Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2020-11-10 [08:00:00] do 2020-11-30 [15:30:00]
Oś priorytetowa
9. Włączenie społeczne
Działanie
9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie:
9.2.7. Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy

W dniu 9 listopada 2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą
w Katowicach ul. Ligonia 46, 40 - 037 Katowice, podjął uchwałę w sprawie wezwania Samorządu Województwa Śląskiego – Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach
do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2020-11-10 (od godziny 08:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2020-11-30 (do godziny 15:30:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Śląskiego – Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:

a. wsparcie usług na rzecz dzieci, kandydatów i rodzin uczestniczących w procesie adopcji,

b. koordynacja i monitorowanie pracy ośrodków adopcyjnych w województwie śląskim służące podniesieniu jakości świadczonych usług,

c. promowanie i upowszechnianie idei adopcji (jako wsparcie uzupełniające).

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
93,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
2 650 500,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
585 745,86
Data określenia wartość w PLN 2020-10-29 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,5250 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wersji 19.4 zatwierdzony przez Zarząd Województwa Uchwałą z dnia 28 lipca 2020 roku z późn. zm.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Nie dotyczy

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
32 7740 480, 32 7740 556
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2020-11-09
Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-21


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś