Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Często zadawane pytania

Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 6 pytania i odpowiedzi z wszystkich 211 dla zadanych warunków:
tematyka: Nabory;

Ustawy, w których możemy znaleźć regulacje dotyczące rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

Pytanie 1. Proszę o informację, czy do realizacji przedmiotu projektu ujętego w fiszce (covid 19) można zastosować uproszczenia wynikające z wprowadzonych w tym zakresie Specustaw?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Zapisy Specustaw dotyczą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wszystkie “uproszczenia” w nich przedstawione stosuje się do podejmowania czynności, których celem jest podejmowanie działań wynikających bezpośrednio z zagrożenia tym wirusem. Wnioskodawca może korzystać, z tych uproszczeń o ile działania przez niego podejmowane są niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 Niedopuszczalne jest bowiem realizowanie na ich podstawie inwestycji wynikających z innych celów czy innych przyczyn.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 2. Proszę o informację czy w przypadku realizacji zamówień na zakup sprzętu ujętego w fiszce (covid 19) można zastosować art.6 ust.1 ustawy COVID, który wyłącza PZP, wyłącza 6.5.1 wytycznych czyli obowiązek rozeznania rynku oraz 6.5.2 wytycznych zasadę konkurencyjności. Czy jednak mają zastosowanie przepisy PZP oraz wytycznych zgodnie z wzorem umowy o dofinansowanie dla projektu 10.1 COViD19?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Beneficjent przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i unijnego.

Należy pamiętać, że przepis art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – tj. Dz.U. 2020 poz. 374 – dalej ustawa o COVID-19) upoważnia zamawiającego do odstąpienia od stosowania przepisów tylko ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej jako: ustawa Pzp), jeżeli zostaną spełnione przesłanki w nim określone.

Z treści przedmiotowego art. wynika, że ma on zastosowanie tylko do:
• zamówień na towary lub usługi a zamówienia są niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 i zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby
lub
• zamówień na towary lub usługi a zamówienia są niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 i jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Należy pamiętać, że omawianego przepisu nie wolno interpretować rozszerzająco, a decyzja o jego zastosowaniu musi być każdorazowo poprzedzona analizą konkretnego stanu faktycznego i udokumentowana.

Jeżeli natomiast chodzi o wyłączenie ze stosowania wytycznych kwalifikowalności w zakresie 6.5.1 oraz 6.5.2 poniżej przedstawiam stanowisko Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej jako „właściciela” wytycznych.

„Zgodnie z pkt 7 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach:
• lit. e – ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10,
• lit. d. – ze względu na pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10.

W związku z tym, że obecny stan epidemii (SARS-CoV-2), w ocenie IK UP, można zakwalifikować jako zdarzenie spełniające przesłanki wystąpienia siły wyższej (tzn. wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć), wyłączenie zasady konkurencyjności w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 będzie możliwe ze względu na wymaganą natychmiastową realizację zamówienia lub wystąpienie natychmiastowej potrzeby udzielenia zamówienia (w związku z czym nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem terminów przewidzianych dla zasady konkurencyjności).

Podsumowując, w opinii IK UP, beneficjenci i wnioskodawcy mogą odstąpić od zastosowania zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19. Spełnienie przesłanek z pkt 7 lit. d i e podrozdziału 6.5 ww. Wytycznych powinni jednak pisemnie uzasadnić (zob. pkt 9 podrozdziału 6.5).

Określone przesłanki, w razie wątpliwości należy interpretować w oparciu o wykładnię i orzecznictwo wydane względem odpowiednich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. art. 62 i art. 67 (zob. przypis 17 ww. Wytycznych).

(…) Dlatego skorzystanie z tego typu rozwiązań musi być poprzedzone wnikliwą analizą każdego przypadku.

”Ponieważ wydatki w ramach projektów są finansowane ze środków unijnych, dlatego należy pamiętać o warunkach jakie stawia KE więc zachęcam do zapoznania się z Komunikatem Komisji - Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 (2020/C 108 I/01), dostępnego na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020XC0401(05)

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 Pytanie 3. Czy w przypadku planowanych w ramach inwestycji prac remontowo – budowlanych wymagane jest załączenie projektu budowlanego bądź jakiejś innej formy dokumentacji technicznej?
Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Jeżeli wnioskodawca realizuje inwestycje w oparciu o uproszczenia wynikające ze specustaw dot. walki z COVID, pozwalających na odstąpienie od stosowania ustawy Prawo Budowlane, powinien-  w ramach dokumentacji technicznej - przedstawić jedynie prosty dokument zawierający  niezbędne informacje w zakresie podejmowanych  prac (np.  Prace remontowe  na izbie przyjęć obejmą: przebudowę ścian wewnętrznych, wymianę tynków, posadzek, wymianę instalacji wewnętrznych (sanitarnej,  wentylacji) ....... 2. Zakup i montaż zabudowy kontenerowej  szt.....). Nie ma potrzeby rozbudowywania dokumentu o analizy czy typowe opisy techniczne. W powyższym dokumencie powinien znaleźć się zapis, że  wszelkie prace remontowo - budowlane odbywać się będą zgodnie z sztuką budowlaną.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 4. Czy obligatoryjne jest przygotowanie i dołączenie do wniosku pełnej analizy finansowej w pliku Excel?
Odpowiedź, 27.04.2020 r.
IOK wprowadziła szereg uproszczeń mających na celu ułatwienie sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej, które zostały opisane bezpośrednio w Instrukcji wypełniania wniosku.

Jak wskazano w Instrukcji tabele finansowe nie są wymagane do dołączania do wniosku. Natomiast pole B.17 wniosku powinno zawierać jedynie podstawowe informacje ukierunkowane na wykorzystywanie przedmiotu projektu (usługi finansowane z NFZ). W polu należy wykazać, iż projekt nie generuje dochodu, a przedsięwzięcie jest zasadne i możliwe do wykonania. Informacje powinny potwierdzać trwałość finansową zarówno projektu, jak i beneficjenta oraz pokazać, że wnioskodawca będzie zdolny do wdrożenia i utrzymania danej inwestycji/danego projektu.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 5. Jakie informacje powinna zawierać analiza ekonomiczna (pole B.18) oraz analiza wrażliwości i ryzyka (pole B.19).
Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Ad. Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna wymaga opisania efektów projektu: środowiskowych, gospodarczych i społecznych.  Dokonując powyższej analizy proszę pamiętać o celu realizacji projektów składanych w ramach naboru...czyli walka z COVID. W polu B.18 można wskazać, iż projekt jest skierowany na wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego. Dodatkowo projekt nie należy do grupy „dużych projektów”, zatem analiza ekonomiczna została przeprowadzona na podstawie korzyści jakościowych i ilościowych, jakie zostaną uzyskane dzięki realizacji projektu. W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, celem projektu jest jest podjęcie interwencji, służących ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, wywoływanej tym wirusem u ludzi. Tym samym projekt wpłynie na (np): - ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez stosowanie środków ochrony osobistej adekwatnych do ryzyka przez osoby narażone na kontakt z potencjalnie zarażonym pacjentem oraz już zarażonym; - zwiększenie dostępu do diagnozowania chorób zakaźnych dla pacjentów w sytuacji kryzysowej w obliczu zagrożenia zarażeniem groźnymi chorobami zakaźnymi w tym koronawirusem SARS-CoV-2. Wpłynie to na (np) - prawidłowe zabezpieczenie pacjentów zarażonych, podejrzanych o zakażenie i odizolowanie pacjentów zdrowych - zabezpieczenie większej liczby personelu medycznego co z kolei przełoży się na mniejszą liczbę zachorowań wśród kadry pielęgniarsko - lekarskiej.

Ad. Analizy wrażliwości i ryzyka.

Projekty realizowane w ramach naboru. RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 są skierowane na wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego. Ze względu na charakter projektu i cel jego realizacji (walka z COVID-19) analiza wrażliwości i ryzyka nie ma wpływu na jego celowość i konieczność realizacji. W polu tym należy wskazać, iż przepływy pieniężne projektu składają się z dwóch czynników – nakładów inwestycyjnych oraz kosztów.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 6. Czy wymagana jest opinia Departamentu Zdrowia w zakresie adekwatności interwencji, podejmowanej w ramach projektu względem aktualnej sytuacji epidemiologicznej w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Uzyskanie pozytywnej opinii Departamentu zdrowia Urzędu Marszałkowskiego dla realizowanego w ramach naboru RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 projektu jest niezbędne dla spełnienia warunku dostępowego  nr 1. określonego w Regulaminie naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 pkt. 2.1.1 Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla naboru.Udzielenie powyższej opinii leży w kompetencji Departamentu Zdrowia i odbywać się będzie na podstawie szczegółowych informacji dot. wydatków. 

Celem uzyskania szczegółowych informacji w zakresie i formie uzyskania przedmiotowej opinii należy kontaktować się z Departamentem zdrowia, który to jest właściwą komórką w tym zakresie.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 7. Czy w nazwie projektu operujemy dwoma zadaniami tak jak było we fiszce czyli na zakup aparatury i sprzętu i na zakup środków do dezynfekcji?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Kwota wsparcia dla dwóch zadań, jakimi operowano w fiszce jest łączna. Dlatego należy   złożyć Pań jeden projekt – tytuł inwestycji może łączyć w sobie oba zakresy. Ważne, by w wydatkach znalazło się również rozróżnienie dla dwóch zakresów projektu. Ale inwestycję będziemy mieć jedną złożoną z dwóch zadań. Podział zadań w projekcie zależy od Państwa. Dla nas istotna będzie ogólna kwota dofinansowania. Proszę jednak mieć na względzie, by wszystkie zakładane w projekcie wydatki mieściły się w ramach kosztów, które mogą być ponoszone z EFRR. Powyższe oznacza, że muszą je Państwo wpasować w którąś kategorię z wydatków kwalifikowalnych  i opisać ich niezbędność do walki z COVID w części C wniosku.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 8. Czy w ramach kosztów niekwalifikowanych należy ująć środki na promocję?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Wydatki na promocję mogą być uznane za kwalifikowalne. Jedyna przeszkoda to to , że jeżeli nie założyli ich państwo na etapie fiszki, to może państwu nie wystarczyć środków udzielonego wsparcia EFRR. Proszę pamiętać, iż która wsparcia nie może przekroczyć tej która wynika z listy podmiotów uprawnionych do aplikowania.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 9. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2020 - termin ten pokrywa się z terminem realizacji projektu- czy w związku z powyższym Szpital może zgodnie z harmonogramem przedstawionym w fiszce realizować zakupy w miesiącach maj- czerwiec .Jeżeli tak to czy będzie można rozliczyć te faktury / ale nie jako refundacja ale faktury w terminie płatności?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Szpital może robić zakupy zgodnie z terminami wskazanymi w fiszce– jednakże dokonuje ich na własne ryzyko. Refundacja faktur nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie  i złożeniu przez wnioskodawcę wniosku o płatność. Kwalifikowalność wydatków, dla projektów przeznaczonych na walkę z COVID rozpoczęła się 1 lutego 2020 wiec z formalnego punktu widzenia zakupów mogą Państwo dokonywać.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 10. W instrukcji wypełnienia wniosku w kryterium dostępu - czy wystarczy wskazać że jest się podmiotem wymienionym na liście, uzgodnionej w ramach działań koordynacjnych z Wojewodą Śląskim i przyjętej przez Zarząd Województwa Śląskiego?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
W naborze mogą brać udział tylko podmioty, uzgodnione w ramach działań koordynacyjnych z Wojewodą Śląskim. Lista tych podmiotów została uzgodniona z Wojewodą Śląskim i została przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego. – wystarczy że Państwo napiszą, że zostaliście wskazani na liście stanowiącej swego rodzaju mandat umożliwiający aplikowanie. Jednakże dla kryterium dostępu,  związanego z opinią Departamentu zdrowia (kryterium 1) konieczne będzie złożenie do wniosku opinii uzyskanej od tegoż Departamentu Urzędu Marszałkowskiego na temat tego że podejmowana w ramach projektu interwencja  wynika z aktualnej sytuacji epidemicznej i jest skierowana na poprawę sytuacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 11. W regulaminie konkursu poziom maksymalnego dofinansowania został określony na poziomie 85% z budżetu UE (EFRR). W uzgodnieniach i informacjach płynących wcześniej mowa była o finansowaniu w wys. 95%. tj., 85% EFRR i 10% Budżet Państwa. Dlaczego w niniejszym konkursie nie ujęto dofinansowania z Budżetu Państwa? Czy to ostateczna decyzja ws. poziomu dofinansowania?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Wkład budżetu państwa może zostać ujęty już teraz, na etapie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektu. Zapisy regulaminu tego nie przywidywały, natomiast mając na względzie poczynione ustalenia między instytucjami, zaangażowanymi w realizację działań, skierowanych na walkę z COVID-19, podjęto decyzję o możliwości uwzględnienia tych środków już na etapie aplikowania o dofinansowanie.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 12. Jakie będzie źródło środków własnych w projekcie? Czy zakłada się współfinansowanie wkładu własnego przez Województwo Śląskie / Budżet Państwa. Jeśli tak to w jakich proporcjach?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Montaż finansowy projektu powinien wyglądać w sposób następujący:

85% środki UE 10 %

Budżet Państwa 5%

wkład własny Beneficjenta ( np. środki własne wnioskodawcy, środki  zabezpieczone przez organ założycielski itd.)

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 13. Czy możliwa jest zmiana harmonogramu realizacji inwestycji?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Na chwilę obecną nie ma możliwości zmiany założonego harmonogramu realizacji inwestycji.
Harmonogram przedstawiony we wniosku o dofinansowanie musi być zgodny z harmonogramem złożonym w fiszce. 

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 14. Jaki okres trwałości obowiązuje w projektach składanych w ramach naboru RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
W projektach dotyczących zapobiegania COVID -19 finansowanych w ramach działania 10.1 RPO WSL obowiązuje 5 letni okres trwałości.Zgodnie ze wzorem umowy o dofinansowanie:
§ 7: 1. Beneficjent zobowiązuje się zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego do utrzymania trwałości projektu, w tym trwałości finansowej, oraz nieprzenoszenia działalności poza obszar objęty programem.
2. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania IZ RPO WSL o wszelkich okolicznościach, które spowodowały lub mogą spowodować nieutrzymanie trwałości projektu, zmianę kwalifikowalności wydatków w okresie trwałości projektu, w tym zmiany powodujące możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku od towarów i usług, który stanowił wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji projektu.
§ 22: W przypadku zakupu w ramach projektu rzeczy ruchomych beneficjent oświadcza, że rzeczy będą użytkowane przez cały okres trwałości projektu lub okres związany z amortyzacją danego sprzętu ruchomego.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 15. W jaki sposób dołączyć załączniki do wniosku?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Załączniki należy dołączyć  w systemie LSI bezpośrednio do wniosku aplikacyjnego poprzez zakładkę dodaj załącznik. Załączniki stanowią integralną część wniosku więc podpisanie wniosku stanowi jednocześnie podpisanie załączników. Niemniej jednak w załącznikach, w miejscu osoba upoważniona proszę wpisać dane osoby upoważnionej do składania oświadczenia woli (osoby podpisującej wniosek).

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 16. Czy do wniosków składanych w naborze RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 należy dołączyć statut lub inny dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy/partnera oraz sprawozdania finansowe za trzy ostatnie lata obrachunkowe?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Statut lub inny dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy/partnera  jest dokumentem wymaganym i należy go dołączyć do wniosku aplikacyjnego.Sprawozdania finansowe,  w ramach naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20  nie są wymagane. W ramach w. naboru wnioskodawcy  ubiegają  się o wsparcie dla usług, które są finansowane ze środków publicznych, nie przewiduje się również  wystąpienia pomocy publicznej w tym naborze,  z tego samego względu.  Dlatego też  definicja przedsiębiorstwa w ujęciu prawa pomocy publicznej  nie będzie spełniona,  projekt nie będzie  objęty pomocą publiczną, a tym samym nie ma konieczności przedkładania sprawozdań finansowych.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 17. Czy w ramach naboru naborze RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 kwalifikowane są koszty związane z zarządzeniem projektem dla firmy zewnętrznej (zlecenie rozliczania projektu) oraz koszty wynagrodzenia pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w nadzór nad projektem?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Koszty związane z zarządzeniem projektem dla firmy zewnętrznej (zlecenie rozliczania projektu) oraz koszty wynagrodzenia pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w nadzór nad projektem to oczywiście można kwalifikować.

Należy jednak pamiętać, iż nie można przekroczyć kwoty dofinansowania ustalonej w fiszce (kwota w fiszce jest maksymalną  o jaką możecie się Państwo ubiegać).

Dodatkowo należy spełnić kryteria kwalifikowalności poszczególnych wydatków  i tak:

• zlecenie firmie zewnętrznej usługi w zakresie zarządzania projektem powinno być realizowane tylko w przypadku, gdy wnioskodawca nie dysponuje personelem do realizacji niniejszego zadania lub gdy wykaże uzasadnione potrzeby w tym zakresie. Beneficjenci, na etapie rozliczania lub kontroli projektu, mogą zostać zobowiązani do udokumentowania niezbędności wydatku na zarządzanie projektem (uzasadnienie powinno być przedstawione w polu B.10)
• koszty wynagrodzenia pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w nadzór nad projektem wymagają głębszej analizy ze strony wnioskodawcy ponieważ  koszty związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących zadania w projekcie, zatrudnionych w ramach umowy o pracę są kwalifikowane pod warunkiem, że zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy oraz pod warunkiem, że nie dotyczą kosztów związanych z uzyskaniem dofinansowania, takich jak opracowanie i wypełnienie formularzy wniosków o dofinansowanie i płatność oraz pozostałych ustandaryzowanych formularzy, prowadzenia korespondencji z IZ/IP RPO WSL, wprowadzania danych do systemów informatycznych, a także pozostałych zadań obsługowych związanych z zarządzaniem i rozliczaniem projektu. Pozostałe zasady kwalifikowalności określają Wytyczne kwalifikowalności.  (Przewodnik dla beneficjentów str. od 62).

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 18. Co należy wpisać w polu A.1.3. Możliwość odzyskania podatku VAT w projekcie?

Odpowiedź, 28.04.2020 r.
Co do zasady wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku Vat.
Działalność w zakresie ochrony zdrowia, która zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jest zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 19. Co należy wpisać w polu B.4. Klasyfikacja projektu i zakres interwencji?

Odpowiedź, 28.04.2020 r.
Opieka zdrowotna

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 20. Na jakie strategie należy się powołać w polu B.20. Powiązanie ze strategiami?

Odpowiedź, 28.04.2020 r.
Strategie, do jakich można się odwołać to m.in.: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” szczególnie w Obszarze Priorytetowym (B) Szanse rozwojowe mieszkańców. Cel strategiczny dla tego obszaru jest następujący: Województwo śląskie regionem o wysokiej jakości życia, opierającej się na powszechnej dostępności do usług publicznych o wysokim standardzie. Główne działania przyjęte dla realizacji w/w celu w znacznej mierze wynikają z obserwowanych trendów społeczno gospodarczych, do których należą m.in.: sukcesywne zmniejszanie się liczby osób w wieku aktywności zawodowej, zwiększanie długości trwania życia, kosztowne społeczno-ekonomiczne skutki zmian w sferze struktury wieku oraz starzenie się społeczeństwa i prognozowany spadek liczby mieszkańców województwa śląskiego w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego i procesów migracyjnych, których konsekwencją będą nowe wyzwania wymagające ponoszenia wyższych nakładów na system ochrony zdrowia oraz wsparcia rozwoju usług dla osób starszych i niepełnosprawnych. Sprostanie problemom starzejącego się społeczeństwa wymaga podjęcia wielu działań, które mają za zadanie nie tylko zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników, zwalczanie ubóstwa, zapewnienie ochrony socjalnej, ale co najważniejsze z punktu widzenia realizacji niniejszego projektu - wspieranie zdrowia i aktywności obywateli (zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych). Projekt wykazuje zgodność z następującymi kierunkami działań przyjętymi w w/w strategii: - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług medycznych, w tym podniesienie jakości infrastruktury ochrony zdrowia oraz efektywności systemu zarządzania, rozszerzenie zakresu usług medycznych i podniesienie jakości obsługi pacjentów, - wykorzystanie nowych technologii w zakresie obsługi pacjenta.

EUROPA 2020: Inwestycja wpisuje się w jedno z ogólnych założeń Strategii Europa 2020, którym jest wyższy standard życia obywateli. Europa powinna się rozwijać w sposób inteligentny, zrównoważony i umożliwiający włączenie społeczne. W strategii Europa 2020 podkreślono również istotność działań w zakresie zmniejszania nierówności w obszarze zdrowia i wsparcie gospodarek efektywnie korzystających z zasobów, przyjaznych środowisku oraz sprzyjających spójności terytorialnej i społecznej. Na poziomie unijnym (w ramach Projektu przewodniego „Unia Innowacji”) Komisja Europejska podjęła się utworzenia europejskiej przestrzeni badawczej, wzmocnienia roli wspólnego planowania z państwami członkowskimi i regionami oraz opracowania strategicznego programu działalności badawczej skoncentrowanego wokół takich kwestii, jak m.in. bezpieczeństwo energetyczne, transport, zmiany klimatu, efektywne korzystanie z zasobów czy (co najważniejsze z punktu widzenia realizacji niniejszego projektu) również zdrowie i starzenie się społeczeństw. W strategii Europa 2020 podkreślono również istotność działań w zakresie walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zmniejszeniem nierówności w obszarze zdrowia. Wskazane w celu działania mają służyć przede wszystkim budowaniu kapitału zaufania, harmonii społecznej i aktywizacji społeczności, które przyczynią się do stworzenia wysokiej jakości kapitału społecznego województwa, będącego podstawą jego rozwoju. W strategii Europa 2020 podkreślono także istotność działań w zakresie zapewnienia warunków do zrównoważonego rozwoju gospodarek. Ideę zrównoważonego rozwoju dobrze oddaje pierwsze zdanie raportu WCED z 1987 r. Nasza Wspólna Przyszłość: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Zgodnie z tym z zasobów należy korzystać racjonalnie. Relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko i jakością życia (w tym przede wszystkim zdrowiem człowieka) powinny być odpowiednio i świadomie kształtowane tak, by nie dopuścić do skażenia środowiska i ograniczyć postępujący rozwój chorób cywilizacyjnych.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 21. Na co zwrócić uwagę w polityce horyzontalnej Promowanie równości szans kobiet i mężczyzn?

Odpowiedź, 28.04.2020 r.
Dla przykładu projekt ma neutralny wpływ na tę politykę,  gdy nie stwarza barier w powszechnym dostępie do korzystania z infrastruktury powstałej dzięki jego realizacji i tym samym wpisuje się w horyzontalną politykę Unii Europejskiej równych szans kobiet i mężczyzn i realizuje w szczególności zasady:
-równości w zakresie dostępu do zatrudnienia, szkolenia zawodowego, awansu zawodowego i warunków pracy, równy dostęp do rynku pracy na wszystkich szczeblach, -równości w dostępie do opieki zdrowotnej zagwarantowanej Konstytucją RP,
-równości traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń za wykonywanie takiej samej pracy,
-równości w dostępie do wytworzonej infrastruktury, -równych szans osób niepełnosprawnych w dostępie do korzystania z dóbr publicznych poprzez usuwanie barier architektonicznych i dostosowanie dla ich potrzeb.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 22. Na co zwrócić uwagę w polityce horyzontalnej Zrównoważony rozwój?
Odpowiedź, 28.04.2020 r.
Np. gdy nabywany w ramach projektu sprzęt i aparatura medyczna cechować się będzie niską energochłonnością, w porównaniu do obecnie posiadanego wyposażenia modernizowanych oddziałów, wysoką jakością i długim okresem użytkowania. Wytworzony w ramach projektu majątek, ze względu na swoją trwałość, służyć będzie na rzecz poprawy jakości życia przyszłej społeczności miasta i regionu po ustaniu zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, wywoływanej tym wirusem u ludzi Powyższe świadczy o pozytywnym wpływie na zrównoważony rozwój.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 23. Na co zwrócić uwagę w polityce horyzontalnej Zapobieganie dyskryminacji?

Odpowiedź, 28.04.2020 r.
W polityce horyzontalnej Zapobieganie dyskryminacji zawsze należy wykazać wpływ pozytywny: Powstała w ramach projektu infrastruktura będzie dostępna dla wszystkich osób, w tym również dostosowana do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Infrastruktura, w której będzie realizowany projekt spełnia wszystkie niezbędne wymogi oraz jest zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania: winda, szerokie otwory drzwiowe, odpowiednie oznakowanie, wentylacja, dostęp do infrastruktury poprzez podjazd dla niepełnosprawnych. Placówka prowadzi działalność leczniczą i spełnia wszelkie wymogi, dotyczące np. poruszania się osób z niepełnosprawnościami. Obiekt jest dostosowany do potrzeb pacjentów - niejednokrotnie osób z różnymi dysfunkcjami, niepełnosprawnościami. Planowane do zakupu: aparatura i sprzęt medyczny będą dostępne dla wszystkich osób i będą służyć wszystkim w równym stopniu.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 24. Na co zwrócić uwagę w polityce horyzontalnej Zachowanie zasad polityki przestrzennej?

Odpowiedź, 28.04.2020 r.
Co do zasady projekt ma wpływ neutralny, ponieważ nie jest bezpośrednio związany z tą zasadą horyzontalną. Charakter tego przedsięwzięcia (walka z COVID-19) nie ma związku z polityką przestrzenną.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 25. Jak wykazać wskaźniki LUDNOŚĆ OBJĘTA ULEPSZONYMI USŁUGAMI ZDROWOTNYMI oraz LICZBA OSÓB objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19?

Odpowiedź, 28.04.2020 r.
Wskaźnik LUDNOŚĆ OBJĘTA ULEPSZONYMI USŁUGAMI ZDROWOTNYMI - jest wskaźnikiem obligatoryjnym i należy go wykazać.

Wskaźnik ten ma na celu monitorowanie liczby osób (pacjentów), które to korzystają z ulepszonych usług powstałych w wyniku realizacji projektu w danym podmiocie, świadczącym usługi medyczne.Wskaźnik należy oszacować na podstawie dotychczasowych statystyk i doświadczeń z pacjentami (w tym covidowymi).

Mając na uwadze, iż celem działania jest przeciwdziałanie i zapobieganie COVID to wartość docelowa wskaźnika LICZBA OSÓB objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. powinna być zbieżna z wskaźnikiem LUDNOŚĆ OBJĘTA ULEPSZONYMI USŁUGAMI ZDROWOTNYMI.

Wskaźniki te będą traktowały w obu przypadkach osoby (pacjentów) objęte wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.

Przedmiotowe wskaźniki są wskaźnikami produktu, czyli bezpośrednim i mierzalnym efektem danego działania, który zgodnie z umową o dofinansowanie powinien zostać osiągnięty najpóźniej na moment zakończenia realizacji projektu (data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowanego w projekcie).

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Bezpośredni link do zagadnienia:
  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_10_1_infrastruktura_ochrony_zdrowia_wsparcie_w_zwiazku_z_sars_cov_2

  Pytanie 1. Stosowanie nowych wytycznych w zakresie promocji już realizowanych od ubiegłego roku projektów, w których wykonano tablice wg dotychczasowych zasad.

  Odpowiedź, 22.02.2018 r.
  Beneficjentów, którzy podpisali swoje umowy przed 2018 r. wciąż obowiązują stare zasady promocji, co oznacza, że nie muszą umieszczać barw narodowych przy oznaczaniu swoich projektów http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_do_31_grudnia_2017

  Opracowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego

   Bezpośredni link do zagadnienia:
   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_projektu_dofinansowanego_z_efrr_lsi_6022018
   Informujemy, że w grudniu 2017 r. Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej zaktualizowane siatki analitycznych dotyczących pomocy na inwestycje w projekty infrastrukturalne.
   Siatki te, choć nie stanowią wiążących prawnie aktów normatywnych, mogą być pomocne przy ocenie, czy w danym przypadku dofinansowanie projektu stanowić będzie pomoc publiczną, a jeśli tak, jakie są możliwe podstawy prawne jej udzielenia.
   Siatki mają charakter ogólny i nie są one sporządzone wyłącznie na potrzeby wdrażania programów operacyjnych, stąd też w praktyce nie wszystkie ich zapisy będą mogły znaleźć zastosowanie do projektów realizowanych przy wsparciu środków RPO WSL 2014-2020 (np. zakres podstaw prawnych udzielania pomocy publicznej określony w regulaminie danego naboru może być węższy niż określono w siatkach analitycznych).
   Oprócz zaktualizowanych siatek na stronie Komisji dostępne są również przygotowane w roku 2016.
   LINK do siatek analitycznych:
   http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html --> Analytical grids on state aid to Infrastructure 2016 – 2017:

    Bezpośredni link do zagadnienia:
    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pomoc_publiczna

    Pytanie 1. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie ujmowania w budżetach projektów dot. subsydiowanego zatrudnienia wkładu własnego wymaganego przepisami pomocy publicznej w sytuacji, gdy wnioskodawca jest jedynie operatorem pomocy publicznej, nie zaś jej beneficjentem, zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu nw. kwestii problemowej.

    Zgodnie z Rozporządzeniem z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020: § 22. 1. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne
    § 24. 1. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji wynosi maksymalnie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
    2. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych wynosi maksymalnie 75% wartości kosztów kwalifikowalnych.
    Czy biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zatrudnienie subsydiowane będzie realizowane w podmiotach trzecich, którym Wnioskodawca będzie udzielał pomocy publicznej (jako operator):
    1. W budżecie projektu winna znaleźć się jedynie ta część kosztów kwalifikowalnych (tj. wynagrodzenia brutto wraz ze składkami pracodawcy), która jest finansowana z dotacji, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, wskazaną w § 24 ww. Rozporządzenia,
    czy też
    2. W budżecie projektu należy wykazać zarówno część wynagrodzenia Uczestników Projektu finansowaną ze środków publicznych, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, jak i część stanowiącą wkład własny przedsiębiorstw (podmiotów trzecich), zatrudniających Uczestników projektu. A jeśli tak – czy w takiej sytuacji wykazane w projekcie koszty wkładu własnego przedsiębiorstw winny być przyporządkowane Wnioskodawcy – jako podmiotowi realizującemu zadanie i czy zastosowanie ww. rozwiązania nie byłoby sprzeczne z uzasadnieniem dla wkładu własnego, w którym wykazalibyśmy, iż wkład własny wnoszony jest przez podmioty zewnętrzne względem Wnioskodawcy, a nie Wnioskodawcę?
    Odpowiedź, 2.06.2017 r.
    W przypadku zaplanowania w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia, w budżecie powinna zostać wskazana wartość kosztów kwalifikowalnych tego instrumentu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zarówno zatem rozporządzenia krajowego, tj. rozporządzenia z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020, które przytoczyła Pani w swoim pytaniu, jak i w rozporządzeniu KE 651/2014: Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone w okresie:
    1. do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;
    2. do 24 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji;
    3. zatrudniania pracownika niepełnosprawnego.

    W przypadku gdy okres subsydiowania zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest krótszy niż odpowiednio 12 lub 24 miesiące, wówczas wysokość pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia zostaje proporcjonalnie pomniejszona. Wartość kosztu kwalifikowalnego należy zatem uwzględnić w budżecie projektu. Następnie, zgodnie z intensywnością pomocy w związku ze wsparciem określonej kategorii pracowników należy określić wartość wnioskowanego dofinansowania. Pozostała wartość kosztu kwalifikowalnego stanowić może wkład własny do projektu. Środki wnoszone przez podmioty trzecie są dozwoloną formą wkładu własnego w projekcie. W przypadku pomocy publicznej na subsydiowane zatrudnienie wymagane jest wniesienie wkładu prywatnego. W przypadku beneficjentów niebędących jednocześnie beneficjentami pomocy wysokość oraz terminy wpłat wkładu prywatnego powinny wynikać z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem projektu a przedsiębiorcą będącym beneficjentem pomocy.

    W przypadku projektów z subsydiowanym zatrudnieniem montaż finansowy może być inny niż wynika to regulaminu konkursu tzn. wkład własny może być wyższy od wymaganego w konkursie.
    Proszę pamiętać, aby zarówno w polu B.6 oraz w polu opisowym pod danym wydatkiem zawrzeć istotne informacje z punktu widzenia danego rodzaju pomocy publicznej. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

    Pytanie 2. Gmina Kroczyce zamierza realizować projekt o charakterze "słonecznej gminy" polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych na cele socjalno-bytowe mieszkańców, z wyłączeniem obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na wspólnym liczniku energii. Czy obiekty mieszkalne, w których świadczone są usługi agroturystyczne należy potraktować analogicznie do budynków, w których prowadzona jest inna działalność gospodarcza? Czy osoby prowadzące agroturystykę należy traktować, jako przedsiębiorców w rozumieniu funkcjonalnym (wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym)?
    Odpowiedź, 2.06.2017 r.
    Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorstwa na gruncie przepisów o pomocy publicznej ma charakter funkcjonalny, oznacza to, że istotna jest kwestia czy dany podmiot oferuje towary i usługi na rynku. Kwestię tę poruszono m. in. w zawiadomieniu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
    Oznacza to, że po pierwsze, status podmiotu na podstawie prawa krajowego nie jest decydujący. Na przykład podmiot zaklasyfikowany zgodnie z prawem krajowym jako stowarzyszenie lub klub sportowy może jednak zostać uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu. Ta sama zasada ma zastosowanie do podmiotu, który formalnie jest częścią administracji publicznej. Jedynym istotnym kryterium jest fakt, czy podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą.
    Po drugie o stosowaniu zasad pomocy państwa nie decyduje to, czy dany podmiot utworzono po to, aby przynosił zyski. Podmioty nienastawione na zysk również mogą oferować na rynku towary i usługi.
    Po trzecie klasyfikacja podmiotu jako przedsiębiorstwa zawsze odnosi się do konkretnej działalności. Podmiot prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą i działalność o charakterze niegospodarczym powinien być traktowany jako przedsiębiorstwo jedynie w odniesieniu do działalności gospodarczej
    Dopytanie 
    Reasumując, status agroturystyk należy potraktować analogicznie do innych podmiotów świadczących usługi okołoturystyczne/turystyczne?
    Odpowiedź, 2.06.2017 r.
    Tak, wydaje się, że agroturystyka stanowi jeden z rodzajów działalności turystycznej, a ta bez wątpienia ma charakter gospodarczy

    Pytanie 3. Zamek Sp. z o.o. zamierza realizować projekt polegający na pracach konserwatorskich na zamku Ogrodzienieckim.
    Czy prawidłowym będzie uznanie, że pomoc publiczna wystąpi w projekcie, gdyż:
    -Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym, bowiem wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym. Jako dzierżawca Zamku Ogrodzienieckiego administruje obiektem, a jego przychody pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu na zamek, jak również ze sprzedaży produktów turystycznych tj. nocne zwiedzanie zamku, biesiady, odpłatne wystawy tematyczne, inne produkty realizowane na terenie zamku.
    -Transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny – tzn. uprzywilejowuje określone podmioty, w tym przypadku – Zamek Sp. z o.o.
    -Transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, bowiem beneficjent zaangażuje niewspółmiernie mniej środków własnych do realizacji zadania, w przypadku pozyskania dofinansowania.
    -W efekcie transferu może wystąpić zakłócenie konkurencji. Istnieją inne podmioty na rynku i mogą powstać inne podmiotu w obszarze kultury, które zorganizują biesiady, odpłatne wystawy czy inne imprezy kulturalne o podobnym charakterze.
    -Może zaistnieć wpływ na wymianę międzynarodową - Zamek Bonerów jest jednym z najważniejszych i rozpoznawalnych zabytków na terenie południowej Polski, o dużym nasileniu ruchu turystycznego, Skala organizowanych na zamku wydarzeń jest bardzo duża. Tematyka wydarzeń obejmuje kwestie związane z kulturą, historią oraz o charakterze rekreacyjnym. Nie bez znaczenia jest lokalizacja zamku w niedalekiej odległości od Krakowa i Częstochowy, co oznacza, że zamek często odwiedzają turyści zagraniczni. Zamek Sp. z o.o. publikuje materiały promocyjne w językach obcych oraz oferuje opisy na atrakcjach w języku: angielskim i zatrudnia przewodników posługujących się językami obcymi.
    Na mocy z art. 53 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 pomoc na materialne zasoby dziedzictwa kulturowego - obiekty archeologiczne, pomniki, obiekty i budynki historyczne, dziedzictwo naturalne formalnie uznane przez władze jest dopuszczalna. Nadmieniam, że obiekt jest uznany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w rejestrze A pod numerem 771/67.
    Pomoc inwestycyjna dotyczy w tym przypadku zabezpieczenia, ochrony i renowacji zasobów dziedzictwa kulturowego, zatem stosownie do art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 w przypadku, gdy pomoc nie przekracza kwoty 1 mln EUR (wartość projektu szacujemy na około 1,5 zł), czy maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych?
    Odpowiedź, 2.06.2017 r.
    Kwestia występowania pomocy publicznej zawsze rozpatrywana jest indywidualnie w odniesieniu do rozpatrywanego przypadku. Tym niemniej w sektorze kultury, jak wynika z przywołanego już Zawiadomienia Komisji wsparcie publiczne może nie wypełniać wszystkich przesłanek wynikających z art. 107 TFUE.
    Niektóre działania związane z kulturą, zachowaniem dziedzictwa kulturowego i ochroną przyrody mogą być organizowane w sposób niekomercyjny i nie mieć charakteru gospodarczego. Ich finansowanie ze środków publicznych nie musi więc stanowić pomocy państwa. Komisja uważa, że finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
    Z drugiej strony, wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego (w tym ochronie przyrody) finansowane głównie z opłat wnoszonych przez odwiedzających lub użytkowników lub w inny komercyjny sposób (np. wystawy komercyjne, kina, komercyjne spektakle muzyczne i festiwale, szkoły artystyczne finansowane głównie z czesnego) należy uznać za mające charakter gospodarczy. Podobnie wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego przynoszące korzyści wyłącznie niektórym przedsiębiorstwom, a nie ogółowi społeczeństwa (np. renowacja zabytkowego budynku wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo prywatne) należy zasadniczo uznać za działalność gospodarczą.
    Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
    Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
    W zakresie analizy ww. kwestii zachęcamy do zapoznania się z Zawiadomieniem KE dostępnym pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29&from=EN
    Natomiast w przypadku stwierdzenia, iż projekt faktycznie spełnia wszystkie przesłanki pomocy publicznej, można zastosować pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W przypadku, gdy wartość pomocy nie przekracza 1 mln EUR, zgodnie z art. 53 ust. 9 rozporządzenia 651/2014 maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych.

    Pytanie 4. Badanie przesłanki dot. wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny jest trudne. Bowiem, zakładamy, że nasz obiekt dziedzictwa kulturowego jest atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz istnieją inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych np. szereg zamków na Słowacji, czy w Czechach), które mogą oferować podobne usługi/towary. Jak ustalić, jaki może być krąg odbiorców i czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu. Oferta kierowana jest w jednakowy sposób do wszystkich, nie planuje się szczególnej kampanii reklamowej do turystów zagranicznych. Niemniej obserwujemy wzrost ilości podmiotów zagranicznych ale wynika to z ogólnej koniunktury - odczuwalnej dla całego regionu. Czy to już wystarczyć, aby zweryfikować tę ostatnią przesłankę za pozytywną?
    Odpowiedź, 2.06.2017 r.
    W przypadkach, co do których nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, czy pomoc publiczna wystąpi, zalecamy przyjęcie założenia, iż projekt jest objęty pomocą. W przypadku dziedzictwa kulturowego, potencjalna podstawa prawna tj. art. 53 rozporządzenia 651/2014 wydaje się dość atrakcyjna. Oczywiście wszystkie warunki udzielenia tego rodzaju pomocy powinny zostać spełnione.

    Pytanie 5. 
    Witam, czy w sytuacji, gdy wstęp do muzeum jest biletowany, jednak przychody z tego tytułu są marginalne w stosunku do kosztów ponoszonych przez muzeum (np. utrzymanie budynku, pensje pracowników, itp) to można mówić o działalności mającej charakter gospodarczy? Czy w przypadku uniknięcia pomocy publicznej należy udostępnić wstęp do muzeum bezpłatnie? Jeżeli można by nadal biletować wstęp to do jakiego poziomu przychody z tego tytułu nie będą uznawane za działalność mającą charakter gospodarczy?
    Odpowiedź, 2.06.2017 r.
    Zgodnie ze stanowiskiem KE wyrażonym w przywoływanym już Zawiadomieniu (pkt 34), Komisja finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
    Zatem w przypadku opłat z tytułu wstępu do muzeum, które pokrywają jedynie w ułamkowym stopniu faktyczne koszty działalności muzeum, wówczas, wydaje się, że działalność taka może być uznana za niegospodarczą, jeśli w dominującym zakresie koszty działalności pokrywane są ze środków publicznych . Niestety KE nie wskazała progu, który można by uznać za „bezpieczny”


     Bezpośredni link do zagadnienia:
     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/webinar_pp_pomocy_de_minimis_pytania

     Pytanie 24. Jaki okres trwałości w polu B.12 założyć dla niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej?
     Odpowiedź, 26.06.2017 r.
     W polu tekstowym B.12 Utrzymanie celów i trwałości projektu należy wybrać jedną z dostępnych opcji (3 lata/5 lat/nie dotyczy). Trwałość projektów współfinansowanych ze środków EFRR musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.Tak więc, w przypadku podmiotu leczniczego, który jest MŚP – istnieje możliwość wyboru 3 letniego okresu trwałości. W tym celu proszę o adekwatną zmianę w treści oświadczenia o NFZ (gdzie jest odniesienie tylko do opcji pięcioletniego okresu trwałości projektu).Należy zaznaczyć, iż ww. założenie nie będzie zwalniało beneficjenta oraz instytucji udzielające wsparcia z obowiązku monitorowania wykorzystania dofinansowania infrastruktury przez cały okres jej amortyzacji. 

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     Pytanie 23. Czy zakup zestawu do ucyfrowienia posiadanego analogowego aparatu RTG jest traktowany jako zakup „sprzętu IT i oprogramowania”, i jako taki nie może przekroczyć 10% kosztów kwalifikowanych, czy też można go potraktować jako „nabycie sprzętu medycznego, aparatury medycznej”?
     Odpowiedź, 22.06.2017 r.
     Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WSL kwalifikowane w ramach działania 10.1 są również inwestycje, które  swym zakresem obejmują -  jako element projektu (maksymalnie do 10 % kosztów kwalifikowanych) wdrożenie pewnych rozwiązań w zakresie IT tj. sprzęt, oprogramowanie. Rozwiązania IT, o  których mowa powyżej, rozumiemy jako systemy i aplikacje z zakresu e-zdrowia, sprzęt informatyczny przyczyniający się bezpośrednio lub pośrednio do ucyfrowienia placówek, a także EDM w placówkach ochrony zdrowia,  a nie jako sprzęt medyczny.Powyższe stanowisko potwierdzają zapisy ustawy o wyrobach medycznych, które definiują wyrób medyczny jako narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

     a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, 
     b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia, 
     c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego, 
     d) regulacji poczęć– który nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być wspomagane takimi środkami;

     W związku z powyższym, odpowiadając bezpośrednio na pytanie, zakup zestawu do ucyfrowienia posiadanego analogowego aparatu RTG nie stanowi zakupu sprzętu IT i oprogramowania (w ramach limitowanej kategorii do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu), tak przedstawiony zakres kwalifikuje omawiane zadanie jako „nabycie sprzętu medycznego, aparatury medycznej”.

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


     Pytanie 22. 

     - Czy dla projektu z działania 10.1 należy wyliczyć lukę w finansowaniu?

     - Czy dla projektów z działania 10.1 należy ująć w pozycji przychody w analizie finansowej?

      - Gdzie w analizie finansowej ująć kontrakt z NFZ?

     Odpowiedź, 22.06.2017 r.
     Zgodnie z art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 przychody operacyjne to wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewnione przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury sprzedaży lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi poniesione w okresie odniesienia. 

     Zgodnie z wyżej wykazaną definicją przychodu oraz zapisami art. 16 lit. b Rozporządzenia nr 480/2014 mówiącego o tym, iż przychody nie obejmują transferów z budżetów krajowych lub regionalnych ani z krajowych publicznych systemów ubezpieczeń - kontrakt NFZ (jego wpływ) należy zaklasyfikować jako źródła finansowania bieżącej działalności (w części analizy dot. przepływów pieniężnych/trwałości finansowej jednostki w okresie eksploatacji projektu), a nie jako przychód operacyjny. 

     Zwraca się uwagę, iż przychodem nie będą również dotacje operacyjne i refundacje ulg ustawowych, zaś sama projekcja przychodów operacyjnych powinna uwzględniać wszystkie rodzaje odpłatnie oferowanych produktów/usług/towarów (np. dostawę wody, odbiór ścieków, sprzedaż).Jeżeli chodzi o przedstawienie  kosztów operacyjnych w analizie finansowej to należy wykazać koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością bieżącą podmiotu - koszty eksploatacji i utrzymania, koszty administracyjne i ogólne, koszty związane ze sprzedażą i dystrybucją. Przy określaniu kosztów operacyjnych na potrzeby analizy projektu nie należy uwzględniać pozycji, które nie powodują rzeczywistego wydatku pieniężnego, nawet jeżeli są one zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zysków i strat -  nie należy zatem zaliczać kosztów amortyzacji oraz rezerw na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie są również traktowane koszty finansowania, a także odsetki od kredytów oraz spłata kapitału. Podatki bezpośrednie (m.in. podatek dochodowy) powinny być uwzględniane jako koszt wyłącznie w ramach analizy trwałości. Razem z kosztami operacyjnymi należy ująć również nakłady odtworzeniowe. W celu określenia kosztów operacyjnych projektu należy odnieść się do planowanego zakresu projektu np. do parametrów zakupionego sprzętu.

     Co do luki w finansowaniu to metoda to zgodnie z art. 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 ma zastosowanie do operacji generujących dochód po ich ukończeniu i dotyczy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, których całkowity koszt kwalifikowalny przekracza 1 mln EUR. Dochód jak wskazano powyżej  oznacza wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia. Oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez operację są traktowane jako dochody, chyba że są skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność.Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca powinien dokonać analizy czy wskazane powyżej przesłanki do wyliczenia luki w jego sytuacji będą miały zastosowanie.

     Szczegółowe informacje w zakresie wymogów do sporządzenia analizy finansowej Wnioskodawca znajdzie m.in. w
     • Instrukcji wypełniania wniosków, 
     • Wytycznych  w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, 
     • Rozporządzenie 1303/2013  z dnia 17 grudnia 2013 r.,
     • Rozporządzenie nr 480/2014

     Mając na uwadze powyższe „sugeruje się aby wnioskodawca wykazał kontrakt NFZ jako pozycje w „przepływach środków pieniężnych z działalności finansowej”   w pozycji I Wpływy.

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     Pytanie 21. Czy zakup zestawu do ucyfrowienia posiadanego analogowego aparatu RTG jest traktowany jako zakup „sprzętu IT i oprogramowania”, i jako taki nie może przekroczyć 10% kosztów kwalifikowanych, czy też można go potraktować jako „nabycie sprzętu medycznego, aparatury medycznej”?

     Odpowiedż, 22.06.2017 r.
     Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WSL kwalifikowane w ramach działania 10.1 są również inwestycje, które  swym zakresem obejmują -  jako element projektu (maksymalnie do 10 % kosztów kwalifikowanych) wdrożenie pewnych rozwiązań w zakresie IT tj. sprzęt, oprogramowanie.
     Rozwiązania IT, o  których mowa powyżej, rozumiemy jako systemy i aplikacje z zakresu e-zdrowia, sprzęt informatyczny przyczyniający się bezpośrednio lub pośrednio do ucyfrowienia placówek, a także EDM w placówkach ochrony zdrowia,  a nie jako sprzęt medyczny.
     Powyższe stanowisko potwierdzają zapisy ustawy o wyrobach medycznych, które definiują wyrób medyczny jako narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:
     a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
     b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
     c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
     d) regulacji poczęć
     – który nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być wspomagane takimi środkami;

     W związku z powyższym, odpowiadając bezpośrednio na pytanie, zakup zestawu do ucyfrowienia posiadanego analogowego aparatu RTG nie stanowi zakupu sprzętu IT i oprogramowania (w ramach limitowanej kategorii do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu), tak przedstawiony zakres kwalifikuje omawiane zadanie jako „nabycie sprzętu medycznego, aparatury medycznej”.

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     Pytanie 20. Czy dla projektu z działania 10.1 należy wyliczyć lukę w finansowaniu? - Czy dla projektów z działania 10.1 należy ująć w pozycji przychody w analizie finansowej? - Gdzie w analizie finansowej ująć kontrakt z NFZ?
     Odpowiedź, 22.06.2017 r.
     Zgodnie z art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 przychody operacyjne to wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewnione przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury sprzedaży lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi poniesione w okresie odniesienia.
     Zgodnie z wyżej wykazaną definicją przychodu oraz zapisami art. 16 lit. b Rozporządzenia nr 480/2014 mówiącego o tym, iż przychody nie obejmują transferów z budżetów krajowych lub regionalnych ani z krajowych publicznych systemów ubezpieczeń - kontrakt NFZ (jego wpływ) należy zaklasyfikować jako źródła finansowania bieżącej działalności (w części analizy dot. przepływów pieniężnych/trwałości finansowej jednostki w okresie eksploatacji projektu), a nie jako przychód operacyjny.
     Zwraca się uwagę, iż przychodem nie będą również dotacje operacyjne i refundacje ulg ustawowych, zaś sama projekcja przychodów operacyjnych powinna uwzględniać wszystkie rodzaje odpłatnie oferowanych produktów/usług/towarów (np. dostawę wody, odbiór ścieków, sprzedaż).
     Jeżeli chodzi o przedstawienie  kosztów operacyjnych w analizie finansowej to należy wykazać koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością bieżącą podmiotu - koszty eksploatacji i utrzymania, koszty administracyjne i ogólne, koszty związane ze sprzedażą i dystrybucją.
     Przy określaniu kosztów operacyjnych na potrzeby analizy projektu nie należy uwzględniać pozycji, które nie powodują rzeczywistego wydatku pieniężnego, nawet jeżeli są one zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zysków i strat -  nie należy zatem zaliczać kosztów amortyzacji oraz rezerw na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie są również traktowane koszty finansowania, a także odsetki od kredytów oraz spłata kapitału. Podatki bezpośrednie (m.in. podatek dochodowy) powinny być uwzględniane jako koszt wyłącznie w ramach analizy trwałości. Razem z kosztami operacyjnymi należy ująć również nakłady odtworzeniowe. W celu określenia kosztów operacyjnych projektu należy odnieść się do planowanego zakresu projektu np. do parametrów zakupionego sprzętu.
     Co do luki w finansowaniu to metoda to zgodnie z art. 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 ma zastosowanie do operacji generujących dochód po ich ukończeniu i dotyczy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, których całkowity koszt kwalifikowalny przekracza 1 mln EUR. Dochód jak wskazano powyżej  oznacza wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia. Oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez operację są traktowane jako dochody, chyba że są skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność.
     Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca powinien dokonać analizy czy wskazane powyżej przesłanki do wyliczenia luki w jego sytuacji będą miały zastosowanie.

       Szczegółowe informacje w zakresie wymogów do sporządzenia analizy finansowej Wnioskodawca znajdzie m.in. w
     •    Instrukcji wypełniania wniosków,
     •    Wytycznych  w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
     •    Rozporządzenie 1303/2013  z dnia 17 grudnia 2013 r.
     •    Rozporządzenie nr 480/2014

     Mając na uwadze powyższe  „sugeruje się aby wnioskodawca wykazał kontrakt NFZ jako pozycje w „przepływach środków pieniężnych z działalności finansowej”   w pozycji I Wpływy.

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     Pytanie 19. Jak należy rozumieć definicję zabiegów kompleksowych (kryterium „zgodność projektu z wymogami specyficznymi dla danej formy opieki”)?

     Odpowiedź, 19.06.2017 r.
     Zabiegi kompleksowe – to jest typ zabiegów zdefiniowany zgodnie z grupami wyróżnionymi w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów.

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     Pytanie 18. Proszę o interpretację obligatoryjnego wskaźnika produktu zawartego w Regulaminie konkursu 10.1:
     Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - liczba osób zamieszkujących dany obszar, która będzie korzystała z usług zdrowotnych wspartych w ramach projektu. Wskaźnik obejmuje nowe lub ulepszone budynki, wyposażone w nowy sprzęt różnego typu usług zdrowotnych (profilaktyka, opieka ambulatoryjna, opieka szpitalna, opieka poszpitalna). Wyklucza się podwójne liczenie osób nawet jeśli kilka usług skierowanych jest do tej samej osoby: jedna osoba nadal liczona jest tylko raz pomimo że będzie korzystać z kilku usług wspartych z funduszy strukturalnych. 
     Odpowiedź, 1.06.2017 r. Wskaźnik ten ma na celu monitorowanie liczby osób (pacjentów), które to korzystają z ulepszonych usług  powstałych w wyniku realizacji projektu w danym podmiocie, świadczącym usługi medyczne.
     „Podmiot” w kontekście powyższego należy rozumieć zgodnie z definicją wskaźnika „liczba wspartych podmiotów leczniczych”.

     Jeżeli chodzi o użycie w definicji omawianego wskaźnika sformułowania „liczba osób zamieszkujących dany obszar” w odniesieniu do świadczonych usług w podmiocie to należy przez to rozumieć osoby (pacjentów), które skorzystają z opieki zdrowotnej objętej wsparciem przez projekt na obsługiwanym przez ten podmiot obszarze.

     Obszar jest de facto zasięgiem terytorialnym w jakim dany podmiot świadczy swoje usługi bez założonych ograniczeń terytorialnych dla pacjentów.

     Ważne jest, iż projekt będzie realizowany na terenie Województwa Śląskiego i z wojewódzkim odziałem NFZ ma kontrakt na świadczone usługi.

     Wartość bazowa wskaźnika inwestycji powinna być równa 0 – ponieważ przed  realizacją nie możemy mówić o ulepszonych usługach, zaś wartość docelowa stanowić powinna liczbę osób korzystających z ulepszonych usług,  przy czym zwraca się uwagę na prawidłowe liczenie tj. wskaźnik wyklucza wielokrotne zliczanie, nawet jeśli interwencja przynosi korzyść większej ilości usług skierowanych do tych samych osób: należy wliczyć jedną osobę nawet jeśli skorzysta ona z wielu usług, objętych wsparciem.

     Przedmiotowy wskaźnik jest wskaźnikiem produktu czyli bezpośrednim i mierzalnym efektem danego działania, który zgodnie z umową o dofinasowanie powinien zostać osiągnięty najpóźniej na moment zakończenia realizacji projektu (data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego w projekcie).

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     Pytanie 17. Jeśli do Opinii o Celowości Inwestycji przedstawiono większy zakres inwestycji niż w składanym wniosku o dofinansowanie, to czy   zostanie spełniany warunek konkursu przedstawiony w pkt 2.1.(7) regulaminu naboru w zakresie konieczności przedłożenia pozytywnej Opinii o Celowości Inwestycji (dalej: OCI)?
     Odpowiedź, 08.05.2017 r.
     W ramach oceny weryfikowane będzie w pierwszej kolejności czy do Wniosku aplikacyjnego dołączono pozytywną Opinię o Celowości Inwestycji oraz czy ta dołączona opinia jest adekwatna do przedmiotu projektu tzn. czy zakres inwestycji planowany do realizacji w ramach naboru dla działania 10.1 był przedmiotem opinii o celowości inwestycji. Dopuszczalne jest zatem aby zakres inwestycji przedstawiony we wniosku o dofinansowanie był swym zakresem węższy od tego przedstawionego do OCI, ale nie może być inny. Niedopuszczalna jest zatem sytuacja, gdy wnioskodawca przedstawi we wniosku o dofinansowanie przedmiot projektu przekraczający swym zakresem inwestycję wskazaną w opinii o celowości inwestycji.

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
      
     Pytanie 16.
     Gdzie znaleźć informacje na temat opieki koordynowanej i możliwych do podjęcia w jej ramach działań?
     Odpowiedź, 08.05.2017 r.
     Powszechnie dostępnych jest szereg publikacji przybliżających tematykę opieki koordynowanej. Poniżej zamieszczamy linki do przykładowych opracowań w tym przedmiocie:
     http://akademia.nfz.gov.pl/opieka-koordynowana-na-swiecie-przyklady-majace-pomoc-usprawnic-podstawowa-opieke-zdrowotna-w-polsce/
     http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Sprawne_Pa%C5%84stwo_Raport_Koordynowana_Opieka_Zdrowotna/$FILE/EY_Sprawne_Panstwo_KOZ.pdf 

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     Pytanie 15. Czy dopuszczalna jest realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wyboruj” (program funkcjonalno-użytkowy, tzw. PFU)?
     Odpowiedź, 08.05.2017 r.
     Ocena wniosku i podpisanie umowy o dofinansowanie może opierać się na Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie będzie jednak potwierdzenie beneficjenta o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w ciągu 30 dni od momentu poinformowania beneficjenta o dofinansowaniu. Jako, iż okres realizacji projektu, rozumiany jako czas od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu do daty finansowego zakończenia projektu, co do zasady nie może przekroczyć 48 miesięcy, należy mieć na względzie, iż przesłanki do ewentualnego wydłużenia terminu nie będzie stanowić realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.Pełne brzmienie stanowiska IZ RPO WSL w tej sprawie: http://rpo.slaskie.pl/dokument/stanowisko_iz_rpo_wsl_na_lata_2014_2020_ws_projektow_realizowanych_w_formule_zaprojektuj_i_wybuduj_23125012

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     Pytanie 14. W nawiązaniu do informacji przekazywanych na szkoleniu dla działania 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia proszę o wskazanie jak należy właściwie interpretować cytowany zapis Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata
     2014-2020 v.4:
     "Do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej/pośredniczącej wniosku o dofinansowanie."
     Jaka data decyduje o fizycznym zakończeniu projektu:
     - data protokołu odbioru prac/sprzętu
     - data zapłaty ostatniej fv/płatności związanej z rzeczowym zakresem prac?
     Odpowiedź, 08.05.2017 r.
     Zgodnie z definicją operacji zakończonej, wskazaną w Rozporządzeniu 1303/2013: „zakończona operacja” oznacza operację, która została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana, w odniesieniu do której beneficjenci dokonali wszystkich powiązanych płatności oraz otrzymali odpowiedni wkład publiczny.

     Rozumienie tej definicji można by zatem było odnieść do daty zapłaty ostatniej faktury/ płatności dotyczącej zakresu rzeczowego projektu.

     Niemniej jednak zapis art. 65 ust 6 Rozporządzenia 1303/2013 sugeruje węższe podejście do tej kwestii:
     "Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta".
     Warto w tym miejscu wskazać fragment z "Komentarza do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020" (Warszawa, 2015r.)0:
     "Jedną z najbardziej zasadniczych zmian w porównaniu z regulacjami obowiązującymi w latach 2007-2013 jest wprowadzony w art. 65 ust. 6 całkowity zakaz finansowania operacji zakończonych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakaz ten obowiązuje nawet w przypadku, gdy wydatki zostałyby poniesione w okresie kwalifikowalności, o którym mówi przedmiotowy artykuł. Przepis nie ogranicza możliwości finansowania operacji już realizowanych, nawet jeśli ich realizacja jest bardzo zaawansowana: tylko operacja w pełni zrealizowana nie może otrzymać dofinansowania. Rozporządzenia unijne nie definiują, co oznacza w pełni zrealizowana i tradycyjnie Komisja pozostawia dużą swobodę instytucji zarządzającej w definiowaniu, co stanowi jedną operację. Warto zwrócić uwagę, że ograniczenie dotyczy operacji, a nie projektów".

     Mając powyższe na uwadze, a w szczególności zawężający interpretację art. 65 ust 6 ww. rozporządzenia, proponujemy przyjąć podejście, zaprezentowane przez MZ w odniesieniu do swoich konkursów ("Zagadnienia problematyczne konkursy"):W ramach konkursów mogą brać udział projekty, które nie zostały fizycznie ukończone (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie do Instytucji Organizującej Konkurs, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez Wnioskodawcę dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia Wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług. W związku z tym wydatek poniesiony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie/przyznaniem dofinasowania potencjalnie może zostać uznany za kwalifikowalny pod warunkiem, że cały projekt nie został fizycznie ukończony, a wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności (tzn. po 1 stycznia 2014 r.) oraz spełnia wszystkie pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Regulaminach poszczególnych konkursów).

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     Pytanie 13. Zakup sprzętu w ramach projektu i jego wykorzystanie.
     Odpowiedź, 08.05.2017 r.
     Możliwe jest wykorzystywanie zakupionej aparatury medycznej na potrzeby oddziałów i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych również na potrzeby AOS pod warunkiem, że wykorzystywanie zakupionych wyrobów medycznych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom w ramach AOS nie będzie kolidować z ich wykorzystywaniem do udzielania świadczeń pacjentom hospitalizowanym na oddziałach lub w innych jednostkach organizacyjnych szpitali udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach oddziałów, o których dofinansowanie Wnioskodawca się ubiega.

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     Pytanie 12. Jeśli w kontrakcie terytorialnym jest mniejszy zakres projektu niż składany wniosek, to w jaki sposób będzie to oceniane? np. był tylko zakupowy, a jest budowlano- zakupowy w tym samym zakresie?
     Odpowiedź, 08.05.2017 r.
     Weryfikacja zgodności projektu, wskazanego w Kontrakcie Terytorialnym z inwestycją przedłożoną w ramach naboru do Działania 10.1 będzie dotyczyła głównie stwierdzenia, czy oba projekty są zasadniczo tożsame. Natomiast, jeśli zidentyfikowane będą istotne różnice pomiędzy projektem przedłożonym do oceny w ramach konkursu do Działania 10.1, a propozycją projektu w Kontrakcie Terytorialnym (np. zmienił się zakres i przedmiot projektu, zmieniła się zasadnicza koncepcja inwestycyjna projektu, zmienił się cel bądź diametralnie zmieniła się dziedzina medyczna, której projekt miał dotyczyć), to istnieje ryzyko, iż podczas oceny merytorycznej projekt może nie otrzymać dodatkowych punktów (kryterium: Zgodność projektu ze strategicznym podejściem wspierania sektora ochrony zdrowia – czy projekt został uwzględniony w Kontrakcie Terytorialnym).

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     Pytanie 11. Czy koszty kwalifikowalne obejmują tylko środki trwałe?
     Odpowiedź, 08.05.2017 r.
     Zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z EFRR nabycie materiałów i innych środków niestanowiących środków trwałych stanowić będzie wydatek niekwalifikowany. Niemniej jednak podkreślić należy, iż wydatki związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych kwalifikują się do współfinansowania pod warunkiem, że wartości te będą ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  Poprzez pojęcie  ewidencji  zgodnie z zapisami  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 rozumie się wyodrębnioną dla projektu ewidencję, której zasady zostały opisane w Polityce Rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady rachunkowości obowiązujące beneficjenta, prowadzoną w oparciu o ustawę o rachunkowości (księgi rachunkowe), krajowe przepisy podatkowe (księgi podatkowe), a w przypadku beneficjentów niepodlegających reżimowi tych ustaw – w oparciu o wytyczne programowe. Szczegółowe informacje w zakresie przestawiono w przytoczonych powyżej wytycznych.

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
      
     Pytanie 10. Czy zmiana formy NZOZU ze Sp. jawnej na Sp. z o.o. w trakcie trwania okresu rozpatrzenia wniosku jest możliwa? (Wszystko pozostaje bez zmian, zmianie podlega jedynie rodzaj spółki) NFZ przenosi kontrakt dot. sp. j. na sp. z o.o. w formie cesji, zatem tu także nic nie podlega zmianom"
     Odpowiedź, 08.05.2017 r.
     Przekształcenie NZOZ w inny podmiot następuje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Skutkiem przekształcenia spółki jest sukcesja uniwersalna praw i obowiązków spółki przekształcanej, co oznacza, iż nowa spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki dotychczasowej. Przekształcenie podmiotu leczniczego będącego przedsiębiorcą ze spółki jawnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe w trakcie trwania procesu oceny projektu, niemniej jednak wnioskodawca, przedstawiając swoją aplikację musi zawrzeć możliwie szczegółowe informacje dotyczące przyszłej formy prawnej prowadzenia podmiotu i jej struktury organizacyjnej (w typ: struktura akcjonariatu). Tak więc należy dochować dużej staranności w opisie tej sytuacji, w szczególności jeśli chodzi o analizę instytucjonalną i prawną projektu i wnioskodawcy (doświadczenie) – pole B.10.

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     Pytanie 9. Celem Działania 10.1 jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń -czy zakup sprzętu wymaganego przepisami prawa, ale o lepszych parametrach technicznych niż dotychczasowy, będzie możliwy do dofinansowania?
     Odpowiedź, 08.05.2017 r.
     Projekt powinien wykazywać zgodność z celem działania 10.1, tj. poprawą jakości i dostępności do świadczeń medycznych. Jeśli przedmiotem projektu będzie zakup sprzętu medycznego o lepszych parametrach technicznych, Wnioskodawca musi przedstawić uzasadnienie takiego działania oraz udowodnić, iż takie zadanie inwestycyjne będzie miało realne przełożenie na poprawę efektywności całego procesu leczenia pacjentów oraz w zależności od zakresu świadczonych usług tj. POZ/AOS czy szpitalnictwo Wnioskodawca zobowiązany będzie wypełnić stosowne oświadczenia (w tym: oświadczenie o adekwatności podjętych działań, o dysponowaniu odpowiednio wykwalifikowaną kadrą medyczną do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem, o dysponowaniu niezbędną infrastrukturą techniczną).

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     Pytanie 8. W jakiej formie wnioskodawca musi zagwarantować wkład własny? (Jako oświadczenie wnioskodawcy czy musi być potwierdzone przez bank)?
     Odpowiedź, 08.05.2017 r.
     Wnioskodawca na etapie aplikowania może przedłożyć poświadczenie zabezpieczenia środków (wtedy ma możliwość uzyskania dodatkowych punktów na ocenie merytorycznej), niemniej jednak nie jest to warunek konieczny. W zależności od typu wnioskodawcy mogą to być różne dokumenty, np. jeśli aplikuje JST – dokumentem poświadczającym zabezpieczenie środków będzie uchwała budżetowa lub/i wieloletnia prognoza/plan finansowy. Jeśli wnioskodawcą będzie podmiot leczniczy – dokumentem potwierdzającym posiadanie środków na realizację projektu powinien być np. wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta, pokazujący średnie saldo za trzy miesiące, trzymiesięczna lokata terminowa, promesa bankowa (ale z zastrzeżeniem, że nie może to być promesa warunkowa). Szczegółowe informacje w omawianym zakresie Wnioskodawca odnajdzie w instrukcji wypełniania wniosku w części G.2 załączniki  dodatkowe pkt 3) Poświadczenie zabezpieczenia środków.

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     Pytanie 7. W jaki sposób uzasadnić, uwzględnić zarządzanie projektem w wydatkach kwalifikowalnych? Czy zarządzanie dotyczy złożenia dokumentacji aplikacyjnej? przygotowania elementów dokumentacji czy również rozliczania projektu?
     Odpowiedź, 08.05.2017 r.
     Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z EFRR wskazują kategorie pn.: „Wydatki na usługi dot. kosztów zarządzania i nadzoru nad projektem” a także „Wydatki związane z przygotowaniem projektu”, prezentujące katalog przedmiotowych kosztów. Tak więc wydatki na zlecenie usługi dotyczącej zarządzania projektem/wykonania elementów dokumentacji aplikacyjnej - bez względu na to, czy jest to projekt o charakterze budowlanym, czy zakupowym mogą być uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem wykazania ich niezbędności dla realizacji projektu. W związku z powyższym zlecenie firmie zewnętrznej usługi w zakresie zarządzania projektem, zostanie uznane za kwalifikowane tylko w przypadku, gdy wnioskodawca nie dysponuje personelem do realizacji niniejszego zadania lub gdy wykaże uzasadnione potrzeby w tym zakresie. Informacje te Wnioskodawca wykazuje zgodnie z zapisami instrukcji we wniosku aplikacyjnym (pole B.10). Zwraca się uwagę, iż Beneficjenci, na etapie rozliczania lub kontroli projektu mogą zostać zobowiązani do udokumentowania niezbędności wydatku na zarządzanie projektem”. Należy w tym miejscu podkreślić, iż niekwalifikowalny jest wydatek dotyczący wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu.

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     Pytanie 6.
     Czy opinia o celowości inwestycji obowiązuje również w przypadku inwestycji w zakresie POZ?
     Odpowiedź, 08.05.2017 r.
     Wskazany warunek co do konieczności przedkładania OCI nie dotyczy POZ i AOS. Podkreślić jednak należy, iż działania podejmowane przez POZ jak i AOS przyczyniać się muszą zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 do rozwoju opieki koordynowanej rozumianej zgodnie z definicją opieki koordynowanej zawartej w Podrozdziale 6.3.2.3 Krajowych ram strategicznych Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 – i tylko takie inwestycje w zakresie POZ/AOS  mogą być uznane za kwalifikowane. Mając na uwadze zapisy Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków z EFRR zgodnie, z którymi za kwalifikowane uznaje się wydatki niezbędne do realizacji projektu, ewentualna opłata związana z uzyskaniem OCI  - w przypadku POZ/AOS (ze względu na brak wymogu konkursowego  w tym zakresie) nie będzie stanowiła wydatku kwalifikowanego projektu.

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     Pytanie 5. Czy miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej przy dobudowie podjazdu lub windy będzie środkiem kwalifikowalnym?
     Odpowiedź, 08.05.2017 r.
     Zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 wprost wskazano, iż niekwalifikowane są wydatki na  budowę i modernizację parkingów, dróg dojazdowych i wewnętrznych.  W związku z powyższym Wnioskodawca planując inwestycję, w ramach której  zamierza stworzyć (wybudować) czy modernizować miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tę część zobowiązany będzie wykazać po stronie kosztów niekwalifikowanych projektu.

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     Pytanie 4. Co w przypadku projektów łączących elementy lecznictwa szpitalnego z lecznictwem otwartym? Czy w takim przypadku należy wykazywać zgodność z mapami i przedkładać OCI?
     Odpowiedź, 08.05.2017 r.
     W przypadku projektów, które dotyczą zarówno obszaru lecznictwa szpitalnego, jak i podstawowej opieki zdrowotnej czy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej należy odnieść się do warunków dostępu obu zakresów – tj. w odniesieniu do części dotyczącej szpitalnictwa – należy dołączyć stosowne OCI oraz przedstawić uzasadnienie co do zgodności z mapą potrzeb zdrowotnych, a w odniesieniu do lecznictwa otwartego (POZ i AOS) – działania dotyczące opieki koordynowanej.

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     Pytanie 3. W ramach projektu planuje się wykonać m.in. prace modernizacyjne na Oddziale: Pulmonologicznym, Kardiologicznym, Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz Oddziale Wewnętrznym. Według regulaminu konkursu wydatki kwalifikowalne powinny dotyczyć obszarów medycznych taki jak m.in. choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego. W związku z powyższym czy zasadne będzie zakwalifikowanie w pełni wydatków dotyczących przeprowadzenia prac budowlanych na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz Oddziale Wewnętrznym?
     Odpowiedź, 08.05.2017 r.
     Zgodnie z Regulaminem konkursu, nabór do Działania 10.1 dotyczy następujących obszarów medycznych: choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, a także dziedzin medycyny ukierunkowanych na  opieką nad matką i dzieckiem.

     W związku z powyższym  planowane do realizacji  projekty w ramach działania 10.1 dotyczyć muszą wskazanych powyżej obszarów medycznych.

     Wnioskodawca, konstruując swoje zamierzenie inwestycyjne, powinien uzasadnić realizację planowanej do wdrożenia inwestycji z  punktu widzenia danego obszaru medycznego, w ramach którego o dofinansowanie ubiega się. W strukturach szpitalnych  funkcjonują min. oddziały , pracownie o charakterze niezaklasyfikowanym bezpośrednio i wyłącznie do danego obszaru medycznego  np. oddziały chorób wewnętrznych, pracownie diagnostyczne współpracujące z oddziałami dotyczącymi ww. obszarów chorobowych), a których istnienie z punktu widzenia całościowego procesu hospitalizacji – w danym obszarze medycznym jest niezbędne Wnioskodawca, włączając taki  zakres świadczonych usług do projektu, chcąc ubiegać się o jego finansowanie  W musi w odpowiedni sposób uzasadnić ich funkcjonowanie z punktu widzenia planowanej do wdrożenia inwestycji– wskazując na  ich niezbędność z punktu widzenia całościowego procesu leczenia pacjenta. W uzasadnieniu muszą być przedstawione rzeczowe argumenty, koncentrujące się na wykazaniu faktycznego powiązania części „o charakterze ogólnym” z daną dziedziną medyczną, w ramach których wnioskodawca będzie konstruować projekt inwestycyjny.
     Odnosząc się bezpośrednio do oddziałów, w ramach których Wnioskodawca planuje realizować inwestycję wskazać należy, iż  zgodnie z założeniami naboru przedstawionymi w regulaminie aktualny  konkurs dotyczy min. obszaru medycznego  związanego z chorobami układu krążenia. Powyższe  umożliwia  aplikowanie jednostki na rzecz oddziałów neurologicznych, w tym udarowych z zakresu chorób układu krążenia. Zaznaczyć jednak należy, iż ze względu na ograniczenia  chorób układu krążenia w „mapie kardiologicznej” do chorób kardiologicznych, stanowiących katalog zamknięty (według klasyfikacji ICD-10), zasadnym będzie w przypadku oddziału neurologicznego uzasadnienie  realizacji  inwestycji pod kątem wpisywania się w mapy potrzeb zdrowotnych ustawowych („mapa szpitalna”).

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     Pytanie 2.  Czy podmiot leczniczy, utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego, udostępniający bazę szpitalną na rzecz publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych – może aplikować do Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach RPO WSL 2014-2020? Wątpliwość wynika z umożliwienia aplikowania takim podmiotom w ramach POIiŚ 2014-2020 (pod warunkiem spełnienia wszystkich trzech przesłanek, wskazanych w SZOOP POIiŚ 2014-2020 – w tym przesłanki dotyczącej braku możliwości ubiegania się danej inwestycji o dofinansowanie w ramach właściwego regionalnego programu operacyjnego).
     Odpowiedź, 31.03.2017 r.
     Generalną zasadą demarkacji projektów dotyczących infrastruktury oddziałów szpitalnych zawartą w Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 jest demarkacja podmiotowa tj. wsparcie ponadregionalnych podmiotów leczniczych w ramach POIiŚ, natomiast regionalnych podmiotów leczniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Równocześnie, w ramach RPO WSL nie sformułowano wykluczenia dla tego typu beneficjenta czy projektu, tak więc nie zaistnieje okoliczność, sformułowana w SZOOP POIiŚ 2014-2020, która pozwalałaby na składanie aplikacji tego typu podmiotom leczniczym w ramach POIiŚ. Podsumowując, podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, które udostępniają swoją infrastrukturę na rzecz medycznej uczelni publicznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, mają możliwość uzyskania wsparcia w ramach Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WSL 2014-2020.

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     Pytanie 1. Czy w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia kwalifikowane będą wydatki poniesione na zakup używanego sprzętu medycznego?
     Odpowiedź, 31.03.2017 r.
     Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego[1] mogą stanowić wydatek kwalifikowany, jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:
     a)  sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
     b)  sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
     c)  cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

     Niemniej jednak podkreślić należy iż w ocenie IOK zakup używanego środka trwałego np. sprzętu, obarczony jest ryzykiem wystąpienia problemu z wyceną jego wartości rynkowej z powodu braku oficjalnych danych i przeliczników, co w przypadku braku wiarygodnej wyceny skutkować może niekwalifikowaniem tej części wydatku.

     Wydatek związany z zakupem sprzętu medycznego musi spełniać warunki, ograniczenia i limity wynikające m.in z Wytycznych oraz Regulaminu konkursu dla Działania 10.1, przede wszystkim punkt 15 części 2.1.1 Ograniczenia i limity realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:
     Zaplanowane w ramach projektu działania, w tym w szczególności w zakresie zakupu wyrobów medycznych, są uzasadnione z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania na dany produkt (wytworzona infrastruktura, w tym ilość, parametry wyrobu medycznego muszą być adekwatne do zakresu udzielanych przez podmiot świadczeń opieki zdrowotnej lub, w przypadku poszerzenia oferty medycznej, odpowiadać na zidentyfikowane deficyty podaży świadczeń. Wnioskodawca dysponuje/zobowiązuje się do dysponowania kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem/ infrastrukturą techniczną niezbędną do instalacji i użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem.

     Należy również pamiętać, iż wydatki związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych kwalifikują się do współfinansowania pod warunkiem ,że wartości te będą ujęte w ewidencji księgowej( przypis: pod tym pojęciem rozumie się wyodrębnioną dla projektu ewidencję zgodną z zasadami opisanymi w Polityce rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady rachunkowości obowiązujące Beneficjenta).
     Ponadto ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie odbywa się niezależnie na każdym etapie jego realizacji.

     [1] Def. środka trwałego zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdział 6.12.1

     Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

      Bezpośredni link do zagadnienia:
      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_10_1_infrastruktura_ochrony_zdrowia_15317_2017_04_03

      Pytanie 7. Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP.
      Odpowiedź, 06.06.2017 r.
      Zgodnie z „Instrukcją składania wniosków, korespondencji i protestów w ramach naborów dotyczących projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020” (znajdującą się na stronie http://rpo.slaskie.pl/czytaj/lokalny_system_informatyczny_2014), rozdziałem II.2.3. Podpisywanie tego samego dokumentu przez więcej niż jedną osobę na SEKAP:

      Jeżeli do złożenia wniosku przez instytucje wymagane jest jego podpisanie przez więcej niż jedną osobę, można to zrobić, należy jednak uwzględnić fakt, że z przyczyn technicznych nie jest możliwe dwukrotne podpisanie formularza z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, natomiast w przypadku wystąpienia konieczności złożeniach dwóch podpisów pod formularzem wykorzystywanym do przesyłania Wniosków o dofinansowanie jeżeli składający podpis zamierza wykorzystać Profil Zaufany to drugi (i ewentualnie kolejne) podpis powinien być złożony z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP

      Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP entW przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP identycznie jak za pośrednictwem platformy SEKAP z tym wyjątkiem, że na platformie ePUAP nie można podpisać z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP.

      Reasumując w sytuacji kiedy wymagane są podpisy więcej niż jednej osoby a do podpisu wykorzystywany jest profil zaufany ePUAP to ten podpis należy użyć tylko raz i wyłącznie jako pierwszy, drugi oraz kolejne podpisy muszą być złożone:
      -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP),
      -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP).
      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

      Pytanie 6. Czy na etapie podpisywania umowy sp. z o.o. przedstawiająca VAT jako koszt niekwalifikowalny wystarczy, że posiada promesę kredytową na 15% kosztów kwalifikowalnych jako wkładu własnego bez wykazywania kosztów VAT? Ich pokrycia?Odpowiedź z 25.10.2016
      Zgodnie z kryteriami wyboru projektów zabezpieczenie środków na pokrycie minimum wkładu własnego odnosi się do kosztów kwalifikowanych projektu. Tym samym na etapie podpisywania umowy o dofinasowanie nie jest wymagane przedstawianie dokumentów poświadczających posiadanie wkładu własnego dla części niekwalifikowanej projektu, nawet wówczas gdy kosztem niekwalifikowanym projektu będzie wartość podatku VAT. Dokumentem potwierdzającym posiadanie, wynikającego z wniosku o dofinansowanie, wkładu własnego może być promesa.
      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

      Pytanie 5. Czy amortyzację w projekcie należy przeprowadzać w sposób uproszczony czy zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora?Analizę finansową należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami/warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. Odnośnie sposobu kalkulacji amortyzacji i uwzględniania w analizie nakładów odtworzeniowych należy zastosować zapisy Wytycznych, tj. amortyzować każdy typ aktywa zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora. Natomiast nakłady odtworzeniowe zgodnie z Wytycznymi powinny być zaliczone do kosztów operacyjnych projektu.

       Pytanie 4. Czy trzeba czekać z rozliczeniem projektu EFRR na zrealizowanie projektu miękkiego?Rozliczenie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nastąpi niezależnie od rozliczenia projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, płatność końcowa z tytułu rozliczenia projektu złożonego w ramach EFRR nie będzie wstrzymywana do czasu zrealizowania projektu z EFS.W tym miejscu należy podkreślić, że egzekwowanie zobowiązań wynikających z realizacji projektu EFS będzie weryfikowanie na etapie trwałości projektu z EFRR. Obowiązki wnioskodawcy w zakresie podlegania okresowi zachowania trwałości projektu zostały zawarte w § 7 wzoru umowy o dofinansowanie, który nawiązuje do art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

      Pytanie 3. Jak prawidłowo pobrać wniosek o dofinansowanie z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI)?
      Z uwagi na możliwe problemy z błędnym zapisem Wniosku o dofinansowanie, a co za tym idzie z negatywną autoryzacją autentyczności Wniosku proszę o postępowanie zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

      Pytanie 2. Jak skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem platformy SEKAP ? 
      W celu skutecznego przesłania platformą SEKAP wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić formularz elektroniczny: „Korespondencja w sprawie projektu finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020” znajdujący się pod adresem https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000.
      Aby ułatwić identyfikację wniosku w obiegu kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zalecamy wypełnienie ww. formularza zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

      Pytanie 1. Co to znaczy, że część projektów w funduszach na lata 2014 – 2020 powinna wpisywać się w koncepcję inteligentnej specjalizacji.Fundusze unijne w latach 2014 – 2020 podlegają silnej koncentracji. Skupiają się na konkretnych obszarach, określonych w dokumentach strategicznych. Komisja Europejska, przygotowując państwa członkowskie do wdrażania nowych środków, określiła 11 celów tematycznych, czyli obszarów przewidzianych do wsparcia. Pierwszym z nich jest sfera badań, rozwoju i innowacji. Warunkiem realizacji projektów w tym celu tematycznym jest jednak wpisanie się w koncepcję inteligentnej  specjalizacji. Na czym to polega? Każde państwo dokonuje analizy swoich potencjałów i możliwości rozwojowych, a następnie wybiera te dziedziny, które świadczą o jego największej konkurencyjności i stanowią największą szansę na osiągnięcie sukcesu, zwiększenie przewagi nad innymi regionami, czyli na wyspecjalizowanie się w konkretnych branżach. Ponieważ specjalizacje te dotyczą najczęściej obszarów badawczych i innowacyjnych, nazywane są inteligentnymi specjalizacjami.
      Sporządzenie strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji stanowi duże wyzwanie dla państw członkowskich, szczególnie dla tych z niewielkim doświadczeniem w zakresie kreowania, wdrażania i oceny polityki innowacyjnej. Aby to ułatwić, Komisja Europejska udostępniła w 2011 r. tzw. Platformę S3 (Smart Specialization Platform)– narzędzie wspomagające opracowywanie strategii. Platforma obsługiwana przez Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych nie oferuje gotowych do zastosowania rozwiązań, lecz służy wymianie kontaktów, poglądów i doświadczeń, a także dostarcza pomysłów i wskazówek, udostępnia case studies i metodologię. W ramach platformy dochodzi do warsztatów, szkoleń oraz corocznych spotkań polityków i podmiotów zajmujących się przygotowywaniem inteligentnych specjalizacji, które reprezentują ponad 100 regionów i państw członkowskich UE. Platforma S3.
      Krajowe inteligentne specjalizacje w Polsce zostały określone w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki, a przyjętym przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2014 roku. Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji. Określa priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.
      Krajowa inteligentna specjalizacja jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.
      1. Zdrowe społeczeństwo ,
        - Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne,
        - Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej,
        - Wytwarzanie produktów leczniczych.
      2. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa:
        - Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego.
        - Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji).
      3. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska:
        - Zrównoważona energetyka.
        - Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.
        - Inteligentne i energooszczędne budownictwo.
        - Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.
      4. Surowce naturalne i gospodarka odpadami,
        - Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów,
        - Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)..
        - Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.
      5. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym):
        - Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.
        - Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe.
        - Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne.
        - Elektronika oparta na polimerach przewodzących.
        - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.
        - Optoelektroniczne systemy i materiały.

      Każde województwo określa własne inteligentne specjalizacje. Opracowywane są specjalne dokumenty, tzw. regionalne strategie innowacji, których integralną część stanowi także wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji.
      Spełnienie wymagań unijnych i przygotowanie strategii rozwoju uwzględniających inteligentną specjalizację jest istotnym wyzwaniem dla regionów. W celu wsparcia regionów w przygotowaniu regionalnych strategii innowacji uwzględniających koncepcję inteligentnej specjalizacji opracowany został przewodnik RIS 3 Guide. Powstał on w ramach Platformy S3.
      Większość regionów wszystkie procedury ma już za sobą. Województwa wyłoniły już swoje inteligentne specjalizacje.
      Wnioskodawcy, którzy będą chcieli realizować przedsięwzięcia w pierwszym celu tematycznym, poświęconym zagadnieniom badawczo – rozwojowym i innowacyjnym, będą musieli wpisywać się w tą koncepcję. Przedsiębiorcy planujący projekty zwiększające konkurencyjność swoich firm będą natomiast mogli skorzystać na tym, że realizują przedsięwzięcia zgodne z inteligentnymi specjalizacjami. Projekty w trzecim celu tematycznym będą bowiem przewidywać dodatkowe punkty przy wyborze wniosków, jeśli będą one zgodne z koncepcją inteligentnej specjalizacji.

        Bezpośredni link do zagadnienia:
        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_dotyczace_naborow_do_wszystkich_osi_priorytetowych_rpo_wsl_2014_2020
        Pomóż nam poprawić serwis
        Anuluj
        Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś