Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej- konkurs nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-307/19


Pytanie 1. Jeśli Gmina jest zamieszczona na liście w załączniku nr 8, ale ma poniżej 100%, to czy może skorzystać z formy wsparcia utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego?
Odpowiedź, 25.05.2019 r.
Gmina przekraczająca wskaźnik upowszechnienia 88,82%, ale mająca poniżej 100% może skorzystać z formy wsparcia utworzenie dodatkowych miejsc opieki.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 2. Jeśli w projekcie nie są tworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, to czy finansowanie realizacji zajęć dodatkowych może trwać dłużej niż 12 miesięcy?
Odpowiedź, 25.05.2019 r.
Okres realizacji projektu może wynosić maksymalnie 18 miesięcy, jednak finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP może trwać nie dłużej niż 12 miesięcy.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 3. Czy występuje limit 19 000 zł w przypadku utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dziecka z niepełnosprawnością?
Odpowiedź, 25.05.2019 r.
Łączna wartość wydatków w projekcie przypadająca na 1 utworzone miejsce nie może przekroczyć 19 000 zł bez względu czy te miejsca są tworzone dla dziecka z niepełnosprawnością czy dla dzieci pełnosprawnych.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 4. Czy dziecko z niepełnosprawnością, które już uczęszcza do przedszkola może brać udział w dowolnej formie wsparcia?
Odpowiedź, 25.05.2019 r.
Dziecko z niepełnosprawnością uczęszczające już do przedszkola może, zgodnie z Regulaminem konkursu, brać udział w zajęciach dodatkowych. Należy zaznaczyć,  że te zajęcia nie mogły być  nie były finansowane w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP) od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie) Oznacza to, że finansowanie zajęć w ramach projektu nie może zastąpić finansowania zajęć z subwencji gminy czy innej dotacji, mogą być jednak finansowane zadania wykraczające poza ofertę przedszkola realizowaną w ramach  standardowego funkcjonowania przedszkola.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 5. Gdzie jest podana definicja dziecka z niepełnosprawnością?
Odpowiedź, 25.05.2019 r.
Definicja dziecka z niepełnosprawnością  znajduje się w Słowniku  pojęć Regulaminu konkursu. Zgodnie z tą definicją,  dziecko z niepełnosprawnością, to dziecko w wieku przedszkolnym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Orzeczenia są wydawane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 6. Jeśli występuje finansowanie miejsc wychowania przedszkolnego ze środków publicznych (z miasta), to czy można skorzystać z dotacji ze środków EFS?
Odpowiedź, 25.05.2019 r.
Zgodnie z zapisami  regulaminu konkursu, korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania do sfinansowania działalności bieżącej wyłącznie ze środków EFS bądź wyłącznie z krajowych środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego. Beneficjent musi podjąć decyzję, czy działalność bieżąca będzie w tym przypadku finansowana ze środków UE, czy z krajowych środków publicznych.

W przypadku publicznych i niepublicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne niż JST,  informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane przez organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach projektu EFS.

Jedynie w stosunku do nowoutworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji projektu, gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżącej są pokrywane ze środków projektowych. Może to robić natomiast wobec dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i na tę grupę dzieci uzyskiwać nadal dotacje z budżetu gminy. Po zakończeniu finansowania projektowego możliwe jest uzyskanie dotacji także na dzieci korzystające wcześniej z miejsc przedszkolnych utworzonych z EFS.

Można również prowadzić zajęcia dodatkowe, jednakże pod warunkiem, że te zajęcia nie były finansowane w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP) od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie) Oznacza to, że finansowanie zajęć w ramach projektu nie może zastąpić finansowania zajęć z subwencji gminy czy innej dotacji, mogą być jednak finansowane zadania wykraczające poza ofertę przedszkola realizowaną w ramach  normalnego funkcjonowania przedszkola.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 7. Z jakich środków wkład własny może pochodzić w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami?
Odpowiedź, 25.05.2019 r.
W kwestii wkładu własnego, nie ma znaczenia czy grupę docelową stanowią dzieci z niepełnosprawnościami, czy dzieci zdrowe. Wkład własny może pochodzić z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie dzieci (zgodnie ze statusem OWP i powszechnie obowiązującymi przepisami). Wkład własny może stanowić również opłata za użytkowanie/wynajem pomieszczeń na realizację zajęć w ramach projektu, a także wynagrodzenie nauczycieli za prowadzenie zajęć dydaktycznych w projekcie, pod warunkiem, że nie prowadzi to do podwójnego finansowania.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 8. Czy wkład własny może wchodzić w koszty pośrednie?
Odpowiedź, 25.05.2019 r.
Wkład własny może wchodzić w koszty pośrednie, ale tylko w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 9. Czy można wydatkować środki przed rozpoczęciem projektu?
Odpowiedź, 25.05.2019 r.
Nie można wydatkować środków  przed rozpoczęciem projektu. Wydatki będą kwalifikowalne jeżeli będą spełniać wymogi wskazane w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020., tj. miedzy innymi będą wydatkowane w okresie realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 10. Czy dofinansowaniu podlega budowa bezpiecznej nawierzchni?
Odpowiedź, 25.05.2019 r.
Budowa bezpieczniej nawierzchni jest wydatkiem kwalifikowalnym. Będzie ona należała do kategorii środków limitowanych w ramach cross- financingu. Kwalifikowalność wydatku  będzie podlegała ocenie pod kątem racjonalności efektywności i zasadności na podstawie zapisów wniosku.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 11.
Czy można szkolić nauczycieli w okresie realizacji projektu?
Odpowiedź, 25.05.2019 r.
Okres wsparcia dla nauczycieli musi być zgodny z okresem realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Jeżeli przewidziano prace adaptacyjne, realizowane w ramach  projektu to również w tym czasie nauczyciele będący odbiorcami wsparcia mogą korzystać  z zaplanowanych dla nich szkoleń.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 12. Czy studia nadające tytuł naukowy są finansowane?
Odpowiedź, 25.05.2019 r.
W ramach projektu finansowane są studia podyplomowe służące poprawie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, szczególnie w zakresie w zakresie pedagogiki specjalnej.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 13. Czy obowiązuje limit na realizację zajęć dodatkowych przy tworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego?
Odpowiedź, 25.05.2019 r.
Kwota wydatków na realizację zajęć dodatkowych przy tworzeniu nowych miejsc wychowania  przedszkolnego nie może przekroczyć 30% kosztów bezpośrednich projektu. Limit ten nie obowiązuje jeżeli całą grupę objętą wsparciem objęte będą stanowiły dzieci  z niepełnosprawnościami.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 14. Czy do jednego projektu można zamieścić kilka placówek, a tylko w jednej placówce tworzyć nowe miejsca opieki?
Odpowiedź, 25.05.2019 r.
Można, pod warunkiem,  że w placówkach, w których nie tworzy się nowych miejsc, uczestnikami projektu są tylko dzieci z niepełnosprawnościami lub poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej  w gminie  przekracza  poziom wykazany w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 15.
Czy koszty projektu architektonicznego placu zabaw są kwalifikowalne?
Odpowiedź, 25.05.2019 r.
Koszty projektu placu zabaw są kwalifikowalne i nie stanowią kategorii limitowej w ramach cross- financingu.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 16. Czy gmina poniżej wskaźnika upowszechnienia 88,82 % musi tworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego?
Odpowiedź, 25.05.2019 r.
Gmina mająca wskaźnik upowszechnienia poniżej 88,82% musi skorzystać z formy wsparcia polegającej na utworzeniu dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, chyba, że  w placówkach, w których uczestnikami projektu będą tylko dzieci z niepełnosprawnościami.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 17. Czy, jeśli w projekcie biorą udział dzieci z niepełnosprawnościami i dzieci pełnosprawne, należy utworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego?
Odpowiedź, 25.05.2019 r.
Gmina mająca wskaźnik upowszechnienie poniżej 88,82%, aby  skorzystać z dofinansowania w ramach konkursu musi tworzyć dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 18. Czy można zatrudniać nauczycieli spoza własnej placówki?
Odpowiedź, 25.05.2019 r.
Można zatrudniać nauczycieli spoza własnej  placówki, jeśli w swojej kadrze nauczycielskiej nie posiadamy nauczyciela z pożądanymi kwalifikacjami.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Pytanie 19. Czy można zatrudnić w projekcie nauczyciela pracującego w danym OWP?
Odpowiedź, 25.05.2019 r.
Nauczyciel, który jest już zatrudniony w placówce niepublicznej może wykonywać zadania  projektowe w ramach nawiązanego już stosunku pracy. Należy  jednak zwrócić uwagę by nie zachodziło podwójne finansowanie. Zatrudnienie takiego nauczyciela musi być zgodne z prawem powszechnie obowiązującym, a zwłaszcza z Kodeksem pracy.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 20.
Czy w przypadku tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego obejmujących dzieci z niepełnosprawnościami, przy finansowaniu bieżącej działalności, placówka nie może pobierać subwencji na te dzieci?
Odpowiedź, 25.05.2019 r.
Korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania do sfinansowania działalności bieżącej wyłącznie ze środków EFS bądź wyłącznie z krajowych środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego. Beneficjent musi podjąć decyzję, czy działalność bieżąca będzie w tym przypadku finansowana ze środków UE, czy z krajowych środków publicznych.

W przypadku publicznych i niepublicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne niż JST,  informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane przez organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach projektu EFS.

Jedynie w stosunku do nowoutworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji projektu, gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżącej są pokrywane ze środków projektowych. Może to robić natomiast wobec dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i na tę grupę dzieci uzyskiwać nadal dotacje z budżetu gminy. Po zakończeniu finansowania projektowego możliwe jest uzyskanie dotacji także na dzieci korzystające wcześniej z miejsc przedszkolnych utworzonych z EFS.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 21.
Czy można pobierać opłaty od rodziców za zajęcia niewynikające z rozporządzenia MEN (angielski, matematyka, judo, taniec)?
Odpowiedź, 25.05.2019 r.
Zajęcie te, jako zajęcia dodatkowe, nie wpisują się w Regulamin konkursu ( nie są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ) i nie są kwalifikowalne w ramach projektu.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 22. Czy czesne pobierane od rodziców może być wkładem własnym?
Odpowiedź, 25.05.2019 r. Pobierane czesne od rodziców może być wkładem własnym w projekcie.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś