Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Często zadawane pytania

Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 16 pytania i odpowiedzi z wszystkich 211 dla zadanych warunków:
tematyka: Nabory;

Pytanie 1. Mając na uwadze obowiązywanie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (z 5 kwietnia 2018 r.), proszę o określenie jakiego rodzaju informacje należy przedstawić we wniosku o dofinansowanie odnośnie standardów dostępności, w konkursach ogłoszonych w listopadzie 2018 r.
Dotyczy realizacji standardów dostępności w projektach ubiegających się o wsparcie w ramach naborów wniosków ogłoszonych w listopadzie 2018 r: (tj. nabór: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-294/18, RPSL.04.04.00-IZ.01-24-295/18, RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18).

Odpowiedź
Wnioskodawca w ramach pola B.21. powinien wskazać jaki wpływ ma projekt na zapobieganie dyskryminacji. W polu tym należy przedstawić wyczerpujące uzasadnienie – należy opisać, w jaki sposób będzie przestrzegana zasada niedyskryminacji i za pomocą jakich konkretnych działań.W polu B.21 należy również odnieść się do standardów określonych w załączniku nr 2 „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020” do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (dalej: wytyczne równościowe). Należy odnieść się do każdego -adekwatnego zakresowo dla projektu - elementu standardu. Przykładowo, w projektach z zakresu transportu należy opisać realizację standardu transportowego (np. w zakresie zatok autobusowych, przystanków, wymagań dla autobusów, taboru kolejowego etc.). W przypadku, jeśli jakiś element nie dotyczy przedmiotu projektu, należy to wyjaśnić (np. w standardzie architektonicznym projekt nie przewiduje budowy parkingów, tak więc ten element standardu nie dotyczy projektu).
Link do Wytycznych równościowych oraz standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

  Bezpośredni link do zagadnienia:
  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/standardy_dostepnosci_w_projektach_realizowanych_z_rpo_wsl_2014_2020

  Pytanie 1. Pytanie dot. 20- godz. kursu przygotowującego do prowadzenia działalności. Kto ten kurs musi ukończyć, gdzie go można ukończyć i ile kosztuje? 

  Odpowiedź, 27.09.2018 r.
  Zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-263/18 (Standard Opieki Skoordynowanej) osoby prowadzące klub seniora nie mają określonych wymagań zawodowych. Wymagane jest, by odbyły one co najmniej 20-godzinny kurs przygotowujący do prowadzenia takiej działalności (kurs może zostać sfinansowany w ramach projektu).

  W związku z powyższym osoby prowadzące Klub Seniora w ramach projektu powinny taki kurs odbyć, a kwestia wyboru podmiotu szkolącego leży w gestii Projektodawcy. Instytucja Organizująca Konkurs nie wskazuje ani stawek za takie szkolenie ani konkretnych firm, które mogą takie szkolenie zrealizować. Po stronie Wnioskodawcy jest znalezienie wykonawcy zgodnie z obowiązującymi na rynku stawkami.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   Bezpośredni link do zagadnienia:
   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_9_2_5_31082018

   Pytanie 1. Co wchodzi w zakres adaptacji pomieszczeń w konkursie 926- DDOM?

   Odpowiedź, 5.09.2018 r.
   W zakres adaptacji pomieszczeń mogą wchodzić koszty związane z dostosowaniem np. sal do wymagań, wynikających ze standardu DDOM (stanowi załącznik  nr 8 do Regulaminu konkursu).

   Zgodnie z w Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń w przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS związane jest z kategorią limitowaną cross- financing. 

   Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

   W projekcie obejmującym DDOM na cross-financing można przeznaczyć 20% dofinansowania unijnego (dofinansowanie unijne wynosi 85% wartości projektu).

   Opracowane przez wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

    Bezpośredni link do zagadnienia:
    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/9_2_6_efs_dla_zdrowia_5092018

    Pytanie 1. Stosowanie nowych wytycznych w zakresie promocji już realizowanych od ubiegłego roku projektów, w których wykonano tablice wg dotychczasowych zasad.

    Odpowiedź, 22.02.2018 r.
    Beneficjentów, którzy podpisali swoje umowy przed 2018 r. wciąż obowiązują stare zasady promocji, co oznacza, że nie muszą umieszczać barw narodowych przy oznaczaniu swoich projektów http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_do_31_grudnia_2017

    Opracowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego

     Bezpośredni link do zagadnienia:
     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_projektu_dofinansowanego_z_efrr_lsi_6022018
     Informujemy, że w grudniu 2017 r. Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej zaktualizowane siatki analitycznych dotyczących pomocy na inwestycje w projekty infrastrukturalne.
     Siatki te, choć nie stanowią wiążących prawnie aktów normatywnych, mogą być pomocne przy ocenie, czy w danym przypadku dofinansowanie projektu stanowić będzie pomoc publiczną, a jeśli tak, jakie są możliwe podstawy prawne jej udzielenia.
     Siatki mają charakter ogólny i nie są one sporządzone wyłącznie na potrzeby wdrażania programów operacyjnych, stąd też w praktyce nie wszystkie ich zapisy będą mogły znaleźć zastosowanie do projektów realizowanych przy wsparciu środków RPO WSL 2014-2020 (np. zakres podstaw prawnych udzielania pomocy publicznej określony w regulaminie danego naboru może być węższy niż określono w siatkach analitycznych).
     Oprócz zaktualizowanych siatek na stronie Komisji dostępne są również przygotowane w roku 2016.
     LINK do siatek analitycznych:
     http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html --> Analytical grids on state aid to Infrastructure 2016 – 2017:

      Bezpośredni link do zagadnienia:
      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pomoc_publiczna

      Pytanie 1. Czy z osobą zatrudnioną w ramach umowy o pracę można zawrzeć umowę zlecenie na realizację projektu?
      Odpowiedź, 7.07.2017 r.
      Wytyczne
      w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w Podrozdziale 6.16.1 pkt 3 stanowią, że (…) W przypadku, gdy osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem beneficjenta, jej zaangażowanie do projektu lub projektów może mieć miejsce wyłącznie na podstawie stosunku pracy lub umowy, w wyniku której następuje wykonanie oznaczonego dzieła, o której mowa w sekcji 6.16.2 pkt 4. Jednocześnie w Podrozdziale 6.16.2 pkt 2 Wytyczne stanowią, że (…) Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta, są niekwalifikowalne, przy czym nie dotyczy to umów o dzieło, o których mowa w pkt 4.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       

       Bezpośredni link do zagadnienia:
       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/odpowiedzi_na_pytania_27062017

       Pytanie 29. Sprawy związane ze zlecaniem organizacjom pozarządowym zadań zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
       Odpowiedź, 6.07.2017 r.

       a. proszę o doprecyzowanie co Państwo rozumieją jako “wydatek poniesiony”  i jak należy go rozliczać.

       Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta. Istnieją także wyjątki od powyższej reguły (np. wkład niepieniężny, koszty amortyzacji) , które zostały opisane w podrozdziale 6.4. w/w Wytycznych.

       Natomiast rozliczenie wydatku następuje poprzez ujęcie go we wniosku o płatność za okres, w którym został poniesiony.

       b. z jakich środków organizacja pozarządowa powinna zorganizować kampanię promocyjno-informacyjną oraz pokrycie ewentualnych kosztów obsługi księgowej i administracyjnej – czy z kosztów pośrednich, które wynikają z k. bezpośrednich tego zadania czy też działania te mogą być finansowane z kwoty, która został ujęta we wniosku jako ta przeznaczona na realizację danego działania.

       Obowiązek stosowania zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) dotyczy Beneficjenta, Partnera (w przypadku projektów partnerskich) oraz podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.
       Podmiot wybrany na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  rozlicza się z operatorem projektu na zasadach określonych  w w/w ustawie. Tym samym, w odniesieniu do wydatków poniesionych przez ww. podmiot, podział wydatków na koszty pośrednie i bezpośrednie nie występuje.

       c. zlecenie zadania wieloletniego np. od 1.01.2018r. do 30.09.2019r. Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu środków pochodzących z budżetu państwa do końca danego roku. Natomiast zgodnie z ww. ustawą organizacja pozarządowa składa sprawozdanie 30 dni po zakończeniu danego roku. To oznacza, że może realizować zadanie do 31 grudnia a rozliczyć do 30 stycznia roku następnego i dopiero wtedy wiadomo jak wygląda rozliczenie danego roku i wtedy też wiemy jaką kwotę z budżetu państwa należy zwrócić.

       Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu środków pochodzących z budżetu Państwa do końca danego roku. Dlatego też Beneficjent może w pierwszej kolejności ponosić koszty z dotacji celowej, aby do końca danego roku kalendarzowego dotacja ta została wydatkowana w całości. W tej sytuacji nie będzie zachodziła konieczność dokonania przedmiotowego zwrotu środków. Zaznaczyć również należy, iż zadaniem Beneficjenta jest przyjęcie takich rozwiązań organizacyjnych, aby projekt realizowany był zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

       d. końcowe rozliczenie projektu: zgodnie z umową o dofinansowanie wniosek o płatność końcową należy złożyć do 30 dni od zakończenia Projektu. Mając na uwadze realizację zadania z org. pozarządową gdzie termin zakończenia realizacji Projektu i zadania wyznaczony jest na ten sam dzień proszę o informację w jaki sposób ująć to we wniosku o płatność, mając na względzie, że termin sprawozdania przez org. pozarządowa z realizacji tego zadania wynosi 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

       Postanowienia umowy o dofinansowanie wskazują jednoznacznie na obowiązek złożenia końcowego wniosku o płatność i konieczność dokonania zwrotu niewykorzystanych transz dofinansowania  w terminie do 30 dni  kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.  Beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie zobowiązał się do zrealizowania powyższego obowiązku. W tym przypadku należy zastanowić się nad  przyjęciem takich rozwiązań organizacyjnych, które z jednej strony będą zgodne z przepisami odrębnymi a z drugiej będą czynić zadość zapisom umowy o dofinansowanie., lub rozważyć możliwość ewentualnego wprowadzenia zmiany do projektu w zakresie okresu realizacji projektu.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 28. Proszę o informację co należy zrobić końcem roku z niewydatkowanymi kosztami pośrednimi.
       Odpowiedź, 6.07.2017 r.
       Zgodnie z umową o dofinansowanie kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego na rachunek IZ. Oznacza to, iż środki, jakie pozostają w dyspozycji Beneficjenta w dniu 31 grudnia, a które pochodzą z dotacji celowej, winny zostać zwrócone do IZ.  

       Jednocześnie należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinasowanie koszty pośrednie są rozliczane stawką ryczałtową i stanowią określony % poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich. Zatem jeśli Beneficjent nie poniósł wydatków bezpośrednich tym samym nie ma podstawy do wyliczenia kosztów pośrednich. W tej sytuacji wszystkie niewykorzystane środki dotacji celowej będą podlegać zwrotowi z końcem roku.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 27. Planowane działania w naszym Projekcie będą realizowane poprzez zlecenie zadania organizacji pożytku publicznego z zastosowaniem ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  – udzielenie dotacji. Jak wynika z przepisów wydatki na finansowanie zadań zleconych prowadzonych przez podmiot spoza sektora finansów publicznych, kwalifikowane są jako dotacje celowe, na podstawie art. 249 ust. 4 ustawy o finansach publicznych .Wnioskodawca jakim jest Miasto na prawach powiatu wyznaczył Ośrodek Pomocy Społecznej jako Realizatora Projektu. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa – w rozumieniu art. 11 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych .

       Czy w związku z tym dotacja, o której mowa może być ujęta w planie finansowym  Realizatora jakim jest Ośrodek Pomocy Społecznej ,  a co za tym idzie  zapłacona z konta Realizatora?
       Odpowiedź, 6.07.2017 r.
       IZ RPO WSL 2014-2020 nie jest właściwa do interpretowania przepisów prawa dotyczących gospodarki finansowej. Zgodnie z art. 62 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku - kontrolę gospodarki finansowej gmin i związków sprawują regionalne izby obrachunkowe.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 26. Jakie koszty można rozliczać z 20% przeznaczonych na Zarząd? Czy umowy o pracę można zmienić na umowę zlecenie? Czy taka zmiana może zawierać zmiany nominalne? Czy w części dotyczącej zarządzania można deklarowane umowy o pracę zmienić na umowy zlecenie?
       Odpowiedź, 6.07.2017 r.
       W przypadku finansowania kosztów osobowych w ramach kosztów pośrednich sposób zaangażowania personelu nie podlega weryfikacji i kontroli na miejscu realizacji projektu przez IZ. Dodatkowo, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, obowiązki w zakresie personelu projektu nie dotyczą wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, a za taką formę należy uznać wydatki w ramach kosztów pośrednich, rozliczanych stawką ryczałtową.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 25. Czy w ramach zadania można przenosić środki finansowe z określonego kosztu na inny?
       Odpowiedź, 6.07.2017 r.
       Wydatki ponoszone przez Beneficjenta nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu. Powyższe  nie oznacza jednak, że każda oszczędność w projekcie podlega „zagospodarowaniu” przez Beneficjenta. Projektodawca ma prawo do dokonywania takich modyfikacji, których wprowadzenie jest konieczne w toku realizacji projektu. W takim przypadku wydatki nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu zawartym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. Katalog zmian wymagających bezwzględnego uzyskania pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej został wskazany umowie o dofinansowanie projektu.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 24. W jakiej formie składane będzie oświadczenie o rozliczeniu 70% dotychczas otrzymanych środków oraz czy będzie ono składane razem z wnioskiem o płatność czy w odrębnej korespondencji?
       Odpowiedź, 6.07.2017 r.
       W stosunku do projektów rozliczanych poprzez kwoty ryczałtowe oświadczenie o rozliczeniu 70 % będzie składane wraz z wnioskiem o płatność za dany okres rozliczeniowy. Umieszczone może zostać w samym wniosku o płatność w postępie rzeczowym, albo też w piśmie przewodnim do danego wniosku o płatność.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 23. Czy jest możliwość zaoszczędzenia w ramach jednego wydatku i zwiększenie innego wydatku?
       Odpowiedź, 6.07.2017 r.
       Odpowiedź na pytanie zawarta jest w pkt. 5.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 22. Rozliczanie wkładu rzeczowego w formie wolontariatu?
       Odpowiedź, 6.07.2017 r.
       Wolontariat świadczony w ramach wkładu własnego w projekcie jest wkładem niepieniężnym. Należy rozliczać go zgodnie z metodologią wyliczeń, która została przyjęta we wniosku o dofinansowanie danego projektu.  Każdorazowo rozliczenie danego wydatku następuje poprzez przedstawienie we wniosku o płatność dokumentu księgowego, na podstawie którego wydatek został poniesiony / wniesiony (w przypadku wkładu niepieniężnego). W sytuacji zaangażowania wolontariusza Beneficjent winien przedstawić dokument będący dowodem księgowym w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Załącznikiem do ww. dokumentu może być zestawienie zaangażowania wolontariusza w realizację projektu w danym czasookresie celem potwierdzenia rozliczanej wartości wydatku.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 21. Czy zmiany dot. zarządzania projektem, biura projektu wymagają zatwierdzenia IZ?
       Odpowiedź, 6.07.2017 r.
       Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) sprawy dotyczące zarządzania projektem znajdują się w katalogu kosztów pośrednich. Jednocześnie wydatki poniesione w ramach ww. kategorii nie podlegają weryfikacji oraz kontroli na miejscu realizacji projektu przez IZ. Niemniej jednak, w odniesieniu do biura projektu, zmiana jego miejsca jest istotna, ze względu na konieczność gromadzenia dokumentacji projektowej. Ponadto, na etapie naboru projektów jako kryterium dostępu wskazywano wymóg prowadzenia biura projektu w województwie śląskim. Zatem wszelkie zmiany w tym zakresie winny być zgłoszone do IZ, niemniej nie wymagają one, co do zasady, zmiany wniosku o dofinansowanie oraz sporządzenia aneksu do umowy.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 20. Czy zmiana sposobu zatrudnienia osoby w ramach wyd. bezpośrednich (projekt rozliczany ryczałtowo) wymaga poinformowania i zmiany w proj. (aneksu?)
       Odpowiedź, 6.07.2017 r.
       Sposób zatrudniania w ramach wydatków bezpośrednich w projektach ryczałtowych jest weryfikowany przez IZ na etapie wniosku o dofinansowanie. Późniejsza zmiana w tym zakresie nie wymaga zgłoszenia do IZ i dokonywania zmian w projekcie.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 19. Konkretne kwestie dot. ryczałtu. Skoro nie wykazujemy żadnych dokumentów księgowych, jakie są wymogi ewidencji księgowej i jak prowadzić wydatki na rachunku bankowym?
       Odpowiedź, 6.07.2017 r.
       W przypadku kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich rozliczanych kwotą ryczałtową na potrzeby realizowanego projektu nie ma obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków oraz opisywania dokumentów księgowych.

       Niemniej jednak Beneficjent musi mieć na uwadze, iż realizując każdy projekt nawet ryczałtowy musi zawsze postępować zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i swoją polityką rachunkowości.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 18. Dokument: Miesięczny harmonogram form wsparcia

       Co mamy do niego wpisywać, nasza praca polega na interwencjach w domu pacjenta z chorobą lub zaburzeniami psychicznymi, czy mamy wpisywać nazwiska osób które planujemy odwiedzić. Dziennie planujemy około 4-5 wizyt środowiskowych.

       Ponadto zobowiązaniu jesteśmy w umowie do zgłaszania zmian Harmonogramu. W naszym przypadku on może się zmieniać codziennie, ponieważ może wypaść nagła interwencja u innego pacjenta, mogą się przedłużyć pobyty ze względu na stan pacjenta, rodzina może zgłosić że woli przyjechać do nas itp. Czy za każdym razem musimy zgłaszać zmianę Harmonogramu?
       Odpowiedź, 6.07.2017 r.
       Zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do przesyłania w formie elektronicznej miesięcznych  harmonogramów udzielanych w ramach projektu form wsparcia, w szczególności: szkoleń, kursów, staży, usług doradczych, poradnictwa, warsztatów, seminariów, studiów wyższych i podyplomowych na adres efs.kontrola@slaskie.pl. Zgodnie ze wzorem harmonogramu form wsparcia Beneficjent uzupełnia następujące dane: data/ termin, miejsce (tj. dokładny adres, nr sali), godzinę, tytuł/ rodzaj realizowanego wsparcia, ilość uczestników.

       W przypadku wsparcia polegającego również na doraźnych interwencjach należy taką informację wpisać w treść harmonogramu, np.:  * w ramach działania mogą wystąpić niezaplanowane interwencje.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 17. Oświadczenie dotyczące średniej stawki wynagradzania dla osób na podobnym stanowisku. Ani nasz szpital ani nikt inny w regionie nie prowadzi terapii środowiskowej dzieci z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi. Specyfika tej pracy polega na wyjeżdżaniu do domów, w których często całe rodziny są zaburzone. Mało kto chce się zdecydować na taki rodzaj pracy w związku z czym musimy zaproponować wyższe stawki niż przy pracy stacjonarnej. Co w związku z tym mamy wpisać do oświadczenia?
       Odpowiedź, 6.07.2017 r.
       W ramach wzorów formularzy do umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 nie obowiązuje Oświadczenie dotyczące średniej stawki wynagradzania dla osób na podobnym stanowisku.

       Jednakże należy mieć na uwadze, że wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Dotyczy to również pozostałych składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 16. Dane uczestników projektu

       Sytuacja społeczna i rodzinna, stan zdrowia – jak obszerne mają być te informacje. To są informacje które można rozpisać na 30 stron albo na 3 linijki.
       Odpowiedź, 6.07.2017 r. 
       Dokument „Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020” oznacza, iż Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi do przetwarzania zbiór danych osobowych w zakresie dofinansowanego projektu zawierający określone kategorie danych osobowych, w tym m.in. sytuację społeczną i rodzinną oraz stan zdrowia. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w celu umożliwienia realizacji projektu, tj. np na potrzeby rekrutacji uczestników projektu. Charakter pozyskiwanych informacji/ stopień szczegółowości zależy od kryteriów rekrutacji, jakie Beneficjent określił we wniosku o dofinansowanie, regulaminie rekrutacji.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 15. Wzór oświadczenia uczestnika projektu

       W naszym przypadku w projekcie będą brać udział osoby między 14 a 18 rokiem życia, czyli osoby niepełnoletnie według KC nie mające pełnej zdolności do czynności prawnej.
       Odpowiedź, 6.07.2017 r.
       Zgodnie ze wzorem oświadczenia uczestnika projektu i informacji tam zamieszczonej w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 14. Wypełnianie wniosków o płatność 
       Odpowiedź, 6.07.2017 r. 

       Informacje zawarte w prezentacji ze spotkania informacyjnego.

       Pytanie 13. Zasady rozliczania projektu 
       Odpowiedź, 6.07.2017 r.

       Informacje zawarte w prezentacji ze spotkania informacyjnego.

       Pytanie 12. Jak należy ujmować wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, kumulatywnie czy po zakończeniu całego zadania objętego kwotą ryczałtową?
       Odpowiedź, 6.07.2017 r.
       Wskaźniki określone pod kwotami ryczałtowymi wykazuje się po zrealizowaniu w całości zadania objętego kwotą ryczałtową. Natomiast wskaźniki ujęte w części F wniosku o płatność powinny wynikać ze sposobu monitorowania określonego przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 11. Czy prawidłową jest interpretacja zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, iż do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi ponoszonych przez podmiot nie wskazany w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się Rozeznania rynku oraz Zasady konkurencyjności?
       Odpowiedź, 6.07.2017 r.
       Procedur określonych w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków nie stosuje się do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa w podrozdziale 6.6 i 8.5 niniejszych Wytycznych, co nie zwalnia Beneficjenta ze stosowania obowiązujących go przepisów prawa krajowego i wewnętrznych uregulowań w tym zakresie.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 10. Koszty pośrednie

       Czy muszą być płacone z konta wyodrębnionego do projektu, czy możemy przesyłać na swoje podstawowe. Na co mogą być wydane – wynagrodzenia pracownika biurowego, księgowej, kierownika projektu, materiały biurowe. Jaka ma być sprawozdawczość tych kosztów.
       Odpowiedź, 6.07.2017 r.
       Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Powyższe reguluje załącznik do umowy o dofinansowanie projektu Wymagania w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej.

       Dokumenty księgowe dotyczące kosztów pośrednich rozliczanych metodą uproszczoną nie podlegają wymogom ewidencyjnym dotyczącym dokumentacji projektu, należy jednak pamiętać o obowiązku ewidencjonowania takich kosztów zgodnie z wewnętrzną polityką rachunkowości danego podmiotu i obowiązującymi przepisami krajowymi.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 9. Zatrudnienie personelu medycznego

       Największy koszt projektu to wynagrodzenia personelu, w tym medycznego pielęgniarek i psychologów 900 tys. zł w całym okresie trwania projektu. W jakiej procedurze zakupowej  mamy wyłaniać te osoby ? W drodze przetargu z UZP, konkursu ofert, inne?
       Odpowiedź, 6.07.2017 r.
       Sposób w jaki zostanie wyłoniony  personel projektu zależy od statusu prawnego Beneficjenta. Jeżeli Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zatrudnia pracowników zgodnie z zapisami tej ustawy. Jeżeli Beneficjent  nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w pierwszej kolejności zobowiązany jest do stosowania krajowych aktów prawnych w tym zakresie oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  zgodnie z Rozdziałem 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów. Ponadto, w trakcie realizacji projektu, Beneficjent jest zobowiązany do bieżącego zamieszczania informacji o rozstrzygniętych zamówieniach/postępowaniach w projekcie w systemie LSI 2014-2020 w module Rejestr postępowań / zamówień.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 8. Zatrudnienie personelu

       Czy w przypadku personelu projektu (pracowników TZM, lekarza możemy zatrudnić więcej osób za mniejsze pieniądze jednostkowe wychodząc w sumie na kwotę z projektu?

       Odpowiedź, 6.07.2017 r. 

       Tak. 

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 7. Zakupy materiałów

       Czy w przypadku materiałów do terapii zajęciowej (głownie materiały biurowe) można kupić zapas na ½ roku czy musimy mieć fakturę co miesiąc?
       Odpowiedź, 6.07.2017 r.
       Beneficjent jest rozliczany ze zrealizowanych zadań w ramach projektu, a realizując projekt nie może przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Beneficjenta obowiązują limity wydatków wykazanych w odniesieniu do każdego zadania, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania przesunięć określonych w umowie o dofinansowanie projektu. W zależności od potrzeb na danym etapie realizacji projektu Beneficjent może dokonać zakupu większej ilości potrzebnych materiałów.  Nie ma obowiązku wystawiania faktury co miesiąc.  

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 6. Przesunięcia w kosztach

       W Projekcie zakładamy wykonanie 162 konsultacji specjalistycznych po 160 zł, czy jeśli uda nam się taniej to możemy zrealizować większą ilość konsultacji po niższej cenie?
       Odpowiedź, 6.07.2017 r. 
       Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu określonym we wniosku o dofinansowanie projektu do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego  przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku bez konieczności informowania IZ RPO o planowanej zmianie. Jednocześnie należy pamiętać o w ograniczeniach w dokonywaniu zmian w projekcie określonych w umowie o dofinansowanie.

       Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie usługi Beneficjent uzyska cenę niższą niż została określona w budżecie projektu oraz zaistnieje potrzeba udzielenia większej ilości konsultacji, istnieje możliwość zrealizowania większej ilości konsultacji.   

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 5. Jak należy dokumentować i rozliczać zużyty na potrzeby usługi materiał

       a. czy jeśli we wniosku wskazano pakiet np. opatrunków do określonej kwoty czy pakiet materiału opatrunkowego  będzie zasadne rozliczanie ilości zużytych pakietów (wykaz całościowego materiału zużytego podczas wszystkich świadczeń), czy należy przygotować do rozliczenia każdy użyty jednorazowo materiał ( np.: jednorazowo użyto 2/10 paczki Jelonetu, 1/3 opakowania maści/żelu,  1 opatrunek pianki poliuretanowej 10x10, 5 gazików, 20 ml, Octaniseptu, 1 gazę metrową, 2 bandaże, 15 cm siatki elastycznej)

       Oczywiście dla potrzeb obserwacji procesów leczenia i ewentualnej kontroli zastosowanie określonych opatrunków specjalistycznych jest przedmiotem monitorowania i przewidziane jest jego dokumentowanie)
       Odpowiedź, 6.07.2017 r. 
       Jeżeli we wniosku o dofinansowanie wykazano pakiet opatrunków, to rozliczenie we wniosku o płatność również powinno dotyczyć pakietu opatrunków.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 4. Proszę o propozycję jakie umowy z pracownikami realizującymi zadania w projekcie będą kwalifikowane

       a. dla realizujących zadania sporadycznie występujące w trakcie projektu jak np.: wykonanie badania USG czy konsultacji lekarskiej specjalistycznej, które nie występuje systematycznie i powtarzalnie w każdym miesiącu trwania projektu (możliwe realizowanie konsultacji czy badania np. co dwa miesiące) - czy możliwa umowa o pracę na wykonanie określonych zadań lub umowa zlecenie wykonania usługi. Do tej pory usługi te wykonywali lekarze zatrudnieni na kontrakcie.

       b.  jakie formy umowy najlepiej zastosować dla samozatrudnionych pracowników medycznych- czy można zastosować wybór realizatora na podstawie konkursu czy tylko umowy o pracę (w tym dla usług dotychczas nie realizowane przez zatrudnionego)

       c. jaka forma umowy dla usługi zleconej np. porada psychologa
       Odpowiedź, 6.07.2017 r. 
       Sposób i forma wynagradzania oraz zatrudniania pracowników Instytucja Zarządzająca pozostawia w gestii realizatora projektu. Niemniej należy pamiętać, że sposób wynagradzania oraz zatrudniania powinien być zgodny z przepisami prawa krajowego oraz z Państwa regulaminem zatrudnienia.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 3. Proszę o podanie zasad rozliczania dojazdu do pacjenta

       1. czy jeśli we wniosku całkowity koszt usługi zawiera koszt dotarcia należy dodatkowo dokumentować dojazd (zapis mówi: koszt usługi uwzględnia dojazd do pacjenta)
       2. jak udokumentować i rozliczyć dojazd jeśli we wniosku przyjęto kwotę ryczałtu za dojazd środkiem własnym w wysokości np. 10 zł

       Pytanie 2. Proszę o podanie sposobu prawidłowego dokumentowania przewozu pacjenta transportem własnym wnioskodawcy czy wystarczy założenie karty przeprowadzonych usług transportowych (trasa i czas usługi, osoby realizujące) i poświadczenie wykonania usługi przez beneficjenta  we wniosku podano kwotę za usługę  (najniższa stawka oferowaną przez firmy organizujące transport sanitarny)

       Odpowiedź, 6.07.2017 r. do pyt. 2 - 3

       Rozliczenie dojazdu do pacjenta powinno odbywać się zgodnie z regulaminem wewnętrznym Beneficjenta, tak jak podczas bieżącej działalności podmiotu realizującego projekt. Jeśli rozliczenie dojazdu dotyczy personelu zatrudnionego na umowę o pracę jako dokument można przedstawić np. polecenie wyjazdu służbowego z załączonym potwierdzeniem przejechanych kilometrów  oraz stawką za kilometr.  

       Jeśli rozliczenie dojazdu zawiera się w ramach umowy cywilnoprawnej to koszt przejazdu powinien zawierać się w stawce wynikającej z treści zawartej umowy.  Zleceniobiorca powinien przedstawić rachunek do umowy zlecenia.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 1. Jak rozliczyć i udokumentować  koszt użyczenia sali konferencyjnej we wniosku ustalono kwotę 50 zł za godzinę użyczenia Sali
       Odpowiedź, 6.07.2017 r.
       Wkład własny w postaci użyczenia sal/pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji projektu wnoszony przez Beneficjenta powinien zostać rozliczony w oparciu o metodologię wskazaną we wniosku o dofinansowanie projektu.  Zgodnie z zapisem w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  w Rozdziale 6.1 Wkład niepieniężny wartość wkładu własnego powinna zostać potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom. Rozliczając we wniosku o płatność wydatek na wkład własny Beneficjent powinien np. przedstawić liczbę godzin wynajmu przemnożoną przez stawkę za 1 godzinę wykorzystania sali. W dokumentacji projektowej powinien również znaleźć się dokument potwierdzający faktyczną liczbę godzin korzystania z sali konferencyjnej na rzecz uczestników projektu.  

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        

        Bezpośredni link do zagadnienia:
        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_ze_spotkania_23052017

        Pytanie 1. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie ujmowania w budżetach projektów dot. subsydiowanego zatrudnienia wkładu własnego wymaganego przepisami pomocy publicznej w sytuacji, gdy wnioskodawca jest jedynie operatorem pomocy publicznej, nie zaś jej beneficjentem, zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu nw. kwestii problemowej.

        Zgodnie z Rozporządzeniem z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020: § 22. 1. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne
        § 24. 1. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji wynosi maksymalnie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
        2. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych wynosi maksymalnie 75% wartości kosztów kwalifikowalnych.
        Czy biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zatrudnienie subsydiowane będzie realizowane w podmiotach trzecich, którym Wnioskodawca będzie udzielał pomocy publicznej (jako operator):
        1. W budżecie projektu winna znaleźć się jedynie ta część kosztów kwalifikowalnych (tj. wynagrodzenia brutto wraz ze składkami pracodawcy), która jest finansowana z dotacji, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, wskazaną w § 24 ww. Rozporządzenia,
        czy też
        2. W budżecie projektu należy wykazać zarówno część wynagrodzenia Uczestników Projektu finansowaną ze środków publicznych, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, jak i część stanowiącą wkład własny przedsiębiorstw (podmiotów trzecich), zatrudniających Uczestników projektu. A jeśli tak – czy w takiej sytuacji wykazane w projekcie koszty wkładu własnego przedsiębiorstw winny być przyporządkowane Wnioskodawcy – jako podmiotowi realizującemu zadanie i czy zastosowanie ww. rozwiązania nie byłoby sprzeczne z uzasadnieniem dla wkładu własnego, w którym wykazalibyśmy, iż wkład własny wnoszony jest przez podmioty zewnętrzne względem Wnioskodawcy, a nie Wnioskodawcę?
        Odpowiedź, 2.06.2017 r.
        W przypadku zaplanowania w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia, w budżecie powinna zostać wskazana wartość kosztów kwalifikowalnych tego instrumentu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zarówno zatem rozporządzenia krajowego, tj. rozporządzenia z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020, które przytoczyła Pani w swoim pytaniu, jak i w rozporządzeniu KE 651/2014: Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone w okresie:
        1. do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;
        2. do 24 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji;
        3. zatrudniania pracownika niepełnosprawnego.

        W przypadku gdy okres subsydiowania zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest krótszy niż odpowiednio 12 lub 24 miesiące, wówczas wysokość pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia zostaje proporcjonalnie pomniejszona. Wartość kosztu kwalifikowalnego należy zatem uwzględnić w budżecie projektu. Następnie, zgodnie z intensywnością pomocy w związku ze wsparciem określonej kategorii pracowników należy określić wartość wnioskowanego dofinansowania. Pozostała wartość kosztu kwalifikowalnego stanowić może wkład własny do projektu. Środki wnoszone przez podmioty trzecie są dozwoloną formą wkładu własnego w projekcie. W przypadku pomocy publicznej na subsydiowane zatrudnienie wymagane jest wniesienie wkładu prywatnego. W przypadku beneficjentów niebędących jednocześnie beneficjentami pomocy wysokość oraz terminy wpłat wkładu prywatnego powinny wynikać z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem projektu a przedsiębiorcą będącym beneficjentem pomocy.

        W przypadku projektów z subsydiowanym zatrudnieniem montaż finansowy może być inny niż wynika to regulaminu konkursu tzn. wkład własny może być wyższy od wymaganego w konkursie.
        Proszę pamiętać, aby zarówno w polu B.6 oraz w polu opisowym pod danym wydatkiem zawrzeć istotne informacje z punktu widzenia danego rodzaju pomocy publicznej. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

        Pytanie 2. Gmina Kroczyce zamierza realizować projekt o charakterze "słonecznej gminy" polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych na cele socjalno-bytowe mieszkańców, z wyłączeniem obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na wspólnym liczniku energii. Czy obiekty mieszkalne, w których świadczone są usługi agroturystyczne należy potraktować analogicznie do budynków, w których prowadzona jest inna działalność gospodarcza? Czy osoby prowadzące agroturystykę należy traktować, jako przedsiębiorców w rozumieniu funkcjonalnym (wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym)?
        Odpowiedź, 2.06.2017 r.
        Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorstwa na gruncie przepisów o pomocy publicznej ma charakter funkcjonalny, oznacza to, że istotna jest kwestia czy dany podmiot oferuje towary i usługi na rynku. Kwestię tę poruszono m. in. w zawiadomieniu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
        Oznacza to, że po pierwsze, status podmiotu na podstawie prawa krajowego nie jest decydujący. Na przykład podmiot zaklasyfikowany zgodnie z prawem krajowym jako stowarzyszenie lub klub sportowy może jednak zostać uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu. Ta sama zasada ma zastosowanie do podmiotu, który formalnie jest częścią administracji publicznej. Jedynym istotnym kryterium jest fakt, czy podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą.
        Po drugie o stosowaniu zasad pomocy państwa nie decyduje to, czy dany podmiot utworzono po to, aby przynosił zyski. Podmioty nienastawione na zysk również mogą oferować na rynku towary i usługi.
        Po trzecie klasyfikacja podmiotu jako przedsiębiorstwa zawsze odnosi się do konkretnej działalności. Podmiot prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą i działalność o charakterze niegospodarczym powinien być traktowany jako przedsiębiorstwo jedynie w odniesieniu do działalności gospodarczej
        Dopytanie 
        Reasumując, status agroturystyk należy potraktować analogicznie do innych podmiotów świadczących usługi okołoturystyczne/turystyczne?
        Odpowiedź, 2.06.2017 r.
        Tak, wydaje się, że agroturystyka stanowi jeden z rodzajów działalności turystycznej, a ta bez wątpienia ma charakter gospodarczy

        Pytanie 3. Zamek Sp. z o.o. zamierza realizować projekt polegający na pracach konserwatorskich na zamku Ogrodzienieckim.
        Czy prawidłowym będzie uznanie, że pomoc publiczna wystąpi w projekcie, gdyż:
        -Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym, bowiem wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym. Jako dzierżawca Zamku Ogrodzienieckiego administruje obiektem, a jego przychody pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu na zamek, jak również ze sprzedaży produktów turystycznych tj. nocne zwiedzanie zamku, biesiady, odpłatne wystawy tematyczne, inne produkty realizowane na terenie zamku.
        -Transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny – tzn. uprzywilejowuje określone podmioty, w tym przypadku – Zamek Sp. z o.o.
        -Transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, bowiem beneficjent zaangażuje niewspółmiernie mniej środków własnych do realizacji zadania, w przypadku pozyskania dofinansowania.
        -W efekcie transferu może wystąpić zakłócenie konkurencji. Istnieją inne podmioty na rynku i mogą powstać inne podmiotu w obszarze kultury, które zorganizują biesiady, odpłatne wystawy czy inne imprezy kulturalne o podobnym charakterze.
        -Może zaistnieć wpływ na wymianę międzynarodową - Zamek Bonerów jest jednym z najważniejszych i rozpoznawalnych zabytków na terenie południowej Polski, o dużym nasileniu ruchu turystycznego, Skala organizowanych na zamku wydarzeń jest bardzo duża. Tematyka wydarzeń obejmuje kwestie związane z kulturą, historią oraz o charakterze rekreacyjnym. Nie bez znaczenia jest lokalizacja zamku w niedalekiej odległości od Krakowa i Częstochowy, co oznacza, że zamek często odwiedzają turyści zagraniczni. Zamek Sp. z o.o. publikuje materiały promocyjne w językach obcych oraz oferuje opisy na atrakcjach w języku: angielskim i zatrudnia przewodników posługujących się językami obcymi.
        Na mocy z art. 53 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 pomoc na materialne zasoby dziedzictwa kulturowego - obiekty archeologiczne, pomniki, obiekty i budynki historyczne, dziedzictwo naturalne formalnie uznane przez władze jest dopuszczalna. Nadmieniam, że obiekt jest uznany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w rejestrze A pod numerem 771/67.
        Pomoc inwestycyjna dotyczy w tym przypadku zabezpieczenia, ochrony i renowacji zasobów dziedzictwa kulturowego, zatem stosownie do art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 w przypadku, gdy pomoc nie przekracza kwoty 1 mln EUR (wartość projektu szacujemy na około 1,5 zł), czy maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych?
        Odpowiedź, 2.06.2017 r.
        Kwestia występowania pomocy publicznej zawsze rozpatrywana jest indywidualnie w odniesieniu do rozpatrywanego przypadku. Tym niemniej w sektorze kultury, jak wynika z przywołanego już Zawiadomienia Komisji wsparcie publiczne może nie wypełniać wszystkich przesłanek wynikających z art. 107 TFUE.
        Niektóre działania związane z kulturą, zachowaniem dziedzictwa kulturowego i ochroną przyrody mogą być organizowane w sposób niekomercyjny i nie mieć charakteru gospodarczego. Ich finansowanie ze środków publicznych nie musi więc stanowić pomocy państwa. Komisja uważa, że finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
        Z drugiej strony, wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego (w tym ochronie przyrody) finansowane głównie z opłat wnoszonych przez odwiedzających lub użytkowników lub w inny komercyjny sposób (np. wystawy komercyjne, kina, komercyjne spektakle muzyczne i festiwale, szkoły artystyczne finansowane głównie z czesnego) należy uznać za mające charakter gospodarczy. Podobnie wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego przynoszące korzyści wyłącznie niektórym przedsiębiorstwom, a nie ogółowi społeczeństwa (np. renowacja zabytkowego budynku wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo prywatne) należy zasadniczo uznać za działalność gospodarczą.
        Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
        Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
        W zakresie analizy ww. kwestii zachęcamy do zapoznania się z Zawiadomieniem KE dostępnym pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29&from=EN
        Natomiast w przypadku stwierdzenia, iż projekt faktycznie spełnia wszystkie przesłanki pomocy publicznej, można zastosować pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W przypadku, gdy wartość pomocy nie przekracza 1 mln EUR, zgodnie z art. 53 ust. 9 rozporządzenia 651/2014 maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych.

        Pytanie 4. Badanie przesłanki dot. wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny jest trudne. Bowiem, zakładamy, że nasz obiekt dziedzictwa kulturowego jest atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz istnieją inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych np. szereg zamków na Słowacji, czy w Czechach), które mogą oferować podobne usługi/towary. Jak ustalić, jaki może być krąg odbiorców i czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu. Oferta kierowana jest w jednakowy sposób do wszystkich, nie planuje się szczególnej kampanii reklamowej do turystów zagranicznych. Niemniej obserwujemy wzrost ilości podmiotów zagranicznych ale wynika to z ogólnej koniunktury - odczuwalnej dla całego regionu. Czy to już wystarczyć, aby zweryfikować tę ostatnią przesłankę za pozytywną?
        Odpowiedź, 2.06.2017 r.
        W przypadkach, co do których nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, czy pomoc publiczna wystąpi, zalecamy przyjęcie założenia, iż projekt jest objęty pomocą. W przypadku dziedzictwa kulturowego, potencjalna podstawa prawna tj. art. 53 rozporządzenia 651/2014 wydaje się dość atrakcyjna. Oczywiście wszystkie warunki udzielenia tego rodzaju pomocy powinny zostać spełnione.

        Pytanie 5. 
        Witam, czy w sytuacji, gdy wstęp do muzeum jest biletowany, jednak przychody z tego tytułu są marginalne w stosunku do kosztów ponoszonych przez muzeum (np. utrzymanie budynku, pensje pracowników, itp) to można mówić o działalności mającej charakter gospodarczy? Czy w przypadku uniknięcia pomocy publicznej należy udostępnić wstęp do muzeum bezpłatnie? Jeżeli można by nadal biletować wstęp to do jakiego poziomu przychody z tego tytułu nie będą uznawane za działalność mającą charakter gospodarczy?
        Odpowiedź, 2.06.2017 r.
        Zgodnie ze stanowiskiem KE wyrażonym w przywoływanym już Zawiadomieniu (pkt 34), Komisja finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
        Zatem w przypadku opłat z tytułu wstępu do muzeum, które pokrywają jedynie w ułamkowym stopniu faktyczne koszty działalności muzeum, wówczas, wydaje się, że działalność taka może być uznana za niegospodarczą, jeśli w dominującym zakresie koszty działalności pokrywane są ze środków publicznych . Niestety KE nie wskazała progu, który można by uznać za „bezpieczny”


         Bezpośredni link do zagadnienia:
         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/webinar_pp_pomocy_de_minimis_pytania

         Pytanie 7. Chcemy powołać (…) Centrum Animacji Młodzieżowej – miejsce spotkań dla młodzieży i pracy z młodzieżą. Czy w ramach 9.2.1 musimy powoływać w związku z tym placówkę wsparcia dziennego typu opiekuńczego albo pracy podwórkowej, czy też możemy skorzystać z tego zapisu regulaminu i CT9, że prowadzimy szeroko rozumiane (i opisane) "działania profilaktyczne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny"? Czyli pracujemy jednocześnie z młodzieżą i rodzinami, ale nie tworząc placówki opiekuńczo-wychowawczej?

         Odpowiedź, 11.05.2017 r.
         W opinii IZ RPO WSL w ramach konkursu nr  RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 w przypadku realizacji Typu 1 - Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji  (…) możliwe jest zarówno stworzenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w formie opiekuńczej, specjalistycznej, pracy podwórkowej, jak i realizacja działań związanych ze wsparciem i rozwojem pracy z rodziną w innej formie , tj.  bez powołania placówki opiekuńczo-wychowawczej. Należy pamiętać, że wsparcie to musi być zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.). W związku z tym jeżeli projektodawca planuje w ramach realizacji projektu pracę podwórkową z dziećmi i młodzieżą lub organizowanie zajęć dla całej dla tej grupy, jako pomoc w opiece i wychowaniu – powinien do tego powołać odpowiednią placówkę. Jeżeli natomiast wsparcie projektowe polega na pracy z całymi rodzinami, np. w formie grup wsparcia, treningów, asystentury rodzinnej – nie ma obowiązku powoływania w tym celu placówki. Wnioskodawca powinien w pierwszej kolejności dokonać diagnozy potrzeb w zakresie usług społecznych realizowanych na danym terenie i tak zaprojektować wsparcie w ramach projektu, aby było ono adekwatne do potrzeb. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w przypadku realizacji wsparcia udzielanego na tworzenie nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego Beneficjent zobowiązany jest do  zachowania trwałości miejsc po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość  podmiotów do świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w ramach placówek wsparcia dziennego.

         Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

         Pytanie 6. – kontynuacja dot. pytania nr 7
         (…) Rozumiem zatem, że decydując się na wariant bez powoływania placówki, w ramach projektu możliwe byłoby zastosowanie w szczególności form pracy z rodziną polegających na:
         a) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
         b) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,
         c) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
         d) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
         e) pomocy w integracji rodziny,
         f) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
         g) dążeniu do reintegracji rodziny.
         Praca z rodziną w ramach projektu może być prowadzona w szczególności w formie:
         a) terapii i mediacji,
         b) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,
         c) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
         d) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”, w tym np. grupami wsparcia i samopomocowymi dla młodzieży,
         e) treningów umiejętności społecznych i wychowawczych,
         f) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
         g) działań animujących czas wolny młodzieży i rozwijające ich kompetencje.

         Czy Państwa zdaniem taki katalog działań może być realizowany w ramach 9.2.1.                  

         Odpowiedź, 11.05.2017 r.
         W opinii IZ RPO WSL, w ramach 1 typu  projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17, działania animujące czas wolny młodzieży i rozwijające ich kompetencje powinny być realizowane w formie placówki wsparcia dziennego - zgodnie z ustawą z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.). Pozostałe wymienione formy pracy z rodziną, co do zasady, mogłyby zostać  zrealizowane w ramach ww. konkursu  bez powoływania placówki wsparcia dziennego. Należy jednak pamiętać, iż dopiero całościowy obraz, wynikający z informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, umożliwia ocenę kwalifikowalności danego wydatku. m. in. w zakresie jego racjonalności, efektywności i niezbędności do realizacji celów projektu.

         Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.
         Pytanie 5. Mam techniczne pytanie odnośnie liczenia wskaźników. W regulaminie jest mowa o tym, że miejscem świadczenia usług społecznych może być także osoba, np. asystent rodzinny, który otrzymał wsparcie EFS (np. szkolenie), świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu. I teraz powstaje pytanie co rozumiemy przez wsparcie EFS. Czy jeżeli Wnioskodawca planuje w ramach asystentury rodzinnej zatrudnienie 2 osób na 1/2 etatu to samo ich zatrudnienie w ramach EFS kwalifikuje ich jako miejsca świadczenia usług społecznych czy muszą być dodatkowo przeszkoleni? Drugie pytanie rodzi się w przypadku kiedy zamiast zatrudnienia nowych osób Wnioskodawca zwiększy etat u swoich obecnych asystentów (zatrudnionych na 1/2 etatu) o kolejne 1/2 etatu. Czy to też będą nowe miejsca świadczenia usług?

         Odpowiedź, 11.05.2017 r.
         W ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17, w przypadku obliczania poziomu wskaźnika pn. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług połecznych istniejących po zakończeniu projektu - jeżeli Wnioskodawca planuje w ramach asystentury rodzinnej zatrudnienie 2  osób na ½ etatu w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS, już samo ich zatrudnienie kwalifikuje ich do wykazania 2 miejsc  świadczenia usług społecznych w ramach ww. wskaźnika. Osoby zatrudnione w ramach projektu nie muszą otrzymać szkolenia współfinansowanego ze środków EFS, aby być wykazywane do tego wskaźnika. Analogicznie w przypadku, kiedy zamiast zatrudnienia 2 nowych osób Wnioskodawca zwiększy etat u swoich obecnych asystentów, zatrudnionych na ½ etatu o kolejne ½ etatu, wykazuje zwiększenie etatów tych osób jako 2 miejsca  świadczenia usług społecznych w ramach projektu.

         Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

         Pytanie 4. Czy w ramach projektu wystarczająca jest realizacja zadań wyłącznie w ramach jednego z 4 typów projektów?

         Odpowiedź, 11.05.2017 r.
         Tak, zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 Wnioskodawca może w ramach tego konkursu składać wnioski na realizację jednego lub kilku z 4 typów wskazanych w ww. Regulaminie.Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż w przypadku 3 typu projektów - jeżeli Wnioskodawca zakłada wykorzystanie w projekcie nowoczesnych technik  informacyjno-komunikacyjnych, np. teleopieki, systemów przywoławczych, jest to możliwe wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej.

         Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

         Pytanie 3. W projekcie planowana jest m.in. realizacja działań z zakresu wsparcia pieczy zastępczej oraz usługi opiekuńcze w formie klubu seniora. Czy realizacja usług opiekuńczych wyłącznie w formie klubu seniora jest wystarczająca, czy też wymagane jest połączenie tego rodzaju usług z innymi usługami opiekuńczymi?

         Odpowiedź, 11.05.2017 r.
         W przypadku kiedy Wnioskodawca zakłada realizację usług społecznych w postaci wsparcia pieczy zastępczej oraz usługi opiekuńcze w formie klubu seniora – to realizuje on usługi w ramach 1 i 3 typu realizacji projektu w konkursie nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17. Realizacja usług społecznych w postaci klubu seniora może być samodzielną formą usług opiekuńczych realizowanych w projekcie. Należy pamiętać, że szczegółowe wymogi odnośnie tego wsparcia zostały wskazane w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu pn. „Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej”.

         Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

         Pytanie 2. Czy realizując usługi opiekuńcze w formie klubu seniora konieczne jest ich powiązanie z  działaniami z obszaru 4 typu projektów (usługi zdrowotne)?

         Odpowiedź, 11.05.2017 r.
         Wnioskodawca realizując  w projekcie w ramach konkursu  nr  RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 usługi opiekuńcze w formie klubu seniora – nie ma obowiązku powiązania ich z  działaniami z obszaru 4 typu projektów (usługami zdrowotnymi). Jednocześnie Projektodawca może przewidzieć w ramach działalności klubu seniora uzupełniająco usługi o charakterze zdrowotnym, jednak nie będą one traktowane jako odrębny typ projektu, ale jako element szerszej usługi społecznej.

         Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

          Pytanie 1. Czy wskaźnik rezultatu  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu jest obligatoryjny w przypadku usług opiekuńczych w formie klubu seniora?
         Odpowiedź 11.05.2017 r.
         Jeżeli Wnioskodawca w projekcie w ramach konkursu  nr  RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 realizuje usługi opiekuńcze w formie klubu seniora i zakłada, że wsparcie to jest realizowane w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnym aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej – Wnioskodawca wykazuje wskaźnik Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że aktywizacja zawodowa i edukacyjna (w rozumieniu podnoszenia / zdobywania kwalifikacji zawodowych) opiekunów osób niesamodzielnych nie należy do katalogu działań możliwych do realizacji w ramach Poddziałania 9.2.1 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020.
         Jeżeli natomiast celem projektu jest rozwój systemu usług społecznych, przeciwdziałanie osamotnieniu osób niesamodzielnych i nie zakłada on ww. wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych – Wnioskodawca nie wykazuje przedmiotowego wskaźnika.

         Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

          

          Bezpośredni link do zagadnienia:
          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_9_2_1_oraz_9_2_2_rozwoj_uslug_spolecznych_i_zdrowotnych_2017_05_11

          Pytanie 1. Czy kluby seniora mogą być samodzielnym typem działań?
          Odpowiedź, 05.04.2017 r.
          W odpowiedzi na konkurs nr RPSL.09.02.04-IZ.24-01-152/17 może zostać złożony wniosek, który przewiduje rozwój usług opiekuńczych w formie stacjonarnej realizowanych jedynie przez klub seniora. 

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

           Bezpośredni link do zagadnienia:
           https://rpo.slaskie.pl/czytaj/9_2_4__spotkanie_informacyjne_2017_03_30

           Pytanie 1. Kto może zatrudnić personel do Projektu? (Realizator czy tylko Wnioskodawca)?
           Odpowiedź, 2.11.2016 r.
           Realizator może zatrudnić personel projektu pod warunkiem, że został wskazany w punkcie A.4. wniosku o dofinansowanie: Podmiot realizujący projekt. Odpowiedzialność za konkretne działania (w tym za zatrudnienie kadry) powinna wynikać również z opisu zadań zamieszczonego we wniosku. Należy pamiętać również, że zatrudnienie personelu przez Realizatora każdorazowo musi być zgodne z prawodawstwem krajowym.

           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Pytanie 2. Czy w ramach projektu możliwe jest doposażenie już istniejącej wypożyczalni? Czy wypożyczalnia sprzętu może stanowić wkład własny Beneficjenta?
           Odpowiedź, 2.11.2016 r.
           Zgodnie Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zakup środków trwałych może być uznany za kwalifikowalny pod warunkiem ich bezpośredniego wskazania we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu.

           Przy zaistnieniu kilku okoliczności, może wystąpić sytuacja, w której doposażenie już istniejącej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego będzie kosztem kwalifikowalnym w projekcie. Należy mieć przy tym na uwadze niezbędność danego wydatku dla realizacji celów projektu, zastosowanie najbardziej efektywnej metody pozyskania sprzętu (zakup, amortyzacja, leasing itp.), ale przede wszystkim ograniczenia wynikające z Wytycznych oraz Regulaminu konkursu.

           Zgodnie z Regulaminem: finansowanie środków trwałych w ramach projektów możliwe jest wyłącznie w sytuacjach, gdy zostanie należycie udowodnione, że będą one wykorzystywane w ramach nowo rozwijanej formy opieki zdeinstytucjonalizowanej. Natomiast zapis ten odnosi się do wydatków w zakresie środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub wyższa od kwoty 3 500 PLN. Tak więc możliwa jest opcja, aby w projekcie, np. w ramach planowanego kompleksowego wsparcia dla uczestnika (medyczna opieka domowa w połączeniu z wypożyczaniem sprzętu, w ramach istniejącej już wypożyczalni sprzętu Beneficjenta), doposażyć miejsce w sprzęty, które nie będą środkami trwałymi (ich wartość początkowa jest mniejsza od kwoty 3 500 PLN).

           Wypożyczalnia sprzętu może stanowić wkład własny Beneficjenta.

           Należy jednak pamiętać, iż dopiero całościowy obraz, wynikający z informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, umożliwia ocenę kwalifikowalności danego wydatku.

           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Pytanie 3. Czy w ramach projektu możliwe jest zaplanowanie usług opiekuńczych dla Uczestników?
           Odpowiedź, 2.11.2016 r.
           Konkurs w ramach poddziałania 9.2.6 dotyczy usług zdrowotnych. Jednakże, w myśl ogólnej idei deinstytucjonalizacji usług oraz specyfiki grupy docelowej dopuszcza się w szczególnych przypadkach możliwość udzielania usług o charakterze opiekuńczym, jako element kompleksowego wsparcia medycznego dla Uczestnika projektu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 w ramach projektów w zakresie deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi realizowanych w ramach RPO możliwa jest realizacja działania: „zatrudnienie personelu świadczącego usługi zdrowotne lub opiekuńcze”. Wnioskodawca musi mieć jednak  na uwadze, że usługi opiekuńcze nie mogą stanowić zasadniczej części zadania merytorycznego, a jedynie mieć charakter wspomagający.
           Usługa opiekuńcza (np. usługa opiekuńcza dla osoby niesamodzielnej, dla której zasadniczo w Projekcie przygotowano usługi zdrowotne), przy odpowiednim uzasadnieniu i zachowaniu zasady racjonalności i efektywności wydatku, mogłaby stanowić koszt kwalifikowalny w ramach projektu. Każdorazowo jednak należy pamiętać o adekwatności podejmowanych działań do celu projektu. W zapisach wniosku o dofinansowanie Oceniający musi uzyskać jednoznaczną informację, iż oferowane w projekcie usługi opiekuńcze, stanowią jedynie ułamek kompleksowego wsparcia medycznego dla Uczestnika.

           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Pytanie 4. Czy zakup samochodu jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie? Czy istnieje możliwość dofinansowania zakupu karetki wraz z wyposażeniem?
           Odpowiedź, 2.11.2016 r.
           Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty pozyskania środków trwałych mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych do prawidłowej realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu.
           Ponadto, zgodnie z Regulaminem konkursu: finansowanie środków trwałych w ramach projektów możliwe jest wyłącznie w sytuacjach, gdy zostanie należycie udowodnione, że będą one wykorzystywane w ramach nowo rozwijanej formy opieki zdeinstytucjonalizowanej.

           Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, bezpośrednio powiązanychz przedmiotem projektu mogą być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu.

           Wydatki w ramach Projektu na zakup środków trwałych w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 10% poniesionych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

           W przypadku środków trwałych wykorzystywanych w celu wspomagania procesu wdrażania projektu, środki trwałe mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu (amortyzacja nie należy do kategorii limitowanych).

           W odpowiedzi na drugą część pytania dot. możliwości dofinansowania zakupu karetki w projekcie ogólne zasady zakupu środków trwałych wskazane powyżej są obowiązujące, jednak należy mieć na uwadze adekwatność wydatku do celu projektu.1W ramach konkursu nie ma możliwości dofinansowania projektu, którego celem jest zakup karetki. Istnieje możliwość zakupu środków trwałych w ramach projektu, jednak cel projektu musi być zbieżny z celem szczegółowym RPO: Wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie, a zakupione środki trwałe służą realizacji celu w projekcie.1Należy jednak pamiętać, iż dopiero całościowy obraz, wynikający z informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, umożliwia ocenę kwalifikowalności danego wydatku.
           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Pytanie 5. Czy wolontariat pracowniczy może być wkładem własnym?
           Odpowiedź, 2.11.2016 r.
           Tak. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (rozdz.6.10) w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki:
           a)  wolontariusz musi być świadomy charakteru swojego udziału w realizacji projektu (tzn. świadomy nieodpłatnego udziału),
           b) należy zdefiniować rodzaj wykonywanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy (określić jego stanowisko w projekcie); zadania wykonywane i wykazywane przez wolontariusza muszą być zgodne z tytułem jego nieodpłatnej pracy (stanowiska),
           c) wartość wkładu niepieniężnego w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej wysokości wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub dziennej) za dany rodzaj pracy obowiązującej u danego pracodawcy lub w danym regionie (wyliczonej np. w oparciu o dane GUS), lub płacy minimalnej określonej na podstawie obowiązujących przepisów, w zależności od zapisów wniosku o dofinansowanie projektu,d) wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy może uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych; wycena uwzględnia zatem koszt składek na ubezpieczenia społeczne oraz wszystkie pozostałe koszty wynikające z charakteru danego świadczenia; wycena wykonywanego świadczenia przez wolontariusza może być przedmiotem odrębnej kontroli i oceny. Po spełnieniu powyższych przesłanek oraz ogólnych zasad wnoszenia wkładu niepieniężnego, zgodnie z rozdziałem 6.10 Wytycznych, wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny.

           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Pytanie 6. Czy gabinet diagnostyczno – zabiegowy może być wkładem własnym?
           Odpowiedź, 2.11.2016 r.
           Wkład własny to środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania. Co do zasady, gabinet diagnostyczno – zabiegowy może być wnoszony jako wkład własny, pod warunkiem określenia zakresu jego wykorzystania na potrzeby projektu (zakres czasowy, cennik), a także przy spełnieniu warunków kwalifikowalności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
           W kontekście usług zdrowotnych i konkretnego pytania należy zwrócić uwagę na formę własności sprzętu, który może być wyposażeniem gabinetu (ewentualne limity lub ograniczenia wynikające z podpisanych umów z innymi podmiotami np. NFZ).

           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Pytanie 7. Obliczenie wartości wskaźnika, wyliczenie liczby osób objętych projektem.

           Odpowiedź, 2.11.2016 r.
           W Regulaminie konkursu wskazano wzór, za pomocą którego Wnioskodawca może obliczyć minimalny poziom wskaźnika, jaki powinien zostać siągnięty w projekcie:

           Wartość dofinansowania w projekcie                 wartość danego wskaźnika założona do 
           ___________________________        x
                 40 581 480,00 PLN  [1]                                       osiągnięcia w ramach całego konkursu2

           [1] Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie.
           [2] Zgodnie z Regulaminem konkursu.

           Należy jednak pamiętać, że uzyskany wynik jest minimalnym poziomem wskaźnika do osiągnięcia. Wnioskodawca planując działania w projekcie powinien uwzględnić korelację między liczbą osób objętych wsparciem, nakładami a osiągniętymi wynikami. Należy pamiętać, iż główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel projektu (w przypadku wskaźników rezultatu) lub przewidziane w nim działania (wskaźniki produktu) zostały zrealizowane, tj. kiedy można uznać, że zidentyfikowany we wniosku o dofinansowanie problem został rozwiązany lub złagodzony, a projekt zakończył się sukcesem. Poziom wskaźnika określony na zbyt niskim poziomie może budzić wątpliwości podczas oceny wniosku o dofinansowanie, w zakresie efektywności podejmowanej interwencji na rzecz danej grupy docelowej.

           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.


           Pytanie 8.
           Proszę o sprecyzowanie definicji osoby niesamodzielnej - podeszły wiek, wartość skali Barthel; 

           Odpowiedź, 2.11.2016 r.
           Definicja została zawarta w Słowniku pojęć, w Regulaminie konkursu. Nie jest określony przedział liczbowy Skali Barthel, który kwalifikuje osoby do objęcia wsparciem w projekcie. Oznacza to, że stosujemy ją pomocniczo do określenia stopnia niesamodzielności osoby, w celu zaplanowania zakresu wsparcia w projekcie. Z punktu widzenia definicji istotne jest, aby zaistniały przesłanki (wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność), która powoduje niemożność samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Za osoby niesamodzielne uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu.

           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Pytanie 9. Czy opiekunowie osoby niesamodzielnej muszą spełniać kryteria grupy docelowej, np. osoby zagrożone wykluczeniem?
           Odpowiedź, 2.11.2016 r.
           Grupę docelową / ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 9.2.6 stanowią:
           • Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie;
           • Podmioty realizujące usługi zdrowotne wyłącznie w zakresie działań podnoszących standard i jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców.
           Opiekunowie osoby niesamodzielnej stanowią „otoczenie”, tak więc spełniają kryterium grupy docelowej w projekcie. Oznacza to, że opiekunowie osoby niesamodzielnej nie muszą być osobami wykluczonymi lub zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Pytanie 10. Czy konieczne jest zawarcie partnerstwa z jednostką sektora finansów publicznych? Czy współpraca wymieniona w kryterium dostępu jest jednoznaczna z obowiązkiem nawiązania partnerstwa w projekcie?
           Odpowiedź, 2.11.2016 r.
           Nie, w ramach trwającego naboru nie ma obowiązku zawiązywania partnerstwa z jednostką sektora finansów publicznych.
           Odpowiadając na drugą część pytania, należy zinterpretować kryterium dostępu: Czy projekt zakłada współpracę szpitali lub zakładów prowadzących stacjonarną opiekę długoterminową z: POZ, AOS, podmiotami reprezentującymi III sektor (statutowo zajmującymi się opieką nad osobami niesamodzielnymi lub działaniami w zakresie ochrony zdrowia), służącą realizacji usług medycznych dla osób niesamodzielnych w formie   zdeinstytucjonalizowanej?
           W ramach tego kryterium obowiązek nawiązania współpracy ciąży jedynie na Wnioskodawcach, będących szpitalami lub zakładami prowadzącymi stacjonarną opiekę długoterminową. Współpraca nie jest rozumiana jako nawiązywanie partnerstwaw projekcie, ma być jednak sformalizowana umową lub innym dokumentem określającym zasady współdziałania. Projektodawca opisuje we wniosku zasady i podstawy współpracy między tymi podmiotami, w tym: zakres działań w projekcie, na których efektywność będzie miała bezpośredni wpływ przedmiotowa współpraca.
           Kryterium zostanie spełnione również w przypadku, jeśli np. szpital ma w swoich strukturach np. AOS i to między nimi będzie odbywać się współpraca. Istotne jest jednak wskazanie, że przedmiotowa współpraca służy realizacji usług medycznych dla osób niesamodzielnych w formie zdeinstytucjonalizowanej.

           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Pytanie 10. Proszę o wyjaśnienie/sprecyzowanie uwagi zamieszczonej w Regulaminie dot. kryterium: Czy projekt zakłada udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych w zakresie lub w związku z zakresem objętym wsparciem, za wyjątkiem usług niezbędnych do realizacji celów projektu, które jednocześnie  nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych?

           Odpowiedź, 2.11.2016 r.
           W temacie przedmiotowego kryterium IOK zwróciła się z prośbą o interpretację do Ministerstwa Zdrowia, oraz konsultację z Ministerstwem Rozwoju:
           W opinii Ministerstwa  zapis Rozdziału 7, Podrozdział 7.2 pkt. 3 b Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020  tj.  „usługi zdrowotne, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne niezbędne do osiągnięcia celów projektu. IZ w wytycznych programowych, regulaminie konkursu lub SzOOP może dopuścić finansowanie wymienionych usług pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji celów projektu i jednocześnie nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, to jest jeżeli wykraczają one poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo po wykazaniu, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu”,  należałoby interpretować  szerzej tj. dopuścić finansowanie takich usług ze środków EFS pod warunkiem, że  dana usługa jest częścią całego  kompleksowego projektu z zakresu deinstytucjinalizacji opieki medycznej nad osobami zależnymi i nie mogłaby zostać sfinansowana ze środków publicznych w okresie trwania projektu (np. ze względu na długi czas oczekiwana na dane świadczenie), ponadto  jest ona niezbędna dla realizacji celów projektu tj. min.  zapewnienia właściwej opieki i  wydłużenie okresu sprawności psychofizycznej i możliwości pełnienia ról społecznych  i zawodowych tych  osób.

           Kluczowe jest zatem, aby usługi spełniały warunek niezbędności do realizacji celów projektów oraz  jeden z dwóch dodatkowych warunków: wykraczanie poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo brak możliwości sfinansowana usługi  ze środków publicznych w okresie trwania projektu. Powyższą wątpliwość pomoże z obrazować przykład:
           Beneficjent planuje system opieki dziennej domowej, część ze świadczonych usług jest świadczona w sposób ponadstandardowy, wykraczający poza koszyk świadczeń gwarantowanych, natomiast wsparcie fizjoterapeuty spełniałoby standardy NFZ, jednak czas oczekiwania na fizjoterapeutę wynosi ponad 3 miesiące, a osoba leżąca zaczyna cierpieć na przykurcze mięśni i potrzebuje wsparcia „ na już” – czy to spełnia warunek :„gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu”, czy raczej można ją potraktować jako element nowego rozwiązania systemowego, które składa się ze świadczeń gwarantowanych i ponadstandardowych i w połączeniu stanowią wartość dodaną do funkcjonującego  systemu opieki zdrowotnej?
           W świetle przedstawionego przykładu można uznać zarówno, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu (wsparcie fizjoterapeuty spełniałoby standardy NFZ, jednak czas oczekiwania na fizjoterapeutę wynosi ponad 3 miesiące, a osoba leżąca zaczyna cierpieć na przykurcze mięśni i potrzebuje wsparcia „ na już”), jak i że usługa traktowana jako kompleksowa całość wykracza poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej (będzie to system opieki dziennej domowej, który co prawda przewiduje usługi dostępne w katalogu świadczeń gwarantowanych, ale obejmie on także usługi ponadstandardowe, stanowiące wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej, opracowane w logiczną całość oraz skierowane do zdefiniowanej grupy docelowej). Ważne żeby z wniosku o dofinansowanie wynikało, że spełnione zostaną ww. warunki.
           Jednocześnie, przy interpretacji powyższego kryterium należy wziąć pod uwagę fakt, iż w określonych przypadkach, w ramach projektu możliwe jest finansowanie usługi zdrowotnej, która znajduje się w koszyku gwarantowanych świadczeń NFZ. Możliwe jest to w sytuacji, kiedy usługa ta nie jest dostępna dla Pacjenta, z uwagi na czas oczekiwania (kolejka) tzn. w trakcie oczekiwania na usługę z NFZ. W takiej sytuacji możliwe jest świadczenie danej usługi w ramach projektu w określonym czasie (kolejka), jednakże na Wnioskodawcy ciąży obowiązek monitorowania, kiedy dla pacjenta (uczestnika projektu) usługa stanie się dostępna w ramach gwarantowanych świadczeń NFZ.
           Kiedy uczestnik projektu zostanie objęty świadczeniem z NFZ (minie okres oczekiwania tzw. „kolejka”), w ramach działań projektowych możliwa jest kontynuacja udzielanego mu wsparcia, ale jedynie poprzez zwiększenia częstotliwości świadczeń NFZ, jeśli taka potrzeba zostanie uzasadniona stanem zdrowia/potrzebami pacjenta. Kosztem kwalifikowalnym w projekcie będą więc usługi zdrowotne wykonywane  ponad ilością gwarantowaną pacjentowi w ramach NFZ.

           Reasumując:
           Kryterium wskazuje możliwości finansowania usług zdrowotnych w ramach konkursu, o ile usługi te:
           - nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, tj. wykraczają poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo
           - wykazane zostało, że gwarantowana usługa zdrowotna nie może zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu.
           - Usługi zdrowotne widniejące w katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe mogą być finansowane tylko pod warunkiem, że jednocześnie finansowane są usługi ponadstandardowe, a cały pakiet usług tworzy logiczną całość, niezbędną do zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i stanowiącą wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej.

           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Pytanie 12. Jaki jest okres trwałości projektu?

           Odpowiedź, 2.11.2016 r.
           W ramach trwającego naboru nie ma obowiązku zachowania okresu trwałości projektu. Niemniej jednak należy pamiętać, że Projektodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu.Wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS. Określają efekty zrealizowanych działań w odniesieniu do osób lub podmiotów.
           Wskaźniki rezultatu bezpośredniego odnotowują efekt wsparcia bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie i mierzone są do 4 tygodni od zakończenia udziału przez uczestnika w projekcie. W ramach przedmiotowego konkursu obligatoryjny jest wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu.

           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Pytanie 13. Dla jakich projektów obligatoryjny jest wskaźnik rezultatu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu?

           Odpowiedź, 2.11.2016 r.
           Istotne jest więc spojrzenie na podejmowane interwencje w projekcie przez pryzmat celu tych działań. Jeśli w ramach projektu zaplanowane zostanie wsparcie dla opiekuna osoby niesamodzielnej, który z uwagi na konieczność opieki nad osobą niesamodzielną zrezygnował z kształcenia, musiał przerwać pracę zawodową itd. wtedy obligatoryjne jest wykazanie takiej osoby w przedmiotowym wskaźniku.
           Wskaźnik ten nie dotyczy projektów, w których:
           -        Wsparcie dedykowane jest osobom niesamodzielnym, wymagającym opieki, których opiekunowie to również osoby starsze, o słabej kondycji zdrowotnej (najczęściej współmałżonkowie, rodzeństwo) – wtedy celem działań jest pomoc osobie niesamodzielnej, ale i odciążenie opiekuna.
           -        Wsparcie dedykowane jest osobom, które opuszczają oddział szpitalny bądź zakład opieki długoterminowej – wtedy celem jest pomoc tej osobie w zakresie usług zdrowotnych, a jednocześnie pomoc rodzinie, rozumiana jako czas na zorganizowanie życia rodzinnego pod kątem dalszej opieki nad osobą niesamodzielną.
           -        Wsparcie dedykowane jest osobom niesamodzielnym, wymagającym opieki, przebywających w domach (np. razem z rodziną ) – wtedy celem działań jest pomoc osobie niesamodzielnej w zakresie usług zdrowotnych, a także pomoc rodzinie, przygotowanie rodziny do opieki nad osobą starszą, niesamodzielną np. poprzez szkolenia z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną, czy wsparcie psychologiczne.

           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Pytanie 13. Interpretacja dot. wskaźnika rezultatu: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu.

           Przykładowe działania

           Miejsce liczone do wskaźnika

           wdrożenie na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji realizacji usług medycznych kierowanych do osób niesamodzielnych.

           Liczba „koordynatorów lokalnych rozwiązań”, których wynagrodzenie finansowane jest z EFS/lub zostali przeszkoleni w ramach projektu do tej funkcji (pod warunkiem, że osoba taka koordynuje działania medyczne).

           wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki medycznej  w formach zdeinstytucjonalizowanych.

           Liczba miejsc w utworzonej placówce wsparcia dziennego (miejsca rozumiane jako „fizyczne” miejsca, przygotowane do świadczenia usługi np. 10 łózek + odpowiedni sprzęt w ramach nowej placówki wsparcia dziennego).

           długoterminowa medyczna opieka domowa nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarska opieka długoterminowa.

           Ilość osób, które świadczą opiekę domową np. pielęgniarki. We wskaźniku uwzględniamy wszystkie pielęgniarki, które otrzymały wsparcie EFS (np. szkolenie) lub których wynagrodzenie sfinansowano  ze środków projektu EFS, świadczące opiekę domową lub gotowe (w wyniku wsparcia EFS udzielonego w projekcie) do świadczenia usługi zdrowotnej po zakończeniu projektu.

           wsparcie psychologiczne lub szkolenia dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi;

           Liczba specjalistów, którzy przeprowadzili szkolenia w ramach projektu  - prowadzący szkolenie (wynagrodzenie z EFS), lub psycholog prowadzący wsparcie dla opiekunów (wynagrodzenie z EFS).

           przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej;

           Liczba utworzonych wypożyczalni sprzętu oraz personel (pracownicy tych wypożyczalni), przygotowany do świadczenia usługi zdrowotnej w środowisku lokalnym.

           teleopieka medyczna, wykorzystywana na potrzeby doradztwa medycznego oraz bezpośredniej pomocy personelu medycznego na wezwanie w szczególnej sytuacji;

           We wskaźniku uwzględniamy liczbę osób (pracownicy np. dyspozytor/konsultant telefoniczny obsługujący punkt teleopieki oraz osoby, które świadczą usługi zdrowotne w ramach „teleopieki medycznej”, których wynagrodzenie  finansowane jest z EFS)

           pielęgniarka środowiskowa

           Liczba pielęgniarek środowiskowych, które otrzymały wsparcie EFS np. szkolenie lub których wynagrodzenie sfinansowano  ze środków projektu EFS, świadczące opiekę domową lub gotowe (w wyniku wsparcia EFS udzielonego w projekcie) do świadczenia usługi zdrowotnej po zakończeniu projektu.

           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Bezpośredni link do zagadnienia:
            https://rpo.slaskie.pl/czytaj/faq_poddzialanie_9_2_6_konkurs_07916_2016_11_02

            Pytanie 10. Zgodnie z "Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" w ramach PI 9iv (Podrozdział 6.3 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) w przypadku  istniejących placówek wsparcia  dziennego wsparcie jest możliwe, jeśli rozszerzona zostanie oferta wsparcia. Nie ma zatem obowiązku, jak w przypadku tworzenia nowych placówek wsparcia dziennego, zachowania trwałości miejsc. W związku z tym, że wskaźnik rezultatu:  „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu jest rozumiany również jako osoba, która otrzymała wsparcie z EFS i świadczy lub jest gotowa do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu”, prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości:
            - czy w ramach wskaźnika (w przypadku projektów wspierających istniejące placówki) można wykazać jako miejsce specjalistów, którzy otrzymali wsparcie EFS w postaci wynagrodzenia i dzięki temu świadczą usługę?
            - w jaki sposób należy rozumieć, że miejsce istnieje po zakończeniu projektu: czy wystarczy, że dana osoba wsparta z EFS zadeklaruje, że jest gotowa do świadczenia usługi po projekcie, czy beneficjent powinien utrzymywać trwałość tego miejsca (jeśli tak, to jak długo- czy min.  4 tygodnie do momentu pomiaru wskaźnika?)?

            Odpowiedź z 25.10.2016 r.(na podstawie interpretacji Ministerstwa Rozwoju)
            Obowiązek zachowania trwałości miejsc dotyczy jedynie nowo tworzonych miejsc świadczenia usług, a zatem nie dotyczy wszystkich miejsc wykazywanych we wskaźniku rezultatu „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”. Wszystkich wykazanych miejsc dotyczy obowiązek monitorowania przez 4 tygodnie po zakończeniu udziału w projekcie. Sformułowanie „miejsce istniejące po zakończeniu projektu” , w przypadku osób świadczących usługi, których wynagrodzenie było finansowane w ramach projektu oznacza, że w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału danej osoby w projekcie świadczy ona lub jest gotowa do świadczenia usługi społecznej. Wartość wskaźnika będzie weryfikowana na miejscu: w miejscu świadczenia usługi lub miejscu realizacji projektu, np. podczas kontroli, na podstawie analizy dokumentów oraz obserwacji. Gotowość do świadczenia usługi weryfikuje się na podstawie dostępnych list i rejestrów osób świadczących usługi (np. rejestr osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, prowadzony przez starostę), a jeśli nie jest to możliwe - na podstawie deklaracji osoby świadczącej usługę. Obowiązek ten będzie weryfikowany przez IZ RPO/IOK.
            W przypadku projektów wspierających istniejące placówki wsparcia dziennego poprzez rozszerzenie zakresu wsparcia, we wskaźniku „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”  należy wykazywać specjalistów, którzy otrzymali wsparcie EFS w postaci wynagrodzenia i dzięki temu świadczą usługę w placówce wsparcia dziennego. Należy przy tym zauważyć, że promowane będą te projekty, które zakładają tworzenie nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego, a nie tylko rozszerzenie zakresu wsparcia w istniejących placówkach. Projekt, który zakłada utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży może otrzymać         8 punktów w ramach kryteriów dodatkowych.
            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

            Pytanie 9. W ramach NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE działa:

            • Zakład Opiekuńczo Leczniczy: 12 miejsc funkcjonujących (5 miejsc finansowanych z NFZ, 7 miejsc to miejsca komercyjne – opłacane bezpośrednio przez pacjentów);
            • Pielęgniarska opieka długoterminowa – opieka świadczona w domu pacjenta, jest kontrakt z NFZ;
            • Rehabilitacja długoterminowa – opieka świadczona w domu pacjenta, jest kontrakt z NFZ;
            • Gabinet Pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej – usługa świadczona w ramach NFZ;
            • Gabinet diagnostyczno – zabiegowy – usługa świadczona w ramach NFZ.

            Planowany zakres projektu wpisuje się w 3 typ projektu, punkt a) tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowo tworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi. W ramach przedmiotowego projektu zapewniona zostanie opieka całodobowa dla dodatkowych 10 osób (docelowo będą 22 miejsca: 12 obecnie funkcjonujących w ramach ZOL, 10 nowych powstałych w wyniku realizacji projektu jako opieka całodobowa - nie ZOL). Osoby te będą przebywać w Całodobowym Domu Pomocy (CDP) przez okres około jednego miesiąca.  W tym czasie będą mieć zapewnione m.in.: usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej; posiłki w siedzibie CDP; umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo; dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich; pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej; pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego np. udzielania pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami.

            1. Uprzejmie prosimy o informację, czy mając na uwadze powyższe, NZOZ Centrum Medyczne  jako typ wnioskodawcy kwalifikuje się do Działania 9.2.5 w ramach RPO WSL 2014-2020.  Pytanie to zadajemy w kontekście fragmentu ze strony nr 19 Regulaminu konkursu: Realizacja projektów ma na celu wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Usługi społeczne to usługi realizowane przez Beneficjentów niebędących podmiotami leczniczymi. W ramach projektów dotyczących usług społecznych, w szczególności usług opiekuńczych, umożliwia się finansowanie usług zdrowotnych, o ile usługi te są niezbędne do zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
            2. Czy w ramach opieki całodobowej jest możliwość zapewnienia większej liczby posiłków niż 3 posiłki (3 posiłki zgodne z Regulaminem). Czy jeśli zmieścimy się w kwocie 50 zł (35 + 15) będzie możliwe zwiększenie liczby posiłków do 5 posiłków?
            3. Okres trwałości. Czy w okresie trwałości mogą być pobierane opłaty od pacjentów? Jednakże założenie jest takie, że przychody = kosztom, nie występuje zysk.

            Odpowiedź z 25.10.2016 r.
            Ad. 1.
            Z przedstawionych powyżej informacji wynika, że NZOZ Centrum Medyczne jest podmiotem leczniczym i jako wnioskodawca nie może aplikować o dofinansowanie w ramach konkursu. Może być jednak partnerem w projekcie, jeżeli wnioskodawcą będzie podmiot, który prowadzi działalność w obszarze usług społecznych, rozumianych zgodnie z definicją wskazaną w Regulaminie konkursu i posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa śląskiego. NZOZ może być wnioskodawcą w konkursie RPSL.09.02.06-IZ.24-01-079/16, którego celem jest rozwój usług zdrowotnych. Z założeniami konkursu można zapoznać się na stronie: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/110
            Ad. 2. Szczegółowe warunki dla dziennych form usług opiekuńczych określone w Regulaminie konkursu wskazują, że DDP oferuje swoim podopiecznym w szczególności: „dwa posiłki w siedzibie DDP, na wynos lub w formie dowozu do miejsca zamieszkania”. Zapis ten nie wyklucza możliwości zapewnienia większej liczby posiłków, jeśli wynika to z określonych potrzeb i zostanie uzasadnione we wniosku o dofinansowanie. Należy pamiętać o tym, że kwalifikowalność wydatku jest oceniana pod kątem jego zasadności, efektywności i racjonalności.
            Ad. 3 W okresie trwałości usługi mogą być realizowane również w formule odpłatnej. Odpłatność może być jednym z elementów zapewnienia trwałości świadczenia usługJednocześnie należy pamiętać, że trwałość należy rozumieć jako gotowość podmiotu do świadczenia usługi. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu na usługę beneficjent musi być gotowy do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu (np. pobyt dzienny) i podobnej jakości. W przypadku niewystąpienia popytu na te usługi nie ma konieczności zatrudnienia kadry, jednak w przypadku wystąpienia popytu na usługę (zgłoszenia się po usługę) kadra ta musi być zatrudniona, a tym samym usługa uruchomiona. Aktualna informacja dotycząca liczby miejsc oferowanych przez podmiot po zakończeniu realizacji projektu, w okresie trwałości, musi być obowiązkowo opublikowana na stronie internetowej beneficjenta. Potencjalni odbiorcy usług muszą wiedzieć, że mogą zgłosić się po usługę.
            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

            Pytanie 8.
            Czy można pisać projekt na zmniejszenie liczby wychowanków w inst. pieczy zastępczej do 14 dzieci?Odpowiedź z 25.10.2016 r.
            W ramach konkursu możliwa jest realizacja działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej (tj. świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci) do usług świadczonych w lokalnej społeczności. Projekt powinien polegać na utworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej poniżej 14 dzieci. Możliwy zakres usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

            Pytanie 7. Czy są projekty z których mogą skorzystać placówki opiekuńczo-wychowawcze całodobowe typu socjalizacyjnego, np. dla wychowanków wkraczających w dorosłość 14-18 lat?Odpowiedź z 25.10.2016 r.
            Wychowankowie wkraczający w dorosłość mogą otrzymać wsparcie w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 na rozwój usług społecznych lub w konkursach z zakresu aktywnej integracji (Działanie 9.1 RPO WSL). W pierwszym przypadku w ramach projektu można tworzyć miejsca w istniejących lub nowo tworzonych mieszkaniach wspomaganych, w których wychowankowie zostaną objęci usługami społecznymi przygotowującymi ich do samodzielnego życia. Zakres wsparcia i przykładowy katalog usług został wskazany w Regulaminie konkursu w szczegółowych warunkach dla mieszkań wspomaganych (s. 25-26).
            W konkursach z zakresu aktywnej integracji osoby te można objąć kompleksowym programem aktywizacji, którego celem jest zdobycie nowych kompetencji społecznych i zawodowych niezbędnych w procesie usamodzielniania się. Ze szczegółowym harmonogramem naboru wniosków można zapoznać się na stronie:
            http://rpo.slaskie.pl/dokument/harmonogram_naborow_wnioskow_o_dofinansowanie_dla_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_slaskiego_na_2016_rok_26_kwietnia_2016_r/aktualny/
            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

            Pytanie 6. 
            1)
            Czy organizacja pozarządowa prowadząca świetlicę socjoterapeutyczną, która podejmie się realizacji projektu (wnioskodawca), będzie zobowiązana m.in. do osiągnięcia tego potrójnego wskaźnika dotyczącego liczby osób zagrożonych wykluczeniem poszukujących pracy, podnoszących kwalifikacje i podejmujących pracę po opuszczeniu programu?
            2) Jeśli tak, to w jaki sposób organizacja pozarządowa będzie mogła zapewnić aktywizację zawodową rodziców dzieci korzystających ze świetlic? Czy może zlecić ich udział w kursie zawodowym bezpośrednio firmie szkoleniowej i sfinansować koszt uczestnictwa w ramach projektu?
            3) Kto w takiej sytuacji jest uczestnikiem projektu - dzieci objęte wsparciem świetlicy i/lub rodzice dzieci objęte wsparciem na okoliczność realizacji projektu?
            4) Jak powinna być dokumentowana współpraca z rodzicami dzieci? Czy wystarczą rejestry działań i deklaracje/oświadczenia o przystąpieniu do projektu, bo organizacje pozarządowe kontraktów socjalnych nie realizują.

             Odpowiedź z 25.10.2016 r.
            Ad. 1.
            Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 wskaźniki obowiązkowe, które muszą znaleźć się w projekcie to:
            • wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu;
            •  wskaźnik produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie,
            i są uzależnione od grupy docelowej i typów wsparcia przewidzianych w projekcie.
            Natomiast wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu jest obligatoryjny dla tych projektów, w których aktywizowani będą opiekunowie osób niesamodzielnych (np. w ramach usług opiekuńczych lub asystenckich świadczonych w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego).

            Ad. 2.
            Nie jest możliwe finansowanie kursów zawodowych dla rodziców. W ramach projektu mogą być finansowane usługi społeczne, które wspierają rodziców w prawidłowym wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zakres wsparcia   określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:
            •  praca z rodziną, w tym w szczególności asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacja, usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”;
            •  pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, w tym poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej;
            •  pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających.

            Ad. 3. Uczestnikiem projektu jest osoba, która otrzymała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeśli projekt przewiduje działania na rzecz dzieci i rodziców, uczestnikami będą zarówno dzieci, jak i rodzice.

            Ad. 4. Udokumentowanie współpracy zależy od działań zaplanowanych w projekcie i rodzaju wsparcia, jakim zostaną objęci rodzice. Co do zasady kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana jest bezpośrednio przed udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (str.88) minimalnym warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest :
            a)   spełnienie   przez   niego   kryteriów   kwalifikowalności   uprawniających   do   udziału     w   projekcie,   co   jest   potwierdzone   właściwym   dokumentem,   tj.   oświadczeniem lub   zaświadczeniem,   w   zależności   od   kryterium   uprawniającego   daną osobę lub podmiot do udziału w projekcie (wykaz dokumentów znajduje się na str. 44 Regulaminu konkursu; może to być np. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika, zawierające pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
            b)   uzyskanie danych o osobie fizycznej, tj. m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, lub danych podmiotu, potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia   ewaluacji,   oraz   zobowiązanie   osoby   fizycznej   do   przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu.
            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

            Pytanie 5.  Chcielibyśmy uruchomić świetlicę specjalistyczną - terapeutyczną, która miałaby działać przy SOSW, która miałaby objąć opieką dzieci stacjonarnie i w środowisku domowym i rodzinnym. Projekt jest kierowany do podopiecznych SOSW  i dzieci z gminy Zbrosławice. Grupa docelowa - dzieci niepełnosprawne (umiarkowany, znaczny, głębia, niepełnosprawność sprzężona) oraz ich rodziny, najbliższe otoczenie. Projekt ma być w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

            1. Czy liczba dzieci objętych projektem  (wparciem stacjonarnym i w środowisku domowym)  ma wynosić max 30? Czy możemy założyć 30 stacjonarnie i 30 w środowisku domowym?
            2. Czy dzieci objęte projektem muszą być zameldowane w danym podregionie, w którym projekt się toczy? W ramach SOSW mamy dzieci z całego województwa śląskiego.

            Odpowiedź z 25.10.2016 r.
            Ad. 1. Nie ma możliwości, by w ramach świetlicy specjalistyczno-terapeutycznej 30 uczestników wesprzeć wsparciem stacjonarnym, a 30 innych uczestników wsparciem domowym (wsparcie domowe jest odrębnym działaniem, nie stanowi elementu pracy świetlicy). Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka.
            Ad. 2. Nie ma konieczności zameldowania na terenie danego podregionu. Wsparciem mogą być objęte osoby, które pracują, uczą się lub zamieszkują podregion wskazany w projekcie.
            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

            Pytanie 4.  Składaliśmy wniosek 9.1.5 na utworzenie CIS w jednej części budynku w Witowie. Drugą część planujemy przeznaczyć właśnie na utworzenie DDP. 9.1.5  przeciwdziała bezrobociu     i reintegruje społecznie. 9.2. 5  przeciwdziała marginalizacji osób starszych i aktywizuje społecznie. Czy zaznaczyć, że 9.2.5 jest komplementarny.? Chyba nie rozwiązuje tych samych problemów chociaż bardzo mocno się tutaj uzupełnia bez CIS będzie trudno stworzyć   DDP? DDP w naszym projekcie jest zakładane dla 5 gmin: Irządze, Szczekociny, Włodowice (pow. zawierciański) Niegowa - myszkowski, Lelów - częstochowski. Te gminy nie stać na utrzymanie jednego domu dla swojej gminy. Witów leży na samej granicy z tymi powiatami. Czy projekt nie zostanie odrzucony z desubregionizacji?

            Odpowiedź z 25.10.2016 r.
            Jeżeli projekty wzajemnie na siebie wpływają, można taką informację zawrzeć we wniosku o dofinansowanie. W ramach konkursu 9.2.5 komplementarność nie podlega ocenie. W związku z tym nie ma konieczności wykazywania komplementarności i powiązań z innymi projektami. W punkcie B.3 wniosku o dofinansowanie wskazuje się miejsca realizacji projektu. Jeśli w punkcie tym jako miejsca zostaną wykazane powiaty wchodzące w skład dwóch różnych podregionów wyodrębnionych w ramach konkursu, to taki projekt zostanie odrzucony na kryterium: „Czy zapisy wniosku są zgodnie z regulaminem konkursu/naboru?”. Zgodnie z punktem 2.1.1.4 Regulaminu konkursu, projektodawca adresuje wsparcie do grupy docelowej właściwej wybranemu podregionowi. Oznacza to, że uczestnicy projektu (grupa docelowa), „pracują, uczą się lub zamieszkują” jeden z ośmiu podregionów wskazanych w punkcie 2.1.1.3 Regulaminu.
            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

            Pytanie 3. Jak szacować wynagrodzenia za usługi… ? W jaki sposób wyłonić wykonawców?
            Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” stawki stosowane w ramach kosztów bezpośrednich mają odpowiadać stawkom rynkowym. Wytyczne nie wskazują metodologii szacowania takiej wartości. Tym samym sposób szacowania wartości wynagrodzenia za usługi należy do Beneficjenta. Jednocześnie należy pamiętać, iż w przypadku, gdy wartość usługi przekroczy określone progi kwotowe, zastosowanie mają wówczas poszczególne tryby zamówień publicznych, adekwatne do kwoty zamówienia, o czym poniżej.
            W przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN netto istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej Beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. Natomiast w przypadku zamówień o wartości przekraczającej 50 tys. PLN do 30 tys. euro netto zastosowanie ma tzw. zasada konkurencyjności, zgodnie z którą Beneficjent zobligowany jest do upublicznienia zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności. Z kolei w przypadku, gdy Beneficjentem jest podmiot zobligowany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jednocześnie wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro netto, wówczas Beneficjent stosuje tryby określone w ww. ustawie.

            Pytanie 2. Czy wkładem własnym może być część budynku, który jest naszą własnością?
            Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wkład niepieniężny powinien być wnoszony m. in. ze składników majątku Beneficjenta. Tym samym możliwe jest, w świetle Wytycznych, wniesienie jako wkład niepieniężny posiadanego zasobu, jakim w tym przypadku jest część budynku. Jednocześnie w takim przypadku, a więc w sytuacji, w której wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji).
            Należy mieć przy tym na uwadze zapis Wytycznych, w świetle którego nie jest możliwe wniesienie jako wkład własny niepieniężny nieruchomości, która w ciągu poprzednich 10 lat była współfinansowana ze środków unijnych i/lub dotacji z krajowych środków publicznych.

            Pytanie 1. Czy w ramach wkładu własnego można wykazać pracę opiekunów w utworzonych świetlicach na zasadzie wolontariatu?
            Np. poz. budżetowa – opiekun – umowa cywilno prawna – stawka za godzinę 35 zł – wkład własny niepieniężny.
            Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” jako wkład niepieniężny może zostać wskazana nieodpłatna praca świadczona przez wolontariusza. Ponadto, odnosząc się do podanego przykładu, w przypadku pozycji budżetowej, w ramach której wykazywany koszt pracy wolontariusza, nie należy wskazywać, iż zastosowanie mieć będzie umowa cywilno-prawna np. umowa wolontariatu

             Bezpośredni link do zagadnienia:
             https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_z_poddzialania_9_2_5__rozwoj_uslug_spolecznych_rpsl_09_02_05_iz_01_24_08316

             Pytanie 7. Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP.
             Odpowiedź, 06.06.2017 r.
             Zgodnie z „Instrukcją składania wniosków, korespondencji i protestów w ramach naborów dotyczących projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020” (znajdującą się na stronie http://rpo.slaskie.pl/czytaj/lokalny_system_informatyczny_2014), rozdziałem II.2.3. Podpisywanie tego samego dokumentu przez więcej niż jedną osobę na SEKAP:

             Jeżeli do złożenia wniosku przez instytucje wymagane jest jego podpisanie przez więcej niż jedną osobę, można to zrobić, należy jednak uwzględnić fakt, że z przyczyn technicznych nie jest możliwe dwukrotne podpisanie formularza z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, natomiast w przypadku wystąpienia konieczności złożeniach dwóch podpisów pod formularzem wykorzystywanym do przesyłania Wniosków o dofinansowanie jeżeli składający podpis zamierza wykorzystać Profil Zaufany to drugi (i ewentualnie kolejne) podpis powinien być złożony z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP

             Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP entW przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP identycznie jak za pośrednictwem platformy SEKAP z tym wyjątkiem, że na platformie ePUAP nie można podpisać z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP.

             Reasumując w sytuacji kiedy wymagane są podpisy więcej niż jednej osoby a do podpisu wykorzystywany jest profil zaufany ePUAP to ten podpis należy użyć tylko raz i wyłącznie jako pierwszy, drugi oraz kolejne podpisy muszą być złożone:
             -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP),
             -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP).
             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

             Pytanie 6. Czy na etapie podpisywania umowy sp. z o.o. przedstawiająca VAT jako koszt niekwalifikowalny wystarczy, że posiada promesę kredytową na 15% kosztów kwalifikowalnych jako wkładu własnego bez wykazywania kosztów VAT? Ich pokrycia?Odpowiedź z 25.10.2016
             Zgodnie z kryteriami wyboru projektów zabezpieczenie środków na pokrycie minimum wkładu własnego odnosi się do kosztów kwalifikowanych projektu. Tym samym na etapie podpisywania umowy o dofinasowanie nie jest wymagane przedstawianie dokumentów poświadczających posiadanie wkładu własnego dla części niekwalifikowanej projektu, nawet wówczas gdy kosztem niekwalifikowanym projektu będzie wartość podatku VAT. Dokumentem potwierdzającym posiadanie, wynikającego z wniosku o dofinansowanie, wkładu własnego może być promesa.
             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

             Pytanie 5. Czy amortyzację w projekcie należy przeprowadzać w sposób uproszczony czy zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora?Analizę finansową należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami/warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. Odnośnie sposobu kalkulacji amortyzacji i uwzględniania w analizie nakładów odtworzeniowych należy zastosować zapisy Wytycznych, tj. amortyzować każdy typ aktywa zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora. Natomiast nakłady odtworzeniowe zgodnie z Wytycznymi powinny być zaliczone do kosztów operacyjnych projektu.

              Pytanie 4. Czy trzeba czekać z rozliczeniem projektu EFRR na zrealizowanie projektu miękkiego?Rozliczenie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nastąpi niezależnie od rozliczenia projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, płatność końcowa z tytułu rozliczenia projektu złożonego w ramach EFRR nie będzie wstrzymywana do czasu zrealizowania projektu z EFS.W tym miejscu należy podkreślić, że egzekwowanie zobowiązań wynikających z realizacji projektu EFS będzie weryfikowanie na etapie trwałości projektu z EFRR. Obowiązki wnioskodawcy w zakresie podlegania okresowi zachowania trwałości projektu zostały zawarte w § 7 wzoru umowy o dofinansowanie, który nawiązuje do art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

             Pytanie 3. Jak prawidłowo pobrać wniosek o dofinansowanie z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI)?
             Z uwagi na możliwe problemy z błędnym zapisem Wniosku o dofinansowanie, a co za tym idzie z negatywną autoryzacją autentyczności Wniosku proszę o postępowanie zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

             Pytanie 2. Jak skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem platformy SEKAP ? 
             W celu skutecznego przesłania platformą SEKAP wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić formularz elektroniczny: „Korespondencja w sprawie projektu finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020” znajdujący się pod adresem https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000.
             Aby ułatwić identyfikację wniosku w obiegu kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zalecamy wypełnienie ww. formularza zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

             Pytanie 1. Co to znaczy, że część projektów w funduszach na lata 2014 – 2020 powinna wpisywać się w koncepcję inteligentnej specjalizacji.Fundusze unijne w latach 2014 – 2020 podlegają silnej koncentracji. Skupiają się na konkretnych obszarach, określonych w dokumentach strategicznych. Komisja Europejska, przygotowując państwa członkowskie do wdrażania nowych środków, określiła 11 celów tematycznych, czyli obszarów przewidzianych do wsparcia. Pierwszym z nich jest sfera badań, rozwoju i innowacji. Warunkiem realizacji projektów w tym celu tematycznym jest jednak wpisanie się w koncepcję inteligentnej  specjalizacji. Na czym to polega? Każde państwo dokonuje analizy swoich potencjałów i możliwości rozwojowych, a następnie wybiera te dziedziny, które świadczą o jego największej konkurencyjności i stanowią największą szansę na osiągnięcie sukcesu, zwiększenie przewagi nad innymi regionami, czyli na wyspecjalizowanie się w konkretnych branżach. Ponieważ specjalizacje te dotyczą najczęściej obszarów badawczych i innowacyjnych, nazywane są inteligentnymi specjalizacjami.
             Sporządzenie strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji stanowi duże wyzwanie dla państw członkowskich, szczególnie dla tych z niewielkim doświadczeniem w zakresie kreowania, wdrażania i oceny polityki innowacyjnej. Aby to ułatwić, Komisja Europejska udostępniła w 2011 r. tzw. Platformę S3 (Smart Specialization Platform)– narzędzie wspomagające opracowywanie strategii. Platforma obsługiwana przez Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych nie oferuje gotowych do zastosowania rozwiązań, lecz służy wymianie kontaktów, poglądów i doświadczeń, a także dostarcza pomysłów i wskazówek, udostępnia case studies i metodologię. W ramach platformy dochodzi do warsztatów, szkoleń oraz corocznych spotkań polityków i podmiotów zajmujących się przygotowywaniem inteligentnych specjalizacji, które reprezentują ponad 100 regionów i państw członkowskich UE. Platforma S3.
             Krajowe inteligentne specjalizacje w Polsce zostały określone w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki, a przyjętym przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2014 roku. Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji. Określa priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.
             Krajowa inteligentna specjalizacja jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.
             1. Zdrowe społeczeństwo ,
               - Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne,
               - Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej,
               - Wytwarzanie produktów leczniczych.
             2. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa:
               - Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego.
               - Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji).
             3. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska:
               - Zrównoważona energetyka.
               - Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.
               - Inteligentne i energooszczędne budownictwo.
               - Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.
             4. Surowce naturalne i gospodarka odpadami,
               - Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów,
               - Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)..
               - Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.
             5. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym):
               - Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.
               - Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe.
               - Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne.
               - Elektronika oparta na polimerach przewodzących.
               - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.
               - Optoelektroniczne systemy i materiały.

             Każde województwo określa własne inteligentne specjalizacje. Opracowywane są specjalne dokumenty, tzw. regionalne strategie innowacji, których integralną część stanowi także wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji.
             Spełnienie wymagań unijnych i przygotowanie strategii rozwoju uwzględniających inteligentną specjalizację jest istotnym wyzwaniem dla regionów. W celu wsparcia regionów w przygotowaniu regionalnych strategii innowacji uwzględniających koncepcję inteligentnej specjalizacji opracowany został przewodnik RIS 3 Guide. Powstał on w ramach Platformy S3.
             Większość regionów wszystkie procedury ma już za sobą. Województwa wyłoniły już swoje inteligentne specjalizacje.
             Wnioskodawcy, którzy będą chcieli realizować przedsięwzięcia w pierwszym celu tematycznym, poświęconym zagadnieniom badawczo – rozwojowym i innowacyjnym, będą musieli wpisywać się w tą koncepcję. Przedsiębiorcy planujący projekty zwiększające konkurencyjność swoich firm będą natomiast mogli skorzystać na tym, że realizują przedsięwzięcia zgodne z inteligentnymi specjalizacjami. Projekty w trzecim celu tematycznym będą bowiem przewidywać dodatkowe punkty przy wyborze wniosków, jeśli będą one zgodne z koncepcją inteligentnej specjalizacji.

               Bezpośredni link do zagadnienia:
               https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_dotyczace_naborow_do_wszystkich_osi_priorytetowych_rpo_wsl_2014_2020

               Pytanie 8. Kiedy konkretnie będzie opracowany poradnik dobrych praktyk w rewitalizacji?
               Przed ogłoszeniem procedury oceny wszystkich LPR.
               Pytanie 7. Czy do działań realizowanych w ramach priorytetu 9.2.1 i 9.4.4. konieczne jest tworzenie programu rewitalizacji dla obszaru wiejskiego?
               Podejmowane w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT przedsięwzięcia stanowią dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji realizowanego na obszarze zdegradowanym, co oznacza, że projekty w ramach Poddziałania powinny stanowić uzupełnienie działań rewitalizacyjnych w ramach opracowanego Programu Rewitalizacji oraz wpisywać się w Strategie ZIT Subregionu Centralnego. Program Rewitalizacji może obejmować obszary wiejskie, jeżeli tereny te należą do powierzchni zdegradowanych, nie ma jednak obowiązku tworzenia oddzielnego programu rewitalizacji tylko dla obszarów wiejskich. Kluczowym wyznacznikiem jest poziom zdegradowania terenu, a nie status gminy jako wiejskiej bądź miejskiej.
               Poddziałanie 9.4.4 nie istnieje, być może chodziło o 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie, w tym przypadku nie jest wymagana zgodność projektu z Programem Rewitalizacji, natomiast niezbędna jest Lokalna Strategia Rozwoju, z której będzie wynikała konieczność realizacji danego przedsięwzięcia.

               Pytanie 6. Czy powiat ziemski może opracować program rewitalizacji (ustawa wykazuje gminy) i czy takie opracowanie będzie uznane za wystarczające dla celów realizacji w ramach RPO WSL. 2014-2020.
               Nie. Projekt ustawy oraz Wytyczne MIiR w sprawie rewitalizacji jasno wskazują, że to gmina jest tym organem, który może LPR uchwalić.

               Pytanie 5. Czy programy rewitalizacji będą podlegały jakiejkolwiek ocenie w procesie wdrażania RPO? Jeśli tak to czy np. wykonanie programu niezgodnego z ustawą może skutkować odebraniem/ nie przyznaniem dofinansowania?
               Zgodnie z Wytycznymi MIiR w sprawie rewitalizacji, IZ musi zastosować jakąś formę oceny LPR-ów w ramach RPO. Natomiast nie ma żadnej regulacji, która mówi, że LPR składany do oceny musi być skonstruowany zgodnie z ustawą (poza jedynym wyjątkiem, kiedy gmina do tej pory nie miała LPR-u i obecnie przystępuje do jego stworzenia. Jeśli gmina nie zdąży uchwalić LPR-u przed dniem wejścia w życie ustawy o rewitalizacji to wówczas będzie musiała przygotować ten dokument w zgodzie z ustawą).

               Pytanie 4. Rola mieszkańców i org. Pozarządowych?
               Jest to fundament nie tylko tworzenia LPR-u, ale całego procesu rewitalizacji. Zatem jeśli mieszkańcy i (jeśli istnieją) organizacje pozarządowe zostaną pozbawione możliwości uczestnictwa w procesie rewitalizacji to wówczas należy uznać, że rewitalizacja jest prowadzona niezgodnie z zasadami wynikającymi z Wytycznych MIiR w sprawie rewitalizacji oraz projektu ustawy o rewitalizacji.
               Pytanie 3. A właściwie czy są możliwości bezpośredniego wnioskowania ośrodki finansowe na działania rewitalizacyjne przez organizacje i grupy nieformalne?
               Katalog beneficjentów jest jasno sprecyzowany w SZOOP. Zatem organizacje pozarządowe jak najbardziej są wymienione jako jeden z typów beneficjentów natomiast grupy nieformalne nie z uwagi na brak posiadania osobowości prawnej co jest bezwzględnie potrzebne przy, np. podpisywaniu umowy o dofinansowanie.

               Pytanie 2. Czy w ramach rewitalizacji w procedurze konkursowej będzie mogła startować gmina która nie jest ujęta w strategii Śląskie 2020+ jako obszar przewidziany do rewitalizacji?
               Nie. Zgodnie z treścią SZOOP/RPO w ramach konkursu z poddziałania 10.3.3. mogą wziąć udział beneficjenci, którzy będą realizować projekty na terenie gmin wymienionych w Strategii Śląskie 2020, jako gminy wymagające rewitalizacji.

               Pytanie 1. Jakie są możliwości wsparcie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji?
               MIiR planuje ogłosić wespół z Urzędami Marszałkowskimi konkurs finansowany z PO PT 2014 – 2020, który będzie miał na celu właśnie sfinansowanie stworzenia LPR-ów.

                Bezpośredni link do zagadnienia:
                https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_z_ankiet_z_30_07_2015_dot__rewit

                Pytania zgłoszone przez uczestników zakwalifikowanych na spotkanie informacyjne dot. konkursów w ramach Poddziałań 9.2.1 i 9.2.2 RPO WSL 2014-2020, które odbyło się 23.05.2016 r.

                Pytanie 9. Czy w ramach projektu będzie można finansować wynagrodzenia dla personelu medycznego zatrudnionego w dziennym domu opieki dla seniorów, który powstałby w ramach projektu?
                W ramach projektów dotyczących usług społecznych możliwe jest także finansowane usług zdrowotnych, o ile są one niezbędne do zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W związku z powyższym możliwe jest finansowanie wynagrodzenia dla personelu medycznego zatrudnionego w dziennym domu opieki dla seniorów, który powstałby w ramach projektu. Należy mieć na uwadze, że wsparcie w zakresie usług społecznych powinno być realizowane zgodnie z zapisami Podrozdziału 6.2 – Usługi opiekuńcze i asystenckie w ramach PI 9iv, Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Ministra Rozwoju z dnia 3 marca 2016 r.
                Pytanie 8. Czy w ramach projektu możliwe jest sfinansowanie wyjść i wyjazdów dla seniorów przebywających w dziennym domu opieki dla seniorów, który zostałby utworzony w ramach projektu?IZ RPO 2014-2020 nie wyklucza, iż w ramach projektu będą mogły być realizowane w ograniczonym zakresie wyjścia i wyjazdy dla seniorów przebywających w dziennym domu opieki dla seniorów, jako działania uzupełniające, jeżeli Wnioskodawca uzasadni, że przyczyniają się one do realizacji celu projektu.Należy mieć jednak na uwadze, iż głównym przedmiotem projektu powinny być działania wykazane w Regulaminie konkursu w 3 typie projektu, tj. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:
                a. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi,
                b. usługi asystenckie lub opiekuńcze w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,
                c. usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób niesamodzielnych, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
                d. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii),
                e. usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako wsparcie uzupełniające projekty dotyczące usług asystenckich lub opiekuńczych.

                Pytanie 7. Czy projekt w ramach Podzdziałania 9.2.1 może być realizowany wyłącznie na wyznaczonym obszarze rewitalizacji?Wypełniając wymogi wynikające ze szczegółowego kryterium dostępu weryfikowanego na etapie oceny formalnej (Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR?) projekt powinien wynikać z Programu Rewitalizacji lub Wnioskodawca powinien wykazać, że projekt jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR.W przypadku, kiedy projekt wynika z Programu Rewitalizacji zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. (Załącznik ppkt 2 Koncentracja programu rewitalizacyjnego) co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach rewitalizacji. Do objęcia wsparciem można jednak dopuszczać także projekty rewitalizacyjne zlokalizowane poza tym obszarem, jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Zwłaszcza dotyczy to inicjatyw społecznych nakierowanych np. na aktywizację zawodową mieszkańców obszarów rewitalizacji, gdzie rozwiązania dedykowane ludności z obszaru rewitalizacji mogą być podejmowane poza obszarem rewitalizacji. Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły tych powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego.Natomiast w przypadku, gdy projekt jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR będzie sprawdzane, czy wskazany we wniosku o dofinansowanie projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został wybrany do dofinansowania (tj. co najmniej znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Śląskiego) lub czy projekt zakłada realizację działań infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR. W drugim omawianym przypadku nie obowiązuje wymóg, iż projekt musi być realizowany wyłącznie na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.
                Pytanie 6. W dokumentach naboru jest informacja, że świadczenia udzielane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mogą być zakwalifikowane jako wkład własny do projektu. Natomiast uczestnicy do których chcemy skierować wsparcie korzystają wprawdzie ze wsparcia w ramach ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (asystent rodziny - wsparcie niefinansowe), ale świadczenia pieniężne pobierają wyłącznie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Pytanie, czy wsparcie udzielane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej (np. zasiłki okresowe, zasiłki celowe) też może zostać uznane za wkład własny do projektu?
                Zgodnie z definicją wskazaną w obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny to środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu).W związku z powyższym wkład własny wnoszony przez beneficjenta powinien mieć bezpośredni związek z realizowanym projektem.
                Co do zasady, w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 wsparcie udzielane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej (np. zasiłki okresowe, zasiłki celowe) wypłacane uczestnikom projektu realizowanego w ramach Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne nie są wydatkiem niezbędnym do realizacji takiego projektu i w związku z powyższym nie powinny być wykazane jakowkład własny beneficjenta. Jednakże w przypadku, gdy Wnioskodawca wykaże, we wniosku o dofinansowanie, że wsparcie udzielane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej (np. zasiłki okresowe, zasiłki celowe) ma bezpośredni związek z realizowanym projektem, wsparcie to może zostać uznane za wkład własny do projektu.

                Pytanie 5. Czy mentora środowiskowego organizującego wsparcie w środowisku można wyposażyć w tablet, telefon komórkowy w celu utrzymywania kontaktu z grupą samopomocową - UP-centrum operacyjnym, jeżeli zatrudniony jest na umowę cywilno-prawną?
                Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 rozdział 6.16 pkt 12) koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu, tj. pracowników zatrudnionych w ramach zadań merytorycznych są kwalifikowalne w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem sekcji 6.12.1 ww. Wytycznych, wyłącznie w przypadku personelu projektu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu. W przypadku personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy w wymiarze poniżej ½ etatu lub na podstawie innych form zaangażowania, koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są niekwalifikowalne.
                Pytanie 4. Czy w przypadku braku połączeń komunikacyjnych lub rzadkiej ich częstotliwości można uwzględnić te osoby w kosztach kwalifikowanych: dowóz zorganizowany UP do punktów krótkookresowego pobytu dziennego?
                Dowóz uczestników jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie, o ile wynika ze specyfiki projektu, ma potwierdzenie w zadaniach oraz sytuacji problemowej grup docelowych.
                Pytanie 3. Czy dla UP korzystających z komunikacji publicznej w przypadku dojazdu do miejsc organizacji zdań projektowych kosztem kwalifikowanym będą bilety za przejazd?
                Dla uczestników projektu korzystających z komunikacji publicznej w przypadku dojazdu do miejsc organizacji zdań projektowych kosztem kwalifikowanym będą bilety za przejazd, o ile jest to potwierdzone specyfiką projektu np. opisem w punkcie B.11.2. Opis sytuacji problemowej grup docelowych objętych wsparciem oraz opis rekrutacji do projektu.
                Pytanie 2. W jakie przedmioty, sprzęt można wyposażyć Ośrodki Krótkookresowego Pobytu Dziennego? (sprzęt AGD, meble, sprzęt rtv, materiały dydaktyczne)
                Ośrodki Krótkookresowego Pobytu Dziennego można wyposażyć w środki trwałe oraz sprzęt niezbędny do realizacji projektu, wynikający z zapotrzebowania Wnioskodawcy. Należy pamiętać, iż jest to zakup w ramach środków trwałych, a zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, gdzie środki trwałe, ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu, dzielą się na:
                a) środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie pracowni, sprzęt AGD),
                b) środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia , materiały dydaktyczne), przy czym, w tym przypadku należy mieć na uwadze fakt, iż wydatki poniesione na zakup wskazanych środków trwałych, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu. W takim przypadku rozlicza się odpisy amortyzacyjne, zgodnie z sekcją 6.12.2 Wytycznych.
                Ponadto, w ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu w ramach naboru 9.2.1 oraz 9.2.2, nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.

                Pytanie 1. Czy katering/posiłek dla UP w Ośrodku Krótkookresowego Pobytu Dziennego jest kosztem kwalifikowanym?
                Catering/posiłek jest kosztem kwalifikowalnym zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu - Wykaz dopuszczalnych stawek „Taryfikator”.

                Pytania zgłoszone przez osoby zakwalifikowane na spotkanie warsztatowe dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16 w ramach poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Południowego,  które odbyło się 08.06.2016 r. w Bielsku-Białej

                Pytanie 6. Czy działania w ramach projektu mogą być realizowane przez kilka jednostek organizacyjnych gminy (np. przez ośrodek pomocy społecznej i dom pomocy społecznej)?
                Tak, działania w projekcie mogą być realizowane przez kilka jednostek organizacyjnych gminy np. przez ośrodek pomocy społecznej i dom pomocy społecznej (podmioty nieposiadające osobowości prawnej), którym gmina (posiadająca osobowość prawną) powierza realizację projektu na podstawie pełnomocnictw, upoważnień lub innych równoważnych dokumentów. Dane podmiotów realizujących projekt, powinny być wskazane w punkcie A.4 Podmiot realizujący projekt we wniosku o dofinansowanie projektu oraz wykazane w umowie o dofinansowanie projektu.
                Pytanie  5. Czy możliwe jest zlecenie realizacji wybranych działań w ramach projektu organizacji pozarządowej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
                Jeżeli tak, to czy we wniosku o dofinansowanie należy już wskazać jakie działania będą zlecane?
                Tak, możliwe jest zlecenie realizacji wybranych działań w ramach projektu organizacji pozarządowej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. We wniosku o dofinansowanie należy wskazać jakie działania będą zlecane, tj. w punkcie C1 ZADANIA W PROJEKCIE (ZAKRES RZECZOWY) należy umieścić informację o zlecaniu usługi merytorycznej oraz w punkcie C.2. ZAKRES FINANSOWY należy zaznaczyć odpowiedni check-box oraz opisać zlecenie usług merytorycznych w polu Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii. Ponadto należy mieć na uwadze, że wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie powinna przekraczać 30% wartości projektu chyba, że jest to uzasadnione specyfiką projektu i zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu.
                Pytanie 4. Czy wszystkie działania projektu muszą być realizowane w miejscach, które podlegały wcześniej rewitalizacji?
                Czy możliwe jest to, że część działań realizowana będzie w obiektach/miejscach, które nie zostały zrewitalizowane, a część w obiektach zrewitalizowanych?
                Warunkiem wystarczającym do uznania kryterium: Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR? (kryterium szczegółowe dostępu, weryfikowane na etapie oceny formalnej) za spełnione będzie wykazanie w projekcie, że część działań będzierealizowana w infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR. Pozostałe działania projektowe mogą być realizowane w obiektach/miejscach, które nie zostały zrewitalizowane.
                Pytanie 3. Czy osoby, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej mogą być objęte działaniami projektu?
                Jeżeli tak, to czy osoby te powinny zostać zobowiązane do ponoszenia odpłatności za korzystanie z działań projektu?
                Czy ewentualna odpłatność będzie wkładem własnym wnioskodawcy?
                Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16 (pkt. 2.1.18-2.1.20) w przypadku realizacji usług opiekuńczych i asystenckich Wnioskodawcy w regulaminie rekrutacji uwzględnią, że wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Korzystanie z usług asystenckich lub opiekuńczych jest możliwe również przez inne niż ww. osoby, przy czym Wnioskodawca jest zobowiązany do określenia kryteriów rekrutacji takich osób w regulaminie rekrutacji. Kryteria powinny uwzględniać w szczególności sytuację materialną osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych, rodzaj usług i specyfikę grupy docelowej. Decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej lub jej opiekunom usług asystenckich lub opiekuńczych każdorazowo powinna być poprzedzona indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby niesamodzielnej oraz opiekunów faktycznych tej osoby. Możliwa jest częściowa lub całkowita odpłatność za usługi asystenckie lub opiekuńcze, dla osób innych niż wskazane w pkt 2.1.18 Regulaminu konkursu, tj. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wówczas Wnioskodawca określa zasady odpłatności skorelowane z zasadami dotychczas stosowanymi. Zasady odpłatności uzależnione są w szczególności od sytuacji materialnej osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych, rodzaju usługi i specyfiki grupy docelowej. Stosowanie odpłatności w projekcie musi być zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu, przy czym odpłatności te stanowią wkład własny w projekcie.
                Pytanie 2. Czy w ramach cross-financingu możliwy jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego?
                Zgodnie z zapisami aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:
                a) zakupu nieruchomości,
                b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
                c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.
                W związku z powyższym zakup sprzętu rehabilitacyjnego nie stanowi wydatku w ramach cross- financingu.
                W przypadku zakupu sprzętu rehabilitacyjnego o wartości jednostkowej równej lub wyższej 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich wydatek stanowi środek trwały. Do kwalifikowalności zakupu środków trwałych stosuje się zapisy podrozdziału 6.12 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Należy również mieć na uwadze, iż w przypadku ogłoszonego konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16 wartość środków trwałych o wartości jednostkowej równej lub wyższej 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich i cross-finansingu nie mogą łącznie przekroczyć 10 % wydatków projektu.

                Pytanie 1. Czy w ramach Działań na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie, możliwe jest utworzenie w ramach projektu np. klubu środowiskowego dla osób starszych?
                Nie, utworzenie klubu środowiskowego dla osób starszych nie wpisuje się w działania z zakresu usług społecznych – jest działaniem z zakresu aktywnej integracji.W przypadku realizacji 4 typu projektu - Działań na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie, realizowane działania muszą być zgodne z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Należy mieć na uwadze, iż usługami społecznymi nie są usługi aktywnej integracji, o których mowa w ww. Wytycznych. W ramach konkursu realizowane mogą być usługi społeczne zgodnie z kierunkami określonymi w Rozdziale 6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych w ramach PI 9iv ww. Wytycznych.

                Pytania zgłoszone przez uczestników spotkania informacyjnego dot. naboru w ramach poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, które odbyło się w dniu 9.06.2016 r. w Gliwicach

                Pytanie 3. Czy w przypadku, kiedy podmiot w ramach swojej działalności prowadzi zarówno usługi zdrowotne, jak i społeczne (np. hospicjum), czy może samodzielnie realizować zarówno usługi zdrowotne, jak i usługi społeczne w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 9.2.1 lub Poddziałania 9.2.2 RPO WSL 2014-2020?
                Tak. Zgodnie z Regulaminami konkursów w ramach Poddziałań 9.2.1, 9.2.2 usługi społeczne to usługi realizowane przez beneficjentów niebędących podmiotami leczniczymi. Wśród potencjalnych projektodawców konkursu są jednak podmioty (np. hospicja), które w ramach swojej działalności prowadzą zarówno usługi zdrowotne, jak i społeczne, co wynika ze statutów lub innych dokumentów regulujących działalność ww. podmiotów. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 nie widzi przeciwskazań, aby tego typu podmioty mogły realizować projekty dotyczące usług społecznych lub obu typów usług (społecznych i zdrowotnych) i jednocześnie samodzielnie te usługi wykonywać.
                Pytanie 2. Czy w przypadku kiedy projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.2.1 lub Poddziałania 9.2.2 zakłada realizację usług opiekuńczych w miejscach stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego mogą być wspierane miejsca dla więcej niż 30 osób?
                W Regulaminach konkursów w ramach Poddziałań 9.2.1, 9.2.2 nie wskazano ograniczenia w liczbie osób objętych usługami opiekuńczymi w miejscach stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego. Takie ograniczenie, tj. do 30 miejsc zostało wskazane w przypadku usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia - miejsc całodobowego pobytu, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w domach pomocy społecznej. Niemniej jednak wszystkie usługi społeczne w projektach (jako usługi świadczone w społeczności lokalnej) muszą być świadczone w sposób:
                a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;
                b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;
                c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem;
                d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców.
                Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 rekomenduje, aby w przypadku realizacji usług opiekuńczych, liczba miejsc stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego nie przekraczała 30 osób. Jeżeli liczba ta będzie większa z wniosku o dofinansowanie powinno wynikać, iż są spełnione ww. warunki świadczenia usług.

                Pytanie 1. Czy wkład własny do projektu realizowanego w ramach Poddziałań 9.2.1 i 9.2.2 (typ 1 projektu: Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji(…)) mogą stanowić wynagrodzenia wypłacane rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?
                Tak. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mogą stanowić wkład własny do projektu. Wkład własny powinien być bezpośrednio związany z realizowanym projektem i przyczyniać się do realizacji jego celu oraz dotyczyć osób występujących w projekcie w charakterze uczestników.

                Pytania dotyczące konkursów nr: RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16; RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16; RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16; RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16

                Pytanie 13.
                Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z przygotowaniami do aplikowania o środki w konkursie RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 (ZIT) w ramach RPO WSL 2014-2020 zwraca się z prośbą o doprecyzowanie kwestii komplementarności projektów z EFS z EFRR. Jak należy rozumieć komplementarność w przypadku realizacji usług opiekuńczych lub asystenckich, które z reguły wykonywane są w miejscu zamieszkania, a miejsce to nie zostało wsparte z EFRR? Czy jeżeli wnioskodawca zakłada realizację kilku typów usług społecznych to każda z nich powinna być komplementarna z interwencją EFRR? Zakładamy, że część typów usług będzie realizowana w mieszkaniach socjalnych wspartych z EFRR (Poddziałanie 10.2.1 - ZIT), natomiast miejsce realizacji innych typów usług nie będzie związane z infrastrukturą współfinansowaną ze środków EFRR.
                W opisanej sytuacji warunkiem wystarczającym do uznania kryterium: Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR? (kryterium szczegółowe dostępu, weryfikowane na etapie oceny formalnej) za spełnione będzie wykazanie w projekcie, że część typów usług społecznych będzie realizowana w mieszkaniach socjalnych wspartych z EFRR (Poddziałanie 10.2.1 - ZIT), natomiast miejsce realizacji innych typów usług nie będzie związane z infrastrukturą współfinansowaną ze środków EFRR. Należy mieć na uwadze, iż z przedstawionego opisu komplementarności powinno jasno wynikać wzajemne powiązanie obu projektów.
                Jednocześnie należy pamiętać, że mieszkania socjalne nie należą do katalogu mieszkań wymienionych w typie projektu nr 2 - Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej możliwego do realizacji w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. Jednak realizacja usług społecznych (w ramach projektu z Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT) w mieszkaniach socjalnych – infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR (w ramach projektu z Poddziałania 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT) spełnia warunki uznania ww. projektów za komplementarne.

                Pytanie 12. Z uwagi na zapisy zawarte w Regulaminie konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16, które wskazują różne sposoby oceny LPR-ów, tj. (str. 64 Regulaminu) „Czy w przypadku gdy projekt wynika z Programu Rewitalizacji Program ten spełnia wymogi określone w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”?
                Weryfikowane będzie spełnianie przez Program Rewitalizacji wymogów określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
                Kryterium weryfikowane na podstawie opinii IZ RPO, która zweryfikuje zgodność cech i zawartości Programu Rewitalizacji z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w Programach Operacyjnych na lata 2014-2020
                lub
                Program Rewitalizacji został przygotowany /zaktualizowany ze wsparciem Ministra Rozwoju /Marszałka Województwa
                lub
                Program Rewitalizacji został przygotowany poprzez mechanizmy wsparcia instytucjonalnego oraz eksperckiego zaakceptowane przez IZ RPO
                lub
                Program Rewitalizacji został pozytywnie zweryfikowany na ocenie formalnej złożonego wcześniej wniosku dotyczącego tego samego rewitalizowanego obszaru.
                Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie deklaracji wnioskodawcy wskazanej w pkt. B.10 Uzasadnienie spełnienia kryteriów dostępu, horyzontalnych i dodatkowych.”
                proszę o informację czy istnieje możliwość złożenia w IOK wniosku o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu, w sytuacji gdy LPR Beneficjenta jest pozytywnie oceniony i przyjęty uchwałą na moment składania wniosku o dofinansowanie (w momencie ogłoszenia o planowanym naborze – LPR posiadał pozytywną ocenę formalną) ?
                Wskazany w definicji kryterium „Czy w przypadku gdy projekt wynika z Programu Rewitalizacji Program ten spełnia wymogi określone w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” zapis: Program Rewitalizacji został pozytywnie zweryfikowany na ocenie formalnej złożonego wcześniej wniosku dotyczącego tego samego rewitalizowanego obszaru dotyczy sytuacji, w której Program Rewitalizacji zostałby już wcześniej pozytywnie zweryfikowany na ocenie formalnej (dotyczy etapu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach konkursu).IZ prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczącychcech i elementów programów: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/wykaz_programow_rewitalizacji_wojewodztwa_slaskiego Wykaz ten jest prowadzony dla wszystkich pozytywnie ocenionych programów rewitalizacji niezależnie od sposobu ich weryfikacji. W przypadku Państwa Programu Rewitalizacji, uzyskał on dopiero pozytywną ocenę formalną IZ RPO WSL 2014-2020. Zgodnie z obowiązującymi „Zasadami wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” ocena programu rewitalizacji przebiega dwuetapowo i składa się z oceny formalnej (1 etap) i oceny merytorycznej (2 etap).
                Ponadto w przypadku uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej IZ RPO WSL 2014-2020 programu rewitalizacji, który został złożony do oceny przed jego przyjęciem przez radę gminy, musi on zostać przyjęty przez radę gminy, aby informacja o pozytywnej ocenie programu rewitalizacji została umieszczona ww. wykazie programów rewitalizacji na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w zakładce poświęconej rewitalizacji.
                W związku z powyższym nie została zakończona ocena Państwa Programu rewitalizacyjnego. Program ten nie spełni kryterium „Czy w przypadku gdy projekt wynika z Programu Rewitalizacji Program ten spełnia wymogi określone w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” – gdyż, jako program oceniany w odrębnej procedurze ustanawianej przez IZ RPO WSL 2014-2020 , musiałby być przez nią pozytywnie oceniony przed dniem ogłoszenia konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16, tj. dniem 28 kwietnia 2016 r.

                Pytanie 11. Wnioskodawcą projektu będzie Szpital Psychiatryczny (…), jednostka Powiatu (…). Projekt będzie polegał na utworzeniu Zespołu Wyjazdowego do prowadzenia terapii w środowisku pacjenta – osób ze schorzeniami psychicznymi (będą to usługi zdrowotne realizowane w ramach typu 5) oraz na realizacji działań społecznych – typ 3 bądź 4 (specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z rozporządzeniem ministra polityki społecznej w tej sprawie). Do zadań związanych z działaniami społecznymi szpital wyłoni jednostkę świadczącą usługi społeczne, która to jednostka będzie Partnerem projektu.
                Czy w świetle powyższych informacji Wnioskodawcą niniejszego projektu może być szpital lub czy Beneficjentem może być Powiat (…), a Szpital Psychiatryczny może być realizatorem projektu?
                Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Ministra Rozwoju z dnia 3 marca 2016 r.: „Dla zapewnienia demarkacji pomiędzy usługami społecznymi a usługami zdrowotnymi, które są przedmiotem odrębnych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju, IZ RPO przyjmuje, że usługi społeczne to usługi realizowane przez beneficjentów niebędących podmiotami leczniczymi. W ramach projektów dotyczących usług społecznych, w szczególności usług opiekuńczych, IZ RPO umożliwia finansowanie usług zdrowotnych, o ile usługi te są niezbędne do zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.” (Podrozdział 6.1 punkt 1 niniejszych wytycznych).
                Zgodnie z interpretacją uzyskaną z Ministerstwa Rozwoju w Warszawie w dniu 18.05.2016 r. jeżeli projekt realizuje zarówno usługi społeczne, jak i zdrowotne, to beneficjent musi spełniać jednocześnie warunki określone w obydwu wytycznych, zarówno w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, jak i w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. W związku z tym, beneficjentem takiego projektu nie może być podmiot leczniczy, gdyż jest to niezgodne z wytycznymi dot. włączenia społecznego. Podmiot leczniczy może natomiast być partnerem w projekcie. Należy zaznaczyć, że „beneficjent” to podmiot, z którym podpisywana jest umowa o dofinansowanie projektu. Partner nie jest beneficjentem, czyli może nim być podmiot leczniczy i nie będzie to sprzeczne z wytycznymi.W analizowanym przypadku, gdyby beneficjentem był Powiat (…), Szpital psychiatryczny, jako jednostka organizacyjna Powiatu (…) nie może być partnerem tego projektu.
                Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w opinii IZ RPO WSL 2014-2020, Szpital Psychiatryczny, jako jednostka posiadająca osobowość prawną, nie może być też realizatorem projektu. Ewentualne dopuszczenie w roli realizatora podmiotu posiadającego osobowość prawną nie wpisuje się w założenia i konstrukcje systemu wdrażania funduszy unijnych. Rola realizatora może zostać powierzona jednostkom, które nie mają osobowości prawnej i nie mogą same być beneficjentem i zawrzeć skutecznie umowy o dofinansowanie.W związku z tym, w opinii IZ RPO 2014-2020, należałoby jeszcze raz przeformułować główne założenia projektu, tak aby były one zgodne z powyższymi wyjaśnieniami.

                Pytanie 10. W związku z konkursem RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16 zwracam się z zapytaniem czy dopuszczacie Państwo regranting, jako formę zadań zleconych w projektach w ramach powyższego naboru? Czy wydatki przeznaczone na regranting stanowić będą koszty kwalifikowalne?
                W ramach ogłoszonych konkursów nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16, RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16, RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16, RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 nie przewidziano możliwości regrantingu.
                W przypadku, gdyby IZ RPO WSL 2014-2020 przewidziała w ramach ogłaszanego konkursu regranting, informacja w przedmiotowym zakresie zostałaby wskazana w Regulaminie konkursu.

                Pytanie 9. Czy kosztem bezpośrednim kwalifikowalnym jest zakupu następującego wyposażenia do miejsc krótkookresowego pobytu dziennego: Zakup stolików i krzeseł z podłokietnikami, balkonika ułatwiającego poruszanie się Zakup szaf na potrzeby przechowywania materiałów i wyposażenia służącego uczestnikom Zakup regałów/gablot ekspozycyjnych, Zakup wieszaków metalowych na odzież wierzchnią, Zakup czajników bezprzewodowych, Zakup naczyń (kubki, sztućce, talerzyki) -zaparzenie herbaty, zjedzenie drugiego śniadania
                Zakup herbaty, wody, kawy, cukru, itp(UP będą przebywać powyżej 4 godz. w ośrodkach) Zakup środków czystości: (ścierki, płyny, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, itp.).
                Wykazane przez Państwa wydatki wpisują się w katalog przykładowych kosztów bezpośrednich projektu, przy założeniu, że są to zakupy niezbędne do realizacji celów projektu, są ściśle zawiązane z realizacją zadania merytorycznego - miejsca krótkookresowego pobytu dziennego oraz spełniają pozostałe warunki uznania wydatków za kwalifikowalne określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
                Pytanie 8. Czy w jednym wniosku można połączyć dwa typy projektów:
                Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:
                a) wsparcie dla tworzenia nowych miejsc w funkcjonujących placówkach w połączeniu
                z rozszerzeniem oferty wsparcia lub tworzenie nowych placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą (np. świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe),
                b) wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości usług realizowanych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, w tym kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, czyli zostaną zrealizowane działania na rzecz rozwoju i wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej oraz działania na rzecz poszerzenia oferty ośrodka wspierania dziecka i rodziny?
                Tak. W ramach konkursu nie ograniczono możliwości łączenia w jednym wniosku kilku typów projektów.
                Pytanie 7. Jak mają się nazywać zadania projektowe? Czy właściwy jest podział zadań na np.: na wsparcie i rozwój pieczy, działania Ośrodka, wkład własny?
                W pkt. C.1 wniosku o dofinansowanie należy zdefiniować krótką nazwę zadania adekwatną do podejmowanych w ramach tego zadania działań. W związku z tym powinna ona charakteryzować realizowane wsparcie (np. wsparcie i rozwój pieczy zastępczej, realizacja usług wsparcia rodziny), a nie określać źródła finansowania wydatków (nieprawidłowa jest więc nazwa zadania - wkład własny).
                Pytanie 6. Jakie należy zastosować wskaźniki?
                Główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel projektu (w przypadku wskaźników rezultatu) lub przewidziane w nim działania (wskaźniki produktu) zostały zrealizowane, tj. kiedy można uznać, że zidentyfikowany we wniosku o dofinansowanie problem został rozwiązany lub złagodzony, a projekt zakończył się sukcesem.
                W trakcie realizacji projektu wskaźniki powinny ponadto umożliwiać mierzenie jego postępu względem celu projektu.
                Dla konkursu RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 wskaźnikami obligatoryjnymi dla wszystkich Projektodawców (według Załącznika nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 kwiecień 2016 r. - Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań) są:
                Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:
                Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu;
                Wskaźnik produktu:
                Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie;
                Wskaźnikami obligatoryjnymi dla Wnioskodawców realizujących 5 typ projektu (Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020) są:
                Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
                Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu;
                Wskaźnik produktu:
                Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie.

                Wskaźnikiem rekomendowanym do uwzględnienia w projekcie, szczególnie w przypadku projektów, w których aktywizowani będą opiekunowie osób niesamodzielnych (np. w ramach usług opiekuńczych lub asystenckich świadczonych w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego) jest:
                Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:
                Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu.

                Pytanie 5. Czy powiat może złożyć na ten sam nabór dwa różne projekty: jeden dot. pieczy drugi mieszkalnictwa wspieranego?
                Nie ma ograniczeń dotyczących ilości składanych wniosków o dofinansowanie, ale zaleca się składanie kompleksowego wniosku obejmującego różne typy usług.
                Pytanie 4. Czy mimo, ze OŚWDIR jest jednostką organizacyjna powiatu, tak samo jak PCPR, czy możliwe jest aby to PCPR był realizatorem działań wskazanych we wniosku, przy współpracy Ośrodka?
                Projektodawcą w takim przypadku jest zawsze Powiat, który może wskazać we wniosku o dofinansowanie dwóch Realizatorów projektu. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że wszystkie jednostki organizacyjne powiatu muszą być wpisane do wniosku o dofinansowanie, a następnie do umowy o dofinansowanie projektu.
                Pytanie 3. Jakie wskaźniki dot. mieszkań chronionych?
                Liczbę osób, jakie otrzymały wsparcie w ramach mieszkań chronionych należy wykazać w ramach wskaźnika produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie. Natomiast w ramach wskaźnika: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu należy wskazać liczbę miejsc utworzonych w ramach projektu w mieszkaniach chronionych, ponieważ Projektodawca ma obowiązek zachowania trwałości tych miejsc.
                Pytanie 2. Czy dziś można złożyć projekt, a początek jego realizacji dopiero w II połowie 2017 r. ?
                Tak. Projekt może zostać złożony dzisiaj, a realizacja może rozpocząć się w II połowie 2017 r. Należy jednak pamiętać, że termin zakończenia realizacji projektu nie może wykraczać poza 31.12.2018 r.
                Pytanie 1. Część E wniosku, jakie są mierzalne wskaźniki dla projektu typu 1?
                Wskaźniki : Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie i Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu.
                Wartość należy określić w zależności od zaplanowanych form wsparcia. Pomocniczo można skorzystać z tabeli na stronie 39 Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/konkursy_9_2_1_zit_9_2_2_rit_2016_06_24

                 Pytanie 9. „W związku z planowanym aplikowaniem o środki w ramach konkursu 9.2.5 Miasto Wodzisław Śląski wnosi zapytanie o sposób interpretacji jednego z kryteriów szczegółowych dodatkowych: "Projekt zakłada wsparcie co najmniej czterech usług wsparcia rodziny" - wg słowniczka pojęć zawartego na stronie 9 Regulaminu konkursu jest mowa o tym, że zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej taką usługą będzie przykładowo: praca z rodziną, w tym w szczególności asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacja. Pytanie: czy jeżeli Beneficjent w ramach projektu zaplanuje działania z asystentury rodzinnej, konsultacji, terapii i mediacji to zrealizuje 4 usługi czy 1, gdyż wszystkie działania są w ramach szerszej usługi związanej z pracą z rodziną. Proszę o rozwianie wątpliwości”.
                 W celu spełnienia kryterium dodatkowego: „projekt zakłada realizację co najmniej czterech usług wsparcia rodziny” projektodawca we wniosku o dofinansowanie powinien wskazać, jakie usługi będą realizowane zgodnie z rodzajem usług wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (rozdział 3, pkt 24 c*). Za usługę wsparcia rodziny należy rozumieć w szczególności:
                 - asystenturę rodzinną,
                 -
                 konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,
                 -
                 terapię,
                 -
                 mediację,
                 -
                 usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla rodzin z dziećmi,
                 -
                 pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
                 - organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”,
                 -
                 pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, w tym poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej,
                 - pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających.

                  Pytanie 8. Czy wydatki na takie urządzenia jak (patrz niżej) zostaną uznane za wydatek kwalifikowany?

                 - koncentrator tlenu

                 - specjalistyczne łóżka dla os. leżących
                 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ocena kwalifkowalności poniesionego wydatku dokonywania jest przede wszystkim w trakcie realizacji projektu, poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli projektu. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest wstępna ocena kwalifikowalności planowanych wydatków. Mając na uwadze zapisy w/w Wytycznych wydatek można uznać za kwalifikowany pod warunkiem, iż spełnia łącznie min. następujące warunki – jest niezbędny do realizacji celów projektu, został poniesiony w związku z jego realizacją oraz został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
                 W przedstawionym pytaniu nie zawarto informacji, na podstawie których można jednoznacznie stwierdzić, iż wskazane wydatki są niezbędne dla realizacji zadania merytorycznego, wpływają na realizację celu projektu oraz wskaźników obligatoryjnych dla programu. Co do zasady środki trwałe i cross financing mogą stanowić łącznie nie więcej niż 10% wydatków projektu, a w ramach przedmiotowego konkursu nie przewidziano zamkniętego katalogu środków trwałych.  

                 Pytanie 7. W ramach świadczenia usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologię planowany jest zakup oprogramowania, monitorującego aktualny stan os. niesamodzielnej. Przykładowo w przypadku wezwania pomocy, opiekun jest w stanie stwierdzić jakie leki przyjmuje dana osoba. Czy w związku z powyższym zakup komputera/laptopa znajdującego się w siedzibie realizatora, niezbędnego do obsługi takiego oprogramowania będzie wydatkiem kwalifikowalnym? Również czy wydatkiem kwalifikowalnym będzie koszt zainstalowania i obsługi oprogramowania?

                 Pytanie 6. Ponadto czy wydatkiem kwalifikowalnym będzie zakup monitora wraz z mobilnym monitoringiem, służącym do podglądu czy dane wezwanie do pomocy jest uzasadnione?

                 Pytanie 5. Czy wydatkiem kwalifikowalnym będzie koszt zainstalowania i obsługi systemu związanego z monitoringiem?

                 Odpowiedź (dotyczy pytań 5-7):
                 Na podstawie informacji przedstawionych w pytaniach, w ramach rozwoju usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie (typ 2 projektu, ppkt „c” Regulaminu konkursu) wskazane wydatki będą mogły zostać uznane za koszty kwalifikowane pod warunkiem wykazania, iż są one niezbędne dla realizacji zadania merytorycznego, w sposób niebudzący wątpliwości wpływają na realizację celu projektu, wskaźników oraz spełniają warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

                 Pytanie 4. Czy obecnie priorytetem dla Urzędu Marszałkowskiego WŚl. (patrząc pod kątem 9.2.5) są osoby z danej grupy wiekowej, przykładowo po 70-roku życia lub osoby z konkretną przypadłością?
                 Konkurs RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15 nie preferuje osób w konkretnej grupie wiekowej. Wybór grupy docelowej jest powiązany z typem projektu i powinien odpowiadać na zdiagnozowane przez Wnioskodawcę problemy. Grupami docelowymi/ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach konkursu RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15 (2 typ projektu), zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych 2014-2020, są osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. Realizacja usług opiekuńczych i asystenckich istotna jest również jako działanie wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi i umożliwiające im funkcjonowanie społeczne, zawodowe lub edukacyjne.

                 Pytanie 3. Czy możliwe jest złożenie wniosku w partnerstwie z instytucją z innego regionu, przykładowo z Mysłowic, a w związku z tym podział środków byłby połączony dla m. Katowice i m. Mysłowice (600,000 PLN + 300,000 PLN)?
                 Nie ma takiej możliwości. Zgodnie z kryterium dostępu „w przypadku typu projektu 2 projekt obejmuje swoim zasięgiem teren jednego powiatu albo miasta na prawach powiatu; jednocześnie wnioskodawca zapewni dostęp do wsparcia mieszkańcom wszystkich gmin z obszaru danego powiatu” nie ma możliwości łączenia środków przeznaczonych na dane miasto/powiat w ramach jednego projektu.

                 Pytanie 2. Czy wydatkiem kwalifikowanym będzie realizacja usług pobytu dziennego?
                 Konkurs RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15 nie obejmuje tworzenia miejsc opieki w istniejących lub nowo tworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi. 

                 Pytanie 1. Czy w ramach konkursu 9.2.5 występują ograniczenia dot. zarządzania projektem?
                 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty zarządzania projektem stanowią koszty pośrednie i są rozliczane z wykorzystaniem stawek ryczałtowych:
                 a)      25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie,
                 b)      20% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie,
                 c)      15% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie,
                 d)      10% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln PLN.

                 Pytania ze spotkania informacyjnego z 16 grudnia 2015 r.

                 Pytanie 3. Prosiłabym o wyjaśnienie czy w ramach typu operacji A wskazane działania można rozumieć jako ROZLACZNE tzn. wsparcie dla tworzenia nowych miejsc w funkcjonujących placówkach w połączeniu z rozszerzeniem oferty wsparcia lub tworzenie nowych placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży LUB rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą (np. świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe)?
                 Tak, wskazane działania można rozumieć rozłącznie. Możliwa jest realizacja projektu obejmująca:
                 - tworzenie nowych miejsc w funkcjonujących placówkach w połączeniu z rozszerzeniem oferty wsparcia
                 lub
                 -tworzenie nowej placówki oferującej wsparcie dla dzieci i młodzieży
                 lub
                 - rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą.

                 Pytanie 2. Czy kryterium dostępu szczegółowe c) Wnioskodawca po zakończeniu projektu utrzyma miejsca świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich utworzonych w ramach projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu ma zastosowanie do projektu typu operacji 1, w którym planowane jest rozszerzenie oferty wsparcia świetlicy środowiskowej?
                 Wskazane kryterium nie dotyczy projektów typu 1, tj. na działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny. W ramach 1 typu projektów beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości po zakończeniu realizacji projektu w przypadku utworzenia nowej placówki wsparcia dziennego.

                 Pytanie 1. Uprzejmie proszę o informację, czy w ramach konkursu 9.2.5 lub 9.3.1, podmiot będący przedsiębiorcą, może ubiegać się o wsparcie na utworzenie lub rozwój domu pomocy społecznej. Jeżeli tak, to uprzejmie proszę o informację, jakie wydatki są kwalifikowane w ramach konkursu.
                 Konkurs RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15 nie obejmuje tworzenia miejsc opieki w istniejących lub nowo tworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi. Podmioty prowadzące opiekę instytucjonalną, tj. placówki opiekuńczo-pobytowe mogą finansować działania pozwalające na rozszerzenie oferty o prowadzenie usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych poza ośrodkiem.
                 Przedmiotem konkursu RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15 jest wspieranie przedsiębiorczości społecznej. W ramach konkursu, o dofinansowanie projektu mogą wystąpić wyłącznie podmioty funkcjonujące jako Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej posiadające akredytacje MPiPS, które jako operatorzy środków finansowych będą świadczyć usługi na rzecz przedsiębiorstw społecznych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej. Nie ma zatem możliwości wspierania tworzenia domów opieki społecznej.

                  Pytania ze spotkania informacyjnego z 30 grudnia 2015 r.

                 Pytanie 2. Czy w przypadku rozliczania jako wkład własny częściowo kosztów personelu projektu wykazywanego w kosztach pośrednich np. koordynator projektu/ praca wolontariusza konieczne jest uzasadnienie metodologii wyliczenia kwoty wynagrodzeń ww. osób jako wkład wlany czy wystarczy informacja ze kwota odpowiadająca 7% wysokości budżetu finansowana będzie w ramach kosztów pośrednich?
                 W przypadku kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, zgodnie z obowiązującą stawką ryczałtową wskazaną w Umowie o dofinansowanie, wykazanie wkładu własnego polega na potrąceniu odpowiedniej części kwoty przeznaczonej na koszty pośrednie, którą Beneficjent poniesie ze środków własnych. Stosowna informacja, tj. na temat poziomu ww. przewidzianego w ramach kosztów pośrednich wkładu własnego, winna znaleźć się we wniosku o dofinansowanie.
                 Ponadto, wkład własny musi zostać zapewniony na etapie aplikowania o środki unijne. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego na poziomie wymaganym w dokumentacji konkursowej. Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek prawidłowego oszacowania wkładu własnego. Sposób wyliczenia wkładu własnego jest określony w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

                 Pytanie 1. Czy szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez związek wyznaniowy może zostać partnerem w projekcie w ramach podziałania 9.2.5, w którym liderem jest jednostka samorządu terytorialnego, a ściślej – ośrodek pomocy społecznej?
                 W ramach poddziałania 9.2.5 partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie wskazane w Regulaminie konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15. Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z zapisami art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2014 poz. 1146). Ponadto realizacja projektów partnerskich w ramach RPO WSL 2014-2020 wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
                 1)      posiadania lidera partnerstwa (partnera wiodącego), który jest jednocześnie Beneficjentem projektu (stroną umowy o dofinansowanie),
                 2)      uczestnictwa partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie,
                 3)      adekwatności udziału partnerów, co oznacza odpowiedni udział partnerów w realizacji projektu (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom).

                 Pytania ze spotkania informacyjnego z 5 stycznia 2016 r.

                 Pytanie 5. Czy w przypadku wprowadzenia nowej formy usług tj. teleopieki – określając wzrost wskaźnika można przyjąć , że w 2014, 2015 ze względu na fakt, iż nie było takiej formy opieki proponowanej w Katowicach wartość wskaźnika uznać za „O” – tym samym jeśli planuje się wprowadzić tę formę opieki w ramach projektu w 2016 i np. stworzyć 10 miejsc (rozumianych jako liczbę świadczących tę usług opiekunek) wartość wskaźnika w wyniku realizacji projektu wzrośnie z O do 10. W Katowicach są dotychczas świadczone usługi opiekuńcze bez wykorzystania nowoczesnych technologii.
                 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 usługa opiekuńcza w formie teleopieki może być wliczona do wskaźnika: „liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”, jeżeli zostaną spełnione nw. warunki:
                 1. zwiększy się liczba miejsc świadczenia usług opiekuńczych prowadzonych przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu,
                 2. wsparcie w ramach projektu nie spowoduje zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług opiekuńczych przez beneficjenta,
                 3. środki w ramach projektu nie zastąpią dotychczasowego finansowania przez beneficjenta usług opiekuńczych.

                 Jeżeli zostaną spełnione wszystkie ww. przesłanki, we wskaźniku rezultatu „liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu” w wartości docelowej wskaźnika należy wpisać wartość, jaką chce osiągnąć wnioskodawca dzięki realizacji projektu (w tym przypadku – 10 - jeśli projekt będzie obejmował tylko opisaną usługę teleopieki). Natomiast wartość bazowa wskaźnika stanowi stan wyjściowy przed realizacją projektu i nie jest uwzględniana w jego wartości docelowej. Wartość ta powinna odzwierciedlać doświadczenie wnioskodawcy na rzecz danej grupy docelowej. W wartości bazowej należy zatem ująć liczbę wszystkich miejsc świadczenia usług opiekuńczych przez wnioskodawcę przed złożeniem wniosku.

                 Pytanie 4. Czy usługą opiekuńczą (w przypadku realizacji projektu typu drugiego przez instytucję zarejestrowaną w Katowicach, ale świadczącą swoje usługi dla mieszkańców całego woj. Śląskiego) muszą być objęci jedynie podopieczni zarejestrowani/zameldowani w Katowicach?
                 Skierowanie projektu do grup docelowych z obszaru województwa śląskiego (w przypadku osób fizycznych pracują, uczą lub zamieszkują one na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego) jest jednym z kryteriów ogólnych weryfikowanych na etapie oceny merytorycznej. Ze względu na pilotażowy charakter przedmiotowego konkursu i zapewnienie równego dostępu do usług:
                 -
                 wyodrębniono pulę środków na projekty z zakresu usług opiekuńczych i asystenckich dla każdego z powiatów/miast na prawach powiatu województwa śląskiego oraz:
                 -
                 ograniczono zasięg projektu poprzez wprowadzenie szczegółowego kryterium dostępu weryfikowanego na etapie oceny merytorycznej - „W przypadku typu projektu nr 2 projekt obejmuje swoim zasięgiem teren jednego powiatu albo miasta na prawach powiatu. Jednocześnie Wnioskodawca zapewni dostęp do wsparcia mieszkańcom wszystkich gmin z obszaru danego powiatu - kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku - projektodawca ma obowiązek umożliwić równy dostęp (m.in. poprzez rekrutację i działania informacyjne) mieszkańcom wszystkich gmin z terenu powiatu. Nie oznacza to, że ostateczne wsparcie musi być świadczone na terenie każdej gminy”.

                 Pytanie 3. Czy Hospicjum posiadające status OPP, nr KRS, REGON, NIP, nie prowadzące zarówno działalności gospodarczej oraz nie prowadzące odpłatnej działalności pożytku publicznego, podlega pod pomoc publiczną oraz pomoc de minimis?
                 W odpowiedzi na Państwa pytanie, trzeba zwrócić szczególną uwagę, iż ustalenie, czy w danym przypadku pomoc publiczna/pomoc de minimis wystąpi, wymaga indywidualnej analizy. Uwzględnić należy bowiem to, jakie wsparcie i jakiemu podmiotowi jest oferowane. W analizie konkretnego przypadku pomocnym może być tzw. test pomocy publicznej. Trzeba wyraźnie wskazać, iż wszystko zależy od tego, czy dane wsparcie w ramach projektu będzie udzielone podmiotowi, który jest przedsiębiorcą i prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu prawa pomocy publicznej. W tym zakresie, w oparciu o orzecznictwo Sądu oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyjęto, iż pojęcie przedsiębiorcy powinno być rozumiane bardzo szeroko, obejmuje ono bowiem swym zakresem wszelkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od ich formy prawnej i źródeł finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy. Przy tak szeroko zakreślonych ramach definicji przedsiębiorcy podstawowe znaczenie ma rodzaj prowadzonej przez podmiot działalności. Przez działalność gospodarczą należy rozumieć, zgodnie z orzecznictwem sądów Unii Europejskiej, oferowanie towarów i usług na rynku. Uznane zostało ponadto, iż pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, dystrybucyjnej, jak i usługowej. Nie jest przy tym istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, w związku z czym działalność gospodarczą, w rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej, prowadzić mogą także różnorodne podmioty typu non-profit (np. orzeczenie z dnia 21 września 1999 r. w sprawie Albany, C-67/96). Przy ocenie charakteru danej działalności sądy Unii Europejskiej kierują się możliwością występowania na określonym rynku rzeczywistej lub potencjalnej konkurencji ze strony innych podmiotów.
                 Każdy przypadek udzielania pomocy de minimis powinien zostać poddany odrębnej analizie. Przyznanie pomocy publicznej/pomocy de minimis uzależnione jest od rodzaju prowadzonej działalności. W związku z tym nie jest możliwe podmiotowe wyłączenie określonych odbiorców wsparcia spod reguł pomocy publicznej, ponieważ tego typu podejście nie jest zgodne z obowiązującym stanem prawnym oraz praktyką orzeczniczą. Wykluczenie pomocy wymaga analizy konkretnych warunków udzielania wsparcia. Analiza także powinna dotyczyć tego, czy pozostałe przesłanki wystąpienia pomocy publicznej/pomocy de minimis zostały spełnione.
                 Jednocześnie IZ RPO informuje, iż w Instrukcji wypełniania wniosku do konkursu 9.2.5 zał. nr 2, str. 16 określono definicje przedsiębiorstwa w ujęciu funkcjonalnym. Z kolei, w punkcie 4.13 Regulaminu konkursu zamieszczono najważniejsze informacje, jakie należy wziąć pod uwagę, przy ustalaniu czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej/pomocy de minimis.

                 Pytanie 2. Czy ww. instytucja może realizować projekt typu 2 – usługi specjalistyczne z naciskiem na opiekę zdrowotną w środowiskowej formule (usługi nie refundowane przez NFZ – przykładowo: wsparcie terapeutyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, porady psychologiczne).
                 Planując działania z zakresu usług opiekuńczych, należy kierować się zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2015 poz. 163 z późn. zm.). Zgodnie z art. 50, ust. 3 i 4 ww. ustawy „usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym”
                 Pytanie 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu w Regulaminie konkursu 9.2.5., gdzie dla 1 typu projektu istnieje zapis:
                 2.1.1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji , w tym:
                 a. wsparcie dla tworzenia nowych miejsc w funkcjonujących placówkach w połączeniu z rozszerzeniem oferty wsparcia ...
                 Następnie w punkcie 2.1.19. Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego jest możliwe wyłącznie, pod warunkiem:
                 a. zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub
                 b. rozszerzenia oferty wsparcia.
                 W ramach konkursu RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15 w przypadku projektów dotyczących wsparcia istniejących placówek wsparcia dziennego, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, należy zwiększyć liczbę miejsc funkcjonujących w ramach danej placówki lub rozszerzyć ofertę wsparcia. Oznacza to, że zapisy w pkt 2.1.19 regulaminu konkursu mogą być traktowane rozłącznie.

                 Pytania ze spotkania informacyjnego z 13 stycznia 2016 r.

                 Pytanie 2. Prosimy o wyjaśnienia dotyczące zapisów dokumentacji konkursowej projektu 9.2.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dotyczące możliwości angażowania zasobów lokalowych w projekcie. Na 16 stronie regulaminu, poniżej wyróżnionych typów projektu możliwych do realizacji, możemy wyczytać:

                 „W ramach konkursu nie dopuszcza się możliwości składania projektów na tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowo tworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową oraz na działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego.”

                 Jednakże w kolejnych fragmentach dokumentu możemy wyczytać:

                 pkt 2.1.4: „Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie dla usług opiekuńczych prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych prowadzonych przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Liczba miejsc świadczenia usług opiekuńczych jest zwiększana wyłącznie w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, rozumianych zgodnie z definicją zawartą w punkcie 26 Słownika pojęć.

                 pkt. 2.1.18 „Wsparcie dla usług asystenckich prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług asystenckich prowadzonych przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Liczba miejsc świadczenia usług asystenckich jest zwiększana wyłącznie w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności.”

                 Liczba miejsc pojawia się też w tabeli pod opisem wskaźników na stronie 34.

                 W wyniku odbytej rozmowy telefonicznej udało się ustalić, że zgodnie z definicją na stronie 4 regulaminu, jako miejsce może być rozumiana osoba, która świadczy usługi społeczne, a zapisy w tabeli stanowią przykład i niekoniecznie są możliwe do realizacji w ramach projektu.

                 Czy jednak oznacza to, że w ramach projektu nie można utworzyć lub zaangażować żadnych zasobów lokalowych – które stanowiłyby miejsca świadczenia usług społecznych wpisujących się w założenia projektu?

                 Czy z przedstawionych powyżej zapisów konkursowych wynika, że w ramach projektu typu 2 zaoferować można tylko usługi asystenckie lub opiekuńcze pełnione „w terenie” (np. w domach podopiecznych)?

                 Czy projekt nie może przewidywać poszerzenia oferty instytucji oferującej usługi społeczne?

                 Prosimy o wyjaśnienia, gdyż zacytowany zapis ze strony 16 regulaminu wydaje nam się być trudny do pogodzenia z ideą projektu i sprzeczny z dalszymi zapisami regulaminu.
                 W ramach przedmiotowego konkursu zostały wyłączone typy projektów z zakresu działań na rzecz rozwoju mieszkalnictwa wspieranego oraz tworzenia miejsc opieki w istniejących lub nowo tworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej (2 typ projektu). Jednocześnie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz Regulaminem konkursu (pkt 2.1.4, 2.1.8) realizacja projektu musi prowadzić do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich prowadzonych przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Co ważne, liczba miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich jest zwiększana wyłącznie w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, rozumianych zgodnie z definicją zawartą w punkcie 26 Słownika pojęć Regulaminu konkursu i uwzględniających wyłączenie tworzenia miejsc opieki w istniejących lub nowo tworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową.
                 Należy podkreślić, że miejsce świadczenia usług społecznych, zgodnie z informacją na str. 34 Regulaminu konkursu, należy rozumieć wg definicji opisanej w punkcie 9 Słownika pojęć, tj. jako:
                 a)      miejsce wsparte ze środków EFS, na którym świadczona jest usługa społeczna lub miejsce gotowe do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu;
                 b)      osobę, np. asystenta czy opiekuna osób niesamodzielnych, która otrzymała wsparcie   z EFS lub której wynagrodzenie jest finansowane ze środków projektu, świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu.

                 Wybór i określenie wartości wskaźnika związanego z miejscem świadczenia usług społecznych powinny bezpośrednio wynikać z działań zaplanowanych w projekcie. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 usługa opiekuńcza/asystencka może być wliczona do wskaźnika: „liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”, jeżeli zostaną spełnione nw. warunki:
                 1. zwiększy się liczba miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich prowadzonych przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu,
                 2. wsparcie w ramach projektu nie spowoduje zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług opiekuńczych/asystenckich przez beneficjenta,
                 3. środki w ramach projektu nie zastąpią dotychczasowego finansowania przez beneficjenta usług opiekuńczych/asystenckich.

                 Przedmiotowy konkurs nie wyklucza poszerzenia oferty instytucji oferującej usługi społeczne oraz zaangażowania zasobów lokalowych, o ile jest to zgodne z zapisami Regulaminu konkursu, a usługa będzie miała charakter usługi świadczonej w lokalnej społeczności, o której mowa w definicji 26 Słownika pojęć. Tym samym zapisy konkursu nie ograniczają projektu typu 2 do usług asystenckich lub opiekuńczych pełnionych w miejscu zamieszkania.

                 Pytanie 1. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące konkursu z poddziałania 9.2.5 RPOWSL:

                 - Czy są określone maksymalne lub rekomendowane stawki kosztów kwalifikowanych projektu na 1 uczestnika?

                 - W załączniku nr 6 do Regulaminu (Taryfikator) określone zostały dopuszczalne stawki godzinowe dla następującego personelu:

                 * Asystent osobisty – 35 zł

                 (Pozycja obejmuje także asystenta osoby niepełnosprawnej, który, zgodnie ze Standardem udzielania wsparcia w postaci usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej opracowanym przez WUP Katowice, ma wymóg tylko rocznego doświadczenia.)

                 * Opiekunka do dziecka do lat 7 / osoby zależnej – 20 zł.

                 Jeśli w projekcie zakładamy świadczenie usług opiekuńczych zgodnie z definicją podaną na str. 9 Regulaminu w punkcie 25b, którymi objęte będą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i niesamodzielne bez orzeczonej niepełnosprawności, to czy wynagrodzenie opiekunów ma być zróżnicowane w zależności od statusu podopiecznego zgodnie z ww. stawkami z Taryfikatora?

                 - Zamierzamy złożyć wniosek w następującej konfiguracji: wnioskodawca – przedsiębiorca prowadzący odpłatną działalność w zakresie usług opiekuńczych + partner – NGO z doświadczeniem w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych. Przedmiotem projektu będzie świadczenie usług opiekuńczych a głównym kosztem bezpośrednim ponoszonym przez wnioskodawcę będzie wynagrodzenie opiekunek.

                 Czy w takim projekcie wystąpi pomoc publiczna / de minimis?

                 Zwracam przy tym uwagę, że aktualnie trwa analogiczny konkurs w woj. wielkopolskim (nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/16), gdzie w Regulaminie na str. 69 zapisano wprost: „W ramach konkursu nie ma możliwości realizacji projektów zawierających elementy

                 pomocy publicznej/pomocy de minimis.”

                 W ramach konkursu RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15 nie określono maksymalnych stawek kosztów kwalifikowanych przypadających na jednego uczestnika projektu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ocena kwalifkowalności poniesionego wydatku dokonywania jest przede wszystkim w trakcie realizacji projektu, poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli projektu. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest wstępna ocena kwalifikowalności planowanych wydatków. Mając na uwadze zapisy w/w Wytycznych, wydatek można uznać za kwalifikowany pod warunkiem, iż spełnia łącznie min. następujące warunki – jest niezbędny do realizacji celów projektu, został poniesiony w związku z jego realizacją oraz został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Jednocześnie, co do zasady, wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania dopuszczalnych stawek dla kosztów określonych w taryfikatorze, który stanowi załącznik nr 6 do regulaminu konkursu RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15.

                 W przypadku świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w definicji usług społecznych (pkt 25 b, str. 9 Regulaminu konkursu) należy zastosować stawkę określoną w Taryfikatorze dla „opiekunki do dziecka do lat 7/osoby zależnej”, tj. 20,00 zł. Należy zwrócić uwagę, że usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są kierowane do osób niesamodzielnych, w tym także osób z niepełnosprawnością (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. Dz. U. 2015 poz. 163 z późn. zm.). Z kolei asystent osoby niepełnosprawnej nie pełni funkcji opiekuńczych w rozumieniu ww. ustawy. Usługą wiodącą, podstawową wykonywaną przez asystenta jest wspomaganie osoby z niepełnosprawnością w realizacji jej osobistych zamiarów w obszarze społecznym edukacyjnym oraz zawodowym. Przykładowy katalog usług asystenckich świadczonych przez asystenta osoby z niepełnosprawnością/asystenta osobistego został określony w załączniku nr 8 do przedmiotowego regulaminu.

                 W ramach przedmiotowego konkursu nie ograniczono możliwości wystąpienia pomocy publicznej/pomocy de minimis. Ustalenie, czy w danym przypadku pomoc publiczna/pomoc de minimis wystąpi, wymaga  indywidualnej analizy (http://rpo.slaskie.pl/faq - Pytania dotyczące konkursu RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15 w ramach Poddziałania 9.2.5 – Rozwój usług społecznych RPO WSL 2014-2020 - analogicznie jak odpowiedź na pytanie nr 17).

                 Pytania ze spotkania informacyjnego z 18 stycznia 2016 r.

                 Pytanie 1.
                 Jaki wskaźnik należy zastosować w przypadku planowanej realizacji szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze?
                 W przypadku realizacji usług w zakresie wsparcia pieczy zastępczej obejmującej szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, w zależności od form wsparcia zastosowanych w projekcie, stosowane są następujące wskaźniki:
                 1. wskaźnik rezultatu „liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”, rozumianych jako:

                 a)      liczbę rodzin zastępczych niezawodowych (spokrewnionych lub niespokrewnionych) lub/i:
                 b)      liczbę miejsc w rodzinach zawodowych.

                 Jednocześnie informujemy, że kandydata do sprawowania pieczy zastępczej można uznać za miejsce gotowe do świadczenia usługi społecznej, jeśli skończył szkolenie, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz uzyskał wstępną akceptację wynikającą ze spełnienia warunków z art. 42 ust. 1 i 2. Kandydat jest wliczany do wskaźnika na podstawie uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego od organizatora pieczy zastępczej (art. 45). Kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe liczymy do wskaźnika jako rodziny, a kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe liczymy jako maksymalną liczbę miejsc możliwych do utworzenia w tej rodzinie.

                 1.
                 wskaźnik rezultatu: „liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu”.

                 2.
                 wskaźnik produktu: „liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie” - we wskaźniku liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie należy ujmować, zgodnie z jego definicją, jedynie osoby spełniające przesłanki zaliczające te osoby w poczet osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem, żeby mogły zostać wliczone do tego wskaźnika, powinny spełniać jego definicję. W ww. wskaźniku produktu powinny zostać wykazane osoby, które są odbiorcą usług społecznych, czyli ci, dla których się świadczy usługi, a nie ci, którzy świadczą te usługi.

                 Pytania ze spotkania informacyjnego z 21 stycznia 2016 r.

                 Pytanie 3. Miasto planuje realizację projektu w ramach działania 9.2.5. Projekt realizowany w typie 1, czyli Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, zakłada rozszerzenie usług społecznych dla Mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem lokatorów mieszkań socjalnych w konkretnej lokalizacji.
                 Budynek ten jest siedzibą dla 70 lokatorów. W budynku tym są wolne pomieszczenia, jednak są to lokale zaniedbane, a także o standardzie uniemożliwiającym podjęcie jakichkolwiek działań projektowych. Konieczne będzie zatem przeprowadzenie prac remontowo-wykończeniowych celem utworzenia w nich świetlicy oraz aneksu kuchennego, które to pomieszczenia będą wykorzystywane bezpośrednio do celów realizacji założeń projektowych. Planuje się:
                 - gipsowanie,
                 - pomalowanie pomieszczeń ok. 50 m2,
                 - zamontowanie paneli podłogowych oraz listw przypodłogowych w pomieszczeniach świetlicy,
                 - zamontowanie płytek podłogowych oraz ściennych w aneksie kuchennym wraz
                 z wyposażeniem,
                 - zabezpieczenie tego pomieszczenia odrębnymi drzwiami wewnętrznymi.
                 Beneficjent planuje także adaptować jedno pomieszczenie na toaletę z węzłem sanitarnym
                 i w związku z tym również planuje zrealizować to w ramach cross - financingu. Czy Państwa zdaniem wydatki wymienione przez Beneficjenta mogą zostać uznane za kwalifikowalne?
                 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przedstawione wydatki wpisują się w katalog wydatków w ramach cross-financingu i po spełnieniu pozostałych przesłanek wynikających z Wytycznych mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Koszty poniesione na prace remontowe czy też adaptację pomieszczeń mogą dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie jego działań. Przedmiotowe finansowanie powinno być powiązane wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu. Dodatkowo należy pamiętać, iż konieczność poniesienia wydatków w ramach cross-financingu musi być bezpośrednio wskazana we wniosku o dofinansowanie i uzasadniona, a wydatki objęte w ramach tej kategorii nie mogą przekroczyć 10% wartości projektu.

                 Pytanie 2. Pytanie odnośnie wskaźnika produktu - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie. Czy jeżeli Beneficjent planuje 4 usługi wsparcia rodziny przykładowo mediacja, kompetencje informatyczne, asystent rodziny czy poradnictwo prawne to możliwe jest, aby z każdej usługi korzystał inny Uczestnik Projektu?
                 Przykładowo z mediacji 4 osoby, z kompetencji informatycznych 6, asystenturą objęto 10 osób, a z poradnictwa skorzystają 3 osoby? I czy udział w jednej usłudze powoduje, że możemy mówić o tym, że osoba została objęta usługami społecznymi świadczonymi
                 w interesie ogólnym w programie i wykazujemy ja we wskaźnikach?
                 W ramach konkursu RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15 premia punktowa za szczegółowe kryterium dodatkowe: „Projekt zakłada realizację co najmniej czterech usług wsparcia rodziny” będzie przyznawana w sytuacji, gdy Projektodawca we wniosku o dofinansowanie wskaże co najmniej cztery usługi wsparcia rodziny, które zamierza zrealizować zgodnie z rodzajem usług wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Usługi wspierania rodziny w kategorii: praca z rodziną traktowane są rozłącznie, a objęcie rodziny/uczestnika daną usługą powinno wynikać z indywidualnie dobranej ścieżki wsparcia. Nie ma zatem obowiązku objęcia rodziny/uczestnika każdą usługą wymienioną w katalogu usług wspierania rodziny.
                 Pytanie niezrozumiałe w kwestii ” kompetencji informatycznych”.

                 Pytanie 1. Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci zamierza aplikować do Poddziałania 9.2.5. z projektem, którego celem będzie wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Uprzejmie proszę o informację czy Fundacja może w ogóle ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.2.5., na utworzenie nowej placówki ofertującej wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży nieuleczalnie chorych, obarczonych ryzykiem przedwczesnej śmierci. Ośrodek oferowałby opiekę pielęgniarską, psychologiczną, pedagogiczną, zabiegi rehabilitacyjne, a także zapewniałby posiłki dla podopiecznych. Dotychczas Fundacja udzielała wsparcia poprzez pełnienie opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi tylko w warunkach domowych, nie oferując żadnej formy wsparcia w warunkach stacjonarnych.
                 Jeżeli Fundacja mogłaby aplikować w ramach tego Konkursu czy opieka musi być realizowana wyłącznie w stałych godzinach (np. od 7-17) czy też możliwe jest uzależnienie otwarcia placówki od faktycznych potrzeb podopiecznych i ich rodzin? Innymi słowy, czy placówka mogłaby mieć stałe godziny otwarcia a dodatkowo umożliwiać opiekę całodobową (jedno-, dwutygodniową np. w przypadku, gdy rodzice musieliby udać się do szpitala) lub na czas dłuższy, (gdy rodzice nie chcą, bądź nie czują się na siłach pełnić opieki nad dzieckiem), aż do jego odejścia? Czy istniałaby możliwość oferowania pobytu całodobowego rodzica/opiekuna z chorym dzieckiem?
                 Zgodnie z punktem 2.1.20 Regulaminu Wnioskodawca zobowiązany jest do realizowania zajęć rozwijających co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresja kulturalna. Czy uznanie spełnienia tego warunku przez Wnioskodawcę wymaga uczestnictwa wszystkich podopiecznych w zajęciach? Czy też argumentem uzasadniającym brak pełnego uczestnictwa będzie zły stan zdrowia niektórych podopiecznych?
                 Zgodnie z Regulaminem Konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
                 Celem konkursu RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15 jest pilotażowe uruchomienie organizowania usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych osobom niesamodzielnym w formule środowiskowej. W związku z tym, w zakresie typu projektu 2: „Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania”, nie dopuszcza się składania projektów na tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowo tworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową. Nie ma zatem możliwości dofinansowania opieki całodobowej (jedno-dwutygodniowej) lub na czas dłuższy. W ramach typu projektu 1: „Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji” istnieje możliwość tworzenia nowych miejsc w funkcjonujących placówkach w połączeniu z rozszerzeniem oferty wsparcia lub tworzenie nowych placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą, niemniej jednak zakres i formę świadczonego wsparcia w tym zakresie określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Rozdział 3).
                 W przypadku placówek wparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej Wnioskodawca obowiązkowo realizuje zajęcia rozwijające co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10. Objęcie konkretnej grupy dzieci, u której będą rozwijane przedmiotowe kompetencje zależy od zaplanowanej, indywidualnej ścieżki wsparcia i możliwości danego dziecka.

                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_dotyczace_konkursu_rpsl_09_02_05_iz_01_24_03915_w_ramach_poddzialania_9_2_5_rozwoj_uslug_spolecznych
                  Pomóż nam poprawić serwis
                  Anuluj
                  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś