Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2015-06-29 [00:00:01] do 2015-07-31 [23:59:59]
Oś priorytetowa
11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie
11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie:
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
90,00 %
Budżet naboru [PLN]
62 186 000,00

Ogłoszenie o konkursie

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) ul. Juliusza Ligonia 46, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego RPO WSL 2014-2020, obejmujący następujące typy projektów:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
 2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
  (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).
 3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty
  w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.
 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym
  z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

 

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs:                                                                              62 186 000,00 PLN

Wartość dofinansowania (90,00%):                                                                                             55 967 400,00 PLN

W tym wsparcie finansowe EFS (85,00%)                                                                                  52 858 100,00 PLN

W tym budżet państwa (5,00%)                                                                                                    3 109 300,00 PLN

W ramach powyższej kwoty IOK zabezpiecza

5% wartości alokacji na procedurę odwoławczą – 3 109 300,00 PLN

Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej
na konkurs

Poziom dofinansowania wynosi 90,00%

Poziom wkładu własnego 10,00%

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 29.06.2015 r.
do dnia 31.07.2015 r.
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Projekty składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego pod adresem lsi.slaskie.pl.

Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (format .pdf) do Instytucji Organizującej Konkurs
z wykorzystaniem platform elektronicznych:

 1. e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP dostępnego pod adresem https://www.sekap.pl

lub

 1. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego[1].

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia pt. Regulamin konkursu, który jest dostępny na stronach internetowych IOK www.efs.slaskie.pl, www.rpo.slaskie.pl oraz
na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

 

[1] IOK zaleca korzystanie z platformy e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2015-05-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś