Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2022-01-10 [10:30:00] do 2022-01-31 [23:59:59]
Oś priorytetowa
10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie
10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wzywa do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie nadzwyczajnym w ramach naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-408/22, Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – dot. 2 typu projektu pn.: Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2022-01-10 (od godziny 10:30:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2022-01-31 (do godziny 23:59:59)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
marzec 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące typy podmiotów:

  1. Podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  2. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

 WAŻNE!

Nabór dedykowany jest określonym podmiotom, zaangażowanym w działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Lista tych podmiotów została ustalona w trakcie działań koordynacyjnych z Wojewodą Śląskim i została przyjęta uchwałą przez Zarząd Województwa Śląskiego. O dofinansowanie w ramach niniejszego naboru mogą się ubiegać tylko podmioty, wskazane na ww. liście.

Żaden z wnioskodawców oraz partnerów projektu partnerskiego w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej bądź podmiot uczestniczący w partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu art. 34 ustawy wdrożeniowej nie może podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów. Weryfikacja następować może na każdym etapie życia projektu. W szczególności weryfikacja prowadzona będzie w trakcie oceny formalnej, na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie bądź innych informacji dostępnych ION. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia tego warunku ION może żądać stosownych wyjaśnień.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
2 040 000,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
450 000,00
Data określenia wartość w PLN 2021-12-30 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,5960 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1991/267/VI/2021 z dnia 02 września 2021 roku (wersja 20.0).

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, nie przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownej weryfikacji złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 302
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2022-01-10
Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-24


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś