Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 


Dostępne 529 z wszystkich 529 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

zakończony od 2020-04-28 08:00:00 do 2020-06-24 12:00:00

OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH RPO WSL 2014-2020 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.
Data opublikowania: 2020-04-23
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-25

Nabór nr RPSL.09.02.08-IZ.01-24-397/20
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2020-04-20 13:30:00 do 2020-04-24 12:00:00

Planowany termin rozstrzygnięcia - czerwiec 2020r.
Data opublikowania: 2020-04-10
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-01

Nabór nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-396/20
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2020-04-27 00:00:00 do 2020-05-29 00:00:00

Wezwanie do złożenia przez Samorząd Województwa Śląskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2020-04-24
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-03

Nabór nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Infrastruktura ochrony zdrowia

zakończony od 2020-04-20 10:11:00 do 2020-04-30 23:59:59

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2020-04-20
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-28

Nabór nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-394/20
RIT Subregionu Zachodniego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

zakończony od 2020-05-31 07:00:00 do 2020-07-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na luty 2021 r.
Data opublikowania: 2020-04-24
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-23

Nabór nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-393/20
RIT Subregionu Północnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

zakończony od 2020-05-31 07:00:00 do 2020-12-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na lipiec 2021 r.
Data opublikowania: 2020-04-24
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-23

Nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-392/20
RIT Subregionu Południowego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2020-05-31 07:00:00 do 2020-07-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na luty 2021 r.
Data opublikowania: 2020-04-24
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-10

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-389/20
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2020-12-28 00:00:00 do 2021-02-24 12:00:00

RPSL.08.03.02-IZ.01-24-389/20
Data opublikowania: 2020-11-27
Data ostatniej modyfikacji: 2021-09-21

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-388/20
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2020-11-23 00:00:00 do 2021-02-09 12:00:00

RPSL.08.03.02-IZ.01-24-388/20
Data opublikowania: 2020-10-23
Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-13

Nabór nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

zakończony od 2020-03-31 07:00:00 do 2020-07-01 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2020-02-26
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-01

Nabór nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20
RIT Subregionu Zachodniego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

zakończony od 2020-03-30 07:00:00 do 2020-08-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2020-02-26
Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-26

Nabór nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-384/20
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

zakończony od 2020-03-30 07:00:00 do 2020-07-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2020-02-26
Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01

Nabór nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-383/20
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

zakończony od 2020-03-30 07:00:00 do 2020-07-27 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2020-02-26
Data ostatniej modyfikacji: 2022-04-11

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2020-02-27 08:00:00 do 2020-06-30 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Data opublikowania: 2020-01-24
Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-20

Nabór nr RPSL.01.04.02-IZ.01-24-382/20
Nowoczesna gospodarka / Wsparcie ekosystemu innowacji

zakończony od 2020-02-03 15:00:00 do 2020-05-19 09:39:52

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji
Data opublikowania: 2020-01-31
Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-23

Nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-381/20
RIT Subregionu Zachodniego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2020-02-27 07:00:00 do 2020-06-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na styczeń 2021 r.
Data opublikowania: 2020-01-27
Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-24

Nabór nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-380/20
RIT Subregionu Zachodniego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

zakończony od 2020-02-28 07:00:00 do 2020-06-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2020-01-27
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-01

Nabór nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-379/20
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

zakończony od 2020-02-28 07:00:00 do 2020-07-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2020-01-27
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-01

Nabór nr RPSL.10.02.03-IZ.01-24-378/20
Obszar Strategicznej Interwencji
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2020-02-03 12:00:00 do 2022-02-09 12:56:58

Wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI
Data opublikowania: 2020-01-29
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-09

Nabór nr RPSL.10.03.04-IZ.01-24-377/20
Obszar Strategicznej Interwencji
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

zakończony od 2020-02-03 12:00:00 do 2022-02-09 12:57:26

Wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI.
Data opublikowania: 2020-01-29
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-09
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś