Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Komunikat w sprawie stosowania środków sankcyjnych w zakresie udzielania wsparcia z FE


2022-08-23 12:22

KOMUNIKAT

Instytucja Zarządzająca przypomina beneficjentom o środkach sankcyjnych związanych z konfliktem zbrojnym  na terytorium Ukrainy. Obecnie najważniejszymi regulacjami unijnymi i krajowymi wpływającymi w największym stopniu na projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych są:

• Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji

• Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE L 134 z 20.5.2006, str. 1, z późn. zm.);

• Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE L 78 z 17.3.2014, str. 6, z późn. zm.);

• Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1. z późn. zm.);

• Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) (zwanej dalej ustawą).

Na mocy przepisu obowiązującego od 9 kwietnia 2022r  w art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dodane zostały przepisy art. 5k oraz 5l.

 1. Zastosowanie przepisów art. 5l
  Zgodnie z art. 5l „Zakazuje się udzielania bezpośredniego lub pośredniego wsparcia, w tym udzielania finansowania i pomocy finansowej lub przyznawania jakichkolwiek innych korzyści w ramach programu Unii, Euratomu lub krajowego programu państwa członkowskiego oraz umów w rozumieniu rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które w ponad 50 % są własnością publiczną lub są pod kontrolą publiczną.

  W konsekwencji tego zapisu (przepisy rozporządzeń obowiązują wprost w całej Unii Europejskiej):
  • w przypadku projektów wybieranych do dofinansowania jeśli wnioskodawca/partner projektu będzie spełniał przesłanki określone w art. 5l, projekt nie może zostać wybrany do dofinansowania,
  • w przypadku projektów będących w trakcie realizacji,  których realizacja rozpoczęła się przed dniem 8 kwietnia 2022r., wydatki beneficjenta/partnera projektu  spełniającego przesłankę określoną w art. 5l, poniesione po 8 kwietnia 2022r. zostaną uznane za niekwalifikowalne.

 2. Zastosowanie przepisów art. 5k oraz  art. 7 ustawy
  Przepisy art. 5k ustanawiają zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Szczegółowe przesłanki wskazane są w ww. przepisie. Instytucja Zarządzająca zwraca uwagę, iż przesłanki te mają również zastosowanie do podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji.

  Przepisy art. 5k weszły w życie w dniu 9 kwietnia 2022 r., z tym że w odniesieniu do umów w sprawie zamówienia publicznego i umów koncesji zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r. zakaz udziału rosyjskich wykonawców zacznie obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia 2022/576, tj. w dniu 10 października br.

  Instytucja Zarządzająca zwraca uwagę, że podobne uregulowania jak dla art. 5k rozporządzenia znalazły uregulowanie w art. 7 ustawy. Z tym, że ustawa w art. 7 ust. 9 reguluje dodatkowo kwestie dotyczące zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

  W związku z takim brzmieniem ustawy zasady określone w art. 7 tejże ustawy powinny mieć również zastosowanie do wyłaniania wykonawców w trybach określonych w
  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 takich jak: zasada konkurencyjności lub rozeznanie rynku.

  W przypadku niezastosowania się przez beneficjenta/partnera projektu dofinansowanego w ramach programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
  do przepisów określonych w art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 lub art. 7 ustawy, wydatki dotyczący tych zamówień/umów z wykonawcami zostaną uznane za niekwalifikowalne.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś