, które korzystały z nich wcześniej, po upływie 12 miesięcy od momentu zakończenia ich uczestnictwa w danych zajęciach dodatkowych.

            Pytanie 19. W regulaminie konkursu w punkcie 2.1.7 (na końcu) znajduje się zapis: Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w których zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, odbywa się także przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
            Jak należy rozumieć powyższy zapis? Czy finansowanie dodatkowych zajęć musi odbywać się w tym samym czasookresie co finansowanie bieżącej działalności, czy muszą one trwać w osobnych czasookresach (nie mogą się na siebie nakładać)?
            Finansowanie dodatkowych zajęć, musi zostać zrealizowane w tym samym czasie, co finansowanie bieżącej działalności OWP, okres ten wynosi 12 miesięcy.
            Pytanie 18. W regulaminie konkursu w punkcie 2.1.8. znajduje się zapis: Korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania przeciwdziałającego ryzyku podwójnego finansowania, deklarującego, iż informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach.
            Jak należy rozumieć powyższy zapis?
            Zapis ten ma na celu zapobieganie ryzyku wystąpienia podwójnego finansowania. Zatem na miejsce utworzone w ramach projektu, w okresie jego realizacji, beneficjent nie może pobierać dotacji celowej z budżetu państwa.

            Pytanie 17. W regulaminie konkursu w punkcie 2.1.13 znajduje się zapis: Realizacja projektu w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP zostanie każdorazowo poprzedzona diagnozą stopnia przygotowania ww. grupy docelowej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz analizą zapotrzebowania OWP na określone kompetencje i kwalifikacje. Podmiot przeprowadzający diagnozę ma możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji wspomagających OWP, tj. z uwzględnieniem narzędzi i metodologii opracowanych przez MEN i jednostki podległe lub nadzorowane.
            Jak należy rozumieć powyższy zapis? Czy Wnioskodawca sam może przeprowadzić diagnozę?
            Wnioskodawca może przeprowadzić analizę samemu lub skorzystać z ww. wsparcia.

            Pytanie 16. W regulaminie konkursu w punkcie 3.1.9. jako szczegółowe kryterium dostępu wymieniono: Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy (w tym finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego oraz finansowanie realizacji dodatkowych zajęć OWP nie może przekroczyć 12 miesięcy).
            Jak należy rozumieć powyższy zapis?
            Finansowanie bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, jak również zajęć dodatkowych i doskonalenie nauczycieli odbywa się w okresie max 12 miesięcy. W pozostałym okresie beneficjent może prowadzić działania adaptacyjne, dostosowawcze oraz przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji działań edukacyjnych.

            Pytanie 15. Czy konkursy ogłoszone w Poddziałaniu 11.1.1 lub 11.1.2 obejmują Subregion Południowy, czy trzeba czekać do przyszłego roku?
            Konkurs ogłoszony w ramach Poddziałania 11.1.1 obejmuje Subregion Centralny, natomiast Konkurs ogłoszony w ramach Poddziałania 11.1.2 dotyczy Subregionu Zachodniego.
            W bieżącym roku, nie przewiduje się organizacji konkursu w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Południowego.

            Równolegle, z konkursami 11.1.1 oraz 11.1.2 został ogłoszony konkurs dla Poddziałania 11.1.3, w ramach którego wsparcie, również jest kierowane na edukację przedszkolną. Konkurs ten nie jest ograniczony terytorialnie do Subregionów i obejmuje całe województwo.

            Pytanie 14. Czy w projekcie 11.1.3 można stworzyć nowe miejsca na zasadzie punktu przedszkolnego przy szkole?
            Konkurs zakłada między innymi możliwość utworzenia dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone. W związku z czym można utworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego np. w punkcie przedszkolnym przy szkole.

            Zgodnie z art. 14 p.1 ustawą o systemie oświaty Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.
            Obecnie wychowanie przedszkolne może być realizowane w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego: zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych.

            Informuję, że beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość Ośrodka wychowania przedszkolnego do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego.

            Pytanie 13. Czy oddział specjalny w placówce przedszkolnej musi być utworzony na dzień złożenia wniosku?
            Wsparcie możliwe do uzyskania w ramach Poddziałań 11.1.1; 11.1.2 oraz 11.1.3 umożliwia zakładanie zarówno nowych OWP jak i wsparcie dla funkcjonujących OWP.
            Nie ma obowiązku, aby OWP był utworzony na dzień złożenia wniosku, OWP musi natomiast funkcjonować w momencie rozpoczęcia realizacji wsparcia dla dzieci.

            Pytanie 12. Czy w ramach projektu EFS należy przedłożyć prawo do dysponowania nieruchomością na okres realizacji i czas trwałości projektu (np. umowa najmu na okres określony czas, obecnie przedłużana co 2 lata).
            Do wniosku o dofinansowanie projektu nie ma obowiązku dostarczania żadnych dodatkowych załączników, potwierdzających np. prawo do dysponowania nieruchomością na okres realizacji i czas trwałości projektu. Wnioskodawca powinien jednak dysponować ww. dokumentami w przypadku ewentualnej kontroli.
            Ponadto informuję, że beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość OWP do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego. Liczba zadeklarowanych w arkuszu organizacyjnym placówki miejsc wychowania przedszkolnego uwzględnia dokładną liczbę miejsc utworzonych w projekcie. IOK będzie weryfikowała spełnienie powyższego warunku, po upływie okresu wskazanego w umowie o dofinasowanie projektu.

            Pytanie 11. Czy w ramach konkursu mogą startować przedszkola z oddziałami specjalnymi?
            Tak, w ramach przedmiotowego konkursu można wspierać między innymi przedszkola z oddziałani specjalnymi. W przypadku, gdy organem prowadzącym dla placówki przedszkolnej jest Gmina, wówczas to ją należy wykazać jako beneficjenta projektu, dana placówka przedszkolna, będzie wówczas wykazana jako realizator projektu.

            Pytanie 10. Czy w ramach 15% wkładu własnego można wnieść wkład niepieniężny, np. w formie wyceny czasu pracy nauczycieli, opłat za wynajem powierzchni.
            Tak, do projektu można wnieść między innymi wkład własny – niepieniężny, w związku z czym wycena opłat za wynajem sali, będzie wydatkiem kwalifikowalnym w ramach budżetu projektu. Można również wnieść do projektu jako wkład własny wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zajęć dydaktycznych w projekcie, przy czym będzie to stanowiło wkład własny pieniężny.
            Z racji, że zadane pytanie nie precyzuje, czy nauczyciele, których wynagrodzenia będą stanowiły wkład własny, będą zajmowali się nauczaniem w nowych, czy już istniejących placówkach OWP, oraz czy będą uczyć w ramach zajęć dodatkowych, czy podstawy programowej, pragnę podkreślić, że wnoszenie do projektu wkładu własnego pochodzącego z dotacji lub subwencji jest możliwe, pod warunkiem, że nie prowadzi do podwójnego finansowania.

            Pytanie 9. Dla konkursów dotyczących Wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, wkład własny wnioskodawcy został określony na poziomie 15% wartości projektu.
            Jednostka samorządu terytorialnego zaplanowała, iż wniesie do projektu wkład własny w formie niepieniężnej - będą to sale lekcyjne, wykorzystywane do zajęć dla nowo utworzonych grup, jak i do zajęć dodatkowych w ramach projektu. Czy wysokość takiej formy wkładu może zostać podana we wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie zarządzenia prezydenta miasta w sprawie ustalania zasad najmu i użyczania pomieszczeń w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, gdzie określono jednolitą stawkę za 1 godzinę dydaktyczną dla wszystkich szkół i przedszkoli w mieście, które użyczają lub najmują pomieszczenia?
            Tak, można wnieść do projektu wkład własny – niepieniężny – np. w formie udostępnienia sal lekcyjnych. Uzasadnieniem do przyjętej wysokości stawki, może być np. zarządzenie prezydenta miasta, zatwierdzające stawkę za 1 godzinę dydaktyczną dla wszystkich szkół i przedszkoli w mieście, które użyczają lub najmują pomieszczenia. W budżecie projektu należy przedstawić stosowne uzasadnienie argumentujące przyjętą wysokość stawki dla danej pozycji budżetowej.

            Pytanie 8. Kryteria wyboru – Potrzeba realizacji projektu została uzgodniona z gminą, na terenie której projekt będzie realizowany (opis - deklaracja we wniosku aplikacyjnym)
            Pytania:
            - w przypadku przedszkola niepublicznego gmina może nie wyrazić woli, aby powstawały nowe miejsca wychowania przedszkolnego na terenie gminy pomimo, że istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi (zgłoszenia rodziców, którzy chcieliby zapisać dziecko do przedszkola niepublicznego zapewniającego np. wyższą jakość opieki i wychowania), co w tej sytuacji ma zrobić Projektodawca?
            - ośrodek wychowania przedszkolnego jest położony w jednej gminie, ale uczęszczają (i będą uczęszczać w ramach projektu) do niego dzieci z kilku gmin (z województwa śląskiego). Czy w tej sytuacji należy mieć uzgodnienia z wszystkimi gminami?
            Kryterium mówiące o potrzebie uzgodnienia realizacji projektu z gminą, na terenie której projekt będzie realizowany, jest obowiązkowym kryterium 0/1 dla konkursu RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15, brak wykazania stosownej deklaracji we wniosku będzie skutkował odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu.

            Beneficjent nie ma obowiązku dołączania do wniosku o dofinansowanie projektu, żadnych dodatkowych załączników dokumentujących porozumienie, powinien jednak posiadać stosowny dokument obrazujący to porozumienie (np.. uchwałę gminy, protokół ze spotkania, notatkę, list intencyjny), o który może poprosić IZ na etapie kontroli projektu.

            Brzmienie kryterium wskazuje, że beneficjent powinien zawrzeć uzgodnienie o potrzebie realizacji projektu, z gminą na terenie której projekt będzie realizowany. Zatem jeśli dane przedszkole świadczy swoje usługi na terenie jednej gminy, a część osób korzystających z usług przedszkola zamieszkuje na terenie innych gmin, wówczas beneficjent jest zobowiązany do realizacji projektu w porozumieniu jedynie z tą gminą, na terenie której dana placówka się znajduje i świadczy swoje usługi.

            Pytanie 7. Czy w ramach konkursu RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15 możemy otrzymać dofinansowanie na utworzenie nowego niepublicznego przedszkola terapeutycznego dla dzieci z niepełnosprawnościami w woj. śląskim?
            Tak, w ramach możliwych do realizacji typów operacji, można między innymi: utworzyć dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne.

            Pytanie 6. Czy w ramach wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych można zatrudnić pielęgniarkę dla dziecka wymagającego specjalistycznej opieki (zamiast asystentki)? Dziecko wymaga cewnikowania i konieczna jest opieka pielęgniarki w godzinach 10.00- 13.00. W przedszkolu nie ma pielęgniarki, przychodzi raz tygodniu.
            Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, wnioskodawca w celu upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci z niepełnosprawnościami może zastosować finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym np. zatrudnienie asystenta dziecka, dostosowania posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę. Przy czym informuję, że łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 000,00 PLN.

            Pytanie 5. Jakie są warunki, które musi spełnić przedszkole aby nie tworząc dodatkowych miejsc móc objąć wsparciem dzieci niepełnosprawne?
            Obowiązek tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego nie dotyczy realizacji projektów kierowanych wyłącznie dla dzieci z niepełnosprawnościami.

            Pytanie 4. Czy przedszkole ma obowiązek kontynuowania zajęć prowadzonych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu? Projekt dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami i nie przewiduje tworzenia dodatkowych miejsc w przedszkolu.
            Obowiązek zachowania trwałości projektu, w okresie co najmniej 2 lat od zakończenia jego realizacji, rozumianej jako instytucjonalna gotowość Ośrodka wychowania przedszkolnego do świadczenia usług przedszkolnych dotyczy nowoutworzonych miejsc w projekcie.
            Beneficjent organizujący wsparcie wyłącznie do grupy dzieci z niepełnosprawnościami polegające na organizacji zajęć dodatkowych, nie ma obowiązku zachowania trwałości wypracowanych w projekcie działań.
            Aby wsparcie w ramach projektu polegającego na organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami zostało zaplanowane poprawnie, beneficjent musi uwzględnić w projekcie następujące elementy:
            - dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej w konkretnej gminie/mieście, z uwzględnieniem możliwości ich kontynuacji, np. przez nauczycieli wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu;
            - dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem;
            - dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w Ośrodku wychowania przedszkolnego, w których w takim samym zakresie nie były one finansowane od co najmniej 12 miesięcy.

            Pytanie 3. Czy w przypadku projektu skierowanego wyłącznie do dzieci z niepełnosprawnościami możliwe jest objęcie wsparciem także ich rodziców, np. w postaci konsultacji ze specjalistami (psychologiem, psychiatrą, neurologiem, prawnikiem) oraz w postaci imprez integracyjnych (pikników rodzinnych, paraolimpiad)?
            Zgodnie z regulaminem konkursu, rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci, mogą stanowić grupę docelową projektu, jednak nie przewidziano dla nich bezpośrednich form wsparcia możliwych do realizacji w ramach konkursu.
            Zatem rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci mogą stanowić grupę docelową w ramach projektu i będą mogli skorzystać z form wsparcia takich jak np. konsultacje z psychologiem, neurologiem lub psychiatrą, pod warunkiem, że wsparcie to ma charakter uzupełniający do wsparcia kierowanego dla dzieci, a działania te nie generują dodatkowych kosztów w budżecie wynikających z udziału rodziców lub opiekunów prawnych.
            Organizacja pikników rodzinnych, czy paraolimpiady jako odrębnego działania, wykracza, poza katalog możliwych do realizacji form wsparcia przewidzianych w konkursie. Działania tego typu mogą stanowić element prowadzonych zajęć dodatkowych, w projekcie, pod warunkiem, że są one uzasadnione i wynikają z indywidualnych potrzeb rozwojowych /edukacyjnych dzieci.
            Jednocześnie przypominam, że zajęcia dodatkowe mogą dotyczyć:
            - zajęć specjalistycznych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
            - zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
            - zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
            - zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.

            Pytanie 2. Czy przedstawiony w regulaminie warunek "dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w takim samym zakresie nie były one finansowane od co najmniej 12 miesięcy" odnosi się także do dodatkowych zajęć finansowanych z projektów UE w perspektywie finansowej 2007-2013?
            Zapis ten dotyczy wszystkich zajęć dodatkowych organizowanych w danych Ośrodku wychowania przedszkolnego, bez względu na ich źródło finansowania, w tym również zajęć sfinansowanych z projektów UE w perspektywie finansowej 2007-2013.

            Pytanie 1. Czy w przypadku projektu skierowanego wyłącznie do dzieci z niepełnosprawnościami polegającym na organizacji dodatkowych zajęć można zaplanować dodatkowe zajęcia integracyjne/włączające z dziećmi w normie rozwojowej w odniesieniu do przedszkoli integracyjnych bez utworzenia dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego?
            Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i każdorazowo musi towarzyszyć jej wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym w nowo utworzonym albo we wspartym Ośrodku wychowania przedszkolnego. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami, co oznacza że realizacja dodatkowych zajęć dla tej grupy dzieci nie musi być działaniem dodatkowym w stosunku do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc przedszkolnych.

            W związku z powyższym jeśli projekt obejmie wsparciem zarówno dzieci z niepełnosprawnościami, jak i dzieci w normie rozwojowej, wówczas projektodawca jest zobligowany do stworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

            W opinii IZ, jeśli udział dzieci w normie rozwojowej w zajęciach dodatkowych jest niezbędny do wyrównania deficytów edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością, a ich udział nie generuje dodatkowych kosztów w budżecie, dzieci te mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Wówczas nie należy jednak ich wykazywać w opisie grupy docelowej, a ich uczestnictwo będzie stanowiło wartość dodaną projektu.

             PYTANIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁAŃ 11.1.1; 11.1.2 oraz 11.1.3 w zakresie kwalifikowalności wydatków
            Pytanie 6. Czy można sfinansować w ramach cross-financingu monitoring zewnętrzny w przedszkolu? Jeśli tak, to czy należy go ująć w budżecie w ramach kosztów bezpośrednich?
            Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Podrozdziałem 6.2 pkt 3) wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu. Tym samym, jeśli Beneficjent wykaże niezbędność niniejszego wydatku dla prawidłowej realizacji projektu, wówczas może on stanowić wydatek kwalifikowalny.
            Ponadto, zgodnie z Wytycznymi, Podrozdziałem 8.7 pkt 3) w przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:
            a) zakupu nieruchomości,
            b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
            c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

            Zgodnie z powyższym, monitoring zewnętrzny w przedszkolu nie jest wydatkiem w ramach cross-financingu. Niemniej jednak należy pamiętać, iż jest to zakup w ramach środków trwałych, a zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 środki trwałe, ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu, dzielą się na:
            a) środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie pracowni komputerowych w szkole),
            b) środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia), przy czym, w tym przypadku należy mieć na uwadze fakt, iż wydatki poniesione na zakup wskazanych środków trwałych, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu. W takim przypadku rozlicza się odpisy amortyzacyjne, zgodnie z sekcją 6.12.2 Wytycznych.

            Ponadto, w ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu, chyba że inny limit wskazano dla danego typu projektów w PO lub SZOOP. Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne.
            Niezbędność wydatku zostanie stwierdzona podczas oceny merytorycznej projektu, gdzie pod uwagę zostanie wzięty bezpośredni związek wydatku z celem projektu, konieczność jego poniesienia w aspekcie zaplanowanych działań i wskaźników dla projektu.

            Pytanie 5. Czy w przypadku JST wydatek o niskiej kwocie np. 1 000,00 zł lub 10 000,00 zł, czy ma być ponoszony tylko z PZP, czy ma być stosowana też jedna z procedur zasady konkurencyjności?
            Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podstawową zasadą kwalifikowania wydatków jest ich zgodność z przepisami prawa krajowego i unijnego. Ponadto, w przypadku zamówień o wartości do 20 tys. PLN netto włącznie (bez podatku od towarów i usług VAT) Beneficjent zobligowany jest do stosowania obowiązujących u siebie procedur wewnętrznych. Natomiast, w przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

            Pytanie 4. Czy w sytuacji, gdy wnioskodawcą jest Gmina, a realizatorem np. zespół szkół, to czy w wyniku postępowania na usługę edukacyjną można zatrudnić do projektu na umowę zlecenie, nauczyciela zatrudnionego w danej placówce na ½ etatu, w przypadku, gdy zgłosił on swoją ofertę i została ona wybrana, jako najbardziej korzystna?
            Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podrozdział 6.16.2 pkt 2) wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta, tj. osobą zatrudnioną na podstawie stosunku pracy są niekwalifikowalne, przy czym nie dotyczy to umów o dzieło.
            Ponadto nauczyciela należy zatrudnić w oparciu o:
            • Ustawę Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. Dz.U.2014.191 -j.t.
            oraz
            • Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz.U.2004.256.2572

            Pytanie 3. Czy wkładem własnym do projektu, mogą być koszty zarządzania wnoszone w ramach kosztów pośrednich?
            Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny oznacza środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania. Wobec powyższego wkład własny może być ponoszony w ramach kosztów pośrednich i nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte stawką ryczałtową.
            Pytanie 2. Czy projekt techniczny dotyczący dostosowania pomieszczeń na potrzeby utworzenia miejsc opieki przedszkolnej może być kosztem kwalifikowalnym w projekcie współfinansowanym ze środków EFS? Czy koszt taki stanowi cross-financing?
            Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:
            a) zakupu nieruchomości,
            b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
            c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

            Należy mieć na względzie, że zgodnie z ww. Wytycznymi w ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu, chyba że inny limit wskazano dla danego typu projektów w Programie Operacyjnym lub Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych. Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne.
            W związku z powyższym projekt techniczny może być wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, o ile prace dostosowawcze, których dotyczy projekt, są zasadne względem zaplanowanych w projekcie działań.
            Ponadto zakwalifikowanie projektu technicznego, jako wydatku kwalifikowalnego do projektu, jest możliwe, pod warunkiem, że jego opracowanie jest konieczne w rozumieniu Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. zgodnie z art. 28; 29 i 30.

            Jeśli wydatek nie spełnia wyżej wspomnianych przesłanek, projekt techniczny, będzie wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie. Jeśli natomiast wydatek zostanie uznany za zasadny, wówczas nie będzie on stanowił wydatku wpisującego się w limit cross-finanncingu.

            Pytanie 1. Proszę o interpretację, jak zapisy mówiące o przypadku, gdy wszystkie działania/zadania projektu realizowane są z zastosowaniem trybu konkurencyjnego (zasada konkurencyjności lub PZP) stosowanie uproszczonych metod jest zakazane, mają się do obowiązku rozliczania projektu przy użyciu uproszczonych metod rozliczania projektu do 100 000,00 euro?
            W przypadku, gdy wszystkie działania/zadania projektu są realizowane z zastosowaniem trybu konkurencyjnego (zasada konkurencyjności lub pzp), realizacja projektu o wartości do 100 000 EUR następuje na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków w przypadku kosztów bezpośrednich oraz stawką ryczałtową w przypadku kosztów pośrednich.
            W sytuacji, kiedy tylko część działań/zadań projektu jest realizowana z zastosowaniem ww. trybu, istnieje możliwość stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków.

            PYTANIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁAŃ 11.1.1; 11.1.2 oraz 11.1.3
            Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
            Pytanie 7. W pkt. 3.2.13 regulaminu konkursu wprowadzono szczegółowe kryterium dostępu: potrzeba realizacji projektu została uzgodniona z gminą, na terenie której projekt będzie realizowany.
            W jaki sposób należy udowodnić spełnienie tego kryterium? Czy wystarczy jedynie deklaracja w odpowiednim punkcie wniosku o dofinansowanie? Czy też Wnioskodawca powinien posiadać jakiś odrębny dokument potwierdzający, że realizacja projektu została skonsultowana w gminie? Jeżeli ww. dokument jest potrzebny to jaką powinien mieć formę?
            Kryterium to jest weryfikowane na podstawie deklaracji zawartej przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto Wnioskodawca powinien posiadać odrębny dokument potwierdzający, że realizacja projektu została skonsultowana z gminą na terenie której projekt jest realizowany. Kształt dokumentu potwierdzający potrzebę realizacji projektu, może przybrać dowolną formę, na jaką zdecyduje się beneficjent oraz gmina na terenie której projekt będzie realizowany. Może to być np. notatka lub protokół ze spotkania, list intencyjny lub odrębna uchwała rady gminy. Na etapie składania wniosku o dofinasowanie, beneficjent nie dostarcza wspomnianego dokumentu. Beneficjent zobowiązany jest jednak do posiadania przedmiotowego dokumentu, o którego okazanie może zostać poproszony na etapie ewentualnej kontroli.
            Pytanie 6. W pkt. 2.2.34 znajduje się zapis: beneficjenci, którzy zaliczą VAT do wydatków kwalifikowanych będą zobowiązani dołączyć do wniosku o dofinansowanie „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”.
            Czy ma ono zostać sporządzone na druku, który znajduje się w załącznikach do umowy o dofinansowanie (Załącznik nr 3) czy też na jakimś innym formularzu?
            Oświadczenie znajduje się w części G wniosku o dofinansowanie projektu „Oświadczenia beneficjenta” i jest jego integralną częścią. Do wniosku o dofinansowanie nie należy dołączać dodatkowego oświadczenia o podatku VAT.
            Natomiast załącznik nr 3 do umowy o dofinasowanie projektu, należy dostarczyć do IZ przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, po jego wybraniu do dofinansowania.

            Pytanie 5. Czy projekt skierowany wyłącznie do dzieci z niepełnosprawnościami, w ramach którego zorganizowane zostaną m.in. zajęcia z komunikacji alternatywnej. Efektywne przeprowadzenie tego typu zajęć wymagać będzie zakupu tabletów wraz z oprogramowaniem specjalistycznym dla dzieci objętych wsparciem. Ze względu na niepełnosprawność dzieci zakup standardowych tabletów będzie nieracjonalne. Dla efektywnego wykorzystania tabletów niezbędny jest zakup sprzętu z ekranem 21" oraz wyposażonego w specjalną osłonę, których koszt kształtowałby się w granicach 2 000 zł. Czy w ramach przedmiotowego konkursu możliwy jest zakup tego typu sprzętu jeśli w Taryfikatorze określono stawkę jednostkową dla tabletów na poziomie 500zł?
            Zgodnie z zapisami Wykazu dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”, w przypadku przekroczenia stawki wykazanej w taryfikatorze, Beneficjent jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność, uzasadnienia zaistniałej sytuacji.Dlatego też, ze względu na indywidualne potrzeby np. uczestnika projektu i specyfikę oferowanego wsparcia, istnieje możliwość zakupu sprzętu/towaru/usługi w kwocie przekraczającej stawkę wykazaną w taryfikatorze. Wówczas poniesienie wydatku i przyjęta stawka wymaga szczegółowego uzasadnienia przyjętego rozwiązania.
            Pytanie 4. Planuje się zorganizować zajęcia o charakterze terapeutycznym z uwzględnieniem muzyki, która będzie skierowana dla dzieci, dla których zostaną utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego. Zajęcia te będą również skierowane do dzieci uczęszczających do placówki, w której zostały zwiększone miejsca, a dzieci te nie korzystały z takich zajęć w okresie ostatnich 12 miesięcy. Zajęcia te będą się odbywały w podstawie programowej jak również po godz. 17.00 dla dzieci z naszego przedszkola. Czy możemy zorganizować takie zajęcia w ramach projektu?
            Tak, można zrealizować zajęcia dodatkowe w ramach projektu, zarówno dla nowo przyjętych dzieci, jak również do dzieci, już uczęszczających do danego ośrodka wychowania przedszkolnego, pod warunkiem, że zajęcia te nie były finansowane w tym samym zakresie przez ostatnie 12 miesięcy. Z przedstawionego opisu wynika, że zaplanowane wsparcie spełnia wszystkie warunki wskazane w regulaminie konkursu.
            Pytanie 3. Regulamin konkursu w punkcie 2.1.7 mówi, że: "Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w których zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, odbywa się także przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy."
            Zapis ten określa górną granicę finansowania działalności nowopowstałych miejsc, natomiast nie precyzuje czy okres dotyczy tylko czasu, kiedy z nowopowstałego miejsca korzystają dzieci. Przykładowo czy okres wakacyjny, kiedy dzieci nie będą uczęszczać do przedszkola należy wliczać w okres 12 miesięcy finansowania projektowego? Czy można podzielić ten okres i wyłączyć z niego wakacje?
            Kryterium dostępu Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy (w tym finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego oraz finansowanie realizacji dodatkowych zajęć OWP nie może przekroczyć 12 miesięcy), precyzuje jedynie górną granice finansowania działalności bieżącej ośrodka wychowania przedszkolnego i okresu realizacji projektu i ten zakres będzie dzięki niemu weryfikowany.
            Wnioskodawca oprócz spełnienia kryteriów dostępu, jest zobowiązany do wskazania w projekcie wskaźników obligatoryjnych. Jednym z nich jest wskaźnik produktu Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie, dla którego zgodnie z definicją wlicza się liczbę nowo utworzonych miejsc dla dzieci w: ośrodkach wychowania przedszkolnego (tj. przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego), istniejącej bazie oświatowej, nowej bazie lokalowej w wyniku wsparcia udzielonego w projekcie. Wsparcie polega na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy.
            Zgodnie z wyżej wskazaną definicją, projekt musi zakładać prowadzenie i finansowanie działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego przez okres równy 12 miesięcy, aby móc uzyskać pozytywną ocenę w części dotyczącej oceny wskaźników. Dlatego też wnioskodawca powinien zapewnić wsparcie również w okresie wakacyjnym.


            Pytanie 2. Czy w ramach ogłoszonego konkursu RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15 jednostka samorządu terytorialnego będąca członkiem Związku ZIT może złożyć:
            a. jedynie taki wniosek o dofinansowanie projektu, który jest komplementarny dla projektu złożonego w ramach Podziałania 12.1.1.- Infrastruktura Wychowania przedszkolnego - ZIT ?
            b. wniosek dotyczący zwiększenia liczy miejsc w już istniejącym przedszkolu - projekt taki wpisuje się w Strategię Subregionu Centralnego, jednak nie jest powiązany z projektem inwestycyjnym złożonym w ramach Poddzialania 12.1.1.?
            Co do zasady, w ramach konkursu RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15, jak również w ramach konkursu RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15 można złożyć projekt, który nie jest komplementarny z projektem złożonym w ramach Poddziałania 12.1.1.
            Projekt, planowany do sfinansowania w ramach ww. konkursów musi wpisywać się w Strategię danego ZIT/RIT, jednak nie musi być komplementarny z projektem infrastrukturalnym złożonym w ramach Poddziałania 12.1.1. Projekt taki musi wpisywać się w możliwe do realizacji typy projektów tj:
            Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oparte na subregionalnej analizie deficytów, w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego zawartej w strategii ZIT, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:
            a. utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,
            b. wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
            c. podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
            d. rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

            Formy wsparcia wskazane w lit. b, c i d mogą być realizowane wyłącznie, jako uzupełnienie działań w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (nie dotyczy realizacji wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami).
            Ponadto informuję, że jeśli beneficjent zamierza realizować projekt w ramach Poddziałania 12.1.1, wówczas, musi zajść komplementarność do projektu realizowanego w ramach EFS, który będzie miał charakter wiodący wobec projektu realizowanego w ramach EFRR.

            Pytanie 1. Czy koszt użytkowania sali przedszkolnej w budynku np. po termomodernizacji sfinansowanym ze środków EFRR może stanowić wkład własny w projekcie EFS?
            Jeśli termoizolacja budynku została sfinansowana ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, to zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków, poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych z ww. źródeł może oznaczać podwójne finansowanie.
            Podwójne finansowanie występuje w sytuacji, w której beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.
            Mając na uwadze rodzaj i charakter poszczególnych wydatków np. roboty remontowo-budowlane oraz udostępnienie sal na potrzeby projektu EFS, to należy uznać, że w opisanym przypadku, nie zachodni zrefundowanie/poświadczenie czy rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.
            W związku z powyższym wniesienie wkładu własnego np. w postaci wynajęcia sal lekcyjnych na potrzeby realizacji projektów w ramach EFS w budynku, w którym wcześniej dokonano prac remontowo-budowlanych finansowanych np. z EFRR nie będzie stanowiło podwójnego finansowania.

             Bezpośredni link do zagadnienia:
             https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_ze_spotkan_dot__konkursow__nr_rpsl_11_01_03_iz_01_24_03715_z_18_11_2015_r__w_katowicach_nr_rpsl_11_01_02_iz_01_24_03615_z_25_11_2015_r__w_rybniku_nr_rpsl_11_01_01_iz_01_24_03515_z_25_26_11_2015_r__w_gliwicach

             Pytanie 18. Czy w przypadku realizacji 3 typu projektu i zaplanowania w nim zadania dotyczącego wsparcia ucznia młodszego z kl. I szkoły podstawowej w zakresie zajęć logopedycznych uczeń ten ma zostać wykazany we wskaźniku specyficznym Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem w programie czy nie?
             Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wskaźnik liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem w programie dotyczy objęcia wparciem bezpośrednim uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu. Definicja ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjni została wskazana w Regulaminie konkursu na stronie 3. W definicji tej wprost wymieniono ucznia z zaburzeniami (wadami wymowy)  jako ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym przypadku uczeń młodszy jest tożsamy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

             Pytanie 17. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych należy zagwarantować, że minimum 70% uczestników programu zostanie objętych zajęciami, których zakres tematyczny wpisuje się w katalog kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

             Czy minimum 70% uczestników naszego pojedynczego projektu ma zostać objętych zajęciami, których zakres tematyczny wpisuje się w katalog kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, czy też na poziomie projektu nie jest to wymagane?
             Nie ma formalnego wymogu aby 70% uczestników na poziomie każdego z projektów brało udział w zajęciach dotyczących kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Przypominam jednak o fakcie, iż w ramach przedmiotowego konkursu jako wskaźnik obligatoryjny dla wszystkich wnioskodawców określono m. in.: liczbę uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie. Nieosiągnięcie tego wskaźnika jest jednoznaczne z nieuzyskaniem rekomendacji do dofinansowania, a zachwianie proporcji pomiędzy zadaniami ukierunkowanymi na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy a innymi (nie ukierunkowanymi na rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy), które powinny stanowić jedynie uzupełnienie projektu może spowodować uzyskanie mniejszej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej.

             Pytanie 16. W przypadku 3 typu projektu współpraca z rodzicami jest obligatoryjna, czy oznacza to, że rodzice wszystkich uczniów objętych wsparciem też muszą zostać objęci wsparciem?
             Nie wszyscy rodzicie muszą zostać objęci wsparciem w ramach projektu. Podstawą do objęcia rodziców wsparciem jest diagnoza sytuacji problemowej oraz potrzeby uczniów.

             Pytanie 15. Jak należy rozumieć „działania”, tj. jeżeli szkoła np. poniosła wydatki z tytułu zakupów sprzętu, pomocy itp., ale nie są to wydatki, które ponosi co roku, a jedynie tak się złożyło, że dokonała ich w roku 2015.

             Czy oznacza to, że wydatki te nie mogą się zmniejszyć w kolejnych latach i wliczają się do nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
             Jako działania zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu należy rozumieć działania zaliczone do katalogu wymienionego w pkt. 2.1.20 tj.:
             i.   zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
             ii.    zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, organizowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
             iii.   warsztatów,
             iv.   porad i konsultacji
             v.    zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

             Należy zaznaczyć, iż zakup sprzętu do realizacji tych zajęć nie będzie wliczany do tzw. nakładów.

             Pytanie 14. Wnioskodawca chce realizować 3 typ projektu. Wskaźniki: Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych i Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych mówią o sprzęcie TIK. Czy ten sprzęt to np. laptop, tablet, tablica interaktywna z oprogramowaniem? Czy jeżeli planujemy zakup samego programu komputerowego (bez komputera, notebooka itp.) diagnozującego i wspomagającego ucznia młodszego z klasy I szkoły podstawowej zagrożonego dysleksją, to będzie to musiało być ujęte w ww. wskaźnikach jako sprzęt? Czy zakup jedynie programów komputerowych lub dostępów do edukacyjnych platform internetowych jest traktowany jako sprzęt TIK?
             Poniżej zamieszczony został link do Szczegółowego wykazu pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK. Są to rekomendacje, które ukazały się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.efs.gov.pl

             http://efs.men.gov.pl/index.php/fundusze/cyfrowa-szkola

             Zakup jedynie programów komputerowych lub dostępu do edukacyjnych platform internetowych nie jest traktowany jako doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w zakresie TIK.

             Pytanie 13. Jeżeli w ramach 3 typu projektu przewidziano m.in. zadanie pod nazwą wsparcie ucznia młodszego (I klasa szkoły podstawowej) to co w przypadku jeżeli żaden wskaźnik przewidziany dla projektu nie pasuje do zadania. Oczywiście wnioskodawca osiągnie wszystkie wymagane wskaźniki, również wskaźnik specyficzny dla 3 typu projektu, ale w innych zadaniach. W ramach wsparcia ucznia młodszego nie przewidujemy zakupu sprzętu TIK (mamy własny), nie kształcimy w ramach kompetencji kluczowych i nie wyposażamy pracowni przyrodniczej. Czy można samemu dodawać jakieś wskaźniki czy też jest to katalog zamknięty?
             Katalog wskaźników jest katalogiem zamkniętym. Dodawanie wskaźników jest możliwe jedynie w sytuacji rozliczania projektu uproszczonymi metodami. Jednak te wskaźniki mają za zadanie weryfikację stopnia realizacji zdania. Dodatkowo trudno wyobrazić sobie sytuację, w której żaden ze wskaźników nie będzie realizowany w ramach przedmiotowego zadania (brak informacji jakie działania zostały zaplanowane). Nie ma jednak konieczności aby każde zadanie projektowe ukierunkowane było na realizację wszystkich wskaźników. Możliwe jest aby pierwsze zadanie realizowało np. tylko 2 wskaźniki a drugie zadanie pozostałe 4, co ogólnie w ramach całego projektu przyczyni się do realizacji wszystkich wskaźników obligatoryjnych w ramach projektu.

             Pytanie 12. W pkt. A. 4 wniosku o dofinansowanie „Podmiot realizujący projekt” należy odpowiedzieć na pytanie „Czy realizacja projektu zostanie powierzona innemu podmiotowi niż wnioskodawca?”. W odpowiedziach na pytania dot. 11.1.4 pojawia się informacja, że należy wskazać szkoły jako realizatora. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie czy jeżeli wnioskodawcą jest gmina, a projekt obejmuje np. 3 szkoły to jako realizatora należy wskazać każdą ze szkół? Czy jeżeli gmina planowała tak jak w poprzednich projektach, że realizatorem będzie jej jednostka, która zajmuje się oświatą (np. zespół jednostek oświatowych), to czy obecnie nie jest to możliwe? Trudno sobie bowiem wyobrazić, że realizatorem będą i szkoły i jednostka gminy zajmująca się oświatą.
             Wybór realizatora projektu należy do Wnioskodawcy. Może być to zarówno każda ze szkół, która weźmie udział w projekcie jak i jednostka zajmująca się oświatą w obrębie danej gminy.

             Pytanie 11. Czy na podstawie jednej diagnozy szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół mogą być realizowane projekty przez różne podmioty np. jeden realizuje projekt dla uczniów uzdolnionych a drugi realizuje projekt dla uczniów z potrzebą wyrównania dysproporcji edukacyjnych?
             W przypadku posiadania diagnozy sytuacji problemowej jednej szkoły, w której opisane są deficyty edukacyjne uczniów słabszych jak i sytuacja uczniów zdolnych, należy podjąć działania, które odpowiadają w pełni na zdiagnozowane potrzeby edukacyjne. Wsparciem należy wtedy objąć wszystkich uczniów, zgodnie z diagnozą szkoły. Dwa różne podmioty chcące w tym momencie objąć wsparciem różnych uczniów, mogą zawrzeć partnerstwo i podzielić się realizacją zadań w takim przypadku. Co do zasady, diagnoza powinna być przeprowadzona dla każdej szkoły osobno, chyba, że jest kompleksowa i opisuje sytuację Zespołu Szkół.

             Pytanie 10. Czy wskaźnik dot. liczby uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe będzie weryfikowany poprzez wyniki egzaminu zewnętrznego?
             IOK informuje, iż co do zasady Wnioskodawca sam we wniosku o dofinansowanie projektu określa sposób pomiaru tego wskaźnika, co nie oznacza jednak, iż każdy ze sposobów pomiaru będzie akceptowany na etapie oceny merytorycznej. Sposób pomiaru powinien w rzetelny sposób odzwierciedlać stan faktyczny oraz być miarodajny.

             Pytanie 9. Czy system LSI waliduje błędy?
             Tak system LSI waliduje potencjalne błędy, które mogą się pojawić podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie.

             Pytanie 8. Czy stworzenie pracowni międzyszkolnej może być opisane jako odrębne zadanie?
             Utworzenie pracowni międzyszkolnej musi być ściśle powiązane z jednym z zadań merytorycznych. W utworzonej pracowni powinny odbywać się zajęcia finansowane w ramach projektu.

             Pytanie 7. Jeśli w projekcie pojawią się uczniowie niepełnosprawni, to czy należy ich ująć tylko we wskaźniku Liczba uczniów z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie czy może we wskaźniku Liczba uczniów z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie oraz Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem w programie?
             Uczniów z niepełnosprawnościami uwzględniamy w dwóch wskaźnikach specyficznych określonych w przedmiotowym konkursie.

             Pytanie 6. Czy wskaźnik Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie dotyczy również zakupu pracowni międzyszkolnych, jeśli tak to czy ten wskaźnik określa ilość szkół korzystających ze wspólnej pracowni, czy szkołę w której powstała wspólna dla kilku szkół pracownia międzyszkolna. Jaka jest wartość tego wskaźnika w przypadku gdy pracownia międzyszkolna powstała w jednej z czterech użytkujących ją szkół lub powstała w innym miejscu wyznaczonym przez gminę lub powiat  na użytek tych czterech szkół?
             Pracownia międzyszkolna doposażona w ramach projektu znajdować się będzie na terenie jednej ze szkół, które są objęte wsparciem i biorą udział w projekcie. W takim przypadku wskaźnik  Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie będzie odnosił się jedynie do tej jednej szkoły, w której utworzono przedmiotową pracownię. Każdorazowo pracownia doposażona w ramach projektu musi znajdować się w szkole lub placówce systemu oświaty. Nie ma możliwości aby taka pracownia znajdowała się w innym miejscu.

             Pytanie 5. Projekt ma być skierowany do  uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, w którego skład wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Gimnazjum specjalne. Uczniowie gimnazjum zgodnie z ustawą o szkolnictwie specjalnym  mogą się w nim kształcić do 21 roku życia, natomiast uczniowie  Liceum i Szkoły zawodowej mogą się uczyć do 24 roku życia. W związku z tym Wnioskodawcy nasuwa się pytanie, czy uczniowie tych szkół po ukończeniu 18 roku życia mogą być uczestnikami projektu?
             Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu grupę docelową projektu mogą stanowić: uczniowie i wychowankowie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, w tym szkół artystycznych i zawodowych, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) i  specjalnych. Tym samym jeżeli osoba w wieku powyżej 18 roku życia posiada status ucznia/wychowanka w Gimnazjum, Liceum, Szkole zawodowej (z wykluczeniem szkół dla dorosłych), to taka osoba może brać udział w projekcie.

             Pytanie 4. Jeżeli Wnioskodawca chciałby przeprowadzać dodatkowe zajęcia dla uczniów, to czy istnieje możliwość oddelegowania do ich przeprowadzenia osób zatrudnionych w danej szkole, czy trzeba zatrudnić osoby z poza szkoły?
             Nauczyciele zatrudnieni w szkole mogą prowadzić zajęcia dodatkowe opierając się na zapisach znowelizowanej Karty Nauczyciela. Można także zatrudnić nauczyciela na umowę o pracę opierając się na zapisach ustawy o systemie oświaty.

             Pytanie 3. Jeżeli projekt kończy się zadaniem stricte merytorycznym, to kiedy będzie czas na jego rozliczenie?

             Przykład: Ostatnie zajęcia dla uczniów odbędą się 27 czerwca i wtedy też nastąpi koniec projektu. Co w takim razie z rozliczeniem projektu?
             Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie, niezależnie od tego, na jakich zasadach jest rozliczany projekt, końcowy wniosek o płatność przy jednoczesnym zwrocie niewykorzystanych transz dofinansowania na rachunek IZ, składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu. Jednocześnie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie, pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu, zostaną poniesione do 31 grudnia 2023 r. oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. W takim przypadku wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych.

             W związku z powyższym, tak jak w przypadku projektów rozliczanych w ramach PO KL, po zakończeniu realizacji projektu możliwe jest kwalifikowanie wydatków poniesionych po dniu wskazanym jako dzień zakończenia realizacji projektu, o ile wydatki te odnoszą się do zadań realizowanych w okresie wdrażania projektu oraz zostały poniesione przed złożeniem końcowego wniosku o płatność.

             Pytanie 2. Czy jeśli uczeń w ramach projektu zostanie objęty wsparciem jedynie w zakresie doradztwa zawodowego, to czy można go zaliczyć do wskaźnika liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych?
             Zajęć z doradztwa zawodowego nie można zaliczyć do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe niezbędnych na rynku pracy. Tym samym zajęcia te nie mają wpływu na osiągnięcie wskaźnika Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.

             Pytanie 1. Gdy szkoła ma zamiar doposażyć pracownię integracji sensorycznej w ramach 3 typu projektu, to czy można ją zaliczyć do wskaźnika Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie?
             Zgodnie z definicją wskaźnika zamieszczoną w Regulaminie konkursu wskaźnik zostanie osiągnięty, jeżeli zostanie doposażona przynajmniej jedna pracownia z pośród pracowni z przedmiotów przyrodniczych: przyrody, biologii, chemii, geografii i fizyki oraz pracownia matematyczna.

             Pytania dotyczące kwalifikowalności wydatków dla konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ-01-24-002/15

             Pytanie 4. Pytanie dotyczy konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 odnośnie wniesienia wkładu własnego do projektu. Fundacja chce realizować projekt we współpracy z zespołem szkół. W ramach wkładu własnego szkoła chce wnieść sale szkoleniowe przeznaczone na realizację zajęć w ramach typu 1 i 2 projektu, a także typu 4. Czy taki wkład może być wniesiony, jeśli szkoła podlega jednostce samorządu terytorialnego i czy nie istnieje tu zagrożenie podwójnym finansowaniem?
             Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 6.10 pkt. 2):
             „Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez Beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa(…)”. Tym samym, w świetle Wytycznych, istnieje możliwość wniesienia wkładu własnego w postaci sal szkoleniowych przez szkoły, których uczniowie są adresatami wsparcia w projekcie, jeśli obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
             Dalej, w odniesieniu do zapytania dotyczącego ewentualnego podwójnego finansowania, należy zwrócić uwagę na zapis Podrozdziału 6.7, pkt 2) lit h) Wytycznych, zgodnie z którym z podwójnym finansowaniem mamy do czynienia w sytuacji, „w której Beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych”. Przepis ten obowiązuje również podmiot wnoszący dany wkład własny, a więc w tym przypadku szkoły. Jeśli ww. okoliczności nie występują w tym przypadku, wówczas nie mamy do czynienia z podwójnym finansowaniem.

             Pytanie 3. Jak należy skalkulować wkład własny niepieniężny w sytuacji, gdy beneficjentem projektu jest stowarzyszenie, a szkoła w tym projekcie uczestniczy i udostępnia swoje sale na potrzeby jego realizacji. Czy kalkulacja wkładu własnego może zawierać zysk tzn. być ceną wynajmu za który szkoła wynajmuje pomieszczenia stowarzyszeniu czy jednak, jako że to uczniowie tej szkoły będą uczestniczyć w projekcie należy skalkulować wkład niepieniężny po kosztach użyczenia czyli uwzględniających jedynie koszty utrzymania pomieszczeń nie powiększonych o zysk.
             Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 6.10, pkt. 3):
             „Warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego są następujące:
             a) wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu) nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
             b) wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom,
             c) wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych,
             d) wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego mogą być poddane niezależnej ocenie i weryfikacji,
             e) w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej55; ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność (…)”.
             Jednocześnie zgodnie z przypisem nr 55 „wkładem własnym nie zawsze jest cała nieruchomość; mogą być to np. sale, których wartość wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu(…)”.
             Tym samym z Wytycznych jednoznacznie wynika, iż wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci sal szkolnych winna zostać skalkulowana bez uwzględnienia zysku z tytułu ich użyczenia a jedynie w oparciu o koszt ich utrzymania.

             Pytanie 2. Czy jedna i ta sama osoba fizyczna - nauczyciel prowadzący w ramach projektu zajęcia pozalekcyjne może część tych zajęć prowadzić odpłatnie (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej) a część jako wolontariusz (na podstawie odrębnej umowy, z której jednoznacznie będzie wynikać, że:

             a)  wolontariusz jest świadomy charakteru swojego udziału w realizacji projektu (udział nieodpłatny),

             b) zostanie zdefiniowany rodzaj wykonywanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy (stanowisko w projekcie), zadania wykonywane i wykazywane przez wolontariusza muszą być zgodne z tytułem jego nieodpłatnej pracy (stanowiska),

             c) w ramach wolontariatu nie będzie wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu,

             d) wartość wkładu niepieniężnego w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza określona zostanie z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej wysokości wynagrodzenia (wg. stawki godzinowej lub dziennej) za dany rodzaj pracy obowiązującej u danego pracodawcy lub w danym regionie, lub płacy minimalnej,

             e) wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy uwzględni wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych (np. koszt składek na ubezpieczenia społeczne).
             Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 6.10 pkt. 6):
             „W przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki:(…)
             c) w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu,(…)”
             Zwrócić należy uwagę, iż warunek określony w lit c) w opisanym przypadku nie zostanie spełniony, bowiem sytuacja, w której ten sam nauczyciel prowadzić będzie część zajęć pozalekcyjnych za wynagrodzeniem, część zaś w ramach wolontariatu, stanowi sytuację, w której wykonywana jest nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu. Tym samym, w świetle zapisów Wytycznych, nie jest możliwe, aby nauczyciel prowadził część zajęć pozalekcyjnych odpłatnie, a część w ramach wolontariatu.

             Pytanie 1. Co może stanowić wkład własny niepieniężny?
             Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdziałem 6.10, pkt. 3) lit a) „wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu) nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza (…)”. Tym samym katalog kosztów stanowiących wkład niepieniężny nie jest katalogiem zamkniętym. Istotne jest, iż wkład niepieniężny powinien być wnoszony ze składników majątku Beneficjenta lub innych podmiotów, jeżeli taka możliwość wynika z przepisów prawa. Mogą to być np. sale szkolne, niezbędne narzędzia lub urządzenia etc.

             Pytania i odpowiedzi dotyczące kwalifikowalności wydatków dla konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 z dn. 20.07.2015r.

             Pytanie 5. Czy w sytuacji rozliczania projektu kwotami ryczałtowymi personel zaangażowany do realizacji projektu w ramach kosztów bezpośrednich będzie wpisywany do LSI, czyli będzie musiała być prowadzona ewidencja czasu pracy i będzie to zarazem podstawa do uznania bądź nie kwalifikowalności wydatków? Jak to się ma do sposobu rozliczania projektu na podstawie kwot ryczałtowych?
             Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Niemniej jednak, właściwa instytucja będąca stroną umowy zobowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej wykonanie rezultatów, produktów lub działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Zgodnie z powyższym, tak jak w przypadku PO KL Beneficjent będzie rozliczany za wykonanie zadania w ramach określonej kwoty ryczałtowej na podstawie osiągniętych rezultatów, bez konieczności wskazywania jakie wydatki poniósł w ramach danego zadania.
             Pytanie 4. Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 rozdz. 6.5 str. 33 pkt.2b tiret ii jst. musi stosować zasadę konkurencyjności dla zamówień między 50 tys. PLN netto a 30 tys. euro, a co w przypadku zamówień poniżej tej kwoty oraz co w przypadku zamówień poniżej 20 tys. PLN netto?
             Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podstawową zasadą kwalifikowania wydatków jest ich zgodność z przepisami prawa krajowego i unijnego. Ponadto, w przypadku zamówień, których nie dotyczą zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasada konkurencyjności, tj. o wartości do 20 tys. zł netto włącznie (bez podatku od towarów i usług VAT) Beneficjent zobligowany jest do stosowania obowiązujących u siebie procedur wewnętrznych. Natomiast, w przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości od 20 tys. zł do 50 tys. zł, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
             Pytanie 3. Jak należy rozumieć zapisy rozdziału 6.6 str. 43  ww. Wytycznych w stosunku do jst to jest: jeżeli w projekcie przewidziano zamówienia publiczne np. na kwotę powyżej 30 tys. euro netto, między 50 tys. PLN netto a 30 tys. euro netto, a także zamówienie na poziomie 2000 PLN netto. Czy w związku z tym samorząd może stosować kwotę ryczałtową skoro nie wszystkich zamówień dokonuje na zasadach z zastosowaniem trybu określonego w podrozdziale 6.5?
             W przypadku, gdy wszystkie działania/zadania projektu są realizowane wyłącznie z zastosowaniem zasady konkurencyjności lub zgodnie z ustawą Pzp, działania/zadania dotyczące wykonania robót budowlanych, dostawy towarów lub świadczenia usług rozliczać można wyłącznie na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków. Jeżeli jednak tylko część działań/zadań projektu realizowanych jest zgodnie z zasadą konkurencyjności lub zgodnie z ustawą Pzp w ramach projektu mogą być stosowane uproszczone metody rozliczania wydatków.
             Pytanie 2. Czy w ramach projektu osoby realizujące zadania powinny być wybierane w drodze konkursu/przetargu ogłaszanego przez partnera realizującego zadanie, czy też taka osoba jest wskazywana przez kierownika projektu?
             Zarówno Lider jak i Partner są zobowiązani do przestrzegania prawodawstwa krajowego, wewnętrznej polityki zatrudnieniowej oraz regulaminu pracy. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, wszelkie wynikające z umowy uprawnienia i zobowiązania beneficjenta dotyczą również wszystkich partnerów w projekcie.

             Pytanie 1. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (str. 56) – rozdział 6.12 pkt. 1 i instrukcją wypełniania wniosku (str. 43) należy uzasadnić konieczność pozyskania środków trwałych z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.). Czy w tym zakresie ważny jest wybór właściwego sposobu pozyskania środka trwałego i tylko zakup (jako jeden ze sposobów pozyskania) jest limitowany (wykazywany we wniosku jako pozycja limitowana i wobec tego wliczająca się w określony procent dla cross-financingu i środków trwałych)? Czy w tym przypadku amortyzacja  nie jest wliczana do limitów? Czy też może w przypadku amortyzacji/leasingu również należy zaznaczyć kategorię kosztów limitowanych „środki trwałe”?
             Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pkt 6 podsekcji 6.12.1, w ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej lub wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków projektu, chyba że inny limit wskazano dla danego typu projektów w Programie Operacyjnym lub SzOOP.
             Z powyższego warunku kwalifikowalności wynika, że koszt amortyzacji środków trwałych nie wlicza się do limitu wydatków, o którym mowa w pkt 6 podsekcji 6.12.1 Wytycznych.

             Pytania i odpowiedzi z dnia 15.07.2015 r.

             Pytanie 23. Czy w budżecie projektu należy wyraźnie określić rodzaj planowanej do zawarcia umowy cywilnoprawnej, czyli np. umowa zlecenie lub umowa o dzieło?
             W kosztach bezpośrednich, w przypadku zatrudnienia personelu należy wpisać rodzaj zawartej umowy oraz czas jej trwania.

             Pytanie 22. Jak można interpretować następujący zapis regulaminu:
             Punkt 2.2.23: co do zasady o zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny/prywatny) decyduje status prawny beneficjenta/partnera (w przypadku projektów partnerskich)/strony trzeciej (w przypadku wnoszenia wkładu w formie wynagrodzeń).
             W przypadku, gdy m.in. firma prywatna, szkoła niepubliczna, organizacja pozarządowa jest Beneficjentem/Partnerem wnoszącym bezpośrednio wkład własny, to zawsze kwalifikuje go jako wkład prywatny bez względu na to skąd ten wkład pochodzi (środki własne, dotacje z budżetu państwa lub jst., itp.). W przypadku wnoszenia wkładu własnego w formie wynagrodzeń przez stronę trzecią o zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego decyduje status strony trzeciej wnoszącej wkład własny do projektu.

             Pytanie 21.
             Czy wynagrodzenie nauczycieli, pedagoga szkolnego, którzy będą prowadzili zajęcia w ramach projektu jest finansowane w ramach kosztów bezpośrednich, czy pośrednich?
             Wynagrodzenie m.in.: nauczycieli bądź pedagoga szkolnego za prowadzenie zajęć przypisanych do zadań merytorycznych zalicza się do kosztów bezpośrednich.

             Pytanie 20. Czy jest możliwe przekazanie do realizacji działań w projekcie dyrektorom szkół (pełnomocnictwo Wnioskodawcy dla realizatora), którzy powierzą (za zgodą zainteresowanych nauczycieli) realizację zajęć projektowych zatrudnionym już nauczycielom w ramach danej placówki lub też zatrudnią nowych nauczycieli do realizacji tychże godzin projektowych? Czy takie działania będą wpisywały się w katalog kosztów kwalifikowanych projektu w ramach ogłoszonego konkursu oraz potencjalnej realizacji takiego projektu?
             Jest możliwe przekazanie do realizacji działań w projekcie dyrektorom szkół (pełnomocnictwo Wnioskodawcy dla realizatora), którzy powierzą (za zgodą zainteresowanych nauczycieli) realizację zajęć projektowych zatrudnionym już nauczycielom w ramach danej placówki lub też zatrudnią nowych nauczycieli do realizacji tychże godzin projektowych. Należy jednak pamiętać, iż w momencie tworzenia wniosku aplikacyjnego oraz podczas realizacji projektu, Wnioskodawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa krajowego m.in. trzeba mieć na uwadze, znowelizowane w bieżącym roku, zapisy Ustawy o systemie oświaty, Ustawy Karta Nauczyciela oraz Prawo Zamówień Publicznych.

             Pytanie 19. Czy w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w szkołach ponadgimnazjalnych należy tworzyć ogólnie pracownie przyrodnicze, czy można je rozbić na biologiczną, chemiczną i fizyczną?
             Utworzenie międzyszkolnej pracowni powinno wynikać z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę diagnozy potrzeb i problemów. To od przeprowadzonej diagnozy będzie zależało, jaka pracownia będzie odpowiadała na potrzeby uczniów objętych wsparciem. Jednocześnie, pragnę zaznaczyć, iż wsparciem w typie operacji nr 1 i 2 mogą zostać objęci uczniowie na każdym etapie edukacji (od szkoły podstawowej aż do szkoły ponadgimnazjalnej). Typ operacji nr 3 nie przewiduje wsparcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, chyba że są to uczniowie niepełnosprawni.

             Pytanie 18. Czy w ramach 3 typu operacji jest możliwy zakup wyposażenia pracowni matematycznej/przyrodniczej?
             W ramach 3 typu operacji możliwe jest doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Regulaminie konkursu w pkt. 2.1.15 oraz 2.1.17.

             Pytanie 17. Czy zakupiony sprzęt specjalistyczny w ramach dofinansowania może być wykorzystany na zajęciach (rewalidacyjnych, ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły) przez nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę w naszych szkołach (w ramach ich godzin etatowych)?
             Sprzęt zakupiony w ramach projektu w pierwszej kolejności musi zostać wykorzystany do prowadzenia zajęć w ramach projektu. Możliwe jest jednak wykorzystanie takiego sprzętu również do zajęć poza działaniami wynikającymi z realizacji projektu w ramach godzin etatowych nauczycieli.

             Pytanie 16. Czy koszt prowadzenia zajęć logopedycznych, w czasie których będzie wykorzystywany sprzęt specjalistyczny zakupiony w ramach dofinansowania, będzie wkładem własnym Wnioskodawcy?
             Każdorazowo doposażenie pracowni musi być powiązane z prowadzeniem zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Jeżeli w ramach projektu planowane jest doposażenie pracowni, a koszt prowadzenia zajęć ma być wniesiony jako wkład własny, to istnieje taka możliwość. W takim przypadku zajęcia, które będą prowadzone przez nauczycieli muszą wykraczać ponad ich siatkę dydaktyczną oraz nauczyciele muszą otrzymać wynagrodzenie za prowadzenie tych zajęć finansowane ze środków własnych szkoły. Pamiętać należy jednak o tym, iż w ramach każdego projektu limit środków trwałych i cross-financingu wynosi 20% wartości projektu.

             Pytanie 15. Czy chcąc zorganizować zajęcia dodatkowe, które będą wymagały zatrudnienia nowych osób należy ogłosić przetarg?
             Sposób w jaki należy wyłonić odpowiednie osoby do prowadzenia zajęć w projekcie zależy od statusu prawnego Beneficjenta. Jeżeli Beneficjent należy do grupy podmiotów zobligowanych do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, osoby do prowadzenia zajęć zatrudnia zgodnie z zapisami tej ustawy. Jeżeli Beneficjent nie należy do grupy pomiotów zobligowanych do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w pierwszej kolejności zobowiązany jest do stosowania krajowych aktów prawnych w tym zakresie oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

             Pytanie 14. Czy w zakresie wsparcia ucznia młodszego i indywidualizacji może być realizowane wsparcie w zakresie innym niż kompetencje kluczowe, jeśli nie przekracza ono 30% całego wsparcia kierowanego do tej grupy uczniów?
             Działania realizowane w ramach typu projektu 3 każdorazowo muszą się wpisywać w działania wymienione w pkt. 2.1.15 Regulaminu konkursu. Ponadto należy pamiętać o konieczności zrealizowania wskaźników obligatoryjnych dla wszystkich typów projektów, które zostały wskazane w pkt. 2.4 Regulaminu konkursu. Nie ma formalnego wymogu aby 70% uczestników na poziomie każdego z projektów brało udział w zajęciach dotyczących kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Przypominam jednak o fakcie, iż w ramach przedmiotowego konkursu jako wskaźnik obligatoryjny dla wszystkich wnioskodawców określono m. in: Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie. Nie osiągnięcie tego wskaźnika jest jednoznaczne z nieuzyskaniem rekomendacji do dofinansowania. Zachwianie proporcji pomiędzy zadaniami ukierunkowanymi na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a innymi (nie ukierunkowanymi na rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy), które powinny stanowić jedynie uzupełnienie projektu może spowodować uzyskanie mniejszej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej.

             Pytanie 13. Czy w ramach 1 typu operacji również można udzielić innego wsparcia niż w zakresie kompetencji kluczowych jeśli nie przekracza ono 30% całości? – np. zajęcia humanistyczne?
             Jak rozumieć zapis “kształtowanie i rozwijanie kreatywności”? Czy pod hasłem kreatywność można rozumieć różnego rodzaju zajęcia artystyczne?
             Działania realizowane w ramach typu projektu nr 1 każdorazowo muszą się wpisywać w działania wymienione w pkt. 2.1.3 Regulaminu konkursu. Ponadto proszę pamiętać o konieczności zrealizowania wskaźników obligatoryjnych dla wszystkich typów projektów, które zostały wskazane w pkt. 2.4 Regulaminu konkursu. Dodatkowo informuję, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu szersze informacje dotyczące kompetencji kluczowych znajdują się w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). Działania realizowane w ramach 1 i 2 typu projektów w głównej mierze muszą być ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy. Nie ma formalnego wymogu aby 70% uczestników na poziomie każdego z projektów brało udział w zajęciach dotyczących kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Przypominam jednak o fakcie, iż w ramach przedmiotowego konkursu jako wskaźnik obligatoryjny dla wszystkich wnioskodawców określono m. in: Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie. Nie osiągnięcie tego wskaźnika jest jednoznaczne z nieuzyskaniem rekomendacji do dofinansowania. Zachwianie proporcji pomiędzy zadaniami ukierunkowanymi na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a innymi (nie ukierunkowanymi na rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy), które powinny stanowić jedynie uzupełnienie projektu może spowodować uzyskanie mniejszej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej.
             Pytanie 12. W punkcie D2 – Źródła finansowania – pozycja nr 1 „Dofinansowanie/środki unijne (środki wspólnotowe)”– zgodnie z instrukcją należy wskazać dofinansowanie/ środki unijne (środki wspólnotowe), tzn. że w polu należy wpisać dofinansowanie z UE. Proszę o potwierdzenie, czy w tym przypadku należy uwzględnić 85% (zgodnie z podziałem wartości dofinansowania na 85 % wsparcie finansowe EFS i 5 % budżet państwa), czy 90% wartości projektu, bo 10% to wkład własny.
             Tabela D.2 dotyczy źródeł finansowania wydatków w ramach projektu.
             W punkcie „Dofinansowanie/środki unijne” należy wskazać dofinansowanie ze środków EFS, czyli 85% wartości projektu (jeśli projekt nie jest objęty zasadami pomocy publicznej).
             W przypadku konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 przewidziano współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 5%. Tę wartość (5% wartości projektu) należy wykazać w pozycji „dysponenci budżetu państwa”. Pozostałą wartość, stanowiącą wkład własny w ramach projektu należy wskazać zgodnie ze źródłem jego pochodzenia (np. budżet jednostek samorządu terytorialnego, prywatne, itp.).
             Należy zauważyć, iż źródła finansowania podawane są osobno w odniesieniu do wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę oraz partnerów projektu. Jeżeli projekt jest realizowany w partnerstwie, to w zakładce „Wnioskodawca” należy rozpisać na poszczególne źródła wartość wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę powiększoną o wartość kosztów pośrednich, natomiast w zakładkach dotyczących poszczególnych partnerów – wartość wydatków ponoszonych przez te podmioty. Pomocne będzie tutaj podsumowanie z części C.2.4, w której system sumuje wydatki ponoszone przez poszczególne podmioty. Trzeba mieć na uwadze, iż w zależności od sposobu wnoszenia wkładu własnego, montaż finansowy w poszczególnych zakładkach może odbiegać od wymaganego w ramach całego projektu.
             Należy zwrócić szczególną uwagę, aby w zakładce „Podsumowanie”, w której sumują się wydatki w ramach odpowiednich pozycji z poszczególnych zakładek, był prawidłowy montaż finansowy.
             Jeżeli projekt nie jest realizowany w partnerstwie, w zakładce „Wnioskodawca” należy wskazać prawidłowy montaż finansowy.

             Pytanie 11. Czy punkt B.5.1 komplementarność należy wypełnić z pozycji Beneficjenta, czy podmiotu realizującego projekt? (tzn. jeśli np. Beneficjentem jest JST, a podmiotem realizującym projekt jest szkoła, to w omawianym punkcie wypisujemy komplementarne projekty realizowane przez JST czy szkołę?)
             W ramach konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 nie przewidziano kryterium dotyczącego komplementarności. Pole B.5.1. „Komplementarność” ma w tym przypadku charakter informacyjny. Wnioskodawca może wskazać, iż projekt jest komplementarny z innym realizowanym bądź zrealizowanym projektem. Należy wówczas wskazać tytuł projektu komplementarnego oraz uzasadnienie komplementarności.
             Komplementarność może występować w następujących formach:
             • komplementarność w obszarze problemowym (funkcyjna) - gdy działania/projekty mają na celu rozwiązanie tego samego problemu, np. ograniczony dostęp do e-usług;
             • komplementarność międzyfunduszowa - uzupełnianie się interwencji, prowadzące do osiągania wartości dodanej, a więc większego oddziaływania projektów, niż prosta suma efektów poszczególnych projektów (efekt synergii);
             • komplementarność z projektami szczebla krajowego i regionalnego;
             • komplementarność z innymi inwestycjami realizowanymi z RPO.
             Nie można zatem ograniczyć się wyłącznie do Wnioskodawcy lub podmiotu realizującego projekt, gdyż komplementarność zależy od specyfiki prowadzonych działań.

             Pytanie 10. Zgodnie z definicją umieszczoną w Regulaminie konkursu projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela. Proszę o informacje, czy wymagana jest konkretna ilość osób (min. i max.), która może brać udział w projekcie edukacyjnym?
             Nie określono minimalnej i maksymalnej liczby uczniów, którzy mogą brać udział w projekcie edukacyjnym. Powinna ona wynikać z przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej szkoły i/lub placówki systemu oświaty.

             Pytanie 9. Czy została określona definicja nauczania opartego na metodzie eksperymentu?
             W Regulaminie konkursu nie określono definicji nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Jednak z Regulaminu konkursu wynika, iż w ramach typu projektu nr 2 jako nauczanie oparte na metodzie eksperymentu należy rozumieć doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych oraz wykorzystywanie tego doposażenia w pracy z uczniem. Dodatkowo w ramach 3 typu operacji realizować można wsparcie ukierunkowane na rozwijanie bądź też nabywanie nowych kompetencji przez nauczycieli, które będą niezbędne do realizacji nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

             Pytanie 8. Czy w 1 typie operacji można realizować wsparcie wyłącznie w zakresie kompetencji kluczowych: umiejętność uczenia się oraz kompetencje społeczne?
             Typ operacji nr 1 zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu może być realizowany jedynie przez szkoły i/lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu. Tym samym jeżeli Wniosek spełni wskazane kryterium należy zaplanować działania projektowe ukierunkowane na wyrównywanie tych dysproporcji w szkole i/lub placówce oświatowej. Pomimo faktu, iż umiejętność uczenia się i kompetencje społeczne zaliczane są do kompetencji kluczowych niezbędnych na runku pracy nie mogą stanowić wyłącznego wsparcia w ramach projektu. Mogą stanowić jedynie wsparcie uzupełniające do działań ukierunkowanych na osiągnięcie wyników edukacyjnych na poziomie średniej województwa.

             Pytanie 7. Adresatem wsparcia wg Regulaminu konkursu w typie operacji 3 ma być uczeń ze specjalnymi potrzebami, np. przewlekle chory. W szkole, która miałaby zostać objęta wsparciem, jest paru cukrzyków. Są to jednak uczniowie, którzy nie wymagają wsparcia w obszarach kompetencji kluczowych, wsparcie skierowane do nich powinno koncentrować się na zagadnieniach dotyczących nawyków żywieniowych, czy nawyków związanych z odpowiednią dla nich aktywnością fizyczną (wspomaganie w chorobie). W każdym razie trudno byłoby zrozumieć sens umieszczenia ich w grupie docelowej, jeśli nie byłaby możliwa realizacja tego rodzaju zajęć dla nich. Czy tego rodzaju wsparcie można umieścić w projekcie wyłącznie jeśli jest realizacją którejś z kompetencji kluczowych?
             Wszystkie projekty w ramach przedmiotowego konkursu muszą być ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest wprowadzenie zajęć, które nie będą realizowały tych kompetencji. Przypominamy, iż wszystkie projekty w ramach przedmiotowego konkursu obligatoryjnie muszą realizować wskaźniki odnoszące się do kompetencji kluczowych, a ocena tych wskaźników podlega przyznaniu odpowiedniej liczby punktów w trakcie oceny merytorycznej projektu. Tym samym nie realizując wskaźników obligatoryjnych dla konkursu istnieje ryzyko negatywnej oceny wniosku lub przyznania mniejszej liczby punktów. Zajęcia dodatkowe skierowane do specyficznej grupy docelowej (np. diabetyków) mogą być realizowane w ramach projektów. Jednakże proszę pamiętać, iż konieczność ich realizacji musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej i muszą one stanowić uzupełnienie działań dotyczących nabywania i/lub rozwijania kompetencji kluczowych na rynku pracy.
             Pytanie 6. Wnioskodawca planuje przygotować projekt, w ramach którego organizowane będzie doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W projektach w 1 typie operacji mogą wziąć udział tylko te szkoły, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w regionie.
             Jednakże potrzeby realizacji ww. doradztwa nie da się powiązać z wynikami egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, w szczególności, że wyniki
             te są zaprezentowane w postaci wyników z części egzaminu gimnazjalnego lub z przedmiotu maturalnego.
             Na jakich więc przesłankach możemy oprzeć się przygotowując projekt z zakresu doradztwa? Jakie wyniki wziąć pod uwagę?
             Realizacja typu operacji nr 1 skierowana jest do placówek, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu, tzn. średnia z egzaminów zewnętrznych jest na poziomie niższym niż średnia województwa z danego egzaminu zgodnie z załącznikiem nr 8 do Regulaminu konkursu.W tym momencie nacisk w przeprowadzonych zajęciach w wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia powinien w przeważającej części być skierowany na zajęcia z przedmiotów które są poniżej średniej. Jednocześnie zajęcia z doradztwa, mogą być przeprowadzane jako działania uzupełniające jeżeli przeprowadzona diagnoza na to wskazuje i jednocześnie nie zdominują one zajęć z przedmiotów, których wyniki są poniżej średniej.

             Pytanie 5. Wnioskodawca przygotowuje projekt, którego celem jest wsparcie asystentów dla uczniów z niepełnosprawnością, a więc uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Usługi asystenta mogą być realizowane w szkołach podstawowych (zgodnie ze zmianą w ustawie z zeszłego roku), ale w praktyce asystent-cień nie jest finansowany.Zdiagnozowano duże potrzeby środowiska w tym zakresie.
             Czy ww. działanie wpisuje się w 3 typ operacji? Czy asystentura może być również prowadzona poza szkołą (pomoc uczniom w dotarciu do/ze szkoły, pomoc w dojazdach na zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne)?
             Tak, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, jest możliwe finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym zatrudnienie asystenta ucznia jako jedno z działań projektowych. Niemniej jednak nie powinno to stanowić jedynego rodzaju wsparcia. Regulamin konkursu nie zabrania realizacji części wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (w postaci asystenta ucznia) poza szkołą lub placówką systemu oświaty. Należy mieć na uwadze zapisy pkt 2.1.20 Regulaminu konkursu, oraz Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji podrozdział 5.2 pkt od 5 do 9. Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys PLN.

             Pytanie 4. Wnioskodawca zauważa brak wskaźników obligatoryjnych dla trzeciego typu operacji, jeżeli istnieje możliwość wybrania tylko tego typu, to nie rozwijamy kompetencji kluczowych, ponieważ mogą tu wejść takie zajęcia, jak dogoterapia, hipoterapia, terapia ręki i inne specjalistyczne i tym samym nie spełniamy kryteriów.
             Pierwsze trzy wskaźniki rezultatu bezpośredniego oraz produktu,to wskaźniki obligatoryjne i należy je realizować w typach operacji 1-3. Tylko wskaźniki dotyczące nauczycieli nie są wskaźnikami obowiązkowymi. Co do 3 typu operacji, to jak najbardziej istnieje możliwość realizacji zajęć w ramach kompetencji kluczowych. Punkt 2.1.20 a), litera ii. wskazuje, iż zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze mogą być organizowane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. entWnioskodawca musi także realizować obowiązkowo wskaźniki dot. sprzętu TIK oraz może w przypadku typu operacji nr 3 dodatkowo zaznaczyć wskaźniki specyficzne dla projektu, tj.: liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem w programie oraz liczba uczniów z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.

             Pytanie 3. Proszę podać przykłady wartości bazowej wskaźnika np.: Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu?
             Przykładem wartości bazowej może być np. liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po zakończeniu projektów w ramach PO KL. Jeżeli Wnioskodawca nie dysponuje takimi danymi, to w miejscu wartości bazowej wpisuje wartość „0”.

             Pytanie 2. Czy kształtowanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy musi być połączone z jednoczesnym kształtowaniem kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, czy też wystarczy że w projekcie odrębnie będzie kształtowana np. kreatywność, a w trakcie innych zajęć rozwijane będą kompetencje informatyczne bądź społeczne.
             Nie trzeba przeprowadzać zajęć, które będą w sobie łączyły wszystkie kompetencje kluczowe. Organizowane zajęcia wynikają z diagnozy i mogą być realizowane rozdzielnie.

             Pytanie 1. W części E.1 wniosku o dofinansowanie w definicjach wskaźników: liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie brakuje informacji o tym, iż można doposażyć pracownie matematyczne, a zgodnie z zapisami punktu 2.1.8, podpunkt a) Regulaminu konkursu doposażenie takie jest możliwe.
             Definicja dotycząca tych wskaźników została zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ale jak najbardziej w wymienionych powyżej wskaźnikach należy wykazywać każde doposażenie pracowni przedmiotowych, które jest zgodne z Regulaminem konkursu.

             Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ-01-24-002/15, z ankiet i ze spotkania informacyjnego z dn. 02.07.2015r. 

             Pytanie 17. Czy realizator może zatrudnić personel projektu (np. nauczycieli do zajęć wyrównawczych)? Realizator nie jest partnerem/Wnioskodawcą.
             Realizator projektu przede wszystkim musi przestrzegać przepisów prawa krajowego. Jeżeli realizatorem projektu jest podmiot, który może zatrudniać pracowników i jest to zgodne z prawodawstwem krajowym to taki realizator może zatrudniać personel projektu.

             Pytanie 16. Czy wkład własny może być pokryty w ramach kosztów pośrednich?
             Wkład własny może być ponoszony w ramach kosztów pośrednich.

             Pytanie 15. Czy szkoła prywatna, której właścicielem jest Urząd Marszałkowski może być Beneficjentem projektu/Partnerem projektu?
             Taka szkoła może złożyć wniosek w ramach przedmiotowego konkursu. Pamiętać należy jednak, iż jeżeli organem prowadzącym dla tej szkoły jest Zarząd Województwa Śląskiego to wniosek powinien zostać złożony przez Zarząd lub przez osobę reprezentującą Szkołę (jeżeli ta będzie posiadać odpowiednie pełnomocnictwo do złożenia wniosku).

             Pytanie 14. W jaki sposób JST może zatrudnić nauczycieli w projekcie? Jeżeli Gmina jest realizatorem, to czy może zatrudnić nauczycieli na umowę o pracę w ramach wydłużonego czasu pracy nauczyciela?
             Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U.2004.256.2572 j.t.)
             Art. 7e.
              (104) 1. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz spełniający warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 tej ustawy. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego.

             2. Nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy.


             Natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U.2014.191 j.t. Art.30 ust. 10b. (11) Zwiększenie środków na poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli ponad poziom określony w ust. 3 może odbywać się wyłącznie z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

             Art. 35 ust 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

             Art. 35a. (14) 1. Nauczycielom wymienionym w art. 1 ust. 1, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3.

             2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są przydzielane za zgodą nauczyciela.

             3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

             Pytanie 13. Czy zajęcia logopedyczne wpisują się w kompetencje kluczowe?
             Zajęcia logopedyczne mogą być realizowane jako zajęcia dodatkowe i wpisują się w kompetencję kluczową: umiejętność uczenia się.

             Pytanie 12. Czy w projekcie wsparciem mogą być objęci uczniowie np. z wadami postawy, którzy potrzebują zajęć z gimnastyki korekcyjnej?
             W 3 typie operacji jako uzupełnienie działań może być realizowana gimnastyka korekcyjna.

             Pytanie 11. Czy w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 szkoły zawodowe mogą tworzyć oraz doposażać pracownie przedmiotów zawodowych?
             W ramach tego konkursu szkoły zawodowe mogą jedynie objąć wsparciem w ramach typu III ucznia z niepełnosprawnością i wtedy mogą doposażyć pracownie z przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. W innym przypadku w ogóle nie mogą aplikować o środki w ramach przedmiotowego konkursu.

             Pytanie 10. Czy jest możliwość objęcia wsparciem w projekcie innych grup docelowych, np. w roku 2016 i 2017?
             Tak, jest to możliwe. Jako przykład można podać wsparcie dla uczniów młodszych, którzy np. w roku 2016 będą w I klasie szkoły podstawowej, a w roku 2017 nie będą już mogli zostać objęci wsparciem jako uczniowie młodsi. W związku z tym Wnioskodawca będzie musiał w roku 2017 objąć wsparciem kolejną grupę docelową pierwszoklasistów. Diagnoza oraz opis grupy docelowej muszą obejmować cały okres realizacji projektu.

             Pytanie 9. Czy istnieje możliwość doposażenia bądź utworzenia pracowni do języków obcych?
             Istnieje możliwość doposażenia pracowni językowych w ramach 20 procentowego limitu środków trwałych oraz cross-financingu. Jednakże informujemy, że pracownie językowe nie wliczają się do wskaźników.

             Pytanie 8. Czy w ramach typu operacji nr 3 skierowanego do klasy I (uruchamianej w roku szkolnym 2015/16) integracyjnej w gimnazjum – oprócz szerokiego wsparcia wynikającego z diagnozy potrzeb można by otworzyć tę klasę jako oddział o ukierunkowaniu matematyczno-informatycznym i w ramach dofinansowania zakupić wyposażenie pracowni komputerowej dedykowanej tej klasie, w tym sprzęt i oprogramowanie dla uczniów niepełnosprawnych, dodatkowe zajęcia matematyczno-informatyczne, autorskie programy nauczania innych przedmiotów z wykorzystaniem zakupionego sprzętu?
             Realizacja wsparcia w ramach typu operacji nr 3 ma na celu m.in. przygotowanie szkół/placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu edukacyjnego. Kompleksowy program wspomagający szkołę/placówkę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym wsparcia ucznia młodszego) obejmuje m.in. doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt oraz realizację zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych itp. W związku z powyższym w trzecim typie operacji Beneficjent ma możliwość zakupu wyposażenia dla klasopracowni. Należy przytym pamiętać, że limit wydatków kwalifikowalnych poniesionych na zakup środków trwałych oraz cross-finnacing wynosi 20% wartości projektu. Natomiast kwestia otwarcia klasy jako oddziału pozostaje w gestii Beneficjenta. Nie powinno być to powiązane z realizacją projektu ze środków unijnych.

             Pytanie 7. Zgodnie z dokumentacją konkursową, pkt. 2.1.5 „… Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.”

             Natomiast zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, str. 18, Podrozdział 3.2 Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności, pkt. 6 „…Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.”

             Proszę zatem o wyjaśnienie czy opracowanie diagnozy we współpracy z instytucją systemu wspomagania pracy szkół jest obligatoryjne – zgodnie z wytycznymi, czy też możliwe ale nie konieczne zgodnie z dokumentacją konkursową? Ponadto, przyjmując, że opracowanie diagnozy we współpracy ze wspomnianą instytucją jest konieczne, proszę o informację jaki powinien być zakres współpracy. Czy dana jednostka ma zatwierdzić diagnozę, czy też skonsultować lub zaopiniować ją?
             Jak wskazują zapisy Regulaminu Konkursu jak i Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, indywidualna diagnoza powinna być przeprowadzona przez szkołę lub placówkę oświatową lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym zatwierdzona (odpowiednim dokumentem) przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół.

             Oznacza to, iż nie jest obligatoryjne korzystanie ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół. Jeżeli takie wsparcie nie będzie możliwe, IOK nie będzie tego wymagała. Przy diagnozowaniu sytuacji szkoły, problemu oraz specyfiki grupy docelowej, instytucje takie jak: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli, mogą mieć szeroką wiedzę na temat danej szkoły jak i braków edukacyjnych uczniów, mogą również znać ich problemy edukacyjne. Ponadto informuję, iż zakres współpracy z instytucją systemu wspomagania pracy szkół, nie został określony, dlatego też wnioskodawca powinien sam sobie określić jej zakres.

              Pytanie 6. Czy Wnioskodawca może zaplanować dodatkowo w ramach projektu następujące zajęcia:

             - naukę jazdy konnej;
             - astronomiczny obóz naukowy;

             - warsztaty astronomiczne;

             - warsztaty kino-szkoła.
             Działania realizowane w projekcie składanym na konkurs w ramach Poddziałania 11.1.4 muszą być w głównej mierze ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, które zostały wskazane w Regulaminie konkursu. Zajęcie dotyczące nauki jazdy konnej oraz warsztaty kino-szkoła nie przyczyniają się do rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Tym samym nie mogą być realizowane w ramach przedmiotowego konkursu. Dodatkowo informuję, iż realizacja zajęć wyjazdowych w ramach projektów wymaga dokładnego uzasadnienia tych zajęć we wniosku o dofinansowanie wraz ze wskazaniem ich wartości dodanej.

             Pytanie 5. Czy w  ramach realizacji 3 typu projektu (Realizacja kompleksowych programów...) kwalifikowalne będą wydatki na zakup materiałów w wersji papierowej (pozycje książkowe) np. poradniki, ćwiczenia grafomotoryczne w formie szlaczków, ćwiczenia terapeutyczne, testy, czy też bajki dla dyslektyków?
             Zgodnie z zapisami pkt. 2.1.17 Regulaminu konkursu możliwy jest zakup materiałów w formie papierowej.

             Pytanie 4. Czy przy wykorzystaniu pozytywnie zwalidowanych produktów innowacyjnych możliwe jest rozszerzenie grupy docelowej dla której pierwotnie realizowany był projekt, tzn. czy gdy np. projekt innowacyjny skierowany był do uczniów klas IV-VI, możliwe jest wykorzystanie pozytywnie zwalidowanych produktów tego projektu w projekcie skierowanym do uczniów gimnazjów?
             Możliwe jest rozszerzenie grupy docelowej pozytywnie zwalidowanego narzędzia wypracowanego w ramach projektów innowacyjnych finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, ale diagnoza dla projektu musi potwierdzić taką konieczność.

             Pytanie 3. Czy w ramach projektu można przeprowadzić warsztaty profilaktyczne (lub seminaria) dla uczniów gimnazjów (pierwsza pomoc, cyberprzemoc, nikotynizm, alkoholizm, narkotyki, odpowiedzialność karna nieletnich, zapobieganie przemocy rówieśniczej, zdrowie - anoreksja i bulimia).
             Co do zasady działania realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą być ukierunkowane na rozwój lub nabywanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. W wyjątkowych sytuacjach jeżeli wynika to z przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej w szkole można realizować zajęcia, które nie wpisują się w katalog kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Takie działania mogą stanowić jedynie uzupełnienie działań ukierunkowanych na rozwój lub nabycie kompetencji kluczowych na rynku pracy jednak wymagają szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie.

             Pytanie 2. Na czym powinno polegać wykorzystanie lokalnych zasobów w przypadku szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli, skoro instytucję kształcącą wybiera się zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji?
             W ramach projektu ukierunkowanego na kształcenie i doskonalenie umiejętności nauczycieli jeżeli jest taka możliwość wnioskodawca powinien wykorzystać lokalne zasoby specjalistycznych placówek specjalnych np. w zakresie szkoleń i kursów.

             Pytanie 1. Czy w ramach projektu możliwy jest zakup dzienników elektronicznych w placówkach oświatowych?
             Dzienniki, jako podstawowe narzędzie pracy dokumentujące postępy ucznia, powinny być zapewnione przez organ prowadzący szkołę. Zmiana formy prowadzenia  dokumentacji pracy  z uczniem nie niesie za sobą szczególnych przesłanek, by uznać aby wydatek ten mógł być kwalifikowalny. Możliwość finansowania zajęć szkolnych z EFS, nie jest powodem by przy tej okazji zmieniać formę dokumentowania wyników/ocen uczniów.

             Pytania i odpowiedzi z dnia 01.07.2015r.

             Pytanie 26. Czy w przypadku kosztów pośrednich można wpisać jedną kwotę za całe koszty pośrednie, tj. jeśli wartość projektu wynosi 500 tys. zł., to zostanie wpisana kwota 125 000 zł bez podawania kwot cząstkowych np. na koordynatora projektu, biuro projektu itp.?
             Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem wyliczają się automatycznie. Koszty dotyczące koordynatora projektu, biura projektu nie będą wykazywane jako pozycje budżetowe, ponieważ zawierają się one w kosztach pośrednich.

             Pytanie 25. Czy koordynatora projektu (koszt pośredni) dotyczy limit 276 h/m-c? Jeżeli tak, to czy należy opisać to we wniosku?
             Koordynatora nie dotyczy limit 276 h/m-c.

             Pytanie 24. Czy w ramach kompetencji kluczowych uczniów można przeprowadzić egzamin językowy np. FCE bądź komputerowy np. ECDL, a koszty te będą kwalifikowalne?
             Przeprowadzenie egzaminu językowego np. FCE bądź komputerowego np. ECDL nie będzie kosztem kwalifikowalnym w ramach konkursu 11.1.4.

             Pytanie 23. Czy w ramach kompetencji kluczowych uczniów można zaplanować wyjazd studyjny na uczelnię i koszt ten będzie kwalifikowalny?
             Tak, wyjazdy studyjne będą kosztami kwalifikowalnymi, o ile wynikają z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę diagnozy i przyczynią się do zrealizowania celów oraz wskaźników projektu.

             Pytanie 22. Czy w ramach 3 typu operacji istnieje możliwość realizacji wsparcia ucznia ze szczególnymi uzdolnieniami sportowymi oraz w zakresie przedmiotów matematycznych i języków obcych uczących się w szkołach państwowych i niepublicznych o profilu sportowym?
             Zajęcia sportowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo nie będą możliwe do zrealizowania, gdyż zgodnie z definicją ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniowie zdolni mogą zostać objęci wsparciem, tylko w ramach kompetencji kluczowych czyli z przedmiotów takich jak matematyka, przyroda, informatyka, języki obce.

             Pytanie 21. W rozdziale: TYPY PROJEKTÓW MOŻLIWYCH DO REALIZACJI W RAMACH KONKURSU wskazano, iż w ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na następujące typy operacji: 1, 2, 3 oraz 4. Czy przedmiotowy zakres projektu musi obejmować wszystkie cztery typy? Czy projekt może korespondować np. z dwoma wybranymi typami - obowiązkowo pierwszym oraz dla przykładu z czwartym z pominięciem typów 2 i 3?
             Typy projektów można łączyć jak i realizować osobno. Tylko typ operacji nr 4 nie może być realizowany samodzielnie, ponieważ musi on korespondować z innym typem operacji.

             Pytanie 20. Czy Wnioskodawca może wykazywać stratę finansową poniesioną na skutek inwestycji?
             Tak, Wnioskodawca może wykazywać stratę finansową, lecz w tym przypadku wniosek zostanie odrzucony z powodu niespełnienia ogólnego kryterium formalnego: Potencjał finansowy – Wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie roczne obroty rozumiane jako przychody lub wydatki (w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych) za poprzedni rok (w przypadku projektów partnerskich, również przychód partnera), który jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projektach realizowanych w danej instytucji (dla projektów partnerskich, w których partner ponosi wydatki, obroty sumują się). W przypadku projektów trwających powyżej 1 roku obrót powinien być równy bądź wyższy wydatkom w roku, w którym koszty są najwyższe.

             Pytanie 19. Czy w kontekście zmian przepisów Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2015 poz. 357) – art. 7e oraz Karty Nauczyciela – art. 30 pkt. 10b istnieje możliwość zatrudnienia nauczycieli do realizacji zajęć zaplanowanych w konkursie z wyłączeniem ustawy Pzp.
             W myśl Art. 7e. 1 i 2 Ustawy o systemie oświaty istnieje możliwość zatrudnienia w szkole/placówce systemu oświaty nauczyciela, który nie realizuje w tej szkole/placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, na zasadach określonych w Kodeksie pracy (umowa o pracę). W takim przypadku nie stosuje się ustawy PZP.

             Pytanie 18. Czy wskaźniki produktu i rezultatu powinny być podane w podziale na płeć? Trudno jest przed zakończeniem procesu rekrutacji uczestników projektu (nawet jeżeli jest to szkoła) określić dokładny podział na kobiety i mężczyzn. Zwłaszcza, że na etapie przygotowywania wniosku i dokonywania diagnozy nie wiadomo jaki będzie nabór uczestników w kolejnych latach (np. we wrześniu 2017), a realizacja projektu trwa 24 miesiące. Co w sytuacji, kiedy okaże się, że podział na kobiety i mężczyzn jest inny niż planowano we wniosku o dofinansowanie, a projekt jest rozliczany kwotami ryczałtowymi?
             W LSI nie ma konieczności podawania konkretnej ilości kobiet i mężczyzn. Jeżeli nie są znane dokładne dane, to w generatorze wniosku nie zaznacza się ‘check boxu’ chcę wyszczególnić i wtedy pola dotyczące kobiet i mężczyzn są „zaszarzone”. Obligatoryjnie należy wypełnić pole z ilością ‘ogólną’ osób objętych wsparciem. Rozliczając projekt kwotami ryczałtowymi, można wpisać zakładaną liczbę kobiet i mężczyzn, która powinna zostać objęta wsparciem i która wynika z przeprowadzonej diagnozy.
             Przypominamy, że Wnioskodawcy, którzy we wniosku o dofinansowanie wskażą wartości docelowe wskaźników w podziale na płeć mają większą szansę spełnienia standardu minimum, który dotyczy realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn. O spełnieniu tego standardu minimum mówi kryterium nr 4, które zostało wskazane w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS. Aby otrzymać punkty za to kryterium, to Wnioskodawca powinien podać wartości docelowe wskaźników w postaci liczby osób w podziale na płeć. We wniosku o dofinansowanie projektu powinna również znaleźć się informacja, w jaki sposób rezultaty przyczyniają się do zmniejszenia barier równościowych istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu (dotyczy to zarówno projektów skierowanych do osób, jak i instytucji).

             Pytanie 17. Zamiarem Wnioskodawcy będącym przedsiębiorstwem jest realizacja projektu w partnerstwie z gminą bądź stowarzyszeniem lub fundacją. Grupę docelową stanowić będą szkoły i ich organy prowadzące, uczniowie, rodzice oraz nauczyciele i pracownicy pedagogiczni. Działania w ramach typu operacji nr 1 będą prowadzone głównie w formie organizacji zajęć dodatkowych w szkole prowadzonych przez nauczycieli bądź trenerów zewnętrznych (zadania zlecone i/lub prowadzone przez personel projektu). Wnioskodawca chciałby także objąć dodatkowym wsparciem nauczycieli w zakresie typu operacji nr 4 – zajęcia te byłyby prowadzone również w ramach zadań zleconych i/lub przez personel projektu. W celu umożliwienia realizacji planowanego wsparcia na rzecz BO zostanie zakupiony sprzęt TIK, który Wnioskodawca przekaże szkołom.
             Czy wyżej opisane działania prowadzone przez wskazanych partnerów pozwalają na zaznaczenie odpowiedzi "nie" na każde z postawionych w punkcie B6 pytań?
             Czy w związku z tym można przyjąć, że poziom wsparcia z dotacji będzie w tym przypadku pełny, tj. na poziomie 90%, zgodnie z zapisami regulaminu?
             Bazując na przedstawionym opisie można stwierdzić, iż wskazane rodzaje pomocy nie będą miały miejsca. W związku z tym, należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”. Jednocześnie należy pamiętać o tym, iż kompleksowa ocena występowania pomocy publicznej/de minimis, jest możliwa dopiero po całościowej analizie treści wniosku o dofinansowanie.
             Jeżeli chodzi o dofinansowanie, to w opisanym powyżej przypadku wyniesie ono 90% wartości projektu.

             Pytanie 16. W regulaminie wskazano kto nie może uczestniczyć w konkursie, natomiast nie wskazano jakie jednostki mogą uczestniczyć i jakie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Czy istnieje możliwość wskazania tych jednostek?
             Wśród podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie można wymienić m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne i pozarządowe. Lista podmiotów jest listą otwartą, dlatego też w Regulaminie konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 zostało ogólnie wskazane, że mogą występować wszystkie podmioty spełniające kryteria określone w ww. dokumencie i niepodlegające wyłączeniu, o którym mowa w pkt. 1.3.1.

             Pytanie 15. Czy istnieje jakiś okres trwałości projektu?
             Projekt będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15, powinien zakładać trwałość w okresie uwzgledniającym zapisy Podrozdziału 2.4, pkt. 2.4.7 c) i e) Regulaminu konkursu, tj. wykorzystanie doposażenia zakupionego dzięki EFS do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczych będzie weryfikowane na reprezentatywnej próbie szkół objętych wsparciem do 4 tygodni po zakończeniu projektu w ramach wizyty monitorującej przez pracowników IZ RPO, natomiast wykorzystanie sprzętu TIK do 6 miesięcy.

             Pytanie 14. Czy wkład własny jest rozłożony pomiędzy wszystkich partnerów proporcjonalnie do przyznanych dla nich środków (przypisanych kosztów kwalifikowanych) czy też może on zostać wniesiony przez wybranych partnerów?
             Kwestia określenia wkładu własnego pozostaje w gestii Wnioskodawcy, dlatego też poziom/wysokość wkładu własnego wnoszonego przez poszczególnych Partnerów oraz to, który Partner wnosi lub nie wnosi tego wkładu, wynika z ustaleń wewnątrz partnerskich. Należy mieć na uwadze, że wkład własny jest określany w odniesieniu do poszczególnych zadań za realizację, których jest odpowiedzialny dany Partner i nie może przekroczyć kwoty jaka została na to zadanie zaplanowana.

             Pytanie 13. Jak wyglądają pozostałe koszty kwalifikowane poza pośrednimi - czy jest możliwość otrzymania podobnego opisu jak w przypadku konkursów prowadzonych przez NCBIR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) ze wskazaniem jak mogą być otrzymane fundusze wydatkowane?
             Do wydatków bezpośrednich nie został sporządzony katalog kosztów kwalifikowalnych, ponieważ nie ma możliwości zidentyfikowania wszystkich wydatków, jakie będą potrzebne i niezbędne do realizacji przedsięwzięć, które są bardzo zindywidualizowane ze względu na rodzaj wsparcia. Ocena kwalifikowalności wydatków jest wieloetapowym procesem, poczynając od oceny wniosku o dofinasowanie poprzez weryfikację wniosków o płatność, a kończąc na kontroli przez uprawnione do tego organy. Należy jednak pamiętać przy planowaniu wydatków we wniosku o dofinansowanie, że zaplanowany wydatek kwalifikowalny musi spełniać łącznie warunki określone w podrozdziale 6.2 pkt. 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego ora Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

             Pytanie 12. W jaki sposób należy traktować produkty wytworzone/opracowane w ramach prac projektowych - czy jest dopuszczona/wymagana ich późniejsza komercjalizacja? Czy na etapie projektu i okresu trwałości ma powstać demonstrator technologii/prototyp itp.? Jak może wyglądać przekazanie prototypów dla partnera, którym jest na przykład szkoła?
             Przedmiotem konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 jest wybór projektów do dofinansowania, których celem jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Utwory wytworzone w ramach ww. projektów będą stanowiły zasoby edukacyjne, np. podręczniki, programy nauczania itp. Kwestie dotyczące praw autorskich do ww. utworów, zostały uregulowane zapisami zawartymi we wzorze Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącym Załącznik nr 3 do ww. Regulaminu konkursu. Zgodnie z tymi zapisami Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia z wykonawcą stosownej umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do utworu (w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz.631 z późn. zm.) wytworzonego w ramach projektu, aby potem Beneficjent mógł w ramach odrębnej umowy przenieść te autorskie prawa majątkowe na IZ. IZ w ramach tej samej umowy udzieli jednocześnie (w zależności od potrzeby) Beneficjentowi w tym również Partnerowi/Realizatorowi licencji do ww. utworu.

             Pytanie 11. Czy w przypadku Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego RPO WSL 2014-2020 wniosek podpisać może tylko Dyrektor szkoły?
             W szkole podpisem elektronicznym dysponuje tylko pracownik księgowości. Czy taka osoba może dostać upoważnienie do podpisania wniosku, czy jest to niemożliwe i musi to być osoba reprezentująca szkołę, czyli Dyrektor?
             Wniosek o dofinansowanie powinien zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania danej instytucji. Decyzje o uprawnieniu osoby/osób do reprezentowania organu prowadzącego daną szkołę, podejmuje wójt, starosta, burmistrz. W związku z powyższym jeżeli osoby piastujące powyższe stanowiska, udzielą stosownego upoważnienia pracownikowi księgowości, to będzie on mógł podpisać elektronicznie wniosek o dofinansowanie.

             Pytanie 10. W Regulaminie konkursu dla typu projektu nr 3 napisano, że realizacja wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi musi być zgodna z następującym warunkiem:
             a) Środki EFS mogą zostać wykorzystane na realizację w szczególności:
             i. zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach: zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym”
             Jak należy rozumieć ten zapis w odniesieniu do wsparcia ucznia młodszego, tj. czy ucznia młodszego (klas I i IV szkoły podstawowej i klasa I gimnazjum) można wesprzeć tylko w ramach zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym”? Czy też dodatkowo można zaplanować dla ucznia młodszego zajęcia specjalistyczne prowadzone w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych?
             A z drugiej strony czy ten zapis oznacza, że uczniów gimnazjum i klas od IV do VI szkoły podstawowej nie można objąć zajęciami korekcyjno–kompensacyjnymi, logopedycznymi, socjoterapeutycznymi i psychoedukacyjnymi oraz innymi zajęciami o charakterze terapeutycznym?
             Wsparcie ucznia młodszego, dedykowane jest uczniom, którzy przekroczyli próg edukacyjny, o którym piszą Państwo powyżej (I i IV klasa szkoły podstawowej oraz I klasa gimnazjum). Celem wsparcia jest wyrównanie poziomu edukacyjnego tychże uczniów, by mogli na równi uczestniczyć w zajęciach szkolnych wraz z pozostałymi uczniami.
             Jednocześnie uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, mogą zostać objęci wsparciem z zakresu zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, logopodecznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, pod warunkiem, że są to uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
             Ponadto zgodnie z katalogiem wsparcia, który został przedstawiony w Regulaminie konkursu w punkcie 2.1.20, przeprowadzone mogą być jeszcze:
             ii. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizowane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
             iii. warsztaty,
             iv. porady i konsultacje,
             v. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

             Pytanie 9. Czy wsparcie ucznia młodszego w 3 typie projektu jest obligatoryjne?
             W ramach 3 typu operacji wsparcie ucznia młodszego nie jest obligatoryjne.

             Pytanie 8. Jak należy rozumieć zasadę partnerstwa? Uwzględniając założenia tej zasady w dokumentach odnosi się ona bardziej do systemu wdrażania funduszy niż do pojedynczych projektów. Proszę o wskazanie co można podkreślać w tej sytuacji: gdy projekt jest partnerski (wówczas zakładamy pozytywny wpływ) i gdy projekt nie jest partnerski (czy tutaj może wystąpić sytuacja pozytywnego wpływu)?
             Realizacja zasady partnerstwa oznacza nawiązanie stałej i formalnej współpracy między instytucjami uczestniczącymi w realizacji Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz partnerami, na wszystkich etapach realizacji polityki spójności UE, tj. programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Zatem sam fakt realizacji projektu przez Wnioskodawcę i Partnera nie stanowi przesłanki do uwzględnienia pozytywnego wpływu na realizację zasady partnerstwa.

             Pytanie 7. W opisie drugiego typu zawsze pojawia się słowo „lub” pomiędzy przedmiotami przyrodniczymi a matematyką (np. punkt 2.1.11, 2.1.12) – czy jest to po prostu zapis czy oznacza to konieczność wyboru pomiędzy tymi dwoma przedmiotami i możliwość wyboru wyłącznie jednego w ramach którego będzie prowadzone doposażenia i zajęcia dla dzieci?
             Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość realizacji działań zarówno w zakresie przedmiotów przyrodniczych jak i matematycznych w ramach jednego projektu. Pamiętać należy jednak, iż nie ma możliwości tylko doposażenia pracowni w ramach przedmiotów przyrodniczych, a realizacji zajęć tylko w ramach matematyki. Doposażenie pracowni w ramach przedmiotu jest jednoznaczne z realizowaniem zajęć z tego przedmiotu.

             Pytanie 6. Czy w przypadku działań na rzecz nauczycieli jest dookreślony czas trwania kursów/szkoleń?
             Czas trwania kursów/szkoleń dla nauczycieli nie został określony. Głównym elementem uznania danego kuru/szkolenia za racjonalny będą zdobyte w trakcie trwania kursu/szkolenia kompetencje i kwalifikacje.

             Pytanie 5. Czy należy wskazać informację o kwalifikowalności VAT w powołaniu na podstawę prawną, czy wymagane jest w tym zakresie np. zaświadczenie? W ramach uzasadnienia kosztów należy również ponowić informację o VAT. Czy wobec powyższego w ramach każdego z kosztów należy podawać informację że np. jest to wydatek brutto z uwagi na brak możliwości rozliczenia VAT?
             Wnioskodawca w polu A.1.3 wybiera opcję „TAK”, „NIE” lub „CZĘŚCIOWO” odnoszącą się do możliwości odzyskania przez Wnioskodawcę podatku VAT w projekcie.
             W przypadku wybrania opcji „TAK” w polu Uzasadnienie należy wpisać „nie dotyczy”. Jeśli wybrano opcję „NIE” lub „CZĘŚCIOWO” w polu Uzasadnienie należy uzasadnić brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony ze wskazaniem podstawy prawnej. Nie ma konieczności dołączania zaświadczenia przez Wnioskodawcę/Partnera.
             W ramach uzasadnienia kosztów Wnioskodawca jest zobligowany do wskazania kwoty netto i podatku VAT w następujących przypadkach:
             a) zaznaczenia kosztu limitowanego: środek trwały (również w sytuacji gdy w polu A.1.3 zaznaczono opcję „TAK” i w polu Uzasadnienie wpisano „nie dotyczy”)
             b) zaznaczenia w polu A.1.3. i/lub A.3.5 opcji „CZĘŚCIOWO” gdy projekt jest realizowany w partnerstwie i jeden z partnerów ma możliwość odzyskania podatku VAT, a drugi z parterów zaznaczył opcję „NIE” lub „CZĘŚCIOWO”.

             Pytanie 4. Czy w przypadku Zespołu Szkół, który zostanie wskazany jako realizator istnieje konieczność wskazania odrębnie jednej szkoły (np. szkoła podstawowa osobno i gimnazjum osobno) – czy też można wskazać jako realizatora po prostu Zespół Szkół?
             Realizatorem projektu może zostać Zespół Szkół.

             Pytanie 3. Czy w sytuacji, gdy o wsparcie będzie się ubiegała szkoła niepubliczna wystąpi pomoc publiczna (np. w związku z realizowanym przez nią doposażeniem pracowni czy zakupem innych środków trwałych na rzecz projektu). Wątpliwości w tym zakresie są spowodowane zmienionym pojęciem przedsiębiorstwa w ramach rozporządzenia 651/2014, gdzie jest ono traktowane jako funkcjonalne i nawet np. stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej może w niektórych przypadkach podlegać regułom pomocy publicznej.
             Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą (w tym również szkoła prywatna), który nabędzie w ramach projektu sprzęt lub doposaży pracownie przedmiotowe jest zobowiązany do stosowania odpowiednich aktów prawnych dotyczących udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Do Wnioskodawcy należy ocena, czy wpisuje się w katalog prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z rozporządzeniem 651/2014.

             Pytanie 2. Dlaczego w podsumowaniu kosztów w polu C.2.6 nie sumują się wydatki na środki trwałe i cross-financing.
             W polu C.2.6 Podsumowanie kategorii kosztów pozycja „cross-financing + środki trwałe” nie stanowi łącznie sumy wartości wydatków określonych jako środki trwałe i/lub cross financing. W tym polu system zaczytuje sumę wydatków, które zostały zaznaczone jednocześnie jako cross financing i środek trwały (tj. w ramach danego wydatku zaznaczono jako koszt limitowany zarówno check box’a: środek trwały i cross-financing).

             Pytanie 1. Czy partner w projekcie w ramach Poddziałania 11.1.4 może być spoza województwa śląskiego w sytuacji, gdy nie posiada delegatury w woj. śląskim?
             Zapisy Regulaminu konkursu nie wykluczają udziału w projekcie w roli partnera podmiotu, który nie posiada siedziby na terenie województwa śląskiego. Pamiętać należy jednak, iż w trakcie oceny merytorycznej oceniana jest również zasadność nawiązania partnerstwa oraz rola partnera w projekcie.

             Pytania i odpowiedzi z dnia 25.06.2015r.

             Pytanie 8. Czy studia podyplomowe będą kosztem kwalifikowalnym?
             Tak, studia podyplomowe są kosztem kwalifikowalnym.

             Pytanie 7. Czy w regulaminie konkursu są jakieś ograniczenia dotyczące wydatków (np. wycieczki, wyjścia do teatrów) w przypadku szkół specjalnych, tzn. czy wskazany katalog kosztów jest katalogiem zamkniętym?
             W regulaminie konkursu nie ma ograniczeń, co do rodzajów wydatków. Aby wydatek mógł zostać uznany za kwalifikowalny musi spełniać warunki wskazane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 m.in. ma być uzasadniony, racjonalny, niezbędny do realizacji celów.

             Pytanie 6. Jak jest liczony okres kwalifikowalności wydatków, czy są jakieś limity co do okresu od kiedy dany wydatek będzie traktowany jako kwalifikowalny?
             Początkiem okresu kwalifikowalności jest 1 stycznia 2014 r., natomiast końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu nie może wykraczać poza daty graniczne wskazane powyżej. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie, przy czym okres ten nie może wykraczać poza wskazane wyżej daty graniczne.

             Pytanie 5. Do jakiego wydatku należy zakwalifikować broszury, czy do kosztów pośrednich czy bezpośrednich, gdyż problemem jest klasyfikacja materiałów informacyjno-promocyjnych?
             Broszury należy traktować jako koszty pośrednie. Ponadto koszt ogłoszeń w mediach, plakatów i ulotek oraz mailingu (w tym ogłoszenie rekrutacyjne, ogłoszenie informujące o projekcie i jego wynikach) również stanowią koszty pośrednie, o ile w ogóle są zasadne.

             Pytanie 4. Czy materiały szkoleniowe, które zawierają logo są traktowane jako promocja czy rekrutacja uczestników, jak wobec tego należy sklasyfikować niniejszy wydatek?
             Koszt materiałów szkoleniowych stanowi koszt bezpośredni w ramach zadania merytorycznego w projekcie, natomiast koszt materiałów informacyjnych, w tym koszt ewentualnych naklejek na materiały szkoleniowe – stanowi koszt pośredni.

             Pytanie 3. Czy koszty „utrzymania” wolontariuszy są kwalifikowalne (ubezpieczenie, delegacje, itp.)?
             Koszty utrzymania wolontariuszy są kwalifikowalne na zasadach dotyczących personelu projektu.
             Pytanie 2. Jak dokonać wyceny starego sprzętu jako wkładu własnego do projektu?
             Sprzęt będący własnością Wnioskodawcy może być wniesiony do projektu jako wkład własny. Jego wartość musi zostać potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom oraz nie może przekraczać wartości rynkowej. Wartość takiego sprzętu może być kwalifikowalna w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem Beneficjenta opartym o jego faktyczne wykorzystanie na potrzeby projektu.

             Koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu; wymóg dotyczy wyłącznie środków trwałych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3 500 PLN netto.

             Doprecyzowanie z dnia 19.08.2015 r.:

             Należy mieć na uwadze, iż w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych dotyczy wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN. Jednocześnie, należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Beneficjent może wnieść do projektu wkład własny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) nie był współfinansowany ze środków UE lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.

             Pytanie 1. Kogo uwzględnia się w bazie personelu, biorąc pod uwagę dane stanowisko, np. kierownik, koordynator projektu w lokalnym systemie informatycznym (LSI)?
             W bazie personelu wprowadzane będą dane osób stanowiących personel projektu w świetle Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 czyli osób zaangażowanych do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione w rozumieniu sekcji 6.16.3 Wytycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadachokreślonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

             Do personelu projektu zaangażowanego w ramach kosztów pośrednich nie mają zastosowania zapisy dotyczące kosztów związanych z angażowaniem personelu (za wyjątkiem pkt. 7 podrozdziału 6.16 Wytycznych).

             Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ-01-24-002/15 z 24 czerwca 2015 r.

             Pytanie 56. Przy pierwszym typie operacji wskazano, że celem interwencji EFS jest rozwijanie kompetencji kluczowych, m.in. u dzieci w wieku przedszkolnym, a planowany konkurs ma objąć wsparciem szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W związku z tym prosi się o wyjaśnienie tego zapisu?
             Niniejszy zapis został zaczerpnięty z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 i ma on zastosowanie zarówno do projektów kierowanych do przedszkoli, jak i do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Wsparcie dla dzieci przedszkolnych możliwe będzie w konkursach 11.1.1; 11.1.2 i 11.1.3, które zostaną ogłoszone w IV kwartale 2015 roku.
             Pytanie 55. Jak należy rozumieć zapis zamieszczony w punkcie 2.1.4 Regulaminu konkursu: "Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie)."?
             Jeżeli szkoła finansuje zajęcia np. z języka angielskiego, to po otrzymaniu dofinansowania unijnego nie może zaprzestać finansowania tych zajęć i pokryć ich środkami unijnymi. Szkoła może jedynie zwiększyć zakres zajęć, np. z jednej godziny angielskiego na dwie bądź więcej godzin angielskiego w tygodniu. W tym przypadku dodatkowe godziny będą mogły być finansowane ze środków unijnych
             Pytanie 54. Na czym polega uniwersalne projektowanie?Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 uniwersalne projektowanie to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.
             Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. Wszystkie produkty projektów realizowanych ze środków EFS, EFRR i FS (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:
             1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności
             2. Elastyczność w użytkowaniu
             3. Proste i intuicyjne użytkowanie
             4. Czytelna informacja
             5. Tolerancja na błędy
             6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku
             7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania
             8. Percepcja równości.

             Pytanie 53. Na czym polega mechanizm racjonalnych usprawnień?Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 mechanizm racjonalnych usprawnień to konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.
             Pytanie 52. Jakiego rodzaju wydatki mogą być sfinansowane w ramach tzw. mechanizmu racjonalnych usprawnień?
             W ramach przykładowego katalogu kosztów racjonalnych usprawnień jest możliwe sfinansowanie:
             1. kosztów specjalistycznego transportu na miejsce realizacji wsparcia;
             2. dostosowania architektonicznego budynków niedostępnych (np. zmiana miejsca realizacji projektu; budowa tymczasowych podjazdów; montaż platform, wind, podnośników; właściwe oznakowanie budynków poprzez wprowadzanie elementów kontrastowych i wypukłych celem właściwego oznakowania dla osób niewidomych i słabowidzących itp.);
             3. dostosowania infrastruktury komputerowej (np. wynajęcie lub zakup i instalacja programów powiększających, mówiących, kamer do kontaktu z osobą posługującą się językiem migowym, drukarek materiałów w alfabecie Braille’a);
             4. dostosowania akustycznego (wynajęcie lub zakup i montaż systemów wspomagających słyszenie, np. pętli indukcyjnych, systemów FM);
             5. asystenta tłumaczącego na język łatwy;
             6. asystenta osoby z niepełnosprawnością;
             7. tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;
             8. przewodnika dla osoby mającej trudności w widzeniu;
             9. alternatywnych form przygotowania materiałów projektowych (szkoleniowych, informacyjnych, np. wersje elektroniczne dokumentów, wersje w druku powiększonym, wersje pisane alfabetem Braille’a, wersje w języku łatwym, nagranie tłumaczenia na język migowy na nośniku elektronicznym, itp.);
             10. zmiany procedur;
             11. wydłużonego czasu wsparcia (wynikającego np. z konieczności wolniejszego tłumaczenia na język migowy, wolnego mówienia, odczytywania komunikatów z ust, stosowania języka łatwego itp.);
             12. dostosowania posiłków, uwzględniania specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności.

             Pytanie 51.
             Czy IZ RPO WSL przygotowała minimalny wzór umowy partnerskiej?W perspektywie 2014-2020 nie został stworzony minimalny wzór umowy partnerskiej. Beneficjent jest odpowiedzialny za zapisy umowy partnerskiej. Wszystkie obligatoryjne zapisy dotyczące konstruowania ww. umowy reguluje Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, tzw. ustawa wdrożeniowa.
             Pytanie 50.
             W jaki sposób należy wykazać wsparcie uwzględniające współpracę z rodzicami, o którym mowa w typie operacji nr 3?Wnioskodawca powinien zamieścić odpowiednie zapisy we wniosku o dofinansowanie, z których będzie wynikało jakie zadania w projekcie będą należały do tych rodziców. Rodzice, którzy mogą stanowić grupę docelową muszą być wymienieni jako uczestnicy projektu.

             Pytanie 49. Z kim należy się skontaktować w przypadku problemów z korzystaniem z Platformy Elektronicznej Usług Publicznych PeUP SEKAP?W sytuacji wystąpienia problemów z korzystaniem z platformy należy się skontaktować ze Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, które mieści się przy ul. Powstańców 34 w Katowicach, numer telefonu: 32 700 78 16, numer faksu: 32  700 78 44.
             Pytanie 48.
             Czy nowo powstała szkoła/placówka systemu oświaty, która jeszcze nie przeprowadzała do tej pory egzaminów, może aplikować w ramach  1 i/lub 2 typu operacji przy obligatoryjnym kryterium mówiącym, iż ten typ projektu skierowany jest do szkół/placówek systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu?Nowo powstała szkoła/placówka systemu oświaty, niemająca jeszcze możliwości przeprowadzenia dla swoich uczniów egzaminów zewnętrznych, nie dysponuje żadnymi wynikami, mogącymi posłużyć do porównania ze średnią z ostatnich egzaminów zewnętrznych w skali regionu, opublikowanych na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do dnia ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie (Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu). W związku z powyższym, szkoła/placówka systemu oświaty nie może wykazać, że osiąga najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu (brak dysproporcji edukacyjnych), a tym samym nie spełnia obowiązkowego dla 1 i/lub 2 typu operacji szczegółowego kryterium dostępu i nie może aplikować w ramach tego konkursu.
             Pytanie 47.
             Czy szkoła/placówka systemu oświaty, która w ostatnim roku szkolnym, tj. 2013/2014 w swojej placówce nie przeprowadzała egzaminu maturalnego, może aplikować w ramach 1 i/lub 2 typu operacji przy obligatoryjnym kryterium mówiącym, iż ten typ projektu skierowany jest do szkół/placówek systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu?
             Dopuszczamy możliwość porównania wyników egzaminów z roku poprzedniego, tj. ostatniego jaki się w tej szkole/placówce odbył, np. w roku szkolnym 2012/2013, do średniej z ostatnich egzaminów zewnętrznych w skali regionu, których wyniki zostały opublikowane na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do dnia ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie (Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu). W przypadku wyników na poziomie niższym niż średnia województwa uznajemy, iż szkoła/placówka wykazuje dysproporcje edukacyjne i może aplikować na 1 i/lub 2 typ operacji w ramach tego konkursu.

             Pytanie 46.
             Czy w perspektywie finansowej 2014-2020 w przypadku jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego nieposiadających osobowości prawnej obowiązuje dalej zapis „nazwa JST/nazwa jednostki organizacyjnej”?
             W perspektywie finansowej 2014-2020 nie będzie stosowany ten zapis. We wniosku o dofinansowanie gmina będzie Wnioskodawcą/Liderem, a szkoła realizatorem (pkt. A.4.).

             Pytanie 45. W punkcie 2.1.20 została zawarta informacja, że Wnioskodawca w celu realizacji form wsparcia wymienionych w podpunkcie a) może wykorzystać narzędzia, metody lub formy pracy wypracowane w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. Czy projekty te musiały być realizowane przez Beneficjenta, który ubiega się o dofinansowanie?Nie musi być to projekt, który był realizowany przez danego Wnioskodawcę ubiegającego się o dofinansowanie. Lista takich projektów znajduje się na stronie internetowej KIW (Krajowej Instytucji Wspomagającej) - http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=32&Itemid=196&lang=pl

             Pytanie 44. W ramach Typu projektu nr 1 są wymienione kompetencje kluczowe. W porównaniu z kompetencjami kluczowymi, które były wskazywane w ramach konkursów dla Poddziałania 9.1.2 POKL nie występują: porozumiewanie się w języku ojczystym (polskim), kompetencje obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna. Czy w związku z tym zajęcia dot. tych kompetencji są możliwe do zaplanowania w projekcie?W ramach 1 typu projektów wsparcie przewidziane dla uczniów ukierunkowane jest na kształtowanie i rozwijanie tylko tych kompetencji kluczowych, które zostały wskazane w Słowniku zamieszczonym w Regulaminie konkursu, tj.:
             1. porozumiewanie się w językach obcych;
             2. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne;
             3. kompetencje informatyczne;
             4. umiejętność uczenia się;
             5. kompetencje społeczne;
             6. inicjatywność i przedsiębiorczość.

             Pytanie 43. Czy w ramach projektu są możliwe do realizacji zajęcia pozaszkolne, np. wyjazdy edukacyjne powiązane z zajęciami stacjonarnymi realizowanymi w szkole w ramach planowanego projektu z EFS?
             Tak, jeśli są one uzasadnione i niezbędne w ramach przewidzianego dla uczniów wsparcia określonego w oparciu o przeprowadzoną w szkole/placówce oświatowej diagnozę potrzeb.

             Pytanie 42. Czy w przypadku zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli możliwe jest ich wsparcie dot. podnoszenia kwalifikacji w obszarze kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności?
             Tak, ale należy mieć na uwadze, że zadania związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli muszą być ściśle powiązane z zakresem kompetencji kluczowych rozwijanych wśród uczniów objętych wsparciem w ramach danego projektu.

             Pytanie 41. W jaki sposób określić wkład własny niepieniężny w formie eksploatacji sal zajęciowych w przypadku kiedy występują szkoły posiadające różne stawki eksploatacyjne (lub wynajmu) ponieważ mają różne organy prowadzące?
             Wkład własny niepieniężny w postaci eksploatacji sal zajęciowych w ramach udzielanego wsparcia w projekcie, należy określić bazując na stawkach określonych uchwałą rady miasta/powiatu jako organu prowadzącego. Jeżeli jest mowa o projekcie partnerskim, to konstrukcja budżetu powinna umożliwiać wykazanie kwoty wkładu własnego niepieniężnego w podziale na Partnerów z uwzględnieniem indywidualnych stawek mających zastosowanie we wszystkich jednostkach podległych.

             Pytanie 40.  Czy Wnioskodawcy obowiązkowo muszą realizować wskaźniki dotyczące nauczycieli oraz zakupu sprzętu?W ramach konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 założono do osiągnięcia wskaźniki produktu oraz rezultatu bezpośredniego, które podzielone są na:
             1. Wskaźniki kluczowe oraz specyficzne dla programu
             Są to:
             a) wskaźniki obligatoryjne dla każdego projektu składanego w ramach przedmiotowego konkursu:

             wskaźniki produktu: 
             - Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie,
             - Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie,
             - Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

             wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
             - Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu,
             - Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
             - Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

             Powyższe wskaźniki należy wykazać we wniosku bez względu na typy operacji przewidziane do realizacji w ramach projektu oraz charakter grupy docelowej. Wskaźniki te należy obowiązkowo wybrać z listy słownikowej w formularzu wniosku składanym w ramach konkursu, określić dla nich wartości oraz sposób ich pomiaru i monitorowania.

             b) Wskaźniki obligatoryjne w przypadku udzielenia wsparcia dla nauczycieli

             wskaźnik produktu:
             - Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie,

             wskaźnik rezultatu bezpośredniego:
             Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.


             2. Wskaźniki specyficzne dla projektu
             Są to:
             - Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem  w programie,
             -
             Liczba uczniów z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

             Wskaźniki specyficzne dla projektu należą do wskaźników produktu i nie są wskaźnikami obligatoryjnymi dla wszystkich projektów składnych w ramach konkursu. Ich występowanie jest uzależnione od specyfiki projektu oraz charakteru wsparcia. Jeżeli projekt przewiduje udział uczniów wymienionych w powyższych wskaźnikach, należy je uwzględnić.

             Katalog wskaźników specyficznych dla projektu wymienionych w punkcie 2 jest katalogiem zamkniętym.

             Pytanie 39. Proszę o wskazanie linku do katalogu wyposażenia sal przyrodniczych (brak informacji, czy katalog ten został już zatwierdzony)?Na stronie internetowej MEN niebawem zostanie zamieszczony szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych. W tym momencie nie został on jeszcze opublikowany, ale gdy tylko się pojawi, to zostanie udostępniony jako załącznik na stronie internetowej, która została podana poniżej:

             http://www.efs.men.gov.pl/index.php/fundusze/dokumenty/wytyczne

             Do czasu opublikowania katalogu przez MEN, Wnioskodawców obowiązuje katalog zamieszczony w punkcie 2.1.11 Regulaminu konkursu, podpunkt a).

             Pytanie 38. Czy skład (poszczególne elementy) zestawu laboratoryjnego/ćwiczeniowego określa sam Beneficjent we wniosku o dofinansowanie?Tak, ale musi być zgodny z katalogiem zamieszczonym w punkcie 2.1.11 Regulaminu konkursu, podpunkt a). Po opublikowaniu katalogu wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych na stronie internetowej MEN, Wnioskodawca będzie zobligowany do korzystania z tego katalogu.

             Pytanie 37. Jak należy wskazać w punkcie B3 typ obszaru realizacji – czy tutaj wpisujemy nie dotyczy?
             Pole to musi zostać wypełnione obowiązkowo przez każdego Wnioskodawcę. Punkt B3 „Typ obszaru realizacji” należy wybrać zgodnie z prawdą i stanem faktycznym, gdzie projekt ma być realizowany. W przypadku, gdy obszar realizacji obejmuje całe województwo, należy wtedy zaznaczyć ‘check box’ nie dotyczy.

             Pytanie 36. Czy należy odwołać się do strategii – punkt B7?W przypadku gdy w projekcie występuje jakieś powiązanie ze Strategią Rozwoju Polski Południowej w obszarze województwa małopolskiego i śląskiego do roku 2020, to należy je opisać w polu B7. W innym przypadku wypełnienie tego pola nie jest wymagane. Pole to nie podlega ocenie.

             Pytanie 35. Czy w przypadku projektów typu 1 i 2 dla których szczegółowe kryteria dostępu w punkcie 3.1.7 b) sformułowano następująco: Realizacja typu projektu 1 lub 2 skierowana jest do szkół lub placówek, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu – jako szkoły lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu należy rozumieć te placówki, których średnia z egzaminów zewnętrznych jest na poziomie niższym niż średnia województwa z danego egzaminu (części egzaminu w przypadku egzaminu gimnazjalnego, bądź przedmiotu obowiązkowego w przypadku egzaminu maturalnego). Jako średnia województwa należy rozumieć średnią z ostatniego egzaminu zewnętrznego, którego wyniki zostały opublikowane na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do dnia opublikowania ogłoszenia o naborze. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku w przypadku szkół gimnazjalnych, gdzie w ramach wyniku egzaminu wskazano cząstkowe wyniki z konkretnych przedmiotów, a w ramach projektu zaplanowano działania związane z nauką efektywnego przyswajania wiedzy, tworzenia map myśli, rozwijania kompetencji kluczowych, szybkiego uczenia się, które nie są ukierunkowane na konkretny zakres przedmiotowy, który wynik należy brać pod uwagę? Czy jeśli dana szkoła przykładowo z języka polskiego, historii oraz nauk o społeczeństwie oraz nauk przyrodniczych ma wynik wyższy niż średnia woj., ale z matematyki niższy, to czy może zostać objęta wsparciem ogólnym?Warunkiem dopuszczenia projektu do oceny merytorycznej, jak wskazują szczegółowe kryteria dostępu (punkt 3.1.7 Regulaminu konkursu), jest osiągnięcie wyniku z poszczególnego przedmiotu z poziomu podstawowego poniżej średniej wojewódzkiej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Regulaminu konkursu. W momencie gdy szkoła osiąga wyniki z matematyki poniżej średniej (tj. 46,00 % z matematyki z egzaminu gimnazjalnego), wpisuje się w typ operacji nr 1 i 2. W tym momencie nacisk w przeprowadzonych zajęciach w wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia powinien w przeważającej części być skierowany na zajęcia z matematyki. Jednocześnie zajęcia z przedmiotów, które są powyżej średniej województwa, gdzie występują największe braki mogą być przeprowadzane, jeżeli  diagnoza na to wskazuje jako dodatkowe zadania, które nie zdominują zajęć z matematyki. Nie wyklucza to możliwości realizacji w ramach projektu zajęć które wpisują się w kompetencje kluczowe i zostały wskazane w Słowniku pojęć Regulaminu konkursu.

             Jednocześnie należy pamiętać, iż Wnioskodawcy nie będą mogli realizować zajęć z języka polskiego, ponieważ język polski nie jest zaliczany do kompetencji kluczowych.

             Pytanie 34. Czy działania ukierunkowane na uczniów mogą być realizowane poza terenem woj. śląskiego – tzn. czy jeżeli planuje się realizację zajęć poza terenem szkoły (wyjazd edukacyjny do miejsc edukacji – centrum nauki, muzeum itp.) to można zaplanować taki wyjazd poza teren woj. śląskiego?Tak, istnieje możliwość zaplanowania wyjazdu edukacyjnego poza teren woj. śląskiego o ile taki wyjazd jest uzasadniony i odpowiada na potrzeby uczniów, wspomaga ich rozwój.

             Pytanie 33. Czy zakup sprzętu komputerowego na potrzeby dydaktyczne  (TiK) jest traktowany jako zakup środka trwałego i w związku z tym objęty jest limitami wynikającymi z wytycznych i regulaminu konkursu?
             Tak, zakup sprzętu komputerowego (TiK) zaliczany jest do środków trwałych. Wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wydatki objęte cross-financingiem w projekcie nie są wykazywane w ramach kosztów pośrednich i nie mogą przekraczać 10% wartości projektu. Proszę pamiętać, iż jeśli wykorzystujecie Państwo limit cross-financingu w postaci 10%, wtedy limit środka trwałego wyniesie również 10%. W przypadku, gdy wykorzystany zostanie cross-financing do limitu 5%, wtedy limit środków trwałych zwiększy się do 15%.
             Pytanie 32. Czy na etapie wnioskowania musimy mieć wybrane konkretne jednostki (szkoły), które będą objęte projektem, czy też można założyć iż projekt zrealizowany będzie w szkołach spełniających kryteria dostępu (czyli tych osiągających najniższe wyniki edukacyjne)?
             Składając wniosek o dofinansowanie, wnioskodawca musi mieć wybrane konkretne szkoły, ponieważ będą one realizatorem i muszą zostać wskazane we wniosku. Dodatkowo, diagnozy muszą odnosić się do konkretnych szkół i muszą być zatwierdzone przez organ prowadzący.

             Pytanie 31. Czy jest minimalny okres realizacji działań dla uczniów tzn. czy cykl zajęć musi być zbieżny z terminarzem roku szkolnego?
             Nie wskazano minimalnego okresu realizacji działań, jednakże wskazanym jest aby korespondował on z terminarzem roku szkolnego, chociażby z uwagi na to iż wsparcie w niektórych przypadkach jest możliwe tylko i wyłącznie w konkretnej klasie (np. III typ operacji).

             Pytanie 30. Czy w ramach typu projektów „Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego” można realizować jeden duży projekt obejmujący zarówno uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze szczególnymi uzdolnieniami,
             z niepełnosprawnościami oraz młodszych ze wszystkich szkół, dla których gmina jest organem prowadzącym (tj. szkoły podstawowe i gimnazja)?
             Przy czym:
             - dla każdej placówki wsparcie uczniów jak i doposażenie oraz ew. przygotowanie nauczycieli byłoby odmienne, dostosowane do zapotrzebowania danej placówki
             - w jednej placówce – gimnazjum z klasami integracyjnymi, gdzie jest uczeń poruszający się na wózku inwalidzkim, można by zrealizować budowę podjazdu
             do budynku oraz ew. windy?
             Czy wówczas wydatki na budowę podjazdu i windy mogłyby być realizowane
             w ramach cross-financingu?
             Istnieje możliwość realizacji jednego dużego projektu, niemniej jednak należy mieć na uwadze, iż taki projekt może być trudny w realizacji. Każda ze szkół musi być wpisana we wniosku o dofinansowanie jako realizator. Dodatkowo dla każdej szkoły z osobna będzie potrzeba przeprowadzenia diagnozy.
             Należy również mieć na uwadze, iż „uczeń młodszy” to uczeń, który przekracza następujące progi edukacyjne, tj. I klasę podstawową, IV klasę podstawową oraz I klasę gimnazjum. Osoba z niepełnosprawnościami może zostać objęta wsparciem na całym etapie edukacji, natomiast uczeń ze specjalnymi potrzebami, to uczeń z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz z wszystkich klas gimnazjum.
             Dlatego też zrozumiałym jest, iż dla każdej placówki będzie potrzeba realizacji innego wsparcia, doposażenia itd.Jeżeli chodzi o koszt usprawnień dla uczniów niepełnosprawnych to oczywiście możliwe jest, aby dostosować architektonicznie budynek (podjazd, winda), niemniej jednak na jednego uczestnika niepełnosprawnego w projekcie nie może to być większa kwota niż 12 000,00 PLN.Wówczas będą to wydatki, które będą mogły być wykazywane jako cross-financing.

             Pytanie 29. Czy w szkołach zasadniczych zawodowych kończących się egzaminem zawodowym w danej kwalifikacji przyjmujemy jako kryterium procent zdawalności danego egzaminu publikowany przez OKE w Jaworznie? Czy jakiś inny wskaźnik, np. średnia arytmetyczna przy czym egzamin składa się z dwóch części teoretycznej i praktycznej?W szkołach zasadniczych zawodowych kończących się egzaminem zawodowym w danej kwalifikacji nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Szkoły zawodowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach typu operacji nr 3, pod warunkiem, że wsparcie będzie skierowane tylko i wyłącznie do ucznia z niepełnosprawnościami.
             Pytanie 28. Proszę o informację, czy w przypadku składania wniosku przez spółkę cywilną wystarczy podpis ePUAP jednego ze wspólników, czy wymagany jest podpis wszystkich wspólników?W momencie składania wniosku o dofinansowanie, wniosek powinien zostać podpisany zgodnie z Umową spółki, reprezentacją i dokumentami, które daną instytucję obowiązują.

             Pytanie 27. Prosimy o wyjaśnienie, z którego roku średnie wyniki egzaminów zewnętrznych w skali regionu w województwie śląskim brane będą pod uwagę jako kryterium dostępu w ogłoszonym konkursie?
             Załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu przestawia średnie wyniki egzaminów zewnętrznych w skali regionu w woj. śląskim za rok 2014. Wyniki te zamieszone są na stronie internetowej OKE w Jaworznie. Wnioskodawca zobowiązany jest do porównania wyników placówki objętej wsparciem z wynikami z roku 2014, ponieważ te wyniki będą brane pod uwagę.
             Pytanie 26.  Czy stowarzyszenie - Wnioskodawca może skierować projekt do konkretnej szkoły (grupa docelowa byłaby grupą zamkniętą - uczniowie konkretnej szkoły)?Wnioskodawca musi skierować projekt do konkretnej szkoły oraz uczniów do niej uczęszczających. W wybranej szkole należy zdiagnozować konkretne problemy oraz udzielić odpowiedniego wsparcia. Przypominamy, że diagnoza musi zostać zatwierdzona przez organ prowadzący.

             Pytanie 25. Wskaźniki pomiaru stopnia osiągnięcia założeń konkursu wskazują do osiągnięcia, dla rezultatu bezpośredniego (1 wskaźnik) 10 058 oraz (4 wskaźnik) 98 jako liczby osób, które nabyły kompetencje w ramach programu. Czy powyższe wartości wskaźników dotyczą całego programu lub muszą zostać osiągnięte przez Beneficjenta w ramach realizacji jego projektu.
             Wskaźniki określone w dokumentacji są wskaźnikami do osiągnięcia dla wszystkich Wnioskodawców w ramach przedmiotowego konkursu, z uwagi na wielkość dostępnej alokacji. Wskaźniki dla całego programu są wyższe.Poszczególni Wnioskodawcy są zobowiązani do osiągnięcia wskaźników odpowiednich dla placówki szkolnej objętej wsparciem.
             Pytanie 24. Czy istnieją wytyczne, które określają jak powinien wyglądać dokument, który opisuje diagnozę, czy mogą Państwo udzielić informacji jakie dane powinny być zawarte w diagnozie, czy należy użyć konkretnych narzędzi (jakich?) w celu przeprowadzenia diagnozy, czy każde dziecko w szkole powinno zostać objęte badaniem?
             Czy wystarczającą diagnozą będzie np. przyrównanie wyników uczniów do wyników egzaminów zewnętrznych w województwie oraz przeprowadzenie diagnozy  np. przez nauczycieli (np. za pomocą kwestionariuszy ocen, sprawdzianów) i wskazanie wyników diagnozy na podstawie tych badań?
             Nie został sporządzony wzór dokumentu, na podstawie którego należy przeprowadzić diagnozę sytuacji problemowej danej szkoły lub placówki systemu oświaty. Dane zawarte w diagnozie powinny odzwierciedlać problemy z jakimi boryka się szkoła, a także powinny być spójne z zadaniami planowanego projektu. Narzędzia jakie użyte zostaną przez Państwa w diagnozie powinny umożliwić rzetelne przedstawienie odpowiednich danych statystycznych. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.
             Pytanie 23.
             Czy jeden projekt składany przez jedną szkołę może obejmować więcej niż jeden typ projektu, które zostały wymienione w rozdziale 1.1 regulaminu.
             Możliwe jest realizowanie kilku typów projektów w ramach jedno projektu.

             Pytanie 22. Czy miasto w projekcie, w którym realizatorem będzie szkoła, może jako wkład własny niepieniężny wykazać koszt wynajmu pomieszczeń lekcyjnych zgodnie
             z przyjętym przez szkołę i obecnie obowiązującym cennikiem.
             Koszt wynajmu pomieszczeń lekcyjnych zgodnie z przyjętym przez szkołę i obecnie obowiązującym cennikiem może być kosztem kwalifikowalnym w ramach wkładu własnego.

             Pytanie 21.  Czy realizowane wsparcie dla szkoły dokonywane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania i zatwierdzone przez organ prowadzący może odbywać się częściowo poza terenem szkoły? (Np. Czy zajęcia specjalistyczne dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą odbywać się poza terenem szkoły? Byłyby to np. pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej czy też Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego)
             Regulamin konkursu nie zabrania realizacji części wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami poza szkołą lub placówką systemu oświaty. Należy pamiętać jednak, iż trzeci typ projektu dotyczy realizacji kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty. Tym samym nie ma możliwości realizacji wsparcia jedynie poza szkołą lub placówką systemu oświaty.
             Pytanie 20. Czy zajęcia prowadzone w ramach Projektu, powinny być prowadzone w trakcie zajęć szkolnych czy po?
             Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być realizowany zarówno w czasie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jak i po ich zakończeniu. Zajęcia nie mogą być realizowane w dni wolne, ferie i wakacje.
             Pytanie 19. Czy możemy objąć opieką w ramach projektu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których rodzice wyrażają zgodę na objęcie indywidualnym wsparciem, natomiast szkoła nie jest zainteresowana kompleksową pomocą? Uczniowie Ci mieliby również indywidualnie zdiagnozowane potrzeby oparte m.in. o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Diagnoza potrzeb byłaby wtedy podpisana przez rodzica.
             Nie ma takiej możliwości. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. Tym samym szkoła musi brać udział w realizacji projektu.

             Pytanie 18. Na spotkaniu informacyjnym nt. konkursu powiedziano, że jeżeli np. gimnazjum należy do zespołu szkół (np. gimnazjum + szkoła ponadgimnazjalna), to jeżeli jedna z tych szkół wykazuje najsłabsze wyniki edukacyjne w regionie (wystarczy, że z jednego przedmiotu), to czy wsparciem rzeczywiście można wtedy objąć uczniów wszystkich szkół tego zespołu szkół nawet jeżeli druga szkoła wchodząca w skład zespołu szkół wykazuje lepsze wyniki (powyżej średniej)?
             W przypadku gdy projekt kierowany jest do zespołu szkół a w ramach tego zespołu szkół tylko jedna ze szkół posiada niższe od średniej wojewódzkiej wyniki edukacyjne, projekt może być kierowany również do pozostałych szkół tego zespołu w zakresie trzeciego i/lub czwartego typu projektu. Typ projektu pierwszy i drugi kierowany jest jedynie do szkół, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu.
             Pytanie 17. W tabeli przedstawionej przez Państwa w przypadku egzaminu maturalnego średnia wyników z języków obcych jest prezentowana jako jedna wartość (np. 69% w przypadku j. angielskiego), natomiast w dokumentacji OKE w Jaworznie, która stanowi źródło danych w tym przypadku, wyniki maturalne prezentowane są w rozbiciu na maturę pisemną i ustną, co oczywiście powoduje, że w przypadku większości szkół tylko jedna z tych średnich kwalifikuje sie jako „najsłabszy wynik w regionie”. Która średnią należy brać pod uwagę przy ocenie czy szkoła kwalifikuje sie do otrzymania wsparcia w tym zakresie?
             Dane zaprezentowane w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu odnoszą się jedynie do wyników z części pisemnej egzaminu. Tym samym wynik z części pisemnej danej szkoły lub placówki systemu oświaty należy przyrównywać do tych danych. Załącznik nr 8 Średnie wynik z egzaminów zewnętrznych w skali regionu w województwie śląskim zawiera dane z 2014 r.
             Pytanie 16. Czy jeżeli projekt zakłada oferowanie wsparcia w zakresie j. angielskiego i niemieckiego i utworzenie międzyszkolnych grup przygotowujących młodzież do egzaminów, to czy z każdej szkoły objętej wsparciem do projektu musi przystąpić co najmniej jedna osoba na kursy z każdego języka (tj. co najmniej jedna na angielski i co najmniej jedna na niemiecki). Pytanie to spowodowane jest faktem, że w większości szkół dominuje j. angielski, a egzamin z j. niemieckiego zdaje np. 1 lub 2 osoby (a w tej samej placówce około 60 z angielskiego). Z tego względu ważne jest dla nas, czy jeżeli wskażemy np. objecie wsparciem w zakresie przygotowania z j. niemieckiego dla 15 osób to czy z każdej szkoły objętej wsparciem co najmniej jedna osoba musi z niego skorzystać.
             Wszystko zależy od przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej oraz zapotrzebowania szkół, które zostaną objęte wsparciem. Jeżeli planuje się włączyć do projektu 3 szkoły, z czego tylko w dwóch szkołach zdiagnozowano zapotrzebowanie na prowadzenie zajęć z języka niemieckiego, a we wszystkich trzech z języka angielskiego, to istnieje taka możliwość. Nie jest wymagane, aby uczniowie każdej ze szkół brali udział we wszystkich zajęciach.

             Pytanie 15. Planujemy złożenie wniosku obejmującego 1 typ projektu, czyli kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych (...). Ten typ projektu nie jest nastawiony na wsparcie w postaci doposażenia pracowni i dokształcanie nauczycieli, lecz uczniów. Takie też planujemy zadania w projekcie – skierowane wyłącznie do uczniów. W Regulaminie konkursu nigdzie nie jest wspomniane, że należy obligatoryjnie stosować co najmniej dwa typy projektów, a wręcz powiedziane jest, że „Udział nauczycieli i kadry pedagogicznej będzie możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań skierowanych do uczniów”. Jak się to ma do wskaźników obligatoryjnych dla konkursu podanych w pkt. 2.4.7 i 2.4.8? Jeżeli projekt nie zakłada uczestnictwa nauczycieli ani/albo zakupu sprzętu do pracowni, to czy taki wskaźnik może wynosić „0” i chodzi tylko o to, żeby go obligatoryjnie wykazać we wniosku o dofinansowanie w ogóle (nawet z wartością „0”, czy też mimo wszystko realizacja każdego projektu musi się wiązać z zakupem sprzętu i wsparciem dla nauczycieli.
             Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wszystkie wskaźniki wymienione w punkcie 2.4.7 są obligatoryjne bez względu na charakter grupy docelowej i typ wsparcia. Tym samym projektodawca obligatoryjnie musi zaplanować doposażenie pracowni oraz zakup sprzętu TIK w każdym projekcie. Każdemu projektodawcy przysługuje na to limit 20% wartości projektu, Który może przeznaczyć na zakup środków trwałych oraz cross-financing. Z kolei zgodnie z zapisami pkt. 2.4.8 Regulaminu konkursu wskaźniki odnoszące się do udziału nauczycieli w projekcie nie jest obligatoryjny dla wszystkich projektów. Dotyczy on tylko tych projektów (i koniecznie musi on wtedy zostać uwzględniony), w których założono udział nauczycieli.
             Pytanie 14. Czy w przypadku, gdy szkoła uzyskała wyniki z Egzaminu maturalnego z języka polskiego zarówno w części pisemnej jak i ustnej poniżej średniej z Załącznika nr 8, a z pozostałych przedmiotów z ww. załącznika uzyskała wynik powyżej średniej, to szkoła spełnia kryterium i można przygotować projekt typu 1 lub 2 w zakresie kompetencji kluczowych wskazanych w Regulaminie?
             Taka szkoła nie może przystąpić do konkursu w zakresie typu projektu 1 i 2. Pamiętać należy, iż język polski nie jest wliczany do kompetencji kluczowych na rynku pracy. Tym samym osiąganie słabych wyników edukacyjnych z języka polskiego nie może być podstawą do realizacji projektu w zakresie typu 1 i 2.
             Pytanie 13. Jeżeli projekt zakwalifikowałby się do dofinansowania, to od kiedy należy rozpocząć działanie w ramach konkursu? Czy zaraz po ogłoszeniu wyników, czy np. w lato  (6 miesięcy po ogłoszeniu)?
             Instytucja Organizująca Konkurs nie narzuca Wnioskodawcom terminu rozpoczęcia realizacji projektu. Zgodnie ze schematem procesu oceny wniosków zamieszczonym w Regulaminie konkursu w punkcie 1.6.39, IOK określa orientacyjny termin zakończenia oceny wniosków na miesiąc listopad 2015 r., przy założeniu, że ocenie podlegać będzie nie więcej niż 100 wniosków.

             Pytanie 12. W związku z ogłoszonym przez Państwa konkursem w ramach Poddziałania 11.1.4 RPO WSL 2014-2020 proszę o wyjaśnienie pkt. 2.1.18 regulaminu przedmiotowego konkursu. Czy w świetle przedmiotowego punktu regulaminu konkursu zakupione pomoce, sprzęt lub podręczniki zawsze muszą być wykorzystane przez szkoły w działaniach przewidzianych w podpunktach a-c w ramach wsparcia przewidzianego w projekcie? Tzn. czy obowiązkowe jest zapisanie w projekcie działań związanych z organizowaniem i udzielaniem przez szkoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem, opracowaniem i realizacją w trakcie bieżącej pracy z uczniem indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz opracowaniem i realizacją w trakcie bieżącej pracy z uczniem indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych?
             Działania, które realizowane będą w ww. zakresie muszą być dobrane odpowiednio do grupy docelowej projektu i zapotrzebowania szkoły. Tym samym nie ma konieczności realizowania wszystkich trzech elementów. Wystarczającym jest aby szkoły lub placówki systemu oświaty realizowały jeden z wymienionych elementów odpowiednio dopasowany do zapotrzebowania tejże szkoły lub placówki systemu oświaty oraz jej uczniów i uczennic.
             Pytanie 11. Czy jest Instrukcja pisania wniosku z RPO i czy znajdują się w niej informacje na temat wskaźników kluczowych i specyficznych (jest to nowość w porównaniu z POKL, stąd moje pytanie) - proszę o przesłanie linka do niej?
             Instrukcja do wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS stanowi załącznik do Regulaminu konkursu i jest dostępna na niżej podanych stronach:
             http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_naborow_wnioskowhttp://efs.slaskie.pl/index.php?grupa=2&art1=1432799026&art=1186994745&id_m=274&kat=&katrodzic=

             Pytanie 10. Czy JST jest zobowiązane do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco?Nie, JST nie są zobowiązane do składania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w żadnej formie.

             Pytanie 9. Dot. punktu 2.1.19 – czy udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poza formami wsparcia wymienionymi w Rozporządzeniu MEN z 30 kwietnia 2013 r. ws. zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (…), musi być zgodne z tym rozporządzeniem również w aspekcie liczebności uczniów w grupie? (np. zajęcia rozwijające uzdolnienia – max 8 uczniów w grupie; zajęcia logopedyczne – max 4 uczniów w grupie itp.)?
             Przy realizacji projektów nadrzędnym jest prawo krajowe, dlatego też udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej musi być zgodne w każdym aspekcie z rozporządzeniem MEN z 30 kwietnia 2013r. również w zakresie liczby uczniów w grupie.
             Pytanie 8. Czy zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze (pkt. 2.1.20, podpunkt a), litera v. muszą być skierowane wyłącznie do uczniów posiadających stosowne orzeczenie? Czy również do szerszego katalogu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (pkt.2.1.15, a) c) oraz definicja słownikowa Regulaminu)?Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze są skierowane do uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim pkt. 2.1.20 v (na podstawie zaświadczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej). Niniejszą kwestię reguluje Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

             Pytanie 7. Czy jeśli projekt w zakresie typu 2 z założenia kierowany jest wyłącznie do 3 placówek – wszystkich z terenów wiejskich - (natomiast cały projekt kierowany jest do 8 placówek), to kryterium dodatkowe określone w punkcie 3.2.20 Regulaminu można uważać za spełnione” (100% szkół do których skierowany jest typ 2 znajdują się na terenach wiejskich).
             W takim przypadku szczegółowe kryterium dodatkowe zostało spełnione.

             Pytanie 6. Beneficjent zamierza powierzyć realizację projektu w części księgowo-finansowej jednej ze swoich jednostek. Część merytoryczną natomiast zamierza realizować sam wnioskodawca. Czy zatem w pkt. A.4.1 wniosku o dofinansowanie powinniśmy wpisać jednostkę organizacyjną?
             Tak, w pkt. A.4.1 można wpisać dane realizatora tj. jednostki której zostanie powierzona obsługa księgowo-finansowa.
             Pytanie 5. Punkt B.4 wniosku – obszar działalności gospodarczej – czy JST (powiat) ma zaznaczyć „Administracja publiczna” czy „Edukacja”?
             Należy wpisać „Edukacja”.
             Pytanie 4. Czy Biuro projektu może funkcjonować na terenie województwa dopiero od dnia rozpoczęcia działań projektowych wskazanych w WND? Ewentualnie jaka data rozpoczęcia jego funkcjonowania jest wskazana, jeżeli firma nie posiada swojej siedziby w województwie?
             Tak, biuro projektu musi funkcjonować w okresie realizacji projektu, aby wszystkie wydatki były kwalifikowalne.

             Pytanie 3. Zamysłem Wnioskodawcy jest realizacja m.in. pomysłów projektowych Typu operacji nr 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. Działania skupią się głównie wokół kompetencji informatycznych. W tym celu potrzebne jest wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt do realizacji takich działań (np. komputer, tablica interaktywna z rzutnikiem, drukarka). Czy w ramach Działań Typu 1 dopuszczalny jest zakup takiego sprzętu oraz do jakiej wartości % jest to możliwe?
             W ramach typu operacji nr 1 działania skierowane są na kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy i wskazanych w regulaminie konkursu.Skierowanie głównego nacisku na kompetencje informatyczne nie jest uzasadnione. Głównymi kompetencjami, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach projektu, to kompetencje porozumiewanie się w językach obcych oraz kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne (patrz zapisy Regulaminu konkursu, w tym kryterium dostępu nr 2).
             Jednocześnie wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu.Wydatki objęte cross-financingiem w projekcie nie są wykazywane w ramach kosztów pośrednich i nie mogą przekroczyć 10% wartości projektu.

             Pytanie 2. Czy Firma, która będzie zgłaszała Projekt w ramach konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15, musi mieć Partnera (ew. podpisaną chęć współpracy), czy może prowadzić dany Projekt sama?
             Dana firma, która będzie chciała realizować projekt w ramach konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15, nie musi mieć Partnera. Firma ta może realizować projekt samodzielnie.

             Pytanie 1. Czy grupą docelową będzie szkoła, która wysyła swoich uczniów, czy też jej konkretni uczniowie? Jeśli uczniowie, to w jakiej formie będą podpisywane umowy z Uczestnikami Szkoleń, jeśli są to osoby niepełnoletnie?

             Grupą docelową w projekcie będzie zarówno szkoła, jak i jej uczniowie. Zgodę  na uczestnictwo danego dziecka w zajęciach projektowych będą wyrażali rodzice/opiekunowie prawni.

             Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04 -IZ-01-24-002/15, w tym ze spotkania z 3 czerwca 2015 r.

             Pytanie 22. Czym się różni weryfikacja formalna od oceny formalnej?
             Weryfikacja formalna jest etapem poprzedzającym etap oceny formalnej i merytorycznej. Niespełnienie wymogów formalnych prowadzi do wezwania Wnioskodawcy przez IOK do jednokrotnego uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania przedmiotowego wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Na etapie oceny formalnej nie istnieje możliwość uzupełnienia wniosku. W wyniku oceny formalnej złożone w terminie wnioski mogą zostać skierowane do oceny merytorycznej lub ocenione negatywnie jako niespełniające kryteriów formalnych
             Pytanie 21. Co oznaczają najsłabsze wyniki w regionie?
             Jako szkoły lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu rozumiemy te placówki, których średnia z egzaminów zewnętrznych jest na poziomie niższym niż średnia województwa z danego egzaminu. Jako średnia województwa należy rozumieć średnią z ostatniego egzaminu zewnętrznego, którego wyniki zostały opublikowane na stronie Okręgowej Komisji Edukacyjnej do dnia opublikowania ogłoszenia o naborze. Wyniki te są jednocześnie załącznikiem nr 8 do Regulaminu konkursu.
             Pytanie 20.
             Ile jedna instytucja może maksymalnie złożyć wniosków o dofinansowanie  w odpowiedzi na konkurs 11.1.4 ?Brak jest jakichkolwiek ograniczeń dotyczących ilości składanych wniosków w odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziałania 11.1.4. Jednocześnie należy mieć na uwadze potencjał finansowy wnioskodawcy, który sprawdzany jest na etapie oceny formalnej.
             Pytanie 19.
             Czy można realizować projekt tylko dla nauczycieli, bez wsparcia dla uczniów?Nie ma możliwości realizowania projektu, w którym tylko sami nauczyciele zostaną objęci wsparciem. Udział nauczycieli, jak pracowników pedagogicznych będzie możliwy wyłącznie jako dodatkowe, uzupełniające zadanie względem działań skierowanych do uczniów o ile stanowi element niezbędny do realizacji zaplanowanego wsparcia uczniów. Nie jest możliwe realizowanie jedynie 4 typu operacji, tj. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.
             Pytanie 18.
             Jeżeli szkoła tylko w ramach jednego przedmiotu jest poniżej średniej, to czy może realizować typy operacji nr 1 i 2?Tak, szkoła spełnia w tym przypadku wskazane kryterium dostępu, natomiast należy pamiętać, że jeżeli dana szkoła osiągnęła wyniki np. z matematyki na niższym poziomie, to może przeprowadzać zajęcia dodatkowe z innych przedmiotów, gdzie średnia jest wyższa (np. fizyka, chemia), ale przeważająca ilość zajęć musi być skierowana np. na zajęcia z matematyki.
             Pytanie 17. Czy w jednym wniosku o dofinansowanie można uwzględnić kilka typów operacji np. 1, 2 i 3?Tak, jest to możliwe. Nie ma ograniczeń co do ilości typów operacji, które mogą być realizowane. Wnioskodawca może zarówno złożyć jeden wniosek z uwzględnieniem wszystkich typów operacji jednocześnie, jak również może złożyć kilka wniosków dla każdego typu operacji oddzielnie.
             Pytanie 16. Czy do wszystkich zajęć musi być przeszkolony nauczyciel , tzn. czy 4 typ operacji jest obowiązkowy?Przeszkolenie nauczycieli nie jest obowiązkowe, jest jedynie działaniem uzupełniającym względem działań skierowanych do uczniów.
             Pytanie 15. Czy istnieje możliwość objęcia ucznia zdolnego w ramach 3 typu operacji?Tak, istnieje możliwość objęcia ucznia zdolnego w ramach 3 typu operacji, gdyż pod pojęciem „uczeń ze specjalnymi potrzebami” zgodnie z definicją zawartą w regulaminie konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 jest to zarówno uczeń, u którego pojawiają się jakieś deficyty w nauce jak również ten uczeń, który jest uczniem szczególnie zdolnym w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych. Szczegółowa definicja znajduje się w ww. dokumencie. Należy pamiętać, że wsparcie to dotyczy wyłącznie uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej i z klas I-III gimnazjum.
             Pytanie 14.
             Kiedy i z kim podpisuje się porozumienie dotyczące partnera?Porozumienie partnerskie musi zostać zawarte przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, ponieważ jest ona załącznikiem do ww. umowy. Szczegółowe wymagania dotyczące zawierania partnerstwa zostały wskazane w regulaminie konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w punkcie 1.7.
             Pytanie 13. Do jakich grup docelowych może zostać skierowane wsparcie w typie operacji nr 3, np. czy uczeń klasy II szkoły podstawowej może zostać objęty wsparciem?III typ operacji może być skierowany do następujących uczniów:

             1) Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-VI szkoły podstawowej i z klas I-III gimnazjum;
             2) Uczniowie młodsi z I klasy szkoły podstawowej, z IV klasy szkoły podstawowej oraz z I klasy gimnazjum;
             3) Uczniowie niepełnosprawni na wszystkich etapach edukacyjnych, tzn. od I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

             Pytanie 12. Jak prawidłowo zinterpretować kwestię przeważającej liczby zajęć, które mogą być realizowane w ramach sześciu kompetencji kluczowych, gdzie wsparcie dotyczy teoretycznie dwóch. Biorąc pod uwagę, iż na stronie OKE ukazały się wyniki tylko w ramach dwóch kompetencji kluczowych dotyczących przedmiotów wymienionych w Regulaminie konkursu?Pod uwagę brane są wyniki z egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych, ponieważ tylko te wyniki publikowane są na stronie OKE (zgodnie z załącznikiem  nr 8 do regulaminu konkursu). Główne wsparcie musi być skierowane na te przedmioty, które są poniżej średniej. W ramach tych przedmiotów powinna być przewidziana większa liczba zajęć, natomiast można również przeprowadzić zajęcia w ramach pozostałych kompetencji kluczowych. Nie może jednak dochodzić do sytuacji, gdzie w ramach projektu realizuje się większą ilość zajęć łącznie na pozostałe kompetencje.
             Pytanie 11. Czy w ramach konkursu 11.1.4 zostały wprowadzone jakiekolwiek ograniczenia dotyczące liczebności – wielkości grupy docelowej?Nie wprowadzono ograniczeń co do liczebności, wielkości grupy docelowej. Określono natomiast odpowiedni poziom wskaźników dla wskazanej alokacji na konkurs. Tworząc budżet projektu należy pamiętać o efektywności kosztowej (relacja nakład – rezultat), czyli żeby przewidziane w projekcie koszty były adekwatne do zaplanowanych rezultatów w projekcie. W punkcie 1.2 Regulaminu konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, IOK określiła poziom wskaźników planowany do osiągnięcia w odniesieniu do dostępnej alokacji na konkurs.
             Pytanie 10. Czy w przypadku partnerstwa przepływy finansowe między partnerami  są obligatoryjne?Przepływy finansowe między partnerami są obligatoryjne, ponieważ Lider po otrzymaniu dofinansowania musi przekazać odpowiednią część dofinansowania partnerowi w celu realizacji poszczególnych zadań, których podział wynika z wniosku o dofinansowanie.
             Pytanie 9. Czy potencjał finansowy będzie badany oddzielnie do obrotów Lidera i oddzielnie do obrotów Partnera oraz czy jest mierzony w stosunku do obrotów za poprzedni rok obrotowy, tylko w projektach realizowanych w danej instytucji? Ponadto, czy należy brać również pod uwagę projekty już zakończone?
             Potencjał finansowy Lidera i Partnera sumuje się. Wnioskodawca wskazuje we wniosku o dofinansowanie roczne obroty rozumiane jako przychody lub wydatki (w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych) za poprzedni rok (w przypadku projektów partnerskich, również przychód partnera), który jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projektach realizowanych w danej instytucji (nie zakończonych w momencie składania wniosków). Projekty zakończone nie będą brane pod uwagę.

             Pytanie 8. Czy istnieje możliwość zmiany terminu np. o kilka dni, poszczególnych zajęć przewidzianych we wniosku o dofinansowanie oraz czy w takiej sytuacji Wnioskodawca jest zobowiązany poinformować daną Instytucję o tym fakcie?
             Zmiana terminu realizacji zajęć jest możliwa. Wnioskodawca jest jednocześnie zobowiązany do uzasadnienia konieczności zmiany terminu oraz wskazania nowego terminu realizacji zajęć. Jednocześnie należy pamiętać o tym, iż okres realizacji projektu nie może ulec zmianie (wynika to m.in. z kryterium dostępu, które brzmi: Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące).
             Pytanie 7. Na jakim etapie Wnioskodawca powinien zabezpieczyć wkład własny i jak prawidłowo należy oszacować jego wartość?Wkład własny musi zostać zapewniony na etapie aplikowania o środki unijne. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego na poziomie 10% wartości projektu.
             Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek prawidłowego oszacowania wkładu własnego. Sposób wyliczenia w prawidłowy sposób wkładu własnego jest określony w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

             Pytanie 6. Czy Instytucja zapewnia Wnioskodawcom gwarancję dotyczącą sprawności  i ewentualnego przeciążenia systemu?
             W przypadku pojawienia się problemów technicznych związanych z systemem Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków  o dofinansowanie
             Pytanie 5. Jak długo będzie trwała ocena merytoryczna?
             Zgodnie z przedstawionym schematem procesu oceny wniosków w Regulaminie konkursu w ramach 11.1.4, IOK określiła orientacyjny termin zakończenia oceny wniosków na miesiąc listopad 2015 r., przy założeniu, że ocenie będzie podlegało nie więcej niż 100 wniosków. Ocena merytoryczna wniosku wraz z negocjacjami przy założeniu, iż w ramach danego naboru złożonych zostało nie więcej niż 100 wniosków wynosi 100 dni licząc od dnia zatwierdzenia listy wniosków ocenionych formalnie. Dodatkowo czas trwania oceny merytorycznej zostaje wydłużony o 21 dni na każde kolejne 50 wniosków.
             Pytanie 4. Czy wniosek w wersji elektronicznej może zostać podpisany jednocześnie przez kilka osób uprawnionych do reprezentowania danej instytucji?Tak, istnieje możliwość podpisania wniosku przez kilka osób uprawnionych do reprezentowania danej instytucji.
             Pytanie 3. Czy wniosek może zostać podpisany jednocześnie różnymi podpisami np. za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowalnym certyfikatem lub za pomocą certyfikatu CC SEKAP?Tak, istnieje możliwość podpisania wniosku za pomocą różnych podpisów jednocześnie.
             Pytanie 2. Czy w przypadku problemu z platformą elektroniczną ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) zostanie przedłużony termin naboru?
             Nie, we wskazanym przypadku Instytucja Zarządzająca RPO nie przedłuży terminu naboru. IOK zaleca korzystanie z Platformy Elektronicznej Usług Publicznych PeUP SEKAP. Ponadto IOK nie ponosi odpowiedzialności za sposób funkcjonowania ePUAP.
             Pytanie 1. Co w sytuacji ukazania się nowych Wytycznych obszarowych, które wprowadziłyby duże zmiany merytoryczne w ramach konkursu?W przypadku ukazania się nowych przepisów prawnych lub Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Instytucja Organizująca Konkurs (pod warunkiem dochowania zgodności z przepisami określonymi w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. – art. 41 ust. 4 i 5) zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie konkursu.
             Pytania dotyczące kwalifikowalności wydatków dla konkursu  nr RPSL.11.01.04 -IZ-01-24-002/15


             Pytanie 2.
             Czy studia podyplomowe będą kosztem kwalifikowalnym?
             Tak, studia podyplomowe są kosztem kwalifikowalnym.

             Pytanie 1. Czy w regulaminie konkursu są jakieś ograniczenia dotyczące wydatków  (np. wycieczki, wyjścia do teatrów) w przypadku szkół specjalnych, tzn. czy wskazany katalog kosztów jest katalogiem zamkniętym?W regulaminie konkursu nie ma ograniczeń, co do rodzajów wydatków. Aby wydatek mógł zostać uznany za kwalifikowalny musi spełniać warunki wskazane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 m.in. ma być uzasadniony, racjonalny, niezbędny do realizacji celów.

              Bezpośredni link do zagadnienia:
              https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_dotyczace_konkursu_nr_rpsl_11_01_04_iz_01_24_00215_z_dnia_30_07_2015r
              Pomóż nam poprawić serwis
              Anuluj
              Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś