Przejdź do treści głównej

Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych- Spotkanie informacyjne "EFS dla zdrowia"- 5 września 2018 r.


Pytanie 1. Co wchodzi w zakres adaptacji pomieszczeń w konkursie 926- DDOM?

Odpowiedź, 5.09.2018 r.
W zakres adaptacji pomieszczeń mogą wchodzić koszty związane z dostosowaniem np. sal do wymagań, wynikających ze standardu DDOM (stanowi załącznik  nr 8 do Regulaminu konkursu).

Zgodnie z w Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń w przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS związane jest z kategorią limitowaną cross- financing. 

Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W projekcie obejmującym DDOM na cross-financing można przeznaczyć 20% dofinansowania unijnego (dofinansowanie unijne wynosi 85% wartości projektu).

Opracowane przez wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś