Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-03-31 [00:00:00] do 2017-06-30 [12:00:00]
Oś priorytetowa
10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie
10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
151 825 050,01

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

Informujemy o zmianie wzorów umów / decyzji / porozumienia  o dofinansowanie projektu od 15 grudnia 2021 r. (Uchwała nr 2518/291/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.11.2021 r.).
Data publikacji: 2021-12-22

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2648/82/VI/2019 z dnia 20.11.2019 r. zaktualizował regulamin oraz Instrukcję wypełniania wniosku.
Data publikacji: 2019-11-25

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-07-26

Informujemy, iż szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie z czerwca 2018 r. na lipiec 2018 r. Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie.
Data publikacji: 27.06.2018 r.

Informujemy, iż szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie z kwietnia 2018 r. na czerwiec 2018 r. Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie.
Data publikacji: 26.04.2018 r.

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 134/238/V/2018 z dnia 23.01.2018 – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2018-01-30

Informujemy, iż określony w Regulaminie termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z miesiąca grudnia 2017 r. na miesiąc kwiecień 2018 r.  Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie.
Data publikacji: 21.12.2017 r.

Informujemy, że dla zachowania jednolitości podejścia w poszczególnych Instytucjach Organizujących Konkurs (IOK), Zarząd Województwa Śląskiego podjął 25 kwietnia 2017 r. uchwałę nr 829/189/V/2017 o zmianie terminu złożenia wniosków,  przez wskazanie jako terminu zakończenia naboru godz. 12.00.00 (z dokładnością do sekundy), w ustalonej dla każdego z naborów dacie dziennej.  Aktualny Regulamin naboru znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
Data publikacji: 26.04.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego

z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA KONKURS

NR
RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia


Instytucja Organizująca Konkurs

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul.
Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

 

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Typ projektów:

  1. Projekty inwestycyjne ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, polegające na pracach remontowo – budowlanych, zakupie aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są jednostki organizujące lub wykonujące zadania publiczne o charakterze lokalnym, ponadlokalnym lub regionalnym, zaliczane do następujących kategorii:

  1. Podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia – aplikowanie odbywa się na rzecz podmiotów leczniczych, dla których dana JST jest podmiotem tworzącym.

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Nie mogą aplikować podmioty lecznicze, udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, podmioty lecznicze, a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia, utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia.

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 31.03.2017 r. (od godz. 0:00) do dnia 30.06.2017 r. (do godz. 12:00:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2662/161/V/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.


Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2018 r.

 

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 

151 825 050,01 zł.[1], tj. 35 055 426 EUR

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie (EFRR):

 

151 825 050,01 zł. [2], tj. 35 055 426 EUR[3]

przy czym:

  • 6 500 000 EUR (to jest 28 151 500,00 zł.) ‑ przeznacza się na projekty POZ i AOS,
  • 28 555 426EUR (to jest 123 673 550,01 zł.) - przeznacza się na projekty z zakresu szpitalnictwa.

 

Kwota współfinansowania z budżetu państwa:

 

nie dotyczy

 

Wartość projektu:*

Maksymalnie 50 000 000 EUR wydatków kwalifikowalnych

Poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu.

Kwota dofinansowania projektu:*

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Poziom wkładu własnego:*

 

Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 15%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu.

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

Limit wydatków w ramach cross-financingu dla projektu został określony na poziomie maks. 10% wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu.

 

10% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, tj.  15 182 505,00[4] . zabezpiecza się na procedurę odwoławczą.

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 322, +48 32 77 40 323
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 wraz z załącznikami.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem (wraz z załącznikami) i zasadami działania systemu informatycznego.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30-01-2017, gdzie 1 EUR = 4,3310 zł. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. , tj. 30-01-2017, gdzie 1 EUR = 4,3310 zł. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

[3] Podział alokacji na 2 obszary wsparcia wyznaczone na potrzeby konkursu tj. 1. Projekty z zakresu POZ/AOS, 2. Projekty z zakresu szpitalnictwa – przy czym projekty konkurują ze sobą tylko i wyłącznie w swoich obszarach i w ramach wydzielonych alokacji.

[4] Przy czym 2 815 150,00 zł. na projekty z zakresu POZ/AOS oraz 12 367 355,00 zł. na projekty z zakresu szpitalnictwaPytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-02-28
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-22


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś