Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2019-11-29 [14:00:00] do 2020-01-07 [09:20:31]
Oś priorytetowa
5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie
5.3. Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie:
5.3.3. Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wzywa do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.05.03.03-IZ.01-24-368/19, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe - kluczowe instytucje kultury.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2019-11-29 (od godziny 14:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2020-01-07 (do godziny 09:20:31)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
do 6 miesięcy od daty złożenia wniosku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Jednostki organizujące lub wykonujące zadania publiczne o charakterze lokalnym, ponadlokalnym lub regionalnym, zaliczane do kategorii:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
  2. Związek Metropolitalny.
  3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
  4. Instytucje kultury;
  5. Organizacje pozarządowe;
  6. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
  7. Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, których ustawowym lub statutowym celem jest działalność w zakresie kultury.

W przypadku projektów pozakonkursowych, Wnioskodawcą może być jedynie podmiot określony w załączniku nr 4 do SZOOP jako „Podmiot, który będzie wnioskodawcą”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru przewiduje się realizację następujących typów projektu:

Typ 1. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Typ 2. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów przynależnych do Szlaku Zabytków Techniki.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
19 046 242,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
4 467 907,29
Data określenia wartość w PLN 2019-10-30 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,2629 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP, przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2420/77/VI/2019 z dnia 31 października 2019 roku.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

W ramach pozakonkursowego trybu wyboru projektów wnioskodawcy nie przysługują środki odwoławcze, tj. nie mają zastosowania przepisy art. 53 ust 1 ustawy wdrożeniowej. Powyższe oznacza, iż wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 320
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2019-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-05


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś