Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2021-12-16 [12:00:00] do 2022-01-21 [12:00:00]
Oś priorytetowa
1. Nowoczesna gospodarka
Działanie
1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji
Poddziałanie:
1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu - tryb pozakonkursowy

Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór nr RPSL.01.04.03-IP.02-24-085/21 w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego - transformacja regionu.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2021-12-16 (od godziny 12:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2022-01-21 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
II kwartał 2022r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioskodawcy przy składaniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 zobowiązani są przygotować wniosek aplikacyjny wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą systemu LSI 2014 (https://lsi.slaskie.pl).

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Nabór:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Kościuszki 30, 40-048 Katowice

z wykorzystaniem:

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Przedmiotem naboru jest wybór do dofinansowania projektu, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego - transformacja regionu zidentyfikowanego i określonego w załączniku nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.

O dofinansowanie w ramach niniejszego naboru może się ubiegać wyłącznie podmiot wskazany jako wnioskodawca w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego Załącznik nr 4 do SZOOP.

Samorząd Województwa w partnerstwie z:

  • Instytucjami otoczenia biznesu;
  • Związkami Zawodowymi;
  • Jednostkami naukowymi;
  • Uczelniami oraz/lub ich spółkami celowymi;
  • Podmiotami, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
  • Fundacjami i stowarzyszeniami;
  • Porozumieniami podmiotów.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
1 500 000,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
319 407,18
Data określenia wartość w PLN 2021-11-29 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,6962 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

ION dokona oceny i wyboru projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL na lata 2014 – 2020, a następnie zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego. Kryteria wyboru projektów dla Działania 1.4.3 zawarte są w załączniku nr 3 do SZOOP przyjętego Uchwałą nr 2287/282/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 października 2021 roku.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Procedura odwoławcza nie dotyczy przedmiotowego naboru.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 757 33 11
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2021-12-16
Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-12


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś