Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Poddziałanie 11.1.Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15; RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15; RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15)


Pytania ze spotkań dot. konkursów:

Pytanie 15. W ramach konkursu 11.1.3 przewidziano następujące kryterium dostępu Potrzeba realizacji projektu została uzgodniona z gminą, na terenie której projekt będzie realizowany, czy w przypadku gdy projektodawcą jest gmina, istnieje obowiązek przedstawienia dodatkowej diagnozy uzasadniającej potrzebę realizacji operacji?
Aby spełnić przedmiotowe kryterium, gmina nie ma obowiązku przedstawiania dodatkowej diagnozy. Kryterium to jest weryfikowane na podstawie deklaracji zawartej przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu.

Pytanie 14. W odniesieniu do kryterium dodatkowego „Komplementarność projektu z innymi złożonymi do oceny, realizowanymi lub trwającymi projektami” – jakie projekty można uznać za komplementarne?
W ramach kryterium oceniane będzie, czy projekt jest kontynuacją lub uzupełnieniem zrealizowanych, trwających bądź złożonych projektów finansowanych zarówno ze środków UE jak i pozostałych źródeł.

Pytanie 13. Czy zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu mogą być skierowane jedynie do dzieci, które zostały przyjęte do placówki w ramach projektu, czy też do wszystkich dzieci w danym przedszkolu?
Dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego OWP, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc wychowania przedszkolnego.
Kwota wydatków przeznaczona na realizację zajęć dodatkowych nie może przekroczyć 30% kosztów bezpośrednich zawartych w projekcie.

Pytanie 12. Czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków EFS na bieżące funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc przedszkolnych, które powstały w wyniku realizacji projektu twardego ze środków EFRR?
Projekty składane w ramach Działania 11.1 mogą być komplementarne do projektów złożonych w ramach Działania 12.1, wówczas z Działania 11.1 można sfinansować funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc przedszkolnych, które zostały wybudowane, bądź rozbudowane w ramach Działania 12.1. Niniejsze rozwiązanie jest możliwe w ramach konkursów ZIT/RIT.

Pytanie 11. Czy istnieje możliwość prowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci w soboty?
Dodatkowe zajęcia są realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania ośrodków wychowania przedszkolnego, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Prowadzenie zajęć dodatkowych w soboty, jest możliwe, o ile przepisy prawa tego nie zabraniają.

Pytanie 10. Czy istnieje możliwość rozpoczęcia zajęć dodatkowych dla dzieci przed utworzeniem nowych miejsc przedszkolnych?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS jest możliwe przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w Ośrodku wychowania przedszkolnego, w których zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, odbywa się także przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
W związku z powyższym nie ma możliwości rozpoczęcia zajęć dodatkowych przed utworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Oba działania powinny być realizowane równocześnie.

Pytanie 9. Czy istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych dla nauczycieli?
Tak, istnieje możliwość sfinansowania dla nauczycieli studiów podyplomowych spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131). Oprócz studiów podyplomowych można również skierować nauczyciela na kursy, szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER.

Pytanie 8. Czy możliwe jest sfinansowanie działań mających na celu podniesienie kwalifikacji nauczycieli przed rozpoczęciem sprawowania przez nich opieki nad nowoprzyjętymi/niepełnosprawnymi dziećmi?
Realizacja projektu w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli Ośrodka wychowania przedszkolnego powinno zostać każdorazowo poprzedzona diagnozą stopnia przygotowania ww. grupy docelowej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz analizą zapotrzebowania Ośrodków wychowania przedszkolengo na określone kompetencje i kwalifikacje.
Jeśli z ww. diagnozy wynika, ze zachodzi konieczność dokształcenia nauczyciela, wówczas istnieje możliwość skierowania go na kurs, szkolenie lub studia podyplomowe przed rozpoczęciem sprawowania przez niego opieki nad nowoprzyjętymi/niepełnosprawnymi dziećmi.

Pytanie 7. Czy w przypadku objęcia wsparciem wyłącznie dzieci niepełnosprawnych istnieje obowiązek utworzenia nowych miejsc opieki przedszkolnej i czy w takim przypadku obowiązuje limit 30 % kosztów bezpośrednich na zajęcia dodatkowe?
W przypadku, gdy projekt jest skierowany w 100% do grupy dzieci z niepełnosprawnościami, wówczas nie ma obowiązku tworzenia nowych miejsc opieki przedszkolnej oraz dopuszczalny limit 30% kosztów bezpośrednich na zajęcia dodatkowe jest nieobowiązujący.

Pytanie 6. Czy w przedszkolu integracyjnym można zorganizować zajęcia dodatkowe wyłącznie dla dzieci z niepełnosprawnościami bez konieczności tworzenia nowych miejsc?
Jedynie w projektach skierowanych w 100% do grupy dzieci z niepełnosprawnościami, nie ma obowiązku tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Jeśli projekt jest adresowany do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola integracyjnego, wówczas beneficjent jest zobowiązany do utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego.
Pytanie 5. Czy Projektodawca może złożyć taki sam wniosek o pomoc w ramach naboru 11.1.3 oraz naborów ZIT/RIT?
Ze względu na subregionalny charakter wsparcia udzielanego w ramach projektów ZIT/RIT, istnieje możliwość złożenia tych samych wniosków dotyczących edukacji przedszkolnej w następujących konkursach:
- nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15 oraz nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15
lub
- nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15 nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15

Jednocześnie informuję, że przyjęcie do dofinansowania tego samego projektu, w ramach dwóch różnych konkursów, gdzie wsparcie jest adresowane do tej samej grupy docelowej i jest oparte na tych samych narzędziach, będzie oznaczało podwójne finansowanie. Ponadto projekt składany w ramach ZIT/RIT, dodatkowo zostanie oceniony pod względem zgodności ze strategią danego Subregionu.

Pytanie 4. Maksymalny czas trwania projektu wynosi 18 m-cy, przy czym finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS to okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Czy możliwe jest zatem sfinansowanie działań podnoszących kwalifikacje nauczycieli po upływie 12 m-cy trwania projektu?
Zgodnie z zapisami punktu 2.1.12 Regulaminu konkursu - Wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli trwa nie dłużej niż finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego.
W związku z powyższym nie ma możliwości realizacji działań mających na celu podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli przed utworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego lub po upływie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej Ośrodka wychowania przedszkolnego w ramach projektu. Oba działania powinny być realizowane równocześnie.

Pytanie 3. Czy realizując projekt w gminie, można objąć wsparciem w postaci zajęć dodatkowych wszystkie przedszkola w gminie, w sytuacji, gdy zwiększa się miejsca przedszkolne tylko w kilku placówkach?
Realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i każdorazowo musi towarzyszyć jej wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym w nowo utworzonym albo we wspartym Ośrodkiem Wychowania Przedszkolnego.
Jednocześnie wsparcie udzielane w ramach projektu musi skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.

W związku z powyższym nie ma możliwości zrealizowania zajęć dodatkowych we wszystkich placówkach podlegających pod daną gminę, w sytuacji, gdy zwiększa się liczbę miejsc wychowania przedszkolnego jedynie w kilku placówkach. Dlatego też zajęcia dodatkowe można zrealizować jedynie w tych placówkach, w których zwiększono liczbę miejsc wychowania przedszkolnego (nie dotyczy projektów, gdzie grupę docelową stanowią w 100% dzieci z niepełnosprawnościami).

Pytanie 2. Czy w przedszkolu, w którym uczą się dzieci z niepełnosprawnościami, można doszkolić nauczycieli w zakresie umiejętności pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami?
Tak, jeśli z przeprowadzonej diagnozy, wynika, ze jest zapotrzebowanie na tego typu działania.

Pytanie 1. Proszę o interpretację następującego kryterium formalnego Potencjał finansowy – Wnioskodawca (lider projektu) wskazał we wniosku o dofinansowanie roczne obroty rozumiane jako przychody lub w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych – wydatki – za poprzedni rok. W przypadku projektów partnerskich, wnioskodawca wskazuje również obroty partnera. Roczny obrót lidera i partnera (jeśli dotyczy), jest równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w projektach złożonych w ramach danego naboru oraz realizowanych w danej instytucji w ramach EFS przez lidera projektu. W przypadku projektów trwających powyżej 1 roku obrót powinien być równy bądź wyższy od wydatków w roku, w którym koszty są najwyższe. Jak należy rozumieć zapis, mówiący, ze wnioskodawca ma wykazać potencjał za poprzedni rok?
Wnioskodawca jest zobligowany do przedstawienia potencjału finansowego za poprzedni rok, rozumiany jako poprzedzający rok, w którym wniosek jest składany w odpowiedzi na konkurs.
Jeśli np. wniosek zostaje złożony w odpowiedzi na konkurs w roku 2015, wówczas, we wniosku o dofinansowanie projektu, wnioskodawca powinien wykazać potencjał za rok 2014. Jeśli natomiast wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w roku 2016, wówczas we wniosku należy wykazać potencjał finansowy za rok 2015.

Pytania dotyczące kwalifikowalności wydatków

Pytanie 1. Jakie jest postępowanie w przypadku gdy w projekcie, który pierwotnie przekraczał wartość 100 000 euro i był rozliczany według wydatków rzeczywiście poniesionych, w wyniku korekty budżetu jego wartość spadnie poniżej kwoty 423 560 zł stanowiącej próg, poniżej którego istnieje obowiązek rozliczenia projektu ryczałtem?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdziałem 6.6 pkt 6), od momentu zawarcia umowy o dofinansowanie nie ma możliwości zmiany sposobu rozliczania wydatków uproszczoną metodą na rozliczenie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków i odwrotnie. Ponadto nie jest możliwa zmiana metody rozliczania z jednej uproszczonej metody na inną.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że Wytyczne nie precyzują w jaki sposób należy postępować w podobnym przypadku przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, dlatego też sprawy tego typu będą rozpatrywane indywidualnie w chwili ich ewentualnego wystąpienia.

PYTANIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁAŃ 11.1.1; 11.1.2 oraz 11.1.3
Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Pytanie 27. W regulaminie konkursu w punkcie 1.1 wymienione są typy projektów. W typie 1, podpunkcie a) znajduje się zapis mówiący o utworzeniu dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta (…)
Proszę o informację skąd należy wziąć dane nt. faktycznego i prognozowanego w perspektywie 3-letniej zapotrzebowania na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta?
Beneficjent jest zobowiązany przeprowadzić analizę obrazującą zapotrzebowanie na usługi przedszkolne w perspektywie 3 letniej. Dane do analizy mogą pochodzić ze wszystkich dostępnych źródeł informacyjnych (np. Dane GUS, Raporty, Opracowania i Strategie), jak również z Badań i opracowań własnych Beneficjenta.

Pytanie 26. W regulaminie konkursu w punkcie 1.1 pod wymienionymi typami projektów znajduje się zapis: Formy wsparcia wskazane w lit. b, c i d mogą być realizowane wyłącznie, jako uzupełnienie działań w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (nie dotyczy realizacji wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami).
Czy formy wsparcia wymienione w podpunkcie b), c) i d) muszą być zrealizowane w projekcie, czy można zrealizować tylko część z nich, np. podpunkt b)?
W ramach konkursu można realizować 4 formy wsparcia z czego, każdy z beneficjentów jest zobowiązany do:a) utworzenia dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne.
Natomiast pozostałe formy wsparcia:
b) wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
c) podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
d) rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, stanowią wsparcie uzupełniające do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i każdorazowo musi im towarzyszyć wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym w nowo utworzonym albo we wspartym OWP.

Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami, co oznacza że realizacja dodatkowych zajęć dla tej grupy dzieci może być wyłącznym zadaniem w projekcie.
W związku z powyższym beneficjent nie musi realizować form wsparcia zawartych w literach b; c; d. Decyzja o realizacji tych działań powinna wynikać z zapotrzebowania i przeprowadzonej analizy. W zależności od zapotrzebowania, beneficjent może realizować wszystkie działania uzupełniające, lub tylko cześć z nich.

Pytanie 25. W regulaminie konkursu w punkcie 1.1 ppkt d) wskazano typ operacji: rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.
Czy deficyt stwierdza orzeczeniem poradnia psychologiczno-pedagogiczna i tylko i wyłącznie ona? Jak należy rozumieć powyższy zapis?
O stwierdzeniu deficytów może świadczyć orzeczenie lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Pytanie 24. W regulaminie konkursu w punkcie 2.1.5, podpunkcie d) wymienione są miejsca, w których możliwe jest tworzenie nowych miejsc przedszkolnych. Proszę o informację, czy możliwe jest utworzenie takich miejsc w miejscach, które nie są wymienione we wskazanym podpunkcie, np. po sklepie, po biurze? Jak należy rozumieć nową bazę lokalową? Czy mają to być lokale i budynki dotychczas nie przeznaczone na cele oświatowe, czy mają to być nowo zrealizowane inwestycje budowlane? Czy za nową bazę lokalową uznany zostanie zaadaptowany na cele przedszkola lokal (budynek), który zostanie najęty na tak zwanym wolnym rynku. Czy koszty najmu tego lokalu będą kosztami bezpośrednimi kwalifikowalnymi?
Zgodnie z punktem 2.1.5 regulaminu konkursu nowe miejsca wychowania przedszkolnego są tworzone:
a. w istniejącej bazie oświatowej, w tym np.: w budynkach po zlikwidowanych placówkach oświatowych, pomieszczeniach domów kultury, żłobkach, itd.,
b. w budynkach innych niż wymienione w pkt a, w tym np.: zlokalizowanych przy urzędach gminy, w pomieszczeniach remiz strażackich, w pomieszczeniach ośrodków zdrowia,
c. w funkcjonujących OWP, d. w nowej bazie lokalowej.

Zatem wnioskodawca może utworzyć przedszkole w lokalu, który do tej pory nie był przeznaczony na cele przedszkolne, o czym jest mowa w punkcie d. Tworząc projekt w nowej bazie lokalowej inwestycja uwzględnia:
a. Inwestycje infrastrukturalne są finansowane ze środków EFRR w ramach PI 10(a) albo ze środków EFS w ramach cross-financingu, na zasadach, o których mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanych dalej „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków”.

b. Wydatki na inwestycje infrastrukturalne, mogą być ponoszone, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
-organ prowadzący nie dysponuje infrastrukturą, która byłaby możliwa do wykorzystania na potrzeby edukacji przedszkolnej; potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym (w perspektywie kolejnych 3 lat);
- infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.
Ponadto informuję, że koszty najmu lokalu będą kosztami kwalifikowalnymi.

Pytanie 23. Czy niemożność utworzenia nowych miejsc przedszkolnych w dotychczas funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego lub w istniejącej bazie oświatowej należy uzasadniać?
Wszystkie projekty są ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i każdorazowo musi im towarzyszyć wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym w nowo utworzonym albo we wspartym OWP. Zatem nie ma możliwości aby realizować projekt, który nie przewiduje zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego (nie dotyczy projektów w całości adresowanych do dzieci z niepełnosprawnościami).

Pytanie 22. W regulaminie konkursu w punkcie 2.1.7, podpunkcie b) znajduje się zapis: dodatkowe zajęcia są realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania ośrodków wychowania przedszkolnego, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
Jak należy rozumieć powyższy zapis?
Zajęcia dodatkowe mogą być realizowane poza podstawą programową, która zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Pytanie 21. W regulaminie konkursu w punkcie 2.1.7, podpunkcie d) znajduje się zapis: dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej w konkretnej gminie/mieście (…).
Jak należy rozumieć powyższy zapis? W jaki sposób weryfikowane będzie spełnienie ww. warunku?
Beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy z zakresu wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej w konkretnej gminie/mieście, z uwzględnieniem możliwości ich kontynuacji, np. przez nauczycieli wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu.
Warunek będzie weryfikowany na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

Pytanie 20. W regulaminie konkursu w punkcie 2.1.7, podpunkcie f) znajduje się zapis: dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w takim samym zakresie nie były one finansowane od co najmniej 12 miesięcy.
Jak należy rozumieć powyższy zapis?
Jeśli w poprzednim roku dzieci uczestniczyły w zajęciach dodatkowych np. w zakresie gimnastyki korekcyjnej to w ramach realizowanego projektu EFS istnieje możliwość sfinansowania zajęć z tego zakresu tylko dla dzieci przystępujących do projektu - czyli de facto dla dzieci, dla których są tworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego. "W tym samym zakresie" oznacza zajęcia realizowane w analogicznym zakresie obszarowym (np. logopeda, gimnastyka korekcyjna) oraz co do treści i odbiorców.
Zajęcia dodatkowe, które były realizowane w danym Ośrodku wychowania przedszkolnego, mogą być realizowane w tożsamym zakresie, dla dzieci, które korzystały z nich wcześniej, po upływie 12 miesięcy od momentu zakończenia ich uczestnictwa w danych zajęciach dodatkowych.

Pytanie 19. W regulaminie konkursu w punkcie 2.1.7 (na końcu) znajduje się zapis: Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w których zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, odbywa się także przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Jak należy rozumieć powyższy zapis? Czy finansowanie dodatkowych zajęć musi odbywać się w tym samym czasookresie co finansowanie bieżącej działalności, czy muszą one trwać w osobnych czasookresach (nie mogą się na siebie nakładać)?
Finansowanie dodatkowych zajęć, musi zostać zrealizowane w tym samym czasie, co finansowanie bieżącej działalności OWP, okres ten wynosi 12 miesięcy.
Pytanie 18. W regulaminie konkursu w punkcie 2.1.8. znajduje się zapis: Korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania przeciwdziałającego ryzyku podwójnego finansowania, deklarującego, iż informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach.
Jak należy rozumieć powyższy zapis?
Zapis ten ma na celu zapobieganie ryzyku wystąpienia podwójnego finansowania. Zatem na miejsce utworzone w ramach projektu, w okresie jego realizacji, beneficjent nie może pobierać dotacji celowej z budżetu państwa.

Pytanie 17. W regulaminie konkursu w punkcie 2.1.13 znajduje się zapis: Realizacja projektu w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP zostanie każdorazowo poprzedzona diagnozą stopnia przygotowania ww. grupy docelowej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz analizą zapotrzebowania OWP na określone kompetencje i kwalifikacje. Podmiot przeprowadzający diagnozę ma możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji wspomagających OWP, tj. z uwzględnieniem narzędzi i metodologii opracowanych przez MEN i jednostki podległe lub nadzorowane.
Jak należy rozumieć powyższy zapis? Czy Wnioskodawca sam może przeprowadzić diagnozę?
Wnioskodawca może przeprowadzić analizę samemu lub skorzystać z ww. wsparcia.

Pytanie 16. W regulaminie konkursu w punkcie 3.1.9. jako szczegółowe kryterium dostępu wymieniono: Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy (w tym finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego oraz finansowanie realizacji dodatkowych zajęć OWP nie może przekroczyć 12 miesięcy).
Jak należy rozumieć powyższy zapis?
Finansowanie bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, jak również zajęć dodatkowych i doskonalenie nauczycieli odbywa się w okresie max 12 miesięcy. W pozostałym okresie beneficjent może prowadzić działania adaptacyjne, dostosowawcze oraz przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji działań edukacyjnych.

Pytanie 15. Czy konkursy ogłoszone w Poddziałaniu 11.1.1 lub 11.1.2 obejmują Subregion Południowy, czy trzeba czekać do przyszłego roku?
Konkurs ogłoszony w ramach Poddziałania 11.1.1 obejmuje Subregion Centralny, natomiast Konkurs ogłoszony w ramach Poddziałania 11.1.2 dotyczy Subregionu Zachodniego.
W bieżącym roku, nie przewiduje się organizacji konkursu w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Południowego.

Równolegle, z konkursami 11.1.1 oraz 11.1.2 został ogłoszony konkurs dla Poddziałania 11.1.3, w ramach którego wsparcie, również jest kierowane na edukację przedszkolną. Konkurs ten nie jest ograniczony terytorialnie do Subregionów i obejmuje całe województwo.

Pytanie 14. Czy w projekcie 11.1.3 można stworzyć nowe miejsca na zasadzie punktu przedszkolnego przy szkole?
Konkurs zakłada między innymi możliwość utworzenia dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone. W związku z czym można utworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego np. w punkcie przedszkolnym przy szkole.

Zgodnie z art. 14 p.1 ustawą o systemie oświaty Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.
Obecnie wychowanie przedszkolne może być realizowane w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego: zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych.

Informuję, że beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość Ośrodka wychowania przedszkolnego do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego.

Pytanie 13. Czy oddział specjalny w placówce przedszkolnej musi być utworzony na dzień złożenia wniosku?
Wsparcie możliwe do uzyskania w ramach Poddziałań 11.1.1; 11.1.2 oraz 11.1.3 umożliwia zakładanie zarówno nowych OWP jak i wsparcie dla funkcjonujących OWP.
Nie ma obowiązku, aby OWP był utworzony na dzień złożenia wniosku, OWP musi natomiast funkcjonować w momencie rozpoczęcia realizacji wsparcia dla dzieci.

Pytanie 12. Czy w ramach projektu EFS należy przedłożyć prawo do dysponowania nieruchomością na okres realizacji i czas trwałości projektu (np. umowa najmu na okres określony czas, obecnie przedłużana co 2 lata).
Do wniosku o dofinansowanie projektu nie ma obowiązku dostarczania żadnych dodatkowych załączników, potwierdzających np. prawo do dysponowania nieruchomością na okres realizacji i czas trwałości projektu. Wnioskodawca powinien jednak dysponować ww. dokumentami w przypadku ewentualnej kontroli.
Ponadto informuję, że beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość OWP do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego. Liczba zadeklarowanych w arkuszu organizacyjnym placówki miejsc wychowania przedszkolnego uwzględnia dokładną liczbę miejsc utworzonych w projekcie. IOK będzie weryfikowała spełnienie powyższego warunku, po upływie okresu wskazanego w umowie o dofinasowanie projektu.

Pytanie 11. Czy w ramach konkursu mogą startować przedszkola z oddziałami specjalnymi?
Tak, w ramach przedmiotowego konkursu można wspierać między innymi przedszkola z oddziałani specjalnymi. W przypadku, gdy organem prowadzącym dla placówki przedszkolnej jest Gmina, wówczas to ją należy wykazać jako beneficjenta projektu, dana placówka przedszkolna, będzie wówczas wykazana jako realizator projektu.

Pytanie 10. Czy w ramach 15% wkładu własnego można wnieść wkład niepieniężny, np. w formie wyceny czasu pracy nauczycieli, opłat za wynajem powierzchni.
Tak, do projektu można wnieść między innymi wkład własny – niepieniężny, w związku z czym wycena opłat za wynajem sali, będzie wydatkiem kwalifikowalnym w ramach budżetu projektu. Można również wnieść do projektu jako wkład własny wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zajęć dydaktycznych w projekcie, przy czym będzie to stanowiło wkład własny pieniężny.
Z racji, że zadane pytanie nie precyzuje, czy nauczyciele, których wynagrodzenia będą stanowiły wkład własny, będą zajmowali się nauczaniem w nowych, czy już istniejących placówkach OWP, oraz czy będą uczyć w ramach zajęć dodatkowych, czy podstawy programowej, pragnę podkreślić, że wnoszenie do projektu wkładu własnego pochodzącego z dotacji lub subwencji jest możliwe, pod warunkiem, że nie prowadzi do podwójnego finansowania.

Pytanie 9. Dla konkursów dotyczących Wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, wkład własny wnioskodawcy został określony na poziomie 15% wartości projektu.
Jednostka samorządu terytorialnego zaplanowała, iż wniesie do projektu wkład własny w formie niepieniężnej - będą to sale lekcyjne, wykorzystywane do zajęć dla nowo utworzonych grup, jak i do zajęć dodatkowych w ramach projektu. Czy wysokość takiej formy wkładu może zostać podana we wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie zarządzenia prezydenta miasta w sprawie ustalania zasad najmu i użyczania pomieszczeń w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, gdzie określono jednolitą stawkę za 1 godzinę dydaktyczną dla wszystkich szkół i przedszkoli w mieście, które użyczają lub najmują pomieszczenia?
Tak, można wnieść do projektu wkład własny – niepieniężny – np. w formie udostępnienia sal lekcyjnych. Uzasadnieniem do przyjętej wysokości stawki, może być np. zarządzenie prezydenta miasta, zatwierdzające stawkę za 1 godzinę dydaktyczną dla wszystkich szkół i przedszkoli w mieście, które użyczają lub najmują pomieszczenia. W budżecie projektu należy przedstawić stosowne uzasadnienie argumentujące przyjętą wysokość stawki dla danej pozycji budżetowej.

Pytanie 8. Kryteria wyboru – Potrzeba realizacji projektu została uzgodniona z gminą, na terenie której projekt będzie realizowany (opis - deklaracja we wniosku aplikacyjnym)
Pytania:
- w przypadku przedszkola niepublicznego gmina może nie wyrazić woli, aby powstawały nowe miejsca wychowania przedszkolnego na terenie gminy pomimo, że istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi (zgłoszenia rodziców, którzy chcieliby zapisać dziecko do przedszkola niepublicznego zapewniającego np. wyższą jakość opieki i wychowania), co w tej sytuacji ma zrobić Projektodawca?
- ośrodek wychowania przedszkolnego jest położony w jednej gminie, ale uczęszczają (i będą uczęszczać w ramach projektu) do niego dzieci z kilku gmin (z województwa śląskiego). Czy w tej sytuacji należy mieć uzgodnienia z wszystkimi gminami?
Kryterium mówiące o potrzebie uzgodnienia realizacji projektu z gminą, na terenie której projekt będzie realizowany, jest obowiązkowym kryterium 0/1 dla konkursu RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15, brak wykazania stosownej deklaracji we wniosku będzie skutkował odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Beneficjent nie ma obowiązku dołączania do wniosku o dofinansowanie projektu, żadnych dodatkowych załączników dokumentujących porozumienie, powinien jednak posiadać stosowny dokument obrazujący to porozumienie (np.. uchwałę gminy, protokół ze spotkania, notatkę, list intencyjny), o który może poprosić IZ na etapie kontroli projektu.

Brzmienie kryterium wskazuje, że beneficjent powinien zawrzeć uzgodnienie o potrzebie realizacji projektu, z gminą na terenie której projekt będzie realizowany. Zatem jeśli dane przedszkole świadczy swoje usługi na terenie jednej gminy, a część osób korzystających z usług przedszkola zamieszkuje na terenie innych gmin, wówczas beneficjent jest zobowiązany do realizacji projektu w porozumieniu jedynie z tą gminą, na terenie której dana placówka się znajduje i świadczy swoje usługi.

Pytanie 7. Czy w ramach konkursu RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15 możemy otrzymać dofinansowanie na utworzenie nowego niepublicznego przedszkola terapeutycznego dla dzieci z niepełnosprawnościami w woj. śląskim?
Tak, w ramach możliwych do realizacji typów operacji, można między innymi: utworzyć dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne.

Pytanie 6. Czy w ramach wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych można zatrudnić pielęgniarkę dla dziecka wymagającego specjalistycznej opieki (zamiast asystentki)? Dziecko wymaga cewnikowania i konieczna jest opieka pielęgniarki w godzinach 10.00- 13.00. W przedszkolu nie ma pielęgniarki, przychodzi raz tygodniu.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, wnioskodawca w celu upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci z niepełnosprawnościami może zastosować finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym np. zatrudnienie asystenta dziecka, dostosowania posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę. Przy czym informuję, że łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 000,00 PLN.

Pytanie 5. Jakie są warunki, które musi spełnić przedszkole aby nie tworząc dodatkowych miejsc móc objąć wsparciem dzieci niepełnosprawne?
Obowiązek tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego nie dotyczy realizacji projektów kierowanych wyłącznie dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Pytanie 4. Czy przedszkole ma obowiązek kontynuowania zajęć prowadzonych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu? Projekt dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami i nie przewiduje tworzenia dodatkowych miejsc w przedszkolu.
Obowiązek zachowania trwałości projektu, w okresie co najmniej 2 lat od zakończenia jego realizacji, rozumianej jako instytucjonalna gotowość Ośrodka wychowania przedszkolnego do świadczenia usług przedszkolnych dotyczy nowoutworzonych miejsc w projekcie.
Beneficjent organizujący wsparcie wyłącznie do grupy dzieci z niepełnosprawnościami polegające na organizacji zajęć dodatkowych, nie ma obowiązku zachowania trwałości wypracowanych w projekcie działań.
Aby wsparcie w ramach projektu polegającego na organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami zostało zaplanowane poprawnie, beneficjent musi uwzględnić w projekcie następujące elementy:
- dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej w konkretnej gminie/mieście, z uwzględnieniem możliwości ich kontynuacji, np. przez nauczycieli wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu;
- dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem;
- dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w Ośrodku wychowania przedszkolnego, w których w takim samym zakresie nie były one finansowane od co najmniej 12 miesięcy.

Pytanie 3. Czy w przypadku projektu skierowanego wyłącznie do dzieci z niepełnosprawnościami możliwe jest objęcie wsparciem także ich rodziców, np. w postaci konsultacji ze specjalistami (psychologiem, psychiatrą, neurologiem, prawnikiem) oraz w postaci imprez integracyjnych (pikników rodzinnych, paraolimpiad)?
Zgodnie z regulaminem konkursu, rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci, mogą stanowić grupę docelową projektu, jednak nie przewidziano dla nich bezpośrednich form wsparcia możliwych do realizacji w ramach konkursu.
Zatem rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci mogą stanowić grupę docelową w ramach projektu i będą mogli skorzystać z form wsparcia takich jak np. konsultacje z psychologiem, neurologiem lub psychiatrą, pod warunkiem, że wsparcie to ma charakter uzupełniający do wsparcia kierowanego dla dzieci, a działania te nie generują dodatkowych kosztów w budżecie wynikających z udziału rodziców lub opiekunów prawnych.
Organizacja pikników rodzinnych, czy paraolimpiady jako odrębnego działania, wykracza, poza katalog możliwych do realizacji form wsparcia przewidzianych w konkursie. Działania tego typu mogą stanowić element prowadzonych zajęć dodatkowych, w projekcie, pod warunkiem, że są one uzasadnione i wynikają z indywidualnych potrzeb rozwojowych /edukacyjnych dzieci.
Jednocześnie przypominam, że zajęcia dodatkowe mogą dotyczyć:
- zajęć specjalistycznych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
- zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
- zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
- zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.

Pytanie 2. Czy przedstawiony w regulaminie warunek "dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w takim samym zakresie nie były one finansowane od co najmniej 12 miesięcy" odnosi się także do dodatkowych zajęć finansowanych z projektów UE w perspektywie finansowej 2007-2013?
Zapis ten dotyczy wszystkich zajęć dodatkowych organizowanych w danych Ośrodku wychowania przedszkolnego, bez względu na ich źródło finansowania, w tym również zajęć sfinansowanych z projektów UE w perspektywie finansowej 2007-2013.

Pytanie 1. Czy w przypadku projektu skierowanego wyłącznie do dzieci z niepełnosprawnościami polegającym na organizacji dodatkowych zajęć można zaplanować dodatkowe zajęcia integracyjne/włączające z dziećmi w normie rozwojowej w odniesieniu do przedszkoli integracyjnych bez utworzenia dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego?
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i każdorazowo musi towarzyszyć jej wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym w nowo utworzonym albo we wspartym Ośrodku wychowania przedszkolnego. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami, co oznacza że realizacja dodatkowych zajęć dla tej grupy dzieci nie musi być działaniem dodatkowym w stosunku do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc przedszkolnych.

W związku z powyższym jeśli projekt obejmie wsparciem zarówno dzieci z niepełnosprawnościami, jak i dzieci w normie rozwojowej, wówczas projektodawca jest zobligowany do stworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

W opinii IZ, jeśli udział dzieci w normie rozwojowej w zajęciach dodatkowych jest niezbędny do wyrównania deficytów edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością, a ich udział nie generuje dodatkowych kosztów w budżecie, dzieci te mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Wówczas nie należy jednak ich wykazywać w opisie grupy docelowej, a ich uczestnictwo będzie stanowiło wartość dodaną projektu.

 PYTANIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁAŃ 11.1.1; 11.1.2 oraz 11.1.3 w zakresie kwalifikowalności wydatków
Pytanie 6. Czy można sfinansować w ramach cross-financingu monitoring zewnętrzny w przedszkolu? Jeśli tak, to czy należy go ująć w budżecie w ramach kosztów bezpośrednich?
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Podrozdziałem 6.2 pkt 3) wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu. Tym samym, jeśli Beneficjent wykaże niezbędność niniejszego wydatku dla prawidłowej realizacji projektu, wówczas może on stanowić wydatek kwalifikowalny.
Ponadto, zgodnie z Wytycznymi, Podrozdziałem 8.7 pkt 3) w przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:
a) zakupu nieruchomości,
b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

Zgodnie z powyższym, monitoring zewnętrzny w przedszkolu nie jest wydatkiem w ramach cross-financingu. Niemniej jednak należy pamiętać, iż jest to zakup w ramach środków trwałych, a zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 środki trwałe, ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu, dzielą się na:
a) środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie pracowni komputerowych w szkole),
b) środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia), przy czym, w tym przypadku należy mieć na uwadze fakt, iż wydatki poniesione na zakup wskazanych środków trwałych, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu. W takim przypadku rozlicza się odpisy amortyzacyjne, zgodnie z sekcją 6.12.2 Wytycznych.

Ponadto, w ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu, chyba że inny limit wskazano dla danego typu projektów w PO lub SZOOP. Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne.
Niezbędność wydatku zostanie stwierdzona podczas oceny merytorycznej projektu, gdzie pod uwagę zostanie wzięty bezpośredni związek wydatku z celem projektu, konieczność jego poniesienia w aspekcie zaplanowanych działań i wskaźników dla projektu.

Pytanie 5. Czy w przypadku JST wydatek o niskiej kwocie np. 1 000,00 zł lub 10 000,00 zł, czy ma być ponoszony tylko z PZP, czy ma być stosowana też jedna z procedur zasady konkurencyjności?
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podstawową zasadą kwalifikowania wydatków jest ich zgodność z przepisami prawa krajowego i unijnego. Ponadto, w przypadku zamówień o wartości do 20 tys. PLN netto włącznie (bez podatku od towarów i usług VAT) Beneficjent zobligowany jest do stosowania obowiązujących u siebie procedur wewnętrznych. Natomiast, w przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

Pytanie 4. Czy w sytuacji, gdy wnioskodawcą jest Gmina, a realizatorem np. zespół szkół, to czy w wyniku postępowania na usługę edukacyjną można zatrudnić do projektu na umowę zlecenie, nauczyciela zatrudnionego w danej placówce na ½ etatu, w przypadku, gdy zgłosił on swoją ofertę i została ona wybrana, jako najbardziej korzystna?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podrozdział 6.16.2 pkt 2) wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta, tj. osobą zatrudnioną na podstawie stosunku pracy są niekwalifikowalne, przy czym nie dotyczy to umów o dzieło.
Ponadto nauczyciela należy zatrudnić w oparciu o:
• Ustawę Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. Dz.U.2014.191 -j.t.
oraz
• Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz.U.2004.256.2572

Pytanie 3. Czy wkładem własnym do projektu, mogą być koszty zarządzania wnoszone w ramach kosztów pośrednich?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny oznacza środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania. Wobec powyższego wkład własny może być ponoszony w ramach kosztów pośrednich i nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte stawką ryczałtową.
Pytanie 2. Czy projekt techniczny dotyczący dostosowania pomieszczeń na potrzeby utworzenia miejsc opieki przedszkolnej może być kosztem kwalifikowalnym w projekcie współfinansowanym ze środków EFS? Czy koszt taki stanowi cross-financing?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:
a) zakupu nieruchomości,
b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

Należy mieć na względzie, że zgodnie z ww. Wytycznymi w ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu, chyba że inny limit wskazano dla danego typu projektów w Programie Operacyjnym lub Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych. Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne.
W związku z powyższym projekt techniczny może być wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, o ile prace dostosowawcze, których dotyczy projekt, są zasadne względem zaplanowanych w projekcie działań.
Ponadto zakwalifikowanie projektu technicznego, jako wydatku kwalifikowalnego do projektu, jest możliwe, pod warunkiem, że jego opracowanie jest konieczne w rozumieniu Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. zgodnie z art. 28; 29 i 30.

Jeśli wydatek nie spełnia wyżej wspomnianych przesłanek, projekt techniczny, będzie wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie. Jeśli natomiast wydatek zostanie uznany za zasadny, wówczas nie będzie on stanowił wydatku wpisującego się w limit cross-finanncingu.

Pytanie 1. Proszę o interpretację, jak zapisy mówiące o przypadku, gdy wszystkie działania/zadania projektu realizowane są z zastosowaniem trybu konkurencyjnego (zasada konkurencyjności lub PZP) stosowanie uproszczonych metod jest zakazane, mają się do obowiązku rozliczania projektu przy użyciu uproszczonych metod rozliczania projektu do 100 000,00 euro?
W przypadku, gdy wszystkie działania/zadania projektu są realizowane z zastosowaniem trybu konkurencyjnego (zasada konkurencyjności lub pzp), realizacja projektu o wartości do 100 000 EUR następuje na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków w przypadku kosztów bezpośrednich oraz stawką ryczałtową w przypadku kosztów pośrednich.
W sytuacji, kiedy tylko część działań/zadań projektu jest realizowana z zastosowaniem ww. trybu, istnieje możliwość stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków.

PYTANIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁAŃ 11.1.1; 11.1.2 oraz 11.1.3
Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Pytanie 7. W pkt. 3.2.13 regulaminu konkursu wprowadzono szczegółowe kryterium dostępu: potrzeba realizacji projektu została uzgodniona z gminą, na terenie której projekt będzie realizowany.
W jaki sposób należy udowodnić spełnienie tego kryterium? Czy wystarczy jedynie deklaracja w odpowiednim punkcie wniosku o dofinansowanie? Czy też Wnioskodawca powinien posiadać jakiś odrębny dokument potwierdzający, że realizacja projektu została skonsultowana w gminie? Jeżeli ww. dokument jest potrzebny to jaką powinien mieć formę?
Kryterium to jest weryfikowane na podstawie deklaracji zawartej przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto Wnioskodawca powinien posiadać odrębny dokument potwierdzający, że realizacja projektu została skonsultowana z gminą na terenie której projekt jest realizowany. Kształt dokumentu potwierdzający potrzebę realizacji projektu, może przybrać dowolną formę, na jaką zdecyduje się beneficjent oraz gmina na terenie której projekt będzie realizowany. Może to być np. notatka lub protokół ze spotkania, list intencyjny lub odrębna uchwała rady gminy. Na etapie składania wniosku o dofinasowanie, beneficjent nie dostarcza wspomnianego dokumentu. Beneficjent zobowiązany jest jednak do posiadania przedmiotowego dokumentu, o którego okazanie może zostać poproszony na etapie ewentualnej kontroli.
Pytanie 6. W pkt. 2.2.34 znajduje się zapis: beneficjenci, którzy zaliczą VAT do wydatków kwalifikowanych będą zobowiązani dołączyć do wniosku o dofinansowanie „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”.
Czy ma ono zostać sporządzone na druku, który znajduje się w załącznikach do umowy o dofinansowanie (Załącznik nr 3) czy też na jakimś innym formularzu?
Oświadczenie znajduje się w części G wniosku o dofinansowanie projektu „Oświadczenia beneficjenta” i jest jego integralną częścią. Do wniosku o dofinansowanie nie należy dołączać dodatkowego oświadczenia o podatku VAT.
Natomiast załącznik nr 3 do umowy o dofinasowanie projektu, należy dostarczyć do IZ przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, po jego wybraniu do dofinansowania.

Pytanie 5. Czy projekt skierowany wyłącznie do dzieci z niepełnosprawnościami, w ramach którego zorganizowane zostaną m.in. zajęcia z komunikacji alternatywnej. Efektywne przeprowadzenie tego typu zajęć wymagać będzie zakupu tabletów wraz z oprogramowaniem specjalistycznym dla dzieci objętych wsparciem. Ze względu na niepełnosprawność dzieci zakup standardowych tabletów będzie nieracjonalne. Dla efektywnego wykorzystania tabletów niezbędny jest zakup sprzętu z ekranem 21" oraz wyposażonego w specjalną osłonę, których koszt kształtowałby się w granicach 2 000 zł. Czy w ramach przedmiotowego konkursu możliwy jest zakup tego typu sprzętu jeśli w Taryfikatorze określono stawkę jednostkową dla tabletów na poziomie 500zł?
Zgodnie z zapisami Wykazu dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”, w przypadku przekroczenia stawki wykazanej w taryfikatorze, Beneficjent jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność, uzasadnienia zaistniałej sytuacji.Dlatego też, ze względu na indywidualne potrzeby np. uczestnika projektu i specyfikę oferowanego wsparcia, istnieje możliwość zakupu sprzętu/towaru/usługi w kwocie przekraczającej stawkę wykazaną w taryfikatorze. Wówczas poniesienie wydatku i przyjęta stawka wymaga szczegółowego uzasadnienia przyjętego rozwiązania.
Pytanie 4. Planuje się zorganizować zajęcia o charakterze terapeutycznym z uwzględnieniem muzyki, która będzie skierowana dla dzieci, dla których zostaną utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego. Zajęcia te będą również skierowane do dzieci uczęszczających do placówki, w której zostały zwiększone miejsca, a dzieci te nie korzystały z takich zajęć w okresie ostatnich 12 miesięcy. Zajęcia te będą się odbywały w podstawie programowej jak również po godz. 17.00 dla dzieci z naszego przedszkola. Czy możemy zorganizować takie zajęcia w ramach projektu?
Tak, można zrealizować zajęcia dodatkowe w ramach projektu, zarówno dla nowo przyjętych dzieci, jak również do dzieci, już uczęszczających do danego ośrodka wychowania przedszkolnego, pod warunkiem, że zajęcia te nie były finansowane w tym samym zakresie przez ostatnie 12 miesięcy. Z przedstawionego opisu wynika, że zaplanowane wsparcie spełnia wszystkie warunki wskazane w regulaminie konkursu.
Pytanie 3. Regulamin konkursu w punkcie 2.1.7 mówi, że: "Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w których zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, odbywa się także przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy."
Zapis ten określa górną granicę finansowania działalności nowopowstałych miejsc, natomiast nie precyzuje czy okres dotyczy tylko czasu, kiedy z nowopowstałego miejsca korzystają dzieci. Przykładowo czy okres wakacyjny, kiedy dzieci nie będą uczęszczać do przedszkola należy wliczać w okres 12 miesięcy finansowania projektowego? Czy można podzielić ten okres i wyłączyć z niego wakacje?
Kryterium dostępu Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy (w tym finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego oraz finansowanie realizacji dodatkowych zajęć OWP nie może przekroczyć 12 miesięcy), precyzuje jedynie górną granice finansowania działalności bieżącej ośrodka wychowania przedszkolnego i okresu realizacji projektu i ten zakres będzie dzięki niemu weryfikowany.
Wnioskodawca oprócz spełnienia kryteriów dostępu, jest zobowiązany do wskazania w projekcie wskaźników obligatoryjnych. Jednym z nich jest wskaźnik produktu Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie, dla którego zgodnie z definicją wlicza się liczbę nowo utworzonych miejsc dla dzieci w: ośrodkach wychowania przedszkolnego (tj. przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego), istniejącej bazie oświatowej, nowej bazie lokalowej w wyniku wsparcia udzielonego w projekcie. Wsparcie polega na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy.
Zgodnie z wyżej wskazaną definicją, projekt musi zakładać prowadzenie i finansowanie działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego przez okres równy 12 miesięcy, aby móc uzyskać pozytywną ocenę w części dotyczącej oceny wskaźników. Dlatego też wnioskodawca powinien zapewnić wsparcie również w okresie wakacyjnym.


Pytanie 2. Czy w ramach ogłoszonego konkursu RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15 jednostka samorządu terytorialnego będąca członkiem Związku ZIT może złożyć:
a. jedynie taki wniosek o dofinansowanie projektu, który jest komplementarny dla projektu złożonego w ramach Podziałania 12.1.1.- Infrastruktura Wychowania przedszkolnego - ZIT ?
b. wniosek dotyczący zwiększenia liczy miejsc w już istniejącym przedszkolu - projekt taki wpisuje się w Strategię Subregionu Centralnego, jednak nie jest powiązany z projektem inwestycyjnym złożonym w ramach Poddzialania 12.1.1.?
Co do zasady, w ramach konkursu RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15, jak również w ramach konkursu RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15 można złożyć projekt, który nie jest komplementarny z projektem złożonym w ramach Poddziałania 12.1.1.
Projekt, planowany do sfinansowania w ramach ww. konkursów musi wpisywać się w Strategię danego ZIT/RIT, jednak nie musi być komplementarny z projektem infrastrukturalnym złożonym w ramach Poddziałania 12.1.1. Projekt taki musi wpisywać się w możliwe do realizacji typy projektów tj:
Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oparte na subregionalnej analizie deficytów, w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego zawartej w strategii ZIT, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:
a. utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,
b. wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
c. podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
d. rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

Formy wsparcia wskazane w lit. b, c i d mogą być realizowane wyłącznie, jako uzupełnienie działań w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (nie dotyczy realizacji wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami).
Ponadto informuję, że jeśli beneficjent zamierza realizować projekt w ramach Poddziałania 12.1.1, wówczas, musi zajść komplementarność do projektu realizowanego w ramach EFS, który będzie miał charakter wiodący wobec projektu realizowanego w ramach EFRR.

Pytanie 1. Czy koszt użytkowania sali przedszkolnej w budynku np. po termomodernizacji sfinansowanym ze środków EFRR może stanowić wkład własny w projekcie EFS?
Jeśli termoizolacja budynku została sfinansowana ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, to zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków, poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych z ww. źródeł może oznaczać podwójne finansowanie.
Podwójne finansowanie występuje w sytuacji, w której beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.
Mając na uwadze rodzaj i charakter poszczególnych wydatków np. roboty remontowo-budowlane oraz udostępnienie sal na potrzeby projektu EFS, to należy uznać, że w opisanym przypadku, nie zachodni zrefundowanie/poświadczenie czy rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.
W związku z powyższym wniesienie wkładu własnego np. w postaci wynajęcia sal lekcyjnych na potrzeby realizacji projektów w ramach EFS w budynku, w którym wcześniej dokonano prac remontowo-budowlanych finansowanych np. z EFRR nie będzie stanowiło podwójnego finansowania.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś