Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 450 z wszystkich 450 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-331/19
RIT Subregionu Północnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa

aktualny od 2019-09-30 07:00:00 do 2019-12-02 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny czas trwania oceny projektów 7 miesięcy.
Data opublikowania: 2019-08-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-30

Nabór nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-330/19
RIT Subregionu Południowego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa

aktualny od 2019-09-30 07:00:00 do 2020-02-28 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny czas trwania oceny projektów 7 miesięcy.
Data opublikowania: 2019-08-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-30

Nabór nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-329/19
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa

aktualny od 2019-09-30 07:00:00 do 2019-12-02 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-08-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-30

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2019-07-31 08:00:00 do 2019-10-17 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Data opublikowania: 2019-06-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-16

Nabór nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-328/19
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

aktualny od 2019-07-31 07:00:00 do 2019-10-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na maj 2020 r.
Data opublikowania: 2019-06-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-30

Nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-327/19
RIT Subregionu Zachodniego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

aktualny od 2019-08-01 07:00:00 do 2019-10-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na maj 2020 r.
Data opublikowania: 2019-06-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-20

Nabór nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-326/19
RIT Subregionu Południowego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

zakończony od 2019-07-29 07:00:00 do 2019-09-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na kwiecień 2020 r.
Data opublikowania: 2019-06-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-03

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-325/19
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2019-07-30 00:00:00 do 2019-09-19 12:00:00

RPSL.08.03.02-IZ.01-24-325/19
Data opublikowania: 2019-06-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-03

Nabór nr RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19
Konkurencyjność MŚP / Umiędzynarodowienie gospodarki regionu

zakończony od 2019-06-26 08:00:00 do 2019-07-31 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19 w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP, RPO WSL 2014-2020 typ projektu Realizacja strategii internacjonalizacji.
Data opublikowania: 2019-05-23
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-23

Nabór nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-068/19
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2019-05-24 00:00:00 do 2019-06-24 12:00:00

1. Termin, od którego można składać wnioski - 24.05.2019 r. (od godziny 0:00:00). 2. Termin, do którego można składać wnioski - 24.06.2019 r. (do godziny 12:00:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. • IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. 3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to GRUDZIEŃ 2019 r.
Data opublikowania: 2019-04-23
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-11

Nabór nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-069/19
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2019-05-24 00:00:00 do 2019-06-24 12:00:00

Terminy: 1. Termin, od którego można składać wnioski - 24.05.2019 r. (od godziny 0:00:00). 2. Termin, do którego można składać wnioski - 24.06.2019 r. (do godziny 12:00:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. • IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. 3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to LISTOPAD 2019 r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-04-23
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-05

Nabór nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-324/19
RIT Subregionu Zachodniego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

zakończony od 2019-05-31 07:00:00 do 2019-07-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na luty 2020 r.
Data opublikowania: 2019-04-25
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-07

Nabór nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-323/19
Cyfrowe Śląskie / Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

zakończony od 2019-08-09 12:00:00 do 2019-09-30 12:00:00

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.
Data opublikowania: 2019-08-09
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-30

Nabór nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-322/19
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2019-05-30 00:00:00 do 2019-08-20 12:00:00

RPSL.09.02.06-IZ.01-24-322/19
Data opublikowania: 2019-04-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-06

Nabór nr RPSL.06.02.00-IZ.01-24-320/19
Transport / Transport kolejowy

zakończony od 2019-05-31 07:00:00 do 2019-07-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na styczeń 2020 r.
Data opublikowania: 2019-04-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-05

Nabór nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-319/19
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

zakończony od 2019-05-31 00:00:00 do 2019-07-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2020.
Data opublikowania: 2019-04-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-14

Nabór nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19
RIT Subregionu Zachodniego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

zakończony od 2019-05-31 00:00:00 do 2019-09-02 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2020.
Data opublikowania: 2019-04-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-04

Nabór nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-065/19
RIT Subregionu Północnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2019-04-30 00:00:00 do 2019-05-30 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-13

Nabór nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-064/19
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2019-04-30 00:00:00 do 2019-05-30 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-13

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-067/19
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2019-04-30 00:00:00 do 2019-05-30 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-27
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś