Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 


Dostępne 523 z wszystkich 523 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

zakończony od 2021-04-30 08:00:00 do 2021-05-20 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.
Data opublikowania: 2021-04-01
Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-11

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2021-04-29 08:00:00 do 2021-06-08 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach specjalizacji RIS WSL 2013-2020 – MEDYCYNA.
Data opublikowania: 2021-03-25
Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-11

Nabór nr RPSL.10.02.03-IZ.01-24-404/21
Obszar Strategicznej Interwencji
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2021-03-01 12:00:00 do 2021-06-24 10:31:31

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI
Data opublikowania: 2021-03-01
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-10

Nabór nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-081/20
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2021-01-29 00:00:00 do 2021-03-01 12:00:00

Mając na uwadze zakres oferowanego wsparcia orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu/naboru oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to CZERWIEC 2021.
Data opublikowania: 2020-12-29
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-06

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-082/20
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2021-01-29 00:00:00 do 2021-03-01 12:00:00

Mając na uwadze zakres oferowanego wsparcia, orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu/naboru oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to CZERWIEC 2021
Data opublikowania: 2020-12-28
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-06

Nabór nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-403/21
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Czyste powietrze

zakończony od 2021-02-25 07:00:00 do 2021-06-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2021-01-25
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-22

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-402/21
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2021-01-22 07:00:00 do 2021-02-22 12:00:00

Termin składania wniosków o dofinansowanie nie może ulec skróceniu. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2020-12-21
Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-02

Nabór nr RPSL.09.03.02-IZ.01-24-401/20
Włączenie społeczne / Rozwój ekonomii społecznej w regionie

zakończony od 2020-11-10 08:00:00 do 2020-11-17 15:30:00

Nie dotyczy
Data opublikowania: 2020-11-09
Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-31

Nabór nr RPSL.09.02.07-IZ.01-24-400/20
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2020-11-10 08:00:00 do 2020-11-30 15:30:00

nie dotyczy
Data opublikowania: 2020-11-09
Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-21

Nabór nr RPSL.13.01.00-IZ.01-24-399/20
Pomoc Techniczna / Pomoc Techniczna

zakończony od 2020-10-19 11:00:00 do 2020-11-20 23:59:59

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na 2021 rok w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.
Data opublikowania: 2020-10-19
Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-04

Nabór nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-398/20
RIT Subregionu Północnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

zakończony od 2020-11-30 07:00:00 do 2021-01-21 12:00:00

Termin składania wniosków o dofinansowanie nie może ulec skróceniu. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2020-10-29
Data ostatniej modyfikacji: 2021-09-03

Nabór nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-080/20
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

zakończony od 2020-06-30 00:00:00 do 2020-07-30 12:00:00

Mając na uwadze zakres oferowanego wsparcia, w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu/naboru oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to PAŹDZIERNIK 2020.
Data opublikowania: 2020-05-26
Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-29

Nabór nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2020-05-29 00:00:00 do 2020-06-30 12:00:00

1. Termin, od którego można składać wnioski - 29.05.2020 r. (od godziny 0:00:00). 2. Termin, do którego można składać wnioski - 30.06.2020 r. (do godziny 12:00:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. • IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.
Data opublikowania: 2020-04-28
Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-30

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2020-05-29 00:00:00 do 2020-06-30 12:00:00

1. Termin, od którego można składać wnioski – 29.05.2020 r. (od godziny 0:00:00). 2. Termin, do którego można składać wnioski - 30.06.2020 r. (do godziny 12:00:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. • IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.
Data opublikowania: 2020-04-27
Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-22

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

zakończony od 2020-04-28 08:00:00 do 2020-06-24 12:00:00

OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH RPO WSL 2014-2020 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.
Data opublikowania: 2020-04-23
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-25

Nabór nr RPSL.09.02.08-IZ.01-24-397/20
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2020-04-20 13:30:00 do 2020-04-24 12:00:00

Planowany termin rozstrzygnięcia - czerwiec 2020r.
Data opublikowania: 2020-04-10
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-01

Nabór nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-396/20
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2020-04-27 00:00:00 do 2020-05-29 00:00:00

Wezwanie do złożenia przez Samorząd Województwa Śląskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2020-04-24
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-03

Nabór nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Infrastruktura ochrony zdrowia

zakończony od 2020-04-20 10:11:00 do 2020-04-30 23:59:59

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2020-04-20
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-28

Nabór nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-394/20
RIT Subregionu Zachodniego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

zakończony od 2020-05-31 07:00:00 do 2020-07-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na luty 2021 r.
Data opublikowania: 2020-04-24
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-23

Nabór nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-393/20
RIT Subregionu Północnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

zakończony od 2020-05-31 07:00:00 do 2020-12-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na lipiec 2021 r.
Data opublikowania: 2020-04-24
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-23
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś