Przejdź do treści głównej

Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego (RPSL.11.01.04-IZ-01-24-002/15)


Pytanie 18. Czy w przypadku realizacji 3 typu projektu i zaplanowania w nim zadania dotyczącego wsparcia ucznia młodszego z kl. I szkoły podstawowej w zakresie zajęć logopedycznych uczeń ten ma zostać wykazany we wskaźniku specyficznym Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem w programie czy nie?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wskaźnik liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem w programie dotyczy objęcia wparciem bezpośrednim uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu. Definicja ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjni została wskazana w Regulaminie konkursu na stronie 3. W definicji tej wprost wymieniono ucznia z zaburzeniami (wadami wymowy)  jako ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym przypadku uczeń młodszy jest tożsamy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pytanie 17. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych należy zagwarantować, że minimum 70% uczestników programu zostanie objętych zajęciami, których zakres tematyczny wpisuje się w katalog kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

Czy minimum 70% uczestników naszego pojedynczego projektu ma zostać objętych zajęciami, których zakres tematyczny wpisuje się w katalog kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, czy też na poziomie projektu nie jest to wymagane?
Nie ma formalnego wymogu aby 70% uczestników na poziomie każdego z projektów brało udział w zajęciach dotyczących kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Przypominam jednak o fakcie, iż w ramach przedmiotowego konkursu jako wskaźnik obligatoryjny dla wszystkich wnioskodawców określono m. in.: liczbę uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie. Nieosiągnięcie tego wskaźnika jest jednoznaczne z nieuzyskaniem rekomendacji do dofinansowania, a zachwianie proporcji pomiędzy zadaniami ukierunkowanymi na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy a innymi (nie ukierunkowanymi na rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy), które powinny stanowić jedynie uzupełnienie projektu może spowodować uzyskanie mniejszej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej.

Pytanie 16. W przypadku 3 typu projektu współpraca z rodzicami jest obligatoryjna, czy oznacza to, że rodzice wszystkich uczniów objętych wsparciem też muszą zostać objęci wsparciem?
Nie wszyscy rodzicie muszą zostać objęci wsparciem w ramach projektu. Podstawą do objęcia rodziców wsparciem jest diagnoza sytuacji problemowej oraz potrzeby uczniów.

Pytanie 15. Jak należy rozumieć „działania”, tj. jeżeli szkoła np. poniosła wydatki z tytułu zakupów sprzętu, pomocy itp., ale nie są to wydatki, które ponosi co roku, a jedynie tak się złożyło, że dokonała ich w roku 2015.

Czy oznacza to, że wydatki te nie mogą się zmniejszyć w kolejnych latach i wliczają się do nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
Jako działania zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu należy rozumieć działania zaliczone do katalogu wymienionego w pkt. 2.1.20 tj.:
i.   zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
ii.    zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, organizowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
iii.   warsztatów,
iv.   porad i konsultacji
v.    zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Należy zaznaczyć, iż zakup sprzętu do realizacji tych zajęć nie będzie wliczany do tzw. nakładów.

Pytanie 14. Wnioskodawca chce realizować 3 typ projektu. Wskaźniki: Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych i Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych mówią o sprzęcie TIK. Czy ten sprzęt to np. laptop, tablet, tablica interaktywna z oprogramowaniem? Czy jeżeli planujemy zakup samego programu komputerowego (bez komputera, notebooka itp.) diagnozującego i wspomagającego ucznia młodszego z klasy I szkoły podstawowej zagrożonego dysleksją, to będzie to musiało być ujęte w ww. wskaźnikach jako sprzęt? Czy zakup jedynie programów komputerowych lub dostępów do edukacyjnych platform internetowych jest traktowany jako sprzęt TIK?
Poniżej zamieszczony został link do Szczegółowego wykazu pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK. Są to rekomendacje, które ukazały się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.efs.gov.pl

http://efs.men.gov.pl/index.php/fundusze/cyfrowa-szkola

Zakup jedynie programów komputerowych lub dostępu do edukacyjnych platform internetowych nie jest traktowany jako doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w zakresie TIK.

Pytanie 13. Jeżeli w ramach 3 typu projektu przewidziano m.in. zadanie pod nazwą wsparcie ucznia młodszego (I klasa szkoły podstawowej) to co w przypadku jeżeli żaden wskaźnik przewidziany dla projektu nie pasuje do zadania. Oczywiście wnioskodawca osiągnie wszystkie wymagane wskaźniki, również wskaźnik specyficzny dla 3 typu projektu, ale w innych zadaniach. W ramach wsparcia ucznia młodszego nie przewidujemy zakupu sprzętu TIK (mamy własny), nie kształcimy w ramach kompetencji kluczowych i nie wyposażamy pracowni przyrodniczej. Czy można samemu dodawać jakieś wskaźniki czy też jest to katalog zamknięty?
Katalog wskaźników jest katalogiem zamkniętym. Dodawanie wskaźników jest możliwe jedynie w sytuacji rozliczania projektu uproszczonymi metodami. Jednak te wskaźniki mają za zadanie weryfikację stopnia realizacji zdania. Dodatkowo trudno wyobrazić sobie sytuację, w której żaden ze wskaźników nie będzie realizowany w ramach przedmiotowego zadania (brak informacji jakie działania zostały zaplanowane). Nie ma jednak konieczności aby każde zadanie projektowe ukierunkowane było na realizację wszystkich wskaźników. Możliwe jest aby pierwsze zadanie realizowało np. tylko 2 wskaźniki a drugie zadanie pozostałe 4, co ogólnie w ramach całego projektu przyczyni się do realizacji wszystkich wskaźników obligatoryjnych w ramach projektu.

Pytanie 12. W pkt. A. 4 wniosku o dofinansowanie „Podmiot realizujący projekt” należy odpowiedzieć na pytanie „Czy realizacja projektu zostanie powierzona innemu podmiotowi niż wnioskodawca?”. W odpowiedziach na pytania dot. 11.1.4 pojawia się informacja, że należy wskazać szkoły jako realizatora. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie czy jeżeli wnioskodawcą jest gmina, a projekt obejmuje np. 3 szkoły to jako realizatora należy wskazać każdą ze szkół? Czy jeżeli gmina planowała tak jak w poprzednich projektach, że realizatorem będzie jej jednostka, która zajmuje się oświatą (np. zespół jednostek oświatowych), to czy obecnie nie jest to możliwe? Trudno sobie bowiem wyobrazić, że realizatorem będą i szkoły i jednostka gminy zajmująca się oświatą.
Wybór realizatora projektu należy do Wnioskodawcy. Może być to zarówno każda ze szkół, która weźmie udział w projekcie jak i jednostka zajmująca się oświatą w obrębie danej gminy.

Pytanie 11. Czy na podstawie jednej diagnozy szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół mogą być realizowane projekty przez różne podmioty np. jeden realizuje projekt dla uczniów uzdolnionych a drugi realizuje projekt dla uczniów z potrzebą wyrównania dysproporcji edukacyjnych?
W przypadku posiadania diagnozy sytuacji problemowej jednej szkoły, w której opisane są deficyty edukacyjne uczniów słabszych jak i sytuacja uczniów zdolnych, należy podjąć działania, które odpowiadają w pełni na zdiagnozowane potrzeby edukacyjne. Wsparciem należy wtedy objąć wszystkich uczniów, zgodnie z diagnozą szkoły. Dwa różne podmioty chcące w tym momencie objąć wsparciem różnych uczniów, mogą zawrzeć partnerstwo i podzielić się realizacją zadań w takim przypadku. Co do zasady, diagnoza powinna być przeprowadzona dla każdej szkoły osobno, chyba, że jest kompleksowa i opisuje sytuację Zespołu Szkół.

Pytanie 10. Czy wskaźnik dot. liczby uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe będzie weryfikowany poprzez wyniki egzaminu zewnętrznego?
IOK informuje, iż co do zasady Wnioskodawca sam we wniosku o dofinansowanie projektu określa sposób pomiaru tego wskaźnika, co nie oznacza jednak, iż każdy ze sposobów pomiaru będzie akceptowany na etapie oceny merytorycznej. Sposób pomiaru powinien w rzetelny sposób odzwierciedlać stan faktyczny oraz być miarodajny.

Pytanie 9. Czy system LSI waliduje błędy?
Tak system LSI waliduje potencjalne błędy, które mogą się pojawić podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Pytanie 8. Czy stworzenie pracowni międzyszkolnej może być opisane jako odrębne zadanie?
Utworzenie pracowni międzyszkolnej musi być ściśle powiązane z jednym z zadań merytorycznych. W utworzonej pracowni powinny odbywać się zajęcia finansowane w ramach projektu.

Pytanie 7. Jeśli w projekcie pojawią się uczniowie niepełnosprawni, to czy należy ich ująć tylko we wskaźniku Liczba uczniów z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie czy może we wskaźniku Liczba uczniów z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie oraz Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem w programie?
Uczniów z niepełnosprawnościami uwzględniamy w dwóch wskaźnikach specyficznych określonych w przedmiotowym konkursie.

Pytanie 6. Czy wskaźnik Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie dotyczy również zakupu pracowni międzyszkolnych, jeśli tak to czy ten wskaźnik określa ilość szkół korzystających ze wspólnej pracowni, czy szkołę w której powstała wspólna dla kilku szkół pracownia międzyszkolna. Jaka jest wartość tego wskaźnika w przypadku gdy pracownia międzyszkolna powstała w jednej z czterech użytkujących ją szkół lub powstała w innym miejscu wyznaczonym przez gminę lub powiat  na użytek tych czterech szkół?
Pracownia międzyszkolna doposażona w ramach projektu znajdować się będzie na terenie jednej ze szkół, które są objęte wsparciem i biorą udział w projekcie. W takim przypadku wskaźnik  Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie będzie odnosił się jedynie do tej jednej szkoły, w której utworzono przedmiotową pracownię. Każdorazowo pracownia doposażona w ramach projektu musi znajdować się w szkole lub placówce systemu oświaty. Nie ma możliwości aby taka pracownia znajdowała się w innym miejscu.

Pytanie 5. Projekt ma być skierowany do  uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, w którego skład wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Gimnazjum specjalne. Uczniowie gimnazjum zgodnie z ustawą o szkolnictwie specjalnym  mogą się w nim kształcić do 21 roku życia, natomiast uczniowie  Liceum i Szkoły zawodowej mogą się uczyć do 24 roku życia. W związku z tym Wnioskodawcy nasuwa się pytanie, czy uczniowie tych szkół po ukończeniu 18 roku życia mogą być uczestnikami projektu?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu grupę docelową projektu mogą stanowić: uczniowie i wychowankowie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, w tym szkół artystycznych i zawodowych, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) i  specjalnych. Tym samym jeżeli osoba w wieku powyżej 18 roku życia posiada status ucznia/wychowanka w Gimnazjum, Liceum, Szkole zawodowej (z wykluczeniem szkół dla dorosłych), to taka osoba może brać udział w projekcie.

Pytanie 4. Jeżeli Wnioskodawca chciałby przeprowadzać dodatkowe zajęcia dla uczniów, to czy istnieje możliwość oddelegowania do ich przeprowadzenia osób zatrudnionych w danej szkole, czy trzeba zatrudnić osoby z poza szkoły?
Nauczyciele zatrudnieni w szkole mogą prowadzić zajęcia dodatkowe opierając się na zapisach znowelizowanej Karty Nauczyciela. Można także zatrudnić nauczyciela na umowę o pracę opierając się na zapisach ustawy o systemie oświaty.

Pytanie 3. Jeżeli projekt kończy się zadaniem stricte merytorycznym, to kiedy będzie czas na jego rozliczenie?

Przykład: Ostatnie zajęcia dla uczniów odbędą się 27 czerwca i wtedy też nastąpi koniec projektu. Co w takim razie z rozliczeniem projektu?
Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie, niezależnie od tego, na jakich zasadach jest rozliczany projekt, końcowy wniosek o płatność przy jednoczesnym zwrocie niewykorzystanych transz dofinansowania na rachunek IZ, składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu. Jednocześnie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie, pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu, zostaną poniesione do 31 grudnia 2023 r. oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. W takim przypadku wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych.

W związku z powyższym, tak jak w przypadku projektów rozliczanych w ramach PO KL, po zakończeniu realizacji projektu możliwe jest kwalifikowanie wydatków poniesionych po dniu wskazanym jako dzień zakończenia realizacji projektu, o ile wydatki te odnoszą się do zadań realizowanych w okresie wdrażania projektu oraz zostały poniesione przed złożeniem końcowego wniosku o płatność.

Pytanie 2. Czy jeśli uczeń w ramach projektu zostanie objęty wsparciem jedynie w zakresie doradztwa zawodowego, to czy można go zaliczyć do wskaźnika liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych?
Zajęć z doradztwa zawodowego nie można zaliczyć do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe niezbędnych na rynku pracy. Tym samym zajęcia te nie mają wpływu na osiągnięcie wskaźnika Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.

Pytanie 1. Gdy szkoła ma zamiar doposażyć pracownię integracji sensorycznej w ramach 3 typu projektu, to czy można ją zaliczyć do wskaźnika Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie?
Zgodnie z definicją wskaźnika zamieszczoną w Regulaminie konkursu wskaźnik zostanie osiągnięty, jeżeli zostanie doposażona przynajmniej jedna pracownia z pośród pracowni z przedmiotów przyrodniczych: przyrody, biologii, chemii, geografii i fizyki oraz pracownia matematyczna.

Pytania dotyczące kwalifikowalności wydatków dla konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ-01-24-002/15

Pytanie 4. Pytanie dotyczy konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 odnośnie wniesienia wkładu własnego do projektu. Fundacja chce realizować projekt we współpracy z zespołem szkół. W ramach wkładu własnego szkoła chce wnieść sale szkoleniowe przeznaczone na realizację zajęć w ramach typu 1 i 2 projektu, a także typu 4. Czy taki wkład może być wniesiony, jeśli szkoła podlega jednostce samorządu terytorialnego i czy nie istnieje tu zagrożenie podwójnym finansowaniem?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 6.10 pkt. 2):
„Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez Beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa(…)”. Tym samym, w świetle Wytycznych, istnieje możliwość wniesienia wkładu własnego w postaci sal szkoleniowych przez szkoły, których uczniowie są adresatami wsparcia w projekcie, jeśli obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
Dalej, w odniesieniu do zapytania dotyczącego ewentualnego podwójnego finansowania, należy zwrócić uwagę na zapis Podrozdziału 6.7, pkt 2) lit h) Wytycznych, zgodnie z którym z podwójnym finansowaniem mamy do czynienia w sytuacji, „w której Beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych”. Przepis ten obowiązuje również podmiot wnoszący dany wkład własny, a więc w tym przypadku szkoły. Jeśli ww. okoliczności nie występują w tym przypadku, wówczas nie mamy do czynienia z podwójnym finansowaniem.

Pytanie 3. Jak należy skalkulować wkład własny niepieniężny w sytuacji, gdy beneficjentem projektu jest stowarzyszenie, a szkoła w tym projekcie uczestniczy i udostępnia swoje sale na potrzeby jego realizacji. Czy kalkulacja wkładu własnego może zawierać zysk tzn. być ceną wynajmu za który szkoła wynajmuje pomieszczenia stowarzyszeniu czy jednak, jako że to uczniowie tej szkoły będą uczestniczyć w projekcie należy skalkulować wkład niepieniężny po kosztach użyczenia czyli uwzględniających jedynie koszty utrzymania pomieszczeń nie powiększonych o zysk.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 6.10, pkt. 3):
„Warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego są następujące:
a) wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu) nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom,
c) wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych,
d) wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego mogą być poddane niezależnej ocenie i weryfikacji,
e) w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej55; ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność (…)”.
Jednocześnie zgodnie z przypisem nr 55 „wkładem własnym nie zawsze jest cała nieruchomość; mogą być to np. sale, których wartość wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu(…)”.
Tym samym z Wytycznych jednoznacznie wynika, iż wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci sal szkolnych winna zostać skalkulowana bez uwzględnienia zysku z tytułu ich użyczenia a jedynie w oparciu o koszt ich utrzymania.

Pytanie 2. Czy jedna i ta sama osoba fizyczna - nauczyciel prowadzący w ramach projektu zajęcia pozalekcyjne może część tych zajęć prowadzić odpłatnie (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej) a część jako wolontariusz (na podstawie odrębnej umowy, z której jednoznacznie będzie wynikać, że:

a)  wolontariusz jest świadomy charakteru swojego udziału w realizacji projektu (udział nieodpłatny),

b) zostanie zdefiniowany rodzaj wykonywanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy (stanowisko w projekcie), zadania wykonywane i wykazywane przez wolontariusza muszą być zgodne z tytułem jego nieodpłatnej pracy (stanowiska),

c) w ramach wolontariatu nie będzie wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu,

d) wartość wkładu niepieniężnego w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza określona zostanie z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej wysokości wynagrodzenia (wg. stawki godzinowej lub dziennej) za dany rodzaj pracy obowiązującej u danego pracodawcy lub w danym regionie, lub płacy minimalnej,

e) wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy uwzględni wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych (np. koszt składek na ubezpieczenia społeczne).
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 6.10 pkt. 6):
„W przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki:(…)
c) w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu,(…)”
Zwrócić należy uwagę, iż warunek określony w lit c) w opisanym przypadku nie zostanie spełniony, bowiem sytuacja, w której ten sam nauczyciel prowadzić będzie część zajęć pozalekcyjnych za wynagrodzeniem, część zaś w ramach wolontariatu, stanowi sytuację, w której wykonywana jest nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu. Tym samym, w świetle zapisów Wytycznych, nie jest możliwe, aby nauczyciel prowadził część zajęć pozalekcyjnych odpłatnie, a część w ramach wolontariatu.

Pytanie 1. Co może stanowić wkład własny niepieniężny?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdziałem 6.10, pkt. 3) lit a) „wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu) nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza (…)”. Tym samym katalog kosztów stanowiących wkład niepieniężny nie jest katalogiem zamkniętym. Istotne jest, iż wkład niepieniężny powinien być wnoszony ze składników majątku Beneficjenta lub innych podmiotów, jeżeli taka możliwość wynika z przepisów prawa. Mogą to być np. sale szkolne, niezbędne narzędzia lub urządzenia etc.

Pytania i odpowiedzi dotyczące kwalifikowalności wydatków dla konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 z dn. 20.07.2015r.

Pytanie 5. Czy w sytuacji rozliczania projektu kwotami ryczałtowymi personel zaangażowany do realizacji projektu w ramach kosztów bezpośrednich będzie wpisywany do LSI, czyli będzie musiała być prowadzona ewidencja czasu pracy i będzie to zarazem podstawa do uznania bądź nie kwalifikowalności wydatków? Jak to się ma do sposobu rozliczania projektu na podstawie kwot ryczałtowych?
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Niemniej jednak, właściwa instytucja będąca stroną umowy zobowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej wykonanie rezultatów, produktów lub działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Zgodnie z powyższym, tak jak w przypadku PO KL Beneficjent będzie rozliczany za wykonanie zadania w ramach określonej kwoty ryczałtowej na podstawie osiągniętych rezultatów, bez konieczności wskazywania jakie wydatki poniósł w ramach danego zadania.
Pytanie 4. Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 rozdz. 6.5 str. 33 pkt.2b tiret ii jst. musi stosować zasadę konkurencyjności dla zamówień między 50 tys. PLN netto a 30 tys. euro, a co w przypadku zamówień poniżej tej kwoty oraz co w przypadku zamówień poniżej 20 tys. PLN netto?
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podstawową zasadą kwalifikowania wydatków jest ich zgodność z przepisami prawa krajowego i unijnego. Ponadto, w przypadku zamówień, których nie dotyczą zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasada konkurencyjności, tj. o wartości do 20 tys. zł netto włącznie (bez podatku od towarów i usług VAT) Beneficjent zobligowany jest do stosowania obowiązujących u siebie procedur wewnętrznych. Natomiast, w przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości od 20 tys. zł do 50 tys. zł, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
Pytanie 3. Jak należy rozumieć zapisy rozdziału 6.6 str. 43  ww. Wytycznych w stosunku do jst to jest: jeżeli w projekcie przewidziano zamówienia publiczne np. na kwotę powyżej 30 tys. euro netto, między 50 tys. PLN netto a 30 tys. euro netto, a także zamówienie na poziomie 2000 PLN netto. Czy w związku z tym samorząd może stosować kwotę ryczałtową skoro nie wszystkich zamówień dokonuje na zasadach z zastosowaniem trybu określonego w podrozdziale 6.5?
W przypadku, gdy wszystkie działania/zadania projektu są realizowane wyłącznie z zastosowaniem zasady konkurencyjności lub zgodnie z ustawą Pzp, działania/zadania dotyczące wykonania robót budowlanych, dostawy towarów lub świadczenia usług rozliczać można wyłącznie na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków. Jeżeli jednak tylko część działań/zadań projektu realizowanych jest zgodnie z zasadą konkurencyjności lub zgodnie z ustawą Pzp w ramach projektu mogą być stosowane uproszczone metody rozliczania wydatków.
Pytanie 2. Czy w ramach projektu osoby realizujące zadania powinny być wybierane w drodze konkursu/przetargu ogłaszanego przez partnera realizującego zadanie, czy też taka osoba jest wskazywana przez kierownika projektu?
Zarówno Lider jak i Partner są zobowiązani do przestrzegania prawodawstwa krajowego, wewnętrznej polityki zatrudnieniowej oraz regulaminu pracy. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, wszelkie wynikające z umowy uprawnienia i zobowiązania beneficjenta dotyczą również wszystkich partnerów w projekcie.

Pytanie 1. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (str. 56) – rozdział 6.12 pkt. 1 i instrukcją wypełniania wniosku (str. 43) należy uzasadnić konieczność pozyskania środków trwałych z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.). Czy w tym zakresie ważny jest wybór właściwego sposobu pozyskania środka trwałego i tylko zakup (jako jeden ze sposobów pozyskania) jest limitowany (wykazywany we wniosku jako pozycja limitowana i wobec tego wliczająca się w określony procent dla cross-financingu i środków trwałych)? Czy w tym przypadku amortyzacja  nie jest wliczana do limitów? Czy też może w przypadku amortyzacji/leasingu również należy zaznaczyć kategorię kosztów limitowanych „środki trwałe”?
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pkt 6 podsekcji 6.12.1, w ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej lub wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków projektu, chyba że inny limit wskazano dla danego typu projektów w Programie Operacyjnym lub SzOOP.
Z powyższego warunku kwalifikowalności wynika, że koszt amortyzacji środków trwałych nie wlicza się do limitu wydatków, o którym mowa w pkt 6 podsekcji 6.12.1 Wytycznych.

Pytania i odpowiedzi z dnia 15.07.2015 r.

Pytanie 23. Czy w budżecie projektu należy wyraźnie określić rodzaj planowanej do zawarcia umowy cywilnoprawnej, czyli np. umowa zlecenie lub umowa o dzieło?
W kosztach bezpośrednich, w przypadku zatrudnienia personelu należy wpisać rodzaj zawartej umowy oraz czas jej trwania.

Pytanie 22. Jak można interpretować następujący zapis regulaminu:
Punkt 2.2.23: co do zasady o zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny/prywatny) decyduje status prawny beneficjenta/partnera (w przypadku projektów partnerskich)/strony trzeciej (w przypadku wnoszenia wkładu w formie wynagrodzeń).
W przypadku, gdy m.in. firma prywatna, szkoła niepubliczna, organizacja pozarządowa jest Beneficjentem/Partnerem wnoszącym bezpośrednio wkład własny, to zawsze kwalifikuje go jako wkład prywatny bez względu na to skąd ten wkład pochodzi (środki własne, dotacje z budżetu państwa lub jst., itp.). W przypadku wnoszenia wkładu własnego w formie wynagrodzeń przez stronę trzecią o zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego decyduje status strony trzeciej wnoszącej wkład własny do projektu.

Pytanie 21.
Czy wynagrodzenie nauczycieli, pedagoga szkolnego, którzy będą prowadzili zajęcia w ramach projektu jest finansowane w ramach kosztów bezpośrednich, czy pośrednich?
Wynagrodzenie m.in.: nauczycieli bądź pedagoga szkolnego za prowadzenie zajęć przypisanych do zadań merytorycznych zalicza się do kosztów bezpośrednich.

Pytanie 20. Czy jest możliwe przekazanie do realizacji działań w projekcie dyrektorom szkół (pełnomocnictwo Wnioskodawcy dla realizatora), którzy powierzą (za zgodą zainteresowanych nauczycieli) realizację zajęć projektowych zatrudnionym już nauczycielom w ramach danej placówki lub też zatrudnią nowych nauczycieli do realizacji tychże godzin projektowych? Czy takie działania będą wpisywały się w katalog kosztów kwalifikowanych projektu w ramach ogłoszonego konkursu oraz potencjalnej realizacji takiego projektu?
Jest możliwe przekazanie do realizacji działań w projekcie dyrektorom szkół (pełnomocnictwo Wnioskodawcy dla realizatora), którzy powierzą (za zgodą zainteresowanych nauczycieli) realizację zajęć projektowych zatrudnionym już nauczycielom w ramach danej placówki lub też zatrudnią nowych nauczycieli do realizacji tychże godzin projektowych. Należy jednak pamiętać, iż w momencie tworzenia wniosku aplikacyjnego oraz podczas realizacji projektu, Wnioskodawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa krajowego m.in. trzeba mieć na uwadze, znowelizowane w bieżącym roku, zapisy Ustawy o systemie oświaty, Ustawy Karta Nauczyciela oraz Prawo Zamówień Publicznych.

Pytanie 19. Czy w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w szkołach ponadgimnazjalnych należy tworzyć ogólnie pracownie przyrodnicze, czy można je rozbić na biologiczną, chemiczną i fizyczną?
Utworzenie międzyszkolnej pracowni powinno wynikać z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę diagnozy potrzeb i problemów. To od przeprowadzonej diagnozy będzie zależało, jaka pracownia będzie odpowiadała na potrzeby uczniów objętych wsparciem. Jednocześnie, pragnę zaznaczyć, iż wsparciem w typie operacji nr 1 i 2 mogą zostać objęci uczniowie na każdym etapie edukacji (od szkoły podstawowej aż do szkoły ponadgimnazjalnej). Typ operacji nr 3 nie przewiduje wsparcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, chyba że są to uczniowie niepełnosprawni.

Pytanie 18. Czy w ramach 3 typu operacji jest możliwy zakup wyposażenia pracowni matematycznej/przyrodniczej?
W ramach 3 typu operacji możliwe jest doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Regulaminie konkursu w pkt. 2.1.15 oraz 2.1.17.

Pytanie 17. Czy zakupiony sprzęt specjalistyczny w ramach dofinansowania może być wykorzystany na zajęciach (rewalidacyjnych, ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły) przez nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę w naszych szkołach (w ramach ich godzin etatowych)?
Sprzęt zakupiony w ramach projektu w pierwszej kolejności musi zostać wykorzystany do prowadzenia zajęć w ramach projektu. Możliwe jest jednak wykorzystanie takiego sprzętu również do zajęć poza działaniami wynikającymi z realizacji projektu w ramach godzin etatowych nauczycieli.

Pytanie 16. Czy koszt prowadzenia zajęć logopedycznych, w czasie których będzie wykorzystywany sprzęt specjalistyczny zakupiony w ramach dofinansowania, będzie wkładem własnym Wnioskodawcy?
Każdorazowo doposażenie pracowni musi być powiązane z prowadzeniem zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Jeżeli w ramach projektu planowane jest doposażenie pracowni, a koszt prowadzenia zajęć ma być wniesiony jako wkład własny, to istnieje taka możliwość. W takim przypadku zajęcia, które będą prowadzone przez nauczycieli muszą wykraczać ponad ich siatkę dydaktyczną oraz nauczyciele muszą otrzymać wynagrodzenie za prowadzenie tych zajęć finansowane ze środków własnych szkoły. Pamiętać należy jednak o tym, iż w ramach każdego projektu limit środków trwałych i cross-financingu wynosi 20% wartości projektu.

Pytanie 15. Czy chcąc zorganizować zajęcia dodatkowe, które będą wymagały zatrudnienia nowych osób należy ogłosić przetarg?
Sposób w jaki należy wyłonić odpowiednie osoby do prowadzenia zajęć w projekcie zależy od statusu prawnego Beneficjenta. Jeżeli Beneficjent należy do grupy podmiotów zobligowanych do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, osoby do prowadzenia zajęć zatrudnia zgodnie z zapisami tej ustawy. Jeżeli Beneficjent nie należy do grupy pomiotów zobligowanych do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w pierwszej kolejności zobowiązany jest do stosowania krajowych aktów prawnych w tym zakresie oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

Pytanie 14. Czy w zakresie wsparcia ucznia młodszego i indywidualizacji może być realizowane wsparcie w zakresie innym niż kompetencje kluczowe, jeśli nie przekracza ono 30% całego wsparcia kierowanego do tej grupy uczniów?
Działania realizowane w ramach typu projektu 3 każdorazowo muszą się wpisywać w działania wymienione w pkt. 2.1.15 Regulaminu konkursu. Ponadto należy pamiętać o konieczności zrealizowania wskaźników obligatoryjnych dla wszystkich typów projektów, które zostały wskazane w pkt. 2.4 Regulaminu konkursu. Nie ma formalnego wymogu aby 70% uczestników na poziomie każdego z projektów brało udział w zajęciach dotyczących kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Przypominam jednak o fakcie, iż w ramach przedmiotowego konkursu jako wskaźnik obligatoryjny dla wszystkich wnioskodawców określono m. in: Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie. Nie osiągnięcie tego wskaźnika jest jednoznaczne z nieuzyskaniem rekomendacji do dofinansowania. Zachwianie proporcji pomiędzy zadaniami ukierunkowanymi na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a innymi (nie ukierunkowanymi na rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy), które powinny stanowić jedynie uzupełnienie projektu może spowodować uzyskanie mniejszej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej.

Pytanie 13. Czy w ramach 1 typu operacji również można udzielić innego wsparcia niż w zakresie kompetencji kluczowych jeśli nie przekracza ono 30% całości? – np. zajęcia humanistyczne?
Jak rozumieć zapis “kształtowanie i rozwijanie kreatywności”? Czy pod hasłem kreatywność można rozumieć różnego rodzaju zajęcia artystyczne?
Działania realizowane w ramach typu projektu nr 1 każdorazowo muszą się wpisywać w działania wymienione w pkt. 2.1.3 Regulaminu konkursu. Ponadto proszę pamiętać o konieczności zrealizowania wskaźników obligatoryjnych dla wszystkich typów projektów, które zostały wskazane w pkt. 2.4 Regulaminu konkursu. Dodatkowo informuję, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu szersze informacje dotyczące kompetencji kluczowych znajdują się w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). Działania realizowane w ramach 1 i 2 typu projektów w głównej mierze muszą być ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy. Nie ma formalnego wymogu aby 70% uczestników na poziomie każdego z projektów brało udział w zajęciach dotyczących kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Przypominam jednak o fakcie, iż w ramach przedmiotowego konkursu jako wskaźnik obligatoryjny dla wszystkich wnioskodawców określono m. in: Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie. Nie osiągnięcie tego wskaźnika jest jednoznaczne z nieuzyskaniem rekomendacji do dofinansowania. Zachwianie proporcji pomiędzy zadaniami ukierunkowanymi na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a innymi (nie ukierunkowanymi na rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy), które powinny stanowić jedynie uzupełnienie projektu może spowodować uzyskanie mniejszej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej.
Pytanie 12. W punkcie D2 – Źródła finansowania – pozycja nr 1 „Dofinansowanie/środki unijne (środki wspólnotowe)”– zgodnie z instrukcją należy wskazać dofinansowanie/ środki unijne (środki wspólnotowe), tzn. że w polu należy wpisać dofinansowanie z UE. Proszę o potwierdzenie, czy w tym przypadku należy uwzględnić 85% (zgodnie z podziałem wartości dofinansowania na 85 % wsparcie finansowe EFS i 5 % budżet państwa), czy 90% wartości projektu, bo 10% to wkład własny.
Tabela D.2 dotyczy źródeł finansowania wydatków w ramach projektu.
W punkcie „Dofinansowanie/środki unijne” należy wskazać dofinansowanie ze środków EFS, czyli 85% wartości projektu (jeśli projekt nie jest objęty zasadami pomocy publicznej).
W przypadku konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 przewidziano współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 5%. Tę wartość (5% wartości projektu) należy wykazać w pozycji „dysponenci budżetu państwa”. Pozostałą wartość, stanowiącą wkład własny w ramach projektu należy wskazać zgodnie ze źródłem jego pochodzenia (np. budżet jednostek samorządu terytorialnego, prywatne, itp.).
Należy zauważyć, iż źródła finansowania podawane są osobno w odniesieniu do wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę oraz partnerów projektu. Jeżeli projekt jest realizowany w partnerstwie, to w zakładce „Wnioskodawca” należy rozpisać na poszczególne źródła wartość wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę powiększoną o wartość kosztów pośrednich, natomiast w zakładkach dotyczących poszczególnych partnerów – wartość wydatków ponoszonych przez te podmioty. Pomocne będzie tutaj podsumowanie z części C.2.4, w której system sumuje wydatki ponoszone przez poszczególne podmioty. Trzeba mieć na uwadze, iż w zależności od sposobu wnoszenia wkładu własnego, montaż finansowy w poszczególnych zakładkach może odbiegać od wymaganego w ramach całego projektu.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby w zakładce „Podsumowanie”, w której sumują się wydatki w ramach odpowiednich pozycji z poszczególnych zakładek, był prawidłowy montaż finansowy.
Jeżeli projekt nie jest realizowany w partnerstwie, w zakładce „Wnioskodawca” należy wskazać prawidłowy montaż finansowy.

Pytanie 11. Czy punkt B.5.1 komplementarność należy wypełnić z pozycji Beneficjenta, czy podmiotu realizującego projekt? (tzn. jeśli np. Beneficjentem jest JST, a podmiotem realizującym projekt jest szkoła, to w omawianym punkcie wypisujemy komplementarne projekty realizowane przez JST czy szkołę?)
W ramach konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 nie przewidziano kryterium dotyczącego komplementarności. Pole B.5.1. „Komplementarność” ma w tym przypadku charakter informacyjny. Wnioskodawca może wskazać, iż projekt jest komplementarny z innym realizowanym bądź zrealizowanym projektem. Należy wówczas wskazać tytuł projektu komplementarnego oraz uzasadnienie komplementarności.
Komplementarność może występować w następujących formach:
• komplementarność w obszarze problemowym (funkcyjna) - gdy działania/projekty mają na celu rozwiązanie tego samego problemu, np. ograniczony dostęp do e-usług;
• komplementarność międzyfunduszowa - uzupełnianie się interwencji, prowadzące do osiągania wartości dodanej, a więc większego oddziaływania projektów, niż prosta suma efektów poszczególnych projektów (efekt synergii);
• komplementarność z projektami szczebla krajowego i regionalnego;
• komplementarność z innymi inwestycjami realizowanymi z RPO.
Nie można zatem ograniczyć się wyłącznie do Wnioskodawcy lub podmiotu realizującego projekt, gdyż komplementarność zależy od specyfiki prowadzonych działań.

Pytanie 10. Zgodnie z definicją umieszczoną w Regulaminie konkursu projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela. Proszę o informacje, czy wymagana jest konkretna ilość osób (min. i max.), która może brać udział w projekcie edukacyjnym?
Nie określono minimalnej i maksymalnej liczby uczniów, którzy mogą brać udział w projekcie edukacyjnym. Powinna ona wynikać z przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej szkoły i/lub placówki systemu oświaty.

Pytanie 9. Czy została określona definicja nauczania opartego na metodzie eksperymentu?
W Regulaminie konkursu nie określono definicji nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Jednak z Regulaminu konkursu wynika, iż w ramach typu projektu nr 2 jako nauczanie oparte na metodzie eksperymentu należy rozumieć doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych oraz wykorzystywanie tego doposażenia w pracy z uczniem. Dodatkowo w ramach 3 typu operacji realizować można wsparcie ukierunkowane na rozwijanie bądź też nabywanie nowych kompetencji przez nauczycieli, które będą niezbędne do realizacji nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Pytanie 8. Czy w 1 typie operacji można realizować wsparcie wyłącznie w zakresie kompetencji kluczowych: umiejętność uczenia się oraz kompetencje społeczne?
Typ operacji nr 1 zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu może być realizowany jedynie przez szkoły i/lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu. Tym samym jeżeli Wniosek spełni wskazane kryterium należy zaplanować działania projektowe ukierunkowane na wyrównywanie tych dysproporcji w szkole i/lub placówce oświatowej. Pomimo faktu, iż umiejętność uczenia się i kompetencje społeczne zaliczane są do kompetencji kluczowych niezbędnych na runku pracy nie mogą stanowić wyłącznego wsparcia w ramach projektu. Mogą stanowić jedynie wsparcie uzupełniające do działań ukierunkowanych na osiągnięcie wyników edukacyjnych na poziomie średniej województwa.

Pytanie 7. Adresatem wsparcia wg Regulaminu konkursu w typie operacji 3 ma być uczeń ze specjalnymi potrzebami, np. przewlekle chory. W szkole, która miałaby zostać objęta wsparciem, jest paru cukrzyków. Są to jednak uczniowie, którzy nie wymagają wsparcia w obszarach kompetencji kluczowych, wsparcie skierowane do nich powinno koncentrować się na zagadnieniach dotyczących nawyków żywieniowych, czy nawyków związanych z odpowiednią dla nich aktywnością fizyczną (wspomaganie w chorobie). W każdym razie trudno byłoby zrozumieć sens umieszczenia ich w grupie docelowej, jeśli nie byłaby możliwa realizacja tego rodzaju zajęć dla nich. Czy tego rodzaju wsparcie można umieścić w projekcie wyłącznie jeśli jest realizacją którejś z kompetencji kluczowych?
Wszystkie projekty w ramach przedmiotowego konkursu muszą być ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest wprowadzenie zajęć, które nie będą realizowały tych kompetencji. Przypominamy, iż wszystkie projekty w ramach przedmiotowego konkursu obligatoryjnie muszą realizować wskaźniki odnoszące się do kompetencji kluczowych, a ocena tych wskaźników podlega przyznaniu odpowiedniej liczby punktów w trakcie oceny merytorycznej projektu. Tym samym nie realizując wskaźników obligatoryjnych dla konkursu istnieje ryzyko negatywnej oceny wniosku lub przyznania mniejszej liczby punktów. Zajęcia dodatkowe skierowane do specyficznej grupy docelowej (np. diabetyków) mogą być realizowane w ramach projektów. Jednakże proszę pamiętać, iż konieczność ich realizacji musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej i muszą one stanowić uzupełnienie działań dotyczących nabywania i/lub rozwijania kompetencji kluczowych na rynku pracy.
Pytanie 6. Wnioskodawca planuje przygotować projekt, w ramach którego organizowane będzie doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W projektach w 1 typie operacji mogą wziąć udział tylko te szkoły, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w regionie.
Jednakże potrzeby realizacji ww. doradztwa nie da się powiązać z wynikami egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, w szczególności, że wyniki
te są zaprezentowane w postaci wyników z części egzaminu gimnazjalnego lub z przedmiotu maturalnego.
Na jakich więc przesłankach możemy oprzeć się przygotowując projekt z zakresu doradztwa? Jakie wyniki wziąć pod uwagę?
Realizacja typu operacji nr 1 skierowana jest do placówek, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu, tzn. średnia z egzaminów zewnętrznych jest na poziomie niższym niż średnia województwa z danego egzaminu zgodnie z załącznikiem nr 8 do Regulaminu konkursu.W tym momencie nacisk w przeprowadzonych zajęciach w wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia powinien w przeważającej części być skierowany na zajęcia z przedmiotów które są poniżej średniej. Jednocześnie zajęcia z doradztwa, mogą być przeprowadzane jako działania uzupełniające jeżeli przeprowadzona diagnoza na to wskazuje i jednocześnie nie zdominują one zajęć z przedmiotów, których wyniki są poniżej średniej.

Pytanie 5. Wnioskodawca przygotowuje projekt, którego celem jest wsparcie asystentów dla uczniów z niepełnosprawnością, a więc uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Usługi asystenta mogą być realizowane w szkołach podstawowych (zgodnie ze zmianą w ustawie z zeszłego roku), ale w praktyce asystent-cień nie jest finansowany.Zdiagnozowano duże potrzeby środowiska w tym zakresie.
Czy ww. działanie wpisuje się w 3 typ operacji? Czy asystentura może być również prowadzona poza szkołą (pomoc uczniom w dotarciu do/ze szkoły, pomoc w dojazdach na zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne)?
Tak, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, jest możliwe finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym zatrudnienie asystenta ucznia jako jedno z działań projektowych. Niemniej jednak nie powinno to stanowić jedynego rodzaju wsparcia. Regulamin konkursu nie zabrania realizacji części wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (w postaci asystenta ucznia) poza szkołą lub placówką systemu oświaty. Należy mieć na uwadze zapisy pkt 2.1.20 Regulaminu konkursu, oraz Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji podrozdział 5.2 pkt od 5 do 9. Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys PLN.

Pytanie 4. Wnioskodawca zauważa brak wskaźników obligatoryjnych dla trzeciego typu operacji, jeżeli istnieje możliwość wybrania tylko tego typu, to nie rozwijamy kompetencji kluczowych, ponieważ mogą tu wejść takie zajęcia, jak dogoterapia, hipoterapia, terapia ręki i inne specjalistyczne i tym samym nie spełniamy kryteriów.
Pierwsze trzy wskaźniki rezultatu bezpośredniego oraz produktu,to wskaźniki obligatoryjne i należy je realizować w typach operacji 1-3. Tylko wskaźniki dotyczące nauczycieli nie są wskaźnikami obowiązkowymi. Co do 3 typu operacji, to jak najbardziej istnieje możliwość realizacji zajęć w ramach kompetencji kluczowych. Punkt 2.1.20 a), litera ii. wskazuje, iż zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze mogą być organizowane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. entWnioskodawca musi także realizować obowiązkowo wskaźniki dot. sprzętu TIK oraz może w przypadku typu operacji nr 3 dodatkowo zaznaczyć wskaźniki specyficzne dla projektu, tj.: liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem w programie oraz liczba uczniów z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.

Pytanie 3. Proszę podać przykłady wartości bazowej wskaźnika np.: Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu?
Przykładem wartości bazowej może być np. liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po zakończeniu projektów w ramach PO KL. Jeżeli Wnioskodawca nie dysponuje takimi danymi, to w miejscu wartości bazowej wpisuje wartość „0”.

Pytanie 2. Czy kształtowanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy musi być połączone z jednoczesnym kształtowaniem kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, czy też wystarczy że w projekcie odrębnie będzie kształtowana np. kreatywność, a w trakcie innych zajęć rozwijane będą kompetencje informatyczne bądź społeczne.
Nie trzeba przeprowadzać zajęć, które będą w sobie łączyły wszystkie kompetencje kluczowe. Organizowane zajęcia wynikają z diagnozy i mogą być realizowane rozdzielnie.

Pytanie 1. W części E.1 wniosku o dofinansowanie w definicjach wskaźników: liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie brakuje informacji o tym, iż można doposażyć pracownie matematyczne, a zgodnie z zapisami punktu 2.1.8, podpunkt a) Regulaminu konkursu doposażenie takie jest możliwe.
Definicja dotycząca tych wskaźników została zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ale jak najbardziej w wymienionych powyżej wskaźnikach należy wykazywać każde doposażenie pracowni przedmiotowych, które jest zgodne z Regulaminem konkursu.

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ-01-24-002/15, z ankiet i ze spotkania informacyjnego z dn. 02.07.2015r. 

Pytanie 17. Czy realizator może zatrudnić personel projektu (np. nauczycieli do zajęć wyrównawczych)? Realizator nie jest partnerem/Wnioskodawcą.
Realizator projektu przede wszystkim musi przestrzegać przepisów prawa krajowego. Jeżeli realizatorem projektu jest podmiot, który może zatrudniać pracowników i jest to zgodne z prawodawstwem krajowym to taki realizator może zatrudniać personel projektu.

Pytanie 16. Czy wkład własny może być pokryty w ramach kosztów pośrednich?
Wkład własny może być ponoszony w ramach kosztów pośrednich.

Pytanie 15. Czy szkoła prywatna, której właścicielem jest Urząd Marszałkowski może być Beneficjentem projektu/Partnerem projektu?
Taka szkoła może złożyć wniosek w ramach przedmiotowego konkursu. Pamiętać należy jednak, iż jeżeli organem prowadzącym dla tej szkoły jest Zarząd Województwa Śląskiego to wniosek powinien zostać złożony przez Zarząd lub przez osobę reprezentującą Szkołę (jeżeli ta będzie posiadać odpowiednie pełnomocnictwo do złożenia wniosku).

Pytanie 14. W jaki sposób JST może zatrudnić nauczycieli w projekcie? Jeżeli Gmina jest realizatorem, to czy może zatrudnić nauczycieli na umowę o pracę w ramach wydłużonego czasu pracy nauczyciela?
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U.2004.256.2572 j.t.)
Art. 7e.
 (104) 1. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz spełniający warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 tej ustawy. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego.

2. Nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy.


Natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U.2014.191 j.t. Art.30 ust. 10b. (11) Zwiększenie środków na poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli ponad poziom określony w ust. 3 może odbywać się wyłącznie z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Art. 35 ust 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

Art. 35a. (14) 1. Nauczycielom wymienionym w art. 1 ust. 1, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3.

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są przydzielane za zgodą nauczyciela.

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

Pytanie 13. Czy zajęcia logopedyczne wpisują się w kompetencje kluczowe?
Zajęcia logopedyczne mogą być realizowane jako zajęcia dodatkowe i wpisują się w kompetencję kluczową: umiejętność uczenia się.

Pytanie 12. Czy w projekcie wsparciem mogą być objęci uczniowie np. z wadami postawy, którzy potrzebują zajęć z gimnastyki korekcyjnej?
W 3 typie operacji jako uzupełnienie działań może być realizowana gimnastyka korekcyjna.

Pytanie 11. Czy w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 szkoły zawodowe mogą tworzyć oraz doposażać pracownie przedmiotów zawodowych?
W ramach tego konkursu szkoły zawodowe mogą jedynie objąć wsparciem w ramach typu III ucznia z niepełnosprawnością i wtedy mogą doposażyć pracownie z przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. W innym przypadku w ogóle nie mogą aplikować o środki w ramach przedmiotowego konkursu.

Pytanie 10. Czy jest możliwość objęcia wsparciem w projekcie innych grup docelowych, np. w roku 2016 i 2017?
Tak, jest to możliwe. Jako przykład można podać wsparcie dla uczniów młodszych, którzy np. w roku 2016 będą w I klasie szkoły podstawowej, a w roku 2017 nie będą już mogli zostać objęci wsparciem jako uczniowie młodsi. W związku z tym Wnioskodawca będzie musiał w roku 2017 objąć wsparciem kolejną grupę docelową pierwszoklasistów. Diagnoza oraz opis grupy docelowej muszą obejmować cały okres realizacji projektu.

Pytanie 9. Czy istnieje możliwość doposażenia bądź utworzenia pracowni do języków obcych?
Istnieje możliwość doposażenia pracowni językowych w ramach 20 procentowego limitu środków trwałych oraz cross-financingu. Jednakże informujemy, że pracownie językowe nie wliczają się do wskaźników.

Pytanie 8. Czy w ramach typu operacji nr 3 skierowanego do klasy I (uruchamianej w roku szkolnym 2015/16) integracyjnej w gimnazjum – oprócz szerokiego wsparcia wynikającego z diagnozy potrzeb można by otworzyć tę klasę jako oddział o ukierunkowaniu matematyczno-informatycznym i w ramach dofinansowania zakupić wyposażenie pracowni komputerowej dedykowanej tej klasie, w tym sprzęt i oprogramowanie dla uczniów niepełnosprawnych, dodatkowe zajęcia matematyczno-informatyczne, autorskie programy nauczania innych przedmiotów z wykorzystaniem zakupionego sprzętu?
Realizacja wsparcia w ramach typu operacji nr 3 ma na celu m.in. przygotowanie szkół/placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu edukacyjnego. Kompleksowy program wspomagający szkołę/placówkę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym wsparcia ucznia młodszego) obejmuje m.in. doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt oraz realizację zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych itp. W związku z powyższym w trzecim typie operacji Beneficjent ma możliwość zakupu wyposażenia dla klasopracowni. Należy przytym pamiętać, że limit wydatków kwalifikowalnych poniesionych na zakup środków trwałych oraz cross-finnacing wynosi 20% wartości projektu. Natomiast kwestia otwarcia klasy jako oddziału pozostaje w gestii Beneficjenta. Nie powinno być to powiązane z realizacją projektu ze środków unijnych.

Pytanie 7. Zgodnie z dokumentacją konkursową, pkt. 2.1.5 „… Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.”

Natomiast zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, str. 18, Podrozdział 3.2 Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności, pkt. 6 „…Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.”

Proszę zatem o wyjaśnienie czy opracowanie diagnozy we współpracy z instytucją systemu wspomagania pracy szkół jest obligatoryjne – zgodnie z wytycznymi, czy też możliwe ale nie konieczne zgodnie z dokumentacją konkursową? Ponadto, przyjmując, że opracowanie diagnozy we współpracy ze wspomnianą instytucją jest konieczne, proszę o informację jaki powinien być zakres współpracy. Czy dana jednostka ma zatwierdzić diagnozę, czy też skonsultować lub zaopiniować ją?
Jak wskazują zapisy Regulaminu Konkursu jak i Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, indywidualna diagnoza powinna być przeprowadzona przez szkołę lub placówkę oświatową lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym zatwierdzona (odpowiednim dokumentem) przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół.

Oznacza to, iż nie jest obligatoryjne korzystanie ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół. Jeżeli takie wsparcie nie będzie możliwe, IOK nie będzie tego wymagała. Przy diagnozowaniu sytuacji szkoły, problemu oraz specyfiki grupy docelowej, instytucje takie jak: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli, mogą mieć szeroką wiedzę na temat danej szkoły jak i braków edukacyjnych uczniów, mogą również znać ich problemy edukacyjne. Ponadto informuję, iż zakres współpracy z instytucją systemu wspomagania pracy szkół, nie został określony, dlatego też wnioskodawca powinien sam sobie określić jej zakres.

 Pytanie 6. Czy Wnioskodawca może zaplanować dodatkowo w ramach projektu następujące zajęcia:

- naukę jazdy konnej;
- astronomiczny obóz naukowy;

- warsztaty astronomiczne;

- warsztaty kino-szkoła.
Działania realizowane w projekcie składanym na konkurs w ramach Poddziałania 11.1.4 muszą być w głównej mierze ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, które zostały wskazane w Regulaminie konkursu. Zajęcie dotyczące nauki jazdy konnej oraz warsztaty kino-szkoła nie przyczyniają się do rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Tym samym nie mogą być realizowane w ramach przedmiotowego konkursu. Dodatkowo informuję, iż realizacja zajęć wyjazdowych w ramach projektów wymaga dokładnego uzasadnienia tych zajęć we wniosku o dofinansowanie wraz ze wskazaniem ich wartości dodanej.

Pytanie 5. Czy w  ramach realizacji 3 typu projektu (Realizacja kompleksowych programów...) kwalifikowalne będą wydatki na zakup materiałów w wersji papierowej (pozycje książkowe) np. poradniki, ćwiczenia grafomotoryczne w formie szlaczków, ćwiczenia terapeutyczne, testy, czy też bajki dla dyslektyków?
Zgodnie z zapisami pkt. 2.1.17 Regulaminu konkursu możliwy jest zakup materiałów w formie papierowej.

Pytanie 4. Czy przy wykorzystaniu pozytywnie zwalidowanych produktów innowacyjnych możliwe jest rozszerzenie grupy docelowej dla której pierwotnie realizowany był projekt, tzn. czy gdy np. projekt innowacyjny skierowany był do uczniów klas IV-VI, możliwe jest wykorzystanie pozytywnie zwalidowanych produktów tego projektu w projekcie skierowanym do uczniów gimnazjów?
Możliwe jest rozszerzenie grupy docelowej pozytywnie zwalidowanego narzędzia wypracowanego w ramach projektów innowacyjnych finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, ale diagnoza dla projektu musi potwierdzić taką konieczność.

Pytanie 3. Czy w ramach projektu można przeprowadzić warsztaty profilaktyczne (lub seminaria) dla uczniów gimnazjów (pierwsza pomoc, cyberprzemoc, nikotynizm, alkoholizm, narkotyki, odpowiedzialność karna nieletnich, zapobieganie przemocy rówieśniczej, zdrowie - anoreksja i bulimia).
Co do zasady działania realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą być ukierunkowane na rozwój lub nabywanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. W wyjątkowych sytuacjach jeżeli wynika to z przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej w szkole można realizować zajęcia, które nie wpisują się w katalog kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Takie działania mogą stanowić jedynie uzupełnienie działań ukierunkowanych na rozwój lub nabycie kompetencji kluczowych na rynku pracy jednak wymagają szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie.

Pytanie 2. Na czym powinno polegać wykorzystanie lokalnych zasobów w przypadku szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli, skoro instytucję kształcącą wybiera się zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji?
W ramach projektu ukierunkowanego na kształcenie i doskonalenie umiejętności nauczycieli jeżeli jest taka możliwość wnioskodawca powinien wykorzystać lokalne zasoby specjalistycznych placówek specjalnych np. w zakresie szkoleń i kursów.

Pytanie 1. Czy w ramach projektu możliwy jest zakup dzienników elektronicznych w placówkach oświatowych?
Dzienniki, jako podstawowe narzędzie pracy dokumentujące postępy ucznia, powinny być zapewnione przez organ prowadzący szkołę. Zmiana formy prowadzenia  dokumentacji pracy  z uczniem nie niesie za sobą szczególnych przesłanek, by uznać aby wydatek ten mógł być kwalifikowalny. Możliwość finansowania zajęć szkolnych z EFS, nie jest powodem by przy tej okazji zmieniać formę dokumentowania wyników/ocen uczniów.

Pytania i odpowiedzi z dnia 01.07.2015r.

Pytanie 26. Czy w przypadku kosztów pośrednich można wpisać jedną kwotę za całe koszty pośrednie, tj. jeśli wartość projektu wynosi 500 tys. zł., to zostanie wpisana kwota 125 000 zł bez podawania kwot cząstkowych np. na koordynatora projektu, biuro projektu itp.?
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem wyliczają się automatycznie. Koszty dotyczące koordynatora projektu, biura projektu nie będą wykazywane jako pozycje budżetowe, ponieważ zawierają się one w kosztach pośrednich.

Pytanie 25. Czy koordynatora projektu (koszt pośredni) dotyczy limit 276 h/m-c? Jeżeli tak, to czy należy opisać to we wniosku?
Koordynatora nie dotyczy limit 276 h/m-c.

Pytanie 24. Czy w ramach kompetencji kluczowych uczniów można przeprowadzić egzamin językowy np. FCE bądź komputerowy np. ECDL, a koszty te będą kwalifikowalne?
Przeprowadzenie egzaminu językowego np. FCE bądź komputerowego np. ECDL nie będzie kosztem kwalifikowalnym w ramach konkursu 11.1.4.

Pytanie 23. Czy w ramach kompetencji kluczowych uczniów można zaplanować wyjazd studyjny na uczelnię i koszt ten będzie kwalifikowalny?
Tak, wyjazdy studyjne będą kosztami kwalifikowalnymi, o ile wynikają z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę diagnozy i przyczynią się do zrealizowania celów oraz wskaźników projektu.

Pytanie 22. Czy w ramach 3 typu operacji istnieje możliwość realizacji wsparcia ucznia ze szczególnymi uzdolnieniami sportowymi oraz w zakresie przedmiotów matematycznych i języków obcych uczących się w szkołach państwowych i niepublicznych o profilu sportowym?
Zajęcia sportowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo nie będą możliwe do zrealizowania, gdyż zgodnie z definicją ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniowie zdolni mogą zostać objęci wsparciem, tylko w ramach kompetencji kluczowych czyli z przedmiotów takich jak matematyka, przyroda, informatyka, języki obce.

Pytanie 21. W rozdziale: TYPY PROJEKTÓW MOŻLIWYCH DO REALIZACJI W RAMACH KONKURSU wskazano, iż w ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na następujące typy operacji: 1, 2, 3 oraz 4. Czy przedmiotowy zakres projektu musi obejmować wszystkie cztery typy? Czy projekt może korespondować np. z dwoma wybranymi typami - obowiązkowo pierwszym oraz dla przykładu z czwartym z pominięciem typów 2 i 3?
Typy projektów można łączyć jak i realizować osobno. Tylko typ operacji nr 4 nie może być realizowany samodzielnie, ponieważ musi on korespondować z innym typem operacji.

Pytanie 20. Czy Wnioskodawca może wykazywać stratę finansową poniesioną na skutek inwestycji?
Tak, Wnioskodawca może wykazywać stratę finansową, lecz w tym przypadku wniosek zostanie odrzucony z powodu niespełnienia ogólnego kryterium formalnego: Potencjał finansowy – Wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie roczne obroty rozumiane jako przychody lub wydatki (w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych) za poprzedni rok (w przypadku projektów partnerskich, również przychód partnera), który jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projektach realizowanych w danej instytucji (dla projektów partnerskich, w których partner ponosi wydatki, obroty sumują się). W przypadku projektów trwających powyżej 1 roku obrót powinien być równy bądź wyższy wydatkom w roku, w którym koszty są najwyższe.

Pytanie 19. Czy w kontekście zmian przepisów Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2015 poz. 357) – art. 7e oraz Karty Nauczyciela – art. 30 pkt. 10b istnieje możliwość zatrudnienia nauczycieli do realizacji zajęć zaplanowanych w konkursie z wyłączeniem ustawy Pzp.
W myśl Art. 7e. 1 i 2 Ustawy o systemie oświaty istnieje możliwość zatrudnienia w szkole/placówce systemu oświaty nauczyciela, który nie realizuje w tej szkole/placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, na zasadach określonych w Kodeksie pracy (umowa o pracę). W takim przypadku nie stosuje się ustawy PZP.

Pytanie 18. Czy wskaźniki produktu i rezultatu powinny być podane w podziale na płeć? Trudno jest przed zakończeniem procesu rekrutacji uczestników projektu (nawet jeżeli jest to szkoła) określić dokładny podział na kobiety i mężczyzn. Zwłaszcza, że na etapie przygotowywania wniosku i dokonywania diagnozy nie wiadomo jaki będzie nabór uczestników w kolejnych latach (np. we wrześniu 2017), a realizacja projektu trwa 24 miesiące. Co w sytuacji, kiedy okaże się, że podział na kobiety i mężczyzn jest inny niż planowano we wniosku o dofinansowanie, a projekt jest rozliczany kwotami ryczałtowymi?
W LSI nie ma konieczności podawania konkretnej ilości kobiet i mężczyzn. Jeżeli nie są znane dokładne dane, to w generatorze wniosku nie zaznacza się ‘check boxu’ chcę wyszczególnić i wtedy pola dotyczące kobiet i mężczyzn są „zaszarzone”. Obligatoryjnie należy wypełnić pole z ilością ‘ogólną’ osób objętych wsparciem. Rozliczając projekt kwotami ryczałtowymi, można wpisać zakładaną liczbę kobiet i mężczyzn, która powinna zostać objęta wsparciem i która wynika z przeprowadzonej diagnozy.
Przypominamy, że Wnioskodawcy, którzy we wniosku o dofinansowanie wskażą wartości docelowe wskaźników w podziale na płeć mają większą szansę spełnienia standardu minimum, który dotyczy realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn. O spełnieniu tego standardu minimum mówi kryterium nr 4, które zostało wskazane w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS. Aby otrzymać punkty za to kryterium, to Wnioskodawca powinien podać wartości docelowe wskaźników w postaci liczby osób w podziale na płeć. We wniosku o dofinansowanie projektu powinna również znaleźć się informacja, w jaki sposób rezultaty przyczyniają się do zmniejszenia barier równościowych istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu (dotyczy to zarówno projektów skierowanych do osób, jak i instytucji).

Pytanie 17. Zamiarem Wnioskodawcy będącym przedsiębiorstwem jest realizacja projektu w partnerstwie z gminą bądź stowarzyszeniem lub fundacją. Grupę docelową stanowić będą szkoły i ich organy prowadzące, uczniowie, rodzice oraz nauczyciele i pracownicy pedagogiczni. Działania w ramach typu operacji nr 1 będą prowadzone głównie w formie organizacji zajęć dodatkowych w szkole prowadzonych przez nauczycieli bądź trenerów zewnętrznych (zadania zlecone i/lub prowadzone przez personel projektu). Wnioskodawca chciałby także objąć dodatkowym wsparciem nauczycieli w zakresie typu operacji nr 4 – zajęcia te byłyby prowadzone również w ramach zadań zleconych i/lub przez personel projektu. W celu umożliwienia realizacji planowanego wsparcia na rzecz BO zostanie zakupiony sprzęt TIK, który Wnioskodawca przekaże szkołom.
Czy wyżej opisane działania prowadzone przez wskazanych partnerów pozwalają na zaznaczenie odpowiedzi "nie" na każde z postawionych w punkcie B6 pytań?
Czy w związku z tym można przyjąć, że poziom wsparcia z dotacji będzie w tym przypadku pełny, tj. na poziomie 90%, zgodnie z zapisami regulaminu?
Bazując na przedstawionym opisie można stwierdzić, iż wskazane rodzaje pomocy nie będą miały miejsca. W związku z tym, należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”. Jednocześnie należy pamiętać o tym, iż kompleksowa ocena występowania pomocy publicznej/de minimis, jest możliwa dopiero po całościowej analizie treści wniosku o dofinansowanie.
Jeżeli chodzi o dofinansowanie, to w opisanym powyżej przypadku wyniesie ono 90% wartości projektu.

Pytanie 16. W regulaminie wskazano kto nie może uczestniczyć w konkursie, natomiast nie wskazano jakie jednostki mogą uczestniczyć i jakie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Czy istnieje możliwość wskazania tych jednostek?
Wśród podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie można wymienić m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne i pozarządowe. Lista podmiotów jest listą otwartą, dlatego też w Regulaminie konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 zostało ogólnie wskazane, że mogą występować wszystkie podmioty spełniające kryteria określone w ww. dokumencie i niepodlegające wyłączeniu, o którym mowa w pkt. 1.3.1.

Pytanie 15. Czy istnieje jakiś okres trwałości projektu?
Projekt będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15, powinien zakładać trwałość w okresie uwzgledniającym zapisy Podrozdziału 2.4, pkt. 2.4.7 c) i e) Regulaminu konkursu, tj. wykorzystanie doposażenia zakupionego dzięki EFS do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczych będzie weryfikowane na reprezentatywnej próbie szkół objętych wsparciem do 4 tygodni po zakończeniu projektu w ramach wizyty monitorującej przez pracowników IZ RPO, natomiast wykorzystanie sprzętu TIK do 6 miesięcy.

Pytanie 14. Czy wkład własny jest rozłożony pomiędzy wszystkich partnerów proporcjonalnie do przyznanych dla nich środków (przypisanych kosztów kwalifikowanych) czy też może on zostać wniesiony przez wybranych partnerów?
Kwestia określenia wkładu własnego pozostaje w gestii Wnioskodawcy, dlatego też poziom/wysokość wkładu własnego wnoszonego przez poszczególnych Partnerów oraz to, który Partner wnosi lub nie wnosi tego wkładu, wynika z ustaleń wewnątrz partnerskich. Należy mieć na uwadze, że wkład własny jest określany w odniesieniu do poszczególnych zadań za realizację, których jest odpowiedzialny dany Partner i nie może przekroczyć kwoty jaka została na to zadanie zaplanowana.

Pytanie 13. Jak wyglądają pozostałe koszty kwalifikowane poza pośrednimi - czy jest możliwość otrzymania podobnego opisu jak w przypadku konkursów prowadzonych przez NCBIR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) ze wskazaniem jak mogą być otrzymane fundusze wydatkowane?
Do wydatków bezpośrednich nie został sporządzony katalog kosztów kwalifikowalnych, ponieważ nie ma możliwości zidentyfikowania wszystkich wydatków, jakie będą potrzebne i niezbędne do realizacji przedsięwzięć, które są bardzo zindywidualizowane ze względu na rodzaj wsparcia. Ocena kwalifikowalności wydatków jest wieloetapowym procesem, poczynając od oceny wniosku o dofinasowanie poprzez weryfikację wniosków o płatność, a kończąc na kontroli przez uprawnione do tego organy. Należy jednak pamiętać przy planowaniu wydatków we wniosku o dofinansowanie, że zaplanowany wydatek kwalifikowalny musi spełniać łącznie warunki określone w podrozdziale 6.2 pkt. 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego ora Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Pytanie 12. W jaki sposób należy traktować produkty wytworzone/opracowane w ramach prac projektowych - czy jest dopuszczona/wymagana ich późniejsza komercjalizacja? Czy na etapie projektu i okresu trwałości ma powstać demonstrator technologii/prototyp itp.? Jak może wyglądać przekazanie prototypów dla partnera, którym jest na przykład szkoła?
Przedmiotem konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 jest wybór projektów do dofinansowania, których celem jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Utwory wytworzone w ramach ww. projektów będą stanowiły zasoby edukacyjne, np. podręczniki, programy nauczania itp. Kwestie dotyczące praw autorskich do ww. utworów, zostały uregulowane zapisami zawartymi we wzorze Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącym Załącznik nr 3 do ww. Regulaminu konkursu. Zgodnie z tymi zapisami Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia z wykonawcą stosownej umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do utworu (w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz.631 z późn. zm.) wytworzonego w ramach projektu, aby potem Beneficjent mógł w ramach odrębnej umowy przenieść te autorskie prawa majątkowe na IZ. IZ w ramach tej samej umowy udzieli jednocześnie (w zależności od potrzeby) Beneficjentowi w tym również Partnerowi/Realizatorowi licencji do ww. utworu.

Pytanie 11. Czy w przypadku Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego RPO WSL 2014-2020 wniosek podpisać może tylko Dyrektor szkoły?
W szkole podpisem elektronicznym dysponuje tylko pracownik księgowości. Czy taka osoba może dostać upoważnienie do podpisania wniosku, czy jest to niemożliwe i musi to być osoba reprezentująca szkołę, czyli Dyrektor?
Wniosek o dofinansowanie powinien zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania danej instytucji. Decyzje o uprawnieniu osoby/osób do reprezentowania organu prowadzącego daną szkołę, podejmuje wójt, starosta, burmistrz. W związku z powyższym jeżeli osoby piastujące powyższe stanowiska, udzielą stosownego upoważnienia pracownikowi księgowości, to będzie on mógł podpisać elektronicznie wniosek o dofinansowanie.

Pytanie 10. W Regulaminie konkursu dla typu projektu nr 3 napisano, że realizacja wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi musi być zgodna z następującym warunkiem:
a) Środki EFS mogą zostać wykorzystane na realizację w szczególności:
i. zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach: zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym”
Jak należy rozumieć ten zapis w odniesieniu do wsparcia ucznia młodszego, tj. czy ucznia młodszego (klas I i IV szkoły podstawowej i klasa I gimnazjum) można wesprzeć tylko w ramach zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym”? Czy też dodatkowo można zaplanować dla ucznia młodszego zajęcia specjalistyczne prowadzone w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych?
A z drugiej strony czy ten zapis oznacza, że uczniów gimnazjum i klas od IV do VI szkoły podstawowej nie można objąć zajęciami korekcyjno–kompensacyjnymi, logopedycznymi, socjoterapeutycznymi i psychoedukacyjnymi oraz innymi zajęciami o charakterze terapeutycznym?
Wsparcie ucznia młodszego, dedykowane jest uczniom, którzy przekroczyli próg edukacyjny, o którym piszą Państwo powyżej (I i IV klasa szkoły podstawowej oraz I klasa gimnazjum). Celem wsparcia jest wyrównanie poziomu edukacyjnego tychże uczniów, by mogli na równi uczestniczyć w zajęciach szkolnych wraz z pozostałymi uczniami.
Jednocześnie uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, mogą zostać objęci wsparciem z zakresu zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, logopodecznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, pod warunkiem, że są to uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Ponadto zgodnie z katalogiem wsparcia, który został przedstawiony w Regulaminie konkursu w punkcie 2.1.20, przeprowadzone mogą być jeszcze:
ii. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizowane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
iii. warsztaty,
iv. porady i konsultacje,
v. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Pytanie 9. Czy wsparcie ucznia młodszego w 3 typie projektu jest obligatoryjne?
W ramach 3 typu operacji wsparcie ucznia młodszego nie jest obligatoryjne.

Pytanie 8. Jak należy rozumieć zasadę partnerstwa? Uwzględniając założenia tej zasady w dokumentach odnosi się ona bardziej do systemu wdrażania funduszy niż do pojedynczych projektów. Proszę o wskazanie co można podkreślać w tej sytuacji: gdy projekt jest partnerski (wówczas zakładamy pozytywny wpływ) i gdy projekt nie jest partnerski (czy tutaj może wystąpić sytuacja pozytywnego wpływu)?
Realizacja zasady partnerstwa oznacza nawiązanie stałej i formalnej współpracy między instytucjami uczestniczącymi w realizacji Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz partnerami, na wszystkich etapach realizacji polityki spójności UE, tj. programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Zatem sam fakt realizacji projektu przez Wnioskodawcę i Partnera nie stanowi przesłanki do uwzględnienia pozytywnego wpływu na realizację zasady partnerstwa.

Pytanie 7. W opisie drugiego typu zawsze pojawia się słowo „lub” pomiędzy przedmiotami przyrodniczymi a matematyką (np. punkt 2.1.11, 2.1.12) – czy jest to po prostu zapis czy oznacza to konieczność wyboru pomiędzy tymi dwoma przedmiotami i możliwość wyboru wyłącznie jednego w ramach którego będzie prowadzone doposażenia i zajęcia dla dzieci?
Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość realizacji działań zarówno w zakresie przedmiotów przyrodniczych jak i matematycznych w ramach jednego projektu. Pamiętać należy jednak, iż nie ma możliwości tylko doposażenia pracowni w ramach przedmiotów przyrodniczych, a realizacji zajęć tylko w ramach matematyki. Doposażenie pracowni w ramach przedmiotu jest jednoznaczne z realizowaniem zajęć z tego przedmiotu.

Pytanie 6. Czy w przypadku działań na rzecz nauczycieli jest dookreślony czas trwania kursów/szkoleń?
Czas trwania kursów/szkoleń dla nauczycieli nie został określony. Głównym elementem uznania danego kuru/szkolenia za racjonalny będą zdobyte w trakcie trwania kursu/szkolenia kompetencje i kwalifikacje.

Pytanie 5. Czy należy wskazać informację o kwalifikowalności VAT w powołaniu na podstawę prawną, czy wymagane jest w tym zakresie np. zaświadczenie? W ramach uzasadnienia kosztów należy również ponowić informację o VAT. Czy wobec powyższego w ramach każdego z kosztów należy podawać informację że np. jest to wydatek brutto z uwagi na brak możliwości rozliczenia VAT?
Wnioskodawca w polu A.1.3 wybiera opcję „TAK”, „NIE” lub „CZĘŚCIOWO” odnoszącą się do możliwości odzyskania przez Wnioskodawcę podatku VAT w projekcie.
W przypadku wybrania opcji „TAK” w polu Uzasadnienie należy wpisać „nie dotyczy”. Jeśli wybrano opcję „NIE” lub „CZĘŚCIOWO” w polu Uzasadnienie należy uzasadnić brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony ze wskazaniem podstawy prawnej. Nie ma konieczności dołączania zaświadczenia przez Wnioskodawcę/Partnera.
W ramach uzasadnienia kosztów Wnioskodawca jest zobligowany do wskazania kwoty netto i podatku VAT w następujących przypadkach:
a) zaznaczenia kosztu limitowanego: środek trwały (również w sytuacji gdy w polu A.1.3 zaznaczono opcję „TAK” i w polu Uzasadnienie wpisano „nie dotyczy”)
b) zaznaczenia w polu A.1.3. i/lub A.3.5 opcji „CZĘŚCIOWO” gdy projekt jest realizowany w partnerstwie i jeden z partnerów ma możliwość odzyskania podatku VAT, a drugi z parterów zaznaczył opcję „NIE” lub „CZĘŚCIOWO”.

Pytanie 4. Czy w przypadku Zespołu Szkół, który zostanie wskazany jako realizator istnieje konieczność wskazania odrębnie jednej szkoły (np. szkoła podstawowa osobno i gimnazjum osobno) – czy też można wskazać jako realizatora po prostu Zespół Szkół?
Realizatorem projektu może zostać Zespół Szkół.

Pytanie 3. Czy w sytuacji, gdy o wsparcie będzie się ubiegała szkoła niepubliczna wystąpi pomoc publiczna (np. w związku z realizowanym przez nią doposażeniem pracowni czy zakupem innych środków trwałych na rzecz projektu). Wątpliwości w tym zakresie są spowodowane zmienionym pojęciem przedsiębiorstwa w ramach rozporządzenia 651/2014, gdzie jest ono traktowane jako funkcjonalne i nawet np. stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej może w niektórych przypadkach podlegać regułom pomocy publicznej.
Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą (w tym również szkoła prywatna), który nabędzie w ramach projektu sprzęt lub doposaży pracownie przedmiotowe jest zobowiązany do stosowania odpowiednich aktów prawnych dotyczących udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Do Wnioskodawcy należy ocena, czy wpisuje się w katalog prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z rozporządzeniem 651/2014.

Pytanie 2. Dlaczego w podsumowaniu kosztów w polu C.2.6 nie sumują się wydatki na środki trwałe i cross-financing.
W polu C.2.6 Podsumowanie kategorii kosztów pozycja „cross-financing + środki trwałe” nie stanowi łącznie sumy wartości wydatków określonych jako środki trwałe i/lub cross financing. W tym polu system zaczytuje sumę wydatków, które zostały zaznaczone jednocześnie jako cross financing i środek trwały (tj. w ramach danego wydatku zaznaczono jako koszt limitowany zarówno check box’a: środek trwały i cross-financing).

Pytanie 1. Czy partner w projekcie w ramach Poddziałania 11.1.4 może być spoza województwa śląskiego w sytuacji, gdy nie posiada delegatury w woj. śląskim?
Zapisy Regulaminu konkursu nie wykluczają udziału w projekcie w roli partnera podmiotu, który nie posiada siedziby na terenie województwa śląskiego. Pamiętać należy jednak, iż w trakcie oceny merytorycznej oceniana jest również zasadność nawiązania partnerstwa oraz rola partnera w projekcie.

Pytania i odpowiedzi z dnia 25.06.2015r.

Pytanie 8. Czy studia podyplomowe będą kosztem kwalifikowalnym?
Tak, studia podyplomowe są kosztem kwalifikowalnym.

Pytanie 7. Czy w regulaminie konkursu są jakieś ograniczenia dotyczące wydatków (np. wycieczki, wyjścia do teatrów) w przypadku szkół specjalnych, tzn. czy wskazany katalog kosztów jest katalogiem zamkniętym?
W regulaminie konkursu nie ma ograniczeń, co do rodzajów wydatków. Aby wydatek mógł zostać uznany za kwalifikowalny musi spełniać warunki wskazane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 m.in. ma być uzasadniony, racjonalny, niezbędny do realizacji celów.

Pytanie 6. Jak jest liczony okres kwalifikowalności wydatków, czy są jakieś limity co do okresu od kiedy dany wydatek będzie traktowany jako kwalifikowalny?
Początkiem okresu kwalifikowalności jest 1 stycznia 2014 r., natomiast końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu nie może wykraczać poza daty graniczne wskazane powyżej. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie, przy czym okres ten nie może wykraczać poza wskazane wyżej daty graniczne.

Pytanie 5. Do jakiego wydatku należy zakwalifikować broszury, czy do kosztów pośrednich czy bezpośrednich, gdyż problemem jest klasyfikacja materiałów informacyjno-promocyjnych?
Broszury należy traktować jako koszty pośrednie. Ponadto koszt ogłoszeń w mediach, plakatów i ulotek oraz mailingu (w tym ogłoszenie rekrutacyjne, ogłoszenie informujące o projekcie i jego wynikach) również stanowią koszty pośrednie, o ile w ogóle są zasadne.

Pytanie 4. Czy materiały szkoleniowe, które zawierają logo są traktowane jako promocja czy rekrutacja uczestników, jak wobec tego należy sklasyfikować niniejszy wydatek?
Koszt materiałów szkoleniowych stanowi koszt bezpośredni w ramach zadania merytorycznego w projekcie, natomiast koszt materiałów informacyjnych, w tym koszt ewentualnych naklejek na materiały szkoleniowe – stanowi koszt pośredni.

Pytanie 3. Czy koszty „utrzymania” wolontariuszy są kwalifikowalne (ubezpieczenie, delegacje, itp.)?
Koszty utrzymania wolontariuszy są kwalifikowalne na zasadach dotyczących personelu projektu.
Pytanie 2. Jak dokonać wyceny starego sprzętu jako wkładu własnego do projektu?
Sprzęt będący własnością Wnioskodawcy może być wniesiony do projektu jako wkład własny. Jego wartość musi zostać potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom oraz nie może przekraczać wartości rynkowej. Wartość takiego sprzętu może być kwalifikowalna w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem Beneficjenta opartym o jego faktyczne wykorzystanie na potrzeby projektu.

Koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu; wymóg dotyczy wyłącznie środków trwałych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3 500 PLN netto.

Doprecyzowanie z dnia 19.08.2015 r.:

Należy mieć na uwadze, iż w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych dotyczy wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN. Jednocześnie, należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Beneficjent może wnieść do projektu wkład własny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) nie był współfinansowany ze środków UE lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.

Pytanie 1. Kogo uwzględnia się w bazie personelu, biorąc pod uwagę dane stanowisko, np. kierownik, koordynator projektu w lokalnym systemie informatycznym (LSI)?
W bazie personelu wprowadzane będą dane osób stanowiących personel projektu w świetle Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 czyli osób zaangażowanych do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione w rozumieniu sekcji 6.16.3 Wytycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadachokreślonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

Do personelu projektu zaangażowanego w ramach kosztów pośrednich nie mają zastosowania zapisy dotyczące kosztów związanych z angażowaniem personelu (za wyjątkiem pkt. 7 podrozdziału 6.16 Wytycznych).

Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ-01-24-002/15 z 24 czerwca 2015 r.

Pytanie 56. Przy pierwszym typie operacji wskazano, że celem interwencji EFS jest rozwijanie kompetencji kluczowych, m.in. u dzieci w wieku przedszkolnym, a planowany konkurs ma objąć wsparciem szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W związku z tym prosi się o wyjaśnienie tego zapisu?
Niniejszy zapis został zaczerpnięty z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 i ma on zastosowanie zarówno do projektów kierowanych do przedszkoli, jak i do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Wsparcie dla dzieci przedszkolnych możliwe będzie w konkursach 11.1.1; 11.1.2 i 11.1.3, które zostaną ogłoszone w IV kwartale 2015 roku.
Pytanie 55. Jak należy rozumieć zapis zamieszczony w punkcie 2.1.4 Regulaminu konkursu: "Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie)."?
Jeżeli szkoła finansuje zajęcia np. z języka angielskiego, to po otrzymaniu dofinansowania unijnego nie może zaprzestać finansowania tych zajęć i pokryć ich środkami unijnymi. Szkoła może jedynie zwiększyć zakres zajęć, np. z jednej godziny angielskiego na dwie bądź więcej godzin angielskiego w tygodniu. W tym przypadku dodatkowe godziny będą mogły być finansowane ze środków unijnych
Pytanie 54. Na czym polega uniwersalne projektowanie?Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 uniwersalne projektowanie to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.
Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. Wszystkie produkty projektów realizowanych ze środków EFS, EFRR i FS (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:
1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności
2. Elastyczność w użytkowaniu
3. Proste i intuicyjne użytkowanie
4. Czytelna informacja
5. Tolerancja na błędy
6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku
7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania
8. Percepcja równości.

Pytanie 53. Na czym polega mechanizm racjonalnych usprawnień?Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 mechanizm racjonalnych usprawnień to konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.
Pytanie 52. Jakiego rodzaju wydatki mogą być sfinansowane w ramach tzw. mechanizmu racjonalnych usprawnień?
W ramach przykładowego katalogu kosztów racjonalnych usprawnień jest możliwe sfinansowanie:
1. kosztów specjalistycznego transportu na miejsce realizacji wsparcia;
2. dostosowania architektonicznego budynków niedostępnych (np. zmiana miejsca realizacji projektu; budowa tymczasowych podjazdów; montaż platform, wind, podnośników; właściwe oznakowanie budynków poprzez wprowadzanie elementów kontrastowych i wypukłych celem właściwego oznakowania dla osób niewidomych i słabowidzących itp.);
3. dostosowania infrastruktury komputerowej (np. wynajęcie lub zakup i instalacja programów powiększających, mówiących, kamer do kontaktu z osobą posługującą się językiem migowym, drukarek materiałów w alfabecie Braille’a);
4. dostosowania akustycznego (wynajęcie lub zakup i montaż systemów wspomagających słyszenie, np. pętli indukcyjnych, systemów FM);
5. asystenta tłumaczącego na język łatwy;
6. asystenta osoby z niepełnosprawnością;
7. tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;
8. przewodnika dla osoby mającej trudności w widzeniu;
9. alternatywnych form przygotowania materiałów projektowych (szkoleniowych, informacyjnych, np. wersje elektroniczne dokumentów, wersje w druku powiększonym, wersje pisane alfabetem Braille’a, wersje w języku łatwym, nagranie tłumaczenia na język migowy na nośniku elektronicznym, itp.);
10. zmiany procedur;
11. wydłużonego czasu wsparcia (wynikającego np. z konieczności wolniejszego tłumaczenia na język migowy, wolnego mówienia, odczytywania komunikatów z ust, stosowania języka łatwego itp.);
12. dostosowania posiłków, uwzględniania specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności.

Pytanie 51.
Czy IZ RPO WSL przygotowała minimalny wzór umowy partnerskiej?W perspektywie 2014-2020 nie został stworzony minimalny wzór umowy partnerskiej. Beneficjent jest odpowiedzialny za zapisy umowy partnerskiej. Wszystkie obligatoryjne zapisy dotyczące konstruowania ww. umowy reguluje Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, tzw. ustawa wdrożeniowa.
Pytanie 50.
W jaki sposób należy wykazać wsparcie uwzględniające współpracę z rodzicami, o którym mowa w typie operacji nr 3?Wnioskodawca powinien zamieścić odpowiednie zapisy we wniosku o dofinansowanie, z których będzie wynikało jakie zadania w projekcie będą należały do tych rodziców. Rodzice, którzy mogą stanowić grupę docelową muszą być wymienieni jako uczestnicy projektu.

Pytanie 49. Z kim należy się skontaktować w przypadku problemów z korzystaniem z Platformy Elektronicznej Usług Publicznych PeUP SEKAP?W sytuacji wystąpienia problemów z korzystaniem z platformy należy się skontaktować ze Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, które mieści się przy ul. Powstańców 34 w Katowicach, numer telefonu: 32 700 78 16, numer faksu: 32  700 78 44.
Pytanie 48.
Czy nowo powstała szkoła/placówka systemu oświaty, która jeszcze nie przeprowadzała do tej pory egzaminów, może aplikować w ramach  1 i/lub 2 typu operacji przy obligatoryjnym kryterium mówiącym, iż ten typ projektu skierowany jest do szkół/placówek systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu?Nowo powstała szkoła/placówka systemu oświaty, niemająca jeszcze możliwości przeprowadzenia dla swoich uczniów egzaminów zewnętrznych, nie dysponuje żadnymi wynikami, mogącymi posłużyć do porównania ze średnią z ostatnich egzaminów zewnętrznych w skali regionu, opublikowanych na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do dnia ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie (Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu). W związku z powyższym, szkoła/placówka systemu oświaty nie może wykazać, że osiąga najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu (brak dysproporcji edukacyjnych), a tym samym nie spełnia obowiązkowego dla 1 i/lub 2 typu operacji szczegółowego kryterium dostępu i nie może aplikować w ramach tego konkursu.
Pytanie 47.
Czy szkoła/placówka systemu oświaty, która w ostatnim roku szkolnym, tj. 2013/2014 w swojej placówce nie przeprowadzała egzaminu maturalnego, może aplikować w ramach 1 i/lub 2 typu operacji przy obligatoryjnym kryterium mówiącym, iż ten typ projektu skierowany jest do szkół/placówek systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu?
Dopuszczamy możliwość porównania wyników egzaminów z roku poprzedniego, tj. ostatniego jaki się w tej szkole/placówce odbył, np. w roku szkolnym 2012/2013, do średniej z ostatnich egzaminów zewnętrznych w skali regionu, których wyniki zostały opublikowane na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do dnia ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie (Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu). W przypadku wyników na poziomie niższym niż średnia województwa uznajemy, iż szkoła/placówka wykazuje dysproporcje edukacyjne i może aplikować na 1 i/lub 2 typ operacji w ramach tego konkursu.

Pytanie 46.
Czy w perspektywie finansowej 2014-2020 w przypadku jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego nieposiadających osobowości prawnej obowiązuje dalej zapis „nazwa JST/nazwa jednostki organizacyjnej”?
W perspektywie finansowej 2014-2020 nie będzie stosowany ten zapis. We wniosku o dofinansowanie gmina będzie Wnioskodawcą/Liderem, a szkoła realizatorem (pkt. A.4.).

Pytanie 45. W punkcie 2.1.20 została zawarta informacja, że Wnioskodawca w celu realizacji form wsparcia wymienionych w podpunkcie a) może wykorzystać narzędzia, metody lub formy pracy wypracowane w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. Czy projekty te musiały być realizowane przez Beneficjenta, który ubiega się o dofinansowanie?Nie musi być to projekt, który był realizowany przez danego Wnioskodawcę ubiegającego się o dofinansowanie. Lista takich projektów znajduje się na stronie internetowej KIW (Krajowej Instytucji Wspomagającej) - http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=32&Itemid=196&lang=pl

Pytanie 44. W ramach Typu projektu nr 1 są wymienione kompetencje kluczowe. W porównaniu z kompetencjami kluczowymi, które były wskazywane w ramach konkursów dla Poddziałania 9.1.2 POKL nie występują: porozumiewanie się w języku ojczystym (polskim), kompetencje obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna. Czy w związku z tym zajęcia dot. tych kompetencji są możliwe do zaplanowania w projekcie?W ramach 1 typu projektów wsparcie przewidziane dla uczniów ukierunkowane jest na kształtowanie i rozwijanie tylko tych kompetencji kluczowych, które zostały wskazane w Słowniku zamieszczonym w Regulaminie konkursu, tj.:
1. porozumiewanie się w językach obcych;
2. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne;
3. kompetencje informatyczne;
4. umiejętność uczenia się;
5. kompetencje społeczne;
6. inicjatywność i przedsiębiorczość.

Pytanie 43. Czy w ramach projektu są możliwe do realizacji zajęcia pozaszkolne, np. wyjazdy edukacyjne powiązane z zajęciami stacjonarnymi realizowanymi w szkole w ramach planowanego projektu z EFS?
Tak, jeśli są one uzasadnione i niezbędne w ramach przewidzianego dla uczniów wsparcia określonego w oparciu o przeprowadzoną w szkole/placówce oświatowej diagnozę potrzeb.

Pytanie 42. Czy w przypadku zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli możliwe jest ich wsparcie dot. podnoszenia kwalifikacji w obszarze kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności?
Tak, ale należy mieć na uwadze, że zadania związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli muszą być ściśle powiązane z zakresem kompetencji kluczowych rozwijanych wśród uczniów objętych wsparciem w ramach danego projektu.

Pytanie 41. W jaki sposób określić wkład własny niepieniężny w formie eksploatacji sal zajęciowych w przypadku kiedy występują szkoły posiadające różne stawki eksploatacyjne (lub wynajmu) ponieważ mają różne organy prowadzące?
Wkład własny niepieniężny w postaci eksploatacji sal zajęciowych w ramach udzielanego wsparcia w projekcie, należy określić bazując na stawkach określonych uchwałą rady miasta/powiatu jako organu prowadzącego. Jeżeli jest mowa o projekcie partnerskim, to konstrukcja budżetu powinna umożliwiać wykazanie kwoty wkładu własnego niepieniężnego w podziale na Partnerów z uwzględnieniem indywidualnych stawek mających zastosowanie we wszystkich jednostkach podległych.

Pytanie 40.  Czy Wnioskodawcy obowiązkowo muszą realizować wskaźniki dotyczące nauczycieli oraz zakupu sprzętu?W ramach konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 założono do osiągnięcia wskaźniki produktu oraz rezultatu bezpośredniego, które podzielone są na:
1. Wskaźniki kluczowe oraz specyficzne dla programu
Są to:
a) wskaźniki obligatoryjne dla każdego projektu składanego w ramach przedmiotowego konkursu:

wskaźniki produktu: 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie,
- Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie,
- Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu,
- Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
- Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Powyższe wskaźniki należy wykazać we wniosku bez względu na typy operacji przewidziane do realizacji w ramach projektu oraz charakter grupy docelowej. Wskaźniki te należy obowiązkowo wybrać z listy słownikowej w formularzu wniosku składanym w ramach konkursu, określić dla nich wartości oraz sposób ich pomiaru i monitorowania.

b) Wskaźniki obligatoryjne w przypadku udzielenia wsparcia dla nauczycieli

wskaźnik produktu:
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie,

wskaźnik rezultatu bezpośredniego:
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.


2. Wskaźniki specyficzne dla projektu
Są to:
- Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem  w programie,
-
Liczba uczniów z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

Wskaźniki specyficzne dla projektu należą do wskaźników produktu i nie są wskaźnikami obligatoryjnymi dla wszystkich projektów składnych w ramach konkursu. Ich występowanie jest uzależnione od specyfiki projektu oraz charakteru wsparcia. Jeżeli projekt przewiduje udział uczniów wymienionych w powyższych wskaźnikach, należy je uwzględnić.

Katalog wskaźników specyficznych dla projektu wymienionych w punkcie 2 jest katalogiem zamkniętym.

Pytanie 39. Proszę o wskazanie linku do katalogu wyposażenia sal przyrodniczych (brak informacji, czy katalog ten został już zatwierdzony)?Na stronie internetowej MEN niebawem zostanie zamieszczony szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych. W tym momencie nie został on jeszcze opublikowany, ale gdy tylko się pojawi, to zostanie udostępniony jako załącznik na stronie internetowej, która została podana poniżej:

http://www.efs.men.gov.pl/index.php/fundusze/dokumenty/wytyczne

Do czasu opublikowania katalogu przez MEN, Wnioskodawców obowiązuje katalog zamieszczony w punkcie 2.1.11 Regulaminu konkursu, podpunkt a).

Pytanie 38. Czy skład (poszczególne elementy) zestawu laboratoryjnego/ćwiczeniowego określa sam Beneficjent we wniosku o dofinansowanie?Tak, ale musi być zgodny z katalogiem zamieszczonym w punkcie 2.1.11 Regulaminu konkursu, podpunkt a). Po opublikowaniu katalogu wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych na stronie internetowej MEN, Wnioskodawca będzie zobligowany do korzystania z tego katalogu.

Pytanie 37. Jak należy wskazać w punkcie B3 typ obszaru realizacji – czy tutaj wpisujemy nie dotyczy?
Pole to musi zostać wypełnione obowiązkowo przez każdego Wnioskodawcę. Punkt B3 „Typ obszaru realizacji” należy wybrać zgodnie z prawdą i stanem faktycznym, gdzie projekt ma być realizowany. W przypadku, gdy obszar realizacji obejmuje całe województwo, należy wtedy zaznaczyć ‘check box’ nie dotyczy.

Pytanie 36. Czy należy odwołać się do strategii – punkt B7?W przypadku gdy w projekcie występuje jakieś powiązanie ze Strategią Rozwoju Polski Południowej w obszarze województwa małopolskiego i śląskiego do roku 2020, to należy je opisać w polu B7. W innym przypadku wypełnienie tego pola nie jest wymagane. Pole to nie podlega ocenie.

Pytanie 35. Czy w przypadku projektów typu 1 i 2 dla których szczegółowe kryteria dostępu w punkcie 3.1.7 b) sformułowano następująco: Realizacja typu projektu 1 lub 2 skierowana jest do szkół lub placówek, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu – jako szkoły lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu należy rozumieć te placówki, których średnia z egzaminów zewnętrznych jest na poziomie niższym niż średnia województwa z danego egzaminu (części egzaminu w przypadku egzaminu gimnazjalnego, bądź przedmiotu obowiązkowego w przypadku egzaminu maturalnego). Jako średnia województwa należy rozumieć średnią z ostatniego egzaminu zewnętrznego, którego wyniki zostały opublikowane na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do dnia opublikowania ogłoszenia o naborze. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku w przypadku szkół gimnazjalnych, gdzie w ramach wyniku egzaminu wskazano cząstkowe wyniki z konkretnych przedmiotów, a w ramach projektu zaplanowano działania związane z nauką efektywnego przyswajania wiedzy, tworzenia map myśli, rozwijania kompetencji kluczowych, szybkiego uczenia się, które nie są ukierunkowane na konkretny zakres przedmiotowy, który wynik należy brać pod uwagę? Czy jeśli dana szkoła przykładowo z języka polskiego, historii oraz nauk o społeczeństwie oraz nauk przyrodniczych ma wynik wyższy niż średnia woj., ale z matematyki niższy, to czy może zostać objęta wsparciem ogólnym?Warunkiem dopuszczenia projektu do oceny merytorycznej, jak wskazują szczegółowe kryteria dostępu (punkt 3.1.7 Regulaminu konkursu), jest osiągnięcie wyniku z poszczególnego przedmiotu z poziomu podstawowego poniżej średniej wojewódzkiej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Regulaminu konkursu. W momencie gdy szkoła osiąga wyniki z matematyki poniżej średniej (tj. 46,00 % z matematyki z egzaminu gimnazjalnego), wpisuje się w typ operacji nr 1 i 2. W tym momencie nacisk w przeprowadzonych zajęciach w wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia powinien w przeważającej części być skierowany na zajęcia z matematyki. Jednocześnie zajęcia z przedmiotów, które są powyżej średniej województwa, gdzie występują największe braki mogą być przeprowadzane, jeżeli  diagnoza na to wskazuje jako dodatkowe zadania, które nie zdominują zajęć z matematyki. Nie wyklucza to możliwości realizacji w ramach projektu zajęć które wpisują się w kompetencje kluczowe i zostały wskazane w Słowniku pojęć Regulaminu konkursu.

Jednocześnie należy pamiętać, iż Wnioskodawcy nie będą mogli realizować zajęć z języka polskiego, ponieważ język polski nie jest zaliczany do kompetencji kluczowych.

Pytanie 34. Czy działania ukierunkowane na uczniów mogą być realizowane poza terenem woj. śląskiego – tzn. czy jeżeli planuje się realizację zajęć poza terenem szkoły (wyjazd edukacyjny do miejsc edukacji – centrum nauki, muzeum itp.) to można zaplanować taki wyjazd poza teren woj. śląskiego?Tak, istnieje możliwość zaplanowania wyjazdu edukacyjnego poza teren woj. śląskiego o ile taki wyjazd jest uzasadniony i odpowiada na potrzeby uczniów, wspomaga ich rozwój.

Pytanie 33. Czy zakup sprzętu komputerowego na potrzeby dydaktyczne  (TiK) jest traktowany jako zakup środka trwałego i w związku z tym objęty jest limitami wynikającymi z wytycznych i regulaminu konkursu?
Tak, zakup sprzętu komputerowego (TiK) zaliczany jest do środków trwałych. Wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wydatki objęte cross-financingiem w projekcie nie są wykazywane w ramach kosztów pośrednich i nie mogą przekraczać 10% wartości projektu. Proszę pamiętać, iż jeśli wykorzystujecie Państwo limit cross-financingu w postaci 10%, wtedy limit środka trwałego wyniesie również 10%. W przypadku, gdy wykorzystany zostanie cross-financing do limitu 5%, wtedy limit środków trwałych zwiększy się do 15%.
Pytanie 32. Czy na etapie wnioskowania musimy mieć wybrane konkretne jednostki (szkoły), które będą objęte projektem, czy też można założyć iż projekt zrealizowany będzie w szkołach spełniających kryteria dostępu (czyli tych osiągających najniższe wyniki edukacyjne)?
Składając wniosek o dofinansowanie, wnioskodawca musi mieć wybrane konkretne szkoły, ponieważ będą one realizatorem i muszą zostać wskazane we wniosku. Dodatkowo, diagnozy muszą odnosić się do konkretnych szkół i muszą być zatwierdzone przez organ prowadzący.

Pytanie 31. Czy jest minimalny okres realizacji działań dla uczniów tzn. czy cykl zajęć musi być zbieżny z terminarzem roku szkolnego?
Nie wskazano minimalnego okresu realizacji działań, jednakże wskazanym jest aby korespondował on z terminarzem roku szkolnego, chociażby z uwagi na to iż wsparcie w niektórych przypadkach jest możliwe tylko i wyłącznie w konkretnej klasie (np. III typ operacji).

Pytanie 30. Czy w ramach typu projektów „Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego” można realizować jeden duży projekt obejmujący zarówno uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze szczególnymi uzdolnieniami,
z niepełnosprawnościami oraz młodszych ze wszystkich szkół, dla których gmina jest organem prowadzącym (tj. szkoły podstawowe i gimnazja)?
Przy czym:
- dla każdej placówki wsparcie uczniów jak i doposażenie oraz ew. przygotowanie nauczycieli byłoby odmienne, dostosowane do zapotrzebowania danej placówki
- w jednej placówce – gimnazjum z klasami integracyjnymi, gdzie jest uczeń poruszający się na wózku inwalidzkim, można by zrealizować budowę podjazdu
do budynku oraz ew. windy?
Czy wówczas wydatki na budowę podjazdu i windy mogłyby być realizowane
w ramach cross-financingu?
Istnieje możliwość realizacji jednego dużego projektu, niemniej jednak należy mieć na uwadze, iż taki projekt może być trudny w realizacji. Każda ze szkół musi być wpisana we wniosku o dofinansowanie jako realizator. Dodatkowo dla każdej szkoły z osobna będzie potrzeba przeprowadzenia diagnozy.
Należy również mieć na uwadze, iż „uczeń młodszy” to uczeń, który przekracza następujące progi edukacyjne, tj. I klasę podstawową, IV klasę podstawową oraz I klasę gimnazjum. Osoba z niepełnosprawnościami może zostać objęta wsparciem na całym etapie edukacji, natomiast uczeń ze specjalnymi potrzebami, to uczeń z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz z wszystkich klas gimnazjum.
Dlatego też zrozumiałym jest, iż dla każdej placówki będzie potrzeba realizacji innego wsparcia, doposażenia itd.Jeżeli chodzi o koszt usprawnień dla uczniów niepełnosprawnych to oczywiście możliwe jest, aby dostosować architektonicznie budynek (podjazd, winda), niemniej jednak na jednego uczestnika niepełnosprawnego w projekcie nie może to być większa kwota niż 12 000,00 PLN.Wówczas będą to wydatki, które będą mogły być wykazywane jako cross-financing.

Pytanie 29. Czy w szkołach zasadniczych zawodowych kończących się egzaminem zawodowym w danej kwalifikacji przyjmujemy jako kryterium procent zdawalności danego egzaminu publikowany przez OKE w Jaworznie? Czy jakiś inny wskaźnik, np. średnia arytmetyczna przy czym egzamin składa się z dwóch części teoretycznej i praktycznej?W szkołach zasadniczych zawodowych kończących się egzaminem zawodowym w danej kwalifikacji nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Szkoły zawodowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach typu operacji nr 3, pod warunkiem, że wsparcie będzie skierowane tylko i wyłącznie do ucznia z niepełnosprawnościami.
Pytanie 28. Proszę o informację, czy w przypadku składania wniosku przez spółkę cywilną wystarczy podpis ePUAP jednego ze wspólników, czy wymagany jest podpis wszystkich wspólników?W momencie składania wniosku o dofinansowanie, wniosek powinien zostać podpisany zgodnie z Umową spółki, reprezentacją i dokumentami, które daną instytucję obowiązują.

Pytanie 27. Prosimy o wyjaśnienie, z którego roku średnie wyniki egzaminów zewnętrznych w skali regionu w województwie śląskim brane będą pod uwagę jako kryterium dostępu w ogłoszonym konkursie?
Załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu przestawia średnie wyniki egzaminów zewnętrznych w skali regionu w woj. śląskim za rok 2014. Wyniki te zamieszone są na stronie internetowej OKE w Jaworznie. Wnioskodawca zobowiązany jest do porównania wyników placówki objętej wsparciem z wynikami z roku 2014, ponieważ te wyniki będą brane pod uwagę.
Pytanie 26.  Czy stowarzyszenie - Wnioskodawca może skierować projekt do konkretnej szkoły (grupa docelowa byłaby grupą zamkniętą - uczniowie konkretnej szkoły)?Wnioskodawca musi skierować projekt do konkretnej szkoły oraz uczniów do niej uczęszczających. W wybranej szkole należy zdiagnozować konkretne problemy oraz udzielić odpowiedniego wsparcia. Przypominamy, że diagnoza musi zostać zatwierdzona przez organ prowadzący.

Pytanie 25. Wskaźniki pomiaru stopnia osiągnięcia założeń konkursu wskazują do osiągnięcia, dla rezultatu bezpośredniego (1 wskaźnik) 10 058 oraz (4 wskaźnik) 98 jako liczby osób, które nabyły kompetencje w ramach programu. Czy powyższe wartości wskaźników dotyczą całego programu lub muszą zostać osiągnięte przez Beneficjenta w ramach realizacji jego projektu.
Wskaźniki określone w dokumentacji są wskaźnikami do osiągnięcia dla wszystkich Wnioskodawców w ramach przedmiotowego konkursu, z uwagi na wielkość dostępnej alokacji. Wskaźniki dla całego programu są wyższe.Poszczególni Wnioskodawcy są zobowiązani do osiągnięcia wskaźników odpowiednich dla placówki szkolnej objętej wsparciem.
Pytanie 24. Czy istnieją wytyczne, które określają jak powinien wyglądać dokument, który opisuje diagnozę, czy mogą Państwo udzielić informacji jakie dane powinny być zawarte w diagnozie, czy należy użyć konkretnych narzędzi (jakich?) w celu przeprowadzenia diagnozy, czy każde dziecko w szkole powinno zostać objęte badaniem?
Czy wystarczającą diagnozą będzie np. przyrównanie wyników uczniów do wyników egzaminów zewnętrznych w województwie oraz przeprowadzenie diagnozy  np. przez nauczycieli (np. za pomocą kwestionariuszy ocen, sprawdzianów) i wskazanie wyników diagnozy na podstawie tych badań?
Nie został sporządzony wzór dokumentu, na podstawie którego należy przeprowadzić diagnozę sytuacji problemowej danej szkoły lub placówki systemu oświaty. Dane zawarte w diagnozie powinny odzwierciedlać problemy z jakimi boryka się szkoła, a także powinny być spójne z zadaniami planowanego projektu. Narzędzia jakie użyte zostaną przez Państwa w diagnozie powinny umożliwić rzetelne przedstawienie odpowiednich danych statystycznych. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.
Pytanie 23.
Czy jeden projekt składany przez jedną szkołę może obejmować więcej niż jeden typ projektu, które zostały wymienione w rozdziale 1.1 regulaminu.
Możliwe jest realizowanie kilku typów projektów w ramach jedno projektu.

Pytanie 22. Czy miasto w projekcie, w którym realizatorem będzie szkoła, może jako wkład własny niepieniężny wykazać koszt wynajmu pomieszczeń lekcyjnych zgodnie
z przyjętym przez szkołę i obecnie obowiązującym cennikiem.
Koszt wynajmu pomieszczeń lekcyjnych zgodnie z przyjętym przez szkołę i obecnie obowiązującym cennikiem może być kosztem kwalifikowalnym w ramach wkładu własnego.

Pytanie 21.  Czy realizowane wsparcie dla szkoły dokonywane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania i zatwierdzone przez organ prowadzący może odbywać się częściowo poza terenem szkoły? (Np. Czy zajęcia specjalistyczne dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą odbywać się poza terenem szkoły? Byłyby to np. pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej czy też Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego)
Regulamin konkursu nie zabrania realizacji części wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami poza szkołą lub placówką systemu oświaty. Należy pamiętać jednak, iż trzeci typ projektu dotyczy realizacji kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty. Tym samym nie ma możliwości realizacji wsparcia jedynie poza szkołą lub placówką systemu oświaty.
Pytanie 20. Czy zajęcia prowadzone w ramach Projektu, powinny być prowadzone w trakcie zajęć szkolnych czy po?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być realizowany zarówno w czasie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jak i po ich zakończeniu. Zajęcia nie mogą być realizowane w dni wolne, ferie i wakacje.
Pytanie 19. Czy możemy objąć opieką w ramach projektu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których rodzice wyrażają zgodę na objęcie indywidualnym wsparciem, natomiast szkoła nie jest zainteresowana kompleksową pomocą? Uczniowie Ci mieliby również indywidualnie zdiagnozowane potrzeby oparte m.in. o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Diagnoza potrzeb byłaby wtedy podpisana przez rodzica.
Nie ma takiej możliwości. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. Tym samym szkoła musi brać udział w realizacji projektu.

Pytanie 18. Na spotkaniu informacyjnym nt. konkursu powiedziano, że jeżeli np. gimnazjum należy do zespołu szkół (np. gimnazjum + szkoła ponadgimnazjalna), to jeżeli jedna z tych szkół wykazuje najsłabsze wyniki edukacyjne w regionie (wystarczy, że z jednego przedmiotu), to czy wsparciem rzeczywiście można wtedy objąć uczniów wszystkich szkół tego zespołu szkół nawet jeżeli druga szkoła wchodząca w skład zespołu szkół wykazuje lepsze wyniki (powyżej średniej)?
W przypadku gdy projekt kierowany jest do zespołu szkół a w ramach tego zespołu szkół tylko jedna ze szkół posiada niższe od średniej wojewódzkiej wyniki edukacyjne, projekt może być kierowany również do pozostałych szkół tego zespołu w zakresie trzeciego i/lub czwartego typu projektu. Typ projektu pierwszy i drugi kierowany jest jedynie do szkół, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu.
Pytanie 17. W tabeli przedstawionej przez Państwa w przypadku egzaminu maturalnego średnia wyników z języków obcych jest prezentowana jako jedna wartość (np. 69% w przypadku j. angielskiego), natomiast w dokumentacji OKE w Jaworznie, która stanowi źródło danych w tym przypadku, wyniki maturalne prezentowane są w rozbiciu na maturę pisemną i ustną, co oczywiście powoduje, że w przypadku większości szkół tylko jedna z tych średnich kwalifikuje sie jako „najsłabszy wynik w regionie”. Która średnią należy brać pod uwagę przy ocenie czy szkoła kwalifikuje sie do otrzymania wsparcia w tym zakresie?
Dane zaprezentowane w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu odnoszą się jedynie do wyników z części pisemnej egzaminu. Tym samym wynik z części pisemnej danej szkoły lub placówki systemu oświaty należy przyrównywać do tych danych. Załącznik nr 8 Średnie wynik z egzaminów zewnętrznych w skali regionu w województwie śląskim zawiera dane z 2014 r.
Pytanie 16. Czy jeżeli projekt zakłada oferowanie wsparcia w zakresie j. angielskiego i niemieckiego i utworzenie międzyszkolnych grup przygotowujących młodzież do egzaminów, to czy z każdej szkoły objętej wsparciem do projektu musi przystąpić co najmniej jedna osoba na kursy z każdego języka (tj. co najmniej jedna na angielski i co najmniej jedna na niemiecki). Pytanie to spowodowane jest faktem, że w większości szkół dominuje j. angielski, a egzamin z j. niemieckiego zdaje np. 1 lub 2 osoby (a w tej samej placówce około 60 z angielskiego). Z tego względu ważne jest dla nas, czy jeżeli wskażemy np. objecie wsparciem w zakresie przygotowania z j. niemieckiego dla 15 osób to czy z każdej szkoły objętej wsparciem co najmniej jedna osoba musi z niego skorzystać.
Wszystko zależy od przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej oraz zapotrzebowania szkół, które zostaną objęte wsparciem. Jeżeli planuje się włączyć do projektu 3 szkoły, z czego tylko w dwóch szkołach zdiagnozowano zapotrzebowanie na prowadzenie zajęć z języka niemieckiego, a we wszystkich trzech z języka angielskiego, to istnieje taka możliwość. Nie jest wymagane, aby uczniowie każdej ze szkół brali udział we wszystkich zajęciach.

Pytanie 15. Planujemy złożenie wniosku obejmującego 1 typ projektu, czyli kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych (...). Ten typ projektu nie jest nastawiony na wsparcie w postaci doposażenia pracowni i dokształcanie nauczycieli, lecz uczniów. Takie też planujemy zadania w projekcie – skierowane wyłącznie do uczniów. W Regulaminie konkursu nigdzie nie jest wspomniane, że należy obligatoryjnie stosować co najmniej dwa typy projektów, a wręcz powiedziane jest, że „Udział nauczycieli i kadry pedagogicznej będzie możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań skierowanych do uczniów”. Jak się to ma do wskaźników obligatoryjnych dla konkursu podanych w pkt. 2.4.7 i 2.4.8? Jeżeli projekt nie zakłada uczestnictwa nauczycieli ani/albo zakupu sprzętu do pracowni, to czy taki wskaźnik może wynosić „0” i chodzi tylko o to, żeby go obligatoryjnie wykazać we wniosku o dofinansowanie w ogóle (nawet z wartością „0”, czy też mimo wszystko realizacja każdego projektu musi się wiązać z zakupem sprzętu i wsparciem dla nauczycieli.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wszystkie wskaźniki wymienione w punkcie 2.4.7 są obligatoryjne bez względu na charakter grupy docelowej i typ wsparcia. Tym samym projektodawca obligatoryjnie musi zaplanować doposażenie pracowni oraz zakup sprzętu TIK w każdym projekcie. Każdemu projektodawcy przysługuje na to limit 20% wartości projektu, Który może przeznaczyć na zakup środków trwałych oraz cross-financing. Z kolei zgodnie z zapisami pkt. 2.4.8 Regulaminu konkursu wskaźniki odnoszące się do udziału nauczycieli w projekcie nie jest obligatoryjny dla wszystkich projektów. Dotyczy on tylko tych projektów (i koniecznie musi on wtedy zostać uwzględniony), w których założono udział nauczycieli.
Pytanie 14. Czy w przypadku, gdy szkoła uzyskała wyniki z Egzaminu maturalnego z języka polskiego zarówno w części pisemnej jak i ustnej poniżej średniej z Załącznika nr 8, a z pozostałych przedmiotów z ww. załącznika uzyskała wynik powyżej średniej, to szkoła spełnia kryterium i można przygotować projekt typu 1 lub 2 w zakresie kompetencji kluczowych wskazanych w Regulaminie?
Taka szkoła nie może przystąpić do konkursu w zakresie typu projektu 1 i 2. Pamiętać należy, iż język polski nie jest wliczany do kompetencji kluczowych na rynku pracy. Tym samym osiąganie słabych wyników edukacyjnych z języka polskiego nie może być podstawą do realizacji projektu w zakresie typu 1 i 2.
Pytanie 13. Jeżeli projekt zakwalifikowałby się do dofinansowania, to od kiedy należy rozpocząć działanie w ramach konkursu? Czy zaraz po ogłoszeniu wyników, czy np. w lato  (6 miesięcy po ogłoszeniu)?
Instytucja Organizująca Konkurs nie narzuca Wnioskodawcom terminu rozpoczęcia realizacji projektu. Zgodnie ze schematem procesu oceny wniosków zamieszczonym w Regulaminie konkursu w punkcie 1.6.39, IOK określa orientacyjny termin zakończenia oceny wniosków na miesiąc listopad 2015 r., przy założeniu, że ocenie podlegać będzie nie więcej niż 100 wniosków.

Pytanie 12. W związku z ogłoszonym przez Państwa konkursem w ramach Poddziałania 11.1.4 RPO WSL 2014-2020 proszę o wyjaśnienie pkt. 2.1.18 regulaminu przedmiotowego konkursu. Czy w świetle przedmiotowego punktu regulaminu konkursu zakupione pomoce, sprzęt lub podręczniki zawsze muszą być wykorzystane przez szkoły w działaniach przewidzianych w podpunktach a-c w ramach wsparcia przewidzianego w projekcie? Tzn. czy obowiązkowe jest zapisanie w projekcie działań związanych z organizowaniem i udzielaniem przez szkoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem, opracowaniem i realizacją w trakcie bieżącej pracy z uczniem indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz opracowaniem i realizacją w trakcie bieżącej pracy z uczniem indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych?
Działania, które realizowane będą w ww. zakresie muszą być dobrane odpowiednio do grupy docelowej projektu i zapotrzebowania szkoły. Tym samym nie ma konieczności realizowania wszystkich trzech elementów. Wystarczającym jest aby szkoły lub placówki systemu oświaty realizowały jeden z wymienionych elementów odpowiednio dopasowany do zapotrzebowania tejże szkoły lub placówki systemu oświaty oraz jej uczniów i uczennic.
Pytanie 11. Czy jest Instrukcja pisania wniosku z RPO i czy znajdują się w niej informacje na temat wskaźników kluczowych i specyficznych (jest to nowość w porównaniu z POKL, stąd moje pytanie) - proszę o przesłanie linka do niej?
Instrukcja do wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS stanowi załącznik do Regulaminu konkursu i jest dostępna na niżej podanych stronach:
http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_naborow_wnioskowhttp://efs.slaskie.pl/index.php?grupa=2&art1=1432799026&art=1186994745&id_m=274&kat=&katrodzic=

Pytanie 10. Czy JST jest zobowiązane do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco?Nie, JST nie są zobowiązane do składania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w żadnej formie.

Pytanie 9. Dot. punktu 2.1.19 – czy udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poza formami wsparcia wymienionymi w Rozporządzeniu MEN z 30 kwietnia 2013 r. ws. zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (…), musi być zgodne z tym rozporządzeniem również w aspekcie liczebności uczniów w grupie? (np. zajęcia rozwijające uzdolnienia – max 8 uczniów w grupie; zajęcia logopedyczne – max 4 uczniów w grupie itp.)?
Przy realizacji projektów nadrzędnym jest prawo krajowe, dlatego też udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej musi być zgodne w każdym aspekcie z rozporządzeniem MEN z 30 kwietnia 2013r. również w zakresie liczby uczniów w grupie.
Pytanie 8. Czy zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze (pkt. 2.1.20, podpunkt a), litera v. muszą być skierowane wyłącznie do uczniów posiadających stosowne orzeczenie? Czy również do szerszego katalogu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (pkt.2.1.15, a) c) oraz definicja słownikowa Regulaminu)?Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze są skierowane do uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim pkt. 2.1.20 v (na podstawie zaświadczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej). Niniejszą kwestię reguluje Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Pytanie 7. Czy jeśli projekt w zakresie typu 2 z założenia kierowany jest wyłącznie do 3 placówek – wszystkich z terenów wiejskich - (natomiast cały projekt kierowany jest do 8 placówek), to kryterium dodatkowe określone w punkcie 3.2.20 Regulaminu można uważać za spełnione” (100% szkół do których skierowany jest typ 2 znajdują się na terenach wiejskich).
W takim przypadku szczegółowe kryterium dodatkowe zostało spełnione.

Pytanie 6. Beneficjent zamierza powierzyć realizację projektu w części księgowo-finansowej jednej ze swoich jednostek. Część merytoryczną natomiast zamierza realizować sam wnioskodawca. Czy zatem w pkt. A.4.1 wniosku o dofinansowanie powinniśmy wpisać jednostkę organizacyjną?
Tak, w pkt. A.4.1 można wpisać dane realizatora tj. jednostki której zostanie powierzona obsługa księgowo-finansowa.
Pytanie 5. Punkt B.4 wniosku – obszar działalności gospodarczej – czy JST (powiat) ma zaznaczyć „Administracja publiczna” czy „Edukacja”?
Należy wpisać „Edukacja”.
Pytanie 4. Czy Biuro projektu może funkcjonować na terenie województwa dopiero od dnia rozpoczęcia działań projektowych wskazanych w WND? Ewentualnie jaka data rozpoczęcia jego funkcjonowania jest wskazana, jeżeli firma nie posiada swojej siedziby w województwie?
Tak, biuro projektu musi funkcjonować w okresie realizacji projektu, aby wszystkie wydatki były kwalifikowalne.

Pytanie 3. Zamysłem Wnioskodawcy jest realizacja m.in. pomysłów projektowych Typu operacji nr 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. Działania skupią się głównie wokół kompetencji informatycznych. W tym celu potrzebne jest wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt do realizacji takich działań (np. komputer, tablica interaktywna z rzutnikiem, drukarka). Czy w ramach Działań Typu 1 dopuszczalny jest zakup takiego sprzętu oraz do jakiej wartości % jest to możliwe?
W ramach typu operacji nr 1 działania skierowane są na kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy i wskazanych w regulaminie konkursu.Skierowanie głównego nacisku na kompetencje informatyczne nie jest uzasadnione. Głównymi kompetencjami, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach projektu, to kompetencje porozumiewanie się w językach obcych oraz kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne (patrz zapisy Regulaminu konkursu, w tym kryterium dostępu nr 2).
Jednocześnie wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu.Wydatki objęte cross-financingiem w projekcie nie są wykazywane w ramach kosztów pośrednich i nie mogą przekroczyć 10% wartości projektu.

Pytanie 2. Czy Firma, która będzie zgłaszała Projekt w ramach konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15, musi mieć Partnera (ew. podpisaną chęć współpracy), czy może prowadzić dany Projekt sama?
Dana firma, która będzie chciała realizować projekt w ramach konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15, nie musi mieć Partnera. Firma ta może realizować projekt samodzielnie.

Pytanie 1. Czy grupą docelową będzie szkoła, która wysyła swoich uczniów, czy też jej konkretni uczniowie? Jeśli uczniowie, to w jakiej formie będą podpisywane umowy z Uczestnikami Szkoleń, jeśli są to osoby niepełnoletnie?

Grupą docelową w projekcie będzie zarówno szkoła, jak i jej uczniowie. Zgodę  na uczestnictwo danego dziecka w zajęciach projektowych będą wyrażali rodzice/opiekunowie prawni.

Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04 -IZ-01-24-002/15, w tym ze spotkania z 3 czerwca 2015 r.

Pytanie 22. Czym się różni weryfikacja formalna od oceny formalnej?
Weryfikacja formalna jest etapem poprzedzającym etap oceny formalnej i merytorycznej. Niespełnienie wymogów formalnych prowadzi do wezwania Wnioskodawcy przez IOK do jednokrotnego uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania przedmiotowego wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Na etapie oceny formalnej nie istnieje możliwość uzupełnienia wniosku. W wyniku oceny formalnej złożone w terminie wnioski mogą zostać skierowane do oceny merytorycznej lub ocenione negatywnie jako niespełniające kryteriów formalnych
Pytanie 21. Co oznaczają najsłabsze wyniki w regionie?
Jako szkoły lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu rozumiemy te placówki, których średnia z egzaminów zewnętrznych jest na poziomie niższym niż średnia województwa z danego egzaminu. Jako średnia województwa należy rozumieć średnią z ostatniego egzaminu zewnętrznego, którego wyniki zostały opublikowane na stronie Okręgowej Komisji Edukacyjnej do dnia opublikowania ogłoszenia o naborze. Wyniki te są jednocześnie załącznikiem nr 8 do Regulaminu konkursu.
Pytanie 20.
Ile jedna instytucja może maksymalnie złożyć wniosków o dofinansowanie  w odpowiedzi na konkurs 11.1.4 ?Brak jest jakichkolwiek ograniczeń dotyczących ilości składanych wniosków w odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziałania 11.1.4. Jednocześnie należy mieć na uwadze potencjał finansowy wnioskodawcy, który sprawdzany jest na etapie oceny formalnej.
Pytanie 19.
Czy można realizować projekt tylko dla nauczycieli, bez wsparcia dla uczniów?Nie ma możliwości realizowania projektu, w którym tylko sami nauczyciele zostaną objęci wsparciem. Udział nauczycieli, jak pracowników pedagogicznych będzie możliwy wyłącznie jako dodatkowe, uzupełniające zadanie względem działań skierowanych do uczniów o ile stanowi element niezbędny do realizacji zaplanowanego wsparcia uczniów. Nie jest możliwe realizowanie jedynie 4 typu operacji, tj. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.
Pytanie 18.
Jeżeli szkoła tylko w ramach jednego przedmiotu jest poniżej średniej, to czy może realizować typy operacji nr 1 i 2?Tak, szkoła spełnia w tym przypadku wskazane kryterium dostępu, natomiast należy pamiętać, że jeżeli dana szkoła osiągnęła wyniki np. z matematyki na niższym poziomie, to może przeprowadzać zajęcia dodatkowe z innych przedmiotów, gdzie średnia jest wyższa (np. fizyka, chemia), ale przeważająca ilość zajęć musi być skierowana np. na zajęcia z matematyki.
Pytanie 17. Czy w jednym wniosku o dofinansowanie można uwzględnić kilka typów operacji np. 1, 2 i 3?Tak, jest to możliwe. Nie ma ograniczeń co do ilości typów operacji, które mogą być realizowane. Wnioskodawca może zarówno złożyć jeden wniosek z uwzględnieniem wszystkich typów operacji jednocześnie, jak również może złożyć kilka wniosków dla każdego typu operacji oddzielnie.
Pytanie 16. Czy do wszystkich zajęć musi być przeszkolony nauczyciel , tzn. czy 4 typ operacji jest obowiązkowy?Przeszkolenie nauczycieli nie jest obowiązkowe, jest jedynie działaniem uzupełniającym względem działań skierowanych do uczniów.
Pytanie 15. Czy istnieje możliwość objęcia ucznia zdolnego w ramach 3 typu operacji?Tak, istnieje możliwość objęcia ucznia zdolnego w ramach 3 typu operacji, gdyż pod pojęciem „uczeń ze specjalnymi potrzebami” zgodnie z definicją zawartą w regulaminie konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 jest to zarówno uczeń, u którego pojawiają się jakieś deficyty w nauce jak również ten uczeń, który jest uczniem szczególnie zdolnym w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych. Szczegółowa definicja znajduje się w ww. dokumencie. Należy pamiętać, że wsparcie to dotyczy wyłącznie uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej i z klas I-III gimnazjum.
Pytanie 14.
Kiedy i z kim podpisuje się porozumienie dotyczące partnera?Porozumienie partnerskie musi zostać zawarte przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, ponieważ jest ona załącznikiem do ww. umowy. Szczegółowe wymagania dotyczące zawierania partnerstwa zostały wskazane w regulaminie konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w punkcie 1.7.
Pytanie 13. Do jakich grup docelowych może zostać skierowane wsparcie w typie operacji nr 3, np. czy uczeń klasy II szkoły podstawowej może zostać objęty wsparciem?III typ operacji może być skierowany do następujących uczniów:

1) Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-VI szkoły podstawowej i z klas I-III gimnazjum;
2) Uczniowie młodsi z I klasy szkoły podstawowej, z IV klasy szkoły podstawowej oraz z I klasy gimnazjum;
3) Uczniowie niepełnosprawni na wszystkich etapach edukacyjnych, tzn. od I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Pytanie 12. Jak prawidłowo zinterpretować kwestię przeważającej liczby zajęć, które mogą być realizowane w ramach sześciu kompetencji kluczowych, gdzie wsparcie dotyczy teoretycznie dwóch. Biorąc pod uwagę, iż na stronie OKE ukazały się wyniki tylko w ramach dwóch kompetencji kluczowych dotyczących przedmiotów wymienionych w Regulaminie konkursu?Pod uwagę brane są wyniki z egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych, ponieważ tylko te wyniki publikowane są na stronie OKE (zgodnie z załącznikiem  nr 8 do regulaminu konkursu). Główne wsparcie musi być skierowane na te przedmioty, które są poniżej średniej. W ramach tych przedmiotów powinna być przewidziana większa liczba zajęć, natomiast można również przeprowadzić zajęcia w ramach pozostałych kompetencji kluczowych. Nie może jednak dochodzić do sytuacji, gdzie w ramach projektu realizuje się większą ilość zajęć łącznie na pozostałe kompetencje.
Pytanie 11. Czy w ramach konkursu 11.1.4 zostały wprowadzone jakiekolwiek ograniczenia dotyczące liczebności – wielkości grupy docelowej?Nie wprowadzono ograniczeń co do liczebności, wielkości grupy docelowej. Określono natomiast odpowiedni poziom wskaźników dla wskazanej alokacji na konkurs. Tworząc budżet projektu należy pamiętać o efektywności kosztowej (relacja nakład – rezultat), czyli żeby przewidziane w projekcie koszty były adekwatne do zaplanowanych rezultatów w projekcie. W punkcie 1.2 Regulaminu konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, IOK określiła poziom wskaźników planowany do osiągnięcia w odniesieniu do dostępnej alokacji na konkurs.
Pytanie 10. Czy w przypadku partnerstwa przepływy finansowe między partnerami  są obligatoryjne?Przepływy finansowe między partnerami są obligatoryjne, ponieważ Lider po otrzymaniu dofinansowania musi przekazać odpowiednią część dofinansowania partnerowi w celu realizacji poszczególnych zadań, których podział wynika z wniosku o dofinansowanie.
Pytanie 9. Czy potencjał finansowy będzie badany oddzielnie do obrotów Lidera i oddzielnie do obrotów Partnera oraz czy jest mierzony w stosunku do obrotów za poprzedni rok obrotowy, tylko w projektach realizowanych w danej instytucji? Ponadto, czy należy brać również pod uwagę projekty już zakończone?
Potencjał finansowy Lidera i Partnera sumuje się. Wnioskodawca wskazuje we wniosku o dofinansowanie roczne obroty rozumiane jako przychody lub wydatki (w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych) za poprzedni rok (w przypadku projektów partnerskich, również przychód partnera), który jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projektach realizowanych w danej instytucji (nie zakończonych w momencie składania wniosków). Projekty zakończone nie będą brane pod uwagę.

Pytanie 8. Czy istnieje możliwość zmiany terminu np. o kilka dni, poszczególnych zajęć przewidzianych we wniosku o dofinansowanie oraz czy w takiej sytuacji Wnioskodawca jest zobowiązany poinformować daną Instytucję o tym fakcie?
Zmiana terminu realizacji zajęć jest możliwa. Wnioskodawca jest jednocześnie zobowiązany do uzasadnienia konieczności zmiany terminu oraz wskazania nowego terminu realizacji zajęć. Jednocześnie należy pamiętać o tym, iż okres realizacji projektu nie może ulec zmianie (wynika to m.in. z kryterium dostępu, które brzmi: Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące).
Pytanie 7. Na jakim etapie Wnioskodawca powinien zabezpieczyć wkład własny i jak prawidłowo należy oszacować jego wartość?Wkład własny musi zostać zapewniony na etapie aplikowania o środki unijne. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego na poziomie 10% wartości projektu.
Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek prawidłowego oszacowania wkładu własnego. Sposób wyliczenia w prawidłowy sposób wkładu własnego jest określony w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

Pytanie 6. Czy Instytucja zapewnia Wnioskodawcom gwarancję dotyczącą sprawności  i ewentualnego przeciążenia systemu?
W przypadku pojawienia się problemów technicznych związanych z systemem Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków  o dofinansowanie
Pytanie 5. Jak długo będzie trwała ocena merytoryczna?
Zgodnie z przedstawionym schematem procesu oceny wniosków w Regulaminie konkursu w ramach 11.1.4, IOK określiła orientacyjny termin zakończenia oceny wniosków na miesiąc listopad 2015 r., przy założeniu, że ocenie będzie podlegało nie więcej niż 100 wniosków. Ocena merytoryczna wniosku wraz z negocjacjami przy założeniu, iż w ramach danego naboru złożonych zostało nie więcej niż 100 wniosków wynosi 100 dni licząc od dnia zatwierdzenia listy wniosków ocenionych formalnie. Dodatkowo czas trwania oceny merytorycznej zostaje wydłużony o 21 dni na każde kolejne 50 wniosków.
Pytanie 4. Czy wniosek w wersji elektronicznej może zostać podpisany jednocześnie przez kilka osób uprawnionych do reprezentowania danej instytucji?Tak, istnieje możliwość podpisania wniosku przez kilka osób uprawnionych do reprezentowania danej instytucji.
Pytanie 3. Czy wniosek może zostać podpisany jednocześnie różnymi podpisami np. za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowalnym certyfikatem lub za pomocą certyfikatu CC SEKAP?Tak, istnieje możliwość podpisania wniosku za pomocą różnych podpisów jednocześnie.
Pytanie 2. Czy w przypadku problemu z platformą elektroniczną ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) zostanie przedłużony termin naboru?
Nie, we wskazanym przypadku Instytucja Zarządzająca RPO nie przedłuży terminu naboru. IOK zaleca korzystanie z Platformy Elektronicznej Usług Publicznych PeUP SEKAP. Ponadto IOK nie ponosi odpowiedzialności za sposób funkcjonowania ePUAP.
Pytanie 1. Co w sytuacji ukazania się nowych Wytycznych obszarowych, które wprowadziłyby duże zmiany merytoryczne w ramach konkursu?W przypadku ukazania się nowych przepisów prawnych lub Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Instytucja Organizująca Konkurs (pod warunkiem dochowania zgodności z przepisami określonymi w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. – art. 41 ust. 4 i 5) zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie konkursu.
Pytania dotyczące kwalifikowalności wydatków dla konkursu  nr RPSL.11.01.04 -IZ-01-24-002/15


Pytanie 2.
Czy studia podyplomowe będą kosztem kwalifikowalnym?
Tak, studia podyplomowe są kosztem kwalifikowalnym.

Pytanie 1. Czy w regulaminie konkursu są jakieś ograniczenia dotyczące wydatków  (np. wycieczki, wyjścia do teatrów) w przypadku szkół specjalnych, tzn. czy wskazany katalog kosztów jest katalogiem zamkniętym?W regulaminie konkursu nie ma ograniczeń, co do rodzajów wydatków. Aby wydatek mógł zostać uznany za kwalifikowalny musi spełniać warunki wskazane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 m.in. ma być uzasadniony, racjonalny, niezbędny do realizacji celów.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś