Przejdź do treści głównej

Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych (RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16)


Pytanie 10. Zgodnie z "Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" w ramach PI 9iv (Podrozdział 6.3 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) w przypadku  istniejących placówek wsparcia  dziennego wsparcie jest możliwe, jeśli rozszerzona zostanie oferta wsparcia. Nie ma zatem obowiązku, jak w przypadku tworzenia nowych placówek wsparcia dziennego, zachowania trwałości miejsc. W związku z tym, że wskaźnik rezultatu:  „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu jest rozumiany również jako osoba, która otrzymała wsparcie z EFS i świadczy lub jest gotowa do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu”, prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości:
- czy w ramach wskaźnika (w przypadku projektów wspierających istniejące placówki) można wykazać jako miejsce specjalistów, którzy otrzymali wsparcie EFS w postaci wynagrodzenia i dzięki temu świadczą usługę?
- w jaki sposób należy rozumieć, że miejsce istnieje po zakończeniu projektu: czy wystarczy, że dana osoba wsparta z EFS zadeklaruje, że jest gotowa do świadczenia usługi po projekcie, czy beneficjent powinien utrzymywać trwałość tego miejsca (jeśli tak, to jak długo- czy min.  4 tygodnie do momentu pomiaru wskaźnika?)?

Odpowiedź z 25.10.2016 r.(na podstawie interpretacji Ministerstwa Rozwoju)
Obowiązek zachowania trwałości miejsc dotyczy jedynie nowo tworzonych miejsc świadczenia usług, a zatem nie dotyczy wszystkich miejsc wykazywanych we wskaźniku rezultatu „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”. Wszystkich wykazanych miejsc dotyczy obowiązek monitorowania przez 4 tygodnie po zakończeniu udziału w projekcie. Sformułowanie „miejsce istniejące po zakończeniu projektu” , w przypadku osób świadczących usługi, których wynagrodzenie było finansowane w ramach projektu oznacza, że w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału danej osoby w projekcie świadczy ona lub jest gotowa do świadczenia usługi społecznej. Wartość wskaźnika będzie weryfikowana na miejscu: w miejscu świadczenia usługi lub miejscu realizacji projektu, np. podczas kontroli, na podstawie analizy dokumentów oraz obserwacji. Gotowość do świadczenia usługi weryfikuje się na podstawie dostępnych list i rejestrów osób świadczących usługi (np. rejestr osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, prowadzony przez starostę), a jeśli nie jest to możliwe - na podstawie deklaracji osoby świadczącej usługę. Obowiązek ten będzie weryfikowany przez IZ RPO/IOK.
W przypadku projektów wspierających istniejące placówki wsparcia dziennego poprzez rozszerzenie zakresu wsparcia, we wskaźniku „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”  należy wykazywać specjalistów, którzy otrzymali wsparcie EFS w postaci wynagrodzenia i dzięki temu świadczą usługę w placówce wsparcia dziennego. Należy przy tym zauważyć, że promowane będą te projekty, które zakładają tworzenie nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego, a nie tylko rozszerzenie zakresu wsparcia w istniejących placówkach. Projekt, który zakłada utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży może otrzymać         8 punktów w ramach kryteriów dodatkowych.
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

Pytanie 9. W ramach NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE działa:

  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy: 12 miejsc funkcjonujących (5 miejsc finansowanych z NFZ, 7 miejsc to miejsca komercyjne – opłacane bezpośrednio przez pacjentów);
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa – opieka świadczona w domu pacjenta, jest kontrakt z NFZ;
  • Rehabilitacja długoterminowa – opieka świadczona w domu pacjenta, jest kontrakt z NFZ;
  • Gabinet Pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej – usługa świadczona w ramach NFZ;
  • Gabinet diagnostyczno – zabiegowy – usługa świadczona w ramach NFZ.

Planowany zakres projektu wpisuje się w 3 typ projektu, punkt a) tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowo tworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi. W ramach przedmiotowego projektu zapewniona zostanie opieka całodobowa dla dodatkowych 10 osób (docelowo będą 22 miejsca: 12 obecnie funkcjonujących w ramach ZOL, 10 nowych powstałych w wyniku realizacji projektu jako opieka całodobowa - nie ZOL). Osoby te będą przebywać w Całodobowym Domu Pomocy (CDP) przez okres około jednego miesiąca.  W tym czasie będą mieć zapewnione m.in.: usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej; posiłki w siedzibie CDP; umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo; dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich; pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej; pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego np. udzielania pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami.

  1. Uprzejmie prosimy o informację, czy mając na uwadze powyższe, NZOZ Centrum Medyczne  jako typ wnioskodawcy kwalifikuje się do Działania 9.2.5 w ramach RPO WSL 2014-2020.  Pytanie to zadajemy w kontekście fragmentu ze strony nr 19 Regulaminu konkursu: Realizacja projektów ma na celu wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Usługi społeczne to usługi realizowane przez Beneficjentów niebędących podmiotami leczniczymi. W ramach projektów dotyczących usług społecznych, w szczególności usług opiekuńczych, umożliwia się finansowanie usług zdrowotnych, o ile usługi te są niezbędne do zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
  2. Czy w ramach opieki całodobowej jest możliwość zapewnienia większej liczby posiłków niż 3 posiłki (3 posiłki zgodne z Regulaminem). Czy jeśli zmieścimy się w kwocie 50 zł (35 + 15) będzie możliwe zwiększenie liczby posiłków do 5 posiłków?
  3. Okres trwałości. Czy w okresie trwałości mogą być pobierane opłaty od pacjentów? Jednakże założenie jest takie, że przychody = kosztom, nie występuje zysk.

Odpowiedź z 25.10.2016 r.
Ad. 1.
Z przedstawionych powyżej informacji wynika, że NZOZ Centrum Medyczne jest podmiotem leczniczym i jako wnioskodawca nie może aplikować o dofinansowanie w ramach konkursu. Może być jednak partnerem w projekcie, jeżeli wnioskodawcą będzie podmiot, który prowadzi działalność w obszarze usług społecznych, rozumianych zgodnie z definicją wskazaną w Regulaminie konkursu i posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa śląskiego. NZOZ może być wnioskodawcą w konkursie RPSL.09.02.06-IZ.24-01-079/16, którego celem jest rozwój usług zdrowotnych. Z założeniami konkursu można zapoznać się na stronie: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/110
Ad. 2. Szczegółowe warunki dla dziennych form usług opiekuńczych określone w Regulaminie konkursu wskazują, że DDP oferuje swoim podopiecznym w szczególności: „dwa posiłki w siedzibie DDP, na wynos lub w formie dowozu do miejsca zamieszkania”. Zapis ten nie wyklucza możliwości zapewnienia większej liczby posiłków, jeśli wynika to z określonych potrzeb i zostanie uzasadnione we wniosku o dofinansowanie. Należy pamiętać o tym, że kwalifikowalność wydatku jest oceniana pod kątem jego zasadności, efektywności i racjonalności.
Ad. 3 W okresie trwałości usługi mogą być realizowane również w formule odpłatnej. Odpłatność może być jednym z elementów zapewnienia trwałości świadczenia usługJednocześnie należy pamiętać, że trwałość należy rozumieć jako gotowość podmiotu do świadczenia usługi. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu na usługę beneficjent musi być gotowy do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu (np. pobyt dzienny) i podobnej jakości. W przypadku niewystąpienia popytu na te usługi nie ma konieczności zatrudnienia kadry, jednak w przypadku wystąpienia popytu na usługę (zgłoszenia się po usługę) kadra ta musi być zatrudniona, a tym samym usługa uruchomiona. Aktualna informacja dotycząca liczby miejsc oferowanych przez podmiot po zakończeniu realizacji projektu, w okresie trwałości, musi być obowiązkowo opublikowana na stronie internetowej beneficjenta. Potencjalni odbiorcy usług muszą wiedzieć, że mogą zgłosić się po usługę.
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

Pytanie 8.
Czy można pisać projekt na zmniejszenie liczby wychowanków w inst. pieczy zastępczej do 14 dzieci?Odpowiedź z 25.10.2016 r.
W ramach konkursu możliwa jest realizacja działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej (tj. świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci) do usług świadczonych w lokalnej społeczności. Projekt powinien polegać na utworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej poniżej 14 dzieci. Możliwy zakres usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

Pytanie 7. Czy są projekty z których mogą skorzystać placówki opiekuńczo-wychowawcze całodobowe typu socjalizacyjnego, np. dla wychowanków wkraczających w dorosłość 14-18 lat?Odpowiedź z 25.10.2016 r.
Wychowankowie wkraczający w dorosłość mogą otrzymać wsparcie w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 na rozwój usług społecznych lub w konkursach z zakresu aktywnej integracji (Działanie 9.1 RPO WSL). W pierwszym przypadku w ramach projektu można tworzyć miejsca w istniejących lub nowo tworzonych mieszkaniach wspomaganych, w których wychowankowie zostaną objęci usługami społecznymi przygotowującymi ich do samodzielnego życia. Zakres wsparcia i przykładowy katalog usług został wskazany w Regulaminie konkursu w szczegółowych warunkach dla mieszkań wspomaganych (s. 25-26).
W konkursach z zakresu aktywnej integracji osoby te można objąć kompleksowym programem aktywizacji, którego celem jest zdobycie nowych kompetencji społecznych i zawodowych niezbędnych w procesie usamodzielniania się. Ze szczegółowym harmonogramem naboru wniosków można zapoznać się na stronie:
http://rpo.slaskie.pl/dokument/harmonogram_naborow_wnioskow_o_dofinansowanie_dla_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_slaskiego_na_2016_rok_26_kwietnia_2016_r/aktualny/
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

Pytanie 6. 
1)
Czy organizacja pozarządowa prowadząca świetlicę socjoterapeutyczną, która podejmie się realizacji projektu (wnioskodawca), będzie zobowiązana m.in. do osiągnięcia tego potrójnego wskaźnika dotyczącego liczby osób zagrożonych wykluczeniem poszukujących pracy, podnoszących kwalifikacje i podejmujących pracę po opuszczeniu programu?
2) Jeśli tak, to w jaki sposób organizacja pozarządowa będzie mogła zapewnić aktywizację zawodową rodziców dzieci korzystających ze świetlic? Czy może zlecić ich udział w kursie zawodowym bezpośrednio firmie szkoleniowej i sfinansować koszt uczestnictwa w ramach projektu?
3) Kto w takiej sytuacji jest uczestnikiem projektu - dzieci objęte wsparciem świetlicy i/lub rodzice dzieci objęte wsparciem na okoliczność realizacji projektu?
4) Jak powinna być dokumentowana współpraca z rodzicami dzieci? Czy wystarczą rejestry działań i deklaracje/oświadczenia o przystąpieniu do projektu, bo organizacje pozarządowe kontraktów socjalnych nie realizują.

 Odpowiedź z 25.10.2016 r.
Ad. 1.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 wskaźniki obowiązkowe, które muszą znaleźć się w projekcie to:
• wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu;
•  wskaźnik produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie,
i są uzależnione od grupy docelowej i typów wsparcia przewidzianych w projekcie.
Natomiast wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu jest obligatoryjny dla tych projektów, w których aktywizowani będą opiekunowie osób niesamodzielnych (np. w ramach usług opiekuńczych lub asystenckich świadczonych w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego).

Ad. 2.
Nie jest możliwe finansowanie kursów zawodowych dla rodziców. W ramach projektu mogą być finansowane usługi społeczne, które wspierają rodziców w prawidłowym wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zakres wsparcia   określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:
•  praca z rodziną, w tym w szczególności asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacja, usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”;
•  pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, w tym poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej;
•  pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających.

Ad. 3. Uczestnikiem projektu jest osoba, która otrzymała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeśli projekt przewiduje działania na rzecz dzieci i rodziców, uczestnikami będą zarówno dzieci, jak i rodzice.

Ad. 4. Udokumentowanie współpracy zależy od działań zaplanowanych w projekcie i rodzaju wsparcia, jakim zostaną objęci rodzice. Co do zasady kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana jest bezpośrednio przed udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (str.88) minimalnym warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest :
a)   spełnienie   przez   niego   kryteriów   kwalifikowalności   uprawniających   do   udziału     w   projekcie,   co   jest   potwierdzone   właściwym   dokumentem,   tj.   oświadczeniem lub   zaświadczeniem,   w   zależności   od   kryterium   uprawniającego   daną osobę lub podmiot do udziału w projekcie (wykaz dokumentów znajduje się na str. 44 Regulaminu konkursu; może to być np. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika, zawierające pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
b)   uzyskanie danych o osobie fizycznej, tj. m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, lub danych podmiotu, potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia   ewaluacji,   oraz   zobowiązanie   osoby   fizycznej   do   przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu.
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

Pytanie 5.  Chcielibyśmy uruchomić świetlicę specjalistyczną - terapeutyczną, która miałaby działać przy SOSW, która miałaby objąć opieką dzieci stacjonarnie i w środowisku domowym i rodzinnym. Projekt jest kierowany do podopiecznych SOSW  i dzieci z gminy Zbrosławice. Grupa docelowa - dzieci niepełnosprawne (umiarkowany, znaczny, głębia, niepełnosprawność sprzężona) oraz ich rodziny, najbliższe otoczenie. Projekt ma być w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

  1. Czy liczba dzieci objętych projektem  (wparciem stacjonarnym i w środowisku domowym)  ma wynosić max 30? Czy możemy założyć 30 stacjonarnie i 30 w środowisku domowym?
  2. Czy dzieci objęte projektem muszą być zameldowane w danym podregionie, w którym projekt się toczy? W ramach SOSW mamy dzieci z całego województwa śląskiego.

Odpowiedź z 25.10.2016 r.
Ad. 1. Nie ma możliwości, by w ramach świetlicy specjalistyczno-terapeutycznej 30 uczestników wesprzeć wsparciem stacjonarnym, a 30 innych uczestników wsparciem domowym (wsparcie domowe jest odrębnym działaniem, nie stanowi elementu pracy świetlicy). Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka.
Ad. 2. Nie ma konieczności zameldowania na terenie danego podregionu. Wsparciem mogą być objęte osoby, które pracują, uczą się lub zamieszkują podregion wskazany w projekcie.
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

Pytanie 4.  Składaliśmy wniosek 9.1.5 na utworzenie CIS w jednej części budynku w Witowie. Drugą część planujemy przeznaczyć właśnie na utworzenie DDP. 9.1.5  przeciwdziała bezrobociu     i reintegruje społecznie. 9.2. 5  przeciwdziała marginalizacji osób starszych i aktywizuje społecznie. Czy zaznaczyć, że 9.2.5 jest komplementarny.? Chyba nie rozwiązuje tych samych problemów chociaż bardzo mocno się tutaj uzupełnia bez CIS będzie trudno stworzyć   DDP? DDP w naszym projekcie jest zakładane dla 5 gmin: Irządze, Szczekociny, Włodowice (pow. zawierciański) Niegowa - myszkowski, Lelów - częstochowski. Te gminy nie stać na utrzymanie jednego domu dla swojej gminy. Witów leży na samej granicy z tymi powiatami. Czy projekt nie zostanie odrzucony z desubregionizacji?

Odpowiedź z 25.10.2016 r.
Jeżeli projekty wzajemnie na siebie wpływają, można taką informację zawrzeć we wniosku o dofinansowanie. W ramach konkursu 9.2.5 komplementarność nie podlega ocenie. W związku z tym nie ma konieczności wykazywania komplementarności i powiązań z innymi projektami. W punkcie B.3 wniosku o dofinansowanie wskazuje się miejsca realizacji projektu. Jeśli w punkcie tym jako miejsca zostaną wykazane powiaty wchodzące w skład dwóch różnych podregionów wyodrębnionych w ramach konkursu, to taki projekt zostanie odrzucony na kryterium: „Czy zapisy wniosku są zgodnie z regulaminem konkursu/naboru?”. Zgodnie z punktem 2.1.1.4 Regulaminu konkursu, projektodawca adresuje wsparcie do grupy docelowej właściwej wybranemu podregionowi. Oznacza to, że uczestnicy projektu (grupa docelowa), „pracują, uczą się lub zamieszkują” jeden z ośmiu podregionów wskazanych w punkcie 2.1.1.3 Regulaminu.
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

Pytanie 3. Jak szacować wynagrodzenia za usługi… ? W jaki sposób wyłonić wykonawców?
Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” stawki stosowane w ramach kosztów bezpośrednich mają odpowiadać stawkom rynkowym. Wytyczne nie wskazują metodologii szacowania takiej wartości. Tym samym sposób szacowania wartości wynagrodzenia za usługi należy do Beneficjenta. Jednocześnie należy pamiętać, iż w przypadku, gdy wartość usługi przekroczy określone progi kwotowe, zastosowanie mają wówczas poszczególne tryby zamówień publicznych, adekwatne do kwoty zamówienia, o czym poniżej.
W przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN netto istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej Beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. Natomiast w przypadku zamówień o wartości przekraczającej 50 tys. PLN do 30 tys. euro netto zastosowanie ma tzw. zasada konkurencyjności, zgodnie z którą Beneficjent zobligowany jest do upublicznienia zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności. Z kolei w przypadku, gdy Beneficjentem jest podmiot zobligowany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jednocześnie wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro netto, wówczas Beneficjent stosuje tryby określone w ww. ustawie.

Pytanie 2. Czy wkładem własnym może być część budynku, który jest naszą własnością?
Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wkład niepieniężny powinien być wnoszony m. in. ze składników majątku Beneficjenta. Tym samym możliwe jest, w świetle Wytycznych, wniesienie jako wkład niepieniężny posiadanego zasobu, jakim w tym przypadku jest część budynku. Jednocześnie w takim przypadku, a więc w sytuacji, w której wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji).
Należy mieć przy tym na uwadze zapis Wytycznych, w świetle którego nie jest możliwe wniesienie jako wkład własny niepieniężny nieruchomości, która w ciągu poprzednich 10 lat była współfinansowana ze środków unijnych i/lub dotacji z krajowych środków publicznych.

Pytanie 1. Czy w ramach wkładu własnego można wykazać pracę opiekunów w utworzonych świetlicach na zasadzie wolontariatu?
Np. poz. budżetowa – opiekun – umowa cywilno prawna – stawka za godzinę 35 zł – wkład własny niepieniężny.
Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” jako wkład niepieniężny może zostać wskazana nieodpłatna praca świadczona przez wolontariusza. Ponadto, odnosząc się do podanego przykładu, w przypadku pozycji budżetowej, w ramach której wykazywany koszt pracy wolontariusza, nie należy wskazywać, iż zastosowanie mieć będzie umowa cywilno-prawna np. umowa wolontariatu

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś