Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 505 z wszystkich 505 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-361/19
RIT Subregionu Północnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

zakończony od 2019-10-31 07:00:00 do 2020-01-16 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na sierpień 2020 r.
Data opublikowania: 2019-09-30
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-15

Nabór nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-360/19
RIT Subregionu Południowego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

zakończony od 2019-10-31 07:00:00 do 2020-01-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na sierpień 2020 r.
Data opublikowania: 2019-09-30
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-26

Nabór nr RPSL.03.05.01-IP.01-24-017/19
Konkurencyjność MŚP / Umiędzynarodowienie gospodarki regionu

zakończony od 2019-09-12 13:30:00 do 2019-12-30 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.03.05.01-IP.01-24-017/19, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałania 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu, RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2019-09-12
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-19

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-359/19
RIT Subregionu Północnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2019-10-31 07:00:00 do 2020-06-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2019-09-30
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-01

Nabór nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2019-10-31 07:00:00 do 2020-02-10 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2019-09-30
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-01

Nabór nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-357/19
RIT Subregionu Północnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

zakończony od 2019-10-31 07:00:00 do 2020-01-21 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-09-30
Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-03

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-356/19
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2019-10-31 07:00:00 do 2020-01-10 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2019-09-27
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-09

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-355/19
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2019-10-31 07:00:00 do 2020-02-28 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2019-09-27
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-25

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-354/19
RIT Subregionu Północnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2019-10-31 07:00:00 do 2020-01-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2019-09-27
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-25

Nabór nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-353/19
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2019-10-31 07:00:00 do 2020-02-10 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2019-09-27
Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-13

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2019-09-30 08:00:00 do 2020-01-29 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19 w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-19

Nabór nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-352/19
Cyfrowe Śląskie / Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

zakończony od 2019-09-09 00:00:00 do 2019-12-31 12:00:00

W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie w terminie określonym w wezwaniu, ION ponownie wzywa wnioskodawcę, wyznaczając ostateczny termin
Data opublikowania: 2019-09-09
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-26

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2019-10-30 00:00:00 do 2020-02-13 12:00:00

RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19
Data opublikowania: 2019-09-30
Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-01

Nabór nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2019-10-07 00:00:00 do 2020-01-30 12:00:00

RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19
Data opublikowania: 2019-08-30
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-01

Nabór nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-349/19
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2019-10-07 00:00:00 do 2019-11-25 12:00:00

RPSL.09.02.06-IZ.01-24-349/19
Data opublikowania: 2019-08-30
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-27

Nabór nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-348/19
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2019-10-07 00:00:00 do 2019-12-09 12:00:00

RPSL.09.02.06-IZ.01-24-348/19
Data opublikowania: 2019-08-30
Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-02

Nabór nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2019-10-07 00:00:00 do 2020-01-09 12:00:00

RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-04

Nabór nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-346/19
RIT Subregionu Północnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnego

zakończony od 2019-09-30 07:00:00 do 2019-12-16 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na czerwiec 2020 r.
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-01

Nabór nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-345/19
RIT Subregionu Północnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

zakończony od 2019-09-30 07:00:00 do 2019-11-28 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na czerwiec 2020 r.
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-16

Nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-344/19
RIT Subregionu Północnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2019-09-30 07:00:00 do 2020-01-16 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na czerwiec 2020 r.
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-18
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś