Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia [RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17]


Pytanie 24. Jaki okres trwałości w polu B.12 założyć dla niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej?
Odpowiedź, 26.06.2017 r.
W polu tekstowym B.12 Utrzymanie celów i trwałości projektu należy wybrać jedną z dostępnych opcji (3 lata/5 lat/nie dotyczy). Trwałość projektów współfinansowanych ze środków EFRR musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.Tak więc, w przypadku podmiotu leczniczego, który jest MŚP – istnieje możliwość wyboru 3 letniego okresu trwałości. W tym celu proszę o adekwatną zmianę w treści oświadczenia o NFZ (gdzie jest odniesienie tylko do opcji pięcioletniego okresu trwałości projektu).Należy zaznaczyć, iż ww. założenie nie będzie zwalniało beneficjenta oraz instytucji udzielające wsparcia z obowiązku monitorowania wykorzystania dofinansowania infrastruktury przez cały okres jej amortyzacji. 

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 23. Czy zakup zestawu do ucyfrowienia posiadanego analogowego aparatu RTG jest traktowany jako zakup „sprzętu IT i oprogramowania”, i jako taki nie może przekroczyć 10% kosztów kwalifikowanych, czy też można go potraktować jako „nabycie sprzętu medycznego, aparatury medycznej”?
Odpowiedź, 22.06.2017 r.
Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WSL kwalifikowane w ramach działania 10.1 są również inwestycje, które  swym zakresem obejmują -  jako element projektu (maksymalnie do 10 % kosztów kwalifikowanych) wdrożenie pewnych rozwiązań w zakresie IT tj. sprzęt, oprogramowanie. Rozwiązania IT, o  których mowa powyżej, rozumiemy jako systemy i aplikacje z zakresu e-zdrowia, sprzęt informatyczny przyczyniający się bezpośrednio lub pośrednio do ucyfrowienia placówek, a także EDM w placówkach ochrony zdrowia,  a nie jako sprzęt medyczny.Powyższe stanowisko potwierdzają zapisy ustawy o wyrobach medycznych, które definiują wyrób medyczny jako narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, 
b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia, 
c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego, 
d) regulacji poczęć– który nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być wspomagane takimi środkami;

W związku z powyższym, odpowiadając bezpośrednio na pytanie, zakup zestawu do ucyfrowienia posiadanego analogowego aparatu RTG nie stanowi zakupu sprzętu IT i oprogramowania (w ramach limitowanej kategorii do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu), tak przedstawiony zakres kwalifikuje omawiane zadanie jako „nabycie sprzętu medycznego, aparatury medycznej”.

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pytanie 22. 

- Czy dla projektu z działania 10.1 należy wyliczyć lukę w finansowaniu?

- Czy dla projektów z działania 10.1 należy ująć w pozycji przychody w analizie finansowej?

 - Gdzie w analizie finansowej ująć kontrakt z NFZ?

Odpowiedź, 22.06.2017 r.
Zgodnie z art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 przychody operacyjne to wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewnione przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury sprzedaży lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi poniesione w okresie odniesienia. 

Zgodnie z wyżej wykazaną definicją przychodu oraz zapisami art. 16 lit. b Rozporządzenia nr 480/2014 mówiącego o tym, iż przychody nie obejmują transferów z budżetów krajowych lub regionalnych ani z krajowych publicznych systemów ubezpieczeń - kontrakt NFZ (jego wpływ) należy zaklasyfikować jako źródła finansowania bieżącej działalności (w części analizy dot. przepływów pieniężnych/trwałości finansowej jednostki w okresie eksploatacji projektu), a nie jako przychód operacyjny. 

Zwraca się uwagę, iż przychodem nie będą również dotacje operacyjne i refundacje ulg ustawowych, zaś sama projekcja przychodów operacyjnych powinna uwzględniać wszystkie rodzaje odpłatnie oferowanych produktów/usług/towarów (np. dostawę wody, odbiór ścieków, sprzedaż).Jeżeli chodzi o przedstawienie  kosztów operacyjnych w analizie finansowej to należy wykazać koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością bieżącą podmiotu - koszty eksploatacji i utrzymania, koszty administracyjne i ogólne, koszty związane ze sprzedażą i dystrybucją. Przy określaniu kosztów operacyjnych na potrzeby analizy projektu nie należy uwzględniać pozycji, które nie powodują rzeczywistego wydatku pieniężnego, nawet jeżeli są one zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zysków i strat -  nie należy zatem zaliczać kosztów amortyzacji oraz rezerw na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie są również traktowane koszty finansowania, a także odsetki od kredytów oraz spłata kapitału. Podatki bezpośrednie (m.in. podatek dochodowy) powinny być uwzględniane jako koszt wyłącznie w ramach analizy trwałości. Razem z kosztami operacyjnymi należy ująć również nakłady odtworzeniowe. W celu określenia kosztów operacyjnych projektu należy odnieść się do planowanego zakresu projektu np. do parametrów zakupionego sprzętu.

Co do luki w finansowaniu to metoda to zgodnie z art. 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 ma zastosowanie do operacji generujących dochód po ich ukończeniu i dotyczy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, których całkowity koszt kwalifikowalny przekracza 1 mln EUR. Dochód jak wskazano powyżej  oznacza wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia. Oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez operację są traktowane jako dochody, chyba że są skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność.Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca powinien dokonać analizy czy wskazane powyżej przesłanki do wyliczenia luki w jego sytuacji będą miały zastosowanie.

Szczegółowe informacje w zakresie wymogów do sporządzenia analizy finansowej Wnioskodawca znajdzie m.in. w
• Instrukcji wypełniania wniosków, 
• Wytycznych  w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, 
• Rozporządzenie 1303/2013  z dnia 17 grudnia 2013 r.,
• Rozporządzenie nr 480/2014

Mając na uwadze powyższe „sugeruje się aby wnioskodawca wykazał kontrakt NFZ jako pozycje w „przepływach środków pieniężnych z działalności finansowej”   w pozycji I Wpływy.

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 21. Czy zakup zestawu do ucyfrowienia posiadanego analogowego aparatu RTG jest traktowany jako zakup „sprzętu IT i oprogramowania”, i jako taki nie może przekroczyć 10% kosztów kwalifikowanych, czy też można go potraktować jako „nabycie sprzętu medycznego, aparatury medycznej”?

Odpowiedż, 22.06.2017 r.
Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WSL kwalifikowane w ramach działania 10.1 są również inwestycje, które  swym zakresem obejmują -  jako element projektu (maksymalnie do 10 % kosztów kwalifikowanych) wdrożenie pewnych rozwiązań w zakresie IT tj. sprzęt, oprogramowanie.
Rozwiązania IT, o  których mowa powyżej, rozumiemy jako systemy i aplikacje z zakresu e-zdrowia, sprzęt informatyczny przyczyniający się bezpośrednio lub pośrednio do ucyfrowienia placówek, a także EDM w placówkach ochrony zdrowia,  a nie jako sprzęt medyczny.
Powyższe stanowisko potwierdzają zapisy ustawy o wyrobach medycznych, które definiują wyrób medyczny jako narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:
a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
d) regulacji poczęć
– który nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być wspomagane takimi środkami;

W związku z powyższym, odpowiadając bezpośrednio na pytanie, zakup zestawu do ucyfrowienia posiadanego analogowego aparatu RTG nie stanowi zakupu sprzętu IT i oprogramowania (w ramach limitowanej kategorii do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu), tak przedstawiony zakres kwalifikuje omawiane zadanie jako „nabycie sprzętu medycznego, aparatury medycznej”.

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 20. Czy dla projektu z działania 10.1 należy wyliczyć lukę w finansowaniu? - Czy dla projektów z działania 10.1 należy ująć w pozycji przychody w analizie finansowej? - Gdzie w analizie finansowej ująć kontrakt z NFZ?
Odpowiedź, 22.06.2017 r.
Zgodnie z art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 przychody operacyjne to wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewnione przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury sprzedaży lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi poniesione w okresie odniesienia.
Zgodnie z wyżej wykazaną definicją przychodu oraz zapisami art. 16 lit. b Rozporządzenia nr 480/2014 mówiącego o tym, iż przychody nie obejmują transferów z budżetów krajowych lub regionalnych ani z krajowych publicznych systemów ubezpieczeń - kontrakt NFZ (jego wpływ) należy zaklasyfikować jako źródła finansowania bieżącej działalności (w części analizy dot. przepływów pieniężnych/trwałości finansowej jednostki w okresie eksploatacji projektu), a nie jako przychód operacyjny.
Zwraca się uwagę, iż przychodem nie będą również dotacje operacyjne i refundacje ulg ustawowych, zaś sama projekcja przychodów operacyjnych powinna uwzględniać wszystkie rodzaje odpłatnie oferowanych produktów/usług/towarów (np. dostawę wody, odbiór ścieków, sprzedaż).
Jeżeli chodzi o przedstawienie  kosztów operacyjnych w analizie finansowej to należy wykazać koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością bieżącą podmiotu - koszty eksploatacji i utrzymania, koszty administracyjne i ogólne, koszty związane ze sprzedażą i dystrybucją.
Przy określaniu kosztów operacyjnych na potrzeby analizy projektu nie należy uwzględniać pozycji, które nie powodują rzeczywistego wydatku pieniężnego, nawet jeżeli są one zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zysków i strat -  nie należy zatem zaliczać kosztów amortyzacji oraz rezerw na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie są również traktowane koszty finansowania, a także odsetki od kredytów oraz spłata kapitału. Podatki bezpośrednie (m.in. podatek dochodowy) powinny być uwzględniane jako koszt wyłącznie w ramach analizy trwałości. Razem z kosztami operacyjnymi należy ująć również nakłady odtworzeniowe. W celu określenia kosztów operacyjnych projektu należy odnieść się do planowanego zakresu projektu np. do parametrów zakupionego sprzętu.
Co do luki w finansowaniu to metoda to zgodnie z art. 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 ma zastosowanie do operacji generujących dochód po ich ukończeniu i dotyczy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, których całkowity koszt kwalifikowalny przekracza 1 mln EUR. Dochód jak wskazano powyżej  oznacza wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia. Oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez operację są traktowane jako dochody, chyba że są skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność.
Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca powinien dokonać analizy czy wskazane powyżej przesłanki do wyliczenia luki w jego sytuacji będą miały zastosowanie.

  Szczegółowe informacje w zakresie wymogów do sporządzenia analizy finansowej Wnioskodawca znajdzie m.in. w
•    Instrukcji wypełniania wniosków,
•    Wytycznych  w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
•    Rozporządzenie 1303/2013  z dnia 17 grudnia 2013 r.
•    Rozporządzenie nr 480/2014

Mając na uwadze powyższe  „sugeruje się aby wnioskodawca wykazał kontrakt NFZ jako pozycje w „przepływach środków pieniężnych z działalności finansowej”   w pozycji I Wpływy.

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 19. Jak należy rozumieć definicję zabiegów kompleksowych (kryterium „zgodność projektu z wymogami specyficznymi dla danej formy opieki”)?

Odpowiedź, 19.06.2017 r.
Zabiegi kompleksowe – to jest typ zabiegów zdefiniowany zgodnie z grupami wyróżnionymi w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów.

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 18. Proszę o interpretację obligatoryjnego wskaźnika produktu zawartego w Regulaminie konkursu 10.1:
Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - liczba osób zamieszkujących dany obszar, która będzie korzystała z usług zdrowotnych wspartych w ramach projektu. Wskaźnik obejmuje nowe lub ulepszone budynki, wyposażone w nowy sprzęt różnego typu usług zdrowotnych (profilaktyka, opieka ambulatoryjna, opieka szpitalna, opieka poszpitalna). Wyklucza się podwójne liczenie osób nawet jeśli kilka usług skierowanych jest do tej samej osoby: jedna osoba nadal liczona jest tylko raz pomimo że będzie korzystać z kilku usług wspartych z funduszy strukturalnych. 
Odpowiedź, 1.06.2017 r. Wskaźnik ten ma na celu monitorowanie liczby osób (pacjentów), które to korzystają z ulepszonych usług  powstałych w wyniku realizacji projektu w danym podmiocie, świadczącym usługi medyczne.
„Podmiot” w kontekście powyższego należy rozumieć zgodnie z definicją wskaźnika „liczba wspartych podmiotów leczniczych”.

Jeżeli chodzi o użycie w definicji omawianego wskaźnika sformułowania „liczba osób zamieszkujących dany obszar” w odniesieniu do świadczonych usług w podmiocie to należy przez to rozumieć osoby (pacjentów), które skorzystają z opieki zdrowotnej objętej wsparciem przez projekt na obsługiwanym przez ten podmiot obszarze.

Obszar jest de facto zasięgiem terytorialnym w jakim dany podmiot świadczy swoje usługi bez założonych ograniczeń terytorialnych dla pacjentów.

Ważne jest, iż projekt będzie realizowany na terenie Województwa Śląskiego i z wojewódzkim odziałem NFZ ma kontrakt na świadczone usługi.

Wartość bazowa wskaźnika inwestycji powinna być równa 0 – ponieważ przed  realizacją nie możemy mówić o ulepszonych usługach, zaś wartość docelowa stanowić powinna liczbę osób korzystających z ulepszonych usług,  przy czym zwraca się uwagę na prawidłowe liczenie tj. wskaźnik wyklucza wielokrotne zliczanie, nawet jeśli interwencja przynosi korzyść większej ilości usług skierowanych do tych samych osób: należy wliczyć jedną osobę nawet jeśli skorzysta ona z wielu usług, objętych wsparciem.

Przedmiotowy wskaźnik jest wskaźnikiem produktu czyli bezpośrednim i mierzalnym efektem danego działania, który zgodnie z umową o dofinasowanie powinien zostać osiągnięty najpóźniej na moment zakończenia realizacji projektu (data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego w projekcie).

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 17. Jeśli do Opinii o Celowości Inwestycji przedstawiono większy zakres inwestycji niż w składanym wniosku o dofinansowanie, to czy   zostanie spełniany warunek konkursu przedstawiony w pkt 2.1.(7) regulaminu naboru w zakresie konieczności przedłożenia pozytywnej Opinii o Celowości Inwestycji (dalej: OCI)?
Odpowiedź, 08.05.2017 r.
W ramach oceny weryfikowane będzie w pierwszej kolejności czy do Wniosku aplikacyjnego dołączono pozytywną Opinię o Celowości Inwestycji oraz czy ta dołączona opinia jest adekwatna do przedmiotu projektu tzn. czy zakres inwestycji planowany do realizacji w ramach naboru dla działania 10.1 był przedmiotem opinii o celowości inwestycji. Dopuszczalne jest zatem aby zakres inwestycji przedstawiony we wniosku o dofinansowanie był swym zakresem węższy od tego przedstawionego do OCI, ale nie może być inny. Niedopuszczalna jest zatem sytuacja, gdy wnioskodawca przedstawi we wniosku o dofinansowanie przedmiot projektu przekraczający swym zakresem inwestycję wskazaną w opinii o celowości inwestycji.

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
Pytanie 16.
Gdzie znaleźć informacje na temat opieki koordynowanej i możliwych do podjęcia w jej ramach działań?
Odpowiedź, 08.05.2017 r.
Powszechnie dostępnych jest szereg publikacji przybliżających tematykę opieki koordynowanej. Poniżej zamieszczamy linki do przykładowych opracowań w tym przedmiocie:
http://akademia.nfz.gov.pl/opieka-koordynowana-na-swiecie-przyklady-majace-pomoc-usprawnic-podstawowa-opieke-zdrowotna-w-polsce/
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Sprawne_Pa%C5%84stwo_Raport_Koordynowana_Opieka_Zdrowotna/$FILE/EY_Sprawne_Panstwo_KOZ.pdf 

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 15. Czy dopuszczalna jest realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wyboruj” (program funkcjonalno-użytkowy, tzw. PFU)?
Odpowiedź, 08.05.2017 r.
Ocena wniosku i podpisanie umowy o dofinansowanie może opierać się na Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie będzie jednak potwierdzenie beneficjenta o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w ciągu 30 dni od momentu poinformowania beneficjenta o dofinansowaniu. Jako, iż okres realizacji projektu, rozumiany jako czas od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu do daty finansowego zakończenia projektu, co do zasady nie może przekroczyć 48 miesięcy, należy mieć na względzie, iż przesłanki do ewentualnego wydłużenia terminu nie będzie stanowić realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.Pełne brzmienie stanowiska IZ RPO WSL w tej sprawie: http://rpo.slaskie.pl/dokument/stanowisko_iz_rpo_wsl_na_lata_2014_2020_ws_projektow_realizowanych_w_formule_zaprojektuj_i_wybuduj_23125012

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 14. W nawiązaniu do informacji przekazywanych na szkoleniu dla działania 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia proszę o wskazanie jak należy właściwie interpretować cytowany zapis Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata
2014-2020 v.4:
"Do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej/pośredniczącej wniosku o dofinansowanie."
Jaka data decyduje o fizycznym zakończeniu projektu:
- data protokołu odbioru prac/sprzętu
- data zapłaty ostatniej fv/płatności związanej z rzeczowym zakresem prac?
Odpowiedź, 08.05.2017 r.
Zgodnie z definicją operacji zakończonej, wskazaną w Rozporządzeniu 1303/2013: „zakończona operacja” oznacza operację, która została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana, w odniesieniu do której beneficjenci dokonali wszystkich powiązanych płatności oraz otrzymali odpowiedni wkład publiczny.

Rozumienie tej definicji można by zatem było odnieść do daty zapłaty ostatniej faktury/ płatności dotyczącej zakresu rzeczowego projektu.

Niemniej jednak zapis art. 65 ust 6 Rozporządzenia 1303/2013 sugeruje węższe podejście do tej kwestii:
"Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta".
Warto w tym miejscu wskazać fragment z "Komentarza do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020" (Warszawa, 2015r.)0:
"Jedną z najbardziej zasadniczych zmian w porównaniu z regulacjami obowiązującymi w latach 2007-2013 jest wprowadzony w art. 65 ust. 6 całkowity zakaz finansowania operacji zakończonych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakaz ten obowiązuje nawet w przypadku, gdy wydatki zostałyby poniesione w okresie kwalifikowalności, o którym mówi przedmiotowy artykuł. Przepis nie ogranicza możliwości finansowania operacji już realizowanych, nawet jeśli ich realizacja jest bardzo zaawansowana: tylko operacja w pełni zrealizowana nie może otrzymać dofinansowania. Rozporządzenia unijne nie definiują, co oznacza w pełni zrealizowana i tradycyjnie Komisja pozostawia dużą swobodę instytucji zarządzającej w definiowaniu, co stanowi jedną operację. Warto zwrócić uwagę, że ograniczenie dotyczy operacji, a nie projektów".

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności zawężający interpretację art. 65 ust 6 ww. rozporządzenia, proponujemy przyjąć podejście, zaprezentowane przez MZ w odniesieniu do swoich konkursów ("Zagadnienia problematyczne konkursy"):W ramach konkursów mogą brać udział projekty, które nie zostały fizycznie ukończone (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie do Instytucji Organizującej Konkurs, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez Wnioskodawcę dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia Wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług. W związku z tym wydatek poniesiony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie/przyznaniem dofinasowania potencjalnie może zostać uznany za kwalifikowalny pod warunkiem, że cały projekt nie został fizycznie ukończony, a wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności (tzn. po 1 stycznia 2014 r.) oraz spełnia wszystkie pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Regulaminach poszczególnych konkursów).

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 13. Zakup sprzętu w ramach projektu i jego wykorzystanie.
Odpowiedź, 08.05.2017 r.
Możliwe jest wykorzystywanie zakupionej aparatury medycznej na potrzeby oddziałów i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych również na potrzeby AOS pod warunkiem, że wykorzystywanie zakupionych wyrobów medycznych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom w ramach AOS nie będzie kolidować z ich wykorzystywaniem do udzielania świadczeń pacjentom hospitalizowanym na oddziałach lub w innych jednostkach organizacyjnych szpitali udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach oddziałów, o których dofinansowanie Wnioskodawca się ubiega.

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 12. Jeśli w kontrakcie terytorialnym jest mniejszy zakres projektu niż składany wniosek, to w jaki sposób będzie to oceniane? np. był tylko zakupowy, a jest budowlano- zakupowy w tym samym zakresie?
Odpowiedź, 08.05.2017 r.
Weryfikacja zgodności projektu, wskazanego w Kontrakcie Terytorialnym z inwestycją przedłożoną w ramach naboru do Działania 10.1 będzie dotyczyła głównie stwierdzenia, czy oba projekty są zasadniczo tożsame. Natomiast, jeśli zidentyfikowane będą istotne różnice pomiędzy projektem przedłożonym do oceny w ramach konkursu do Działania 10.1, a propozycją projektu w Kontrakcie Terytorialnym (np. zmienił się zakres i przedmiot projektu, zmieniła się zasadnicza koncepcja inwestycyjna projektu, zmienił się cel bądź diametralnie zmieniła się dziedzina medyczna, której projekt miał dotyczyć), to istnieje ryzyko, iż podczas oceny merytorycznej projekt może nie otrzymać dodatkowych punktów (kryterium: Zgodność projektu ze strategicznym podejściem wspierania sektora ochrony zdrowia – czy projekt został uwzględniony w Kontrakcie Terytorialnym).

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 11. Czy koszty kwalifikowalne obejmują tylko środki trwałe?
Odpowiedź, 08.05.2017 r.
Zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z EFRR nabycie materiałów i innych środków niestanowiących środków trwałych stanowić będzie wydatek niekwalifikowany. Niemniej jednak podkreślić należy, iż wydatki związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych kwalifikują się do współfinansowania pod warunkiem, że wartości te będą ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  Poprzez pojęcie  ewidencji  zgodnie z zapisami  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 rozumie się wyodrębnioną dla projektu ewidencję, której zasady zostały opisane w Polityce Rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady rachunkowości obowiązujące beneficjenta, prowadzoną w oparciu o ustawę o rachunkowości (księgi rachunkowe), krajowe przepisy podatkowe (księgi podatkowe), a w przypadku beneficjentów niepodlegających reżimowi tych ustaw – w oparciu o wytyczne programowe. Szczegółowe informacje w zakresie przestawiono w przytoczonych powyżej wytycznych.

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
Pytanie 10. Czy zmiana formy NZOZU ze Sp. jawnej na Sp. z o.o. w trakcie trwania okresu rozpatrzenia wniosku jest możliwa? (Wszystko pozostaje bez zmian, zmianie podlega jedynie rodzaj spółki) NFZ przenosi kontrakt dot. sp. j. na sp. z o.o. w formie cesji, zatem tu także nic nie podlega zmianom"
Odpowiedź, 08.05.2017 r.
Przekształcenie NZOZ w inny podmiot następuje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Skutkiem przekształcenia spółki jest sukcesja uniwersalna praw i obowiązków spółki przekształcanej, co oznacza, iż nowa spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki dotychczasowej. Przekształcenie podmiotu leczniczego będącego przedsiębiorcą ze spółki jawnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe w trakcie trwania procesu oceny projektu, niemniej jednak wnioskodawca, przedstawiając swoją aplikację musi zawrzeć możliwie szczegółowe informacje dotyczące przyszłej formy prawnej prowadzenia podmiotu i jej struktury organizacyjnej (w typ: struktura akcjonariatu). Tak więc należy dochować dużej staranności w opisie tej sytuacji, w szczególności jeśli chodzi o analizę instytucjonalną i prawną projektu i wnioskodawcy (doświadczenie) – pole B.10.

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 9. Celem Działania 10.1 jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń -czy zakup sprzętu wymaganego przepisami prawa, ale o lepszych parametrach technicznych niż dotychczasowy, będzie możliwy do dofinansowania?
Odpowiedź, 08.05.2017 r.
Projekt powinien wykazywać zgodność z celem działania 10.1, tj. poprawą jakości i dostępności do świadczeń medycznych. Jeśli przedmiotem projektu będzie zakup sprzętu medycznego o lepszych parametrach technicznych, Wnioskodawca musi przedstawić uzasadnienie takiego działania oraz udowodnić, iż takie zadanie inwestycyjne będzie miało realne przełożenie na poprawę efektywności całego procesu leczenia pacjentów oraz w zależności od zakresu świadczonych usług tj. POZ/AOS czy szpitalnictwo Wnioskodawca zobowiązany będzie wypełnić stosowne oświadczenia (w tym: oświadczenie o adekwatności podjętych działań, o dysponowaniu odpowiednio wykwalifikowaną kadrą medyczną do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem, o dysponowaniu niezbędną infrastrukturą techniczną).

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 8. W jakiej formie wnioskodawca musi zagwarantować wkład własny? (Jako oświadczenie wnioskodawcy czy musi być potwierdzone przez bank)?
Odpowiedź, 08.05.2017 r.
Wnioskodawca na etapie aplikowania może przedłożyć poświadczenie zabezpieczenia środków (wtedy ma możliwość uzyskania dodatkowych punktów na ocenie merytorycznej), niemniej jednak nie jest to warunek konieczny. W zależności od typu wnioskodawcy mogą to być różne dokumenty, np. jeśli aplikuje JST – dokumentem poświadczającym zabezpieczenie środków będzie uchwała budżetowa lub/i wieloletnia prognoza/plan finansowy. Jeśli wnioskodawcą będzie podmiot leczniczy – dokumentem potwierdzającym posiadanie środków na realizację projektu powinien być np. wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta, pokazujący średnie saldo za trzy miesiące, trzymiesięczna lokata terminowa, promesa bankowa (ale z zastrzeżeniem, że nie może to być promesa warunkowa). Szczegółowe informacje w omawianym zakresie Wnioskodawca odnajdzie w instrukcji wypełniania wniosku w części G.2 załączniki  dodatkowe pkt 3) Poświadczenie zabezpieczenia środków.

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 7. W jaki sposób uzasadnić, uwzględnić zarządzanie projektem w wydatkach kwalifikowalnych? Czy zarządzanie dotyczy złożenia dokumentacji aplikacyjnej? przygotowania elementów dokumentacji czy również rozliczania projektu?
Odpowiedź, 08.05.2017 r.
Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z EFRR wskazują kategorie pn.: „Wydatki na usługi dot. kosztów zarządzania i nadzoru nad projektem” a także „Wydatki związane z przygotowaniem projektu”, prezentujące katalog przedmiotowych kosztów. Tak więc wydatki na zlecenie usługi dotyczącej zarządzania projektem/wykonania elementów dokumentacji aplikacyjnej - bez względu na to, czy jest to projekt o charakterze budowlanym, czy zakupowym mogą być uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem wykazania ich niezbędności dla realizacji projektu. W związku z powyższym zlecenie firmie zewnętrznej usługi w zakresie zarządzania projektem, zostanie uznane za kwalifikowane tylko w przypadku, gdy wnioskodawca nie dysponuje personelem do realizacji niniejszego zadania lub gdy wykaże uzasadnione potrzeby w tym zakresie. Informacje te Wnioskodawca wykazuje zgodnie z zapisami instrukcji we wniosku aplikacyjnym (pole B.10). Zwraca się uwagę, iż Beneficjenci, na etapie rozliczania lub kontroli projektu mogą zostać zobowiązani do udokumentowania niezbędności wydatku na zarządzanie projektem”. Należy w tym miejscu podkreślić, iż niekwalifikowalny jest wydatek dotyczący wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu.

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 6.
Czy opinia o celowości inwestycji obowiązuje również w przypadku inwestycji w zakresie POZ?
Odpowiedź, 08.05.2017 r.
Wskazany warunek co do konieczności przedkładania OCI nie dotyczy POZ i AOS. Podkreślić jednak należy, iż działania podejmowane przez POZ jak i AOS przyczyniać się muszą zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 do rozwoju opieki koordynowanej rozumianej zgodnie z definicją opieki koordynowanej zawartej w Podrozdziale 6.3.2.3 Krajowych ram strategicznych Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 – i tylko takie inwestycje w zakresie POZ/AOS  mogą być uznane za kwalifikowane. Mając na uwadze zapisy Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków z EFRR zgodnie, z którymi za kwalifikowane uznaje się wydatki niezbędne do realizacji projektu, ewentualna opłata związana z uzyskaniem OCI  - w przypadku POZ/AOS (ze względu na brak wymogu konkursowego  w tym zakresie) nie będzie stanowiła wydatku kwalifikowanego projektu.

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 5. Czy miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej przy dobudowie podjazdu lub windy będzie środkiem kwalifikowalnym?
Odpowiedź, 08.05.2017 r.
Zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 wprost wskazano, iż niekwalifikowane są wydatki na  budowę i modernizację parkingów, dróg dojazdowych i wewnętrznych.  W związku z powyższym Wnioskodawca planując inwestycję, w ramach której  zamierza stworzyć (wybudować) czy modernizować miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tę część zobowiązany będzie wykazać po stronie kosztów niekwalifikowanych projektu.

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 4. Co w przypadku projektów łączących elementy lecznictwa szpitalnego z lecznictwem otwartym? Czy w takim przypadku należy wykazywać zgodność z mapami i przedkładać OCI?
Odpowiedź, 08.05.2017 r.
W przypadku projektów, które dotyczą zarówno obszaru lecznictwa szpitalnego, jak i podstawowej opieki zdrowotnej czy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej należy odnieść się do warunków dostępu obu zakresów – tj. w odniesieniu do części dotyczącej szpitalnictwa – należy dołączyć stosowne OCI oraz przedstawić uzasadnienie co do zgodności z mapą potrzeb zdrowotnych, a w odniesieniu do lecznictwa otwartego (POZ i AOS) – działania dotyczące opieki koordynowanej.

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 3. W ramach projektu planuje się wykonać m.in. prace modernizacyjne na Oddziale: Pulmonologicznym, Kardiologicznym, Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz Oddziale Wewnętrznym. Według regulaminu konkursu wydatki kwalifikowalne powinny dotyczyć obszarów medycznych taki jak m.in. choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego. W związku z powyższym czy zasadne będzie zakwalifikowanie w pełni wydatków dotyczących przeprowadzenia prac budowlanych na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz Oddziale Wewnętrznym?
Odpowiedź, 08.05.2017 r.
Zgodnie z Regulaminem konkursu, nabór do Działania 10.1 dotyczy następujących obszarów medycznych: choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, a także dziedzin medycyny ukierunkowanych na  opieką nad matką i dzieckiem.

W związku z powyższym  planowane do realizacji  projekty w ramach działania 10.1 dotyczyć muszą wskazanych powyżej obszarów medycznych.

Wnioskodawca, konstruując swoje zamierzenie inwestycyjne, powinien uzasadnić realizację planowanej do wdrożenia inwestycji z  punktu widzenia danego obszaru medycznego, w ramach którego o dofinansowanie ubiega się. W strukturach szpitalnych  funkcjonują min. oddziały , pracownie o charakterze niezaklasyfikowanym bezpośrednio i wyłącznie do danego obszaru medycznego  np. oddziały chorób wewnętrznych, pracownie diagnostyczne współpracujące z oddziałami dotyczącymi ww. obszarów chorobowych), a których istnienie z punktu widzenia całościowego procesu hospitalizacji – w danym obszarze medycznym jest niezbędne Wnioskodawca, włączając taki  zakres świadczonych usług do projektu, chcąc ubiegać się o jego finansowanie  W musi w odpowiedni sposób uzasadnić ich funkcjonowanie z punktu widzenia planowanej do wdrożenia inwestycji– wskazując na  ich niezbędność z punktu widzenia całościowego procesu leczenia pacjenta. W uzasadnieniu muszą być przedstawione rzeczowe argumenty, koncentrujące się na wykazaniu faktycznego powiązania części „o charakterze ogólnym” z daną dziedziną medyczną, w ramach których wnioskodawca będzie konstruować projekt inwestycyjny.
Odnosząc się bezpośrednio do oddziałów, w ramach których Wnioskodawca planuje realizować inwestycję wskazać należy, iż  zgodnie z założeniami naboru przedstawionymi w regulaminie aktualny  konkurs dotyczy min. obszaru medycznego  związanego z chorobami układu krążenia. Powyższe  umożliwia  aplikowanie jednostki na rzecz oddziałów neurologicznych, w tym udarowych z zakresu chorób układu krążenia. Zaznaczyć jednak należy, iż ze względu na ograniczenia  chorób układu krążenia w „mapie kardiologicznej” do chorób kardiologicznych, stanowiących katalog zamknięty (według klasyfikacji ICD-10), zasadnym będzie w przypadku oddziału neurologicznego uzasadnienie  realizacji  inwestycji pod kątem wpisywania się w mapy potrzeb zdrowotnych ustawowych („mapa szpitalna”).

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 2.  Czy podmiot leczniczy, utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego, udostępniający bazę szpitalną na rzecz publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych – może aplikować do Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach RPO WSL 2014-2020? Wątpliwość wynika z umożliwienia aplikowania takim podmiotom w ramach POIiŚ 2014-2020 (pod warunkiem spełnienia wszystkich trzech przesłanek, wskazanych w SZOOP POIiŚ 2014-2020 – w tym przesłanki dotyczącej braku możliwości ubiegania się danej inwestycji o dofinansowanie w ramach właściwego regionalnego programu operacyjnego).
Odpowiedź, 31.03.2017 r.
Generalną zasadą demarkacji projektów dotyczących infrastruktury oddziałów szpitalnych zawartą w Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 jest demarkacja podmiotowa tj. wsparcie ponadregionalnych podmiotów leczniczych w ramach POIiŚ, natomiast regionalnych podmiotów leczniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Równocześnie, w ramach RPO WSL nie sformułowano wykluczenia dla tego typu beneficjenta czy projektu, tak więc nie zaistnieje okoliczność, sformułowana w SZOOP POIiŚ 2014-2020, która pozwalałaby na składanie aplikacji tego typu podmiotom leczniczym w ramach POIiŚ. Podsumowując, podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, które udostępniają swoją infrastrukturę na rzecz medycznej uczelni publicznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, mają możliwość uzyskania wsparcia w ramach Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WSL 2014-2020.

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 1. Czy w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia kwalifikowane będą wydatki poniesione na zakup używanego sprzętu medycznego?
Odpowiedź, 31.03.2017 r.
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego[1] mogą stanowić wydatek kwalifikowany, jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:
a)  sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
b)  sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
c)  cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

Niemniej jednak podkreślić należy iż w ocenie IOK zakup używanego środka trwałego np. sprzętu, obarczony jest ryzykiem wystąpienia problemu z wyceną jego wartości rynkowej z powodu braku oficjalnych danych i przeliczników, co w przypadku braku wiarygodnej wyceny skutkować może niekwalifikowaniem tej części wydatku.

Wydatek związany z zakupem sprzętu medycznego musi spełniać warunki, ograniczenia i limity wynikające m.in z Wytycznych oraz Regulaminu konkursu dla Działania 10.1, przede wszystkim punkt 15 części 2.1.1 Ograniczenia i limity realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:
Zaplanowane w ramach projektu działania, w tym w szczególności w zakresie zakupu wyrobów medycznych, są uzasadnione z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania na dany produkt (wytworzona infrastruktura, w tym ilość, parametry wyrobu medycznego muszą być adekwatne do zakresu udzielanych przez podmiot świadczeń opieki zdrowotnej lub, w przypadku poszerzenia oferty medycznej, odpowiadać na zidentyfikowane deficyty podaży świadczeń. Wnioskodawca dysponuje/zobowiązuje się do dysponowania kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem/ infrastrukturą techniczną niezbędną do instalacji i użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem.

Należy również pamiętać, iż wydatki związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych kwalifikują się do współfinansowania pod warunkiem ,że wartości te będą ujęte w ewidencji księgowej( przypis: pod tym pojęciem rozumie się wyodrębnioną dla projektu ewidencję zgodną z zasadami opisanymi w Polityce rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady rachunkowości obowiązujące Beneficjenta).
Ponadto ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie odbywa się niezależnie na każdym etapie jego realizacji.

[1] Def. środka trwałego zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdział 6.12.1

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś