Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2019-11-28 [00:00:00] do 2020-01-09 [12:00:00]
Oś priorytetowa
7. Regionalny rynek pracy
Działanie
7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)
Poddziałanie:
7.4.2. Outplacement - konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-076/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałania 7.4.2 Outplacement - konkurs.

Informacja dla projektodawców o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu

Zmiany w harmonogramie wynikają ze złożoności procesów oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie oraz z przedłużającego się w ramach prac Komisji Oceny Projektów etapu negocjacji.

Aktualizacja polega na wydłużeniu konkursu do dnia 30.06.2020 r.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2019-11-28 (od godziny 00:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2020-01-09 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
MAJ 2020r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ operacji:

1.    Wsparcie typu outplacement dla przedsiębiorców i pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz dla osób odchodzących z rolnictwa, w tym w szczególności[1]:

a.    doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;

b.    poradnictwo psychologiczne;

c.    pośrednictwo pracy;

d.    szkolenia[2], kursy, studia podyplomowe;

e.    staże[3];

f.     subsydiowanie zatrudnienia;

g.    sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia;

h.    wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem przygotowującym do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursu)[4];

i.      wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursu)- realizowane jedynie w połączeniu ze wsparciem wymienionym w literze h.



[1] Wskazana numeracja dotyczy typów operacji, natomiast poszczególne punktory literowe stanowią „element pomocy” w ramach typów operacji.
[2] IOK zastrzega, iż usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
[3] W celu zagwarantowania wysokiej jakości organizowanych staży konieczne jest zagwarantowanie minimalnych wymogów. Wymogi te powinny uwzględniać Zalecenie Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01) oraz Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk. Instytucja Ogłaszająca Konkurs opracowała również na podstawie ww. zaleceń Standard udzielania wsparcia związanego z organizacja staży na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w województwie śląskim, który stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.
[4] IOK opracowała Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w województwie śląskim, stanowiący załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
100,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
10 268 397,72
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
2 340 909,09
Data określenia wartość w PLN 2019-09-27 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,3865 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2388/76/VI/2019 z dnia 23 października 2019 r., stanowiące Załącznik nr 3 do SZOOP  w zakresie przedmiotu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 757 33 11
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2019-10-25
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-23


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis




Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś