Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2022-09-26 [07:35:00] do 2023-01-04 [23:59:59]
Oś priorytetowa
10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie
10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie:
10.2.5. Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy

Informacja dotycząca zmian zapisów Regulaminu naboru

23 listopada 2022 roku uchwałą nr 2110/378/VI/2022 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany Regulamin naboru nr RPSL.10.02.05-IZ.01-24-421/22.
Data publikacji: 2022-12-01

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wzywa do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie nadzwyczajnym w ramach naboru nr RPSL.10.02.05-IZ.01-24-421/22, Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego, chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałania 10.2.5 Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2022-09-26 (od godziny 07:35:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2023-01-04 (do godziny 23:59:59)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
marzec 2023 r.

Miejsce składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Nabór:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Nabór z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów są Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia wskazane w Zestawieniu inwestycji ukierunkowanych na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym przyjętym Uchwałą nr 1639/362/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14.09.2022 r. oraz Uchwałą nr 2012/373/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9.11.2022 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru przewiduje się realizację następującego typu projektu:

Przygotowanie lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym wraz z niezbędnym wyposażeniem

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
100,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
89 175 645,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
18 863 171,87
Data określenia wartość w PLN 2022-10-28 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,7275 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1638/362/VI/2022 z dnia 14.09.2022 r.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, nie przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownej weryfikacji złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 77 44 720, +48 32 77 40 308, +48 32 77 40 320
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Regionie
Al. Korfantego 79
40-160 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2022-09-26
Data ostatniej modyfikacji: 2023-02-15


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś