Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia – wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego


Ustawy, w których możemy znaleźć regulacje dotyczące rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

Pytanie 1. Proszę o informację, czy do realizacji przedmiotu projektu ujętego w fiszce (covid 19) można zastosować uproszczenia wynikające z wprowadzonych w tym zakresie Specustaw?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Zapisy Specustaw dotyczą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wszystkie “uproszczenia” w nich przedstawione stosuje się do podejmowania czynności, których celem jest podejmowanie działań wynikających bezpośrednio z zagrożenia tym wirusem. Wnioskodawca może korzystać, z tych uproszczeń o ile działania przez niego podejmowane są niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 Niedopuszczalne jest bowiem realizowanie na ich podstawie inwestycji wynikających z innych celów czy innych przyczyn.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 2. Proszę o informację czy w przypadku realizacji zamówień na zakup sprzętu ujętego w fiszce (covid 19) można zastosować art.6 ust.1 ustawy COVID, który wyłącza PZP, wyłącza 6.5.1 wytycznych czyli obowiązek rozeznania rynku oraz 6.5.2 wytycznych zasadę konkurencyjności. Czy jednak mają zastosowanie przepisy PZP oraz wytycznych zgodnie z wzorem umowy o dofinansowanie dla projektu 10.1 COViD19?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Beneficjent przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i unijnego.

Należy pamiętać, że przepis art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – tj. Dz.U. 2020 poz. 374 – dalej ustawa o COVID-19) upoważnia zamawiającego do odstąpienia od stosowania przepisów tylko ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej jako: ustawa Pzp), jeżeli zostaną spełnione przesłanki w nim określone.

Z treści przedmiotowego art. wynika, że ma on zastosowanie tylko do:
• zamówień na towary lub usługi a zamówienia są niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 i zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby
lub
• zamówień na towary lub usługi a zamówienia są niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 i jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Należy pamiętać, że omawianego przepisu nie wolno interpretować rozszerzająco, a decyzja o jego zastosowaniu musi być każdorazowo poprzedzona analizą konkretnego stanu faktycznego i udokumentowana.

Jeżeli natomiast chodzi o wyłączenie ze stosowania wytycznych kwalifikowalności w zakresie 6.5.1 oraz 6.5.2 poniżej przedstawiam stanowisko Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej jako „właściciela” wytycznych.

„Zgodnie z pkt 7 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach:
• lit. e – ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10,
• lit. d. – ze względu na pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10.

W związku z tym, że obecny stan epidemii (SARS-CoV-2), w ocenie IK UP, można zakwalifikować jako zdarzenie spełniające przesłanki wystąpienia siły wyższej (tzn. wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć), wyłączenie zasady konkurencyjności w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 będzie możliwe ze względu na wymaganą natychmiastową realizację zamówienia lub wystąpienie natychmiastowej potrzeby udzielenia zamówienia (w związku z czym nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem terminów przewidzianych dla zasady konkurencyjności).

Podsumowując, w opinii IK UP, beneficjenci i wnioskodawcy mogą odstąpić od zastosowania zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19. Spełnienie przesłanek z pkt 7 lit. d i e podrozdziału 6.5 ww. Wytycznych powinni jednak pisemnie uzasadnić (zob. pkt 9 podrozdziału 6.5).

Określone przesłanki, w razie wątpliwości należy interpretować w oparciu o wykładnię i orzecznictwo wydane względem odpowiednich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. art. 62 i art. 67 (zob. przypis 17 ww. Wytycznych).

(…) Dlatego skorzystanie z tego typu rozwiązań musi być poprzedzone wnikliwą analizą każdego przypadku.

”Ponieważ wydatki w ramach projektów są finansowane ze środków unijnych, dlatego należy pamiętać o warunkach jakie stawia KE więc zachęcam do zapoznania się z Komunikatem Komisji - Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 (2020/C 108 I/01), dostępnego na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020XC0401(05)

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 Pytanie 3. Czy w przypadku planowanych w ramach inwestycji prac remontowo – budowlanych wymagane jest załączenie projektu budowlanego bądź jakiejś innej formy dokumentacji technicznej?
Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Jeżeli wnioskodawca realizuje inwestycje w oparciu o uproszczenia wynikające ze specustaw dot. walki z COVID, pozwalających na odstąpienie od stosowania ustawy Prawo Budowlane, powinien-  w ramach dokumentacji technicznej - przedstawić jedynie prosty dokument zawierający  niezbędne informacje w zakresie podejmowanych  prac (np.  Prace remontowe  na izbie przyjęć obejmą: przebudowę ścian wewnętrznych, wymianę tynków, posadzek, wymianę instalacji wewnętrznych (sanitarnej,  wentylacji) ....... 2. Zakup i montaż zabudowy kontenerowej  szt.....). Nie ma potrzeby rozbudowywania dokumentu o analizy czy typowe opisy techniczne. W powyższym dokumencie powinien znaleźć się zapis, że  wszelkie prace remontowo - budowlane odbywać się będą zgodnie z sztuką budowlaną.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 4. Czy obligatoryjne jest przygotowanie i dołączenie do wniosku pełnej analizy finansowej w pliku Excel?
Odpowiedź, 27.04.2020 r.
IOK wprowadziła szereg uproszczeń mających na celu ułatwienie sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej, które zostały opisane bezpośrednio w Instrukcji wypełniania wniosku.

Jak wskazano w Instrukcji tabele finansowe nie są wymagane do dołączania do wniosku. Natomiast pole B.17 wniosku powinno zawierać jedynie podstawowe informacje ukierunkowane na wykorzystywanie przedmiotu projektu (usługi finansowane z NFZ). W polu należy wykazać, iż projekt nie generuje dochodu, a przedsięwzięcie jest zasadne i możliwe do wykonania. Informacje powinny potwierdzać trwałość finansową zarówno projektu, jak i beneficjenta oraz pokazać, że wnioskodawca będzie zdolny do wdrożenia i utrzymania danej inwestycji/danego projektu.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 5. Jakie informacje powinna zawierać analiza ekonomiczna (pole B.18) oraz analiza wrażliwości i ryzyka (pole B.19).
Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Ad. Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna wymaga opisania efektów projektu: środowiskowych, gospodarczych i społecznych.  Dokonując powyższej analizy proszę pamiętać o celu realizacji projektów składanych w ramach naboru...czyli walka z COVID. W polu B.18 można wskazać, iż projekt jest skierowany na wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego. Dodatkowo projekt nie należy do grupy „dużych projektów”, zatem analiza ekonomiczna została przeprowadzona na podstawie korzyści jakościowych i ilościowych, jakie zostaną uzyskane dzięki realizacji projektu. W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, celem projektu jest jest podjęcie interwencji, służących ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, wywoływanej tym wirusem u ludzi. Tym samym projekt wpłynie na (np): - ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez stosowanie środków ochrony osobistej adekwatnych do ryzyka przez osoby narażone na kontakt z potencjalnie zarażonym pacjentem oraz już zarażonym; - zwiększenie dostępu do diagnozowania chorób zakaźnych dla pacjentów w sytuacji kryzysowej w obliczu zagrożenia zarażeniem groźnymi chorobami zakaźnymi w tym koronawirusem SARS-CoV-2. Wpłynie to na (np) - prawidłowe zabezpieczenie pacjentów zarażonych, podejrzanych o zakażenie i odizolowanie pacjentów zdrowych - zabezpieczenie większej liczby personelu medycznego co z kolei przełoży się na mniejszą liczbę zachorowań wśród kadry pielęgniarsko - lekarskiej.

Ad. Analizy wrażliwości i ryzyka.

Projekty realizowane w ramach naboru. RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 są skierowane na wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego. Ze względu na charakter projektu i cel jego realizacji (walka z COVID-19) analiza wrażliwości i ryzyka nie ma wpływu na jego celowość i konieczność realizacji. W polu tym należy wskazać, iż przepływy pieniężne projektu składają się z dwóch czynników – nakładów inwestycyjnych oraz kosztów.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 6. Czy wymagana jest opinia Departamentu Zdrowia w zakresie adekwatności interwencji, podejmowanej w ramach projektu względem aktualnej sytuacji epidemiologicznej w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Uzyskanie pozytywnej opinii Departamentu zdrowia Urzędu Marszałkowskiego dla realizowanego w ramach naboru RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 projektu jest niezbędne dla spełnienia warunku dostępowego  nr 1. określonego w Regulaminie naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 pkt. 2.1.1 Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla naboru.Udzielenie powyższej opinii leży w kompetencji Departamentu Zdrowia i odbywać się będzie na podstawie szczegółowych informacji dot. wydatków. 

Celem uzyskania szczegółowych informacji w zakresie i formie uzyskania przedmiotowej opinii należy kontaktować się z Departamentem zdrowia, który to jest właściwą komórką w tym zakresie.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 7. Czy w nazwie projektu operujemy dwoma zadaniami tak jak było we fiszce czyli na zakup aparatury i sprzętu i na zakup środków do dezynfekcji?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Kwota wsparcia dla dwóch zadań, jakimi operowano w fiszce jest łączna. Dlatego należy   złożyć Pań jeden projekt – tytuł inwestycji może łączyć w sobie oba zakresy. Ważne, by w wydatkach znalazło się również rozróżnienie dla dwóch zakresów projektu. Ale inwestycję będziemy mieć jedną złożoną z dwóch zadań. Podział zadań w projekcie zależy od Państwa. Dla nas istotna będzie ogólna kwota dofinansowania. Proszę jednak mieć na względzie, by wszystkie zakładane w projekcie wydatki mieściły się w ramach kosztów, które mogą być ponoszone z EFRR. Powyższe oznacza, że muszą je Państwo wpasować w którąś kategorię z wydatków kwalifikowalnych  i opisać ich niezbędność do walki z COVID w części C wniosku.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 8. Czy w ramach kosztów niekwalifikowanych należy ująć środki na promocję?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Wydatki na promocję mogą być uznane za kwalifikowalne. Jedyna przeszkoda to to , że jeżeli nie założyli ich państwo na etapie fiszki, to może państwu nie wystarczyć środków udzielonego wsparcia EFRR. Proszę pamiętać, iż która wsparcia nie może przekroczyć tej która wynika z listy podmiotów uprawnionych do aplikowania.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 9. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2020 - termin ten pokrywa się z terminem realizacji projektu- czy w związku z powyższym Szpital może zgodnie z harmonogramem przedstawionym w fiszce realizować zakupy w miesiącach maj- czerwiec .Jeżeli tak to czy będzie można rozliczyć te faktury / ale nie jako refundacja ale faktury w terminie płatności?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Szpital może robić zakupy zgodnie z terminami wskazanymi w fiszce– jednakże dokonuje ich na własne ryzyko. Refundacja faktur nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie  i złożeniu przez wnioskodawcę wniosku o płatność. Kwalifikowalność wydatków, dla projektów przeznaczonych na walkę z COVID rozpoczęła się 1 lutego 2020 wiec z formalnego punktu widzenia zakupów mogą Państwo dokonywać.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 10. W instrukcji wypełnienia wniosku w kryterium dostępu - czy wystarczy wskazać że jest się podmiotem wymienionym na liście, uzgodnionej w ramach działań koordynacjnych z Wojewodą Śląskim i przyjętej przez Zarząd Województwa Śląskiego?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
W naborze mogą brać udział tylko podmioty, uzgodnione w ramach działań koordynacyjnych z Wojewodą Śląskim. Lista tych podmiotów została uzgodniona z Wojewodą Śląskim i została przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego. – wystarczy że Państwo napiszą, że zostaliście wskazani na liście stanowiącej swego rodzaju mandat umożliwiający aplikowanie. Jednakże dla kryterium dostępu,  związanego z opinią Departamentu zdrowia (kryterium 1) konieczne będzie złożenie do wniosku opinii uzyskanej od tegoż Departamentu Urzędu Marszałkowskiego na temat tego że podejmowana w ramach projektu interwencja  wynika z aktualnej sytuacji epidemicznej i jest skierowana na poprawę sytuacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 11. W regulaminie konkursu poziom maksymalnego dofinansowania został określony na poziomie 85% z budżetu UE (EFRR). W uzgodnieniach i informacjach płynących wcześniej mowa była o finansowaniu w wys. 95%. tj., 85% EFRR i 10% Budżet Państwa. Dlaczego w niniejszym konkursie nie ujęto dofinansowania z Budżetu Państwa? Czy to ostateczna decyzja ws. poziomu dofinansowania?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Wkład budżetu państwa może zostać ujęty już teraz, na etapie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektu. Zapisy regulaminu tego nie przywidywały, natomiast mając na względzie poczynione ustalenia między instytucjami, zaangażowanymi w realizację działań, skierowanych na walkę z COVID-19, podjęto decyzję o możliwości uwzględnienia tych środków już na etapie aplikowania o dofinansowanie.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 12. Jakie będzie źródło środków własnych w projekcie? Czy zakłada się współfinansowanie wkładu własnego przez Województwo Śląskie / Budżet Państwa. Jeśli tak to w jakich proporcjach?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Montaż finansowy projektu powinien wyglądać w sposób następujący:

85% środki UE 10 %

Budżet Państwa 5%

wkład własny Beneficjenta ( np. środki własne wnioskodawcy, środki  zabezpieczone przez organ założycielski itd.)

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 13. Czy możliwa jest zmiana harmonogramu realizacji inwestycji?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Na chwilę obecną nie ma możliwości zmiany założonego harmonogramu realizacji inwestycji.
Harmonogram przedstawiony we wniosku o dofinansowanie musi być zgodny z harmonogramem złożonym w fiszce. 

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 14. Jaki okres trwałości obowiązuje w projektach składanych w ramach naboru RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
W projektach dotyczących zapobiegania COVID -19 finansowanych w ramach działania 10.1 RPO WSL obowiązuje 5 letni okres trwałości.Zgodnie ze wzorem umowy o dofinansowanie:
§ 7: 1. Beneficjent zobowiązuje się zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego do utrzymania trwałości projektu, w tym trwałości finansowej, oraz nieprzenoszenia działalności poza obszar objęty programem.
2. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania IZ RPO WSL o wszelkich okolicznościach, które spowodowały lub mogą spowodować nieutrzymanie trwałości projektu, zmianę kwalifikowalności wydatków w okresie trwałości projektu, w tym zmiany powodujące możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku od towarów i usług, który stanowił wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji projektu.
§ 22: W przypadku zakupu w ramach projektu rzeczy ruchomych beneficjent oświadcza, że rzeczy będą użytkowane przez cały okres trwałości projektu lub okres związany z amortyzacją danego sprzętu ruchomego.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 15. W jaki sposób dołączyć załączniki do wniosku?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Załączniki należy dołączyć  w systemie LSI bezpośrednio do wniosku aplikacyjnego poprzez zakładkę dodaj załącznik. Załączniki stanowią integralną część wniosku więc podpisanie wniosku stanowi jednocześnie podpisanie załączników. Niemniej jednak w załącznikach, w miejscu osoba upoważniona proszę wpisać dane osoby upoważnionej do składania oświadczenia woli (osoby podpisującej wniosek).

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 16. Czy do wniosków składanych w naborze RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 należy dołączyć statut lub inny dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy/partnera oraz sprawozdania finansowe za trzy ostatnie lata obrachunkowe?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Statut lub inny dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy/partnera  jest dokumentem wymaganym i należy go dołączyć do wniosku aplikacyjnego.Sprawozdania finansowe,  w ramach naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20  nie są wymagane. W ramach w. naboru wnioskodawcy  ubiegają  się o wsparcie dla usług, które są finansowane ze środków publicznych, nie przewiduje się również  wystąpienia pomocy publicznej w tym naborze,  z tego samego względu.  Dlatego też  definicja przedsiębiorstwa w ujęciu prawa pomocy publicznej  nie będzie spełniona,  projekt nie będzie  objęty pomocą publiczną, a tym samym nie ma konieczności przedkładania sprawozdań finansowych.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 17. Czy w ramach naboru naborze RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 kwalifikowane są koszty związane z zarządzeniem projektem dla firmy zewnętrznej (zlecenie rozliczania projektu) oraz koszty wynagrodzenia pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w nadzór nad projektem?

Odpowiedź, 27.04.2020 r.
Koszty związane z zarządzeniem projektem dla firmy zewnętrznej (zlecenie rozliczania projektu) oraz koszty wynagrodzenia pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w nadzór nad projektem to oczywiście można kwalifikować.

Należy jednak pamiętać, iż nie można przekroczyć kwoty dofinansowania ustalonej w fiszce (kwota w fiszce jest maksymalną  o jaką możecie się Państwo ubiegać).

Dodatkowo należy spełnić kryteria kwalifikowalności poszczególnych wydatków  i tak:

• zlecenie firmie zewnętrznej usługi w zakresie zarządzania projektem powinno być realizowane tylko w przypadku, gdy wnioskodawca nie dysponuje personelem do realizacji niniejszego zadania lub gdy wykaże uzasadnione potrzeby w tym zakresie. Beneficjenci, na etapie rozliczania lub kontroli projektu, mogą zostać zobowiązani do udokumentowania niezbędności wydatku na zarządzanie projektem (uzasadnienie powinno być przedstawione w polu B.10)
• koszty wynagrodzenia pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w nadzór nad projektem wymagają głębszej analizy ze strony wnioskodawcy ponieważ  koszty związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących zadania w projekcie, zatrudnionych w ramach umowy o pracę są kwalifikowane pod warunkiem, że zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy oraz pod warunkiem, że nie dotyczą kosztów związanych z uzyskaniem dofinansowania, takich jak opracowanie i wypełnienie formularzy wniosków o dofinansowanie i płatność oraz pozostałych ustandaryzowanych formularzy, prowadzenia korespondencji z IZ/IP RPO WSL, wprowadzania danych do systemów informatycznych, a także pozostałych zadań obsługowych związanych z zarządzaniem i rozliczaniem projektu. Pozostałe zasady kwalifikowalności określają Wytyczne kwalifikowalności.  (Przewodnik dla beneficjentów str. od 62).

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 18. Co należy wpisać w polu A.1.3. Możliwość odzyskania podatku VAT w projekcie?

Odpowiedź, 28.04.2020 r.
Co do zasady wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku Vat.
Działalność w zakresie ochrony zdrowia, która zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jest zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 19. Co należy wpisać w polu B.4. Klasyfikacja projektu i zakres interwencji?

Odpowiedź, 28.04.2020 r.
Opieka zdrowotna

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 20. Na jakie strategie należy się powołać w polu B.20. Powiązanie ze strategiami?

Odpowiedź, 28.04.2020 r.
Strategie, do jakich można się odwołać to m.in.: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” szczególnie w Obszarze Priorytetowym (B) Szanse rozwojowe mieszkańców. Cel strategiczny dla tego obszaru jest następujący: Województwo śląskie regionem o wysokiej jakości życia, opierającej się na powszechnej dostępności do usług publicznych o wysokim standardzie. Główne działania przyjęte dla realizacji w/w celu w znacznej mierze wynikają z obserwowanych trendów społeczno gospodarczych, do których należą m.in.: sukcesywne zmniejszanie się liczby osób w wieku aktywności zawodowej, zwiększanie długości trwania życia, kosztowne społeczno-ekonomiczne skutki zmian w sferze struktury wieku oraz starzenie się społeczeństwa i prognozowany spadek liczby mieszkańców województwa śląskiego w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego i procesów migracyjnych, których konsekwencją będą nowe wyzwania wymagające ponoszenia wyższych nakładów na system ochrony zdrowia oraz wsparcia rozwoju usług dla osób starszych i niepełnosprawnych. Sprostanie problemom starzejącego się społeczeństwa wymaga podjęcia wielu działań, które mają za zadanie nie tylko zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników, zwalczanie ubóstwa, zapewnienie ochrony socjalnej, ale co najważniejsze z punktu widzenia realizacji niniejszego projektu - wspieranie zdrowia i aktywności obywateli (zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych). Projekt wykazuje zgodność z następującymi kierunkami działań przyjętymi w w/w strategii: - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług medycznych, w tym podniesienie jakości infrastruktury ochrony zdrowia oraz efektywności systemu zarządzania, rozszerzenie zakresu usług medycznych i podniesienie jakości obsługi pacjentów, - wykorzystanie nowych technologii w zakresie obsługi pacjenta.

EUROPA 2020: Inwestycja wpisuje się w jedno z ogólnych założeń Strategii Europa 2020, którym jest wyższy standard życia obywateli. Europa powinna się rozwijać w sposób inteligentny, zrównoważony i umożliwiający włączenie społeczne. W strategii Europa 2020 podkreślono również istotność działań w zakresie zmniejszania nierówności w obszarze zdrowia i wsparcie gospodarek efektywnie korzystających z zasobów, przyjaznych środowisku oraz sprzyjających spójności terytorialnej i społecznej. Na poziomie unijnym (w ramach Projektu przewodniego „Unia Innowacji”) Komisja Europejska podjęła się utworzenia europejskiej przestrzeni badawczej, wzmocnienia roli wspólnego planowania z państwami członkowskimi i regionami oraz opracowania strategicznego programu działalności badawczej skoncentrowanego wokół takich kwestii, jak m.in. bezpieczeństwo energetyczne, transport, zmiany klimatu, efektywne korzystanie z zasobów czy (co najważniejsze z punktu widzenia realizacji niniejszego projektu) również zdrowie i starzenie się społeczeństw. W strategii Europa 2020 podkreślono również istotność działań w zakresie walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zmniejszeniem nierówności w obszarze zdrowia. Wskazane w celu działania mają służyć przede wszystkim budowaniu kapitału zaufania, harmonii społecznej i aktywizacji społeczności, które przyczynią się do stworzenia wysokiej jakości kapitału społecznego województwa, będącego podstawą jego rozwoju. W strategii Europa 2020 podkreślono także istotność działań w zakresie zapewnienia warunków do zrównoważonego rozwoju gospodarek. Ideę zrównoważonego rozwoju dobrze oddaje pierwsze zdanie raportu WCED z 1987 r. Nasza Wspólna Przyszłość: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Zgodnie z tym z zasobów należy korzystać racjonalnie. Relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko i jakością życia (w tym przede wszystkim zdrowiem człowieka) powinny być odpowiednio i świadomie kształtowane tak, by nie dopuścić do skażenia środowiska i ograniczyć postępujący rozwój chorób cywilizacyjnych.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 21. Na co zwrócić uwagę w polityce horyzontalnej Promowanie równości szans kobiet i mężczyzn?

Odpowiedź, 28.04.2020 r.
Dla przykładu projekt ma neutralny wpływ na tę politykę,  gdy nie stwarza barier w powszechnym dostępie do korzystania z infrastruktury powstałej dzięki jego realizacji i tym samym wpisuje się w horyzontalną politykę Unii Europejskiej równych szans kobiet i mężczyzn i realizuje w szczególności zasady:
-równości w zakresie dostępu do zatrudnienia, szkolenia zawodowego, awansu zawodowego i warunków pracy, równy dostęp do rynku pracy na wszystkich szczeblach, -równości w dostępie do opieki zdrowotnej zagwarantowanej Konstytucją RP,
-równości traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń za wykonywanie takiej samej pracy,
-równości w dostępie do wytworzonej infrastruktury, -równych szans osób niepełnosprawnych w dostępie do korzystania z dóbr publicznych poprzez usuwanie barier architektonicznych i dostosowanie dla ich potrzeb.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 22. Na co zwrócić uwagę w polityce horyzontalnej Zrównoważony rozwój?
Odpowiedź, 28.04.2020 r.
Np. gdy nabywany w ramach projektu sprzęt i aparatura medyczna cechować się będzie niską energochłonnością, w porównaniu do obecnie posiadanego wyposażenia modernizowanych oddziałów, wysoką jakością i długim okresem użytkowania. Wytworzony w ramach projektu majątek, ze względu na swoją trwałość, służyć będzie na rzecz poprawy jakości życia przyszłej społeczności miasta i regionu po ustaniu zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, wywoływanej tym wirusem u ludzi Powyższe świadczy o pozytywnym wpływie na zrównoważony rozwój.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 23. Na co zwrócić uwagę w polityce horyzontalnej Zapobieganie dyskryminacji?

Odpowiedź, 28.04.2020 r.
W polityce horyzontalnej Zapobieganie dyskryminacji zawsze należy wykazać wpływ pozytywny: Powstała w ramach projektu infrastruktura będzie dostępna dla wszystkich osób, w tym również dostosowana do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Infrastruktura, w której będzie realizowany projekt spełnia wszystkie niezbędne wymogi oraz jest zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania: winda, szerokie otwory drzwiowe, odpowiednie oznakowanie, wentylacja, dostęp do infrastruktury poprzez podjazd dla niepełnosprawnych. Placówka prowadzi działalność leczniczą i spełnia wszelkie wymogi, dotyczące np. poruszania się osób z niepełnosprawnościami. Obiekt jest dostosowany do potrzeb pacjentów - niejednokrotnie osób z różnymi dysfunkcjami, niepełnosprawnościami. Planowane do zakupu: aparatura i sprzęt medyczny będą dostępne dla wszystkich osób i będą służyć wszystkim w równym stopniu.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 24. Na co zwrócić uwagę w polityce horyzontalnej Zachowanie zasad polityki przestrzennej?

Odpowiedź, 28.04.2020 r.
Co do zasady projekt ma wpływ neutralny, ponieważ nie jest bezpośrednio związany z tą zasadą horyzontalną. Charakter tego przedsięwzięcia (walka z COVID-19) nie ma związku z polityką przestrzenną.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 25. Jak wykazać wskaźniki LUDNOŚĆ OBJĘTA ULEPSZONYMI USŁUGAMI ZDROWOTNYMI oraz LICZBA OSÓB objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19?

Odpowiedź, 28.04.2020 r.
Wskaźnik LUDNOŚĆ OBJĘTA ULEPSZONYMI USŁUGAMI ZDROWOTNYMI - jest wskaźnikiem obligatoryjnym i należy go wykazać.

Wskaźnik ten ma na celu monitorowanie liczby osób (pacjentów), które to korzystają z ulepszonych usług powstałych w wyniku realizacji projektu w danym podmiocie, świadczącym usługi medyczne.Wskaźnik należy oszacować na podstawie dotychczasowych statystyk i doświadczeń z pacjentami (w tym covidowymi).

Mając na uwadze, iż celem działania jest przeciwdziałanie i zapobieganie COVID to wartość docelowa wskaźnika LICZBA OSÓB objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. powinna być zbieżna z wskaźnikiem LUDNOŚĆ OBJĘTA ULEPSZONYMI USŁUGAMI ZDROWOTNYMI.

Wskaźniki te będą traktowały w obu przypadkach osoby (pacjentów) objęte wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.

Przedmiotowe wskaźniki są wskaźnikami produktu, czyli bezpośrednim i mierzalnym efektem danego działania, który zgodnie z umową o dofinansowanie powinien zostać osiągnięty najpóźniej na moment zakończenia realizacji projektu (data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowanego w projekcie).

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś