Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, [RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17] oraz Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, [ RPSL.09.02.02-IZ.01-24-148/17; RPSL.09.02.02-IZ.01-24-149/17; RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17]


Pytanie 7. Chcemy powołać (…) Centrum Animacji Młodzieżowej – miejsce spotkań dla młodzieży i pracy z młodzieżą. Czy w ramach 9.2.1 musimy powoływać w związku z tym placówkę wsparcia dziennego typu opiekuńczego albo pracy podwórkowej, czy też możemy skorzystać z tego zapisu regulaminu i CT9, że prowadzimy szeroko rozumiane (i opisane) "działania profilaktyczne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny"? Czyli pracujemy jednocześnie z młodzieżą i rodzinami, ale nie tworząc placówki opiekuńczo-wychowawczej?

Odpowiedź, 11.05.2017 r.
W opinii IZ RPO WSL w ramach konkursu nr  RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 w przypadku realizacji Typu 1 - Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji  (…) możliwe jest zarówno stworzenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w formie opiekuńczej, specjalistycznej, pracy podwórkowej, jak i realizacja działań związanych ze wsparciem i rozwojem pracy z rodziną w innej formie , tj.  bez powołania placówki opiekuńczo-wychowawczej. Należy pamiętać, że wsparcie to musi być zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.). W związku z tym jeżeli projektodawca planuje w ramach realizacji projektu pracę podwórkową z dziećmi i młodzieżą lub organizowanie zajęć dla całej dla tej grupy, jako pomoc w opiece i wychowaniu – powinien do tego powołać odpowiednią placówkę. Jeżeli natomiast wsparcie projektowe polega na pracy z całymi rodzinami, np. w formie grup wsparcia, treningów, asystentury rodzinnej – nie ma obowiązku powoływania w tym celu placówki. Wnioskodawca powinien w pierwszej kolejności dokonać diagnozy potrzeb w zakresie usług społecznych realizowanych na danym terenie i tak zaprojektować wsparcie w ramach projektu, aby było ono adekwatne do potrzeb. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w przypadku realizacji wsparcia udzielanego na tworzenie nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego Beneficjent zobowiązany jest do  zachowania trwałości miejsc po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość  podmiotów do świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w ramach placówek wsparcia dziennego.

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pytanie 6. – kontynuacja dot. pytania nr 7
(…) Rozumiem zatem, że decydując się na wariant bez powoływania placówki, w ramach projektu możliwe byłoby zastosowanie w szczególności form pracy z rodziną polegających na:
a) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
b) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,
c) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
d) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
e) pomocy w integracji rodziny,
f) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
g) dążeniu do reintegracji rodziny.
Praca z rodziną w ramach projektu może być prowadzona w szczególności w formie:
a) terapii i mediacji,
b) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,
c) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
d) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”, w tym np. grupami wsparcia i samopomocowymi dla młodzieży,
e) treningów umiejętności społecznych i wychowawczych,
f) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
g) działań animujących czas wolny młodzieży i rozwijające ich kompetencje.

Czy Państwa zdaniem taki katalog działań może być realizowany w ramach 9.2.1.                  

Odpowiedź, 11.05.2017 r.
W opinii IZ RPO WSL, w ramach 1 typu  projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17, działania animujące czas wolny młodzieży i rozwijające ich kompetencje powinny być realizowane w formie placówki wsparcia dziennego - zgodnie z ustawą z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.). Pozostałe wymienione formy pracy z rodziną, co do zasady, mogłyby zostać  zrealizowane w ramach ww. konkursu  bez powoływania placówki wsparcia dziennego. Należy jednak pamiętać, iż dopiero całościowy obraz, wynikający z informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, umożliwia ocenę kwalifikowalności danego wydatku. m. in. w zakresie jego racjonalności, efektywności i niezbędności do realizacji celów projektu.

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pytanie 5. Mam techniczne pytanie odnośnie liczenia wskaźników. W regulaminie jest mowa o tym, że miejscem świadczenia usług społecznych może być także osoba, np. asystent rodzinny, który otrzymał wsparcie EFS (np. szkolenie), świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu. I teraz powstaje pytanie co rozumiemy przez wsparcie EFS. Czy jeżeli Wnioskodawca planuje w ramach asystentury rodzinnej zatrudnienie 2 osób na 1/2 etatu to samo ich zatrudnienie w ramach EFS kwalifikuje ich jako miejsca świadczenia usług społecznych czy muszą być dodatkowo przeszkoleni? Drugie pytanie rodzi się w przypadku kiedy zamiast zatrudnienia nowych osób Wnioskodawca zwiększy etat u swoich obecnych asystentów (zatrudnionych na 1/2 etatu) o kolejne 1/2 etatu. Czy to też będą nowe miejsca świadczenia usług?

Odpowiedź, 11.05.2017 r.
W ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17, w przypadku obliczania poziomu wskaźnika pn. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług połecznych istniejących po zakończeniu projektu - jeżeli Wnioskodawca planuje w ramach asystentury rodzinnej zatrudnienie 2  osób na ½ etatu w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS, już samo ich zatrudnienie kwalifikuje ich do wykazania 2 miejsc  świadczenia usług społecznych w ramach ww. wskaźnika. Osoby zatrudnione w ramach projektu nie muszą otrzymać szkolenia współfinansowanego ze środków EFS, aby być wykazywane do tego wskaźnika. Analogicznie w przypadku, kiedy zamiast zatrudnienia 2 nowych osób Wnioskodawca zwiększy etat u swoich obecnych asystentów, zatrudnionych na ½ etatu o kolejne ½ etatu, wykazuje zwiększenie etatów tych osób jako 2 miejsca  świadczenia usług społecznych w ramach projektu.

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pytanie 4. Czy w ramach projektu wystarczająca jest realizacja zadań wyłącznie w ramach jednego z 4 typów projektów?

Odpowiedź, 11.05.2017 r.
Tak, zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 Wnioskodawca może w ramach tego konkursu składać wnioski na realizację jednego lub kilku z 4 typów wskazanych w ww. Regulaminie.Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż w przypadku 3 typu projektów - jeżeli Wnioskodawca zakłada wykorzystanie w projekcie nowoczesnych technik  informacyjno-komunikacyjnych, np. teleopieki, systemów przywoławczych, jest to możliwe wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej.

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pytanie 3. W projekcie planowana jest m.in. realizacja działań z zakresu wsparcia pieczy zastępczej oraz usługi opiekuńcze w formie klubu seniora. Czy realizacja usług opiekuńczych wyłącznie w formie klubu seniora jest wystarczająca, czy też wymagane jest połączenie tego rodzaju usług z innymi usługami opiekuńczymi?

Odpowiedź, 11.05.2017 r.
W przypadku kiedy Wnioskodawca zakłada realizację usług społecznych w postaci wsparcia pieczy zastępczej oraz usługi opiekuńcze w formie klubu seniora – to realizuje on usługi w ramach 1 i 3 typu realizacji projektu w konkursie nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17. Realizacja usług społecznych w postaci klubu seniora może być samodzielną formą usług opiekuńczych realizowanych w projekcie. Należy pamiętać, że szczegółowe wymogi odnośnie tego wsparcia zostały wskazane w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu pn. „Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej”.

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pytanie 2. Czy realizując usługi opiekuńcze w formie klubu seniora konieczne jest ich powiązanie z  działaniami z obszaru 4 typu projektów (usługi zdrowotne)?

Odpowiedź, 11.05.2017 r.
Wnioskodawca realizując  w projekcie w ramach konkursu  nr  RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 usługi opiekuńcze w formie klubu seniora – nie ma obowiązku powiązania ich z  działaniami z obszaru 4 typu projektów (usługami zdrowotnymi). Jednocześnie Projektodawca może przewidzieć w ramach działalności klubu seniora uzupełniająco usługi o charakterze zdrowotnym, jednak nie będą one traktowane jako odrębny typ projektu, ale jako element szerszej usługi społecznej.

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Pytanie 1. Czy wskaźnik rezultatu  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu jest obligatoryjny w przypadku usług opiekuńczych w formie klubu seniora?
Odpowiedź 11.05.2017 r.
Jeżeli Wnioskodawca w projekcie w ramach konkursu  nr  RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 realizuje usługi opiekuńcze w formie klubu seniora i zakłada, że wsparcie to jest realizowane w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnym aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej – Wnioskodawca wykazuje wskaźnik Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że aktywizacja zawodowa i edukacyjna (w rozumieniu podnoszenia / zdobywania kwalifikacji zawodowych) opiekunów osób niesamodzielnych nie należy do katalogu działań możliwych do realizacji w ramach Poddziałania 9.2.1 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020.
Jeżeli natomiast celem projektu jest rozwój systemu usług społecznych, przeciwdziałanie osamotnieniu osób niesamodzielnych i nie zakłada on ww. wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych – Wnioskodawca nie wykazuje przedmiotowego wskaźnika.

Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś