Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-09-28 [00:00:00] do 2016-11-07 [12:00:00]
Oś priorytetowa
9. Włączenie społeczne
Działanie
9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie:
9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
93,00 %
Budżet naboru [PLN]
40 581 480,00

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej zmianie uległ Regulamin konkursu (aktualizacja z 31.10.2016 r.)

Data publikacji: 04.11.2016 r.


Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zmianie uległ regulamin niniejszego konkursu. Aby umożliwić Projektodawcom dostosowanie składanych projektów do aktualnych zapisów Wytycznych, został wydłużony termin naboru wniosków.

Data publikacji: 26.10.2016 r.


Wszelkie materiały prezentowane na spotkaniu informacyjnym są do pobrania pod linkiem: Kliknij tutaj

Data publikacji: 21.10.2016 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020
Zarząd Województwa Śląskiego
z siedzibą w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 
 
OGŁASZA KONKURS
 
NR RPSL.09.02.06-IZ.24-01-079/16
 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
 
Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne
Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych - konkurs

 

 

Instytucja Organizująca Konkurs
 
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul.
Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice
 

 

Informacje o naborze
Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych  w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne  i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych.

 

Typy projektów:

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na następujący typ projektu:

  • Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

  • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
  • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm);
  • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
  • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 1212 z późn.zm.).

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta -wniosku o dofinansowanie projektu).

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 28 września 2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 7 listopada 2016 r. (do godz. 12:00).
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

  1. Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1457/126/V/2016 z dnia 19 lipca 2016, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2017 roku.

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 

Pula dla podregionu bielskiego

 

 

Pula dla podregionu bytomskiego

 

 

Pula dla podregionu częstochowskiego

 

 

Pula dla podregionu gliwickiego

 

 

Pula dla podregionu katowickiego

 

 

Pula dla podregionu rybnickiego

 

 

Pula dla podregionu sosnowieckiego

 

 

Pula dla podregionu tyskiego

 

40 581 480,00 PLN[1]

9 300 000,00 EUR

 

 

5 513 914,47 PLN

1 263 615,93 EUR

 

 4 992 900,94 PLN

1 144 216,00 EUR

 

5 252 131,42 PLN

1 203 623,48 EUR

 

 

4 256 787,15 PLN

   975 521,84 EUR

 

5 770 140,44 PLN

1 322 334,87 EUR

 

5 255 608,77 PLN

1 204 420,38 EUR

 

5 912 341,44 PLN

1 354 922,87 EUR

 

3 627 655,34 PLN

   831 344,61 EUR

 

 

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFS]

 

 

37 090 600,000 PLN [2]

8 500 000,00 EUR

Kwota współfinansowania z budżetu państwa

3 490 880,00 PLN [3]

  800 000,00 EUR

 

 

Wartość projektu:

(minimalna wartość projektu /

maksymalna wartość projektu)

 

Minimalna wartość projektu wynosi

100 000,00 PLN

 

Maksymalna wartość projektu nie przekracza 2 000 000,00 PLN

 

Poziom dofinansowania projektu: (maksymalny poziom dofinansowania projektu)

     93 %

Poziom wkładu własnego:

(minimalny poziom wkładu własnego)

 

 

     7 %

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

do 10% wartości wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu

   5 % wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie
       zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 2 029 074,00 PLN

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

 

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.07.2016 r, gdzie 1 EUR = 4,3636 PLN

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.07.2016 r, gdzie 1 EUR = 4,3636 PLN

[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.07.2016 r, gdzie 1 EUR = 4,3636 PLNPytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-08-26
Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-26


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś